VAJİNAL ASKI CERRAHİSİNDE MEŞLERE BAĞLI GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAJİNAL ASKI CERRAHİSİNDE MEŞLERE BAĞLI GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR"

Transkript

1 VAJİNAL ASKI CERRAHİSİNDE MEŞLERE BAĞLI GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR Dr. Seyfettin ÇİFTÇİ, Dr. Cüneyd ÖZKÜRKÇÜGİL Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Kadın Ürolojisi konusunda dikkat ve ilginin giderek artması, son yıllarda idrar kaçırma tedavisinde yeni tekniklerin gelişmesine neden olmuştur. Yaş ile beraber artan oranda kadınların önemli bir kısmını etkileyen ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen idrar kaçırma tedavisinde uygulanan TVT ve TOT cerrahileri son yıllarda yaygın olarak kullanılan teknikler olarak ön plana çıkarken, bu operasyonlarda kullanılan meşlere bağlı bazı sorunlar geliştiği gözlenmiştir. Bu operasyonların başarısı tecrübeli ellerde artarken sentetik materyallere bağlı meydana gelen komplikasyonlar başarıya gölge düşürmektedir. Operasyondan sonra meşe bağlı gelişen komplikasyonlar, cerrah açısından üstesinden gelinmesi gereken bir durumdur. Bu derleme, kadın ürolojisi alanında yaygın olarak kullanılan meşlere bağlı gelişen komplikasyonlar ile bu komplikasyonların tedavisine yönelik bilgilendirme amaçlıdır. Uluslararası Kontinans Derneği nin (ICS: International Continence Society) yaptığı tanımlamaya göre idrar kaçırma, objektif olarak üretral yoldan istemsiz idrar kaçırma olup sosyal hijyenik bir problem oluşturabilir. 1 İdrar kaçırma, toplumda önemli oranda görülen hayatı tehdit etmeyen ancak hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen yaş ile insidansında artış görülen patolojik fonksiyonel durumdur. Özellikle yaşlanan kadın nüfusunun önemli bölümünde alt üriner sistem şikayetleri bulunmaktadır. Bu şikayetlerin büyük bölümünü idrar kaçırma oluşturmaktadır. Avrupa da son 30 gün içinde idrar kaçırma şikayeti olan kadın hasta sayısı %23-45 oranında bildirilmiştir. 2 Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha sık görülmektedir. Rapor edilen prevalans oranlarındaki geniş aralıklar, klinik olarak anlamlı idrar kaçırma tanımının eksikliğinden, araştırma metodolojisindeki farklılıklardan ve örnek seçimlerinden kaynaklanmaktadır. 3 İdrar kaçırma; stres, sıkışma (urge), karışık, nokturnal enurezis, sürekli idrar kaçırma, taşma (overflow) tarzı idrar kaçırma ve ekstraüretral idrar kaçırma şeklinde sınıflandırılabilir. Stres tipi idrar kaçırma (STİK), detrusor kontraksiyonu olmadan öksürme, gülme, fiziki aktivite gibi intraabdominal basınç artışına neden olan durumlarda, vezikal basıncın üretral basınçtan yüksek olması ve bu anda mesaneden üretraya istemsiz idrar kaçmasıdır. 4 STİK tedavisinde davranış tedavisi ve farmakoterapi yanında cerrahi yöntemler de kullanılmaktadır lü yılların başından beri STİK tedavisinde pek çok cerrahi teknik tanımlanmıştır. Özellikle mesane boynu ve üretrayı asma, 20. yüzyılın başından beri bilinen ve cerrahide üzerinde durulan konudur. Cerrahi tedavide birçok teknik geliştirilmesine rağmen, yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranına sahip bir altın standart yöntem belirlenememiştir. Cerrahi teknikler arasında, açık cerrahi seçenekler olmakla beraber, periüretral enjeksiyon 5,6 ve üretrayı desteklemeyi amaçlayan organik ve sentetik materyallerin kullanıldığı askı (sling) ameliyatları gibi minimal invaziv teknikler de yer almaktadır. 7 Bu amaçla, 1942 yılında Aldridge 8 tarafından kullanılan fasyal askı materyalleri günümüzde yerini sentetik askı materyallerine bırakmıştır. 9 Petros ve Ulmsten, 1990 lı yılların ortalarında idrar kaçırmanın anatomik patolojisini açıklayan integral teori yi geliştirdi. Bu teoriye dayandırılan gevşek askı tekniği ile orta üretraya destek sağlayan materyaller kullanılmaya başlandı. 10 Ulmsten ve ark. 11 tarafından 1995 yılında geliştirilen tension free vaginal tape (TVT) yöntemi en sık uygulanan tekniklerden biri olmuştur. Delorme tarafından 2001 yılında geliştirilen Transobturator Suburethral Tape (TOT) yöntemi ile obturator foramenlerden geçilerek üretraya hamak tarzında destek sağlanır. 12 TVT ile karşılaştırıldığında TOT operasyonu düşük komplikasyon oranı ve uygulama kolaylığı ile tercih edilen operasyon türü olmuştur. Buna rağmen meşlere bağlı bazı komplikasyonlar geliştiği görülmüştür. Bu komplikasyonlar hasta için operasyon sonrası yaşam kalitesini olumsuz etkilerken, cerrah açısından üstesinden gelinmesi gereken sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu derlemenin amacı, STİK tedavisinde kullanılan materyallere bağlı gelişen komplikasyonların güncellenmesidir. ASKI MATERYALLERİ STİK tedavisinde, otolog, allograft, xenograft ve sentetik materyaller kullanılmaktadır. Hangi materyalin en uygun olduğu konusunda ne yazık ki yeterli veri bulunmamaktadır. İdeal materyal tipi uzun süreli kalabilen, inflamatuar veya immunojenik reaksiyona yol açmayan, karsinojenik olmayan materyaldir. 13 Ayrıca ucuz ve kolay uygulanabilir olması da beklenen özelliklerdir. 14 Sentetik materyaller bu özelliklerin tamamını karşılamasa da, ideale yakın meş olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Sentetik materyallerin en büyük avantajı steril özelliği ile enfeksiyon taşınmasına karşı güvenilir olmasıdır. 13 MEŞLERİN SINIFLANDIRILMASI Kullanılan materyaller por çapına ve filaman tipine göre 16

2 sınıflandırılmaktadır ve bu sınıflamaya göre meşler 4 gruba ayrılır: 13,15 Tip 1 meşler: Prolen, marlex ve atrium gibi makropor ve monofilaman meşlerdir. 75 μm den büyük por çapı nedeni ile makrofaj, fibroblast, kan damarları ve kollajen liflerinin porlara doğru girmesine izin verirler. Tip 2 meşler : Gore-Tex ve dual meş gibi mikropor ve multifilaman meşlerdir. Por çapı 10 μm den daha küçük porlara sahiptir. Tip 3 meşler : Peliterafloroetilen ( PTFE meş-teflon), delikli PTFE meş (mycro meş), örgülü dacron meş (mersilene) ve örgülü polipropilen meş (surgipro) gibi multifilaman, mikropor komponentleri de (por çapı 10 μm) içeren makropor yapılı meşlerdir. Tip 4 meşler: Silastik, Cellgard (polipropilen sheeting) preclude pericardial membran gibi multifilaman olup submikronik (1μm den daha küçük) por çapına sahip meşlerdir. Tablo 1: Meşlerin por çapı ve filaman yapısına göre tiplendirilmesi Tip Fiber Tipi Por Çapı Örnek Tip I Polipropilen Monofilaman >75 μm Tip II Multifilaman <10 μm Tip III Polietilen Multifilaman <10 μm Tip IV Multifilaman <1 μm Marlex Prolen Atrium Gore-Tex Dual Meş Örgülü Dacron PTFE Örgülü polpropilen Silastik Cellgard Meşlerin emilme durumuna göre özellikleri Tablo 2 de özetlenmiştir. Tablo 2: Meş materyallerinin özellikleri Meş Materyal 14. günde kuvveti Emilim durumu Marlex Polipropilen %100 Emilmez Prolene Polipropilen %100 Emilmez Mersilene Poliester %100 Emilmez Vicryl Poliglaktin % gün Dexon Poliglikolik asit % gün Gore-Tex (e PTFE) Politetrafluroetilen %100 Emilmez Por çapına göre meşler makropor ve mikropor olmak üzere 2 gruba ayrılır. Por çapı 75 μm den büyük olanlar makropor 10 μm den küçük olanlar ise mikropor olarak sınıflandırılır. Makropor meşler büyük por çapı nedeni ile çapı 9-20 μm arasında olan makrofaj, fibroblastlar ile kan damarları ve kollajen liflerinin porlara doğru girmesine izin verirler. Bu özelik enfeksiyon riskini azaltmaktadır. 16 Multifilaman meşlerin lifleri arasında boşluklar vardır. Bu boşlukların çapı 10 μm den daha küçük olduğu için, immüniteden sorumlu hücrelerin girmesine izin vermezken, 1 μm çapına sahip bakteriler bu boşluklara yerleşerek enfeksiyona yol açabilmektedir. Monofilaman meşlerde bu boşluklar olmadığı için teorik olarak daha az enfeksiyon riskine sahiptir. Polipropilen meşler son dönemlerde en çok tercih edilen ve istenen özellikleri en çok taşıyan meşlerdir. Tip 2 ve Tip 3 sentetik meşlerle yapılan pubovajinal askı ve prolapsus cerrahilerinde meşe bağlı komplikasyonların yüksek olduğu saptanmıştır. 17

3 Peliterafloroetilen (PTFE), Dacron ve Mersilen meşlerin kullanıldığı bu operasyonlarda vajinal ekstrüzyon ve üretral erozyon oranı %20-30 oranında bildirilmiştir. 17,18 Sonuç olarak, Tip 1 meş (polipropilen monofilaman ve makropor çaplı ) en çok tercih edilen ve kullanılması önerilen meş tipidir. 19 MEŞ KOMPLİKASYONLARI Meşlere bağlı gelişen komplikasyonlar literatürde görülme sıklıklarına göre çeşitli sırayla bildirilmişlerdir. En sık görülen bazı komplikasyonlar; Alt üriner sistem obstruksiyonu, üretra veya mesane meş erozyonu, vajinal ekstrüzyon, işeme disfonksiyonu, enfeksiyon ve ağrıdır. ALT ÜRİNER SİSTEM OBSTRUKSİYONU Genel olarak meşe bağlı obstrüksiyonlar retropubik cerrahilerden sonra sık görülmektedir. Buna karşın ağrı ve meşe bağlı enfeksiyonlar transobturator yerleştirilen hastalarda daha sık görülmektedir. 20 İdrar retansiyonu iyi bilinen ancak farklı tanımlamalar nedeni ile insidansında değişiklikler görülen bir komplikasyondur. Meşe bağlı AÜS obstrüksiyonu %1.9 ile %7 arasında bildirilmiştir. 21,22 Bir haftalık kateterizasyon gerekliliği ise farklı makalelerde yaklaşık % 4-8 dir. 23 Meşin fazla gergin olması, yaş, doğum sayısı ve geçirilmiş vajinal cerrahiler retansiyon riskini arttırır. Aynı zamanda ürodinamik testlerdeki düşük akım ve düşük işeme basıncı gibi bulgular da retansiyon gelişimini etkileyen faktörlerdir. 24 Kiran ve Eckhard ın yapmış olduğu derlemede, meş implantasyonu yapılan ve obstrüksiyon gelişen hastalarda şu 5 durum tespit edilmiştir: 9 1. Meşin mesane boynunda anormal yerleşimi 2. Meş konulan hastalarda paravajinal defekt varlığı 3. Meşin orta üretral bölgeye aşırı gergin yerleştirilmesi 4. Daha önce geçirilmiş anti-inkontinans cerrahisi varlığı 5. Meş kontraksiyonu veya katlanması Aşırı gergin meş implantasyonunu önlemek amacı ile bazı teknikler geliştirilmiştir. En yaygın kullanılan teknik askı materyali ile periüretral fasya arasına bir alet koyarak uygun gerginlik sağlanmasıdır. İntrensek sfinkter yetmezliği olan hastalarda geniş mesane çıkımını azaltmak için normalden daha fazla gerginlik gerekebilmektedir. Bu nedenle meş gerginliğini objektif olarak tanımlayacak kabul gören bir metod tanımlanmamıştır. Retansiyon varlığında, tedaviye alfa adrenerjik bloker ve temiz aralıklı kateterizasyon ile başlanmalıdır. Hasta uyumu da göz önüne alınarak irritatif şikayetler ve üriner sistem enfeksiyonu gelişmediği sürece tedaviye devam edilmelidir. Hastaların büyük bölümü ise ikinci bir operasyona ihtiyaç duyar. Üretra dilatasyonu ve transüretral üretrotomi gibi teknikler tanımlanmışsa da erken retansiyon varlığında (operasyon sonrası ilk 8 hafta) en uygun tedavi seçeneği orta hat askı insizyonudur. 25 Bu insizyonunun yeterli olmadığı durumlarda, meşin endopelvik fasyaya girdiği yerden unilateral veya bilateral insizyonlar önerilmektedir. 26 Uzamış retansiyon varlığında ise transabdominal ya da transvajinal yaklaşımla üretrolizis yapılması tercih edilmektedir. 27 MEŞ EROZYONU VE EKSTRÜZYONU Meş erozyonu ve ekstrüzyonu yabancı materyallerin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Erozyon, meşin üriner sisteme (mesane, üretra veya üreter) açılması olarak tanımlanmaktadır. Ekstrüzyon ise meşin vajende görülecek şekilde açığa çıkmasıdır. 28 Vajinal meş ekstrüzyonu, askı cerrahisi sonrası görülen bir komplikasyondur ve görülme sıklığı %0-15 arasında bildirilmiştir. 29,30 Obezite ve yaş, vajinal meş ekstrüzyonu gelişimini etkileyen faktörler olarak bildirilmektedir. 9 Erozyon yada ekstrüzyon sebepleri arasında kullanılan teknik, yetersiz vajinal doku, yetersiz vajinal kanlanma, bakteri kolonizasyonuna neden olan hematom, meşin boyu, por çapı ve esnekliği sayılmaktadır. 31,32 Üretra erozyonu, mesane boynuna yerleştirilen askı ameliyatlarında otolog askı yöntemine göre daha sıktır. 33 Bu komplikasyon gergin yerleştirilen sentetik materyale bağlı nekrozdan kaynaklanabilir. 28 Diğer bir neden de cerrahi sırasında derin diseksiyon ile subüretral dokularda kalınlaşmaya yol açabilecek üretraya çok yakın implantasyon yapılmasıdır. 30 Operasyon sırasında mutlaka sistoskopi yapılarak üretra veya mesane perforasyonu olmadığından emin olunmalıdır. Üretral veya mesane erozyonu gelişen hastalar, hematüri, idrar yapma zorluğu, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, suprapubik veya inguinal ağrı ile başvurabilir. Meş ekstruzyonu gelişen hastalarda, vajinal kanama veya akıntı, vajinal veya pelvik ağrı, tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu, cinsel ilişki sırasında partnerinde rahatsızlık hissi ile ateş ve halsizlik gibi non-spesifik semptomlar görülebilmektedir. 34,35 Bazen asemptomatik de olabilir ve rutin vajinal muayene sırasında rastlantısal olarak saptanabilir. Kobashi ve ark.nın 30 yaptığı çalışmada, meş kullanılan 90 hastadan 5 tanesinde ortaya çıkan minimal vajinal erozyon, cerrahi veya medikal tedavi verilmeden sadece cinsel perhiz uygulanarak 6 hafta süreyle takip edilmiştir. Altı haftanın sonunda, meşlerin tamamında spontan epitelizasyon olduğu ve erozyonun kapandığı tespit edilmiştir. Üriner sistem erozyonu gelişen hastalarda meşlerin çıkarılması gerekmektedir. Sadece vajinaya sınırlı minimal erozyonlarda cinsel perhiz uygulanarak epitelize olması beklenebilir ancak poliester veya silikon materyallerin kullanıldığı hastalarda sınırlı vajinal erozyon durumunda bile meşlerin çıkarılması önerilmektedir. 36,37 Minimal vajinal ekstrüzyon varlığında parsiyel meş eksizyonu ve vajinal sütürasyon da uygulanabilir. Üretral erozyonlarda üretra kateter üzerinden sütüre edilmeli ve 2 hafta kateterli kalması sağlanmalıdır. Meşin üretere veya mesane duvarına invaze olduğu ve eksizyonunun zor olduğu durumlarda parsiyel sistektomi ile meşin tamamının çıkarılması gerekli olmaktadır

4 İŞEME DİSFONKSİYONU (DE NOVO SIKIŞMA ) İşeme disfonksiyonu STİK cerrahisi sonrası en sık görülen komplikasyondur. İşeme disfonksiyonu için farklı tanımlamalar olmasına rağmen postoperatif dönemde yeni gelişen işeme şikayetleri yaklaşık %20 oranında görülmektedir. 39 En sık görülen işeme disfonksiyonu ise de novo sıkışmadır. De-novo sıkışma büyük oranda geçidir ve birkaç hafta içinde düzelir. Sıvı kısıtlaması, kafein kullanımında kısıtlama, zamanlı işeme ve ikili işeme ve davranış tedavileri önerilmektedir. İnatçı sıkışma tarzı idar kaçırma olan olgular antimuskarinik ilaçlar ve pelvik taban egzersizleri ile başarıyla tedavi edilebilmektedir. Düzelmeyen işeme disfonksiyonu varlığında ürodinami yapılmalıdır. De novo sıkışma semptomları ve sık idrara gitme, mesane çıkım obstrüksiyonunun belirtileri olabilir. Videoürodinami testi ile meş düzeyinde kontrast madde geçişinde daralma görülmesi veya geçişin olmaması meşe bağlı obstrüksiyonu gösterir. Bu durumda obstrüksiyona yönelik tedavi uygulanmalı. Ancak obstrüksiyon olmaksızın de novo sıkışma varlığında farmakoterapi uygulanmalıdır. Farmokterapiden fayda görmeyen hastalar için sakral nöromodulasyon önerilmektedir. Nöromodulasyon da başarısız olursa augmentasyon sistoplasti uygun tedavi yöntemidir. 24 ENFEKSİYON Multifilaman meşlerde lifler arasındaki boşluklar nedeni ile enfeksiyon oranı fazla iken, monofilaman meşlerde bu boşluklar olmadığı için enfeksiyon oranı daha azdır. Por çapı 75 μm den büyük olan meşlerde ise immün hücrelerin girmesine imkan verdiği için daha az enfeksiyon riskine sahiptir. Bu nedenle polipropilen monofilaman ve makropor (Tip 1) yapısındaki meşler enfeksiyon açısından daha düşük risk içerir. Askı cerrahisi sonrası görülen enfeksiyon yabancı cisim yerleştirilmesine bağlı olabilir. Obturator membran çevresinde derin dokularda meydana gelen enfeksiyonlar; yabancı cisim reaksiyonu, sınırlı alan, düşük oksijen oranı ile ciddi abse varlığına ve nekrotizan fasiite kadar ilerleyebilir. Bu durumda geniş çaplı debridman ve yoğun bakım şartlarına ihtiyaç duyulabilir. 40 Cerrahi alan enfeksiyonu, cerrahi sonrası en sık görülen komplikasyondur. Özellikle vajenin temiz-kontamine alan sınıfına girmesinden dolayı, yara yeri enfeksiyonu ve sonrasında meş enfeksiyonu erozyon görülme olasılığını arttırmaktadır. Bu nedenle cerrahi öncesi vajen temizliği önem kazanır. Amerikan Üroloji Derneği (AUA) 2010 yılında yayınladığı bildiride, orta üretra askı operasyonları da dahil olmak üzere tüm vajinal girişimlerde profilaktik antibiyotik kullanılmasını önermektedir. Bunun hem postoperatif dönemde gelişecek yara yeri enfeksiyonlarının hem de meşe bağlı gelişecek enfeksiyonların azalmasında önemli yeri vardır. Ancak Harmanlı ve ark yılında yaptığı çalışmada 41 orta üretra askı cerrahisi yapılan ve proflaksi uygulanmayan 174 hastada yara yeri enfeksiyonu görülmediğini bildirmiştir. Yine aynı çalışmada 2 hastada (%1.4) vajinal meş erozyonu saptanmış olup meşe bağlı enfeksiyon oranı belirtilmemiştir. Kontrol grubunun olmaması bu çalışmanın eksikliğidir. Yaygın görüş ise profilaksi yapılması yönündedir. 42 AĞRI Ağrı, STİK cerrahisi sonrası nadir görülen ancak tedaviye en dirençli komplikasyon olması nedeni ile hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli sorundur. Ağrı pelvik bölgede, inguinal bölgede veya vajende zaman zaman ya da sürekli olarak tariflenebilir. Retropubik cerrahi sonrası görülme sıklığı % , Transobturator tape cerrahisi sonrası ise %8-17 dir. 43,44 Bunun yanı sıra Altmann ve Falconer 45, 248 hastanın dahil edildiği çok merkezli çalışma ile Fatton ve ark.nın 46 yaptığı 110 hastanın dahil edildiği çok merkezli araştırmada, hastaların hiçbirinde postoperatif dönemde vajinal veya pelvik ağrı görülmemiştir. Skala ve ark.nın yaptığı çalışmada ise 179 hastanın %43 ü postoperatif ağrı ile başvurmuştur. 47 TVT sonrası ağrı, sıklıkla vajina veya suprapubik bölgede hissedilirken, TOT cerrahisi sonrası kasık veya uyluk bölgesinde hissedilir. Bazı hastalar sadece egzersiz sırasında vajinal veya pelvik ağrı hissederken bazılarında ise sadece cinsel ilişki sırasında ağrı ortaya çıkmaktadır. Meş implantasyonu sonrası ortaya çıkan disparoni, retropubik cerrahide %0-14, TOT cerrahisinde ise %24 tür. 48,49 Bir diğer çalışmada ise 219 hastanın %4.5 inde postoperatif dönemde disparoni saptanmıştır. 50 TOT cerrahisi sonrası gelişen inatçı ağrıların retropubik yaklaşıma göre daha çok olmasının nedeni, retropubik yaklaşımda olduğu gibi potansiyel bir boşluk yerine trokarların obturator foramenden geçirilmesi ve bu bölgede kas -tendon veya bazen sinirlerin zarar görmesi olabilir. 9 SONUÇ Meş yerleştirilerek yapılan askı ameliyatlarında başarı artmakla beraber, meşe bağlı komplikasyonlar hem cerrah hem hasta açısından sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle komplikasyonların bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması hasta memnuniyeti açısından son derece önemlidir. REFERANSLAR 1. Kim SO, Kim YJ, Yoo DH. et al Clinical factors associated with low valsalva leak point pressure among women with stress urinary incontinence. Int Neurourol J 15(4): 211-5, Hunskaar S, Lose G, Sykes D, Voss S. The prevalence of urinary incontinence in women in four European countries. 93(3): , Walsh, Patrick C (Ed.) (2005) Campell Üroloji (s.1027) (Anafarta, M.Kadri, ve Yaman, M.Önder çev.ed.). Ankara, Güneş Tıp Kitapevleri (2003) 4. Haylen BT, de Ridder D, Freeman RM, Swift SE, Berghmans B, Lee J. et al. Urogynecological Association (IUGA)/ International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. Neuorurol Urodyn 29: 4-20,

5 5. Kirchin V, Page T, Keegan PE. et al Urethral injection therapy for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 15; 2:CD003881, Umoh UE, Arya LA. Surgery in urogynecology. Minerva Med 103(1): 23-36, Ogah J, Cody DJ, Rogerson L Minimally invasive synthetic suburethral sling operations for stress urinary incontinence in women: a short version Cochrane review. Neurourol Urodyn 30(3): , Aldridge AH. Transplantation of fascia for relief of urinary stress incontinence. Am J Obstet Gynecol 44: 39, Kiran A, Eckhard P. Failures and complications in pelvic floor surgery. World J Urol. [Epub ahead of print], Dec Nerli RB, Kumar AG, Koura A. et al. Transobturator vaginal tape in comparison to tension-free vaginal tape: A prospective trial with a minimum 12 months followup. Indian J Urol 25(3): 321-5, Ulmsten U, Petros P. Intravaginal slingoplasty (IVS): an ambulatory surgical procedure for treatment of female urinary incontinence. Scand J Urol Nephrol 29(1): 75-82, Delorme E. Transobturator Urethral suspension: mini,invasive procedure in the treatment of stress urinary incontinence in women. Prog Urol 11(6): , Roth CC, Holley TD, Winster JC, Synthetic slings: which material, which approach. Curr Opin Urol 16(4): , Karlovsky M, Thakre A, Rastinehad A et al. Biomaterials for pelvic floor reconstruction. Urology 66: , Amid P. Classification of biomaterials and their related complications in abdominal Wall hernia surgery. Hernia 1 :15-21, Cervigni M, Natale F. The use of synthetics in the treatment of pelvic organ prolapse. Curr Opin Urol 11: , Julian TM. The efficacy of Marlex mesh in the repair of severe recurrent vaginal prolapse of the anterior mid vaginal wall. Am J Obstet Gynecol 175: , Debodinance P, Cosson M, Burlet G. Tolerance of synthetic tissues in touch with vaginal scar: review to the point of 287 cases. Eur J Obstet Gynecol Rep Biol 87: 23-30, Bukkapatnam R, Rodriguez LV. Synthetic sling options for stress urinary incontinence. Curr Urol Rep 5: , Petri E, Ashok K. Comparison of late complications of retropubic and transobturator slings in stress urinary incontinence. Int Urogynecol J 23(3): 321-5, Rardin CR, Rosenblatt PL, Kohli N et al. Release of tension-free vaginal tape for the treatment of refractory postoperative voiding dysfunction. Obstet Gynecol 100(5 Pt 1): , Hammad FT, Kennedy-Smith A, Robinson RG Erosions and urinary retention following polypropylene synthetic sling: Australasian survey. Eur Urol 47(5): , Levin I et al. Surgical complications and mediumterm outcome results of tension-free vaginal tape: a prospective study of 313 consecutive patients. Neurourol Urodyn 23: 7-9, Comiter CV. Surgery Insight: management of failed sling surgery for female stress urinary incontinence. Nat Clin Pract Urol 3(12): , Goldman HB. Simple sling incision for the treatment of iatrogenic urethral obstruction. Urology 62: , Long CY et al. Lateral excision of tension-free vaginal tape for the treatment of iatrogenic urethral obstruction. Obstet Gynecol 104: , Margulis V et al. Urinary retention after tensionfree vaginal tape procedure: from incision to excision to complete urethrolysis. Urology 64: 590, Siegel AL, Kim M, Goldstein M. et al. High incidence of vaginal mesh extrusion using the intravaginal slingplasty sling. J Urol 174(4 Pt 1): , Kaelin-Gambirasio I, Jacob S, Boulvain M. et al Complications associated with transobturator sling procedures: analysis of 233 consecutive cases with a 27 months follow-up. BMC Womens Health 9: 28, Kobashi KC, Govier FE. Management of Vaginal Erosion Of Polypropilene Mesh Slings. J Urol 169: , Birch C. The use of prosthetics in pelvic reconstructive surgery. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 19: , Tan-Kim J, Menefee SA, Luber KM. Prevalence and risk factors for mesh erosion after laparoscopic-assisted sacrocolpopexy. Int Urogynecol J 22(2): , Blaivas JG, Sandhu J. Urethral reconstruction after erosion of slings in women. Curr Opin Urol 14(6): 335-8, Tsivian A, Kessler O, Mogutin B. et al. Tape related complications of the tension-free vaginal tape procedure. J Urol 171: 762-4, Lee KY, Sim JA, Lee SW. et al. Necrotizing fasciitis following transobturator tape procedure: a case report and literature review. Can Urol Assoc J 5(4): E65-8, Clemens JQ, DeLancey JO, Faerber GJ. et al. Urinary tract erosions after synthetic pubovaginal slings: diagnosis and management strategy. Urology 56: 589, Stanton SL, Brindley GS, Holmes DM. Silastic sling for urethral sphincter incompetence in women. Br J Obstet Gynaecol 92: 747, Derpapas A, Digesu GA, Panayi D, et al. A persistent bladder erosion with ureteric involvement following mesh augmented repair of cystocele. Am J Obstet Gynecol 202(6): e5-7, Virkud A. Management of Stress Urinary Incontinence. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 25(2): , Roth TM. Management of persistent groin pain after transobturator slings. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 18(11): ,

6 41. Harmanli O, Hong EK, Rubin R, et al. Is antibiotic prophylaxis necessary for midurethral sling procedures? A series of 174 cases without preoperative antibiotics. Int Urogynecol J. [Epub ahead of print], Dec Deffieux X, Savary D, Letouzey V, et al. Prevention of the complications related to the use of prosthetic meshes in prolapse surgery: Guidelines for clinical practice-literature review. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) Dec;40(8): , Doo CK, Hong B, Chung BJ et al. Five-year outcomes of tension-free vaginal tape procedure for treatment of female stress urinary incontinence. Eur Urol 50(2): , Wang W, Zhu L, Lang J. Transobturator tape procedure versus tension-free vaginal tape for treatment of stress urinary incontinence. Int J Gynaecol Obstet 104(2): , Altmann D, Falconer C. Perioperative morbidity using transvaginal mesh in pelvic organ prolapse repair. Obstet Gynecol 109: , Fatton B, Amblard J, Debodinance P. et al. Transvaginal repair of genital prolapse: preliminary results of a new tension-free vaginal mesh (Prolift technique)-a case series multicentric study. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 18(7): , Skala C, Renezeder K, Albrich S, et al. The IUGA/ICS classification of complications of prosthesis and graft insertion. Int Urogynecol J 22(11): , Mazouni C, Karsenty G, Bretelle F. et al. Urinary complications and sexual function after the tension-free vaginal tape procedure. Acta Obstet Gynecol Scand 83(10): , Cholhan HJ, Hutchings TB, Rooney KE. Dyspareunia associated with paraurethral banding in the transobturator sling. Am J Obstet Gynecol 202(5): 481.e1-5, Abdel-Fattah M, Ramsay I. On behalf of the West of Scotland Study Group. Retrospective multicenter study of the new minimally invasive mesh repair devices for pelvic organ prolapse. BJOG 115: 22-30,

tedavisinde Minimal İnvazif Yaklaşı şımlar Doç.. Dr. Rahmi Onur Fırat Üroloji AD-Elaz Elazığ

tedavisinde Minimal İnvazif Yaklaşı şımlar Doç.. Dr. Rahmi Onur Fırat Üroloji AD-Elaz Elazığ Kadın n SÜİS tedavisinde Minimal İnvazif Yaklaşı şımlar Doç.. Dr. Rahmi Onur Fırat Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Üroloji AD-Elaz Elazığ Üriner İnkontinans - Egzersiz veya eforla, öksürme ya da hapşı şırma

Detaylı

Başarısız MÜS Cerrahisi Ne Yapılmalı? M.Levent Emir

Başarısız MÜS Cerrahisi Ne Yapılmalı? M.Levent Emir Başarısız MÜS Cerrahisi Ne Yapılmalı? M.Levent Emir İzzet Koçak-Adnan Menderes Üniv (Aydın) Fuat Demirel-Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Oğuz Mertoğlu- Tepecik EAH Dirençli stres üriner inkontinans Postoperatif

Detaylı

Kaan BAL, Kutan ÖZER, Ergün ELALTUNTAŞ, Fikret ŞENGÜL, Ahmet BÖLÜKBAŞI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği, İZMİR

Kaan BAL, Kutan ÖZER, Ergün ELALTUNTAŞ, Fikret ŞENGÜL, Ahmet BÖLÜKBAŞI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği, İZMİR KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology STRES İDRAR KAÇIRMA CERRAHİSİNDE PERKÜTAN VAJİNAL TEYP (PVT) DENEYİMİMİZ: BİR YILLIK SONUÇLAR THE PERCUTANEOUS VAGINAL TAPE (PVT) IN THE TREATMENT OF STRESS INCONTINENCE:

Detaylı

HEMŞİ RMELİ ELMAS SÜRMELS. İbn-i i Sina Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı

HEMŞİ RMELİ ELMAS SÜRMELS. İbn-i i Sina Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı KADINLARDA İDRAR KAÇIRMADA CERRAHİ TEDAVİ ve HEMŞİ ŞİRELİK K BAKIMI ELMAS SÜRMELS RMELİ Ank. Ün.Tıp p Fak. İbn-i i Sina Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı TEMEL PRENSİP Vezikoüretral seğmentin normal pozisyon

Detaylı

ÜRODĠNAMĠK DEĞERLENDĠRME

ÜRODĠNAMĠK DEĞERLENDĠRME ÜRODĠNAMĠK DEĞERLENDĠRME Prof. Dr. Niyazi Aşkar EÜTF Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Ürodinamik inceleme Amaç: Alt üriner sistem dolum ve boşaltım fonksiyon bozukluklarını saptamaktır Ürodinamik tetkiklerin

Detaylı

KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology

KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology STRES İNKONTİNANS CERRAHİ YAKLAŞIMLARDAN VAJİNAL DUVAR ASKI, TANSİYONSUZ VAGİNAL TAPE VE BURCH KOLPOSÜSPANSİYON YÖNTEMİNİN KLİNİK BAŞARI VE ÜRODİNAMİK BULGULAR AÇISINDAN

Detaylı

SAKRAL NÖROMODÜLASYON

SAKRAL NÖROMODÜLASYON SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Ali Ergen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Refrakter Aşırı Aktif Mesane Alternatif tedavilerin uygun zamanda kullanılması için RAAM nin daha spesifik

Detaylı

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İdrar kaçırma nedir- nasıl tanımlanır? Bu bir hastalık mıdır?

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İdrar kaçırma nedir- nasıl tanımlanır? Bu bir hastalık mıdır? KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İdrar kaçırma nedir- nasıl tanımlanır? Bu bir hastalık mıdır? İdrar kaçırma her türlü istem dışı idrarın tutulamaması yani kaçırma halidir. Bu durum,

Detaylı

Transobturator Tape Operasyonu Deneyimlerimiz ve Erken Dönem Sonuçlarımız

Transobturator Tape Operasyonu Deneyimlerimiz ve Erken Dönem Sonuçlarımız Araştırma Makalesi Özet Amaç: Transobturatuar tape (TOT) kadın stres üriner inkontinansın (SUI) tedavisinde üretral süspansiyon için tasarlanmış yapay bir banttır. Bu çalışmamızda stres üriner inkontinans

Detaylı

Cerrahi ne zaman gerekli. Mini-slingler Periuretral enjeksiyonlar. Mini-slingler. Mid-slingler. MiniArc MUS yerleştirme. MiniArc MUS yerleştirme

Cerrahi ne zaman gerekli. Mini-slingler Periuretral enjeksiyonlar. Mini-slingler. Mid-slingler. MiniArc MUS yerleştirme. MiniArc MUS yerleştirme Cerrahi ne zaman gerekli Mini-slingler Periuretral enjeksiyonlar Dr Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Konservatif veya medikal tedavi faydalı olmazsa Urodinamik

Detaylı

GÜRDAL M., TEKİN A., KİREÇÇİ S., YÜCEBAŞ E., ŞENGÖR F. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, İSTANBUL

GÜRDAL M., TEKİN A., KİREÇÇİ S., YÜCEBAŞ E., ŞENGÖR F. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, İSTANBUL KADIN STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE MODİFİYE İN SİTU VAJİNAL WALL SLING MODIFIED IN SITU VAGINAL WALL SLING IN THE TREATMENT OF FEMALE STRESS URINARY INCONTINENCE GÜRDAL M., TEKİN A., KİREÇÇİ S.,

Detaylı

Kadın Stres Üriner İnkontinans Cerrahi Tedavisi Sonrası Komplikasyonlar ve Yönetimi

Kadın Stres Üriner İnkontinans Cerrahi Tedavisi Sonrası Komplikasyonlar ve Yönetimi Kadın Stres Üriner İnkontinans Cerrahi Tedavisi Sonrası Komplikasyonlar ve Yönetimi 30 Dr. Ersin KÖSEOĞLU Dr. M. Murat DİNÇER Dr. Altuğ TUNCEL Dr. Hasan RODOPLU Ali ATAN GİRİŞ Stres üriner inkontinans

Detaylı

Oğuz Ekmekçioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Kayseri

Oğuz Ekmekçioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Kayseri Oğuz Ekmekçioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Kayseri Amaç Sling cerrahisi sırası ve sonrası oluşan komplikasyonlar Bu komplikasyonların idaresi nasıl olur Birincil şartlar

Detaylı

Stres Tip İdrar Kaçırma Tedavisinde Uzun Dönem Trans-Obturator Teyp Sonuçlarımız: Retrospektif Klinik Çalışma

Stres Tip İdrar Kaçırma Tedavisinde Uzun Dönem Trans-Obturator Teyp Sonuçlarımız: Retrospektif Klinik Çalışma doi:10.5222/otd.2011.161 Araştırma Stres Tip İdrar Kaçırma Tedavisinde Uzun Dönem Trans-Obturator Teyp Sonuçlarımız: Retrospektif Klinik Çalışma Alper Ötünçtemur, Murat Dursun, Süleyman Sami Çakır, Gökhan

Detaylı

Üriner İnkontinansın Kadın Cinselliği Üzerine Olan Etkisi. Prof Dr Ercan Aygen Erciyes Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Üriner İnkontinansın Kadın Cinselliği Üzerine Olan Etkisi. Prof Dr Ercan Aygen Erciyes Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Üriner İnkontinansın Kadın Cinselliği Üzerine Olan Etkisi Prof Dr Ercan Aygen Erciyes Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Dünya Sağlık Örgütü, cinsel sağlığı insanların cinsellikle ilişkili olarak

Detaylı

Pelvik Taban Onarımında Profilaktik Antiinkontinans Cerrahisi Gerekli mi? Hangi Olgulara? Nasıl? Dr. Yusuf Üstün

Pelvik Taban Onarımında Profilaktik Antiinkontinans Cerrahisi Gerekli mi? Hangi Olgulara? Nasıl? Dr. Yusuf Üstün Pelvik Taban Onarımında Profilaktik Antiinkontinans Cerrahisi Gerekli mi? Hangi Olgulara? Nasıl? Dr. Yusuf Üstün Özellikle 5.ve 6. dekatta POP cerrahisi Sonrası % 11-22 SUI oç POP & UI Birliktelik gösterebilir

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İDRAR YOLU ENFEKSİYONU Üriner Enfeksiyon; UTİ; İdrar Yolu İltihabı; İdrar yollarının mikrobik enfeksiyon hastalığıdır. Mikroplar idrar yollarına girer, burada çoğalmaya başlar ve iltihaba neden olur. Enfeksiyon

Detaylı

GERÇEK STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TANSİYONSUZ VAJİNAL TEYP (TVT)

GERÇEK STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TANSİYONSUZ VAJİNAL TEYP (TVT) . SUI TEDAVİSİNDE TVT GERÇEK STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TANSİYONSUZ VAJİNAL TEYP (TVT) TENSIONFREE VAGINAL TAPE (TVT) FOR THE TREATMENT OF GENUINE STRESS URINARY INCONTINENCE ÇETİNEL B., DEMİRKESEN

Detaylı

Türk Üroloji Dergisi: 31 (4): 563-568, 2005 563

Türk Üroloji Dergisi: 31 (4): 563-568, 2005 563 TARTIŞMALI OLGU: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology Bülent ÇETİNEL*, Tufan TARCAN**, Oktay DEMİRKESEN* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL ** Marmara Üniversitesi

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE SOLVENT-DEHİDRAT KADAVRA DERMİS DOKUSUNUN ETKİNLİĞİ

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE SOLVENT-DEHİDRAT KADAVRA DERMİS DOKUSUNUN ETKİNLİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE SOLVENT-DEHİDRAT KADAVRA DERMİS DOKUSUNUN ETKİNLİĞİ THE EFFICACY OF SOLVENT-DEHYDRATED CADAVERIC DERMIS IN THE TREATMENT OF STRESS URINARY INCONTINENCE Rahmi ONUR,

Detaylı

TRANSVAJİNAL MESANE BOYNU SÜSPANSİYONU VE SLİNG OPERASYONLARINDA ENDOSKOPİNİN YERİ*

TRANSVAJİNAL MESANE BOYNU SÜSPANSİYONU VE SLİNG OPERASYONLARINDA ENDOSKOPİNİN YERİ* TRANSVAJİNAL MESANE BOYNU SÜSPANSİYONU VE SLİNG OPERASYONLARINDA ENDOSKOPİNİN YERİ* Oktay DEMİRKESEN, Bülent ÇETİNEL, Özgür YAYCIOĞLU, İlter TÜFEK, Vasif İSMAİLOĞLU, Vural SOLOK Background and Design.

Detaylı

The relationships between preoperative urodynamic parameters and clinical outcomes in urinary stress incontinence

The relationships between preoperative urodynamic parameters and clinical outcomes in urinary stress incontinence Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı:4, (254-259) Üriner Stres İnkontinansda Sling Cerrahisi Öncesi Ürodinamik Değişkenlerin Preoperatif ve Postoperatif Klinik Yansımaları Yaşar Bozkurt

Detaylı

İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel. idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali

İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel. idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali Görülme Sıklığı kadında % 4.5-53 erkekde %1.6-24 Üroloji ve Jinekoloji Polikliniklerine İdrar Kaçırma Yakınması Dışında

Detaylı

Current Approaches in the Surgical Treatment of Urinary Stress Incontinence. Üriner Stres İnkontinansın Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Current Approaches in the Surgical Treatment of Urinary Stress Incontinence. Üriner Stres İnkontinansın Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Current Approaches in the Surgical Treatment of Urinary Stress Incontinence Üriner Stres İnkontinansın Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sabri Cavkaytar¹, Orhan Aksakal² ¹Kadın Hastalıkları ve Doğum,

Detaylı

Dirençli Aşırı Aktif Mesane

Dirençli Aşırı Aktif Mesane Dirençli Aşırı Aktif Mesane Nöromodülasyon Dr. Şahin KABAY Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Perkutanöz Posterior Tibial Sinir Sitümülasyonu- PTNS (Urgent PC) Sacral Nöromodülasyon (S3)-

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılatırılması

Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılatırılması Stres İnkontinans Tedavisinde TOD ve TVT Van Tıp Dergisi: 18 (4): 173-180, 2011 Klinik Çalışma Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının

Detaylı

Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Dönem Sonuçları

Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Dönem Sonuçları Özgün Araflt rma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.812 Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Dönem Sonuçları Long-Term Results of the TVT, TOT and Burch Procedure

Detaylı

KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology

KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE FASYAL SLİNG VE TVT AMELİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: ERKEN İSTENMEYEN YAN ETKİLER VE SONUÇLAR: RANDOMİZE KLİNİK ÇALIŞMA A COMPARISON

Detaylı

ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TRANSOBTURATOR TAPE (TOT) OPERASYONUNUN KISA VE UZUN DÖNEM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TRANSOBTURATOR TAPE (TOT) OPERASYONUNUN KISA VE UZUN DÖNEM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI KISA VE UZUN DÖNEM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF LONG TERM AND SHORT TERM EFFICACY OF TRANSOBTURATOR Bayram SOPALI 1, Evrim Emre AKSOY 2, Salih BUDAK 3, Yunus YILDIZ 4, Ali Rıza AYDER 5 1

Detaylı

Stres tip idrar kaçırma ve pelvik organ prolapsı tedavisinde kendi kesim polipropilen meş kullanımı

Stres tip idrar kaçırma ve pelvik organ prolapsı tedavisinde kendi kesim polipropilen meş kullanımı Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(2):117-123 117 Kadın ürolojisi Female urology Stres tip idrar kaçırma ve pelvik organ prolapsı tedavisinde kendi kesim polipropilen meş kullanımı

Detaylı

Çocuklarda kontinans cerrahisi. Dr.Orhan Ziylan İTF Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Çocuklarda kontinans cerrahisi. Dr.Orhan Ziylan İTF Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Çocuklarda kontinans cerrahisi Dr.Orhan Ziylan İTF Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Çocuklarda inkontinans Mesane ve üreter Üretra Travma İatrojenik Nörojenik Ekstrofi vezikaepispadias

Detaylı

Üriner İnkontinans. Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu

Üriner İnkontinans. Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Üriner İnkontinans Dile Getirilmeyen... Sorgulanması Gereken Bir Problem......Üriner İnkontinans Aşırı Aktif Mesane ve Üriner İnkontinans

Detaylı

Komplike Olmayan Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Cerrahi Yaklaşımlar

Komplike Olmayan Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Cerrahi Yaklaşımlar Derleme / Review doi:10.5505/sakaryamj.2013.31644 Komplike Olmayan Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Cerrahi Yaklaşımlar Surgical Approaches to Treatment of Non-Complicated Stress Urinary Incontinence

Detaylı

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR?

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? Tuvalet eğitimi döneminde, nörolojik olarak normal bazı çocuklarda yanlış edinilmiş işeme alışkanlıkları neticesinde ortaya çıkan işeme fazındaki

Detaylı

Stres Üriner İnkontinans Cerrahisi Komplikasyonu : MESH EROZYONU DENİZ ŞİMŞEK EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Stres Üriner İnkontinans Cerrahisi Komplikasyonu : MESH EROZYONU DENİZ ŞİMŞEK EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Stres Üriner İnkontinans Cerrahisi Komplikasyonu : MESH EROZYONU DENİZ ŞİMŞEK EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üriner inkontinans Üriner inkontinans ; istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmakla beraber,

Detaylı

DİRENÇLİ AAM CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

DİRENÇLİ AAM CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı DİRENÇLİ AAM CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı TARİHÇE Anestezi altında hidrodistansiyon Sistolizis Parsiyel rizotomi Vajinal

Detaylı

Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi

Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi Dr. Tufan Tarcan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başlarken..! STİK en sık görülen İK tipi! Idrar kaçıran kadınların %80 inde (karışık

Detaylı

Orta Üretral Askı Operasyonu Olan Kadınların İnkontinans, Yaşam Kalitesi Ve Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Orta Üretral Askı Operasyonu Olan Kadınların İnkontinans, Yaşam Kalitesi Ve Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Araştırma 63 Orta Üretral Askı Operasyonu Olan Kadınların İnkontinans, Yaşam Kalitesi Ve Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi EVALUATION OF INCONTINENCE, QUALITY OF LIFE AND SEXUAL FUNCTION IN WOMEN

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D, Sakarya, Türkiye

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D, Sakarya, Türkiye 32 BOSTANCI M. S. ve ark. Derleme Review Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi The Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatology Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Tensıon Free Vaginal

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Stres Tipte İdrar Kaçırma Tedavisinde Trans Obturator Tape Uygulaması ve Uzun Dönem Sonuçları Transobturator Tape Technique for Stress Urinary

Detaylı

T.C.Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,İstanbul 4

T.C.Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,İstanbul 4 ZKTB ÖZET : Amaç: En az üçüncü derece pelvik organ prolapsusu olan ve Gizli Stres İnkontinans tanısı konulan hastalarda prolapsus cerrahisi sonrasında ortaya çıkabilecek stres inkontinanstan korunmak için

Detaylı

Video-ürodinamik çalışmalar

Video-ürodinamik çalışmalar Video-ürodinamik çalışmalar Dr. Tufan Tarcan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Tanım Ürodinamik parametreler ile alt üriner sistemin eşzamanlı görüntülenmesidir Alt üriner sistem

Detaylı

STRESS ÜRİNER İNKONTİNANSIN CERRAHİ TEDAVİSİ

STRESS ÜRİNER İNKONTİNANSIN CERRAHİ TEDAVİSİ ŞANLIURFA BÖLGESEL ÜROJİNEKOLOJİ CERRAHİ KURSU 23-24 NİSAN 2016 STRESS ÜRİNER İNKONTİNANSIN CERRAHİ TEDAVİSİ Prof. Dr. Petek Balkanlı FİZYOLOJİK ANATOMİ n Normal şartlarda ıntra-abdomınal basınç mesane

Detaylı

Ambulatuar Ürodinami. Dr. İlker Şen

Ambulatuar Ürodinami. Dr. İlker Şen Ambulatuar Ürodinami Dr. İlker Şen Ürodinamik Çalışmalar Konvansiyonel ürodinamik çalışmalar - Suni dolum Ambulatuar ürodinamik çalışmalar - Doğal dolum - Günlük aktiviteler sırasında alt üriner sistemin

Detaylı

ABDOMİNAL SAKROKOLPOPEKSİ VE SAKROSPİNÖZ FİKSASYON. PROF.DR.HALDUN GÜNER lx. Türk Alman Jinekoloji Kongresi Ürojinekoloji Kursu,2011

ABDOMİNAL SAKROKOLPOPEKSİ VE SAKROSPİNÖZ FİKSASYON. PROF.DR.HALDUN GÜNER lx. Türk Alman Jinekoloji Kongresi Ürojinekoloji Kursu,2011 ABDOMİNAL SAKROKOLPOPEKSİ VE SAKROSPİNÖZ FİKSASYON PROF.DR.HALDUN GÜNER lx. Türk Alman Jinekoloji Kongresi Ürojinekoloji Kursu,2011 SAKROSPİNÖZ FİKSASYON Richter, 1968 Randall ve Nichols dan sonra popülarite

Detaylı

ABSTRACT Introduction: The short-term results of bulbourethral male sling operation in patients with postprostatectomy

ABSTRACT Introduction: The short-term results of bulbourethral male sling operation in patients with postprostatectomy NÖROÜROLOJİ ve KADIN ÜROLOJİSİ/Neurourology and Female Urology PROSTATEKTOMİ SONRASI İDRAR KAÇIRMA NEDENİYLE UYGULADIĞIMIZ BULBOÜRETRAL ERKEK ASKI AMELİYATI: ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ THE RESULTS OF BULBOURETHRAL

Detaylı

TİP İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİNDE TRANS-OBTURATOR TEYP SONUÇLARI

TİP İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİNDE TRANS-OBTURATOR TEYP SONUÇLARI KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology STRES TİP İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİNDE TRANS-OBTURATOR TEYP SONUÇLARI THE RESULTS OF TRANS-OBTURATOR VAGINAL TAPE IN THE TREATMENT OF STRESS URINARY INCONTINENCE Sinharib ÇİTGEZ,

Detaylı

ALT ÜRİNER SİSTEM VE PELVİK TABAN FONKSİYONEL ANATOMİSİ

ALT ÜRİNER SİSTEM VE PELVİK TABAN FONKSİYONEL ANATOMİSİ ALT ÜRİNER SİSTEM VE PELVİK TABAN FONKSİYONEL ANATOMİSİ Prof.Dr.Niyazi Aşkar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ürojinekoloji Ünitesi Kontinansın devamlılığının sağlanması

Detaylı

Stres Üriner nkontinansta Transobturator Tape Tedavisi

Stres Üriner nkontinansta Transobturator Tape Tedavisi CLINICAL STUDY Stres Üriner nkontinansta Transobturator Tape Tedavisi Orhan S. AKSAKAL, Tayfun GÜNGÖR, Abdullah KARAER, E. Nil U URLU, Aral M. ATALAY, Ümit B LGE Dr. Zekai Tahir Burak Women s Health Training

Detaylı

Stres üriner inkontinans hastalarında midüretral transobturator bant cerrahisi: Klinik gözlem ve erken dönem sonuçları

Stres üriner inkontinans hastalarında midüretral transobturator bant cerrahisi: Klinik gözlem ve erken dönem sonuçları Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2029 Stres üriner inkontinans hastalarında midüretral transobturator bant cerrahisi: Klinik gözlem ve erken dönem sonuçları In stress

Detaylı

PROF. DR. FULYA DÖKMECİ

PROF. DR. FULYA DÖKMECİ Üriner inkontinans ve Pelvik Organ Prolapsuslu Olgunun Değerlendirmesi: Cerrahiye Aday Olguların Seçiminde; PROF. DR. FULYA DÖKMECİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A. D. ÜROJİNEKOLOJİ

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Trans obturator teyp ugulaması Hastanın Adı,Soyadı:...... Doğum tarihi:... Protokol No:... Baba adı:... Ana adı:... Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi

Trans obturator teyp ugulaması Hastanın Adı,Soyadı:...... Doğum tarihi:... Protokol No:... Baba adı:... Ana adı:... Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Trans obturator teyp ugulaması Hastanın Adı,Soyadı:......... Doğum tarihi:... Protokol No:... Baba adı:... Ana adı:... Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi İşlem sırasında spinal veya genel anestezi kullanılır.

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat

Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat SAYFA NO Sayfa 1 / 5 Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat.. Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem öncesinde, durumunuz ve önerilen cerrahi, tibbi ya da tanısal işlem

Detaylı

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm;

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; PROSTAT BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; İyi huylu prostat büyümesi prostat bezinin iyi huylu büyümesi sonucu ortaya çıkan şikayetlerdir. Prostat bezi mesane

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

ÜROJİNEKOLOJİDE MESH KOMPLİKASYONLARI. Dr.Mehmet AĞAR Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

ÜROJİNEKOLOJİDE MESH KOMPLİKASYONLARI. Dr.Mehmet AĞAR Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD ÜROJİNEKOLOJİDE MESH KOMPLİKASYONLARI Dr.Mehmet AĞAR Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Pelvik Rekonstruktif Cerrahi nin gelişmesiyle genital prolaps ve stress uriner inkontinansda hayat

Detaylı

ÜRİNER İNKONTİNANS. Doç Dr Haluk EMİR. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

ÜRİNER İNKONTİNANS. Doç Dr Haluk EMİR. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ÜRİNER İNKONTİNANS Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Alt Üriner Sistem Mesane ve mesane boynu (İnternal sfinkter) Üretra Peri üretral çizgile adele (Eksternal sfinkter)

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI ÜROJİNEKOLOJİK CERRAHİ GİRİŞİMLER HASTA ONAM FORMU

KADIN HASTALIKLARI ÜROJİNEKOLOJİK CERRAHİ GİRİŞİMLER HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/5 Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem öncesinde, durumunuz ve önerilen cerrahi, tibbi ya da tanısal işlem ve diğer tedavi seçenekleri hakkında bilgi

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ABDOMİNAL YOLLA YAPILAN WEDGE KOLPEKTOMİNİN ÖN KOMPARTMAN DEFEKTİ VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.

Detaylı

Hastanın Adı,Soyadı:.. Doğum tarihi: Protokol: No:... Baba adı: Ana adı:..

Hastanın Adı,Soyadı:.. Doğum tarihi: Protokol: No:... Baba adı: Ana adı:.. TVT Hastanın Adı,Soyadı:.. Doğum tarihi: Protokol: No:..... Baba adı: Ana adı:.. Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, İşlem sırasında spinal veya genel anestezi kullanılır. İdrar kaçırmanın engellenmesi için

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

GENEL ÜROLOJİ/GENERAL UROLOGY

GENEL ÜROLOJİ/GENERAL UROLOGY GENEL ÜROLOJİ/GENERAL UROLOGY KADINLARDA STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMANIN TEDAVİSİNDE KEMİK ÇAPALAMA İLE İN SİTU VAJİNAL DUVAR ASMANIN SONUÇLARI VE LİTERATÜR TARAMASI OUTCOMES OF BONE ANCHORED IN SITU VAGINAL

Detaylı

Abstract. Özet. Giriş. Başvuru: 18.03.2014 Kabul: 27.04.2014 Yayın: 25.08.2014. Musa Saraçoğlu 1, Hakan Öztürk 1, Tarık Zengin 1

Abstract. Özet. Giriş. Başvuru: 18.03.2014 Kabul: 27.04.2014 Yayın: 25.08.2014. Musa Saraçoğlu 1, Hakan Öztürk 1, Tarık Zengin 1 Ürodinamik Çalışmaların Tedavinin Yönlendirilmesine Katkısı Nedir? What Are the Contribution of Urodynamic Studies to the Planning of the Treatment? Orjinal Arastirma Başvuru: 18.03.2014 Kabul: 27.04.2014

Detaylı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı GATA Üroloji AD. Başkanlığı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı EKİM 2015 1 WCE 2 WCE 3 WCE 4 WCE 5 6 ICS 7 ICS 12 13 14 ESPU 19 20 Türk Üroloji K. 26 27 28

Detaylı

RAHİM SARKMASI AMELİYATLARINDA MEŞ KULLANIMI

RAHİM SARKMASI AMELİYATLARINDA MEŞ KULLANIMI RAHİM SARKMASI AMELİYATLARINDA MEŞ KULLANIMI PELVİK ORGAN PROLAPSUSU CERRAHİSİNDE SENTETİK MEŞ KULLANIMI Giriş Pelvik taban disfonksiyonu kadınlarda oldukça sık görülen multifaktöryel bir problemdir. Gebelik,

Detaylı

Kadınlarda Artifisyel Üriner Sfinkter Yerleştirilmesi

Kadınlarda Artifisyel Üriner Sfinkter Yerleştirilmesi Derleme / Review DOI:10.4274/kiud.87597 J Female Funct Urol 2015;1-2-3-4:8-12 Artificial Urinary Sphincter Implantation in Women Barış Esen, Ömer Gülpınar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim

Detaylı

ÜRİNER İNKONTİNANS VE PELVİK ORGAN PROLAPSUSU: TANI VE TEDAVİ SEÇİMİ. Konu Yazarı Prof. Dr. Önay YALÇIN Dr. Hande DELİER

ÜRİNER İNKONTİNANS VE PELVİK ORGAN PROLAPSUSU: TANI VE TEDAVİ SEÇİMİ. Konu Yazarı Prof. Dr. Önay YALÇIN Dr. Hande DELİER Konu Yazarı Prof. Dr. Önay YALÇIN Dr. Hande DELİER Yazışma adresi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Çapa-İSTANBUL ÜRİNER İNKONTİNANS VE PELVİK ORGAN PROLAPSUSU: TANI VE TEDAVİ

Detaylı

Stres Tipinde İdrar Kaçırması Olan Kadınlar İçin Cerrahi Tedavi

Stres Tipinde İdrar Kaçırması Olan Kadınlar İçin Cerrahi Tedavi Hasta Bilgilendirme Formu Türkçe 35 Stres Tipinde İdrar Kaçırması Olan Kadınlar İçin Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir. Bazen kendi kendinize aldığınız ya da doktorunuz tarafından verilen ilaçlar

Detaylı

Aktif Yaşamınızın Kontrolünü Yeniden Kazanın İnkontinans ve Pelvik Organ Sarkmasında Tedavi Seçenekleri

Aktif Yaşamınızın Kontrolünü Yeniden Kazanın İnkontinans ve Pelvik Organ Sarkmasında Tedavi Seçenekleri Aktif Yaşamınızın Kontrolünü Yeniden Kazanın İnkontinans ve Pelvik Organ Sarkmasında Tedavi Seçenekleri ABD deki kadınların yaklaşık üçte birinde üriner veya dışkıyı tutamama gibi bir pelvik taban bozukluğu

Detaylı

Fonksiyonel İnkontinans

Fonksiyonel İnkontinans Fonksiyonel İnkontinans Anatomik, nörolojik sorunu olmayan çocuklarda görülen anormal idrar tutma ya da idrar kaçırma gibi işeme bozukluğu durumlarıdır 7 yaş Kız çocuklar %6 Erkek çocuklar %3.8 GÜNDÜZ

Detaylı

Üriner inkontinans terimleri sözlüğü

Üriner inkontinans terimleri sözlüğü Hasta Bilgilendirme Formu Türkçe Üriner inkontinans terimleri sözlüğü Açık cerrahi Organlara doğrudan ulaşabilmek için cerrahın cildi ve dokuları kestiği bir cerrahi işlemdir. Anestezi (genel, spinal veya

Detaylı

4. İŞLEVSEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ

4. İŞLEVSEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ ICS KURSU ICS ADD ON COURSE ON THE MANAGEMENT OF URETHRAL STRICTURE DISEASE CORNELIA DIAMOND HOTEL, ANTALYA 22 October, 2015, Thursday 10:00-10:10 Opening Remarks Zafer Aybek 10:10-10:20 Opening Remarks

Detaylı

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Arena resmi koyalım Sunu Planı Varikosel tanımı ve pato-fizolojisi Varikosel testisi etkiler mi? Varikosel

Detaylı

Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü

Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü Doç Dr Haluk Emir Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Üriner enfeksiyon Üriner sistemde; mikroorganizma invazyonu ve sayısının artması, Çoğunlukla

Detaylı

Apikal Prolapsusta Uterus Koruyucu Cerrahi

Apikal Prolapsusta Uterus Koruyucu Cerrahi Prof.Dr.Fuat Demirci Apikal Prolapsusta Uterus Koruyucu Cerrahi Prof. Dr. Fuat Demirci Kadıköyşifa Sağlık Grubu Uterus koruyucu yöntemler Vajinal yol Manchester Sakrospinöz histeropeksi Kolpokleizis Transvajinal

Detaylı

Transobturator tape operasyonu yapılan hastalarda postoperatif cinsel fonksiyonların değerlendirilmesi

Transobturator tape operasyonu yapılan hastalarda postoperatif cinsel fonksiyonların değerlendirilmesi RESEARCH ARTICLE Gaziantep Medical Journal 2016;22(2):76-81 DOI: 10.5578/GMJ.32155 Transobturator tape operasyonu yapılan hastalarda postoperatif cinsel fonksiyonların değerlendirilmesi Evaluation of postoperative

Detaylı

Prof. Dr. M. İhsan Karaman. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği

Prof. Dr. M. İhsan Karaman. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği Prof. Dr. M. İhsan Karaman Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği İşeme Bozukluğu-Tanım Sağlıklı çocuklarda yanlış tuvalet eğitimi yada psikolojik yada ailesel nedenlerle gelişen

Detaylı

AAM de ikinci düzey tedavi

AAM de ikinci düzey tedavi Hasta Bilgilendirme Formu Türkçe 35 AAM de ikinci düzey tedavi Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir. Bazen reçete edilen ilaçlar semptomlarınızı gidermez. Bu vakalarda diğer tedavi opsiyonları

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Kolporafi Anteriorda Teknik ve Yaklaşım Tercihleri: Türkiye Değerlendirmesi

Kolporafi Anteriorda Teknik ve Yaklaşım Tercihleri: Türkiye Değerlendirmesi Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.2994 Med Bull Haseki 2016;54:166-72 Kolporafi Anteriorda Teknik ve Yaklaşım Tercihleri: Türkiye Değerlendirmesi Anterior Colporrhaphy Technique and

Detaylı

Terminoloji Ve Ürodinamik Değerlendirmede Sınıflandırma

Terminoloji Ve Ürodinamik Değerlendirmede Sınıflandırma Terminoloji Ve Ürodinamik Değerlendirmede Sınıflandırma Doç. Dr. Fikret Fatih ÖNOL Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul Alt üriner sistem işlevi terminolojisinin standardizasyonu

Detaylı

İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri

İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri Dr. Turgay Akgül SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği 18 Nisan 2009-Ankara İdrar Kaçırma İdrarın herhangi bir şekilde istemsiz olarak

Detaylı

Pelvik Organ Prolapsuslarında Meş Kullanımı

Pelvik Organ Prolapsuslarında Meş Kullanımı Prof.Dr.Fuat Demirci Pelvik Organ Prolapsuslarında Meş Kullanımı Prof. Dr. Fuat Demirci Kadıköyşifa Sağlık Grubu Ürojinekolojide meş kullanımı Parça meş/greft 1990 Cerrahi kitler 2003 3 Ürojinekolojide

Detaylı

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI Harika Alpay, Nurdan Yıldız, Neslihan Çiçek Deniz, İbrahim Gökce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Detaylı

REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM?

REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM? HANGİ REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM? Dr. Kaya Horasanlı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği Sunum planı ESPU ve EAU ne düşünüyor? AUA bu konuya nasıl yaklaşıyor? Çocuklarla

Detaylı

İdrar kaçırma hastalığına boyun eğmeyin.

İdrar kaçırma hastalığına boyun eğmeyin. İdrar kaçırma hastalığına boyun eğmeyin. Hayatınızı kısıtlamayın! Bazı hastalıklar var ki günlük yaşantımızı büyük oranda etkileyip yaşam kalitemizi düşürüyor. Bu hastalıkların başında da enkotinans ya

Detaylı

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Aşırı Aktif Mesane ve BPH Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. BPH lı hastayı nasıl değerlendirelim? Kılavuzlar eşliğinde yaklaşım nedir? Tanısal değerlendirmede önerilen tetkikler

Detaylı

Dr. Nur Yapar 12 Mart 2016 ANTALYA

Dr. Nur Yapar 12 Mart 2016 ANTALYA Dr. Nur Yapar 12 Mart 2016 ANTALYA Tanımlar Görülme sıklığı Risk faktörleri Patogenez Tanı Önlemler Kİ- Bakteriüri: Kateterizasyonu olan hastada anlamlı bakteriüri Kİ-ÜSİ: Kateterizasyon Üretral, suprapubik,

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

Prostatektomi Sonrası Oluşan İnkontinans Tedavisinde Uygulanan Artifisyal Üriner Sfinkter İmplantasyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Prostatektomi Sonrası Oluşan İnkontinans Tedavisinde Uygulanan Artifisyal Üriner Sfinkter İmplantasyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi Prostatektomi Sonrası Oluşan İnkontinans Tedavisinde Uygulanan Artifisyal Üriner Sfinkter İmplantasyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi The Evaluation of The Effectiveness of Artificial Urinary Sphincter

Detaylı

ÜRİNER İNKONTİNANSIN GÜNCEL TANI ve TEDAVİSİ. Prof. Dr. Niyazi Aşkar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İZMİR

ÜRİNER İNKONTİNANSIN GÜNCEL TANI ve TEDAVİSİ. Prof. Dr. Niyazi Aşkar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İZMİR ÜRİNER İNKONTİNANSIN GÜNCEL TANI ve TEDAVİSİ Prof. Dr. Niyazi Aşkar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İZMİR Üriner İnkontinans (Üİ) Sosyal ve hijyenik bir sorun teşkil

Detaylı

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ Prof. Dr. Özkan POLAT Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji 9-10 Mayıs 2009, Sarıkamış/Kars Prostat

Detaylı

ULUSAL YAYINLARI Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B

ULUSAL YAYINLARI Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B Çetinel B 1 ULUSAL YAYINLARI 1. Avanoğlu H, Öner A, Yazıcı H, Öztan E, Çetinel B.: Ürogenital sistem tümörlernde romatoid faktör aktivitesi. Türk Üroloji Dergisi. 7/4: 267, 1981. 2. Solok V, Urgancıoğlu I, Seyahi

Detaylı

Pelvik Taban Bozuklukları ve Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu

Pelvik Taban Bozuklukları ve Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Pelvik Taban Bozuklukları ve Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Kaan Özdedeli, İlkan Yüksel Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye DOI:10.4274/kiud.10 ÖZET Kadın cinsel

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology İDRAR KAÇIRMA(ÜRİNER İNKONTİNANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DEĞERLENDİRME VE TİPLERİ URINARY INCONTINENCE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EVALUATION AND TYPES

Detaylı