KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG"

Transkript

1

2

3 KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1

4 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010

5 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar Konfor klimlendirmesi Endüstriyel klimlendirme 1.2 klimlendirme Sistemlerinin S n fland r lmas Merkezi Sistemler Yerel Sistemler 1.3 klimlendirme Sistemi Elemanlar Su So utma Grubu (Chiller) Kazan 2.KL MA SANTRALI 2.1 Klima Santrali Performans Standartlar Mekanik Dayan m Gövde Hava Kaça Filtre Bypass Kaça Is l letkenlik Is l Köprüleme Faktörü 2.2 HSK Klima Santralleri Karkas ve Panel Yap lar BLUELINE Alüminyum Karkasl Santral FLEXLINE Çelik Karkasl Klima Santrali HIJYENLINE Çelik Karkasl Hijyen Santrali Pozitif Bas nçl Kap Uygulamas Ultraviyole Yöntemi le Hava Sterilizasyonu 2.3 Klima Santralini Oluflturan Elemanlar Fanlar Motorlar Frekans Konvertörü EC (Electronically Commutated) Motorlu Fanlar Is t c - So utucu Serpantinler Serpantinlerin Konstrüktif Özellikleri Serpantin Kapasite Seçim Monogram Serpantinlerin Test Edilmesi Serpantinlerin Temizlenmesi Donmaya Karfl Al nan Önlemler Donma Termostat Yo uflma Tavalar Drenaj Sistemi Damla Tutucu Direkt Genleflmeli (DX) Elektrikli Is t c lar Is Geri Kazan m Sistemleri Plakal Is De ifltirici Is Borulu Is Geri Kazan m Ünitesi Atnal Is Geri Kazan m Ünitesi Rotorlu Tip Is Geri Kazan m Ünitesi Çift Rotorlu Klima Santralleri Is Geri Kazan m Ünitelerinde S cakl k ve Entalpi Verimi Kavramlar Filtreler Damperler Kar fl m Hücreleri Susturucular Ses ve Akustik Yal t m Titreflim Nemlendirme Adyabatik Nemlendirme Hücresi Püskürtmeli Hava Y kay c l Adyabatik Nemlendirme Hücresi Ultrasonik Nemlendiriciler Buharl Nemlendiriciler Dald rma Elektrotlu Buharl Nemlendirici Elemanlar Nemlendirici Tasar m De erlendirmesi Nemlendiriciler için Baz Tavsiyeler 2.4 Konfigürasyonlar ve Uygulama Alanlar 2.5 Serbest So utma (Free Cooling) 3.PS KROMETR 3.1 Nemli Havan n Özellikleri Kuru Termometre S cakl (KT) Yafl Termometre S cakl (YT) Çi Noktas S cakl (Doyma S cakl ) Ba l Nem Özgül Nem (w) Özgül Hacim (v) Yo unluk ( ) Duyulur Is Gizli Is Toplam Is (Entalpi) (h) 3.2 Psikrometrik Diyagram Üzerinde Gerçeklefltirilen fllemler Duyulur Is tma fllemi Duyulur So utma fllemi So utma ve Nem Alma 4.OTOMASYON S STEMLER 4.1 Saha Elemanlar Motorlu Ak fl Kontrol Vanalar Damper Motorlar (Normal-Yay Geri Dönüfllü) 4.2 Duyar Elemanlar S cakl k Duyar Eleman Nem Duyar Eleman Bas nç Duyar Eleman 5.FARKLILIKLARIMIZ 5.1 Klima Santral Test ve Performans Ölçüm Odas 5.2 AIRWARE Klima Santral Seçim Program 5.3 Frame Drill Teknolojisi 6.SERT F KALAR

6 için havan n flartland r lmas na konfor amaçl iklimlendirme denir. Konfor iklimlendirmesi do ru yap lm fl ortamlarda yaflayan insanlar, daha az yorulur, daha az hastalan r ve daha yüksek ifl verimi ile çal fl rlar. klimlendirme sistemleri ile k

7 1. KL MLEND RME Kapal bir ortam n s cakl k, nem, temizlik ve hava hareketini insan sa l na ve konforuna veya yap lan endüstriyel iflleme uygun seviyelerde tutmak üzere kapal ortam havas n n flartland r lmas na iklimlendirme denir Konfor klimlendirmesi nsanlar belirli s cakl k ve nem aral nda, temiz haval ortamlarda rahat edebilmektedir. Böyle bir ortam oluflturulmas için havan n flartland r lmas na konfor amaçl iklimlendirme denir. Konfor iklimlendirmesi do ru yap lm fl ortamlarda yaflayan insanlar, daha az yorulur, daha az hastalan r ve daha yüksek ifl verimi ile çal fl rlar. klimlendirme sistemleri ile konfor flartlar n n sa lanabilmesi için kontrol edilmesi gereken faktörler flunlard r: a) Hava S cakl Ortam s cakl n n d fl ortam s cakl ndan ba ms z olarak istenilen seviyede tutulmas oldukça önemlidir. K fl ve yaz flartlar nda bir miktar de iflmekle birlikte insanlar yaklafl k C ortam s cakl aral nda rahat etmektedir. ISO 7730 a göre bu de erler %50 ba l nem için s tma sezonunda C, so utma sezonunda C olarak belirlenmifltir. Kullan lan iklimlendirme sistemi yaz n iç ortam, d fl ortam s cakl ndan 6-7 C daha düflük bir s cakl a kadar so utabilmelidir. b) Ba l ( zafi) Nem Havadaki su buhar miktar n n, ayn s cakl kta havada bulunabilecek en çok su buhar miktar na oran na ba l (izafi) nem ad verilir. Ba l nem, konforu önemli ölçüde etkiler. Konfor için istenilen izafi nem aral yaklafl k % d r. klimlendirme fllemleri 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar klimlendirme konfor veya endüstriyel amaçl yap lmaktad r. c) Temizlik Havan n; toz, mikrop gibi yabanc maddelerden ar nd r lmas, insan sa l aç s ndan oldukça önemlidir. Son y llarda insanlarda iç ortam havas n n kirlili i ve kalitesizli i sonucu bir çok hastal k teflhis edilmifltir. Bu sebeple iklimlendirme cihaz- Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 5

8 lar ndan beklenen flartlardan biri de havan n d fl ortamdan filtrelenerek al nmas, toz, pislik ve mikroplardan ar nd r lmas d r. d) Hava H z Hava hareket h z, mahal havas n n s cakl na ve mahallin kullan m flartlar na ba l olarak de iflmektedir. Hareketli ifllerin yo un olarak yap lmad toplant salonu ve büro gibi mahallerde hava h z so utmada 0,15 m/s, s tma durumunda ise 0,3 m/s olmal d r. Aktivitenin daha yo un yap ld al flverifl merkezi gibi mahallerde hava hareket h z biraz daha art r labilir ve 0,2-0,35 m/s de erlerleri aras nda flartland rma yap labilir Endüstriyel klimlendirme Endüstride üretimin gerçeklefltirilebilmesi için uygun çevresel flartlar n oluflturulmas gerekmektedir. Üretilen ürünlerin muhafaza edilebilmesi aç s ndan bu flartlar ürünün yap s n koruyabilecek flekilde olmal d r. Endüstride mahal flartland - r lmas yap l rken, ürünlerin üretilece i ve depolanabilece i flartlar oluflturulurken, çal flan personelin sa l ve en üst verimde çal flabilmesi için gerekli flartlar da göz önünde bulundurulur ve bu flartlar optimize edilir. 1.2 klimlendirme Sistemlerinin S n fland r lmas Merkezi Sistemler Bu tür sistemler daha çok büyük binalar n iklimlendirilmesinde kullan l r. Sistem bileflenleri olarak; klima santral, havaland rma kanallar, menfezleri ve/veya fanl serpantin üniteleri (fan-coil unit) vb. cihazlar bulunmaktad r. Sistemin boru veya kanallar içerisinde su, hava veya bir so utucu ak flkan dolaflt r larak s tma-so utma-havaland rma ve nem kontrolü sa lan r. Genel olarak merkezi sistemleri üç ana grup alt nda s n fland rabiliriz; a) Tam Haval Sistemler Is transfer ak flkan olarak havan n kullan ld sistemlerdir. Bu sistemler, so utma-nem alma prosesleri uygulanarak flartland r lan havan n, kanallar yard m ile yaflam mahalline gönderilerek duyulur ve gizli so utma, s t lm fl havay flartland rarak yine kanallar yard m ile yaflam mahalline göndererek de s tma yaparlar. b) Tam Sulu Sistemler Her bir yaflam mahalline yerlefltirilen fanl serpantin (Fan coil) cihazlar ile yaflam mahallinin s t lmas veya so utulmas sa lan r. So utma için ihtiyaç duyulan so uk su, merkezi bir so utma grubundan (Chiller), s tma için ihtiyaç duyulan s - cak su ise merkezi kazan sisteminden pompalar yard m yla tesisata gönderilir. Mahallerin konfor flart kontrolü, kullan - lan termostat yard m yla sa lan r. c) Haval - Sulu Sistemler Haval ve sulu sistemler bir merkezde flartland r lan temiz havan n ve merkezi bir so utma grubunda so utulan suyun, fanl serpantin birimlerine gönderilerek mahallerin, insanlar n temiz hava ihtiyaçlar n da karfl layacak flekilde so utulmas veya s t lmas ifllemidir Yerel Sistemler a. Paket Cihazlar Tüm ekipmanlar n tek bir gövde içerisinde bulunduran s tma, so utma, nem alma ifllemleri yapabilen, kumandal kontrolüne imkan sa layan cihazlard r. - Salon Tipi - Döfleme Tipi - Çat Tipi - Pencere Tipi b. Split (Ayr k Tip) Klimalar ç ve d fl ünite olmak üzere iki ayr parçadan oluflan s tma, so utma ve nem alma ifllemleri yapabilen, kumanda kontrolüne imkan sa layan cihazlard r. - Duvar Tipi - Tavan Tipi - Pencere Tipi - Döfleme Tipi - Salon Tipi - Kanal Tipi - Gizli Kanal Tipi 1.3 klimlendirme Sistemi Elemanlar Kazan, su so utma grubu (chiller), klima santrali, kanallar ve tesisat elemanlar bir mahali flartland ran, sistemi oluflturan elemanlard r. Bu elemanlar n birbirine uyumlu halde seçilmesi, sistemin performans n bütünüyle etkiler. klimlendirme sistemlerinin seçiminde flu faktörlere dikkat edilmelidir: - lk yat r m maliyeti - Konfor flartlar - Gürültü - Estetik - flletme maliyeti - Montaj kolayl - Enerji tüketimi, - flletme kolayl 6 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

9 Sulu Haval Sistem fiemas Su So utma Grubu Devre Elemanlar a. Kompresör b. Yo uflturucu (Kondenser) c. Genleflme Eleman d. Buharlaflt r c (Evaporatör) e. Di er Is Eflanjörleri f. Bas nçl Tanklar g. Filtre-Kurutucu h. Ya Ay r c. Likit Ay r c i. Ayar Cihazlar j. flletme Cihazlar k. Emniyet Cihazlar l. Göstergeler m. Di er elemanlar a) Kompresör Kompresörler gövde yap lar itibar yla afla daki gibi s n fland r l rlar - Aç k kompresörler - Yar -hermetik kompresörler - Hermetik kompresörler Di er bir s n fland rma da s k flt rma prensibine göredir - Pistonlu kompresörler - Vidal kompresörler - Santrifüj kompresörler - Rotary kompresörler - Sarmal (scroll) kompresörler b) Yo uflturucu (Kondenser) Kondenserleri de yine tip ve yap lar na göre s n fland r yoruz. - Hava so utmal kondenserler - Su so utmal kondenserler - Evaporatif kondenserler c) Genleflme Eleman Dört s n fa ayr lmaktad r. Bunlar; - K lcal boru - Otomatik sabit bas nçl genleflme valfleri - Termostatik genleflme valfleri - Çeflitli flamand ral valfleri d) Buharlaflt r c (Evaporatör) Bafll ca so utucular için bir s n fland rma yapmak neredeyse imkans zd r. Çünkü çok de iflik amaçl uygulamalara uyacak flekilde ve akla gelebilecek her tipte so utucu imal edilmektedir. Ancak yayg n olarak görülen tipler; - Borulu so utucu - Borulu-kanatl so utucular - Zarf-borulu so utucular - Plakal so utucular e) Di er Is Eflanjörleri So utma sistemlerinde, kondenser ve so utucuya ilave olarak, çeflitli türde s eflanjörleri kullan l r. - S v - buhar aras s eflanjörü - S v ay r c eflanjörü - Ya ay rma maksad ile kullan lan eflanjörler - K zg n buhar so utucusu (desuperheater) olarak kullan lan eflanjörler - Çeflitli salamura sistemlerinde kullan lan eflanjörler Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 7

10 f) Bas nçl Tanklar En çok kullan lan bas nçl tanklar; - So utucu ak flkan deposu olarak kullan lan s v tank - S v pompal sistemlerde kullan lan; yüksek bas nç taraf tank, alçak bas nç taraf tank - S v transfer tanklar - Ya ay r c tanklar gibi çeflitli bas nçl tanklard r. g) Filtre - Kurutucu So utma sisteminde en önemli görevlerden birisini yapan eleman genleflme eleman d r. Burada so utucu ak flkan küçük bir kesitten geçmeye zorlan r. Bu nedenle ak flkan içerisinde kirletici maddelerin bulunmamas gerekir. S v hatt na filtre-kurutucu konularak yabanc maddelerin geçifline müsade edilmez. h) Ya Ay r c So utma sistemlerinde kompresörün basma taraf ndan ç - kan s cak so utucu ak flkan ile birlikte bir miktar ya da karterden ayr l r. Ayr lan ya miktar, s k flt rma oran ve sistemin çal flma rejimine göre farkl l klar gösterebilir. Özellikle düflük s cakl k uygulamalar nda, kompresörden ayr lan ya n tekrar geri dönüflü kritik öneme sahip oldu undan kompresör ç k fl na ya ay r c monte edilir ) S v Ay r c Sistemden gelen s v halindeki ak flkan n, kompresöre gitmesini önler ve zaman içinde bu s v y buharlaflt rarak sisteme verir. i) Ayar Cihazlar - Geri dönüfl sabit bas nç valfi - Evaporatör bas nç regülatörü - Likit enjeksiyon valfi - S v enjeksiyon valfi - Su s cakl ayar valfi j) flletme Cihazlar - Termostat - Alçak bas nç otomati i - Kapasite kontrol presostatlar - Çeflitli solenoid valfler - Basma hatt çek valfi - Stop valfler k) Emniyet Cihazlar - Alçak ve yüksek bas nç presostat - Emniyet valfi - Ya bas nç presostat - Donma termostat l) Göstergeler - Manometreler - Termometreler - S v ak fl göstergeleri - Ya seviye göstergeleri - S v seviye göstergeleri - Debi ölçme cihazlar m) Di er Elemanlar Genifl anlamda tarif etti imiz so utma sistemini tamamlayan di er unsurlar ise; - Arac olarak görev yapan di er s tafl y c lar, su, hava, salamuralar - Bunlar n sirkülasyonunu sa layan pompalar, fanlar - Bu sirkülasyonun yap ld boru sistemi - Su so utma kuleleri ve benzerleri Kazan S cak Su Kazanlar Bir kazan n çal flma kalitesi, birbirine ters yönde çal flan üç de ere bak larak anlafl l r. Birinci faktör kazan n s l verimi dir. S cak su kazanlar için yakacak cinsine ve konstrüksiyona ba l olarak verim de erleri % 75 - % 90 aras nda de iflir. kinci faktör birim s tma yüzeylerinde üretilen ortalama s miktar d r. Bu de erin büyük olmas ayn kapasitede kazan n küçülmesini sa lamaktad r. Üçüncü faktör ise kazanlarda gaz taraf ndaki bas nç düflümü dür. Bu de er olabildi ince küçük olmal d r. Sonuç olarak gerçekten iyi bir kazan; s l verimi yüksek, s tma yüzeyi optimum seçilmifl ve bas nç kayb az olan bir kazand r. S cak Su Kazan Tipleri Uygulamada çok say da farkl tipte s cak su kazan bulunmaktad r. S cak su kazanlar malzemesine, yanma odas cinsine ve genel formuna ba l olarak flu flekilde grupland r l r: a) Döküm Kazanlar: S cak su ve alçak bas nçl buhar üretiminde kullan l r. a) Üflemeli brülörlü buhar kazanlar b) Atmosferik brülörlü buhar kazanlar b) Çelik Kazanlar a) Yar m silindirik çelik kazanlar b) Silindirik çelik kazanlar c) Radyasyon tipi çelik kazanlar d) Do algaz için yap lm fl özel kazanlar 8 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

11 2. KL MA SANTRALI Klima santralleri; s tma, so utma, nemlendirme ve nem alma fonksiyonlar ile kapal ortamlar n havas n n flartland r lmas n sa lamaktad r. Ayr ca klima santralleri ortam n taze hava ihtiyac n filtrelenmifl bir flekilde karfl lamaktad r. 2.1 Klima Santrali Performans Standartlar 1970 li y llara kadar klima santrallerinin belirli bir s cakl veya nem oran n sa lamas bekleniyordu; ancak günümüzde geliflen teknoloji ile birlikte konfor anlay fl n n de iflmesiyle klima santralleri ile ilgili anlay fl da de iflmifltir. Ça m z n gereksinimlerine ba l olarak klima santrallerinden, s cakl k ve nem ayarlar ndan baflka özellikler de beklenmektedir. Bu nedenle son y llarda klima santrallerinde kullan lan elemanlar ile ilgili oldukça detayl çal flmalar yap lm flt r ve ba ms z kurulufllar taraf ndan standartlar gelifltirilmifltir. Klima santrallerinin konstrüksiyon özelliklerini ve ekipman performans de erlerini s n fland ran iki Avrupa Standard (EN) bulunmaktad r. EN 1886 Air handling units - Mechanical Performance EN Air handling units - Ratings and performance for units components and sections Bu standartlar do rultusunda mekanik dayan m, gövde hava kaça, filtre bypass kaça, s l iletkenlik, s l köprüleme ve akustik izolasyon testleri yap lmaktad r. Testleri gerçeklefltirmek amac yla klima santrali ile benzer tasar m özelliklerini tafl yan bir model - box imal edilmekte ve testler bu model - box üzerinde yap lmaktad r. Santral kaseti, klima santralinin bafll ca elemanlar ndan biridir. Santral kasetlerinin kalite aç s ndan birbirleri ile mukayese edilebilmesi için, belirtilen her kritere göre s n flar gelifltirilmifl ve test yöntemleri aç klanm flt r. Klima santrali kasetlerinde istenilen özellikler afla da verilmifltir: - Is iletkenlik katsay s n n düflük olmas - Is köprüsünün az olmas - Ses geçirgenli inin düflük olmas - Hava kaça n n az olmas - Hem santral elemanlar n tafl yabilecek, hem de santral içinde yarat lan pozitif veya negatif bas nçlara dayanacak özellikte olmas - Kullan lan malzemelerin çevre dostu, hijyenik ve istenilen yanmazl k s n f na sahip olmas - D fl ortamda bulunan santrallerin içine ya mur veya kar n girmemesi Mekanik Dayan m Mekanik dayan m için iki temel ölçüt vard r. - Dizayn koflullar nda gövdenin göreli e ilme de eri (mm/m) - Maksimum fan çal flma bas nc nda gövde mekanik dayan m, bu bas nç alt nda gövdede kal c deformasyon olmamas n ifade eder. Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 9

12 Göreli E ilme Testi Pa bas nç ve vakum alt nda yap l r (pren 1886) Maksimum Fan Bas nc Testi Pa bas nç ve vakum alt nda yap l r (pren 1886) Gövde Dayan m EN 1886 Dayan m Maksimum Maksimum Fan S n f Göreli E ilme Çal flma Bas nc na mm/m Dayan kl D1 4 Evet D2 10 Evet D3 Aranm yor Evet Gövde Hava Kaça Klima santralinin konstrüksiyonuna ve nominal iflletme koflullar na ba l olarak gövde hava kaça testleri afla daki flekilde uygulanmaktad r. - Vakum alt nda çal flan tüm hücreler 400 Pa negatif bas nçta - flletme bas nc 700 Pa dan düflük olan sistemlerde test 700 Pa bas nçta, daha yüksek iflletme bas nçlar olan durumlarda ise iflletme bas nc alt nda test yap lmaktad r. zin verilen kaçak miktarlar, testi yap lan hücrede kullan lan filtre s n f na göre belirlenmektedir. Gövde Hava Kaça EN 1886 S zd rmazl k Maksimum Filtre S n f Kaçak (-400 Pa) S n f L x s-1 x m-2 (EN 779) L1 0,15 F9 dan iyi L2 0,44 F8-F9 L3 1,32 G1-G7 Gövde Hava Kaça EN 1886 S zd rmazl k Maksimum S n f Kaçak (-700 Pa) lxs-1xm-2 L1 0,22 L2 0,63 L3 1, Filtre Bypass Kaça Filtre bypass kaça, filtre hücresi üzerinden filtreleme yap lmadan geçen hava miktar na iliflkin bir tan md r. Filtrelenmemifl hava debisi, filtreleyici elemandan geçmeden filtre kasas n n kenarlar ndan s zan hava miktar ve filtre hücresinden sonraki vakumlu hücrede panellerden içeri kaçan hava miktar n n toplam d r. Filtre bypass kaça testleri, filtre bölümü üzerinde 400 Pa fark bas nc alt nda yap l r. Afla daki tablo, tasar m hava debisi de erinde sistemde kullan lan filtre s n f na göre kabul edilebilir kaçak oranlar n (%k) göstermektedir. zin verilen maksimum filtre bypass kaçak oran EN 1886 Santral Filtre S n f G1-F5 F6 F7 F8 F9 Bypass Kaçak Faktörü k (%) Is l letkenlik Kaset içindeki havan n s cakl k ve nemi d fl ortam havas ndan farkl olmal d r. Enerji tasarrufu aç s ndan santral iç ortam havas ile d fl ortam havas aras ndaki s transferi azalt lmal d r. Baflka bir deyiflle, santral kasetindeki s l direncin art r lmas gereklidir. Kasetin termal direncinin yüksek olmas, sadece s kayb aç s ndan de il, ayn zamanda santral kasetinde oluflabilecek yo uflma aç s ndan da önemlidir. Kasetin s l direncinin düflük olmas durumunda, kaset yüzeyindeki s cakl k, çi noktas s cakl n n alt na düflebilmektedir. Bu durum da santral yüzeyinde yo uflman n oluflmas na neden olmaktad r. Özellikle nem oran yüksek olan ortamlarda, çi noktas ortam s cakl na çok yak n olmaktad r. Santral yüzeyindeki küçük s cakl k düflmeleri sonucunda yüzeyde yo uflma ortaya ç kmaktad r. Bu duruma özellikle tropik iklimlerde çok s k rastlanmaktad r. Ancak santral içindeki nem oran na ba l olarak kasetin iç yüzeyinde de yo uflma meydana gelebilmektedir. Santral kasetlerinde oluflan yo uflma, kasetteki s kayb n n artmas na ek olarak, korozyonun h zlanmas na ve hijyenik olmayan flartlar n oluflmas na neden olmaktad r. Santral kaset yüzeyinin %90 ndan daha fazlas n paneller oluflturdu una göre, panellerdeki s iletkenlik katsay s n n düflük olmas, santral kasetinin s l iletkenlik katsay s n n da düflük olmas anlam na gelmektedir. HSK klima santrallerinde kullan lan paneller, iç sac, d fl sac ve izolasyon malzemesinden oluflmaktad r. zolasyon malzemesi, iç sac ile d fl sac aras na parça fleklinde yerlefltirilmektedir. Panellerde kullan - lan iç sac ve d fl sac kal nl klar, izolasyon kal nl ndan çok daha az oldu u için, sac kal nl n n, panelin s iletkenlik katsay s üzerinde fazla etkisi bulunmamaktad r.. HSK klima santrallerinde izolasyon malzemesi olarak poliüretan köpük veya kaya yünü kullan lmaktad r. a) Is letimi Denklemi Is iletim denklemi, deneysel gözlemler neticesinde bulunmufltur. lk defa Biot taraf ndan bulunmas na ra men Frans z fizikçi ve matematikçi olan Joseph Fourier in ismini alm flt r ve Fourier kanunu olarak adland r lm flt r. Q = - ka dt dx Q = Is Ak s (W) K = Is iletim katsay s (W/mK) A = Alan (m 2 ) dt = S cakl k Fark (K) dx = Kal nl k (m) 10 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

13 Klima santrali içerisinde bulunan hava ile ortam s cakl aras nda önemli bir s cakl k fark mevcuttur. Bu s cakl k fark ndan dolay bir s l iletimi gerçekleflmektedir. Is l iletim de erini yani santral yüzeyindeki s kayb n minimuma indirmek için panel içerisinde yo unlu u 52 kg/m 2 ve s iletim katsay s 0,036 (W/m K) olan 48 mm kaya yünü yal t m malzemesi kullan lmaktad r. Paneli oluflturan 1mm sac malzemesinin s iletim katsay s ise 46 (W/mK) dir. Is letim Katsay s (U) EN 1886 S n f Is letim Panel Yo uflma Katsay s Kalitesi Riski W/m2K T1 U 0.5 En Yüksek Çok Düflük T2 0.5<U 1.0 Yüksek Düflük T3 1.0<U 1.4 Orta Orta T4 1.4<U 2.0 Düflük Yüksek T5 Aranm yor Çok Düflük En Yüksek Örnek olarak santral panel iç yüzey s cakl 17 C, d fl ortam s cakl 32 C ve 60 m 2 yüzey alan için panel yüzeyinden olan s transferini hesaplarsak; s transferi de eri elde ederiz Is l Köprülüme Faktörü Santral kaset yüzeyinde yo uflma olma olas l, kasetin s iletkenlik katsay s ile tahmin edilebilmektedir. Ancak, her ne kadar s iletkenlik katsay s santral yüzeyinde yo uflma oluflmayaca n gösteriyor olsa da yüzeydeki s cakl k da l m homojen olmad için s l aç dan zay f olan bölgelerde yüzey s - cakl, çi noktas s cakl n n alt na düflebilmekte ve yo uflma oluflabilmektedir. Bu durumda santral yüzeyinde yo uflma olup olmayaca n tahmin edebilmek için sadece s iletkenlik katsay s n baz alman n yeterli olmayaca n göstermektedir. Is l köprülüme de eri, s l iletkenlik de erini ölçmede kullan - lan düzene in ayn s ile belirlenmektedir. - Is transferinin stabil oldu u durumda santralin tüm d fl yüzeyindeki en yüksek s cakl k (t max ) - Stabil durumdaki iç ortam s cakl (t i ) - Stabil durumdaki d fl ortam s cakl (t a ) Yukar daki de erlerin belirlenmesi ile K b s köprüleme de e ri afla daki flekilde hesaplan r. K b = (t i - t max ) / (t i - t a ) b) Is letim Katsay s n n Ölçülmesi Klima santrallerinde s l iletkenlik de eri, santralin veya model-box n birim d fl yüzeyinden, birim zamanda ve birim s - cakl k fark nda transfer olan s miktar na iliflkin bir de erdir. Bu de eri belirlemek için yap lan testler, santralin iç ve d fl ortam s cakl k farklar n n 20 C de sabit oldu u kararl rejim durumunda yap lmaktad r. Test s ras nda santral içindeki hava de iflim oran saatte aras nda bir de erde tutulurken, santral d fl yüzeyindeki hava h z n n 0,1m/s nin alt nda olmas gerekmektedir. Afla daki de erler, test sonuçlar do rultusunda hesaplanan panel s iletkenlik de erlerinin, Avrupa standartlar na göre s n fland rmas n yapmaktad r. Is l köprüleme de eri 1 e yaklaflt kça santral yüzeylerinde yo- uflma olma ihtimali azalmakta, bu de er 0 a yaklaflt kça bu risk artmaktad r. Pratikte, santral kasetlerinin yüzeyinde yo- uflma problemine çok s k rastland için, santral seçiminde di er özelliklerin yan nda kesinlikle s köprüleme katsay s n n de erine dikkat edilmelidir. deal bir kasetin iç ve d fl yüzey s - cakl klar homojen olmal, maruz kald ortam s cakl klar na yak n bir de er almal d r. Bu amaca yönelik olarak HSK tasar mc lar, s l aç dan ideal bir kasete yaklaflmak için s köprüsüz olan Flexline ve Hijyenline klima santrallerini gelifltirmifllerdir. Is l Köprüleme Faktörü (kb) EN 1886 S n f Is l Köprüleme Panel Yo uflma Faktörü (k b ) Kalitesi Riski TB1 0.75< kb< 1 En Yüksek Çok Düflük TB2 0.6 kb< 0.75 Yüksek Düflük TB kb<0.6 Orta Orta TB4 0.3 kb< 0.45 Düflük Yüksek TB5 Aranm yor Çok Düflük En Yüksek Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 11

14 2.2 HSK Klima Santraller Karkas ve Panel Yap lar Is Köprüsüzlük Blueline Klima Santrallerinin düflük s l köprüsüzlük özelliklerinden dolay hijyenik uygulamalarda kullan lmas tavsiye edilmemektedir. Tasar m Özellikleri ve Üstünlükleri - C vata ve somun gerektirmeyen HSK patentli profil geçme sistemi ve özel s zd rmaz çift contal tasar m - Mukavemet ve tafl y c l k için galvaniz sactan köfle bayrak saclar - Alüminyum profilli hafif tasar m - çten gizli diflli mekanizmal hava damperleri, (flanfllar dahil) komple alüminyum ve düflük dirençli kanat profiline sahip hava damperleri - Paslanmaz çelik e imli su tahliye tavas - Kolay ayar yapmaya olanak veren kay fl gerdirme sistemi BLUELINE Alüminyum Karkasl Santral BLUELINE Klima Santrallerinde kullan lan panellerin, alüminyum profil ba lant lar nda, c - vata ve somun gerektirmeyen, HSK patentli, alüminyum profil geçme sistemi ile alüminyumun mukavemetini korumas sa lanmaktad r. Böylece çelik c vatan n alüminyumu zay flatmas engellenmektedir. Karkas Karkas yap s n oluflturan profiller, alüminyum ekstrüzyon malzemeden imal edilmektedir. Köfle eleman olarak %30 cam elyafl naylon-6 plastik kullan lmaktad r. Ekstra mukavemet ve tafl y c l k için galvaniz sacdan köfle bayrak saclar monte edilmektedir.. Panel 25 mm kal nl nda B2 yang n s n f nda poliüretan s ve ses yal t m malzemesi ile izolasyonu sa lanan sandviç panelin, iç ve d fl cidarlar galvaniz sac malzemeden imal edilmektedir. Sac kal nl klar iste e ba l olarak 0.8 mm ile 1.2 mm aras nda seçilebilmektedir. D fl cidar galvaniz üzeri epoksi astar ve son kat boyal olup plastik koruyucu film kapl d r. HSK patentli özel s zd rmaz, çift contal tasar m ile panellerin c vata ba lant s olmadan karkasa geçmesi sa lanmaktad r. 12 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

15 BOYUTLAR (L) Model B H AS VA PF IB EI SB IS D1 D2 D3 TF1 TF2 YN S1 S2 S3 PR RR PN LDF ACF1ACF2 ACF3 HF BN PAF BH BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL HÜCRE A IRLIKLARI (kg) Model BL02 BL03 BL05 BL07 BL09 BL11 BL13 BL16 BL18 BL20 BL23 BL26 BL33 BL37 BL41 BL45 BL50 BL57 BL65 BL75 BL88 BL100 AS VA PF IB EI SB IS D D D TF TF YN S S S PR RR PN LDF ACF ACF ACF HF BN PAF Is t c hücre (IB) a rl klar 1 s ra serpantine göre haz rlanm flt r. 2. So utucu hücre (SB) a rl klar 4 s ra serpantine göre haz rlanm flt r. Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 13

16 H zl Seçim Tablosu FLEXLINE Çelik Karkasl Klima Santrali HSK Flexline Klima Santrali, s köprüsüz panel tasar m baflta olmak üzere, galvanizli çelik karkas profilleri ve yal t ml yo uflma tavas ile ön plana ç kan, Eurovent sertifikal üst düzey bir klima santralidir. Karkas Karkas n rijitli ini artt rmak ve panellerin montaj n sa lamak için 30x30-30x60 boyutlar nda, 2mm et kal nl nda galvanizli çelik kutu profiller kullan lmaktad r. Profillerin ba lant lar döküm alüminyum malzemeden köfle elemanlar yla yap lmaktad r. Panellerin karkasa ba lant s koruyucu kapaklarla, korozyona karfl önlem al nm fl vidalarla sa lanmaktad r. Ayr ca panellerin profille montaj yüzeylerinde özel s zd rmazl k contalar kullan lmaktad r. Filtreler üzerinde ki h z minimum düzeyde tutmak amac yla filtre kesiti, hava ak fl kesitini tam kaplayacak flekilde boyutland r lm flt r. Filtrelere kolay servis verilmesi ve üst düzeyde s zd rmazl k sa lanmas için yeni filtre kaset dizayn yap lm flt r. Panel Yap s Panel kal nl : 50 mm Yal t m malzemesi: A1 yang n s n f nda ve çeflitli yo unluklarda tafl yünü ç ve d fl yüzey malzemesi: ç ve d fl yüzey saclar, galvanizli çelik sacdan imal edilmifltir. D fl sac yüzeyi 5 mikron epoksi astar, astar yüzeyi ise RAL 7035 renk kodunda 20 mikron polyester f r n boya ve boya üzeri film kaplamal d r. ç ve d fl sac kal nl klar, ihtiyaca ve kullan m yerine uygun olarak 0,8-1,2 mm aral nda seçilebilmektedir. Profil malzemesi: ç ve d fl sac n aralar na, yüksek s direnci olan ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) malzemeden köfle ve PVC (Poly Vinyl Chloride) kenar profilleri kullan lmaktad r. Profil malzemeleri, 80 C s cakl a kadar dayan kl d r. Is Köprüsüzlük HSK tasar mc lar, enerji verimlili ini ön planda tutan çal flmalar n sürdürmekte ve ileri tafl maktad r. Bu amaca yönelik olarak yap lan AR-GE 14 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

17 H zl Seçim Tablosu çal flmalar sonucu, metal-metal temas n önleyerek s köprüsü oluflumuna engel olan Panel-Karkas ba lant s gelifltirilmifltir. Is köprüsü, santralin s kayb n art ran ve bu nedenle enerji verimlili ini düflüren, istenmeyen bir durumdur. Bu durum ayn zamanda yo uflma ihtimalini de art rd için mikrobiyolojik üremeye ve korozif etkilere ba l olarak santralin ömrünün azalmas na da neden olmaktad r. Tasar m Özellikleri ve Üstünlükleri - Eurovent sertifikal yüksek s l ve mekanik özellikler. - Standart filtre boyutlar göz önüne al narak santral al n kesiti, 306 mm nin katlar ile orant l olarak boyutland r lmaktad r. Bu sayede modüler bir yap elde edilmekte ve filtre bypass kaçaklar minimize edilmektedir. - HSK tasar mc lar n n enerji verimlili ini ön planda tutan çal flmalar sonucu, Flexline klima santrallerinde metal-metal temas n önleyen, s köprüsü oluflumuna engel olan panel-karkas ba lant s. Frame Drill Teknolojisi HSK n n kalitesinin sürdürülebilir geliflimi ve rekabet gücünün artmas yolunda yeni kilometre tafl ; HSK AR-GE ekibi taraf ndan gelifltirilen, patenti HSK ya ait olan Frame Drill teknolojisi olmufltur y l nda gelifltirilen Frame Drill teknolojisi, Flexline klima santrali üretiminde montaj hassasiyetini art rarak santrallerin standart parçalardan üretilmesini ve böylelikle kurulum yerinde veya fabrikadan uzakta bir yerde santrallerin, kolayl kla monte edilmesini sa lamaya yönelik bir üretim yöntemi, yeni bir ifl modeli olmufltur. Avantajlar : - Modülerlik - Kalite standardizasyonu - S f r hatal üretim - Nakliye kolayl - H zl teslimat - Yerinde monte edilebilir santraller Günümüzde Klima Santrallerinin teslimat süresi yaklafl k 8-10 haftad r. HSK olarak yapt m z müflteri memnuniyeti araflt rmalar nda bu sürenin 2-4 hafta olmas n n arzu edildi- ini gördük. Bugün için bu istem, batarya, fan gibi ana malzemelerin temininden, panellerin üretimine, boyanmas na montaj süresine kadar tüm süreçler göz önüne al nd nda imkâns z olarak kabul ediliyordu. Ba lant noktalar n n önceden bilinememesi nedeniyle parçalar stoklanamamaktayd. Frame Drill teknolojisiyle klima santralinin ana gövdesi çok hassas bir konumland rma ile önceden üretilebilmekte, stoklanabilmekte ve böylelikle çok k sa bir sürede teslim edilebilmektedir. Bu yeni üretim felsefesinin bir yans mas olarak gelifltirilen ve Flexline tasar mlar n n özelliklerini tafl yan Quickline klima santrallerinde, batarya, fan ve di er ekipmanlar standart hale getirildi i için m 3 /h'e kadar siparifller 2 hafta gibi bir süre içinde teslim edilebilmektedir. Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 15

18 2.2.3 HIJYENLINE Çelik Karkasl Hijyen Santrali HSK AR-GE bölümü taraf ndan, binalarda sa l kl, taze ve temiz hava ile iklimlendirmeyi sa lamak üzere tasarlanm flt r. Tasar m nda yatan temel mant k, toz, kir birikimine izin vermeyen yap oluflturmak, temizlenebilir ve temizli i kontrol edilebilir olmakt r. Hijyenline klima santrali hijyen amaçl VDI6022-1, VDI , DIN , EN standartlar na uygundur ve TÜV-NORD, DIN EN1751 VDI hijyen sertifikas na sahiptir. Karkas skeleti oluflturan profiller 30x30-30x60 boyutlar nda, 2 mm et kal nl nda galvanizli çelik üzeri f r n boyal malzemeden imal edilmifltir. Profiller, paneller aras nda gizli kald ndan iç yüzeyler girinti-ç k nt s z, düzgün hatlardan oluflturmaktad r. Böylece toz ve kirleticilerin birikimi önlenmektedir. S zd rmazl k, kapal hücreli contalar ile sa lanmaktad r. Bu sayede EN 1886'ya göre filtre kaçak s n f "F9" ve gövde s zd rmazl "B" s n f na uygunluk sa lanmaktad r. ç ve d fl cidarlar n birbiri ile temas n kesen, Is köprüsüz tasar m sayesinde yüzeylerinde yo uflma gerçekleflmemektedir. Panel Yap s Hijyenik kliman n gereksinimleri do rultusunda; paneller, profiller ve s zd rmazl k elemanlar, mikrobiyolojik üremeye izin vermeyen ve kimyasal temizli i yap labilen malzemelerden imal edilmektedir. Is köprüsüz özel tasar m ile yo uflma ihtimali s f ra indirilerek sistemin kontamine olmas engellenmektedir. Panel kal nl : 50 mm Yal t m malzemesi: A1 yang n s n f nda ve çeflitli yo unluklarda tafl yünü ç ve d fl yüzey malzemesi: ç ve d fl yüzey saclar, EN Fe DX52d+Z standard na uygun galvanizli sacdan imal edilmektedir. D fl sac yüzeyi, 5 mikron epoksi astar, astar yüzeyi ise RAL 7035 renk kodunda 20 mikron polyester f r n boya ve boya üzeri film kaplamal d r. ç ve d fl sac kal nl klar ihtiyaca ve kullan m yerine uygun olarak 0,90-1,2 mm aral nda seçilebilmektedir. Profil malzemesi: ç ve d fl sac n aralar nda yüksek s direnci olan ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) malzemeden köfle ve PVC (Poly Vinyl Chloride) kenar profilleri kullan lmaktad r. Profil malzemeleri 80 C s cakl a kadar dayan kl d r. Is Köprüsüzlük Hijyen uygulamalar na özel olarak gelifltirilen s köprüsüz panel-karkas ba lant s Tasar m Özellikleri ve Üstünlükleri - Hijyen amaçl VDI6022-1, VDI , D N , EN standartlar na uygundur. - Geri dönüflümlü, çevreye zarar vermeyen malzemeler ile üretilmektedir. - Standart olan gözetleme cam ve iç ayd nlatmalar, santralin içinde ki donan m n görülebilmesini ve kontrol edilebilmesini sa lamaktad r. Ayd nlatma armatürleri, ba l oldu- u panelin iç ve d fl cidarlar aras na, HSK AR-GE mühendislerinin çok özel tasar m ile yerlefltirilmifltir. Böylece ayd nlatma armatürlerinin yüzeyde ç k nt oluflturup, toz ve kir birikimine neden olmas engellenmifltir. - Is köprüsüz özel tasar m. Korozyon Dayan m Hijyenline klima santrallerinde, hijyen klimas standartlar do rultusunda, korozyonun önüne geçmek amac ile afla daki önlemler al nm flt r. - Taban panellerinde ya da tüm panellerde galvanizli \ galvaniz üzeri f r n boyal \ paslanmaz çelik iç cidar. - Dald rma galvaniz üzeri f r n boyal, profil karkaslardan oluflan gizli iskelet - Dezenfektanlar n korozif etkilerine karfl, alüminyum yüzeyleri epoksi ile kapl, ayna ve kapaklar paslanmaz sac malzemeden imal edilmifl s tma ve so utma bataryalar - Batarya kolektör yüzeylerinin nem nedeniyle korozyonunu önlemek için bak r kolektör kullan m - ki do rultuda e imi nedeniyle su tutmayan, paslanmaz çelik yo uflma tavas - Polipropilen profillerden mamul, 130 C s cakl a dayan kl, paslanmaz çelik çerçeveli damla tutucu - Eloksall alüminyum profillerden mamul, gizli diflli, airfoil kanatlar contal, otomatik kontrol uygulamalar na uyumlu hava damperi 16 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

19 H zl Seçim Tablosu HSK Klima Santrallerinin EN 1886 ya göre s n fland r lmas EN 1886 Flexline Blueline Gövde Dayan m (mm/m) D1 4 X X D2 10 D3 >10 Gövde Hava kaça -400 Pa (l/sm 2 ) L X L X L Gövde Hava Kaça +700 Pa (l/sm 2 ) L X L X L3 1.9 Is geçirgenli i (W/m 2 K) T1 U<0.5 X T2 0.5<U<1 T3 1<U<1.4 T4 1.4<U<2 X T5 - Is Köprüleme (kb) TB1 0.75<kb<1 X TB2 0.6<kb<0.75 TB3 0.45<kb<0.6 TB4 0.3<kb<0.45 X TB5 - Filtre S zd rmazl k s n flar (+400Pa) F9 0.5 X F8 1 F7 2 X F6 4 G1-G5 6 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. 17

20 HSK klima santrallerinin çal flma aral klar - Taze hava girifli: -25 C ile + 60 C - Egzoz hava ç k fl : 0 C ile + 80 C - Is tma / so utma gruplar n n maksimum çal flma bas nc / s cakl : 13 bar / 110 C - Is tma / so utma gruplar n n minimum çal flma s cakl : 5 C Afl r koflullar: ç ortam hava s cakl ve nemlili i ile birlikte d fl ortam flartlar da yo uflma kontrolü aç s ndan oldukça önemlidir. Yo uflma s n rlar n n kontrolü göz ard edilmemelidir. Çal flma gerilimi: VAC / 1-3 Faz / Hz Notlar: Model plakas üzerindeki ve kullanma k lavuzu içindeki bilgilerin göz önünde bulundurulmas önemlidir. Donma riski varsa, s tma ve so utma gruplar için donma korumas ve antifriz kullan lmas gereklidir. Yo uflma s n rlar : Afla daki diyagramlar, Flexline, Hijyenline ve Blueline klima santrallerinde yo uflma bafllamas için gereken ortam havas flartlar n göstermektedir Pozitif Bas nçl Kap Uygulamas Klima santrali içerisinde fan n konumuna ba l olarak pozitif bas nç ya da negatif bas nç oluflmaktad r. Salyangozlu fanlarda üfleme, fan hücresi ç k fl nda gerçekleflti i için fan hücresinden sonra ki tüm hücrelerde pozitif bas nç oluflmaktad r. Salyangozsuz fanlarda ise üfleme, fan hücresi içerisinde gerçekleflti i için fan hücresi ve sonraki hücrelerde pozitif bas nç oluflmaktad r. Pozitif bas nc n olufltu u hücrelerde, hava kaçaklar n n engellenmesi amac yla servis kap s, içe aç l r flekilde üretilmektedir ve kap, d fl k s mda alüminyum çerçeve üzerine oturacak flekilde konumland r lmaktad r. Kap kilitlerinin ön ba lant parças üzerinde dökme conta uygulamas ve ayarl ba lama civatas n n alt k sm nda s zd rmazl k elemanlar bulunmaktad r. Bu sayede içeride iklimlendirilen havan n, kilit üzerinden d flar kaçmas engellenmektedir. Pozitif bas nç etkisi ile klima santrallerinde hava kaçaklar olmas ihtimali tamamen ortadan kald r lmaktad r. Ayr ca çevirme kolu istenildi i takdirde kilit sökülmeden kolayl kla ç kar lmakta ve yine iste e ba l olarak servis kap lar n n klima santrali içerisinden aç lmas n sa layacak ilave bir kol monte edilebilmektedir Ultraviyole Yöntemi le Hava Sterilizasyonu Dalgaboyu, insan gözünün görebildi i fl nlardan daha k sa ;ancak X- fl nlar ndan daha uzun olan mor ötesi fl nlara, ultraviyole denir. Dezenfektan olarak yararlan lan bu özel fl a, k sa dalga boylu fl k veya UV-C fl k denmektedir. Bu fl k boyu, 200 nm (nanometre) ile 280 nm aras UV-C band na girmektedir. Klima sistemlerinde kullan lan hava, filtre sistemleri ile temizlenir. Havan n içindeki kaba toz ve partiküller filtreler ile tutulur. Havan n içinde as l olarak dolaflan ve normal filtre sistemleri ile tutulamayan, mikroskop alt nda görülebilen mikroorganizmalar, insan sa l n tehdit eden bakteriler, virüsler, mayalar ve mantarlar iç ortamda çal flan personel üzerinde ve imalat yap lan ürün üzerinde etkili olur. Birçok maddi kay plara yol açar. Ultraviyole (UV) sistemler ile tüm bu mikrobiyolojik olumsuzluklar engellemektedir. UV fl nlar ile hava sterilizasyonu sa lanmaktad r. UV fl nlar ayr ca ortamdaki kötü kokulara neden olan bakterileri de nötralize etmektedir. UV hava sterilizasyonu biyolojik bir ar tmad r. UV-C yay c lar, 253,7 nm (nanometre) dalgaboyunda fl n yayar. Bu dalga boyu, bakteri, virüs, mantar, maya, küf ve küf sporlar gibi mikroorganizmalar n yap tafllar na etki ederek üremelerini engeller ve ölmelerini sa lar. Pozitif bas nçl kap uygulamas Klima santrali içerisinde ultraviyole hava sterilizasyonu 18 Teknik bilgilerde de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl M. Fevzi Özel; Mak. Müh TTMD Üyesi ÖZET Klima uygulamalar söz konusu oldu- unda asl nda her yap n n kendi içerisinde özel olarak de erlendirilmesi gereklidir.

Detaylı

Is Pompalar Hakk nda Genel Bilgiler

Is Pompalar Hakk nda Genel Bilgiler Is Pompalar Hakk nda Genel Bilgiler Bülent Vural Mak. Yük. Müh. TTMD Kurucu Üyesi Girifl Is pompalar, düflük s cakl ktaki bir s kayna ndan, daha yüksek s cakl ktaki bir ortama s aktarabilen (pompalayabilen)

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Her derde deva hazinemiz

Her derde deva hazinemiz Her derde deva hazinemiz bor ESK fieh R in Seyitgazi ilçesinden K rka buca na do ru ilerliyoruz. Amac m z Bat Anadolu daki bu dünyan n en büyük boraks cevherini yak ndan görmek ve iflletme tesislerini

Detaylı

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji Türkiye de nanoteknoloji A USTOS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR : Bilkent Üniversitesi - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Salim Ç rac - Prof. Dr. Ekmel Özbay - Doç. Dr. O uz Gülseren

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı