SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

2 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (San-Tez) Projeleri kapsamında yürütülecek projelerle ilgili her türlü işlem; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Tezleri (San-Tez) Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, proje başvuru dokümanı, proje sözleşmesi ve teknik ve mali kılavuzda belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. 1

3 1. GENEL KURALLAR 1.1. Üniversite Rektörü dışında idari görevi bulunan öğretim üyeleri de San- Tez projelerinde yürütücü olarak yer alabilir Projelerde görevlendirilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla, ilgili Yönetmelik esasları çerçevesinde belirlenen miktarlarda proje ödemesi yapılır Desteklenen proje ekibinde yer alan tez öğrencisi, herhangi bir kurumda çalışmadığına dair sosyal güvenlik kurumundan belge getirmek zorundadır. Getirmemesi halinde çalışan tez öğrenci ücreti ödenir Halen üniversitede lisans/lisansüstü veya doktora seviyesinde öğrenim gören ve herhangi bir işte ücret karşılığı çalışmayan öğrenciler proje ekibinde yardımcı personel olarak gösterilse dahi bu öğrenciler için proje ödemesi yapılmaz Proje ekibinde yer alacak yardımcı araştırmacıların doktora ve üstü akademik dereceye sahip olması gereklidir Tez öğrencilerine yapılan proje ödemeleri, proje yürütücüsü tarafından bu kılavuz ekinde verilen onaylı öğrenci formunun her ay üniversitenin ilgili birimine teslim edilmesini müteakip yapılır. Bu belgenin dışında başka belge istenmez Aynı anda birden fazla projede görev alan proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personele en fazla iki (2) projeden ödeme yapılır Aynı anda birden fazla projede görev alan proje personelinden yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sadece bir projeden ödeme yapılır Bir projeye ek süre verilmesi durumunda, ek bütçe talebi ve ek süre için personel ödemesi yapılamaz Proje ek süresi içerisinde; Yeni alım, Daha önce siparişi ve sözleşmesi yapılmış olmakla birlikte bedeli ödenmemiş satın almalar, Bu alımlar için gerekmesi halinde proje bütçe kalemleri arasında aktarma, Proje bütçesinde planlanmakla birlikte süresi içerisinde gerçekleşmeyen seyahatler, yapılabilir. 2

4 2. PROJELERİN DESTEKLENME KARARI VE SÖZLEŞME YAPILMASI Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen projeler, sözleşme tarafları olan Proje Yürütücüsü, Üniversite, Firma ve Bakanlık tarafından imzalanmasını takiben, proje sözleşmesinde belirtilen tarih itibariyle başlamış kabul edilir. Bakanlık tarafından desteklenmesine karar verilen ve ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde başlatılmayan projeler iptal edilmiş sayılır. 3

5 3. PROJE ADINA BANKA HESAP NUMARASI AÇILMASI VE PROJE ÖDEMELERİ 3.1. Desteklenmesi uygun bulunan projeler için Bakanlığın bildirimini müteakip, projenin yürütüleceği Yükseköğrenim Kurumu tarafından bankalardan birinde proje adına açtırılan proje özel hesabı Bakanlığa resmi yazı ekinde bildirilir. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine proje özel hesaplarını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından ödenir Bakanlık, proje 1. dönem ödemesini, proje sözleşmesinin imzalanmasını müteakip bütçe olanaklarını da dikkate alarak en fazla 30 gün içerisinde proje hesabına yatırır. Aynı dönem için Firma katkısının da en geç 45 gün içinde yatırılması gerekir Proje ortağı firmalar tarafından yatırılan dönemsel ödeme dekontlarında aşağıdaki bilgiler açık bir şekilde belirtilmek zorundadır; Projenin yürütüldüğü üniversitenin adı, Proje numarası, Ödemenin ait olduğu dönem, Yatırılan miktar Proje ortağı firmalar, firma katkısına ait dönemsel ödeme dekontunun bir nüshasını elektronik ortamda veya yazı ekinde Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne göndermekle, proje yürütücüsü ise dekontun Bakanlığa zamanında ulaştırılması ile yükümlüdürler Firma katkısı yatırılmadan proje hesabından harcama yapılamaz Yapılan harcamalarla ilgili tüm faturalar aşağıdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde Bakanlık adına düzenlenir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ Proje No: 00XXX.STZ Maltepe Vergi Dairesi Vergi No:

6 4. PROJE PERSONELİ ÜCRETLENDİRME ESASLARI San-Tez projelerinde yer alan proje personeline aylık ücret ödemesi ile ilgili olarak uygulamada aşağıdaki hususlar yerine getirilir: 4.1. Proje personeline proje süresince, Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde proje ödemesi yapılır Bu türden bir ödemenin yapılabilmesi için; Proje bütçesinde, ödeme yapılacak kişilerin adı ve niteliği, ücret alacakları süre ve aylık miktarları belirtilerek, gerekli ödeneğin yer alması şarttır Proje bütçesinde adı bulunmayan kişilere Bakanlık onayı alınmadan herhangi bir ödeme yapılamaz. Yapılması halinde ödenen bu miktarların Bakanlığa geri ödenmesinden üniversite ilgili birimi ve proje yürütücüsü müştereken sorumludur Proje yürütücüsü ve tez öğrencilerine yapılacak ücret ödemesi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlar Proje yürürlüğe girdikten sonra, her tez öğrencisi için ilişikteki Doktora/Yüksek Lisans Öğrencisi Bilgi Formu, her bir Yardımcı Araştırmacı ve Yardımcı Personel için ilişikteki bilgi formları yürütücü tarafından doldurularak her ay üniversitenin ilgili birimine iletilir Tez Öğrencisi ödemesi - Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen ücretleri aşmamak kaydıyla doktora ve yüksek lisans öğrencilerine yapılacak ödemeler olup aylık ödemeler şeklinde Proje yürütücüsü tarafından imzalanan Doktora/Yüksek Lisans Öğrencisi Aylık Ödeme Formu karşılığında yapılır. Tez öğrencisinin bir aydan fazla süreyle eğitim v.b. nedenlerle yurt içinde başka bir şehirde veya yurt dışında görevli olması halinde ilgili ay için ödeme yapılmaz Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacı Aylık Proje Ödemesi 5593 Sayılı Kanun ile Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen ücretleri aşmamak kaydıyla yürütücü ve yardımcı araştırmacılara yapılacak aylık proje ödemesidir. San-Tez kapsamında öğretim üyelerine telif ücreti yerine projede çalıştığı süre boyunca aylık proje ödemesi yapılmaktadır. Bu nedenle, projede fiilen yer alınmayan sürelerde (bir aydan fazla sürelerde yurt dışında bulunma veya raporlu olma durumu) aylık ödeme yapılmaz. 5

7 4.8. Yardımcı Personel Aylık Proje Ödemesi Sayılı Kanun ile Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen ücretleri aşmamak kaydıyla projede çalışacak, araştırmacı olmayan, üniversite veya proje ortağı firmada görevli personele yapılacak aylık proje ödemeleridir Yardımcı personelin proje ortağı firma elemanı olması halinde; Firma tarafından ilgili personelin çalıştığı aya ait San-Tez ödemesi maaş bordrosuna dahil edilerek vergi ve SSK prim kesintisi yapılır, İlgili personele, maaş bordrosu dâhilinde proje ödemesi yapıldığına dair San-Tez Projesi Yardımcı Personel ödeme belgesi imzalatılır San-Tez Projesi Yardımcı Personel ödeme belgesi proje yürütücüsü tarafından da onaylanarak üniversite ilgili birimine teslim edilir Üniversite ilgili birimi tarafından proje bütçesinde bu personel için yapılacak ödeme miktarının kontrol edilmesini müteakip firma elemanı yardımcı personel aylık proje ödemesi firmanın hesap numarasına aktarılır Firma ödemesinin proje bütçesinde belirtilen ödemeden fazla olması halinde proje bütçesinde belirtilen tutar firmaya aktarılır Firma ödemesinin proje bütçesinde belirtilen ödemeden az olması halinde ise ödeme belgesinde yer alan tutar aktarılır, kalan miktar bir sonraki ay firma tarafından tamamlanarak ödeme belgesine eklenir Yardımcı personelin veya yardımcı araştırmacının farklı bir üniversiteden olması halinde San-Tez projesinde yer alan yardımcı personel/yardımcı araştırmacı görevli olduğu üniversiteden ödemenin yapılacağı aya ait maaş bordrosunun bir suretini proje yürütücüsüne gönderir Proje yürütücüsü yardımcı personel/yardımcı araştırmacı ödeme talep formuyla birlikte kişinin maaş bordrosunu projenin yürütüldüğü üniversitenin ilgili birimine teslim eder Projenin yürütüldüğü üniversite, San-Tez projesi kapsamında ödeyeceği ücreti kişinin maaş bordrosundaki gelir vergisi dilimini göz önünde tutarak, gerekli vergi kesintilerini yaptıktan sonra personel ödemesini ilgilinin hesap numarasına aktarır. 6

8 4.11. San-Tez kapsamında Tez Öğrencisi/Yardımcı Araştırmacı/Üniversitede çalışan Yardımcı Personel Aylık ödemeleri üniversitenin ilgili birimi tarafından her ay, ilgiliye ait banka hesabına yatırılır Yürütücüden Tez Öğrencisi/Yardımcı Araştırmacı/Yardımcı Personel Aylık Ödeme Formu gelmemesi halinde kişiye ödeme yapılmaz Herhangi bir sebepten dolayı ödemelerin süre dolmadan durdurulması halinde, proje yürütücüsü ödemenin durdurulacağına dair bir yazıyı üniversitenin ilgili birimine iletmek zorundadır Yürütücünün talebi ile yeni bir kişiye aylık ödeme yapılabilmesi, sözleşme ekinde tez öğrencileri için istenen belgelerin yeni tez öğrencisi için hazırlanarak Bakanlığa gönderilmesini Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip yapılabilir Yardımcı araştırmacılar ve yardımcı personele yapılacak ücret ödemesi ise projenin başlaması için gerekli hazırlık döneminin tamamlanmasından sonra başlar. Bu sürenin uzunluğu projenin niteliğine göre değişebilir, ancak hazırlık dönemi 6 aydan fazla olamaz. 7

9 5. SEYAHAT GİDERLERİ 5.1. Proje ekibinin proje süresi içerisinde katılacağı en fazla 4 uluslararası bilimsel toplantı ile ilgili giderler proje bütçesinden karşılanır Devlet Üniversitelerinde görevli proje personelinin proje kapsamında gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir Özel yükseköğretim kurumlarında görevli proje personeli ile projede görevli olmakla birlikte üniversitede görevli olmayan tez öğrencileri, yardımcı araştırmacılar ve yardımcı personelin proje kapsamında gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde Tablo 1 ve Tablo 2 ye göre ödenir Yurt dışı ve yurt içi kongre, fuar, seminer v.b. katılım ücretleri proje bütçesinden ödenmez YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU H - CETVELİ 10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları GÜNDELİK MİKTARI I. Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde: 33) (TL) A. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 51,00 b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 46,00 B. Memur ve Hizmetlilerden; a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 38,50 b) Ek göstergesi 5800 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,50 c) Ek göstergesi 3000 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 33,00 d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 29,50 e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 28, sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre 1) verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) * fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır. 8

10 Tablo:2 Unvanı Profesör Doçent- Yrd. Doçent Diğer Kişiler Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (BKK 2009/15244) Yurtdışı Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel(IV. Sütun) Yurtdışı Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel (V. Sütun) Yurtdışı Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel (Vı. Sütun) Yürürlükteki Gündelik Miktarı (TL) İlgili Cetvelin Gidilecek Ülke Kısmına Göre Belirlenecektir. İlgili Cetvelin Gidilecek Ülke Kısmına Göre Belirlenecektir. İlgili Cetvelin Gidilecek Ülke Kısmına Göre Belirlenecektir Yurtdışı seyahatlerde; ödenecek miktarlar Avrupa ülkeleri için her seyahatte kişi başına 2500 ABD Doları, Uzakdoğu ülkeleri ve Amerika için ise 3500 ABD Doları karşılığı TL. yi geçemez. 9

11 6. PROJE PERSONELİ AYLIK ÖDEME MİKTARLARI 6.1. Projede görev alan proje yürütücüsü, tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personele projede görev aldığı süre için 5593 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak proje sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden aylık ücret ödemesi yapılır Sayılı Kanunun 10. Maddesinin son fıkrasına ve Yönetmelik esaslarına göre yapılacak ödemelerin üst sınırları aşağıda belirtilmiştir. Proje Personeline Ödenecek Aylık Ücret Üst Sınırları a) Proje Yürütücüsü: 950,00 TL/ay b) Yardımcı Araştırmacı : 750,00 TL/ay c) Yardımcı Personel : 500,00 TL/ay d) Tez Öğrencisi: Herhangi bir kurumda çalışmayan Doktora Öğrencisi: 1.750,00 TL/ay Herhangi bir kurumda çalışmayan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.500,00 TL/ay Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 750,00 TL/ay Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Y. Lisans Öğrencisi: 600,00 TL/ay 6.2. Bir Projede birden fazla tez öğrencisinin görevlendirildiği ve her birinin tezinin projenin bir parçası olacağı üniversite tarafından kabul edildiği durumda; tez öğrencilerine ödenecek toplam tutar 3.500,00 TL den fazla olamaz Bir projede birden fazla yardımcı araştırmacı çalışması halinde, bu personellere proje kapsamında ödenecek aylık ücret toplamı, proje yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (1.900,00 TL.) geçemez Bir projede birden fazla yardımcı personel çalışması halinde, bu personellere proje kapsamında ödenecek aylık ücret toplamı, proje yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (1.900,00 TL.) geçemez Bir projede, projenin belirli bir bölümü için danışmanlık hizmeti alınması gerekmesi halinde, danışmanlık alınacak kişiye ödenecek aylık ücret, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmaması şartıyla, proje yürütücüsüne ödenecek aylık ücretin iki katını (1.900,00 TL.) aşamaz. 10

12 7. GELİŞME RAPORLARI Gelişme Raporu Proje Yürütücüsü ve firma tarafından üç aylık dönemlerde hazırlanır, ekinde o dönemde yapılan alımlara ve ödemelere ilişkin fatura ve makbuz fotokopileri ile takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa sunulur ve aynı zamanda elektronik ortamda proje izleyicisine gönderilir. Rapor formatları ve rapor hazırlama kılavuzunun yenilenmesi halinde Bakanlık WEB sayfasından duyuru yapılır. Proje yürütücüleri ve proje ortağı firmalar raporlarını yeni formata göre Bakanlığa sunmak zorunda olup, eski formatta sunulan raporlar kabul edilmez. 8. GERÇEKLEŞME RAPORLARI Bakanlık tarafından yayınlanan formata ve kılavuza uygun olarak hazırlanan Gerçekleşme Raporu, proje yürütücüsü, tez öğrencisi ve firma temsilcisi tarafından altı aylık dönemlerde hazırlanarak takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa sunulur ve aynı zamanda elektronik ortamda proje izleyicisine gönderilir. Gerçekleşme raporu, dönemsel teknik kazanımlar, faaliyetler ve gerçekleşmeler, projedeki ilerlemeler, ara çıktılar, planlanandan zaman/maliyet/kapsam olarak gerçekleşen veya öngörülen sapmalar, bu sapmaların proje gelişimine etkisi, alınması gerekli önlemleri ve benzeri bilgiyi içerecek olup, proje kapsamında yürütülen bilimsel çalışmalar detaylı olarak raporda yer alır. 9. İZLEYİCİ RAPORLARI Bakanlık tarafından yayınlanan formata ve kılavuza uygun olarak, izleyici sözleşmesinde belirtilen dönemlerde izleyici tarafından hazırlanan İzleme Raporu ilgili dönemi takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa sunulur. İzleyici raporu, projede gerçekleşen teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, zaman/maliyet/kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, harcamaların faaliyetlerle uyumunu, proje ekibi arasındaki uyumu ve işbirliğini, proje kapsamında satın alınan donanım ve sarf malzemesinin kullanım durumunu değerlendirmek amacıyla izleyici tarafından altı aylık dönemlerde düzenlenerek Bakanlığa sunulur. Bu dokümanın geçerlilik tarihi : 01 Mart

13 SAN-TEZ PROJELERİ DOKTORA/YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ AYLIK ÖDEME FORMU Proje Kod No :... Proje Adı : Tez öğrencisi ödemesi Alacak Kişinin : Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... Vergi Dairesi ve Vergi No:. Banka Adı :... Şube Adı ve Kodu :... Hesap No :... Bölümü : Öğrenim Programı : Doktora Öğrencisi Yüksek Lisans Öğrencisi Öğrenci Ücretli Çalışıyor mu? : Evet Hayır Aylık ücret Alacağı Süre : /... /20 - /... /20... (Toplam... Ay) Aylık ücret Ödemesi Yapılacak Ay :... Aylık Proje Ödeme Miktarı :... YTL (İlgili Üniversite Birimine)... Yukarıda bilgileri verilen öğrenci, tezi ile ilgili olarak uygulama amacıyla, yürütücüsü olduğum projede yer almaktadır. Belirtilen süre için aylık ödemesinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder, bu bilgilerde olacak herhangi bir değişikliği zamanında ilgili birime bildireceğimi taahhüt ederim. Proje Yürütücüsü İmza Tarih / /20 Yürürlükte olan T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Kamu kurum veya kuruluşlarından desteklenen başka bir projeden burs almadığımı taahhüt ve beyan ederim. Tez öğrencisi İmza Tarih / /20 Ek: 1. Kimlik fotokopisi 12

14 SAN-TEZ PROJELERİ YARDIMCI ARAŞTIRMACI AYLIK ÖDEME FORMU Proje Kodu :... Proje Adı : Ücret Alacak Kişinin : Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... Vergi Dairesi ve Vergi No:. Banka Adı :... Şube Adı ve Kodu :... Hesap No :... Üniversitesi/Çalıştığı Kurumu:.. Ücret Alacağı Süre : /... /20 - /... /20... (Toplam... Ay) Ücret Ödemesi Yapılacak Ay :... Ödenecek Aylık Miktarı :... YTL...( İlgili Üniversite Birimine) Yukarıda bilgileri verilen araştırmacı, araştırması ile ilgili olarak uygulama amacıyla, yürütücüsü olduğum projede yer almaktadır. Belirtilen süre için aylık ücret ödemesinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder, bu bilgilerde olacak herhangi bir değişikliği zamanında ilgili birime bildireceğimi taahhüt ederim. Proje Yürütücüsü İmza Tarih / /20 Yürürlükte olan T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli başka bir projeden ücret almadığımı taahhüt ve beyan ederim. Yardımcı Araştırmacı İmza Tarih / /20 Ek: Kimlik fotokopisi 13

15 SAN-TEZ PROJELERİ YARDIMCI PERSONEL AYLIK ÖDEME FORMU Proje Kodu :... Proje Adı : Ücret Alacak Kişinin : Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... Vergi Dairesi ve Vergi No:. Banka Adı :... Şube Adı ve Kodu :... Hesap No :... Üniversitesi :.. Ücret Alacağı Süre : /... /20 - /... /20... (Toplam... Ay) Ücret Ödemesi Yapılacak Ay :... Ödenecek Aylık Miktarı :... YTL... İlgili Üniversite Birimi ne, Yukarıda bilgileri verilen personel yürütücüsü olduğum projede yer almaktadır. Belirtilen süre için aylık ücret ödemesinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder, bu bilgilerde olacak herhangi bir değişikliği zamanında ilgili birime bildireceğimi taahhüt ederim. Proje Yürütücüsü İmza Tarih / /20 Yürürlükte olan T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli başka bir projeden ücret almadığımı taahhüt ve beyan ederim. Yardımcı Personel İmza Tarih / /20 Ek: Kimlik fotokopisi 14

16 SAN-TEZ PROJELERİ YARDIMCI PERSONEL AYLIK ÖDEME FORMU (PROJE ORTAĞI FİRMADA ÇALIŞAN) Proje Kodu :... Proje Adı : Ücret Alacak Kişinin : Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... Vergi Dairesi ve Vergi No:. Banka Adı :... Şube Adı ve Kodu :... Hesap No :... Çalıştığı Firma:.. Ücret Alacağı Süre : /... /20 - /... /20... (Toplam... Ay) Ücret Ödemesi Yapılacak Ay :... Ödenecek Aylık Miktarı :... YTL... (İlgili Üniversite Birimine) Yukarıda bilgileri verilen personel yürütücüsü olduğum projede yer almaktadır. Belirtilen süre için aylık ücret ödemesinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder, bu bilgilerde olacak herhangi bir değişikliği zamanında ilgili birime bildireceğimi taahhüt ederim. Proje Yürütücüsü İmza Tarih / /20 T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Tezleri Programında desteklenen.. no lu proje kapsamında. 20 ayı için yukarıda belirtilen ödemeyi aldığımı taahhüt ve beyan ederim. Yardımcı Personel İmza Tarih / /20 Ek: Kimlik fotokopisi 15

17 Adı Soyadı Unvanı Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) YURTİÇİ / YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ Gündeliği Bütçe Yılı Yolculuk ve Oturma Tarihleri Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya Nerede Oturduğu Hareket Saatleri Gidiş Dönüş Gün Sayısı Bir Günlüğü TL/Yabancı Para GÜNDELİKLER Tutarı TL/Yabancı Para TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER Çeşidi ve Mevkii Tutarı TL/Yabancı Para Dairesi Cinsi Dövizin Kuru TL Toplam Tutar TL GENEL TOPLAM Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri Programı.. kod numaralı proje çerçevesinde. tarihinden..tarihine kadar süren görev sırasında yolculuk giderleri olarak tahakkuk eden.. TL yi gösterir bildirimdir. TC Kimlik No: Proje Yürütücüsü/Tez Öğrencisi/Yardımcı Birim Yetkilisi (*) Araştırmacı/Yardımcı Personel... /... / /... / 20 (İmza) Adı Soyadı : Unvanı : 16

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

X/5 ESASLAR 1. Madde 2-(**) Bu Esaslar, TÜBİTAK a bağlı Merkez, Enstitü ve

X/5 ESASLAR 1. Madde 2-(**) Bu Esaslar, TÜBİTAK a bağlı Merkez, Enstitü ve TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı