KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG"

Transkript

1

2

3 KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1

4 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010

5 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar Konfor klimlendirmesi Endüstriyel klimlendirme 1.2 klimlendirme Sistemlerinin S n fland r lmas Merkezi Sistemler Yerel Sistemler 1.3 klimlendirme Sistemi Elemanlar Su So utma Grubu (Chiller) Kazan 2.KL MA SANTRALI 2.1 Klima Santrali Performans Standartlar Mekanik Dayan m Gövde Hava Kaça Filtre Bypass Kaça Is l letkenlik Is l Köprüleme Faktörü 2.2 HSK Klima Santralleri Karkas ve Panel Yap lar BLUELINE Alüminyum Karkasl Santral FLEXLINE Çelik Karkasl Klima Santrali HIJYENLINE Çelik Karkasl Hijyen Santrali Pozitif Bas nçl Kap Uygulamas Ultraviyole Yöntemi le Hava Sterilizasyonu 2.3 Klima Santralini Oluflturan Elemanlar Fanlar Motorlar Frekans Konvertörü EC (Electronically Commutated) Motorlu Fanlar Is t c - So utucu Serpantinler Serpantinlerin Konstrüktif Özellikleri Serpantin Kapasite Seçim Monogram Serpantinlerin Test Edilmesi Serpantinlerin Temizlenmesi Donmaya Karfl Al nan Önlemler Donma Termostat Yo uflma Tavalar Drenaj Sistemi Damla Tutucu Direkt Genleflmeli (DX) Elektrikli Is t c lar Is Geri Kazan m Sistemleri Plakal Is De ifltirici Is Borulu Is Geri Kazan m Ünitesi Atnal Is Geri Kazan m Ünitesi Rotorlu Tip Is Geri Kazan m Ünitesi Çift Rotorlu Klima Santralleri Is Geri Kazan m Ünitelerinde S cakl k ve Entalpi Verimi Kavramlar Filtreler Damperler Kar fl m Hücreleri Susturucular Ses ve Akustik Yal t m Titreflim Nemlendirme Adyabatik Nemlendirme Hücresi Püskürtmeli Hava Y kay c l Adyabatik Nemlendirme Hücresi Ultrasonik Nemlendiriciler Buharl Nemlendiriciler Dald rma Elektrotlu Buharl Nemlendirici Elemanlar Nemlendirici Tasar m De erlendirmesi Nemlendiriciler için Baz Tavsiyeler 2.4 Konfigürasyonlar ve Uygulama Alanlar 2.5 Serbest So utma (Free Cooling) 3.PS KROMETR 3.1 Nemli Havan n Özellikleri Kuru Termometre S cakl (KT) Yafl Termometre S cakl (YT) Çi Noktas S cakl (Doyma S cakl ) Ba l Nem Özgül Nem (w) Özgül Hacim (v) Yo unluk ( ) Duyulur Is Gizli Is Toplam Is (Entalpi) (h) 3.2 Psikrometrik Diyagram Üzerinde Gerçeklefltirilen fllemler Duyulur Is tma fllemi Duyulur So utma fllemi So utma ve Nem Alma 4.OTOMASYON S STEMLER 4.1 Saha Elemanlar Motorlu Ak fl Kontrol Vanalar Damper Motorlar (Normal-Yay Geri Dönüfllü) 4.2 Duyar Elemanlar S cakl k Duyar Eleman Nem Duyar Eleman Bas nç Duyar Eleman 5.FARKLILIKLARIMIZ 5.1 Klima Santral Test ve Performans Ölçüm Odas 5.2 AIRWARE Klima Santral Seçim Program 5.3 Frame Drill Teknolojisi 6.SERT F KALAR

6 için havan n flartland r lmas na konfor amaçl iklimlendirme denir. Konfor iklimlendirmesi do ru yap lm fl ortamlarda yaflayan insanlar, daha az yorulur, daha az hastalan r ve daha yüksek ifl verimi ile çal fl rlar. klimlendirme sistemleri ile k

7 1. KL MLEND RME Kapal bir ortam n s cakl k, nem, temizlik ve hava hareketini insan sa l na ve konforuna veya yap lan endüstriyel iflleme uygun seviyelerde tutmak üzere kapal ortam havas n n flartland r lmas na iklimlendirme denir Konfor klimlendirmesi nsanlar belirli s cakl k ve nem aral nda, temiz haval ortamlarda rahat edebilmektedir. Böyle bir ortam oluflturulmas için havan n flartland r lmas na konfor amaçl iklimlendirme denir. Konfor iklimlendirmesi do ru yap lm fl ortamlarda yaflayan insanlar, daha az yorulur, daha az hastalan r ve daha yüksek ifl verimi ile çal fl rlar. klimlendirme sistemleri ile konfor flartlar n n sa lanabilmesi için kontrol edilmesi gereken faktörler flunlard r: a) Hava S cakl Ortam s cakl n n d fl ortam s cakl ndan ba ms z olarak istenilen seviyede tutulmas oldukça önemlidir. K fl ve yaz flartlar nda bir miktar de iflmekle birlikte insanlar yaklafl k C ortam s cakl aral nda rahat etmektedir. ISO 7730 a göre bu de erler %50 ba l nem için s tma sezonunda C, so utma sezonunda C olarak belirlenmifltir. Kullan lan iklimlendirme sistemi yaz n iç ortam, d fl ortam s cakl ndan 6-7 C daha düflük bir s cakl a kadar so utabilmelidir. b) Ba l ( zafi) Nem Havadaki su buhar miktar n n, ayn s cakl kta havada bulunabilecek en çok su buhar miktar na oran na ba l (izafi) nem ad verilir. Ba l nem, konforu önemli ölçüde etkiler. Konfor için istenilen izafi nem aral yaklafl k % d r. klimlendirme fllemleri 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar klimlendirme konfor veya endüstriyel amaçl yap lmaktad r. c) Temizlik Havan n; toz, mikrop gibi yabanc maddelerden ar nd r lmas, insan sa l aç s ndan oldukça önemlidir. Son y llarda insanlarda iç ortam havas n n kirlili i ve kalitesizli i sonucu bir çok hastal k teflhis edilmifltir. Bu sebeple iklimlendirme cihaz- Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 5

8 lar ndan beklenen flartlardan biri de havan n d fl ortamdan filtrelenerek al nmas, toz, pislik ve mikroplardan ar nd r lmas d r. d) Hava H z Hava hareket h z, mahal havas n n s cakl na ve mahallin kullan m flartlar na ba l olarak de iflmektedir. Hareketli ifllerin yo un olarak yap lmad toplant salonu ve büro gibi mahallerde hava h z so utmada 0,15 m/s, s tma durumunda ise 0,3 m/s olmal d r. Aktivitenin daha yo un yap ld al flverifl merkezi gibi mahallerde hava hareket h z biraz daha art r labilir ve 0,2-0,35 m/s de erlerleri aras nda flartland rma yap labilir Endüstriyel klimlendirme Endüstride üretimin gerçeklefltirilebilmesi için uygun çevresel flartlar n oluflturulmas gerekmektedir. Üretilen ürünlerin muhafaza edilebilmesi aç s ndan bu flartlar ürünün yap s n koruyabilecek flekilde olmal d r. Endüstride mahal flartland - r lmas yap l rken, ürünlerin üretilece i ve depolanabilece i flartlar oluflturulurken, çal flan personelin sa l ve en üst verimde çal flabilmesi için gerekli flartlar da göz önünde bulundurulur ve bu flartlar optimize edilir. 1.2 klimlendirme Sistemlerinin S n fland r lmas Merkezi Sistemler Bu tür sistemler daha çok büyük binalar n iklimlendirilmesinde kullan l r. Sistem bileflenleri olarak; klima santral, havaland rma kanallar, menfezleri ve/veya fanl serpantin üniteleri (fan-coil unit) vb. cihazlar bulunmaktad r. Sistemin boru veya kanallar içerisinde su, hava veya bir so utucu ak flkan dolaflt r larak s tma-so utma-havaland rma ve nem kontrolü sa lan r. Genel olarak merkezi sistemleri üç ana grup alt nda s n fland rabiliriz; a) Tam Haval Sistemler Is transfer ak flkan olarak havan n kullan ld sistemlerdir. Bu sistemler, so utma-nem alma prosesleri uygulanarak flartland r lan havan n, kanallar yard m ile yaflam mahalline gönderilerek duyulur ve gizli so utma, s t lm fl havay flartland rarak yine kanallar yard m ile yaflam mahalline göndererek de s tma yaparlar. b) Tam Sulu Sistemler Her bir yaflam mahalline yerlefltirilen fanl serpantin (Fan coil) cihazlar ile yaflam mahallinin s t lmas veya so utulmas sa lan r. So utma için ihtiyaç duyulan so uk su, merkezi bir so utma grubundan (Chiller), s tma için ihtiyaç duyulan s - cak su ise merkezi kazan sisteminden pompalar yard m yla tesisata gönderilir. Mahallerin konfor flart kontrolü, kullan - lan termostat yard m yla sa lan r. c) Haval - Sulu Sistemler Haval ve sulu sistemler bir merkezde flartland r lan temiz havan n ve merkezi bir so utma grubunda so utulan suyun, fanl serpantin birimlerine gönderilerek mahallerin, insanlar n temiz hava ihtiyaçlar n da karfl layacak flekilde so utulmas veya s t lmas ifllemidir Yerel Sistemler a. Paket Cihazlar Tüm ekipmanlar n tek bir gövde içerisinde bulunduran s tma, so utma, nem alma ifllemleri yapabilen, kumandal kontrolüne imkan sa layan cihazlard r. - Salon Tipi - Döfleme Tipi - Çat Tipi - Pencere Tipi b. Split (Ayr k Tip) Klimalar ç ve d fl ünite olmak üzere iki ayr parçadan oluflan s tma, so utma ve nem alma ifllemleri yapabilen, kumanda kontrolüne imkan sa layan cihazlard r. - Duvar Tipi - Tavan Tipi - Pencere Tipi - Döfleme Tipi - Salon Tipi - Kanal Tipi - Gizli Kanal Tipi 1.3 klimlendirme Sistemi Elemanlar Kazan, su so utma grubu (chiller), klima santrali, kanallar ve tesisat elemanlar bir mahali flartland ran, sistemi oluflturan elemanlard r. Bu elemanlar n birbirine uyumlu halde seçilmesi, sistemin performans n bütünüyle etkiler. klimlendirme sistemlerinin seçiminde flu faktörlere dikkat edilmelidir: - lk yat r m maliyeti - Konfor flartlar - Gürültü - Estetik - flletme maliyeti - Montaj kolayl - Enerji tüketimi, - flletme kolayl 6 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

9 Sulu Haval Sistem fiemas Su So utma Grubu Devre Elemanlar a. Kompresör b. Yo uflturucu (Kondenser) c. Genleflme Eleman d. Buharlaflt r c (Evaporatör) e. Di er Is Eflanjörleri f. Bas nçl Tanklar g. Filtre-Kurutucu h. Ya Ay r c. Likit Ay r c i. Ayar Cihazlar j. flletme Cihazlar k. Emniyet Cihazlar l. Göstergeler m. Di er elemanlar a) Kompresör Kompresörler gövde yap lar itibar yla afla daki gibi s n fland r l rlar - Aç k kompresörler - Yar -hermetik kompresörler - Hermetik kompresörler Di er bir s n fland rma da s k flt rma prensibine göredir - Pistonlu kompresörler - Vidal kompresörler - Santrifüj kompresörler - Rotary kompresörler - Sarmal (scroll) kompresörler b) Yo uflturucu (Kondenser) Kondenserleri de yine tip ve yap lar na göre s n fland r yoruz. - Hava so utmal kondenserler - Su so utmal kondenserler - Evaporatif kondenserler c) Genleflme Eleman Dört s n fa ayr lmaktad r. Bunlar; - K lcal boru - Otomatik sabit bas nçl genleflme valfleri - Termostatik genleflme valfleri - Çeflitli flamand ral valfleri d) Buharlaflt r c (Evaporatör) Bafll ca so utucular için bir s n fland rma yapmak neredeyse imkans zd r. Çünkü çok de iflik amaçl uygulamalara uyacak flekilde ve akla gelebilecek her tipte so utucu imal edilmektedir. Ancak yayg n olarak görülen tipler; - Borulu so utucu - Borulu-kanatl so utucular - Zarf-borulu so utucular - Plakal so utucular e) Di er Is Eflanjörleri So utma sistemlerinde, kondenser ve so utucuya ilave olarak, çeflitli türde s eflanjörleri kullan l r. - S v - buhar aras s eflanjörü - S v ay r c eflanjörü - Ya ay rma maksad ile kullan lan eflanjörler - K zg n buhar so utucusu (desuperheater) olarak kullan lan eflanjörler - Çeflitli salamura sistemlerinde kullan lan eflanjörler Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 7

10 f) Bas nçl Tanklar En çok kullan lan bas nçl tanklar; - So utucu ak flkan deposu olarak kullan lan s v tank - S v pompal sistemlerde kullan lan; yüksek bas nç taraf tank, alçak bas nç taraf tank - S v transfer tanklar - Ya ay r c tanklar gibi çeflitli bas nçl tanklard r. g) Filtre - Kurutucu So utma sisteminde en önemli görevlerden birisini yapan eleman genleflme eleman d r. Burada so utucu ak flkan küçük bir kesitten geçmeye zorlan r. Bu nedenle ak flkan içerisinde kirletici maddelerin bulunmamas gerekir. S v hatt na filtre-kurutucu konularak yabanc maddelerin geçifline müsade edilmez. h) Ya Ay r c So utma sistemlerinde kompresörün basma taraf ndan ç - kan s cak so utucu ak flkan ile birlikte bir miktar ya da karterden ayr l r. Ayr lan ya miktar, s k flt rma oran ve sistemin çal flma rejimine göre farkl l klar gösterebilir. Özellikle düflük s cakl k uygulamalar nda, kompresörden ayr lan ya n tekrar geri dönüflü kritik öneme sahip oldu undan kompresör ç k fl na ya ay r c monte edilir ) S v Ay r c Sistemden gelen s v halindeki ak flkan n, kompresöre gitmesini önler ve zaman içinde bu s v y buharlaflt rarak sisteme verir. i) Ayar Cihazlar - Geri dönüfl sabit bas nç valfi - Evaporatör bas nç regülatörü - Likit enjeksiyon valfi - S v enjeksiyon valfi - Su s cakl ayar valfi j) flletme Cihazlar - Termostat - Alçak bas nç otomati i - Kapasite kontrol presostatlar - Çeflitli solenoid valfler - Basma hatt çek valfi - Stop valfler k) Emniyet Cihazlar - Alçak ve yüksek bas nç presostat - Emniyet valfi - Ya bas nç presostat - Donma termostat l) Göstergeler - Manometreler - Termometreler - S v ak fl göstergeleri - Ya seviye göstergeleri - S v seviye göstergeleri - Debi ölçme cihazlar m) Di er Elemanlar Genifl anlamda tarif etti imiz so utma sistemini tamamlayan di er unsurlar ise; - Arac olarak görev yapan di er s tafl y c lar, su, hava, salamuralar - Bunlar n sirkülasyonunu sa layan pompalar, fanlar - Bu sirkülasyonun yap ld boru sistemi - Su so utma kuleleri ve benzerleri Kazan S cak Su Kazanlar Bir kazan n çal flma kalitesi, birbirine ters yönde çal flan üç de ere bak larak anlafl l r. Birinci faktör kazan n s l verimi dir. S cak su kazanlar için yakacak cinsine ve konstrüksiyona ba l olarak verim de erleri % 75 - % 90 aras nda de iflir. kinci faktör birim s tma yüzeylerinde üretilen ortalama s miktar d r. Bu de erin büyük olmas ayn kapasitede kazan n küçülmesini sa lamaktad r. Üçüncü faktör ise kazanlarda gaz taraf ndaki bas nç düflümü dür. Bu de er olabildi ince küçük olmal d r. Sonuç olarak gerçekten iyi bir kazan; s l verimi yüksek, s tma yüzeyi optimum seçilmifl ve bas nç kayb az olan bir kazand r. S cak Su Kazan Tipleri Uygulamada çok say da farkl tipte s cak su kazan bulunmaktad r. S cak su kazanlar malzemesine, yanma odas cinsine ve genel formuna ba l olarak flu flekilde grupland r l r: a) Döküm Kazanlar: S cak su ve alçak bas nçl buhar üretiminde kullan l r. a) Üflemeli brülörlü buhar kazanlar b) Atmosferik brülörlü buhar kazanlar b) Çelik Kazanlar a) Yar m silindirik çelik kazanlar b) Silindirik çelik kazanlar c) Radyasyon tipi çelik kazanlar d) Do algaz için yap lm fl özel kazanlar 8 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

11 2. KL MA SANTRALI Klima santralleri; s tma, so utma, nemlendirme ve nem alma fonksiyonlar ile kapal ortamlar n havas n n flartland r lmas n sa lamaktad r. Ayr ca klima santralleri ortam n taze hava ihtiyac n filtrelenmifl bir flekilde karfl lamaktad r. 2.1 Klima Santrali Performans Standartlar 1970 li y llara kadar klima santrallerinin belirli bir s cakl veya nem oran n sa lamas bekleniyordu; ancak günümüzde geliflen teknoloji ile birlikte konfor anlay fl n n de iflmesiyle klima santralleri ile ilgili anlay fl da de iflmifltir. Ça m z n gereksinimlerine ba l olarak klima santrallerinden, s cakl k ve nem ayarlar ndan baflka özellikler de beklenmektedir. Bu nedenle son y llarda klima santrallerinde kullan lan elemanlar ile ilgili oldukça detayl çal flmalar yap lm flt r ve ba ms z kurulufllar taraf ndan standartlar gelifltirilmifltir. Klima santrallerinin konstrüksiyon özelliklerini ve ekipman performans de erlerini s n fland ran iki Avrupa Standard (EN) bulunmaktad r. EN 1886 Air handling units - Mechanical Performance EN Air handling units - Ratings and performance for units components and sections Bu standartlar do rultusunda mekanik dayan m, gövde hava kaça, filtre bypass kaça, s l iletkenlik, s l köprüleme ve akustik izolasyon testleri yap lmaktad r. Testleri gerçeklefltirmek amac yla klima santrali ile benzer tasar m özelliklerini tafl yan bir model - box imal edilmekte ve testler bu model - box üzerinde yap lmaktad r. Santral kaseti, klima santralinin bafll ca elemanlar ndan biridir. Santral kasetlerinin kalite aç s ndan birbirleri ile mukayese edilebilmesi için, belirtilen her kritere göre s n flar gelifltirilmifl ve test yöntemleri aç klanm flt r. Klima santrali kasetlerinde istenilen özellikler afla da verilmifltir: - Is iletkenlik katsay s n n düflük olmas - Is köprüsünün az olmas - Ses geçirgenli inin düflük olmas - Hava kaça n n az olmas - Hem santral elemanlar n tafl yabilecek, hem de santral içinde yarat lan pozitif veya negatif bas nçlara dayanacak özellikte olmas - Kullan lan malzemelerin çevre dostu, hijyenik ve istenilen yanmazl k s n f na sahip olmas - D fl ortamda bulunan santrallerin içine ya mur veya kar n girmemesi Mekanik Dayan m Mekanik dayan m için iki temel ölçüt vard r. - Dizayn koflullar nda gövdenin göreli e ilme de eri (mm/m) - Maksimum fan çal flma bas nc nda gövde mekanik dayan m, bu bas nç alt nda gövdede kal c deformasyon olmamas n ifade eder. Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 9

12 Göreli E ilme Testi Pa bas nç ve vakum alt nda yap l r (pren 1886) Maksimum Fan Bas nc Testi Pa bas nç ve vakum alt nda yap l r (pren 1886) Gövde Dayan m EN 1886 Dayan m Maksimum Maksimum Fan S n f Göreli E ilme Çal flma Bas nc na mm/m Dayan kl D1 4 Evet D2 10 Evet D3 Aranm yor Evet Gövde Hava Kaça Klima santralinin konstrüksiyonuna ve nominal iflletme koflullar na ba l olarak gövde hava kaça testleri afla daki flekilde uygulanmaktad r. - Vakum alt nda çal flan tüm hücreler 400 Pa negatif bas nçta - flletme bas nc 700 Pa dan düflük olan sistemlerde test 700 Pa bas nçta, daha yüksek iflletme bas nçlar olan durumlarda ise iflletme bas nc alt nda test yap lmaktad r. zin verilen kaçak miktarlar, testi yap lan hücrede kullan lan filtre s n f na göre belirlenmektedir. Gövde Hava Kaça EN 1886 S zd rmazl k Maksimum Filtre S n f Kaçak (-400 Pa) S n f L x s-1 x m-2 (EN 779) L1 0,15 F9 dan iyi L2 0,44 F8-F9 L3 1,32 G1-G7 Gövde Hava Kaça EN 1886 S zd rmazl k Maksimum S n f Kaçak (-700 Pa) lxs-1xm-2 L1 0,22 L2 0,63 L3 1, Filtre Bypass Kaça Filtre bypass kaça, filtre hücresi üzerinden filtreleme yap lmadan geçen hava miktar na iliflkin bir tan md r. Filtrelenmemifl hava debisi, filtreleyici elemandan geçmeden filtre kasas n n kenarlar ndan s zan hava miktar ve filtre hücresinden sonraki vakumlu hücrede panellerden içeri kaçan hava miktar n n toplam d r. Filtre bypass kaça testleri, filtre bölümü üzerinde 400 Pa fark bas nc alt nda yap l r. Afla daki tablo, tasar m hava debisi de erinde sistemde kullan lan filtre s n f na göre kabul edilebilir kaçak oranlar n (%k) göstermektedir. zin verilen maksimum filtre bypass kaçak oran EN 1886 Santral Filtre S n f G1-F5 F6 F7 F8 F9 Bypass Kaçak Faktörü k (%) Is l letkenlik Kaset içindeki havan n s cakl k ve nemi d fl ortam havas ndan farkl olmal d r. Enerji tasarrufu aç s ndan santral iç ortam havas ile d fl ortam havas aras ndaki s transferi azalt lmal d r. Baflka bir deyiflle, santral kasetindeki s l direncin art r lmas gereklidir. Kasetin termal direncinin yüksek olmas, sadece s kayb aç s ndan de il, ayn zamanda santral kasetinde oluflabilecek yo uflma aç s ndan da önemlidir. Kasetin s l direncinin düflük olmas durumunda, kaset yüzeyindeki s cakl k, çi noktas s cakl n n alt na düflebilmektedir. Bu durum da santral yüzeyinde yo uflman n oluflmas na neden olmaktad r. Özellikle nem oran yüksek olan ortamlarda, çi noktas ortam s cakl na çok yak n olmaktad r. Santral yüzeyindeki küçük s cakl k düflmeleri sonucunda yüzeyde yo uflma ortaya ç kmaktad r. Bu duruma özellikle tropik iklimlerde çok s k rastlanmaktad r. Ancak santral içindeki nem oran na ba l olarak kasetin iç yüzeyinde de yo uflma meydana gelebilmektedir. Santral kasetlerinde oluflan yo uflma, kasetteki s kayb n n artmas na ek olarak, korozyonun h zlanmas na ve hijyenik olmayan flartlar n oluflmas na neden olmaktad r. Santral kaset yüzeyinin %90 ndan daha fazlas n paneller oluflturdu una göre, panellerdeki s iletkenlik katsay s n n düflük olmas, santral kasetinin s l iletkenlik katsay s n n da düflük olmas anlam na gelmektedir. HSK klima santrallerinde kullan lan paneller, iç sac, d fl sac ve izolasyon malzemesinden oluflmaktad r. zolasyon malzemesi, iç sac ile d fl sac aras na parça fleklinde yerlefltirilmektedir. Panellerde kullan - lan iç sac ve d fl sac kal nl klar, izolasyon kal nl ndan çok daha az oldu u için, sac kal nl n n, panelin s iletkenlik katsay s üzerinde fazla etkisi bulunmamaktad r.. HSK klima santrallerinde izolasyon malzemesi olarak poliüretan köpük veya kaya yünü kullan lmaktad r. a) Is letimi Denklemi Is iletim denklemi, deneysel gözlemler neticesinde bulunmufltur. lk defa Biot taraf ndan bulunmas na ra men Frans z fizikçi ve matematikçi olan Joseph Fourier in ismini alm flt r ve Fourier kanunu olarak adland r lm flt r. Q = - ka dt dx Q = Is Ak s (W) K = Is iletim katsay s (W/mK) A = Alan (m 2 ) dt = S cakl k Fark (K) dx = Kal nl k (m) 10 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

13 Klima santrali içerisinde bulunan hava ile ortam s cakl aras nda önemli bir s cakl k fark mevcuttur. Bu s cakl k fark ndan dolay bir s l iletimi gerçekleflmektedir. Is l iletim de erini yani santral yüzeyindeki s kayb n minimuma indirmek için panel içerisinde yo unlu u 52 kg/m 2 ve s iletim katsay s 0,036 (W/m K) olan 48 mm kaya yünü yal t m malzemesi kullan lmaktad r. Paneli oluflturan 1mm sac malzemesinin s iletim katsay s ise 46 (W/mK) dir. Is letim Katsay s (U) EN 1886 S n f Is letim Panel Yo uflma Katsay s Kalitesi Riski W/m2K T1 U 0.5 En Yüksek Çok Düflük T2 0.5<U 1.0 Yüksek Düflük T3 1.0<U 1.4 Orta Orta T4 1.4<U 2.0 Düflük Yüksek T5 Aranm yor Çok Düflük En Yüksek Örnek olarak santral panel iç yüzey s cakl 17 C, d fl ortam s cakl 32 C ve 60 m 2 yüzey alan için panel yüzeyinden olan s transferini hesaplarsak; s transferi de eri elde ederiz Is l Köprülüme Faktörü Santral kaset yüzeyinde yo uflma olma olas l, kasetin s iletkenlik katsay s ile tahmin edilebilmektedir. Ancak, her ne kadar s iletkenlik katsay s santral yüzeyinde yo uflma oluflmayaca n gösteriyor olsa da yüzeydeki s cakl k da l m homojen olmad için s l aç dan zay f olan bölgelerde yüzey s - cakl, çi noktas s cakl n n alt na düflebilmekte ve yo uflma oluflabilmektedir. Bu durumda santral yüzeyinde yo uflma olup olmayaca n tahmin edebilmek için sadece s iletkenlik katsay s n baz alman n yeterli olmayaca n göstermektedir. Is l köprülüme de eri, s l iletkenlik de erini ölçmede kullan - lan düzene in ayn s ile belirlenmektedir. - Is transferinin stabil oldu u durumda santralin tüm d fl yüzeyindeki en yüksek s cakl k (t max ) - Stabil durumdaki iç ortam s cakl (t i ) - Stabil durumdaki d fl ortam s cakl (t a ) Yukar daki de erlerin belirlenmesi ile K b s köprüleme de e ri afla daki flekilde hesaplan r. K b = (t i - t max ) / (t i - t a ) b) Is letim Katsay s n n Ölçülmesi Klima santrallerinde s l iletkenlik de eri, santralin veya model-box n birim d fl yüzeyinden, birim zamanda ve birim s - cakl k fark nda transfer olan s miktar na iliflkin bir de erdir. Bu de eri belirlemek için yap lan testler, santralin iç ve d fl ortam s cakl k farklar n n 20 C de sabit oldu u kararl rejim durumunda yap lmaktad r. Test s ras nda santral içindeki hava de iflim oran saatte aras nda bir de erde tutulurken, santral d fl yüzeyindeki hava h z n n 0,1m/s nin alt nda olmas gerekmektedir. Afla daki de erler, test sonuçlar do rultusunda hesaplanan panel s iletkenlik de erlerinin, Avrupa standartlar na göre s n fland rmas n yapmaktad r. Is l köprüleme de eri 1 e yaklaflt kça santral yüzeylerinde yo- uflma olma ihtimali azalmakta, bu de er 0 a yaklaflt kça bu risk artmaktad r. Pratikte, santral kasetlerinin yüzeyinde yo- uflma problemine çok s k rastland için, santral seçiminde di er özelliklerin yan nda kesinlikle s köprüleme katsay s n n de erine dikkat edilmelidir. deal bir kasetin iç ve d fl yüzey s - cakl klar homojen olmal, maruz kald ortam s cakl klar na yak n bir de er almal d r. Bu amaca yönelik olarak HSK tasar mc lar, s l aç dan ideal bir kasete yaklaflmak için s köprüsüz olan Flexline ve Hijyenline klima santrallerini gelifltirmifllerdir. Is l Köprüleme Faktörü (kb) EN 1886 S n f Is l Köprüleme Panel Yo uflma Faktörü (k b ) Kalitesi Riski TB1 0.75< kb< 1 En Yüksek Çok Düflük TB2 0.6 kb< 0.75 Yüksek Düflük TB kb<0.6 Orta Orta TB4 0.3 kb< 0.45 Düflük Yüksek TB5 Aranm yor Çok Düflük En Yüksek Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 11

14 2.2 HSK Klima Santraller Karkas ve Panel Yap lar Is Köprüsüzlük Blueline Klima Santrallerinin düflük s l köprüsüzlük özelliklerinden dolay hijyenik uygulamalarda kullan lmas tavsiye edilmemektedir. Tasar m Özellikleri ve Üstünlükleri - C vata ve somun gerektirmeyen HSK patentli profil geçme sistemi ve özel s zd rmaz çift contal tasar m - Mukavemet ve tafl y c l k için galvaniz sactan köfle bayrak saclar - Alüminyum profilli hafif tasar m - çten gizli diflli mekanizmal hava damperleri, (flanfllar dahil) komple alüminyum ve düflük dirençli kanat profiline sahip hava damperleri - Paslanmaz çelik e imli su tahliye tavas - Kolay ayar yapmaya olanak veren kay fl gerdirme sistemi BLUELINE Alüminyum Karkasl Santral BLUELINE Klima Santrallerinde kullan lan panellerin, alüminyum profil ba lant lar nda, c - vata ve somun gerektirmeyen, HSK patentli, alüminyum profil geçme sistemi ile alüminyumun mukavemetini korumas sa lanmaktad r. Böylece çelik c vatan n alüminyumu zay flatmas engellenmektedir. Karkas Karkas yap s n oluflturan profiller, alüminyum ekstrüzyon malzemeden imal edilmektedir. Köfle eleman olarak %30 cam elyafl naylon-6 plastik kullan lmaktad r. Ekstra mukavemet ve tafl y c l k için galvaniz sacdan köfle bayrak saclar monte edilmektedir.. Panel 25 mm kal nl nda B2 yang n s n f nda poliüretan s ve ses yal t m malzemesi ile izolasyonu sa lanan sandviç panelin, iç ve d fl cidarlar galvaniz sac malzemeden imal edilmektedir. Sac kal nl klar iste e ba l olarak 0.8 mm ile 1.2 mm aras nda seçilebilmektedir. D fl cidar galvaniz üzeri epoksi astar ve son kat boyal olup plastik koruyucu film kapl d r. HSK patentli özel s zd rmaz, çift contal tasar m ile panellerin c vata ba lant s olmadan karkasa geçmesi sa lanmaktad r. 12 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

15 BOYUTLAR (L) Model B H AS VA PF IB EI SB IS D1 D2 D3 TF1 TF2 YN S1 S2 S3 PR RR PN LDF ACF1ACF2 ACF3 HF BN PAF BH BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL HÜCRE A IRLIKLARI (kg) Model BL02 BL03 BL05 BL07 BL09 BL11 BL13 BL16 BL18 BL20 BL23 BL26 BL33 BL37 BL41 BL45 BL50 BL57 BL65 BL75 BL88 BL100 AS VA PF IB EI SB IS D D D TF TF YN S S S PR RR PN LDF ACF ACF ACF HF BN PAF Is t c hücre (IB) a rl klar 1 s ra serpantine göre haz rlanm flt r. 2. So utucu hücre (SB) a rl klar 4 s ra serpantine göre haz rlanm flt r. Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 13

16 H zl Seçim Tablosu FLEXLINE Çelik Karkasl Klima Santrali HSK Flexline Klima Santrali, s köprüsüz panel tasar m baflta olmak üzere, galvanizli çelik karkas profilleri ve yal t ml yo uflma tavas ile ön plana ç kan, Eurovent sertifikal üst düzey bir klima santralidir. Karkas Karkas n rijitli ini artt rmak ve panellerin montaj n sa lamak için 30x30-30x60 boyutlar nda, 2mm et kal nl nda galvanizli çelik kutu profiller kullan lmaktad r. Profillerin ba lant lar döküm alüminyum malzemeden köfle elemanlar yla yap lmaktad r. Panellerin karkasa ba lant s koruyucu kapaklarla, korozyona karfl önlem al nm fl vidalarla sa lanmaktad r. Ayr ca panellerin profille montaj yüzeylerinde özel s zd rmazl k contalar kullan lmaktad r. Filtreler üzerinde ki h z minimum düzeyde tutmak amac yla filtre kesiti, hava ak fl kesitini tam kaplayacak flekilde boyutland r lm flt r. Filtrelere kolay servis verilmesi ve üst düzeyde s zd rmazl k sa lanmas için yeni filtre kaset dizayn yap lm flt r. Panel Yap s Panel kal nl : 50 mm Yal t m malzemesi: A1 yang n s n f nda ve çeflitli yo unluklarda tafl yünü ç ve d fl yüzey malzemesi: ç ve d fl yüzey saclar, galvanizli çelik sacdan imal edilmifltir. D fl sac yüzeyi 5 mikron epoksi astar, astar yüzeyi ise RAL 7035 renk kodunda 20 mikron polyester f r n boya ve boya üzeri film kaplamal d r. ç ve d fl sac kal nl klar, ihtiyaca ve kullan m yerine uygun olarak 0,8-1,2 mm aral nda seçilebilmektedir. Profil malzemesi: ç ve d fl sac n aralar na, yüksek s direnci olan ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) malzemeden köfle ve PVC (Poly Vinyl Chloride) kenar profilleri kullan lmaktad r. Profil malzemeleri, 80 C s cakl a kadar dayan kl d r. Is Köprüsüzlük HSK tasar mc lar, enerji verimlili ini ön planda tutan çal flmalar n sürdürmekte ve ileri tafl maktad r. Bu amaca yönelik olarak yap lan AR-GE 14 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

17 H zl Seçim Tablosu çal flmalar sonucu, metal-metal temas n önleyerek s köprüsü oluflumuna engel olan Panel-Karkas ba lant s gelifltirilmifltir. Is köprüsü, santralin s kayb n art ran ve bu nedenle enerji verimlili ini düflüren, istenmeyen bir durumdur. Bu durum ayn zamanda yo uflma ihtimalini de art rd için mikrobiyolojik üremeye ve korozif etkilere ba l olarak santralin ömrünün azalmas na da neden olmaktad r. Tasar m Özellikleri ve Üstünlükleri - Eurovent sertifikal yüksek s l ve mekanik özellikler. - Standart filtre boyutlar göz önüne al narak santral al n kesiti, 306 mm nin katlar ile orant l olarak boyutland r lmaktad r. Bu sayede modüler bir yap elde edilmekte ve filtre bypass kaçaklar minimize edilmektedir. - HSK tasar mc lar n n enerji verimlili ini ön planda tutan çal flmalar sonucu, Flexline klima santrallerinde metal-metal temas n önleyen, s köprüsü oluflumuna engel olan panel-karkas ba lant s. Frame Drill Teknolojisi HSK n n kalitesinin sürdürülebilir geliflimi ve rekabet gücünün artmas yolunda yeni kilometre tafl ; HSK AR-GE ekibi taraf ndan gelifltirilen, patenti HSK ya ait olan Frame Drill teknolojisi olmufltur y l nda gelifltirilen Frame Drill teknolojisi, Flexline klima santrali üretiminde montaj hassasiyetini art rarak santrallerin standart parçalardan üretilmesini ve böylelikle kurulum yerinde veya fabrikadan uzakta bir yerde santrallerin, kolayl kla monte edilmesini sa lamaya yönelik bir üretim yöntemi, yeni bir ifl modeli olmufltur. Avantajlar : - Modülerlik - Kalite standardizasyonu - S f r hatal üretim - Nakliye kolayl - H zl teslimat - Yerinde monte edilebilir santraller Günümüzde Klima Santrallerinin teslimat süresi yaklafl k 8-10 haftad r. HSK olarak yapt m z müflteri memnuniyeti araflt rmalar nda bu sürenin 2-4 hafta olmas n n arzu edildi- ini gördük. Bugün için bu istem, batarya, fan gibi ana malzemelerin temininden, panellerin üretimine, boyanmas na montaj süresine kadar tüm süreçler göz önüne al nd nda imkâns z olarak kabul ediliyordu. Ba lant noktalar n n önceden bilinememesi nedeniyle parçalar stoklanamamaktayd. Frame Drill teknolojisiyle klima santralinin ana gövdesi çok hassas bir konumland rma ile önceden üretilebilmekte, stoklanabilmekte ve böylelikle çok k sa bir sürede teslim edilebilmektedir. Bu yeni üretim felsefesinin bir yans mas olarak gelifltirilen ve Flexline tasar mlar n n özelliklerini tafl yan Quickline klima santrallerinde, batarya, fan ve di er ekipmanlar standart hale getirildi i için m 3 /h'e kadar siparifller 2 hafta gibi bir süre içinde teslim edilebilmektedir. Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 15

18 2.2.3 HIJYENLINE Çelik Karkasl Hijyen Santrali HSK AR-GE bölümü taraf ndan, binalarda sa l kl, taze ve temiz hava ile iklimlendirmeyi sa lamak üzere tasarlanm flt r. Tasar m nda yatan temel mant k, toz, kir birikimine izin vermeyen yap oluflturmak, temizlenebilir ve temizli i kontrol edilebilir olmakt r. Hijyenline klima santrali hijyen amaçl VDI6022-1, VDI , DIN , EN standartlar na uygundur ve TÜV-NORD, DIN EN1751 VDI hijyen sertifikas na sahiptir. Karkas skeleti oluflturan profiller 30x30-30x60 boyutlar nda, 2 mm et kal nl nda galvanizli çelik üzeri f r n boyal malzemeden imal edilmifltir. Profiller, paneller aras nda gizli kald ndan iç yüzeyler girinti-ç k nt s z, düzgün hatlardan oluflturmaktad r. Böylece toz ve kirleticilerin birikimi önlenmektedir. S zd rmazl k, kapal hücreli contalar ile sa lanmaktad r. Bu sayede EN 1886'ya göre filtre kaçak s n f "F9" ve gövde s zd rmazl "B" s n f na uygunluk sa lanmaktad r. ç ve d fl cidarlar n birbiri ile temas n kesen, Is köprüsüz tasar m sayesinde yüzeylerinde yo uflma gerçekleflmemektedir. Panel Yap s Hijyenik kliman n gereksinimleri do rultusunda; paneller, profiller ve s zd rmazl k elemanlar, mikrobiyolojik üremeye izin vermeyen ve kimyasal temizli i yap labilen malzemelerden imal edilmektedir. Is köprüsüz özel tasar m ile yo uflma ihtimali s f ra indirilerek sistemin kontamine olmas engellenmektedir. Panel kal nl : 50 mm Yal t m malzemesi: A1 yang n s n f nda ve çeflitli yo unluklarda tafl yünü ç ve d fl yüzey malzemesi: ç ve d fl yüzey saclar, EN Fe DX52d+Z standard na uygun galvanizli sacdan imal edilmektedir. D fl sac yüzeyi, 5 mikron epoksi astar, astar yüzeyi ise RAL 7035 renk kodunda 20 mikron polyester f r n boya ve boya üzeri film kaplamal d r. ç ve d fl sac kal nl klar ihtiyaca ve kullan m yerine uygun olarak 0,90-1,2 mm aral nda seçilebilmektedir. Profil malzemesi: ç ve d fl sac n aralar nda yüksek s direnci olan ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) malzemeden köfle ve PVC (Poly Vinyl Chloride) kenar profilleri kullan lmaktad r. Profil malzemeleri 80 C s cakl a kadar dayan kl d r. Is Köprüsüzlük Hijyen uygulamalar na özel olarak gelifltirilen s köprüsüz panel-karkas ba lant s Tasar m Özellikleri ve Üstünlükleri - Hijyen amaçl VDI6022-1, VDI , D N , EN standartlar na uygundur. - Geri dönüflümlü, çevreye zarar vermeyen malzemeler ile üretilmektedir. - Standart olan gözetleme cam ve iç ayd nlatmalar, santralin içinde ki donan m n görülebilmesini ve kontrol edilebilmesini sa lamaktad r. Ayd nlatma armatürleri, ba l oldu- u panelin iç ve d fl cidarlar aras na, HSK AR-GE mühendislerinin çok özel tasar m ile yerlefltirilmifltir. Böylece ayd nlatma armatürlerinin yüzeyde ç k nt oluflturup, toz ve kir birikimine neden olmas engellenmifltir. - Is köprüsüz özel tasar m. Korozyon Dayan m Hijyenline klima santrallerinde, hijyen klimas standartlar do rultusunda, korozyonun önüne geçmek amac ile afla daki önlemler al nm flt r. - Taban panellerinde ya da tüm panellerde galvanizli \ galvaniz üzeri f r n boyal \ paslanmaz çelik iç cidar. - Dald rma galvaniz üzeri f r n boyal, profil karkaslardan oluflan gizli iskelet - Dezenfektanlar n korozif etkilerine karfl, alüminyum yüzeyleri epoksi ile kapl, ayna ve kapaklar paslanmaz sac malzemeden imal edilmifl s tma ve so utma bataryalar - Batarya kolektör yüzeylerinin nem nedeniyle korozyonunu önlemek için bak r kolektör kullan m - ki do rultuda e imi nedeniyle su tutmayan, paslanmaz çelik yo uflma tavas - Polipropilen profillerden mamul, 130 C s cakl a dayan kl, paslanmaz çelik çerçeveli damla tutucu - Eloksall alüminyum profillerden mamul, gizli diflli, airfoil kanatlar contal, otomatik kontrol uygulamalar na uyumlu hava damperi 16 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

19 H zl Seçim Tablosu HSK Klima Santrallerinin EN 1886 ya göre s n fland r lmas EN 1886 Flexline Blueline Gövde Dayan m (mm/m) D1 4 X X D2 10 D3 >10 Gövde Hava kaça -400 Pa (l/sm 2 ) L X L X L Gövde Hava Kaça +700 Pa (l/sm 2 ) L X L X L3 1.9 Is geçirgenli i (W/m 2 K) T1 U<0.5 X T2 0.5<U<1 T3 1<U<1.4 T4 1.4<U<2 X T5 - Is Köprüleme (kb) TB1 0.75<kb<1 X TB2 0.6<kb<0.75 TB3 0.45<kb<0.6 TB4 0.3<kb<0.45 X TB5 - Filtre S zd rmazl k s n flar (+400Pa) F9 0.5 X F8 1 F7 2 X F6 4 G1-G5 6 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 17

20 HSK klima santrallerinin çal flma aral klar - Taze hava girifli: -25 C ile + 60 C - Egzoz hava ç k fl : 0 C ile + 80 C - Is tma / so utma gruplar n n maksimum çal flma bas nc / s cakl : 13 bar / 110 C - Is tma / so utma gruplar n n minimum çal flma s cakl : 5 C Afl r koflullar: ç ortam hava s cakl ve nemlili i ile birlikte d fl ortam flartlar da yo uflma kontrolü aç s ndan oldukça önemlidir. Yo uflma s n rlar n n kontrolü göz ard edilmemelidir. Çal flma gerilimi: VAC / 1-3 Faz / Hz Notlar: Model plakas üzerindeki ve kullanma k lavuzu içindeki bilgilerin göz önünde bulundurulmas önemlidir. Donma riski varsa, s tma ve so utma gruplar için donma korumas ve antifriz kullan lmas gereklidir. Yo uflma s n rlar : Afla daki diyagramlar, Flexline, Hijyenline ve Blueline klima santrallerinde yo uflma bafllamas için gereken ortam havas flartlar n göstermektedir Pozitif Bas nçl Kap Uygulamas Klima santrali içerisinde fan n konumuna ba l olarak pozitif bas nç ya da negatif bas nç oluflmaktad r. Salyangozlu fanlarda üfleme, fan hücresi ç k fl nda gerçekleflti i için fan hücresinden sonra ki tüm hücrelerde pozitif bas nç oluflmaktad r. Salyangozsuz fanlarda ise üfleme, fan hücresi içerisinde gerçekleflti i için fan hücresi ve sonraki hücrelerde pozitif bas nç oluflmaktad r. Pozitif bas nc n olufltu u hücrelerde, hava kaçaklar n n engellenmesi amac yla servis kap s, içe aç l r flekilde üretilmektedir ve kap, d fl k s mda alüminyum çerçeve üzerine oturacak flekilde konumland r lmaktad r. Kap kilitlerinin ön ba lant parças üzerinde dökme conta uygulamas ve ayarl ba lama civatas n n alt k sm nda s zd rmazl k elemanlar bulunmaktad r. Bu sayede içeride iklimlendirilen havan n, kilit üzerinden d flar kaçmas engellenmektedir. Pozitif bas nç etkisi ile klima santrallerinde hava kaçaklar olmas ihtimali tamamen ortadan kald r lmaktad r. Ayr ca çevirme kolu istenildi i takdirde kilit sökülmeden kolayl kla ç kar lmakta ve yine iste e ba l olarak servis kap lar n n klima santrali içerisinden aç lmas n sa layacak ilave bir kol monte edilebilmektedir Ultraviyole Yöntemi le Hava Sterilizasyonu Dalgaboyu, insan gözünün görebildi i fl nlardan daha k sa ;ancak X- fl nlar ndan daha uzun olan mor ötesi fl nlara, ultraviyole denir. Dezenfektan olarak yararlan lan bu özel fl a, k sa dalga boylu fl k veya UV-C fl k denmektedir. Bu fl k boyu, 200 nm (nanometre) ile 280 nm aras UV-C band na girmektedir. Klima sistemlerinde kullan lan hava, filtre sistemleri ile temizlenir. Havan n içindeki kaba toz ve partiküller filtreler ile tutulur. Havan n içinde as l olarak dolaflan ve normal filtre sistemleri ile tutulamayan, mikroskop alt nda görülebilen mikroorganizmalar, insan sa l n tehdit eden bakteriler, virüsler, mayalar ve mantarlar iç ortamda çal flan personel üzerinde ve imalat yap lan ürün üzerinde etkili olur. Birçok maddi kay plara yol açar. Ultraviyole (UV) sistemler ile tüm bu mikrobiyolojik olumsuzluklar engellemektedir. UV fl nlar ile hava sterilizasyonu sa lanmaktad r. UV fl nlar ayr ca ortamdaki kötü kokulara neden olan bakterileri de nötralize etmektedir. UV hava sterilizasyonu biyolojik bir ar tmad r. UV-C yay c lar, 253,7 nm (nanometre) dalgaboyunda fl n yayar. Bu dalga boyu, bakteri, virüs, mantar, maya, küf ve küf sporlar gibi mikroorganizmalar n yap tafllar na etki ederek üremelerini engeller ve ölmelerini sa lar. Pozitif bas nçl kap uygulamas Klima santrali içerisinde ultraviyole hava sterilizasyonu 18 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Yüksek Verimli Aksiyel Fan ( EC Fan Seçeneği ) Termal ve Akustik İzolasyonlu Dış Panel KABİN

Yüksek Verimli Aksiyel Fan ( EC Fan Seçeneği ) Termal ve Akustik İzolasyonlu Dış Panel KABİN serisi roof-top cihazları restoranlar, sinemalar, marketler gibi mekanların havalandırma ihtiyacının yanı sıra ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış ürünlerdir. tandart olarak ileri

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ AMAÇ: İklimlendirme sistemlerinin ve elemanlarının tanıtılması, havanın ısıtılması, nemlendirilmesi ve soğutulması işlemlerinin gösterilmesi, soğutma kulesinde su soğutma

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

Klima Santralleri 39 HQ

Klima Santralleri 39 HQ Klima Santralleri 39 HQ Airovision Ha v a k ofl u ll an d r mada y e n i viz y o n Airovision S n f n n En yisi Her Uygulama çin Müflteri steklerine Özel Airovision Ünitesi Standart ürün yelpazesi 0,5

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar)

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar) 4. KOMPRESÖRLER Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir.yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda

Detaylı

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba KANAL TİPİ KLİMA SANTRALI TLPU-P Teba 1 KANAL TİPİ KLİMA SANTRALLARI Kanal tipi klima santralları, orta büyüklükteki alanların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılar. Yüksekliklerinin az olması

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Nefes ald ran teknoloji

Nefes ald ran teknoloji ISI POMPALI HAVALANDIRMA C HAZLARI %00 Taze Hava le Çal flma Düflük flletme Maliyeti Düflük Taze Hava Maliyeti Yüksek COP ( 4000 çin,) Kompakt Tasar m Oda Kontrol Paneli Is Geri Kazan m Eflanjörü le Ön

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU ... HAKKIMIZDA MBS Klima Isıtma Soğutma Havalandırma Ekipmanları 2008 yılında Dudullu / Ümraniye İstanbul da Faaliyete

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME URSAN POMPA LTD. STI. DEBİ ÖLÇME VE REGÜLASYON VANASI, (BALANS VANASI) DEBİ VE AKIŞKAN SICAKLIK SENSÖRLÜ Artık ölçümü sıcaklık lama e v i b e d ns olay!.. ve bala ak çok k yapm Flanşlı PN 15-2 - 3 için

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

AGAF GEM T P AKS YAL FANLAR MAR N T P KL MA C HAZLARI

AGAF GEM T P AKS YAL FANLAR MAR N T P KL MA C HAZLARI AGAF GEM T P AKS YA FANAR MAR N T P K MA C AZARI AGAF Gemi Tipi Aksiyal lar AÜM NYUM KANATI 000 Devir/Dak. Gücü k-p Tipi m/1m ava Debisi) (m/h) 0 10 20 0 0 0 70 80 90 100 20 0.-0.7 1.0 8/9 2.20 1.870 870

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ

Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ So utma ve Gaz Yak c l Is tma Tüm Mevs fiimdi Daha Hafif Daha Kompakt Kompakt stiliyle ROOFTOP hava koflulland r c lar son derece hafiftir. Döflemede daha az yer kaplar.

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI Hem enerji ekonomisinin sağlanması, hem de iç hava kalitesinin arttırılabilmesi için ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları yüksek verimli ve yıllarca sorunsuz çalışabilecek

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun ÜN TELER 02 03 Alarko Fan Coil üniteleri, son teknoloji kullan larak tasarlanm fl ve üretilmifltir. skelet malzemesi olarak galvaniz çelik kullan lan ürünlerin en büyük avantajlar ; estetik d fl görünüm,

Detaylı

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26 VITOCLIM 0S Duvar Tipi Split Klialar Sabit h zl kopresör, R4 so utucu ak flkan kapasitesi: 2,8 3,5 5,3 ve 7,1 k Çevreyle dost R4 so utucu ak flkanl Vitoclia 0S Duvar tipi split klialar, konforlu iklilendire

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

AP-HRT. Paket Tip Hijyenik Klima Santrali

AP-HRT. Paket Tip Hijyenik Klima Santrali AP-HRT Paket Tip Hijyenik Klima Santrali AP-HRT Paket Tip Hijyenik Klima Santrali AP-HRT serisi; %100 taze havalı, toplam soğutma kapasitesi aralığı 29 kw - 117 kw olan 7 adet ısı geri kazanım modüllü

Detaylı

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ VAV değişken debi damperi tek kanalda yüksek hızlarda değişken debi veya değişken akış oranlı uygulamalar için dizayn edilmiş olup hem üfleme hem de emiş için kullanılabilir.

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR GPH Serisi Roof Top Paket Klima Cihazları modern binaların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla dizayn edilmiştir. GPH serisi ozon tabakasına zarar vermeyen R407C

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı