ÜRİNER İNKONTİNANS. Doç Dr Haluk EMİR. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRİNER İNKONTİNANS. Doç Dr Haluk EMİR. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı"

Transkript

1 ÜRİNER İNKONTİNANS Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

2 Alt Üriner Sistem Mesane ve mesane boynu (İnternal sfinkter) Üretra Peri üretral çizgile adele (Eksternal sfinkter) Bu yapıların inervasyonunu sağlayan otonom ve somatik sinir sisteminin santral ve periferik bölümleri

3 Alt Üriner Sistem Foksiyonları 1. İdrarın depolanması (SEMPATİK SİSTEM AKTİF) 2. Depolanan idrarın boşaltılması (PARASEMPATİK SİSTEM AKTİF)

4 Alt üriner sistemin kontrolü

5 İdrar kontrolünün gelişimi Yenidoğan da refleks işeme Det./Sfinkter sinerjisi yetersiz, rezidül idrar(+) İlk bir yıl ortalama günde 20 işeme Kapasite artar Kiloya göre idrara miktarı azalır 9. aydan sonra kesintili işemeye pek rastlanmaz 3 yaş civarında günde ortalama 11 işeme Önce eksternal sfinkteri kasarak başlayan idrarı durdurma Daha sonra istemli işemeyi başlatma alışkanlığı edinilir 4 yaş civarı erişkin tipi özellikler kazanılır

6 Erişkin Tipi İşeme Dolum fazında detrusor kasılması yok, Eksternal sfinkter istemli olarak gevşetilip spinal refleks ile detrusor kontraksiyonu başlatılır, Detrusor ve sfinkterin sinerjik olduğu, düşük basınçlı ve rezidüel idrar olmayan bir işeme sağlanır.

7 Kontinansın gelişimi Yenidoğan Refleks işeme!!!! Gündüz kaka Gece kaka Gündüz idrar Gece idrar kontrolü 4-5 yaş %88 gece ve gündüz idrar kontrolünü kazanılır

8 Kontinans Sosyal olarak uygun olacak bir şekilde idrarı tutabilme, uygun zamanda, uygun yerde ve istemli olarak idrarı yapabilme yeteneği. Bu yeteneğin kaybedilmesi = inkontinans

9 Enürezis 4-5 yaşında civarında ortalama %88 gece ve gündüz idrar kontrolü sağlanır. Geri kalan %12 nin her yıl %15 i idrar kontrolü kazanır. %1-3 puberte sonrası enürezis devam eder.

10 Enürezis - Tanımlamalar Enürezis nokturna - Enürezis diurna Primer enürezis - Sekonder enürezis (1 yıllık bir kuru dönem var) Monosemptomatik Enürezis Nokturna (MEN)

11 Enürezis - Etiyoloji Sinir sisteminin maturasyonunun gecikmesi, Genetik faktörler, Psikolojik faktörler, Uyku bozuklukları, ADH ritmik salgılanmasında bozukluk, Sosyoekonomik seviye...

12 Enürezis ADH yetersizliği Fonksiyonel küçük kapasite Uyku bozukluğu Gece aşırı etkin detrusor

13 MEN Ek üriner sistem anomali olasılığı düşük araştırma gerekmez 5-7 yaş arası Aile problem olarak algılıyorsa tedavi planlanır. 7 yaş tedavi edilir, gerekirse ilaç verilir.

14 MEN - Tedavi Motivasyon ve davranış düzenlemeleri; Çocuğun sorunu anlaması ve sahiplenmesini sağlamak

15 MEN - Tedavi Alarm cihazı Şartlı refleks gelişmesini sağlar ADH analoğu (Desmopressin) Antikolinerjik ilaçlar (Oxybutynin, Tolterodine, imipramine) Kombine tedavi

16

17 Üriner inkontinans 1. Yapısal anomaliler, 2. Nöropatik mesane sfinkter disfonksiyonu, 3. Nöropatik olmayan mesane sfinkter disfonksiyonu. MEN haricindeki Ürner inkontinanslı hastalarda üriner sistem İleri araştırmaları gerekir

18 Üriner inkontinans A Depolama bozuklukları B Boşaltma bozuklukları i. Detrüsöre bağlı 1. İstemsiz detrüsör kontraksiyonları; sıkışma hissi (Urge) 2. Detrüsor hipokontraktilitesi; Taşırma (Overflow) inkontinans ii. Sfinktere bağlı 1. Kongenital anomaliler (Ürogenital sinüs gibi) 2. Nöropatik durumlar (Meningomyelosel, sakral agenezi, travma, tümör gibi) 3. Stres inkontinans 4. Giggle (Gülme esnasında) inkontinans i. Detrüsöre bağlı 1. Arefleksik detrüsör ve hipokontraktil detrüsör: Taşırma (Overflow) inkontinans ii. Sfinktere bağlı 1. Detrüsor sfinkter dissinerjisi (Nörolojik hasara bağlı) 2. Eksternal sifinkterin yanlış kullanımı (Nörolojik hasar olmaksızın işeme esnasında sfinkterin gevşetilememesi) iii. Anatomik lezyonlar 1. Posterior üretral valv 2. Üretra darlıkları

19 Üriner inkontinans C Mikst lezyonlar D Ekstra üretral bozukluklar i. Üreterin ektopik açılımı ii. Üretrovajinal fistül E Yalancı (psödo) inkontinans i. Vajinal voiding ii. Üretral divertikül

20 Üriner inkontinans - Tanımlamalar Urge (sıkışma), Urge inkontinans Overflow (taşırma) inkontinans Stres inkontinans

21 Nöropatik olmayan mesane sfinkter disfonksiyonu Dolum fazında detrusor kasılmalarının devamı Eksternal sfinkterin yanlış kullanılması Erişki paternine geçişte yanlış öğrenilmiş yada sonradan gelişmiş Var olan aaştırma yöntemleri ile saptayamadığımız sorunlar???

22 Nöropatik olmayan mesane sfinkter disfonksiyonu Urge (sıkışma) Sendromu Urgency(sıkışma hissi), Urge inkontinans(sıkışma inkontinansı), Sık idrar yapma Disfonksiyonel işeme Staccato ve fraksiyone işeme Tembel mesane Sınıflandırılamayan Hinman sendromu Giggle inkontinans Geçici enürezis Veziko-vaginal işeme

23 Urge (sıkışma) sendromu Sorun Dolum fazında detrusor kasılması Klinik Ani sıkışma hissi (urge), Damla tarzında idrar kaçırma (urge inkontinans) Sık idrar yapma İdrar kaçırmamak için tipik pozisyonlar alma (tutma manevraları), Kabızlık ve kaka bulaştırma eşlik edebilir.

24 Urge (sıkışma) sendromu Aşırı etkin mesane + Konstipasyon Üriner enfeksiyon VUR

25 Urge(sıkışma) Sendromu TANI Klinik bulgular Ürodinami Üroterapi TEDAVİ İlaç (detrusor baskılayıcı) Oxybutynin chloride : 0,1-0.4 mg/kg/gün 2 veya 3 dozda Tolterodine Antibiyotik proflaksisi Kabızlık tedavisi

26 Disfonksiyonel işeme Sorun Boşalma fazı; Klinik İşeme esnasında eksternal sfinkterin yeterli gevşetilememesi veya aralıklı kasılmaların olması; DETRUSOR SFİKTER KOORDİNASYON BOZUKLUĞU Yüksek basınçlı ve düzensiz işeme Yüksek rezidüel idrar Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, dolum fazı problemleri eşlik edebilir, Kabızlık ve kaka kaçırma ÜST ÜRİNER SİSTEM ETKİLENMESİ VE BÖBREK HASARI OLASILIĞI YÜKSEK

27 Disfonksiyonel eliminasyon sendromu (DES) İntestinal disfonksiyon Mesane disfonksiyonu Kabızlık Enkomprezis Güçlü pelvik taban İnkontinans enfeksiyon

28 Disfonksiyonel eliminasyon sendromu (DES) 5 yaş sonrası kız çocuklarda daha sık Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları İdrar kaçırma, gece veya gündüz Sıkışma atakları ve tipik pozisyonlar alma Konstipasyon ve kaka kaçırma

29 Nöropatik olmayan mesane sfinkter disfonksiyonu tedavi Klinik USG TANI Mesane cidar kalınlığının artması İşeme sonrası yüksek rezidüel idrar Uroflovmetri + EMG Videoürodinami TEDAVİ Üroterapi İlaç (alfa adrenerjik blokerler) Phenoxybenzamine ( mg/kg/gün 2 dozda) Terazosin Antibiyotik proflaksisi Temiz aralıklı kateterizasyon Psikiyatrik yardım Kabızlık tedavisi Cerrahi: Detrosorotomi, Detrusorektomi, Augmentasyon.

30

31 Nöropatik mesane sfinkter disfonksiyonu Üriner sistemi kontrol eden sinir sisteminin MERKEZİ ve PERİFERİK lezyonları sonucu gelişir, Doğumsal anomaliler; Meningomiyelosel Sonradan; Tümör, Yaralanma

32 NASIL KONTROL EDİLİR

33 Nöropatik mesane sfinkter disfonksiyonu Detrusor Aşırı kasılabilir Zayıf veya hiç kasılmayabilir Sfinkter Aşırı çalışabilir Zayıf veya hiç çalışmayabilir Sensitivite

34 Nöropatik mesane sfinkter disfonksiyonu 1. ZAYIF SFİNKTER

35 Nöropatik mesane sfinkter disfonksiyonu 2. AŞIRI ÇALIŞAN SFİNKTER DETRUSOR SFİNKTER DİSSİNERJİSİ

36 Nöropatik mesane sfinkter disfonksiyonu 3. AŞIRI ÇALIŞAN İDRAR TORBASI 4. ZAYIF İDRAR TORBASI

37 Nöropatik mesane sfinkter disfonksiyonu MEVCUT BOZUKLUK SİNİRLERDEKİ HASAR DERECESİ İLE BAĞLANTILIDIR Genellikle mikst lezyonlar oluşur TANI VİDEOÜRODİNAMİ

38 Sorunlar? 1. İDRAR KAÇIRMA PROBLEMLERİ 2. İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI 3. BÖBREKLERDE HASAR VE BÖBREK YETMEZLİĞİ

39

40 Anamnez Primer? sekonder? Gece, Gündüz, Mikst? Aktivitelerle bağlantılı mı? Sıkışma var mı? Tuvalete gidip işiyor mu? İdrar akımı düzenli mi? yoksa aralıklı mı? İdrarını tutmak için özel hareketler yapıyor mu? Gelişme geriliği var mı?

41 Fizik muayene İdrar akımının gözlenmesi Karın muayenesi (dolu mesane?), Genital bölge muayenesi, Sakral bölge muayenesi, Nörolojik muayene, Anal sfinkter tonusunun kontrolü.

42 Laboratuar İnceleme İdrar tetkiki US VCU Sakral MRI Endoskopi Videoürodinami; Üroflovmetri Sistometri Miksiyometri UPP (Uretra basınç profili) + EMG Floroskopi

43 Tedavi 1 Depolama Bozukluğunun tedavisi; A. Detrusor kontraksiyonlarını baskılanması, Antikolinerjik ilaçlar; Oxybutynin, Tolderodine B. Cerrahi yöntemler; Detrüsörotomi, Augmentasyon 2 Boşalma bozukluğunun tedavisi A. Zamanlı işeme, çift işeme, üroterapi B. Alfa adrenerjik blokerler, myorelaksan ilaçlar C. Temiz aralıklı katetrizasyon (TAK)

44 Tedavi 3 Üretral kapanma yetersizliğinin tedavisi; A. Antikolinerjikler (depo organ hacmini artırma) B. Alfa sempatomimetik ilaçlar (epinefrin); sfinkter basıncını artırma C. Cerrahi Yöntemler: 1. Mesane boynu rekonstrüksiyon(mbr) teknikleri 2. Antireflü mekanizmalı MBR 3. Fasyal sling 4. Periüretral enjeksiyon 5. Artifisiyel sfinkter

45 Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK) İDRAR TORBASINI BOŞALTAMAYAN HASTALAR 1. SFİNKTERİ AŞIRI ÇALIŞAN 2. İDRAR TORBASI KASILAMAYAN 3. AMELİYATLA MESANESİ BÜYÜTÜLMÜŞ HASTALAR

46 TAK

47 TAK

48 Ameliyatlar Mesaneyi büyütücü ameliyatlar Mesane adelesini kesme Parça ekleme Mide İnce barsak Kalın barsak

49 Mesaneyi bütücü ameliyatlar

50 Mesaneyi büyütücü ameliyatlar KALIN BARSAK

51 Boşaltmayı kolaylaştırıcı ameliyatlar

52 İdrar kaçırmayı engelleyici ameliyatlar Mesane boynunu daraltma Mesane boynunu asma Yapay sfinkter

53 İnkontinans - Özet Enürezis MEN Yapısal anomaliler Nöropatik Nonnöropatik

BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM

BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM Dr. Didem Adahan Sunay Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü Kontinans idrarı tutabilme, sosyal olarak uygun zamanda, uygun

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( UZMANLIK TEZİ

DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Mevlüt Akın Azman

(Uzmanlık Tezi) Dr. Mevlüt Akın Azman T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Klinik Şefi Op. Dr. Gültekin Köse TENSION FREE VAGİNAL TAPE(TVT) OPERASYONUNUN UYGULANMASI ve KISA

Detaylı

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma İçindekiler X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma 10.1 Alt üriner sistem disfonksiyonunun sınıflandırılması 10.1.1 Patofizyoloji //Fuat Demirel, Erdem Öztürk 10.1.2 Sınıflama sistemleri 10.1.3 Alt üriner

Detaylı

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEZ DANIġMANI Doç. Dr. PETEK BALKANLI KAPLAN 40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME

Detaylı

PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Haldun Güner

PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Haldun Güner PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Haldun Güner Üriner inkontinans, birçok nedenle ortaya çıkabilen, kompleks-multifaktöriyel ve hijyenik ya da sosyal bir sorun haline

Detaylı

T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DOUM ANABLM DALI Bakan: Prof. Dr. Onur BLGN

T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DOUM ANABLM DALI Bakan: Prof. Dr. Onur BLGN T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DOUM ANABLM DALI Bakan: Prof. Dr. Onur BLGN STRES ÜRNER NKONTNANS OLGULARININ CERRAH TEDAVSNDE TRANSVAJNAL TAPE (TVT) VE TRANSOBTURATOR TAPE (TOT)

Detaylı

GECE ALTINI ISLATAN ÇOCUK

GECE ALTINI ISLATAN ÇOCUK GECE ALTINI ISLATAN ÇOCUK Doç. Dr. Önder YAVAŞCAN S. B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Bölümü PLAN Tarihçe Tanım, Sınıflandırma Enürezis Nokturna (Gece altını ıslatan çocuk)

Detaylı

ÜRO 33 H 1. Gün/saat: Pazartesi; 10:00-11:00 ÜRO 7002 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI AMELİYATHANE EĞİTİMİ

ÜRO 33 H 1. Gün/saat: Pazartesi; 10:00-11:00 ÜRO 7002 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI AMELİYATHANE EĞİTİMİ ÜRO 33 ÜROLOJİ Dr. Erdal YILMAZ / 1 Dr. Ertan BATİSLAM /2 Dr. Devrim TUĞLU /3 Dr. Ercan YUVANÇ /4 ÜRO 7001 SEMİNER SAATİ Üroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Üroloji Uzmanlık Öğrencileri

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI TOTAL PROLAPSUS NEDENİYLE LEFORT OPERASYONU YAPILAN HASTALARIN PREOPERATİF VE POSTOPERATİF LABORATUAR VE GÖRÜNTÜLEME

Detaylı

GERİATRİK SENDROMLAR

GERİATRİK SENDROMLAR GERİATRİK SENDROMLAR Geriatriksendrom; yaşlı hastalarda sık olarak görülen, yaşam kalitesini bozup, morbidite ve mortaliliyi arttırabilen klinik durumları ifade etmektedir. Yaşlı hastada meydana gelen

Detaylı

ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2

ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2 ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara 2 Özel Sistem Cerrahi Tıp Merkezi, Mersin Sakral nöromodülasyon

Detaylı

NÖROJEN K fieme BOZUKLUKLARI

NÖROJEN K fieme BOZUKLUKLARI NÖROJEN K fieme BOZUKLUKLARI Taner KOÇAK* Nörojenik ifleme bozukluklar yani etiyolojisinde nörolojik bir hastal k veya sinir sistemine yönelik bir travma olan ifleme disfonksiyonlar, de iflik nörolojik

Detaylı

Kabızlık, genel popülasyonda sindirim sistemiyle ilgili

Kabızlık, genel popülasyonda sindirim sistemiyle ilgili güncel gastroenteroloji 18/2 Kronik Konstipasyona Güncel Yaklaşım Göksel BENGİ 1, Mustafa YALÇIN 2, Hale AKPINAR 2 Ağrı Devlet Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, Ağrı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

drar Kaç rma K lavuzu J. Thüroff (baflkan), P. Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, Ph.

drar Kaç rma K lavuzu J. Thüroff (baflkan), P. Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, Ph. drar Kaç rma K lavuzu J. Thüroff (baflkan), P. Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, Ph. van Kerrebroeck European Association of Urology 2007 European Association of Urology

Detaylı

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology İDRAR KAÇIRMA(ÜRİNER İNKONTİNANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DEĞERLENDİRME VE TİPLERİ URINARY INCONTINENCE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EVALUATION AND TYPES

Detaylı

OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Banu KURAN OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir İçindekiler XI. BPH 11.1 Etiyoloji //Yavuz Akman, Alparslan Yüksel 11.1.1 Hormonal değişimler 11.1.2 Stromal-epitelyal etkileşim 11.1.3 Büyüme faktörlerinin rolü 11.1.4 İnflamasyon ve sitokinlerin rolü

Detaylı

Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI. 25 Ekim 2009

Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI. 25 Ekim 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI 25 Ekim 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Reflü ve Üriner Enfeksiyon Üreteroneosistostomi Dr. Tayfun Oktar, Dr. Ömer Acar, Dr. Orhan Ziylan 3 Vezikoüreteral

Detaylı

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İdrar kaçırma nedir- nasıl tanımlanır? Bu bir hastalık mıdır?

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İdrar kaçırma nedir- nasıl tanımlanır? Bu bir hastalık mıdır? KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İdrar kaçırma nedir- nasıl tanımlanır? Bu bir hastalık mıdır? İdrar kaçırma her türlü istem dışı idrarın tutulamaması yani kaçırma halidir. Bu durum,

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı