Belediye ye su sitemi Çorum'da önceki gün bazý bölgelerde yaþanan uzun süreli su kesintileri vatandaþlarýn eleþtirilerine neden oldu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye ye su sitemi Çorum'da önceki gün bazý bölgelerde yaþanan uzun süreli su kesintileri vatandaþlarýn eleþtirilerine neden oldu."

Transkript

1 Ailede yaþanan krize dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Evkuran: Deðerlerimizle dirilmeliyiz Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Aile yapýsýnda yaþanan krizi çözmek istiyorsak deðerlerimizle yeniden dirilmeliyiz dedi. Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu nda Medeniyet ve Kadýn Tasavvuru konulu konferans ÇORUM HABERÝ 11 DE Prof. Dr. Mehmet Evkuran 18 MART 2015 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Rektör, Kuzey Kampüs te arsa sahipleri ile buluþtu. Rektör den yeþil kampüs sözü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kuzey Kampüsü nde kamulaþtýrýlmasý yapýlan arsa sahipleri ile bir araya geldi. HABERÝ 15 DE 100. yýlýnda Çanakkale þehitlerimizi anýyoruz Çanakkale Deniz Zaferi nin 100. yýldönümü ve Çanakkale Þehitlerini Anma Günü nedeniyle program düzenlenecek. HABERÝ 14 DE Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet Av. Ahmet ÜNAL Milletvekili Adayý Belediye ye su sitemi Kampanya Çorum'da önceki gün bazý bölgelerde yaþanan uzun süreli su kesintileri vatandaþlarýn eleþtirilerine neden oldu. HABERÝ 2 DE 'Zaman En Kýymetli Hazinedir' sloganý Çorum Okuyor Çorum Valiliði, Çorum'da okuma alýþkanlýðý kazandýrmak, okuma bilincini yerleþtirmek ve kenti tanýtmak amacýyla Çorum Okuyor kampanyasý baþlattý. HABERÝ 2 DE Otomobil evin çatýsýna düþtü Çorum un Osmancýk ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði otomobil uçarak bir evin çatýsýna düþtü. Parçalanan araç içinden sürücü hafif yaralý olarak kurtuldu. HABERÝ 6 DA Parçalanan araç içinden sürücü hafif yaralý olarak kurtul- MÜSÝAD Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen kaynaþma toplantýlarý sürüyor. Dost Meclisi toplandý Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen kaynaþma toplantýlarý sürüyor. HABERÝ 4 DE AKP Çorum u yetim býraktý Eðitimci Salim Kýrdý, MHP Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý için MHP il Baþkanlýðý'na müracaat etti. HABERÝ 11 DE Salim Kýrdý Herkesin vekili olacaðým Dr. Fatih Sarýoðlu, MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý oldu yýlýnda AK Parti'den aday adayý olan Sarýoðlu, 2015 seçimleri için MHP'yi tercih etti. Sarýoðlu düzenlediði basýn toplantýsýnda her kesimden oy alacaðýný ve herkesin vekili olacaðýný söyledi. HABERÝ 11 DE Dr. Fatih Sarýoðlu Yeryüzü Doktorlarý, aldýklarýn maaþlarý Suriyeli hekimlerle paylaþma kampanyasý baþlattý. Maaþlarýnýn yarýsý Suriyeli hekimlerin Aralarýnda Yeþilay Genel Baþkaný hemþehrimiz Ýhsan Karaman ýn da bulunduðu Yeryüzü Doktorlarý, aldýklarýn maaþlarý Suriyeli hekimlerle paylaþma kampanyasý baþlattý. HABERÝ 9 DA Hitit Üniversitesi 9 yaþýnda Hitit Üniversitesi nin 9. kuruluþ yýldönümünü kutluyor. HABERÝ 15 DE

2 2 ÇARÞAMBA 18 MART Dijital Öðrenme Fýrsatlarý Çorum Halk Eðitim Merkezi ve ASO Müdürlüðü, Hürriyet Ýlkokulu Konferans Salonu'nda 'Dijital Öðrenme ve Öðrenme Fýrsatlarýna Eriþim Semineri' düzenledi. Hayat Boyu Öðrenme konusunda yetiþkinlerin farkýndalýk ve kültürünü arttýrmak, özellikle temel becerilerinin geliþtirilmesi yoluyla yetiþkinlerin yeterliliklerini geliþtirmek, yetiþkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öðrenme yöntemiyle Hayat Boyu Öðrenme fýrsatlarýna eriþimlerini arttýrmak amacýyla Avrupa 'Dijital Öðrenme ve Öðrenme Fýrsatlarýna Eriþim Semineri' düzenlendi. Çorum Okuyor Çorum Valiliði, Çorum'da okuma alýþkanlýðý kazandýrmak, okuma bilincini yerleþtirmek ve kenti tanýtmak amacýyla, vatandaþlarýn yoðun olarak hizmet aldýklarý ve beklemek durumunda kaldýklarý yerlerde sýra beklerken geçen süreyi daha verimli þekilde deðerlendirebilmeleri için 'Zaman En Kýymetli Hazinedir' sloganýyla Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Ýl Özel Ýdaresi desteði ile kitap ve dergilerin konduðu küçük kitaplýklar yaptýrdý. Yapýlan açýklamada, "Bu kitaplýklar okuyucu hizmetinin amacýna ulaþabilmesi için Ýlimiz Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde 6 nokta, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezinde 3 nokta, Hasan Paþa Semt Polikliniðinde 3 nokta, Göðüs Hastalýklarý Hastanesinde 5 nokta, PTT Merkez Müdürlüðü Salonunda 1 nokta ve Tapu Müdürlüðünde 2 noktaya yerleþtirilmiþ olup takibi de yine Müdürlüðümüzce yapýlmaktadýr. Komisyonu Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü tarafýndan Yetiþkin Eðitimi Avrupa Gündemi Uygulamasý baþlýðý altýnda desteklenen Türkiye Yetiþkin Öðrenme Gündemi Uygulamalarý kapsamýnda gerçekleþen seminere, Milli Eðitim Þube Müdürü Erhan Yaþar, Milli Eðitim Bakanlýðý Temsilcisi Eðitim Uzmaný Ömer Sesveren, Kiþisel Geliþim Uzmaný Nebahat Parlak, Halk eðitim Merkezi Müdürü Yasin Yetim Hürriyet Ýlkokulu Müdürü Vahap Söylemez'in yaný sýra usta öðreticiler, öðretmenler, veliler ve kursiyerlere katýldý. Eðitim Uzmaný Ömer Sesveren ve Kiþisel Geliþim Uzmaný Nebahat Parlak'ýn verdiði seminerde; öðrenmenin öneminden bahsedildi. Biliþim teknolojisinin insan hayatýndaki önemi ve getirdiði kolaylýklar, teknolojik araçlarýn insan hayatýna etkisi, teknolojinin hem zamandan hem de bilgiye ulaþmada getirdiði kolaylýklar ve geleceði planlamada teknolojinin yararlarý özetlendi. Seminer katýlým belge töreni ile sona erdi. Kampanya 'Zaman En Kýymetli Hazinedir' sloganý oldu. Toplumun kitaplara ilgisini çekmek, kitap konusunda olumlu çaðrýþým oluþturmak, vatandaþlarýmýzda okuma alýþkanlýðý konusunda farkýndalýk yaratmak, kitap ve okuma kültürü, okuma alýþkanlýðý konularýnda algýyý yükseltmek amacýyla çeþitli projeler yapýlmakta olup tüm Çorumlularý kitaplýklarýmýzdan ilimizi tanýmaya ve okumaya çaðýrýyoruz." denildi. Vatandaþ Belediye'ye sordu MUSTAFA DEMÝRER Çorum'da önceki gün bazý bölgelerde yaþanan uzun süreli su kesintileri vatandaþlarýn eleþtirilerine neden oldu. Konuya iliþkin gazetemizi arayan vatandaþlar, Belediye'nin su kesintisinin hesaplarýna göre yaklaþýk 24 saati aþtýðýný söylediler. Su kesintisi yapýldýktan sonra gazete ve internet sitelerinde duyurularý gördüklerini belirten vatandaþlar, belediye yetkililerinin su kesintisi yapýlacaðýný duyurmadan kesintinin baþladýðýný ifade ettiler. Belediye yetkililerinden bu tür durumlarla karþýlaþýldýðýnda kesintiden daha çok, sularýn ne zaman yeniden geleceðini duyurmasýnýn memleketin selameti açýsýndan daha isabetli olacaðý yorumunu yapan vatandaþlar, ayrýca kesintisinin nedenlerinin (Büyük bir arýza mý? Alt yapý çalýþmasý mý?)mutlaka kamuoyu ile paylaþýlmasýnýn zorunluluðuna dikkat çektiler. Bu arada Çorum'da bazý bölgelerde 24 saati MURAT ÇETÝN Engelli iki çocuðu okula devam etmedikleri gerekçesiyle para cezasýna çarptýrýlan anne, borcunu ödeyebilmek için hayýrseverlerin yardýmýný bekliyor. Sibel K. nýn zorlu hayat mücadelesi 15 yaþýnda ailesinin zoruyla evlenmesi ile baþlamýþ. Eþinden sürekli þiddet gören, iki çocuðunun gözü önünde býçaklanan genç anne, 2006 yýlýnda Ankara da boþanmýþ. Býçaklama olayýnýn ardýndan iki çocuðunun ve kendisinin psikolojisinin bozulduðunu anlatan maðdur kadýn, çareyi memleketi Çorum a dönmekte bulmuþ. Þimdi yaþlarý 20 ile 16 olan iki çocuðunun halen tedavi gördüðünü aktaran Sibel.K., Çocuklarým babalarýnýn beni býçaklama olayýndan bu yana psikolojik tedavi görüyor. Biri 20, diðeri 16 yaþýnda. Psikolojik engellerinden dolayý okullarýna devam etmemiþler. Ben de o sýrada tedavi gördüðüm için çocuklarý tam takip edemedim. Bu nedenle bana ceza kesildi. Memleketim Çorum a geldim ama ne kendi ailemden bir destek görebiliyorum, ne de eski kocamdan. Belediye gýda yardýmý yapýyor. Sosyal Yardýmlaþmadan kömürümü alýyorum. Çocuklarýma baðlanan engelli maaþý ile kýt kanaat geçiniyorduk. En azýndan ev aþan su kesintisinin ana hatlardaki büyük bir arýzadan meydana geldiði, arýzanýn birkaç kez tekrarlamasý üzerine kesintinin uzadýðý öðrenildi. 2 çocuk annesi yardým bekliyor (Ç.HAK:656) kiramý ödüyor, ihtiyaçlarýmýzý karþýlýyordum. Zamanýnda çocuklarým okula gitmediði için kesilen ceza, bugün yaklaþýk 12 milyarý bulmuþ. Borcu taksitlendirdim. Aylýk yaklaþýk 630 lirayý iki yýl boyunca ödemem gerekiyor. Ama ben bu parayý verirsem, ne kiramý ödeyebilirim ne de geçinebilirim. Býçak yaramdan ötürü çalýþamýyorum da. Hayýrseverlerden yardým bekliyorum. diye konuþtu. YALÇIN HAFRÝYAT Paletli Makina, 4x4 Lastikli Makina, Mini Eksvatör, Kýrýcýlý Makina Kamyon ve Kepçe Kiraya verilir. Kentsel Dönüþüm Hafriyat Ýþleri ve Nakliyesi, Temel- Kanal-Nakliye Stabilize Malzemesi, Kum ve Taþ Satýþý. Cengiz Topey Caddesi No:36 Çorum Tel: Ahmet Egri Güveç, büryan tandýr, tepsi kebabý, ciðer þiþ, sipariþ üzerine hazýrlanýr. A Kalite, Uygun Fiyat Et, ETCÝ den alýnýr TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ ÖZKAYA ETCÝ 2 Albayrak Caddesi No:13/A Çorum Tel: (Ç.HAK:2502)

3 ÇARÞAMBA 18 MART (BASIN:10000)

4 4 ÇARÞAMBA 18 MART 2015 'Koruyucu Aile' semineri MUSTAFA BURAK YALÇIN Dost Meclisi toplandý MÜSÝAD Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen kaynaþma toplantýlarý sürüyor. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen kaynaþma toplantýlarý sürüyor. MÜSÝAD üyesi ve Güven Yem sahibi Orhan Coþkun un ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýda MÜSÝAD ýn 2015 yýlýndaki yol haritasý masaya yatýrýldý. Toplantýya AK Parti Çorum Ýl Baþkaný ve MÜSÝAD Çorum Þubesi Kurucu Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný M. Ahmed Köksal ve üyeler katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan MÜSÝAD Baþkaný Köksal, Çorum un sahip olduðu ticari ve sanayi yapýsýný daha ileri taþýmak için katma deðeri yüksek ürünler üretilmesi gerektiðini söyledi. MÜSÝAD üyelerinden çaðýn yenilikleri ve teknolojiyi yakýndan takip etmelerini isteyen Köksal, Artýk hayatýmýzýn bir parçasý olan internet ile istediðimiz zaman istediðimiz bilgiye ulaþma þansýmýz var. MÜSÝAD olarak üyelerimize yönelik e-müsiad çalýþmamýz var. Bu sayede özellikle ihracat yapan veya yapmayý planlayan firmalarýmýz yurt dýþýnda faaliyet gösteren MÜSÝAD þube veya temsilciliklerine ulaþarak ticaret yapmayý planladýðý ülkelerde rahatlýkla pazar araþtýrmasý yaparak, o ülkelerle ilgili bilgilere ulaþabilir. Artýk oturduðumuz yerden para kazanma devri sona erdi. Artýk ülke ülke gezerek koþturmak zorundayýz dedi. MÜSÝAD bünyesinde yeni kurulun üye iliþkiler ve sosyal iliþkiler komisyonu hakkýnda bilgiler veren Köksal, dernek üyelerinin de desteðiyle önümüzdeki günlerde çeþitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi planladýklarýný belirtti. KOSGEB in iþbirliði güç birliði ve MÜSÝAD ýn SAMEKS endeksi hakkýnda da açýklamalarda bulunan Köksal, yeni kurulmasýna raðmen yapýlan deðerlendirmelerde Çorum un MÜSÝAD Þubeleri arasýnda iyi bir noktada olduðunu sözlerine ekledi(.ýha) verimli ve faydalý olacaðýný düþünüyorum.'' Dedi. Aile ve Sosyal PolitiAile ve Sosyal Politikakalar Ýl Müdürü Dinçer ise, lar Ýl Müdürlüðü ile Çorum '' 2012 yýlýnda CumhurbaþBarosu ve 'Koruyucu Aile' kaný Recep Tayyip Erdokonulu bilgilendirme progðan'ýn eþi Emine Erdoramý düzenledi. ðan'ýn himayesinde Gönül Çorum Barosu'nda gerelçileri Projesi baþlatýldý. çekleþtirilen seminere Vali Çorum'da bu proje tanýtýlahmet Kara'nýn eþi Mesude dýktan sonrada önemli mekara, Baro Baþkaný Avukat safe kat edildi. MüdürlüðüAltan Akpýnar, Aile ve Sosmüze baðlý 145 çocuk kalýyal Politikalar Ýl Müdürü Ali yor. Onlarýn sýcak bir yuvasemanur Pehlivan Dinçer ve avukatlar katýldý. ya kavuþmasý için çalýþýyobaro Baþkaný Akpýnar, ruz." Diye konuþtu. "Barolarýn görevinin hukukun üstünlüseminer Psikolog Semanur Pehliðünü savunmak olduðu kadar sosyal provan'ýn 'Koruyucu Aile' konulu bilgilenjelere de destek olmaktýr. Bu toplantýnýn dirme konuþmasýnýn ardýndan sona erdi. Tel: Hamoðlu Ýþ Haný Kat: 1 No: 3/102 ÇORUM Elvan YILMAZ 18 Mart Bugün 18 Mart Yüzyýl önce bugün, dünyada olmayan ve olmayacak bir þey oldu Et ve kemik, çeliðe karþý savaþtý, kazanan et ve kemik oldu Çanakkale savaþýnda Ýngiliz gemilerini gösterip, "Bu gemilerde düþmanýn Azrail gibi toplarý var" diyen Türk askerine olayýn ciddiyetini anlatmaya çalýþan teðmenimize bir erimiz, " Korkma komutaným, Azrail Allahtan büyük deðil ya Bizim de Allah'ýmýz var" yanýtýný verir Çanakkale budur Öyle bir destan ki bu destan, ne yazarak anlatýlabilir ne de salonlarda yapýlan törenlerle anlatýlabilir O nedenle anlatmaya çalýþmayacaðým Yalnýýýýzzz Seminer Çorum Barosu nda düzenlendi. Çorum Þubesi Akýllý Ýlaç Kullanýmý Afiþ Yarýþmasý Çorum Eczacý Odasý ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Afiþ Yarýþmasý düzenlenecek. Çorum ili genelinde öðrenim gören ilk ve orta dereceli okul öðrencilerinin katýlabileceði yarýþmada ilk 3 dereceye girenlere altýn ödülü verilecek. Öðrenciler eserlerini, öðrenim gör- dükleri okul müdürlükleri kanalý ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ne 3 Nisan 2015 tarihine kadar teslim edecek. Sonuçlar, 15 Nisan 2015 tarihinde açýklanacak. Ödül kazanan katýlýmcýlar Çorum Eczacý Odasý tarafýndan davet edilecek. Yarýþmaya iliþkin ayrýntýlý bilgi ve katýlým koþullarý Çorum Eczacý Odasý ve Ýstanbul'u kim fethetti..? Cevap: Fatih fethetti Mýsýr'ý kim fethetti..? Cevap: Yavuz fethetti. Mohaç Savaþý'ný kim kazandý? Cevap: Kanuni kazandý. Baðdat'ý kim fethetti? Cevap: IV. Murat fethetti. Çanakkale savaþýnýn kazanýlmasýnda en büyük rolü oynayan 57. Alay kimdi? Yine Kurtuluþ Savaþý'ný kim kazandý? Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü nden alýnabilir. Cevap: Þanlý askerlerimiz Türk Ordusu kazandý tabi ki, Mustafa Kemal, tek baþýna mý kazandý!? Ben de diyorum ki, Fatih Ýstanbul'u Kanuni Mohaç'ý Yavuz Mýsýr'ý IV. Murat Baðdat'ý fethederken Osmanlý "Türk" Ordusu uzun eþek mi oynuyordu?! Not: Bu yazýyý 7 yýl önce merkezi Ýstanbul'da olan ve Türkiye genelinde yayýnlanan bir dergide yazmýþtým Sadece '93 yýl önce bugünü', 'yüzyýl önce bugün' olarak güne uyarladým Alman Duvar Kaðýdý rulosu mm Laminat Parke iþçilik dahil m2 Mantolamada dev kampanya her bütçeye uygun malzeme çeþitleri bulunur. Ücretsiz keþif ve bilgi. TOPLU ÝÞLERDE DUVAR KAÐIDI M2 FÝYATI - 3 LÝRA 5 LÝRA 4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik 650 (Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.) (Ç.HAK:2381) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) Referanslarýmýz: Þenöz Demir Çelik, Ýmza Conset, Mekan Cafe Bar, Adalet Haným Sitesi B.5, O Ses Çið Köfte, Cinonlar, Toyota Þamlýoðlu Plaza, Karamel Pastanesi, Ýlke Gýda, Doðu Mobilya, Uðural Pompa Bosch Servisi, Songül Taban, Efe Elektrik, Baðcývan Rot Balans. Ahmet Haner John Deere Traktör Çorum Özel Hastanesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü NELER YAPIYORUZ? Alçý - Alçýpan - Boya Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik) Bölme Duvar Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat Patlatma Doðal Taþ Dekoratif Ýç Cephe TV Üniteleri Gergi Tavan Sistemleri - Barissol Mobilya Ýç Dizayn Duvar Kaðýdý Cam Mozaik ve Çeþitleri OÐUZ FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ SUNULMAKTADIR. DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 85/A

5 ÇARÞAMBA 18 MART

6 ÇARÞAMBA 18 MART 2015 Otomobil evin çatýsýna düþtü Çorum un Osmancýk ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði otomobil uçarak bir evin çatýsýna düþtü. Parçalanan araç içinden sürücü hafif yaralý olarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, dün gece sabaha karþý Burhan Uludað Caddesi üzerinde yüksekokul istikametinden þehir merkezine doðru seyir halinde olan Adil Demir (31) yönetimindeki 19 HL 222 plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunparçalanan araç içinden sürücü hafif yaralý olarak kurtuldu. da uçarak ayný cadde üzerinde bulunan Lütfi Ertürk e ait evin çatýsýna düþtü. Meydana gelen kaza sonrasý otomobil hurdaya dönerken, evin çatýsý ise kýsmen hasar gördü. Çatýya çarpma sonrasý yaklaþýk 4 metre yükseklikten yere çakýlan otomobil içinde sýkýþan sürücü Adil Demir, olay yerine çaðrýlan Osmancýk itfaiyesi kaza kýrým ekibi tarafýndan uzun uðraþlar sonucu çýkarýlabildi. Olay yerinde hazýr bulunan saðlýk ekipleri olay yerinde yaptýklarý ilk müdahalenin ardýndan yaralýyý Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrdý. Otomobil ise vinç yardýmýyla çýkarýlabildi. Kazayý hafif yaralý olarak atlatan Adil Demir, Osmancýk Devlet HastaneHac 2015 kuralarý çekilmiþ olup, kurada hak kazanmýþ kardeþlerimizi Mart kaldýrýlarak tarihlerinde hac kesin kayýtlarýný yaptýrmalarý için büromuza bekleriz. Özel Turizmin hac si'ne altýna alýiçin yapmýþ olduðu avantajlardan siz ve sevdiklerinizin yararlanmasýný temenni ederim. tedavi nýrken, olayla ilbahri Öztuna gili olarak baþlatýlan soruþturma Özel Turizm Bölge Temsilcisi (Ç.HAK:629) 6 HONDA PLAZA MEROTO ANKARA YOLU 3.KM.ÇORUM

7 ÇARÞAMBA 18 MART

8 8 ÇARÞAMBA 18 MART 2015 Öðrencilerden örnek davranýþ Ýsmail Karataþ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri, Türk dili ve Edebiyatý öðretmenleri Rukiye Oyuncu nun düzenlediði kitap toplama kampanyasýna büyük ilgi gösterdi. Kampanya kapsamýnda toplanan 350 kitap, Osmancýk Anadolu Lisesi kütüphanesine baðýþlandý. Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Rukiye Oyuncu, öðrencileri- ne yardýmlaþmayý ve paylaþmayý öðretmek ve bunu yaþamlarýna aksettirmek amacýyla böyle bir kampanya düzenlediklerini ifade etti. Hediyeleþmek ve dayanýþmanýn insanlar arsýndaki sevgi ve saygý baðlarýný kuvvetlendirdiðini belirten Okul Müdürü Ahmet Veldet ise, örnek davranýþlarýndan dolayý öðretmen ve öðrencilerini kutladý. Toplanan kitaplar daha sonra Okul Müdürü Ahmet Veldet, Müdür Baþyardýmcýsý Þahin Gürer, Edebiyat Öðretmeni Rukiye Oyuncu ve Rehberlik Öðretmeni Kübra Çýplak tarafýndan Osmancýk Anadolu Lisesi Müdürlüðü ne teslim edildi. Osmancýk Anadolu Lisesi Müdürü Murat Ýrken, örnek davranýþlarýndan dolayý Ýsmail Karataþ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri, idarecileri ve öðretmenlerini kutladý. Çorum heyeti TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný ve Ankara Milletvekili Ahmet Ýyimaya ile birlikte Çorum Müzesi ni ziyaret etti. Uslu dan dede ocaðýna ziyaret Haftasonu 8 ambulans teslim töreni, AK Parti mahalle/köy baþkanlarý toplantýsý ile Odasý'nýn Týp Balosu etkinliklerine katýlan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, hafta sonu köyleri ziyaret etti. Ýsmail Karataþ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri, Osmancýk a kitap baðýþladý. Ortaköy ün talepleri Soylu da Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Genel Merkezi nde AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Teþkilat Baþkaný Süleyman Soylu ile görüþtü. Yapýlan açýklamaya göre görüþmede, Ortaköy ün sorunlarýný Süleyman Soylu ya ileten Baþkan Ýsbir, Sayýn Genel Baþkaným, ilçem köklü medeniyetlere ev sahipliði yapmýþ Hititler in baþkenti Þapinuva dýr. 55 yýllýk ilçedir. Acil giderilmesi gereken sorunlarýmýz vardýr. diyerek, Çorum-Ortaköy yolu yol sorunu, ilçe içerisi kilit taþ projesinin ödeneðinin çýkarýlmasý ve ilçeye Þapinuva müzesi yapýlmasý taleplerini dile getirdi. Soylu ise, Taner Milletvekilleri ve beraberindeki teþkilat yöneticileri TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný ve Ankara Milletvekili Ahmet Ýyimaya'ya geçtiðimiz günlerde 100. yýlý kutlanan Çorum Müzesi'ni gezdirerek kültür ve turizm adýna yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiler. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, hafta sonu köyleri ziyaret etti. Kýnýkdeliler köyüne ziyaret Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Süleyman Soylu yu ziyaret etti. Baþkaný daha evvelinden Baþkan olduktan sonrada kanlýklar nezdinde takip tanýrým. Özellikle Beledi11 aydýr Ankara daki ederek, bu gayretli ve heye Baþkaný adayý olmagayretli çalýþmalarýný tayecanla çalýþan Taner Ýssýnda büyük çalýþmalarýný kip ediyorum ve biliyobir Baþkan a destek vereyakýndan takip ettim. rum. Acil sorunlarý Baceðiz. diye konuþtu. Citroen, Týp Bayramý ný unutmadý Þahin Otomotiv Citroen Bayii, saðlýk çalýþanlarýnýn 14 Mart Týp Bayramý ný unutmadý. Þahin Otomotiv Satýþ Sorumlusu Sevda Yaþar, 14 Mart Týp Bayramý'nda Çorum Devlet Hastanesi, Özel Elitpark Hastanesi, Çorum Özel Hastanesi ve Pedipol Çocuk Saðlýðý Merkezi'nde saðlýk çalýþanlarýnýn 14 Mart Týp Bayramý'ný kutlayarak, çiçek hediye etti. Saðlýk çalýþanlarýna çiçeðin yaný sýra indirim kartý da hediye eden Yaþar, "Þahin Otomotiv Citroen Bayii olarak, hayata tutunmamýzý saðlayan, doðumdan ölüme kadar hayatýmýzýn Çorum Müzesi Ýyimaya'yý aðýrladý Þahin Otomotiv Citroen Bayii, saðlýk çalýþanlarýnýn 14 Mart Týp Bayramý ný unutmadý. her döneminde bizlerin mýz için mücadele veren 14 Mart Týp Bayramý ný saðlýklý bir þekilde yaþamatüm saðlýk çalýþanlarýnýn kutluyoruz" dedi. Çorum, Arkeoloji dergisi MÜZE de Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve TÜRSAB-MÜZE giriþimleri tarafýndan üç ayda bir yayýmlanan Arkeoloji Dergisi MÜZE nin 16. sayýsýnda Çorum Müzesi e geniþ yer verildi. Anadolu tarihine tanýklýk etmesine vurgu yapýlan Çorum Müzesi, derginin baþýndan itibaren altý sayfada detaylý anlatýldý. Dergide, Bugünkü Çorum,linin bulunduðu coðrafya dünya uygarlýk tarihine yön veren en önemli kültürlere ev sahipliði yaptý. Ýþte onlarýn arkeolojik mirasý bugün Çorum Arkeoloji Müzesinde sizleri bekliyor denilerek Çorum un sahip olduðu bu önemli turizm ve kültür varlýðý okuyucularýn dikkatine sunuldu. 4 bin yýllýk Hitit kültürüne sahip olan Çorum Müzesi, 2010 yýlýnda Avrupa Yýlýn Müzesi Ödülüne aday olmuþtu. Avrupa standartlarýnda bir müzenin ziyaretçilerini beklediðine de deðinilen dergide Çorum un 7 bin yýllýk tarihi geçmiþine ait görsellere de çokça yer verildi. Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Bu sayý ile Müzekartla ilgili çok önemli geliþmeler duyurulmakta. Bundan böyle Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýza baðlý müze ve örenyerlerinin biletleri ve Müzekart, online bilet satýþ sitesi Biletix üzerinden satýn alýnabilecek. Bakanlýðýmýzýn bu giriþimi ile müzelerimizin daha ulaþýlabilir kýlýnacaðýna ve Müzekart sahibi ziyaretçi sayýsýnýn önemli ölçüde artacaðýna inanýlmakta. Bu kapsamda herkesi Çorum Müzesi'ni görmeye bekliyoruz. denildi. Arkeoloji Dergisi MÜZE nin 16. sayýsýnda Çorum Müzesine geniþ yer verildi. Konuk Milletvekili Ýyimaya, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve teþkilat mensuplarýndan oluþan heyet; Merkez, Kýnýkdeliler Köyü Muhtarý Þahin Demiral'in daveti ile köyü ziyaret etti. Ýl genelindeki yatýrýmlar deðerlendirildi Akþam programlar sonrasý bir araya gelen Vali Ahmet Kara, Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl genelinde yapýlan yatýrýmlarý deðerlendirerek; bir planlama ve takvim çerçevesinde, daha fazla hizmet için, Ýl Özel Ýdaresi bütçesinin artýrýlmasýna yönelik çözüm önerilerini masaya yatýrdýlar. Toplantýda köylerin öncelikli ihti- Ziyarette AK Parti Ýl Teþkilat yöneticileri hazýr bulundu. yaçlarý olan yol ve Ýçme suyu konularýna aðýrlýk verilerek çalýþmalarýn yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Uslu, dedesinin doðduðu köyü ziyaret etti AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av.Ýsmail Yaðbat, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Þeyda Önen, Mesut Ceylan ve Mehmet Akif Berk, merkeze baðlý Çakýr köyünü ziyaret etti, sorunlarýný dinleyerek köylülerle sohbet ettiler. Uslu, talepleri deðerlendirmek üzere Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý da yanýnda getirdiðini belirtti. Çakýr Köyü Muhtarý Hacý Cihan, köyde boþa akan su kaynaðýnýn gölete taþýnmasý, asfalt ve kilit taþý taleplerini dile getirdi. Kaya da, köyün asfalt sorunu ile boþa akan suyunun gölete baðlantýsýnýn yapýlmasý için gerekenin yapýlacaðýný söyledi. Kilit taþý talebi için de gerekli yardýmýn saðlanacaðýný ifade etti. Ziyarette köylülerle ayrý ayrý sohbet eden Uslu, "Büyük dedem Seyfullah Hoca 1920'li yýllarda bu köyde imamlýk yaptý. Dedem Mehmet Efendi de bu köyde doðmuþtur. Dolayýsý ile ben de bu köyden sayýlýrým. Ceddimizin yaþadýðý görev yaptýðý topraklarda bulunmak bizleri oldukça duygulandýrdý" dedi. Köyün en yaþlýsý 86 yaþýndaki Muharrem Amca'nýn Seyfullah Hoca'yý büyüklerinden ta- nýdýðýný, önemli hatýralarýn olduðunu belirtmesi üzerine konuþan Uslu, Muharrem amcanýn hatýralarýný yad etmesini ilgiyle dinledi. leksi Alaca ÝHL Komp- Daha sonra Alaca ilçesine geçen Uslu, Alaca Belediye Baþkaný M. Esat Eyvaz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Alaca Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Kadir Þimþek, Müdür Baþ Yardýmcýsý Bülent Gündem ve Ýlim Yayma Cemiyeti Alaca Þube Baþkaný Adem Demir ile bir araya geldi. Yapýlan toplantýda yeni yapýlmasý planlanan Alaca Ýmam Hatip Lisesi sürecinde farklý görüþler ve gelinen son aþama deðerlendirildi. Kaymakcan dan Kent Konseyi ne ziyaret AK Parti Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan'ý ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Turhan Candan'ýn Kent Konseyi Baþkanlýðýna seçildiði günden itibaren konseyin önemli çalýþmalara imza attýðýný söyleyen Recep Kaymakcan, Candan'a bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kent Konseyinin kentlilik bilincinin pekiþmesi ve yaygýnlaþma amacýyla yaptýðý çalýþmalarý önemsediðini ifade eden Recep Kaymakcan, "Çorum Kent Konseyimiz güzel faaliyetler gerçekleþtiriyor. Kadýn Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelliler Meclisi ve Çocuk Meclisi ayrý ayrý güzel çalýþmalara imza atýyor. Turhan Candan baþkaný- AK Parti Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan'ý ziyaret etti. mýzýn þahsýnda kent konçekleþtirdiðini, Kredi ve ler eðitimi konusunda seyinde yer alan tüm aryurtlar Genel Müdürü yaptýðý çalýþmalar herkes kadaþlarýmýzý tebrik ediolarak da bürokraside tarafýndan takdir toplayorum." dedi. baþarýlý olduðuna dikkat maktadýr. Recep Kayçekerek, Hocama milmakcan ismi önemli bir Kaymakcan'ýn ziletvekilliði yolunda baisim. Hem TDED hem yaretinden duyduðu þarýlar diliyorum. Ýnþalde Kent Konseyi olarak memnuniyeti ifade eden lah milletvekili seçildirecep hocamla milletkent Konseyi Baþkaný ðinde de akademisyenvekili olduðunda da birturhan Candan da Relikteki ve bürokrasideki likte güzel programlar cep Kaymakcan'ýn bir baþarýlý çalýþmalarýný deyapacaðýmýza inanýyoakademisyen olarak çok vam ettirecektir. Deðerrum." diye konuþtu. baþarýlý çalýþmalar ger-

9 Maaþlarýnýn yarýsý Suriyeli hekimlerin Aralarýnda Yeþilay Genel Baþkaný hemþehrimiz Ýhsan Karaman ýn da bulunduðu Yeryüzü Doktorlarý, aldýklarýn maaþlarý Suriyeli hekimlerle paylaþma kampanyasý baþlattý. Yeryüzü Doktorlarý Baþkaný Dr. Kerem Kýnýk, maaþlarýmýzý Halep'teki hastanelerde "ben de gidersem buradaki hastalara kim bakar" diyen ve "orada" kalýp maaþsýz, gönüllü olarak çalýþmaya devam eden Dr. Osmanlar ile paylaþmak için bir araya geldiklerini söyledi. Suriyeli doktorlarla canlý baðlantý yapýldý. Doktorlar zor þartlarda çalýþtýklarýný ifade ederek, Yeryüzü Doktorlarý na desteklerinden ötürü teþekkür etti. Yeryüzü Doktorlarý (YYD), Suriye deki savaþýn dördüncü yýlýnda bölgede zor þartlarda hizmet veren hekimler için 14 Mart Týp Bayramý nda düzenledikleri bir toplantýyla meslektaþlarýna Maaþýmýzý Suriyeli Hekimlerle Paylaþýyoruz çaðrýsýnda bulundu. Idlip bölgesindeki Atarip Hastanesi nden çocuk hastalýklarý uzmaný Dr. Hasan Qassum ile Yamadý Hastanesi nden Dr Saira El Muradi ile Skype üzerinden canlý baðlantý yapýldý. Baðlantýda, Suriyeli hekimler zor þartlarda hizmet vermeye çalýþtýklarýndan bahsetti.tedavi için ilaç ve týbbi malzeme ihtiyaçlarý olduðunu ifade ettiler. Yeryüzü Doktorlarý da Suriyeli meslektaþlarýna destek mesajlarýný ilettiler. YYD Baþkaný Dr. Kerem Kýnýk, toplantýda yaptýðý konuþmada, savaþtan önce 5 bin hekimin olduðu Halep te þu anda 36 hekimin görev yaptýðýný söyledi. Yakýn tarihin en aðýr katliamlarý geride binlerce yaralý býrakýrken bir avuç saðlýk personelinin adeta insanlýk destaný yazdýðýný belirten Dr. Kýnýk, 14 Mart. Hekimliðin; yeryüzünde kan ve gözyaþý dökülmesine yol açan tüm farklýlýklarý bir çýr- Vali Yardýmcýsý Zaman fuara katýldý Devrek Kaymakamlýðý nýn baþvuru sahibi olduðu ve Batý Karadeniz Kalkýnma Ajansý nýn (BAK- KA) 2014 yýlý Sosyal Kalkýnma Mali Destek Programý kapsamýnda desteklenen Devrek Baston Üreticilerinin Satýþ ve Pazarlama Teknikleri Eðitimi ve Online Satýþ Platformunun Oluþturulmasý (DEBASP) projesinin faaliyetleri hýzla ve baþarýlý olarak sonuca ulaþýyor. Proje ekibi Devrek bastonu ve bastoncularýný tanýtmak amacýyla yurtiçi fuar katýlýmýný Ýstanbul da Ocak 2015 tarihleri arasýnda 19 uncusu düzenlenen EMITT Fuarý nda gerçekleþtirdi. 4 gün süren fuarda Zonguldak standýn da Devrek Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürü ve Proje Koordinatörü Gün Albayrak, Misaký Milli Ýlkokulu Rehber Öðretmeni ve Proje Koordinatör Yardýmcýsý Halime Güngör, Bülent Ecevit Üniversitesi DMYO Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Þule Kýyýcý, DMYO Otel, Lokanta ve Ýkram Hizmetleri Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. AfitapBulut ve Devrek Baston ustalarýndan Necati Akçasu dan oluþan ekip proje kapsamýnda hazýrladýklarý tanýtým amaçlý broþür, kitapçýk, magnet, kalem ve çantalardan ziyaretçilere sunarlarken, çeþitli seyahat acenteleri ve turistlerin ilgisini çeken Devrek bastonu ve proje hakkýnda bilgiler verildi AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupýnar, Zonguldak Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ergi, Silifke Kaymakamý Þevket Cinbir, Ýstanbul da yaþayan Devrekliler Derneði Yönetim Kurulu ve Üyeleri, Zonguldak Valiliði Özel Kalem Müdürü Mehmet Zafer Alas ve çeþitli illerin Ýl Kültür Turizm Müdürleri ve diðer ziyaretçiler standa ilgi gösterdiler. 71 ülke ve kurum, kuruluþ ve beldenin katýlýmýyla gerçekleþen 19. EMITT Fuarý, si profesyonel, si tatilci olmak üzere toplam kiþi tarafýndan ziyaret edildi. Ýtalya, Bahreyn, Ýngiltere, Bulgaristan, Rusya, Hýrvatistan, Brezilya, Slovenya, Moðolistan, Beyaz Rusya, Özbekistan, Letonya, Karadað, Almanya, Makedonya, Mauritus, Azerbaycan, Mýsýr, Fransa, Tunus, Yunanistan, Vietnam, Maldivler, Hindistan, Kore, Lübnan, Güney Afrika, Tayland, Seyþeller, Malta, Yemen, Gürcistan, Arjantin, Küba, Kuveyt ve Ýran ýn da aralarýnda bulunduðu 71 ülke dev organizasyonda yer aldý. Devrek Bastonunu uluslararasý bir platformda tanýtmak üzere Devrek Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürü ve Proje Koordinatörü Gün Albayrak, Bülent Ecevit Üniversitesi DMYO Müdür Yardýmcýsý Öðr. Yeryüzü Doktorlarý, aldýklarýn maaþlarý Suriyeli hekimlerle paylaþma kampanyasý baþlattý. pýda insanlýk potasýnda eriten bilgeliðini hatýrlama günü. Suriyeli meslektaþlarýmýz Halep'te, Ýdlip'te, Haseki'de Canlarý pahasýna gönüllü olarak görev yapmaya devam ediyorlar dedi. Baþkan Kýnýk, Yeryüzü Doktorlarý olarak savaþýn baþýndan beri onlarý yalnýz býrakmadýklarýný belirterek, þöyle devam etti: Milyonlarca TL deðerinde ilaç, týbbi malzeme gönderdik, gönüllülerimizle saðlýk hizmetlerine katýldýk, gelen yaralý ve hastalarýn ülkemizde tedavisini üstlendik. Yayladaðý ndaki saðlýk istasyonumuzda, kamplarda ve bölge hastanelerinde on binlerce Suriyeli hasta ve yaralýya saðlýk hizmeti verdik, vermeye devam ediyoruz. ONLARIN YANINDAYIZ Maaþlarýmýzý Halep'teki hastanelerde "ben de gidersem buradaki hastalara kim bakar" diyen ve "orada" kalýp maaþsýz, gönüllü olarak çalýþmaya devam eden Dr. Osmanlar ile paylaþmak için bir araya geldiklerini ifade eden Kýnýk, Beyaz önlüklerimiz ve stetoskoplarýmýzla, gönlümüzle, ruhumuzla, maaþýmýzla onlarýn yanýnda olduðumuzu göstermek istiyoruz. Suriyeli bin hekimin bir yýllýk maaþý olan 6 milyon TL'yi hýzla toplayýp bölgeye götürerek bizzat çalýþtýklarý hastanelerde kendilerine teslim etmek istiyoruz. Bugün burada buluþmamýz ve yapacaðýmýz sembolik baðýþlar; Suriyeli fedakar meslektaþlarýmýza maddi destek saðlamak kadar onlarýn kahramanlýðýný dünyaya duyurmak ve yanlarýnda olduðumuz göstermemiz için de iyi bir fýrsat. Onlarýn yanýnda olduðumuzu göstermek için iyi bir fýrsat.14 Mart 1827'de Ýstanbul þehzadebaþýnda ilk týp fakültesi kurulduðunda Suriyeli kardeþlerimiz ile ayný devletin vatandaþý idik. 14 Mart onlarýn da bayramý diye konuþtu.(haber7) Ýyilik, Suriyeliler için yola çýktý Deniz Feneri Derneði, iyilik için yola çýktýðý günden beri yüzbinlerce aileye, milyonlarca kiþiye iyilik elini uzattý. Yaptýðý yardýmlarla hem ülkemizde hem de yurtdýþýnda yaralarýn sarýlmasýný ve eksiklerin giderilmesini saðladý. Dernek, ülkemizin dört bir yanýndaki iyilikseverlerin yardýmlarýný dünyanýn dört bir yanýndaki mazlumlara ulaþtýrýyor. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, iyiliði büyüterek yaþatma gayretindeki Deniz Feneri Derneði'ne bu kez Göynük halký yardýmlaþmanýn ve dayanýþmanýn en güzel örneði ile destek verdi. Göynük Kaymakamý Mehmet Nuri Çetin, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Þit, Müftü Ýsmail Hakký Iþýk, Diyanet Vakfý üyesi esnaf Erdal Gülen'in öncülüðünde Göynük halký, Suriyeli kardeþlerimiz için 1 týr dolusu gýda ve giyim yardýmýný Deniz Feneri Derneði'ne teslim etti. Ýnsani yardým malzemelerini Deniz Feneri Derneði Genel Müdürü Ali Karayýlan ve Ýletiþim Koordinatörü Recep Koçak teslim aldý. Deniz Feneri Derneði Genel Müdürü Ali Karayýlan, yaptýðý konuþmada, "Öncelikle Göynük halkýna bu duyarlý davranýþý sebebiyle yürekten teþekkür ediyorum. Ýçinde gýda ve giyim yardýmlarý bulunan bu iyilik týrý Göynük'ten yola çýkacak ve Þanlýurfa'daki Suriyeli kardeþlerimize daðýtýlacak. Derneðimiz yurt içi ve uluslararasý yardýmlara önem veren bir dernektir. Suriye'deki iç savaþtan kaçýp ülkemize sýðýnan Suriyeli misafirlere ve Suriye içindeki savaþ maðdurlarýna þimdiye kadar toplam 55 milyon TLdeðerinde ayni ve nakdi yardým ulaþtýrdýk. Baþta Kilis, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Erzurum olmak üzere Þanlýurfa, Hatay, Gaziantep, Mardin ve Antalya'da yaþayan Suriyeli misafirlere yardýmlar yapýyoruz. Gýda, un, mama, giyim, eðitim, battaniye, yakacak, tekerlekli sandalye gibi yardýmlarýn yaný sýra afet evleri, hastane, yaralý evleri ve su depolarý gibi kalýcý yardýmlar da yaptýk. Bu vesile ile baþta Suriyeli kardeþlerimiz için destek veren hayýrseverlerimiz olmak üzere, tüm baðýþçýlarýmýza teþekkür ediyoruz." dedi. Çorum Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Zonguldak ta fuara katýldý. Deniz Feneri Derneði, milyonlarca kiþiye iyilik elini uzattý. Gör. Þule Kýyýcý DMYO Otel, Lokanta ve Ýkram Hizmetleri Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Afitap Bulut ve Devrek Kaymakamlýðýnda görevli proje muhasebecisi Seyhan Pirpir den oluþan ekip ile BAKKAproje izleme uzmaný Hatice Þölen Mailoðlu Almanya da düzenlenen 49. ITB Berlin 2015 Turizm Fuarý na katýldýlar. 4-8 Mart 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen ve dünyanýn en büyük turizm fuarýnda Hall te stant açan Devrek kaymakamlýðý proje ekibi Devrek bastonuna ilgi çekmeyi baþardý. Dünyanýn birçok ülkesinden gelen seyahat acenteleri, tur operatörleri ve turistler ile gurbetçi vatandaþlarýmýzýn ziyaret ettiði stant ta proje kapsamýnda yer alan Devrek baston ustasý Ali-Necati Akçasu, Murat Ayvacý, Dilek Çelebi, Tansel Iþýk, Bülent Korum, Tuncay Kurt, Murat-Mürvet Okur, Ayþegül Yurttadur un bastonlarýnýn sergilendiði stant da misafirlere proje kapsamýnda hazýrlanan Ýngilizce, Almanca ve Türkçe proje broþürü, ahþap magnet, kalem ve çanta hediye edildi. Özellikle Japonlar, Çinliler, Almanlar, Ýngilizler ve Amerikalýlar ile Ruslar tarafýndan ilgi gören Devrek bastonu uluslararasý platformda da tanýtýlmaya çalýþýldý. Ayrýca stantta Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzarekeci Mevlüt Çavuþoðlu, Berlin Baþkonsolosu Ahmet Baþar Þen, Berlin Kültür Müþaviri Tahsin Yýlmaz, Çorum Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, BAKKA Genel Sekreteri Faruk Tezel ve ekibi, Gaziantep Ýl Kültür Turizm Müdürü Ergün Özuslu, Kahramanmaraþ Ýl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdaðlý tarafýndan da ziyaret edildi. Proje süresince her zaman desteklerini sunan Almanya Zonguldaklýlar Derneði fuarda Proje ekibini yalnýz býrakmadýlar. Dernek Baþkaný Mehmet Karakulak ve ekibi ile fuar boyunca her gün rehberlik yardýmýnda bulunan Serdar Develi Almanya da Devrek i ve Zonguldak ý en iyi þekilde temsil edilebilmesi için daimi destek verdiler. Ayrýca Almanya da yeni kurulan Avrupa Devrekliler Derneði de fuarda standý ziyaret etti. 5 gün süren fuarda Devrek Bastoncularý ilk defa ITB Berlin Fuarýnda tanýtýlmýþ oldu. Bunun yaný sýra Devrek bölgesinin ve bastonunun tanýtýmý için tur operatörleri ile görüþülerek, yeni tur rotalarý oluþturmalarý ve Devrek te daha uzun süre kalmalarýna yönelik bilgi verildi. Bu faaliyetlerin gerçekleþmesinin ardýndan proje ekibi bir hafta içinde Proje Kapanýþ Etkinliðini de hazýrlayarak 9 ay süren bu projeyi baþarýyla tamamlayacaklar.(ýha) ÇARÞAMBA 18 MART YEDAÞ, Avrupa standartlarýndaki teknolojiyi bölgesine taþýdý. YEDAÞ yatýrýmda müþteriler takipte YEDAÞ, Avrupa standartlarýndaki teknolojiyi bölgesine taþýdý ve daðýtým þebekesini Avrupa ile ayný seviyeye getirdi. Genel Müdür Türkoðlu, "Þehir merkezi ve kýrsal bölge demeden büyük bir yatýrým bütçesiyle, kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirerek, yatýrýmlarýmýzý gerçekleþtirdik" dedi Samsun, Çorum, Ordu, Amasya ve Sinop illerinde müþterilerine kaliteli ve kesin- Nurettin Türkoðlu tisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmayý amaçlayan YEDAÞ, bölgesinde gerçekleþtirdiði teknolojik yatýrýmlarla Avrupa standartlarýndaki teknolojiyi sistemine entegre etti. Yatýrým sürecinin tüm müþterilerce an ve an takip edildiðini belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Avrupa'daki son teknolojiyi, 2011 yýlýndan itibaren sorumluluk bölgesine getiren ve SCA- DA/DMS, GIS, SAP, AMI, AMR gibi bir çok teknolojik yatýrýmý sistemine sorunsuz bir þekilde entegre eden YE- DAÞ, tüm iþ süreçlerinde teknolojinin kullanýmýna büyük önem vermektedir. Hizmet kalitesinin en kritik anahtarý teknolojidir. dedi. YATIRIMA AÇIK ÞÝRKET 2011 yýlýndan itibaren mevcut daðýtým þebekesinde yenileme, bakým ve onarým çalýþmalarýna devam ettiklerini belirten Genel Müdür Türkoðlu, YEDAÞ'ýn yatýrýma açýk, sürekli iyileþtirmeyi amaçlayan bir þirket olduðunun altýný çizdi. Dünyadaki büyük ülkelerin gerek daðýtým þebekesinde, gerekse de iþ süreçlerinde en iyi bilgi teknolojilerine sahip olduðuna dikkat çeken Türkoðlu, "Biz de bu teknolojik yatýrýmlarý gerçekleþtirerek, þebekemizdeki enerji akýþýný ve iþ süreçlerimizi hýzlandýrdýk. Hangi bölgenin ne kadar yatýrýma ihtiyacý var biliyoruz. YEDAÞ, müþteri memnuniyetine önem veriyor. Hedefimiz Avrupalý'nýn kullandýðý elektrik enerjisi hizmetinin, gün boyunca bizim bölgemizde de kaliteli ve kesintisiz bir þekilde müþterilerimize ulaþmasýdýr" diye konuþtu. Daðýtým þebekesinde gerçekleþen yatýrýmlarý müþterileriyle tüm yayýn organlarýný kullanarak paylaþtýklarýna dikkat çeken Türkoðlu, EPDK'nýn belirlediði Hizmet Kalitesi Yönetmeliði'nde yer alan hükümleri de yerine getirdiklerinin belirtti. KAMUOYUYLA PAYLAÞI- YORUZ Türkoðlu, "Yönetmelik'teki hükümlerde, gayet açýk ve net ifadelerle ne yapýlmasý gerektiði anlatýlýyor. Daðýtým þirketlerinin amacý, kabul edilebilir maliyetler çerçevesinde, asgari kesinti süresi ve sýklýðý ile elektrik enerjisi daðýtýmý hizmeti sunmak. Bunun da gerçekleþmesi için yatýrým þart. YEDAÞ da, yýllarý arasýnda elektrik daðýtýmý alt yapýsýna, tarifesi gereði yapýlmasý gereken yatýrým sorumluluðunu yerine getirmekle birlikte bakým onarým bütçesinin çok üstünde harcamalar gerçekleþtirerek, eskimiþ þebekesini günümüz teknolojisine dönüþtürüyor" dedi. Müþterilerini planlanan kesintilerden dolayý en az 72 saat öncesinden yazýlý ve görsel yayýn organlarýyla bilgilendirdiklerini belirten Türkoðlu, "Yatýrým döneminde müþterilerimizi bilgilendirerek, yönetmeliðin hükümlerini yerine getiriyoruz. Müþteri memnuniyeti çerçevesinde tüm yazýlý ve görsel yayýn organlarýný kullanarak, müþterilerimize gerçekleþen programlý elektrik kesintilerinden haberdar ediyoruz. Þirketimize ait web adresimizden, yazýlý ve görsel medya aracýlýðý ile ve SMS yoluyla müþterilerimize ulaþarak, yenileme, bakým ve onarým çalýþmalarý hakkýnda en az 72 saat öncesinden bilgilendiriyoruz" dedi. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý(TEGV) 20. yýlýnda, 'Samsun Bölge Toplantýsý nda bir araya geldi. TEGV 20. yýlýnda Samsun da toplandý Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý(TEGV) 20. yýlýnda, 'Samsun Bölge Toplantýsý nda bir araya geldi. Canik Kültür Merkezi nde gerçekleþen toplantýya TEGV Genel Müdürü Mete Meleksoy, TEGV Yönetim Kurulu Baþkaný Oktay Özinci, ev sahipliði yapan Samsun Eðitim Parký gönüllüleri, Ankara, Trabzon, Rize, Çorum, Zonguldak, Erzincan, Giresun ve Sivas tan gelen Türkiye Eðitim Vakfý Gönüllüleri Katýldý. Toplantý öncesi bir konuþma yapan TEGV Genel Müdürü Mete Meleksoy, TEGV in 20. yýlý. TEGV bir kitle örgütü. 10 bin gönüllümüz var. Bu toplantýlarda sohbet ediyoruz, kendimizi anlatýyoruz dedi. TEGV gönüllülerine seslenen Meleksoy, Gönüllülükten ayrýldýktan sonra elbette iþlerinize gideceksiniz. Ama eminim ki hiçbir zaman bizim bu dünyamýzdan ayrýlmayacaksýnýz. TEGV den çýkacak bir tiyatrocu, bir ressam, bir þair belki bir matematikçi bir yazar bilemiyorum ama o bir tane çocuk dünyaya öyle bir katký yapar ki, o katký bütün insanlýðadýr. Beni heyecanlandýran þey iþte budur. Ýnsanlýða hizmetten kastým budur diye konuþtu. TEGV Yönetim Kurulu Baþkaný Oktay Özinci ise toplantýyla ilgili yaptýðý konuþmada, Biz TEGV olarak gönüllülerimizle ilgili Anadolu sathýnda çeþitli noktalarda yýlda 4-5 defa toplantýlar yapýyoruz. Çünkü bizim gönüllü sayýmýz çok. 10 bin civarýnda bir gönüllü kitlemiz var bizim. Dolayýsýyla bunlarýn yüzde 80 i üniversite öðrencisidir. Bunlarla, bölgesel olarak bir araya gelmeye çalýþýyoruz. Gönüllülerimizle tanýþýyoruz. Karþýlýklý olarak iletiþim akýþý yapýyoruz þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan çeþitli illerden gelen TEGV üyeleri çeþitli gösteriler sundular. Daha sonra gönüllü üyelere teþekkür belgeleri verildi.(ýha)

10 10 ÇARÞAMBA 18 MART 2015 Antep baklavalarý Öz-Ka ile Çorum da RECEP MEBET Üretim merkezi Gaziantep te bulunan Öz-Ka Antep Baklavalarý Çorum daki ikinci þubesini hizmete açtý. Ýlk þubesini Ýnönü Caddesi numara 3/A da açan Öz-Ka Antep Baklavalarý, ikinci þubesini ise Adliye Sarayý civarý Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý karþýsý Fatih Caddesi numara 20/H de hizmete sundu. Müslüm Kaya ve Ýsmet Özdemir in sahibi olduðu Öz-Ka, Gaziantep in meþhur baklava çeþitlerini Çorum halkýnýn beðenisine sunuyor. GAZÝANTEP TEN ÇORUM A LEZZET KÖPRÜSÜ Ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren Müslüm Kaya, Baklava çeþitlerimizi özel ambalajlarda Gaziantep ten getirip Çorum da satýþa sunuyoruz dedi. Meþhur Antep baklavasýnýn Çorum daki tek adresiyiz diyen Müslüm Kaya, tüm ürünlerinin hakiki tereyaðý, Antep fýstýðý ve toz þekerden imal edildiðini söyledi. Alo Baklava hattýyla ev ve iþyerlerine servis imkaný da sunduklarýný anlatan Kaya, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: TATLICI DEÐÝL BAKLAVACIYIZ Gaziantep denilince akla bol fýstýklý, tereyaðlý, buram buram baklavalarýn eþsiz kokusu gelir. Öz-Ka Antep Baklavalarý olarak Gaziantep in meþhur lezzetini Çorum a taþýyoruz. Baklava bizim iþimiz. O nedenle biz tatlýcý deðil, Müslüm Kaya, yeni þubeleri hakkýnda bilgi verdi. baklavacýyýz. Meþhur Antep baklavasý baþta olmak üzere cevizli baklava, has baklava, fýstýklý þöbiyet, fýstýklý dürüm, fýstýklý havuç dilimi, sarý burma, kadayýf ve bol fýstýklý paþakadayýfýný müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Ayrýca Antep fýstýðý ve sabahlarý fýstýklý katmer satýþý da yapýyoruz. Açýlýþa özel indirimlerimiz devam ediyor. Birbirinden lezzetli Antep baklavasý çeþitlerinin tadýna varmak isteyen herkesi Ýnönü ve Fatih CaddeleÖz-Ka Þube Müdürü Þakir Doðan (ortada), meþhur Antep baklavasý çeþitlerini tanýttý. Öz-Ka nýn ilk þubesi Ýnönü Caddesi nde açýldý. Antep Baklavalarý nýn ikinci þubesi ise Fatih Çocuklarýn tiyatro sevinci RECEP MEBET Çorum da sahnelenen Alpino Kumpanyasý adlý tiyatro oyununu iki günde toplam çocuk izledi. Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu nda 4 ayrý seans halinde sahnelenen oyun çocuklarýn beðenisini kazandý. Alpino Çocuk Tiyatrosu tarafýndan sahnelenen oyunda mavi, yeþil ve gökkuþaðý isimli karakterlerin baþýndan geçen maceralar anlatýldý. Afacan Kýrtasiye nin evsahipliðindeki gösteri hakkýnda bilgi veren Alpino Bölge Sorumlusu Anýl Olgun, sosyal sorumluluk projesi kapsamýndaki oyunun ücretsiz olarak sahnelendiðini hatýrlattý. Okul öncesi eðitim çaðýndaki çocuklara yönelik olarak haalpino Kumpanyasý adlý oyun çocuklarla buluþtu. zýrladýklarý proje çerçevesinde Türkiye çapýnda 50 ilde sahne alacaklarýný anlatan Anýl Olgun, binlerce çocuðu tiyatro ile buluþturmayý amaçladýklarýný söyledi. Salih Acar ýn yönetip oynadýðý oyunda Simge Altay ve Asuman Okur un da rol aldýðýný dile getiren Olgun, Proje dahilinde velilere de önemli mesajlar veriyoruz. Bu doðrultuda çocuklarýn saðlýklý kýrtasiye ürünleri kullanýmý konusunda anne-babalarý bilinçlendiriyoruz dedi. Çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerinin devamýnýn geleceðini dile getiren Olgun, Alpino Çocuk Tiyatrosu na gösterdikleri yoðun ilgi nedeniyle Çorumlu öðrencilere ve öðretmenlere teþekkür etti. Çocuklar, 4 ayrý seans halinde sahnelenen oyunu ilgiyle izledi. Çorum da sahnelenen Alpino Kumpanyasý adlý tiyatro oyununu iki günde toplam çocuk izledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü tarafýndan okullarda çeþitli etkinlikler düzenlendi. Bilim Haftasý nda 600 öðrenciye hediye RECEP MEBET Bilim ve Teknoloji Haftasý Çorum da kutlandý. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü tarafýndan organize edilen kutlama programý dahilinde çeþitli etkinlikler düzenlendi. 19 Mayýs Ýlkokulu ve Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu ile Çorum Mesleki ve Teknik Okul öncesi eðitim öðrencilerine Meraklý Minik dergisi hediye edildi. Anadolu Lisesi nde düzenlenen kutlama etkinliklerine öðrenciler büyük ilgi gösterdi. Bilim ve teknolojinin insan hayatýndaki yeri ve öneminin anlatýldýðý etkinliklere katýlan 600 öðrenciye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü tarafýndan TÜBÝTAK dergileri hediye edildi. Bilim Söyleþileri adlý etkinliklerde akademisyen ve yazarlarý öðrencilerle buluþturduklarýný ifade eden Bilim, Sanayi Bilim ve Teknoloji Haftasý Çorum da 600 öðrenciye TÜBÝTAK dergisi daðýtýldý. ve Teknoloji Müdürü Muetti. rat Ocak, etkinliklere konuþmacý olarak katýlan Hitit Üniversitesi nden Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan ve 8-14 Mart tarihleri arasýnda kutlanan Bilim ve Yrd. Doç. Dr. Öncü Akyýldýz ile TÜBÝTAK Bilim Teknoloji Haftasý etkinliklerine gösterilen ilgiden ve Teknik Dergisi Yazarý Özlem Ýkinci ye teþekkür duyduðu memnuniyeti dile getiren Murat Ocak, or-

11 AKP Çorum u yetim býraktý EROL TAÞKAN Eðitimci Salim Kýrdý, MHP Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý için MHP il Baþkanlýðý'na müracaat etti. MHP Ýl Baþkanlýðý'nda düzenlenen basýn toplantýsý ile aday adaylýðýný açýklayan Salim Kýrdý, "13 yýldýr her dönem milletvekili veren ve 13 yýlda toplam 11 milletvekili çýkaran AKP hiçbir þey yapmadan sadece Çorum'u her yönüyle yetim ve öksüz býrakýp milletvekili çýkaran çiftlik gibi gören zihniyete sahiptir." dedi. Ýl Baþkaný Fatih Göktuð ve partililerin de hazýr bulunduðu toplantýda, AK Parti'nin proje partisi olduðunu, bunun da Ali Bulaç ve Abdurrahman Dilipak tarafýndan da açýkça ortaya konduðunu ifade etti. AK Parti'nin kalkýnma saðlamadýðý gibi adalette býrakmadýðýný söyleyen MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Salim Kýrdý, þunlarý dile getirdi; "AKP'nin proje partisi olduðunu yazan ve sözlerini doðrulayan gazeteciler Ali Bulaç ve Abdurrahman Dilipak, AKP'nin kuruluþundaki kirli iliþkileri ve takip edecekleri politikalar artýk dillendirmektedirler ve kuruluþunun kimler tarafýndan ve ne amaçla kurulduðu da netleþmiþtir. Bu beyanla; Ýsrail'in güvenliðini artýracaksýnýz, önündeki engelleri kaldýracaksýnýz. Büyük Ortadoðu Projesi yani sýnýrlarýn deðiþmesi, Ýslam'ýn yeniden yorumlanmasýnda bize yardýmcý olacaksýnýz." Baþlýklarý yer almaktadýr. Sayýn BOB eþ baþkaný kendisini göreve getirenlerin isteklerini her fýrsatta yerine getirmiþ ve hatta "Irak'ta görev yapan askerlerinizin sað salim memleketlerine geri dönmeleri için dua etmekteyim" demiþtir. Böylelikle Ýslam'da haram ve günah kavramý da bunlarýn elinde þekil deðiþtirmiþtir Yýlýnda iktidara gelen AKP''nin 13 yýllýk sürede ne ülkede, ne de Çorum'da kalkýnma olmadýðý gibi adalette býrakmamýþtýr. Vatan, millet, bayrak sevgisi ve ülke bütünlüðünü kendisinin istediði gibi yorumlamýþ ve ülke dünyanýn kabul ettiði terör örgütlerine ve ayrýlýkçýlara terk edilmiþtir. Toprak kaybý sadece Suriye'deki Süleyman Þah türbesinin bulunduðu vatan topraðý deðil, Güneydoðu Anadolu'da PKK uzantýlarýna teslim edilmiþtir. Hiç düþman iþgali görmemesine raðmen kimi Yemen'de kimi Çanakkale'de kimi Güneydoðu'da PKK'ya karþý mücadelede her evden vatan için þehit veren deðerli hemþehrilerimin bu oldu bittileri ve yalan siyasetini kabullenemediðini 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerinde gerekli cevabý vereceði inancýný taþýmaktayým. 13 yýldýr iktidarýn ayni ve nakdi yardýmlarýný 2,5 milyondan yaklaþýk 18 milyona çýkardýðý halkýn giderek fakir ve muhtaç duruma düþürdüðü, 2 kilo buðday satýp l litre mazot alýrken þimdi ise 6 kilo buðdaya ancak l litre mazot alabilmektedir. Salim Kýrdý 2011 seçimlerinde AK Parti yi tercih eden Fatih Sarýoðlu, 2015 seçimlerinde MHP yi tercih etti Herkesin vekili olacaðým EROL TAÞKAN Dr. Fatih Sarýoðlu, MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý oldu yýlýnda AK Parti'den aday adayý olan Sarýoðlu, 2015 seçimleri için MHP'yi tercih etti. Sarýoðlu düzenlediði basýn toplantýsýnda her kesimden oy alacaðýný ve herkesin vekili olacaðýný söyledi. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Fatih Göktuð'a müracaat belgesini teslim eden Sarýoðlu, hükümete yönelik eleþtirilerde bulunduðu açýklamasýnda, birlik ve beraberlik vurgusu yaptý. Sarýoðlu basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve hýzla uçurumun kenarýna sürükleniyor. Mevcut iktidar barýþý, kardeþliði, özgürlüðü, demokrasiyi ve huzuru açýkça tehdit ediyor. Adaletsizlik, hukuksuzluk, yoksulluk ve yolsuzluk gün geçtikçe artýyor. Ülkemiz, halký ayrýþtýran, kutuplaþtýran, birbirine düþman eden bir anlayýþla yönetiliyor. Bu ülkede kin ve nefret hiçbir dönem bu kadar tavan yapmamýþtý. Hamasetten ve kavgadan besleniyorlar. Zulüm ve talan dönemi yaþýyoruz. Muhalif olan herkes birer hain olarak görülüyor. Farklý düþüncelere bile tahammül edilmiyor Yasama, yürütme, yargý, basýn ve diðer tüm kurumlar hizaya getirilmeye çalýþýlýyor. Çözüm süreci diye 30 bin evladýmýzýn katili terörist baþý ile masaya oturmaktan geri kalmýyorlar. PKK terör örgütü tarihinde hiçbir zaman olmadýðý karar güçlü durumdadýr. Bugün bütün bu olanlara, nefret söylemlerine raðmen sokaklarda çatýþma ortamý olmamasýnýn nedeni Ülkücü gençliðin saðduyusu ve Genel Baþkanýmýz Sayýn Devlet Bahçeli'nin ferasetidir. Eðitim sistemini çýkmaza soktular. Çocuklarýmýz Dr. Fatih Sarýoðlu 2002 yýlýnda seçim gezilerinde Orta Anadolu'da buðdayýnýzý, Ege'de incir ve üzümünüzü, Karadeniz'de fýndýk, çay ve tütününüzü, Çukurova'da pamuðunuzu satmayýn diyerek iktidara gelen AKP'nin yalan ve aldatma siyasetinin eseri ortadadýr. Ülkemizin düþürüldüðü ve eskilerin borçlarýný ödedik diyen iktidarýn farkýnda olmadan insanlarýmýzý nasýl borçlandýrdýðý da ortadadýr. TÜÝK araþtýrmasýna göre Türkiye'de en yüksek gelire sahip olan yüzde 20'lik grup toplam gelirin yüzde 46,6'smý alýrken en düþük gelire sahip yüzde 20'lik nüfus toplam gelirden sadece yüzde 6,1 oranýnda pay alýyor. Yani, Türkiye'de her 100 liranýn 46,6 lirasýný 5 kiþiden l'i alýrken, kalan 4 kiþi ise 53,4 lirayý paylaþýyor. Durumun vehametini þöyle de ortaya koymak mümkün, Türkiye'nin sadece 5 kiþiden oluþtuðunu düþünürseniz, her 100 liramýzýn 68 lirasý 2 kiþinin elinde. Kalan 3 kiþi ise 32 lirayla geçinmeye çalýþýyor. Bir kiþiye tam dokuz, dokuz kiþiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara þah olsa; Kriz var diyerek 2002 de iktidara gelen AKP 13 yýlda iþte insanlarýmýzý bu hale getirmiþtir. 13 yýldýr her dönem milletvekili veren ve 13 yýlda toplam 11 milletvekili çýkaran AKP hiçbir þey yapmadan sadece Çorum'u her yönüyle yetim ve öksüz býrakýp milletvekili çýkaran çiftlik gibi gören zihniyete sahiptir. Sadece kendi dar çevresine hizmet veren ve onlarý birinci sýnýf vatandaþ yapýp diðerleri deyip halkýmýzý ötekileþtiren, garipleþtiren, yoksullaþtýran, diðer þehirlere göçe zorlayan bu iktidara karþý dur demenin zamanýnýn çoktan geldiði görülmüþtür. 13 yýlda býrak Çorum'a yetki getirmeyi, kendi adýna çalýþan çeþitli kurumlarýnýn yetkilerini Amasya, Kýrýkkale, Tokat, Ankara gibi illere devretmiþtir. Deðerli hemþehrilerimin Ankara'daki gözü, kulaðý ve dertlerinin sözcüsü olacaðýmý, iþ yapmýþ olmak için 13 yýl sonra lütfen hatýrlayýp ve seçim öncesi müjdesi gibi daha birkaç ay önce yeni planlamaya alýnan ve yapýlamayan tren hattýnýn, hiç adý dahi geçmeyen hava alanýnýn takipçisi olacaðýmý. Göç veren deðil, göç alan þehir haline getirmek için gayret edeceðimi, sanayisinin, tarýmýnýn, hayvancýlýðýnýn, ticaretinin tekrar canlý hale gelmesi için çalýþacaðýmý, memurlarýn sindirme ve susturulmasýna, esnafýn korkutulmasma, köylünün köyünden göç etmesine, iþ adamlarýnýn Ankara'daki ýzdýraplarýna, öðrencilerin dertlerinin sonlandýrýlmaþma, emekli, dul ve yetimlerin dilenci durumuna düþürülmelerine velhasýl Çorum'un ortak dertlerine karþý duracaðýma, mesleki bilgilerimi, bürokrasideki tecrübelerimi gönüllü olarak hemþehrilerimin hizmetine sunacaðýma söz veriyorum. AKP gibi ayýrýmcý deðil birleþtirici, ötekileþtirici deðil kucaklayýcý, vatan, millet, bayrak sevgisini üst düzeyde tutarak hemþehrilerim adýna, ülke duyarlýlýðýnýn sözcüsü olacaðýma söz veriyorum." üzerimde her yýl yeni bir sistem deniyorlar. Çorum 13 yýldýr ihmal edildi. Ekonomisini güçlendirecek, istihdamý artýracak hak ettiði yatýrýmlarý alamadý. Bir zamanlar Anadolu kaplanýydý ve bölgesinin parlayan yýldýzýydý. Ne yazýk ki o büyüme ivmesi AKP iktidarýyla gerilemeye dönüþtü. Þimdiye kadar demiryolu, havaalaný, ulusal ve uluslararasý yatýrýmlar hep teðet geçti. Geçmiþ hükümetler daha kýsa iktidarlarý boyunca Çorum'a Çimento ve Þeker Fabrikasý gibi istihdamý artýran ekonomiyi güçlendiren ihracatý yükselten yatýrýmlar yaparken, AKP iktidarýnda 13 yýlda Çorum'a hiçbir büyük yatýrým yapýlmadý. Devletin yapmak zorunda olduðu sýradan hizmetler yatýrým diye anlatýldý. Her ile kurulan üniversiteyi ayrýcalýk gibi gösterdiler. Hem ülkemiz hem de þehrimiz açýsýndan geriye dönüp baktýðýmýzda geldiðimiz durum ortada. Ne kadar algý çalýþmasý yapsalar da artýk bu gerçekler gizlenemez. 7 Haziran Türkiye için dönüm noktasý olacak. Milliyetçi Hareket Partisi herkesi kucaklayarak iktidara yürüyecek. Þimdi birlik olmaya ve birbirimizi sevmeye her zamankinden daha çok ihtiyacýmýz var. Hz. Ali'nin de (ra) dediði gibi "Gerçek yakýnlýk akrabalýk baðýyla deðil sevgi baðýyla olur." Bende bütün hemþehrilerimi muhabbetle kucaklayacaðým. Birlik, bütünlük, sevgi ve kardeþlik yolunda tüm Çorum halkýyla, bu davaya gönül vermiþ ülkücü kardeþlerimle hep birlikte yürüyeceðim. Hiçbir ayrým yapmayacaðým. Týp Fakültesi'nden mezun olurken de bunun yemini ettim. Her kesimden oy alacaðým herkesin vekili olacaðým." Alparslan'dan Ülkü Ocaklarý ziyareti MUSTAFA BURAK YALÇIN Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Aday Adayý Mahmut Alparslan, Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal'ý ziyaret etti. Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ýmal'ý da tebrik eden Alparslan '' Ýlk olarak Ülkü Ocaklarý'ný ziyaret etmek istedim. Bizler onur, þeref kazandýysak bu hareketin sayesinde kazandýk. Ülkü Ocaklarý siyasi hareketten önce bir yaþam þeklidir. Çok güzel iþler yapýyorsunuz, sizleri tebrik ediyorum. '' dedi Alparslan konuþmasýnda, Ege Üniversitesinde PKK sempatizanlarý tarafýndan þehit edilen Fýrat Çakýroðlu'na da rahmet dileyerek, ocak baþkanýna baþsaðlýðý diledi. Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal ise, zi- MHP Milletvekili Aday Adayý Mahmut Alparslan, Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal'ý ziyaret etti. yaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ''Çýktýðýnýz bu yolda size baþarýlar dilerim. Ülkücü hareket için 23 adayýnda vekil adayý gibi çalýþmasý lazým.'' diye konuþtu. RECEP MEBET Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Aile yapýsýnda yaþanan krizi çözmek istiyorsak deðerlerimizle yeniden dirilmeliyiz dedi. Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu tarafýndan düzenlenen Medeniyet ve Kadýn Tasavvuru konulu konferans geçtiðimiz Cuma akþamý gerçekleþti. Prof. Dr. Mehmet Evkuran ýn konuþmacý olarak yer aldýðý program, Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu konferans salonunda düzenlendi. Bazý davetlilerin de yer aldýðý konferansa Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu Müdürü Ýsmail Tuncel, Müdür Yardýmcýsý Ýlker Sarý, yurt çalýþanlarý ve çok sayýda öðrenci katýldý. KADIN ve ERKEK BÝRBÝRÝNÝN TAMAMLAYICISI Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný yapan Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, Ýslâm a göre kadýn ve erkeðin birbirinin tamamlayýcýsý olduðunu söyledi. Bugün Ýslam toplumlarýnda kadýnlara karþý þiddet, zor kullanma, hak yeme, ikinci plana býrakma gibi düþünce ve davranýþlar varsa bu Ýslam'ýn deðil, Müslümanlarýn yanlýþý ve eksiðidir diyen Ýsmail Tuncel, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Ýslam, kadýna anne olmasý hasebiyle hiçbir medeniyette benzeri görülmeyen bir yücelik, deðer vermiþtir. Cennete girmenin yolu da bu kutsal varlýðý razý etmekten geçmektedir. Ýslam hukukunda bir insan olarak, erkeðe tanýnan temel insan haklarý, kadýna da tanýnmýþtýr. Hayat hakký, mülkiyet hakký, kanun önünde eþitlik, caný, malý, ýrzý, namusu erkek gibi deðerli kabul edilmiþtir. Kur'an-ý Kerim farklý fizyolojik ve psikolojik yapýya sahip olan kadýn ve erkekten biri, diðerinden daha üstün veya ikisi birbirine eþit tutma yerine, birbirlerinin tamamlayýcýsý olarak kabul etmiþtir. Nitekim Allah-u Teâla Kur'an-ý Kerimde Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz buyurmak suretiyle tabiri caizse; kadýn ve erkek bir elmanýn iki yarýsý gibi kabul edilmiþtir. Biri olmadan diðeri olmaz. Hz. Adem bütün insanlarýn babasý olduðu gibi, Hz. Havva da insanlarýn annesidir. Bugün Ýslam toplumlarýnda kadýnlara karþý þiddet, zor kullanma, hak yeme, ikinci plana býrakma gibi düþünce ve davranýþlar varsa bu Ýslam'ýn deðil, Müslümanlarýn yanlýþý ve eksiðidir. DEÐERLERÝMÝZLE DÝRÝLMELÝYÝZ Açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Medeniyet ve Kadýn Tasavvuru konulu bir sunum yaptý. Günümüz aile yapýsýnda yaþanan krizin ciddi bir medeniyet problemi olduðunu söyleyen Mehmet Evkuran, Kültürümüzü dikkate alarak kadýný yeniden keþfetmeliyiz dedi. Kadýna verilen deðerin medeniyet göstergesi olduðunu vurgulayan Evkuran, ailedeki krizin en büyük maðdurlarýnýn da kadýnlar olduðuna iþaret etti. Prof. Dr. Evkuran, þöyle konuþtu: Her medeniyet bir dünya görüþüne dayanýr. Dünya görüþü, en genel anlamda dünyaya bakma ve dünyayý görme, onu algýlama tarzýmýzý ifade eder. Bireyler bu sayede hayata, geçmiþe ve geleceðe nasýl bakacaklarýna dair bir bakýþ edinirler. Deðerler de dünya görüþünün bir parçasýdýr. Neyin, niçin, ne kadar deðerli olduðu bilgi ve uygulama olarak bireylere dünya görüþü üzerinden aktarýlýr. Deðerlerin ve izlenimlerin aktarýlmasýnda sorun yaþandýðýnda toplumsal ve kültürel problemler ortaya çýkar. Bunun en çarpýcý göstergelerinden birisi, kuþaklar arasý çatýþmadýr. Bu süreçte kültürel ve tarihsel bellek devreye girer, girmesi gerekir. Medeniyetleri tanýmanýn yollarýndan biri, temel insanlýk konularýna nasýl baktýklarýný kavramaktýr. Aile ve kadýn bu çerçevede öne çýkan iki kavramdýr. Ancak akýp giden hayat ýrmaðý pek çok kavramý, algýyý ve deðeri yeniden düþünmek zorunda býrakýr bizleri. O nedenle medeniyetin de kendisini güncellemesi, canlýlýðýný korumasý ve kendi çocuklarýna dünyada daha güçlü yaþama imkâný sunmasý gerekir. Aksi halde, hayatýn gerisinde kalmanýn getirdiði o derin tükeniþ ve çöküþ havasý her tarafa sirayet eder. ÇARÞAMBA 18 MART Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu nda Medeniyet ve Kadýn Tasavvuru konulu konferans düzenlendi. Ailede yaþanan krize dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Evkuran: Deðerlerimizle dirilmeliyiz Ýsmail Tuncel, Mehmet Evkuran a plaket verdi. Din, siyaset, ekonomi, eðitim, kültür gerçekliðin üretildiði, doðru ve estetik olanýn paylaþýldýðý zeminler olmaktan çýkar, çatýþma kendini ret ve dogmatizmin yuvasý haline gelir. Aileye bakýþ da bu çerçevede ele alýnmalýdýr. Modern öncesi dönemlerde ailenin önemi konuþulmazdý çünkü buna gerek yoktu. Ailenin ve geniþ akraba iliþkilerinin canlý biçimde yürürlükte olmasý buna gerek býrakmýyordu. Ancak aile konusu modern zamanlarda ve özellikle küreselleþme sürecinde sýklýkla gündeme gelen temel toplumsal konulardan biri oldu. Neden? Ailenin yaþadýðý kriz aslýnda deðerler alanýnda yaþanan daha derin krizin yansýmasýdýr. Deðerlerin korunmasýnda ve aktarýlmasýnda en önemli ve temel kurum olan ailenin krizi, aslýnda bir medeniyet problemine iþaret etmektedir. O halde aile üzerine düþünüyor ve onu güçlendirmek istiyorsak, yeniden deðerler konusuna dönüþ yapmamýz gerekir. KÜLTÜRÜMÜZDE KADINI YENÝDEN KEÞFETMELÝYÝZ Aileye vurgu yapýp kadýn bireyselliðini onun içinde eritmek, toplumumuzda rastlanan genel yaklaþýmdýr. Pek çok insana doðru görünen bu yaklaþýmýn yeterince tartýþýlmadýðýný düþünüyorum. Günümüz güçlü bireysellikler çaðýdýr. Ýnsanlar bir sosyal yapýnýn ya da oluþumun içinde eriyip gitmek yerine kendi bireysel yetenekleri ve güçleriyle saygýnlýk elde etmek istiyorlar. Aslýnda bu beklenen bir geliþmeydi. Buna baðlý olarak kadýnýn anne, eþ olmadan önce, birlikte bir insan bir birey olarak düþünülmesi ve güçlendirilmesi gerekir. Bunlarý birbiriyle karþýtlýk içinde ele alan çatýþmacý okumalarýn zarar verdiðini biliyorum. Ancak þu gerçeði de fark etmemiz gerekir; kadýný baðýmlý bir varlýk olarak resmeden geleneksel anlayýþlar günümüz kadýnýna anlamlý bir þey söylememektedir. Kadýnýn mutsuzluðu, onu öncelikle bir birey ve insan olarak görmeyen baskýcý anlayýþtan kaynaklanýyor. Hayatýn tüm sorunlarýný alýp onun sýrtýna yüklemeye çalýþmak yanlýþ. Yahudi-Hýristiyan kültüründe Cennetten kovulmanýn sorumlusu kadýn olarak gösterilir. Sanki bu anlayýþ olup bitenleri kadýna yükleme eðiliminin yaygýnlaþmasýný açýklamaktadýr. Kültürümüzde kadýný yeniden keþfetmemiz gerekir. Bir insan olarak, hayatýmýzýn bir parçasý olarak ve kendisi olarak. Kendisiyle barýþýk, birey olarak güçlü ve hayata olumlu bakan bir kadýn algýsý toplumsal ve kültürel hayatýmýzýn ve tarihsel saðlýðýmýzýn en önemli destekçilerinden biri olacaktýr. Aslýnda bu konuyu en güzel ve doðru biçimde çözecek imkânlara sahibiz. Ýslam dininin temel ilkeleri ve Türk toplumunun kültürel deðerleri kadýn ve aile konusunda daha güçlü adýmlar atmamýz için gereken zemini sunmaktadýr. Ýlgiyle izlenen program, þef Halil Özçelebi yönetimindeki Türk Tasavvuf Musýkisi konseri ile sona erdi. Programýn sonunda Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel tarafýndan Prof. Dr. Evkuran ve Halil Özçelebi ye çiçek ve plaket takdim edildi. Þef Halil Özçelebi yönetimindeki koro Türk Sanat Müziði konseri verdi.

12 12 ÇARÞAMBA 18 MART Türkiye nefes alacak Baþkan Ateþ saðlýkçýlarý kutladý CHP Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, seçim çalýþmalarýný sürdürdü. Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, saðlýk çalýþanlarýnýn 14 Mart Týp Bayramý ný kutladý. Oðuzlar Devlet Hastanesi ne bir ziyaret gerçekleþtiren Baþkan Ateþ, saðlýk personelinin bayramýný kutlayarak sorunlarýný dinledi. Baþkan Ateþ, ayný zamanda hastanede yatan hastalarý da ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. (Oðuzlar Belediyesi) Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, 14 Mart Týp Bayramý ný kutladý. Bu yýlýn en önemli gök olaylarýndan tam güneþ tutulmasý, 20 Mart ta gece gündüze eþitken yaþanacak. Türkiye den parçalý gözlenecek tutulma saat ta baþlayýp ye kadar sürecek. Tutulma, en iyi Grönland, Ýzlanda, Kuzey Avrupa ülkelerinde izlenebilecek yýlýnýn ilk ve en önemli gök olayý, 20 Mart Cuma günü gerçekleþecek. Bu yýl biri tam, biri parçalý olmak üzere 2 güneþ tutulmasý, 2 de tam ay tutulmasý þeklinde 4 önemli gök olayý yaþanacak. Kuzey Avrupa da tam yaþanacak tutulma, Türkiye de ise Ay Güneþ in yaklaþýk yüzde 40 ýný kapatmýþ halde gözlenecek. TÜRKÝYE DE HÝLAL GÖRÜ- NÜMLÜ OLACAK Ay ýn Güneþ ve Dünya arasýna girerek açýsal büyüklüðüyle Güneþ i örtmesiyle oluþacak tutulmaya iliþkin bilgi veren TÜBÝTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Halil Kýrbýyýk, "20 Mart taki tutulmayý Türkiye den tam göremeyeceðiz. Avrupa nýn kuzey bölgelerinde tam tutulma görülebilecek. Tam tutulmayý Türkiye de 1999 ve 2006 da izlemiþtik. Türkiye den kýsmi görünecek, bir CHP Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdürüyor. Yapýlan açýklamaya göre, Solmaz, hafta sonu Alaca'da çeþitli ziyaretlerde bulunarak ilçe esnafý ve çiftçilerle görüþtü. Vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin iþçi, emekli, memur, çiftçi ve esnafa yönelik programlarýný anlatan Solmaz, 7 Haziran'dan sonra tüm Türkiye'nin rahat bir nefes alacaðýný söyledi. CHP'nin bilim ve teknolojiye dayalý, yüksek katma deðerli bir ekonomik kalkýnma hedeflediðini ifade eden Solmaz, bu kalkýnmadan tüm yurttaþlarýn faydalanacaðýný söyledi. Alaca'nýn verimli topraklarý olmasýna raðmen, çiftçinin yeteri kadar desteklenmediðini, üreticinin maðdur edildiðini ve topraklarýný terk ettiðini belirten Solmaz, CHP iktidarýnda göç sorununun önleneceðini ve tarýmsal uygulamalarýn iyileþtirileceðini ifade etti. Alaca'ya baðlý Alacahöyük Beldesi'ni de ziyaret eden Av. Dinçer Solmaz, yurttaþlarýn sorunlarýný dinleyerek 7 Haziran seçimleri için destek istedi. 20 Mart ta güneþ tutulmasý var 27 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Motorlu Pergola yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: MART Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü yýllarý 32 aylýk 5 kiþilik silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110 Merkez / Çorum Saat: NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Toner ve kartuþ sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik mal ve malzeme alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü hilal gibi" dedi. ÇIPLAK GÖZLE BAKMA- YIN Güneþ e doðrudan çýplak gözle bakýlmamasý uyarýsýnda bulunan Prof. Dr. Kýrbýyýk, "Ya güneþ gözlüðü, ya da isli cam veya özel gözlüklerle bakýlsýn ki ultraviyole ýþýn bakýmýndan gözler zarar görmesin. Astronomlar için de halkýmýz için de heyecan verici bir olay. Tam tutulmalarda Güneþ in dýþ bölgelerini inceleme fýrsatýmýz da olur. Fiziðini anlamaya çalýþýrýz" dedi. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat: NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Teknik personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Çöplü Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 146 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.419,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TH 752 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: TH 753 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü - 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 73 (Çorum) Þube Devlet ve Ýl Yollarý Kýsmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu / Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum/Samsun Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ÜH 274 plakalý, 2012 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: CHPMilletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, Eþençay ve bölge köylerde çeçim çalýþmalarýný sürdürdü. Esençay, Çorum un Mersin i Pazar esnafýnýn sorunlarýný dinledi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorumlu hemþehrileriyle buluþmaya devam ediyor. Geçtiðimiz Cumartesi günü Çorum merkezde Cumartesi Pazarý'ný gezen Köse, pazar esnafýyla buluþarak onlarýn sorunlarýný dinledi, görüþlerini aldý. Pazar günü ise Erdek Köyü Muhtarý Mehmet Sarmaþýk ýn babasýnýn mevlit yemeðine katýlan Köse, köy ziyaretinde parti politikalarýný anlatmayý ihmal etmedi. Ýlgü, Mecitözü nde destek istedi CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, 29 Mart ta yapýlacak öne seçim çalýþmalarýný Mecitözü ilçesinde sürdürdü. Turgut Ýlgü'ye partililer eþlik etti. Ýlgü CHP'de 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçim için çalýþmalarýna Mecitözü'nde devam etti. Mecitözü Ýlçe Baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya CHP Mecitözü Ýlçe Baþkaný Seçkin Mert, Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem CHP Mecitözü Kadýn Kollarý Baþkaný Atiye Yaþar ve çok sayýda parti üyesi katýldý. Yapýlan açýklamaya göre toplantýda açýklamalarda bulunan Ýlgü "Ülkemiz karanlýða sürüklenmektedir bu seçim ülkemiz ve þehrimiz için çok önemli bu seçimde CHP olarak iktidar olmamýz milletimizin ve çocuklarýmýzýn geleceði için gereklidir hep birlikte çalýþarak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýný kurmalýyýz. Vatandaþlarýmýza Ýktidarýn kendi menfaatleri uðruna ülkemizi kötüye götürdüklerini anlatýp Projelerimizi ortaya koyarak bizim bu iþi daha iyi yapacaðýmýza ikna Seçim çalýþmalarýný ilçe ve köylerde sürdüren CHPMilletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, üyelerden destek istedi. Yapýlan açýklamaya göre, bir grup partili ile Eþençay ve bölge köylerde çeçim çalýþmalarýný yürüten Bozdoðan, bu bölgenin Çorum'un Mersin i olduðu ve devletin bu bölgeye bakýþýný anlamakta güçlük çektiðini söyledi. Meclise gitmesi halinde Eþençay ve bölge köylerin tüm sorunlarýnýn takipçisi olacaðýný kaydeden Bozdoðan, Türkiye için sebze ve meyve üretiminde Mersin'in önemi ne ise, Çorum için de bu bölge o kadar önemlidir. Bu bölgenin insaný ekmeðini taþtan çýkartýyor. Bu insanlarýmýza sahip çýkmak boynumuzun borcu." dedi. Mecitözü ilçesine giderek Belediye Baþkaný Ünal Yavuz'u makamýnda ziyaret eden Bozdoðan, daha sonra Ýlçe Kadýn Kollarý ile parti binasýnda bir araya geldi. Buradaki görüþmelerin peþinden ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri de gerçekleþtiren Bozdoðan, tüm CHP'li üyelerden destek istedi. AK Parti hükümeti döneminde küçük esnaflarýn büyük maðduriyetler yaþadýðýna dikkat çeken Bozdoðan, kendisinin de esnaf olduðunu ve meclise gitmesi halinde tüm esnaflarýn temsilcisi olacaðýný kaydetti. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Cumartesi Pazarý ný ziyaret etti. etmemiz gerek. Biz ezilen çiftçimizin, açlýk sýnýrýnda yaþayan emeklimizin, geleceðe umutsuz bakan gençlerimiz için elimizden geleni yapacaðýz. Ben 29 Mart'ta yapýlacak ön seçimde genç bir inþaat mühendisi olarak sizlerden destek istiyorum çünkü mühendis proje adamýdýr benim de Çorum'a ve Mecitözü'ne dair projelerim var bu projelerimi uygulamak için sizlerden destek istiyorum." dedi. Ýlgü'nün ardýndan açýklama yapan CHP Mecitözü Ýlçe Baþkaný Seçkin Mert ise, ziyareti için Turgut Ýlgü ye teþekkür ederek, baþarýlar diledi. Ýlgü, toplantýdan sonra esnaf turu yaparak ilçeden ayrýldý. CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, Mecitözü nü ziyaret etti.

13 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý CEMÂZÝL - EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:05 Mart 1431 Kasým: MART HATIRLATMA:GÜNEÞ TUTULMASI 20 Mart (Tam Tutulma) Türkiye'den görülebilecektir. 13 Eylül (Parçalý Tutulma) Türkiye'den görülmeyecektir ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Yaþlýlara Saygý Haftasý - Kýrlangýç Fýrtýnasý - Çanakkale Zaferi (1915) - Çanakkale Þehitlerini Anma Günü ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY NÖBETÇÝ ECZANELER ODABAÞ ECZANESÝ SELÝM ODABAÞ (TEL: ) BUHARA EVLER MH.DR.S.AHMET CD. NO:66/A ÖZEL HASTANE- DEN ÝKBALEVLERE GÝDEN CADDE ÜZERÝ METEOROLOJÝ UÐUR ECZANESÝ AHMET TERZÝ (TEL: ) BAHABEY CAD. 17/A - AÐIZ VE DÝÞ HASTALIK- LARI HASTANESÝ KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Alaca, Soðucak Köyü' nden gelme, Haydar, Niyazi, Muzaffer, Ýbrahim, Vural, Güngör ve Elif YEGEN' in babasý; Kemal YEGEN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Çanakkale ruhu ve þehitlik ÇARÞAMBA 18 MART Sömürgeci devletlerin Osmanlý topraklarý üzerindeki hesaplarýný, iþgal vasýtasýyla ortaya koyduklarý bir dönemde, canlarýný siper ederek kahramanca savaþan Mehmetçiklerimizin, iman destaný, Çanakkale zaferinin 100. Yýl dönümünde þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyoruz. Yýl 1915 Cihan savaþý bir çok cephede devam ediyor. Mýsýr'da Cemal Paþa, Kafkasya'da Enver Paþa, Çanakkale'de Vehip Paþa, doðuda ise Ermeni ayaklanmalarý var. Bir takým güçler Osmanlý'yý tarihten tasfiye etmeye karar vermiþler. Bütün cephelerde savaþ hýz kesmeden devam ediyor. Fakat onlar için Çanakkale çok önemli, Çanakkale'yi geçmeleri demek Anadolu'yu iþgal etmeleri demektir. Çanakkale zaferi tarihte kazandýðýmýz en VAHYÝN IÞIÐINDA Veysel Uysal Anlatýldýðýna göre, Çanakkale Türk kuvvetleri komutaný Alman Mareþal Otto Liman Von Sanders bir gün cepheyi denetlerken, Albay Cevat Bey de yanýnda, Mehmetçiklerden birine, niçin savaþýyorsun diye sorar. Cevap "Allah için!" der. Farklý birliklerdeki birkaç askere daha sorar ayný cevabý alýnca, Osmanlý Subaylarýna bakarak "Bravo beyler" diyerek "Yaptýðý iþi Allah için yapan evlatlarý olan bir millet yok olmaz." der. Bugün ayný inanç ve kararlýlýkla ayný þeyleri söyleyebiliyorsak problem yok demektir. Ýngiliz Genelkurmay Baþkaný Çanakkale hezimetinden sonra "Bu Kur'an Müslümanlarýn hayatýnda oldukça onlarý asla yenemeyiz." demiþtir. Bakara suresi 154. ayette "Allah yolunda öldürülenlere ölüler muhteþem zaferlerden biridir. Ancak bedeli aðýrdýr, iki yüz elli hotmail.com binden fazla þehit. Boðazýn her iki yanýndaki topraklar þehit kanlarýyla sulanmýþtýr. Orada Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ý, Gürcüsü, Çerkez'i demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, fakat siz anlayamazsýnýz." buyurulur. Peygamberimiz de mahþer günü, Allahu Teâlâ cennetliklere: "Dünya daha iyi idi diyerek tekrar dünyaya dönmeyi ve Arap'ý yan yana omuz omuza vatanýmýzý ve deðerlerimizi savunmak için þehit olmuþlardýr. Bir Müslüman, vataný bir toprak parçasý olarak göremez. Vatan: Ecdadýmýzýn býraktýðý minarelerinden ezan seslerinin yükseldiði camileri, külliyeleri, köprüleri, çeþmeleri, kýþlalarý, kütüphaneleri vb. eserleriyle üzerinde yaþadýðýmýz coðrafyayý vatan yapan abideler olup her karýþ topraðý þehit kanlarý ile sulanmýþtýr. Vatan sevgisi imandan gelir, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir müslüman ölürsem þehit kalýrsam gazi der, kaybedeceði bir þey yoktur, fakat kazanacaðý çok þey vardýr. Bir Müslüman bilir ki vatan düþman çizmeleri altýnda kalýrsa ne din, ne iman, ne namus, ne de þeref kalýr. Bunun canlý örneklerini Suriye de, Irak'ta, Kosova'da, Bosna'da gördük. Bunun bilincinde olan bir müslüman için ise zilletle yaþmaktansa þerefle þehit olmak daha iyidir. Gerektiðinde vataný savunmak için, insanlarý severek ölüme götüren yüce duygu þehitliktir. M. Akif Ersoy'a: Kim bu cennet vatan uðruna olmaz ki feda? arzu edeniniz var mý diye soracak ve sadece þehitler dönmeyi arzu edecekler, nedeni sorulduðunda ise tekrar þehit olup o aný yeniden yaþayýp buraya dönmek için arzu ediyoruz diyecekler." buyurmuþtur. Uhud savaþý sonrasý peygamberimizin, Sâd adýnda evlenme hazýrlýklarý içerisinde olan zenci bir gencin þehit olduðunu görünce çok üzüldüðü, aðladýðý ve daha sonra da tebessüm ederek yüzünü çevirdiði, daha sonraki bir zamanda nedeni sorulduðunda ise, Peygamberimiz, o evlenme hazýrlýðý içerisinde idi. Þehit olduðunu görünce gözyaþlarýmý tutamadým. Benim üzüldüðümü gören Rabbim, perdeyi kaldýrdý, bir de baktým ki melekler onun etrafýný kuþatmýþ, bu durumu görünce tebessüm ettim, bir de baktým ki orada ona âid bir de huri vardý. Onu görünce de yüzümü diðer tarafa çevirdim dediði rivayet edilir. Peygamberimizin ashabýndan Eba Eyyüb El Ensariyi Ýstanbul'un fethi için sefere katýlmasýný saðlayan, Süheybi Rumi, Kerebi Gazi, Übeyd Gaziyi Medine'den kalkýp Çorum'a getiren, burada þehit olarak meftun kýlan anlayýþ da, Allah rýzasý ve þehitlik ruhu idi. Peygamberimizin onun hakkýnda ne güzel kul dediði, Mute savaþýndaki Þüheda fýþkýracak topraðý sýksan, þüheda! baþarýlarýndan dolayý Allah'ýn kýlýcý diye övdüðü, Ýran üzerine yürürken, o zaman Mecusi (ateþperest) olan Ýranlýlara "Sizin dünyayý sevdiðiniz kadar ahi- Caný, cananý, bütün varýmý alsýn da Huda, Etmesin tek vatanýmdan beni dünyada cüda. Dedirten duygu, vatan sevgisi ve þehitlik ruhudur. Vatan sevgisi bir aþktýr, sevdadýr, bir tutkudur. Vataný vatan yapan, manevi deðerler ve uðrunda ölen þehitlerin hatýralarýdýr. Onun için. Çanakkale ruhunu yaþatmak gerekir, çünkü orada ýrk, renk, dil ayrýmý yapýlmadan ortak paydalarýmýz uðrunda birlikte kardeþçe kahramanlýk destanlarý yazdýk. Çanakkale zaferini tarihe yazan insanlarýn ruh yapýsýna, imanýna, karakterine yakýndan baktýðýmýz zaman o insanlarýn saðlam bir iman yapýsýna sahip, cephede bombalar altýnda namaz kýlacak kadar Allah'a yakýn, cephede savaþýrken oruç tutacak kadar güçlü irade ret'i seven bir ordu ile üzerinize geliyorum." diyen Halid bin Velid'in en büyük arzusu Allah yolunda þehit olmaktý. O doksan iki yaþýnda ölmeden önce aðlýyor, kendisine yoksa ölümden mi korktun diye sorduklarýnda "Katýlmadýðým savaþ kalmadý. Vücudumda ok, mýzrak ve kýlýç darbesi izi olmayan yerim yok. Bana þehitlik nasip olmadý. Gördüðünüz gibi yataðýmda ölüyorum, þehit olamadýðým için aðlýyorum." dediði rivayet edilir. Onlar bu ruhla yaþadýlar, bu sevda ile geride güzel hatýralar býraktýlar, insanlarýn sevgisini Allah'ýn rýzasýný kazanarak bâki âleme intikal ettiler. Bütün þehitlerimizin ruhlarý þâd, mekânlarý cennet olsun. sahibi olduklarýný görüyoruz. Seyit Onbaþý 275 kiloluk top mermisini o ruhla Milli Þairimiz ne de güzel tasvir eder: Sen ki, a'sâra gömülsen taþacaksýn Heyhât Bismillah, Allah-u Ekber diyerek namluya sürmüþtü. Savaþtan sonra Almanlar hatýra fotoðrafý çekmek için tekrar kaldýrmasýný isterler, Seyit Onbaþý defalarca denemesine raðmen kaldýramaz. Topun maketi yapýlarak resimlerini Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât çekerler. Bunu anlayabilmek için Anadolu insanýnýn manevi ruhunu çözmek gerekir. Ey þehit oðlu þehit, isteme benden makber Sana âðûþunu açmýþ duruyor Peygamber! Geçilemeyen Çanakkale Osmanlýnýn zayýflamasý ejderhalarýn iþtihalarýný kabartmýþtý. Büyük bir iþtah ve iþtiyak ile Çanakkale boðazýna doðru hareket etmiþlerdi. Millet bitkin ve býkkýndý. Yýllarca cephelerde maðlubiyetin Tefekkür hanýn hýncý ve asýrlýk düþmanlýðý bir daha Dünyamýz artmýþtý. Sanki içten içe þu sözleri diþlerini gýcýrdatarak söylüyorlardý: "Ben size bunun hesabýný sorarým!" Lozan da planlanan ihanet hesaplarý bir bir yerini alacaktý. aðýr darbelerini yiyen Osmanlý yeni bir Hem de kansýz, hem de silahsýz. Hilafet kaldýrýlacak, ezan ve Kur'an yasakla- büyük tehlike ile karþý karþýya idi. Savaþ baþlamýþtý.. Raþit Yücel nacak, tekke ve zaviyeler kapatýlacak, din Ordunun ne kuvvetli teçhizatý ne de eðitimi kökünden kesilecek, giyim kuþam yaðlý ve tatlý yemekleri vardý. Ama bir iradeleri corumhakimiyet. net deðiþtirilecek, Þapka Kanunu ile her erkek ve kale gibi imanlarý vardý. Bu amaçla evlatlarýný cepheye gözyaþlarý ile gönderen anneler ve babalar daha yeni sakallarý terleyen yavrularýnýn bir daha döneceklerinden emin deðillerdi. Yeni niþanlanmýþ yiðitler, yeni evlenmiþ selvi boylu delikanlýlar. Ýþin ucunda vatan savunmasý varsa gerisi önemli deðildi. Ve öyle de oldu. Çanakkale'nin derelerinden yaðmur taneleri þapkasýz sokaða çýkamayacak, þer'i kanunlar yerine Avrupa nýn kanunlarý tatbik edilecek, Ýstiklal Mahkemeleri nde yüz bine yakýn insanýn hayatýna son verilecek. Dikta ve tek partili hayat hayata hakim olacak, yalancý cennetler ve cehennemler meydana getirilecek, cami, mescid ve tekkeler þahýslara satýlacak. Çanakkale geçilse bunlar yapýlacaktý. Peki daha sonra bunlarý kim yaptý? gibi þehit kanlarý akýyordu. Aradan aylar geçmiþ, Türkiye de Çanakkale ye gelen ve maðlup günler geçmiþti. Yaralananlar, sakat kalanlar, acýdan olup geri dönen ejderhalar yapacaktý. Millet bir inleyen askerler. Adýna türküler ve þiirler ya- zýldý. Bu gün Çanakkale sýrtlarýndan geçerken insanýn tüyleri ürperiyor. Bastýðýmýz adýmlar altýnda hangi þehidin masum vücudu var? daha can evinde vurulmuþtu. Fakat hesaba katamadýklarý bir þey vardý: Türkiye de Bediüzzaman vardý. Ve onun halis talebeleri. Kur'anýn elmas kýlýçlarý bu ejderhanýn planlarýný alt-üst eden Risale-i Nurlar ile bu Ve Çanakkale geçilemedi. Ýman tekniðe meydan okumuþtu. Maðlup olarak dönen ejder- milletin istikbalini kurtarmýþlardý ve Çanakkale ikinci defa geçilememiþti ve geçilemeyecekti. Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MART 2015 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 96, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 96,75 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 18 MART Çanakkale þehitlerimizi anýyoruz Çanakkale Deniz Zaferi nin 100. yýldönümü ve Çanakkale Þehitlerini Anma Günü nedeniyle program düzenlenecek. Program kapsamýnda bugün saat da Þehitlik Anýtý nda çelenk sunumu gerçekleþtirilecek. Ardýndan þehit kabirleri ziyaret edilip dua okunacak. Þehitlik teki programýn ardýndan saat da Devlet Tiyatro Salonu nda anma programý yapýlacak. MHP den birlik vurgusu MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Ýþte o mesaj: "Çanakkale'yi üç kelimeyle anlatýrsak geldiler, gördüler ve döndüler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler deðildir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karþýlayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki çelik ve barut, Av. Bekir Çetin inancýn, imanýn ve azmin karþýsýnda yenik düþmüþtür. Çanakkale, yokluðun varlýðý yendiðinin kanýtýdýr. 3 Kasým 1914 tarihinde baþlayýp 18 Mart 1915 tarihine kadar süren ve Birinci Dünya Savaþý'nýn seyrini deðiþtiren Çanakkale Savaþý, 250 binin üzerinde evladýný þehit vererek Çanakkale'nin geçilmez olduðunu tüm dünyanýn emperyalist güçlerine kabul ettiren Türk ulusunun; tarihini süsleyen çok sayýdaki baþarýsýna, bütün dünyanýn gözü önünde bir yenisini daha eklemiþtir. Çanakkale zaferi, ateþten günler yaþadýðýmýz milli mücadele yýllarý için hem moral hem de yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önsözü olmuþtur. 215 okkalýk mermiyi üç kez kaldýrarak namlunun ucuna süren Seyit Onbaþýsýyla, analarýn kýna yakarak vatana kurban olsun diye gönderdikleri yiðitleriyle ölümsüzleþen Çanakkale zaferi, yaktýðý meþalesiyle, Kurtuluþ Savaþýmýzýn da yolunu aydýnlatmýþtýr. Çanakkale Zaferi, Büyük Türk Milletine, Atatürk gibi dahi bir lider hediye etmiþtir. Her santim topraðýna gereken bedeller ödenmiþ vatan topraðýmýz, bizlere bir miras deðil ancak kutsal bir emanettir. Çünkü vatan topraðý sadece bizim deðil bu uðurda canýný vermiþ tüm insanlarýn ortak paydasýdýr. Ecdadýmýzýn bize verdiði bu emanete sahip çýkmak boynumuzun borcudur. Dört bir yanýmýzýn hür varlýðýmýza kasteden düþmanlarla çevrili olduðu bugünlerde birlik ve beraberliðimizi muhafaza etmeye her zamankinden daha çok ihtiyacýmýz vardýr. Bu vesile ile Türk milletinin Çanakkale Zaferi'ni bir kez daha kutluyor, vataný, milleti, ülkesi ve namusu için canlarýný vermekten çekinmeyen þehitlerimize; emanetlerine sahip çýkacaðýmýza dair Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz veriyoruz. Þehitlerimize minnettarýz, ruhlarý þad olsun. Onlar, her þeyin bitti sanýldýðý bir anda, küllerinden doðarak son sözü söylediler ve bu topraklara Türk mührünü vurdular. Bugün de her þeyin bitti sanýldýðý bir dönem yaþýyoruz ama bilinmelidir ki, Türk milleti henüz son sözünü söylememiþtir. Eðer ki, Türk milleti son sözünü söylerse ülkenin önsözü deðiþir." TÜMSÝAD ýn zafer mesajý TÜMSÝAD Çorum Þubesi Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çarakkale Zaferi'nin 100. yýldönümü nedeniyle yazýlý bir açýklama yaptý. Çanakkale savaþýnýn en zorlu zamanlarda Türk milletinin dayanýþmasýný, vatan sevgisini, iman gücünü, birlik ve beraberliðini, azim ve iradesini bütün dünyaya gösterdiði tarihimizin unutulmaz zaferlerinden olduðunu belirten Kýlýç, "Ülkemizin her köþesinden vataný Abdurrahman Kýlýç için analarýný, kýz kardeþlerini, eþlerini ve çocuklarýný geride býrakan milletimiz, ülkemizi savunmak için omuz omuza vermiþ, azmi, cesareti ve dirayeti ile kendi topraklarý üzerinde hesap yapan, iþgalci ve sömürgeci zihniyeti bertaraf etmeyi baþar mýþtýr. Birlik ve beraberliðin en güzel örneðini sunan ve bu topraklarý bizlere miras býrakan ulu ecdad ýmýzýn ruhlarýnýn þad olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ederiz." dedi. Çorum dan Çanakkale ye Bin Selam Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý, Çanakkale Zaferi nin 100. yýldönümü nedeniyle Çorum dan Çanakkale ye Bin Selam temalý yürüyüþ yapacak. Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, bugün (18 Mart Çarþamba) saat 19.00'da Saat Kulesi nden baþlayacak olan yürüyüþe tüm Çorumlular ý davet etti. Tarihin en büyük savunma savaþý Uslu dan Çanakkale mesajý Vali Ahmet Kara, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayýmladý. Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasý olan 18 Mart Çanakkale Zaferi nin, tarihte eþine az rastlanýr kahramanlýk destanlarýndan biri olduðu kadar, Kurtuluþ Savaþý'na ve Cumhuriyet'in kuruluþuna giden yolda milletimizin verdiði en büyük varoluþ mücadelesi ve dünya tarihinin en büyük savunma savaþý olduðunu belirten Vali Kara, mesajýný þöyle sürdürdü; Tarihimizde abideleþmiþ, kahramanlýðýmýzla destanlaþmýþ sayfalardan biri olan Çanakkale Zaferi; imaný ve gönlündeki vatan sevgisinden baþka savunma aracý olmayan Türk milletinin çaðýn en geliþmiþ araç gereçleriyle donatýlmýþ güçlere karþý, kahramanlýðýný, yiðitliðini bir kez daha gösterdiði ve vataný için kýyasýya mücadele verdiði yerdir. Çanakkale de caný pahasýna mücadele ederek bu topraklarý vatan yapan isimli-isimsiz kahramanlarýmýz, varlýðýmýzýn teminatý olmuþlardýr. Þayet 100. yýldönümünü anma onuruna eriþtiðimiz bu savaþ kaybedilseydi, bugün gururla yaþadýðýmýz bu topraklarda baðýmsýz bir Türkiye Cumhuriyeti bulunmayacaktý. Hiç þüphesiz varlýðýmýzý borçlu olduðumuz, üzerinde huzur ve güven içerisinde yaþadýðýmýz bu kutsal vatan topraklarýný bizlere emanet eden aziz þehitlerimize karþý minnet borcumuzu tam anlamýyla ödememiz mümkün deðildir. Ancak Devletimizin þehit yakýnlarý için yaptýðý düzenlemeler, toplumumuzun sahiplenme duygusu ile birleþtiðinde üzüntülerimiz bir nebze de olsa hafiflemektedir. Devlet olarak, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da þehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize elimizden geldiðince sahip çýkmaya devam edecek, gazilerimiz ve aziz þehitlerimizin yakýnlarýnýn milletimize tevdi edilmiþ en kýymetli emanetler olduðu inancýyla, bütün imkânlarýmýzý onlar için seferber edeceðiz. Bu duygularla, Çanakkale Zaferi nin 100. yýldönümünü kutluyor, üzerinde huzur ve güven içerisinde yaþadýðýmýz bu kutsal vatan topraklarýný bizlere emanet eden, baþta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz þehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet, þükran ve rahmetle anýyorum. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin adeta imkânsýzýn baþarýldýðý, vataný, bayraðý, milleti, dini ve devleti için canýný feda eden þehitlerimizin destaný olduðunu bildirdi. Çanakkale Zaferi7nin 100. Yýldönümü nedeniyle bir açýklama yapan Uslu, þöyle dedi: "Çanakkale Zaferi'nin, sonuçlarý itibarýyla dünya tarihini etkileyen bir dönüm noktasýdýr. Milletin, imkânsýzlýklarý ve olumsuzluklarý yenecek derecedeki vatan sevgisi "Çanakkale geçilmez" dedirtmiþtir. Çanakkale Zaferi ýrklarý, renkleri ve dilleri deðiþik, çeþitli milletlerden oluþan iþgal ordularýnýn saldýrýlarýna karþý var gücü ile karþý koyan milletimizin yazdýðý kahramanlýk örneðidir. Bizler bu zaferi, sadece geçmiþimize ait bir baþarý olarak deðil, halen sürdürmekte olduðumuz kararlý ve onurlu medeniyet yürüyüþümüzün de en önemli ilham kaynaklarýndan biri olarak görüyoruz. Bundan 100 yýl önce vatan müdafaasý için birleþen yüreklerimiz, günümüzde de ayný sevdayla, ayný ruhla, ayný inanç ve kararlýlýkla, Yeni Türkiye'yi ve demokrasimizi yüceltmek ve payidar kýlmak için çarpýyor. Bu düþüncelerle; Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümünü kutluyor; bize bu mukaddes vataný emanet eden tüm þehitlerimizi ve bütün kahramanlarýmýzý, Çanakkale'de kaybettiðimiz 1301 Çorumlu þehidimizi, 18 Mart Þehitler Günü'nde rahmet ve þükranla anýyorum." Uslu, ayrýca Milli Savunma Bakanlýðý verilerine göre Çanakkale'de þehit olan Çorumlu 1301 þehidimizin isimlerini Çorum basýný ile dijital ortamda paylaþtý. Cihaný hayrete düþüren bir iman AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çanakkale Deniz Zaferi nin 100. yýldönümünü kutladý. Bekiroðlu, Kutsal vatanýmýz için canlarýný feda eden þehitlerimizin þehitler gününü idrak etmenin onurunu yaþamaktayýz. dedi. Þanlý tarihimizdeki kahramanlýk destanlarýndan biri olan Çanakkale Zaferi nin, milletimizin tarihinde ayrý bir yeri ve önemi olduðunu belirten AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu, Cihaný hayrete düþüren bir iman ve kahramanlýk destaný olan bu zafer milletimizin azminin, metanet ve gücünün açýk bir göstergesidir. Türk ordusunun Çanakkale de vermiþ olduðu bu büyük mücadele sadece dünya tarihi üzerinde yarattýðý büyük etkiye deðil Türk savaþ sanatýnýn uygulanýþ tarzý Türk askerinin doðasýnda bulunan insani deðerlerin savaþ sahasýnda tezahürlü bakýmýndan da dünya savaþ tarihinde örneði olmayan bir olaydýr. Türk insanýnýn imkansýzý baþardýðý vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduðu, bu destanýn her satýrýnda insanlýk onuru vardýr. Kahraman Türk ordusu insan olmanýn insana saygý duymanýn vicdan sahibi olmanýn zaman ve yer koþuluna baðlý olmadýðýný tüm dünyaya göstermiþtir. Etnik kökeni ve mezhebi ne olursa olsun vatan topraklarý için savaþmýþ ve bugün Çanakkale de omuz omuza yatan þehitlerimiz Türk milletinin sarsýlmaz birlik ve beraberliðinin de en güçlü niþanesidir. Çanakkale de iþgal güçlerine geçit vermeyen kahramanlar bizim bugün millet olarak sahip olduðumuz birlik ve beraberliðin ne kadar saðlam temellere dayandýðýný bütün dünyaya gür sesle ilan etmiþtir. Dün topla tüfekle yaptýðýmýz mücadeleyi bugün çok çalýþarak, üreterek ülkemiz için elimizi taþýn altýna koyarak devam ettirmeliyiz. Bu ülke için canlarýný feda etmiþ milyonlarca þehidimize borcumuzu ancak bu þekilde ödeyebiliriz. Bu duygu ve düþüncelerle tüm halkýmýzýn bu gururlu gününü kutlarken bu topraklarý bize mukaddes bir vatan kýlan bu asil milletin millet olma vasfýný tarihe yazdýran tüm aziz þehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve þükranla anýyorum. dedi. Kahraman, þehitlerimizi andý Vali Ahmet Kara Salim Uslu Rumi Bekiroðlu Sefer Kahraman Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yýldönümünü kutlayan Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Aziz milletimiz, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarýn vatan olarak addedilmesi için gerekeni yapmýþtýr. Bize düþen onlarýn emanetini sonsuza kadar muhafaza etmektir. dedi. Kahraman mesajýnda, Çanakkale Deniz Zaferi; 18 Mart 1915 tarihinde Türk Milleti'nin baðýmsýzlýk, özgürlük, kardeþlik ve birlik ruhuyla gerçekleþtirdiði stratejik savunma savaþý ile küresel emperyalist güçlere karþý kazandýðý büyük bir zaferdir. Vatan topraklarýmýza göz diken bu küresel güçler, her türlü teknolojik ve askeri güç üstünlüklerinin, baðýmsýzlýk ruhuna sahip ve vatan aþkýyla yanýp tutuþan Türk Milleti'nin azimli ve inançlý mücadelesi karþýsýnda hiçbir iþe yaramadýðýný bu zafer ile görmüþlerdir. Türk milleti için bu zafer adeta bir yeniden doðuþ olmuþtur ve Kurtuluþ Savaþýmýzýn gerçekleþtirilmesini saðlayan baðýmsýzlýk ateþi bu zafer ile yakýlmýþtýr. Türk milletinin baðýmsýzlýk, birlik ve beraberlik ruhunun canlandýðý bir destan olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yýldönümünde Türk-Ýþ Ýl Temsilciliði ve Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi olarak þehitlerimizi bir kez daha rahmetle anýyor, gazilerimizin önünde saygýyla eðiliyor, þükranlarýmýzý sunuyoruz. dedi. 'Þehitlerin Ýzinde Çanakkale Destaný' MUSTAFA BURAK YALÇIN Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýldönümü etkinlikleri devam ediyor. Devlet Tiyatro Salonu'nda 'Þehitlerin Ýzinde Çanakkale Destaný' konulu konferans düzenledi. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Zekeriya Iþýk'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansta Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr bir açýþ konuþmasý yaptý. ÝHL Müdürü Kýr, '' Þehitlerimize 100.yýlda 100 hatim okuduk. Yarýn sabah Ulu Camii'de hatmedeceðiz. Þehitlik çok yüksek bir mertebedir. Þehitlerimizin kan kokularý cennet kokusu olacak.'' Dedi Çanakkale, mazlum milletlere örnek oldu Belediye Baþkaný mümkün olmadýðýný ispat Muzaffer Külcü, Çanakkale etmiþtir. Topraklarýmýza Zaferi'nin, Türk milletine mücadele ve baðýmsýzlýk ruhunu miras býrakan en büyük zaferlerden birisi olduðunu söyledi. Belediye Basýn Birimi aracýlýðýyla yapýlan açýklamaya göre, Çanakkale þehitlerini rahmet ve minnetle yönelik her türlü fitne, nifak, istila giriþimlerini tek yürek halinde nasýl savuþturabileceðimizi bizlere ve gelecek nesillere öðreten bir irfan dersidir." dedi. "Günümüzden yüz yýl önce Çanakkale'de omuz omuza vatanýný, milletini ve anan Belediye Baþkaný imanýný müdafaa eden Muzaffer Külcü, þehitlere yakýþan bir "Milletimizin iman ve Muzaffer Külcü anlayýþla þehirlerimize ve azminin, birlik ve beraberliðimizle birleþtiðinde dünyanýn en güçlü ordularýný bile geri çevirebileceðimizin Türkiye'mize hizmet etmeye bütün gücümüzle çalýþacaðýz." diyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yegâne ispatýdýr. Tarihin seyrini "Yüzyýl önce olduðu gibi bugün de deðiþtiren bu zafer, ayný zamanda dünyanýn bütün mazlum milletleri için ender bir emsaldir. Türk milletinin, istiklalinin ve istikbalinin bir imzasý olarak "Çanakkale geçilmez" dedirten bu zafer; hakký, hakikati, adaleti karakter haline getiren bu aziz milletin ruhunu yenmenin Türkiye'yi dýþarýdan çevrelemek isteyen güçlere karþý devlet-millet bütünlüðü içerisinde Çanakkale ruhu ile mücadele edeceðiz. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Birlik ve beraberliðimizi daima diri tutsun." diyerek sözlerini tamamladý. BBP den Çanakkale mesajý BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Çanakkale Zaferi nin tarihimizin en mümtaz örneklerinden birisi olduðunu bildirdi. Büyük Zafer'in 100. yýldönümü nedeniyle bir açýklama yapan Özkan, bir milletin baðýmsýzlýðýný korumak, topraklarýný savunmak için verdiði savaþlarýn kutsal olduðunu, Çanakkale savaþlarý ve zaferinin tarihimizin en mümtaz örneði olarak kabul edildiðini ifade etti. Özkan, açýklamasýnda þöyle dedi: "Türk kanýyla Ýslam imanýnýn birleþmesinden doðan büyük kudretin eseri olan bu büyük ve kutlu zafer bir beldenin deðil, Türk ve dünya tarihinin yeniden yazýldýðý, dünya siyasetinin yeniden þekillendirildiði bir zaferin adýdýr. Eðer bu zafer kazanýlmasaydý, Türkiye böyle zaferleri kazanmaya çalýþan baþka milletlerin olurdu. Çanakkale zaferi Türkün sayýsýz zafer, þan ve þeref dolu tarihinin en parlak sayfasý olmasýnýn yaný sýra Ýslam dünyasý ve ezilmiþ milletlere de bir ýþýk kaynaðý olmuþtur. Devlet Tiyatro Salonu'nda 'Þehitlerin Ýzinde Çanakkale Destaný' konulu konferans düzenlendi. Öðretim Görevlisi Zekeriya Iþýk Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Zekeriya Iþýk ise, '' Çanakkale'de öðünlük yoktu. Sadece üzüm hoþafý, öðle yemeði yok, akþam yemeði üzüm hoþafý. Lojistik destek desen oda yok.ortadoðu kaynýyor. Ortadoðu topraklarýnda ortaya çýkan bir takým ayak oyunlarý var. Ýnsanlarýn samimi duygularýyla oynuyorlar. Ýdrakýmýz açýk olacak. Bugünlerde birileri din adýna, Ýslam adýna ortalýðý kana buluyorlar. Tarihimizi bilmediðimiz için, idrak edemediðimiz için geçmiþte düþtüðümüz hatalara düþüyoruz. Dün Osmanlý Devleti Ýslam dünyasýnýn gözbebeðiydi, bugün de Türkiye gözbebeði. Ýslam dünyasýný tasfiye etmeye çalýþýyorlar bunu görmek lazým." Erdal Özkan Çanakkale tarihimizin en þanlý bir zaferi olduðu kadar en hüzünlü zaferidir. Bu yönüyle Çanakkale yokluklar içindeki bir milletin çaðýn en güçlü silah, donanma ve devletlerine topyekun bir direniþin gerçek bir destanýdýr ve çelik kütlelerle çarpýþan çýplak kuvvet ve imanýn çeliðe boyun eðdirdiði bir zaferdir. Çanakkale zaferinin Kýymet-i harbiyesi Türk ordusunun birleþmiþ Avrupa hatta dünya donanmalarýný ve birleþik haçlý ordularýný bir arada yenmesindedir. Bir vataný sevmenin en büyük bedeli ve ispatý onun uðrunda ölmektir. Çanakkale þehitlerinin ve onlarýn benzerlerinin asýrlarca birer kale kesilerek aldýklarý ve canlarý pahasýna koruduklarý bir vatan elbette vatanlarýn en gerçeði ve en mukaddesidir. Her taþý uðrunda can veren bir þehide abide olmuþ tek toprak bizim vatanýmýzdýr. Bugün bize yükselme ve ilerleme yolunda hamle gücü veren en saðlam temel bu vatan, iman, ezan ve bayrak uðruna can veren þehitlerimizdir. Onlarýn varlýðý, maneviyatý ve imanýdýr. Esasen Çanakkale ve istiklal harbi þehitlerini topraða vermiþ bir millet ebediyen yaþama hakký kazanmýþ bir millet demektir. Yeter ki biz bunun manasýný bilelim ve þehitlerimizi yadýrgatmayacak biçimde bu büyük ve kutlu mirasa sahip çýkalým. Çanakkale topraðýna gömdüðümüz binlerce þehidin torunlarý olan bizler var oldukça ne bayrak göklerden inecek, ne minarelerden ezan sesi kesilecek ne de vatan parçalanacaktýr. Bu duygularla aziz þehitlerimizi rahmetle anýyorum ve bizlere þefaatçi olmalarýný yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

15 Üniversitemiz Çorum un aynasý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi nin 9. kuruluþ yýldönümü nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý kutladý. Mesajýnda, Rektör Alkan la daha uzun yýllar çalýþma arzusunda olduðunu belirten Baðcý, þunlarý söyledi; Marka Þehir, Dünya Üniversitesi sloganýyla 2006 yýlýnda yola çýkan ve Ýsmini Anadolu topraklarý üzerinde binlerce yýllýk tarihi geçmiþi olan Hitit medeniyetinden alan; kýsa tarihine raðmen büyük baþarýlar elde eden Hitit Üniversitemizin 9. kuruluþ yýldönümünü tüm kalbi duygularýmla kutluyorum. Sizlerin de büyük katkýsýyla, bugün üniversitemiz 7 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulu ve 11 Araþtýrma Merkezi ile e yakýn öðrencisi ve istihdam odaklý, 170 e yakýn bölüm ve programý ile büyük bir eðitim kurumu olmuþtur. Her geçen gün yýldýzý parlayan ve bütün kontenjanlarý dolan Türkiye ortalamasýnýn üzerindeki 20 üniversiteden birisi olarak, öncelikli tercih edilen üniversiteler arasýna girmiþtir. Üniversitemiz son yýllarda vizyonuna uygun geliþtirilen projeler ile de çevre illerdeki üniversite bütçeleri ile kýyaslandýðýnda önemli oranda fark ve büyüme saðlayarak, Merkezi Yönetim Bütçesinden þimdiye kadar alýnan 94,5 Milyar TL ile en büyük desteði almýþtýr. Hititler konferansý Cahit Baðcý Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan 'Yazýlý Belgeler Iþýðýnda I. Binyýl 'da Karkamýþ' ve 'M.Ö. 2. Binyýl 'da Anadolu'daki Büyük Uygarlýk: Hititler' konulu iki konferans düzenlenecek. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 20 Mart'ta gerçekleþtirilecek konferansa konuþmacý olarak Ýstanbul Üniversitesi Hititoloji Ana Bilim Dalý emekli Öðretim Üyesi Hititoloji sahasýnýn duayen hocalarýndan Prof. Dr. Belkýs Dinçol ve yine ayný bölümde öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Peker katýlacak. Konferans, Anadolu coðrafyasýnda derin izler býrakan Hititler hakkýnda katýlýmcýlara farklý bakýþ açýsý sunacak. Göreve geldiðiniz günden beri Üniversitemize hatýrý sayýlýr bir ivme kazandýran ve kuruluþundan itibaren yaþanan Kampüs sorununu da çözmeye yönelik plan ve projelerinizle biz siyasetçilerle her zaman yakýn bir diyalog içinde olarak; Çorum a yön veren, Çorum un potansiyellerini harekete geçirebilen çalýþmalarýnýzdan dolayý sizi tebrik ediyor, önümüzdeki yýldönümlerinde de birlikte çalýþmayý can-ý gönülden diliyorum. Üniversitemiz Çorum un aynasýdýr. Çorum u kalkýndýrmak için önceliðimiz; ilimiz iþ gücü planlamasýnda eðitilmiþ ve nitelikli iþgücünü saðlayacak olan Üniversitemizin geliþmesi ve alanýnda uzman gençler yetiþtirmesidir. Hitit Üniversitemiz Ýlimizin taleplerini önemli ölçüde karþýlamakta ve Çorum un marka deðerini yükseltmektedir. Çorum ve Çorumlu sizin katkýlarýnýzý ve deðerinizi çok iyi biliyor ve size minnet sunuyor. Üniversitemizin 9. kuruluþ yýldönümü vesilesi ile Hitit Üniversitesi nin performansýnýn ve deðerinin artmasýnda baþta zat-ý âliniz olmak üzere tüm akademik camiayý kutluyorum. Üniversitemizin eðitim kalitesi ve yükselen baþarý grafiði ile öncelikli olarak Türkiye nin, sonra da dünyanýn hatýrý sayýlýr üniversitelerinden birisi olarak, hak ettiði yere ulaþacaðýna olan inancýmla hizmetlerinizden dolayý þükranlarýmý sunuyor, üstün baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum. Hitit Üniversitesi 9 yaþýnda Hitit Üniversitesi nin 9. kuruluþ yýldönümünü kutluyor. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, 9. kuruluþ yýldönümünün mutluluðu ve heyecanýnýn yaþandýðý, Hitit in her ne kadar genç bir üniversite olsa da, 1970 li yýllara dayanan bir yükseköðretim kurumunun temellerinden filizlenen ve bu anlamda da neredeyse 40 yýllýk geçmiþi olan bir kurum olduðu hatýrlatýldý. Hitit Üniversitesi nin son 4 yýlda yaptýðý akademik ve idari çalýþmalarýn özetlendiði açýklamada, þu bilgiler yer aldý: Bugün itibarýyla üniversitemiz; 1,000 in üzerinde akademik/idari ve yardýmcý personeliyle, 1,200 ü lisansüstü öðrencisi olmak üzere 15,000 e yaklaþan öðrencisiyle ve 170 bölüm/programda yürüttüðü ön lisans/lisans/lisansüstü eðitimöðretim faaliyetleriyle büyük bir eðitim kurumu haline gelmiþtir. Bilimsel, sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyet ve çalýþmalarýyla geliþimini, kurulduðu zamanki coþku ve heyecanýný hiç kaybetmeden sürdürmektedir. Kuruluþundan bugüne kadar geçen süre göz önüne alýndýðýnda özellikle son 4 yýl içerisinde sadece temel fiziksel altyapý sorunlarýný çözmekle kalmayýp, uluslararasý bilim arenasýnda da farkýndalýk oluþturan bir eðitim kurumu olarak yer almaya ve söz sahibi olmaya baþlamýþtýr. Bugün, üniversitelerin içinde yer aldýðý toplumlarla yakýn iliþkiler kurarak, sinerji oluþturmalarý ve böylece her anlamda deðiþim ve dönüþümün öncüsü kurumlar olmalarý anlayýþýnýn hakim olduðu bir dünyaya doðru hýzla yol alýyoruz. Bu anlayýþýn sonucu olarak da hem eðitim, hem araþtýrma ve hem de topluma hizmet noktasýnda yükseköðretime talep de giderek artýyor. Yaþanan bu hýzlý deðiþim ve dönüþüm hiç þüphesiz bugün dünyada sayýlarý 15,000 in üzerinde olan üniversitelerin de hýzla deðiþen dünyaya ayak uydurmaya ve toplumun beklentilerine cevap vermeye zorlamaktadýr. Her ne kadar üniversitelerin hemen her biri farklý anlayýþlarla hareket etse de çoðunlukla refah seviyesi yüksek ülkelerde yer alan dünyanýn en geliþmiþ üniversitelerine baktýðýmýzda, kendini bilgi toplumuna adapte edebilen yani sahip olduðu bilgi birikiminin topluma aktarýlmasý ve sinerji oluþturulmasý anlayýþýna benzer bir anlayýþla çalýþmalarýný sürdürdükleri görülmektedir. Bu anlayýþtan hareketle çalýþmalarýna yön veren Hitit Üniversitesi de tüm paydaþlarý ile birlikte uyum içerisinde hareket ederek, topluma karþý sorumluluklarýnýn bilincinde, hedeflemiþ olduðu bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adýmlarla ilerlemektedir. Üniversite kurulmaz, üniversite olunur anlayýþýyla ve bir dünya üniversitesi olma hedefiyle çýkýlan yolda bugün itibarýyla; Yurt içi ve yurt dýþýnda gerçekleþtirilen etkin tanýtým faaliyetleri ve oluþturulan farkýndalýk sonucu Üniversitemizin doluluk oranlarý her geçen yýl daha da artmýþtýr. 3 kýtada 22 farklý ülkeden bu yýl 100 e yakýn yabancý uyruklu öðrencimiz aramýza katýlmýþtýr. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan 19 Yüksek Lisans ve 7 Doktora programýnda lisansüstü çalýþmalarýmýz yoðun bir þekilde devam etmektedir. Çoðu yeni kurulmuþ olan ve sayýsý 11 e ulaþmýþ Araþtýrma ve Uygulama Merkezlerimiz ile konusunda uzman öðretim elemanlarýmýzca pek çok konuda daha detaylý araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Týp Fakültemizde 60 a yakýn öðretim elemaný ile çalýþmalar büyük bir hýz kazanmýþtýr. Fakültemiz, Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan ortak kullaným anlaþmasý ile Türkiye de neredeyse örnek bir yapýlanma gerçekleþtirmiþ olup, ortaya çýkan sinerji ile þimdiye kadar ilimizde yapýlmayan/yapýlamayan her türlü branþta pek çoðu ilk olan týppi operasyonlar yapýlabilir hale gelmiþtir. Dünya ölçeðinde rekabet gücüne sahip, evrensel bir eðitim kurumu olabilmek için Erasmus+, Mevlana ve Eðitim-Araþtýrma Ýkili Ýþbirliði Protokolleri kapsamýnda imzalanan uluslararasý anlaþma sayýsý 143 e yükselmiþtir, Farabi Deðiþim Programý kapsamýnda anlaþma yapýlan üniversite sayýsý 75 e yükselmiþtir. Eðitimimizin uluslararasý düzeye ulaþtýrýlmasý konsepti içinde, Makine Mühendisliði ve Kimya Mühendisliði bölümlerimiz Mühendislik Eðitim Programlarý Deðerlendirme ve Akreditasyon Derneði (MÜDEK) tarafýndan akredite edilmiþtir, Yeni kurulan Uzaktan Eðitim Merkezimizin yoðun çalýþmalarý sonucunda, Türk Dili, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi ve Ýnsan Haklarý dersleri uzaktan eðitim yöntemiyle verilmeye baþlanmýþtýr. Bilimsel üretkenlikte her geçen yýl önemli geliþmeler kaydeden Üniversitemizde, 2014 yýlýnda uluslararasý indeksli dergilerde yer alan yayýn sayýmýz 121 e, öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýsý da 0,59 a çýkmýþtýr, Kütüphanelerimizde abone olunan elektronik veri tabaný sayýsý 50 ye çýkarýlarak, 44,000 e yakýn elektronik dergiye 7/24 eriþim saðlanmaktadýr. Basýlý ve elektronik kaynaklarýmýzýn sayýsý da 200,000 e yaklaþmýþ bulunmaktadýr. Bildiri/teblið sunmak kaydýyla, 2014 yýlýnda 271 öðretim elemanýmýza yurtdýþýnda bilimsel etkinliklere katýlýmlarý için ciddi miktarlarda destek verilmiþtir yýlýnda yeniden yapýlandýrdýðýmýz BAPdesteklerimizle, 7 farklý kategoride çok büyük miktarlarda proje destekleri verilmekte olup, 2014 yýlýnda 97 projemiz yaklaþýk 5,000,000 TL ile desteklenmiþtir. Çok sayýda OKA, Ulusal Ajans, Bakanlýk, Avrupa Birliði Projelerimiz hayata geçirilmiþtir, Ýlk San-Tez projemiz kabul edilmiþtir. Ýnternet hýzýnýn arttýrýlmasý, Hitit Wifi-Kablosuz kampüs projesi, web sayfalarýnýn yenilenmesi, lisanslý yazýlýmlarýn alýmý, öðrenci bilgisayar laboratuvarlarýnýn yenilenmesi, tüm dersliklere istenildiði kadar akýllý tahta ve projeksiyon cihazý, Hitit Bulut Sisteminin oluþturulmasý ile biliþim alt yapýmýz sürekli geliþtirilmiþtir. Üniversitemiz otomasyon bilgi sistemi yazýlýmý, Üniversitemiz personeli tarafýndan yoðun ve özverili çalýþmalar sonucu fonksiyonel modül yapýsýnda hazýrlanarak kullanýma sunulmuþtur, Üniversitemizde yazýþmalarýn daha hýzlý, kolay ve etkin bir þekilde yapýlmasýnýn yaný sýra kýrtasiye malzemesi kullanýmýnýn azaltýlmasýna yönelik Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasýna geçilmiþtir. Akademik Personelimizin bilimsel araþtýrma projelerini ve yurt dýþý bilimsel etkinlik görevlendirme iþlemlerini online yapabildikleri BAPSO ve BEDEK otomasyon programlarý kullanýma girmiþtir. Engelli Öðrenci Birimi, Proje Koordinasyon Birimi, Mezunlar Ofisi, Hukuk Müþavirliði, ÖYP Kurum Koordinatörlüðü ve Çorum Hitit Vakfý kurulmuþtur. HÝTÝTSEM de farklý alanlarda çok sayýda kurs düzenlenmekte olup, akademik personelimize ücretsiz proofreading hizmeti verilmektedir. Çok sayýda ulusal/uluslararasý etkinlik gerçekleþtirilmekte olup, 2015 yýlýnda Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar, IV. Türk Dünyasý Ekonomi Forumu, 19. Finans Sempozyumu, 2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý ve 2017 Avrupa Üniversiteler Salon Futbol Þampiyonasý Üniversitemizde düzenlenecektir. Diðer yandan, altyapý çalýþmalarý kapsamýnda; 1976 dan beri ilk kez bir inþaatýn yapýldýðý merkez MYO kampüsümüzde, son derece modern binalar yapýlmaya baþlanmýþtýr. Mesleki ve teknik eðitimin önemli eksiklerinden biri olan fiziki altyapý konusunda önemli adýmlar atýlmasýna vesile olacak inþaatlarýn 1. Etabý tamamlanmýþ olup, 2. Etap yapým iþinde de sona gelinmek üzeredir. Bünyemizde açýlmýþ olan Merkez Laboratuvarýmýz, bölgemizin deðil; ülkemizin sayýlý bilimsel üretkenliðe sahip, gerçek anlamda araþtýrmalarýn yapýldýðý bir merkez olarak konuþlandýrýlmýþ olup, kýsa zaman içerisinde faaliyete geçecektir. Fikirlerin projeye, projelerin de ticarileþmesine vesile olacak Teknokentimizin inþaatý tamamlanmýþ olup, kýsa süre içerisinde hizmete girecektir. Sinpaþ GYO tarafýndan yapýlan Alaca Meslek Yüksekokulu inþaatý tamamlanmýþtýr. Sungurlu MYO kampüsümüzün 1. Etap inþaatý devam etmekte olup, yýl sonuna bitirilmesi hedeflenmektedir. Ýskilip Kaymakamlýðý ve Belediyesi ile Ýskilip li iþadamlarýmýzýn giriþimleri sonucunda, Ýskilip MYO ya ek bina yapýlmasý için çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Osmancýk Ömer Derindere MYO da, farklý spor dallarýnda çalýþmalar yapýlabilecek sahalarýn projelendirme çalýþmalarý tamamlanmýþ olup, yapým iþinde sona gelinmek üzeredir, Yerleþke alaný konusunda baþlangýçta merkez ve ilçelerde yaklaþýk 202,000 m2 lik alana sahip olan Üniversitemiz, gerçekleþtirilen yoðun çalýþmalar sonucu tapulu, tahsisli ve tahsis süreci devam eden yerleþke alanlarýyla birlikte bugün itibarýyla 2,600,000 m2 nin üzerine çýkmýþtýr. Yukarýdaki verilerden de görülebileceði gibi, rekabetin ve deðiþimin hýzlý bir þekilde yaþandýðý günümüz akademik dünyasýnda, Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasýnda seçkin bir yer edinmeyi hedefleyen Üniversitemiz, her alanda geliþim ve deðiþim trendini yakalamýþ; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda etkin, dinamik bir üniversite olarak yoluna devam etmektedir. Üniversitemizde doðru hedeflere yöneltilen gayret ve gerçekleþtirilen özverili çalýþmalar neticesinde uluslararasý ölçekte yapýlmasý gereken hemen her çalýþma yapýlmýþ olup, nitel ve nicel olarak baþarý grafiðimiz her geçen yýl daha da yükselmiþtir. Hýzla geliþen bir üniversite olmanýn verdiði heyecan ve coþku ile Çorum ile her yönden bütünleþmiþ bir üniversite olarak yoluna devam etmekte olan Hitit Üniversitesi, Marka Þehir, Dünya Üniversitesi sloganýyla çýktýðý bu yolda, ulusal ve uluslararasý arenada hak ettiði yere ulaþmaya baþlamýþ olup, çýktýðý bu uzun soluklu yolda baþarý grafiðini sürekli olarak yükseltmeye devam edecektir. Bu baþarýnýn tesadüfen, kendiliðinden oluþmadýðýna inanýyoruz ve ortaya çýkan bu baþarý tablosunda emeði bulunan, katký veren baþta akademik personelimize, idari personelimize, öðrencilerimize, mezunlarýmýza, ilimizde ve her coðrafyada Üniversitemizi sahiplenerek bizlere maddi/manevi destek veren tüm gönüldaþlarýmýza içtenlikle teþekkür ediyoruz. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeði geçen ve þu an aramýzda olmayan personelimizi þükran ve minnetle anýyor, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle üniversitelerimize verdikleri her türlü desteklerinden dolayý baþta Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere, Hükümetimizin ilgili birimlerine, Yükseköðretim Kurulu Baþkanýmýz ve Üyelerine, kuruluþunda emeði geçen ve tüm eðitim-ögretim hayatýmýz boyunca desteklerini esirgemeyen Valilerimiz, Milletvekillerimiz ve Belediye Baþkanlarýmýza, tüm Kamu Kurum ve Kuruluþu Temsilcilerine, Sanayicilerimize, Sanayi ve Ticaret Odamýz ile diðer Oda ve Meslek Kuruluþu Temsilcilerimize, Sivil Toplum Kuruluþlarýna, Kýymetli Basýnýmýza, Deðerli Hemþehrilerime ve tüm Çorum Dostlarýna teþekkürlerimizi sunuyoruz. 9. kuruluþ yýldönümümüz kutlu olsun. Hep birlikte, daha nice baþarýlý yýllara. Çanakkale mönüsü daðýtýlacak Çanakkale þehitlerimiz, buðday çorbasý, hoþaf ve ekmek mönüsüyle anýlacak. Hitit Üniversitesi ile Çorum Belediyesi iþbirliðiyle düzenlenen etkinlikte, 18 Mart 1915 Çanakkale Savaþý Zaferi ve savaþta hayatýný kaybeden aziz þehitlerimizin Çorum halkýyla birlikte yâd edilmesi için Çanakkale Savaþýnda askerlerimize verilen yemeðin benzeri (buðday çorbasý, hoþaf, ekmek) daðýtýlacak. Çanakkale mönüsünün daðýtýmý bugün saat dan itibaren Saat Kulesi civarýnda yapýlacak. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kuzey Kampüsü nde kamulaþtýrýlmasý yapýlan arsa sahipleri ile bir araya geldi. Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirilen toplantýya Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk ve Kadastro Müdürü Tonguç Genç te katýldý. Kuzey Kampüsü nde muazzam bir master planýnýn uygulanarak yürürlüðe konulduðunu ve ayný zamanda kurulan iyi diyaloglar sayesinde kamulaþtýrma aþamalarýnýn sorunsuz bir þekilde halledildiðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, katýlýmlarýndan ve arsa temini hususunda saðlamýþ olduklarý kolaylýklardan dolayý arsa sahiplerine teþekkür etti. Öðrencilerin iyi bir eðitim alabilmeleri için büyük gayret sarfettiklerini belirten Rektör Alkan, üniversitelerin ÇARÞAMBA 18 MART Rektör, Kuzey Kampüs te arsa sahipleri ile buluþtu. Rektör den yeþil kampüs sözü Hitit ten baþarýlý bir proje daha Hitit Üniversitesi ile Ýtalya'nýn Bologna Üniversitesi Kütüphanesi (Biblioteca Universitaria di Bologna) arasýnda 31 Ocak 2013 tarihinde imzalanan iþ birliði anlaþmasý (Memorandum of Understanding) gereðince yapýlmasý planlanan 'Between Ottoman Pashas and Luigi Ferdinandi Marsili: Letters and Contracts' baþlýklý proje tamamlandý. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Türk tarihinde çok önemli bir yer tutan 1699 Karlofça Antlaþmasý ile ilgili proje kapsamýnda 'Boundary Letters: Ottoman Officials to Luigi Ferdinando Marsili ( )' baþlýðýyla Ýngilizce olarak hazýrlanan kitabýn tanýtýmý ile proje sonlandýrma ve deðerlendirme toplantýsý Bologna Üniversitesi Kütüphanesi'nde yapýldý. Proje koordinatörlerinden Fen- Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. her anlamda fark ortaya koymasý gerektiði bilinciyle Hitit Üniversitesi nde çevreci ve yeþil bir kampüs inþa edildiðini söyledi. Çaðýn gerektirdiði eðitim öðretim yaklaþýmlarý göz önünde tutularak yapýlanan Kuzey Kampüsü birlikte üniversitenin daha da güçleneceðini dile getiren Alkan, 1. Etap Kuzey Kampüste yer alan Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane, Kapalý Spor Salonu ve alt yapý inþaatlarýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Üniversite ile þehrin her bileþeninin bir araya gelerek üniversite-þehir entegrasyonunun saðlandýðýný ve Üniversitenin kampüs sorununun bir ekip çalýþmasýyla çözüldüðünü ifade eden Alkan, Kuzey Kampüsünde kamulaþtýrýlmasý yapýlan arsalarýn sahipleri ile Kuzey Kampüs inþaat alanýný inceledi. Hitit Üniversitesi ile Ýtalya'nýn Bologna Üniversitesi Kütüphanesi arasýnda baþlatýlan proje sonuçlandý. Mehmet Demiryürek'in katýldýðý toplantýda, çalýþmadan övgüyle söz edilerek projenin ve kitabýn araþtýrmacýlar için önemi vurgulandý. Kütüphane yetkililerine sunulan ve büyük beðeni kazanan proje kitabý, Türkiye'de ve önemli dünya üniversiteleri kütüphanelerine gönderilerek araþtýrmacýlarýn hizmetine sunulacak. Üniversite bu projeyle tarih bilimine uluslararasý alanda önemli bir katký yaptý. Yükseköðrenimin uluslararasýlaþtýrýlmasý çalýþmalarýnda dünyaca önemli bir üne sahip olan ve 'Bologna Süreci'nin öncülüðünü yapan, 1088 yýlýnda kurulan ve batý dünyasýnýn en eski üniversitesi olarak kabul edilen ve halen dünyanýn sayýlý üniversiteleri arasýnda yer alan Bologna Üniversitesi 5 binden fazla akademik personel ile yaklaþýk 90 bin öðrenciye 400'ün üzerinde eðitim programý sunuyor. Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ilçelerde seminerler düzenledi. HÜKAM dan Osmancýk ta etkinlik Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadýna Yönelik Þiddeti Önleme ve Türkiye de Kadýn Haklarý konulu bir dizi konferans düzenlendi. Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Ýskilip Meslek Yüksekokulu, Alaca Meslek Yüksekokulu ve Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde verilen konferanslarda, toplumun kadýna yönelik þiddete duyarsýz kalmamasý gerekliliði üzerinde durulurken, Türkiye de mesleklerinde ilk olan kadýnlardan örnekler verilerek, Türkiye de kadýnlarýn haklarýný kazanma süreci incelendi.

16 16 ÇARÞAMBA 18 MART Koçak tan seçim ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Murat Koçak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etti. Ýlk olarak Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti. Daha sonra MÜSÝAD Þube Baþkaný Mücahit Ahmet Köksal, Ensar Vakfý Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþkýn, Memur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatci ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret eden Murat Koçak, kurum temsilcileri ile Çorum Esnaf turu yaptý AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Murat Koçak, seçim turlarýný sürdürdü. ortak paydasýnda çeþitli görüþmeler yaptý. AK Parti Sungurlu eski Ýlçe Baþkaný Mustafa Lafcý'nýn da katýldýðý ziyaret sýrasýnda konuþan Murat Koçak, "Türkiye güzel bir ülke, büyük bir lideri var baþýnda. Dolayýsýyla bu lidere sahip çýkmamýz gerekiyor" dedi. Siyasetin bir bayrak yarýþý olduðunu ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Murat Koçak, "Bu bayraðý deðerli büyüklerimiz ve arkadaþlarýmýz güzel bir þekilde taþýdý. Bizlerde bu dava için bu kutsal yola çýkmýþ bulunuyoruz. Þu anda bir iktidar var. Bu iktidar ülkeye çok büyük deðiþimler yaþattý. Bundan sonra da yeni vizyonlarý var. Biz de inþallah bu yeni vizyonda bir nefer olacaðýz" dedi. Uðurlu, Çanakkale geçilmez AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Yaþar Uðurlu, Çorum'un Çanakkale'de en fazla þehit veren iller arasýnda yer almasýndan gurur duyduklarýný bildirdi. Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýldönümü nedeniyle duygu yüklü bir mesaj yayýnlayan Uðurlu, þöyle dedi: Aynalar, kendimizi yakýndan incelediðimiz nesnelerdir. Her gün aynaya baktýðýmýzda bugün Allah için ne yaptým, ülkem için ne yaptým? Sorularý da kendimiz, vatanýmýz daha da önemlisi inancýmýz için kendimizi gözden geçirdiðimiz anahtar cümlelerdir. Çanakkale'ye ruhumuzun aynasýndan bakarsak ne görüyoruz? Nasýl bir iman, nasýl bir fedakarlýk, nasýl bir felaket ve ne yokluklar "Allah var, keder yok." Bu teslimiyetle iki yüz binin üstünde þehit vatan uðruna... Ýslam'ýn son kalesini tüm onuru ve namusu ile savunan bir millet Yýkýldýk mý, yeniden mi doðduk? Ýnsanlýk öldü, mahþer kuruldu, yedi düvel yamyamlaþtý, hakikat köpürdü, deniz bombalandý, cepheler kuruldu, ancak bu büyük davayý anlamak için bir insanýn; "Malazgirt'te inancýnýn þahlanýþýný yaþamadan, Kosova'da, Niðbolu'da bir kýlýç olup parlamadan, Ulubatlý Hasan gibi sancaðý burçlara dikmeden, Sultan Fatih olup atýný denize sürüp, Ýstanbul'u feth etmeden, Kanuni olup þanlý ordularýyla Avrupa'nýn içine yürümeden, Seyit Çavuþ olup 250 kg'lýk mermiyi YA ALLAH diyerek namluya sürmeden, Sakarya'nýn, Çanakkale'nin siperlerine girmeden ve Kýbrýs'ta düþman mevzileri arasýndan geçmeden Bu milletin verdiði mücadeleyi anlayamaz..." Çanakkale geçilmez. Bu aziz millet her karýþ topraðý ecdat kanýyla yoðrulmuþ, kutsal vatan topraðýnda hep birlikte sonsuza dek hür yaþayacaktýr. Çýlgýnlarýn bu millete düzen verme zamaný geçti. Her konuda dünya ile barýþta ve hayýrda yarýþmayý þiar edinmiþ bir medeniyetin mensuplarýyýz. Biz "hayra motor þerre fren olmayý" ahlak edinmiþ bir neslin torunlarýyýz. Bu bilinçle yeni Türkiye'yi inþa edeceðiz. Çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin kendilerini, ülkelerini ve dünyayý anlama; geleceði kurabilme þuuru ile yetiþmeleri en önemli çalýþma alanlarýmýzdýr. Yeryüzünde zalimlere dur demeyi, mazlumlara sahip çýkmayý politikasý yapacak bir medeniyetin oluþmasý ana meselemizdir. Bizim adýmýz Adalet ve Kalkýnma Partisi, Herkes için adalet mazlumlar için adalet istiyoruz... bu duruþ milletimizin bin yýllýk duruþudur. Milletimizin var olma mücadelesinin eþsiz eserlerinden biri olan Çanakkale Zaferinin 100. yýlýnda, bu direniþten alýnacak çok dersler var: Millet olma, iman gücü, fedakarlýk yapma, teslimiyet, þuurlu davranma dahasý imanýn teknolojiye galip geldiði bu muazzam zaferin hikayesini tüm milletimizin bilmesi ve dünya halklarýna anlatýlmasý hepimizin sorumluluðudur. Çorum'un 1333 þehitle Çanakkale'de en çok þehit veren þehirlerden birisi olmasý ile iftihar ediyoruz. Her zaman bu topraklarýn yiðit evlatlarý "saðýna soluna bakmadan ben varým" diyebilen bir ruhun ve vicdanýn sahibi olarak görevlerini yapmýþlardýr. Aynadaki bu ruhla gurur duyuyoruz Mehmet Akif Ersoy da kendi aynasýndan gördüklerini þöyle destanlaþtýrýyor; "Þühedâ gövdesi, bir baksana, daðlar, taþlar... O, rükû olmasa, dünyâda eðilmez baþlar, Vurulup tertemiz alnýndan, uzanmýþ yatýyor, Bir hilâl uðruna, yâ Rab, ne güneþler batýyor! Ey, bu topraklar için topraða düþmüþ asker!" Berat Uzun, esnafý gezdi TSO ya çalýþmalarýný anlattý AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Necip Uygur, Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) ný ziyaret ederek, siyasi çalýþmalarý hakkýnda TSO Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bilgi verdi. Þu ana kadar siyasetin çok farklý noktalarýnda hizmetlerde bulunduðunu, artýk birikim ve tecrübeleriyle Çorum için hizmet etmek adýna AK Parti den aday adayý olduðunu belirten Uygur, görev verilmesi durumunda ülkenin barýþ ve huzur içinde kalkýnmasý için canla baþla çalýþacaðýný vurguladý. AK Parti'nin kurulduðu günden itibaren içerisinde yer aldýðýný ve bir dönem disiplin kurulu baþkan yardýmcýlýðý görevinde bulunduðunu ifade eden Necip Uygur, ticari tecrübesinin yaný sýra siyasi deneyimini de bu kez Milletvekili olarak deðerlendirmek istediðini belirterek "Bizler de bu göreve talip olurken, ilimize daha büyük hizmetler getirmeyi, çýtayý daha da yükseltmeyi düþünüyoruz. Baþvurumuzun deðerlendirir ve aday olarak açýklanýrsak, iþimizde gösterdiðimiz titizlik ve baþarýyý, memleketimize hizmet noktasýnda da göstereceðiz. þeklinde konuþtu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, iþ dünyasý temsilcilerinin ülke yönetiminde söz sahibi olmaya aday olmasýnýn memnuniyet verici olduðunu söyledi. Baþaranhýncal, Siyasi parti ayrýmý gözetmeksizin, siyasete atýlan bütün iþ adamlarýmýzý sonuna kadar destekliyoruz. Ayrýca, Meclis Baþkanvekilimiz olmasý nedeniyle Necip Bey'in aday adaylýðý da bizim için çok deðerlidir. Kendisini gerek iþ dünyasýndan, gerek sorumluluk aldýðý sivil toplum kuruluþlarýndan, gerekse birlikte çalýþýyor olmamýzdan dolayý Odamýzdan yakinen tanýyoruz. TSO Yönetim Kurulu olarak Necip Bey'e seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. dedi. Yaþar Uðurlu AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, Gazi ve Osmancýk Caddesi esnaflarý ile Ayakkabýcýlar Arastasý esnaflarýný ziyaret etti. Uzun, ziyaretleri sýrasýnda þu açýklamalarda bulundu; Türkiye 2002'de AK Parti iktidarý ile tanýþmadan önce esnafýmýz ertesi gün uyandýðýnda ekonomik kriz endiþesi taþýyordu. Kepenk kapatan esnaf kardeþlerimize her gün yenileri ekleniyordu. Hükümetler esnafýmýzýn derdini bil- AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, esnaf ziyaretlerini sürdürdü. miyor, ekonomimizin omurgasýný oluþturan KOBÝ'lerimiz ve esnaflarýmýz gözardý ediliyordu yýlýnda AK Parti iktidarý ile siyasi istikrarýn temelleri atýldý. Siyasi istikrar ile ekonomi güçlü bir büyüme içerisine girdi. Bu ekonomik büyüme tüm kesimlere katký yaparken, KOBÝ'lerimiz ve esnafýmýz de bu geliþmenin dýþýnda tutulmadý. KOBÝ'lerimizin ve esnafýmýzýn geliþmesi için bir çok çalýþmaya imza atýldý. Bizler de vekil olmamýz durumunda tüm Çorum un vekili olacaðýmýzý belirttik. Ayný þekilde esnafýmýzýn ve KOBÝ'lerimizin de her zaman yanýnda olacaðýz." AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Necip Uygur, TSO yu ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Necip Uygur, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnafý ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Necip Uygur, Çorum esnafýný ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Esnafýn düþüncelerini ve fikirlerini çok benimsediklerini belirten Uygur, "Bu þehrin en önemli dinamikleri esnaftýr. Esnafý geliþen, kendisini yenileyen, geliþmelere açýk olan, müþterisine itina ile davranan her esnaf bu kent için bir katma deðerdir. Bize düþen görev ise esnafýn önünü týkayan kanallarý açmak, gerek Türkiye gerekse dünya pazarýna açýlmasýný saðlamaktýr. Bizim bu konuda tecrübelerimiz mevcuttur. Esnafýn siyasetçilerden beklentileri çoktur. Bu beklentileri gidermek, esnafa faydalý olmak için var gücümüzle çalýþmalýyýz. Bunu sadece siyaset arenasýnda deðil de bütün bir hayat akýþýnda saðlamamýz gerekir. Geçmiþ deneyimlerimiz bize gelecek anlamýnda bir ýþýk görevi görüyor. Bu doðrultudan hareketle esnafýn her zaman yanýnda yer alan bir kimlik mevcudiyetimiz ile kendimizi her zaman hazýr görüyoruz. dedi. AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, Çorum Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði ni ziyaret etti. Kayip Aileleri Derneði ne ziyaret AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, Çorum Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði ni ziyaret etti. Ziyarette Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði Baþkaný Mustafa Çetin ile görüþen Karaca, derneði çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, derneðin yaptýðý çalýþmalarla büyük bir sosyal sorumluluk görevini yerine getirdiðini belirterek, Yatýðýnýz iþ büyük ve kutsal bir iþ. Bugün bir insanýn bulunmasý, bir ailenin acýsýnýn dindirilmesinin vereceði mutluluk kelimelerle ifade edilmez dedi. Derneðin çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini dile getiren Karaca, bugüne kadar olduðu gibi milletvekili olduðu taktirde de derneðin yanýnda olacaðýný belirtti. Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði Baþkaný Mustafa Çetin de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Karaca ya bugüne kadar kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayý teþekkür etti.(ýha) Yeni Türkiye de Çorum un inþaasýna çalýþacaðýz AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, Hitit Üniversitesi nin son yýllarda büyük bir ivme kazandýðýný belirterek, bunun gurur verici olduðunu söyledi. AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi ni ziyaret etti. AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, ziyarette MÜSÝAD Baþkaný M. Ahmed Köksal a yeni görevinde baþarýlar diledi. Çorum un geleceði adýna, üzerlerine düþen sorumluluklarýn bilincinde olduðunu dile getiren karaca, Bu sorumluluklarý yerine getirebilmek ve þehrimizin geliþimini sürdürebilmek için hepimiz gönül birlikteliði içerisinde hareket etmemiz gerekmektedir. El birliði ile hep birlikte baþarýmýzý devam ettireceðiz. Bir olacaðýz, diri olacaðýz ve iri olacaðýz. Biz bir ve beraber olarak, kardeþ olarak birbirimize kenetlendiðimizde her engeli aþacak ve büyük Türkiye nin inþasýnda Çorum un yerini almasýna katký saðlayacaðýmýza inanýyorum þeklinde konuþtu. Karaca, MÜSÝAD ýn Türkiye nin, iktisadi, sosyal ve kültürel geliþimine hizmet ettiðini, bu amaç için raporlar ve yayýnlar hazýrlayarak muhataplarýna sunduðunu hatýrlatarak, artýk dünyanýn dört bir tarafýnda olan MÜSÝAD ýn her gün gücüne güç kattýðýný belirtti. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný M. Ahmed Köksal da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Karaca ya seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(ýha) Orhan Bozkurt, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Aþdavul Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ni ziyaret etti. AK Parti ye destek istedi AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Aþdavul Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ni ziyaret etti. AK Parti milletvekili aday adayý Bozkurt, ziyarette 7 Haziran da gerçekleþtirilecek genel seçimlerinde partisi için vatandaþlardan destek istedi. 10 Aðustos la birlikte yeni Türkiye nin kapýlarýnýn aralandýðýný dile getiren Bozkurt, yeni Türkiye nin inþasýnda ise yeni bir Anayasa ya ihtiyaç duyulduðunu belirtti. Mevcut Anayasa nýn Türkiye nin ihtiyaçlarýna cevap vermediðini dile getiren Bozkurt, Bu anayasa Türkiye ye dar geliyor ve ayaðýnda bir pranga oluþturuyor. Türkiye nin ayaðýndaki prangalardan kurtulmasý için yeni bir Anayasa þart. Bunun içinde 400 milletvekili ile AK Parti parlamentoda yerini almalý. AK parti ye millet gerekli yetkiyi verdiðinde AK Parti de yeni Anayasa konusunda gerekeni yapacaktýr dedi.(ýha) Bozkurt tan Rektör ziyareti AK Parti Çorum milletvekili aday Üniversitelerin þehirlerin lokomotifi olduðunu dile getiren Bozkurt, özverili çalýþmalarýndan dolayý Rektör Alkan ve ekibine teþekkür etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Bozkurt a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(ýha)

17 Yaþlýlar, kýymetli hazinemiz HEM den sandýk eðitimi Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürlüðü bünyesinde Sandýk Kurulu Görevlileri Eðitimi Kursu verilecek. Kursa katýlmak isteyenlerin Mart tarihleri arasýnda Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürlüðü'ne kimlik fotokopileri ile beraber baþvuru yapmalarý yeterli olacak Mart tarihleri arasýnda kutlanan Yaþlýlar Haftasý münasebetiyle mesaj yayýmlayan Vali Ahmet Kara, Yaþlýlarýmýz; geçmiþimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan toplumsal hayatýmýzýn en kýymetli hazineleridir. dedi. Yaþlýlara bugün gösterilecek sevgi ve saygý, gelecek kaygýlarýmýzý azaltacak, hangi yaþta olursa olsun, tüm bireylerin yaþama güvenle bakmalarýný saðlayacaktýr. Unutmayalým ki hepimiz yarýnýn yaþlýlarýyýz. diyen Vali Kara, mesajýnda; Kendi varlýðýmýz ve çocuklarýmýzýn geleceði ne kadar önemliyse, yaþlýlarýmýz da bizim için o kadar önemlidir. Onlarýn geniþ ufuklarý, tecrübeyle kesinlik kazanmýþ bilgi ve birikimleri, her zaman yararlanmamýz gereken, geçmiþe ve bugüne olduðu kadar geleceðe de ýþýk tutan birer kaynaktýr. Bir ömrün büyük kýsmýný topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiþ insanlarýn, yaþlandýklarý ve bakýma muhtaç olduklarý dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakýþýr bir þekilde bakým talep etme haklarý vardýr. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýz; yaþlýlarýmýzý mümkün olduðunca kendi evlerinde, aile ortamlarýnda zamanlarýný geçirmelerini saðlamaya, onlarýn bakým ve ihtiyaçlarýný kendi ailelerinin içinde karþýlamaya çalýþýyoruz, bunun mümkün olmamasý halinde ise yaþlýlarý huzurevlerinde, yaþlý bakým evlerinde aðýrlýyoruz. Bizleri bugünlere ve geleceðe hazýrlayan yaþlýlarýmýz için hayatý kolaylaþtýrmak ve kimseye muhtaç olmadan yaþamalarýný saðlamak devletimizin öncelikli görevleri arasýndadýr. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduðu þuuruna sahip bir kültürün devamý niteliðinde sosyal devlet olmanýn gereði olarak devletimiz, ilimizde yaklaþýk 4500 engellimize aile yanýnda bakým yardýmý saðlamakta, 200'e yakýn engellimize özel bakým merkezlerimizde bakýlmakta, ayrýca 135 yaþlýmýzý iki huzurevimizde misafir etmekteyiz. Kurumlarýmýzda barýndýrdýðýmýz yaþlýlarýmýzý asla ötekileþtirmeden kendi anne - babamýz gibi onlara öf bile dedirtmeyecek þekilde bakmanýn gayreti içerisindeyiz. Bu duygularla tüm büyüklerimizin Yaþlýlar Haftasý ný kutluyor, minnet ve þükran duygularýmýzla yaþam sevinçlerinin hiç kaybolmadýðý saðlýklý ve mutlu günler diliyorum. ifadelerine yer verdi. TSK da mobbingin önüne geçilmeli Dünya Þiir Günü etkinliði Eðitim Sen Çorum Þubesi Kültür Sanat Komisyonu, Dünya Þiir Günü etkinliði düzenleyecek. Doða, Sevgi, Dostluk, Aþk, Barýþ ve Bahar gibi temalarla yazýlan ünlü þairlerin þiirlerinin okunacaðý etkinliðimize konuk olarak Baðlaç Edebiyat Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin Ozan Uyumlu katýlacak. Müzik dinletisinin de yer aldýðý Dünya Þiir Günü etkinliði, 21 Mart Cumartesi günü saat da Hacý Bektaþ Veli Parký içerisinde bulunan Hünkar Kafe de baþlayacak. Etkinliðe tüm þiir severler davet edildi. Vali Ahmet Kara Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði yönetimi Hakimiyet i ziyaret etti. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði Çorum Ýl Baþkaný Ertan Karabýyýk, Türk Silahlý Kuvvetleri nde mobbingin önlenmesi gerektiðini söyledi. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Iþýk Eyvaz ve Hasan Kaba ile Hakimiyet i ziyaretinde TSK da son yýllarda artan intihar vakalarýný deðerlendiren Ertan Karabýyýk, askerde yaþanan intihar vakalarýnýn önlenmesi için acilen bazý tedbirler alýnmasý gerektiðini bildirdi. Karabýyýk Türkiye Barolar Birliði ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði nin TBB konferans salonunda düzenlediði TSK da Mobbing ve Ýntihar Vakalarý Sempozyumu sonuç bildirgesine göre TSK da son 10 yýlda teröre verilen þehit sayýsýnýn 818, kýþlalarda canýna son veren asker sayýsýnýn ise 934 olduðunu hatýrlattý. Bildirgeye göre son 10 yýl içerisinde intihar sayýsýnýn þehit sayýsýný geçtiðine dikkat çeken Karabýyýk, Mobbing maðduru askerlerin yüzde 42 si hakaretten, yüzde 30 u dayaktan, yüzde 28 i orantýsýz cezalardan, yüzde 24 ü saðlýk hizmeti alamamaktan, yüzde 14 ü aþýrý fiziksel aktiviteye zorlanmaktan, yüzde 14 ü tehdit edilmekten, yüzde 7 si rütbeli personelin þahsi iþlerine koþturulmaktan, yüzde 7 si uykusuz býrakýlmaktan þikâyetçi. dedi. Karabýyýk açýklamasýnda alýnacak önlemleri ise þöyle sýraladý: Askeri okullarda mobbing konusunda duyarlýlýk ve farkýndalýk yaratmaya yönelik seminer, panel, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenmeli, ayrýca özellikle psikoloji ve insan haklarý dersinin müfredata eklenmesi saðlanmalý. TSK daki lider personelin tümüne mobbing konusunda duyarlýlýk ve farkýndalýk kazandýrýlmasý amacýyla meslek içi eðitim verilmeli. Vatan savunmasýnda kaçýnýlmaz olan dayanýþma ve omuz omuza mücadele gereði TSK da olmamasý gereken ayrýmcýlýk ve benzeri istenmeyen tutum ve davranýþlar mutlaka önlenmeli, özellikle asta karþý þiddetin önlenmesine yönelik uygulama esaslarý yeniden gözden geçirilerek yasan düzenlemeler hazýrlanmalý. Askeri Ceza Kanununun 117. maddesinde yer alan asta müessir fiil suçunun ve Askeri Ceza Kanunu nun 111. maddesinde yer alan hak edilmemiþ ve müsaade olunmamýþ cezay kasten vermek ve Askeri Ceza Kanunu nun 110. maddesinde yer alan maðdurun þikayetnamesini saklamak veya geri aldýrmak suçlarýndan öngörülen cezalar artýrýlmalý. Þikayet müessesesinin önünde mevcut yasal engeller kaldýrýlmalý. Bunun yanýnda askeri mahkemelerin acilen baðýmsýzlýða kavuþturulmasý gerekmektedir. Bu baðlamda askeri mahkemeler de kýþla dýþýna çýkarýlmalý, emir komuta sistemiyle organik baðýna da son verilmeli sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Disiplin Kanunu nda yer alan bir yýl içerisinde 18 puan disiplin cezasý verilenlerin TSK dan iliþkisinin kesilmesi uygulamasýna son verilmeli. Uyarý, kýnama, kýsmi sürekli hizmete devam ve benzeri disiplin suçlarýna verilecek cezalarýn yargý denetimine açýlmasý saðlanmalý sayýlý TSK Disiplin Kanunu nda yer alan ve uygulamada mobbing aracý olarak kullanýlabilen ve disiplinsizlik fiileri olarak deðerlendirilen soyut suç ithamlarý kanun metninden çýkarýlmalý. Baðýmsýz Birey, Saðlýklý Toplum Aktif Eðitim Sen 'Baðýmsýz Birey, Saðlýklý Toplum' eylem planý hazýrladý. Aktif Eðitim Sen Ýl Temsilcisi Adem Yücel'in verdiði bilgiye göre, çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn da katkýlarýyla yürütülecek eylem planý, baþta eðitim ve saðlýk çalýþanlarý olmak üzere, kamuda ve özelde ilgili olan herkes sürece dahil edilerek 'baðýmlý" veya 'yatkýn' olduðu deðerlendirilen öðrenim çaðý çocuklarýnýn ve ailelerinin bilinçlendirilmesini, böylece de en saðlam þekilde korunmaya alýnmasýný içeriyor. Yine eylem planý kapsamýnda yürütülecek eðitim çalýþmalarýyla, eðitimcilerin ve saðlýk çalýþanlarýnýn, zararlý alýþkanlýk ve baðýmlýlýklara karþý en etkili þekilde nasýl mücadele edebilecekleri hususunda donanýmlarýný geliþtirmeleri saðlanacak, bu konuda toplumda farkýndalýk oluþturacak çok sayýda eðitici ve gönüllüler yetiþtirilecek. Emniyet birimleri, çeþitli üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iþbirliði içerisinde gerçekleþtirilecek olan çalýþmalar, genel merkez ve þubeler eliyle yürütülecek. Bir yandan zararlý alýþkanlýk ve baðýmlýlýklara karþý bireyler, aileler bilinçlendirilirken, diðer yandan ayný bireylerin sosyolojik buhranlara sürüklenerek gelecekte benzer tuzaklara düþmesini önleyebilmek amacýyla, toplumda insan iliþkileri ve aile yapýsýnda görülen dejenerasyonlarý telafi etmeye yönelik de çalýþmalar gerçekleþtirilecek. Bu konuda özellikle ülke genelindeki Sendika þubeleri ve temsilcilikler mahalle mahalle, hatta ev ev çalýþmalar yürütecek. Kötü alýþkanlýklarýn terk ettirilmesi ve toplumun baðýmlýlýklara karþý korunmasýna yönelik çalýþmalar yalnýzca bunlara karþý bilinçlendirmekle sýnýrlý kalmayacak. Eylem planý kapsamýnda ayný zamanda tehdit ve tehlike altýndaki gençler kendine güveni ve saygýsý olan, saðlýklý sosyalleþmiþ, zararlý alýþkanlýklar yerine hayatýný zenginleþtiren saðlýklý alýþkanlýklar edinmiþ bireyler haline gelmelerine yardýmcý olacak uygulamalarý da içeriyor. Bu amaçla da çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik eðitim programlarý, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleþtirilecek. 'Baðýmsýz Birey Saðlýklý Toplum' projesi ile ülke genelinde 'kötü alýþkanlýk düzeyinde baðýmlý ve baðýmlýlýk riski taþýyan çocuklarý, gençleri ve ailelerini bilgilendirici ve eðitici çalýþmalar' içeren stratejik eylem planý hazýr. Aktif Eðitim Sen 'Baðýmsýz Birey, Saðlýklý Toplum' eylem planý hazýrladý. ÇARÞAMBA 18 MART AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ile AK Parti Teþkilâtlardan Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Ýsmail Yaðbat, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya taziye ziyaretinde bulundu. Özdemir in ailesine taziye ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, geçtiðimiz hafta elim bir hadise sonucu hayatýný kaybeden Ticaret Borsasý eski Baþkaný Mahmut Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kadýnlardan Çukuröz e yardým Çorum Kent Konseyi Kadýn Meclisi ve Genç Giriþimciler Hareketi (G3) Bayat'ýn Çukuröz Köyü'nde meydana gelen yangýnda zarar gören ailelere yardým kampanyasý baþlattý. Ýstanbul, Gaziantep, Antalya baþta olmak üzere çeþitli yerlerden gönderilen kýyafet, ayakkabý ve temel giyim malzemelerini Çukuröz'e ulaþtýran Kadýn Meclisi ve Genç Giriþimciler Hareketi üyeleri, bu tür acýlarýn bir daha yaþanmamasý temennisinde bulundu. Yardýmlarý köy muhtarlýðýna teslim eden kadýnlar, bundan sonra da ellerinden geldiði kadar yardýmda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Þeker de Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði semineri Þeker Fabrikasý'nda iþ saðlýðý ve güvenliði semineri düzenlendi. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmaný Bengisu Mutlutürk tarafýndan verilen seminerde fabrikanýn tüm çalýþanlarýna iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verildi. Eðitime Ýþletme Müdür Yardýmcýsý Ali Miroðlu ve Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman katýldý. Genç kýz kayýp Ortaköy de 23 yaþýndaki genç kýz kayýp. Yukarýkuyucak Köyü nden Y.B. Jandarma ya müracaat ederek kýzý S.B. nin 3 gündür evde olmadýðýný ve yaptýðý tüm aramalara raðmen bulamadýðýný bildirdi. Kayýp genç kýz aranýyor. (Haber Merkezi) Baþsaðlýðý ziyaretine AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, AK Parti Teþkilâtlardan Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Ýsmail Yaðbat, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya hazýr bulundu. (Haber Merkezi) Çorum Kent Konseyi Kadýn Meclisi ve Genç Giriþimciler Hareketi Çukuröz köyüne yardýmlarý götürdü. Þeker Fabrikasý'nda iþ saðlýðý ve güvenliði semineri düzenlendi. Asansör boþluðuna düþtü Sungurlu da asansör boþluðuna düþen genç yaralandý. Baþpýnar Mahallesi Tevekkelli Çýkmazý ndaki iþyerinde meydana gelen olayda Ceyhun K. isimli genç asansör binmek isterken boþluða düþtü. Yaralý genç hastanede tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi)

18 18 ÇARÞAMBA 18 MART Ulukavak fýrsatlarý 1-1 tepiyor BAL 5. grupta ligden direk düþmeme mücadelesi veren Ulukavakspor kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Turhalspor önünde ilk yarýyý 1-0 maðlup kapattýðý maçýn ikinci yarýsýnda bulduðu golle 1-1 berabere ayrýlarak haftayý bir puanla kapattý. Siyah beyazlýlar ikinci yarýdaki oyunlarý ile galibiyete çok yaklaþtý ancak dört kez kale direklerine takýlýnca üç puan hasretine son veremedi. SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Semih Özgen, Ayhan Genç, Ali Baykara (Malatya). ULUKAVAKSPOR :Ömer, Arif Anýl, Bülent (Fatih), Emre (Tuncay), Ümit, Mehmet Ali, Yusuf Demir, Yusuf Cihan, A. Sefa, Oðuzhan, Onur (Sedat) TURHALSPOR : Yunus (Halil), Adem, Muhammet, Salih, Osman, Oðuz, Enes Bahadýr, Orhan, Miraç, Oktay, Onur (Samet). GOLLER : 10. dak. Enes (Turhalspor), 70. dak. Oðuz (Ulukavakspor), Ulukavakspor dün Turhalspor önünde hem iki puan kaybetti hemde kaptan Bülent i kaybetti. Maçýn henüz 5. dakikasýnda rakip kale önünde bir korner atýþýna çýktýðý anda yerde kalan Bülent oyundan çýktý ve ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Yapýlan muayenede Bülent in aþil tendonunun koptuðu belirlendi. Bülent dün geceyi Özel Hastane de geçirdi ve bugün ameliyat olacak. Tecrübeli futbolcu bu ameliyatla sezonu ve büyük ihtamallede aktif futbolculuk hayatýný noktayý koydu. Çepni ikinci maçýna çýkmýyor Gençlik Çepnispor bugün oynanmasý gereken Mimar Sinan Gençlikspor maçýna çýkmayacak. U 16 liginde ilk hafta oynanmasý gerekirken Çepnispor un lisanslarý yetiþmediði için bugüne ertelenen Mimar Sinanspor maçý yine oynanmayacak. Gençlik Çepnispor antrenörü Recep Yücel tertip kuruluna dilekçe vererek bugün oynanacak Mimar Sinan maçýna sakat futbolcularýn çokluðu ve kadro oluþturamadýklarýný belirterek çýkamayacaklarýný bildirdi. Bunun üzerine Tertip Kurulu bu maçta Mimar Sinan Gençlikspor u 3-0 hükmen galip saydý. Beden Eðitimi Öðretmenleri nden örnek bir çalýþma Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ve Derneði nden örnek davranýþ. Sportif faaliyetlerin yanýnda sosyal ve kültürel faaliyetlerede aðýrlýk veren Beden Eðitimi Öðretmenleri Ýnönü Anadolu Lises kütüphanesine Spor Kitaplýðý oluþturdu. Dernek Yönetimi tarafýndan Ýnönü Anadolu Lisesi nde yenilenen kütüphaneye spor kitaplýðý yapma önerisi okul idaresine iletildi. Okul Ýdaresininde kabul etmesi üzerine çalýþmaya geçen Beden Eðitimi Öðretmenleri kitap toplamaya baþladýlar. Baþkan Baki Aygün bu faaliyetlerine dernek üyeleriyle birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþcu ve Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner in de duyarlý davranarak kurumsal ve kiþisel katkýda bulunduklarýný söyledi. Spor alanýnda toplam 120 kitabý önceki gün okul Ulukavakspor ligden direk düþmeme adýna büyük önem taþýyan maçta sahasýnda Turhalspor önünde ilk yarýsýný maðlup tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýndaki oyunu ile 1-1 berabere kalýrken çok önemli iki puan kaybetti. 1 nolu sahada oynanan maçta Ulukavakspor u az sayýdaki taraftar desteklerken konuk Turhalspor taraftarlarýda 50 kadar takýmlarýna destek vermek üzere Çorum a geldiler. Maça konuk takým etkili baþladý. Ulukavakspor kalesine yüklenen konuk takým ataklarý devam ederken siyah beyazlý takýmýn tecrübeli ismi Bülent henüz 5. dakikada sakatlanarak oyundan çýktý ve ambulansla hastaneye kaldýrýldý. 10. dakikada orta alandan aldýðý topla Enes hareketlendi savunma arkasýna sarktý kaleci Ömer ile karþý karþýya kaldý yerden sert bir vuruþla topu köþeden Ulukavakspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Golden sonrada oyunun kontrolünü elinde tutan konuk takým etkili oynadý ancak Ulukavakspor bu yarýnýn son bölümünde dengeyi kurdu ve soyunma odasýna 1-0 maðlup girdi. Ýkinci yarýda ise bu kez etkili baþlayan Ulukavakspor oldu. Rakip kaleye gol için yüklenen siyah beyazlý temsilcimiz girdiði net pozisyonlardan yararlanamadý. Maçýn 70. dakikasýnda ceza yayý dýþýndan kazanýlan faul atýþýnda Oðuzhan ýn mükemmel vuruþunda kaleci seyretti ve top köþeden Turhalspor aðlarýna gidince temsilcimiz skoru 1-1 yaptý. Sonraki bölümde galibiyet için yüklenen Ulukavakspor üç net pozisyon buldu. Ayný pozisyonda iki kez direklere takýlan ve toplamda dört topu direkten dönen siyah beyazlýlarýn ikinci yarýdaki çabasý beraberlik getirmeye yetmedi ve sahadan 1-1 lik beraberlikle ayrýlarak puanlarý paylaþtýlar. Kaptan Bülent sezonu kapattý Turhalspor maçýnda sakatlanan ve aþil tendonu koptuðu tesbit edilen Bülent Keskin bugün Özel Hastane de ameliyat olacak. Bülent Keskin dünki maçta aþil tendonu koptu ve bugün ameliyat olacak. Bülent hastanede oðlu ile birlikte Çorum Beden Eðitimi Öðretmenlerispor kulübü topladýðý kitaplarý kütüphaneye teslim ettiler Beden Eðitimi Öðretmenlerispor kulübünün çalýþmasý sonucunda 150 güncel spor kitabý toplanarak yeni açýlacak olan Ýnönü Anadolu Lisesi kutüphanesine baðýþladýlar. kütüphanesinde Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Recep Özcan ve Müdür Yardýmcýsý Özcan Çakmak a teslim eden Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði yöneticilerine Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu da eþlik etti. Kuþcu, Beden Eðimi Öðretmenlerini bu örnek davranýþýndan dolayý kutladý ve bu kütüphanenin kapsanýnýn geniþletilerek spor alanýnda önemli kaynaklarý içinde bulunduran bir merkez olacaðýný ve bu alanda önemli bir eksiði gidereceðini söyledi. Baki Aygün ise bu çalýþmanýn bir baþlangýç olduðunu ilerleyen günlerde spor alaný ile ilgili güncel ve bilimsel yayýnlarý bu kütüphaneye kazandýrma çalýþmalarýnýn süreceðini belirtti. Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Reep Özcan da bu katkýlarýndan dolayý baþta Beden Eðitimi Öðretmenleri derneði ile tüm kurum ve kiþelere teþekkür etti. 1. Küme de bugün alt sýralar mücadelesi zorlu 1. Amatör Küme de bugün 18. haftanýn erteleme maçlarý oynanacak. Bugünki maçlarda þampiyonluk mücadelesi veren iki takým Osmancýkspor ve Çimentospor un maç yapmamasý nedeniyle ligde kalma adýna zorlu maçlar oynanacak. Lider Osmancýkspor un bay geçtiði takipcisi Çimentospor un ise oynamadan alacaðý üç puanla liderle arasýndaki puan farkýný bire indireceði haftada gözler ligde kalma mücadelesi maçlarýna çevrilecek. Kuþkusuz haftanýn en kritik maçýnda düþme hattýna en yakýn iki takým HE Kültürspor ile Çorumspor arasýndaki maç olacak. Haftaya 14 puanla giren Kültürspor 17 puanla kendisine en yakýn takým konumundaki Çorumspor önünde umutlarýný sonraki haftalara taþýmak amacýnda. Diðer kritik maçta Osmancýk Belediyespor evinde Ýl Özel Ýdarespor u konuk edecek. Osmancýk temsilcisi bu maçý kazanarak ligde Ahmet Faruk Özen katýlým belgesini Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Eðitim Kurulu Baþkaný Yalçýn Gürpýnar dan alýrken görülüyor kalma yolunda son haftalara rahat girmek amacýnda. Ýskilip te ise kendilerine üst sýralarda yer bulmak isteyen Eti Lisesi ligden düþmesi kesinleþen Ýskilipspor önünde galibiyet arayacak. Ýskilipgücüspor ile Ýl Özel Ýdarespor da üç puan için mücadele verecekler. Kültürspor-Çorumspor maçý Yüksel Basar ýn 1. Amatör Küme de bugün oynanacak erteleme maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre bugün oynanacak ve ligden düþecek takýmý belirlemesi açýsýndan önem taþýyan HE Kültürspor - Çorumspor maçýný Yüksel Basar yönetecek. Bugün oynanacak 1. Amatör Küme maçlarý ve bu maçlarý yönetecek hakemler þöyle: HE Kültürspor - Çorumspor: Yüksel Basar, Mehmet Tuðluk, Ýbrahim Çaðýl. Ýskilipspor - Eti Lisesi Gençlikspor: Özcan Genel, Arslan Iðnak, Onur Kindar. Ýskilipgücüspor - Hitit Gençlikspor: Celal Bayraklý, Arslan Iðnak, Onur Kindar. Osmancýk Belediyespor - Ýl Özel Ýdarespor: Serhat Sarkandý, Ercan Davarcýoðlu, Berkant Ar- Özen, Tekerlekli Sandalye Basketbol antrenörü oldu Çorum Basketbol Akademi antrenörü Ahmet Faruk Özen önümüzdeki yýl liglere katýlmaya hazýnlanan Çorum un ilk Tekerlekli Basketbol takýmý için Yalova da yapýlan seminere katýlarak belgesini oldu. Çorum Basketbol Akademi Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmý antrenörü Ahmet Faruk Özen Yalova da eðitime katýldý Mart tarihleri arasýnda Yalova da 90. Yýl Spor Salonu nda yapýlan tekerlekli sandelye basketbol ara seminerine katýlan Basketbol Akademi antrenörü Ahmet Faruk Özen ayný gün Yalova Ortopedik Engelliler kulübü Eurolig Cup 3 Avrupa Þampiyonasý müsabakalarýný yerinde izledi ve çeþitli illerden gelen antrenörlerle ikili eðitim seminerlerine katýldý. Sporcularýn bedensel engel durumlarýna göre puanlandýrýlmasý ölçülerine göre uygun sandalye seçimleri ve yenilen uyan kurallarý hakkýnda bilgiler verildi. Çorum da Tekerlekli Basketbol takýmý için 11 sporcularýnýn bulunduðunu belirten Ahmet Faruk Özen önümüzdeki sezon liglere katýlým için baþvuru yapýlacaðýný belirterek bu nedenle seminere katýldýklarýný söyledi. Çorum da bedensel engelli sporcularýnda sosyal ve sportif yaþamýn içinde olmalarýný amaçladýklarýný belirten Özen, 11 sporcu ile çalýþmalarýný sürdürdüklerini bunlardan birisininde bayan olmasýnýn kendileri açýsýndan büyük bir þans olduðunu söyledi. Bu takýka katýlmak isteyen ve ulaþamadýklarý engelli vatandaþlarýn numaralý telefonu arayarak kendilerinin evlerinden alýnarak antrenman salonuna getirilerek deðerlendirme yaptýklarýný belirten Özen, amaçlarýnýn tüm engellilere spor yaptýrmak ortamý saðlamak olduðunu söyledi. Sporcu sandalyelerinin alýnmasýnda kendilirene büyük katký veren Vali Ahmet Kara ile sponsor olan Halk Bankasý Çorum Merkez Müdürü Cemal Akçay a Ahlatçý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatçý ve Organize Sanayi Bölge Baþkanlýðý ve Yönetim Kurulu üyelerin sporcularý adýna teþekkür etti.

19 (Ç.HAK:638) (Ç.HAK:637) (Ç.HAK:645) (Ç.HAK:603) (Ç.HAK:592) SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr SAHÝBÝNDEN SATILIK ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE (Ç.HAK:633) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere KAYNAK ve METAL BOYACISI USTA- KALFA ve ÇIRAKLAR alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:624) (Ç.HAK:651) ÝÞ ARIYORUM Emekliyim. 56 yaþýndayým. B sýnýfý sürücü belgem var. SRC 2, SRC 4 psikoteknik belgelerim mevcut. Ýþ arýyorum. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere oto elektrikçisi aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Akabe Otogaz Aþaðý San. Tarým Cad. No: 5 (Kýþla Karþýsý) Tel: DEVREN SATILIK LOKANTA Ziraat Odasý karþýsýnda halen faal durumda bulunan lokanta devren satýlýktýr. Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR K.S.S. 69. Sk. No: 6/A SATILIK BILDIRCIN ÇÝFTLÝÐÝ Ruhsatlý 3000 tane kuþ kafesleri, kuluçka makinasý ve her türlü teçhizatýyla býldýrcýn çiftliði satýlýktýr Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: YÝTÝK , , , arasý 4 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Yaþar Musa AVUCU Osman oðlu 1988 Çorum Doðumlu Özumut Yufka Vergi No: (Ç.HAK:648) YÝTÝK Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum SRC 2 belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Tahsin KILIÇ Ali oðlu 1971 Mecitözü Doðumlu (Ç.HAK:655) YÝTÝK Hitit Üniversitesi BESYO dan almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Emrullah KAYA Zeki oðlu 1992 Bingöl Doðumlu (Ç.HAK:652) (Ç.HAK:1740) (Ç.HAK:646) (Ç.HAK:628) AÞCI ARANIYOR Merzifon daki dinlenme tesisinde çalýþtýrýlmak üzere (Ç.HAK:647) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý LAMÝNAT PARKE DUVAR KAÐIDI CAM TUÐLA ATEÞ TUÐLA TARIM PERLÝTÝ Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:525) ELEMAN ARANIYOR Hukuk bürosunda sekreter olarak çalýþacak en az lise mezunu, diksiyonu düzgün, ofis programlarýna hakim, bekar bayan eleman alýnacaktýr. Adres: Karakeçili Mah. Albayrak Caddesi (Ç.HAK:582) (Ç.HAK:588) (Ç.HAK:650) Yaþar Çenesiz Apt. 1. kat No: 2 Tel: Gsm: KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) Aþcýlar alýnacaktýr. Mür. Tel: ÞOFÖR ARANIYOR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE SRC BELGESÝ OLAN UZUN YOL TIR ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ( YURT YAPI) HIDIRLIK CAD. NO:30 ÇORUM TEL: DEVREN SATILIK LOKANTA Halen faal durumda, müþteri potansiyeli olan, cadde üzeri, bahçeli, geniþ lokantamýz iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: KÝRALIK DÜKKAN Karakeçili Mah. 1. Albayrak Sok. 1. Özdemir Apartmaný altý No: 13/C deki 25 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: m2 Mür. Tel: (Ç.HAK:605) (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:569) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ÇARÞAMBA 18 MART Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:644) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3 (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (140 m2-145 m2-175 m2) (Ç.HAK:641) Yorgan, Stor Perde Temizliði Eleman Aranýyor Nevresim dikim atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere kesim iþinden anlayan askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Çorum Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:597) ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik BAY AÞCI, IZGARACI ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM Organize San. Bölgesi TEKNÝK ATEÞ Þirketimizde KALÝTE KONTROL departmanýnda görev alabilecek fizik, kimya laboratuvarlarý ve ÝSO standartlarýnda eðitimli, KÝMYAGER ve MÜHENDÝS e ihtiyacýmýz vardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý ve randevu alýnmasý gerekmektedir. Tel (Ç.HAK:632) Kavukçu Sok. No: 3 (Ýkinci Bahar Yaný) Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir (Ç.HAK:584) (Ç.HAK:571) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) (Ç.HAK:599) PERSONEL ALINACAKTIR Servis bölümünde görevlendirilmek üzere; Tercihen meslek lisesi mezunu, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, tecrübeli, B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip, diksiyonu düzgün BAY personel alýnacaktýr. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM SAHÝBÝNDEN SATILIK Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: DENEYÝMLÝ TORNACILAR ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD. (Ç.HAK:622) ELEMAN ARANIYOR Karpuz ve sebze reyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay tezgahtarlar alýnacaktýr. Ýrtibat No: Baþvurular bu telefon numarasýna yapýlacaktýr. BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu bilgisayar kullanabilen bayan sekreter alýnacaktýr. GEDÝK ELEKTRONÝK BEYAZ EÞYA SERVÝSÝ Adres: Osmancýk Cad. No: 180 (Ç.HAK:643) (Selimiye Camii Karþýsý) Tel: NO:7 ÇORUM Deðeri: TL SATILIK ERKEK KUAFÖRÜ Karakeçili Mah. Lise Sokakta bulunan faal durumda olan erkek kuaförü devren satýlýktýr. Tel: Adres: Karakeçili Mah. Lise Sokak No: 7/A

20 Külcü uðurlu geldi M. Fatih çýktý Recep girdi Çorum Belediyespor da dün oynanan Niðde Belediyespor maçý kadrosunda bulunan Muhammet Fatih maç sabahý dizinde aðrý hissedince kadrodan çýkartýldý. Muhammet Fatih in yerine Recep Niyat kadroya alýndý. Muhammet Fatih in tedavisine baþlandýðý ve ciddi bir sakatlýðýnýn olmadýðý öðrenildi. Çorum Belediyespor un aylardýr süren galibiyet hasreti dün Niðde Belediyespor maçýnda sona erdi. Bu maçta sezon baþýndan buyana kýrmýzý siyahlý takýmýn maçlarýna gelmeyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ilk kez geldi. Baþkan Külcü nün ilk kez geldiði Belediyespor maçýnda kýrmýzý siyahlý takým maðlup duruma düþmesine karþýn rakibi önünde 3-1 galip gelerek bu hasrete son verdi. Zorlu maçta alýnan üç puanýn ardýndan bu sezon ilk kez stada gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, saha içine inerek tüm futbolcularý tek tek kutladý ve ardýndan da futbolcular ve teknik heyetle toplu olarak hatýra fotoðrafý çekindi. ÇARÞAMBA 18 MART 2015 Nihayet güldü yüzümüz Çorum Belediyespor yedi haftadýr süren galibiyet, 653 dakika süren gol hasretine dün Niðde Belediyespor karþýsýnda 3-1 galip gelerek son verdi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn gollerini Berat Ali iki penaltý ve Çaðlar attý. Maçýn 79. dakikasýnda Çaðlar kýrmýzý kart görerek oyun dýþýnda kaldý. Bu galibiyetle kýrmýzý siyahlý takým ilk beþ umutlarýný devam ettirdi. ÇORUM BELEDÝYE Çorum Belediyespor yedi haftadýr süren galibiyet hasretine dün Niðde Belediyespor önünde aldýðý 3-1 lik galibiyetle son verdi. Kýrmýzý Siyahlý takým ayrýca ligde 653 dakika sonra gol sevincini yaþadý. Ligin ikinci yarýsýnda inanýlmaz bir çöküþ yaþayan kýrmýzý siyahlý takým geçen hafta Adliyespor deplasmanýnda aldýðý 4-0 lýk maðlubiyetin ardýndan Niðde Belediyespor maçýna mutlak galibiyet için çýktý, Teknik Direktör Yavuz Ýncedal farklý bir on- birle çýktýðý Niðde maçýna iyi baþlayan ancak kalesinde golü gören taraf Çorum Belediyespor oldu. Kaleci Fatih in elinden kaçýrdýðý topla maðlup duruma düþmesinin ardýndan oyundan kopmayan ve önceki haftalara göre daha çok kazanmak isteyen bir görüntü veren kýrmýzý siyahlý takým ilk yarýnýn son sekiz dakikasýnda kazandýðý iki penaltý atýþýndan Berat Ali ile gol buldu ve ilk yarýyý 2-1 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn baþýnda Çaðlar ýn attýðý golle skoru 3-1 yapan Belediyespor farký açacak pozisyonlardan yararlanamadý. 79. dakikada Çaðlar ýn kýrmýzý kart görmesiyle on kiþi kaldýktan sonra bocalayan Belediyespor bu bölümde rakibine gol izni vermedi ve galibiyet gol hasretine son vererek ligde ilk beþ umutlarýný devam ettrdi. Maçý 500 kadar Çorum Belediyespor taraftarý ile birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül izledi. Fatih...5 Osman...6 Akýn...6 Ýmam...6 Sefa Akýn...2 (38. dak. Eray...4) Furkan...6 (83. dak. Oðuzhan...) Mehmet Akif...6 Murathan...6 Berat Ali...6 Çaðlar...6 Emrah...6 (73. dak A. Buðra...3) STAT : Dr Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Çaðlar, Mehmet Akif (Çorum Belediyespor), Ömer (Niðde Belediyespor). KIRMIZI KART: 79. dak. Çaðlar (Çorum Belediyespor). GOLLER : 6. dak. Abdulkadir Kaplan (Niðde Belediyespor), 37. ve 45. dakilarda (penaltýlardan) Berat Ali, 54. dak. Çaðlar (Çorum Belediyespor) HAKEMLER : Erdem Ýren, Muhammet Çekin, Halil Ýbrahim Kýzýlcan. MAÇTAN DAKÝKALAR: Yürekle oynayýnca kazanýlýyor Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Niðde maçýndan sonra indiði soyunma odasýnda futbolcularý kutladý ve bunun devamýný istedi. Haftalar süren galibiyet hasretine Niðde maçýnda son veren kýrmýzý siyahlý takýmda Baþkan Zeki Gül soyunma odasýna inerek futbolcularý verdikleri mücadele ve kazanma arzularýndan dolayý kutladý. Futbol NÝÐDE BELEDÝYE Cihan...4 Murat...4 Erdi...3 (67. dak. Halil...3) Abdulkadir Korkut...5 Görkem...3 (46. dak. Doðukan...4) Mustafa Çelik...5 Mustafa Aykut...4 (56. dak. Emre...4) Ömer...5 Hakan...4 Abdulkadir Kaplan...5 Reha dakikada sað ka- bazen ayakla deðil yürekle oynandýðý kazanýldýðýný belirten Gül Yaþadýklarý tüm sýkýntýlara karþýn aldýðýnýz bu galibiyetten dolayý hepinizi tebrik ediyorum. Tabiki bu galibiyetle her þey bitmiyor. Bu yürekle oynadýðýnýz zaman bunun devamýnýn geleceðine inanýyorum. Hepinizin ayaðýnýza yüreðinize saðlýk dedi. nattan geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda Berat ýn savunma arkasýna attýðý topla Murathan hareketlendi kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda yerde kaldý maçýn hakemi devam dedi. 6. dakikada konuk Niðde Belediyespor kaleci Fatih in büyük hatasýndan bulduðu golle öne geçti. Sað kanattan geliþen atakta ceza sahasýna yapýlan ortada kaleci Fatih hamle yaptý ve topa sahip oldu ancak elinden kaçýrdýðý topu önünde bulan Abdulkadir Kaplan topu köþeden Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada sol kanattan Sefa nýn ortasýnda Çaðlar ön direkte kafayý vurdu top yandan az farkla auta gitti. 37. dakikada Belediyespor penaltý atýþý kazandý. Bu dakikada sað kanattan Osman hareketlendi ceza sahasý yan çizgisine geldiði anda 3-1 yayýn üzerinde boþ durumdaki Mehmet Akif e çýkardý bu futbolcunun vurduðu top savunmada Ömer in eline çarptý maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Berat topu köþeden aðlara göndererek skoru 1-1 yaptý. 45. dakikada savunma arkasýna atýlan topla buluþan Emrah ceza sahasýna girdi rakibi Görkem le girdiði ikili mücadelede yerde kaldý ve maçýn hakemi ikinci kez penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý yine Berat Ali kullandý ve kaleciyle topu ayrý köþelere göndererek ilk yarýnýn skorunu belirledi: dakikada Belediyespor u rahatlatan gol geldi. Bu dakikada savunmadan atýlan uzun topla Çaðlar hareketlendi rakibini vücuduyla çok iyi engelledi ve ceza sahasýna girdi yakýn pozisyondan köþeden topu aðlara göndererek skoru 3-1 yapan golü attý. 64. dakikada Belediyespor dördüncü gole çok yaklaþtý. Berat Ali nin savunma arkasýna gönderdiði topla Emrah hareketlendi ceza sahasýna girdi kaleci Cihan ile karþý karþýya kaldýðý anda uzak köþeye göndermek istedi ancak kötü vurdu ve yandan auta gönderdi. Maçýn kalan bölümünde takýmlarýn çabasý baþka gol getirmedi ve Belediyespor aylardýr hasret kaldýðý üç puan sevincini Niðde Belediyespor maçýndan sonra yaþadý. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediyespor - Niðde Belediye Batman Petrol - Tuzlaspor : 0-1 Gaziosmanpaþa- Çatalcaspor Tire Darýca Gençlerbirliði Bursa Nilüferspor - Adliyespor Kýzýlcabölükspor - Ýstanbulspor Zonguldak Kömürspor -Kýrýkhanspor : 3-1 : 1-0 : 1-2 : 0-0 : 2-2 : 1-0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR Tuzlaspor Darýca Gençler Zonguldakspor Ýstanbulspor Tire 1922 Çorum Belediye Bursa Nilüfer Kýzýlcabölük Niðde Belediye Adliyespor Manavgatspor Kýrýkhanspor Batman Petrol Çatalcaspor Gaziosmanpaþa Tutap Þekerspor Akçaabat FK O G B Gelecek hafta M A Y Mart Pazar : Çatalcaspor - Çorum Belediyespor. Kýrýkhanspor - Tire 1922spor. Manavgatspor-Zonguldak Kömürspor. Adliyespor - Kýzýlcabölükspor. Niðde Belediyespor-Bursa Nilüfer. Tuzlaspor - Gaziosmanpaþa. Tutap Þekerspor-Batman Petrolspor. P

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) 2012 ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı Turizm Fuarı Messe Berlin GmbH

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Vergide son gün yarın

Vergide son gün yarın Vergide son gün yarın BEŞİKTAŞ Belediyesi vergi öemeleri konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Son günün 30 Kasım olduğu hatırlatılan bilgilendirme notunda vergilerin nasıl ve nereye yatırılacağı konusunda

Detaylı

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý.

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý. (Bu bir ilandýr) ÝDMA FUARI'NA ARAR MAKÝNA DAMGASI Firma yetkilileri uluslararasý fuarýn verimli geçtiðini söyledi. Arar Makina, 23-26 Nisan 215 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþen

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı