AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013"

Transkript

1 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ ALİ KAMAN Aralık 2013

2 ABY: Önceden normal olan renal fonksiyonların saatler veya günler içinde bozulmasıdır. Buna bağlı olarak toksik madde birikimi ile birlikte klinik ve biyokimyasal anormallikler görülür.

3 Erken dönemde ilk 2-3 gün kreatinin ve GFR de değişiklik olamayabilir. Bu nedenle henüz rutin olmayıp araştırma aşamasında olan idrarda ve kanda saptanan belirteçler vardır.(kim-1 ve Fetuin A gibi)

4 GFR, bowman kapsülü ile glomerül arasındaki basınç (hidrolik ve onkotik) gradientine göre değişir Glomeruler kapiller basınç, böbrek kan akımına bağlıdır (böbrek normalde kardiyak outputun %25 ini alır). Böbrek kan akımı ise, kardiak output ve renal afferent ve efferentlerin otoregülasyon mekanizmaları ile ayarlanır

5 Sebebi ne olursa olsun, renal kan akımının azalması sonucu ABY ortaya çıkar Bu şekilde ortaya çıkan ABY prerenal olarak sınıflandırılır

6 Tubuler fonksiyonlar normaldir Renal perfüzyondaki azalmanın, GFR yi azaltmasına bağlıdır.

7 Prerenal azotemi nedenleri Hacim kaybı Hemorojik şok Kusma Diare Diüretikler Azalmış kardiak output MI Kalp kapak hastalıkları Kardiyomyopati Dekompanse kronik karaciğer hastalığı Perikardial tamponat β blokörler Yüksek outputlu KY (tirotoksikoz,tiamin eksikliği, Paget hastalığı, arteriovenöz fistül) Renal arter ve küçük damar hastalıkları Siklosporin ve tacrolimus Hiperkalemi HUS Vaskülitler

8 İntrensek BY: Glomerül İnterstisyum Tubul hasarı Renal damar patolojileri Radyokontrast ajanlar, Aminoglikozidler NSAİ vb nefrotoksik ilaçlar iatrojenik ABY nedeni olabilirler.

9 Ödeme bağlı gelişen mikrovasküler konjesyona, Eritrosit depolanmasına, Koagülasyon kaskadının ve Lökosit adherens sisteminin aktivasyonuna ve iskemik hasara sebep olur Tüm bunların sonucu: Affarent arteriyol vazokonstriksiyonu meydana gelir.

10 İntrensek böbrek yetmezliği nedenleri Tubuler hastalıklar İskemik ATN Nefrotoksinler Aminoglikozidler Radyokontrastlar Cisplatin Hem pigmentleri Rabdomyoliz Masif hemoliz Interstitial hastalıklar Acut interstisyel nefrit (ilaç reaksiyonu) İnfiltraf hastalıklar Sarcoidozis Lenfoma Otoimmun hastalıklar: SLE Enfeksiyonlar

11 Glomerular hastalıklar RPGN: Goodpasture sendromu Wegener granulomatosis Henoch-Schonlein purpura SLE MPGN Postenfeksiyöz glomerulonefrit Vasculer hastalıklar Malign hipertansiyon Skleroderma TTP HUS Renal ven trombozu PAN

12 Obstruksiyona bağlı BY de ise, tubuler basınç artar ve buna bağlı filtrasyon azalması oluşur

13 Postrenal böbrek yetmezliği nedenleri Üretra ve mesane çıkışında: Fimosis Üretral darlık BPH Prostat, mesane, serviks ya da kolon kanseri Nörojenik mesane: Antikolinerjik ilaçlar a-adrenergic antagonist Travma Üreter Vesikoüreteral reflü Ürik asit kristalleri Tümör Üreter Uterus Prostat Mesane Kolon Rectum Retroperitoneal fibrosis: tuberculosis, sarcoidosis, Striktür: Tüberküloz Radyasyon Travma Kazayla cerrahi ligasyon

14 ABY: BULGULAR Hiperkalemi Bulantı/Kusma Hipertansiyon Pulmoner ödem Asit Ensefalopati

15 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ KLİNİK Şiddetli üremi ortaya çıkana kadar semptomlar çok hafiftir Bulantı, kusma, uyuklama, güçsüzlük, konfüzyon, koma en yaygın semptomlardır Susuzluk, ortostatik hipotansiyon, idrar çıkışında azalma ABY de sıkça görülen semptomlardır.

16 İntrensek BY de semptomlar altta yatan sebebe göre şekillenir. ATN daha çok iskemik (kardiyak arrest vb) ve/veya toksik nedenlerle hastanede, daha çok da yoğun bakım ünitelerinnde meydana gelir. Kristal bağımlı nefropatilerde ise hastalar yan ağrısı ve hematüri ile karşımıza çıkarlar, nefrolitiazis ve papiller nekroz da oluşabilir.

17 ABY hastalarında rabdomyoliz (kas ağrısı, koma, konvülsiyon, ilaç ya da alkol alımı, ekstremite iskemisi) ve hemoliz (yeni yapılan kan transfüzyonu) de göz önünde bulundurulmalıdır

18 İdrar renginde koyulaşma, ödem ve konstitisyonel semptomlarda (ateş, keyifsizlik vb) akut glomerulonefrit akla gelmelidir.

19 ABY yaşlı kişilerde en sık mental durum değişikliği ile karşımıza çıkar.

20 Ateş, artralji ve raş olması interstisyel nefriti akla getirebilir. Öksürük, dispne ve hemoptizinin olması pulmoner-renal sendromları (Good-Pasture, Wegener granulomatozisi) akla getirebilir. Postrenal BY olan hastalarda anüri sıklıkla obstruksiyonu destekler.

21 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ FİZİK MUAYENE Öncelikle hastanın volümü değerlendirilmelidir Hipotansiyon, kuru mükoz membranlar ve taşikardi olması renal hipoperfüzyonun en büyük destekleyicileridir Kronik hipertansif hastalarda kan basıncının normal olabileceği de gözden kaçırılmamalıdır Artmış volüm durumu( periferik ödem, solunum sistemi muayenesinde raller, taşikardi) intrinsik ABY bulgularıdır. Baz açığı, laktat, santral venöz basınçta azalma ve santral venöz oksijen saturasyonu düşüşü hipovolemide görülebilir.

22 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ KLİNİK YAKLAŞIM Tanısal ve tedaviye yönelik işlemler uygulanır Anamnez-Fizik Muayene Kan ve İdrarın laboratuvar incelemeleri Ciddi klinik şüphede serolojik incelemeler (C3, C4, ANA ANCA vb) Görüntüleme (TELE, Renal USG, IVP vb) EKG (hiperpotasemi ve aritmi bulguları) (Hiperkalemi olduğu halde normal EKG ile karşılaşmakta mümkündür) Renal biyopsi

23 ABY LABORATUVAR BULGULARI BUN ve kreatininde artış Hiponatremi Hiperkalemi Metabolik asidoz Hipokalsemi İdrar bulguları (proteinüri, idrar sedimenti ve idrarın biyokimyasal analizleri)

24 Kan kreatinin (ya da GFR) ve idrar çıkışına göre değerlendirme RIFLE ve AKIN sınıflamaları ile yapılır:

25 RIFLE sınıflaması GFR kriteri İdrar çıkışı Risk SKr>1.5 x baseline veya ΔGFR > %25 azalma UO< 0.5 ml/kg/h x 6 saat Hasar (Injury) SKr> 2 x baseline veya ΔGFR > %50 azalma UO< 0.5 ml/kg/saat x 12 saat Yetmezlik (Failure) SKr > 3 x baseline veya ΔGFR > %75 azalma veya SKr > 4.0 mgr/dl UO< 0.3 ml/kg/saat x 24 saat ya da Anüri x 12 saat Kayıp (loss) 4 haftadan daha uzun süreli renal fonksiyonların tam kaybı Son Dönem Böbrek Yetmezliği (ESRD) 3 aydan uzun süren ESRD

26 AKI sınıflaması Stage Serum kreatinin İdrar çıkışı 1 ΔSKr 0.3 mgr/dl veya SKr 1.5 mgr/dl, 2 x baseline UO < 0.5 ml/kg/saat x 6 saat 2 SKr > 2 mgr/dl, 3 x baseline UO < 0.5 ml/kg/saat x 12 saat 3 SKr > 3 x baseline SKr 4 mgr/dl ile akut olarak 0.5 mgr/dl artış veya renal replasman UO < 0.3 ml/kg/saat x 24 saat veya Anüri x 12 saat

27

28

29 ABY KOMPLİKASYONLARI METABOLİK: Hiperkalemi Metabolik asidoz Hiponatremi Hipokalsemi Hiperfosfatemi Hipermagnezemi Hiperürisemi KARDİOVASKÜLER Pulmoner ödem Aritmiler Perikardit Perikardial efüzyon Hipertansiyon MI Pulmoner emboli GASTROİNTESTİNAL Bulantı, kusma Malnütrisyon Gastrit GİS ülser GİS kanama Stomatit, gingivit Parotit, pankreatit NÖROLOJİK Nöromusküler irritabilite Epilepsi Mental bozukluklar Koma HEMATOLOJİK Anemi Kanama bozuklukları

30 TEDAVİ PRENSİPLERİ Altta yatan nedeni düzeltmek Hayatı tehdit eden komplikasyonları önlemek Sıvı elektrolit dengesini korumak Yeterli beslenme desteğini sağlamak Diyaliz, düzelme sağlanıncaya kadar bir geçiş tedavisi olarak düşünülebilir.

31 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİ Hipovolemi tüm ABY lerde önemli bir sorundur Sıklıkla hızlı sıvı infüzyonu ABY de faydalı olur (her zaman volüm durumu göz önünde bulundurulmalıdır) Bu sırada hastalar kardiak disfonksiyon açısından değerlendirilip, monitörize edilmelidir Sıvı olarak genellikle izotonik tercih edilir ancak kristalloidler de zaman zaman verilebilir. Kolloidler ve albumin ek renal hasar yapabilmeleri nedeni ile tercih edilmemektedir

32 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ KOMPLİKASYON TEDAVİSİ Hipervolemi: Tuz (1-2g/d) ve su kısıtlaması (<1L/d), Diüretikler, Ultrafiltrasyon (UF) veya diyaliz Hiponatremi: Su kısıtlaması Belirgin dilüsyonel hiponatremide UF yada loop diüretiği

33 Hiperkalemi: Diette K kısıtlaması, K atılımını artıran diüretikler, K bağlayıcı iyon değiştirici reçineler, Glukoz ve insülin, Sodyum bikarbonat, Ca glukonat, Diyaliz Metabolik asidoz: Diette protein kısıtlaması, Sodyum bikarbonat, Diyaliz

34 ACİL DİALİZ ENDİKASYONLARI K>7.5 meq/l ya da hızlı artış Dirençli asit-baz dengesi bozuklukları Semptomatik üremi (perikardit, ensefalopati, kanama bozuklukları, bulantı-kusma, kaşıntı) Önemli intoksikasyonlar (metanol, etilen glikol, teofilin, aspirin, lityum) Kontrol edilemeyen hipertansiyon ve ciddi hipervolemi

35 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ TAKİP Aldığı çıkardığı sıvı takibi Günlük ağırlık takibi FM bulgularının takibi Laboratuvar bulgularının takibi

36 TESEKKÜRLER

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Prof. Dr. Aydın ECE 1 Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-haftalar içerisinde azalması sonucunda kanda nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi ile karakterize bir sendromdur.

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

Acil Diyaliz Endikasyonlar

Acil Diyaliz Endikasyonlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 257-263 Acil Diyaliz Endikasyonlar Uz. Dr. Sinan Trablus Akut diyaliz tedavisinin

Detaylı

Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van

Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van Hiperpotasemi Bazen böbrek yetersizliğinden beklenmeyen derecede şiddetli olabilir

Detaylı

27.09.2012. Plazma H konsantrasyonu Endojen üretim Atılım hızı Vücudun tamponlama kapasitesi. Tamponlama sistemi Hemoglobin Fosfat Proteinler HCO3

27.09.2012. Plazma H konsantrasyonu Endojen üretim Atılım hızı Vücudun tamponlama kapasitesi. Tamponlama sistemi Hemoglobin Fosfat Proteinler HCO3 Plan Asit Baz Bozuklukları Asidite ölçümü Asit üretim-atılım fizyolojisi Asit-baz bozukluklarına yaklaşım 18.09.12 Dr. Günay Yıldız A.Ü. Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. * klinik özellikler * anyon gap Asit

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. ph ve [H + ] İlişkisi 01.02.2012 ASİT DENGESİ PLAZMA ASİDİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ

GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. ph ve [H + ] İlişkisi 01.02.2012 ASİT DENGESİ PLAZMA ASİDİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI Dr. Şükrü GÜRBÜZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL TIP A.D. Yaşamsal denge spesifik asit baz aralığında iş gören protein fonksiyonlarına bağlıdır. Hayatı tehdit eden bir çok

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI Antikolinesterazlar: Kolinesteraz enzimini inhibe eden ilaçlar, inhibisyonun reverbisl ve irreverbisl olmasına göre iki grupta incelenmektedir. Kolinerjik asetilkolin birikimine neden olarak muskarinik

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

TRANSFÜZYONUN METABOLİK KASYONLARI

TRANSFÜZYONUN METABOLİK KASYONLARI TRANSFÜZYONUN METABOLİK VE FİZİKSEL F KOMPLİKASYONLARI KASYONLARI Dr. Fatih Demirkan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KURSU XII 3-7 KASIM

Detaylı