Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine"

Transkript

1 Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Yaşamın ilk dört dekatında birinci ölüm nedeni travmadır. Toraks travması ölümlerin %25 inde ana nedendir. Toraks travmalarının %70 kadarı künt toraks travmalarıdır. Künt travmaların mortalitesi penetran olanlardan daha yüksektir. Bunun nedeni künt toraks travmasında multisistem travma sıktır. Künt toraks travmaları % 16 oranında izole toraksta görülür. Eşlik eden travmalar arasında ekstremite fraktürleri % 54, kafa travmaları % 44, batın travmaları % 21, pelvis travması %12, vertebra fraktürü % 6 oranında görülür. Fizik muayenede; dispne, taşipne, paradoksal solunum, ciltaltı amfizemi ve boyunda venöz dolgunluğa özellikle dikkat edilmelidir. Akciğer grafisi ile genelde tanı konulur. Toraks tomoğrafisi, ekokardiyografi, bronkoskopi gerekli durumlarda yapılmalıdır. Künt toraks travmasında etkilenen başlıca yapılar; Göğüs duvarı ( kotlar, sternum, klavikula, skapula, vertebralar), akciğer, plevra, trakeobronşiyal ağaç, kalp ve büyük damarlar, özefagus, duktus torasikus ve diyafragmadır. Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan Kosta Fraktürü; Toraks travmalarında en sık görülen yaralanma (%35-40) kosta fraktürüdür. En sık 4-9 kostalarda fraktür görülür. 1. ve 2. kosta fraktürü travmanın şiddetini gösterir, genellikle büyük damarlar ve mediastinal yapılar travmaya eşlik eder. Alt kostaların (9-12) fraktürlerinde 281 1

2 dalak, karaciğer ve böbrek hasarlanabilir. Çocuklarda immatür yapıdaki kemikler basıya daha toleranslı olduğu için toraks içi organlara enerji transferi daha fazla olur ve morbidite ve mortalite daha fazla gerçekleşir. Tedavinin ana teması ağrı kontrolü ve gelişebilecek komplikasyonların önlenmesidir. Bandaj yapılması göğüs duvarı hareketlerini kısıtladığı için önerilmez. İnterkostal blokaj, intraplevral kateter ve epidural analjezi uygulamaları şiddetli ağrılarda tavsiye edilmektedir. Kosta fraktürlerinde erken komplikasyonlar pnömotoraks ve hemotoraks, geç komplikasyonlar ise atelektazi ve pnömonidir. Özellikle yaşlılarda ağrı ve sekresyon kontrolü titizlikle yapılmalıdır. Kostal Kartilaj Travmaları; Genellikle kostakondral bileşim yerinde görülür. Kostal fraktürlerden daha ağrılı ve ağrı süresi daha uzundur. Radyolojik olarak bu tür travmalar görüntülenemezler. Kosta fraktürleri gibi tedavi edilir. Nadiren kartilajlar enfekte olabilir ve tutulan kartilajların eksizyonu gerekebilir. Yanlış kaynama sonucu ağrı uzun süre devam edebilir. Yelken Göğüs; Toraks duvarında solunumla ters hareket eden (paradoks) bir bölgenin oluşmasına yelken göğüs denir. Ardışık 3 veya daha çok kostanın, 2 veya daha çok yerinden kırılması sonucu oluşur. Künt toraks travmalarında %5 oranında gö

3 rülür. Göğüs duvarında yelkenleşen flail segment anterior, laretal ve posterior olarak lokalize olabilir. Paradoksik hareket azaltıldığında hastanın bundan yarar gördüğü kanıtlanmıştır. İnternal pnömatik stabilizasyon yöntemi volüm kontrollü ventilatörlerle yapılır. Bu durumda flail segment nötral pozisyonda tutulur. Günümüzde, yelken göğüs tedavisinde mekanik ventilasyon selektif olarak kullanılmaktadır. Hastanın oksijenasyonunun bozulması durumunda mekanik ventilasyon düşünülmeli, sadece paradoks hareketin mevcudiyeti bir mekanik ventilasyon kriteri olarak algılanmamalıdır. Kırık kostaların açık redüksiyon ve stabilizasyonu tartışmalı olup çoğunlukla açık fiksasyon uygulanmamaktadır. Başka nedenlerle torakotomi gereken olgularda yapılabilir. Sternal Fraktür; Künt toraks travmasında % 3-5 oranında görülür. Fraktür genellikle transverstir, bazen oblikte olabilir. Yan akciğer grafileri radyolojik olarak gösterilmesi için şarttır. Tanıda ultrasonografi de başarılı olarak kullanılmaktadır. Aşırı ayrılmış kırık uçları ve açık kırık yok ise uygun tedavi konservatif yaklaşımdır. Genellikle analjezi ve istirahat yeterlidir. Myokard hasarlanma riski nedeniyle ekokardiyografi ihmal edilmemelidir. Klavikula Fraktürü; En sık orta bölümden kırılır. Nadiren subklavian damar ve brakiyal pleksus ya

4 ralanmalarına neden olabilir. Sekiz bandaj ile omuzun arkaya çekilmesi tedavi için yeterlidir. Aşırı deplase kırıklarda cerrahi redüksiyon gerekebilir. Sternoklavikular eklem dislokasyonu var ise sedasyon ya da genel anestezi altında redüksiyon uygulanır. Skapula Fraktürü; Korunaklı yapısı nedeniyle nadirdir. İlk muayenede %30 oranında gözden kaçabilir. Akciğer ve omuz grafileri ile tanı konulabilir. Omuz immobilizasyonu tedavide yeterlidir. Travmatik Asfiski; Toraks ve batının ciddi kompresyon altında kaldığı künt travmalarda, glottis kapalı iken ani intratorasik basınç artışı ile kapakçık sistemi olmayan vena cava süperior ve servikofasiyal venlerde oluşan ani venöz hipertansiyondur. Peteşiyal hemorajiler, kapiller dilatasyon ve desatürasyon nedeniyle yüz mavi renk alır. Hastaların 1/3 ünde serebral disfonksiyon görülür. Sıkışma uzun sürmemiş ise, destekleyici tedaviler ile nörolojik defisitler dahil tüm semptomlarda tam düzelme görülür. Akciğer Travması Pulmoner Kontüzyon; Majör toraks travmalarında en sık görülen yaralanma türüdür (%30-75). Pulmoner kontüzyonun mekanizması hakkında üç görüş vardır; çarpan enerji dalgasının pozitif basıncı nedeniyle alveollerin gerilmesi ve yırtılması, ener

5 ji dalgasının yoğunluğu farklı olan alveol ve bronşları farklı hızlarda hareket ettirmesi sonucu alveol ve bronşların ayrılması, enerji dalgasının alveol duvarındaki sıvı-gaz temas yüzeyine çarparak ortak yüzeyi yırtmasıdır. Pulmoner kontüzyon pulmoner ventilasyon-perfüzyon oranında değismeye neden ve arteryel hipoksemi gelişir. Akciğer grafisi ve toraks tomoğrafisinde yamalı infiltrasyonlar şeklinde başlayıp konsolidasyona kadar giden bulgular görülür. Günler içinde pulmoner kontüzyonda artma olabileceği gibi stabil kalabilir veya geriler. Akut solunum yetmezliği veya ARDS ağır kontüzyonlu hastalarda sık görülür. Tedavi akciğer fizyoterapisi ve sekresyonların temizlenmesinden ibarettir. Arter kan gazlarında bozulma olursa mekanik ventilasyon gerekir. Sıvı yüklenmesinden kaçınılmalı ve kolloid sıvılar tercih edilmelidir. İdrar çıkışı sağlanmalıdır. Antibiyotik kullanımı tartışmalıdır. Kısa süreyle yüksek doz kortikosteroid tedavisi önerilir. Pulmoner Laserasyon; Dört tip pulmoner laserasyon tanımlanmıştır. Tip 1: Elastik göğüs duvarının kompresyonu nedeniyle alttaki havayla dolu akciğerde oluşan rüptür, Tip 2: Göğüs duvarının alt kısmının kompresyonu sonucu alt lobun vertebraya doğru ani yer değiştirmesiyle yırtılması, Tip 3: Kosta kırıklarının batması sonucu oluşan küçük periferik laserasyonlar, Tip 4: Göğüs duvarının ani kompresyonu nedeniyle akciğerin yer değiştirmesi sıra

6 sında plöro-pulmoner bir adezyonun neden olduğu yıltılmadır. Çoğu durumda pulmoner laserasyonlar göğüs tüpü takılmasından sonra önemli sekel bırakmadan düzelirler. İntraparankimal Hematom; Visseral plevra bütünlüğü korunmuş parankim içerisinde kan birikmesi sonucu oluşur. Bazen kistik bir yapı halini alabilir ve abse veya travmatik akciğer kistine dönüşebilir. Genelde birkaç haftada kendiliğinden düzelir. Eğer enfeksiyon gelişir ve antibiyotik tedavisi yetersiz kalırsa operasyonla abse eksize edilmelidir. Pnömotoraks; Künt toraks travmalarında %15-50 oranında görülür. Kırık kotların visseral plevraya penetrasyonu veya travmanın blast etkisi ile oluşan akciğer rüptürü sonucu gelişir. Mediastinal plevranın hasarlandığı trakeobronşiyal rüptür ve özefagus perforasyonlarında da görülür. Fizik muayene ve akciğer grafileri ile tanı konulur. Gerekli durumlarda ekspiryum grafileri tanıda yardımcıdır. Seçkin tedavi tüp torakostomidir. Tansiyon pnömotoraks; Toraks boşluğuna tek yönlü valv şeklinde çalışan bir delikten sürekli hava girmesi sonucu oluşur. Mediastinal shift ile karşı akciğer ve kalbin çalışması etkilenir, venöz dönüş ve kardiyak output azalır. Derhal tüp torakostomi uygulanmalıdır. Kalın bir iğne ile toraks boşluğuna 286 6

7 girip tansiyon pnömotoraksı açık pnömotoraks haline getirmek, hayat kurtarıcı olabilir. Hemotoraks; Oturu pozisyonda çekilen akciğer grafisinde plevral sıvı görünümü izlenir. Kesin tanı torasentezde kan aspire edilmesi ile konur. Tedavi mümkün olan en alt ve posterior aralıktan tüp torakostomi uygulamaktır. Acil torakotomi Endikasyonları; Masif hemotoraks (ilk dren takıldığında 1500 ml veya 20 ml/kg drenaj, takip eden ikidört saatte 200 ml/saat veya 2 ml/kg/saat drenaj, altı-sekiz saatte 100 ml/saat veya 1 ml/kg/saat drenaj olması), tüp torakostominin ilk 24 saatinde 1500 ml drenaj olması ve şok tablosu, kardiyak tamponat, kalp ve büyük damar yaralanması, trakeobronşiyal rüptür, özefagus perforasyonu, masif hava kaçağı ve hava embolisi şüpesi endikasyonlar arasındadır. Hava embolisi; Pulmoner ven ve bronş rüptürünün birlikte olduğu durumlarda, bronştan pulmoner vene hava geçmesi sonucu sol kalbe hava gelir ve sistemik hava embolisi gerçekleşir. Üç formda görülebilir: 1) Fokal ve lateralize nörolojik bulgular, 2) Ani kardiyovasküler kollaps, 3) İlk alınan arter kan örneğinin köpüklü olması. Tanı düşünüldüğünde hızla yapılan torakotomi ile künt travmada hastaların %20 si, penetran travmada ise %55 i kurtarılabilir

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Cebrail ŞİMŞEK Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Klinik Şefi Çeşitli dumanlar, gazlar, buharlar, tozlar ve

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru:

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru: GÖZ ACiLLERi DR. OĞUZ KÜÇÜKYILMAZ AKDENİZ ÜTF ACİL TIP AD Göz Anatomisi Göz muayenesi Travmatik olmayan aciller Akut Görme Azalması/Görme Kaybı Travmatik aciller Sunum Planı 2 GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ ADLİ TIP DERNEĞİ Editörler: Uz. Dr. Sadullah Güzel Doç. Dr.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI Prof. Dr. A. Füsun Topçu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır KLİNİK ÖZELLİKLER KOAH ın tipik semptomları; 1-Öksürük 2-Balgam 3-Nefes darlığı

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı