Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi."

Transkript

1 Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek gönderildiðini bildirdi. Cahit Baðcý * HABERÝ 2 DE Üstad ýn talebelerinden düzenlemeye destek Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, yaptýklarý basýn açýklamasýyla Risale-i Nur Külliyatý nýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan basýmý ile ilgili düzenlemeye destek verdi. * HABERÝ 10 DA Kerebigazi Vakfý ve Adam-Der den ortak mesaj Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Çukuröz de son durum Bayat ýn Çukuröz köyünde 14 Kasým Cuma günü meydana gelen yangýnda 28 konut, 1 köy konaðý ve 1 iþyeri yanmýþtý. * HABERÝ 7 DE Salim Uslu ÇORUM 27 KASIM 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Kayýt dýþý istihdam geriledi SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, kayýt dýþý istihdamýn 2002 yýlý itibariyle %53 iken son 10 yýlda yaklaþýk %17 azalarak Temmuz 2014 tarihi itibariyle %36,4'e gerilediðini bildirdi. * HABERÝ 6 DA Çorum için iþbirliði Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý yý ziyaret etti. * HABERÝ 3 DE Bekir Bozdað Mehdi Eker Hafta sonu iki Bakan geliyor Çorum, programlarýnda bir deðiþiklik olmazsa hafta sonu iki bakaný birden aðýrlayacak. * HABERÝ 5 DE Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý yý ziyaret etti. Ömer Topaloðlu yaþamýný yitirdi Çorum sanayici ve ayakkabýcý esnafýndan Ömer Topaloðlu (81) vefat etti. * HABERÝ 7 DE Ömer Topaloðlu Vahapoðlu nun acý günü Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi, Genel Baþkan Baþdanýþmaný Hidayet Vahapoðlu, annesini kaybetti. * HABERÝ 7 DE Evinde ölü bulundu, eþi tutuklandý Çorum'da, kaynak ustasý 30 yaþýndaki M.S. evinde ölü bulunurken, polisin þüpheli olarak gözaltýna aldýðý eþi 28 yaþýndaki Y.S., çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. * HABERÝ 5 DE Hanoðlu Konaðý nda düzenlenen kahvaltýlý basýn toplantýsýnda Tardým Fuarý hakkýnda bilgi verildi. Çorum un dinamikleri Tarým Fuarý için bir araya gelerek, kamouyuna çaðrýda bulundu Tarým Fuarý na davetlisiniz Bugün açýlýþý gerçekleþtirilecek olan 3. Çorum Tarým Fuarý için Çorum kamuoyuna destek çaðrýsýnda bulunun kurumlar, Çorum un fuara merkezi konumuna yükselmesi için ziyaretçi yoðunluðunun önemine dikkat çekti. * HABERÝ 2 DE Yunus tan Çorum a otomobil 3 büyüklerden birini Çorumlu kazandý Yunus Marketler Zinciri nin hediye ettiði 3 otomobilden biri Çorumlu evhanýmý Elmas Erkul a çýktý. Yunus Marketler Zinciri tarafýndan düzenlenen 3 Büyüklerle 33 Muhteþem Hediye kampanyasýnýn Çorumlu talihlisi Elmas Erkul, çekiliþ sonucunda kazandýðý lüks otomobili törenle teslim aldý. * HABERÝ 11 DE Savcýlýk sorgusunun ardýndan her iki þüpheli de sevk edildiði mahkemece tutuklandý. Uyuþturucu tacirlerine suçüstü Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðünce sokak satýcýlarýna yönelik düzenlenen operasyonda 190 adet uyuþturucu içerikli hap ele geçirildi. * HABERÝ 7 DE Antalya ve Çorum merkezli operasyonda 3 ülkeden getirdikleri kadýnlara fuhuþ yaptýrdýðý iddia edilen çete polis tarafýndan çökertildi. Fuhuþ çetesi çökertildi Antalya ve Çorum da 3 ülkeden getirdikleri kadýnlara fuhuþ yaptýrdýðý iddia edilen çete polis tarafýndan çökertildi. Sýnýr dýþý edilen 4 kadýndan birinin 6 aylýk hamile olduðu halde fuhþa zorlandýðý belirtildi. * HABERÝ 5 DE

2 2 PERÞEMBE 27 KASIM Çorum un dinamikleri Tarým Fuarý için bir araya gelerek, kamouyuna çaðrýda bulundu Tarým Fuarý na davetlisiniz EROL TAÞKAN ugün açýlýþý Bgerçekleþtirilecek olan 3. Çorum Tarým Fuarý için Çorum kamuoyuna destek çaðrýsýnda bulunun kurumlar, Çorum un fuara merkezi konumuna yükselmesi için ziyaretçi yoðunluðunun önemine dikkat çekti. Atlas Fuarcýlýk Genel Müdürü Fevzi Atasagun, 250 firmanýn katýlacaðý ve çevre illerden de 10 bin civarýnda ziyaretçinin beklendiði Çorum Tarým Fuarý na, Çorumlular ýn da destek vermesini istedi. Hanoðlu Konaðý nda düzenlenen kahvaltýlý basýn (Ç.HAK:3295) toplantýsýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve birlik baþkanlarý katýldý. Saat 13,30 da düzenlenecek törenle açýlýþý gerçekleþtirilecek olan fuar için, ilave alanlar oluþturulduðunu da sözlerine ekleyen Fevzi Atasagun, Çorum Tarým Fuarý nýn ulaþmasýný istedikleri hedefin, uluslararasý fuar olduðuna vurgu yaparak, bunun yoðun ziyaretçi katýlýmý ile gerçekleþebileceðini hatýrlattý. Tarým Fuarý bugün açýlýyor. Fuara 10 bin civarýnda ziyaretçi bekleniyor Kasým tarihleri arasýnda açýk kalacak olan fuarýn, ücretsiz ziyaret edileceði bilgisini de kamuoyunun dikkatine sunan Atasagun, fuara zdestek veren kurum ve odalara teþekkür ettiðini dile getirdi. Hanoðlu Konaðý nda dtüzenlenen basýn toplantýsýnda açýklamalarda bulunan Atasagun, þunlarý söyledi, Günümüzde tarýmdaki geliþmelerin en iyi takip edildiði yerler tarým fuarlarýdýr. Dünyada ve ülkemizde yapýlan tarým fuarlarý tarýmdaki yeni geliþmeleri üreticimize sunarak teknoloji üretenler ile kullananlar arasýnda bir köprü görevi görmektedir. Bu amaçlar doðrultusunda Çorum'da Kasým 2014 tarihleri arasýnda 3. Çorum Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý 250 firmanýn katýlýmýyla organize edilecektir. Fuarýmýzýn amacý tarým ve hayvancýlýðýn daha iyi seviyelere gelmesi yaygýnlaþtýrýlmasý ve tarýmla uðraþan çiftçilerimizin hayvancýlýk sektörünün sektördeki geliþmeleri makine ve teçhizatlarýný yakýndan takip etmelerini saðlamaktýr. Tarýmsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet ve makine ile diðer tarýmsal girdilerin sergileneceði ve alým, satým, bilgi alýþveriþ imkânýnýn elde edileceði tarým fuarýnda yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdöverler, toprak iþleme, ekim dikim makinalarý, modern sulama alet, makine ve ekipmanlarý, hayvancýlýkla ilgili modern alet ekipmanlarý, tohum, yem ve katký maddeleri, ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanlarý, diðer tarýmsal alet, ekipmanlarý görme deðerlendirme, alým ve satým imkânlarý oluþacaktýr Fuarýmýz Kasým 2014 tarihleri arasýnda saat: 10:00 19:00 arasýnda ziyarete açýktýr. Fuarýmýza ziyaretler ücretsizdir. Tüm ilgililerin fuarýmýzý ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuarýmýza destek veren odalara, tüm kurum ve kuruluþlara teþekkür ederiz. Okullara donatým ödeneði ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ HÝZMETLERÝ * ACÝL DURUM PLANLARI * RÝSK DEÐERLENDÝRMESÝ * ÝÞE GÝRÝÞ MUAYENELERÝ * ÝÞ YERÝ HEKÝMLÝÐÝ * ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMAN HÝZMETLERÝ * ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþ- Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komis- AKkan yonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek gönderildiðini bildirdi. Baðcý'nýn verdiði bilgiye göre, Milli Eðitim Bakanlýðý'nca TL Temel Eðitim, TL Orta Eðitim ve TL Mesleki ve Teknik Eðitim olmak üzere okullarýn donatým ihtiyaçlarýnda kullanýlmak üzere toplam TL ödenek Özel Ýdaresi'ne aktarýlmak üzere Çorum Defterdarlýðý'na gönderildi. Baðcý, yaptýðý açýklamada, "Çorum'da her kademedeki okullarýn donatým ve teknik ihtiyaçlarýný karþýlayacak ve öðrencilerin eðitim ve öðretim kalitesini artýrmak için fayda saðlayacak bu ödeneklerin öðrencilerimiz ve eðitimcilerimizle ilimize hayýrlý olmasýný dileriz." ifadelerine yer verdi. Tel: Faks: Cep Tel: Yavruturna Mah. Kavukçu Sokak 27/3 ÇORUM - Parti Ekonomi AKÝþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Çelikler ADL Kömür Ýþletmesi'nin üretimi durdurmasýna yönelik bir açýklama yaptý. Baðcý, açýklamasýnda; 301 madencimizi kaybettiðimiz Soma faciasý sonrasý tarihinde TBMM Genel Kurulu nda yapmýþ olduðum konuþmada da belirttiðim gibi her maden kazasý sonrasý acýyý yüreðinde hisseden, acýsý tekrar tekrar tazelenen bir maden þehidi çocuðu olarak ifade etmek istiyorum ki; Soma ve Ermenek facialarý sonrasýnda ülkemizin yeraltý kömür madeni iþletmeciliðinde vakit kaybetmeksizin yapýsal dönüþümlere ve mekanizasyona geçilmesinin zamaný gelmiþtir. Ýnancým odur ki; TBMM'de Aksaray Milletvekilimiz Ali Rýza Alaboy un baþkanlýðýnda kurulan Soma Araþtýrma Komisyonu raporunu tamamladýðýnda kömür madenlerinin içinde bulunduðu durum, sorunlarý ve çözüm önerileri daha da somutlaþmýþ olacaktýr. Söz konusu Araþtýrma Komisyonu tarafýndan sunulacak çözüm (Ç.HAK:2502) Hanoðlu Konaðý nda düzenlenen kahvaltýlý basýn toplantýsýnda Tardým Fuarý hakkýnda bilgi verildi. Üretimin emniyeti ve güvenliði saðlanacak önerilerini Hükümetimizin hayata geçireceðine inancým tamdýr. Geçtiðimiz hafta Çalýþma Bakanlýðý Ýþ Müfettiþlerince Çelikler ADL Ýþletmesinde yapýlan denetimlerde, 'yeraltýnda çalýþma þartlarý, emniyet ve güvenlik tedbirleri' açýsýndan eksiklik olduðu gerekçesiyle gerekli düzenlemeler yapýlana kadar üretimin durdurulmasýna karar verilmiþtir. Ýþ Müfettiþlerince tespit edilen hususlar hiç kuþkusuz iþ-iþçi saðlýðý ile iþ-iþçi güvenliði açýsýndan hayati öneme sahiptir. Ýþverenden beklentimiz tespit edilen eksikliklerin yasal süresi içinde giderilerek ara verilen üretimin emniyetli ve güvenli bir þekilde devamýný saðlamaktýr. Ýþçi kardeþlerimizden hiç Cahit Baðcý, Çelikler ADL Kömür Ýþletmesi'nin üretimi durdurmasýna yönelik bir açýklama yaptý. kimsenin alýn terlerini, ekmeklerini ve ekmek teknelerini istismar aracý yapmasýna müsaade etmemeleri ve konuyu küçük siyasetlerine alet etmek isteyen, fýrsat avcýlýðý yapmak isteyen, istismarcý ve tahkircilere meydan vermemelerini öncelikle istirham ediyorum. Bizim bu konuda sessiz ve duyarsýz olduðumuzu iddia edenleri istismarcý, tahrikçi müfteriler olarak gördüðümü belirtir, konuyu hem Çalýþma hem de Enerji Bakanlýðýmýz nezdinde çok yakýndan takip ettiðimizi kamuoyunun bilgisine saygýlarýmla sunarým. dedi. (Haber Demiroðullarý 26 yýllýk Çorum halý ve mobilya maðazasýný kapatýyor Tüm ürünlerde büyük indirimler Gelip görmeniz menfatinize olacaktýr. Demiroðullarý Halý ve Mobilya Maðazasý (Ç.HAK:3287) Kubbeli Cad. No: 56 Tel:

3 Çorum için iþbirliði yapacaklar itit üniversitesi Rektörü HProf. Dr. Reha Metin Alkan, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Doç. Dr. Kudret Bülbül'ü makamýnda ziyaret etti. Kýsa bir süre önce Çorum'da gerçekleþtirilen Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Sempozyumu'na verdikleri katkýya ve etkinliðe bizzat katýlarak verdiði desteðe teþekkür eden Rektör Alkan, eðitimin uluslararasýlaþmasý kapsamýnda Yurtdýþý Türkler ve Akraba Toplulularý'nýn yaptýðý çalýþmalarýn büyük bir öneme sahip olduðunu, ülkede son dönemlerde büyük bir ivme kazanan bu çalýþmalarýn rolünün çok büyük olduðunu ifade ederek, bu çalýþmalardan dolayý teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, üçüncü- Doç. Dr. Asým Balcý yý ziyaret etti. Üniversiteye iliþkin 5. Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu yarýn baþlýyor Çorum Müzesi 100. yýlýný kutluyor genel bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Alkan, Balcý nýn daha önce olduðu gibi þu anda da gerçekleþtirmiþ Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý yý ziyaret etti. olduðu baþarýlý çalýþmalarla tüm hemþerilerinin gururu olduðunu söyledi. Rektör Alkan, üniversitenin tüm kurumlarla iþbirliði yapmaya her zaman istekli ve hazýr olduðunu belirterek, Ankara Büyükþehir Belediyesi ile Hitit Üniversitesi arasýnda ortak iþ birliði projeleri yapmaktan büyük mutluluk duyacaðýný ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Balcý da, imkanlar dahilinde üniversite ile iþ birliði içerisinde olabileceklerini belirterek, Hitit Üniversitesi ne desteklerinin her zaman süreceðini açýkladý.(haber Türk Dünyasý Ekonomi Forumu na destek istedi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Doç. Dr. Kudret Bülbül'ü makamýnda ziyaret etti. sü Yabancý Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi ile Hitit Üniversitesi tarafýndan Kazakistan'ýn Almatý þehrinde gerçekleþtirilen Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nun dördüncüsünün Mayýs-2015'de Çorum'da, Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde yapýlacaðýný, bu etkinliðe de þahsi ve kurumsal destek ve katkýlarýný beklediklerini ifade etti. Üniversiteev sahipliðinde ortaklaþa düzenlenen "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu"nun faydalý ve verimli geçtiðini dile getiren Doç. Dr. Kudret Bülbül, Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý olarak bu ve benzeri programlarý desteklediklerini ve bu tür destekleri her zaman vermekten büyük bir mutluluk duyacaklarýný belirtti. Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu, Çorum 5. Müze binasýnýn 100. yýl kutlama etkinlikleri ile birleþecek. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Çorum Valiliði, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Müze Müdürlüðü iþbirliði ile gerçekleþtirilecek olan Çorum Müze Binasýnýn 100. Yýl Kutlama Etkinlikleri ve 5. Çorum kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu, yarýn (28 Kasým Cuma) Çorum Müzesi'nin ev sahipliðinde baþlayacak. 2 gün sürecek etkinlikler kapsamýnda Fotoðraflarla Çorum Müze Binasý'nýn Yüz Yýlý fotoðraf sergisi ile önemli bilim insanlarýnýn Çorum kültürü ve tarihine iliþkin sunumlarý ve Çorum Müzesi ile ilgili sunumlara yer verilecek. Valilik ten yapýlan açýklamada, tarihimiz ve kültürümüzün tema alýndýðý Çorum Müze Binasý'nýn 100. Yýl Kutlama Etkinlikleri ve 5. Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu na özellikle konuya ilgi duyanlar ile Çorum'daki kazý çalýþmalarý hakkýnda bilgi edinmek isteyen tüm vatandaþlar davet edilirken; Bir asýrlýk tanýk Çorum Müze Binasý bir zamanlar Sýhhat Mektebi, Makine Meslek Yüksekokulu olan binanýn koridorlarýnda koþuþturan öðrencilerin ayak sesleri çýnlarken þimdi tarihin eþsiz hazinelerine ev sahipliði yapýyor. Ýlimizde gerçekleþtirilen arkeolojik kazýlarýn baþkanlarý ile müze ve kazýlarda açýða çýkan eserler üzerinde yapýlan bilimsel araþtýrma sahiplerinin katýlýmlarý ile yapýlacak olan sempozyumda 22 bildiri sunulacaktýr. Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu, Ýlimizde Bakanlýðýmýzýn izinleri ile yapýlan kazýlar ile Müze koleksiyonunda yer alan birçok eser üzerinde devam eden bilimsel çalýþmalarýn geniþ kitlelere ulaþtýrýlmasý ve elde edilen sonuçlarýn tartýþýlmasýna yardýmcý olmak amacýyla gerçekleþtirilmekte ve bildiriler kitaplaþtýrýlmakta olup yayýmlanan kitaplar da yoðun ilgi görmektedir. Bu nedenle deðerli bilim insanlarýmýzýn katýlýmlarýyla sempozyumun 5. si de Çorum Müze Binasý'nýn 100. Yýl etkinlikleri ile birleþtirilmiþtir. denildi. itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin HAlkan, Türksat A.Þ. Genel Müdürlüðü görevine atanan Prof.Dr. Ensar Gül'ü makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Bilgi ve iletiþim teknolojileri ile uydu ve kablo aðý üzerinden hizmetler veren Türksat'ýn ülkenin teknolojik deðiþim ve geliþimine öncülük ettiðini belirten Rektör Alkan, yakýn zamanda faaliyete geçecek olan ve üniversite-sanayi iþbirliði noktasýnda büyük bir rol üstlenecek olan Teknokent'te ortak çalýþmalar yapýlabileceðini belirterek. Merkez Laboratuvarý'nýn da yakýn zaman içerisinde faaliyete geçeceðini hatýrlattý. Bilgi ve iletiþim hizmetleri ile uydu teknolojilerinde bölgesinde lider, dünyada önde gelen bir kurum olmak amacýyla çalýþmalarýnýn hýz kesmeden devam ettiðini belirten Türksat A.Þ. Genel Müdürü Prof. Dr. Ensar Gül de, ülkelerin kalkýnmasýnda Ar- H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Ýstanbul Milletvekili Hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk'ý makamýnda ziyaret etti. Üniversitede yapýlan çalýþmalar ile gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda bilgiler veren Rektör Alkan, üniversitenin tüm mensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý beraberinde paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim kaydettiðini ifade etti. Yapýmý hýzla devam eden inþaatlarla ile ilgili de bilgi veren Alkan, en son teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli binalarýn en kýsa sürede baþarýyla tamamlanacaðýný kaydetti. Rektör, üniversiteye verdiði ve bundan sonrasýnda da artarak devam edeceðine inandýðý desteklerden dolayý Feyzullah Kýyýklýk'a teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk, geçtiðimiz günlerde düzenlenen 'Toplumda Deðerler Eðitimi' konulu konferansa ve 'Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu'na katýlmak üzere Çorum'a geldiðini hatýrlatarak, Hitit Üniversitesi'nin her anlamda þehirle bütünleþtiðini, bunun en büyük somut gös- PERÞEMBE 27 KASIM Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türksat A.Þ. Genel Müdürlüðü görevine atanan Prof.Dr. Ensar Gül ile Hukuk Müþaviri hemþehrimiz Mehmet Çerikçi yi ziyaret etti. TÜRKSAT la ortak çalýþma talebi Ge tabanlý çalýþmalarýn önemine deðinerek, ziyaretten dolayý Rektör Alkan'a teþekkür etti ve çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. HUKUK MÜÞAVÝRÝ ÇERÝKÇÝ'YE ZÝYA- RET Türksat A.Þ. Hukuk Müþavirliði görevine atanan hemþehrimiz Mehmet Çerikçi'yi de ziyaret eden Rektör Alkan, hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Çorum'un yetiþtirdiði hemþehrilerimizin uluslararasý arenada faaliyet göseteren kurumlarda görev yapmasýnýn çok sevindirici olduðu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Çerikçi'ye görevinde baþarýlar diledi. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyetini dile getiren TÜRKSAT A.Þ. Hukuk Müþaviri Mehmet Çerikçi, bir Çorumlu olarak Hitit Üniversitesi'nin evrensel ölçülerde çalýþmalar yapýyor olmasýnýn gurur verici olduðunu vurgulayarak, Rektör Prof.Dr. Alkan'a teþekkür etti. Kýyýklýk üniversiteden memnun tergelerinden birisinin etkinliklere gösterilen ilgi olduðunu kaydetti. Üniversitedeki olumlu geliþmeleri yakýndan ve büyük bir memnuniyetle takip ettiðini belirten Kýyýklýk, Rektör Alkan'ý tebrik etti.(haber Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Ýstanbul Milletvekili Hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk'ý makamýnda ziyaret etti. 5. Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu, Çorum Müze binasýnýn 100. yýl kutlama etkinlikleri ile birleþecek.

4 4 PERÞEMBE 27 KASIM Ýlçelere temizlik araçlarý teslim evre yatýrýmlarý açý- ve temizlik araç- Çlýþý larýnýn daðýtým töreni Ankara'da gerçekleþtirildi. Törene Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, milletvekilleri, belediye baþkanlarý ile Çevre yatýrýmlarý açýlýþý ve temizlik araçlarýnýn daðýtým töreni Ankara'da gerçekleþtirildi. davetliler katýldý.. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca düzenlenen toplu açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada; þöyle dedi; "Çevre ve þehir söz konusu olduðunda kaybedilen bir saniyenin bile vebali aðýr olur. Vahþi depolama yöntemiyle doðaya çevreye zarar verirsek gözbebeðimiz gibi baktýðýmýz torunlarýmýzýn mirasýndan çalmýþ oluruz. Herkesin torunu vardýr gençlerde inþallah olacaklardýr. Onlar da çocuklarýna baksýnlar. O çocuklara nasýl muhabbetle bakýyorsak onlara çevreye de doðaya da öyle bakmamýz gerekiyor. Önemli olan þimdi onlara muhabbetle bakmak deðil ileriye doðru onlarýn çocuklarýna yaþanabilir bir çevre þehir sunmak. Bu da tarihi bir sorumluluk. Bunu yerine getirebilmek adýna en anlamlý faaliyet budur. Bu programa katýlma arzum biraz da bu sorumluluðu sizlerle paylaþma arzumdan kaynaklanýyor. Hepimizin bu hizmetler dolayýsýyla emeði geçen herkese teþekkür borcumuz var. Ben de sizler adýna teþekkürlerimi iletmek istiyorum. Nüfusumuzun yüzde 70'i artýk düzenli atýk depolama sistemine dahil olacak. Bunu en kýsa zamanda yüzde 100'e kadar çýkartacaðýz. Ergene havzasýnýn korunmasý için 3 milyar 200 milyon liralýk bir kaynak aktarýldý. Ýnþallah bunlar en iyi þekilde korunacak ve gelecek nesillere emanet edilecek. Ben bir kez daha mekâna selam olsun diyorum. Bu mekânlarý güzel þehirler olarak tanzim edip bize emanet eden ecdada selamlar olsun. Bu mekânlarý en güzel þekilde geleceklere emanet edeceðiz onlara da selamlar olsun." Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn yerel yönetimlere çevre destekleri kapsamýnda; Laçin ve Ýskilip Belediyesi'ne yol süpürme aracý, Osmancýk Belediyesi'ne Atýk Su Artýma Tesisi için 150 Bin TL, Bayat Belediyesi'ne de Çöp Konteynerleri için 50 Bin TL desteði saðlandý. Dodurgalý emekçilerin yanýndayýz K Törene Baþbakan Ahmet Davutoðlu, bir konuþma yaptý. ESK Çorum Þubeler Platformu, maaþý yarý yarýya azalarak asgari ücrete düþecektir. Bu durumda iþten çýkarýldýðý takdirde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Teftiþ Kurulu nun denetimleri sonucunda Dodurga da faaliyeti durdurulan de alacaðý tazminatta yarý yarýya azalacaktýr.) Ýþletmeci kendi kusur ve eksikliklerini maden iþletmesinde incelemeler- tamamlayacaðý yerde acýlarýn ölümlerin So- de bulundu. malar ýn, Ermenekler in yaþanmamasý, çocuklarýn babasýz büyümemesi için iþ güvenli- KESK Dönem Sözcüsü ve SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, platform olarak yaptýklarý inceleme ði tedbirlerinin alýnmasýný isteyen CHP li il genel meclis üyelerini hedef göstererek iþçilere ocak onlarýn yüzünüzden kapandý demesi sonucu gözlemlerini paylaþtý. Kocatüfek in, açýklamasý þöyle; aymazlýktýr, yüzsüzlüktür, gerçekleri çarpýtmaktýr, vicdansýzlýktýr. Yörede baþka iþ alaný olmamasý nedeniyle emekçiler kölelik koþullarýnda çalýþmaya mecbur býrakýlmýþlardýr. Merter Kocatüfek Ýþçiler yer altý maden iþletmesinin bir an Ýþveren kendi yakýnlarýný ve hemþerilerini daha çok idari, denetleyici, güvenlik gibi görevlerde kullanmakta bu çalýþanlarda kömürü yöresinden topraðýndan çýkan diðer emekçilere baský yapmaktadýr. Ýþletmeci madeni ilk kiraladýðý zamandan beri maliyeti fazla olmasý nedeniyle yer altý iþletmesini çalýþtýrmak istememektedir. Soma faciasýndan sonra çýkarýlan yasa ile yer altý çalýþma süresi 6 saat (4 vardiya) olmuþ yemeklerin yer altýnda yenmesi yasaklanmýþ ücrette 2 asgari ücrete çýkarýlmýþtýr. Zaten yer altý maden iþletmesini çalýþtýrmak istemeyen -kölelik þartlarýnda iþçi çalýþtýrmaya alýþmýþ iþveren için bu bardaðý taþýran damla olmuþtur. Daha önce geçmiþte yaþadýðýmýz facialardan ders çýkarmak ve bir daha ayný acýlarý yaþamamak için ilimizdeki tüm maden iþletmelerinin denetimlerinin yapýlmasýný isteyenlere kulak týkanmýþtý. evvel eksikliklerin giderilerek faaliyete baþlamasýný istemektedirler. Sadece yer üstü maden iþletilmesinin çalýþtýrýlmasýnýn anlaþma hükümlerine aykýrý olduðunu savunmaktadýrlar. Ýþçiler iþletmecinin yer altýný açmamasý durumunda sözleþmeye aykýrý olacaðýndan ruhsatýnýn iptal edilmesini madeni kendilerinin iþletebileceðini bu öz yönetim denemesini daha önce babalarýnýn baþarýyla yaptýðýný söylemektedirler. Üstünlerin hukukunu deðil hukukun üstün gelmesini beklemektedirler. Gelelim 1 taþla 5 kuþ avlamaya 1- Soma faciasýndan sonra çýkarýlan yasalar ile çalýþma þartlarýnda ve ekonomik durumlarýnda bir nebze olsun iyileþme beklenen maden iþçilerine bu yasalarýn uygulanabilir olmadýðýný göstererek alýþýlageldiði üzere kölelik koþullarýnda çalýþtýrmaya devam etmek. Geçtiðimiz hafta denetime! gelen uzmanlar madende 3-4 eksik tespit etmiþtir. Çok kýsa sürede ve 70 bin lira gibi bu iþletme için çok cüzi bir meblaða yapýlabilecek bu eksiklikler iþletmeci için kurtarýcý olmuþtur. 2- Ýþ saðlýðý ve güvenliðini savunan kiþi oda sendika partileri çalýþanlarýn gözünden düþürmek yaþanan iþ kayýplarýndan saðlýksýz güvensiz olduðu için kapanan iþyerlerinin sorumluluðunu yüklemek. Ýþletmeci eksiklikleri tamamlamak yerine yer altý maden iþletmesindeki tesisatýný sökmeye toplamaya baþlamýþtýr. Ýþveren þu an ocakta 60 kiþi çalýþýyor demektedir. Bu 60 kiþinin görevi ocaktaki tesisatý sökmektir. Ýþletmecinin yer altý maden ocaðýný açma gibi bir düþüncesi yoktur. 3- Zaten yüksek maliyetten dolayý iþletmek istemediði yer altý maden ocaklarýný kapatmak için bahane bulmak. 4- Ýþçilerin yanýnda yer alan sendika ve partileri provokatörlükle ortalýðý karýþtýrmakla suçlayarak yaþanan olumsuzluklardan sorumlu tutmak Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunun 25. Madde 6. Fýkrasý gereði, iþ veren iþin durdurulmasý sebebi ile iþsiz kalan çalýþanlara, ücretleri ödemekle veya 5- Ýlerleyen günlerde kurtarýcý olarak ortaya çýkacak iktidar partisi milletvekillerini kahramanlaþtýrarak ücretlerinde bir düþüklük olmamak üzere meslek veya siyasi rant saðlanmasýna destek olmak. durumlarýna göre baþka bir iþ vermekle yükümlüdür. Eksiklikleri tamamlamak üzere ocak güvenliði ile ilgili çalýþmalar daimi nezaretçi ve iþ güvenliði uzmaný gözetiminde en az sayýda iþçi ile üretim yapýlmaksýzýn sürdürülecektir demektedir. KESK olarak tüm emekçileri 19. yüzyýlýn kölece çalýþma koþullarýna mahkûm eden taþeronluða ve geleceðimizi çalmayý hedefleyen emek düþmaný her türlü uygulamaya karþý mücadeleye devam edeceðimizi dün Soma da Ermenek te Zonguldak ta olduðu gibi bugünde Dodurga da emekçilerin yanýnda olduðumuzu ve hiç- Oysa iþletmeci iþçiye maaþlarýný ödemek madeni çalýþýlabilir duruma getirmek þöyle dursun yer altýnda bir görev ve sorumluluktan kaçýnmayacaðýmýzý ilan ediyoruz. çalýþan 200 den fazla iþçiden kurtulma yollarý aramaktadýr. Bunun içinde iþçilere yer üstünde çalýþmayý kabul etmelerini önermekte bunu kabul edecek iþçilerden de büyük bir kýsmýný ilerde daha az bir tazminatla iþten çýkarmayý planlamaktadýr.(yer üstünde çalýþacak iþçisinin Taþeron cumhuriyetine dönüþtürülen bu ülkeyi emeðin, özgürlüðün ülkesine dönüþtürmek için mücadelemizi azim ve kararlýlýkla sürdüreceðiz. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, geçtiðimiz günlerde Çorum merkezde bazý iþyerlerini ziyaret etti. Türkiye de yeni bir siyaset belirlenmeli HP Çorum Millet- Tufan Köse, Cvekili geçtiðimiz günlerde Çorum merkezde bazý iþyerlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde CHP nin yeni parti politikalarýný da anlatan Köse, eðitim sistemi, Aile Sigortasý ve nakdi yardým kapsamýnda somut güvence içeren yasal düzenlemeler yapýlacaðýný söyledi. Köse, Emekli maaþlarýnda iyileþtirme ve dini bayramlarda ikramiye, esnaf destek programý çerçevesinde SSK prim desteði, esnaf ve iþçi koruma sistemi, vergi indirimi düzenlemeleri yapýlacak. Basýn özgürlüðü geniþletilip, basýn mensuplarý ve basýný koruma amaçlý yasal düzenlemeler yapýlacak. Maden kazalarýný önleme konusunda Avrupa standartlarýna göre devlet güvencesi saðlanacak. Taþeron düzenlemesinde somut çözümü gerektiren düzenlemeler, çiftçilere mazot ve faizsiz kredi desteklemesi gibi bir çok konuda net parti politikalarýmýz var. Bizim bu konularda kararýmýz net ve somut. Fakat AKP nin ve buna baðlý olan çeþitli odaklarýn bizlerin bu politikalarýný sabotaj amaçlý karalama yýpratma kaos politikalarý yürütüyor. dedi. Emniyet güçlerinin yetkilerinin arttýrýlmasýný öngören kanun tasarýsýný da eleþtiren Köse, Türkiye bir pa- Suludere'den Mecitözü ve Aþdaðul ziyareti HP Merkez Ýlçe Baþ- Ali Rýza Sulu- Ckaný dere, CHP Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Mecitözü ve Ortaköy ün Aþdaðul Belediyesi ni ziyaret etti. Ýlk olarak Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz'u makamýnda ziyaret eden CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve meclis üyeleri, daha sonra Aþdaðul Beldesi ne geçerek, Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca ile görüþtü. Ziyaretlerde 8 ay gibi kýsa bir süre önce göreve gelen Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz ve Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca'nýn baþarýlý çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyetidile getiren CHPMerkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, her iki baþkana da bundan sonra yapacaklarý çalýþmalarda baþarýlar dileyerek, CHPÇorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý ve Çorum Belediye Meclisi üyeleri olarak her zaman yanlarýnda olduklarýný bildirdi. nik yasasýyla 12 Eylül ü anýmsatan bir yasa düzenlemesi ile karþý karþýya. Türkiye'yi uçuruma götürmeleri an meselesi. En temel demokratik haklar, kiþisel özgürlükler kelepçelenmek isteniyor. Bir devlet kelepçesi takýlmak isteniyor. Faþizme çeyrek kala uygulamalarýna karþý CHPolarak hem siyasi hem hukuki mücadelemizi vermeye devam edeceðiz. diye konuþtu. Eðit-donat uygulamasý ile ilgili olarak da konuþan Köse, Türkiye'nin bu uygulamayý daha önceden yaptýðýný savunarak, Siz bunu yapýyordunuz zaten. Bunlar da belgelendi. Milletvekillerimiz gitti Hatay'daki kamplara, sokmadýnýz. Orada insanlarýn silahlandýrýldýðýný Suriye'ye gönderildiðini dünya alem biliyor. Þimdi bunu uluslararasý bir Tufan Köse, gündemle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. koalisyon projesi olarak gösteriyorsunuz. Kim bu ýlýmlý muhalifler? Tüm bu eðittikleriniz daha sonra IÞÝD'e terörist malzemesi olacak. ifadelerini kullandý. TMK KALDI- RILACAK DERKEN BAÞA DÖNDÜK AKP nin TCK ve CMK da çok köklü deðiþiklikleri öngören, özgürlükleri sýnýrlayan 35 maddelik yeni bir yargý paketinin tasvip edilir bir tarafý yok. diyen CHPMilletvekili Köse, Türkiye demokratikleþecekti, yeni bir anayasa yapacaktý. Mevcut TMK kaldýracak derken tekrar baþa, 12 Eylül'e, Çiller dönemindeki yasalara döndük. Böyle bir günde kara mizah, irone ne kadar doðru olur? 141 ve 142. maddeleri bu pakete koysanýz tüy diker. Adalet Bakaný Bekir Bozdað paketin güvenlik tedbirleriyle alakasý olmadýðýný söylüyor. Peki neyle alakasý var? Þeker çuvalý mý bunlar ne? Ayýp örtülmüyor, mýzrak çuvala sýðmýyor. Avrupa'daki yasalarý getirin, Taksim Meydanýnda da bizi asýn. Biz de demokrasi bayramýnýn kurbaný olalým. Türkiye'nin kaostan çýkmasýnýn tek bir yolu var. Radikal, cesur bir demokratik hamle. Adým ne zaman; bugün, bu gece. Bunu yapamazsa, bu tekrar geri sayacak. Bu ülke yanarsa hepimiz yanacaðýz. Bu gidiþat, gidiþat deðil. Sen sabretsen de zaman sabretmez. Acilen bir Ortadoðu vizyonunun ortaya koyulmasý, bütün Türkiye'nin üzerinde ittifak edecek yeni bir siyaset belirlenmesine ihtiyaç var. þeklinde konuþtu. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Mecitözü nü ziyaret etti. CHP heyeti Ortaköy Aþdaðul Belediyesini ziyaret etti.

5 Hafta sonu iki Bakan geliyor Parti Ortaköy AK5. Olaðan Kongresi, gelegelerin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Kongreye; Ýl Teþkilat Baþkaný Yakup Alar, Baþkan Yardýmcýlarý Eyüp Arslan ile Mümtaz Yýlmaz, Ýlçe Koordinatörü Cemalettin Polattaþ ve Ýl YKÜ Remzi Avcýoðlu, Adnan Armaðan, Memduh Akbaþ, Ýlçe Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Ýlçe Belediye Meclis Üyeleri, Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Ýlçe Kadýn, Gençlik Kollarý ve delegeler katýldý. Ýlçe Kongresinin Divan Teþekkülü; Divan Baþkanlýðýný Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Divan Baþkan Yardýmcýlýðýný Cemalettin Polattaþ yaparken, katip üyelikleri Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mümtaz Yýlmaz, Ýl YKÜ'si Remzi Avcýoðlu ve Memduh Akbaþ olarak belirlendi. Divan Baþkaný Eyüp Arslan; Ýlçe Kongresini saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlattý. Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, kongrenin açýþ konuþmasýný yaptý. Daha sonra Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar, parti politikalarýný, hükümetin icraatlarýný anlattý. Alar, genel ve yerel gündemden bahsederek, ilçe kongresinin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleþtirilmesinden memnuniyet duyduðunu ifade etti. Divan Baþkaný Eyüp Arslan da, Ýlçe Kongresinin partilerine ve ilçe halkýna hayýrlý uðurlu olmasý temennisinde bulunarak, göreve seçilecek ilçe baþkaný ve yönetim kurulu Mehmet Mehdi Eker üyelerini de tebrik edip görevi seçim kuruluna devretti. AK Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkanlýðýnýn oluru ile Ýlçe Baþkaný olarak MUSTAFA DEMÝRER orum, programlarýn- bir deðiþiklik ol- Çda mazsa hafta sonu iki bakaný birden aðýrlayacak. Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn yaný sýra Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker de Çorum'a gelecek. 29 Kasým 2014 Cumartesi günü Hitit 19 Yapý Kooperatifi'nin yapýmýný üstlendiði Küçük Sanayi Sitesi Yaydiðin Yolu üzerinde bulunan 440 iþyerinin temelini Adalet Bakaný Bekir Bozdað atacak. 30 Kasým 2014 Pazar günü Anitta Otel'de yapýlacak AK Parti Merkez Ýlçe Kongresi'ne ise, Adalet Bakaný Bekir Bozdað ile birlikte Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Bakaný Mehmet Mehdi Eker katýlacak. AK Parti Ortaköy Uysal la devam seçime giren Mustafa Uysal seçimlerin sonucunda ilçe delegelerinin 109 oyunu alarak yeniden göreve getirildi. AK Parti Ortaköy 5. Olaðan Kongresi, gelegelerin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Divan Baþkaný Eyüp Arslan da, Ýlçe Kongresinin partilerine ve ilçe halkýna hayýrlý uðurlu olmasý temennisinde bulundu. Kongreye delgeler ve partililer katýldý. PERÞEMBE 27 KASIM Antalya ve Çorum merkezli operasyonda 3 ülkeden getirdikleri kadýnlara fuhuþ yaptýrdýðý iddia edilen çete polis tarafýndan çökertildi. Fuhuþ çetesi çökertildi ntalya da 3 ülkeden getirdikleri kadýnlara fuhuþ Ayaptýrdýðý iddia edilen çete polis tarafýndan çökertildi. Sýnýr dýþý edilen 4 kadýndan birinin 6 aylýk hamile olduðu halde fuhþa zorlandýðý belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü, Ahlak Büro Amirliði gelen bir ihbar üzerine belirledikleri adresleri 3 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldý. Dün sabah Antalya da Lara, Kundu Güzeloba ve Çorum kent merkezindeki 21 ev 8 otomobile yapýlan baskýnda 2 Gürcistan, 6 Moldovalý, 4 Özbek, 2 Kýrgýzistan uyruklu 14 kadýn gözaltýna alýndý. Fuhþa teþvik ve aracýlýk ettiði iddia edilen G.A., Y.K., M.Þ., M.K., A.E., Ç.Ç., M.A.B., A.Ç., M.K., C.Ö., T.A.Y.G., H.T. gözaltýna alýndý. Þüphelilerden M.K. nýn bir bacaðý olmadan kadýnlarý fuhþa zorlandýðý iddia edildi. HAMÝLE KADINA FUHUÞ YAPTIRDI- LAR Ýfadeleri alýnan yabancý uyruklu 10 kadýn saðlýk kontrollerinin ardýndan ülkelerine gönderilmek üzere Yabancýlar Þube Müdürlüðü Misafirhanesine götürüldü. 4 kadýnýn ise daha önceden sýnýr dýþý edildiði belirtildi. Sýnýr dýþý edilen bu 4 kadýndan Moldovalý Natalia K. nýn (32) 6 aylýk hamile olduðu ve fuhþa zorlandýðý öðrenildi. Kadýnlarý fuhþa zorlayan ve yer temin ettiði iddia edilen 12 þüphelinin ise emniyetteki sorgularý sürüyor. Öte yandan yaklaþýk 15 gün önce Türkmenistan uyruklu 9 aylýk hamile kadýný fuhþa zorlayan çe- Evinde ölü bulundu, eþi tutuklandý orum'da, kaynak ustasý 30 yaþýndaki M.S. evin- ölü bulunurken, polisin þüpheli olarak gözal- Çde týna aldýðý eþi 28 yaþýndaki Y.S., çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde oturan Y.S., 112'yi arayarak eþi Mustafa S.'nin haraketsiz yattýðýný söyledi. Eve gelen ekipler M.S.'nin öldüðünü tespit etti. Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan M.S.'nin cesedi Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Ardýndan ceset, kesin ölüm nedeninin belirleneceði otopsinin yapýlmasý için Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderildi. M.S.'nin ölümünü þüpheli bulan Cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla polis, eþi Y.S.'yi gözaltýna aldý. Emniyet'teki ifadesinin ardýndan adliyeye sevk edilen Y.S., çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalý Cezaevine gönderildi. (DHA) Basýn Kartý Komisyonu 4 Aralýk ta toplanacak asýn Kartý Komisyonu nun bu yýlki dör- toplantýsý 4 Aralýk 2014 tarihinde Bdüncü Ankara da yapýlacak. Komisyona intikal ettirilecek dosyalarla ilgili iþ ve iþlemlerin zamanýnda ve doðru yürütülebilmesi için ilk inceleme Ýl Müdürlükleri tarafýndan yapýlacak. Genel Müdürlük, Ýl Müdürlüklerinden yönlendirilen dosyalar üzerinden iþlem yapacaðýndan, basýn mensuplarýnýn en geç yarýn (28 Kasým Cuma) mesai bitimine kadar Ýl Müdürlüklerine baþvurmalarý gerekecek. Bu tarihten sonra yönlendirilen baþvurular bir sonraki Komisyona sunulmak üzere bekletilecek. Süreli yayýnlarda çalýþan basýn mensuplarýnýn çalýþmalarýnýn yayýmlandýðý gazete ve dergilere iliþkin örneklerin Komisyon tarafýndan talep edilmesi halinde, öncelikle Devlet Enformasyon Sistemi (DES) baz alýnacak. Bu nedenle, çalýþanlarýnca basýn kartý baþvurusu bulunan gazete ve dergilerin /61 86/61 98 numaralý telefonlardan DES þifresi alarak, yayýnlarýný düzenli olarak sisteme yüklemeleri gerekecek. Komisyona, bekleme süresi en geç 4 Ocak 2015 tarihinde dolan baþvuru sahiplerinin baþvurularý intikal ettirilecek. Bekleme süresi bu tarihten sonra dolanlarýn baþvurularý müteakip Komisyon için deðerlendirmeye tabi tutulacak. BAÞSAÐLIÐI Kýymetli müþterimiz Çaðla Eczanesi Sahibi Eczacý Ýsmail Çaðlý nýn babasý Ergün Çaðlý nýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:438)

6 6 PERÞEMBE 27 KASIM Kayýt dýþý istihdam geriledi Duran Cesur osyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Ce- Avrupa Birliði ve Sosyal Güven- Ssur, lik Kurumu tarafýndan yürütülen ve finansmanýna AB'nin katký saðladýðý 'Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayýtlý Ýstihdamýn Teþviki Projesi' kapsamýnda, Kasým 2014 tarihlerinde Bolu'da düzenlenen ve kurum yetkilileri, il müdürleri, üniversite temsilcileri Proje Takým Lideri Hollandalý Henry Leerentveld ile düzenlenen toplantýya katýldý. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre, kayýt dýþý istihdamýn 2002 yýlý itibariyle %53 iken son 10 yýlda yaklaþýk %17 azalarak Temmuz 2014 tarihi itibariyle %36,4'e gerilediðini belirterek, "Kayýt dýþý istihdamýn bu seviyeye gerilemesinde izlenen baþarýlý istihdam politikalarýnýn, teþviklerin, denetimlerin ve uygulamaya konulan AB projelerinin etkisi büyük. Bu büyük baþarýya raðmen kayýt dýþý istihdam Türkiye'de iþgücü piyasasýnýn karþý karþýya kaldýðý en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor hedefi kayýt dýþý istihdamý %15 seviyelerine geriletebilmektir. Bu çerçevede Ýlimizde de önümüzdeki günlerde iþverenlerimize herhangi bir rahatsýzlýk vermeden sadece rehberlik ve eðitim amaçlý bir dizi ziyaretler gerçekleþecektir. Bu nedenle iþverenlerimizin kayýtsýz iþçi çalýþtýrmamaya dikkat etmeleri, ayrýca iþverenlerimiz ve sigortalýlarýmýzýn 6552 Sayýlý Kanun uygulamalarýndan faydalanabilmeleri için 31 Aralýk 2014 tarihine kadar il veya ilçe Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir." Dedi. Kayýt dýþý Ýstihdam Nedir? Kendi adýna ya da bir iþverene baðlý olarak çalýþanlarýn, çalýþma sürelerinin ve ya elde ettikleri ücret ve kazançlarýnýn SGK ya hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesidir. Kayýt dýþý Ýstihdamýn Yol Açtýðý Olumsuzluklar Nelerdir? Devlet açýsýndan; devletin prim kaybýna neden olmasýna, Sosyal Güvenlik açýklarýnýn artýrýlmasýna, gelecek nesillerin sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan yükleri taþýmak zorunda kalmalarý ve sistemden yeterli düzeyde faydalanamamasýna, gelir daðýlýmýna adaletsizliklere sebep olur. Ýþçiler açýsýndan; iþsizlik ödeneði ve kýdem tazminatý gibi haklardan, iþ kazasý veya meslek hastalýðýndan faydalanamamasýna, saðlýk yardýmlarýndan faydalanamamasýna, kiþilerin uzun vadede emekli olamamasýna ve ölüm hallerinde eþ ve çocuklarýna aylýk baðlanamamasýna sebep olur. Ýþverenler açýsýndan; özellikle firmalar açýsýndan primi ödeyenlerle ödemeyenler arasýnda haksýz rekabete, iþ kazasý, meslek hastalýðý oluþmasý durumlarýnda yüksek maliyetlerin ortaya çýkmasýna, iþverenlerin her an denetlenme korkusu ile yaþamasýna sebep olur. Hýdýrlýk ta foto safari orum Eðitim Sen ÇFotoðraf Topluluðu Hýdýrlýk bölgesini fotoðrafladý. Kurs üyeleri aðaç pazarý, paletçiler, cami ve türbeler ile buralarda çalýþan iþçileri fotoðraflarýna aktardýlar. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici öncülüðünde gerçekleþen Hýdýrlýk foto safarisi üç saat sürdü. Çekimler sonunda çekilen fotoðraflarýn deðerlendirilmesi ve fotoðraf okumalarý yapýldý. 4.dönem kurs sonu faaliyeti olarak yapýla- Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu Hýdýrlýk bölgesini fotoðrafladý. cak olan yarýþmada ise dalýnda olacak. Seçici sonunda sergi ve ödül genel alanda, minimalist kurul hafta sonu deðerlendirme yapacak, kurs (Haber töreni düzenleyecek. ve sinemaskop fotoðraf Ýskilip Kent Arþivi ne skilip Belediyesi hizmet binasýnda ku- Kent Arþivi'ne ilk katký eðitimci Ýrulan yazar Nurettin Tanay'dan geldi. Tanay, iki adet kitap, Osmanlý ve Cumhuriyet dönemine ait 11 adet belge, 1 harita ve 10 adet fotoðrafý Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya makamýnda teslim etti. Belediye Baþkaný Recep Çatma, kentin hafýzasýnýn korunmasý, geçmiþten gelen bilgi ve belgelerin gelecek kuþaklara aktarýlmasý amacý ile kurulan Kent Arþivi'ne yapýlan bu baðýþlarýn son derece önemli olduðuna iþaret etti. Çatma, Ýskilip'te veya Ýskilip dýþýnda yaþayan hemþehrilerinden bu tür katkýlarý beklediklerini belirterek, duyarlýlýðýndan dolayý eðitimci yazar Nurettin Tanay'a teþekkür etti. Kitap, belge ve fotoðraflar kayýt altýna alýnarak Kent Arþivi'ne konuldu. Ýskilip Belediyesi hizmet binasýnda kurulan Kent Arþivi'ne ilk katký eðitimci yazar Nurettin Tanay'dan geldi. Lisans tamamlamada yeni kazaným aðlýk-sen Çorum Þubesi Basýn ve larý Yükseköðretim Kurulunca belirlenir. SÝletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, tüm branþlarda lisans tamamlamayla ilgili hizmet sendikacýlýmamlama Hakký ile ilgili kazanýmýn Saðlýk çalýþanlarýnýn Lisans Taðý farkýyla yaklaþýk 100 bin saðlýk çalýþanýný ilgilendiren tarihi bir kazanýma dür. Lisans tamamlama, Saðlýk Sen'in uzun ve ýsrarlý bir mücadelenin ürünü- daha imza attýklarýný bildirdi. sendikal kimliðini yansýtan en önemli Lafcý, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi; "En önemli sendikal taleplerimizden birisi olan tüm branþlarda lisans tamamlama hakký ile ilgili düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 19 Kasým 2014 tarihinde kabul edilen 6569 Sayýlý Türkiye Saðlýk Hacý Nuri Lafcý kazanýmlardan birisidir. Saðlýk çalýþanlarýnýn eðitim hakký için verdiðimiz mücadele neticesinde ilk olarak ebe, hemþire, saðlýk teknikerleri için Lisans Tamamlama hakkýný saðladýk. Bu haktan bütün saðlýk çalýþanlarýnýn yararlanmasý için Bakanlýkla, YÖK'le çalýþmalar Enstitüleri Baþkanlýðý Kurulmasý ile Bazý Ka- nun ve KHK'larda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'da yer aldý. Düzenleme, söz konusu Kanunun 32. Maddesinde þu þekilde yer aldý: GEÇÝCÝ MADDE 69- Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla saðlýk alanýnda ön lisans diplomasý alanlardan ebelik ve hemþirelik programlarýndan mezun olanlara kendi alanlarýnda, diðerlerine ise Yükseköðretim Kurulunun belirleyeceði, ebelik ve hemþirelik programlarý dýþýndaki iliþkili alanlarda lisans tamamlama eðitimi yaptýrýlýr. Bu eðitimler, Yükseköðretim Kurulunun belirleyeceði alanlarda uzaktan eðitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eðitimleri için Saðlýk Bakanlýðý ile Yükseköðretim Kurulu iþ birliði yapar. Bu eðitimlerin usul ve esas- yürüttük. Kurum Ýdari Kurulu toplantýsýnda karar aldýrdýk, Toplu Sözleþme Masasýna taþýyarak bu konudaki kararlýlýðýmýzý ortaya koyduk. Son olarak Cumhurbaþkanlýðý seçiminden önce Büyük Türkiye Buluþmamýza katýlan Baþbakanýmýzdan, teþkilatýmýzýn önünde üç önemli konuda söz aldýk. Bunlardan birisi kreþ hakkýydý, bu konuda genelge yayýnlandý. Ýkincisi tüm branþlarda lisans tamamlama hakkýydý, saðlýk çalýþanlarýna bu hakký yasal düzenleme ile kazandýrdýk. Sözünü aldýðýmýz yýpranma payý hakkýnýn da inþallah çözüm odaklý sendikal vizyonumuzla, inançlý ve kararlý teþkilatýmýzla birlikte en kýsa zamanda hayata geçmesini saðlayacaðýz. Saðlýk çalýþanlarýmýza hayýrlý olsun." (Haber Çorum ÝHH, Bayat'ýn Çukuröz köyüne yardým paketlerini ulaþtýrdý. ÝHH Çukuröz e yardýmlarý ulaþtýrdý orum ÝHH, Bayat'ýn Çukuröz köyüne yardým Çpaketlerini ulaþtýrdý. ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, yaptýðý açýklamada, Bayat Çukuröz köyünde çýkan yangýnda evleri yanan ailelere gýda yardýmý ulaþtýrdýklarýný, Evi yanan her aileye ikiþer koli kuru gýda paketi olmak üzere toplam 60 koli daðýtýldýðýný, ayný zamanda köyde maðdur durumda olan diðer ailelere de gýda yardýmý yapýldýðýný bildirdi. Çorum ÝHH olarak evleri yanan köylülere geçmiþ olsun dileklerini ileten Özkabakçý," Evleri yanan kardeþlerimiz ile sohbet ederek durumlarý hakkýnda bilgi aldýk ve onlarý teselli etmeye çalýþtýk. Köylülerin gelen yardýmlardan dolayý morallerinin yerinde olduðunu gördük. Köye yardým ulaþtýran herkese dua ediyorlar. Ancak Çukuröz'de yapýlacak daha çok iþ olduðunu gördük. Ýmkan dahilinde tüm Çorum'lu kardeþlerimizi destek olmaya çaðýrýyoruz. orum Rehberlik ÇAraþtýrma Merkezi paydaþ kurumlarý ziyaret etti. Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Erdem'in verdiði bilgiye göre, ortak çalýþma yürüttükleri kurum ve kuruluþlarla olan iþbirliðini ilerletmek ve yeni çalýþmalar yürütmek amacýyla Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatri Servisi, Halk Eðitim Merkezi, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Engelsiz Yaþam ve Bakým Merkezi ziyaret edilerek görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Ziyarete Çorum RAM Müdürü Tahir Demir, Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Erol Taþ ve RAM uzmanlarýndan Ýbrahim Eren ve Zuhal Þentarlý katýldý. Çorum Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatristi Hasan Arduç ile yapýlan görüþmede týbbi taný ile eðitsel taný noktasýndan ortak bir fikir birliði saðlanarak ailelere en doðru eðitsel ve týbbi müdahalede bulunma noktasýnda görüþ birliðine varýldý. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Tuncay Yýlmaz, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Çorum RAM ile ortak yapýlabilecek çalýþmalar, aile eðitimleri ve yetiþkin engelli bireylere yönelik açýlabilecek kurslar konusunda bilgi verdi. Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi Müdiresi Zehra Betül Özseçer; engelli eðitim merkezinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, Çorum RAM ile ortak çalýþma yapmak ve eðiticilerin eðitimi için hizmet içi eðitim Çorum ÝHH Bayat Temsilcimiz Ali Sancý kardeþimiz de Çukuröz köyünden olduðundan kendisine de geçmiþ olsun dileklerimizi ilettik. Destek olmak isteyenler Bayatta Ali Sancý kardeþimiz ile temasa geçebilirler. ÝHH olarak Türkiye'de ve dünyada her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanýnda olmaya çalýþýyoruz. 150 ülkede ve bölgede çalýþmalar yürütüyoruz. Daha çok savaþ ve afet bölgelerinde daha aðýrlýklý çalýþmalarýmýz var. Genel Merkezimiz bünyesinde kurulan Arama Kurtarma ve Acil Yardým ekipleri ülkemizde ve dünyada ciddi çalýþmalara imza atýyorlar. Þu sýralar bizde Çorum ÝHH Olarak kendi bünyemizde Arama Kurtarma ve Acil Yardým ekipleri kuruyoruz, inþallah kýsa bir süre sonra tamamlanacak. Amacýmýz iyiliði her yere yaymak, sloganýmýz Ýyilik Her Zaman Her Yerde RAM dan paydaþ kurumlara ziyaret Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi paydaþ kurumlarý ziyaret etti Ziyarete Çorum RAM Müdürü Tahir Demir, ziyaretlerle ilgili bilgi verdi. düzenlenmesi vb. alanlarda çalýþmalar yürütülebileceðini ifade etti. Ziyarette merkeze devam eden öðrenciler müzik ziyafeti sundu. Engelsiz Yaþam Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdiresi Nalan Duran ve Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Kerem ile yapýlan görüþmede ise, Çorum RAM'a baþvurarak eðitsel taný ve tedbir kararý alýnan öðrencilerin durumlarý ele alýndý. Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Erdem, "Çorum RAM olarak ilimizin özel eðitim ve rehberlik hizmetlerini daha iyi noktalara getirmek için tüm personelimizle birlikte gayret göstermeye devam edeceðiz. Bu kapsamda ortak çalýþma ve faaliyet yürüttüðümüz kurum ve kuruluþlarla olan çalýþmalarýmýzý her geçen gün daha da artarak devam edecektir. Ayrýca ilerleyen günlerde Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenim Birimi ve ilçelerimizi ziyaretler gerçekleþtirilecektir. Yaptýðýmýz çalýþalar hakkýnda bilgi sahibi olmak ve ortak proje, seminer ve eðitimler düzenlemek isteyen kurumlara destek olmaya devam edeceðiz." dedi. (Haber

7 Çukuröz de son durum ayat ýn Çukuröz Bköyünde 14 Kasým Cuma günü meydana gelen yangýnda 28 konut, 1 köy konaðý ve 1 iþyeri yanmýþtý. Olayý yakýndan takip eden Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çukuröz de çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, çalýþmalarla ilgili þu bilgileri verdi; Genel hayatýn etkilendiði elim yangýn olayý ve sonrasýnda devlet Rektör den Uslu ya ziyaret H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Kýsa bir süre önce Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliðinde düzenlenen "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu"nun çok güzel geçtiðini belirterek, katýlýmlarýndan ve vermiþ olduðu destekten dolayý Uslu'ya teþekkür eden Rektör Prof. Dr. Alkan, yakýn bir zamanda üniversite ev sahipliðinde Çorum'da gerçekleþtirilecek olan IV. Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nun da zengin bir içerikle ve en güzel bir þekilde düzenleneceðini ifade etti. Alkan, Teknokent, Merkez Laboratuvar, MYO 1. Etap ve Alaca Çukuröz e giysi yardýmý Parti Çorum Ýl Kadýn AKKollarý Baþkanlýðý, 28 evin tamamen yandýðý Bayat ýn Çukuröz köyüne giyecek yardýmý yaptý. Kadýn Kollarý tarafýndan hayýrsever vatandaþlardan toplanan giyecekler önceki gün AK Parti Kadýn Kollarý Baþkan Yardýmcýlarý Nilgün Polattaþ, Adife Kanar ile AK Parti Bayat MYO binalarýnýn bir kaç ay içerisinde teslim edileceðini, Kuzey Kampüsü'nün de hýzla þekillendiðini belirterek, "Üniversitemize vermiþ olduðunuz destekler için teþekkür ediyorum" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Uslu ise, Salim Uslu imkânlarý seferber edilmiþ, Çorum Valiliði koordinesinde tüm kamu personeli üzerine düþeni yapmýþ ve yapmaya da devam etmektedir. Olay sonrasý Çorum Milletvekilleri olarak köyümüzü ziyaret ederek halkýmýzýn yanýnda olduk. Van'dan gelen konteynerlerin bakým ve onarým tamamlandý. Mutfak dolaplarý, banyolarý, yenilenen konteynerlere sýcak su ihtiyacý için de termosifon takýlmýþtýr. Elektrik, kanalizasyon ve su tesisatlarý tamamlanan konteynerler vatandaþlarýmýza teslim aþamasýna gelmiþtir. Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Canan Aktaþ tarafýndan köydeki ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere köy muhtarýna teslim edildi. AK Parti Kadýn Kollarý Baþkan Vekili Nilgün Polattaþ, yaþanan afetten dolayý geçmiþ olsun dileklerini iletirken, Can kaybýnýn olmamasý sevindiricidir, görüyoruz ki Ýlk etapta afetzedelerin iaþe, ibate ve acil ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için 150 Bin TL, geçici iskân amaçlý gönderilen konteynerlerin nakliye, bakým, onarým çalýþmalarý ve diðer ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için 180 Bin TL ve Bayat Belediyesinin yangýn söndürme çalýþmalarýnda kullandýðý makine ve ekipmanýn akaryakýt ihtiyaçlarý için ise 50 Bin TL olmak üzere toplamda 380 Bin TL Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý tarafýndan Çorum Valiliðine gönderilmiþtir. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. "Çorum'un geliþimine büyük katký sunacaðýna inandýklarý Teknokent ve akabinde Merkez Laboratuvarý, MYO 1. Etap ve Alaca MYO binalarýnýn teslim edilecek olmasý memnuniyet verici geliþmelerdir. Fiziki alt yapýnýn günümüz þartlarýna uygun, modern standartlarda olmasý hem öðrenci sayýsýnýn artmasýna hem de tercih edilebilirliði artýran faktörlerdir. Üniversitemiz, sayenizde günden güne fiziki þartlar ve akademik personel olarak büyümektedir. Her alanda yapacaðýnýz çalýþmalarda desteðimiz artarak devam edecektir" dedi. devletimiz ve milletimiz seferber olmuþ, maðduriyetin giderilmesi için gereken her þey en kýsa sürede yapýlmýþtýr. Devletimiz köy halkýnýn yanýndadýr. Hayýrsever vatandaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Allah böyle felaketleri bir daha yaþatmasýn. dedi. PERÞEMBE 27 KASIM Savcýlýk sorgusunun ardýndan her iki þüpheli de sevk edildiði mahkemece tutuklandý. Uyuþturucu tacirlerine suçüstü TKDK Tarým Fuarý nda arým ve Kýrsal Kalkýnmayý TDestekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü 3. Çorum Tarým Fuarý'na katýlacak. Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, tarým sektörünün önemli buluþma noktalarýndan biri olan Çorum Tarým Fuarý'na daha önce de katýlým saðladýklarýný, ancak bu yýlki etkinlikleri daha fazla önemsediklerini ve bu doðrultuda Vahapoðlu nun acý günü illiyetçi Hareket Partisi MYK Müyesi, Genel Baþkan Baþdanýþmaný Hidayet Vahapoðlu, annesini kaybetti. Geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Emine Vahapoðlu nun cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Ýskilip Çarþý Camii nde kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek. HAKÝMÝYET, merhumeye Allah tan rahmet, baþta Hidayet Vahapoðlu olmak üzere tüm sevenleri ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hakan Körpýnar mniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðünce Esokak satýcýlarýna yönelik düzenlenen operasyonda 190 adet uyuþturucu içerikli hap ele geçirildi. Suçüstü yakalanan (M.S) ve (F.B.) isimli þüpheliler hakkýnda Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ýmal ve Ticareti yapmak, Kullanmak için Uyuþturucu veya Uyarýcý Madde Satýn Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak suçlarýndan soruþturma yürütülerek Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edildi. Savcýlýk sorgusunun ardýndan her iki þüpheli de sevk edildiði mahkemece tutuklandý. (Haber oldukça büyük bir stantta yer alacaklarýný belirterek, "Yaklaþýk 200 milyon Avroluk 13. Baþvuru Çaðrý ilanýnýn yayýnlandýðý dönemdeki bu etkinlik, çýkýlan çaðrý ilanýnýn tanýtýmýnýn yapýlabilmesi açýsýndan bizim için çok deðerli. Ýlimizde-tarým sektörünün en önemli buluþmasý olan fuara tüm hemþehrilerimizi bekliyorum." dedi. Ömer Topaloðlu yaþamýný yitirdi orum sanayici ve Çayakkabýcý esnafýndan Ömer Topaloðlu (81) vefat etti. Ýhsan, Ahmet, Selma ve Derya Topaloðlu nun babalarý, Tamer Yarýmca ve Ýsmail Özbek in kayýnpederi Ömer topaloðlu yaþamýný yitirdi. Ömer Topaloðlu Merhumun cenazesi bugün saat da evinin önünden alýnýp, Ulu Cami de kýlýnacak öðle namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða AK Parti Çorum Ýl Kadýn Kollarý Baþkanlýðý, 28 evin tamamen yandýðý Bayat ýn Çukuröz köyüne giyecek yardýmý yaptý. Hayallerinizdeki Citroen i almanýn tam zamaný TL ye 15 ay 0 faiz Deðerli müþterilerimizi ÞAHÝN OTOMOTÝV e bekliyoruz. 0,89 faiz oranýyla 48 ay vade Kadýn Kollarý tarafýndan hayýrsever vatandaþlardan toplanan giyecekler önceki gün teslim edildi. (Ç.HAK:3318)

8 8 PERÞEMBE 27 KASIM Veysel Uysal hotmail.com Ýslam ve Ýlim 5 VAHYÝN IÞIÐINDA üslümanlar asrý saadetten itibaren "Hiç bilenler- bilmeyenler bir olur mu?" "Kýyamet günü ilim Mle sahiplerinin derecelerini artýracaðýz." "Ýlim öðrenmek kadýn, erkek her Müslüman'a farzdýr." Ýlahi emirleri doðrultusunda hareket ederek bir ilim ve bilim medeniyeti inþa etmiþlerdir. Peygamberimiz "ilim öðrenmek kadýn, erkek her Müslüman'a farzdýr." Buyururken, dini ilimlerin kaynak ve merkezi Kur'an ve sünnettir. Müslümanlarýn hepside kendilerine yetecek kadar dini ilimleri öðrenmekle mükellef olduklarý gibi bir kýsmý da; "Sizden, hayra çaðýran, iyiliði emredip, kötülükten meneden bir topluluk bulunsun. Ýþte onlar kurtuluþa erenlerdir." (Âl-i Ýmran 104) Ýlahi emri doðrultusunda taþýdýklarý sorumluluðun bilincindedirler. Peygamberimiz ve ashabý öncelikle vahy sürecinin baþlamasý ile birlikte her nazil olan sureyi anýnda yazdýklarý, çoðalttýklarý, ezberledikleri gibi peygamberimizden rivayet edilen hadislerinde bir kýsmý peygamberimizin saðlýðýnda (Es-sahifetüs Sadýka) yazýlarak kayýt altýna alýnmýþ, bir kýsmý da kendilerini tamamen o iþe adayarak Allah'ýn rýzasýna, peygamberimizin þefaatine nail olabilmek, müslümanlara gelecekte ýþýk tutabilmek için o günün þartlarýnda 1001 türlü zahmetle hadisleri senet ve ravileri ile birlikte araþtýrarak kayýt altýna almýþlardýr. Bu iþe büyük emek verenlerin baþýnda Buhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi, Nesâi, Ýbn-i Mace, Zühri, Malik bin Enes ve Ahmet bin Hanbel gelir. Ömürlerini bu iþe adayarak çok büyük bir hizmette bulunmuþlardýr. Hadis araþtýrýp kayýt altýna alýrken de en çok dikkat ettikleri þey Kuran'a entegre olayýdýr. Günümüzde hadis inkar etmeyi bir maharet zannedenler var. Eðer hadis diye söylenen bir söz Kuran'la çeliþiyorsa o zaten hadis deðildir. Onun üzerinde durmanýn, dillendirmenin insanlarýn zihninde diðer binlerce sahih hadisler konusunda þüpheler uyandýrmanýn hiçbir faydasý olmadýðý gibi vebalide büyüktür. Bu tür insanlarýn zaten ne doðru dürüst Kur'an i bilgileri var ne de hadis. Akýllar, Kur'an ve sünneti referans alarak onlarýn doðrultusunda kullanýlýrsa bir anlam ifade eder. Hz. Ömer'de Ebu Cehil'de çok akýllý ve zeki idiler. Hz. Ömer aklýný Allah'ýn iradesine ve peygamberin hizmetine sundu, Ömer'ül Faruk oldu. Bugün milyarlarca Müslümanlar tarafýndan rahmetle anýlýyor. Ebu Cehil de heva ve heveslerine kapýlarak þeytanýn gösterdiði hedefe doðru koþup cehaletin babasý oldu. Müsbet ilimlerle uðraþmakta dinimizin bir gereði ve emridir. Peygamberimiz bir taraftan "Ýlim öðrenmek kadýn erkek her Müslüman'a farzdýr." " Buyururken diðer taraftan da "Ýlim Mümin'in yitiðidir. Nerede bulursa alýr." "Ýlim Çin'de bile olsa gidip alýnýz." buyurarak müsbet ilimleri iþaret etmiþtir. Zaten dini ilimlerin kaynaðý Allah ve resulüdür. Bir taraftan Müslümanlar ilime teþvik edilirken diðer taraftan da baþka bir ülkede eðer bir buluþ, icat varsa onu da alabilirsiniz mesajý verilmiþtir. Bu tür ilahi emirler doðrultusunda Müslümanlar kýsa zamanda hem dini ilimlerde hemde müsbet bilimlerde büyük mesafe almýþlardýr. Ýlerlemeyi, Kur'an ve sünnetten koparak batýnýn kýlýðýnda, kýyafetinde, müziðinde arayanlar yok deðil. Batýdan alacaðýmýz bir þey varsa oda bilim ve tekniktir. Özellikle 9. asýrdan itibaren Ýslam dünyasýnda pozitif bilim alanýnda bir çok önemli hizmet ve buluþlara imza atýlmýþtýr. Nedenleri ise 1. Kur'an da ilim adamlarýnýn övülmesi ve ilme teþvik edilmeleridir. Zümer sur. 9'da " (Resulüm) De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doðrusu ancak akýl sahipleri bunlarý hakkýyla düþünür." Fatýr 28'de " Kullarý içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereðince) korkarlar " Mücadele 11'de ise " Allah içinizden inanmýþ olanlarýn ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir " buyurur. 2. Peygamberimizin ilim adamlarýný övmesi ve ilme teþvik etmesidir. Peygamberimiz bir taraftan "Ýlim öðrenmek kadýn erkek her Müslüman'a farzdýr." Derken, öbür taraftan da "Ýlim adamlarýnýn kalemlerinin mürekkepleri þehitlerin kanlarýyla ayný mesabededir." "Ya öðrenen, ya öðreten, ya dinleyen, ya da onlarý seven olunuz beþincisi olursanýz helak olursunuz." gibi peygamberimizden bu konuda yüzlerce güzel mesajlar veren hadisler vardýr. 3. Müslüman devlet adamlarýnýn ilim adamlarýna deðer vermesi, saygý göstermeleri ve onlara her türlü imkâný saðlamalarýdýr. Yavuz Sultan Selim, Merc-i Dabýk seferine giderken yaðmurlu bir hava, yanýnda bulunan hocasý deðerli ilim adamý Ýbn Kemal'in atýnýn ayaðý su birikintisine basýnca, çamurlu su Yavuz'un üzerine sýçrayarak kaftanýný kirletir. Onun mahcup olduðunu gören Yavuz Selim " Hocam mahcup olmanýza gerek yoktur. Bir ilim adamýnýn atýnýn ayaðýndan sýçrayan çamur bizim için bir þereftir." der ve yaverini çaðýrarak "Bunu bu hali ile kurutarak saklayýnýz ve ben öldüðüm zaman tabutumun üzerine örterek mezarlýða böyle götürünüz" diye vasiyet eder. Osmanlý padiþahlarýnýn büyük çoðunda benzer örnekleri görmemiz mümkündür. Ömrünün büyük bir kýsmý at üzerinde ve seferlerde geçen Yavuz, son demlerinde, yanýnda sadece çok sevdiði musahibi (dostu, arkadaþý) Hasan Can vardý. Hastalýðý sýrasýnda "Hasan Can, bu ne haldir?" diyince, Hasan Can da: "Cenabý Hakka teveccüh edip, Allah'la beraber olma zamanýdýr!" diye karþýlýk verince, Sultan Selim Han "Bizi bunca zamandan beri kiminle bilirdin? Cenabý Hakka teveccühümüzde kusur mu fehmettin?" diye sitem eder. Yavuz Mýsýr seferinde bir an atýndan inerek uzun bir süre yürüdükten sonra vezirler ricacý olarak, çok sevdiði hocasý ilim adamý Ýbn Kemali gönderirler. O da "Devletlim atýnýza binseniz de askerlerde binseler deyince de, hocam Allah resulü önümde yürürken ben nasýl ata binerim." Diyecek kadar da peygamber sevdalýsý ve peygamberle irtibatlý bir padiþah. Ýman dolu yüreklerin kelimetullahý daha uzaða ulaþtýrarak Allahýn nizamýný yeryüzünde hakim kýlma sevdasý ile dolu olan birine peygamberimiz mihmandarlýk yapmazmý. Mýsýr fethedildikten sonra ki ilk cuma namazýnda "Hakim-ul Haremeyn" olarak adý geçince itiraz ederek "Hayýr biz kutsal beldelerin hakimi deðil, hadimi, hizmetkarýyýz.hutbeyi bu þekilde okuyunuz" diyen birine, Yüce rabbimizin nusreti inmezmi. Osman gazi, Fatih, Yavuz Selim ve kanuni gibi Allah ve Resulünü seven onlarýn göstermiþ olduklarý yoldan giden padiþahlarýn samimi gayretleri sayesinde Osmanlý bir cihan devletine dönüþerek, Kur'an ve Sünnet referanslý, ilme ve irfana dayalý islam medeniyeti inþa edilmiþtir. Çalýþanýn maaþýna devlet garantisi irketi zora düþen ya da iflas Þeden çalýþanlarýn imdadýna devlet yetiþiyor. Ücret Garanti Fonu devreye giriyor. Çalýþanlar için, görev yaptýðý þirket iflas eder ve kapanma durumuna gelirse, belirsizlik ortaya çýkýyor. Þirketin çalýþanýnýn alacaðýný ödeme imkaný ve ihtimali ortadan kalkýyor. Ýþverenin ücretleri ödeyemeyecek duruma düþmesi, iflas etmesi ya da iflas ertelemesi istemesi gibi hallerde çalýþanýn imdadýna Ücret Garanti Fonu yetiþiyor. SON 1 YIL ÞARTI Zordaki iþyerinde son 1 yýldýr çalýþýyor olanlar, ÝÞKUR bünyesindeki Fon'a baþvuru yaparak, 3 aylýk maaþlarýný kesinti olmadan alabiliyor. Geriye doðru ücretler verildiði için de çalýþanýn o firmayla iþ sözleþmesinin sürüp sürmediðine bakýlmýyor. Yani iþten ayrýlmýþ olunsa da, alýnamayan ücretleri devlet ödüyor. Ýþverenin düþtüðü durumla ilgili belgeleri (haciz tutanaðý, iflas kararý, mahkemenin verdiði iflas erteleme kararý ve alacak belgeniz gibi) 25 Kasým Dünya Kadýna Karþý Þiddeti Önleme Günü adýna yönelik þiddet bir ruh saðlýðý sorunudur. Þiddete maruz kalýyor olmasý Kkadýnýn mutsuzluk, umutsuzluk, çaresizlik, güvensizlik, korku gibi duygular yaþamasýna, dolayýsýyla bedensel, ruhsal, cinsel saðlýðýnýn bozulmasýna neden olmaktadýr. Þiddete tanýk olan aile bireyleri, çocuklar, komþular da benzer þekilde bu durumdan olumsuz etkilenmektedirler. Aile içi þiddet bir saðlýk sorununun olmasýnýn yaný sýra aile içindeki diðer bireyleri ve çevreyi de etkilediðinden ayný zamanda toplumsal bir sorundur sayýlý Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesine dair kanunda þiddet ; "Kiþinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açýdan zarar görmesiyle veya acý çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmasý muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskýyý ya da özgürlüðün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranýþý" olarak tanýmlanmýþtýr. Kadýna yönelik þiddet ise; "kadýnlara, yalnýzca kadýn olduklarý için uygulanan veya kadýnlarý etkileyen cinsiyete dayalý bir ayrýmcýlýk ile kadýnýn insan haklarý ihlaline yol açan ve Kanunda þiddet olarak tanýmlanan her türlü tutum ve davranýþý" ifade eder. Kadýna Yönelik Þiddet Türleri Nelerdir? Fiziksel þiddet: Ýtmek, kakmak, yumruklamak, ýsýrmak, tokat atmak, herhangi bir araç ya da silah ile yaralamak ya da iþkence yapmak, vb. þekilde fiziksel þiddet eylemleridir. Psikolojik þiddet: Eþinin düþüncelerini yok sayma, ona söz hakký vermeme, deðer yargýlarýný önemsememe, küçük düþürücü davranýþlarda bulunma, korkutma, tehdit etme, aþaðýlama, reddetme, onlarýn öz güvenini sarsma amacýyla yapýlan her türlü sözlü ve fiili tutum ve davranýþ biçimleri, psikolojik þiddet türlerindendir. Cinsel þiddet: Evli olduðu kiþi bile olsa kadýný istemediði yerde, istemediði zamanda ve istemediði biçimde cinsel iliþkiye zorlamak, cinsel içerikli imalarda bulunmak, cinsel içerikli sözcükler söylemek v.b davranýþlar cinsel þiddetin tanýmý içerisine girmektedir. Ekonomik þiddet: Kadýnýn para harcamasýnýn kýsýtlanmasý, çalýþmasýna izin verilmemesi, zorla çalýþtýrýlmasý, kadýnýn parasýnýn elinden alýnmasý vb. eylemler ekonomik þiddet türlerindendir. Kadýna yönelik aile içi þiddetin önlenmesi için; * Toplumda kadýna yönelik þiddet konusunda farkýndalýk oluþturmalý. Þiddeti önleyici, kiþileri bilinçlendirici yayýnlar hazýrlanmalýdýr. * Þiddet maðduru kiþiler hizmet almak için baþvurabilecekleri kurum ve kuruluþlar, sahip olduklarý haklar konusunda bilgilendirilmelidir. * Kadýna yönelik þiddetle mücadelede devlet, sivil toplum, medya ve özel sektör gibi birçok kurum ve kuruluþun ortak mücadelesi gereklidir. Þiddet maðdurunun baþvurabileceði kuruluþlar: * Polis merkezleri, jandarma karakollarý * Saðlýk kuruluþlarý * Cumhuriyet Savcýlýðý * Ýl ve Ýlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri * Alo 183 (Aile, Kadýn, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danýþma Hattý) * Belediyelerin Kadýn Danýþma Merkezleri * Barolarýn Kadýn Danýþma Merkezleri ve Adli Yardým Kurullarý * Kadýn örgütlenmeleri Þiddete tanýk olan veya þiddetten haberi olan kiþilerde þiddet maðduru adýna gerekli kuruluþlara baþvuruda bulunabilir. ÝÞKUR'un ilgili birimine götüren çalýþanlar, baþvurduðu ayýn sonuna kadar net ücretini alýyor. ÜST SINIRA DÝKKAT! Yüksek ücret alanlar için bu fonda bir sýnýr da var sayýlý Kanun'un 82. Maddesi gereðince, asgari ücretin 6.5 katýndan fazla olamýyor. Asgari ücret düþünüldüðünde de bu rakam brüt 7 bin 371 liradýr. Yani günlük kazanç üst sýnýrý TL.(Takvim) Borçlu Bað-Kurlu ya emeklilik müjdesi umurbaþkaný Erdoðan Esnaf ve Sanatkar CÞurasý'nda borçlu baðkurlularýn emeklilik yolunu açacak müjdeyi verdi.cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ATO'daki Esnaf ve Sanatkarlar Þurasýnda konuþtu. Erdoðan SGK ve Halk Bankasý arasýnda imzalanacak protokol ile baðkur borcu olan esnafa 3 ay ertelemeli 36 vade ile kredi verileceðini duyurdu. (Haber7) Kadýna yönelik þiddete kayýtsýz kalmayalým. Hiç kimseye iþkence ya da zalimce, insanlýk dýþý ya da onur kýrýcý davranýþ ve ceza uygulanamaz. (Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi) AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET ve ÇOCUK Görünmez Kurbanlar Aile içinde þiddete görsel ya da iþitsel olarak tanýk olmuþ olan çocuklara "sessiz"," unutulmuþ" ya da "görünmez" kurbanlar adý verilmektedir. Bu çocuklar son yýllarda duygusal kötüye kullanma kategorisi içinde düþünülmektedirler. Doðrudan öfke ve saldýrganlýða maruz kalmasalar da, bu çocuklar diðer kötüye kullanýlmýþ ya da ihmal edilmiþ çocuklarla ayný tür davranýþ özelliklerini göstermektedirler. Aile içi þiddetin çocuklar üzerinde birçok etkisi olur. Küçük yaþlardaki çocuklar yaþananlara anlam vermekte zorlanýrlar ve farkýnda olmadan kendilerini suçlarlar. Sözel olarak duygularýný ifade etmekte zorlandýklarý için davranýþsal bazý tepkiler vermeye baþlarlar. Þiddete maruz kalan ya da þiddete tanýk olan çocuklarda bazý belirtiler görülür. Bu belirtiler; aþýrý bir endiþe hali, korku, karýn aðrýsý, mide bulantýsý, baþ aðrýsý gibi psikosomatik belirtiler, alt ýslatma, dil geliþiminde gerileme, çevreye karþý ilgisizlik, uyku problemi, kabus görme, yeme problemleri, sinirlilik, öfke nöbetleri, agresif davranýþlar, özgüven azalmasý, temel güven duygusunun sarsýlmasý, yaþýndan küçük davranýþlar gösterme, arkadaþ iliþkilerinde sorunlar, intihar eðilimleri, okulda baþarýsýzlýk vb "Ben suçluyum Annemi koruyamadým " "Bütün bu olanlar benim yüzümden" "Nefret ediyorum" "Yardým edemiyorum Çaresizim" "Lütfen babamý/annemi bana kötüleme Ben taraf olamam ki" Bu iç konuþmalar, çocuðun genellikle farkýnda olmadan kendini olup bitenlerden dolayý suçlayýþýnýn ifadeleridir. Çok az durumda çocuklarýn benzer cümleleri sesli söylediklerini görürüz, ancak bu durum çocukluk döneminde, özellikle ebeveynler arasýndaki þiddete þahit olan çocuklarda bu travmatik yaþantýlarýn etkilerinin mutlaka olacaðý ve bu etkilerin müdahale edilmezse yetiþkin yaþamlarýnda peþlerini býrakmayacaðý gerçeðini deðiþtirmemektedir. Çocuðun beyni ve zihinsel kapasitesi bu olaylara þahit olmasý durumuyla baþ edebileceði kadar geliþmiþ deðildir. Aile içinde þiddete tanýk olan çocuk, þiddet göstermeye baþlayabilir. Örneðin, okulda arkadaþýna vurma, canýný acýtma gibi sorunlu davranýþlar çok görülür. Þiddetin yanlýþ bir davranýþ olduðu anlatýlmalý, duygularýný ifade etme yollarý, yaþadýðý bu yoðun duygu ile nasýl baþ edeceði ile ilgili yönlendirmelerin yapýlmasý önemlidir. Ancak aile içinde yaþanan þiddet olaylarý sürekli oluyorsa ve/veya çok þiddetli oluyorsa çocuðun bu olaylardan etkilenmesi sadece telkin ve yönlendirmelerle saðlamaz. Böyle bir durumda profesyonel destek alýnmalýdýr. Aile, çocuða taþýyamayacaðý yükleri vermemelidir. Þiddete maruz kalan ebeveynin çocuktan yardým istemesi, çocuðun taraf tutmasýný istemesi veya bunu ima etmesi, ara bulmasýný istemesi, eþ ile kurulan iletiþimi çocukla saðlamaya çalýþmasý, aralarýnda olup biteni çocuða anlatmasý ve/veya diðer ebeveyni kötülemesi gibi durumlar çocuðun duygusal geliþimini ciddi ölçüde bozan son derece yanlýþ yaklaþýmlardýr. Çocuklarýmýz þiddetle deðil, sevgiyle büyütelim Evde barýþ, dünyada barýþ! Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

9 Faciadan 3 gün önce þirket uyarýlmýþ özlük destanlar, belli bir yörenin sözleri kul- yazýlan destanlardýr. Ozanlar, çoðun- Slanýlarak lukla kullandýklarý sözcüklerin anlamlarýný da þiir içinde belirtirler. Bu tür þiirleri ilk inceleyen, bunlarý "sözlük destan" olarak adlandýran araþtýrmacý Dr. Doðan Kaya'dýr. Sözcüklerin anlamý verilerek yazýlan destanlarý "sözlük destan" olarak adlandýrmak gerçekten yerindedir. Nail Tan, bu adlandýrmayý beðenmekle birlikte, "Ben olsam; þairname, yaþname, elifname örneðinden hareketle lügatname veya aðýzname derdim." diyor. Ancak hemen belirtelim ki, yöresel sözcüklerin anlamý verilmeden yazýlan destanlar da vardýr. Bizim burada yer verdiðimiz, Ýsmail Pamuk'un yazdýðý "Yöremiz ve Dilimiz" adlý destan bu türdendir. Yine Sayýn Doðan Kaya'nýn kitabýnda yer alan Þemsi Yastýman, Hamit Bölücek, Mehmet Güneþ, Mustafa Ayvalý, Necat Bayraktar adlý ozanlarýn destanlarý da bu kümede yer almaktadýr. Sözcüklerin anlamý açýklanmadan yazýlan bu tür destanlarý "güzelleme", "koçaklama", "taþlama" terimlerini örnek-seyerek "aðýzlama" olarak adlandýrmanýn daha yerinde olacaðý kanýsýndayým. Sözlük destanlarýn özellilerini Doðan Kaya ile Nail Tan'ýn açýklamalarýndan da yararlanarak þöyle sýralayabiliriz: 1. Destanda köy, kasaba, þehir gibi belli bir alanýn az bilinen sözcükleri kullanýlýr. 2. Ozan, genellikle bu sözlerin yaygýn anlamlarýný da açýklar. Sözcüðün anlamýný açýklarken, "... denir / deniyor bizde" gibi bir anlatým yolu yeðler. 3. Kimi ozanlar bu þiirleri, eskiden beri kullandýklarý sözcüklerin günden güne unutulmasýna tepki olarak yazar, bu duruma hayýflanýr. 4. Bu destanlarýn yazýlmasýnda genellikle yurt özlemi, gurbet acýsý gibi duygular etkilidir. Destanda memlekette kullanýlan dil; yiyecek, içecek, bitki, giysi, eþya adlarý anýlarak özlem giderilmeye çalýþýlýr. Doðan Kaya, 2011 yýlýnda yayýmladýðý Sözlük Destanlar adlý kitabýnda ozanlarýn iþlevleri arasýnda onlarýn Türkçeye hizmet etmelerini de sayar. Gerçekten de Türkçenin Arapça, Farsça gibi diller karþýnda söz varlýðýný korumasýnda halk ozanlarýnýn önemli bir yeri vardýr. Yüzlerce yýl önce unutulmuþ bir sözcüðü bir ozanýn þiirinde görmek olaðan bir durumdur. Gerek ozanlarýn baþka þiirlerinde, gerekse söz konusu sözlük destanlarda, Türk Dil Kurumu'nun Derleme Sözlüðü de içinde olmak üzere, sözlüklere girmemiþ sözcükler vardýr. Bu nedenle bu tür destanlarýn toplanýp incelenmesi Türkçeye katký saðlamak açý-sýndan önemlidir. Doðan Kaya'nýn, âþýk edebiyatý alanýnda ortaya konan binlerce þiiri gözden geçirmeden hazýrlanan sözlüklerin eksik olacaðý görüþüne katýlmamak elde deðildir. Sözgelimi aþaðýda metinleri verilen þiirlerde geçen þu sözcükler þiirlerdeki anlamlarýyla TDK'nin Derleme Sözlüðü'nde yoktur: bödek, çeri, çotmak, damisti, dandik, depselek, gapýsýz, gocalak, kerilli, TOPLUNUN GIYIÐINDAN Ýbrahim GÖSTERÝR öko... Sözlük destanlar yardýmýyla ortaya konabilecek bir baþka durum da, bu destanlarda kullanýlan sözlerin ülke genelinde yaygýnlýk alanlarýnýn belirlenmesidir. Bir yörede kullanýlan, o yörenin aðzýna özgü sanýlan bir sözcüðün o yöreden çok uzakta bulunan bir yerde de kullanýldýðýný görmek þaþýrtýcý olmamalýdýr. Bu durum genellikle konargöçer aþiretlerin parçalanarak yerleþik yaþama geçirilmesinden kaynaklanmaktadýr. Örneðin, Çukurova'da ya da Toroslarda yaþayan bir aþiret Malatya, Maraþ, Sivas, Kayseri, Yozgat, Çorum dolaylarýna bölünerek yerleþtirilmiþ olabilir. Bu nedenle de o aþiretin eskiden beri kullandýðý "badal", "býldýr" gibi sözcükler sayýlan yerlerin hepsinde de görülebilir. Önemle belirtmek gerekir ki, sözlük destanlar yeni bir destan türüdür. Eski dönemlere iliþkin örnekleri yoktur. Ýlk olarak 20. yüzyýlda ortaya çýkmýþtýr. Sözlük destanlarýn ilk örneklerini veren ozanlar ise, Þemsi Yastýman ile Hayati Vasfi Taþyürek'tir. Doðan Kaya'nýn kitabýnda on yýllýk bir sürede derlenmiþ 27 sözlük destan vardýr. Ancak bunlarýn içinde Çorumla ilgili olaný yoktur. Sayýn Nail Tan'ýn da belirttiði gibi, sözlük destanlarýn sayýsý kitaptakilerle sýnýrlý deðildir. Çorum yöresinden örnek olarak seçtiðimiz dört destandan ilki, Arslan Karabacak'a (Garipaslan) aittir. "Lügatimiz Dilimiz" baþlýklý destan 19 dörtlükten oluþmakta, burada Çorum'un Acýpýnar köyünde kullanýlan dil iþlenmektedir. 12 dörtlükten oluþan "Çorumludur O" baþlýklý ikinci destan, Çorum ili genelinde konuþulan yerel dille ilgilidir. Ýbrahim Gösterir (Ozani) tarafýndan yazýlmýþtýr. "Yöremiz ve Dilimiz" adýný taþýyan üçüncü þiiri yazan ozan, Çorum'un Kuþsaray köyünden Ýsmail Pamuk'tur. Destanda kullanýlan sözcüklerin anlamlarý verilmemiþtir. Döner ayak kullanýlan destanda "Konuþtuðun dili bile unuttun / Türkçem nerde diye sorulabilse" biçiminde bir yazýklanma söz konusudur. Emekli öðretmen Mansur Ovacýkaþý'nýn yazdýðý "Derler Kargý'da" adlý þiir 25 dörtlüktür. Þiirde ölçü, uyak kurallarýna özen gösterildiði söylenemez. rmenek'teki maden faciasýyla ilgili baþsavcý- görevlendirilen bilirkiþi heyetinin ra- Elýkça poru çarpýcý bir gerçeði ortaya koydu. Baþsavcýlýkça görevlendirilen bilirkiþi heyetinin raporu Ermenek'teki faciada iþletmeci þirketleri ve Maden Ýþleri Genel Müdürlüðü'nü (MÝGEM) kusurlu, 18 iþçiyi ise kusursuz buldu. Raporda MÝGEM'in yeterli incelemeyi yapmadýðý görüþü de yer aldý. Ermenek'teki maden faciasýyla ilgili baþsavcýlýkça görevlendirilen bilirkiþi heyeti, madeni iþleten Ermenek Limited ve Has Þekerler Limited þirketleri ile Maden Ýþleri Genel Müdürlüðü'nü (MÝGEM) 'kusurlu', teknik ve daimi nezaretçiler ile kazanýn kurbaný 18 iþçiyi de 'kusursuz' buldu. Savcýlýktaki tüm belgeler, harita ve plan incelemelerinin ardýndan madene inen bilirkiþiler, 2010'dan beri tehlikeli þekilde yürütülen, mayýstan itibaren hayati uyarýlarýn hiçe sayýlmasýyla geçen süreci anlattýlar. BAÞSAVCILIÐA SUNULAN RA- PORDA ÞOK TESPÝTLER Ocaðý kapattýktan sonra yeniden açýlmasýna karar veren MÝGEM'in tehlikenin sürdüðünü gösterecek yeterli incelemeyi yapmadýðý belirtilen raporda, teknik nezaretçinin, su baskýnýndan 3 gün önce yeniden kayda geçirdiði "sondaj" uyarýlarýna dikkat çekildi. Ýstanbul Teknik Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Iþýk Ece, Ýþ Güvenliði Uzmaný Maden Mühendisleri Mehmet Uygur ve Turgut Ýnce'nin 'ön ve ek rapor' olarak baþsavcýlýða sunduðu deðerlendirmede þu tespitler yer aldý: 4 YILDIR GÖÇERTÝLÝYOR Üretim yapýlýp kömür alýnan yerler göçertilip barajlarla kapatýlmýþtýr. Yeryüzüne yakýn üst kotlardan aþaðýya doðru inildikçe göçen kýsýmlar yeryüzü yaðmur sularý ve yeraltý sularý ile dolmuþtur. 2010'dan beri +962 kotundan kazanýn olduðu +778 kotuna kadar olan kýsýmlardaki üretim çalýþmalarýndan sonra göçertilen fakat boþluklar bulunan kýsýmlar su toplayarak büyük bir hidrostatik basýnç oluþturmuþtur. Kontrol sondajlarý yapýlmasýnýn önemi Mayýs 2014'ten beri teknik elemanlarca defalarca ve MÝGEM raporlarýnda þirkete bildirildiði resmi defterlerde mevcut olmasýna raðmen bu husus þirket yönetimi tarafýndan dikkate alýnmamýþtýr. Ruhsatlý yeraltý kömür sahasýnýn Ermenek Ltd. tarafýndan 5 Haziran 2007 tarihinden beri kömür iþletme ruhsatý ile çalýþtýrýldýðý görülmesine raðmen, 1967 yýlýndan itibaren çeþitli isim ve unvanlar altýnda 'fakat ve daima ayný kiþiler' tarafýndan maden iþletmesi yapýldýðý resmi belgelere göre tespit edilmiþtir. Detaylý incelemede Has Þekerler Ltd. sahiplerinin ve hissedarlarýnýn Ermenek Ltd.'nin de sahipleri ve hissedarlarý olduðu görülmüþtür. Su baskýný kesinlikle bir doðal afet deðildir. Su patlamasýna yol açan hidrostatik basýnç fay arkasýndaki su birikmesi sonucu da oluþmamýþtýr. Ana etken, eski imalat bölgesine yýllar içerisinde birikmiþ sulardýr. Zaman içinde basýnç eþik deðerini aþarak zayýflayan topuktan çalýþma alanlarýnda aniden su baskýnýna neden olmuþtur. Eðer kontrol sondajlarý gerekli sýklýkta ve metrajlarda yapýlmýþ olsaydý bu birikme sular direnajla boþaltýlabilirdi. SON UYARI 3 GÜN ÖNCE YAPIL- MIÞ MÝGEM heyetinin bir önceki heyetin tespit ettiði eksiklikler giderilmiþtir görüþüne dayanarak söz konusu sahada üretim faaliyetine devam edilebileceði belirtilmiþtir. Teknik nezaretçi, 25 Ekim 2014 tarihinde 'yeraltýnda oluþabilecek gaz ve su baskýnlarý tehlikesine karþý çalýþan bacalarda kontrol sondajlarý yapýlmalýdýr. MÝGEM heyetince yapýlan teftiþte istenilen yeraltý sondaj makinesinin temini ve kullanýmý yapýlmalýdýr' þeklinde uyan yazýsýný Teknik Nezaretçi Defterine iþlemiþtir ve böylece bu husus resmen iþverene teblið edilmiþtir. Daimi nezaretçi defterlerinde çalýþmalarýn düzenli raporlandýðý ve herhangi bir uygunsuzluðun olmadýðý tespit edilmiþtir. Sondaj makinesini teknik elemanlarýn kendi maaþlarý ile satýn alamayacaklarý gerçeði çok açýktýr. MÝGEM, 21 Temmuz 2014 tarihinde kapattýðý kömür ocaðýnýn 15 Aðustos 2014 tarihinde eksikler giderildiði gerekçesiyle yeniden açýlmasýna izin vererek kanaatimizce 'can ve mal güvenliði açýsýndan herhangi bir tehlikenin kalmadýðýný belirterek üretim faaliyetlerine izin vermesi' aslýnda ocakta tehlikenin hâlâ devam ettiðini yeterli inceleme ve tespit yapmamasý nedeniyle kazaya dolaylý olarak sebep vermiþtir. Yeraltý ocaðýnda yapýlan incelemelerde, insan ve vagonlarýn inip çýktýðý varegellerde insan yollarýnýn bölme (korkuluk) ile ayrýlmasý gerekirken bunlarýn ocakta olmadýðý, galeri ana yollarýnýn yeterli geniþlikte olmadýðý ve ilgili emniyet tedbirlerinin alýnmadýðý görülmüþtür.(hür- RÝYET) LÜGATÝMÝZ DÝLÝMÝZ Biz heri diyoruz, bilmeyiz haçan Sincaba teyin der, fareye sýçan Unuttuðum olur, sözüme söz kat Sýracalý, soyka bu da baþka tat Niþanlý tevkürlü, kadýna avrat Doðruya essah der, toplu pencere Elevay iþ görmez gitse bir yere Kuþhanedir bizim eski tencere Makas izindedir, sýndý var bizde Sorarým ellaam var mýdýr sizde Bir aklým býldýrda bir aklým güzde Seðirtmek koþmaktýr, uzak deydaha Falanca giyinmiþ cillop vallaha Öko akrabadýr, dur demek oha Þu eski urbamýn doldu miadý Var hâlâ dilimde pevrede tadý Arpa ekmeðinin pýtýldýr adý Kimi carta çeker, kimisi cartlak Gözün iri ise diyorlar patlak Akýllýya uslu, deliye çatlak Baba çýkasýca týlkýmýþ hýyar Sümsük ve gocunmak, laðlanmak da var Þu çeneni kapa elalem duyar Kümese pinnik der, þinnek þýmarýk Kanala ark deriz, evleðe karýk Þiþmanlara þiþko, zayýfa arýk Arabozan mustur, eþya hacettir PERÞEMBE 27 KASIM CHP den 25 baþkan istifa edecek HP de milletvekili adayý Colmak isteyen il, ilçe ve belde baþkanlarý ile yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi için genelge hazýrlandý. Bugün Ýstanbul da yapýlacak Merkez Yönetim Kurulu nda (MYK) son þekli verilecek. Genelgenin yürürlüðe girmesiyle, aralarýnda Ýstanbul, Ýzmir ve Adana nýn da bulunduðu en az 25 il baþkanýnýn istifa etmesi bekleniyor. ÝSTÝFALARI HAZIR CHP kulislerinden edindiði bilgiye göre, milletvekilliði adaylýðý için CHPGenel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun nabzýný yoklayan ve olur unu alan Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý ile Ýzmir Ýl Baþkaný Ali Engin baþta olmak üzere en az 25 il baþkanýnýn genelgenin ardýndan milletvekilliði adaylýðý için istifa etmeyi planladýðý öðrenildi. Son dönemde yapýlan olaðanüstü il kongrelerinde seçilen Ankara Ýl Baþkaný Necati Yýlmaz, Antalya Ýl Baþkaný Cavit Arý, Aydýn Ýl Baþkaný Hikmet Saatçý ve Zonguldak Ýl Baþkaný Harun Akýn ýn adaylýklarý konusunda ise son sözü MYK söyleyecek. CHP de milletvekilliði için istifalarla birlikte Cumhurbaþkanlýðý seçiminden bugüne kadar teþkilatlarýn yarýsý yenilenmiþ olacak. Genel merkez, boþalacak il, ilçe ve belde baþkanlýklarý ile yönetim kurulu üyeliklerine seçim yerine merkezden atama yapacak. Böylece, seçimler öncesinde teþkilatlarda kongre yüzünden küskünlük ve kýrgýnlýklarýn önüne geçilmeye çalýþýlacak. Ýþte istifa etmesine kesin gözüyle bakýlan il baþkanlarý: Adana Ýl Baþkaný Orhan Sümer, Balýkesir Ýl Baþkaný Muzzafer Mavuk, Bursa Ýl Baþkaný Metin Çelik, Hatay Ýl Baþkaný Servet Mullaoðlu, Kocaeli Ýl Baþkaný Yalçýn Kuþkan, Manisa Ýl Baþkaný Cahit Kaplan, Samsun Ýl Baþkaný Mehmet Atalay, Bilecik Ýl Baþkaný Ali Çaðatay Karaahmet, Gaziantep Ýl Baþkaný Mehmet Gökdað, Giresun Ýl Baþkaný Eþref Karaibrahim, Tokat Ýl Baþkaný Duran Kum, Yozgat Ýl Baþkaný Onur Kaytan, Amasya Ýl Baþkaný Hüseyin Duran.(Habertürk) Çorumca sözlük destanlar Ýyiye güzele tevatir nettir Enikler gölbezdir, köpekler ittir Merdiven badaldýr, helkeler týngýr Paranýn bir diðer adý var mangýr Cam kýrýlsa çýkan sesine þangýr Rüzgâra yel deriz, oturmak otmak Ýstemeze nakýs, hevenge çotmak Yumruk vurmak zýmzýk, tos kafa atmak Tebelleþ, mýymýntý, ödlek, dangalak Ham kavun kelektir, karpuzsa þalak Sýpaya körük der, buzaðý balak Civcive cücük der, sýraya keþþik Kaynatmak böttürmek, beþiðe beþþik Çatý damistidir, giriþe eþþik Malamat, maraza, cýbýr ve gödek Cýngar çýkarmýþlar bir ýþmar edek Alemeyin dostlar, gidek biz gidek Heþlemek ayrýdýr, gunnacý ayrý Vetsiz, meymenetsiz, var mý bir hayrý Kalem küstü dilim tekliyor gayrý Bilinir pekmezin, þarabýn murtu Ýz kalýr bu ize diyoruz tortu Unuttum zannetme zart ile zurtu Kadýn kocasýna herif der bizde Hýmbýla gerekmez tarif der bizde Husumeti bilmez arif der bizde Yazma GARÝBASLAN, yazmakla bitmez Kalemin tükenir, kâðýdýn yetmez Yazdýðým köylümün zoruna gitmez (Sürecek)

10 10 PERÞEMBE 27 KASIM 2014 Üstad ýn talebelerinden düzenlemeye destek Kerebigazi Vakfý ve Adam-Der den ortak mesaj RECEP MEBET maktadýr. Bediüzzaman Said Nursi nin Böyle bir düzenleme durup talebeleri, yaptýklarý basýn açýkladururken ortaya çýkmamýþtýr. masýyla Risale-i Nur Külliyatý nýn Risalelerin mülkiyeti konusundiyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýnda mevcut kanunlar muvacehedan basýmý ile ilgili düzenlemeye sinde bir belirsizlik hüküm sürdestek verdi. düðü ve Üstadýmýzýn vasiyetine karþý beþeri kanunlara dayanýlaüstad Bediüzzaman Said rak istihsal edilmiþ bazý mahkenursi nin talebeleri Abdullah Yeme kararlarý bulunduðu için, ðin, Hüsnü Bayram, Ahmet Aytieserleri her ne olursa olsun okumur, M. Said Özdemir, Mehmet yucuyla buluþturmak ve gelefýrýncý ve Abdlkadir Badýllý, yapýcekte de her türlü þartlar altýnda lan yasal düzenlemelerin Risaleleaslýna uygun bir þekilde basýlri devlet tekeline deðil, devlet himasýný devam ettirmek maksamayesine aldýðýný vurguladýlar. dýyla böyle bir düzenleme yakerebigazi Vakfý ile Adaleti pýlmýþtýr. ve Medeniyetler Ýttifakýný Destek ÝDDÝALAR ÝFTÝRADAN leme ve Yardýmlaþma Derneði ÝBARET (Adam- Der) de Bediüzzaman ýn talebelerinin açýklamasýný paylaþabu aþikar hakikate raðmen rak, verilen mesajlarý Çorum kaýsrarla Risale-i Nur 'larýn devlet muoyuna taþýdý. tekeline alýndýðý iddiasýný öne Risalelerin basýmý konusunda Bediüzzaman ýn Risale-i Nur Külliyatý adlý eserlerinin sürmek, kamuoyunda yanlýþ bir Çorum halkýnýn doðru bilgilendi- basýmý ile ilgili düzenleme hakkýnda açýklama yapýldý. algý oluþturmayý hedef alan aþikar bir iftiradan ibarettir. rilmesi amacýyla açýklama yapma gereði hissettiklerini belirten Kerebigazi Vakfý ve Esasen Üstadýmýz Bediüzzaman Hazretleri, RisaAdam- Der temsilcileri, Bediüzzaman ýn varisleri tale-i Nurlarýn devlet eliyle ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý rafýndan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildiðitarafýndan neþredilmesini fevkalade ehemmiyet atfetni bildirdiler: tiði bir gaye olarak takip etmiþ, bu hususta Baþvekile ve Diyanet Ýþleri Reisine hitaben; Böyle eserleri neþ RÝSALELER DEVLET HÝMAYESÝNDE retmek Diyanet Riyasetinin vazifesidir; onlar sizin ha Yapýlan yasal düzenlemeler, Risale-i Nur neþrikiki malýnýzdýr ifadelerini kullanmýþtýr. yatýný devlet tekeline deðil, devlet himayesine almakbütün bu teþebbüsleri sýrasýnda, Bediüzzaman týr. Hazretleri hiçbir zaman eserlerin devlet tekeline alýnrisale-i Nur neþriyatýyla ilgili olarak yapýlan son masý gibi bir endiþe taþýmamýþtýr. yasal düzenleme dolayýsýyla bazý çevrelerin bir takým Risale-i Nurlarýn tek bir gayesi vardýr; o da, Müasýlsýz iddialarý yaymakta ýsrar göstermeleri üzerine, ellifinin müteaddit defalar ýsrarla beyan ettiði gibi, inrisale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Hazsanlarýn imanlarýný kurtarmak, onlara dünya ve ahiret retlerinin vazifelendirdiði talebeleri olarak aþaðýdaki saadetlerini kazandýrmaktýr. Yegâne rehberi olan hususlarý bir daha açýklamak zarureti hasýl olmuþtur: Kur'an-ý Kerim ve Sünnet-i Seniyyenin irþadý altýnda Yapýlan yasal düzenlemeler, Risale-i Nur neþriyürüttüðü bu hizmetinde Allah'ýn rýzasýndan baþka ne maddi, ne manevi, ne dünyevi ve ne de uhrevi hiçbir þeye ve hiçbir menfaate alet edilmeyeceðini de muhtelif mektuplarýnda Bediüzzaman Hazretlerini tekrar tekrar hatýrlatmýþ, bizlere de en birinci hizmet düsturu olarak bunu ders vermiþtir. Verdiði dersi herkesten önce kendi hayatýnda yaþayan Üstadýmýz, Risalelerin neþrini de hiçbir þeye âlet etmemiþ ve ettirmemiþ, eserlerin neþrinden temin edilen geliri de Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Risale-i Nur'larýn neþrine ve medrese-i Nuriyeler ile kendisini Risale-i Nur hizmetine vakfeden ve nafakayatýný devlet tekeline deðil, devlet himayesine almaksýný temin edemeyen Nur talebelerine tayýn olarak ta ve devlete, Risale-i Nur'larýn mutlak surette neþretahsis etmiþ ve vefatýndan sonra da böyle yapýlmasýný dilmesini ve okuyucuyla buluþmasýný temin etme vavasiyet etmiþtir. zifesini vermektedir. Eser sahibi, eserine devletin sahip çýkmasý husubu düzenlemeyle devlete verilen bir diðer vazife sunda hiçbir endiþe sahibi olmadýðýna ve bu mevzuda de, Risalelerin aslýna uygun bir þekilde neþredilmesini eserlerin aslýna sadakat kendisini Risale-i Nur'a vakfetemin etmektir. Devlet, bu vazifeyi üstlenmekle, eser den ve nafakasýný temin edemeyen talebelerin tayýnsahibinin en mühim arzusuna sahip çýkmakta ve billarýný vermek dýþýnda hiçbir þart öne sürmediðine göhassa son yýllarda karþýlaþtýðýmýz korsanlýða ve tahrire, baþkalarýnýn bu hususta hiçbir söz söylemeye hakfata açýk bazý suiistimallere mâni olmak suretiyle Rilarý olmayacaðý aþikardýr. sale-i Nur Müellifinin ruhunu þad edecek bir adým at- Reþha, öðretmenleri unutmadý RECEP MEBET Özel Reþha Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan düzenlenen Öðretmenler Günü yemeði geçtiðimiz Pazartesi günü gerçekleþti. Hancýlar Et Lokantasý nda gerçekleþen yemeðe Okul Müdürü Sinan Erbil, müdür yardýmcýlarý ve öðretmenler katýldý. Günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuþma yapan Sinan Erbil, tüm öðretmenlerin gününü kutladý. Ýkramlarla devam eden program, günün anýsýna fotoðraf çektirilmesiyle sona erdi. Okul Müdürü Sinan Erbil, Öðretmenler Günü nü tebrik etti. Reþha öðretmenleri, Hancýlar Et Lokantasý nda verilen yemekte buluþtu. Öðretmenler Günü, Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kutlandý. Bilge Kaðan da Öðretmenler Günü DENÝZ URAL Öðretmenler Günü nedeniyle Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kutlama programý düzenlendi. Önceki gün okul salonunda gerçekleþen kutlamaya Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Güneysu, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Gazetecilik Alaný Koordinatör Öðretmeni Mehtap Ökmen tarafýndan organize edilen programý, Yayýn ve Ýletiþim Hukuku Kulübü öðrencileri hazýrlayýp sundu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programda, Baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk de þiir ve özlü sözlerle anýldý. Ýlgiyle izlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Halkla Ýliþkiler Koordinatör Öðretmeni Leyla Karabudak yaptý. Öðrencilerin okuduðu þiirlerin ardýndan Benim Adým Atatürk isimli kýsa film gösterildi. Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðretmenlerinin fotoðraflarýndan oluþan slayt gösterisiyle devam eden program alkýþlarla sona erdi. Öðrenciler, günün anlam ve önemiyle ilgili sunumlar yaptýlar. Mehtap Ökmen tarafýndan organize edilen program ilgiyle izlendi. Düzenlenen programa öðrenciler büyük ilgi gösterdi. Çeþmeören izcilerinden farkýndalýk çalýþmasý RECEP MEBET Çeþmeören Ortaokulu izcileri, sentetik uyuþturuculara karþý farkýndalýk oluþturmak amacýyla etkinlik düzenledi. Ýzci Lideri Halim Çiçek in öncülüðünde gerçekleþtirdikleri etkinlik çerçevesinde bilgilendirici afiþler hazýrlayan izciler, okuldaki derslikleri ziyaret ederek uyuþturucuya karþý arkadaþlarýný uyardýlar. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði etkinlikte görev alan izcileri tebrik eden idareci ve öðretmenler de uyuþturucunun insan saðlýðýna zararlarý konusunda bilgiler verdiler. Çeþmeörenli izciler, sentetik uyuþturuculara karþý farkýndalýk kampanyasý baþlattý. Öðrenciler, yapýlan sunumlarý dikkatle dinlediler.

11 PERÞEMBE 27 KASIM Yunus Market ten Çorum a otomobil 3 büyüklerden birini Çorumlu kazandý RECEP MEBET Yunus Marketler Zinciri tarafýndan düzenlenen 3 Büyüklerle 33 Muhteþem Hediye kampanyasýnýn Çorumlu talihlisi Elmas Erkul, çekiliþ sonucunda kazandýðý lüks otomobili törenle teslim aldý. Geçtiðimiz Perþembe günü Yunus Marketler in Ankara daki genel merkezinde düzenlenen hediye teslim törenine Genel Müdür Fatih Ayhan, Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Özçelik, Pazarlama Müdürü Halit Kalkan, Bölge Müdürü Þahin Aðýr ve talihliler katýldý. 8 Kasým 2014 tarihinde Noter huzurunda yapýlan çekiliþ sonucunda Audi A3 Sedan otomobil kazanan Çorumlu evhanýmý Elmas Erkul, son model aracýn anahtarýný Yunus Market yöneticilerinin elinden aldý. Törende ayrýca Mercedes A180 talihlisi Sakarya dan Taner Arslantaþ ve BMW 116i talihlisi Ankara dan Veysel Uçar a da otomobilleri teslim edildi. Çorum da halk pazarlarýnýn kalbi olan Çarþamba Pazarý, hareketli günlerinden birini yaþadý. ÞAKA SANMIÞ Müjdeli haberi Þahin Aðýr aldýðýnda þaka yapýldýðýný sandýðýný anlatan Çorumlu talihli Elmas Erkul, otomobil kazanmanýn verdiði sevinci ailesi ve Yunus Market yetkilileriyle paylaþtý. Yunus Market in Bahabey Þubesi nden yaptýðý alýþveriþte aldýðý çekiliþ kartý sayesinde büyük hediyeyi kazandýðýný anlatan Erkul, Yunus Market yöneticileri ve çalýþanlarýna teþekkür ediyorum dedi. Erkul a teslim ettikleri ikramiyenin Çorum a hediye ettikleri üçüncü otomobil olduðunu hatýrlatan Yunus Market Bölge Müdürü Þahin Aðýr, çekiliþ kampanyalarýnýn devam edeceðini kaydetti. Teslimat töreninde yaptýðý konuþmada çekiliþ kampanyasýna gösterdikleri ilgi nedeniyle tüm Çorum halkýna teþekkür eden Þahin Aðýr, otomobil talihlisi Erkul a hayýrlý olsun dileðinde bulundu. ÇORUM A 5 HEDÝYE DAHA Yunus Market Bölge Müdürü Þahin Aðýr, otomobilin yaný sýra Çorum a çekiliþle 5 hediye daha verdiklerini söyledi. Düzenledikleri çekiliþe Ankara, Sakarya, Tokat, Çorumlu talihli kazandýðý otomobili teslim aldý. Kastamonu, Kocaeli, Kýrþehir, Çankýrý, Düzce ve Çorum da bulunan 70 þubeden toplam 164 bin 909 kiþinin katýldýðýný hatýrlatan Þahin Aðýr, Çorumlu talihlilerden Melike Keleþ in Samsung S4 Mini Cep Telefonu, Suat Atalay ýn Samsung LED TV; Bekir Demirtaþ, Þükrü Gümüþ ve Fatih Barýn ýn ise Apple Ipad Mini tablet bilgisayar kazandýðýný açýkladý. Çorumlu talihlileri tebrik eden Aðýr, hediyelerini iyi günlerde kullanmalarý temennisinde bulundu. Kampanya dahilindeki 33 hediyeden 6 sýný Çorumlu talihliler kazandý. PAZAR FÝLESÝ DENÝZ URAL Çarþamba Pazarý nda dün alýþveriþ hareketliliði yaþandý. Evinin sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlamak isteyen vatandaþlar, sabahýn erken saatlerinden itibaren Terminal yanýnda kurulan Çarþamba Pazarý nýn yolunu tuttu. Havanýn soðuk ve yaðýþlý olmasý nedeniyle satýþlarda zaman zaman durgunluk yaþandýðýný belirten esnaf, ilerleyen günlerde hareketliliðin daha da artmasý temennisinde bulundular. Vatandaþlar, evlerinin sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlamak için alýþveriþ yaptý. Pazar esnafý, hareketliliðin daha da artmasý temennisinde bulundu. ÜRÜN Yunus Marketler Zinciri nin hediye ettiði 3 otomobilden biri Çorumlu evhanýmý Elmas Erkul a çýktý. Balkanlýoðlu nun sohbeti 29 Kasým da RECEP MEBET Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý program 29 Kasým da Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Allah-u Teala nýn Mü minlere Verdiði Deðer konulu vaaz programý, 29 Kasým 2014 Cumartesi günü Çorum da gerçekleþecek. Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan sohbet programý yatsý namazýnýn ardýndan düzenlenecek. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken FÝYATI (kg) Mandalina : 0,50 Kr Portakal : 1 TL Elma : 1,5 TL Ayva : 2 TL Armut : 1 TL Muz : 4 TL Nar : 2 TL C. Hurmasý : 1,5 TL Kivi : 4 TL Üzüm : 1,5 TL Patates : 1,5 TL Soðan : 0,80 Kr Domates : 2 TL Ispanak : 1,5 TL Kabak : 1,5 TL T. Fasulye : 2,5 TL Biber : 1 TL D. Biber : 2 TL Karnýbahar : 3 TL Brokoli : 2 TL Salatalýk : 1,5 TL Patlýcan : 1,5 TL Pýrasa : 2 TL Lahana : 2 TL Marul : 1 TL Turp : 1 TL Limon : 1,5 TL Maydanoz : 75 Kr Havuç : 75 Kr Sarýmsak : 7 TL Bal Kabaðý : 1 TL Kestane : 5 TL Kültür Mantarý: 2 TL Yumurta (Koli) : 6 TL

12 12 PERÞEMBE 27 KASIM MEB den geldik deyip velileri dolandýrdýlar Güvensiz ürünler için Alo 130 üvensiz ürünlerin bildirimi için Gkurulan"Alo 130 Ürün Güvenliði Þikayet Hattý"nýn faaliyete geçti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, güvensiz ürünlerin bildirimi için kurulan "Alo 130 Ürün Güvenliði Þikayet Hattý"nýn faaliyete geçtiðini belirterek, "Ýhbar ve þikayetler, en kýsa sürede iþleme alýnacak ve sonuçlandýrýlacak" dedi. Iþýk, bakanlýðýn sorumluluðunda bulunan sanayi ürünlerine iliþkin ihbar ve þikayetlerin, Türkiye'nin her yerinden doðrudan ilgili birimlere iletilmesini saðlamak amacýyla "130 Ürün Güvenliði Þikayet Hattý"nýn hizmete açýldýðýný ifade etti. Görevli denetçiler aracýlýðýyla, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin gerçekleþtirdiðini söyleyen Iþýk, þikayet hattý ile piyasada güvenli ürünlerin dolaþýmýnýn saðlanmasýný amaçladýklarýný, tüketicilerde de "güvenli ürün" bilincini oluþturmayý hedeflediklerini vurguladý. "Ýhbar ve þikayetler, en kýsa sürede iþleme alýnacak ve sonuçlandýrýlacak" diyen Iþýk, tüketici ve kullanýcýlarýn þikayetleri sonucunda gerekli incelemelerin yapýlacaðýný söyledi. Iþýk, üründeki güvensizlik ya da teknik düzenlemelere, standartlara aykýrýlýðýn mahiyetine göre, ürünün üreticisi veya ithalatçýsýna idari para cezasý, ürünle ilgili toplatma kararý, piyasaya arz yasaðý gibi yaptýrýmlarýn, orantýlýlýk ilkesi çerçevesinde uygulanacaðýný ifade etti.(aa) EB'den geldiklerini söyleyen Mdolandýrýcýlar, 'sanal dershane' kurduklarýný belirterek velilerle binlerce liralýk sözleþme imzaladý. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn dershaneleri özel okula dönüþtürme çalýþmalarý bütün hýzýyla sürerken, diðer taraftan sanal dershane fareleri türedi. Öðrencilerin dershane ihtiyacýnýn giderileceði vaadiyle bilgisayar ortamýnda sanal dershane imkâný sunduklarýný ve MEB adýna aradýklarýný belirten kiþiler vatandaþýn cebindeki paraya göz dikti. Buna göre; telefonla veya yüz yüze öðrenci velileriyle görüþen kiþiler MEB'in Ýdrar kaçýrmaya bitkisel çözüm enidoðan bebekler týpký anne rah- olduðu gibi doðumdan son- Yminde ra da büyüme ve geliþmeye devam ederler, büyüyen bebeðin vücut kaslarý zamanla baþtan ayaða doðru geliþim göstererek 6. ayda ellerini kullanma, oturma; 9-10 ayda emekleme ve ayda yürüme gerçekleþir aylarda ise çocuðun popo kaslarýný istemli kullanmayý öðrenmesi ile aile için oldukça önemli olan dýþkýlama kontrolü öðrenilir. Çocuklarda normal dýþkýlama sýklýðý ve kývamý, beslenme ve yaþ ile yakýn iliþkilidir, örneðin sadece anne sütü ile beslenen bebekler günde 4-7 kez kývamlý-sulu dýþký yapabilirler. Yaþ artýkça ve beslenme sývýdan katýya doðru deðiþtikçe dýþký sýklýðý ve kývamý azalýr. Çocuklarda genel olarak günde 3 kez ile haftada 3 kez dýþkýlama normal kabul edilir. Dýþkýlama sayýsýnýn haftada 3'den az olmasý veya her gün kaka yapsa bile dýþkýnýn sert, dýþkýlamanýn aðrýlý olmasý kabýzlýk olarak tanýmlanýr. Çocuklarda kabýzlýk, oldukça sýk görülmekte olup çocuk doktorlarýna baþvurularýn yaklaþýk %3-5'ini oluþturur. Kabýzlýk çocuklarda özellikle hayatýn üç döneminde sýk görülür. 1) Anne sütünden normal beslenmeye geçiþ dönemi 2) Tuvalet eðitiminin verildiði dönem 3) Okula baþlama dönemi Ek gýdaya geçiþ döneminde çocuðun diyetinde oluþan deðiþiklikler ya da araya giren enfeksiyonlar, tuvalet eðitimini sýrasýnda çocuða uygun olmayan zaman ve þekillerde eðitim verilmesi, cezalandýrýcý ve baskýcý tutumlar nedeniyle kabýzlýk geliþebilir. Okula yeni baþlayan çocuklarda, maalesef genelde annelerinde bu konuyu telkin etmesi nedeniyle, aþýrý titiz davranarak, okul tuvaletlerini kullanmama ve dýþký tutma sonucunda kabýzlýk geliþebilir. Eðer kabýzlýk oluþtuktan sonra kýsa süre içinde (ilk bir iki hafta içinde) düzeltilmezse çocuk aðrý nedeniyle dýþkýsýný yapmamak için tutmaya baþlar. Kabýzlýðýn uzamasýndaki temel sorun çocuðun kakasýný tutmasýdýr. Kaka tutmanýn sebebi ise sýklýkla aðrýlý dýþkýlamadýr, aðrý dýþýnda, tuvaletin soðuk ve sevimsiz olmasý, kaka yaparken kendinde bir parça düþüyor gibi düþünme ve tuvalet deliðinden korkma gibi nedenlerle de kaka tutma geliþebilir, ayrýca popo kaslarýnýn kontrolünü yeni öðrenen çocuk, anne-babaya ceza olarak ta kakasý tutabilir. Zamanla dýþký tutma davranýþýnýn devam etmesi ile, baðýrsaklardaki dýþkýnýn sývý kýsmý azalarak daha da sertleþir. Sertleþmiþ olan dýþkýyý çýkarmamak için çocuk gün geçtikçe dýþký tutma davranýþýný daha da artýrýr. Bazen evin bir köþesine saklanýp bacaklarýný çaprazlayarak ya da kasarak kývranýr bazen de bir yere diz çöküp sýkýnarak aðlar, bu davranýþ genellikle aileler tarafýndan yanlýþlýkla "çocuðun kaka yapma çabasý" olarak algýlanýr. Kabýzlýðýn uzun sürmesi, popoda Çocuklarda kabýzlýk Bir Nefes Sihhat yýrtýklara, kanamaya neden olabilir, þiddetli karýn aðrýlarý, istahsýzlýk ve idrar yollarýna basý nedeniyle idrar kaçýrma ve idrar yolu enfeksiyonu geliþebilir. Aðrýlý dýþkýlama- dýþký tutma döngüsü ile kabýzlýk iyice pekiþtikçe kaka dolu baðýrsaklarda dýþkýlamaya karþý hissiyat ta azalýr ve çocuklar zamanla kakanýn bir kýsmýný tutamayarak kaçýrmaya baþlarlar. Bu nedenle aileler bazen "çocuðumuz ishal oldu kaka kaçýrýyor" diye doktora baþvururlar. Dýþký kaçýrma özellikle okula giden çocuklarda, arkadaþlarý tarafýndan dýþlanma ve yalnýzlýða itilme nedeniyle ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir. Kabýzlýk uzadýkça artýk dýþkýlama olayý, çocuk ve aile için tam bir stres kaynaðý olmaya baþlar. Sýk sýk yapýlan doktor baþvurularý, muayeneler ve uygulanan lavmanlar çocuklarda ve ailelerdeki bu stresi iyice artýrýr. Kabýzlýðýn tedavisinin temelini, diyet düzenlemesi, davranýþ deðiþikleri ve ilaçlar oluþturur. Diyette, sývý alýmýnýn arttýrýlmasý meyve (kayýsý, erik, armut, elma gibi), yeþil salata ve sebzeler gibi lifli gýdalarýn artýrýlmasý ile özellikle erken dönemde kabýzlýklar düzeltilerek olayýn uzamasý önlenebilir. Bu nedenle tedavide en önemli nokta kabýzlýk uzamadan mümkünse birkaç haftayý geçmeden çözülmesidir. 2-3 ayý geçen kabýzlýklarda (kronik kabýzlýklarda) kaka tutma davranýþý da olaya Dr. Mustafa AZAK Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mimar Sinan Aile Saðlýðý Merkezi adýný kullanarak, sanal dershane paketleri sattýklarýný söylemeye baþladý. Dolandýrýcýlarla binlerce liralýk sözleþmeye imza atan veliler, gerçeði, kendilerine verilen þifrelerle belirtilen internet sitesine giriþ yapamayýnca anladý. Sahtekârlýðýn ortaya çýkmasý ve konuyla ilgili þikâyetlerin yoðunlaþmasý üzerine birçok il/ilçe milli eðitim müdürlüðü de öðrenci ve velileri dolandýrýcýlara karþý sanal dershane konusunda uyarmaya baþladý. Bakanlýðýn sanal dershane uygulamasýna iliþkin olarak þu an için herhangi bir giriþimi olmadýðýný anlatan yetkililer, bakanlýk veya baðlý kurumlarýn kesinlikle velilerden para talep etmeyeceðini vurguladý.(türkiye) r. Ömer Coþkun, idrar kaçýrma Dproblemi olan vatandaþlara yaký otunu tavsiye etti. Türkiye de sýk görünen hastalýklardan olan idrar kaçýrmayý önleme konusunda bilgi veren Dr. Coþkun, Bu hastalýk yeni doðan çocuklardan tutun ilerleyen yaþa kadar ulaþmýþ en kötü hastalýklardan birisidir. Ýdrar kaçýrma sorunu genellikle sigara içen kiþilerde, obezite problemi çekenlerde ve prostat sýkýntýsý yaþayan insanlarda görülür. Eðer idrarýnýz gelmiþse çok fazla tutulmamalýdýr, aðýr kaldýrýlmamalýdýr, çok fazla ayakta durulmamalýdýr dedi. Ýdrar kaçýrma problemi olanlara yaký otunu öneren Dr. Ömer Coþkun, Ben bir týp doktoru olarak idrar kaçýrmada en faydalý bitki küçük yapraklý yaký otunu tavsiye ediyorum. Ýster çocuk olsun, ister kadýn, ister yaþlý olsun idrar kaçýrma olayý sona erebilir. Fakat eðer idrar kaçýrma olayý kronik hale gelmiþse 1 aydan 6 aya kadar takip edilmelidir. Yaký otu çay olarak kullanýlabilir ve bunu günde bir bardak bir tatlý kaþýðý ölçüsünde aç karnýna içebilirsiniz. Ýçerisindeki beta-sitosterin, flavonlar ve tanenler adlý etken maddeler size bu konuda yardýmcý olur. Bu bitkiyi insanlarýmýz gönül rahatlýðý içinde kullansýnlar. 1 aydan sonra idrar kaçýrma sorunu ortadan kalkmaya baþlar ve 6 ay sonra bu rahatsýzlýðý geride býrakarak saðlýðýnýza kavuþabilirsiniz diye konuþtu.(ýha) Müslümanlar zekatýný verse aç kalmaz iyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet DGörmez, "Müslümanlar petrol paralarýnýn sadece zekatýný verse Afrika'da kimse aç kalmaz" dedi. Görmez, Etiyopya Ýslam Ýþleri Yüksek Konseyi Baþkaný Ahmed Khiyar Mohammed Aman'la görüþtü. Öteden beri Etiyopya'daki dini kurumlarla çok önemli ve özel iliþkilerinin olduðunu ifade eden Görmez, yakýn zamanda büyük bir heyetle Etiyopya'yý ziyaret etmeyi düþündüklerini söyledi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn yaklaþýk yýl Afrika'daki din kardeþleriyle iliþkilerinin olamadýðýný belirten Görmez, 2006'dan itibaren Afrika'daki Müslümanlar ile yavaþ yavaþ doðru ve güzel iliþkiler kurmaya baþladýðýný vurguladý. Görmez, her 3 yýlda Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ni Ýstanbul'da toplamaya baþladýklarýný dile getirerek, bu iliþkilerin ürünü olarak da yüzlerce Afrikalý öðrencinin Diyanet Vakfý tarafýndan Türkiye'de okutulduðunu kaydetti. Okutulan öðrencilerin sadece 9'unun Etiyopyalý olduðunu belirten Görmez, bu sayýnýn az olduðunu daha da arttýrýlmasýný istediklerini söyledi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn ülkelerin yetkili kurumlarýyla iliþki kurmaya özen gösterdiðine dikkati çeken Görmez, "Yani söz konusu ülkelerin, bizatihi devletleri tarafýndan kurulan dini kurumlarla bu iliþkileri sürdürüyoruz" dedi. Etiyopya'nýn hem bütün Afrika hem de Ýslam dünyasý için çok önemli bir yere sahip olduðunu ifade eden Görmez, TÝKAve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin Hz. Muhammed döneminde Habeþistan'a hicret eden Müslümanlara sahip çýkan Habeþ Kralý Necaþi ve sahabelerinin kabirlerinin restore etmesi projesinden memnun olduklarýný ve desteklediklerini bildirdi. OBEZÝTEYE HARCANAN PARA AÇLARA HARCANSIN Görmez, cehalet, fakirlik ve tefrikanýn Afrika'nýn en büyük üç düþmaný olduðunu ifade ederek, "Cehalet ile Müslümanlýk birlikte yürümez. Hala Afrika'da milyonlarca çocuðun eðitimsiz kalmasý hepimizin büyük bir mesuliyetidir. Eðer bilgi yeniden götürülecekse bilginin yöntemi de önemlidir. Çünkü en tehlikeli cehalet öðretilmiþ cehalettir. Dünyanýn belli bir kesiminin obeziteyi önlemek için sarf ettiði parayý açlýðý ve kýtlýðý önlemek için sarf etse dünyada hiçbir sýkýntý olmaz. Müslümanlar petrol paralarýný Avrupa bankalarýnda biriktirmek yerine sadece petrolün zekatýný verse Afrika'da kimse aç kalmaz" dedi. eklendiði için tedaviye yanýt daha yavaþ olup tedavi süresi birkaç aydan birkaç yýla kadar sürebilir, düzenli takip ve uyum ve sabýr gerektirir. Kabýzlýk tedavisi sýrasýnda sýklýkla yapýlan yanlýþ birisi "çocuk artýk düzeldi" ya da" kabýzlýk ilaçlarý alýþkanlýk yapar" diyerek tedavinin aile tarafýndan erken sürede ve birdenbire sonlandýrýlmasýdýr. Dolayýsý ile tedavide baþarýyý etkileyen en önemli etkenler ailenin ilaca ve tedavi sürecine uyumudur, ilaçlar ile aðrýlý dýþkýlamasý giderilen çocuðun kakasýný tutmamasý ve tuvaleti sevmesi için pozitif tutumlarla çocuk desteklenmeli ve cesaretlendirilmelidir. Öðrenmeye ve keþfetmeye her daim açýk olan çocuklarýmýza geliþim basamaklarýný da takip ederek tuvalet eðitiminin aylar arasýnda baþlanmasý, iki yaþýndan önce, üç yaþýndan sonra baþlanmamasý gereklidir. Bununla birlikte her çocuðun geliþiminin farklý olacaðý göz önüne alýndýðýnda tuvalet eðitimde baþlama da çocuðun sadece yaþý deðil geliþimsel olarak hazýr olup olmadýðý da dikkate alýnmalýdýr. Eðitim sýrasýnda çocuk desteklenmeli, baskýcý ve olumsuz tutumlardan kaçýnýlmalý, çatýþmaya girilmemeli ve baþarý saðlanan basamaklarda zaman zaman geri dönüþlerin olabileceði, çocuðun unutabileceði ve bunun normal olduðu bilinmelidir.

13 PERÞEMBE 27 KASIM :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:4 SAFER: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:14 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým: KASIM Güz yaðmurlarýnýn sonu - Seyyid Abdülhâkim-i Arvâsi Hazretlerinin vefâtý (1943) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi METEOROLOJÝ Din bilgileri; dünya ve ahirette huzuru ve saadeti kazandýran bilgilerdir. Abdülhakîm Arvâsî "Rahmetullahi aleyh" NÖBETÇÝ ECZANELER KUBATLAR ECZANESÝ ÖZDEN ÖZKUBAT BAHABEY CAD. 8/E - KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI KARAOÐLU ECZANESÝ FÝRDEVS KARAOÐLU ULUKAVAK MAH. VARÝNLÝ CAD. NO:34/A - YILDIRIM BEYAZIT ÝLK. OKULU YANI VEFAT EDENLER 1-Bayat Devlet Hastanesi Baþhekim' i Adnan ÇAKAN ile Kenan ve Gökhan ÇAKAN' ýn babasý, Mustafa MUTLU' nun kayýnpederi, Sebze Hali Komisyoncusu; Abdullah ÇAKAN. 2-Kuruçay Köyü' nden gelme, Erhan METÝN' in babasý, Kaloriferci Esnafýndan Ali Osman GEL- DÝ ve Ferit KARAMAN' ýn kayýnpederi; Adil ME- TÝN. 3-Boðabaðý Köyü' nden gelme, Topraksu' dan emekli, Ali, Mahmet ve Özlem DAÐCI' nýn babasý; Bahattin DAÐCI. 4-Ortaköy' den gelme, Milli Eðtim Müdürlüðü' nden emekli Vedat ERKAN' ýn babasý, Kasým KÜTÜK' ün kayýnpederi; Ýhsan ERKAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. 41 yýl sonra ilk öðretmenime mektup u arada üstadýn Barla tarafýndan geleceði haber Balýnýr. Hükümet konaðýnýn önünde herkes toplanýr. Ýki motorsikletli gençler garip köyünde üstadý karþýlamaða giderler. Nihayet üstadýn otomobili görünür ve üstada hoþ geldiniz efendim" derler. Üstad motorsikletlerin arkadan takip etmelerini söyler. Arkadan motorsikletler kornalara olanca yüksek sesle basýnca motorsikletler çalýþmaz hale gelir. Ne kadar uðraþsalarda motorsikletleri çalýþtýramazlar. Bu arada otomobil ile aralarý iyice açýlmýþtýr. Ancak on dakika sonra motorsikletler çalýþýr. Bu arada üstad Senirkent meydanýna ulaþmýþtýr. Üstad nümayiþ ile ilçeye girmeyi arzu etmemiþtir. Ali Ýhsan Tola "Üstadým efendim þehrimize hoþ geldiniz,þeref verdiniz" der ve mübarek ellerinden öper. Halk büyük sevinç içindedir. Herkes üstadý görmek ve duasýný almak isterler. Bir müddet arabada inmesi mümkün olmaz üstadýn. Sonra talebelerinin yardýmý ile arabadan inen üstad Hoþça halanýn evine doðru ilerler. Bu arada üstad kalabalýk arasýndan Ali Ýhsan Tola'nýn dayýsý Veli Tolay ý yanýna çaðýrýr. Oysa bu zat devamlý içen,ayýk olmayan bir insandýr. Veli dayý gelir Üstadýn koluna girer. Ýçkili Haller Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kadir Yüktaþýr com Ve beraber yürürler. Ali Ýhsan Tola telaþlanýr. "Eyvah bu adam sarhoþtur,üstadý rahatsýz edecek" der içinden Halk o kadar insan arasýndan Veli Tolay ý çaðýrmasýna bir mana veremez. Tolalar sokaðýna gelinceye kadar Veli dayý üstadýn kolunu býrakmaz. Kendi içindenden : "O kadar kalabalýðýn içinde hoca efendi beni neden seçti acaba?" diye kendini sorgulamaktadýr. Bu iltifat ve sevinçten sonra heyecan ile evine gider Veli dayý. Hanýmý kapýyý açýnca Veli efendinin bir telaþ içinde olduðunu görür. Ve avazý ile baðýrýr: "Nebahaaaaaat getir þu raký þiþelerini!" Veli dayý raký þiþelerini bir bir fýrlatýr Hacý Abdullah yokuþuna. "Getir Nebahaaaaaat,hepsini getir!" Nebat haným ne yapacaðýný þaþýrýr. Korkudan titremektedir. Ve Nebahat hanýma tekrar baðýrýr: "Nebahaaaaaat su ýsýt!" Su ýsýndýktan sonra Veli dayý bir güzel yýkanýr. Tevbe eder ve ikindi namazýný kýlmak üzere Hacý Tevfik efendindin yaptýrdýðý camide üstad ile ilk namazýný kýlar ve hayatý bu tarz devam eder. Sevgili Öðretmenim; Öncelikle selam eder ellerinden öperim. Belki beni hatýrlayamazsýnýz. Çünkü aradan kocaman 41 yýl geçti. Ben Çorum / Osmancýk / Seki köyünden. Öðretmenlik mesleðine köyümüzde baþlamýþtýnýz ve bizlerde ilk öðrencilerinizdik. Aradan bunca yýl geçmesine raðmen köyümüzde sizlerin hala unutulmamasý, sohbetlerde gýyaben övgülerle anýlmasý herkese nasip olmayacak bir mutluluk. Zira Hz. Ali ''Ýnsanlarla öyle geçininiz ki, ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðlasýn'' diye boþuna dememiþ. Öðretmenim, bildiðiniz üzere köyümüz ilçeye yürüyerek 4-5 saat uzaklýkta bir orman köyü. Siz görev yaparken köyümüzde elektrik, su (terkos), telefon gibi temel ihtiyaçlar yoktu. Hayal meyal hatýrladýðýma göre köye yeni bir öðretmen geliyormuþ deyince küçük büyük hepimizde bir heyecan oluþmuþtu. Sizi karþýlamaya köyden bir grup gitmiþti ve sizin birkaç parça eþyanýz ilçeden traktörle önce Kýzýltepe köyüne, oradan da merkeplerle köyümüze taþýnmýþtý. O zamanlar köyümüz bir baþkaydý. Köyün nüfusu kiþiydi ve göç kelimesini kimse duymamýþtý. Þimdi o insanlarýn bir kýsmý ahrete, bir kýsmý da uydum kalabalýða deyip þehirlere gitti. Düðünlerde, bayramlarda bile köyünü hatýrlayamaz oldu. Okulumuz bakýmlý, temiz, bahçesi bizlerle cývýl cývýldý. Ne oyunlar oynardýk sizlerle o bahçede. Kar yaðdýðýnda kartopu oynamak tarifi mümkün olmayan bir mutluluktu. Hele sizin amuda kalkýp iki elinizin üzerinde çimlerde yürümeniz bir harikaydý. Yerli malý haftasýnda toplu pikniðe götürürdünüz. Milli bayramlarda harmanda kutlama programlarý çerçevesinde deve güreþleri, çuval yarýþlarý, yumurta yarýþlarý Daha neler neler Bilmiyorum hatýrlar mýsýnýz? Bir gün ders iþlerken masaya oturdunuz, baþýnýzý ellerinizin arasýna aldýnýz HIÇKIRA HIÇKIRAAÐLAMA- YAbaþladýnýz. Bir kýsmýmýz bilmeden gülerken, bir kýsmýmýz baþladýk aðlamaya. Ne biz sorabildik, ne de siz bir þeyler anlattýnýz. Sizin o halinizi hatýrlayýnca, inanýn ciðerim parçalanýyor. Çünkü ben de görev yaparken aynýsýný yaþadým ve sizin gibi kimseye bir þey söyleyemedim, sýr deposuna attým öðretmenim. Öðretmenim yaþlýlardan dinlediðime göre o zamanlar köyümüz fakir ama gönlü zenginmiþ. Yangýnlara kâr, yalnýzlara yâr, kimsesizlere var olunurmuþ. Akþamlarý mehlelere gidilir, tatlý sohbetler edilir, kibrit, çorap vs. oyunlarý oynanýrmýþ. Sizlerde baþköþede þeref misafiri olarak bulunur yaþlarýnda genç delikanlý olmanýza raðmen yaþlarýndaki dedelerimiz sohbetlerinizi pür dikkat dinlermiþ. Benimde hatýrladýðýma göre biz çocuklar utancýmýzdan kapý arkalarýna saklanýrdýk. Köyde 5-6 tane kahvane vardý. Buralarda oyun oynanmaz sohbet edilirdi. Ama ne sohbetler Köyün bir saat uzaðýnda bulunan yayladan kendi baþýma yürüyerek okula geldiðim için bana biraz tolerans gösterirdiniz. Öyle ki sene de gün okula gelmediðim olurdu. Rahmetli babam, sabah erkenden bahçeden topladýðý sebzelerden bir poþet elime tutuþturur, ''Oðlum bunu öðretmenine ver, taze taze yesinler'' derdi. O zamana kadar köyümüzden hiç memur çýkmamýþtý. Sizinle beraber ilkler yaþanmaya baþlandý. Büyük abim, ablam hiç okula gitmemesine karþýlýk ortanca abim için babamý ikna edip þehre okumaya göndermesine vesile oldunuz. Böylece þeytanýn bacaðý kýrýlmýþ oldu. Yani ilk defa köyümüzden bir mühendis çýktý. Tabi peþinden diðerleri Zira köylü vatandaþ çocuðunu yönlendirirken ekseriya komþusunun çocuðuna bakarak, ''bak falanýn çocuðu þu oldu sende onun gibi ol'' diye yönlendirir. Öðretmenim þimdi köyümüze gelseniz tanýyamazsýnýz. Yol var, su var, elektrik var, telefon var, Internet var, arabalar var Ama 41 yýl öncesinin samimiyeti, huzuru yok. Velhasýl eskiye nazaran imkânlar daha çok lakin o eski mutluluk yok Yoðun göç nedeniyle o zamanki nüfusun % 95'þi þehirlerde. Öðretmenim siz þimdi okulu da merak edersiniz. Keþke hiç hatýrlatmasaydým da 41 yýl önceki haliyle hayalinizde canlansaydý. Maalesef öðrenci yokluðundan okul kapandý. Bacasý yýkýk, kiremitleri kýrýk, camlarý kýrýk, bahçesinde in cin geziyor Anlayacaðýnýz virane Geçen internette resmini gördüm de, oturdum aðladým öðretmenim. Biliyorum ki, bu satýrlarý okurken yufka yüreðiniz dayanmaz sizlerde aðlarsýnýz Öðretmenim biliyorsunuz 5'nci sýnýfý Çankaya'da bir okulda okumuþtum. Okulda her türlü imkân vardý. Fakat ne acýdýr ki, Anadolu'nun ücra köyünden gelip anne babadan ayrý olarak bir yakýnýnýn yanýnda kalan öðrencinin baþý okþanmadýðý, haliyle hemhal olunmadýðý için O ÖÐRET- MENÝMÝN ADINI DAHÝ BÝLMÝYORUM. (yýllar sonra geçenlerde iletiþim kurdum. Yine de öðretmenim deyip zaman zaman arýyorum. Çok seviniyor.) O yýllarý hatýrlayýnca sizi daha çok özlüyorum. Þartlar çok deðiþti öðretmenim. Þimdi ekseriya öðretmen köylüyü, köylü de öðretmeni tanýmýyor. Olur mu böyle þey? Demeyin, maalesef oyluyor. Çünkü öðretmenlerimiz köylerde ikamet etmeyince, iletiþimde de ister istemez aksaklýklar oluþuyor. Geçenlerde Ýlçede ýrmak kenarýnda otururken köylü bir vatandaþa ''Öðretmeniniz kim? Nereli?'' diye sorduðumda ''Bilmiyorum, sabah gelip akþam gidiyor, okuyanda bebeðim yok'' deyince hey gidi eski günler diye mýrýldandým Geçmiþle bu günleri kýyaslayýnca anlatýlacak daha çok þeyler var ama sizleri daha fazla üzmek istemem. Ellerinizden öpüyorum. (41 yýl önceki ilk öðrencilerinizden Mahir ) NOT: Öðretmenimiz Turgut Eraslan (Malatya) ve Yaþar Çetinkaya (Konya) 41 yýl aradan sonra bu bayramda iletiþim kurmak nasip oldu. Artýk teknoloji sayesinde yýl önceki öðretmenlerimizi, asker arkadaþlarýmýzý bulmak kolaylaþtý. Vefa borcu olarak iletiþim kurmanýzý tavsiye ederim. Ýnanýn tarifi mümkün olmayan mutluluk yaþayacak ve yaþatacaksýnýz (yazar tel: ) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: KASIM 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 85, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE Atatürk Anadolu da geleneksel kutlama 27 KASIM 2014 Ç Belediye Baþkan Yardýmcýsý Gül, öðretmenlerin gününü kutladý. Çorum Atatürk Anadolu Lisesi bu yýlki Öðretmenler Günü nde de geleneði bozmadý. orum Atatürk Anadolu Lisesi bu yýlki Öðretmenler Günü nde de geleneði bozmadý. Okul kantininde bir araya gelen öðretmen ve okul personeli birlik içinde güzel bir gün yaþadý. Okul Müdürü Halit Güneþ ve Müdür Baþyardýmcýsý Ahmet Doðan'ýn ev sahipliði yaptýðý yemekte tüm öðretmen ve personel hazýr bulunurken, daha sonra yemeðe Çorum Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Zeki Gül de katýldý. Belediyenin öðretmenler için hazýrlattýðý kalemleri maddi olmaktan çok manevi deðerde düþündüklerini söyleyen Gül, öðretmenlerin gününü kutladý. Okul Müdürü Halit Güneþ e hediyesini de veren Gül e, Felsefe Öðretmeni Cansu Uysal tarafýndan çiçek verildi. (Haber FSM öðretmenleri 24 Kasým ý kutladý 24 Kasým Öðretmenler Günü, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu nda yapýlan çeþitli etkinliklerle coþkuyla kutlandý. Okulda sabah yapýlan kutlama programýna Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Maarif Müfettiþleri Baþkaný Ýbrahim Kaban da katýldý. Programda Ýstiklal Marþý ve saygý duruþunun ardýndan Okul Müdürü Haydar Deveci açýþ konuþmasý, sýnýf öðretmeni Muharrem Eskin ise günün anlam ve önemini belirten birer konuþma yaptýlar. 3H sýnýfýndan Selin Ciðerci, 4-Ý sýnýfýndan Ceren Çelebi, 2-I sýnýfýndan Zeynep Gülce Karakaþ, 1-E sýnýfýndan Aylin Aksoy ve 4-F sýnýfýndan Sevra Yücesoy tarafýndan öðretmen konulu þiirlerin okunmasýný takiben sýnýf öðretmeni Ahmet Alagöz öðretmenlik anýlarýný anlattý. 4-F sýnýfý öðrencileri tarafýndan hazýrlanan Öðretmenler Günü ile ilgili skeçten sonra tüm öðretmenlerin rol aldýðý Muallim klibi yayýnlandý ve büyük beðe- 24 Kasým Öðretmenler Günü, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu nda yapýlan çeþitli etkinliklerle coþkuyla kutlandý. illi Eðitim Bakanlýðý Demokrasi Eðitimi ve Okul Meclisi Yönergesi kapsamýnda Ziya Gökalp Ýlkokulu nda Okul Meclis Baþkanlýðý seçimleri yapýldý. Öðrencilerde demokrasi kültürünün oluþturulmasý, hoþgörü ve çoðulculuk bilincinin geliþtirilmesi, seçme ve oy kullanma kültürünün kazandýrýlmasý amacýyla yapýlan seçime 5 öðrenci aday oldu. Seçim sonucunda 4/A sýnýfý öðrencilerinden Gökdeniz Kan, 149 oy Özel Pýnar pasta kesti Ö zel Pýnar Koleji'nde 24 Kasým Öðretmenler Günü veli ve öðrencilerin katýlýmýyla kutlandý. Okul Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, bütün öðretmenlere sýnýflarý tek tek dolaþarak çiçek verdi. Konferans salonunda düzenlenen programda öðrencilerin sunduðu ve hazýrladýðý skeçler, þiirler, özlü sözler, slayt gösterisi sunuldu. Öðrenciler güzel sesleriyle izleyenlere mini bir konser verdi. Okulda düzenlenen 'Öðrenci Gözüyle Öðretmen' konulu kompozisyon ve resim yarýþmasýnda 1. olan 7/A sýnýfýndan Alina Eylül Miroðlu ve 4/ A sýnýfýndan Elif Börekçi ye altýn ödüllerini Genel Koordinatör Kazým Alpoðlu verdi. Pasta kesiminin ardýndan öðrenci ve öðretmenler halay çekti. ni topladý. Ayný akþam Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Okul Aile Birliði tarafýndan öðretmenler onuruna yemek verildi. Yemekte Okul Müdürü Haydar Deveci, Okul Aile Birliði Üyesi Arife Betül Gülgün ve sýnýf öðretmeni Muharrem Eskin birer konuþma yaparak Öðretmenler Günü nü kutladýlar. Canlý müzik eþliðinde yenilen yemek boyunca öðretmenler doyasýya eðlenerek stres attýlar. alarak Okul Öðrenci Meclis Baþkaný seçildi. Okul Müdürü Meltem Toker, okul meclisi seçimlerinde görev alarak öðrencilerde demokrasi kültürünün geliþmesine katký saðlayan okul öðretmenlerinden Mustafa Erdoðan ve Ali Alkan a teþekkür etti. Ayrýca aday olarak seçim çalýþmasýna katýlan öðrencileri göstermiþ olduklarý performanstan dolayý tebrik etti. (Haber Ziya Gökalp Ýlkokulu nda Okul Meclis Baþkanlýðý seçimleri yapýldý. Konferans salonunda düzenlenen programda öðrencilerin sunduðu ve hazýrladýðý program beðeni topladý. Pasta kesiminin ardýndan öðrenci ve öðretmenler halay çekti. Ýskilip Azmimilli de hem kutlama hem veda Ý Ziya Gökalp te seçim heyecaný M Özel Pýnar Koleji'nde 24 Kasým Öðretmenler Günü veli ve öðrencilerin katýlýmýyla kutlandý. skilip Azmimilli Ýlk ve Ortaokulu, 24 Kasým Öðretmenler Günü için kutlama, geçtiðimiz öðretim yýlýnda emekli olarak okuldan ayrýlan öðretmenler için de veda yemeði düzenledi. Ýskilip Öðretmenevi nde düzenlenen veda yemeðine Azmimilli Ýlk-Ortaokulu Müdürü Kadir Çelik, Müdür Yardýmcýlarý Hüseyin Kartal, Sadýk Eþki, ilk ve ortaokul öðretmenleri, okul personeli ile emekli olan öðretmenler Nurten Kesici ve Kazým Kanca katýldý. Yemeðin açýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Kadir Çelik, Öðretmenler Günü kutlama yemeði ve programýný geleneksel hale getirdiklerini belirterek, ilkokul ve ortaokul öðretmenlerine ve emekli olan öðretmenlere okulda çalýþtýklarý süre içerisinde gösterdikleri baþarýdan ve okullarýnýn ilçede örnek ve model okul olmasýndaki gayretlerinden dolayý teþekkür etti. Yemek sonrasý emekli olan sýnýf öðretmeni Nurten Kesici ve Türkçe öðretmeni Kazým Kanca ya teþekkür plaketleri ve hediyeleri Okul Müdürü Kadir Çelik tarafýndan verildi. Ayrýca il dýþýna tayinleri çýkan ve yemek programýna gelemeyen Ýngilizce öðretmeni Aslý Akyol, Tuðba Tural, Müzik öðretmeni Melike Þivil Birinci ve Fen ve Teknoloji öðretmeni Öznur Deveci ye okuldaki baþarýlý hizmetlerinden dolayý teþekkür edilerek adlarýna düzenlenen teþekkür plaketinin ve hediyesinin gönderildiði belirtildi. Oldukça neþeli geçen programda ilk ve ortaokul öðretmenlerinin bir arada Öðretmenler Gününü kutlamasý ve eski anýlarýn paylaþýlmasý programa duygusal bir hava kattý. Ýskilip Azmimilli Ýlk ve Ortaokulu, 24 Kasým Öðretmenler Günü için kutlama yaptý. Ýskilip Öðretmenevi nde düzenlenen veda yemeði düzenlendi.

15 Ç 24 Çukurova Üniversitesi Lezzet Sarayý nda Kasým Öðretmenler Günü, Ortaköy de kutlandý. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir tarafýndan düzenlenen yemek programýna ilçede grev yapan öðretmenler katýldý. Yemek sonunda öðretmenlere karanfil hediye edildi. Yemeðe katýlan Ýlçe Kaymakamý Kenan Aktaþ, bir konuþma yaparak, Belediye Baþkaný Taner Ýsbir e övgüde bulundu. Aktaþ, Baþkan Ýsbir in 24 Kasým Öðretmenler Günü, Ortaköy de kutlandý. göreve geldiðinden bu zamana kadar gerek ilçede okullarýn eksiklerinin tamamlanmasý, güzelleþtirilmesi ve çevre düzenlemesi konusunda gerekse eðitime verdiði bireysel ve toplumsal destekten dolayý bir eðitim gönüllüsü olduðunu söyldi. Hizmetlerinden ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Ýsbir e teþekkür eden Kaymakam Aktaþ, Baþkan a plaket verdi. Plaket için teþekkürlerini dile getiren Baþkan Taner Ýsbir ise, ilçeye yapýlacak yatýrým projelerinin % 40 ýna yakýnýný eðitim camiasýna ayýrdýklarýný ifade ederek, Hizmetlerimiz bu yoldadýr. Gelecek nesillerimizin kaliteli yetiþmesi için eðitim alanýnda bütün eksiklikleri gidereceðiz. dedi. Karþýyaka da yeni bir uygulama arþýyaka Ýlkokulu, Krehber öðretmenleri Didem Çelik ve Gürsel Yýldýrýmgök tarafýndan hazýrlanan farklý bir uygulama baþlattý. Okul Müdürü Cemalettin Tunç ve Müdür Yardýmcýlarý Celal Çelik ile Halil Ünal ýn da desteðiyle baþlayan uygulamada; öðrencilerin Türkçe yi doðru, güzel ve etkili kullanma, kendilerini ifade etme, özgür, eleþtirel düþünme ve iletiþim kurma yeteneklerini geliþtirmesi ve en önemlisi özgüvenlerini geliþtirmesi için Andýmýz yerine þiirler, þarkýlar ve oyunlar oynayarak sýnýflara girmelerini saðlanýyor. Uygulamayla ilgili yapýlan açýklamada, Sorumluluk, çocuðun utangaçlýðýný azaltacak, kendine olan güvenini ukurova Üniversitesi Arkeolog Bölümü öðrencileri, Çorum'un tarihi ve turistik mekanlarýný gezdiler. Lezzet Sarayý sahibi Burhan Balcý'nýn organizasyonunda gerçekleþtirilen gezide öðrenciler, Çorum'dan oldukça mutlu ayrýldýlar. Kafilenin yemek ve geliþtirecektir. Kendisine güvenilip sorumluluk verilen çocuklar kendilerini yararlý ve önemli hissederler. Bugünün çocuklarýnýn yarýn yetiþkin olduklarýnda oldukça güç þartlarda yaþam mücadelesi vermeleri gerekeceði ve anne babalarý gibi onlarý kucaklayacak ve destekleyecek yetiþkinlerle bir arada olmayacaklarý düþünüldüðünde, kendi ayaklarý üzerinde durabilen, zorluklar karþýsýnda mücadele gücü olan, duygusal ve sosyal açýdan güvenli ve güçlü çocuklar yetiþtirmenin önemi daha iyi anlaþýla- konaklama organizasyonunu üstlendiðini ifade eden Burhan Balcý, öðrencilerin Lezzet Sarayý'nýn Çorum'a özgü yemeklerine hayran kaldýklarýný söyledi. Akþam da Hattuþili Otel'de eðlenen öðrenciler, þehirden ayrýlýrken, tekrar Çorum'a geleceklerini ve Lezzet Sarayý'nýn eþsiz yemeklerinden mutlaka tadacaklarýný ifade ettiler. (Haber Çukurova Üniversitesi Arkeolog Bölümü öðrencileri, Çorum'un tarihi ve turistik mekanlarýný gezdiler. Saðlýk öðrencilerine organ baðýþý semineri latin Saðlýk Koleji Pöðrencilerine Organ Baðýþý ve Doku Nakli konulu seminer verildi. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Doku Nakli ve Organ Baðýþý Koordinatörü Anestezi Uzmaný Doktor Güvenç Doðan tarafýndan verilen seminerde, organ nakli ve baðýþýyla ilgili önemli bilgiler verildi. Organ naklinin canlýdan veya beyin ölümü gerçekleþmiþ 18 yaþýný doldurmuþ kiþilerden yapýldýðýný belirterek konuþmasýna baþlayan Dr. Doðan, Organ nakli dünyada ilk defa 1937, Türkiye'de ise 1975 yýlýnda gerçekleþti. Günümüzde daha iyi imkânlarla yapýlýyor. dedi. Her yýl 7 bin hastanýn organ beklerken hayatýný kaybettiðine dikkat çeken Doðan, gençleri baðýþ konusunda daha hassas olmaya davet etti. Doðan, Türkiye dünya ülkeleri arasýnda organ baðýþý konusunda 30. sýrada yer alýyor. 18 yaþýný dolduran her Türk vatandaþý kendi rýzasýyla ölümünden sonra organ baðýþýný kabul ettiðine dair sadece bir imza atar. Bu kesinlikle deðiþtirilemez deðildir, istediðiniz zaman baðýþtan vazgeçebilirsiniz. Binlerce insan hayata yeniden tutunmak için organ nakli beklemektedir. Bu durumun bizim de baþýmýza gelebileceðini düþünerek organ baðýþý konusunda itinalý davranmalý, yaygýnlaþmasý için çaba göstermeliyiz. Özellikle sizler, Platin Saðlýk Koleji öðrencileri olarak bu konuda daha duyarlý olmalý ve çevrenizi bilinçlendirmelisiniz." diye konuþtu. Platin Saðlýk Koleji öðrencilerine Organ Baðýþý ve Doku Nakli konulu seminer verildi. Ýsbir e eðitime destek plaketi caktýr. Þimdinin çocuklarý geleceðin büyükleri olacaktýr. Bu çocuklarýn topluluk karþýsýnda duygularýný dile getirmeleri ve bu özgüveni kazanmalarýný saðlayacak olan bu çalýþma diðer okullara da örnek olabilecek bir faaliyettir. denildi. Karþýyaka Ýlkokulu, rehber öðretmenleri Didem Çelik ve Gürsel Yýldýrýmgök tarafýndan hazýrlanan farklý bir uygulama baþlattý. PERÞEMBE 27 KASIM CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, kadýnýn toplumun temeli olduðunu belirtti. Kadýna þiddet toplumu geriye götürür HP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Ckadýnýn toplumun temeli olduðunu belirterek, kadýnýn bilinçlenmemesi, eðitimden mahrum býrakýlmasý halinde toplumun geliþmesinden ve aydýnlanmasýndan söz edilemeyeceðini söyledi. 25 Kasým Kadýnlara Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele ve Dayanýþma Günü nedeniyle CHP Ýl Binasý'nda basýn toplantýsý düzenleyen Melda Özüdoðru, kadýna yönelik þiddetin toplumu geriye götürdüðünü, bu çaðdýþý anlayýþ ve uygulamalara derhal son vermek gerektiðini bildirdi. CHP'de düzenlenen toplantýya ayrýca CHP Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ile Ýl-Ýlçe Kadýn Kollarý Üyeleri katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, kadýnlarýn sokak ortasýnda öldürülmediði, kýz çocuklarýnýn eðitim ve öðretimden alýkonulmadýðý, çocuk yaþta evlendirilmediði, töre cinayetlerinin yaþanmadýðý, iffetli olmanýn kahkaha atma ile iliþkilendirilmediði bir Türkiye arzu ettiklerini ifade etti. Özüdoðru, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: 'NAMUS VE AHLAK SADECE KADINI DEÐÝL, ERKEÐÝ DE ÝLGÝLENDÝRÝR' "Kadýna yönelik þiddetin türleri o kadar çok ki, hangisinden baþlayalým karar vermekte zorlanýyoruz. Öðrenim hakký elinden alýnarak eðitimsiz ve korumasýz býrakýlmasýndan mý, yoksa cinsel bir meta gibi görülüp çocuk yaþta evlendirilmesinden mi, yoksa hakkýný aramak için mücadele ettiðinde devletin sahip çýkmayýp çoðu zaman sokak ortasýnda vahþice öldürülmesinden mi, hangisinden baþlamalý þaþkýnýz. Kadýna yönelik þiddetin gerekçesi çoðu zaman namus ve ahlak oluyor. Namus ve ahlak sadece kadýný ilgilendiren olay Ç orum'un Sungurlu ilçesinde öðrenciler sandýk baþýna gitti. Demokrasi Eðitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamýnda Sungurlu Ýlçe Öðrenci Meclis Baþkanlýk seçimi yapýldý. 5 öðrencinin baþkan adayý olduðu yarýþý 9 oyla Fatih Özdemir kazandý. Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen Öðrenci Meclisi Baþkanlýk Seçimi toplantýsý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþladý. Sungurlu Merkez ve ilçelerdeki okullardan yoðun katýlýmýn olduðu seçim, öðrencileri oldukça heyecanlandýrdý. Toplantý ve seçimler, Milli Eðitim Þube Müdürü Yýlmaz Karaalp ýn gözetiminde yapýldý. Seçimin sandýk baþkaný ise Sungurlu mýdýr? Erkeði bu olayýn dýþýnda tutabilir miyiz? Maalesef bugünkü ortaçað zihniyeti namus ve ahlak kavramýndan sadece ve sadece kadýný sorumlu tutuyor. Asýl sorun bu anlayýþla baþlýyor. Þöyle bir bakalým; çocuk yaþtaki kýzlarý imam nikahý ile bilmem kaçýncý eþ olarak alan birinin ahlak anlayýþýný, hangi ahlak ve namus anlayýþýyla yan yana koyabiliriz? Bu çaðdýþýlýða karþý çýkan kadýn, birinci derece yakýnlarý tarafýndan hunharca katlediliyor. Gerekçesi; ailenin namusu temizleniyor. 'ÜLKE YÖNETMEK, CÝDDÝYET VE SAMÝ- MÝYET GEREKTÝRÝR' Geçtiðimiz yýllarda Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðý kurulduðu halde her nedense bu bakanlýðýn adý deðiþtirilmiþtir. Daha sýk kadýn adýnýn ve sorunlarýnýn gündeme geleceði düþünülmüþ olsa gerek. Dün akþam televizyon kanallarýnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný bir salonda konuþma yapýyor, orada bir kadýn izleyici olaðan bir þekilde soru soruyor. Kadýn izleyici, bakanýn korumalarý tarafýndan aðzý kapatýlarak salondan çýkartýlýyor. Bu olayý þiddetle kýnýyoruz. Oysa kadýn, toplumun temelidir. Kadýn bilinçlenmezse, eðitilmezse toplum aydýnlanmaz. Ülke yönetmek, ciddiyet ve samimiyet gerektirir. Kadýnlarýn sokak ortasýnda öldürülmediði, kýz çocuklarýnýn eðitim ve öðretimden alýkonulmadýðý, çocuk yaþta evlendirilmediði, töre cinayetlerinin yaþanmadýðý, iffetli olmanýn kahkaha atma ile iliþkilendirilmediði bir Türkiye dileðiyle tüm kadýnlarýmýzýn 25 Kasým Kadýnlara Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele ve Dayanýþma Günü'nü kutluyoruz." Sungurlu da öðrenci meclisi seçildi ungurlu Belediye SBaþkaný Abdulkadir Þahiner, eþi Vildan Þahiner ile birlikte Sungurlu Mahmut Atalay Spor salonundaki pilates ve aerobik sporu yapan bayanlarý ziyaret etmiþ, pilates bandý, yer minderi, plates topu ve step tahtasý hediye etmiþti. Bayanlar Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ederek, teþekkür plaketi verdi. Saðlýklý spor saðlýklý insan demektir diyen Baþkan Þahiner, "Spor yapmayý seven ve saðlýklý yaþam için sporu teþvik eden herkese benim kapým açýktýr. Spor, eðitim ve saðlýk için Anadolu Lisesi Müdür vekili Hacý Ali ceylan oldu. Sandýk Baþkaný Hacý Ali Ceylan'ýn konuþmasýnýn öðrenciler adaylarýn tanýtýcý konuþmalarýný dinledi. Öðrenci Meclisi Ýlçe Baþkanlýðý için yarýþan Çorum'un Sungurlu ilçesinde öðrenciler sandýk baþýna gitti. vereceðim her sözün arkasýnda olan bir belediye baþkanýyým. Ayrýca sizlere içinde spor aþkýyla, özveriy- adaylar kendilerini tanýtarak, baþkan seçilmeleri halinde yapacaklarý çalýþmalarý anlattý. Yapýlan seçim sonucu Sungurlu Anadolu Lisesi öðrencisi Fatih Özdemir 9 oyla baþkan seçildi.(ýha) Baþkan Þahiner e teþekkür ziyareti le ders veren sayýn hoca hanýmlara da teþekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandý.(ýha) Bayanlar Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ederek plaket verdi.

16 16 PERÞEMBE 27 KASIM 2014 C Yavuz hýrsýz ev sahibini bastýrýr HP Ýl Genel Meclis Üyesi Burçin Solsorun baþkadýr. Esasýnda, yer altý iþletmesinin maz Polat, Dodurga da iþ durduran faaliyetlerinin durdurulmasý iþverenin iþine maden iþletmesi yetkilisinin CHP heyetigelmiþtir. Þeytanýn avukatlýðýný yapmak gene gösterdiði tavrý eleþtirerek, Yavuz hýrrekirse, durdurma kararý verilmesi için bu eksýz ev sahibini bastýrýr. dedi. sikler bilinçli olarak giderilmemiþ bile olabilir. Çünkü; iþveren 6552 sayýlý Torba yasanýn Maden iþletmecisinin gözleri kendi çýkmasýndan sonra; yerüstünde çalýþan iþçiye üstünden, CHP Ýl Genel Meclis üyelerinin asgari ücret öderken yeraltýnda çalýþan iþçileüzerine çevirmeye çalýþmasý boþ bir uðre çift maaþ vermek zorunda kalmýþtýr. Ayrýca raþtýr. Bilsin ki gözümüz üstünde diyen yerüstünde çalýþan iþçileri 48 saat çalýþtýrýrpolat, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; ken, yer altý iþçilerini haftalýk 36 saatten faz Dodurga Alpagut'taki Çelikler Maden la, günlük 6 saatten fazla çalýþtýramamaktaocaðýnda birtakým eksikliklerin yetkililer dýr. Yer altý iþçilerinin emekli olmasý veya iþtarafýndan tespit edilip, maden ocaðýnýn ten çýkarýlmasý halinde, iþveren iþçilere tazfaaliyetleri durdurulmasý üzerine; maden Burçin Solmaz Polat minatlarýný yine bu çift maaþ üzerinden ödeyeiþletmecisi; CHP' li il genel meclis üyelericektir. Bu koþullar iþverene aðýr geldiðinden, yer altý iþnin verdiði önergeler sonucu madenimiz kapatýldý þekletmesinin kapatýlmak istendiðini düþünüyorum. Aksi linde bir açýklama yapmýþtýr. Yavuz hýrsýz ev sahibini halde; madende tespit edilen eksiklikler giderilebilir ekbastýrýr misali iþletmeci de, madende eksikliklerin olmasikliklerdir. Ýþveren, yeraltýndaki iþletmeyi çalýþtýrmak sýný, madendeki koþullarýn iþçi saðlýðýný tehdit etmesini isteseydi, yeraltýndaki iþletmeyi kapatmaya yönelik çaba kendi hatasý olarak görmeyip, tüm madenlerdeki eksikgöstermek yerine, eksiklikleri giderme yolunu seçerdi. liklerin giderilmesini isteyen bizleri suçlamaktadýr. GöÝþçilerden aldýðýmýz bilgiye göre, iþveren, "Ýþçilere çalýþrüldüðü üzere, iþverenin özrü kabahatinden büyüktür. mak istiyorsanýz, açýk iþletmeye geçmek istediðinize dabir madende iþçi saðlýðýný, hayatýný tehdit eden bir ekir imza atýn" demektedir. Ýþçiler, kýþ günü iþsiz kalma siklik varsa elbetteki madenin faaliyetleri bu eksiklikler tehdidi altýnda, imza atmaya zorlanmaktadýr. Bu tehdit giderilinceye kadar durdurulacak, giderilmezse de kapaaltýnda iþçilerin asýl korkularý açýk iþletmeye geçtikten týlacaktýr. sonra iþten çýkarýlacaklarý yönündedir. Çünkü; açýk iþletbizler hiçbir önergemizde; maden ocaklarý kapatýlmede çalýþan iþçi sayýsý zaten yeterlidir ve baþkaca çalýsýn þeklinde bir önerge vermedik. Bizler; Türkiye' de süþacak iþçiye açýk iþletmede ihtiyaç yoktur. Bu sebeple; rekli olarak yaþanan madenci ölümleri Çorum' da yaþaniþe alýnsalar bile kýsa bir süre çalýþtýrýldýktan sonra iþten masýn, madenciler de insanca yaþama ve çalýþma koþulçýkarýlacaklarýný söylemektedirler. larýnda çalýþsýn istedik ve Çorum'daki tüm maden ocakaçýkçasý; söz konusu maden iþletmesi yetkililerilarýnýn denetimlerinin gereðince yapýlýp yapýlmadýðýnýn nin, yer altý iþletmesindeki eksiklerini gidermeyip, iþletaraþtýrýlmasýný istedik. Hala da önergemizin arkasýndameyi kapatmaya yönelik bir çalýþma içine girmesinde ve yýz. Ancak önerge, Meclis tarafýndan kabul edilmediði iþçilere imzalatýlmak istenen dilekçelerde bir art niyet için böyle bir araþtýrma yapýlamamýþtýr. görüyoruz. Madende verilen faaliyet durdurma kararýndaki asýl YEDAÞ, 23. Kalite Kongresi nde 23. Kalite Kongresi'nde þirketin iyi uygulamalarýný katýlýmcýlarla paylaþan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "EFQM modeli bir belge ile sýnýrlý kalmamalý. Bu süreçleri sürdürülebilir bir þekilde hayatýnýzda uygulamanýz gerekiyor" dedi KalDer ve TÜSÝAD iþbirliði ile düzenlenen ve YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'nun 'Ulusal Kalite Hareketi' konulu oturumda konuþmacý olarak yer aldýðý 23. Kalite Kongresi, bu yýl da "Mükemmelliði Yaþamak" temasýyla Kasým tarihleri arasýnda Ýstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleþti. Avrupa ve Türkiye'den birçok þirketin üst yöneticilerinin katýlým saðladýðý kongrede, YEDAÞ'ýn oturum sponsoru olduðu 'Küresel Ýlkeler Sözleþmesi' ve 'Ulusal Kalite Hareketi' konulu oturumlar büyük ilgi gördü. YEDAÞ'IN YÖNETÝM MODELÝ KATILIMCILARI ETKÝLEDÝ YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'nun konuþmacý olarak yer aldýðý ve þirketin hedef ve stratejileri hakkýnda verdiði bilgiler, oturum konuklarýný oldukça etkiledi ve tebriklerle karþýlandý. Soru-cevap þeklinde geçen oturumda, elektrik daðýtým hizmeti sunan bir þirketin 'Kalite' ve 'Sürdürülebilirlik' anlayýþýna verdiði öneme dikkat çeken katýlýmcýlar, YEDAÞ'ýn iþ süreçleri hakkýnda Genel Müdür Türkoðlu'ndan bilgi aldý ve not tuttu. Türkoðlu, kurumsal yeteneklerin geliþtirilmesi, ekip çalýþmasý ve yetenekleri keþfetmek, paydaþlara bakýþ açýsý, kaynaklarý verimli kullanabilmek gibi birçok baþlýkta edindiði bilgi ve deneyimlerini, þirketin iyi uygulamalarýný katýlýmcýlarla paylaþtý. ÜNÝVERSÝTELÝ ÖÐRENCÝLER TÜRKOÐLU'NU DAVET ETTÝ Bu yýlki Kalite Kongresi'ni birçok üniversite yakýndan takip ederken, Uludað Üniversitesi'nin 23. Kalite Kongresi, bu yýl da "Mükemmelliði Yaþamak" temasýyla Kasým tarihleri arasýnda Ýstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleþti. öðretim görevlileri ve öðler ve bilgi teknolojilerinþeklinde konuþtu. rencileri, oturum sonunda de ciddi bir yapýlanmaya TÜRKOÐLU'NA YEDAÞ Genel Müdürü giden þirketimizi denetlebýd KOMÝTE ÜYELÝÐÝ Nurettin Türkoðlu'nu yen Kalder, iki yýllýk perteklýf EDÝLDÝ Bursa'ya davet etti. Þirkeformansýmýzý kabul etti Business Initiative tin 'kalite, liderlik ve sürve 2 yaþýndayken EFQM Directions (BID) Baþkaný dürülebilirlik' yönetim 3 Yýldýzlý MükemmellikJose E. Prieto, gönderdiði modelinden etkilendiklete Yetkinlik Belgesi'ni alövgü dolu mesajýnda BID rini belirten öðrenciler, dýk" dedi. Komite Üyesi olmasýný "Sizleri Uludað ÜniversiEFQM MODELÝ talep ettiði YEDAÞ Getesi'ne davet ediyoruz. BELGEDE KALMA- nel Müdürü Nurettin TürKýsa sürede yakaladýðýnýz MALI TÜM SÜREÇ- koðlu, "2019 yýlýnda opeyönetim modeli, bilgi ve LERDE UYGULAN- rasyonel ve mükemmelbirikimlerinizin 'rol momali lik alanýnda Avrupa'nýn del' olacaðý inancýný taþýgenel Müdür Türilk 10 þirketi olma hedefi yoruz. Türkoðlu'nun da koðlu, "Bize göre EFQM doðrultusunda baþlattýðýkonuþmacý olarak yer alamodeli bir belge ile sýnýrmýz 'Mükemmellik' sürecaðý 'Kalite ve Sürdürülelý kalmamalý. Bu süreçleri cinde tüm dünyanýn dikbilirlik' temalý bir seminer sürdürülebilir bir þekilde katlerini üzerimize çekidüzenlemek istiyoruz" hayatýnýzda uygulamanýz yoruz. BID tarafýndan her þeklinde taleplerini ilettigerekiyor. YEDAÞ olarak yýl verilen Uluslararasý ler. Genel Müdür Türkoðher yýl çalýþanlarýmýzýn Kalite Ödülleri'nde bu yýl lu ise, böylesine anlamlý katýlýmýyla gerçekleþtirdimükemmellikte Avrubir seminerde yer alacaðýðimiz öz deðerlendirme pa'nýn zirvesine çýkarak, ný kaydetti. toplantýlarý ile tüm süreçkalite Platin Tacý ÖdüSÜRDÜRÜLEBÝ- leri masaya yatýrýyoruz. lü'ne layýk görüldük. TürLÝRLÝK SEÇTÝÐÝMÝZ Önceki dönemleri deðer- kiye'deki dev þirketlerin YOL HARÝTASI lendiriyor, önümüzdeki ve kuruluþlarýn katýldýðý Ulusal Kalite Haredönemin hedef ve stratetürkiye Halkla Ýliþkiler keti'nin aslýnda tüm süjilerimizi belirliyoruz" diderneði (TÜHÝD) tarareçlerde sürdürülebilirliði ye konuþtu. Kurumsal fýndan 14 adet Kurumsal saðlamak olduðunu altýný Sosyal Sorumluluk projesosyal Sorumluluk çizen YEDAÞ Genel Mülerini de kalitenin ve sür(kss) Projelerimiz, Avdürü Nurettin Türkoðlu, dürülebilirliðin olmazsa rupa'nýn 'Ýletiþimin Osca"Sürdürülebilirlik, tüm olmazý olarak gördüklerirý' olarak lanse ettiði ve paydaþlarýn yön birliði ve ni kaydeden Türkoðlu, 'En Prestijli ve En Etkilesinerjisi ile þirketiniz için "Kaliteli ve kesintisiz yici Ödül' olarak gösteriseçtiðiniz yol haritasýdýr. elektrik enerjisi daðýtýmý len Birleþmiþ Milletler 4 yaþýnda genç bir þirketiz için tamamlanan yatýrýmkalkýnma Programý (Unive hedeflerimizi belirlelarla Avrupalýlarla ayný ted Nations Development diðimiz toplantýlarda önelektrik enerjisi hizmetini Programme) UNDP Özel celikle yönetim modelialacak olan müþteriler, Ödülü'nü aldý. YEDAÞ'ýn mizi doðru koyarak, bir elektrik daðýtým þirketleiþ süreçlerinde vazgeçilsüreçlere baþlamayý terrini 'Hayatýmýzýn neresinmezleri arasýnda yer alan cih ettik. Dünyanýn en büde var, diðer þirketlerden 'Liderlik, Kalite ve Süryük 500 þirketinin kullanfarký nedir?' diye sorguladürülebilirlik' olgusuna dýðý 'Toplam Kalite Yönemaya baþlayacak. Ýþte bu verdiði önem sayesinde, tim' modeli dediðimiz noktada YEDAÞ; baþlathem büyük ödüllerin saefqm modeli ve Balanmýþ olduðu ulusal kalite hibi oluyor, hem de buce Score Card yönetim hareketi ile üç baþlýkta gün büyük dünya þirketmodeli ile birlikte yönetikurumsallaþma, Kurumleri arasýnda 'Avrupa'nýn len bir þirketiz. EFQM sal Sosyal Sorumluluk En Ýyi Þirketi' seçiliyor" modeli 4-5 yýllýk verilerin projeleri ve bilgi teknolodiye konuþtu. (Haber istiyor. Bu doðrultuda öljilerindeki yatýrýmlarýyla çülebilir, tartýþýlmaz veridünyaya entegre olacak" Fiat 500 görücüye çýktý Karakaþlar Otomotiv'de Fiat 500'ün tanýtým kampanyasý düzenledi. EMRE KUT K arakaþlar Otomotiv'de düzenlenen Fiat 500'ün tanýtým kampanyasýnda, Satýþ Müdürü Asým Avcý, otomobilin özellikleri ve uygulanan kampanya hakkýnda bilgi verdi. Fiat 500'ün en belirgin özelliðinin þehir içi sürüþ keyfi, ergonomik rahatlýðý ve yakýt tasarrufu olarak öne çýktýðý kaydedildi. Kiþisel isteklere göre yenilenebilir tasarým e teknik özelliklerin Fiat 500'ün bünyesinde yer aldýðýna vurgu yapan Asým Avcý, aracýn özellikleri hakkýnda þu bilgileri verdi, " Ýstediðin gibi kiþiselleþtirebileceðin, farklý gövde renklerine uygulanabilir 8 sticker takýmý, 10 farklý arma çeþidi, 9 farklý anahtar kabý, 7 alaþým jant, 2 jant kapaðý, siyah/fildiþi iç mekan seçeneði, 3 farklý renkte sunulan deri direksiyon simidi ve vites topuzu ve bir çok farklý aksesuarýyla Fiat 500'ünü istediðin gibi tasarlayabilirsin EuroNCAP'ten 5 yýldýz. ABS+EBD'den ASR, MSR, HBA ve Hillholder içeren ESP'ye, enerji emici gövde yapýsýndan acil fren durumlarýnda otomatik devreye giren flaþörlere kadar bir çok aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle donatýldý. 5 yýldýz ile ödüllendirdiði Fiat 500, önleyici, aktif ve pasif güvenlik koþullarýna uygun her türlü donanýma sahiptir. Düþük yakýt sarfiyatý ile birlikte karbondioksit salýnýmýný %30'a varan oranda düþüren Twinair, dünyanýn çevreye en Fiat 500'ün en belirgin özelliðinin þehir içi sürüþ keyfi, ergonomik rahatlýðý ve yakýt tasarrufu olarak öne çýktýðý kaydedildi. duyarlý motorudur. TASARRUF Twinair motor, daha fazla silindirli motorlarýn özelliði olan ayný yüksek performansý ve sürüþ keyfini koruyarak yakýt tüketiminde %30'a varan bir düþüþe ulaþýyor. PERFORMANS Twinair motor maksimum performans ortaya koyar. Her þartta daha fazla sürüþ keyfi ve yüksek hacimli mo- torlara göre daha fazla yakýt tasarrufu saðlar. Sürücüler, geleneksel emme tip motorlarýn ötesinde bir esneklik ve tepkimeyi hissedebilirler. Ayrýca tasarým ve yapýsýnýn sadeliði Twinair motorunu en kalýcý ve güvenilir motor haline getirmiþtir. TEKNOLOJÝ Twinair motor, verimin daha yüksek, yakýt tüketiminin daha düþük olmasý için en ileri teknolojilerin sinerjik bir uygulamasýdýr. Çok hassas bir mekanik optimizasyon sayesinde iki silindirli yapý çok düþük bir motor sürtünmesi oluþturur; balans þaft sistemi uðultu ve titreþimi minimumda tutar çok önemli bir iyileþme saðlayarak olaðanüstü sürüþ keyfi sunar. Otomobil tutkunlarýný Fiat 500 þýklýðýný yakýndan görmek için Karakaþlar yeni Plaza Showroom'una davet ediyorum." Çamlýca METEM de kutlama L açin ilçesinde 24 Kasým Öðretmenler Günü kutlama programý Çamlýca METEM'de yapýldý. Kutlama programýna Ýlçe Kaymakamý Mehmet Erhan, Ýlçe Jandarma Komutaný Hamza Doðmuþ, Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mutu Fýrat, ilçedeki diðer daire amirleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Laçin ilçesindeki emekli öðretmenlerden Muammer Çam'a günün anýsýna Kaymakam Mehmet Erhan tarafýndan plaket verilmesiyle baþlayan programda Çamlýca METEM öðrencileri tarafýndan günün anlam ve önemini belirtilen þiirler okundu. Öðretmenler öðrencilerin hazýrladýklarý gösterilerle neþeli dakikalar geçirdi. Katýlýmýn yoðun olduðu proðramda Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan bütün misafirlere karanfiller ve hediyeler verildi. Programýn sonunda katýlýmcýlara Ýskilip Dolmasý ikram edildi. Laçin ilçesinde 24 Kasým Öðretmenler Günü kutlama programý Çamlýca METEM'de yapýldý. Programda yemin töreni düzenlendi.

17 Çorum Belediyesi Bahçelievler Gençlik Merkezi nde 24 Kasým Öðretmenler Günü kutlandý. Emekli öðretmenden meslek anýlarý Ç orum Belediyesi Bahçelievler Gençlik Merkezi nde 24 Kasým Öðretmenler Günü kutlandý. Bahçelievler Mahallesi nde oturan emekli öðretmen Bektaþ Celeboðlu, Gençlik Merkezi Sosyal Bilgiler Öðretmeni Yýldýrým Iþýk ve Matematik Öðretmeni Seda Soysal ýn Öðretmenler Günü nü kutlamak için düzenlenen programa, Bahçelievler Gençlik Merkezi 8. Sýnýf öðrencileri, 27 KASIM Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü malzemeli temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü mali yýllarý 36 aylýk silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü (Mimar Sinan Mah. 8. Cad. No: 5 Çorum) 28 KASIM Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý Hafif ticari araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Kuzey Kampusu Çevre Yolu Bulvarý Merkez Çorum Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü 2015 Mali Yýlý 12 aylýk þoförlü araç kiralama (yakýt hariç) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3095 ada no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü 2015 Mali Yýlý 12 aylýk þoförlü araç kiralama (yakýt hariç) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü 2015 mali yýlýna ait 4+1 kiþilik 2 adet þoförlü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü/ Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No: 57 Çorum 2 ARALIK Gençlik Merkezi Drama Eðitmeni Bilgehan Geniþ ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe katýldý. Programda, emekli öðretmen ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Elektronik Güvenlik Sistemleri parça dahil bakým ve onarým iþi. Yer: Akkent Mah. Org. San. Böl. 1. Cad. Çorum Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Sivas, Düzce, Yozgat ve Çorum illerinde yapýlacak olan konut ve sosyal donatý yerleþim alanlarýnýn uygulama projeleri hazýrlanmasý 4, paket danýþmanlýk hizmet alýmý iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Küçükçekmece / Ýstanbul Saat: ARALIK Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Motorin ve benzin alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad.Orman Ýþletme Müdürlüðü 4 ARALIK Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Mali Yýllarý 36 aylýk 5 kiþilik (1 Veri Ýþletim ve Otomasyon, 1 Teknisyen Yardýmcýsý, 1 Bahçývan, 2 Kalorifer Yakma) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110 Çorum 5 ARALIK Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 3. kat Ýhale Salonu 9 ARALIK Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterlik ve baðlý saðlýk tesisleri için hizmet aracý ve hasta taþýma araçlarý kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü 3 adet sürücülü araç kiralamasý hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 10 ARALIK YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü Elektrik alýmý iþi. Yer: YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü Toplantý Salonu 11 ARALIK Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Bektaþ Celeboðlu, öðretmenliði neden sevdiði konusunda hikaye paylaþýmlarýnda bulundu. Gençlik Merkezi öðrencileri, emekli Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü 2015 yýlý için araç kiralama hizmet alýmý iþi (6 araç-þoförlü-yakýtsýz-12 ay süreli) Yer: Valilik Ek Binasý 5. Kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu 15 ARALIK Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 199 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum m2 mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.240,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 369 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý Katyonik Polielektrolit alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 167 adet demir satýþ iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yediemin Deposu / Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 524 ada no, 27 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1708 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahallesi nde 6 baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1505 ada no, 10 parsel no, Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: öðretmen Bektaþ Celeboðlu, Gençlik Merkezi Sosyal Bilgiler Öðretmeni Yýldýrým Iþýk ve Matematik Öðretmeni Seda Soysal a verdiler. Bahçelievler Mahallesi nde oturan emekli öðretmen Bektaþ Celeboðlu, anýlarýný anlattý. 18 ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 LE 922 plakalý, 1992 model Tofaþ-Fiat marka, Þahin tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu ARALIK Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu 22 ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,05 2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2 hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK Devlet Su Ýþleri 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü Çorum Osmancýk Ýçmesuyu Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisi Proje Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 A Blok No: Çankaya / Ankara Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 AN 872 plakalý, 1997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: OCAK 2015 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: OCAK 2015 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu PERÞEMBE 27 KASIM Hitit Akademi de iki önemli panel itit Akademi Derneði, Küresel HDünya'da Din Toplum Ýliþkileri konulu panel düzenleyecek. Yarýn saat 14.00'te Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenecek panele Çorum halkýný davet eden Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk, önümüzdeki günlerde ülke gündemini meþgul eden meselelerle ilgili bir dizi, seminer ve panel düzenleyeceklerini bildirdi. Din toplum iliþkilerinin küreselleþme ile birlikte yeniden okunmasý gerektiðini belirten Iþýk, toplumdan dine dinden topluma akan deðerlerin anlam ve mahiyetlerinde önemli deðiþiklikler olduðunu, bunun akademik düzeyde ele alýnmasýnýn, tefekkür edilmesinin bir zaruret Dereceye girenlere ödülleri verildi ðuzlar Çok Prog- Anadolu Li- Oramlý sesi nde düzenlenen resim, þiir ve kompozisyon yarýþmasýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Öðrencilere ödüllerini Ýlçe Kaymakamý Servet Gün ve Ýlçe Emniyet Müdürü Mehmet Atýlgan verdi. Öðrencilerin baþarýlarýndan duyduklarý mutluluðu ifade eden Kaymakam Gün ve Emniyet Müdürü Atýlgan, bu tip organizasyonlarýn çocuklarýn geliþmesine katký saðladýðýný ifade ederek tekrarlanmasý temennisinde bulundular. Yarýþma sonucunda birincilere bisiklet, 2. ve 3. lere de fotoðraf makinasý ve tablet hediye edildi. Mutluluklarýný dile getiren öðrenciler, baþarý kazanmanýn ve ödüllendirilmenin eðitim ve öðretim sürecine olumlu katký yaptýðýný da sözlerine eklediler. Zekeriya Iþýk haline geldiðini belirtti. 10 Aralýk'ta Hitit Üniversitesi iþbirliðinde 'Ortadoðu'da Deðiþen Dengeler ve Türkiye' konulu SETA'dan son derece yetkin uzmanlarýn katýlacaðý bir panel düzenleyeceklerini belirten Iþýk, Türkiye'de gündeme yapýþarak popülerleþme sevdasýnýn olduðunu, bunun da çok önemli meselelerin yanlýþ anlaþýlmasýnda, oldukça sýð mecralarda tartýþýlmasýna zemin hazýrladýðýný kaydetti. Iþýk, Hitit Akademi'nin her konuda olduðu gibi, Ortadoðu'da yaþanan geliþmeler, Kobani, IÞÝD meselelerine dair dýþ politik konularda kendisini yetiþtirmiþ uzmanlarý Çorum'a davet ettiklerini belirtti. Oðuzlar Çok Programlý Anadolu Lisesi nde ödül töreni düzenlendi. Öðrencilere ödüllerini Ýlçe Kaymakamý Servet Gün ve Ýlçe Emniyet Müdürü Mehmet Atýlgan verdi. T.C. ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/41 TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : l NOLU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili mah. Tavukluk Mevkii, 29 Baðýmsýz Bölüm; Bodrum Kat +Zemin Kat+7 Normal Kat +Çatý Katý olmak üzere toplam 10 katlý bina ayrýk nizam ve betonörme karkas olarak 2002 yýlýnda inþa edilmiþ olup asansörlü ve kaloriferli ( Doðalgaz-Merkezi sistem)dir. Dairenin kapýsýnýn kilitli olmasý nedeniyle içeriye girilememiþtir. Dubleks olan meskenin alt katý takriben 125,00m2, üst katý 125,00 m2olmak üzere toplam 250,00 m2 dir. Alt katý;3 oda, salon, mutfak, hol, banyo, lavobo-tuvalet ve 2 balkon içeriden çýkýlabilen, dubleks katý ise; l oda, salon, banyo, tuvalet, hol ve teras (üzeri ve etrafý kapatýlmýþ.) gibi mahallerden oluþmuþtur. Halihazýrda kullanýlmakta olan ve ýsýnmasý kalorifer ile saðlanan dubleks mesken, kuzey ve batý yönlerine cephelidir. Salon ve odalarýn zemini üzeri ahþap laminant parke döþeme, diðer mahallerin zemini seramik kaplamadýr. Salon, mutfak, antre, hol ve odalarý duvarlarý saten alçý sývalý, kartonpierli tavanlarý çimento kireç ve kum karýþýmý sývalý, üzeri plastik badana ile boyalýdýr. Doðalgaz tesisatý çekili olan mutfaðýnda mermer tezgah, suntalemden yapýlý tezgah altý ve üstü dolaplarý mevcuttur. Banyo ve Tuvalet zemini seramik kaplý, tavanlarý yüzeyi kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri beyaz plastik badanalý, duvarlarýn yüzeyleri seramiktir. Daire giriþ kapýsý çelik, iç kapýlarý Amerikan panel, pencereleri ahþap doðrama üzeri vernik boyalýdýr. Adresi : Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesi, Tek Aprt. No :65/29 ÇORUM Yüzölçümü : 250 m2 Arsa Payý : 7/164 imar Durumu : 8 Kat ticari bölgesinde kalmakta olup Z iþaretli kýsým imar yoluna isabet etmektedir. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydmdaki Þerhler: Dosyasýnda mevcuttur. 1.Satýþ Günü : 12/02/2015 günü 14:00-14:10 arasý 2.Satýþ Günü : 12/03/2015 günü 14:00-14: 10 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADALET SARAYI ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU Satýþ þartlan : l- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki besinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3-ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133.üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/41 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.24/11/2014 (ÝÝKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 1222)

18 18 PERÞEMBE 27 KASIM Kamu-Sen de yarý finalistler belli oldu Çeyrek final maçlarýný kazanan Cumhuriyet Ortaokulu- Denetimli Serbestlik, Þeker Fabrikasý-Lezizhan takýmlarý pazar günü finele yükselmek için karþýlaþacaklar. Denetimli Serbestlik Yavuz Sultan Selim i yenerek yarý finale yükselmeyi baþardý SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Emre Alagöz, Onur Alagöz, Barýþ Karakuþ. CUMHURÝYET ANADOLU LÝ- SESÝ : Abdulkerim, A. Kürþat, Berkay, Burak, Emre Gümüþ, Emre Özmen, Fahri, H. Ekrem, Kadir, Mert Cankat, Musa, Mustafa, Muzaffer, Nurullah, Sefa, Tugay, Yasin. HÝTÝT MESLEKÝ TEKNÝK EÐÝ- TÝM LÝSESÝ : Arda, Aþýr, Baki, Burak, Candoðan, Doðukan, Embiya, Emre, Enes, Furkan, Göktan, Hüseyin, Mahmut, Mehmet Ali, Melih, Sedat, Sergen, Serkan, Uður, Uðurcan. KIRMIZI KART: Göktan (Hitit) GOLLER : ve 35. dakikalarda Burak, 14. ve 30. dakikalarda Sefa, 45. dak. Abdulkerim, 60. dak. Mustafa, 62. dak. Berkay (Cumhuriyet Anadolu) HARUN AKKAYA ürkiye Kamu-Sen Ýl Ttemsilciliði tarafýndan bu yýl dördüncüsü düzenlenen futbol turnuvasýnda yarý finalistler belli oldu. Dört grupta 20 takýmýn mücadele ettiði maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan sekiz takýmýn mücadele ettiði çeyrek final maçlarý hafta sonunda oynanan maçlarla tamamlandý. Çeyrek final maçlarýnda Lezizhan takýmý zorlu bir mücadeleye Hitit Üniversitesi bayanlarda maðlup erkeklerde galip Ünilig Voleybol da Hitit Üniversitesi grubundaki ilk maçýnda dün evinde bayanlarda Akdeniz Üniversitesi ne 3-0 yenilerek kötü bir baþlangýç yaptý. Erkeklerde ise Sinop Üniversitesi ni konuk edek Hitit Üniversitesi maçý 3-0 kazanarak galibiyetle baþladý. Hitit: 0 - Akdeniz: 3 Hitit: 3 - Sinop: 0 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ayþegül Yýldýrým, Caner Yýldýrým HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: Zeynep, Kübranur, Aliyenur, Fatma, Ayþe, Emel, Müberra AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ: Melis, Ümmü, Esra, Aydan, Ayþe, Gizemnur, Dilara, Ecem, Nina, Özlem SETLER: 28-26, 25-21, (Antalya Akdeniz Üniversitesi) SALON: Atatürk. HAKEMLER: Mahmut Uysal, Burak Karaca HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Harun, Uður, Furkan, Barýþ, Buðrahan, Mehmet, Hüseyin, Ali, Burak, Yasin, Muhammed, Yunus SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ: Emrullah, Emre, Muhammed, Aytuð, Yücel, Umutcan, Emre, Emin, Cihan, Hüseyin, SETLER: 25-9, 25-22, (Hitit) ÖZGÜR ARZOÐLU Ü nilig Voleybol da Hitit Üniversitesi grubundaki ilk maçlarda bayanlarda Akdeniz Üniversitesi ne 3-0 maðlup olurken erkeklerde ise Sinop Üniversitesi önünde 3-0 galip gelmeyi baþardý. Dün Atatürk Spor Salonu nda oynanan günün ilk maçýnda Hitit Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesi bayan takýmlarý karþýlaþtýlar. Maç oldukça zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Ýlk sette maça morallibaþlamak isteyen iki takýmýn mücadelesinde üç kez uzatmaya giden seti konuk takým kazanarak 1-0 öne geçti. Ýkinci set ve üçüncü sette rakibinin hücumdaki etkisi karþýsýnda savunmada beklenen performansý gösteremeyen Hitit Üniversitesi bu setleri ve kaybederek salondan 3-0 maðlup ayrýldý ve grubu kötü bir baþlangýç yaptý. Erkekler Sinop önünde zorlanmadý Bu maçýn ardýndan ise Hitit Üniversitesi nin rakibi Sinop Üniversitesi oldu. Maçýn ilk setinde rakibi önünde çok rahat bir oyun sonunda 25-9 luk skorla galip ayrýlan Hitit Üniversitesi maçýn kalan ise setinde kadrosundaki tüm sporculara þans verdi. Bu setleri ve lük skorlarla kazanan Hitit Üniversitesi gruba galibiyetle baþladý. sahne olan maçta Cezaevi takýmýný 2-1 yenerek yarý finale yükselen ilk takým oldu. Ýkinci yarý final maçýnda ise Þeker Fabrikasý Hasan Paþa Meslek Lisesi önünde 7-3 lük skorla galip ayrýlarak yarý final biletini aldý. Denetimli Serbestlik ile Yavuz Sultan Selim arasýndaki üçüncü çeyrek final maçýndan 9-3 galip ayrýlan Denetimli Serbestlik takýmý yarý final biletini alan üçüncü takým oldu. Son çeyrek final maçýnda ise Cumhuriyet Ortaokulu, Eðitimciler 19 maçýndan 6-3 galip ayrýlarak yarý final biletini alan son takým oldu. Türk Eðitim Sen Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri ve Komite Baþkaný Serkan Kaymaz turnuvada yarý final maçlarýnýn 30 Kasým pazar günü oynanacaðýný söyledi. Kaymaz yarý finalin ilk maçýnda saat de Cumhuriyet Ortaokulu ile Denetimli Serbestlik takýmlarýnýn karþýlaþacaðýný ikinci maçta ise saat da Þeker Fabrikasý ile Lezizhan ýn mücadele edeceðini söyledi. Yarý finalde hafta sonu oynanacak bu maçlarý kazanan takýmlar turnuva þampiyonluðu için mücadele edecekler. Osmancýk ÝBD lige tutundu Osmancýk ÝBD voleybol takýmý üçüncü maçýný kazanarak moral buldu ve ilk iki umutlarýný devam ettirdi Ligde ilk iki maçýný 3-2 kaybeden Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor, Gümüþhane Gençlerbirliði karþýsýnda zoru baþardý ve bu kez geriden gelerek 3-2 galip gelerek ligde üst sýralara tutunmaþý baþardý. HALÝL ÖZTÜRK ayanlar 3. Voleybol Ligi 5. grupta mücadele eden Os- Ýsmail Burak Derinderespor üçüncü maçýnda Bmancýk ilk galibiyetini alarak beþinci sýrada yer aldý. Grupta ilk üç hafta sonunda Samsun 19 Mayýs Üniversitesi üç maçýndan da galibiyetle ayrýlarak 8 puanla liderliðini sürdürdü. Ordu T. Ýhtisas ise ligde oynaýdýðý iki maçýda üç puanla kazanýnca 6 puanla ikinci sýrada bulunuyor. Liseli Gençler Futbol il birinciliðinde mücadele sürüyor Cumhuriyet Anadolu: 8-Hitit MTL:0 Liseli Gençler il birinciliðinde grup mücadelesi dün üç maçla devam etti. Cumhuriyet Anadolu, Spor Lisesi ve Çorum Mesleki Teknik Eðitim günü galibiyetle kapattýlar. Spor Lisesi: 5 - Eti Anadolu : 0 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Serhat Sarkandý, Ýbrahim Çaðýl, Onur Kindar.. SPOR LÝSESÝ : Abdulkadir, Ahmet Ak, Ahnmet Onur, Alican, Batuhan, Burak, Can Muhammed, Cihat, Emre Bulut, Ýbrahim, Mustafa, Nebi, Oðuzhan, Onur Tekin, Onur Yýldýrým, Ramazan Can, U, Serkan, Zafer. Çorum Mesleki Teknik:4-Uðurludað: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Yunus Dursun, Samet Avcý, Vuslat Ay. ÇORUM MESLEKÝ TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ : Abdullah, Ahmet Can, Bilal, Celal, Celalettin, Dursun, Fatih, Fatih Mehmet, Ýbrahim, Ýsa, Muhammet Seydi, Mustafa, Onur, Raþit, Samet, Yasin Emre, Yusuf Can. UÐURLUDAÐ ÇOK PROG- Lezizhan yarý finalde Þeker Fabrikasý ile karþýlaþacak ETÝ ANADOLU LÝSESÝ : Akýn, Ali, Anýl, Anýlcan, Batuhan, Hakan, Emre, Emrecan, Erkan, Erdem, Fýrat, Fuat, Ýsmet, Metehan, Önder, Serhat, Þaban, Soner. GOLLER : 12. dak. Onur Tekin, 37. dak. Ýbrahim, 41. dak. Ramazan Can, 47. dak Emre Bulut, 68. dak. Zafer (Spor Lisesi). RAMLI ANADOLU LÝSESÝ : Furkan, Ahmet, Cihan, Elvan, Emrullah, Yakup, Ýsmail, Ali, Mehmet, Ramazan, Mücahit Eren, Mücahit Emre, Necip, Nurettin, Ramazan Kör, Veysel, Yunus Emre, burak. GOLLER : 8. ve 48. dakikalarda Yusuf Can, 10. ve 61 (penaltýdan) dakikalarda Celalettin (Çorum Mesleki Teknik Eðitim). Cumhuriyet Ortaokulu yarý finale Eðitimciler 19 galibiyetiyle yükseldi ve rakibi Denetimli Serbestlik Öncel ve Adýkdý ya 2. lig erkeklerde görev Sami Önce ve Taner Adýkdý bu hafta da Samsun da orum Hentbol B Klasman hakemleri Taner Adýkdý Çile Sami Öncel e 2. ligde görev. Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre Erkekler 2. Lig B grubunda 30 Kasým pazar günü günü saat de Yaþar Doðu Spor Salonu nda oynanacak Tekkeköy Ýlköðretim Gençlikspor ile Rize Karadenizspor arasýndaki maçý ilimiz hakemleri yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Sinop tan Fazýl Kutbay. 19 Mayýs Üniversitesi üçüncü maçýnda Samsun Gazi Lisesi7ni 3-1 yenerken Ordu T. Ýhtisas ise evinde oynadýðý maçta Samsun Spor Lisesi ni 3-1 yenerek ikinci maçýnýda üç puanla kazandý. Grupta ilk iki maçýndan 3-2 lik maðlubiyetlerle ayrýlan temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor üçüncü maçýnda sahasýnda oynadýðý maçta Gümüþhane Gençlerbirliði önünde 2-1 maðlup duruma düþmesine ve dördüncü sette geride olmasýna karþýn burdan maçý çevirerek 3-2 kazandý ve ilk galibiyetini aldý. Osmancýk ÝBD Voleybol antrenörü Ümit Gökgöz, takým olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini sporcularýn birbirlerini tanýma noktasýndaki eksiklerini giderdiklerini belirterek ilk yarýnýn sonuna kadar toplayacaklarý puanlarla zirveden kopmayacaklarýný söyledi. Takým olarak ikinci yarýda ise final grubuna yükselmek için ilk iki içinde yer alacak mücadeleyi vereceklerini belirten Ümit Gökgöz, iç saha maçlarýnda kendilerine her zaman büyük destek veren taraftararýna ve kulüp baþkanlarýna teþekkür etti. Bayanlar Voleybol 3. Lig 5. Grup Geçen haftanýn maç sonuçlarý Osmancýk ÝBD - Turhal Cumhuriyet : 1-3 Ortu T. Ýhtisas - Samsun Spor Lisesi : 3-1 Samsun Gazi - 19 Mayýs Üniversitesi : 1-3 Bayanlar 3. Lig C Grubu Puan Durumu: TAKIMLAR O G M AS VS P 1.19 Mayýs Üniversite Ordu T. Ýhtisas Samsun Spor Lisesi Gümüþhane Genç Osmancýk ÝBD Turhal Cumhuriyet Samsun Gazi Lisesi Kasým pazar : Turhal Cumhuriyet Lisesi- Osmancýk ÝBD. 19 Mayýs Üniversitesi- Ordu T.Ýhtisas. Gümüþhane Gençlerbirliði- Samsun Gazi Lisesi.

19 MERKEZÝ YERDE KÝRALIK ÝÞYERÝ BÝNASI (Ç.HAK:3330) (Ç.HAK:3317) BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE 131 M2 TABANDA 4 KATLI BÝNANIN TAMAMI KÝRAYA VERÝLECEKTÝR ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK ALMAK ÝÇÝN( ) TELEFONA MÜRACATLARI. SATILIK ÖZEL HALK OTOBÜSÜ (Ç.HAK:3334) (Ç.HAK:3337) Mür. Tel: Satýlýk Daire Karakeçili Mahallesi Üçüncü Bayýndýr Sokak Semih Apt. üçüncü kat daire ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere marangoz ve doðrama ustalarý alýnacaktýr. Kýlýnç Makina K.S.S. 40. Sk. No: 18 Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Samet ATALAY Mustafa oðlu 1985 Sungurlu Doðumlu (Ç.HAK:3335) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum A serili arasý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ulaþ SATILMIÞ Fikret oðlu Alaca Doðumlu VN: (Ç.HAK:3335) (Ç.HAK:3279) Ýþ Bankasý yaný 680 m2 iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM SATILIK ARAÇLAR * 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 2005 model Peugeot 307 (Ç.HAK:3104) SAHÝBÝNDEN KÝRALIK ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 3 kat toplam 840 m2 Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý) (Ç.HAK:3300) X5 dizel KÝRALIK ÝÞYERÝ (Ç.HAK:3249) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ (Ç.HAK:2702) PERÞEMBE 27 KASIM Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) AKARYAKIT SATIÞ ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr. ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý, Borvekci, Azdýrmacý Ustalarý ve bayan muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic. (Ç.HAK:3296) Satýlýk Kýymetli Mülk Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2 2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata (Ç.HAK:3172) SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Lüx Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3276) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum (Ç.HAK:3313) Binevler Çavdar Sitesi nde KÝRALIK VÝLLA Tel: (Ç.HAK:3307) Ltd. Þti. Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: Bay-Bayan Çalýþma Arkadaþlarý alýnacaktýr Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde görevlendirilmek üzere LKS deneyimi olan bay-bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Karakeçili Mah. Mazlumoðlu Sokak (Ç.HAK:3332) No: 4/3 Tel: Fiyat: TL (pazarlýksýz) Mür. Tel: (Ç.HAK:3171) SATILIK LÜKS DAÝRELER 3. Stad Sokak ta 120 m2 yeni 2 adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3100) ELEMAN ARANIYOR Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (Ç.HAK:3253) (Ç.HAK:3298) No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) SATILIK LOKANTA Askere gideceðimden halen faal durumda bulunan lokanta devren satýlýktýr. (Ç.HAK:3325) Araba ile takas olunur ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere sýcak satýþta deneyimli pazarlama elemanlarý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ak Þarküteri Gýda Toptancýlar Sitesi 3. Blok No: SATILIK VÝLLA Orta Ilýca da 1000 m2, 3 katlý tribleks, havuzu, kuyusu, doðalgazý bulunan Villa sahibinden satýlýktýr KÝRALIK PANSÝYON Kulaksýz Sokak No: 4 de pansiyon ve öðrenci yurdu olarak kullanýma elveriþli üç kat üzerine kurulu olan (Ç.HAK:3321) ve toplam 500 m2 olan yerimiz kiraya verilecektir. Mür. Tel:

20 Ulukavak-Ünyespor maçý cumartesi günü BAL da temsilcimiz Ulukavakspor un hafta sonu oynayacaðý Ünyespor maçý cumartesi günü saat da 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak. Bu deiþiklikle Çorum amatör futbolunda hafta sonu maç programýda deðiþti. HALÝL ÖZTÜRK ölgesel Amatör Lig de temsilcimiz BUlukavakspor un bu hafta sonu oynayacaðý Ünyespor maçý Ulukavakspor un baþvurusu üzerine cumartesi gününe alýndý. Çorum Belediyespor un maçýnýnda bu hafta iç sahada olmasý ve pazar günü taraftar desteðinin azalacaðýndan dolayý Ulukavakspor yönetimi maçýn cumartesi gününe alýnmasý için Futbol Federasyonu na baþvurdu. KIRGINLIK izni Çorum Belediyespor un antrenmaný bazý futbolculardaki kýrgýnlýk ve grip baþlangýcý olmasý nedeniyle Teknik Heyet tarafýndan iptal edildi. HARUN AKKAYA orum Belediyespor da dünki antrenman bazý futbolcular- grip baþlangýcý olmasý ve bazýlarýnda ise yorgunluk be- Çda lirtisi üzerine Teknik Direktör Yavuz Ýncedal antrenmaný iptal etti. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal hafta sonunu maç yapmadan geçirdiklerini için çalýþmalarda fazla yüklenme yaptýklarýný birde buna ilave olarak bazý futbolcularda kýrgýnlýk olmasý ve grip baþlangýcý belirtisi olmasý üzerine çalýþmayý iptal ettiklerini söyledi. Ýncedal, cuma günü vermeyi planladýklarý izni bu nedenlerde dün verdiklerini bugünden itibaren çalýþmalarýný program doðrultusunda Batman Petrolspor maçýna kadar sürdüreceklerini belirtti. Ýsmet Kamak Çorum da açýlan antrenör kurs sýrasýnda Nihat Armutçu ile birlikte görülüyor HURÞÝT BOZKURT ntalya da yarýn baþla- Turkish Open Ayacak Uluslararasý Tekvando Turnuvasýnda milli takýmda forma giyecek Merve Dilekçi ye yoðun katýlýmlý uðurlama. +78 Kg da Antalya Belek te milli formayý giyecek olan Merve Dilekçi yi uðurlamaya Halk Eðitim Müdürü Tuncay Yýlmaz, HE Futbol Federasyonu bu baþvuruyu kabul etti ve siyah beyazlý takýmýn hafta sonu Ünyespor ile oynayacaðý kritik maçý 29 Kasým cumartesi günü 1 nolu sahada oynanmasýna karar verdi. Amatör maçlarda deðiþiklik Ulukavakspor-Ünyespor maçýnýn cumartesi gününe alýnmasý üzerine Çorum amatör futbolunda U 19 ligi ve 1. Küme Büyükler liginde oynanacak maçlarýn saha ve saatlerinde de deðiþiklik yapýldý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ýn yaptýðý açýklamaya göre cumartesi günü oynanacak U 19 maçlarýnýn üçü Mimar Sinan sahasýna alýnýrken 1. Amatör Küme de ise merkez maçlarý 1 nolu sahada oynanacak. Yapýlan deðiþikliðe göre hafta sonu amatör küme maçlarýnýn programý þu yekilde oldu: 29 Kasým Cumartesi: 1 Nolu Saha: Saat Ýl Özel Ýdarespor- Ulukavkaspor. Mimar Sinan Sahasý: Saat Çimentospor - Çorumspor. Saat Eti Lisesi Gençlikspor - Alaca Belediyespor. Saat HE Kültürspor - Ýskilipspor. 30 Kasým Pazar: 1 Nolu Saha: Saat Hitit Gençlikspor - HE Kültürspor. Saat Çimentospor - Ýskilipspor. Osmancýk Ýlçe Sahasý: Saat Osmancýkspor- Çorumspor. Saat Osmancýk Belediyespor - Ýskilipgücüspor. Ýsmet Kamak Antalyaspor da Ýskilipspor dan anlamlý pankart... HARUN AKKAYA skilipspor geçtiðimiz hafta sahasýnda oynadýðý Hitit Gençlikspor ma- anlamlý bir pankartla çýktý. Ýskilipspor yönetimi son dönemde Ýçýna özellikle gençler arasýnda hýzla artan uyuþturucu ve sonunda yaþanan ölümlere dikkat çekmek için sahaya Gençler ölmesin, analar aðlamasýn. UYUÞTURUCUYA HAYIR yazýlý pankartla çýktý. Yýldýrým Beyazýt futbolcu fabrikasý gibi çalýþýyor Okulda öðrenim gören ve futbol oynayan isimler Tuncay Kýlýç, Batuhan Çimen, Ömer Faruk Selçok, Mücahit Purtul ve Murat Öksüz þu anda üst liglerde veya alt yapýlarýnda forma giyiyor ve milli takým seçmelerine katýlýyorlar. Bu isimlere yenilerine katmayý hedefleyen Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu çalýþmalarýný sürdürüyor. YÜKSEL BASAR orumlu Teknik Adam ÇÝsmet Kamak Antalyaspor da göreve baþlayan Hami Mandýralý nýn yardýmcýsý oldu. Futbol Federasyonu nda uzun yýllardýr TUTOR (antrenör eðitimcisi) olarak görev yapan Ýsmet Kamak, geçtiðimiz hafta içinde PTT1. lig takýmlarýndan Antalyaspor ile anlaþan Hami Mandýralý nýn teklifi üzerine bu görevi býrakarak antrenör olarak kýrmýzý beyazlý kulüple anlaþtý. Sungurlu lu olan Ýsmet Kamak, Çorumlu antrenörlerin kurslara katýlmasýnda ve ilimizde açýlan kurslarda büyük katkýlarda bulunuyordu. Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz, Anadolu Gençlik Derneði Baþkaný Bekir Uyanýk, Ýdari ve Mali Ýþler Komisyonu Baþkaný SelimKaraca, Müesseseler Baþkaný Yaþar Eker ile Dilekçi ye uðurlama Antalya da yarýn baþlayacak Turkish Open Uluslararasý Tekvando Turnuvasýnda mücadele edecek He Kültürspor sporcusu Merve Dilekçi yoðun katýlýmla uðurlandý. Merve Dilekçi yi Antalya ya çok sayýda yönetici yolcu etti ve baþarýlar diledi sporcular ve veliler katýldýlar. Uðurlama töreninde bir konuþma yapan Anadolu Gençlik Derneði Baþkaný Bekir Uyanýk, Merve Dilekçi nin milli takýma çaðrýlmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi Uyanýk, amaçlarýný gençleri spor yaptýrarak kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak olduðunu belirterek Merve Dilekçi ye ve antrenörü Bekir Bolat a baþarýlar dileðinde bulundu. Konuþmanýn ardýndan Anadolu Gençlik Derneði Baþkaný konuþmasýnýn ardýndan Merve Dilekçi ye harçlýk verdi ve daha sonra yolcu edildi. Merve Dilekçi de uðurlamadan duyduðu memnuniyeti dile getirerek kendisine verilen desteðe teþekkür etti ve milli forma altýnda baþarýlý olmak için elinden gelen çabayý göstereceðini söyledi. HALÝL ÖZTÜRK orum futbolunda son Çdönemde yetiþen ve milli takýmlar veya üst liglerde forma giyen isimlerin büyük bölümü ayný okuldun yetiþme. Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu eðitimin yanýnda sportif alandaki çalýþmalarýda yeni isimleri Çorum ve Türk sporuna kazandýrmaya devam edeceðe benziyor. Yýldýrým Beyazýt ta okuyan ve futbol oynayan Tuncay Kýlýç Çorumspor ve milli takým kariyerinin ardýndan Göztepe ye transfer olmuþ ve halen kiralýk olarak Batman Petrol formasýný giyiyor. Ayný zamanda milli takýmlarda forma giymeye devam ediyor. Ayný okuldan yetiþen ardýndan Çorumspor alt yapýsýna geçen ve bu sezon baþýnda da milli takým seçmeleri ardýndan da Fenerbahçe ye transfer olan ve U 17 takýmýnda forma giyen Batuhan Çimen oynadýðý futbol ile çýkýþýný sürdüreceðini gösteriyor. Milli takým seçmelerine davet edilen ve yeteneði ile dikkat çeken Ömer Faruk Selçok da bu sezon baþýnda Eyüpspor alt yapýsýnda forma giymeye baþladý ve ikinci yarýda profesyonel kadroya çýkacak. Kaleci Mücahit Purtul performansý ile Manisaspor alt yapýsýna transfer oldu ve forma giyiyor. Murat Öksüz performansý ile Fenerbahçe alt yapýsýna transfer olan son isim oldu. Bu isimlere yenilerini katmak amacýndaki Yýldý- Tuncay Kýlýç Toplumun büyük bölümünde rahatsýzlýk yaratan ve gençler arasýndaki en büyük tehlike olarak gösterilen Uyuþturucuya dikkat çekmek için sahaya bu pankartla çýkan Ýskilipspor un bu tutumu maçý izleyen az sayýdaki futbol sever tarafýndan alkýþlarla desteklendi. Bu dileðe katýlmamak mmümkün deðil. Gençliði bu kötü alýþkanlýklardan uzak tutmanýn en önemli araçlarýndan birisininde spor alanlarý olduðunu unutmamak gerekiyor. PERÞEMBE 27 KASIM 2014 Batuhan Çimen ve Ömer Faruk Selçok SALON : Kastamonu Levent Temizer.. HAKEMLER : Ali Nazým Þimþek, Enes Özkanlý. KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ : Oðuzhan, Caner, Uður, Soner, Yasin, Bedirhan, Refik. Muharrem, Metin, Gökhan, Mehmet, Emre, Eray, Ferhat, Kasým, Yusufhan. ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Sefa, Cem, Emrullah, A. Emre, Nimetullah, Burak, Muhittin, Ýrfan, Ýbrahim, M. Ali, Erhan, Tugay, Ali Can, Nedim Alp, Abdulsamet. Musap. ÝLK YARI : (Hitit Üniversitesi). MURAT KARASU nilig Hentbol erkeklerde Hitit Üniversitesi dün ÜKastamonu Üniversitesi deplasmanýnda berabere kaldýðý maçýn son dakikalarýnda yaþanan olaylar maçýn önüne geçti. rým Beyazýt ýn yeni öðrencilerinden bir çoðu halen mücadele ediyorlar. Bu öðrencilerin arasýndan yeni Çorum Belediyespor un milli takým düzeyinde sporcular Geliþim Ligi kadrolarýnda çýkartmayý amaçlayan Yýldýrým Beyasýt okul ida- Gergin maç berabere: resi amaçlarýnýn baþarýlarýnýn yanýnda ahlaklý dürüst isimleri Çorum ve Türk sporuna kazandýrmak olduðunu belirttiler. Ünilig Hentbol da Kastamonu ile Hiitit Üniversitesi erkek takýmlarý arasýndaki maçýn son dakikasýnda tribündeki taraftarlarýn salona inmesi üzerine yaþanan gerilim salondan seyincilerin çýkartýlmasýyla sona erdi. Hitit son dakikada bulduðu golle salondan berabere ayrýldý. Kastamonu Levent Temizer Spor Salonu nda oynanan maçta temsilcimiz Hitit Üniversitesi ilk dakikadan itibaren oyunda üstün oldu ve güçlü rakibi önünde kontrolü elinde bulundurdu. Ýlk yarýnýn son dakýkalarýnda dengelenen maçta soyunma odasýna önde giren Hitit Üniversitesi ikinci yarýda da kontrolü elinde bulundurdu. Maçýn son dakikalarý kelimenin tam anlamýyla nefes kesti. Son bir dakika içinde ev sahibi Kastamonu Üniversitesi önde iken maçý izleyen taraftarlarýn salona inmesi üzerine maç durdu. Hakemlerin oyunu durdurmasýnýn ardýndan yaþanan gerilimin sürmesi üzerine salon boþaltýldý. Son bir dakika içinde bulduðu golle skoru yapan Çorum Hitit Üniversitesi salondan beraberlikle ayrýlýrken maçta alýnan sonuçtan çok yaþanan gerilim maçýn önüne geçti. Karþýlaþma sonunda saðlanan Emniyet tedbirleri ile olay büyümeden Hitit Üniversitesi kafilesi salondan ayrýldý. Hitit Üniversitesi erkek hentbol takýmý Kastamonu dan luk beraberlikle dönerek bir puanla haftayý kapattý

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Hitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi çalýþma hayatýnda yeni iþ güvenliði uygulamalarý hakkýnda iþletmeleri uyardý; Cezalar kapýda

Hitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi çalýþma hayatýnda yeni iþ güvenliði uygulamalarý hakkýnda iþletmeleri uyardý; Cezalar kapýda Hastaneler kime emanet edilecek, bakalým MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM Saðlýk Bakanlýðý'nca sözleþme yapýlan Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterleri'nin iki yýllýk görev süreleri doluyor. Çorum da kapsam

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Akþemseddin Cami güzergahýný yaðmur suyundan koruyacak çalýþmayý yerinde inceledi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Akþemseddin Cami güzergahýný yaðmur suyundan koruyacak çalýþmayý yerinde inceledi. Hitit ten anlamlý karar Derindere ye fahri doktora Hitit Üniversitesi Senatosu, anlamlý bir karara imza atarak, üniversite baþta olmak üzere hayatýn her alanýnda topluma verdiði katkýlarý nedeniyle hayýrsever

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı