AB Proje Tekliflerinde Bütçe Hazırlama ve Yönetimi. Ankara, 29 Temmuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Proje Tekliflerinde Bütçe Hazırlama ve Yönetimi. Ankara, 29 Temmuz"

Transkript

1 AB Proje Tekliflerinde Bütçe Hazırlama ve Yönetimi Ankara, 29 Temmuz

2 Bütçenin Sözleşmedeki Yeri Sözleşme kısımları : Özel koşullar- Genel koşullarla çelişemez Genel koşullar Değiştirilemez Görev tanımı /Teknik şartname Bütçe Standard Formatlar (CVs, garanti belgeleri vb) 2

3 Bütçe (Kaynak Yönetimi) Faaliyetlerle tam bir örtüşme Eşik değerlere uymalı (limitler) Sonuç odaklı ( Eğitim alan kişi başına maliyet vb) 3

4 Bütçe (Mantıksal Çerçeve) Varsayımlar, kaynaklar Riskler, önkoşullar Bütçe çalışması ; İlk Aşamada? Son Aşamada? Paralel? 4

5 Bütçe Oluşumu Piyasa araştırması ( rayiç değerler) Vergi ve diğer maliyetlerin hesaplanması Menşe ve tabiyet kurallarına uygunluk Alternatif Maliyetler 5

6 Finansal Yönetim Gerçekçi katılım payları, Ortak katkılarına ortaklık beyanında yer verilmesi, %80- %20 ödeme planına uygun olarak nakit ihtiyacının (akımının) analiz edilmesi, Bütçe gerçekleşmelerinin düzenli olarak takip edilmesi 6

7 Harcamalarda Uygunluk Kriteri Harcama kalemi onaylı bütçede yer almalıdır. Bütçe uygun maliyetlerin tahmini bir tablosudur. Sözleşme Makamı harcamaların bütçe diğer usullere uygunluğu onayladıktan sonra ödeme tabloları kesinleşir. 7

8 Harcamalarda Uygunluk kriteri Harcama kalemi bütçede yer almalıdır. Sözleşmede yer alan faaliyetlerle uyumludur. Projenin sürdürülmesi için gereklidir. Gerçekleştirilmiş olmalıdır. Yararlanıcı kurum muhasebe kayıtlarında yer almalıdır. Proje dönemi içinde gerçekleştirilmelidir. 8

9 Bütçe Başlıkları 1. İnsan kaynakları 2. Seyahat 3. Mal ve ekipman 4. Yerel Ofis Giderleri 5. Diğer ( satın alınan hizmetler) 6. Diğer 8. İhtiyat Akçesi 10. İdari Giderler 9

10 İnsan Kaynakları Yararlanıcı Kurum tarafından istihdam edilen proje personeli ücretlerini kapsar. Bu başlıkta yer alan kalemler hizmet satın alımı yoluyla altyükleniciden temin edilemez (istisnası: muhasebe vb. hizmetler) Ücretler (vergi+ primler ;işveren payı dahil) brüt ücretleri ifade eder. Yararlanıcı Kurum un benzer bir iş için personeline ödediği rayiç değerleri aşmamalıdır. 10

11 İnsan Kaynakları (Harcırahlar) Harcırah (per diem) proje faaliyetleri için seyahat eden proje personeline ödenebilir.( yiyecek, şehir içi seyahat ve otel giderlerini kapsar.) Per diem tavanları EU tarafından ilan edilen azami tutarları aşamaz. Per diem gerçek harcama tutarına göre ya da sabit bir değerden ödenebilir.( Sözleşme Makamı) Per diem geceleme esaslı olarak hesaplanır. 11

12 Seyahat Yerel ve uluslar arası seyahatlerin seyahat bedelleri bu başlıktan karşılanabilir. 12

13 Mal ve Ekipman Ekipman ve sarf giderleri piyasa rayiçlerine uymak kaydıyla bu başlıkta karşılanabilir. Yararlanıcı sözleşme ekinde yer alan EK IV ve AB satın alma kurallarına uymak zorundadır. 13

14 Yerel Ofis Giderleri Bu başlıkataki giderler ancak yeni bir ofis kiralandığında uygun sayılabilir. Ofise ait sair giderler bu başlıkta yer alabilir.. 14

15 Diğer Giderler Yayınlar, mali denetim, tercüme, tanıınırlık harcamaları dahil hizmet satın alımları 5nci başlıkta, Diğer giderler, danışmanlık, tadilat, kursiyer ödemesi vb 6ncı başlıkta yer alır. 15

16 İhtiyat Akçesi Bu başlıktaki tutarlar bütçede onaylanmış dahi olsa, kullanımı Sözleşme Makamı nın iznine tabidir. 16

17 İdari Giderler İdari Giderler kalemi bu kalemin dışındaki kalemler toplamının ( doğrudan giderler) belirli bir yüzdesini ifade eder.( azami %7) Bütçede gösterilen tutarı aşamaz. Başka bir kalemde bütçelenen harcamanın aşan kısmı niteliğinde olamaz. 17

18 Uygun olmayan harcamalar Bütçede tanımlanmamış harcama kalemleri Yeniden tahsis dahil onaylı bütçe tutarlarını aşan Tutarlar uygun maliyet sayılmazlar. 18

19 Uygun olmayan harcamalar KDV, ÖTV ve damga vergileri Kamu personeline ödenen ücretler İkinci el mal alımı Ayni katkılar Bina ve arsa alımı Borç ve faiz ödemeleri Ceza ödemeleri Başka bir program tarafından finanse edilen harcamalar Projenin hazırlık çalışmaları 19

20 Bütçe Değişiklikleri Bildirim ( Küçük değişiklik) Sözleşme zeyilnamesi ( Büyük değişiklik) 20

21 Genel kurallar: Bütçe Değişiklikleri Bütçe toplamı artırılamaz. Onaylanan değişiklikler geriye dönük işlemleri kapsamaz. ( zeyilname) Eşitlik ilkesi- hibenin verildiği koşulları önemli ölçüde değiştiren değişiklikler kabul edilemez 21

22 Küçük Değişiklik Sözleşme Genel Koşullarına uygun olarak; Bütçe altbaşlıkları arasında toplamda %15 i geçmeyen ( düşük tutardaki altbaşlık toplamına oran) talepler, Aynı başlık altındaki harcama kalemleri arasında yapılan transferler, Birim adetlerdeki değişiklikler, Sözleşme Makamı na bildirildiği takdirde onay görebilir. Her durumda değişiklik talebi gerekçelendirilmelidir. İdari giderler transfer işlemlerine açık değildir. 22

23 Büyük Değişiklikler Yeni bir bütçe kalemi eklenmesi, Harcama kaleminin niteliğinin değişmesi, Bütçe altbaşlıkları arasında %15 i aşan değişiklikler, Birim adetlerdeki değişiklikler 23

24 Satın alma Temel İlkeler Ayrım Gözetmeme Adil Rekabet Kolay Anlaşılabilir Teknik Şartname Etkin Yayımlama (Duyuru) Yeterli Zaman Tanınması İlgili Objektif Kriterlerin Kullanılması Yeterli Kayıtların Tutulması Satın alma (ihale) işleminin gerçekleşmiş (geçmişe yönelik) işlemleri kapsamaması 24

25 Satın alma akış şeması I- Kuruluş İhtiyaçlarının belirlenmesi ; Bütçeleme döneminde (piyasa araştırması) Sözleşme sonrası; I- Kuruluş İhtiyaçlarının belirlenmesi II- İhale stratejisinin kararlaştırılması III- Görev tanımının hazırlanması IV- İhale dosyasının hazırlanması V- İhalenin duyurulması (davet) VI- Tekliflerin yazılı olarak alınması VII-Tekliflerin değerlendirilmesi VIII- İhalenin sonuçlandırılması IX- sözleşmenin uygulanması 25

26 Satın alma türleri Hizmetler Teknik yardım, etütler, eğitim ve know-how aktarımı, danışmanlık, baskı işleri, dağıtım vb. Mal Ekipman alımı veya kiralanması Yapım- Altyapı ve diğer mühendislik işleri 26

27 Piyasa Araştırmaları Kılavuzu Piyasa araştırmaları bütçe hazırlığında son aşamaya bırakılmamalıdır. Cari dönem piyasa koşullarına göre güncellenmiş olmalıdır. İhitiyaçların belirlenmesi/teknik şartnamenin oluşturulması paralelinde yürütülmelidir. Piyasada yeteri sayıda tedarikçinin varlığı Ürün yelpazesinin yararlanıcının ihtiyaçlarına uyması Ürün bileşenlerinin uyumu Üretici ve dağıtım firmalarının uygunluğu Sarf giderleri Satış sonrası eğitim gereklilikleri Çevreye etki 27

28 Piyasa Araştırmaları Kılavuzu Ticari olarak piyasada bulunan ürünler Ticari olarak piyasada bulunup tadil edilmesi gereken ürünler Projeye özel üretimler Tadil ve uyarlama giderleri Garanti, indirim ve finansman olanakları Bürokratik izinlere tabi ürünler, norm ve garanti güvence standartları Dağıtım ve satış sonrası hizmetler Menşe kuralına uygunluk 28

29 Piyasa Araştırmaları Kılavuzu Elde etme toplam maliyeti mülkiyet toplam maliyeti Mülkiyet maliyeti ( operasyon maliyeti) Yerinde teslim+dolaylı giderler+bakım+ satış sonrası hizmetler vb. Fiyatlar birim başına DDP (yerinde teslim ve tüm sigorta riskleri yükleniciye ait olmak üzere) belirtilmelidir. 29

30 Piyasa Araştırmaları Kılavuzu Destekleyici Belgeler Proforma faturalar Teklif mektupları Internet kaynakları, yazışmalar Ürünler marka adıyla Kısımlardan oluşan ürünlerde (PC) nihai ürün 30

31 Paket kavramı (LOT) Mal ve hizmet alımları paket (lot) tanımıyla gruplanabilir. Piyasadaki işleyiş gereği tek bir firmanın tüm satın alma kalemlerine ilişkin teklif vermesinin beklenmediği durumda tedarik planı açısından birbiriyle ilişkili görünün kalemler bir grupta toplanır. Teklif verenler tek bir lot altındaki tüm kalemlere birden teklif vermek zorundadırlar. Sözleşme makamı ihaeye çıkarken, isteklilerin ne şekilde teklif verebileceklerini belirtmek zorundadırlar. Tek bir lot için, Birden fazla lot için, Lotların tümü için 31

32 LOT Her bir lot için ayrı bir teknik şartname düzenlenir ve ayrı bir sözleşmeyle sonuçlandırılır. Tedarikçi nin birden fazla veya tüm lotları kazanması durumunda iskonto uygulaması dosyada belirtilmelidir. Bir ihalede lotlardan her hangi biri sonuçlandırılamadığı takdirde ihale süreci sadece bu lot için iptal edilir. 32

33 Alıştırma 3.1 Araç Kiralama Araç , , Ofis Eşyası(masa sandalye dolap) Adet 2 800, , Lab. Masaları, öğretmen masası Adet , , Kablo, modem ve bağlantılar Set 1 700,00 700, Masaüstü bilgisayar Adet 4 700, , Dizüstü bilgisayar Adet , , Baz ve Tuzlar kg , , Kimya analiz labbratuarı (20 adet analiz cihazı) Adet , ,00 33

34 İhale Eşikleri Mal Yapım Hizmet UluslararasıAçık İhale Yerel Açık İhale 150,000 < 150,000 60,000 5,000,000 < 5,000, ,000 Uluslar arası (kısıtlanmış) 5,000, ,000 İlansız Davet usulü < 60,000 > 10,000 < 300,000 > 10,000 < 200,000 > 10,000 Doğrudan temin 10,000 10,000 10,000 34

35 Menşe kuralı Menşe belgesi, Topluluk Gümrük Tarifelerinin 24. maddesi uyarınca, dönüşümün önemli ölçüde gerçekleştirildiği ve bunun ekonomik olarak doğrulandığı ülkeye aittir. Üretilen ürünün dönüştürüldüğü son ülke (menşe aldığı ülke) Avrupa Birliği üye devletleri veya uygun ülkeler değilse bu projede yapılan ihalelerde bu ürünler satın alınamaz. Tedarikçi, ihale edilen malın menşe belgesini açık ve net olarak ispat etmekle yükümlüdür 35

36 Bütçe Alıştırma Genel amaç; Kimya bölümü mezunu genç işsiz ve kadınların istihdamlarının sağlanmasıyla işletmelerin kimya labratuvarı teknik eleman ihtiyaçlarının yerine getirilmesi Özel amaç ; Kimya bölümü mezunu gençlerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi Beklenen sonuçlar; 60 kişilik nihai hedef grubunda yer alan genç işsiz ve kadınların 180 saatlik teorik, 160 saatlik staj dönemlerini tamamlamaları Okul bünyesinde kurulan kimya labratuvarı aracılığıyla uygulama eğitimleri ve mesleki yeterlilikte sürekliliğin sağlanması 36

37 Varsayımlar Fon Kaynakları Hibe Başvuru rehberinde hibe tutarları 50, ,000 avro arasında belirlenmiştir. Azami hibe oranı %90 Okul un kasasında projeye tahsis edilebilir tutar 5,000 avrodur. Okul Aile Birliği 5,000 avroya kadar katkı yapabilecektir.ancak Okul Aile Birliği hibe başvuru tarihine kadar toplanamamaktadır.

38 Varsayımlar Bütçe İnsan Kaynakları Projede Okul yöneticinin proje koordinatörü olması düşünülmektedir. Yarı zamanlı çalışacak bu kişinin kurumdan aldığı aylık brüt ücreti 1,600 TL dir. Sözleşme Makamı kabul ettiği takdirde proje koordinatörü maaşı eşfinansmana sayılacaktır. Eğitimler için okuldaki öğretmen kadrosundan yararlanılacaktır. Rayiç ders ücretleri TL arasındadır. Öğrenci stajları işyerlerinde yapılacaktır.staj döneminde öğrenci ve eğitmenlerine ücret ödenmeyecektir. 60 kişinin 180 saat ders alacağı teorik eğitimler 45 işgünü içinde ayda 15 gün, 3 ay içinde gerçekleştirilecektir. Sınıflar 20şer kişilik (lab olanakarı nedeniyle) olacaktır.derslerde aynı anda 2 eğitmenin görev alması düşünülmektedir.

39 Varsayımlar Bütçe İnsan Kaynakları Projede bir teknik sekreter istihdam edilecetir.tam zamanlı çalışacak personelin ücreti belirlenmemiştir. Proje muhasebesi için benzer Ab projelerinden yola çıkılarak aylık 200 avro bir bedel belirlenmiştir. Projedeki harcırahlar seminerlerlere şehrinden katılacak 3 akademisyene ödenecektir. Harcırah tutarları günlük 75 avro olarak belirlenmiştir.katılımcı kişilere ayrııca 150 avro günlük ücret ödenmesi planlanmaktadır.ancak bu ücretin hangi bütçe başlığı ve kaleminden karşılanacağı belirlenmemiştir.

40 Varsayımlar Bütçe Seyahat Bu başlıkta seminerlere katılacak 3 kişinin istanbul ankara gidişi geliş uçak bedelleri ödenecektir.

41 Varsayımlar Bütçe Mal ve Ekipman Projdeki kurulacak olan labratuvar için gfirmalardan proforma Faturalar alınmıştır. Anahtar teslim olarak yapılan tekliflerde fiyatların bin avro arasında değiştiği görülmektedir. Labratuvar 20 kadar cihazdan oluşmaktadır. Bu cihazları piyasadan birer birer almak da mümkündür. Ancak cihazların kendi aralarında uyum ve kalite güvence soruları nedeniyle ihale komisyonu üyelerinde tereddütler vardır. Diğer yandan x analiz cihazi AB kaynaklarindan alindigi takdirde 8,000 Avroya temin edilebilir iken diğer menşe bölge üretimlşerinde bu ekipmanin 3,000 avroya mal olacağı anlasilmistir. z analiz cihazi ve z analiz cihazinda da sirasiyla 4,000 avro ve 3,000 avro olan cihazlarda daha uygun fiyatlar bulunabilecegi bildirilmektedir.

42 Varsayımlar Bütçe Mal ve Ekipman Labratuvarda kullanılacak sarf malzemeleri için kimya öğretmenleri Öğrenci başına dönemsel 40 avro maliyet tahmin etmektedirler. Sürdürülebilirlik yönüyle bakıldığında öğretmenlerin talebi, okuldaki 100 öğrenciyi de gözönüne alarak 3 yıllık stoğun projeden sağlanmasını talep etmektedirler. Okul Müdürünün talebi proje vasıtasıyla okuldaki 15 bilgisayari yenilemektir.bilgisayarlar için teklif alınmış, masaüstü bilgisayarlar 600 avro olarak bildirilmiştir. Proje koordinatörü ise teknik sekreter ve kendisi için 1 er dizustu ile labratuvara 1 adet masaüstü almak istemektedir.dizustu bilgisayarlar için 1,000 avro beher fiyat alınmıştır. Kurulacak labratuvara alınacak masa, dolap ve sandalyeler için proforma alınmamıştır.ancak 20 sandalye, masa ve dolaplar için İyatlar 3,000-4,000 avro aralığındadır.

43 Varsayımlar Yerel Ofis Giderleri Projede yeni bir ofis kiralanmasi ongorulmemistir.ancak okul müdürü haberleşme, kirtasiye ve yeni alinan mustahdemin fazla mesai ucretlerini projeye yansitmayi talep etmiştir.rakam kesin olmamakla beraber yillik 3-4 bin avro tutarindadir.

44 Varsayımlar Bütçe- Diğer 5nci başlik Hibe Teklifi döneminde satın alınacak tercüme işleminin 1,000 avro civarında tutacağı hesaplanmaktadir. Mali denetim ücreti için standart olarak 1,500 avronuun yeterli olacağı öğrenilmiştir.projenin görünürlük bileşeninde web sayfasi kurulmasi, 2000 kadar el ilani Basilmasi, egtim salonu ve okul binasi disina AB görünürlük kurallariyla uyumlu tabela calismasi yapilmasi planlanmistir.detayli calisma yapilmadigi icin butce ongorulmemistir.projenin danismanligi yapan bir Kisi gorunurluk bilesenin onemli oldugunu, degerlendiricelerin buraya konulacak butceyi daha kolay onaylayacagini iddia ederek en az 15,000 avro bütçe konulmasini önermiştir. Ayrica X firmasi, görünürlük çalışmalarında ortak olarak yer aldiklari takdirde 5,000 avroya kadar sponsor olacaklarini bildirmektedirler. Yapiacak 3 seminer otellerden için teklifler alinmis toplanti basina

45 Varsayımlar Bütçe- Diğer 6nci başlık 60 kursiyere katıldıkları gün başına 8 avro gündelik harçlık verilecektir.

46 Faaliyet Çizelgesi AYLAR Faaliyetler proje ekibinin oluşturulması Labratuvar ihalesi hazırlıkları labratuvar kurulması kursiyer başvuruları kursiyer seçimi seminerler görünürlük faaliyetleri teorik eğitimler uygulama eğitimleri rapor çalışmaları 46

47 Son Dakika???!!!

48 Tadilat Kimya öğretmenleri labratuvarın kurulacağı sınıfın koşullarının uygun olmadığını, fayans döşeme işleri ve kenarlarin yuvarlatilmasi gerektigini, menfez ve doğramalarda tamir gerektigini bildirmektedirler. Zaman kisitli oldugundan yaptirdiklari kisa kesif calismasina gore tadilat bedeli 11,000-12,000 avro civarinda olacaktir. İdari giderler için bütçe yapılmadığı fark edilmiştir.

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. AB Fonları ile Yürütülen Projelerde Sözleşme Hazırlama ve Satın Alma

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. AB Fonları ile Yürütülen Projelerde Sözleşme Hazırlama ve Satın Alma Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ SLAYT 1 (Proje Bütçesi) BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan AB Hibe Programları için Bütçe Hazırlama Eğitim Modülüne Hoş geldiniz. Bu eğitim modülü çerçevesinde

Detaylı

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi İstanbul 18-19 Şubat 2014

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi İstanbul 18-19 Şubat 2014 ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi İstanbul 18-19 Şubat 2014 Program Gün Konu AB Dış yardım sözleşme usülleri uygulama Rehberinin tanıtımı Hibe sözleşmesi:

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi Bölüm 1. İzleme ve Değerlendirme - İzleme & Değerlendirme Unsurları - Süreç ve İçerik - Araçlar Bölüm 2. Proje Uygulama Süreci

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ 2014 1 1 GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ... 4 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE...

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 PAYDAŞLAR Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği (Finansman) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ BAŞVURU ÇAĞRI

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK YARARLANICILARI İÇİN PROJE UYGULAMA & SATIN ALMA BROŞÜRÜ

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK YARARLANICILARI İÇİN PROJE UYGULAMA & SATIN ALMA BROŞÜRÜ T.C AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK YARARLANICILARI İÇİN PROJE UYGULAMA & SATIN ALMA BROŞÜRÜ 2013 Bu broşür, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanacak mali ve teknik desteklerin yararlanıcıları için

Detaylı

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir?

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? Bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağıtılacağını gösteren bir sistematiktir. Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile

Detaylı

2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS

2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS 2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS KAYNAK 1 Sözleşmede iş günü olarak ayrıca belirtilmeyen sürelerin hesabı nasıl yapılacaktır? 2 Proje

Detaylı

YARARLANICI EĞİTİM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

YARARLANICI EĞİTİM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ YARARLANICI EĞİTİM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Proje Uygulama Deneyimimiz 2008 2009 2010 2011 89 proje 16,5 milyon TL destek 99 proje 24,7 milyon TL destek 126 proje 31,1 milyon TL destek 109

Detaylı

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ BAŞVURU ÇAĞRI

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk

Detaylı

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. SAN-TEZ PROJESİ...3 1. San-Tez Programı Nedir?...3 2. Santez Programının Hedefleri Nelerdir?...3 3. Programın Kapsamı...3 4. Projelere Sağlanacak Destek

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Bütçe Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, - faaliyetler

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans Numarası TRA1/14/DFD Son Başvuru Tarihi 31.12.2014 18:00 UYARI Doğrudan Faaliyet Destek Programı

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI , GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ 2014 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?...4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı...5

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı