dyopatik Epiretinal Membran Varl g nda Santral Makula Fonksiyonlar n n Preferential Hyperacuity Perimetry (PHP) ile Degerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dyopatik Epiretinal Membran Varl g nda Santral Makula Fonksiyonlar n n Preferential Hyperacuity Perimetry (PHP) ile Degerlendirilmesi"

Transkript

1 T. Oft. Gaz. 38, , 2008 dyopatik Epiretinal Membran Varl g nda Santral Makula Fonksiyonlar n n Preferential Hyperacuity Perimetry (PHP) Ebru Görgün (*), Melda Yenerel (*), Umut Asl Dinç (*), Murat Öncel, Demir Baflar (*) ÖZET Amaç: dyopatik epiretinal membran (ERM) olgular nda santral makula fonksiyonlar n n preferential hyperacuity perimetry (PHP) ile degerlendirilmesi. Yöntem: dyopatik ERM tan s konulan hastalar çal flma kapsam na al nd. Olgular detayl oftalmolojik muayene sonras nda optik koherens tomografi (OKT) ile degerlendirildi. Tüm olgularda santral 14 x14 'lik görme alan PHP (Foresee PHP, Notalvision) ile incelendi. PHP ile hyperacuity deviasyon haritas ve hyperacuity defekt haritalar kaydedildi. Yanl fl pozitif ve yanl fl negatif yüzdeleri güvenilir olmayan olgular çal flma d fl nda b rak ld. Bulgular: Ortalama yafllar 63.9±7.4 y l olan 7'si kad n, 5'i erkek toplam 12 hastan n 15 gözü çal flma kapsam na al nd. Olgular n ortalama görme keskinligi 0.7±0.2 olup OKT ile belirlenen ortalama santral makula kal nl g 334.4±72.1 µm idi. Degerlendirmeye al nan 9 gözde PHP ile hyperacuity deviasyon haritas nda belirgin defekt saptan rken 6 gözde hyperacuity deviasyon haritas tamamen normal olarak bulundu. PHP'de görme alan defekti saptanan ve saptanmayan gözler karfl laflt r ld g nda ortalama görme düzeyleri aras nda istatiksel olarak anlaml fark saptan rken (p=0.005 Mann-Whitney U testi), OKT ile saptanan ortalama santral makula kal nl klar aras nda istatistiksel olarak anlaml fark tespit edilmedi (p= Mann-Whitney U testi). Sonuç: dyopatik ERM olgular nda santral makula fonksiyonlar PHP ile degerlendirilebilmektedir. Özellikle görme keskinligi azalm fl olan idyopatik ERM olgular nda PHP'de belirgin görme alan defekti saptanm flt r. Anahtar Kelimeler: dyopatik epiretinal membran, preferential hyperacuity perimetry (PHP), optik koherens tomografi (OKT). SUMMARY Assessment of Central Macular Function by Preferential Hyperacuity Perimetry (PHP) in Idiopathic Epiretinal Membrane Purpose: To assess central macular function by preferential hyperacuity perimetry (PHP) in patients with idiopathic epiretinal membrane (ERM). Materials and Methods: Patients diagnosed to have idiopathic ERM were enrolled in the study. After a detailed ophthalmological examination, all participants were evaluated by optical (*) Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi, Göz Hastal klar Abd, stanbul Yaz flma adresi: Yard. Doç. Dr. Ebru Görgün, fiakir Kesebir Sok. No 28 Balmumcu Befliktafl stanbul - Turkey E-posta: Mecmuaya Gelifl Tarihi: Düzeltmeden Gelifl Tarihi: Kabul Tarihi:

2 dyopatik Epiretinal Membran Varl g nda Santral Makula Fonksiyonlar n n Preferential Hyperacuity Perimetry (PHP) 129 coherence tomography (OCT). Central 14 x14 visual field was tested by PHP (Foresee PHP, Notalvision); hyperacuity deviation map and hyperacuity defect maps were recorded. Patients having high false positive or false negative ratios were excluded. Results: Fifteen eyes of 12 patients with a mean age of 63.9±7.4 years and a mean visual acuity of 0.7±0.2 were recruited in the study. Mean central macular thickness was found to be 334.4±72.1 µm by OCT. In hyperacutiy deviation map, significant visual field defect was detected in 9 eyes whereas it was entirely normal in 6 eyes. When the eyes with and without visual field defect were compared, we found a statistically significant difference in mean visual acuity (p=0.005 Mann-Whitney U test); however there was no statistically significant difference in mean central macular thickness measured by OCT (p= Mann-Whitney U test). Conclusion: In idiopathic ERM patients central macular function may be monitored by PHP. Especially in idiopathic ERM patients having low visual acuity a prominent visual field defect was detected by PHP. Key Words: Idiopathic epiretinal membrane, preferential hyperacuity perimetry (PHP), optical coherence tomography (OCT). G R fi dyopatik epiretinal membran (ERM) altta yatan herhangi bir retina hastal g olmaks z n makula önünde membran benzeri bir doku oluflumu ile karakterizedir. Bu hastal k, 60 yafl alt ndaki bireylerde %2, 70 yafl üzerindeki bireylerde ise %12 oran nda görülmektedir (1). ERM'ler, genellikle arka vitreus dekolman sonucunda iç limitan membranda geliflen bir defekt boyunca glial proliferasyon ile oluflan ve az miktarda hücre içeren kollajen yap lard r (2). ERM oluflumunun fliddeti; herhangi bir görme bozuklugu olmaks z n oftalmoskopik olarak saptanan ince bir selofan parlakl ktan, metamorfopsi, kistoid makula ödemi ve k smi retina dekolman na neden olan kal n ve kontrakte bir membran oluflumuna kadar degifliklik göstermektedir (3). Preferential hyperacuity perimetry (PHP), yafla bagl makula dejenerasyonunun (YBMD) progresyonunu incelemek ve koroid neovaskülarizasyonunu (KNV) erken dönemde saptamak için tasarlanm fl otomatize bir görme alan testidir (4). PHP esas olarak hyperacuity ifllevini kullanarak santral makula fonksiyonlar n degerlendirmektedir (5). Söz konusu çal flman n amac idyopatik ERM olgular nda santral makula fonksiyonlar n n degerlendirilmesinde PHP'nin etkinliginin araflt r lmas - d r. GEREÇ ve YÖNTEM Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi poliklinigine görme azalmas nedeniyle baflvuran ve klinik olarak idyopatik ERM tan s konulan hastalar çal flma kapsam na al nd. Kornea opasitesi, katarakt, glokom, vitreus bulan kl g veya opasitesi, geçirilmifl göziçi cerrahi öyküsü bulunan hastalar çal flmaya dahil edilmedi. Olgular görme keskinligi, göziçi bas nc, ön segment ve fundus muayenelerini kapsayan detayl oftalmolojik muayene sonras nda optik koherens tomografi (OKT, Stratus- OCT, Zeiss) ile degerlendirildi. Detayl bilgilendirilmifl onam formu al nd ktan sonra tüm olgular santral 14 x14 'lik görme alan PHP (Foresee PHP, Notalvision) ile incelendi (Resim 1). Ayr ca yanl fl pozitif ve yanl fl negatif yüzdeleri güvenilir olmayan olgular çal flma d fl nda b rak ld. Preferential Hyperacuity Perimetry PHP ekran nda beliren görsel uyaran, 1 CCFT (cold cathode fluorescent lamp) gücünde siyah zemin üzerinde aral klarla beliren beyaz noktalardan oluflan çizgilerden oluflmaktad r. Bu sayede maksimum kontrast oluflturulmaktad r. Görsel uyaran süresi 160 ms'dir. Her bir beyaz nokta 0.3 olup noktalar n aral g 0.2 'dir. 27 adet beyaz noktadan oluflan çizgiler hem yatay hem de dikey olarak belirmektedir. Ekranda gözüken çizgilerde degiflik yerleflimlerde ve degiflik büyüklüklerde yapay distorsiyonlar mevcuttur. Bu yapay distorsiyonlar sayesinde hem kantitatif degerlendirme yap lmakta hem de güvenilirlik göstergeleri hesaplanmaktad r. Hastalardan çizgilerdeki distorsiyon bölgelerini özel bir iflaretleme kalemiyle ekrana dokunarak iflaretlemeleri istenmektedir (Resim 2). Makula patolojisi olan hastan n vizüel korteksinde lezyon nedeniyle oluflan patolojik distorsiyon ve ekranda beliren yapay distorsiyon aras nda bir karfl laflt rma yap lmaktad r. Hasta daha belirgin olarak alg lad g büyük distorsiyon alan n seçecektir. Bu da tercihli bak fl (preferential looking) olarak bilinmektedir. Sonuçta hasta ya hem yapay hem de patolojik distorsiyonu; ya sadece yapay distorsiyonu veya sadece patolojik distorsiyonu iflaretleyecektir. Eger distorsiyon sahas skotom alan na denk gelirse hiç iflaretleme yapmayacakt r. PHP

3 130 Ebru Görgün, Melda Yenerel, Umut Asl Dinç, Murat Öncel, Demir Baflar Resim 1. Preferential hyperacuity perimetry'nin görünümü Resim 2. Preferential hyperacuity perimetry ekran nda beliren görsel uyaran ve üzerindeki yapay distorsiyon izlenmekte taraf ndan hesaplanan sonuçlar normal s n rlarda veya normal s n rlar n d fl nda olmaktad r. Normal s n rlar n d - fl ndaki durumlar için p degeri belirtilmektedir. Örnegin p degeri <%10 ise, elde edilen sonucun YBMD olgular - n n %10'unda görüldügü anlafl lmaktad r. P degeri < %10, <%5, <%2, <%1 veya <%0.5 fleklinde bildirilmektedir. Tespit edilen herhangi bir distorsiyon veya skotom alan otomatik olarak kaydedilerek hyperacuity deviasyon haritas nda gösterilmektedir. Hyperacuity defekt haritas nda ise KNV lezyonunun yerleflimi gösterilmektedir. Ayr ca yanl fl pozitif ve yanl fl negatif cevap oranlar ndan oluflan güvenilirlik göstergeleri hesaplanmaktad r. Ancak yanl fl pozitif ve yanl fl negatif yüzdelerinin ikisi birlikte normal s n rlarda oldugunda test güvenilir olarak kabul edilmektedir. PHP, YBMD sonucunda ortaya ç kan fokal distorsiyonlar referans olarak almakta ve test sonucunda elde edilen defektlerin KNV taraf ndan oluflan metamorfopsiye benzerligi degerlendirilmektedir. Hyperacuity defekt haritas nda yer alan cluster consistency parametresi say sal olarak degerlendirilmekte ve düflük, orta, yüksek olarak s n fland r lmaktad r. Bu deger ne kadar yüksek olarak tespit edilirse, fokal distorsiyona neden olan durumun KNV olma ihtimali o kadar yüksek olmaktad r. Çal flmam zda tüm PHP muayeneleri tek bir klinisyen taraf ndan karanl k ortamda pupiller dilatasyon yap lmadan ve diger gözleri kapat larak gerçeklefltirildi. Olgular yak n tashihleri eklenerek PHP ekran na 50 cm mesafede oturtuldular. Tüm hastalara perimetrik inceleme öncesinde ifllem hakk nda detayl bilgi verildikten sonra deneme testi uyguland. BULGULAR Ortalama yafllar 63.9±7.4 y l olan 7'si kad n, 5'i erkek toplam 12 hastan n 15 gözü çal flma kapsam na al nd. Olgular n ortalama görme keskinligi 0.7±0.2 olup, OKT ile belirlenen ortalama santral makula kal nl g 334.4±72.1 µm idi. Degerlendirmeye al nan 15 gözün dokuzunda PHP ile hyperacuity deviasyon haritas nda belirgin skotom saptan rken (Resim 3a, 3b, 3c ve 3d), 6 gözde hyperacuity deviasyon haritas tamamen normal olarak bulundu. PHP ile görme alan defekti saptanan olgular n ortalama görme keskinligi 0.5±0.2 ortalama santral makula kal nl g 341.5±74.9 µm idi. PHP'de görme alan defekti saptanmayan olgular n ise ortalama görme keskinligi 0.9±0.1 ortalama santral makula kal nl g 323.8±73.3 µm olarak ölçüldü. PHP'de görme alan defekti saptanan ve saptanmayan gruplar aras nda ortalama görme düzeyleri aras nda istatiksel olarak anlaml fark saptan rken (p=0.005 Mann-Whitney U testi), OKT ile saptanan ortalama santral makula kal nl klar aras nda istatiksel olarak anlaml fark tespit edilmedi (p= Mann-Whitney U testi). Görme alan defekti saptanan olgular n tamam nda hyperacuity defekt haritas nda yer alan cluster consistency parametresi düflük olarak belirtilmekteydi yani bu lezyonlar n hiç birisi KNV taraf ndan oluflturulan metamorfopsiye benzerlik göstermemekteydi. TARTIfiMA dyopatik ERM'ye muhtemelen retinan n iç tabakalar ndaki bozulman n neden oldugu makula fonksiyon

4 dyopatik Epiretinal Membran Varl g nda Santral Makula Fonksiyonlar n n Preferential Hyperacuity Perimetry (PHP) 131 Resim 3A, 3B. Preferential hyperacuity perimetry'de görme alan defekti saptanan bir olgunun, renkli fundus fotograf, k rm z dan yoksun fundus fotograf, optik koherens tomografi ve preferential hyperacuity perimetry raporunun görüntüsü. Resim 3C, 3D. Preferential hyperacuity perimetry'de görme alan defekti saptanan bir olgunun, renkli fundus fotograf, k rm z dan yoksun fundus fotograf, optik koherens tomografi ve preferential hyperacuity perimetry raporunun görüntüsü. bozuklugu efllik etmektedir (6). Makula hastal klar nda görsel performans ; en iyi düzeltilmifl görme keskinligi, santral görme alan n ndaki retina duyarl l g ve metamorfopsinin bulunup bulunmamas belirlemektedir (7,8). Bu nedenle tam bir makula fonksiyon haritas elde edebilmek için; fovea fonksiyonu en iyi düzeltilmifl görme keskinligi al narak degerlendirilmeli, santral görme alan ndaki degifliklikler ölçülmeli ve metamorfopsinin bulunup bulunmad g tespit edilmelidir (9). Amsler testinin makula hastal g bulunan hastalarda santral görme alan defektlerini belirlemede yeterince güvenilir olmad g gösterilmifltir (10). PHP, YBMD olgular nda metamorfopsinin tekrarlanabilir ve kantitatif olarak degerlendirilmesi için Amsler grid testinin yerini almak üzere tasarlanm flt r (5). Söz konusu makula perimetrisi, hyperacuity fonksiyonunu degerlendirmektedir. Vernier akuitesi olarak da bilinen hyperacuity, uzaysal lokalizasyonda iki veya daha fazla görsel uyaran aras ndaki fark dakika cinsinden ay rt etme yetenegidir (11,12). PHP'deki görsel uyaranda oldugu gibi noktalardan oluflan bir çizgi saglam retina taraf ndan alg land g nda vizüel korteks uyar lmakta ve sonuç olarak bu noktalardan oluflan düz bir çizgi görülmektedir (13). Yafla bagl makula dejenerasyonu, koroid neovaskülarizasyonunda oldugu gibi retina pigment epitel elevasyonu gelifltiginde, fotoreseptörlerin yerleflimi degiflmekte, farkl fotoreseptörler uyar lmakta ve vizüel kortekste temsil edilen fotoreseptör lokalizasyonu degiflmektedir. Böylece düz noktasal sinyallerin oldugundan daha farkl veya kesik olarak alg - land g (4), bunun sonucunda metamorfopsi veya skotom gelifltigi düflünülmektedir (5,13).

5 132 Ebru Görgün, Melda Yenerel, Umut Asl Dinç, Murat Öncel, Demir Baflar dyopatik ERM'ler vitrektomi ile tedavi edilmektedir (14). Baflar l bir membran soyulmas cerrahisinden sonra hastalar n çogunun görme düzeylerinde bir veya iki s ra art fl olmakta ve metamorfopsi azalmaktad r (15,16,17). ERM'lerin soyulmas ndan önce ve sonra görme fonksiyonlar görme keskinliginin ölçülmesi ile degerlendirilmektedir. Ancak, bu hastalarda görme keskinligi görsel fonksiyon bozuklugunun sadece bir bölümünü temsil ettiginden, metamorfopsi ve bulan k görme gibi diger semptomlar da degerlendirilecek yöntemler takibe eklenmelidir. Bu görsel bozukluklar n vitrektomi önce ve sonras degerlendirilmesinde kullan lan baz yöntemler fokal elektroretinografi (ERG) (6), multifokal ERG (18,19) ve mikroperimetredir (20). Tanikawa ve arkadafllar n n yapt g bir çal flmada, ERM hastalar - n n fokal makula ERG'lerinde kistoid makula ödemi bulunan hastalar n fokal ERG'lerine benzer degifliklikler bulundugu gösterilmifltir. Bu durumun, ERM hastalar nda özellikle retinan n iç tabakalar ndaki nöron hasar n düflündürdürdügü ve meydana gelen görme azalmas n n bu nöronlardaki hasar nedeniyle olabilecegi belirtilmifltir (6). Moschos ve arkadafllar n n yapt g bir çal flmada; retinan n elektrofizyolojik yan t ndaki azalman n sadece foveada s n rl kalmad g, perifoveal alan n da etkilendigi bildirilmifltir. Bu çal flmada, ERM'nin soyulmas ndan sonra bu bölgelerdeki retinan n elektriksel yan t n n artt - g görülmüfltür (18). Mikroperimetre (MP1; Nidek, Padova, Italy), makula fonksiyonlar n n degerlendirilmesinde kullan lan ve santral retina duyarl l g n n kantitatif olarak degerlendirilmesine olanak saglayan bir cihazd r. Bu testin uygulanmas esnas nda santral duyarl l k ölçümü ile eflzamanl aktif göz hareketi izleme sistemi (eyetracking system) ile hastan n fiksasyon özellikleri de degerlendirilmektedir (21). Çal flmam zda kullan ma yeni girmifl olan PHP ile idyopatik ERM varl g nda geliflen santral makula fonksiyon bozuklugu degerlendirilmifltir. Her ne kadar olgu say s düflük olsa da PHP'de görme alan defekti bulunan ve bulunmayan gruplar karfl lat r ld g nda OKT ile ölçülen ortalama santral makula kal nl klar aras nda istatiksel olarak anlaml fark bulunmamas, ERM olgular nda fonksiyon bozuklugunun makula ödeminin fliddetinden çok, süresi ile ilgili oldugunu düflündürmektedir (20). PHP'de görme alan defekti saptanan grupta ortalama görme keskinligi daha düflük olarak tespit edilmifltir. ERM olgular nda görme keskinligi, makulada oluflan sekonder nörosensoryal retina dekolman na, makulay örten ve distorsiyona ugratan fibröz doku varl g na ve retinal damarlardan kaynaklanan s v s z nt s sonucunda oluflan retina içi ödeme bagl olarak azalabilmektedir (3,22,23). Bütün bu durumlar santral görme alan nda degiflken görme alan defektlerine neden olmaktad r (20). dyopatik ERM'nin özellikle makula distalinde yer almas n n foveada ektopiye neden olabilecegi bildirilmektedir (24). PHP'nin en önemli dezavantaj olgular n fiksasyon özelliklerinin degerlendirilememesidir. Özellikle uzun süreli makula patolojilerinde ekstrafoveal fiksasyon geliflebilecegi ve fiksasyon stabilitesinin bozulabilecegi göz önünde tutulmal d r. Çal flmam zda ortalama görme keskinligi daha düflük olan olgularda PHP'de santral skotom saptanmas, bu olgular n fiksasyon yerleflimlerinin ve karakteristiklerinin degiflmesinden kaynaklanm fl olabilir. Sonuç olarak; PHP halen geliflmekte olan ve santral makula fonksiyonlar n degerlendirmede oldukça ümit vaad eden bir perimetredir. Ancak özellikle fiksasyon yerleflimi ve paterni gelifltirilmesi gereken özellikler aras nda yer almaktad r. KAYNAKLAR 1. Mitchell P, Smith W, Chey T, Wang J J, Chang A. Prevalence and association of epiretinal membranes. The Blue Mountains Eye Study. Austral Ophthalmol 1997;104: Hirokawa H, Jalkh AE, Takahas hi M, Takahashi M, Trempe CL, Schepens CL. Role of the vitreous in idiopathic preretinal macular fibrosis. A m J Ophthalmol 1988;106: Wise GN. Clinical features of idiopathic preretinal macular fibrosis. Schoenberg Lecture. Am J Ophthalmol 1975;79: Preferential Hyperacuity Perimetry Study Group. Preferential hyperacuity perimeter (Preview PHP) for detecting choroidal neovascularization study. O phthalmology 2005; 112: Loewenstein A, Malach R, Goldstein M, Leibovitch I, Barak A, Baruch E, Alster Y, Rafaeli O, Avni I, Yassur Y. Replacing the amsler grid: a new method for monitoring patients with age-related macular degeneration. Ophthalmology 2003;110: Tanikawa A, Horiguchi M, Kondo M, Suzuki S, Terasaki H, Miyake H. Abnormal focal macular electroretinograms in eyes with idiopathic epimacular membrane. Am J Ophthalmol 1999;127: Saito Y, Hirata Y, Hayashi A, Fujikado T, Ohji M, Tano Y. The vis ual performance and metamorphopsia of patients with macular holes. Arch Ophthalmol 2000;118: Bouwens MD, van Meurs JC. Sine Amsler charts:a new method for the follow-up of metamorphopsia in patients undergoing macular pucker surgery. Graefes A rch Clin Exp Ophthalmol 2003;241: Richter-Mueksch S, Vécsei-Marlovits PV, Sacu SG, Kiss CG, Weinges sel B, Schmidt-Erfurth U. Functional macular mapping in patients with vitreomacular pathologic features before and after surgery. A m J Ophthalmol. 2007;144:23-31.

6 dyopatik Epiretinal Membran Varl g nda Santral Makula Fonksiyonlar n n Preferential Hyperacuity Perimetry (PHP) Goldstein M, Loewenstein A, Barak A, Pollack A, Buckelman A, Katz H, Springer A, Schachat AP, Bresssler NM, Bressler SB, Cooney MJ, Alster Y, Rafaeli O, Malach R; Preferential Hyperacuity Perimeter Research Group. Results of a multicenter clinical trial to evaluate the preferential hyperacuity perimeter for detection of age-related macular degeneration. Retina 2005;25: Westheimer G. The spatial sense of the eye. Invest Ophthalmol Vis Sci 1979;18: Enoch JM, Williams RA, Essock EA, Barricks M. Hyperacuity perimetry: assessment of macular function through ocular opacities. Arch Ophthalmol 1984;102: Preferential Hyperacuity Perimeter (PHP) Research Group. Results of a multi-center clinical trial to evaluate the preferential hyperacuity perimeter for detection of age-related macular degeneration. Retina 2005;25: Mc Donald HR, Verre WP, Aaberg TM. Surgical Management of idiopathic epiretinal membranes. Ophthalmology 1986; Shinoda K, Ishida S, Kawashima S, Matsuzaki T, Y amada K, Katsura H. A new method for quantification of metamorphopsia in patients with epiretinal membrane. Jpn J Ophthalmol 2000;44: Akar S, Arvas S, K z lkaya M, Özkan fi. Makula önü membranlar n cerrahi tedavi sonuçlar. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002;32: Öztürkmen C, Eldem B, Kaday fç lar S. Epiretinal membranlarda klinik özellikler, izlem ve cerrahi sonuçlar. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003;33: Moschos M, Apostolopoulos M, Ladas J, Theodossiadis P, Malias J, Moschos M, Papaspirou A, Theodossiadis G. Assessment of macular function by multifocal electroretinogram before and after epimacular membrane surgery. Retina 2001;21: Oh KT, Boldt HC, Maturi RK, Folk JC, Kardon RH. Evaluation of patients with visual field defects following macular hole surgery using multifocal electroretinography. Retina 2000;20: Varano M, Tedes chi M. Disorders of the vitreoretinal interface clinics. Chapter 4.8. In Perimetry and the fundus: an introduction to microperimetry. Midena E. USA. SLACK Incorporated. 2007, Rohrschneider K, Springer C, Blültmann S, Völcker HE. Microperimetry-comparison between the Micro Perimeter 1 and scanning laser ophthalmoscope-fundus perimetry. Am J Ophthalmol 2005;139: Sidd RJ, Fine SL, Owens SL, Patz A. Idiopathic preretinal gliosis. Am J Ophthalmol 1982;94: Appian A P, Hirose T. S econdary causes of premacular fibrosis. Ophthalmology 1989;96: Kamei M, Hisatomi T, Ishibashi T, Tano Y. Epiretinal Membranes. Chapter 16. In Retinal imaging. Huang D, Peter KK, Careen YL, Elias IT. China. M OSBY Elsevier. 2006,

Yafla Bagl Makula Dejenerasyonuna Bagl Geliflen Koroid Neovaskülarizasyonu Tan s nda Yeni Bir Yöntem: Preferential Hyperacuity Perimetri

Yafla Bagl Makula Dejenerasyonuna Bagl Geliflen Koroid Neovaskülarizasyonu Tan s nda Yeni Bir Yöntem: Preferential Hyperacuity Perimetri T. Oft. Gaz. 38, 139-143, 2008 Yafla Bagl Makula Dejenerasyonuna Bagl Geliflen Koroid Neovaskülarizasyonu Tan s nda Yeni Bir Yöntem: Umut Asl Dinç (*), Melda Yenerel (*), Ebru Görgün (*), Murat Öncel (*),

Detaylı

Gizli Koroid Neovaskülarizasyonunda Mikroperimetri Bulgular

Gizli Koroid Neovaskülarizasyonunda Mikroperimetri Bulgular T. Oft. Gaz. 38, 236-241, 2008 Gizli Koroid Neovaskülarizasyonunda Mikroperimetri Bulgular Umut Asl Dinç (*), Melda Nursal Yenerel (*), Ebru Görgün (*), Sinan Tatl p nar (*), rfan Perente (**), Murat Öncel

Detaylı

Fotodinamik lazer tedavisinde bir y ll k sonuçlar m z

Fotodinamik lazer tedavisinde bir y ll k sonuçlar m z Göztepe T p Dergisi 22(4):128132, 2007 ISSN 1300526X KL N K ARAfiTIRMA Oftalmoloji Fotodinamik lazer tedavisinde bir y ll k sonuçlar m z Sevil ARI YAYLALI (*), Aylin ARDAG L AKÇAKAYA (*), Ayfle SÖNMEZ

Detaylı

Klasik ve Gizli Koroid Neovaskülarizasyonlarında Mikroperimetrik Değişiklikler

Klasik ve Gizli Koroid Neovaskülarizasyonlarında Mikroperimetrik Değişiklikler ve Koroid Neovaskülarizasyonlarında Mikroperimetrik Değişiklikler Microperimetric Changes in Classic and Occult Choroidal Neovascularization Fevzi ŞENTÜRK 1, Serra ARF KARAÇORLU 2, Hakan ÖZDEMİR 1, Murat

Detaylı

Epiretinal Membran Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Görsel Prognozu Etkileyen Faktörler

Epiretinal Membran Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Görsel Prognozu Etkileyen Faktörler KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Epiretinal Membran Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Görsel Prognozu Etkileyen Faktörler Factors Influencing Visual Prognosis in Patients Who Underwent Epiretinal Membrane

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

Miyopik Koroid Neovaskülarizasyonlar nda Fotodinamik Tedavi Uygulamalar

Miyopik Koroid Neovaskülarizasyonlar nda Fotodinamik Tedavi Uygulamalar BÖLÜM 13 Miyopik Koroid Neovaskülarizasyonlar nda Fotodinamik Tedavi Uygulamalar OLGU1: M YOP K KORO D NEOVASKÜLAR ZASYONU fi KAYET VE H KAYES Yirmiiki yafl nda bayan hasta sol gözde 10 gündür çarp k görme

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

Diabetik Makula Ödeminde Florosein Anjiografi ve Optik Koherens Tomografi Bulgularının İlişkisi

Diabetik Makula Ödeminde Florosein Anjiografi ve Optik Koherens Tomografi Bulgularının İlişkisi Diabetik Makula Ödeminde Florosein Anjiografi ve Optik Koherens Tomografi Bulgularının İlişkisi The Correlation of Fluorescein Angiografic and Optical Coherence Tomographic Features in Diabetic Macular

Detaylı

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Makula arka kutupta yaklaşı şık k 5mm çapında oval bölgedir. b Ksantofil pigmenti içerir. i Birden fazla ganglion tabakası vardır MAKULA HASTALIKLARI

Detaylı

Vitreomaküler Traksiyon Sendromu ve Epiretinal Membranlarda OCT: Tanı ve Takipteki Önemi

Vitreomaküler Traksiyon Sendromu ve Epiretinal Membranlarda OCT: Tanı ve Takipteki Önemi Vitreomaküler Traksiyon Sendromu ve Epiretinal Membranlarda OCT: Tanı ve Takipteki Önemi Optical Coherence Tomography in Vitreoretinal Traction Syndrome and Epiretinal Membranes Süleyman KAYNAK 1 Güncel

Detaylı

Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Koherens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması*

Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Koherens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması* Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Koherens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması* Comparison of Optical Coherence Tomography Findings of Primary and Secondary Epiretinal Membranes Çiğdem

Detaylı

Lamellar Maküla Deliği Olgularında Klinik Bulgular

Lamellar Maküla Deliği Olgularında Klinik Bulgular Lamellar Maküla Deliği Olgularında Klinik Bulgular Clinical Findings in Patients with Lamellar Macular Hole Ali AYATA 1, Murat SÖNMEZ 2, Kadir ÇOLAKOĞLU 3, Melih ÜNAL 4, Dilaver ERŞANLI 4 Klinik Çalışma

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION

Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION Araştırma Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION Mahmut KAYA, Aylin YAMAN, Ferit Hakan ÖNER, Ali Osman SAATCİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Semptomlar (metamorfopsi, görmede azalma, skotom, fotopsi, karanlık adaptasyonu) (II-, GQ, SR) Tedavi

Detaylı

Mehmet Çak r (*), Osman Çekiç (**), Nefle Molla (***), fiükrü Bayraktar (**), Ömer Faruk Y lmaz (****)

Mehmet Çak r (*), Osman Çekiç (**), Nefle Molla (***), fiükrü Bayraktar (**), Ömer Faruk Y lmaz (****) T. Oft. Gaz. 38, 144-151, 2008 Yafla Bagl Maküla Dejenerasyonuna Bagl Subretinal Koroidal Neovasküler Membranlar n Tedavisinde Tek Bafl na veya ntravitreal Triamsinolonla Kombine Yap lan Oküler Fotodinamik

Detaylı

İdiopatik Makula Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız*

İdiopatik Makula Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız* İdiopatik Makula Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız* Results of Idiopathic Macular Hole Surgery Muzaffer ÖZTÜRK 1, Yasemin ÜN 2, Andaç ERGEN 1, Mustafa ELÇİOĞLU 3 Klinik Çalışma Original Article ÖZ Amaç: İdiopatik

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Koroid Neovaskülarizasyonunda Ranibizumab Monoterapisinin Erken Dönem Sonuçlar

Koroid Neovaskülarizasyonunda Ranibizumab Monoterapisinin Erken Dönem Sonuçlar DOI: 1.4274/tjo. 41. 3 Özgün Araflt rma / Original Article Koroid Neovaskülarizasyonunda Ranibizumab Monoterapisinin Erken Dönem Sonuçlar Early Results of Ranibizumab Monotherapy in Patients with Choroidal

Detaylı

Yafla Ba l Makula Dejeneresans nda Fotodinamik Tedavi Uygulamalar

Yafla Ba l Makula Dejeneresans nda Fotodinamik Tedavi Uygulamalar BÖLÜM 12 Yafla Ba l Makula Dejeneresans nda Fotodinamik Tedavi Uygulamalar KLAS K A IRLIKLI SUBFOVEAL KORO D OLGU1: NEOVASKÜLAR ZASYONU fi KAYET VE H KAYES Yetmiflbefl yafl nda erkek hasta sa gözde 1 y

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Prof. Dr Berati Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Retina Günleri Hilton, İstanbul, 2013 Görmeyi tekrar sağlamak Vitreus hemorajisi Traksiyonel Dekolman

Detaylı

Retina gözün neresinde yer al r? Görevi. Vitreus un retina ile olan iliflkisi nas ld r? Retina y rt klar nas l oluflur? nedir?

Retina gözün neresinde yer al r? Görevi. Vitreus un retina ile olan iliflkisi nas ld r? Retina y rt klar nas l oluflur? nedir? Retina gözün neresinde yer al r? Görevi nedir? Retina gözün içinde arka iç duvar tümüyle kaplayan ince saydam bir dokudur. Retinada fl a duyarl fotoreseptör hücrelerle birlikte sinir lifleri de bulunur.

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

Bilateral Koroid Osteomlu Bir Olgunun Optik Koherens Tomografi Bulguları

Bilateral Koroid Osteomlu Bir Olgunun Optik Koherens Tomografi Bulguları ilateral Koroid Osteomlu ir Olgunun Optik Koherens Tomografi ulguları Optical Coherence Tomography Findings in a Case of ilateral Choroidal Osteoma Mehmet TETİKOLU 1, Yasemin MLKOÇ ÜN 1, Muzeffer ÖZTÜRK

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Olan Hastalarda Posterior Vitre Dekolmanı Görülme Sıklığının, Ultrason ve Optik Koherens Tomografi ile Araştırılması

Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Olan Hastalarda Posterior Vitre Dekolmanı Görülme Sıklığının, Ultrason ve Optik Koherens Tomografi ile Araştırılması KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Olan Hastalarda Posterior Vitre Dekolmanı Görülme Sıklığının, Ultrason ve Optik Koherens Tomografi ile Araştırılması Age-Related Macular

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı TOD Tıbbi Retina Birimi 1. Retina Günleri, 2013 Finansal İlinti Beyanı Sunumda adı geçen ruhsat/izin sahipleri veya ürünlerle herhangi bir

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD kurumsal kimliğini oluşturan değiştirilemez kuralların tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır. Kurumsal kimlik rehberinden yola

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DO I: 10.4274/tjo.42.55376 Özgün Araflt rma / Original Article Başarılı Regmatojen Retina Dekolmanı Ameliyatlarından Sonra Görme Rehabilitasyonunun Sağlanamadığı Olgularda Makulanın Optik Koherens Tomografi

Detaylı

Oküler Hipertansiyon ve Açık Açılı Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Analizi

Oküler Hipertansiyon ve Açık Açılı Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Analizi Oküler Hipertansiyon ve Açık Açılı Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Analizi The Analysis of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Ocular Hypertension and Open Angle Glaucoma

Detaylı

Makula gözün neresidir? Görevi nedir? Yafla ba l makula dejeneresans nas l bir hastal kt r? Baflka ad var m d r?

Makula gözün neresidir? Görevi nedir? Yafla ba l makula dejeneresans nas l bir hastal kt r? Baflka ad var m d r? Makula gözün neresidir? Görevi nedir? Makula gözün arka k sm nda retina tabakas n n üzerinde 4-5 mm çapl merkezi yerleflimli küçük bir alan d r. Cisimlere karfl dan bakt m zda fl k makula üzerinde odakland

Detaylı

Yafla Ba l Makula Dejeneresans Tan s ve Fotodinamik Tedavi Uygulamas nda Optik Koherens Tomografinin Rolü

Yafla Ba l Makula Dejeneresans Tan s ve Fotodinamik Tedavi Uygulamas nda Optik Koherens Tomografinin Rolü BÖLÜM 11 Yafla Ba l Makula Dejeneresans Tan s ve Fotodinamik Tedavi Uygulamas nda Optik Koherens Tomografinin Rolü Optik koherens tomografi biyolojik dokulardan mikron çözünürlü ünde tomografik kesitler

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Spektral Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği*

Spektral Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği* Spektral Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği* Reliability of Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Measurements Using

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

ALGILAMA - ALGI. Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçler.

ALGILAMA - ALGI. Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçler. ALGILAMA Duyum Algı ALGILAMA - ALGI Duyum Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçler. Algılama Duyu verilerini örgütleyip yorumlayarak çevredeki

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler

Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler T. Oft. Gaz. 38, 168-175, 2008 DERLEMELER Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler Tarkan Mumcuoglu (*), Cüneyt Erdurman (*), A. Hakan Durukan (*) ÖZET Son y llarda, optik koherens

Detaylı

Fundus Otofloresans Görüntüleri Nas l De erlendirilir?

Fundus Otofloresans Görüntüleri Nas l De erlendirilir? DOI: 10.4274/tjo.41.22 Derleme / Review Fundus Otofloresans Görüntüleri Nas l De erlendirilir? How to Evaluate Fundus Autofluorescence Images? Sinan Tatl p nar, Ali Ayata* Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Retina Ven Dal Tıkanıklığında İntravitreal Triamsinolon Asetonid Tedavisi Sonrası Maküladaki Değişikliklerin İncelenmesi

Retina Ven Dal Tıkanıklığında İntravitreal Triamsinolon Asetonid Tedavisi Sonrası Maküladaki Değişikliklerin İncelenmesi Retina Ven Dal Tıkanıklığında İntravitreal Triamsinolon Asetonid Tedavisi Sonrası Maküladaki Değişikliklerin İncelenmesi The Evaluation of Macular Changes After Intravitreal Triamcinolone Acetonide in

Detaylı

İyi Gören Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonlu Hastalarda Erken Ranibizumab Tedavisinin Etkinliği*

İyi Gören Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonlu Hastalarda Erken Ranibizumab Tedavisinin Etkinliği* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE İyi Gören Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonlu Hastalarda Erken Ranibizumab Tedavisinin Etkinliği* The Effect of Intravitreal Ranibizumab Treatment For Exudative Age-Related

Detaylı

Maküla Deliği Olgularında Klinik Seyir ve Prognoz

Maküla Deliği Olgularında Klinik Seyir ve Prognoz ORİJİNAL ARAŞTIRMA Maküla Deliği Olgularında Klinik Seyir ve Prognoz Dr. Mehmet ÇITIRIK, a Dr. Emrah Utku KABATAŞ, a Dr. Coşar BATMAN, a Dr. Naciye KABATAŞ, a Dr. Seyhan SONAR ÖZKAN, a Dr. Orhan ZİLELİOĞLU

Detaylı

Makula Deliği Tedavisinde Brilliant Mavisi Yardımı ile İnternal Limitan Membran Soyulması

Makula Deliği Tedavisinde Brilliant Mavisi Yardımı ile İnternal Limitan Membran Soyulması ARAŞTIRMA YAZISI Göz Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 Temmuz 2010 Makula Deliği Tedavisinde Brilliant Mavisi Yardımı ile İnternal Limitan Membran Soyulması Abdullah

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

D ABET K RET NOPAT. Prof. Dr. Murat Karaçorlu

D ABET K RET NOPAT. Prof. Dr. Murat Karaçorlu .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Diabetes Mellitus Sempozyumu 18-19 Aral k 1997, stanbul, s. 61-67 D ABET K RET NOPAT Prof. Dr. Murat Karaçorlu Diabetes mellitus karbonhidrat,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Ranibizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları

Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Ranibizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Ranibizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları The Long Term Results of Ranibizumab Therapy Results in Age-Related Macular Degeneration

Detaylı

Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda İntravitreal Ranibizumab Uygulamalarında Son Fonksiyonel ve Anatomik Başarıya Etkili Faktörler*

Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda İntravitreal Ranibizumab Uygulamalarında Son Fonksiyonel ve Anatomik Başarıya Etkili Faktörler* Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda İntravitreal Ranibizumab Uygulamalarında Son Fonksiyonel ve Anatomik Başarıya Etkili Faktörler* Factors Affecting the Final Visual Acuity and Anatomical Success in Intravitreal

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

RETİNADAKİ YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONUNUN (YBMD),

RETİNADAKİ YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONUNUN (YBMD), 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RETİNADAKİ YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONUNUN (YBMD), İSTATİSTİKSEL VE BÖLGE BÜYÜTME YÖNTEMLERİ İLE BÖLÜTLEME

Detaylı

Günümüzde Fundus Floresein Anjiyografinin Yeri. Dr. Hürkan Kerimoğlu, FICO N. E. U. Meram Tıp Fakültesi

Günümüzde Fundus Floresein Anjiyografinin Yeri. Dr. Hürkan Kerimoğlu, FICO N. E. U. Meram Tıp Fakültesi Günümüzde Fundus Floresein Anjiyografinin Yeri Dr. Hürkan Kerimoğlu, FICO N. E. U. Meram Tıp Fakültesi Sunumda adı geçen ruhsat/izin sahipleri veya ürünlerle herhangi bir finansal ilintim yoktur 1871 Adolf

Detaylı

Optik Koherens Tomografisine Göre Farklı Morfolojideki Diyabetik Maküla Ödemi Alt Gruplarının Tek Doz İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonuna Yanıtı

Optik Koherens Tomografisine Göre Farklı Morfolojideki Diyabetik Maküla Ödemi Alt Gruplarının Tek Doz İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonuna Yanıtı DOI: 10.4274/tjo.93899 Özgün Araflt rma / Original Article Optik Koherens Tomografisine Göre Farklı Morfolojideki Diyabetik Maküla Ödemi Alt Gruplarının Tek Doz İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonuna

Detaylı

Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminin Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab (Lucentis ) Enjeksiyonunun Etkinliği*

Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminin Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab (Lucentis ) Enjeksiyonunun Etkinliği* Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminin Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab (Lucentis ) Enjeksiyonunun Etkinliği* Efficacy of Intravitreal Ranibizumab (Lucentis ) Injection for the Treatment of

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sırasında Uygulanan Ultrason Süresinin Maküla Kalınlığı ve Görme Keskinliği Üzerine Etkisi

Katarakt Cerrahisi Sırasında Uygulanan Ultrason Süresinin Maküla Kalınlığı ve Görme Keskinliği Üzerine Etkisi DO I: 10.4274/tjo.41.33042 Özgün Araştırma / Original Article Katarakt Cerrahisi Sırasında Uygulanan Ultrason Süresinin Maküla Kalınlığı ve Görme Keskinliği Üzerine Etkisi Effect of Ultrasound Time on

Detaylı

Optik Koherens Tomografinin Glokomda Yeri

Optik Koherens Tomografinin Glokomda Yeri Optik Koherens Tomografinin Glokomda Yeri Application of Optical Coherence Tomography in Glaucoma Ali AYDIN, 1 Ahmet Hamdi BİLGE 2 Güncel Konu Quest Editorials ÖZ Glokom, gözü etkileyen çeşitli hastalıkların

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Asistan Göz Hekimlerinin Dikey C/D Oran Ölçümleri ile Optik Kohorens Tomografi Sonuçlar n n Karfl laflt r lmas

Asistan Göz Hekimlerinin Dikey C/D Oran Ölçümleri ile Optik Kohorens Tomografi Sonuçlar n n Karfl laflt r lmas T. Oft. Gaz. 38, 28-32, 2008 Asistan Göz Hekimlerinin Dikey C/D Oran Ölçümleri ile Optik Kohorens Tomografi Sonuçlar n n Karfl laflt r lmas Y ld r m Bayez t fiakalar (*), Kaan Ünlü (*), Selahattin Ugur

Detaylı

Maküla Hastalıkları DERMAN. Faruk Öztürk. Resim 1. Maküla Anatomisi. Derman Tıbbi Yayıncılık 1

Maküla Hastalıkları DERMAN. Faruk Öztürk. Resim 1. Maküla Anatomisi. Derman Tıbbi Yayıncılık 1 Kitap Bölümü DERMAN Maküla Hastalıkları Faruk Öztürk Anatomi: Maküla, gözün arkasında retinanın merkezi kısmında bulunan 5-6 mm lik yer kaplayan ışığa çok duyarlı bir bölgedir. Burada ganglion hücre tabakası

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Fotodinamik Tedavi ile lgili Klinik Çal flmalar

Fotodinamik Tedavi ile lgili Klinik Çal flmalar BÖLÜM 8 Fotodinamik Tedavi ile lgili Klinik Çal flmalar Yafla ba l maküla dejenerasyonu ya da baflka nedenlerle ortaya ç kan subfoveal koroid neovaskülarizasyonlar n n tedavisinde kullan lmak üzere verteporfin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Retinitis Pigmentozaya Bağlı Kistoid Maküla Ödeminde Topikal Brinzolamid Tedavisi*

Retinitis Pigmentozaya Bağlı Kistoid Maküla Ödeminde Topikal Brinzolamid Tedavisi* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Retinitis Pigmentozaya Bağlı Kistoid Maküla Ödeminde Topikal Brinzolamid Tedavisi* Brinzolamide Therapy in Cystoid Macular Edema Secondary to Retinitis Pigmentosa Zeynep

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

A LE PLANLAMASI YÖNTEMLER YLE LG L TUTUMLARIN ETK N A LE PLANLAMASI DANIfiMANLIK H ZMET ÖNCES VE SONRASINDA KARfiILAfiTIRILMASI

A LE PLANLAMASI YÖNTEMLER YLE LG L TUTUMLARIN ETK N A LE PLANLAMASI DANIfiMANLIK H ZMET ÖNCES VE SONRASINDA KARfiILAfiTIRILMASI ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) A LE PLANLAMASI YÖNTEMLER YLE LG L TUTUMLARIN ETK N A LE PLANLAMASI DANIfiMANLIK H ZMET ÖNCES VE SONRASINDA KARfiILAfiTIRILMASI Esra Esim BÜYÜKBAYRAK 1, Bülent KARS

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MAYIS 2017 Katarakt Operasyonu Sırasında Ön Vitrektomi ve/veya Vitreoretinal Cerrahi Yapılan Hasta Oranı Gösterge Kodu

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Multipl Sklerozda Retina Sinir Lifi Tabakas Kal nl

Multipl Sklerozda Retina Sinir Lifi Tabakas Kal nl DOI: 10.4274/tjo. 41.0 1 Özgün Araflt rma / Original Article Multipl Sklerozda Retina Sinir Lifi Tabakas Kal nl Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Multiple Sclerosis Hatice Daldal, Özlem Yalç n Tök,

Detaylı

Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi

Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi Dr. Nihal Demircan Çukurova Üniversitesi 1. Retina Günleri 7-8 Aralık 2013 Diabetik Makula Ödemi (DMÖ) Kan retina bariyerinde bozulma Vazoaktif faktörler VEGF IGF

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Fotodinamik Tedavi Uygulama Protokolu

Fotodinamik Tedavi Uygulama Protokolu BÖLÜM 9 Fotodinamik Tedavi Uygulama Protokolu OLGU SEÇ M KR TERLER Fotodinamik tedavi yafla ba l makula dejeneresans ve di er nedenlere ba l koroid neovaskülarizasyonlar nda etkinli i çok merkezli randomize

Detaylı

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN KIRMA KUSURLARI Dr. Ümit BEDEN Cisimlerinin görüntülerinin retina üzerinde net olarak oluşabilmesi için sağlıklı bir refraksiyon sistemi gereklidir. Göz görme organıdır, hastalıkları sıklıkla görme bozukluğuna

Detaylı

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 1 SB. Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Göz Klini i, stanbul 2 SB. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2.Göz

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

Sarkoidoz Üveitinde Klinik Özellikler ve Bulgular

Sarkoidoz Üveitinde Klinik Özellikler ve Bulgular T. Oft. Gaz. 38, 33-37, 008 Sarkoidoz Üveitinde Klinik Özellikler ve Bulgular Mehmet Ç t r k (*), Murat Serkan Songur (**), Emel Soykan (*), Nilüfer Berker (*), Orhan Zilelioglu (***) ÖZET Amaç: Sarkoidoz

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı