.. PSIZ l fli K(:RIJİS1 ~ t :Y Şl:'fliTLI~RİlVİ Jfl 7 CADJ:LiiA1/ZDli YA~.-\ T-\C. \GJZ! ZJ:J\'İ A ~9uturnuz aı,;ısırıc1arı t 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.arsivakurd.org .. PSIZ l fli K(:RIJİS1 ~ t :Y Şl:'fliTLI~RİlVİ Jfl 7 CADJ:LiiA1/ZDli YA~.-\ T-\C. \GJZ! ZJ:J\'İ A ~9uturnuz aı,;ısırıc1arı t 1"

Transkript

1 ZJ:J\'İ A.. PSIZ l fli K(:RIJİS1 ~ t :Y Şl:'fliTLI~RİlVİ Jfl 7 CADJ:LiiA1/ZDli YA~.-\ T-\C. \GJZ! 17 Nısan 1990'da aramızdan 110 1ı9 48 _ a ı Kuçumsenmeyece ayrılan TSK Genel Sekreterı ve - ' a ldı O, militan kış ı l ığiyl e halkımızın ürk Yuksek Askerı Konsey ı kutsal davasına ölümü göle alabile- Haşkanı önderımı7?ekı Adsız 'ı( K cek derecede büyuk bır vatan aşkıyla Salı:;hJ şehaaetının aorcfuncü davaya mucadpioye bag ydı ve, ıtiorı.ınıunde saygıyla anıyoruz 1 yaşarnının son anına kadar bl.nu praı Jıııı cı urıderler arırııak onl<.~rın tıkte de sergıled ı'1.<:ırır ya:;.cııma" datıa oır Onclm ırniz Kek Saleh ın bır olellıq ıa nııdı ve sıraaan olunılerın de guç-eylerı tıırlıklerıne CPptıe~:. Pılrnasına bu yönüyle de oerıze bırlığe ve sıyasal biriıkiere önem bır tfor Çunku DU) u~ o ıciorlorın eleğer uıçrnes1yd O rıun cu KOrı.ıocı~. ıs~arı komutanların a r dlarından ciogı='ılt çabaıarı Kurdısıan'ın (JCI ı.ıktıkları haklı. doğru ve sağlıklı parçasından yııı1sevar ~ıuçlorırı trıl.;cı.cndelı:ı ııattının hal"ın kurtu-ı rirıı kazanmasına neaen o!cıuqu ı" ' r pr:ıa7 oı D<l'Ç-iSı halıne açı~tı,nun c:urekl c;a, 1 ; ı,:_,,'.!e ozıie~ esıyor BJ llı.ş.nce!(;rı '\ıtroıst<~" ıw ~n Zet--ı /\ds t ~ıuı değcrlı bır 9 -' ı l çıkar ar (ırıdn ILJt ı~ <ıl\ ı. l(jerırı.!juyuk bır ı..ornutaııırı uıusdı cıernol\r;:ıııto. guçlerırı tıı lır-t( 1 ıonumunu arıınal-o datıa bır kleıı bır Loruıılulul\tw Örguı.çı, l ıldrn ve orıern kazanıyor ZE S Sf\ orgutl r arası sorun ar dcıııokratık. K h Saleh yoldas mucadele tarı- KI AO IZ K MllH ıkna yönt~rnlerıyle çözumif-' ırnelı \ ı ı eıı Vfmmlı oldugu bır dönem- TSK GENELSEKr~E 1 f HI hc r ttl'ıtılasfıyocı anlayışlar rııalık,.rrı L l olarul-- ı SK ve ORK'nırı ve O RI< r-... c:, KONSE_ V F' edılrne ıdır aıyoıdu rı. olarak Lin, ııalkımızın Dcgf'rlı ondtırıırıız h l\ı Adsıt,. ~ıınsu ık \C ozgurlul\ Urtaıı Alpastarıt!an ogr~nı1:l'ııı. ı...:auel~s nın O'na ve onun gıbı r.ard' 1 ı ~e\rını" sosya s ı.ıv 1r>ğcrıı orıcicrıere en ı azla ıhtıyaç o n 1 a 1 ı n baş Pg rrı ey P u yduğu bır dönemde ararnılu<:ırı oırie>şwmesı. onurlu ve ı., Scı r ',.carıelesıpı suroıllı~c.~l)ırııı.' 'rıldı Bu rıederııe Zekı yoldaşın yaşarnırıırı t'r uç tıpık özelli~.ler.rıı t-'t.rdıstnrı c1e mmı doğrultı surı(j;ı t.:kienmecık bır darıcınde oıuşturuyordu Kurdıstan oağıııısıtlıto. 1 ulusal cle ııor. rcıtil\ qliçi r 1 gerı tı ııızoan erken ayrılması hem ve özgi.ırluk mucade esını snsvaı sı j çı~ ariarını oııac: tutarak \Arı tıjsl.;lı ~9uturnuz aı,;ısırıc1arı t 1 em de bır teorıyle birleştırer. Lekı.a ıas sos:.::il stı.,:rın ::.ıvasc.l mg ıı ' bı<l ıal!--ırnızırı kurtuluş mucadelesı hem bır teorısyerı hem de or ı=ıvlem VP Cf::ptıe çaıışrııaıarırıo::ı Lı.'C:r rrı a;ısırıcları büyük bır kayıp! r adamı olmasıyla büyük bır!--omu- duşen görev ve sorumluic~c;t. verın Zekı Adsız /Oiaaş Kurd stan ıandı O. mucadelen n değışen gatırecegırnızi bıı!--ez daha ~ Lly~ırıyo 1 cılkının bagımsız', \ zgw u "oşu!a r ına gore kalemını sılah. ve Zeki Adsı? yo daşm t)lfaktığ ııgcade esınde orguı u :e a~tı' 1 ~.ıtı rı da ~\alem olrak,hatta ıkısını de m.ıcai1<jie bayrağını yt..~.seklerr!. t.,'alışrnaya katıloığı 1974 yı ırıc ar' ul ' llkte 1\U lanabilen bir UStuniCJğe sa- lutaccıg rn 71 belırtıyoruz "onuşma kabılıyetırıı surdurduğu hıpı O nun bu üstün özelliğı. ternelı- Zt:~ı Acısız Urfan Alpaslan Uludwe 1990, ı6 Nisanına r<adar orne bır nı attığı TSK politik hatın n yepyenı Yuksckova ve tum Kürdısıar' ~ehıtlrırı k şii. k olarak rnlıcadclesın bır 1--ışıliı<le mücade acı bır kış ıkle :.o 1 o.ırııslızd Jr surd(ırdlj ÖrgutiL. rnucado ade yenı bır ç ğırcıa halkır-.,ızı nı:en: ı O rı..ırı at ıgarılığı, cesaroıı dıreng göturrnen rı ı umkurı olabı ecogın ı..ırılığı kararlılığı sınırtanırnalozve vurguladı '' sureklı bunurı rılı çalışması fedakarlığı ve mucadeles ı.. ıru tıü. önemlı ad ml ar Nisan 1994 Tevgera Sosyalist A Kurrdtst:Jne ı TSK)

2 2 HİL_E YE ŞAİBELİ S:ŞÇİM KOMED Y ASI.. T.Ç. T~RIHI 'NIN EN A;NTl DEMOKRATIK S.ÇINJI KURDISTAN'DA SEÇILENLER MEŞRU DEGILDIR! Yerel seçimler yapıldı. T. C. tarihinin en hileli, en şaibeli ve en anti-demokratiki olan bu seçimi bir koroedyaya dönüştü. Kürt halkı bu seçimde, özgür iradesini kullanmadı. Kürt halkının destekledigi yurtseverdemokrat bir kitle partisi olan DEP seçimlere katılmadı. Devrimci yurtsever ö rgütler de bağı msız yurtsever adaylar çıkartamadılar. Onun için, Kürt halkı seçimlere katılmayarak boykot veya boş oy a tma şe klinde sömürgeci T.C.nin anti - demokratik seçimlerini protesto etti. Kürdistan 'da seçimlere katılmayan, yada katılıp da beyaz oy atanların yüzdesi tüm partilerin Kürdistan'da aldıkları oydan fazlaydı. Diyarbekir'de yüzde eli ini n-%50- üzerindeydi. Tunceli de %79 idi. Metropolde de, özellikle Kürtlerin yoğun o lduğu şe hirlerd e boykot veya boş oy çıktı. Adana ' nın Seyhan il çesinde 97 bin b oş oy ç ıktı, eya oylar s andığa at ılmadı. DEP eğer seçimlere katıl s aydı, (ki katılmaması bizce yan l ı ş t ı. DEP Genel başkanı Hatip Dicle; Biz tek bir oy dahi alsak seçimlere katılırız demişti. Ayrıca DEP son anda seçimlerden çckildiği için diğer Devrimci Yurtsever güçler zamanlama bakımından bağım sız yurtsever aday çıkartma fırsa tını bulmadılar. Aday olan bazıların ın PKK'nın tehditiyle aday lıktan çektidikleri ge rçeği de bir yana ) oy l arın en az %50-60' ını al ı rdı. D EP aday gösterdiği birçok il, ilçe ve belde de kesin seçimleri kazanırdı. DEP seçimlere g ırseydi, Kürdistan'da ba z ı ıl, il çe ve belde de kazanan MHP a da y l arı, eya koruyucu başları, kesin kaza nm azlardı. 1 ve rec eğiniz her O )? KK ' ya Baz ı il,ilçe ve belde'lerde diğer (Kürtlere bn. ) birer kurşun o lup adaylar çekildikleri için, meydan sıkılacaktır.» propaganda sın ı öne faşist MHP'ye ve hain koruyucu çıkarttı. Sivil faşist MHP ve Neobaşlarına boş kaldı. Eğer DEP faşist DSP'de seçim ö ncesinde ve seçimlere katılsaydı seçim seçim pro pagandalarında sürekl i so nu çları bu şekilde olm azdı. ırkçı, şoven bir sö ylemle Kürt Örneğin: Tunceli 'nin Ovacık hal kı na said ırarak, Türkleri n ilçesinde tüm adaylar çekildikleri şoven milliyetçi du yg ul arın ı kaiçin aday o larak sadece faşist barttılar ve oyl arını yükselttiler. MHP' nin adayı kalmıştı ve bu RP'yi ise devlet ve özell ikle Özel MHP adayı scçi mi 55 oyla Savaş Kurma y ları desteklediler. kaza ndı. Birçok yerde adaylar %5 Kürdistan 'da devlet RP' yi bir alveya % 1 0 'lık bir rakam la ternatif olarak sahneye çıkarttı. adaylıkları kaza ndı l ar. Diyarbe- Kürdistan'da inas eden T. C. devkir'de Refah Partisi(RP) adayı!eti başka bir seçenek bulam adığı % 12'lik oyla seçimleri kaza ndı. için RP' yi öne çıka rtarak, Kürt Bu tablo da açıkça gösteriyor ki halkını devletle uy um ıçerisine Kürdistan 'da Belediye ba şkanı sokma çabası içerisindedir. seçilenler meşru degildırler. Kendisine Sosyalist diyen, a ma Türkiye genelinde, bu seçimlerde özünde Kemalist. ve Sosyal Şo ve n sa ndıktan hile ve şai b e çıktı. olan Perinçek'ın Işçi Panisi(IP) ve Mühürl ü seçim pusulaları eski TİP, TSİP, TKP karma s ınd an çöplüklerde bulunuluyor. Birço k o lu şan Sosy alıst Birlık Parti s ı yerde RP'li sa kallıl ar ve MHP' l ı (SBP) ise binde bi r oy aldılar. sivil faş i s tl er seçim sa ndıkları Doğ u Perinçek: «Emekçi ki tle lerkaç ırarak b az ı sa nd ıkla rı ya ktıl ar, den oy a lmadık» dıyo r. Doğ rudur. ba z ılarını değişt i rdiler. Eğemen Ulus Milliyetçiliğ i ne, Seçimlerde kaybeden SHP ş imdi Sosyal Şo\'en i zme karşı nıucadele tüm Türkiye'de seçimlerin iptalı etmezseniz, i şçi ve emekçileri, deiçin yüksek seçim kuruluna baş vrimci-enternasyonalist bir ruhla vurdu. egitmezseni z, tabi ki o nlardan oy Bu yerel seçimlerde RP oy l arını alamazsı nı z. Onlar gidip oy larını arttırdı. DEP'in ya nlı ş po l itikası ANAP'a DYP'ye verirler. Bu iki sonucu Kürdistan'da diğer burju- sözümona sol parti Kürdis ta n'da, va partilerine göre en çok oy alan Kürt halkınd a n da oy almad ıl ar. RP oldu. Kürdis tan 'daki Bel e- Kürt halkı bunlara oy vermed i ği diye'lerin ezici ço ğunlugunu da için haklı ydı. RP aldı. Ama, RP iktidar olabile- Hile \ ' C entrika üzerine kurulu cek oranda oy alm ad ı. seçim k o med yasına, en d oğ ru SHP ise çok oy kaybetti. cevabı Kürt halkı vermıştir. DEP SHP'nin k ay bı, Kemaliz m ' in ve bağımsı z y urtse, er adaylar ı f l asıyd ı. Kemalizm mezara seçı miere katılm adığı i çı n, Kijrt gö nı Lilup üze rın e rahmet o kutul- halkı boyko t, eya geçersiz oy du. OY P, Madam Çiler'ı ' 'itrin auırak Türk devletini ve düzen paro larak kullandı, k ullanıy or. T. tilerını red etmiş, sömürgeci bur Ç iler, ka nlı dışle rı yle seçı m mey- JU\ azinin seç ım o yun l arı n ı protesdanl a rınd a Kurt halkına k ar~ı to e tm işt i r. düşmanlıgı k ö rukl cd ı. «B it.c

3 NEWROZ KUTL.4MALARI y ıldan bu yana i ranı halkları n d eğış ı l\ biç ı m i erde kutlayageldiği ulusal bağımsızlık ve özgürlük sernbolu olan Newrez yakın tarihımizde Kü rdistanın dört b ı r yanında ve s ömürgec ı ülkeların metropollerinde ve Avrupa'da daha anlamlı bir oz kazandırarak, halkımız ve onun sıyas i ö rg u tlerı tarafından daha gerkemit bir bıçimde kutlanıyor. Newrez sömürge ve parça l ı v ata nı m ı zın kuzeyinde. sömürgeci ~ C n ı n tüm v ahşet ve engellemele rıne rağmen 1970'1erden bu yana si yasi örgütlerimiz tarafından kitlesel bir biçimde açık ve kapalı alanlarda ve dağbaşlarında kutlanmaya b aş l and ı. 12 Eylül faşizminin tüm y asakları karşısında 1990'andan gunumüze Kürdistanın her tarafında daha canlı ve hareketli bir ş ekil de kutlanıyor. Ancak bu yıl(1994) bazı yanlış t avıralışlar Newroz'u kitlesel bir ş ek i lde kullanmaması ı çin kitleleri ı k na edemedi. Çünkü bu kazanım onl arca şehid i n kan ı yla elde edilmış t i Yurtsever i n sa nl arım ı z bedenlerı ne k ıb rit ç a kı p at eş va rd ıl er ve sömürgeci T.C nin kolluk kuvetle r ı nin merrnilerine c anl a rı nı siper ed erek bu kazanım ı el de ettiler. Zı ra bedeli ağır kazanım l ardan kitle lerı vazgeçirmek. kabili mümkün olmuyor. Öze likle sömürgeci T.C.nin N EWROZ'a sahip çıkıp onu NE VRUZ" o larak kutlamaya ka l k ı ştığı bir dönemde, sırf bu oyunu bozmak ıçinde olsa ülke (kuzey) zemininde ve metropollerde daha görkemli bir şekilde kullanmalıydı. Nihayet DEP ve diğer bazı yurtsever kurum ve kuruluşlar iş i n öneminin farkına varıp Newroz'u kı tlesel biçimde aç ı k havada ve kapalı salonlarda kutladılar. Onbinlerce kitleyi bir araya getirebildiler, düşmanın oyununu boşa ç ı kardılar. Ha l kımızı temsil eden örgütler ve halk kitleleri tarafından NEWROZ. ülkemizin Doğusunda da, her alanda görkemli b!r şekilde kutlanıyor. Zaten Iran gerici sömürgeci devleti iran ve Doğu Kürdistan'da 21 Mart'an itibaren bir hafta resmi tatil yaparak Newroz'u kutluyor. Oradaki (Doğu da) vatandaşlar ı mız bu an l amlı günu, karşılıyorlar ve istedikleri bı ; kutluyorlar. Ülkemizin Güne yinde açl ığa >' :.! te rağmen, vatandaşlarımız r.;... r,7 ı özgür bir biçimde karşı l;ı ı.ı' 0 kutladılar. Newroz. yine ü lkem ı z ın _, ır...,, B at ı sında s iy as ı orgütler vr ~~~ 81er t a ra f ından. hep birarada kutlanı yo r Orada, Newrez ge l ene ğ i oyle kök sa l m ı ş ki, vatandaşlarımı zla Komşu ol an Arap ve Ermeniler bıle bırer Kürt ailesi gibı komşularıyla bayra m ları n ı kutluyorlar. Orada her şehir ve köyde bir alanda sabahın erken saatlerinden, akşama kadar y i yıp- i ç i p eğleniyorlar. NEWROZ Avrupada; Avrupada Newrez kutlamaları, Alman devleti tarafından PKK ' nın düzenliyeceği birkaç geceyi iptal etmesinin ve birkaç olumsuz olayın d ışı nd a olumlu geçti. TSK (Tevgera Sosyalist a Kurdıstane) olarak, al ı n a n ka rar gereği tek baş ı mıza Newrez kutlamala r ı düzenlemedik. Ancak lsveç ve Danimarkada varolan ulusal ku ruml arl a Newro z k utl a maların: gerçekleştırd i k. 19 Martta. isviçre'nin Basel ş etı r ınde Kurd ı stani Cephe, i-kop, TSK. YEKBUN, T-KOP ve Sosyalist Platform(Kawa, KKP, TS, SG) olarak. Güney Kürdistandaki anti-sömürgeci savaşta ailelerini kaybeden kimsesiz çocuklara yardım adı altında bır Newrez kutlama gecesi düzenledik. Yine 13 Martta Almanya ' nın Giesen şehrind e, sosyalistlerin birliğ i platformu ol arak kutladık. Bilindiği gibi bu platformu, KUK-RNK, TSK ve YEKBUN oluşturmuşlar. Geceye katılım birtakım nedenlerden ötürü (yer vs.) bakienilenin a l t ın da y d ı. Fakat proğram oldukça zengind i. Sanatç ıl ar Ş. Perwer, C. Haco. Brader, N. Akbal, Ejder ve Dılşad saz ve sözleriyle kitleyi eaşturdu l a r Davul zurna eşliğinde, Hollanda ve Frankfurt'tan gelen folklor ekipleri izleyicilerin beğenisini kazandılar. Günün anlamı ve önemini b ı r arkadaş platform adına izleyicilere sundu. Giesen Belediye Başkan ı. Alman Yeşiller Partisinden bir parlementer ve değişik ya banc ı 1 ku ruluşlarından gelen temsilciler kı s a konuşmalarıyla Newroz'u kutlayarak. sömürgeci, gerici ve faşist barbar l ığ ın zülmü karş ı s ı nda direnen halk ı m ı zla dayan ı şmaların ı belirtiler. Gecenin en ilgi çekici konuşmacı misafiri Silopi belediye başkanı Levent TA YSUN'du. Ben konuşmac ı dedim. k o n u şması bir şah ıs tarafından okundu. Ve takriben dakika kitle tarafından a l k ı şlandı. Hepimizin bildi ği gibi sömürgeci barbarlık öyle bir aşama y a vardırılm ı ş ki, i nsan l arı n dili dahi kesiliyor. Şehir, ilçe, köy ve Mezra fark gözetmeksizin bombalayarak yıkan, onbin lerce insanı zindanlara doldurarak. işkence tezgahlarında sakat bırakarı ve onlarcasını öldüren, onlarcasın ı idam sehpalarına götüren, onlarcas ı nı sokak infazlar ı yla cezaland ı ran, faili devlet(onlar faili meşul diyor) cinayetlerine yüzlerce insanı kurban eden toplu katliamlar ge r çekleşt ı re n. ö lürerimize sayg ı duyma y ı p çöplüklere atan, köylülere insan d ıçkısı yediren(cizre-cinebire-89) ha l k ı n iradesiyle seçilen, Kürt parlamenterlerinin suçları sadece Kürt olm ak olan yedi parlemanterin ap aı topar T. küçük MM 'nin içinden si vıi pol isler tarafından g ö za l tına a l d ı ra n ve d o kunu l maz l ıklarını(uluslarara sı yasa l arı hiçe sayarak) ka l dıra n sömürgeci faş i st barbar T.C. devletı, bu insanları tutuk lattı. Bu vahşe t in örneği dünyanın hiç b ı r yerinde görülmemiş. Tüm bu y apt ıkl arıyla hızını alamayan Türk devleti, insanlarımız ı n dilini dahi kesiyor de, Diyarbak ı r ' da göza l t ı nda tutularak dilini kesiyorlar. Levent TAYSUN 'un yapılan işkencenin hadi, hesabı yok. Halen ço c uk l arı başta olmak üzere, ailesin den onlarca insan tutkludur. Ve yaşas ı n Newroz Newrez kutlu olsun N.ÇEKDAR ALMANYA

4 SiYASi VE ÖRGÜTSEL BiRLiGiN NiTELiGi VE BiÇiMi ÜZERiNE ORTAK SAPTAMALAR Sosyalist birliğe doğru önemli adımlar atılıyor. TSK, KUK ve YEKBUN arasında sürdürülen sosyalist siyasal-örgütsel birlik çalışmaları önemli mesafeler katediyor. KUK, YEKBUN ve TSK"Siyasi ve Örgütsel Birliğin N it eliği ve Biçimi Üzerine Ortak Saptamalar" üzerinde anla şarak, bunu bir basın bildirisiyle kamuoyuna aç ıklama kararı aldılar. TSK, YEKBUN ve KUK sosyalistlerin siyasal-örgütsel birliğini kendileriyle sınırlı tutmuyorlar. Her üç örgüt, Kawa, Tekoşina Sosyalist ve PRK(Rızgari)ye resmi çağrı yaptılar. Bu güçlerle (eğer olumlu yanıt verirlerse) resmi toplantılar-birlik görüşmeler i-yapılacaktır. Ayrıca, Nisan ayında Kuzey Kürdistanlı 12 Parti ve örgütün oluşturduğu Cephe platformunun toplantısı olacaktır. Hem sosyalist birlik, hemde Cephe toplantısı ile ilgili gelişme ve değerlendirmeleri Heviya Gel'ın gelecek sayısında okuyucularımıza sunacağız. YEKBUN, KUK, TSK nın ortak basın açıklamasını ve "Ortak Saptamalar"ını okuyucula r ımıza sunuyoruz. YURTSEVER KAMUOYUNA Eylül 1993'ten beri örgütlerimiz tarafından sürdürülmekte olan birlik çalışmalarının vardığı düzey konusunda yurtsever kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Kamuoyun a sunduğumuz "SiYASi VE ÖRGÜTSEL BiRLiGiN NiTELiGi VE BiÇiMi ÜZERiNE ORTAK SAPTAMALAR" yazısında görüldüğü gibi, örgütlerimiz birliğin niteliği, biçimi ve kapsamı konusunda ortak bir çerçevede aniaşmış bulurıuyorlar. Bununla birlikte KUK/RNK, TSK ve YEKBUN arasında Eylül 1993'te b aşlayan sosyalistlerin siyasal birliği çalışması proğram, tüzük ve birliğe temel oluşturacak olan diğer siyasi belgelerin hazırlanması aşamasına varmıştır. Gelinen aşamada çalışmalar bu alanda 'IOğunlaştırılacaktır. Ancak, birlik çalışmaları birbirini tamamlayan iki yoldan, siyasi ve pratik yoldan, birlikte sürd ürülecektir. Birliğin pratik sürecinin derinl eştirilmesi için örgütlerimiz bir proğram çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında birlikte ve ortak iş yapmayı hedeflemişle rdir. Bu amaçla örgütlerimiz, bu süreçte duruma ve koşullara bağlı olarak gerekli gördükleri alanlarda ortak bazı örgütsel adımlar atmayı da kararlaştırmışlardır. KUK, TSK ve YEKBÜN; içinde bulunduğumuz dönemde Kuzey Kürdistan 'da sosyalistlerin siyasal birliği sorununu kendileriyle sınırlı olarak görmediklerini bu vesileyle burada bir kez daha kamuoyuna duyurmak istiyorlar. Örgütlerimiz, sosyalistlerin siyasal birliği platformunun genişletilmesi gerektiğine inaniyor ve bu inançla diğer sosyalist güçleri de bu süreçte yer almaya çağırıyor. Örgütlerimiz, bu alanda girişimci ol acak ve kendilerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getireceklerdir. Bundan sonra da birlik çal ışm alar ı süreciyle ilgili olarak kamuoyuna gerekli açıklamalarda bulunulacaktır. 4 Nisan 1994 RNKIKUK TSK YEKBÜN uortak SAPTAMALAR" 2000'li yılla ra varma kta oldugumuz bu tarihsel dönemde ülkemiz Kürdi stan hala dört parçaya bölünmüş ulusl a rar ası bir sömürge statüsündedir. Kürt ulusu parçalanmı ş gerçekligi ve ulusaldemokratik haklarından yoksun o luşu ilc dünyada örnegi ender görülen uluslardan biridir. Bu durum Kürt ulusu için tarihsel bir kader degildir. Kürtler 100 y ılı aşkın bir süredir özgürlük ve bagımsızlıkları ugruna mücadele vennektedirler. Bu mücadele bugün de Kürdistan 'ın her dört parçasında degişik düzey ve biçimler altında devam e tmektedir. Güney Kürdistan'da halkımız özgürlugün şafagını yakalamış bul unuyor. Bu, Kürt ulusunun bugünü ve gelecegi için tari hsel ve toplumsal önemi büyük olan bir gelişmedir. Kuzey Kürdistan'da ise sömürgcci T.C. halkımı z üzerindeki baskısını "topyekun sa vaş " düzeyine yükseltmiştir. Buna rağmen, halkımı zın ulusal kurt uluş mücadelesi durm amış ve yeni bir aşama ya girmiştir. Gelinen aşam ada ulusal hareket toplumumuzun her sınıf ve tabaksın d a n yurtsever kesimleri kapsayan geniş boyutlar kazanm aktadır. Ulusal hareket san arında çok belirgin bir durum kazanmamış da olsa her toplumsal kesim kendi siyasal degerieri ve buna uygun çaba l arı ile bu sürece katılmak egil i mindedi r. Kuşkusuz, K uzey Kürdistan ulusal kurtulu ş hareketi sa narında " Bagım s ız Birleşik Demokratik Kürdistan" hedefini savunan güçlerden, Kürt ulusu içi n belli ba z ı ulusal-demokratik hakl a rı talep eden çavrelcre kadar, her yurtsever güç ve çevrenin bu mücadele içinde yeri va r d ır ve o lm a lıdır. Kendi politik örgütünü olu ş turm a ve ulusal mücadele sürecinde kendisini polıtik olarak ifade ve te msil etme her toplumsal kesim için dogaı bir h ak tır. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelerin de yogun etkisi a ltınd a yurtsever, devrimci-demo krat ve sosyali t güç ve çevrelerde İdeo l ojık, politik ve ö rgütsel yönelim ba kımından yeni bir sa n aşmaya dogru gidilmektedir. Tüm bunlar önemli ge lı şme l e r dir. Bu gelişmelerin siyasi ve ö rgütsel düzeyde y aratacagı sonuçlar şimdiden hesaba katılmalıd ır. Kuzey Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin bu yeni aşamasında sosyalist güçlere, gelecegini bu güçlere baglayan ve çı karl a rını onlarla birlikte davranınada görenlere, tarihsel bir rol düşmek te dir. İçinde bu lundu ğ umu z süreç bu güçler açısından yeni görev ve sorumluluklarla dolu olan bir süreçtir. Kuzey Kürdistan deniminin dogru, k a rarlı ve emekçi kesimlere dayanan ve o nl arın ç ıkar larını temel alan bir yolda geliş m esi bu güçlerin siyasal,.e örgütsel birliklen n ı sağ layarak ulusal hareket

5 s ıçınde kendi etkin alternatiflerini o luşturup, slırece müdahale etmelerine baglıdır. Çok geniş bir potansiyele ragmen, degi-sik örgüt, parti ve gruplar içinde yeralan sosyalist güç ve kadrolar dagınıktırlar ve bu nedenle sürece radikal bi r temelde daha etkin müdahale edebilecek durumda degitdirlcr. Sosyalizme inanan ve Kuzey Kürdistan ulusa! kurtuluş hareketine bu perspektıl'tcn bakan örgüt, parti, grup, çevre ve kadroların ortak bir programda bir araya gelerek örgütsel birlige varmaları sürecin dayattıgı tarihsel bir görevdir. Sosyalist güçler etkin bir konuma gelerek bugün için müdahcleci olmak ve 2000' li y ılların prog ramını yapmak zorundadırlar. Bu anlay ı ş ve inançla bir araya gelerek belli bir uredi r görüşmelerini sürdüren örgütlerimiz; siyasal/örgütsel birligimize temel olacak aşağıdaki noktalarda görü ş birligine varmı ş l a rdı r. 1)- Örgütlerimiz; sosyalizme inanan, i ş çi s ınıfı,.c emekçi kesi m!ere dayanan ve on l arın ç ık ar larını esas alan yeni bir siyasal birliğin ya ratılmasını amaçlamı ş lardır. Bu birliğimiz, Kürdistan' da ulusal kurtulu ş un saglanması ve demokratik bir toplumun ya ratılması gıbi temel, tari hsel görev ve so rumlulukları yerine getirmeyi öngören yeniden bir yapılanma nın ifadesi olaca ktır. 2)- Siyasi birliğimi z yukarda belirtilen çerçevede bir partinin yaratılmasını hedeoemekl c birlikte; bunun biçimi, i ş le y i şi,.e program hedefleri KuLey Kürdistan toplumunun içinde bulunduğu eko nomik, sosyal ve kültürel gelişme düzeyi; ülke ve ulus olarak parçalanm ı ş lık ve bunun getirdıği sorunlar; ulusal kurtulu ş hareketiınız in öt.glil koş ulları ; u l uslararası koş ull ar il e toplumumulun nes nel ve düşünsel birikim ve gereksi nimınin ı ş ı g ında belirlenecektir. 3)- Birligimiz, Kuzey Kürdıstan ulusaldemokrallk h a reketınin bütünseli gi içinde, bu bır li gi o lu ş turan örgütlerimizin tarihsel mira sç ı sı o lduğunu belirtir. Bundan hareketle, söz konusu tari h in politik perspektifleri, örgütsel ya pılanması ve mücadele an l ay ışına eleştıret bir ya kl aş ım ile çıkarılacak dersleri günümüzün deney ve birikimiyle bütünle ştirerek yeni bir senteze varmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle de, birligimiz, ulusal kurtulu ş mücadelemizde yeni bır dinarnizmin yaratı lm as ı olarak anlaşı l malıdır. 4)- Örgütlcrimiz, siyasi Ye örgütsel birlik için temel ilke ve hedeflerde birleşebile ceklerine inanmaktad ırl ar. Bununla birlikte, örgütlerimiz ideolojik/politik konularda o lası aynl ı k noktalarının bırligin pratik ge lişme süreci ve birligin hukuksal ifadesini o lu şt uraca k olan ortak platformalarda çözülebilecegine inanmaktadırlar. 5)- Örgutlerimiz, sıyasi ve örgütsel birlik için program ve tüzükte anlaşmanın, temel olmakla birlikte tek başına yeterli o lm adıg ına inanmak tad ı rlar. Bu nedenle de, siyasal birlik sürecinde, üyelerimizin kaynaşmas ı ve bütünleşmes in i saglamak için pratik çalışmaların her düzeyde ya kınlaştırılma s ı gerekiyor. Ancak böylece yeni bir siyasi yapıda sentezleşip organik bir bütünselligi saglayabilecegimizc ı nanı yo ru z. 6)- Si yasi ve örgütsel birliğin, bu amaca yönelik o larak örgütlerimi z t araf ından baş l atı l an çalı şma nın ve yaratılan olumlu zeminin biziml e sınırlı olm a dıgını özellikle belirtmek isteriz. Sosyalistlerin birligine inanan ve bu yolda çaba içinde olan diger lüm güçlere tari hsel görev ve sorumlulukl ar düşmektedir. Bu konuda çalışmalarımız sürecinde üzerimize di.ışen görev ve sorumluluklarmı zı yerine getirecegiz. 7)- Ul usal kurtulu ş ve demokratik toplum yaratma mücadelemizin çetin ve çok boyutlu gerçeğ inden hareket eden Birliğimi z, silahli mücadele dahil tüm siyasal mücadele araçlarının kullanılmasının gerekliligi ve me ş ruluguna in a nır. Bu nedenl e de, koş ullara uygun olarak mücadelemizin gerektirdigi tüm araç ve yöntemlerin bir bütünlük içinde ya ratıl m ası ve kullanılmas ını başarının ön k oş ulu sayar. 8)- Ülkemizin p arçala nmı ş siyasal \'C tari hsel gerçeginden hareket eden Birligimiz, diger parçalardaki ulusal kurtuluş güçlerinin, Kuzey Kürdistan ulusal demokratik devriminin stratejik müttefikl erı oldugunu tespit eder. Kürdistan' ın tüm parçalarındaki ulusal güçler aras ında s ıkı bir koordinasyon ve işbirligin i n gerekliligine in a nır ve bunun için çaba sarf eder. 9) Kuzey Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketinde birlik sorunu çok yönlü ve degişik düzey ve biçimlerde gündeme gelen bir sorundu r. Bu baglarnda Kuzey Kürdistan 'da var olan yurtsever ve demokratik güçlerin en ge ni ş ulusal birlık platformunun yaratı lm ası sürecin da ya ttı g ı acil görev ve sorunlardan biridir. Birligimiz, Kuzey Kürdistan 'daki tüm yurtsever güçlerle iyi ilişkil er içinde olacak ve bu güçlerin en geniş düzeydeki birligi yolunda atılmı ş adımların amacına uygun biçimde başariya ulaşınasi için Uzerine düşen görev ve so rumlulukj arını yerine getirecektir. TSK Delegasyonu YEKBÜN Delegasyonu KUKIRNK Delegasyonu

6 . MARKSIZM VE 6 Bundan 111 yıl önce, 14 Mart 1883'te büyük düşün n sa nı Karl Marx öldü. Ama Marksizm halen yaş ı yor. ~ arks ist ekonomi politiğin, diyalektik ve tarihsel mate -valizmin yaratıcısı ve kapitalizmin eleştiri cisi olan Karl a r x'ın bıraktığı düşünsel miras bugün de yaşıyor. Karl 'ı::ı rx ' ı n dün söyledikleri bugün de geçe r lidır. Onun eniere gö sterd iği yol. bugün de en do ğru yoldur.,;ra ın voıı.ı t op lum ların o eği ş im ve ge l ış ım yoludur "11 -ıc ı bı r foı' dur Bıl ırnin yo ı udur - '., L'"J:c:ır ' a ı.,tı tı r. ıgr Gön t:ıkiiı< J & j) J r r ı t.jüra ı :,.,,.,, :1r x.zrnrn oi ıırn se l ı eo r i s ı nt1 yönt:j,.,, :ı ı ç. ı.jır..1' tıı eş ı ı r : yon eıtm ernışı er. GereK sos y aıı zmden doarıı er olsun gerekse ourıuva ideologtar olsun Marxız ') n!(apitalizme y ôneıttiği eleştirile re ınand ı rı cı ce vap ~ ~Amem i şlerd i r '.s y a ıı k ki, Marksizm adına yola ç ıkan l ar. Ma r ksızın,c a aı< ı la l maz hatalar yaparak sosyalizmi iç ç öküşe J. ıu rdüle r. Sılindiği gıbi Doğu Avrupa ve Sovyetler 3irıı ği i' nde kapitalizme dö n üş olayı yaşandı Eskı so :;yn ıı s t ülkolerde yaşanan olaylar ve Marksizm adına., apıla n ha tala rın esas kaynağı çok es k ılere dayan ı yo r. Bu ülkelerdeki sorunlar bırgün de çıkmadı. Sta lin döne 'lı i ni pir u pak, tertemiz göste rerek, he r şeyi, tüm <otulükleri Krusçev döneminden başlatmak yan ıl tıc ıdır. Var olan sosyalizmlerde vuku bulduğu gibi, milletin bakalı na, çakalına, atölyesine, küçücük topr ağ ın a vb. kamu l aşt ı rma ad ına el koyan bir sistem, say ı sı hiç te az olmayan bu yığınların tepk ısi ile karşılaşmaya ve sonuçta demokrasiyi t ırpanlamaya mahkumdur. Sosyalizm bu rj uvazı ile çelişki içinde bu lunan yı ğı n lara demokrasi vaad eder. Bu y ığınlar hiç k uşkusuz devrimda i şçi sınıfının i t ifaklar ı dırlar Sovyet 'er Birliğinde işçi-köylü itifakı köylülüğe uygulanan daya tma c ı politikalar neticesinde bozuldu ve sonuçta. bu ılıt akın iktidar organ lar ı olan Sovyetler asıl işl e v in i bütünüyle yitirdi. Tarihsel gelişim süreci içersinde oürokrasinin yoğ un bir şe k il de gelişip, göçlanınesi ve ekonomiye i lişkin sekter politikalar, devrimin ilk başta sahip o lduğu yığınsall ığı yitirmesinde rol oynadı. Stalin:ccKüçük üretim her an her saniye burjuvaziyi doğurur" diyerek küçük üretimi ve küçük üreticileri direk olarak devrimin karşısına aldı. Sonuçta ne oldu? Milyonlarca insan devrime yüz çevirdi. Köylülük bütünüyle yabanc ı s ı olduğu kolektifizme sevk edildi. Sonuçta ne oldu? köylüler şehirleri yiyeceksiz b ırakt ı lar. Yığınları n tepkısi ge n işleyip eyleme d önüşmeye başladığında ise arpayı yiyen sosyalist demokrasi oldu Sosyalizmin ekonomisi, direk olarak devrimden sonra ı l i f a kl a rın sürmesine ve yı ne direk olarak sosyali zmin ekonomisine bağ lı bır sorun. Ortadan kaldırmaya ~a lıştığımız l a belli bir süre birarada yaşamak zorunda o lduğumuzun lark ına varmarn ı z gerekiyor Bankalara, fabrikalara, büyük toprak sahiplerinin t opraklarına el k o nulm a sı, toplumun çok küçük bir kes i min ı n mülksüzleştir i lmesi anlamına geliyor ve bu dem ok r a s ı nin ilk adım ı olması süreliyle son derece g e re k lı Fakat çoğunl u ğun mülk ı ye t inı n kamulaştır ı lm as ı 150 ço" datıa SOSYALiZM YAŞİYOR =- Cihan 0 /LŞA O_: başka bir sorun. Bunun kısa Lamanda OuŞU '1 ulmeden, ve metodsuz olarak hayata geçirilm a sı yı ğ ı n l a rı en sonunda devrimle ka r ş ı karşıya getirecektir S os v a ıız mı n demokrasisi, ancak sosyal izmin ekonomisine ı tı s r. r ' s ağlıklı sonuçlara v an l d ığında ge rçekle şe b il ir Troçkizrne kay;nadan Stalin tipi sosyalizm ile araya kal ı n bır s ı nır çekmek gera k ı yo r Bugüne kadar :um dünya r' ır, sosyalist hareketleri sosyalizmin St a l ın tipi ın ş a s ını per s pek t ı f l e rın ı n en uc no kta s ına koyarak. ekonomik in ş aa yı her türlü gel i şim ve ilerlemenin temel unsuru olarak ele a l dı l a r ve bi linen duruma düştüler. Gerçi es k ı sosyalist ül kelerde bu perspektif özellikle 60 ve?o'iı yıll ar da bel lı b ır ekonomik büyümeye neden oldu, ama bu ekonom k bü yü m e nın faturası n ı sosya l ıs t J e ın o kr a :;;ı 5daa, Sonuçta ise ekonomık g elışım d oğal olarak sure"i kılınamadığı gibi, bu alanda k apı talı s ı L.il k eler ın de gerısıı~ de kalındı. Çünkü insan ı htiya c ını(kar de ğ il)karşılad ı ğ ı idia edilerek ya p ılan üretim, i nsan l ar ı n ihti y açların ı karşılamaktan da uzakt ı Insanlar uralikleri malın bile ı sah ibi o lamad ı ğında, artık "sosy a lıs t anavatan" aı ı t a sy o nuyla üretimi artırmanında o la na ğı ka l madı Tarihsel geçmişin derin li klerı nd en s ö z ü lüş gelen sosyalizmin bu sorunlar ı doğru bir yontemle g iderı l med ığı ı çı n sosyalist ülkelerdeki kapıta lı zmın yo lc u l arı n ı n e kme ği ne yağ sürüldü. Ve bilinen b u gunı<u noktaya va r ıl d ı Kap ı ta liıma donüş yapan bu e s k ı sosyalı st ülkelerde ı fl as eden "Reel Sosyalizm d ı y e tab ı r eaı len bü ro kra t ık sosyalizm modeli ve parti diktatürlüğ ü dür. Her geçen gün daha da geli ş en ve o l gunlaşan Marksist bilimsel sosyalizm yaşıy o r. Yeryüzünde ulusal ba s kı ve s ö m Cırg ec i zülüm var oldukça ulusal kurt u lu ş s a va şlar ı o la c aklır Kap i tal ı st sömürü varoldukça sosyalilm ıç il1 mücadele v aro l acaktır YAŞASlN ULUSAL KURTUL U Ş VE SOSYALIZM MUGADELESI

7 7 Gi ri ş PARTi SORUNU ÜZERİNE Somürgecı TC devlerinin Kuzey Kurdıstan halkına karşı topyekün bir sömürge savaşını sürdürdüğü ve halkımızı bir bütün olarak poransiy~l suçlu ilan ettiği, ülkemizi baştan başa adeta bır kan gölüne çevirdiği bir dônemde y~şıyoruz.. Böyle ciddi, karmaşık, hassas ve yeni bı rçok gelışmelcrc gebe olan bir dönemde parti sorununu irdelememizin birçok somut nedenleri var kuşkusuz. Gi.ınümi.ız koşullarının nesnel gerçeklıklerı bır bıitün olarak gözönünde bulundurulduğunda; parti sorunu üzerine kaleme a l dığım bu yazının çerçevesinden de gö r ülebileceği gibı böylesine ciddi ve halkımızın ulusal bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin geleceğini yakından ilgilendiren sorunların irdelenmesi nin gereklilıği ve zorunluluğu rahatlıkla görülecektir. Kuzey Kürdistan işçi sınıfının, onun en yakın temel.b~ğlaşığı. olan. yoksul köylülüğün ve gelccc~ını sosyalı~t bır toplumda gören diger emekçı yığınların sıyasal öncü müfrezesi olarak ele aldıgım parti sorunu; günümüzde yeni bir siyasal s~rccı n başlangıcı sayılan sosyalistlerin siyasal bırlığı konusund a radikal bir alternatifin ya r atıl masını hedefleyen çalışmaların önemli ve temel teşkil edecek kimi sorunlarının günışığına çıka rılmasında yardımcı olacağı inancıyla bu yazının yayınianmasına öncelik verdim. Ya z ı, bir bütün olarak yenı sürece denk düşecek sosyalist dıyasal birlık alternatifinin yararılmas ı nda parti sorununun ıdeolojık, politik ve örgütsel perspektıflerınin netlik kazanmasına yardımc ı olma)' ı hedefliyor. Aslında bu yazı, bir kitap halınde yayınlamasını düşi.ındüğüm "Kürdistan'da Kışılik ve Ittifaklar Sorunu" adlı çalışmarnı n bir bölümünun ufak bi kesitini oluştu ru yor. Bu bölüm~ n bir kesitini alıp küçük bir ilave yaparak, osyalıst-yurtseve r kamuoyuna sunmayı yara rl ı gördüm. Parti sorununun kimi temel yönlerini irdelemeyi amaçlayan bu yazı; aynı zamanda K. Kürdistan'da son yırmi yıllık örgürlu mücadele pratiğınin ortaya ç ıka. rdığı öğretici derslerin bir sentezini de ıçerıyor. 1970'li yılların ortaları, K. Kürdistan'da ayrı o~aklarda yenı örgütlenme adımlarının arıldığı bir donem olmasıyla dıkat çekicidir. Yeni örgütlenme ı,:alışmalarının yapıldığı bu dönem, aynı zamanda Kurt toplumunda polink ayrışma ve saflaşmanın da başladığı bır dönemdir. Bu dönemde temellerı arı l an siyasal örgutlenmelerin kimılerının kendini ı ~çı sınıfının "biricik" ve "tek" partisi olarak tanıtmaya çalışrıgı bıliniror. Bunların sosyalist ran~ansl ı ~lduk ları, sos} alizmdcn şu veya bu olçude ctkılcndıklcrı de kuşku göri.ırmez bir gerçeklıkrir. Bu siyasal yapılan ma ları n gerek yayın ~az~ nda, ge re k s c propaganda-ajitasyon ve orgutlenme bazında yürü ttüklerı çalışmalarla Kürt toplumuna ulusal ve toplumsal bilinç taşıd ı kları; bu yönde kayda değer önemli çalışmalar yararılarak kitlelcrın uyanış ını sağlayıp küçümsenmeyecek büyüklükte önemli bir potansiyel oluştu r dukları da yine tartışma götürmez gerçekliklerd ir. Bu, madalyonun bir yüzüdür kuşkusuz. Madalyonun daha önemli olan diğer yüzü ıse, konumuz açısından canalıcı önem lilikredır. Bu yüzde görülen ve kendini pratik yaşamda da gösteren tablo ise; işçi sınıfı ve sosyalızm adına yola çıktığını iddia eden ve ke n~il erıni " bincık sosyalist parti", "tck öncü part ı" ya da "proleter devrimci örgüt" olarak ranıtıp lanse edenlerin, özünde işçi sınıfı harekerini saglı ve "sol" lu olarak bölen ve birer sapma nitelıği taşıyan küçük- burjuva devrimci yurtsever örgutler olmalarıydı. Kürdisran'a ulusal ve toplumsal bilinç taşıma konusunda önemli bir iştev.. gören bu güçlerin, Kürdistan'ın özgül somurge yapısına uygun bir örgütlenme ve n:ücadelc hatt ın ı oluşturama dıkları gerçeği de bızzat pracık yaşam tarafından sergilendi. Bunun en açık ve tartışmalara yer vermeyecek netlikte olan örneği ise, Kürdistan işçi sınıfının halen içinde bulunduğu öznel ve nesnel durumudur. Eğer Kürdistan işçi sınıf ı bel irli bir politik örgü tlü lük durumuna gelememişse ve ulusal hareket içinde kendisine düşe n görevi yerine getirememişse, bu bir tesadüf olmadığı gibi kader de deği ldir. Işçi sınıfı adına en fazla konuşanla r ve sozumona politika yapanların bile işçi sınıfı içinde elle tutulur belirli bir örgütl eme yaratamamaları oldukça öğrcticidır. Demek ki salt işçi sınıfı adına konuşmak, politika yapmak; işçi sınıfını örgötleyebilmeye ve mücadeleye çekebilmcye yetmiyor. Yukarıda kısaca degindiğimiz 70'li yılların yeni örgütlenmelerinin bu özelliklerinden ôtürü 12 Eylül askeri faşist cunrası ıktidara el koyduğunda; mevcut yapıların hemen tümü hazırlıksız yakalandı. Doğru ve düzenli bir geri çekilmeyi bile ne yazık ki başaramadıklarından, tümü kan kaybına uğradılar. Bu konuda deyim uygun düşerse, cunra karşısında herkes kendi nasibini aldı. Şüphesiz bu bir kader değildi, olamazdı. Fakat mevcut olan yapıların örgütlenme malzemeleriyle de başka türlü davranılması zaten düşünülemezdi. O dönemler varolan siy asal ya~ıl.arın bünyelerinde taşıyageldikleri ideolojik, polıtık ve örgütsel sorunlar, eksiklikler hatalar ve yetmezlikler; 12 Eylül darbesiyle birlikte kendini d~ha ya.kıcı bir biçimde göstermeye başladı. Diğer bır deyışle 12 Eylül rejimi; siyasal yapılardaki mevcut örgutsel ve politik sorunların günışığına çıkmasına ıvme kazandırdı ve akabinde bilinen nedenlerıyle örgütsel böli.ınmeler, parçalanmalar başgösterdi. Bunun sonucunda da yeni sürecin dayattığı yeni perspektifler ı şığında yeni arayış la r ve bunun uzantısı olarak yeniden örgütlenmeler kendini gösterdi. Yeni arayışların beraberinde getirdiği yeni örgütlenmelerin başlattığı süreç ise, henüz durmuş değildir ve bir bakıma da ele aldığımı z yeni parti arayışı irdelenmesi de iş te sözünü ettiği miz böyle bir sürecin dayattığı somut koşullardan kaynak l an maktadır. Ve gelinen

8 aşamada geçmişin çok özl ü ve kısa bir irdelenmesi gözönünde bulundurul dugunda; yıl l arca illegalizm a d ı na legal marksç ıl ık yapılarak, çalışm a l arın odak noktası yayıncılık ve dernekçil ik çerçevesine hapsedilerek; parti programları çekmeeelerde saklanılarak halkın, geniş emekçi yığınların hedefsiz bırakılması ve gevşek ya da deyim uygun dü şerse ülkemizin somut koşullarına hiç uymayan naylon örgütlenmelerlc Kürdistan Ulusal Demokratik Devrim mücadelesi gibi son derece ciddi ve agır bir yükün altından ka l kılamayacağ ı, çok acılı ve ö~etici deneyimlerle ortaya çıktı. Bu rıerçeklik artık tartı ş ılamaz bir nitelik taşıyor.. Elbette bil bu rada geçmişin üzerine tamamen bır ça rp ı i şare ti koymuyoruz ve inkarcı bir mantıga kendimizi teslim etmiyoruz. Günahıyla, s evabıyla, eksikleriyle, yanlışlarıyla, olumlu ve olumsuz yönleriyle geçmişin tüm değerlerini olduğu gibi objektif bir ş ek ilde görmek; onu olumlu yönleriyle sahiplenmek ve olumsuz yönlerinden önemli ve ögretici dersler çıkararak gelecekle olan a ralarındaki zorunlu ve gerekli olan köprüleri kur maktır. "Devrimcilerin en büyük ögretmenleri, en iyi öğretmenleri beklenmedik belalardır. Ancak 'beklenmedik belalar 'ın gün ışığına çıkardığı sor un l arın değ i şik yönleri ve a r a larındaki bagı ntılar görülebilir, izlenen yöntem ve poli ukanın kendı deneyimlerinden gerek lı dersler çıka r ıl abilir ve radikal müdahalelerde b uiunabilirse andan belalardan onla rı n öğretic iliğ inden gereğ i gibi yararlanılabilir." (1) "Devrimci partilere ve devrimci sınıfa, son derece ya r a rl ı bir tarih diyale kt i ği veren s iy~si savaşı y ılınadan onlara anlatan ve öğreten dersı veren de bu büyük yenilginin kendisidir.!nsan gerçek dostlarını felaket anın da tanır. Yenilgi yılları iyi bir okuldur." (2) Aldığım bu pasajlar, yıllar önce Kastre'nun ve Lenin'in söylediği bu tarihi sözler, sanki bizim toplumumuzda yaşanan gerçeklikler için söyl enmiştir. Çünkü geçmişte bizde yaşanan ve halen de belirli yapıla rda kendini devam ettirebilen bu gerçeklikler; kimileri açısından ögretici olduğu halde, yaşanan sürecin gözlere bacırdığı gerçeklerin değerlend ir mes i n i yapı:naya bir türlü yanaşamayanlar için ise bir değer ıfade etmedi, etmiyor. Halen sürece in~da ket vurmaya çal ı şan ve acılı yenilgi sürecinin bizlere dayattığ ı gerçekleri bir türlü görmek istemeyen küç~k burjuva yapılanmaların somut durumları ıse o rtadadır. Ancak daha sonra asıl parti sorununu i rdel ed iğim iz ilgili bölümlere ilişkin olarak sorunu d e ğişik boyutlarıyla ele a lacağız. Aşağıda parti sorununda görüleceği gibi böyle bir sorunu irdelediğimizde, yepyeni bir anlay ı ş ve yepyeni bir insan ruhuyla sorunu ele almak gerekiyor. Bunun için de özellikle geçmiş yanlışlıklardan öğretic i dersler çıkarmam ı z ve yeni bir ufukla soruna ya klaşmamı z gerekecegi çok açıktır. Elbetteki böyle bir yaklaşımla sorunu irdeled iğ imizde; öncelikle duygusallığı bir tarafa bırakmamız, eski an la yışlar da inat etmememiz ve bunu bir "namus" sorunu haline getirmememiz gerekecektir. Açıktır ki yeni bir an layış l a yeni bir alternatif yaratma çalışmal arınd a, ça l ışmalara katılan tarafların mensubu bulundukları siyasi yapılanmaların esk ı pr ogram ları nda hiç yer alamayan belirli temel tespitierin yer alabilmesinin çok doğa l ve ha tta kaçınılmaz olacagı gerçegini görmem ız, kabul etmemi z ve sağlıkl ı, mütevazi ve metin bir ruh haliyle bunu a lgılamamız gerekecektir. Girı~ bölümünde sorunu ananatlar!y!j hö~lcce özetledikten sonra asıl ı<.onumul o.an panı sorununa geçebiliriz 5ımdı. Aşağıda eie alacagımız parti sorunu, gtinumüz koşullarında ih ti yaç duyulan mi 1 i tan, >ava ş k an bi r sosyal i st partidir elbet. Sorunu bu bazda eleştiri süzgecinden geçirerek irdeleyec eğiz. SA V AŞKAN SOSYALİST BİR PAR TtNlN TEMEL ÖZELLİKLERİ Ülkemizin en büyük parçası olan Kuzey Kürdistan'daki son yi rmi-yirmi beş yı l lık örgüdü mücadele pratiğin d e n elde edilen öğretici derslerin ı şığında, halkımızın ulu sal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini sosyalist bir perspektifle omuzlamayı hedeflernek zorunda olan savaşkan bir partinin öncelikle ve başlıca niteli kleri olarak tanımiayabildiğimiz bellibaşlı renklerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Bır ıncısi; K. Kı.irdıstan iş çi sınıf ı ve onun mı.ittcfiklerini ulusal ve toplumsal ku r tuluşa gbtürecek ve kurtuluştan sonra da onları iktidara taşıyacak bir araç olarak parti gereklidır. Diğer bir deyişle, BağımstL Demokratik Kurdistan Cumhuriyeti'ni iş ç i sınıfı ve köylü i mfağının örgütlü öncülüğünde gerçek l eş t i rmeyi ve ikrıdara götürmeyi hedefleyen önemli bir araçtır partı. Sözü edilen böyle bir parti, salt ulusal demokratık devrimi hedefleyen bir araç değil; aynı zamanda ulusal kurtuluştan sonra toplumu toplumsal kurtuluşa da götürmeyi, yani sosyalist bir toplum k urmayı da uzun vadeli ve nihayi hedef olarak önüne koyan bir araçtır. Yani öyle bir araç, siyasi strateji olarak ulusal ve toplumsal kurtu l uş devrimlerini önüne koymak zo runda dır. öncü savaşkan sosyalist bir parti, ulusal ve toplumsal devrimleri ger çekleş t i rm e ve daha sonra ları da gerçekleştirdiği devrimleri iktidar yapıp onu koruma ve ko llaman ı n bir aracı olarak temel stratejile rini (siyasal ve askeri) çok net bir biçimde programlaştırması ve aynı zamanda programsal tespitiere uygun örgütleme, mücadele ve savaş taktiklerini hayata geçi rme görev ve sorumluluguyla karş ı karşıyadır. Açıktır kı. bu da öyle bir araç i şlevi ni yerine gctırebılmclıdır k ı henüz kuruluş aşamas ından başlayarak tüm mücadele süreci boyunca, hatta mücadeleyi zaferle ta çlandırdıktan sonraki süreçte bile adına politika yaptığı sınıf ve katmanlara gerçek anlamda öncülük edebilsin ve pratikte de buna damgasını vursun; ihtiyaçlara yan ıt verecek ulusal ve toplumsal kurumla rı n ı oluştursun. B~~u.n da kolay, kestirme yoldan ve kendılığın_den gerçek le şemeyeccği çok aç ık tır. Sözünü enıgımı ~ böyl e bir parti, sömürgecilığe karşı yürüteceğı ulusal k urtuluş de vr iminde ve devrimin başarıya 8

9 9 ulaş masından sonraki iktidarı alma ve bunu dış ve ı ç saldırılara karşı koruma ve kollama müşcadelesi nde; savaşan bır ordu ıçin Genel Kurmay ne ise, bır kurum olarak böyle bir partinin çok çetin ve çokyön ltı mücadele Genel K urmayı da aynen odur. Askeri displin olarak da nirelenebilen çok sıkı bir disipline, diger bir deyişle demir disipline, çelik disipline sahip mc rkezı bir önderligin kornurası altında yü rütülecek bir parti mücadelesi, ancak söm ürgeciliği Kürdistandan ramamen atıp altedebilir ve ulusal kurtuluş devrimin i zaferle ta ç l andı ra bilir. Burada vurgu yaptığımı?. nokta, t'ıö y l e bir partinın sürekli savaş hattında, çetin ve ~ o kyönlü, uzun soluklu bir mücadele yürütmek :orunda olan ve mücadelenin tüm a l an l arında ~ı ı rekli olarak savaş nöbetini turmak zorunda olan,; ı yasal bir ordu özelliğini taşımak zorunda olm asıdır. Bu, ol mazsa olmaz kabilinden temel bir on koşuldur. Bağımsız K ürdısta n Demokratik Cumhuriyetini KJr mayı ve kuracagı devleti de hem yönermeyi, ~1c m de dış sa l dırılara karşı korumay ı önüne ~ıyasal bir srratejik hedef olarak koymak zorunda i),j.n böyle bı r parti; ya p acağı siyasal tespitler ~: ğ. rıja kurruluş müc.:adel es ı boyunca bütün "1uc:ıdde bıçıml er i ni (siyasi, demokratik, silahlı, s:~ ahsız, barışçıl, barı~çıl olmayan, ekonomik vb. ),omut ve değişen koşullara uygun olarak <,.!!anmak zorunda ka l acagı; hatta diyalektik bir bütünlük içinde bunları birlikte yürütmek zorunda kalacağı tartışma goturmez bir gcrçcklıktir. Burada küçük bir parantezle de olsa mücadele biçimlerini açma gereğini duyuyorum. ö ncelikle sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bağımsız bir vatan yaratma mücadelesinde, daha sonra da bu mücadele süreci boyunca çağdışı eski toplum geleneklerine, dış ve iç düşmanların direnmelerine ve yeni saldırılarına karşı çokyönlü bi r mücadelenın gerekli lıği ve zorunluluğu kendini goste receğ i çok açı ktır. Bu da şiddete başvuran, b arı şçıl, kanl ı ve kansız, iktisadi, askeri, idari ve eğ i tic i tum yöncemleri bi rleştir ebilmek; her şeyden önce yepyeni bir ufukla ve yine yepyeni bir ruhla raninin bunu ele alması ve özümsernesi gereklidir. B ınl erin, onbın l erin, yüzbinlerin, ha~ta milyonların kişiliğinde şekillenmiş alışkanlıklar, olumsuzluklar ve devrime karşı her zaman ve her yerde kendini inatla sürdürmeye çalışan anlay ı şların yıkılınas ı ve yeni anlayışların, yani devrimci anlay ışların hakim kılınması, sanıldığı gibi kolay değildir. Bunun başarılmas ı ; öncelikle partinin bütün mücadele yöntemlerini, araç ve gereçl erini kullanmasıyla ve bunla rı ustalıkla birleştirmesiy l e olmalıdır ki bu da ancak doğru bır teorik belirlemenin ışığında ve bizzat pratikte sınaoarak çelikleşmeyi zorunlu kılıyor. Burada TSK önderi merhum Zeki Adsız'ın (K. Saleh ) yıllar once )' ap t ığı bır tespiti aktarmak istıyorum. "Bag ı ml ı ve sömürge ulusların kunuluş savaşları açısınjan!>ıyası mucadelenin bir başına ge l işmılmesı yeterli değiij ir. Çağım ııd a ulusal kurtulu~ Sa\'aşları çok yönlü ve zorlu bir ge rılla savaşıyla başlayıp giderek kitleleri kucaklayan ve halk savaşına dönüşerek iktidara yö nelen devrım l er biçiminde gelişmektedir... Toplumsal farklılaşmanın boyutları, mücadele biçimlerine yön veriyor; bu nedenle Kürdistan devrimi, silahlı mücadele çizgisinde ve fakat kendine özgü bir yolda gelişecektir. " (3) Fazla uzaklara da gitmenin gereği yoktur. Küçük burjuva yurtsever devrimci bir köylü hareketi olarak PKK 'nın on yıldır sü r dürdüğü silahlı mücade lenı n sonuçları ortadadır ve yukarıya aldığımız isabetli tespitleri de kanıtlaması açısından öğretici bir örnektir. Belirtmeye bi le gerek yok ki ülkemiz Kürdistan'ın sömürgeci bölge devletleri arasında ve uluslararas ı kapitalistemperyali st ülkelerin çıkarları dogrultusunda dörde bölünerek pay l aşılması ve sömürgeleştirilmesı; 30 milyonu aşkın nüfusuyla günümüzde bile tüm ulusal demokratik haklarından yoksun bırakıl ması- yeni oluşan Güney Kürdistan Federe Devleti bir tarafa bırakılırsa- ; dünyada örnegine ender rastlanan, hatta belki de hiç rastlanamayan bir durumdur. üstelik Kürdistan'ın sömürge-sömürgeci ilişkileri, örneğin; bir Cezayir'den, Vietnam'dan ya da bir başka klasik sömürge ulusun özelliklerinden önemli farklılıklar gösterdiği ve bunlardan çok daha kötü durumda o l duğu gayet açıktır. örneğin; ülkemizin en büyük parçası olan mi lyon nüfuslu Kuzey Kürdistan'ın durumu bu konuda çok çarpıcı ve öğreticidir. Türk kanunlarında Kürt ulusunun ve Kürdistan ülkesinin varlığı resmi olarak inkar edilmiştir. Inkar edilmenin de ötesinde yasaklanm ıştır. Yine Kürt dilinin varlığı ve kullanılması da yasalarca yasaklanmıştır. Bu kadar nüfusa sahip bir ulusun/halkın anadilinin dahi devletin resmi yasalarınca yasaklandığı başka bir örnek ülke var mıdır acaba? Dünyada buna benzer bir örneğin gösterilerneyeceği açıkça ortadadır. Durumun ciddiligi, ağırlığı ve hassasiyeti bu kadar da değildir, çok daha fazla ve vahimdir. Çok açıkça ve rahat lı kla görülebileceği gibi; Kürd istan' ı n dörde bölünmesi ve sömürge leştiri lmes i süreci tamamlandıktan sonraki dönemde, K. Kürdistan topraklarında, yani kendi öz anavatanında bır Kürt olarak yaşama koşulları ve güvencesi kalmamı ş tır. Türkiye Cumhurİyetı ' nin resmen ilan edilmesiyle birlikte başlayan ve 70 yılı aşkın bir süredir kendini devam ettiren asimilasyon, eritme, jenosit, mecburi iskan, inkarlar, yasaklar, katmerli baskı ve sömürü politikaları ve bu politikaların ortaya koyduğu halk gerşekliği, ulus gerçekliği ortadadır. Bu uygulamalara bakıldığında; K. Kürdistan'da "ben Kürdüm H veya "bir Kürd insanı olarak yaşamak istiyorum" diyebilen ve ulusal kimliğine sahip çıkabilen çok sıradan bir insanın, en az ve "ucuz H bir karşılı kla işkenceye ve onur kırıcı ağır hakaredere maruz kalacağı; hatta tutuklanıp ağır hapis ve para cezasına çarptırılabileceği gerçeğini, Kürdistan ve Türkiye'nin durumlarını yakından bilen sagduyulu her insanın kabul edebileceği somut ve yakıc ı gerçekliklerdir. Yani bu durumu başka bır ifade yl e di le getirirsek; K. Kürdistan'da normal sıradan bir Kürdün, bir Kürd kişiligi olarak yaşama güvencesi ve koşu ll arı yoktur. Yani orada bir Kürd, Kürd olarak yaşayamaz ve yaşama hakkı yoktur. Yaşayabilmes i içi n, onun illa da Türk

10 oldugunu kabullenmesi ve bunu iriraf etmesi veya boyun egerek Kürt kimligine sahip çıkmaması ya da Kürt kişiligini inkar etmesi şarttır; normal bir insan gibi yaşamanın bir önkoşuludur. Bunun da yeryüzünde akla gelebilecek en onurkırıcı bir durum oldugu çok açıktır. Yaşanan bu durumun, Kürt kişiliginin nelere maloldugunu; Kürdistan ülkesi gerçekliginin, Kürt ulus ve halk gerçekliginin nasıl ayaklar altına alındıgını, Kürt kişiliginde beyinierin nasıl dagıtıldıgını, yabancılaşma ve kendini inkar etme karakterinin nasıl geliştigin i ve sa y ısı hay li yü ksek bir oranda Kürt bireyinin tamamen düşürülerek çignendiginin örnekle rine ve yaratı la n tahribatların derayına burada girmeyecegiz. Konumuzu il gilendiren yönüyle salt bir somut duruma parmak basmakta yetinecegiz. Parmak basugımız bu durum bile tek başına Ku zey K ü rdi sta n 'ın içinde bulundugu somut ve çok yakıcı gerçekliklerini çıplak bir gözle ortaya koymaya yetecek niteliktedir. Ha li hazırda ve gunumüz koşullarının Türkiyesi'ne de bakıldıgında şöyle bir özet tabioyu sürekli görmek mümkündür: En basit sıradan bir Kürt dernegini kurmak {ki Kürt kimligiyle bu da yasaktır), ona üye olmak veya bir Kürtçe gazete yayım lamak, onun sorumlu lugunu, muhabirligini, yaza rlıgını yapmak yada sıradan demokratik bir protesto yürüyüşüne katılmak bile tck başına polis copundan nasibini almayı, gözaltına alınmayı, işkenceden geçmeyi, tut uklan mayı, agır hapis ve pa ra cezala rına çarptırılmayı, sürgün edilmeyi, her an ve her yerde bir "kör" kurşuna hedef olmayı gerektirecek günlük sıradan vakalar haline gelmiştir. Bir de son on yıldır sürdürülen savaşın vardıgı aşama ve devletin tamamen halklarımızı terörize etmeye çalışması; Kürdistan halkına karşı bir seferberlik çerçevesinde ilan edilen ropyekün savaşın kazandıgı boyutlar; gözaltına alınıp işkenceden geç irilecek de olsa sagsalim mahkeme huzuruna kavuşabilenler artık şanslı sayılırlar Türkiye'de. Bu durumlar ve h alkımızın bizzat içinde bulundugu realitesi ile sömürgeci düşma nl a r ımızın barbarlık karakterleri ve insa nlıktan nasibini alamamış durumları bir bütün ol ara k gözönü nde bulund u ru Id ugunda; Kürdistancia sömürgecilerin emrinde çalı ş an tek bir tahsildar, tck bir bekçi bile kalıncaya kadar, yani Kürdistan'da sömürgecilere ait en ufak bir varl ı k kalıncaya kadar silahlı mücadelenin w runlulugu ve gerckliligi çok açık ve yakıcı bir biçimde kendini dayatıyor. Bunun a l tını özell ikle çiz mek istiyorum. Bu temel stratejılerin tespiti de ülkemizin sosyo-ekonomik yapıs ın ın bir sonucu olarak sınıfların sağlıklı analizine ve mevzilenmesine denk düşmesinin gerekliliği ve zorunluluğu ise ortadadır. Ikincisi; parti, salt Kürdistan ulusal demokratik devrimini ve iktidar olmayı hedefleyen bir araç degil; aynı zamanda hem işçi sınıfı ve köylülügün örgü tlü bir müfrezesidir, hem de sınıf örgütlenmesinin en yüksek biçimidir. Belirtmeye bile gerek yok ki örgütsüz bir kitle, topluluk, sınıf veya ulus/halk hiç bir şeydir. Tersine örgütlü bir halk/ulus, s ını f veya topluluk ise her şeydi r. 10 Köydeki bir kooperat İf, bir memur sendikası veya derneği, fabrikada yada bi r iş kolu nda çalışan işçilerin sendikası, bir okuldaki öğrencilerin derneği, bir mesle ki yada kültürel dernek bile birer örgütlemedir ve bu örgütlenmelerin en gelişkin bir tipi de partidir. Aç ık t ı r ki her örgütlenme, çözümlernek istediği sorunlarını ortaklaşa ve güçlerini bi rleştir erek kollektif bır çalışmayla yürütüp başanya görürebilir ve bu bakımdan da her örgütlenme, kendine özgü sorunları yüzünden degişik amaç ve nitelikler taşı m akta dır. Böyle değiş ik örgütlenmeler yaratılmadan, en küçük ve sıradan sorunların bile çoğu zaman çözümlenemeyeceği çok açıktır. örneğin ; bi ri örgütlü, öbürü ise örgütsüz iki ayrı insan grupları arasındaki bi r kavgayı gözönünde bulunduralım. örgütlü taraf on kişiden oluşsun, örgütsüz taraf da yüz kişilik olsun. Böyle bır kavgacia örgütsüz taraf, sayısal bakımda n örgütlü taraftan on misli fazla olmasına rağmen, kavgan ın sonucunu zaferle bitirecek tarafın örgütlü taraf olacağı kuşkus uzdur. Çünkü örgütlü taraf, sıkılmış bir yumruk gibi ve belirlcyecegi k avga n ın taktikleri ve güçlerini disiplinli bir biçimde mevzilendirerek bi rbirleri için ölüme gidecekleri ve tüm kavga boyu örgütlü dav r anacağı içi n ra hatlıkla galip gelebileceği çok açıktır. Halbuki örgütsüz taraf ise, örgütlü ta rafın sahip oldukları özelliklerden yoksun olduğundan, tek tek d üşece k leri ve sağ kalabilenlerin de esir düşerek mağlup olabilecekleri besbellidir. I şte bu üstünlüğü küçük tarafa veren, onun ciddı bir örgütlenmeye sahip olmasıdır. Sözünü ettiğırniz sıkı bir disıpline ve ırade birliğine sahip bir parti, adına politika yaptığı sın ıf ve katmanlar arasında güçliı bir örgütleme agı yaratabitmeli ki onları mücadele saflarına çekebılsin. lşçi sınıfına ve köylülüğe parti ruhunu ve disiplinini kazanciırabild i ği ve güveninı alabild iğ i ölçülerde onların sömü rgecı ii ğe, egemen sömürü mek anizmasına karşı harekctlendirilmesı ve düşmana istenilen darbelerin indirilmesi mümkün olacaktır. Bu görev ve sorumlulugun yerine getirilmesi için de bir sonraki şıkta da göreceğimiz gibi, partınin gerçek anlamda öncü ve örgütlü birer müfreze olma fon ksiyonunu yerine getirmesi temel bir önkoşuldur. O zaman da işçi s ı nıfının hem ideolojok-politik olarak, hem de örgütsel olarak devrime öncülük edebilme durumu pratikte de kendini gösrerebilecektir. Açıktır ki savunduğumuz nitelikrckı parrı; "parrı örgütlerinin toplamı ve partı iıyes: de, parti örgütlerinden bı ri nın üyesi olan kı m sedir." formülü ile ızah edılebılir. Bu formülün partı yaşamında hayata geçirilmesi, aynı zamanda b ır parti iıy esi ile bir sempatizan veya sıradan taraftar arasındaki kesin ve belirgin ayırım çizgisinı de ortaya koymaya yarayacaktır; ayrıca istiyen herkesin kendini parri üyesi ilan etmesi veya göstermesi tehlikelerini de ortadan kaldıracaktır. Dile getirdigirniz bu formülün biraz daha açılımı ise şöyledir; bir partili, partinin herhangı bir ö rgütünde görev almayı kabullenmekle yü kü mlüdür ki bu aynı zamanda devrimci mücadeleyi bir sanat gibi, yani profesyonel olarak

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

OZGUR 1 MAYISLARARA ULASMAK ICIN

OZGUR 1 MAYISLARARA ULASMAK ICIN Karkeren hemô welatan ôgelen bındest, yekbın! Nisan- Gulan 1985, Sal4 Hejmar 34-35 Nisan- Mayıs 1985, Yd 4 Sayı 34-35 Organa Komita Merkezi ya Partiya Sosyalist a Kordıstana Tırkiye OZGUR 1 MAYISLARARA

Detaylı

me alınması için müttefiklerine çagrılar çıkardı. Libya

me alınması için müttefiklerine çagrılar çıkardı. Libya om Sal:lO Hejmar: 37-38 Nisan-1986 0 BINDEST YEKBINI te we.c HEMU WELATAN LİBYA'DA YENİ BİR GRENADA MI?... Gazetemiz dizgiye verildigi ABD'nin Ingiltere'deki üslerinden de yararlanarak Libya'yı bombardımanı

Detaylı

Kasım 2006/10 FİYATI 2 YTL (KDV DAHİL) ISSN 1302-692X105

Kasım 2006/10 FİYATI 2 YTL (KDV DAHİL) ISSN 1302-692X105 AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! l l l l l l SA Dünyaya yeni Ekimler gerek! Irak-Güney Kürdistan: Bağdat tan

Detaylı

Yıl: 21 / Sayı: 244 / Nisan 2002

Yıl: 21 / Sayı: 244 / Nisan 2002 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 21 / Sayı: 244 / Nisan 2002 3. Do ufl KADEK le gerçeklefliyor Apocu Hareketin 1978 de kendisini PKK olarak adland rmas gibi, günümüzde de oluflturdu

Detaylı

Dizgi: İletişim Yayınları Film: Delta Grafik Baskı: Yeni Doğuş WEB OFSET 575 39 09 Kapak Baskısı Pano-BAS-SAN

Dizgi: İletişim Yayınları Film: Delta Grafik Baskı: Yeni Doğuş WEB OFSET 575 39 09 Kapak Baskısı Pano-BAS-SAN İÇİNDEKİLER 4 Demokratik Kitle Örgütleri İçin İleri 6 İşçi Sınıfı Türk-İş Gerçekler 8 Netaş İşçileri Tek Yumruk 10 Grev Dalgası Yayılıyor 12 Türk-İş Kurultayı Ve Devrimci Sendika! Mücadelenin Geleceği

Detaylı

www.arsivakurd.org ---------26 rızgarı (VII, VIII ve IX. bölümler)

www.arsivakurd.org ---------26 rızgarı (VII, VIII ve IX. bölümler) WEŞANA NAWENDi YA PARTiYA RiZGARiYA KURDiSTAN Ji bo Azadlya Netewa Kurd ü Serbixwebüna Kurdistan&. Kürdistan'ın Bagımsızlığı ve Kürt Ulusunun Özgürlügü için rızgarı BIJI 'mkosina Rizg~riya Netewi u Civakiya

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 19 / Sayı: 226 / Ekim 2000

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 19 / Sayı: 226 / Ekim 2000 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 19 / Sayı: 226 / Ekim 2000 Z a f e r d i r e n e n Ortado u halklar n n olacak Uluslararas komploya karfl bafllatt m z yeni mücadele hamlesine

Detaylı

MÜCADELE-SEÇME YAZILAR

MÜCADELE-SEÇME YAZILAR SEÇME YAZILAR OCAK 1995, İstanbul MÜCADELE-SEÇME YAZILAR BASKI: Serler Matbaacılık HAZİRAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Alayköşkü Cad. Sıdıka Batu İşhanı No: 12/303 Cağaloğlu-İstanbul Tel: (0-212)528

Detaylı

Bütün dünyayı pençesine alan kapitalist

Bütün dünyayı pençesine alan kapitalist İçindekiler - Söz ve EylemdeGündem...2 - Toplumsal ve Siyasal Gündemden... 4 - Olasılıklar ve Olanaklar - Murat Sağlam... 20 - Üretici güçler, Üretim ilişkileri ve Kapitalizmin bugünü - N.Fırat.25 - Kıdem

Detaylı

Siyasal süreçlerde kilitlenme

Siyasal süreçlerde kilitlenme tşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Say.: 87, 15 Aralık '93 Siyasal süreçlerde kilitlenme Son birkaç günün iki olayı sembolik bir anlam taşımaktadır.

Detaylı

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı

JTBO ~ fe; SAZBUNA sterı a PART/YA BOLŞEWTK. bol. www.arsivakurd.org

JTBO ~ fe; SAZBUNA sterı a PART/YA BOLŞEWTK. bol. www.arsivakurd.org JTBO ~ fe; SAZBUNA sterı a PART/YA BOLŞEWTK bol ~~M t ~ SAZ0 31YAYENAas a~e PART/YA BOLŞEWTK Co nd 11 Içindekiler Çözüm devrimde, sosyalizmde... 2000'1i yılların ilk Newroz'undan... Haydi Newroz ateşini

Detaylı

KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU KADRO POLİTİKASI...

KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU KADRO POLİTİKASI... KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİDEN YAPILANMAK, HER AN MÜMKÜN OLAN PKK LİLEŞMEYİ BAŞARMAK DEMEKTİR 15-19 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU

Detaylı

ÖLÜME! YOKSUL KADINLAR MERDİVEN ALTINDA. Avrupa fırtınaya doğru, Avrupa solu nereye? Kürtaj yasağının sonucu: İşçi sınıfı mücadelelerinden...

ÖLÜME! YOKSUL KADINLAR MERDİVEN ALTINDA. Avrupa fırtınaya doğru, Avrupa solu nereye? Kürtaj yasağının sonucu: İşçi sınıfı mücadelelerinden... Avrupa fırtınaya doğru, Avrupa solu nereye? İşçi sınıfı mücadelelerinden... Kamu emekçilerinin grevi, Hey tekstil, Togo, Savranoğlu, Billur Tuz, İzmir Basma Haziran 2012 / Sayı: 32 Kürtaj işçi sınıfının

Detaylı

Nasılsınız? Nicesiniz? İçiniz nasıl, içiniz? Referandumun Sayısal Sonuçları. İstanbul Kimi Bekliyor?

Nasılsınız? Nicesiniz? İçiniz nasıl, içiniz? Referandumun Sayısal Sonuçları. İstanbul Kimi Bekliyor? Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 21 SAYI: 117 Eylül-Ekim 2010 Nasılsınız? Nicesiniz? İçiniz nasıl, içiniz? Referandumun

Detaylı

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE!

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mayıs 2015 Fiyatı: 1,00 TL HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE! SOMA KATLİAMI DAVASI BAŞLADI... METAL İŞÇİSİ DİRENİŞE GEÇTİ Tunus Dersleri Güvercin Anıldı DANIŞTAY GREV

Detaylı

Tahrir ruhuyla 1 Mayıs a!

Tahrir ruhuyla 1 Mayıs a! Tahrir ruhuyla 1 Mayıs a! Kürt halkının taleplerine sahip çıkalım! 3 Nisan 2011 / Sayı: 18 Devrimci İşçi Partisi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Zulmü rüzgârlara savur! Japonya daki doğal afet nükleer

Detaylı

Teorik-Programatik Perspektifler ve Siyasal Değerlendirmeler

Teorik-Programatik Perspektifler ve Siyasal Değerlendirmeler Kürt Ulusal Sorunu-1 Teorik-Programatik Perspektifler ve Siyasal Değerlendirmeler EKSEN YAYINCILIK EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti Laleli Caddesi, No: 52/5 Aksaray/İstanbul Tel: (212) 638 28 Ş3 Fax: (212) 517

Detaylı

h@viga gel başlıy ar ak TC'nin tüm devlet kururolanna kadar girdi. Ulusal demokratik

h@viga gel başlıy ar ak TC'nin tüm devlet kururolanna kadar girdi. Ulusal demokratik h@viga gel Sal :"3 HE:j mar:. iı ç. p~şi'lı/ı9as KARKEREN 1-EMÜ WELATAN Ü GELEN BINOEST YEKBIN! 1988 YILINI GERIDE BIRAKlRKEN Dünyamız bir Ya daha ya larurken, birçok şeyi de beraberinde eski tl i, d eğiştirdi.

Detaylı

SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 22 / Sayı: 257 / Mayıs 2003. www.arsivakurd.org. demokratik kat l m için

SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 22 / Sayı: 257 / Mayıs 2003. www.arsivakurd.org. demokratik kat l m için SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 22 / Sayı: 257 / Toplumsal bar fl ve demokratik kat l m için GENEL AF Sayfa 2 YA BARIfiÇIL ÇÖZÜM YA DA SAVAfi Kendisini de ifltiremeyen güçler

Detaylı

İşçiler, Erdoğan ın savaşı bizim savaşımız değildir!

İşçiler, Erdoğan ın savaşı bizim savaşımız değildir! Yunanistan da Çipras ın ihaneti sayfa 12 Ağustos 2015 / Sayı: 70 www.gercekgazetesi.net Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. iletisim@gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL İşçiler, Erdoğan ın savaşı

Detaylı

VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA

VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA HDP Erken Seçime Hazır: #SeniYineBaşkanYaptırmayacağız olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 16 Ağustos 2015 Yıl:1 Sayı:18 On Beş Günlük Gazete Fiyatı:1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD AKP NİN SAVAŞINI

Detaylı

ÖCALAN'IN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA VERDİĞİ SORGU İFADESİ GEREKÇELİ KARAR-II GEREKÇELİ KARAR (5)

ÖCALAN'IN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA VERDİĞİ SORGU İFADESİ GEREKÇELİ KARAR-II GEREKÇELİ KARAR (5) ÖCALAN'IN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA VERDİĞİ SORGU İFADESİ GEREKÇELİ KARAR-II GEREKÇELİ KARAR (5) 2- Esas Hakkında Mütalaa Yazılı olarak hazırlanıp 08.06.1999 günlü oturumda, DGM.C.Başsavcısı Cevdet VOLKAN

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 20 / Sayı: 232 / Nisan 2001

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 20 / Sayı: 232 / Nisan 2001 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 20 / Sayı: 232 / Nisan 2001 fiehitler özgürlü ün teminat d r fiehitlerimizin her biri bir parça vatan, her biri bir kahraman... Onlar, özgür

Detaylı

fiehitler özgürlü ün teminat d r

fiehitler özgürlü ün teminat d r SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 20 / Sayı: 232 / Nisan 2001 fiehitler özgürlü ün teminat d r fiehitlerimizin her biri bir parça vatan, her biri bir kahraman... Onlar, özgür

Detaylı

KÜRDISTAN HALKI GELECEGE. INANÇ VE UMUTLA BAKlYOR! *KA WA Hareketi'nin Birlik. Konjeransıyla 1988 Nisan

KÜRDISTAN HALKI GELECEGE. INANÇ VE UMUTLA BAKlYOR! *KA WA Hareketi'nin Birlik. Konjeransıyla 1988 Nisan BO KURDISTANEKİ SERBIXWE YEKBÜYI DEMOKRATIK Ü Jl BO SOSYALiZM Sayı (Hejmar) _ : 10 Glılan (Mayıs) 1989 Fiyatı (Bıha) : 3 OM BAGIMSIZ BIRLEŞIK DEMOKRATiK KÜRDiSTAN VE SOSYALiZM IÇIN BÜTÜN SÖMÜRGECİ JENOSİD

Detaylı

NATO Kosova'da Ne. Yoksa Bağımsızlık mı?/h. Hüseyin YILDIRIM. Birlik Süreci ve Sonuçları/Kalmem MUŞI

NATO Kosova'da Ne. Yoksa Bağımsızlık mı?/h. Hüseyin YILDIRIM. Birlik Süreci ve Sonuçları/Kalmem MUŞI AYL 1 K 1 SRY 1 1 TRRIH: NISRN '99 FIYRTI : 500.000 TL d. or g Y 1L SOSYALIST TEORIK DERGI ur Mart Gündemi/ Selamİ KARER Arıyor/ Alişan ARAS ak NATO Kosova'da Ne Tapıcılık mı Yoksa Bağımsızlık mı?/h. Hüseyin

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı