GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR"

Transkript

1 BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

2 BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı sürekli yaşadığı yerden başka yerlere toplu olarak veya bireysel olarak kalıcı veya geçici olarak yerleşmeleri olayına göç denir. Göçlerin nedenleri çeşitlilik gösterir. İlk Çağ da göçler daha çok doğa olaylarından kaynaklanırken teknoloji geliştikçe ortaya ekonomik, siyasi ve sosyal nedenler çıkmıştır. Doğal Nedenler: Erozyon Kuraklık Depremler Volkanik püskürmeler Sel ve su baskınları Heyelanlar Yangınlar Sosyal Nedenler: Eğitim Hızlı nüfus artışı Dini sebepler Macera arama Kültürel farklar Sağlık hizmetlerinin yetersizliği olarak kalıcı veya geçici olarak yerleşmele- % 6 ri olayına göç denir. Göçlerin birçok sebe- bi vardır. Bunlar sosyal, siyasi, ekonomik ve 4 doğal nedenler olabilir. 3 Aşağıdakilerden hangisi sosyal sebeple 1 meydana gelen göçlerin nedenlerinden 2 biri değildir? la olması B) Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması A) I C) Tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması 98 III Ölüm IV V Artış B) II C) III D) IV E) V 4. Bir ülke nüfusunun ulusal sınırları içinde D) Daha iyi eğitim görme isteği E) Dini ibadetleri yerine getirme isteği 2. Göçlerin nedenleri çeşitlilik gösterir. İlk çağda göçler daha çok doğa olaylarından kaynaklanırken, teknoloji geliştikçe ortaya eko- yaptıkları yer değiştirme hareketine iç göç denir. İç göçler kırdan kıra, kırdan kente, kentten kıra veya kentten kente doğru olabilir. Kırdan kente yapılan göçler hangi tip ülkelerde daha yoğundur? nomik, siyasi ve sosyal nedenler çıkmıştır. A) Çok gelişmiş ülkelerde Göçülen yer ile göç edilen yerlerde insan- B) Gelişmiş tarım ülkeleri ları göç hareketine zorlayan nedenleri itici C) Gelişmemiş ülkeler ve çekici nedenler şeklinde gruplandırmak D) Gelişmekte olan ülkeler E) Gelişmiş sanayi ülkeleri Aşağıdkilerden hangisi insanların yaşadıkları yerleri terk etmesine neden olan. Kırdan kente yapılan göçler üzerinde itici faktörler arasında gösterilebilir? aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? A) Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar A) Tarımsal faaliyetlerde nadas yönteminin uygulanmasının B) Daha yüksek ücretli iş bulma isteği Siyasi Nedenler Savaşlar Mübadeler Etnik çekişmeler İhtilaller İç isyanlar Terör olayları Sınır değişiklikleri II Buna göre, hangi ülkenin nüfusunun dışarıdan aldığı göçlerle arttığı söylenebilir? A) Kırsal kesimde nüfus artış hızının faz- mümkündür. Ekonomik Nedenler İş imkânları Doğal kaynakların varlığı Geçim sıkıntısı Gelir dengesizliği Tarımda makineleşme Toprakların miras yoluyla bölünmesi I Doğum COĞRAFYA sal nedenlerden dolayı sürekli yaşadığı yerden başka yerlere toplu olarak veya bireysel B) Kırsal kesimde meydana gelen doğal afetler C) Aile, akraba ve arkadaş ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği C) Toprakların miras yoluyla küçülmesinin D) Kişisel ve inanç özgürlüklerini daha iyi D) Kırsal alanda sosyal hizmetlerin yetersiz olması yaşama isteği E) Sağlık, eğitim, eğlence ve alışveriş gibi E) Nöbetleşe tarım faaliyetlerinin yaygın olmasının olanaklardan daha iyi yararlanma isteği 1. C 2. A 3. C 4. D. E

3 9. Doğum oranı düşük olmasına karşın nüfus hareketine denir. Genellikle tarım, yaylacılık, inşaat işleri, turizm faaliyetleri gibi ekonomik etkinlikler, bu tür göçlerin nedenleridir. artış hızı fazla olan bölgeler göç alırlar. Doğurganlık %o 2 2 Paragrafta bazı özellikleri verilen göç hareketi aşağıdakilerden hangisidir? 1 1 A) Sürekli iç göç B) Mevsimlik iç göç I II Doğurganlık %o 2 C) Mübadele D) Mülteci göçü Nüfus Artış İnsanların yaşadıkları yerlerden başka yer- lere, bir daha geri dönmemek üzere ve gittikleri yerlerde kalıcı olarak yerleşmek amacıyla yaptıkları göç hareketine daimi (sürekli) göçler adı verilir. Sürekli göçler gönüllü olabileceği gibi zorunlu da olabilir. Ülke içinde olabileceği gibi ülkeler arasında da olabilir. A) Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal iş gücü ihtiyacının azalması 1 Doğurganlık Nüfus Artış V Yukarıda beş bölgenin doğum ve nüfus artış hızı oranlarının gösterildiği bir grafikler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ülke içinde insanların bulundukları yerleri daimi olarak terk etmesinin nedenleri arasında gösterilemez? IV Buna göre, yukarıdaki grafiklerde gösterilen hangi bölgeler daha fazla göç almıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V 1. Aşağıdaki grafikte aynı kıtada yer alan beş ülkede aynı nüfus sayımı döneminde toplam nüfus ve doğum sonrası hayatta kalan bebek sayısı gösterilmiştir. B) Kırsal kesimde iş imkânlarının sınırlı olması C) Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkânlarının fazlalığı Nüfus (Milyon) İşsizlik Dini, siyasi ve etnik baskılar Güvenlik ihtiyacı Kamulaştırma faaliyetleri Göçlerin çekici nedenleri İnsanların içinde bulundukları yaşam standartlarını yükseltme isteği Daha iyi eğitim alma isteği Sağlık, alışveriş gibi olanaklardan daha iyi yararlanma isteği Kariyer yapma isteği Daha yüksek ücretli iş bulma isteği Kişisel ve inanç özgürlüklerini daha iyi yaşama isteği Aile, akraba ve arkadaş ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği. 8 E) Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılayamaması Aşağıdakilerden hangisi, kırsal kesim- 2 den şehirlere olan göçü azaltmak amacıyla alınacak tedbirlerden biri değildir? A) Küçük sanayi tesisleri oluşturmak I II III Toplam Nüfus B) Eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak IV V Doğum Sonrası Hayatta Kalan Bebek C) Ulaşım imkânlarını artırmak Bu sayım döneminde hangi ülke daha fazla göç vermiştir? D) İş olanaklarını artırmak A) I ve II B) I ve III E) Çiftçileri mera hayvancılığına teşfik etmek C) II ve IV D) III ve V 7. D Göçlerin itici nedenleri Nüfus artış hızının yüksek olması Savaşlar Doğal Afetler Sosyal hizmetlerin yetersizliği Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar 1 D) Ülke genelinde nüfusun dağılışında görülen dengesizlik 6. B 2 Nüfus Artış 2 1 Nüfus Artış 2 III Doğurganlık %o E) Zorunlu göç Nüfus Doğurganlık Artış %o E 9. C BİLGİ Nüfusun ülke içerisinde yer değiştirmesine iç göç denir. Ülke nüfusunda bir değişme olmaz ancak ülke içi nüfus dengesi bozulur. İç göç hareketini; Kırdan şehre, Kırdan kıra, Şehirden şehre, Şehirden kıra olmak üzere dört grup altında ele almak mümkündür. İç göçler mevsimlik iç göç ve daimi iç göç olmak üzere ikiye ayrılır. E) IV ve V 1. C 99 COĞRAFYA Nüfus Doğurganlık Artış %o BÖLÜM 6. Yıl içerisinde, belirli dönemlerde yapılan göç

4 BÖLÜM COĞRAFYA Yıl içerisinde, belirli dönemlerde yapılan göç hareketine mevsimlik göç denir. Genellikle tarım, yaylacılık, inşaat işleri, turizm faaliyetleri gibi ekonomik etkinlikler, mevsimlik olarak yapılan göçlerin nedenleridir. İnsanların yaşadıkları yerlerden başka yerlere, bir daha geri dönmemek üzere ve gittikleri yerlerde kalıcı olarak yerleşmek amacıyla yaptıkları göç hareketine daimi (sürekli) göçler adı verilir. Sürekli göçler gönüllü olabileceği gibi zorunlu da olabilir. Ülke içinde olabileceği gibi ülkeler arasında da olabilir. İç Göçlerin Nedenleri: Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artması Toprağın verimsiz hale gelmesi Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal iş gücünün azalması Kırsal kesimde iş imkânlarının sınırlı olması Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkânlarının fazlalığı Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı UYARI! İç göçler sonucu nüfus, ülke sınırları içerisinde yer değiştirdiği için toplam nüfusta artma ya da eksilme olmaz. Nüfusun dağılımı ve cinsiyet dengesi, bölgeden bölgeye değişir. Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. Dini, ekonomik, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesi, ferdi sebeplerle yer değiştirmeye... denmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? A) Sığınmacı B) Mülteci C) Mübadele D) Göç E) Nüfus artışı 2. Aşağıdaki grafikte beş farklı yöredeki kadın ve erkek nüfus oranları gösterilmiştir. % I II Erkek III IV V Kadın Bu grafiğe göre, hangi yörenin ya da yörelerin en fazla göç verdiği söylenebilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve V E) IV ve V 3. Bir ülkede erkek nüfus fazla olmakla birlikte kırsal kesimde kadın nüfusun fazla olduğu dikkat çekiyorsa, bu ülkenin nüfus yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ekonomik kaynaklar yeterli seviyededir. B) Kırsal kesimde kız çocuğu doğumları erkek çocuğu doğumlarından fazladır. C) Kırsal kesimde birden fazla kadınla evlenilmektedir. D) Kırdan kente göç olgusu yaşanmaktadır. E) Kişi başına düşen gelir yüksektir. 4. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir? A) Gecekondulaşmanın artması B) Şehirlerde suç oranlarının artması C) Verimli tarım arazilerinin yerleşmeye açılması D) Kentlerde alt yapı yatırımlarının yetersiz kalması E) Kırsal kesimden kentlere yoğun bir göç yaşanması. Aşağıdaki grafikte, iki farklı bölgenin nüfus artış oranları verilmiştir. Kişi (milyon) II. bölge Kent Kişi (milyon) Kır I. bölge Bölgelerin gelişmişlik seviyelerinin nüfus artışı ile ilişkisi göz önüne alındığında, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) II. bölgenin gelişmemiş, I. bölgenin gelişmiş olduğu söylenebilir. B) I. bölgede kentleşme oranı daha yüksektir. C) I. bölgede genel olarak çalışanların yaş ortalaması yüksektir. D) Her iki bölgenin nüfus artış miktarları birbirine eşittir. E) II. bölgenin bağımlı nüfus oranı daha fazladır. 6. Gelişmemiş yerlerden gelişmiş yerlere doğru yapılan göçler beraberinde birtakım sorunları da getirmektedir. Aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu tür sorunlar daha belirgin olarak yaşanmaktadır? A) Batı Avrupa B) Avustralya C) Amazon Havzası D) Kuzey Afrika E) Muson Asyası Test D 2. C 3. D 4. E. D 6. A

5 7. Aritmetik nüfus yoğunluğu aşağıda verilen şehirlerden hangisinde nüfus mevsimden mevsime en fazla değişim göstermektedir? A) Aksaray B) Hartum C) Yeni Delhi D) Nairobi E) Venedik 8. Co rafi, siyasi ve ekonomik nedenlerden dolay Orta Asya Türkleri de dünyan n başka yerlerine göç etmek zorunda kalm şt r. Milâttan önceki devirlerden başlayıp, milattan sonraki devirlerde de devam eden Türk göçlerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Ana yurt topraklarındaki artan nüfus nedeniyle geçim kaynaklarının yetersiz kalması B) Orta Asya daki olumsuz iklim değişikliklikleri C) Sanayi Devrimi nedeniyle Avrupa nın iş gücüne duyduğu ihtiyacın artması D) Boylar arasındaki siyasi anlaşmazlıklar ve sonucunda yapılan savaşlar E) Dış baskılar karşısında (Çin ve Moğol baskıları) esaret altına girmektense yurtlarını terk edip yeni topraklara yerleşme arzusu 9. Orta Asya da yaşayan Türkler çeşitli nedenlerle ana yurtlarından göç ettiler. Tarihte buna Büyük Göçler diyoruz. Dünyada iklim şartlarının değişmeye başlaması ile Buzulların kuzeye çekilmesi ile Orta Asya da sıcaklığın artması kuraklık ve çölleşmeye yol açmıştır. Yurtlarında iklim değişikliği sonucu oluşan kuraklık, toprakları verimsizleştirdi. Ortaya çıkan geçim sıkıntısı ve artan nüfusa toprakların yetmemesi göçe neden olmuştur. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu topluluklar çeşitli yönlere doğru göç etmişlerdir. 1. Orta Asya da yaşayan Türkler çeşitli nedenlerle ana yurtlarından göç ettiler. Tarihte buna Büyük Göçler diyoruz. Göçlerin en büyük nedeni doğal nedenlerdir. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Orta Asya dan göç etme nedenleri arasında gösterilemez? A) 1. yüzyıl ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması B) Kuraklık (otlaklar kurumuş, hayvanlar beslenememiş) C) Salgın hastalıklar (hayvanlar telef olmuş) D) Ekonomik sıkıntıların başlaması E) Nüfus artışı 11. Aşağıdaki grafiklerde beş ülkenin aynı zaman dilimi içinde doğal ve genel nüfus artışları verilmiştir. Hangisinin daha fazla göç aldığı söylenebilir? Nüfus artış oranı (%o) Nüfus artış oranı (%o) A) B) Nüfus artış oranı (%o) Nüfus artış oranı (%o) 2 C) D) 1 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖÇ HİKÂYELERİ Türklerin Orta Asya dan Göçü Orta Asya da yaşayan Türkler çeşitli nedenlerle ana yurtlarından göç ettiler. Tarihte buna Büyük Göçler adı verildi. Göçlerin en büyük nedeni ekonomik nedenlerdir. Dünyada iklim şartlarının değişmeye başlaması ile buzulların kuzeye çekilmesi ile Orta Asya da sıcaklığın artması, kuraklık ve çölleşmeye yol açmıştır. Yurtlarında iklim değişikliği sonucu oluşan kuraklık, toprakları verimsizleştirdi. Ortaya çıkan geçim sıkıntısı ve artan nüfusa toprakların yetmemesi göçe neden olmuştur. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu topluluklar çeşitli yönlere doğru göç etmişlerdir. Türk göçlerinin nedenlerini; İklim koşulları ve ekonomik güçlükler, Türk boyları arasındaki mücadeleler ve dış baskılar şeklinde özetleyebiliriz. Atın evcilleştirilmiş olması, ara- BÖLÜM COĞRAFYA Buna göre Türkler in ana yurtlarını terk etmelerindeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik nedenler B) Askeri nedenler C) Sosyal nedenler D) Doğal nedenler E) Siyasal nedenler Nüfus artış oranı (%o) E) Doğal Artış Genel Artış ba ve tekerleğin bilinmesi de göçleri kolaylaştırmıştır. 7. E 8. C 9. D 1. A 11. D 11

6 BÖLÜM COĞRAFYA Kavimler Göçü 4. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Kavimler Göçü, tarihteki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biridir. Bu yüzyılın sonlarına doğru değişen dünya iklimi, birçok kavmin yaşam alanı olan Orta Asya iklimini olumsuz yönde etkilemiştir. Kuzeye doğru çekilen buzullar Orta Asya iklimini değiştirmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak oluşan kurak iklim, bu alanda yaşayan toplulukları, daha uygun iklim koşullarının hüküm sürdüğü bölgelere göç etmeye zorlamıştır. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bu kavimler, çeşitli göç yolları izlemişlerdir. Göç yolları: Kuzeye gidenler Sibirya ya, Doğuya gidenler Çin ve Uzak Doğu ülkelerine, Güneye gidenler Hindistan, Afganistan ve Çin e, Batıya gidenlerin bir kısmı Hazar Denizi nin kuzeyinden Karadeniz in kuzeyine ve Avrupa ya, bir kısmı da Hazar Denizi nin güneyinden İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu ya göç etmişlerdir. Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen tarihteki en önemli kitlesel göç hareketlerinden biridir. Büyük Hun Devleti nin yıkılmasıyla Türk kolları arasında mücadelelerin başlaması, iklim koşullarının değişmesiyle ortaya çıkan kuraklık ve artan nüfus nedeniyle yeni yerleşim yeri arayışları insanların göç etmesinin başlıca nedenleridir. Yukarıdaki metinde hangi göçten söz edilmektedir? A) Orta Asya göçleri B) Mübadele göçleri C) Afrika dan Amerika ya yapılan göçler D) Yeni Dünya ya göçler E) Kavimler göçü yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Kavimler Göçü, tarihteki en önemli kitlesel göç hareketlerinden biridir. Orta Asya dan başlayan göçler çeşitli yönlere doğru olmuştur. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu kavimlerin izlediği başlıca göç yolları şunlardır: I. Kuzeye gidenler Sibirya ya, II. Doğuya gidenler Çin ve uzak doğu ülkelerine, III. Güneye gidenler Hindistan, Afganistan ve Çin e IV. Batıya gidenlerin bir kısmı Hazar Denizi nin kuzeyinden Avrupa ya bir kısmı da Hazar Denizi nin güneyinden İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu ya V. Güneybatıya gidenler Pakistan, Afganistan üzerinden Hindistan ve Hint Okyanusu kıyılarını takip ederek Afrika ya göç etmişlerdir. Yukarıda verilen göç yollarından hangisi kavimler göçü sırasında izlenmemiştir? A) Yalnız II B) Yalnız V C) I ve III D) III ve V E) IV ve V 3. Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü nün sonuçlarından biri değildir? A) Avrupa da sosyal ve siyasal yapının bozulması B) Avrupa da yeni ulusların oluşması C) Feodalitenin ortaya çıkması D) Hristiyanların kutsal saydığı toprakların Müslümanların eline geçmesi E) Roma İmparatorluğu nun ikiye bölünmesi 4. Balkanlardan Anadolu ya göçün ilk dönemi, 184 yılında Sırp isyanı ile başladı. 184 te isyan eden Sırpların şiddet hareketleri sırasında, Semendire ye bağlı yerlerde Türklere karşı girişilen katliamdan kaçanlar, Rumeli ve Bosna-Hersek e göç etti da yapılan Akkerman Antlaşması ile 1 bin Türk, Sırbistan dan göç etmek zorunda kaldı yılında Sırpların zulmünden kaçan 1 bin civarında Boşnak da Türklerle birlikte Anadolu ya göç etti. Yine yılları arasında 3 bin, yılları arasında da 3 bin Türk, Sırbistan dan göç etti. Göç edenlerin bir kısmı ise yollarda hastalık ve açlıktan öldü. Yukarıda bazı özelikleri verilen Balkan göçleri hangi tür göçlere örnek olarak gösterilebilir? A) Mübadele göçleri B) Siyasi göçler C) İşçi göçleri D) Yeni Dünya ya göçler E) Sığınmacı göçler. 4. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Kavimler Göçü ile gidilen yerlerden biri değildir? A) Çin B) ABD C) Hindistan D) Sibirya E) İran Test E 2. B 3. D 4. E. B

7 6. Aşağıdaki grafikte iki farklı ülkenin nüfus artış durumları verilmiştir. Kişi (milyon) I. ülke :Doğal Artış Kişi (milyon) II. ülke :Göçlerle Artış Buna göre, bu iki ülke ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) I. ülkede demografik yatırımlar daha azdır. B) Il. ülkenin doğal nüfus artışı, I. ülkenin göç yoluyla nüfus artışına eşittir. C) li. ülkenin eğitim seviyesi daha yüksektir. D) li. ülkede kişi başına düşen gelir daha yüksektir. E) Her iki ülkenin nüfus artış miktarı birbirine eşittir. 7. Coğrafi Keşifler, 1. yüzyıl ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlattıkları ve yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan keşifleri ifade eder. Keşfedilen yerlere, özellikle Amerika ya Avrupa dan pek çok insan göç etti. Avrupa kültür ve uygarlığı yeni yayılma alanları buldu. Yukarıda bazı özellikleri anlatılan Coğrafi Keşifler in yapılmasındaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyasal nedenler B) Ekonomik nedenler 8. Yunanistan dan Türkiye ye ilk göçler 182 yılında Mora isyanından sonra başladı. Avrupa dan gelen gönüllü askerlerle Rum çeteciler, Teselya ve Ege adaları ile Mora da oturan Türk ve Müslüman halka zulmetmeye başladı ve 32 bin Müslüman Türk ü öldürdü. Rusya ile İngiltere arasında yapılan anlaşma ile 1826 yılında bağımsız Yunan devleti kuruldu ve Müslüman halkı Yunanistan dan çıkarma kararı alındı. Bu kararla birlikte Türkler yüzyıllarca yaşadıkları coğrafyadan sürgün edilmeye başlandı. Paragrafta anlatılan göç hareketi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? A) Mübadele göçleri B) Siyasi göçler C) İşçi göçleri D) Yeni Dünya ya göçler E) Mülteci göçleri 9. Beyin göçü iyi eğitim görmüş, kalifiye ve yetenekli iş gücünün, yetiştiği az gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülkeden, gelişmiş bir ülkeye göçü olarak tanımlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında gösterilemez? A) Fikir üretiminin ve buluşun para etmemesi ve desteklenmemesi, B) Siyasetin ve kayırmacılığın iş hayatına girip, onu kontrol etmesi, C) Bilim ve teknolojiye değer vermeme, D) Aile içi geçimsizliklerin fazla olması E) Üniversite mezunlarının meslekleriyle ilgisiz işlerde çalışması, 1. Türkiye beyin göçü en fazla olan 34 ülke içinde 24. sırada yer almakta olup maalesef iyi eğitim gören her yüz kişiden 9 unu kaybetmektedir. Beyin göçü Dünyada da önemli bir sorundur. Aşağıdaki ülkelerden hangisi beyin göçü alan ülkeler arasında gösterilemez? Yeni Dünya ya Göçler Haçlı Seferleri sonrasında pusulayı öğrenen Avrupalı denizciler 1. yüzyılın sonlarından itibaren açık denizlere açılarak büyük keşifler yapmışlardır. Bu denizcilerin başında Kristof Kolomb, Macellan ve Vasco dö Gama gelmektedir. Keşfedilen kıtalardaki zenginlikleri duyan Avrupalılar başta Amerika olmak üzere Hindistan, Afrika ve Okyanusya ya yayılarak büyük sömürge kolonileri kurdular. 1.yüzyıldan itibaren açık bir şekilde ekonomik nedenlerden kaynaklanmıştır. Bu devletlerden İngilizler; Kuzey Amerika, Hindistan, Yeni Zelanda ve Afrika nın çeşitli kesimlerinde Fransızlar; Kuzey Amerika, Güney Amerika nın kuzeyinde ve Afrika da İspanyollar; Brezilya hariç Güney Amerika da Portekizliler; Brezilya ve Afrika da koloniler kurmuşlardır. Pusulanın icadı Avrupalı denizcileri yeni yerleri keşfetmeye yöneltmiştir. Yeni Dünya olarak adlandırılan Amerika ya yapılan bu göç hareketi 19. yüzyılda büyük bir hız kazanmıştır. Bunda Sanayi Devrimi ile birlikte teknoloji ve ulaşım olanaklarının gelişmesinin etkisi vardır. Bu yüzyılda Avrupalı göçmenlerin çoğu siyasi baskılardan kaçmak, dinsel inançlarını özgürce yaşamak, ülkelerinde kendilerine tanınmayan fırsatlardan yararlanmak ve macera arayışı gibi nedenlerle Amerika ya göç etmişlerdir. BÖLÜM COĞRAFYA C) Sosyal nedenler D) Doğal nedenler E) Askeri nedenler A) Kanada B) ABD C) Çin D) Fransa E) Güney Afrika Cumhuriyeti 6. A 7. B 8. E 9. D 1. C 13

8 BÖLÜM COĞRAFYA Mübadele Göçleri Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlerdir. Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi protokolü imzalanmıştır. Bu göçler Romanya ile Bulgaristan ve Hindistan ile Pakistan arasında da olmuştur. Bu göçler insanların gönüllü olarak yaptıkları göç hareketleri olmayıp zorunlu göçlerdir. Doğal Afetlerin Neden olduğu Göçler Göçlerin önemli bir kısmı doğal afetler sonucu ortaya çıkar. Göçlere neden olan doğal afetlerin başında kuraklık gelir. İklim değişiklikleri nedeniyle meydana gelen kuraklık insanların yaşamını zorlaştırdığı için göçe neden olur. 4. ve. yüzyıllarda Hunlar ve Moğollar kuraklık nedeniyle Orta Asya dan göç etmişlerdir. Beyin Göçü Bir ülkede, bilim ve tekniğin gelişmesine katkıda bulunabilecek kişilerin daha iyi bir ücret, daha iyi bir çalışma ortamı olanakları nedeniyle daha gelişmiş ülkelere göç etmesine beyin göçü denir. İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin nitelikli kişilerinin sanayileşmiş ülkelere gitmesidir. Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. Günümüzde göç türlerinden biri de beyin göçüdür. Yetişmiş, kaliteli ve eğitimli insanların göç etmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz bu göç türü özellikle 196 lı yıllardan sonra hız kazanmıştır. Gelişmiş ülkelerin eğitimli insanlara daha iyi olanaklar sağlaması, bu göçün özellikle bu ülkelere doğru olmasına neden olmuştur. Aşağıdaki ülkelerden hangisi beyin göçü alan ülkelerden biridir? A) Türkmenistan B) Tunus C) Azerbaycan D) Afganistan E) Güney Afrika Cumhuriyeti 2. Demografi uzmanının aynı kıta yer alan iki ülkede, ülkelerin demografik özellikleri üzerine yaptığı araştırmalarda elde ettiği verilerden yola çıkarak yayınladığı makalesinde; X ülkesinde son yıllarda göç hareketlerinin yoğunlaştığını ve bunda özellikle son yıllarda yağışların azalmasından ve yanlış su kullanımından dolayı oluşan kuraklığın etkili olduğunu ve bu durumun ekonomik yapıyı olumsuz yönde etkilediğini, Y ülkesinde ise, yaşanan göçlerde ülke içinde etnik grupların anlaşamadığını ve her an bir iş savaşın çıkma ihtimalinden dolayı insanların ülkeyi terketmeye başladıklarını yazmıştır. Buna göre; I. X ülkesinde göçlerin en önemli nedeninin doğal afetler olduğunu, II. Y ülkesinde yapılan göçlerin çoğunlukla siyasi nedenlere dayandığını, III. X ülkesinde yapılan göç sonrasında insanların bir daha yurtlarına dönmeyebileceği, IV. Y ülkesinde ise göç hareketine katılanların mülteci durumuna düşebileceği, düşüncelerinden hangisi ya da hangilerinin doğru olabileceği söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) III, IV ve V E) I, II, III ve IV 3. Lozan Barışı gereğince Ege Adaları ve Makedonya dan yaklaşık 4. kişilik bir nüfus Anadolu ya alınmış, buna karşılık Doğu Karadeniz ve Trakya daki Rumların hemen tamamı (İstanbul dakiler hariç tutulmuştur) olan 1. kişi Yunanistan a gönderilmiştir. Yukarıdaki metinde hangi göçten söz edilmektedir? A) Mübadele göçleri B) Doğal afetlerin neden olduğu göçler C) İşçi göçleri D) Yeni Dünya ya göçler E) Sığınmacı göçler 4. İyi eğitim görmüş nitelikli insanların daha fazla ekonomik, sosyal, bilimsel vs imkânlara sahip ülkelere göç etmesine ne denir? A) Mübadele göçü B) İş gücü göçü C) Mülteci göçü D) Beyin göçü E) Sığınmacı göçü Test 4. Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlere yer değiştirme (mübadele) göçleri denir. Aşağıdakilerden hangisi mübadele göçlere örnek olarak gösterilebilir? A) Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan anlaşmalarla ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan daki Türkler arasında yer değiştirme göçleri B) Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kafkasya ve Balkanlarda Rus Ordularının baskısından kaçan önemli bir nüfus kitlesinin Anadolu ya göç etmesi C) 1999 yılında Körfez depreminden sonra binlerce insanımızın İzmit i terk etmesi D) 196 yılından itibaren, Türkiye den çeşitli Avrupa ülkelerine işçi göçü E) 1989 yılında Bulgaristan dan Türkiye ye göç eden Bulgaristan Türklerinin yaptığı göç hareketi E 2. E 3. A 4. D. A

9 6. Deprem, heyelan, kuraklık, taşkın, sel, çığ gibi doğal yıkımlar göçlere neden olmaktadır. Doğal yıkımlardan zarar gören insanlar bulundukları yerleri terk ederek koşulları daha iyi olan yerlere göç ederler. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin neden olduğu göçlere örnek olarak gösterilemez? A) IV. ve V. yüzyılda Hunların ve Moğolların Orta Asya dan başka yerlere göç etmeleri B) ABD de Kaliforniya daki deprem olayı binlerce insanın göç etmesine neden olmuştur. C) 1994 de Kırgızistan daki heyelan olayları 27. insanın göç etmesine neden oldu. D) 1999 yılında Körfez depreminden sonra binlerce insanımız İzmit i terk etmiştir. E) 1979 da Sovyetler in Afganistan ı işgalinden sonra Pakistan a sığınan 43 kişi 1986 yılında Türkiye ye getirilerek yerleştirilmiştir. 7. Savaş, baskı veya zulümden kaçarak başka ülkelere yapılan göçlere zorunlu göçler (sığınma göçleri) denir. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu göçlere örnek olarak gösterilebilir? A) 1792 Yaş Antlaşması ile Kırım ı işgal eden Çarlık Rusya sının baskısıyla Kırım Türkleri nin yaptığı göç hareketi B) Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kafkasya ve Balkanlarda Rus Ordularının baskısından kaçan önemli bir nüfus Anadolu ya göç etmesi C) 1989 yılında Bulgaristan dan Türkiye ye göç eden Bulgaristan Türklerinin yaptığı göç hareketi D) IV. ve V. yüzyılda Hunların ve Moğolların Orta Asya dan başka yerlere göç etmeleri E) II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD ye yaptıkları göçler 8. Ekonomik gelişmenin yavaş olduğu bölgelerde iş olanaklarının az olması, göçlere neden olmaktadır. İşsizlik nedeniyle yapılan göçlere iş gücü göçü denir. Iş gücü göçleri mevsimlik, kısa süreli veya uzun süreli olabilir. Aşağıdakilerden hangisi iş gücü göçlerine örnek olarak gösterilebilir? A) II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD ye yaptıkları göçler B) 1864 te Kafkas lardan yapılan göçler C) 1783 te Kırım Tatarlarının yaptığı göçler D) 196 yılından itibaren, Türkiye den çeşitli Avrupa ülkelerine yapılan göçler E) 1994 de Kırgızistan daki heyelan olayları 27. insanın göç etmesi 9. Savaşlar, işgaller, devrimler, terör olayları veya dini olaylar göçlere neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenle yapılan göçlere örnek olarak gösterilemez? A) Sırpların işgali nedeniyle Bosnalıların bulundukları bölgeyi terk etmesi B) Balkan Yarımadası ndan Türkiye ye doğru Osmanlı-Rus Savaşı nın ardından Anadolu ya yapılan göçler C) 1979 da Sovyetler in Afganistan ı işgalinden sonra Pakistan a sığınan 43 kişi 1986 yılında Türkiye ye getirilerek yerleştirilmiştir D) İran-Irak savaşı esnasında ve Körfez Savaşı ndan hemen sonra yüzbinlerle ifade edilebilen nüfusun geçici süreylede olsa Türkiye ye gelmesi E) 196 tan sonra Türkiye den Avrupa ülkelerine yapılan göçler 1. Nüfus artış hızı çok düşük olan ülkeler dışardan aldıkları göçlerle iş gücü eksiklerini kapatmak ister. Aşağıdaki ülkelerden hangileri yukarıdaki tanıma uygun bir nüfus politikası uygulamaktadır? A) Fransa - Hollanda B) Mısır - Nijerya C) Çin - Belçika D) Kanada - Hindistan E) ABD - Endonezya Beyin göçünün başlıca nedenleri: İşsizlik. Kültürel emperyalizmin ürünü olarak özenti. Eğitime uygun iş bulamamak. Daha yüksek bir yaşam standardına kavuşmak arzusu. Yapılan işin takdir edilmemesi. Kötü çalışma koşulları. Araştırma yapamamak. Siyasal sorunlar (etnik dışlanma, siyasal istikrarsızlık, vb.). Sosyal sorunlar (örneğin; kan davası). Yolsuzluk - güvensizlik. UYARI! Beyin göçü Dünya da da önemli bir sorundur. Beyin göçünün fazla verildiği ülkeler arasında Hindistan, Pakistan, Birleşik Devletler Topluluğu, Çin, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, İran, Mısır, Nijerya, Türk Cumhuriyetleri vs. de vardır. Önemli ölçüde beyin göçü alan ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Almanya, Fransa vs. gibi ülkeler vardır. İşçi Göçleri Ekonomik gelişmenin yavaş olduğu ülkelerde iş olanaklarının az olması, bu imkânların geliştiği ülkelere ve bölgelere doğru göçlere neden olmaktadır. İşsizlik nedeniyle yapılan göçlere iş gücü göçü denir. Iş gücü göçleri mevsimlik, kısa süreli veya uzun süreli olabilir. Türkiye ile Almanya arasında 1961 yılında işçi göçü yapılmıştır. Daha sonra Hollanda, Fransa, Avusturya gibi diğer Avrupa ülkeleriyle benzer anlaşmalar yapılmıştır. Ülkemizde, önceleri Avrupa ülkelerine yapılan göçlere 198 li yıllarda Arap ülkeleri 199 lı yıllarda Rusya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ne doğru göçler olmuştur. BÖLÜM COĞRAFYA 6. E 7. C 8. D 9. E 1. A 1

10 COĞRAFYA Göç veren yerlerde oluşan olumlu sonuçlar: Göç veren ülkede veya kentte nüfus azalır. Göç alarak büyüyen merkezlerde ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir. İşsizlik oranında azalma görülür. Göç edilen ülkelerle sosyoekonomik ilişkiler gelişmeye başlar. Ülkenin göçenler tarafından zamanla tanınmasıyla turizm faaliyetlerinin gelişmesi sağlanır. Ülkeye döviz girdisi sağlanır. Göç veren yerlerde oluşan olumsuz sonuçlar: Nüfusun cinsiyet dengesi bozulur. Yaşlı nüfus oranı artar. Göç veren ülkede veya kentte nüfus azalır. Aileler bölünür. Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir. Göç alan yerlerde oluşan olumlu sonuçlar: Göçler sonucu farklı yerlerden gelen insanların bir arada bulunması kültürel çeşitliliğe neden olur. Iş gücü eksikliği giderilmiş olunur. Genç nüfus oranı artar. (Çünkü göç eden daha çok genç insanlardır) İşçi ücretleri düşer. Vergi gelirleri artar. Göç alan yerlerde oluşan olumsuz sonuçlar: Göç alan ülkede veya kentte nüfus artar. Nüfus artış hızı yükselir. Nüfusun cinsiyet dengesi bozulur. Düzensiz kentleşme meydana gelir (çarpık kentleşme, plansız kentleşme). Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir. Kentlerde insan sayısının fazla olmasından dolayı işsiz insanların oranı artar. Kentlerde hızla nüfus artışı trafik sorunlarını oluşturur Göçler beraberinde köklü değişimler mey- Gölü, son yılda %9 küçülerek, yerini suların çekildiği bölümde oluşan, Dünyanın en genç çölü Aralkum a bırakıyor. 196 lı yıllarda Aral Gölü ünün kıyısındaki balıkçı kasabası Moynak ta, tarım arazilerinin büyük oranda tuzlanması ve gölün kıyılarının yüzlerce kilometre geri çekilmesi yüzünden tarım ve balıkçılık zarar gördü, halkın bir bölümü ülkenin diğer bölgelerine göç etti. dana getirebilir. Aral Gölü nün havzasındaki insanların yaptıkları göç hareketi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? A) Doğal afetlerin neden olduğu göçler Avrupa, yüzyıla yakın bir süre karışıklık içinde kaldı. Bazı tarihçilere göre bu göç hareketi İlkçağ ın sonu Orta Çağ ın başlangıcı kabul edildi. Roma İmparatorluğu 39 yılında Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrıldı. Bugünkü İngiltere, Fransa, İspanya gibi Avrupa devletlerinin temelleri atıldı. Avrupa daki feodalite rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Yukarıda verilen olaylar hangi göç hareketi sonrasında meydana gelmiştir? B) Türklerin Orta Asya dan göçü C) Mübadele göçleri A) Yeni Dünya ya yapılan göçler D) Yeni Dünya ya yapılan göçler B) Türklerin Orta Asya dan göçü E) İş gücü göçü C) Mübadele göçleri D) Doğal afetlerin neden olduğu göçler 12. İnsanların yaşadıkları yerlerden başka yerlere, bir daha geri dönmemek üzere ve gittikleri yerlerde kalıcı olarak yerleşmek amacıyla yaptıkları göç hareketine daimi (sürekli) göçler adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi daimi göç olayına neden olmaz? BÖLÜM 11. Dünyanın 4. büyük gölü olarak bilinen Aral E) Kavimler göçü 1. Yapılan araştırmalar, Anadolu ya yönelik A) İklim değişiklikleri B) Turizm faaliyetleri C) Siyasi baskılar D) Nüfus mübadelesi E) Etnik baskılar 13. Mülteci kavramı resmi olarak ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan, korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi biçiminde tanımlanmaktadır. toplu ilk göç hareketlerinin 1768 OsmanlıRus Savaşı ve sonrası imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) arasında geçen süre içerisinde başladığını göstermektedir. Daha sonraları Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan ın bağımsız devletler olmaları, Anadolu ya nüfus göçünü hızlandırmıştır yılları arasını kapsayan kabaca son 2 yıl içinde Anadolu ya gelen göçmen sayısı 7,8 milyonu aşar. Bu kitlenin yaklaşık 2,2 milyonu Cumhuriyetin ilanından sonra gelenlerdir. Söz konusu göçmenlerin % 96 sının çıkış yeri Yunanistan, Bulgaristan, Eski Yugoslavya ve Romanya gibi dört Balkan ülkesidir. Yaklaşık 2 yıldır Anadolu ya yapılan göçlerin nedenleri düşünüldüğünde daha çok hangi tür göçlerin Anadolu ya yönelik yapıldığı söylenebilir? Günümüzde mültecilerin en çok gitmek istekleri yerlerin başında aşağıdaki alanlardan hangisi gelmektedir? A) Zorunlu göçler A) Kuzey Afrika B) Avustralya C) İşçi göçleri C) Batı Avrupa D) Ortadoğu D) Doğal afetlerin neden olduğu göçler B) Mübadele göçleri E) Beyin göçleri E) Muson Asyası 11. A 12. B 13. C 14. E 1. A

BÖLÜM 5 GÖ ÇL İN S O UÇ

BÖLÜM 5 GÖ ÇL İN S O UÇ BÖLÜM GÖ ÇL ER İN DENLERİ VE S NE O RI LA UÇ N BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları COĞRAFYA İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı sürekli yaşadığı yerden başka yerlere

Detaylı

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI 10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI NÜFUS : Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Dünya tarihinde il knüfus sayımı yapan ülke Danimarka olmuştur. Ülkedeki asker sayısını öğrenmek için

Detaylı

Mehmet Ali ERCAN Balıkesir GM Bolluk Anadolu Lisesi mehmetaliercan@hotmail.com. www.cografyakulubu.com www.cografya.biz

Mehmet Ali ERCAN Balıkesir GM Bolluk Anadolu Lisesi mehmetaliercan@hotmail.com. www.cografyakulubu.com www.cografya.biz Bu Sunu En İyi Ofis 2007 Yüklü Bilgisayarlarda Görüntülenir Mehmet Ali ERCAN Balıkesir GM Bolluk Anadolu Lisesi mehmetaliercan@hotmail.com www.cografyakulubu.com www.cografya.biz İnsanların doğdukları

Detaylı

BÖLÜM 5 GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

BÖLÜM 5 GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI İNSANLAR NEDEN GÖÇ EDER? - Göç Türleri. İç Göçler. Dış Göçler GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖÇ HİKÂYELERİ - Kavimler Göçü - Yeni Dünya ya Göçler - Mübadele Göçleri - Beyin Göçleri

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 13 B. 1.Nüfus artış hızının olumsuz sonuçlarından 5 tanesini yazını.

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 13 B. 1.Nüfus artış hızının olumsuz sonuçlarından 5 tanesini yazını. İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 13 B Dönem Ders Ünite Konu Tarih 1. COĞRAFYA BEŞERİ SİSTEMLER NÜFUS OCAK 2014 Ad-Soyad Sınıf:10 Numara: A. Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 1 NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 2 NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI NÜFUS SAYIMLARI NEDEN YAPILIR? DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ DÜNYA NÜFUSU

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ GIDA İŞLEME MAKİNELERİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZ ELLİKLERİV E NÜFUSH AR İ R

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZ ELLİKLERİV E NÜFUSH AR İ R BÖLÜM 9 TÜRKİYE D EN ÜF S U İKLERİ ELL E N ÖZ Ü F US ETLERİ REK HA BÖLÜM 9 COĞRAFYA TÜRKİYE DE NÜFUSUN YAPSAL ÖZELLİKLERİ Nüfus Nüfus artış hızı (Milyon) (Binde) 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1927 1935

Detaylı

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI Dünya tarımındaki başlıca sorunlar Nüfus artışı ve kişi başına tüketim miktarındaki artış. Tarımsal üretimin dengesiz dağılımı. Az gelişmiş ülkelerde kullanılan tarımsal

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 GIDA İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R BÖLÜM NÜFU SU N Mİ, DAĞILIŞI İŞİ V E EL G LERİ LİK TE Nİ BÖLÜM COĞRAFYA Yeryüzünde belirli bir zamanda, sınırları belirli bir alanda veya yerde yaşayan insan topluluğuna nüfus denir. Bu alan, dünyanın

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R BÖLÜM NÜFU SU N Mİ, DAĞILIŞI İŞİ V E EL G LERİ LİK TE Nİ BÖLÜM COĞRAFYA Yeryüzünde belirli bir zamanda, sınırları belirli bir alanda veya yerde yaşayan insan topluluğuna nüfus denir. Bu alan, dünyanın

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

DERSALANI.COM ÜLKEMİZDE NÜFUS

DERSALANI.COM ÜLKEMİZDE NÜFUS ÜLKEMİZDE NÜFUS [Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek için

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK A. ANAKARALARIN KOLONİ SAYILARI VE BAL ÜRETİMLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK H. Vasfi GENÇER Yasin KAHYA A. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sayısı ve Bal Üretimi (2002) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO : 421.4 ARMONİZE NO : 1509 Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya, İspanya,

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

Marakeş in Kazandırdıkları Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Mövenpick Otel, Ankara

Marakeş in Kazandırdıkları Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Mövenpick Otel, Ankara Marakeş in Kazandırdıkları Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Mövenpick Otel, Ankara Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş.

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN TEKNİK ELEKTRİK FUARI: 4. ULUSLARARASI ELEX FUARI 2015 YILINDA DA HEYECAN VERDİ

TÜRKİYE NİN EN TEKNİK ELEKTRİK FUARI: 4. ULUSLARARASI ELEX FUARI 2015 YILINDA DA HEYECAN VERDİ TÜRKİYE NİN EN TEKNİK ELEKTRİK FUARI: 4. ULUSLARARASI ELEX FUARI 2015 YILINDA DA HEYECAN VERDİ 4. ULUSLARARASI ELEX FUARI 01-04 EKİM 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

GÖÇÜN GETİRDİĞİ SORUNLAR VE GÖÇ SONRASI TÜRKİYE

GÖÇÜN GETİRDİĞİ SORUNLAR VE GÖÇ SONRASI TÜRKİYE GÖÇÜN GETİRDİĞİ SORUNLAR VE GÖÇ SONRASI TÜRKİYE Vicdan KÖKSALDI MOTOR Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, HATAY Göçmen- Mülteci- Sığınmacı- İltica

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 31 Ocak 2 ġubat 2013

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 31 Ocak 2 ġubat 2013 ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 31 Ocak 2 ġubat 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece Ġstanbul ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. ARAġTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESĠ 3 1.2. ARAġTIRMANIN AMACI 3 1.3.

Detaylı

Sırplar ve Karadağlılar. Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55

Sırplar ve Karadağlılar. Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55 288 DERS İÇERİKLERİ Kategori Alt kategori Ders birimleri Arnavutlar Sırplar ve Karadağlılar Boşnaklar Türkler Hırvatlar Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin, AdıSoyadı: Sınıfı: Numarası: Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 19.09.2015 DOĞAL SİSTEMLER

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı