Fonksiyonel İnkontinans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fonksiyonel İnkontinans"

Transkript

1

2 Fonksiyonel İnkontinans Anatomik, nörolojik sorunu olmayan çocuklarda görülen anormal idrar tutma ya da idrar kaçırma gibi işeme bozukluğu durumlarıdır

3 7 yaş Kız çocuklar %6 Erkek çocuklar %3.8 GÜNDÜZ İDRAR KAÇIRMA İnkontinans olmadan da işeme problemleri olabilir. FONKSİYONEL İŞEME BOZUKLUKLARININ ÖNEMİ İYE VE VUR İLE BİRLİKTE OLMASIDIR

4 VUR ve İYE Olguların %15-50 sinde işeme bozukluğu ile VUR birlikteliği Basınç yüksek değil ise VUR a yol açmaz VUR gelişimini kolaylaştırır, spontan düzelme şansını azaltır. FEKAL ELĠMĠNASYON PROBLEMĠ FONKSĠYONEL ĠġEME BOZUKLUĞU VUR ĠYE

5 Alt Üriner Sistem DEPOLAMA BOġALTMA Yeterli volüm Düşük basınçta Kaçırma olmadan İstemli Etkin Tam Düşük basınçta NORMAL İŞEME FONKSİYONU

6 Üriner İnkontinans Sınıflaması Nokturnal enürezis Gündüz ve gece inkontinansı Gündüz inkontinansı Poliüri Uyanma güçlüğü Nokturnal detrusor hiperaktivitesi Fonksiyonel inkontinans Detrusor hiperaktivitesi İşeme disfonksiyonu İşemeyi erteleme(tutma manevrası) Kıkırdama inkontinansı Yapısal inkontinans Nörojenik mesane Spina Bifida, Gergin omurilik, sakral malformasyon, serebral palsi, spinal kord tümörleri, imperfore anüs, travma Anatomik anomaliler Ekstrofi epispadias kompleksi Ektopik üreter ve üreterosel Kloaka anomalileri Üretral valv, siringosel (Tekgul S et al. Diagnosis and Management of Urinary Incontinence in Childhood)

7 DETRÜSÖR HİPERAKTİVİTESİ Ensık görülen formdur Aşırı aktif mesane (dolma fazında inhibe olmamış kontraksiyonlar) Mesane kapasitesi düşük Mesane kompliansı azalmış Kontraksiyonlara sekonder sfinkter kasma cevabı Disfonksiyonel uygunsuz işeme SPEKTRUM DEĞİŞİKLİĞİ

8

9 DETRÜSÖR HİPERAKTİVİTESİ 3-14 yaģ arası çocukların % 57 sinde bir dönem bu sorun var Güçlü detrüsör kasılmalar idrarı üretraya, ES kasılması ise geriye mesaneye iter ( kolonize mikrorganizmalarla birlikte = ĠYE) Kaçırmayı önlemek için özel hareketler

10

11 TEMBEL MESANE DEPOLAMA BOZUKLUKLARI ERTELEME SENDROMU TEMBEL MESANE

12 TEMBEL MESANE STRESS KAÇIRMA DETRUSOR HĠPERAKTĠVĠTESĠ

13 İŞEME DİSFONKSİYONU İdrar yapma zorluğu, kesik kesik işeme, mesanenin tam boşalmaması, İYE OBSTRÜKTİF ÜROPATİ KBH Hinman sendromu Ochoa sendromu

14 İŞEME DİSFONKSİYONU İşeme sırasında pelvis kasları ve ES kasılır Detrüsör ve ES arasındaki dissinerji mesane basıncını arttırır ( VUR ) Yetersiz boşaltım olur ve rezidü kalır (İYE) Sürekli yüksek basınçlı miksiyon mesane duvarında kalınlaşma, mesane boynu hipertrofisi ( spinning top deformitesi)

15 NORMAL ĠġEME ĠġEME DĠSFONKSĠYONU

16

17 Non-nörojen Nörojenik Mesane ( Hinman sendromu ) Düzeltilemeyen, geridönüģümsüz nörojen mesane

18 Ochoa sendromu (ürofasiyal sendrom) (OR, 10q23-q24) VCUGde mesanede trabekulasyon ve divertiküller Tipik yüz görünümü

19 ETYOLOJİ TUVALET EĞİTİMİ İDRAR KONTROLÜNÜN MATURASYONUNDA BOZUKLUK DAVRANIŞSAL FAKTÖRLER

20 Later toilet training is associated with urge incontinence in children Barone JG, Jasutkar N, Schneider D. J Pediatr Urol Dec;5(6): çocuk retrospektif değerlendirme 58 çocuk disfonksiyonel işeme (Tuvalet eğitimi 31 ay) 147 çocuk normal işeme fonksiyonu (Tuvalet eğitim 28 ay) RESULTS: Initiation of toilet training after 32 months of age was associated with urge incontinence (P=0.02). CONCLUSION: For children who display signs of toilet-training readiness, training should be initiated prior to 32 months of age to reduce the risk for urge incontinence

21

22

23 Değerlendirme Anamnez Fizik Muayene Laboratuvar Non-invaziv İnvaziv

24 SEMPTOMLAR NELERDİR Sıkışınca idrar kaçırma Aniden idrar kaçırma Sık işeme Tembel mesane Seyrek işeme Sık İYE Mesane spazmı- pelvik ağrı, acil işeme isteği

25 Anamnez Başlama yaşı Aile hikayesi Gündüz ve/veya gece oluşu Kuru kalınan dönem (süre,sıklık) Islatma sıklığı/şiddeti (gün/hafta) Gün boyunca kaç kez Alt üriner traktus semptomları Sık idrara çıkma Sıkışma Duraksama Zorlama Zayıf akım Aralıklı işeme Tutma manevraları (postür) İşeme sonrası damlatma Geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu Barsak paraziti (E. Vermicularis) Gündüz ve akşam alınan sıvı miktarı ve cinsi Uyku düzeni Barsak alışkanlıkları (kabızlık, dışkı kaçırma) Psikososyal durum Önceki tedaviler Travma öyküsü

26 Fizik Muayene Genel muayene Büyüme-Gelişme Vital bulgular (Kan basıncı) Genital bakı Kız: Vulvit,vajinit Ektopik üreter Kitle Anormal genital yapı Sakral bölge Gamze, kıllanma, renk değişikliği Nörolojik bakı Erkek: Meatal stenoz Epispadias Hipospadias Kas gücü, tonus, duyu, refleksler, yürüyüş Sakral refleks arkının sağlamlığı (anal tonus) Abdominal bakı Fekalom İşemenin gözlenmesi Genellikle NORMAL

27 Laboratuvar/Non-invaziv Tam idrar bakısı Piyüri İYE? Bakteriüri Hematüri Renal hst? Proteinüri Glukozüri Tip 1 DM? Dansite DI? Kültür Antibiyogram

28 Laboratuvar/Non-invaziv İşeme Hacim Çizelgesi Amaç: Objektif veri İşeme özelliklerinin belirlenmesi Ek inceleme gerektiren vakaların belirlenmesi Polidipsinin belirlenmesi İdeal çizelge nasıl olmalı? 3 gün (pratikte 2 gün) MK nın belirlenmesi Sıvı alımı, işeme sıklığı, işeme hacimleri, ek mesane semptomları Konstipasyon/Enkoprezis sıklığı (1 haftalık)

29 Laboratuvar/Non-invaziv USG Üst-Alt üriner sistem anomalileri (Böbrek boyut, parankim kalınlığı, pelvis çapı, üreter genişliği) Mesane duvar kalınlığı (>3-4 mm) Sıkışıkken ölçülen mesane hacminin beklenen mesane kapasitesinin %50 sinden az olması İşeme sonrası rezidü Dilate barsak ansı Detrusor hiperaktivitesi Konstipasyon?

30 ÜROFLOWMETRE maks. akım hızı İdrar volümü Ort. akım hızı zaman akım süresi Normal uroflow eğrisi, Br J Urol 49: , 1977

31

32 İnvasive Tetkikler ne zaman gerekir? Nörojenik detrusor-sfinkter disfonksiyonu Obstruksiyon Genitoüriner anormallik Non-nörojenik detrusorsfinkter- pelvik taban disfonksiyonu (VUR, üst idrar yolu dilatasyonu ve/veya İYE) VCUG Ürodinami Sistoskopi Lomber MR

33 GÜLME İNKONTİNANSI TEMBEL MESANE DETRÜSÖR HİPERAKTİVİTESİ İŞEME DİSFONKSİYONU ÖZET KLİNİK ÖZELLİKLER GENELDE KIZLARDA GÜLME İLE İLİŞKİLİ MESANENİN ANİ BOŞALMASI SIKIŞMA HİSSİ AZALIR, İŞEME SIKLIĞI AZALIR OYUN ESNASINDA İŞEMEYİ REDDETMEK TAŞMA İNKONTİNANSI İYE SIK SIK İDRAR YAPMA ANİ SIKIŞMA SIKIŞMA İNKONTİNANSI GÜNDÜZ İDRAR KAÇIRMA İYE ÜRODİNAMİK BULGU GENELLİKLE NORMALDİR GÜLME İLE İDRAR KAÇIRMA MESANE KAPASİTESİ ARTMIŞ MESANE BOŞALMASI ZAYIF DETRÜSOR KONTRAKTİLİTESİ AZALMIŞ KOMPLİANS ARTMIŞ DOLUM AŞAMASINDA STABİL OLMAYAN DETRÜSOR KONTRAKSİYONU KESİNTİLİ İŞEME İŞEME ESNASINDA PELVİK TABAN AKTİVİTESİNDE ARTIŞ

34 SONUÇ Disfonksiyonel işeme sık görülmektedir Prognoz genellikle iyi olmakla beraber, uzun dönemde ciddi komplikasyonlar görülebilir. Ayrıntılı öykü, FM ve basamaklı değerlendirme ile uygun tedavi stratejisi belirlenir Altta yatan patoloji anlaşıldıkça, daha az invasiv yeni tedavi stratejileri ortaya konmuştur.

BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM

BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM Dr. Didem Adahan Sunay Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü Kontinans idrarı tutabilme, sosyal olarak uygun zamanda, uygun

Detaylı

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma İçindekiler X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma 10.1 Alt üriner sistem disfonksiyonunun sınıflandırılması 10.1.1 Patofizyoloji //Fuat Demirel, Erdem Öztürk 10.1.2 Sınıflama sistemleri 10.1.3 Alt üriner

Detaylı

DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( UZMANLIK TEZİ

DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Haldun Güner

PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Haldun Güner PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Haldun Güner Üriner inkontinans, birçok nedenle ortaya çıkabilen, kompleks-multifaktöriyel ve hijyenik ya da sosyal bir sorun haline

Detaylı

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology İDRAR KAÇIRMA(ÜRİNER İNKONTİNANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DEĞERLENDİRME VE TİPLERİ URINARY INCONTINENCE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EVALUATION AND TYPES

Detaylı

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

GERİATRİK SENDROMLAR

GERİATRİK SENDROMLAR GERİATRİK SENDROMLAR Geriatriksendrom; yaşlı hastalarda sık olarak görülen, yaşam kalitesini bozup, morbidite ve mortaliliyi arttırabilen klinik durumları ifade etmektedir. Yaşlı hastada meydana gelen

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Mevlüt Akın Azman

(Uzmanlık Tezi) Dr. Mevlüt Akın Azman T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Klinik Şefi Op. Dr. Gültekin Köse TENSION FREE VAGİNAL TAPE(TVT) OPERASYONUNUN UYGULANMASI ve KISA

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEZ DANIġMANI Doç. Dr. PETEK BALKANLI KAPLAN 40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME

Detaylı

T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DOUM ANABLM DALI Bakan: Prof. Dr. Onur BLGN

T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DOUM ANABLM DALI Bakan: Prof. Dr. Onur BLGN T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DOUM ANABLM DALI Bakan: Prof. Dr. Onur BLGN STRES ÜRNER NKONTNANS OLGULARININ CERRAH TEDAVSNDE TRANSVAJNAL TAPE (TVT) VE TRANSOBTURATOR TAPE (TOT)

Detaylı

ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2

ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2 ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara 2 Özel Sistem Cerrahi Tıp Merkezi, Mersin Sakral nöromodülasyon

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI TOTAL PROLAPSUS NEDENİYLE LEFORT OPERASYONU YAPILAN HASTALARIN PREOPERATİF VE POSTOPERATİF LABORATUAR VE GÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir İçindekiler XI. BPH 11.1 Etiyoloji //Yavuz Akman, Alparslan Yüksel 11.1.1 Hormonal değişimler 11.1.2 Stromal-epitelyal etkileşim 11.1.3 Büyüme faktörlerinin rolü 11.1.4 İnflamasyon ve sitokinlerin rolü

Detaylı

Kabızlık, genel popülasyonda sindirim sistemiyle ilgili

Kabızlık, genel popülasyonda sindirim sistemiyle ilgili güncel gastroenteroloji 18/2 Kronik Konstipasyona Güncel Yaklaşım Göksel BENGİ 1, Mustafa YALÇIN 2, Hale AKPINAR 2 Ağrı Devlet Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, Ağrı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

Çocuklarda nörojen mesaneye genel yaklaşım

Çocuklarda nörojen mesaneye genel yaklaşım 160 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(2):160-166 Çocuk Ürolojisi / Pediatric Urology Derleme / Review Çocuklarda nörojen mesaneye genel yaklaşım General evaluation of neurogenic

Detaylı

OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Banu KURAN OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler

Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler Dr.Çiğdem Üner Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Nisan 2015 Konjenital Hidronefroz;

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI SUNUM AKIŞI Alt Üriner Sistem Semptomları OVERAKTĠF MESANE BPH ÜRĠNER RETANSĠYON

Detaylı

GÜRDAL M., TEKİN A., KİREÇÇİ S., YÜCEBAŞ E., ŞENGÖR F. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, İSTANBUL

GÜRDAL M., TEKİN A., KİREÇÇİ S., YÜCEBAŞ E., ŞENGÖR F. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, İSTANBUL KADIN STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE MODİFİYE İN SİTU VAJİNAL WALL SLING MODIFIED IN SITU VAGINAL WALL SLING IN THE TREATMENT OF FEMALE STRESS URINARY INCONTINENCE GÜRDAL M., TEKİN A., KİREÇÇİ S.,

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı