Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları: Türk dili, Edebiyatı ve Tarih Araştırmaları Açısından Önemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları: Türk dili, Edebiyatı ve Tarih Araştırmaları Açısından Önemi"

Transkript

1 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 2 (Haziran 2007) Mak. #26, ss Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları: Türk dili, Edebiyatı ve Tarih Araştırmaları Açısından Önemi Paşa Yavuzarslan Ankara Üniversitesi (Ankara) ÖZET Bu yazıda, 1804 yılında kurulan Kazan Devlet Üniversitesinde, Türkoloji bölümünün kuruluşu ve gelişimi üzerinde durulmuş, Kazan Devlet Üniversitesi Lobaçevskiy Kütüphanesinde muhafaza edilen Türkçe yazma eser koleksiyonlarının nasıl toplandığı konu edilmiştir. Yazmaların Türk dili, tarihi ve edebiyatı açısından önemlerine dikkat çekilmiştir. ANAHTAR SÖZCÜKLER Türkçe yazma eserler, Kazan Devlet Üniversitesi, Türkoloji tarihi. ABSTRACT This paper focuses on the establishment and development of the Turcology Department at the Kazan State University, founded in It describes how the collections of the Turkish manuscripts preserved at the Lobačevskij Library of the Kazan State University have been assembled. Also the importance of the Turkish manuscripts for Turkish language, history and literature researches has been evaluated. KEY WORDS Turkish manuscripts, Kazan State University, history of Turcology at Kazan State University

2 Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları Paşa Yavuzarslan Kazan Üniversitesinin Kuruluşu ve Türkoloji Çalışmaları Rus Çarı I. Alexandr ın izniyle 1804 yılında kurulan Kazan (İmparatorluk) Üniversitesi Çarlık Rusya sının üçüncü en eski üniversitesidir. Kazan Üniversitesinde ilk Türkoloji çalışmaları ve dersleri Tatar Türkçesinin okutulmasıyla başlar. XVIII. yüzyılın sonlarında askerî ve siyasî alanda personel yetiştirmek için gimnazyumların müfredat programına dâhil edilen Tatar Türkçesi, Kazan Üniversitesinde 1829 yılında Doğu Dilleri Bölümü nün açılmasıyla üniversitenin müfredatına da dâhil edilir yılında, N. İ. Lobaçevskiy in inisiyatifiyle kurulan Doğu Dilleri Bölümü Arapça-Farsça ve Türkçe-Tatarca olmak üzere iki kürsüye ayrılır yılında Kazan Üniversitesinin kurulması sırasında, Tatar Türkçesinin de bu üniversitede okutulmasına izin alınmış ve Tatar Türkçesi okutmanı olarak da Sagit Halfin in torunu İ. İ. Halfin atanmıştır yılında İ. İ. Halfin nin ölümünden sonra Türkçe- Tatarca Bölümü başkanlığına Aleksandr Mir Kazem-Bek, Arapça-Farsça Bölümü başkanlığına da Alman asıllı F. İ. Erdman getirilmiştir. Bu bölümlerin yanı sıra Lobaçevskiy in inisiyatifinde 1833 yılında Avrupa da da ilki teşkil eden Moğolca Bölümü Kazan Üniversitesinde kurulur ve başkanlığını da O. M. Kovalevskiy yürütür. Daha sonraları Doğu Dilleri Araştırmalarının (Vostokovedenie) bünyesinde Çince, Ermenice ve Sanskritçe bölümleri de açılır. Tibetçe ve İbranicenin de bu bölümlere eklenmesiyle Kazan Üniversitesinde Doğu Dilleri Enstitüsü açma düşüncesi gündeme gelir. Ancak bu düşünce, Doğu Araştırmaları bölümünün 1855 te St. Petersburg a taşınmasıyla gerçekleştirilemez. Kazan Üniversitesinde Kazem-Bek ve asistanı İ. N. Berezin in sayesinde Doğu Dilleri Araştırmaları önemli bir yere sahip olur. Berezin, Rusya da ilk defa Doğu Halkları Tarihi Kütüphanesi ni kurar ve öğrencileriyle Doğu dillerinin konuşulduğu ülkelere (İran-Suriye-Filistin-Mısır vb.) gerçekleştirdiği ilmî seyahatten topladığı Doğu dillerine ait yazma eserleri bu kütüphanenin kaydına geçirir. Böylece Kazan Devlet Üniversitesinde Doğu halklarının tarihî kaynaklarını içeren bir yazma eser kolleksiyonu oluşturulmuş olur. Ancak Berezin ve ondan sonra gelen kuşak tarafından ilmî seyahatlerden toplanıp oluşturulan Doğu Halkları Tarihî Kütüphanesinin kaynakları 1855 te Doğu Dilleri Bölümünün kadrosuyla birlikte St Petersburg a taşınır. Çarlık Rusya rejimi Kazan Üniversitesi ndeki Doğu Dilleri Bölümünü kapatır ve burada yetişen kadroyla birlikte, kütüphanedeki yazmaları da St. Petersburg a taşır. Daha sonra bu yazmaların katalogu İ. Berezin tarafından S. Petersburg da yayımlanır. Kazan Üniversitesinde Doğu dillerinin kapatılmasıyla Türkoloji çalışmaları sona ermez, Kazan Üniversitesine bağlı olarak, 1879 yılının sonunda Arkeoloji Tarih ve

3 154 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 2. Haziran 2007 Etnografya Cemiyeti kurulur ve bu cemiyette Radloff, Kayyum Nasırî gibi ünlü isimler, Türk halklarıyla ilgili çalışmaları sürdürürler. Ayrıca Kazan Üniversitesinde Tatar Türkçesi dersleri de devam eder. 2. Kazan Devlet Üniversitesinde Yazma Eser Toplama Çalışmalarının Tarihçesi Eski çağlardan kalma yazma eserleri, belgeleri, kitapları çeşitli yönlerden öğrenmek, onların önemini ortaya koymak, yani onlardan yararlanmak işi filoloji alanında arkeografi olarak adlandırılır. Bir eseri inceleme ve yayımlamadan önce, onun varlığını ortaya çıkarmak gerekir. İşte bilimsel yöntemlerle çeşitli özelliklere sahip yazma eserleri toplamak için yapılmış olan ilmî gezilere de Arkeografik keşif denir (Gosmanov 1994: 19). Bu türden ilmî gezilerin çalışma alanları oldukça geniştir: Özel arşivlerdeki belgeleri, kişilere ait kütüphanelerdeki yazma eserleri bulup ortaya çıkarmak, resmî olmayan yerlerde muhafaza edilen eserleri ve belgeleri toplamak ve kayda geçirmek Arkeografik keşfin görevleri arasında yer alır (Gosmanov 1994: 19) Kazan Devlet Üniversitesindeki Türkçe yazma eserler de bu arkeografik gezilerin sonucunda bulunup ortaya çıkarılan eserlerin kolleksiyonundan oluşmaktadır. Bu sebeple konumuzun daha iyi anlaşılması için Kazan Üniversitesinde arkeografik gezilerin tarihî ve geleneği hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. Kazan Üniversitesi nde arkeografik gezilere resmî olarak 1963 yılında başlanır. Kazan Üniversitesinin SSSR Tarih Bölümü 1963 ten 1988 e kadar bu gezileri her yıl tekrarlamış, 1989 yılından sonra ise, Kazan Üniversitesinde yeni kurulan Tatar Halkı Tarihi Bölümü bu gezileri devam ettirmiştir. Yaklaşık olarak bu geziler, 30 yıl sürmüş ve bilim adamlarından oluşan heyet tarafından Tataristan daki pek çok bölge, köylere varıncaya kadar gezilmiş ve çok sayıda el yazması, belge ve materyal toplanmıştır (Gosmanov 1994: 19). Sovyet dönemi için geçerli olan bu faaliyetin tarihsel bir arkaplânı da vardır. Öyle ki Kazan Üniversitesinde, el yazma toplama işi çok eski ve zengin bir tarihe sahiptir. Tatar halkının el yazma eserlerini toplama işi, XIX. yüzyılın başlarına kadar gider. XVIII. yüzyılın sonlarında, Tatar gimnazyumlarında ve daha sonra 1804 yılında Kazan Üniversitesinin kurulmasıyla, Doğu Araştırmaları (Vostokovedenie) Bölümünde Tatarca ve Arapça dersler veren meşhur Tatar bilgini İbrahim Halfin ( ) ilk olarak Türk halklarına ait yazma eserleri toplamaya başlar ve bunlar üzerinde bilimsel monografiler ortaya koyar. Örneğin İ. Halfin 1822 yılında Eski el yazma kaynaklara dayanarak Ahval i Çingizhan ve Aksak Timur adlı kitabı yayımlar. Bunun gibi Defter i Çengizname adlı eserin de bir bölümünü yayımlar (Gosmanov 1994: 19-20). Kazan Üniversitesinde kayıtlı bulunan Şark ve Tatar el yazmalarının büyük bir bölümü Halfin in kütüphanesindeki eserlerden oluşmaktadır

4 Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları Paşa Yavuzarslan 155 (Gosmanov1994: 20) yılına kadar tek nüsha olarak bilinen Kadir Galibek in Cemiyetü t Tevarih adlı el yazması da (1602 yılında Kasım şehrinde yazılmış) İ. Halfin in el yazmaları bölümünde yer almaktadır (Gosmanov 1994: 20). Kazan Üniversitesinde el yazmaları üzerine çalışan bir diğer önemli isim, meşhur Oryantalist, Kazan Üniversitesi profesörü ve Rusya Fenler Akademisinin üyesi Hristian Martin Fren dir ( ). Ancak şunu belirtmek gerekir ki Fren, Tatar arkeografisi ve tekstolojisi üzerine yaptığı çalışmaları İ. Halfin e borçludur. Kazan a Almanya dan gelen bu bilim adamı, Arapça ve Farsçayı bilmekteydi, fakat Tatar dilini Kazan Üniversitesinin Tatar dili okutmanı olan İ. Halfin den öğrenmiştir (Gosmanov 1994: 20). Fren, 1816 yılında Viyana da yıllık olarak çıkan «Şark Hazineleri» (Fundgruben des Orients) adlı dergide Defter i Çengizname yi Latince tercümesiyle birlikte yayımlar. Bu çalışmalara ünlü Avusturyalı tarihçi Josef Hammer de katılır. Halfin, Fren ve Hammer Timur Kotlug Han ın Uygur harfleri ile yazılmış olan Yarlıkları nı yayımlarlar (Gosmanov 1994: 20). Halfin ile Fren in arkeografi alanındaki çalışmaları, Fren in St. Petersburg a gitmesiyle de devam eder. Bu iki bilim adamı uzun süre üzerinde çalıştıkları meşhur Hive Hanı Ebülgazi Bahadır Han ın Şecere i Türk adlı kitabını tenkitli olarak yayımlarlar (Gosmanov 1994: 20-21). Burada M. K. Gosmanov un bu iki bilim adamı hakkındaki sözlerine yer vermek istiyorum: Fren Kazan da Halfin den Tatarca öğrenmiş, Halfin ise, Fren den tekstoloji biliminin önemli sırlarını keşfetmiştir. (Gosmanov 1994: 21). Fren ve Halfin den sonra Kazan Üniversitesi nde Tatarca el yazmalarıyla uğraşan bilim adamları arasında meşhur profesörlerden Karl Fuks ( ) Mirza Aleksandr Kazem-Bek ( ), İl ya Nikolayeviç Berezin ( ) gelir. Karl Fuks el yazmalarına dayanarak Rusça Kazan şehrinin ve Kazan hanlığının kısa, fakat bugün de değerini koruyan ilk bilimsel tarihini yazar (Kratkaja İstorija Goroda Kazani). XIX. yüzyıl Kazan Türkolojisinin kurucularından olan Mirza Kazem-Bek Şark dillerine ait el yazmalarını toplamaya, yayımlayıp gün ışığına çıkarmaya gayret göstermiştir. Mirza Kazem-Bek in tarihî kaynakları kullanarak yayımladığı Kırım Hanlığı Tarihi adlı eseri bugün de bilimselliğini korumaktadır. Kazem-Bek in Kazan Üniversitesindeki asistanı İ. N. Berezin, el yazma eserleri öğrenme, eski metinleri gün ışığına çıkarma işini bir adım ileri götürmüştür. Berezin Halfin in yayımladığı Kadır Galibek in Cemgiyetü t Tevârih adlı eserini Halfin in nüshasını esas alarak yeniden yayımlamıştır. Hammer-Fren ve Halfin in ortaklaşa yayımladıkları Türkî-Tatar diplomatik belgelere de yeni ilâveler yapmıştır (Gosmanov 1994: 21). Berezin in yayımladığı bu Yarlıklar bilim adamları tarafından uzun bir süre kullanılmıştır de Kazan Üniversitesinde Doğu Dilleri Bölümünün kapatılmasından sonra,

5 156 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 2. Haziran 2007 Kazan Üniversitesinde çok aktif olarak olmasa da, el yazma toplama işiyle İlmî Kütüphane müdürü Yiosif Fedoroviç Gotvald ( ) ilgilenir. Kazan Üniversitesindeki bazı elyazmaları, St. Petersburg a taşınmaktan kurtulmuşsa ve bunlara yenileri eklenmişse, bunu Gotvald a borçludur. Gotvald yapmış olduğu çalışmalarla, Kazan Üniversitesindeki el yazmalarının yok olmasını engellemiş ve Şark dillerine ait el yazmalarının yeniden çoğalmasını da sağlamıştır. (Gosmanov 1994: 21-22). Kazan Üniversitesinde el yazmaları toplama işiyle uğraşan bir başka önemli Türkolog Nikolay Fedoroviç Katanov dur ( ) Katanov aynı zamanda Kazan Üniversitesinde Çarlık Rusyanın sona erdirdiği ve St. Petersburg a taşıdığı Doğu Dilleri Bölümüne bağlı Türkoloji kürsüsünü de yeniden canlandıran kişidir. Katanov, basma eserlerle birlikte pek çok yazma eser toplamış ve şahsî bir kütüphane kurmuştur. Katanov un bu şahsî kütüphanesi bilindiği üzere, o zamanki Türk elçisinin gayretiyle satın alınıp bugün İstanbul da bulunan Türkiyat Enstitüsüne bağışlanmıştır. Bu bizim açımızdan bir kazanç olmasına karşın, Kazan Üniversitesi için büyük bir kayıp olmuştur. Tataristan da el yazması toplama işiyle sadece Kazan Üniversitesi bilim adamları uğraşmamış, eski yazmaları ortaya çıkarma, toplama ve onları değerlendirme işinde, ünlü Tatar şairi Gabdulla Tukay ın şep hazret dediği Şihabeddin Mercanî nin ( ) rolü de çok büyüktür. Mercanî, Tatar tarihî ile ilgili yazma kaynakları toplayarak, bunların temelinde ilk olarak Tatar Millî tarihini yazmıştır. Bunun gibi Eski Tatar Edebiyatına ait eserler hakkında çok değerli bir kaynak ortaya koymuştur: Müstefâdü l Ahbâr fi Ahvali Kazan ve Bulgar. Mercanî nin elyazmalarıyla ilgilenişi, Orta Asya daki kültür merkezlerinde okuduğu vakitlerde başlar. Mercanî, Buhara, Semerkand kültür merkezlerindeki cami ve medreselerde ve şahsî kolleksiyonlarda gördüğü Arapça-Farsça el yazmaları çok dikkatli inceler ve bu eserlerden Bulgar ve Tatar tarihine ait pek çok bilgi toplar (Gosmanov 1994: 22). Mercanî sadece eski elyazmaları toplamakla kalmaz, kendi çağında yaşayan âlim, yazar ve şairlerin elinden çıkmış eserleri de kayda geçirir. Hüseyin Feyizhan Oğlu nun meşhur Islah ı Medaris adlı eserinin nüshalarının günümüze kadar ulaşmasını Mercanî ye borçluyuz (Gosmanov 1994: 22). Tatar el yazma mirası üzerinde çalışanlardan birisi de Hüseyin Feyizhanov dur ( ). Feyizhanov, Mercanî nin eserlerini okuyup kavradıktan sonra Rus oryantalistlerinin çalışmalarını da iyice özümser ve Tatarların halk tarihini ortaya çıkarmak için el yazma mirası üzerinde bilgisini derinleştirmeye başlar. Feyzhanov her nerede olursa olsun el yazmalarının izini takip eder, bulduğu elyazmaları toplar ve onlar üzerinde çalışmalarını yürütür. Feyizhanov, Tataristan ın Tau bölgesindeki Eski Bulgar-Tatar mezar taşlarını bulur ve bunlar üzerinde Türkolojik değere sahip çok ciddî incelemeler yapar (Gosmanov 1994: 23). Feyzhanov, epitafik dediğimiz

6 Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları Paşa Yavuzarslan 157 mezar kitabelerini okuma metodunu keşfedenlerden sayılır (Gosmanov 1994: 23). Tatar şairi Gabdülcebbar Kandalıy nın gençlik çağında yazdığı ve tek nüshası Feyizhanov un kütüphanesinden Rusya Fenler Akademisine götürülen Risâle i İrşâd adlı eserin el yazma nüshasını da Feyzhanov a borçluyuz. Bunun gibi Kırgız halkının meşhur destanı Manas ın, XIX. yüzyılda farklı kaynaklardan tek bir yazma metnini ortaya koyan, elyazmalarını toplayan ve inceleyen Hüseyin Feyizhanov dur. (Gosmanov 1994: 23). Bu isimlerden başka, tarihçi, edip, pedagog, filozof ve gazeteci Rızaeddin Fahreddin ( ) de el yazmalarını toplama ve incelemede önemli bir yer teşkil eder. Rıza Fahreddin in yazma belgelerle ilgilenişi, onun Dinî Nezarette kadı olarak görev yaptığı yıllara rastlar. Rıza Fahreddin birkaç ciltten oluşan bio-bibliografik eseri olan Asar ı da bu yıllarda kaleme almaya başlamıştır. R. Fahreddin tarihle, edebiyatla ilgili yazma eserleri halktan toplama işinde, kendisinin redaktörlüğünü yaptığı Şura dergisinden çok yararlanmıştır. M. K. Gosmanov, Rıza Fahreddin in el yazma toplama işindeki başarısını şöyle dile getirmektedir: Eğer bu alimin yayımlayıp ortaya çıkardığı yadigârları ve arşivine topladığı el yazmalarını ayrıntılı olarak tavsif etmeye kalkışsak, ayrı bir kitap yazılabilir. (Gosmanov 1994: 23). Maalesef Rıza Fahreddin in bu alandaki çalışmaları Bolşevik Devriminden sonra devam etmemiştir. M. K. Gosmanov onun bu alandaki çalışmalarının önemini şöyle vurgulamaktadır: Eğer bugün biz çeşitli dönemleri olan tarihimizi gerçek olarak anlatabiliyorsak, çok ağır sınavlar geçiren medeniyetimizin facialarını az da olsa doğru anlayabiliyorsak ve anlamak istiyorsak, Rıza Kadı Fahreddin in topladığı ve sakladığı yazma eserlerden başka bir kaynağımız ve daha ileriye götürecek bir adımımız yoktur. (Gosmanov 1994: 23-24). Yazma eser toplayıcısı olarak değil de, yazma eserleri inceleyip yayımlayanlar arasında Hadi Atlasî ( ) de bulunmaktadır. Atlasî Tatarca Elyazma olarak adlandırılan (doğrusu Defter i Çingiznâme adlı eserin son bölümünden olan) tarihî yazmanın Farsça nüshasını bulur. Atlasî bu kaynağı inceleyip Kazan şehrinin ilk resmî isminin Bulgaru l-cedît olduğunu ortaya koyar (Gosmanov 1994: 24). 2.1 El-Yazma mecnunu bir Tatar bilgin: Said Vahidî Bu şahsiyetlerden sonra XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın başlarında yazma eserlerle hayatını geçiren ve el yazması mecnunu olarak adlandırılan Said Vahidî nin ( ) çalışmalarına yer vermek şarttır. Said Gabdelmennan oğlu Said Vahidî 1887 yılının 31 Mayısında Kazan şehrine bağlı Taşbilgi köyünde sıradan bir çiftçi ailesinde dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini doğduğu köyde alan Said daha sonra Eski Recepteki medresede eğitimine devam eder. Babası kendi mesleği olan demirci ustalığı yerine oğlunun okuyup büyük bir

7 158 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 2. Haziran 2007 âlim olmasını ister. Vahidî nin ilmî yönden büyüyüp gelişmesinde, şüphesiz doğup büyüdüğü bölgenin de büyük bir tesiri vardır. Doğduğu köy olan Taşbilgi köyünün kabristanlığında Bulgar döneminden kalma mezar taşları bulunmaktadır. Şakirt Said de doğduğu yerin ve öz milletinin tarihini araştırma arzusu, işte bu köyde nüksetmeye başlamıştır yılında Kazan a gelen Vahidî, Muhammediye medresesinde okumaya başlar, bu dönemde Kazan da ismi herkes tarafından zikredilen Meşhur Şihab Hazret Mercanî nin ilmî eserlerini okuyarak Mercanî nin fikirlerine kapılır. Özellikle Mercanî nin iki ciltlik Müstefâdü l-ahbâr fi-ahvâli Kazan ve Bulgar adlı eseri onda önemli bir tesir bırakır. Vahidî, Mercanî nin bu eserinde zikredilen yazma eserlerde eski tarihlerin saklı olduğunu anlar ve bunların izinden gidip toplamaya çalışır. Vahidî, Mercânî nin başlattığı arkeografik çalışmaları ömür boyu devam ettirir. Said Vahidî nin ilmî hayatına etki eden diğer bir faktör ise, 1905 yılında gerçekleşmiş olan Birinci Rus Devrimi dir. Bu dönemde halklara tanılan kısmî özgürlük, Rusya da yaşayan Türk halklarında da meyvelerini vermeye başlar. Vahidî Muhammediye medresesini tamamladıktan sonra 1912 yılında kendi köyünde Rus-Tatar ilkokulunda öğretmenliğe başlar, daha sonra Mamadış bölgesinde açılan mektebe öğretmen olarak atanır, tanınıp adı duyulan Said Vahidî Kazan daki 3 nolu mektepte görevlendirilir. Burada Tatar edebiyatı, Türk-Tatar ve Rus haklarının tarihleri hakkında dersler okutur (Gosmanov 1994: 26). Said Vahidî bir yandan öğretmenlik yaparken bir yandan da arkeografik çalışmalarını devam ettirir. Her nerede olursa olsun ve kiminle karşılaşırsa eski rivayetler, el yazmaları hakkında sorup soruşturup imkân buldukça yazmaları görmeye çalışır, fırsat buldukça bunları sahiplerinden alıp toplar. Said Vahidî, 1912 yılında Mamadış yakınlarında bulunan Mamalay köyünde Rahmetulla isimli bir yaşlı adamda eski zamanlardan kalma, çok hikmetli bir yazının varlığı hakkında duyum alır. Bu yazı söylendiğine göre kişileri çeşitli hastalıklardan kurtarmaktadır. Ancak yazı tanımayan, yani okuma-yazması olmayan Rahmetulla amca Said Vahidî ye yazı hakkında hemen bilgi vermez. Kendi köylülerine hastalıktan iyileşmek için verdiği bu yazıyı, Said Vahidî ye uzun yalvarma ve ihsanlar sonucunda zorlukla bir kez okumak üzere verir. Muhammediye medresesindeyken İ. N. Berezin ve W. Radloff un Cuçi Ulusu (Altın Orda) ve Kırım Hanlarının Yarlıklarına ait klâsik çalışmalarından haberi olan Vahidî bu yazının ne olduğunu hemen anlar. İşte bu sihirli yazı, Kazan Hanlığı devrinden kalan, ve o güne kadar hiçbir âlime nasip olmayan ve çok nadir dokümanlardan olan 1523 yılında verilen Tarhanlık yarlığının tam nüshasıdır. Dokümanın değerini anlayan Said Vahidî, dokümanın geleceği hakkında çok kaygılanır, ancak sahibinin de vermeyeceğini anladığından dokümanın bir kopyasını çıkarır. Said Vahidî bu belgeyi bulmaktan aldığı hazla tarihçi Hadi Atlâsi ile birlikte çalışarak, «Kazan Hanlığı» isimli hacimli kitabı yazar (Gosmanov 1994: 26).

8 Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları Paşa Yavuzarslan 159 Said Vahidî, 1928 yılında Tataristan ın İlmî Öğrenme Cemiyeti ne bağlı Arkeografik Komisyonda elyazması toplama ve bu yazmaları inceleme işini üstlenir. Bunun gibi Vahidî 1934 yılında SSSR Fenler Akademisi Doğu Halklarını Öğrenme Enstitüsü tarafından Tataristan da oluşturulan arkeografik geziye de katılır. Said Vahidî nin 1905 yılından beri el yazmalarını araştırıp, toplamaya başladığını yukarıda zikretmiştik. Bu arkeografik geziler sonucunda 1920 li yılların ortasında Vahidî nin şahsî kütüphanesinde sayıca çok ve özellikleri açısından da pek kıymetli el yazması koleksiyonu bulunmaktaydı. Said Vahidî, bu gibi tarihî yadigârların kişilerde değil, bilim kurumlarında saklanması gerektiğinin farkına varır ve 1925 yılının 10 Şubatında 200 den fazla elyazmasını ve Sehibgerey yarlığını da Akademi Merkezine bağlı TASSR Devlet Müzesine hediye eder. Vahidî kendisine takdim edilen parayı da asla kabul etmez (Gosmanov 1994: 30). Said Vahidî bunun gibi 1930 yılında açılmış olan Ekonomi Enstitüsüne de kendi el yazma koleksiyonundan 1127 eseri hediye eder ve bundan da asla para almaz. (Gosmanov 1994: 30). Vahidî 500 den fazla el yazmasını da SSSR Fenler Akademisinin Doğu Dilleri Enstitüsüne bağışlar yılında Ekonomi Enstitüsü tarafından Veli Zebirev in başkanlığındaki Arkeografik Geziye katılır ve bu gezide beklenenden daha çok sayıda el yazması toplarlar. 1200den fazla el yazması ve 1000 den fazla da çeşitli belge bu arkeografik gezi sonucunda kütüphane kayıtlarına eklenir. (Gosmanov 1994:30). M. K. Gosmanov arkeografi gezilerinin Vahidî ile başladığını şöyle dile getirir: El yazma toplamak için halk arasına çıkma düşüncesi bize Vahidî den miras kalmıştır. Eğer son yıl boyunca Kazan Devlet Üniversitesinde, G. İbarahimov adlı Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü nde arkeogarfik geziler düzenleyip, bugüne kadar den fazla el yazması toplanmışsa biz bunu Said Vahidî ye borçluyuz (Gosmanov 1994:33). Stalin dönemi millî elit-entellektüel tasfiyelerinin Tataristan daki kurbanlarından biri de Said Vahidî olmuştur. Bu derecede hizmetleri olan bir âlim 1937 yılının 29 Kasımında tutuklanır. Aynı yılın 28 Aralığında «Üçlü» Mahkeme tarafından Pantürkist, faşist, Japonya ve Çin yardımıyla Tatar Devletini kurma iddialarıyla suçlanır. Vahidî bu iddiaları kabul etmez, fakat 1938 yılının 5 Ocağında kurşuna dizilir. Said Vahidî nin kurşuna dizilmesi el yazma eserlerin geleceğinde de sembolik bir yere sahiptir li yılların ortasından başlayarak, harf değiştirme; Latinizasyon kampanyasıyla birlikte korkudan Kazan da yüzlerce ve binlerce el yazmasını yok etme, nehirlere atma, toprağa gömme ve hatta meydanlarda yakma işi başlar. (Gosmanov 1994:34). M. K. Gosmanov bu konuda şöyle bir ifade kullanır: Kitapla savaşmak ve onları ateşe atıp yakmak kampanyası bizim ülkemizden, Faşist Almanya ya kadar ulaşmış, ancak kitap yakma işlerinde faşistleri ayıplama modası olarak Hitleri göstersek de Rusya da bu iş kırk yıldan fazla sürmüştür (Gosmanov 1994:34).

9 160 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 2. Haziran 2007 Vahidî nin kurşuna dizilmesi ve hemen akabinde İkinci Dünya Savaşının patlak vermesi, üniversite ve şahıslar tarafından yapılan arkeografik çalışmaları 1950 lı yıllara kadar kesintiye uğratmıştır li yıllarda Kazan Üniversitesi kütüphanesine seyrek de olsa tekrar Tatarca el yazması girmeye başlar. Bu yıllarda onlarca yazma üniversitede görev yapmakta olan Cevad Almaz tarafından toplanıp kayda geçirilmiştir. Kazan Üniversitesinde elyazmalarını sistemli olarak toplamak için halk arasına çıkma işi 1960 yılında başlamış ve bunun için de özel komisyonlar ve kuruluşlar tesis edilmiştir. SSSR zamanında Kazan Üniversitesinin SSSR Tarihi Bölümünce ve daha sonra aynı üniversitede yeni açılan Tatar Halkı Tarihi Bölümünce başlatılan bilimsel ve sistemli arkeografik gezilerin yukarıda da bahsettiğimiz üzere çok eskilere giden bir geleneği mevcuttur. Bu arkeografik gezilere kadar, Kazan Devlet Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan el yazmalarının sayısı A.G. Kerimullin in ifadesine göre den fazladır. Bunların büyük bir bölümü Arapça, Farsça, Türkçedir ve az sayıda da Moğol, Çin, Tibet, Uygur ve Kore dillerine ait el yazmaları bulunmaktadır. Sovyet dönemi söz konusu olduğunda 1960 lı yıllardan sonra çeşitli resmî Kurumlar tarafından yapılan arkeografik geziler sonucunda ele geçirilen elyazması sayısı hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü yukarıda vermiş olduğum sayısı, her yıl tekrarlanan arkeografik geziler sonucunda ikiye katlanmıştır. Bu tarihten sonra Kazan da el yazması toplama işleri ile ilgilenen âlimlerin başında Kazan Üniversitesi Kütüphanesinin el yazmalar bölümünün Doğu Dilleri Sektörü müdürü Albert Fethi gelmektedir. Albert Fethi nin Kazan Üniversitesi kütüphanesinde bulunan Tatar ediplerinin ve âlimlerinin el yazmalarını tavsif eden birkaç fasikülden oluşan seri kitapları bulunmaktadır yılından 1992 yılına kadar M. K. Gosmanov un başkanlığındaki arkeografik gezilerde Kazan Üniversitesi kütüphanesine den fazla elyazması girmiştir. (Gosmanov 1994: 43) Kısacası Kazan Üniversitesi kütüphanesinde, XIX. yüzyıldan bugüne kadar yapılan arkeografik geziler sayesinde den fazla el yazması toplanmış ve bunların arasında Kıssa i Yusuf, Nehcül Feradis, Rabguzî nin Kısasu l Ebniyası, Cümcüme nâme, XIII-XIV. yüzyıllarda yazıldığı tahmin edilen Sekam Kıssası (Gosmanov 1994: 69); Kazan Hanlığı Yarlıkları gibi Türklük bilimi açısından çok değerli yazmalar bulunmaktadır. 3. Yazma Eserlerden Örnekler İskender-nâme H Tecridü l-akâid H. 963.

10 Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları Paşa Yavuzarslan 161 Tefsir-i Enfes-i Cevahir Kutbeddin Muhammed, Fıkh-ı Mesâil H. 892 Eşrefoğlu Rumî nin Müzekki n-nüfûs Kamusu l-alamdan Tatarca Tercümeler Tarih-i Beldetü l-tayebe H Tevârih-i Bulgariyye M Evliya Çelebi Müntehabat M Arapça-Türkçe Lügat H Aşık Paşa Garibname. Nevâyî Dîvanı M Sonuç Sonuç olarak Kazan Üniversitesi Kütüphanesinde den fazla el yazma eserin henüz bir katalogu yapılmamıştır. Bu değerli eserler, ilim dünyasının istifadesinden uzak bir şekilde bulunmaktadır. Türk bilimi için son derece önemli olan bu yazma eserlerden yaklaşık 2000 adedi demirbaşa kayıtlı olup diğerlerinin adları ve içerikleri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşmak imkânsızdır. Bu yazma koleksiyonun tam bir katalogu hazırlanıp bilim dünyasına sunulduğunda, sanırım gerek Türk tarihi, gerekse Türk dili ve tarihi hakkındaki pek çok karanlık nokta çözümleneceği gibi, var olan bilgilere de yenileri eklenecektir. Kaynaklar DEVLETŞİN, Gamircan (1999) Törki Tatar Ruhi Medeniyete Tarihı. Kazan: Tatarstan Fenler Akademisi Tarih İnstitutı. FETHİ, Albert (1960) N. İ. Lobaçevskiy İsemendege Fenni Kitaphane Kul yazmalarınıŋ Tasvirlaması: Tatar Ediplere hem Galimnereneŋ Kul yazmaları, V. Çıgarılış, Berençe Bülek, Kazan: Kazan Devlet Universitetı. FETHİ, Albert (1968) Kul yazmalar Tasvirlaması: Tatar Ediplere hem Galimnerneŋ Kul yazmaları, XII Çıgarılış. Öçençe Bülek, Kazan: Kazan Universitetı Neşriyatı. Formirovanie i Funktsionirovanie Tatarskogo Yazıka (1986), Kazan : Ministerstvo Prosvesçeniya RSFSR Kazanskij Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Gosudarstvennıy Pedagogiçeskiy İnstitut. GOSMANOV, Mirkasıym ( ) Kaurıy Kalem Ezennen. Kazan: Tatarstan Kitap Néşriyatı. İDEATULLİN, M.N. (1987) Arabskie Rukopisi po Astronomii i Matematike v fondax Nauçnoy biblioteki im.n.i. Lobaçevskogo. Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. İSLAMOV, R.F. (1998) Altın Urda hem Memlükler Misırı: Yazma Miras, Medeni Baglanışlar. Kazan: Matbugat Yortı Néşriyatı. İstoçnikovedenie i İstorija Tyurkskih Jazıkov (1978), Kazan : Akademija Nauk SSSR Kazanskij Filial. Kazanskiy Universitet ( ): Oçerki İstorii (1979), Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo

11 162 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 2. Haziran 2007 Universiteta. MAZİTOVA, H. A. (1972) İzuçenie Blijnego i Srednego Vostoka v Kazanskom Universitete: (Pervaja Polovina XIX veka). Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. MİNNEGULOV, H. Yu. (1993). Tatarskaja Literatura i Vostoçnaya Klassika. Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. MİHAYLOVA, S. M. (1991) Kazanskiy Universitet v Duhovnoj Kul ture Narodov Vostoka Rossii: (XIX Vek). Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. N. İ. Lobaçevskij İsemėndege Fenni Kitaphane Kul yazmalarınıŋ Tasvirlaması: Törki Teller Beleme (1962). IX Çıgarılış, Kazan: Kazan Devlet Universitetı. (Cavaplı redaktorı: Filologiya Fennere Kandidatı, Dotsent M. ZEKİEV). NOGMAN, Mostafa (1958) N. İ. Lobaçevskij İsemendege Fenni Kitaphane Kul yazmalarınıŋ Tasvirlaması: Kayum Nasıyri Kul yazmaları. III Çıgarılış, Kazan: Kazan Devlet Universitetı. Oçerki İstorii Kazanskogo Universiteta K 200 Letiju Kazanskogo Unicersiteta (2002), Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. Poema Kıssa i Yusuf Kul Gali (Problematika, Poetika, Jazyk Proizvedenija) (1988), Ufa: Başkirskijy Nauçnıj Tsentr Ural skogo Otdelenija Akademii Nauk SSSR. SAFİULLİNA, Rezeda Rifovna (2001) Peçatnaja Kniga Na Arabskom Yazıke u Tatar ( gg.). Kazan : Avtoreferat Diss. Tatar Edebiyatı Tarihı (1984) Kazan: Tatarstan Kitap Neşriyatı. VALEEV, R.M. (1998) Kazanskoe Vostokovedenie: İstoki i Razvitie: (XıX v. 20gg. XX. v.). Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. HAKOV, V. H. (1993). Tatar Edebi Tele. Kazan: Kazan Universitetı Neşriyatı. HİSAMOVA, F. M. (1999) Tatarskiy Yazık v Vostoçnoy Diplomatii Rossii (XVI Naçalo XIX vv.). Kazan : Kazanskij Gosudarstvennyj Universitet. HUDYAKOV, M. (1991) Oçerki Po İstorii Kazanskogo Hanstva. Moskva: İnsan. ZAKİEV, M. Z.- D. G.TUMAŞEVA (1964) Rol Kazanskogo Universiteta v Razvitii Tjurkologii. Problemy Tyurkologii i İstorii Vostokovedeniya, Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. (Redaktory: M. Z. Zakiev, A.S. Şofman, D.G. Tumaşeva), ZEYNULLİN, Cemil (1996). Kelile ve Dimne. Kazan: Megarif Neşriyatı. Paşa Yavuzarslan Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. Araştırma Alanı, Batı Türk Yazı Dili. Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sıhhiye-Ankara. Türkiye. Tel: / E-posta: Yazı bilgisi : Alındığı tarih: 14 Aralık 2006 Yayına kabul edildiği tarih: 10 Şubat 2007 E-yayın tarihi: 29 Haziran 2007 Çıktı sayfa sayısı: 11 Kaynak Sayısı: 24

SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASINDA TATARİSTAN DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ

SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASINDA TATARİSTAN DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASINDA TATARİSTAN DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ Erdal ŞAHİN * Özet 90 lı yılların başlarında Tataristan la Türkiye arasındaki çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin başlaması ve bu ilişkilerin

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

1 Bakınız: İstoriya oteçestvennogo vostokovedeniya do seredinı XIX. veka. M., 1990; İstoriya

1 Bakınız: İstoriya oteçestvennogo vostokovedeniya do seredinı XIX. veka. M., 1990; İstoriya R. M. Valeyev (Kazan) Kazan daki Üniversite Doğubilimi Fenomeni (XIX. XX. yy.) Kazan daki oryantalizm tarihinin çağdaş yerli doğubilim historiyografisi (tarih yazıcılığı), çeşitli kaynaklara dayanan ve

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONTENJANLARI

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONTENJANLARI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONTENJANLARI ÜLKE Üniversite Akademik Birim Eğitim dili Alan İsmi Derece Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Bankacılık 2 0 0 2 ARNAVUTLUK Epoka İşletme 2 0 0 2 Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 3. Ders 1.Literatür Taraması - Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? - Literatür taramasında kütüphaneler 2. Süreli Yayın nedir? Süreli Yayınların

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

TÜRKOLOJİNİN GELİŞİMİNDE KAZAN ÜNİVERSİTESİNİN ROLÜ *

TÜRKOLOJİNİN GELİŞİMİNDE KAZAN ÜNİVERSİTESİNİN ROLÜ * TÜRKOLOJİNİN GELİŞİMİNDE KAZAN ÜNİVERSİTESİNİN ROLÜ * M.Z. ZAKİEV D.G. TUMAŞEVA Kazan Üniversitesinde Türkolojiye dair yapılan çalışmaların gelişim tarihini iki aşamaya ayırmak mümkündür. Bunlar: Ekim

Detaylı

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40)

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) 16 Ekim 2015 BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Doç. Dr. Osman Karatay 10.50-11.20 Prof. Durmuş ARIK Çuvaşlarda Ata Ruhlarıyla İlgili İnanış ve Uygulamalar 11.20-11.40 Prof. Harun GÜNGÖR Erciyes Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor.

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Türkiye nin en iyi 10 kütüphanesi Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Kütüphaneler, başka yerde bir arada bulunması son derece zor

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ?

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? 78 bin kilometrelik yüz ölçümüne sahip Gürcistan, bir Güney Kafkasya ülkesi. Güney batısında Türkiye ile sınır komşusu olan Gürcistan, okuma yazma oranının yüksek olması

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) ANKARA

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) ANKARA Ek 1 GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) ANKARA Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

VİLNİUS KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN LİTVANYA TATARLARINA AİT EL YAZMASI ESERLER

VİLNİUS KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN LİTVANYA TATARLARINA AİT EL YAZMASI ESERLER 683 VİLNİUS KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN LİTVANYA TATARLARINA AİT EL YAZMASI ESERLER GÜLLÜDAĞ, Nesrin TÜRKİYE/TУРЦИЯ ÖZET 14. yüzyılın sonlarında Litvanya ve Polonya topraklarına yerleştirilen Kırım yarımadasından

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Aynur Ersoy Abant İzzet Baysal Üniversitesi ersoy_a@ibu.edu.tr 1 Bilgi Elde Etmenin Temel Yolu Okuma Okuma,

Detaylı

ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998)

ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998) ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998) Abdusadıkİrisov 20 Şubat 1928 de Özbekistan ın başkenti Taşkent te dünyaya geldi. Orta mektebi bitirdikten sonra 1946 da o zamanki adıyla

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I Ders No : 0020110021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER MERKEZİN KISA TARİHÇESİ 1982 - Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı 1983 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Birim Başkanlığı

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Mustafa YAYLA 1 Ahmet ALTAY 2 ÖZET Bu çalışmada Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ TANIM Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir. A-

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Sınav programları, ders programları

Sınav programları, ders programları FAKÜLTELER / ÖĞRENCİ İŞLERİ Üniversite senato ve yönetim kurulu kararları Senato kararları 2000 Devlet Arşivlerine Devredilir. Fakülte, Enstitü Kurulu Karar ve ekleri Fakülte kurul kararları Devlet Arşivlerine

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER: İskenderun Halk Kütüphanesi binası Türkiye ile Fransa arasında 23.06.1939 tarihinde imzalanan Hatay Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

MAKEDONYA KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER ÜZERİNE

MAKEDONYA KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER ÜZERİNE 69 MAKEDONYA KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER ÜZERİNE AYDEMİR, Yaşar * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bildirimiz, Makedonya Kütüphanelerinde bulunan Türkçe el yazması eserlerin genel bir tanıtımını konu

Detaylı

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu.

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Yüzyıllar sonra ortaya çıktı - Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof.Dr.Erol Altınsapan, Sivrihisar ilçesinde

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ EĞİTİME DESTEK AKADEMİSİ. açılan kapı SEDA. Bașarıya

SULTANGAZİ BELEDİYESİ EĞİTİME DESTEK AKADEMİSİ. açılan kapı SEDA. Bașarıya Bașarıya açılan kapı SULTANGAZİ BELEDİYESİ EĞİTİME DESTEK AKADEMİSİ SEDA SULTANGAZİ BELEDİYESİ EĞİTİM DESTEK AKADEMİSİ BAŞARIYA GİDEN YOL SULTANÇİFTLİĞİ SEDA İ nsanlar bireysel farklılık taşırlar. Bu farklılıkları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI (*)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI (*) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ VE DOKTORA KONTENJANLARI (*) PROGRAMLAR TEZLİ TEZSİZ DOKTORA TARİH (*) Yakınçağ Tarihi 10 - - Yeniçağ Tarihi 10 - - TÜRK DİLİ VE (*) Türk Dili

Detaylı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR Öğrenci Alınacak Program

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ TORBALI KENT ARŞİVİ VE TANITIM MERKEZİ GÖREVVE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TORBALI BELEDİYESİ TORBALI KENT ARŞİVİ VE TANITIM MERKEZİ GÖREVVE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: Amaç T.C. TORBALI BELEDİYESİ TORBALI KENT ARŞİVİ VE TANITIM MERKEZİ GÖREVVE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmelik Torbalı Belediyesi Kent Arşivi

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK Öğrenci Alınacak Program Adı BANKACILIK VE FİNANS DOKTORA BANKACILIK VE FİNAS TEZLİ YÜKSEK BANKACILIK VE FİNAS TEZSİZ YÜKSEK Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

İyi Girişimler ve Uygulamalar II. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir

İyi Girişimler ve Uygulamalar II. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir İyi Girişimler ve Uygulamalar II. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir Yrd.Doç.Dr. Güssün GÜNEŞ, Marmara Üniversitesi gussun.gunes@marmara.edu.tr

Detaylı

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor...

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor... Sevgili öğrenciler, değerli veliler... Dershanelerin dönüşüm sürecini kamuoyundan takip ettiniz. Biz de final dergisi dershaneleri olarak artık final liseleri ne dönüşüyoruz. final liseleri Hiçbir başarı

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Ortak Dersler Sanal Sınıf Sistemi Kullanım Kılavuzu

Ortak Dersler Sanal Sınıf Sistemi Kullanım Kılavuzu Ortak Dersler Sanal Sınıf Sistemi Kullanım Kılavuzu Ortak Dersler, tüm üniversite bölümlerinde fakülte ve meslek yüksekokulu farkı gözetmeksizin, aynı olan bazı derslerin tek bir sistem üzerinden öğretimin

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 200 20 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Yüksek Lisans Programı 200-20

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün Mesajı Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğu 02.01.2012 tarihinden

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 26/06/ /12

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 26/06/ /12 Üniversitemiz Senatosu 26.06.2015 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı