Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçim rüþvetine çifte kýskaç"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler Köþe yazýsý 4 DE Çalýþanlar mali krizin faturasýný ödemeyecek Avrupa"da eylem zamaný. Mali krizin yol açtýðý tahribatlara çalýþanlarýn eylem dalgasý yayýlýyor. Fransa"da, Ýsveç"te, Almanya"da, Ýngiltere"de, Yunanistan ve Bulgaristan"da süren eylemler yeni bir sürecin habercisi gibi. Yüksek Seçim Kurulu nun uyarýsýna raðmen Tunceli de Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnýn "beyaz eþya yardýmý" adý altýnda yaptýðý "seçim yatýrýmý" sürüyor. Tunceli deki sivil toplum kuruluþlarýnýn ve siyasi partilerin seçim rüþveti olarak deðerlendirdiði, Yüksek Seçim Kurulu nun da seçimler öncesi bu yardýmlarýn yapýlamayacaðý açýklamasýna raðmen, Tunceli Valiliði hem kent merkezinde hem de Nazimiye Ýlçesi"nde beyaz eþya ve mobilya daðýtýmýna devam etti. Tunceli de Nazimiye ilçesi ve köylerden sonra merkezde de beyaz eþya daðýtýmý baþladý. Cumhuriyet mahallesinde tespit edilen 425 ihtiyaç sahibi aileye, televizyon, çamaþýr makinesi ve buzdolabý daðýtýlmaya dün de devam edildi. Okullara þoven belgesel genelgesi 3 DE Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Ýlköðretim Genel Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerine gönderdiði genelgeyle, Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan 1915 olaylarýna iliþkin Sarý Gelin- Ermeni Sorununun Ýç Yüzü Belgeseli nin ilköðretim okullarýnda gösterilmesini, tüm öðrencilere izlettirilerek, sonuç raporlarýnýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerine bildirilmesini istedi. Konuyla ilgili BirGün e deðerlendirmede bulunan Gündem Çocuk Derneði sözcülerinden Esin Koman, genelgeyi kaygý verici bulduklarýný belirterek, Söz konusu belgeselin bölümlerinde yer alan konular ve ele alýnýþ þekline bakýldýðýnda çocuklarýn þiddet ve ayrýmcýlýk söylemleriyle karþý karþýya býrakýldýðý görülmektedir. MEB lýðý herhangi bir film kitap gibi yardýmcý materyalleri çocuklara ulaþtýrýrken hangi amaç ve kriterleri göz önüne almaktadýr? dedi. 7 DE Öteki dillerin yok oluþu bizim canýmýzý acýtýyor Sonbahar filmi gösterime girdiðinden bu yana dillerden düþmedi. Filmin kendisi kadar müzikleri de epey konuþuldu. Özellikle de filmin son sahnesinde ki Daim Yusuf Orti aðýtý herkesin yüreðini daðlamýþtý. Ýþte o çok konuþulan müzikler þimdi raflardaki yerini aldý. Aðýta sesi kadar yüreðini de katan Ayþenur Kolivar, besteleriyle derin bir yolculuða adým attýran Sumru Aðýryüryen, farklý dilleri bizimle buluþturan Yuri Ryadçenko ve Onok Bozkurt Sonbahar a müzikleriyle hayat verdiler. En çok da yüreklerini koydular. Karadeniz yöresine ait anonim þarkýlardan ve müzisyenlerin özgün bestelerinden oluþan Sonbahar Film Müzikleri filmin havasýna uygun bir duygusallýk taþýyor. Sonbahar filminde söylediði aðýtla yüreklere dokunan ve merak edilen ses Ayþenur Kolivar ve yaptýðý bestelerle filme hayat veren Sumru Aðýryürüyen le bir araya geldik 2 DE 5 DE Zeynel Ferger Birazcýk duyarlý olalým Köþe yazýsý 3 DE Polonyalý Müsteþar Nevþehir'de Polonya'nýn Ankara Büyükelçiliði Ticaret ve Yatýrým Geliþtirme Müsteþarý Michal Mierzwa, Nevþehirli iþ adamlarý ile bir araya geldi. Polonya ile Türkiye arasýndaki ticari iliþkilerin geliþtirilmesi ve Nevþehirli iþ adamlarýnýn Polonya'ya yatýrým yapmalarýný teþvik etmek amacýyla Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý'nda düzenlenen toplantýya, Polonya'nýn Ankara Büyükelçiliði Ticaret ve Yatýrým Geliþtirme Müsteþarý Michal Mierzwa, Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Sacit Uzer ve oda üyeleri katýldý. 6 DA Tuz buz oldu! Ýngiltere de yaklaþýk iki haftadýr etkili olan kar yaðýþý ve fýrtýnanýn bu hafta da devam edeceði belirtildi. Ülkede buzlanma nedeniyle kullanýlan tuz stokunun tükendiði, Ýspanya dan 40 bin ton tuz ithal edildiði, Almanya dan da tuz ithalatý için giriþimler baþlatýldýðý açýklandý. 8 DE

2 2 11 Þubat 2009 Çarþamba Seçim rüþvetine çifte kýskaç Tunceli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ilde yapýlan "seçim rüþveti"yle ilgili inceleme baþlatýrken, Vali Mustafa Yaman"ý istifaya çaðýran DTP Tunceli Milletvekili Þerafettin Halis de önümüzdeki günlerde Vali hakkýnda suç duyurusunda bulunacaðýný açýkladý Aysel Kýlýç Yüksek Seçim Kurulu nun uyarýsýna raðmen Tunceli de Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnýn "beyaz eþya yardýmý" adý altýnda yaptýðý "seçim yatýrýmý" sürüyor. Tunceli deki sivil toplum kuruluþlarýnýn ve siyasi partilerin seçim rüþveti olarak deðerlendirdiði, Yüksek Seçim Kurulu nun da seçimler öncesi bu yardýmlarýn yapýlamayacaðý açýklamasýna raðmen, Tunceli Valiliði hem kent merkezinde hem de Nazimiye Ýlçesi"nde beyaz eþya ve mobilya daðýtýmýna devam etti. Tunceli de Nazimiye ilçesi ve köylerden sonra merkezde de beyaz eþya daðýtýmý baþladý. Cumhuriyet mahallesinde tespit edilen 425 ihtiyaç sahibi aileye, televizyon, çamaþýr makinesi ve buzdolabý daðýtýlmaya dün de devam edildi. Tunceli"deki çeþitli sivil toplum kurumlarý ve demokratik kitle örgütleri ise AKP"nin "beyaz eþya rüþveti"ni basýn açýklamalarý ve yürüyüþlerle protesto etti. Savcý inceleme baþlattý Valiliðin, Her Eve Beyaz Eþya projesi kapsamýnda toplam 3 bin 300 aileye eþya daðýtýlmasý planlanýyor. Yüksek Seçim Kurulu ndan yapýlan açýklamada Seçmen YargItay 8. Ceza Dairesi, içeriði maddi bulgularla desteklenemeyen telefon görüþmelerine dayalý iletiþim kayýtlarýný delil kabul etmedi. Türkiye"de çokça tartýþmalara yol açan devlete baðlý kurumlarýn çeþitli gerekçelerle telefon dinlemelerine iliþkin Yargýtay"dan oyunu etkileyebilecek yardýmlar hakkýnda suç duyurusunda bulunulacaðý açýklanmýþtý. Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Muammer Aydýn, partilerin seçim yardýmlarý konusunda verdikleri kararý anýmsatarak, Gerekli iþlemler yapýlýyor. Bundan sonra da ilgili savcýlar herhalde bu konuda gereðini yapacaklardýr dedi. Aydýn, YSK ya geliþinde gazetecilerin, Kurul un kararýna raðmen seçim yardýmlarý devam ediyor. Bir yaptýrýmýnýz olacak mý? sorusu üzerine, YSK nýn bu konuda kararýný verdiðini, kararýn belli olduðunu söyledi. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulup bulunulmadýðý sorusuna, Aydýn, Kararý verdik ve gerekli iþlemler yapýlýyor. Bundan sonra da ilgili savcýlar herhalde bu konuda gereðini yapacaklardýr karþýlýðýný verdi. YSK Baþkaný Muammer Aydýn"ýn savcýlarý göreve çaðýrmasýnýn ardýndan, Savcýlýk da hareke geçti. Tunceli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ilde yapýlan sosyal yardým larla ilgili inceleme baþlattý. Savcý inceleme baþlatýrken, milletvekilleri, belediye ve çeþitli sivil toplum örgütleri de suç duyurusuna hazýrlandýklarýný açýkladý. Halis: suç duyurusunda bulunacaðým DTP Tunceli Milletvekili Þerafettin Halis, Tunceli Valiliði tarafýndan yürütülen "beyaz eþya daðýtýmý"nýn hukuka aykýrý olduðunu savundu. Yüksek Seçim Kurulu nun uyarýlarýna raðmen, daðýtýmýn devam ettiðine iþaret eden Halis, ""YSK yasaklýyor ama Vali hiç bir yasaðý, hukuku dinlemeden uygulamasýný sürdürüyor. Çünkü arkasýnda bir güç var. Arkasýnda AKP var"" diye olumlu bir karar çýktý. Yargýtay 8. Ceza Dairesi, içeriði maddi bulgularla desteklenemeyen telefon görüþmelerine dayalý iletiþim kayýtlarýný delil kabul etmedi. Daire, Gaziantep 2. Aðýr Ceza Mahkemesi"nin altý sanýk hakkýnda silah ticareti yapma suçundan verilen hapis cezasýnýn temyiz istemini görüþtü. Daire, sanýklar hakkýnda verilen hapis cezasýný oy çokluðuyla bozdu. Daire"nin gerekçesinde, sanýklarýn topluluk oluþturacak boyutta ortaklýk ve birlikteliðin bulunduðuna dair iletiþim tutanaklarý dýþýnda delil bulunmadýðý vurgulandý. Gerekçede, sanýklarda elde edilen suça konu silah ve mermileri kiþisel ihtiyaçlarý için konuþtu. Tunceli Valisi"ni Ýstifaya çaðýran Halis, Valilik hakkýnda bugün, suç duyurusunda bulunacaðýný söyledi. Abdil: yardým yerine yatýrým yapsýnlar Tunceli Belediye Baþkaný Songül Erol Abdil, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý"nýn tarafýndan yapýlan "beyaz eþya yardýmý"ný, "seçim rüþveti" olarak deðerlendirdi. "Yardým"ýn Tunceli halkýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamaya dönük olmadýðý söyleyen Abdil, ""Beyaz eþya yerine, Tunceli"ye yatýrým yapsýnlar. Yoksul Tunceli halkýnýn yýllardýr görülmeyen, görünmezden gelinen talepleri karþýlanmalý. Þuan yapýlan uygulamanýn samimi olmadýðýný herkes biliyor. Tunceli halký da bunun farkýnda"" dedi. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnýn uygulamasýnýn hukuka aykýrýlýðýný dile getiren Abdil, kendilerine danýþmadan alýnan karara, muhalefet þerhi koyduðunu kaydetti. YSK kararýna raðmen beyaz eþya daðýtýmýnýn devam etmesine dikkat çeken Songül Erol Abdil, suç duyurusunda bulunmaya hazýrlandýklarýný belirtti. Ürünler ayný firmadan alýnmýþ Tunceli Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Yusuf Cengiz de, Tunceli"nin Nazimiye Ýlçesi"ndeki eþya daðýtýma iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamada, ""Tunceli Ticaret ve Sanayi Odasý"na baþvuru yapan mobilya, beyaz eþya, zücaciye ve halý satýcýsý esnaflarýmýz Nazimiye"ye yapýlan ürün alýmlarýnýn belirli yerlerden alýndýðýný ve kendilerinin maðdur edildiðini belirterek yazýlý ve sözlü baþvuruda bulunmuþtur. Bu iþlerle iþgal eden il merkezinde yaklaþýk 20 esnafýmýzýn bulunmasýna raðmen 2 firmanýn tercih edilmesi üyelerimizin tepkisine neden olmuþtur. Nazimiye"de daðýtýlan ürünlerin alýmýnýn sadece 2 firmadan yapýlmasýnýn sebebinin valimiz tarafýndan kamuoyuna açýklanmasýný diliyorum"" denildi. Telefon dinleyerek tutuklama yeterli deðil bulundurduklarýna iliþkin savunmalarýnýn aksine, satmak amacýyla edindikleri veya bu amaçla bulundurduklarýna dair mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandýrýcý kanýt olmadýðý belirtildi. Karar, cezada indirim getirdi Gerekçede, sanýklarýn ev ve iþ yerlerinde yapýlan aramada, sanýk Hüseyin K"nýn evinde 2 tabanca, sanýk Mehmet E"nin iþ yerinde 340 mermi, sanýk Mehmet B"nin iþ yerinde ise 75 mermi ele geçtiði ifade edildi. Yakalanan silah sayýsýna göre alt sýnýrdan uzaklaþýlarak Hüseyin K"nýn, 6136 sayýlý Ateþli Silahlar ve Býçaklar ile Diðer Aletler Hakkýnda Kanun"nun 13/1 maddesi uyarýnca, 1 yýldan 3 yýla kadar hapis ile cezalandýrýlmasý istendi. YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 11 Þubat 2009 Çarþamba Zeynel Ferger Birazcýk duyarlý olalým Bugün deðil yarýn için ne yapabiliriz, bugün saðlýðýmýzý hiç düþünmüyoruz. Para hýrsý için ne kendimizi ne de gelecek çocuðumuzu düþünüyoruz. Her þeyi zehirliyoruz ne yazýk ki. Zehir birden canlýyý yok eder fazla acý çekmeden hemen ölür yok olur ama biz insanlar ne yapýyoruz, hiç düþünmüyoruz çünkü para hýrsý bizi kör etmiþ, sadece bu günü düþünüyoruz. Örneðin bir civciv 40 gün içinde kocaman tavuk oluyor, sofrada yiyoruz. Pazardan bir kilo salatalýk al dolapta beklet, bir süre sonra nerdeyse bir buçuk katý oluyor, yani ne anlatsam bilemiyorum ki, bir Çarþamba pazarýna bakýn lütfen; peynir, zeytin süt mamulleri üstü açýk denetimsiz, saðlýksýz bir þekilde satýlýyor. Satýlsýn ama temiz hijyenik bir þekilde satýlsýn lütfen, saðlýk kuruluþlarý buna benzer gýda maddelerine el atsýnlar. Çünkü önümüzdeki yýllarda bu tür hastalýklar çoðalacak ve bunda da hepimiz suçluyuz. Bu tür þeylere tepki yoktur, benim ciðerim yanýyor, hiç kimse yanmasa! Çeken bilir bunu zor bir hastalýktýr. Biraz Duyarlý Olalým Lütfen. Önümüzde bir seçim var, bu seçimde her zamanki gibi boþ yere para harcamaya hevesliyiz. Gelin bu sene bir ilk yapalým, sayýn Belediye Baþkan Adaylarý, birazcýk bu þatafata ya fazla girmeyelim de o harcamanýn yüzde beþini saðlýðýmýza baðýþlayalým. Hele Lösemiye çok baðýþ yapalým çünkü önümüzdeki yýllarda bir ailede beþ kiþi varsa ikisi Lösemi hastalýðýyla savaþacaktýr. Bunu ben deðil uzmanlar diyor, ben de bu hastalýkla savaþýyorum, her gün kliniðin önünde yeni hastalar görmekteyim. Bu acý dram görmezlikten gelemeyeceðimiz bir gerçektir. Hacýbektaþ ta son yýllarda ki ölüm nedenlerinin çoðu kanser. Bu nüfusa göre bu hastalýk normal deðildir. Bunu da araþtýrmalarýný isterim, içtiðimiz su borularý Asbestli borularmýþ bunu yapanlarýn vicdanlarý sýzlamýyor mu acaba? Bu hastalýðýn sebebi onlar bizim gibi acý çekenlere nasýl hesap verecekler. Gelen baþkan bu borularý deðiþtirecek mi, yoksa böyle devam edecek mi? Lütfen halka yalan söylemeyin. Surlarda intihar giriþimi! Kayseri'de iþsiz olduðu gerekçesiyle Kayseri Kalesi'nin surlarýna çýkarak intihar etmek isteyen þahsý, polis ekipleri ikna etti. Edinilen bilgiye göre C.Ç. (35) isimli þahýs, Cumhuriyet Meydaný'ndaki tarihi Kayseri Kalesi'nin surlarýna çýkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaþlarýn haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve saðlýk ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alýnýrken, ikna edilerek kalenin surlarýndan indirilen C.Ç. ifadesi alýnmak üzere polis merkezine götürüldü. Çalýþanlar mali krizin faturasýný ödemeyecek Avrupa"da eylem zamaný. Mali krizin yol açtýðý tahribatlara çalýþanlarýn eylem dalgasý yayýlýyor. Fransa"da, Ýsveç"te, Almanya"da, Ýngiltere"de, Yunanistan ve Bulgaristan"da süren eylemler yeni bir sürecin habercisi gibi. Tek tek ülkeler genelinde devam eden eylemler sonrasýnda Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) harekete geçti. ETUC öncülüðünde bir araya gelen Avrupalý sendikalar Brüksel de buluþtu. Sendikalar, hükümetlerden mali krize karþý mali piyasalarý deðil çalýþanlarý kurtarmaya davet etti. "Çalýþma Güvenliði, Ýþçi Haklarý ve Toplu Sözleþme Özerkliði Ýçin: Yeni Bir Toplumsal Sözleþme" sloganý altýnda bir araya gelen sendikalar mali krizin faturasýnýn çalýþanlarýn üzerine yýkýlmaya çalýþýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu söyledi. ETUC bu amaçla 16 Mayýs"ý Uluslararasý Eylem ve Dayanýþma günü ilan etti. ETUC çaðrýsý üzerine çalýþanlar Berlin, Paris, Madrid, Barcelona, Prag, Varþova gibi büyük baþkentlerde eþ zamanlý olarak iþ býrakma eylemi yapacak ve sokaklara çýkacak. Krizinizi ödemiyoruz ETUC"un kýta genelinde ilan ettiði mücadele gününe karþý Alman sendikalar ise 28 Mart ý eylem günü ilan etti. Sendikalarýn çaðrýsý üzerine bir araya gelen sol partiler, küreselleþme karþýtlarý ve sendikal gruplar "Krizinizi ödemiyoruz" sloganý altýnda Berlin ve Frankfurt"ta alanlara iþ býrakarak sokaklara çýkacak. Hafta sonunda bir araya gelen yaklaþýk 90 grup eylem birliði yapma konusunda anlaþmaya vardý. Öte yandan Ýsveç"in Baþkenti Stockholm"de belediyenin bakým, temizlik ve çöp toplama iþlerini özelleþtirmesi nedeniyle baþlayan grev devam ediyor. Özelleþtirmeye karþý çýkan iþçiler temizlik iþçileri bir protesto eylemi de gerçekleþtirdi. Belediyenin temizlik iþçileri çöp toplama kamyonlarý ile birlikte þehir merkezinde turladý. Stockholm un üç büyük bölgesinde çöp toplamayý üstlenen özel þirket özelleþtirmeyi kazandýktan sonra birçok çöp toplayýcýnýn iþine son verdi. Þirket önce kovduðu iþçileri daha sonra düþük bir ücret karþýlýðýnda iþten atýlanlarýn yeniden iþe girmeleri için yeni sözleþmeye imza atmalarýný istedi. Þirketin bu tavrýna karþýlýk iþçilerin üyesi olduðu Transport sendikasý iþten çýkarmalarýn ve ücretlerin düþürülmesinin sözleþmeye aykýrý olduðunu belirterek iþ mahkemesine baþvurdu. Sendika ayný zamanda greve de baþladý. Özel þirket ise iþçileri yasadýþý eylem yapmakla suçlayarak çöp toplayýcýlarýnýn ücretlerinin çok yüksek olduðunu ve düþürülmesi gerektiðini savunuyor. Fransa"da ise Üniversite öðretim üyelerinin eylemi devam ediyor. Bugün tüm Fransa genelinde alanlara çýkacak olan Üniversite hocalarý, Nicolas Sarkozy hükümetinin Üniversite Öðretim Üyeleri"nin statüsünde yapmayý planladýðý statü deðiþikliðine karþý eylem yapacak. Yunanistan ve Bulgaristan"da çiftçilerin hükümetleri protesto eylemi ise aralýklarla devam ediyor. Ýzlanda"da hükümeti protesto gösterileri hükümetin istifasý ile sonuçlandý. Baltýk ülkeleri Letonya ve Litvanya"da ise bu ülke tarihlerinin en büyük gösterileri geçtiðimiz günlerde düzenlendi. Ýngiltere"de ise taþeronlaþmaya karþý greve baþlayan ingiliz iþçilerinin eylemi baþarý ile sonlandý. Kadir Has Stadý'nýn çimleri seriliyor Kayseri Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanma aþamasýna gelen Kadir Has Þehir Stadý'nda çimler serilmeye baþlandý. Kayseri'nin en önemli ve en prestijli yatýrýmlarýndan olan Kadir Has Þehir Stadý'nda sona yaklaþtýkça heyecan ve beklenti arttý. Çimlerin serilmeye baþlanmasýyla birlikte futbol oynamaya uygun ortam da ortaya çýkmaya baþladý. Kayseri'nin Melikgazi ilçesine baðlý Aðýrnas beldesinde bulunan tarihi Çerkezoðlu Mustafa Bey Konaðý'nýn restore edileceði bildirildi. Açýklamalarda bulunan Aðýrnas Belediye Baþkaný Mehmet Osmanbaþoðlu, konaðýn tapusunu belediye için 80 bin TL'ye satýn aldýklarýný ve havalarýn ýsýnmasýyla birlikte restorasyon çalýþmasýna baþlanýlacaðýný söyledi yýlý baþýnda Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði tarafýndan yaklaþýk 95 bin TL ödenek ayrýldýðýný da ifade eden Baþkan Osmanbaþoðlu, konaðýn röleve restorasyon projesinin Yýldýz Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi öðretim üyeleri tarafýndan hazýrlandýðýný da sözlerine KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus müdürlüðünden aldýðým Nüfus cüzdanýmý kaybettim Hükümsüzdür Mehmet Ali ÖZDEMÝR Çimlerin serilmesini inceleyen ve ardýndan kýsa bir açýklama yapan Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, artýk sona yaklaþtýklarýný belirterek, "Türkiye'nin en modern ve en güzel stadý tamamlanmak üzere. Çimlerin serilmeye baþlamasýyla birlikte geriye çok önemli bir iþimiz kalmýyor. Bütün hýzýmýzla çalýþmaya devam ediyoruz. Ufak tefek eksiklikleri de giderip en kýsa zamanda stadý maç oynanýr hale getireceðiz" dedi. Kent haber Tarihi konak restore edilecek SATLIK DAÝRE Toki II. Etap I. Blok 22 Nolu daire Satýlýktýr. Tel: ekleyerek, Çerkezoðlu Mustafa Bey, Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýlmasýnda büyük emeði geçti. Restorasyon çalýþmasýnýn 2009 yýlý sonunda bitirilmesini planlýyoruz. Çerkezoðlu Mustafa Bey Konaðý'nýn kalan ek kýsýmlarý da tamamlandýktan sonra misafirhane ve gezinti yeri olarak hizmete açýlacak dedi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA Birkaç gün önce, Obama nýn tüm adalet prensiplerini hiçe sayan bir sistemdeki rolüne iþaret eden bazý fikirlerine deðinmiþtim. Bazýlarý bu önemli kiþi kibarca ve saygýlý bir þekilde de olsa eleþtirildiðinde ellerini korkuyla havaya kaldýrýyor. Yaptýðým her eleþtiri hep, söz konusu kiþiye karþý duyarsýzlýðý ve kabalýðý da yansýtan bir saldýrý, bir suçlama olarak anlaþýlýyor. Bu kez yeni ABD baþkanýnýn cevaplandýrmasý gereken birçok sorudan bazýlarýný yöneltmeyi tercih edeceðim. Örneðin þu: Yeni ABD baþkaný, birkaç istisna ile tüm haleflerinin kendiliðinden bir hak gibi deðerlendirdikleri, özellikle de az geliþmiþ ülkelerden gelen muhaliflere karþý kullanýlan suikast emri verme yetkisinden feragat ediyor mu? Herhangi bir vesile ile, yardýmcýlarýndan biri kendisine, ABD yönetimlerinin, eski baþkanlardan Eisenhower günlerinden itibaren, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 ve 1967 yýllarýnda Domuzlar Körfezi istilasý, terör kampanyalarý, ülkemize büyük miktarlarda silah ve cephanenin sokulmasý da dahil pek çok Küba karþýtý eylemi gerçekleþtirdiðini söyledi mi? Niyetim, ABD Baþkaný Barack Obama yý kendisi henüz doðmadan önce ya da Havai de Amerikalý Hristiyan bir anne ve Kenyalý siyah, müslüman bir babadan doðma 6 yaþýnda bir çocukken iþlenen suçlardan dolayý suçlamak deðil. Baþkan Obama, on yýllar boyunca kasýtlý olarak ülkeye sokulan, halký, hayvanlarý ve bitkileri etkileyen türlü hastalýk ve felaketlere neden olan virüs ve bakterilerden haberdar mý? Kendisi daha sonra bir felakete dönüþerek Latin Amerika da binlerce çocuðun canýný alan dang hummasýný ya da Karayip ülkelerinde ve kýtanýn geri kalanýnda ekonomileri vuran ve etkileri hala tam olarak ortadan kaldýrýlamayan diðer salgýn hastalýklarý biliyor mu? Þimdilerde verdikleri zarardan ötürü utanç duyan bir dizi teslimiyetçi Latin Amerika ülkesinin de bu tür terörist ve ekonomiye zarar veren eylemlerde yer aldýðýný biliyor mu? Neden bizim ülkemiz, insan kaçakçýlýðýný ve çoðu kadýn ve çocuk olmak üzere pekçok insanýn canýný alan diðer olaylarý teþvik eden Küba Uyum Yasasý gibi dayatmalara katlanmak zorunda olan dünyadaki tek ülke? Ülkemiz halkýna neredeyse 50. yýlýna giren bu ablukayý dayatmak adil midir? Baþka ülkeleri de açlýk ve kýtlýktan baþka birþey getirmeyen bu ekonomik ablukayý uygulamaya zorlamak doðru mudur? ABD, büyük miktarlarda madeni, bu madenleri rafine etme kýsýtlarý nedeniyle ihracatlarý sýnýrlanan çok sayýda ülkeden almadan hayati ihtiyaçlarýný karþýlayamýyor. Genellikle, imparatorluðun çýkarlarýna uygun olduðunda, bu ürünlerin ticareti Yanki sermayesi ile faaliyet gösteren büyük ulusötesi þirketler tarafýndan yapýlýyor. Bu ülke bu tür ayrýcalýklarýndan feragat edecek mi? Bu feragat geliþmiþ kapitalist sistemle uyumlu mudur? Bay Obama petrolde kendine yeterlilik için büyük yatýrýmlar yapacaðýna söz verdi. ABD nin bugün dünyanýn en büyük pazarý olduðu düþünüldüðünde, ana gelirleri petrolün ihracatýna dayanan ve diðer önemli gelir kaynaklarýndan yoksun olan pek çok ülkenin geleceði ne olacak? Krizden sonra, bir kez piyasalar ve kaynaklar üzerindeki rekabet ve kavga yeniden baþladýðýnda, genellikle olduðu gibi daha iyi durumda olan ve geliþkin üretim araçlarý ile teknolojide daha verimli olan ülkeler öne çýktýðýnda, sanayileþme hayalleri kuran geliþmemiþ ülkeleri ne gibi olasýlýklar bekliyor? Otomobil sanayinin ürettiði yeni araçlerýn verimliliðine raðmen, Ýnsanlýðý artan hava kirliliðinden korumak için ekolojinin gerektirdiði prosedürleri uygulayacaklar mý? Piyasanýn kör felsefesi sadece akýlcýlýðýn yapabileceði þeyi baþarabilecek mi? Obama, yokluðu modern toplumlarý paralize edebilecek kadar önemli olan enerjinin üretimini katlayacak teknolojilerin araþtýrýlmasý için çok büyük miktarlarda para basacaðý sözünü veriyor. Geliþtirmeyi vaad ettiði enerji kaynaklarý arasýnda nükleer güç santraleri de var. Yaþam, atmosfer ve insan gýdasý için korkunç sonuçlar doðuran kazalarýn gerçekleþebilmesi riski nedeniyle çok sayýda insan halihazýrda buna karþý çýkýyor. Bu kazalardan bazýlarýnýn gerçekleþmesini engellemek tamamen olanaksýz. Modern sanayi, bu türden arýzi felaketler olmasa bile zehirli maddelerin salýnmasý ile gezegendeki tüm denizleri zaten kirletti. Böylesine çeliþkili ve çatýþmalý çýkarlarýn uzlaþtýrýlmasý ahlaki deðerler ihlal edilmeden doðru bir biçimde temin edilebilir mi? Demokratik çoðunluðun egemen olduðu ABD Temsilciler Meclisi, kampanyasýný destekleyen birlikleri memnun etmek adýna aþýrý derecede korumacý bir sloganý, "ABD mallarýný satýn alýn" sloganýný ortaya attý. Bu Dünya Ticaret Örgütü nün temel bir ilkesini çiðnemektedir, çünkü dünyadaki tüm uluslar, büyük ya da küçük olsunlar, mal ve hizmetlerin ticaretine dayanan geliþimlerini düþlüyorlar; ancak onlar arasýnda yalnýzca büyük ve zengin olanlarýn bu düþü gerçeðe dönüþtürme ayrýcalýðý var. Pervasýz Bush yönetiminin eylemleri tarafýndan itibarlarý sarsýlan ABD deki Cumhuriyetçiler, Obama nýn sendikacý müttefiklerini memnun etmek için aldýðý önlemlere karþý sonunda tepki gösterdiler. 11 Þubat 2009 Çarþamba Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler Fidel Castro Eski bir siyasetçi ve savaþçý olarak, bu fikirleri alçakgönüllülükle açýklarken hiçbir günah iþlemiyorum. ABD yeni Baþkanýna seçmenler tarafýndan verilen prim böylece harcandý. Eski bir siyasetçi ve savaþçý olarak, bu fikirleri alçakgönüllülükle açýklarken hiçbir günah iþlemiyorum. Her gün siyasal, bilimsel ve teknolojik çevrelerden yüzlerce haber yayýnlanýrken, cevaplarý kolay olmayan pek çok soru ortaya atýlabilir. Fidel Castro Ruz 4 Þubat 2009 Hýzlý bir yanýt -FÝDEL CASTRO Yanýt, yazýmýn üzerinden henüz birkaç saat geçmiþti ki Beyaz Saray ýn Genelkurmay Baþkaný Rahm Emanuel in aðzýndan geldi. Kendisinin benim mütevazý görüþlerimden bahsetmeyi tercih edip etmemesinin bir önemi yok. Önemli olan yanýtýn kendisidir. Rahm muhabirlere Baþkan Obama nýn asýl olarak Kübalý-Amerikan topluluðu ile ilgilendiðini söyledi. Bu devir-teslim töreninin ardýndan bu konuya iliþkin söylenen ilk sözdür. Florida Eyaleti nde yaþayan ve aileleri sayesinde oy verme hakkýna sahip Kübalýlarýn her üçünden biri Demokrat Parti nin adayýndan yana oy kullandý. Ancak, anlaþýlýyor ki, Obama adamýzda yaþayan 12 milyon Kübalý ile ilgilenmiyor. Baþkana yakýn bu isme Küba daki adayýnýn kim olduðu sorulduðunda, kendisi bu konu üzerine yorum yapmaktan kaçýnarak, Küba ya iliþkin ne kadar az konuþursak o kadar iyi, dedi. Rahm, Kübalý-Amerikalýlarýn Küba ya seyahatlerine izin verileceðini ve oraya para gönderebileceklerini söyledi. Fakat Rahm, Amerikan vatandaþlarýnýn seyahat hakkýndan bahsetmedi. Küba Uyum Yasasý (Cuban Adjustment Act) ve abluka konularý da üzerine konuþulmayý hak etmiyordu. Umduðumuzdan da önce Obama nýn politikasý "saflýðýný" yitirmeye baþladý. 5 Þubat 2009

5 11 Þubat 2009 Çarþamba Öteki dillerin yok oluþu bizim canýmýzý acýtýyor Gülþen Ýþeri Yuri Ryadçenko, Ayþenur Kolivar, Sumru Aðýryürüyen ve Onok Bozkurt un müziklerini yaptýðý Sonbahar Film Müzikleri çýktý... Sonbahar filmi gösterime girdiðinden bu yana dillerden düþmedi. Filmin kendisi kadar müzikleri de epey konuþuldu. Özellikle de filmin son sahnesinde ki Daim Yusuf Orti aðýtý herkesin yüreðini daðlamýþtý. Ýþte o çok konuþulan müzikler þimdi raflardaki yerini aldý. Aðýta sesi kadar yüreðini de katan Ayþenur Kolivar, besteleriyle derin bir yolculuða adým attýran Sumru Aðýryüryen, farklý dilleri bizimle buluþturan Yuri Ryadçenko ve Onok Bozkurt Sonbahar a müzikleriyle hayat verdiler. En çok da yüreklerini koydular. Karadeniz yöresine ait anonim þarkýlardan ve müzisyenlerin özgün bestelerinden oluþan Sonbahar Film Müzikleri filmin havasýna uygun bir duygusallýk taþýyor. Sonbahar filminde söylediði aðýtla yüreklere dokunan ve merak edilen ses Ayþenur Kolivar ve yaptýðý bestelerle filme hayat veren Sumru Aðýryürüyen le bir araya geldik»sonbahar filmine dahil olma sürecinizden baþlayalým mý? Ayþenur Kolivar: Sonbahar olarak bilmiyorduk adýný filmin. Sonbahar Aðýdý ydý çünkü. Bizim için de sürpriz oldu. Özcan la MKM deki arkadaþlarýn aracýlýðýyla tanýþtým. O sýralar Yeþim Ustaoðlu nun Bulutlarý Beklerken adlý filminde çalýþýyordu. Güzel bir dostluðumuz oldu. Bir gün bana Ayþenur, kafamda böyle bir proje var diyerek kabaca Sonbahar ý anlattý. Özellikle de son sahneyi. Ýçimden sesler geçmeye baþladý. Karda yürüyen insanlar cenaze taþýyor ve tulum sesi vadide yankýlanýyor Zaman geçti; Özcan, Filmi çekiyoruz Ayþenur dedi.»filmin son sahnesi içimize dokundu, bu dokunuþu hissettirmek nasýl oldu? Aðýt nasýl oluþtu? A.K.: Bir sahnenin çekimi için Çamlýhemþin deki sete gittim. Senaryoda köyden birisi ölüyor, bir cenaze sahnesi var. Bir minibüs dolusu kadýn gelmiþti Hopa dan çekim için. Biz kadýnlarla oturup bu cenaze sahnesinin çekimi için nasýl aðlanmasý gerektiðine çalýþtýk. Önce kadýnlar aðlamayý reddettiler. Çünkü, ben onlara Düþünün ki, sizin babanýz ölmüþ, oðlunuz ölmüþ nasýl aðlarsýnýz? dedim Ama kadýnlar, eðer biri için aðlarlarsa, o kiþinin gerçekten öleceðine inanýyorlardý. O yüzden, sözün gücüne inandýklarý için, ilk baþta kimse aðlamadý. Ama benim bir þekilde o aðlamayý görmem gerekiyordu. Sonra ben oturdum, Tamam, dedim, siz aðlamayýn, ben aðlayacaðým. Ben de Hemþinliyim, annemden bildiðim aðýtlar var. Baþladým aðlamaya ve aðýt yakmaya. Tabii kadýnlar da aðlamaya baþladý birden, artýk susturamýyoruz.»ekibi nasýl oluþturdunuz? A.K.: Özcan, Ayþenur, filmin müziklerinin yapýlmasý lazým diye aradý. Ama vakit yok. En yakýnýmdaki müzisyen dostlarýmla paylaþtým ilk. Kadýköy deki müzik mekâný Gitarcafe nin müzik iþlerini yürütüyorduk bir süredir birlikte ve ortak güzel düþlerimiz vardý. Filmi izledik ve bizlerin de bir þeyler katabileceðine kanaat getirdik. Yuri nin de eklenmesiyle ekip oluþtu ve yola çýktýk. Sumru Aðýryürüyen: Zaten Özcan kenara bir þeyler yazmýþtý. O sesler Özcan da vardý ve bizden sadece duygularýný tercüme etmemizi istedi.»farklý kültürlerin buluþmasýyla oluþan film müzikleri aslýnda S.A.: Elbette. Ayþenur un Doðu Karadeniz müzikleri üzerine çalýþtýðý Helesa sý var, benim de Balkan müziði çalýþmalarým... Onok Gürcü müziði yapan Kafdaðý ndan. Gitarcafe var olduðundan bu yana hep bir aradaydýk zaten. Burada canlý bir ortam var. Yuri benim Klez- Mez grubundan arkadaþým. Gitarcafe de bir tema uydurup kayýt yaparak Özcan a verdik. Özcan beðendi. Daha sonra Yuri düzenledi müzikleri. O Ukraynalý; gerçekten denizin öbür tarafýndan bakýyor, yani filmdeki Eka nýn tarafýndan. Biz buradan bakýyoruz. Þunu da eklemek isterim: Filmin sonundaki aðýdý bir erkek söylesin istiyorlardý ama Ayþenur varken, o söylesin dedik Çünkü Ayþenur un sesi dünya çapýnda bir ses, ama ses deðil sadece, arkadaki yürek de çok önemli, birikim çok önemli»bu emek ödül getirdi, nasýl duygu? S.A.: Ödüllendirildiðini bilmek çok güzel; tabii bizim için en büyük ödül, yapýlan iþin sevildiðini bilmek.»sonbahar, ilk duyulmaya baþlandýðýnda, müzik olarak da farklý bir tarz beklenildi. Belki biraz daha halk müziði aðýrlýklý Ama biz Yusuf un duygularýný klasik Batý müziði tarzý bir eserle anlamaya çalýþtýk. S.A.: Özcan filmde sadece halk müziði kullanýlsýn istemedi. Herhalde filmin meselesini tek baþýna bölgesel bir mesele olarak görmediðinden. Azeri besteci H. Hanmemmedov un orkestra ve kemançe için yazdýðý ve Tekfen Filarmoni Orkestrasý nýn yorumladýðý Largo adlý eseri, filmdeki yerine oturtmuþtu önceden. O kadar güçlü bir eser ve yorum ki... Özcan özellikle istiyordu o parçayý. Albümde ise, Yuri nin ayný sahne için yaptýðý beste kullanýldý.»tefken Filarmoni Orkestrasý niye özellikle tercih edildi peki? S.A.: Tefken Filarmoni Orkestrasý, 23 ülkenin müzisyenlerinin, aralarýnda sorun olan ülkeler de var içlerinde, bir arada olduðu bir orkestra. Klasik repertuvarýn dýþýnda Avrasya ve Ortadoðu halk sazlarýyla da müzik yapýyorlar.»aðýtla ilgili nasýl tepkiler aldýnýz? A.K.: Çok güzel tepkiler aldým. Ýnternet üzerinden çok anlamlý mesajlar geliyor. Hemþinli gençlerin, bir þekilde Hayata Dönüþ Operasyonu nu yaþamýþ insanlarýn mesajlarý Yazýn kardeþini kaybetmiþ biri sizin sesinizde ablamýn, annemin aðýtýný duydum demiþ. Farklý hikâyelerin sesi olmak, insanlarýn yüreðine dokunabilmek, ses vermek güzel.»o aðýtý söylerken nasýl bir fotoðraf düþlediniz ya da neler hissettiniz? A.K.: Aslýnda tasarlanmýþ bir þey deðil, ton bana pes geldi ve teknik olarak da daha rahat bir þekilde ilk bölümü okurken zaten kulaðýmda var olan yaþlý bir anne sesiyle çaðýrdým Yusuf u. Bir yerden sonra tize çýkmak, baðýrmak istedim. Ama son bölüm annenin aðýtýydý. Nasýl olur emin olamadým. Denedim. Masa baþýndaki Yuri den onay alýnca peslerdeki anne yerini tiz çýðlýklarla seslenen bir kadýna býraktý. Eka nýn daðlardan dönen sesi gibi olsun istedim Öyle hayal ettim en azýndan. S.A.: Sen Eka nýn sesi dedin, ama, bana kalýrsa, senin biraz uzaktan yaþadýðýn, benim biraz içinden geçtiðim bir dönemle ilgili ortak bir duygunun sesi, haykýrýþý gibi bir þeydi. Eka böyle mi baðýrýrdý bilemem Eka nýn acýsý bu muydu, Yusuf la ilgili onu da bilemem. Ama, bizim hislerimize tercüman olan bir aðýttý.»biraz Doðu Karadeniz e doðru gidelim. Öncesi ve sonrasýna baktýðýmýzda, kadýnlarýn hayatlarýnda neler deðiþti? A.K.: Deðiþen pek çok þey var. Ýlk baþta üretim koþullarý deðiþti. Kentli bir yaþam hâkim artýk. Ama, kadýnlarýn tâbi olduðu hiyerarþi pek deðiþmedi. Geçmiþte kadýnlar derelerin kýyýlarýnda derenin sesiyle türküler söylerlerdi. Bu ifade araçlarý elimizden alýnmýþ gibi geliyor bana S.A.: Niye alýnsýn ki Mutfakta bulaþýk yýkarken de türkü söylenir Ya da toplumsal bir aðlama ayiniyse mevzu, mesela sinemaya gidip ortak acýlara birlikte aðlanabilir. Elimizden alýnmýþ lafýný çok kabul edemedim, belki dönüþmüþ olabilir. Yaþadýðýmýz sistemin içinde kadýnlar, farklý acýlarla ya da farklý mutluluklarla bir arada hayatlarýný devam ettiriyorlar.»duygularýný ifade etmekte kadýn daha ön planda. Doðu toplumlarýnda aðýt kadýnla özdeþleþmiþ S.A.: Aðlamak biraz yasak ya adamlara Acýyý kolay ifade etmek kadýnlara özgü olmuþ. Toplumun acýsýný dile getirme sorumluluðu kadýnlara yüklenmiþ sanýrým. Toplum, kadýnlara yüklemiþ Baba da aðýt yakar, ama daha farklý olur duygusu. A.K.: Hayata dokunmaktan geçiyor aslýnda her þey. Kadýn ya da erkek olmakla ilgisi yok, dert etmek, algýlamaya çalýþma önemli galiba.»farklý dilden çalýþmalar yapýyorsunuz. Sanýrým epeyce bir dilden þarkýlar seslendiriyorsunuz.. S.A.: Yirmiden fazla. A.K.:Ben de Kardeþ Türküler çýkýþlý olduðum için pek çok dilde söyledim, ama Sumru kadar deðil elbette.»o dillere çeken ne sizi? S.A.: Dilin ezgisi ve ses ilgilendiriyor beni Bazen sözlerini merak ediyorsunuz o çekiyor Bazen o ses, kendi sesinizle, kendi içinizden geçtiði zaman, o sýnýrý anlamaya yarýyor. Sizin içinizden geçtiði zaman, söyleyen insaný, o insanlarý sanki daha iyi anlýyorsunuz. O kültürü çok iyi anladýðýmý iddia etmiyorum, ama evet, o dile, o müziðe, o kültüre saygýyla yaklaþtýðýmý söyleyebilirim. Bu, ayný zamanda, kendi müziðimi yaratmakla ilgili bir þey, kalýplarýn dýþýna çýkabilmek için bir yol belki»diller yavaþ yavaþ yok oluyor. Onca dilde þarkýlar söyleyen biri olarak sizi umutsuzluða düþürüyor mu bu? S.A.: Umutsuzluðu uzun zaman önce yitirdim galiba. Evet çok doðru, birçok tür yok oluyor. Aðýt söylenemiyor artýk. Ve tuhaf bir þekilde, belki zorunluluktan ve dayatmadan ötürü, tek sesleþme eðilimi var. Bir yandan da, yok olacaðýný düþündüðünüz þeyin direniþi var Umutsuzum diyemeyeceðim bu durumda Yalnýzca, böyle bir dünyada yaþadýðýmý bilmek canýmý acýtýyor A.K.: Ben kendimi ifade edecek tek bir kelime olsa hüzün derdim Bence hüzün ortak noktamýz Sumru ile. Sumru nun sesinde, en eðlenceli þarkýda bile hüznü duyarým ben. Karanlýk olduðumuz noktalar vardýr ama biz umutlu insanlarýz. Çünkü, umudum olmazsa ben olmam Ölmek gibi bir þey, ama ölmek de umutsuz bir þey deðil. Ben güzel bir þeyler yaptýðým sürece var olacaðým. Diller konusunda da çok acý çekiyorum. Farklý dillerden müzik dinlediðiniz zaman, sizi çekiyor müzik. Bu benim içimden de geçmeli, diyorsunuz. Karadeniz müziði yapýyorum ama gidip Kürtçe, Bulgarca söylediðimde, onun bana kattýðý farklý þeyler oluyor. Sesin peþinden giderken, o ruhu nasýl yakalayacaðým derken, o dillerden çok þey öðreniyorsunuz.»peki ya popülerleþmesi? S.A.: Farklý dillerden þarkýlar söylemek hiçbirimizin tekelinde deðil. Popülerleþmesi de kötü bir þey deðil. Zaten ayrýþtýrýlýr. Özen gösterilmesi de önemli. Bizler zor zamanlarda yasaklý dilleri söyledik. Çünkü o dili söylemek o insanýn, o kültürün varlýðýný tanýmak anlamýna geliyor. Ayrýca, o pencereden baktýðýný söylemek anlamýna da geliyor. Evet, insanlar birbirlerinin dillerine, þarkýlarýna katlanamýyorlar. Oysa, o þarkýlar ayný, ayný acýyý anlatýyor. Ve o senin komþun. Dünyanýn her yerinde bu sýkýntý var. Zaman zaman, pop da bu ezgilerden besleniyor. Benim popüler kültürle çok fazla alýp veremediðim bir þey yok. O baþka bir mecra. Nasýl bir dertle müzik yapýlmýþ oraya bakmak lazým.» Öteki olarak bize sunulanlarýn dilinde hep acý var, o dilde þarký söylerken bir sorumluluk da hissediyor musunuz? S.A.: Bir konser vardý ve Gürcüce þarký okumak istiyordum. Sevgili dostum Ýberya Özkan bir þarký verdi bana ve son derece de tedirgin verdi. Gürcüce zaten kolay bir deðil. Tabii çalýþtým. O ve eþi yardýmcý oldular. Sonuçta þarkýyý fena söylemedim sanýrým. Ve söylerken þunu hissettim: Ýnsanlar çok deðerli bir þeylerini sana emanet olarak veriyorlar. Evet, bu çok mahrem bir þey. Birçok þarkýyý o sorumlulukla söylüyorsunuz. Bunlarýn birtakým kapýlar açtýðýný düþünüyorum, umut bu galiba»karadeniz müziðinin son yýllarda daha çok dinleniyor ve dillendiriliyor olmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? A.K.: Doðu Karadeniz kültürlerinin kamusal alandaki görünürlüðünün arttýðýný ben de düþünüyorum. Bunun ne kadarý kültürler arasýnda bir bað oluþturabilecek yoðun bir kültürel alýþveriþi, ne kadarý müzik piyasasýnýn kendi pazarýný geniþletmek için gösterdiði çabalarý ifade ediyor? Bu görünürlüðün gerçekliði olduðu gibi, hayali bir yaný da var. Bugün Türkiye de hâlâ bütün Karadenizlilerin Laz olduðunu düþünen ciddi bir çoðunluk varsa, kamusal alanda gösterilen þeyin gerçekte ne olduðu büyük ölçüde belirsiz bir görüntüden ibaret kalmýþtýr. Türkiye de Laz müziði dinlemek ve Çin lokantasýna gitmek arasýnda bir fark olmasý gerekir. Ýlginç bir þey bulduk, bunu da tüketelim anlayýþýndan çýkýp, bu coðrafyada birlikte yaþadýðýmýz halklarýn kültürlerini tanýmaya yönelik bir çabaya yol açmadýðý sürece daha çok dinlenmesinin etkisi sýnýrlý kalacaktýr.

6 Polonyalý Müsteþar Nevþehir'de Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Polonya'nýn Ankara Büyükelçiliði Ticaret ve Yatýrým Geliþtirme Müsteþarý Michal Mierzwa, Nevþehirli iþ adamlarý ile bir araya geldi. Polonya ile Türkiye arasýndaki ticari iliþkilerin geliþtirilmesi ve Nevþehirli iþ adamlarýnýn Polonya'ya yatýrým yapmalarýný teþvik etmek amacýyla Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý'nda düzenlenen toplantýya, Polonya'nýn Ankara Büyükelçiliði Ticaret ve Yatýrým Geliþtirme Müsteþarý Michal Mierzwa, Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Sacit Uzer ve oda üyeleri katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Sacit Uzer, Nevþehir'in coðrafi konumu, ekonomik zenginlikleri, huzurlu yatýrým ortamý ve doðal güzellikleri ile Türkiye'de özel bir öneme sahip olduðunu söyledi. Uzer, "Kapadokya'mýzýn doðal güzellikleri, dünyanýn dört bir yanýndan gelen misafirleri kendine hayran býrakmaktadýr. Bölgemiz, kültür turizminin yaný sýra golf turizmi, saðlýk turizmi ve kongre turizmi gibi alternatif turizm imkanlarýna da fazlasýyla sahip olup. Bu konuda yatýrým yapacak bütün yatýrýmcýlara açýk bulunmaktadýr. Ayrýca ilimizin tarým sektöründe ve tarýmsal ürünlerin iþlenmesinde de önemli bir potansiyeli olduðu göz ardý edilemez. Sanayide deðerlendirilebilecek ürünlerimiz arasýnda patates ve üzüm ilk sýralarda yer almaktadýr. Organize sanayi bölgemizde ise, ülkemizin her yöresinden gelecek yatýrýmcýlarýn yaný sýra dýþ ülkelerden de yatýrým amacýyla gelmek isteyen yatýrýmcýlara bedelsiz arsa tahsisi yapýlabilmektedir. Son yýllarda ilimiz imalat sanayinde de önemli geliþmeler kaydedilmiþ bulunmaktadýr. Özellikle otomotiv yedek parça ve yan sanayi, tarým alet ve makineleri üretiminde firmalarýmýz yurtdýþýna açýlarak dünya pazarlarýnda söz sahibi olmaya baþlamýþlardýr. Ýlimizin en önemli yeraltý zenginliði olan ponza madeni ise, gerek yüksek rezervi ve gerekse yüksek kalitesi açýsýndan deðerlendirilebilecek bir konumdadýr" dedi. Polonya'nýn Ankara Büyükelçiliði Ticaret ve Yatýrým Geliþtirme Müsteþarý Michal Mierzwa ise, Polonya ile Türkiye arasýnda tarihten buyana süregelen dostluk iliþkilerinin yaný sýra ticari iliþkileri de kuvvetlendirmek amacýnda olduklarýný söyledi. Müsetaþar Mierzwa, "Polonya muazzam bir rekabet ve bilgi temeline dayanan ekonomik geliþme ile yüz yüzedir. Bu sürdürülebilir büyümenin saðlanmasý, AB'ye uyum stratejisi kapsamýnda AB üyesi 15 ülkenin hýzla yakalanmasýnda saklýdýr dönemi içerisinde bu hedefler için Polonya'ya AB Fonu'ndan 67,3 milyar euro tahsis edilmiþtir. Buna ilave olarak Polonya'nýn birlik giderlerine hibesi 18,3 milyar eurodur. Toplam miktar 85,6 milyar euro yapar ki, bu da 7 yýllýk bir periyoda senelik 12 milyar euronun üzerinde bir rakama denk gelir. Bu fondan fiilen faydalanmak için ulusal kuruluþ ve firmalarýn taahhütlerine gereksinim vardýr. Bu konuda, Türk firmalarýnýn da kendi rekabet potansiyellerine dayanarak önemli ve karþýlýklý fayda saðlayacak bir rol üstlenebileceklerini düþünüyorum. Benim fikrime göre Türk kurumlarý ve firmalarý ulusal seviyedeki AB uyum kurallarýna göre bu operasyon programýnýn altýnda yatan potansiyeli de yakýndan incelemelidirler" diye konuþtu. Kemal Ay güven tazeledi Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkanlýðý na yeniden Kemal Ay seçildi. Nevþehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 54. olaðan kongresi kooperatif düðün salonunda gerçekleþtirildi. Kemal Ay'ýn yaný sýra Hüseyin Býkmazer, Caner Köksal ve Cihan Orhan'ýn aday olarak katýldýðý genel kurulda, 845 kooperatif ortaðý oy kullandý. 813 oyunun geçerli sayýldýðý kongrede, Kemal Ay aldýðý 421 oy ile yeniden baþkan seçilirken diðer adaylardan Hüseyin Býkmazer 266, Cihan Orhan 77 ve Caner Köksal 49 oy aldý. Kongre sonrasýnda seçimlere katýlan tüm kooperatif üyelerine teþekkür eden Kemal Ay, "Deðerli üyelerimizin oylarýyla yeniden seçilerek güven tazelemiþ olduk. Bu yarýþta bana güvenerek, beni destekleyen tüm arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Umarým Nevþehir için hayýrlý ve uðurlu olur" diye konuþtu. Sulucakarahöyük/ KIRKLARELÝ Pýnarhisar Belediye Baþkanlýðý nýn giriþimleri ile ilçeye getirilen Denge Veterinerlik Þirketi ne ait mobil araç ile ilçedeki baþýboþ sokak hayvanlarý kýsýrlaþtýrýldý. Ülke genelinde birçok yerde çalýþmalarýný sürdüren Denge Veterinerlik çalýþanlarý 6 7 Þubat 2009 Cuma ve Cumartesi günleri Mobil araçlarýnýn içerisinde ilçede bulunan sahipli sahipsiz tüm kedi ve köpekleri kýsýrlaþtýrarak düzensiz üremelerini kontrol altýna almýþ oldular. Belediye Binasýnýn hemen yanýnda mobil aracýn içerisinde operasyonlarýný sürdüren Veteriner Hekim Mustafa Atuk; bakýlamayan, ortada baþýboþ kalmýþ ve kontrol edilemeyen bazý sokak hayvanlarýnýn 11 Þubat 2009 Çarþamba Sokak hayvanlarý kýsýrlaþtýrýldý Kayseri'de saatteki hýzý yer yer 87 kilometreyi bulan lodos, reklam panolarýna zarar verdi, aðaçlarý kökünden söktü. Kayseri'de etkisini gösteren þiddetli lodos, düzensiz üremelerini önlemek adýna diþierkek ayýrt etmeden kýsýrlaþtýrýlmasýnýn yapýlmasý gereken en doðru iþlem olduðunu belirtti. Pýnarhisar Belediye Baþkaný Mehmet Kapýlý; kýsýrlaþtýrma iþlemi için ayný ekibin en son 6 Mayýs 2008 günü ilçeye getirilmesini saðladýklarýný belirtti. Her türlü yerel hayatý dengeleyebilmek adýna ilçede yaþan bazý baþýboþ hayvanlarýn düzensiz üreyerek, saðda solda aç kalýp, heba olarak ölmelerine göz yummak istemeyiz diyen Kapýlý, yapýlan bu kýsýrlaþtýrma iþlemi ile bir bakýma bu manzaralara engel olmak istediklerini ve tüm vatandaþlarý bu konuda duyarlý olmaya davet ettiðini sözlerine ekledi. Kent haber Soba iki can daha aldý! Kayseri'de bodrum katýnda oturan karýkoca, sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesi Nuri Has Mahallesi Özgür Caddesi üzerinde bulunan bir evin bodrum katýnda meydana geldi. Komþularý Nuri Çalýmlý (59) ve eþi Seher Çalýmlý'dan (58) 2 gündür haber alamayan Gül D., durumu çiftin oðlu Erkan Çalýmlý'ya bildirdi. Evin kapasý açýlmayýnca camý kýrarak içeriye giren Erkan Çalýmlý, anne ve babasýnýn cansýz bedenleri ile karþýlaþtý. Haber verilmesi üzerine gelen saðlýk ve polis ekiplerinin yaptýðý incelemede, Çalýmlý çiftinin sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek hayatlarýný kaybettiði tespit edildi. Yapýlan incelemenin ardýndan, yaþlý çiftin cesetleri bodrum katýndaki daireden çýkarýlarak ambulansla Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi morguna kaldýrýldý. Yakýnlarý olay yerinde sinir krizi geçiren çiftin 3 yýldýr bodrum katta kiracý olarak oturduklarý ve maddi durumlarýnýn iyi olmadýðý öðrenildi. Uzun süre kapýsýný çaldýðý yaþlý çiftin cevap vermemesi üzerine durumu Çalýmlý'nýn oðluna bildirdiðini ifade eden Gül D., "Kapýyý çaldým ama kimse çýkmadý. Oðluna haber verdim. Oðlu gelip kapýyý çaldý. Evde olmadýklarýný zannetti. Þüphelendik, camý kýrýp içeriye girdik. Girdiðimizde ikisi de ayný odada ölmüþlerdi" dedi. hayatý olumsuz etkiledi. Saatteki hýzý yer yer 87 kilometreyi bulan lodos, reklam panolarýna zarar verirken bazý aðaçlarý da kökünden söktü. Lodostan dolayý Sivas Caddesi üzerinde yola devrilen bir aðaç, sürücülere ve polis ekiplerine zor anlar yaþattý. Karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayý sabah saatlerine kadar 54 kiþi Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne baþvururken, polis ekipleri geç saatlere kadar kýraathaneleri gezerek zehirlenmelere karþý halký bilgilendirdi. Öte yandan Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüðü yetkilileri, iki gün boyunca etkisini azaltmasý beklenen lodosun perþembe ve cuma günü tekrar etkili olacaðýný bildirdi. Lodos aðaçlarý söktü

7 11 Þubat 2009 Çarþamba 7 Okullara þoven belgesel genelgesi Özlem Zorcan Ankara Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Ýlköðretim Genel Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerine gönderdiði genelgeyle, Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan 1915 olaylarýna iliþkin Sarý Gelin- Ermeni Sorununun Ýç Yüzü Belgeseli nin ilköðretim okullarýnda gösterilmesini, tüm öðrencilere izlettirilerek, sonuç raporlarýnýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerine bildirilmesini istedi. Konuyla ilgili BirGün e deðerlendirmede bulunan Gündem Çocuk Derneði sözcülerinden Esin Koman, genelgeyi kaygý verici bulduklarýný belirterek, Söz konusu belgeselin bölümlerinde yer alan konular ve ele alýnýþ þekline bakýldýðýnda çocuklarýn þiddet ve ayrýmcýlýk söylemleriyle karþý karþýya býrakýldýðý görülmektedir. MEB lýðý herhangi bir film kitap gibi yardýmcý materyalleri çocuklara ulaþtýrýrken hangi amaç ve kriterleri göz önüne almaktadýr? dedi. Çocuk haklarýna dolayýsýyla insan haklarýna saygý gösterilmesinin, haklarýn korunmasýnýn ve geliþtirilmesinin devletin en temel yükümlülüðü olduðunu vurgulayan Koman, Baþbakanlýðýn konuyla ilgili soruþturma baþlatmasýný istedi. Ermeni yurttaþ Hrant Dink in çocuk yaþta birisine öldürtüldüðünü ifade eden Koman, þunlarý kaydetti: Çocuklara izlettirilmek üzere gönderilen bu belgeselin, kin, nefret, þiddet ve ayrýmcýlýk duygularýný besleyerek, yaþanýlan bu vahim olayýn benzerlerini hepimize yeniden yaþatabileceðini MEB düþünmemiþ midir? Bu tür olaylardan sonra hükümete ve onun bakanlýklarýna özellikle de çocuklara ve gençlere en yakýn bakanlýk olan MEB in toplumsal barýþý ve bir arada yaþama kültürünü geliþtirecek bir yaklaþýma sahip olmasý gerekmez mi? MEB kendini tüm bu olanlardan muaf mý tutmaktadýr? Yoksa aksine tarafsýz olduðu söylenilen belgeselde el alýnan konuda kendini taraf olarak görmekte ve bunu çocuklar üzerinden mi yaygýnlaþtýrmaya çalýþmaktadýr? "Belgesel þiddet içerikli" Söz konusu belgeselde þiddet içerikli görüntülerin varlýðýna dikkati çeken Koman, þöyle konuþtu: MEB, belgeselde yer alan þiddet içerikli görsel malzemelerin diðer görsellerden farklý olduðunu mu düþünmektedir? Yoksa önemli olan siyasi bir düþüncenin yaygýnlaþmasý diyerek çocuklarýn ruhsal ve toplumsal geliþimini göz ardý mý etmektedir? MEB, devletin çocuklarýn esenliðine herhangi bir biçimde zarar verebilecek her türlü sömürüye karþý çocuðu korumakla yükümlü kýlan Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Sözleþmesini Türkiye nin 1995 yýlýnda onaylayarak yükümlülük olarak kabul ettiðini bilmiyor mu? diye sordu. Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe Giriþimi sözcüsü Cengiz Algan ise, Söz konusu belgeselin okullarda izlettirilmesi, Ermenistan ile iliþkilerin düzelmesini isteyen insanlarýn çoðaldýðý bir dönemde resmi tezlerin ýsýtýlýp yeniden soframýza sürülmesi giriþimidir dedi. Ýnternet sitesi ve DVD"si de var Sarý Gelin-Ermeni Sorunu nun Ýçyüzü isimli belgeselle ilgili olarak bir internet sitesi hazýrlandýðý gibi, bir de DVD çýkarýldý. Belgeselde Ermeni tezlerine kaþrý Türk tezleri öne çýkarýlmýþ. Öte yandan Ermenilerin öldürdüðü Türklerin fotoðraflarýna da yer verilmiþ. DVD"nin tanýtým yazýsýnda þu bilgiler dikkati çekiyor: "Fanatik Ermeni Milliyetçilerinin, Ermeni Sorununu çarpýtarak ortaya koyma eylemleri ve Anadolu"daki Ermeni isyanlarý anlatýlmaktadýr. Belgeselin ikinci bölümünde, Ermenilerin katliamlarý anlatýlmaktadýr. Diaspora Ermenilerinin güttüðü tek yanlý politikalar ve Ermeni militanlarýn suikastlerle kimlik kazanma çabalarý bu bölümün konularý arasýndadýr. Sarý Gelin"in son bölümünde Ermeni iddialarý ve iddialara verilen cevaplar anlatýlmaktadýr. Talat Paþa ya atfedilen telgraflar, Mavi Kitap, Musa Dað da 40 Gün, Morgenthau ve Amiral Bristol un Raporlarý, Hitlere atfedilen konuþmalar ve Vasili Veraþagin in Savaþýn Kötülükleri isimli yaðlýboya tablosunun inanýlmaz öyküsü altýncý bölümün konularý arasýndadýr." Türkiye kapitalizmi her ay sert darbe yemeye baþladý Sanayi üretimi, 2008 yýlýnda, 2007 yýlýna göre yüzde 0.9, 2008 yýlýnýn aralýk ayýnda ise, bir önceki yýlýn ayný ayýna kýyasla yüzde 17.6 geriledi. Ekonomist Mustafa Sönmez, rakamlarý Türkiye kapitalizmi krizin sert darbelerini yiyor þeklinde yorumladý Çayan Ethem Ekonomik büyümenin önemli göstergelerinden ve her ay Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanan verilere göre sanayi üretimi Aralýk 2008"de yüzde 17.6 azaldý. Sanayinin alt sektörlerinde üretim, imalat sanayi sektöründe yüzde 13.2 azaldý. Açýklanan rakamlara iliþkin iktisatçý Mustafa Sönmez, TÜÝK rakamlarýna iliþkin "Türkiye kapitalizmi, küresel ekonomik krizin dalgalarýnýn sert darbelerini, finanstan çok reel sektörde, sanayinin yumuþak karnýnda her ay biraz daha fazla yiyerek dibe iniyor" dedi. Tüik rakamlarý yanlýþ açýkladý TÜÝK, 2008 Aralýk ayý Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarýný açýkladý. Kasýmdaki yüzde 13.3"lük düþüþten sonra sanayi üretimi aralýkta da yüzde 17.6 gerileme meydana geldiði açýklandý. Özellikle imalat sanayindeki üretim düþüþü yüzde 13.2 ile oldukça yüksek düzeyde gerçekleþti. TÜÝK, sabah saatlerinde açýkladýðý sanayi üretimi rakamlarýnda revizyona gitti. Kurum, sabah açýkladýðý rakamlarda sanayi üretiminin yüzde 11,9, 2008 yýlýnda sanayi üretiminin ise ortalama yüzde 0,4 daraldýðýný açýklamýþtý. Bazý çevrelere göre piyasalarýn beklentilerin oldukça altýnda çýkan sabahki veriler TÜÝK tarafýndan yeniden hesaplanarak kamuoyuna duyuruldu. Ýmalat sanayiinde yüzde 20 lik düþüþ Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde, Aralýk ta üretim madencilik ve taþocakçýlýðý sektöründe yüzde 2, imalat sanayi sektöründe yüzde yüzde 19.9, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 5.3 geriledi. Ýmalat sanayi üretim endeksi alt gruplarýnda en yüksek düþüþ oraný yüzde 57.3 ile radyo, TV, haberleþme teçhizatý ve cihazlarý imalatýnda gerçekleþti. Onu, yüzde 52.2 ile motorlu kara taþýtý, römork ve yarý römork imalatý ve yüzde 38 ile kok kömürü rafine edilmiþ petrol ürünleri imalatý izledi. Rakamlar her þeyi ortaya koyuyor Her ay açýklanan sanayi üretim endeksleri rakamlarýnda ev elektroniðinde aralýk düþüþünün yüzde 57 yi, otomotivde ise rakamýn yüzde 52 yi bulmuþ olduðunu belirten iktisatçý Mustafa Sönmez, "Bu kadar gerilemede hem iç talebin gerilemesi, hane halkýnýn güvensizlikle harcamalarýný kýsmasý, hem de baþta AB olmak üzere, dýþ pazarlarda ihracata talebin azalmasý en önemli etken. Sanayi üretimindeki gerileme göstergesinin yanýnda, iþgücü-iþsizlik verileri, ihracatta gerileme, iç talepte daralma, batýk kredi oranlarýnda artýþ, kapanan firma sayýsý, karþýlýksýz çek miktarlarý, protestolu senet miktarlarý faturanýn hýzla kabardýðýný açýkça ortaya koyuyor" dedi. Davos'u býrak sanayiye bak AKP hükümetinin Ergenekon, Davos, Gazze vb. temalarla gündem deðiþtirme çabalarýna, oyalamalarýna raðmen Türkiye"nin gerçek gündeminin her ay kendini ortaya koyduðunu ifade eden Sönmez, "krizdeki fatura iyice kabarýyor" açýklamasýnda bulundu. Ekonomist Mustafa Sönmez, 5 Þubatta açýklanan IMF raporunun, 2008 için Türkiye ekonomisindeki büyümenin yüzde 1 olacaðýný, 2009 için ise yüzde 1,5 küçüleceðini öngördüðünü, bu tahmine göre, Türkiye, yükselen ekonomiler içinde G.Kore nin yüzde 4 lük küçülmesinin ardýndan ekonomisi en çok küçülecek ülke olarak ortaya çýktýðýný ifade etti. Akp Imf'ye boyun eðecek Sýrtýnda 190 milyar dolara yakýn dýþ borç yükü taþýyan Türkiye"deki büyük sermaye güçlerinin örgütü TÜSÝAD"ýn va ana akým bazý medya kuruluþlarý tarafýndan IMF anlaþmasýnýn, yerel seçim konjonktürü sonrasýna sarkýtmaya çalýþan AKP hükümetine "veryansýn" edeceklerini açýklayan Sönmez, "Eninde sonunda AKP"nin bu anlaþmaya boyun eðecek" dedi. Türkiye gibi baþka ülke yok Türkiye kadar yüksek bir dýþ borç yükümlülüðü ile krize yakalanan ülke olmadýðýný iddia eden ekonomist Sönmez, "Ve bunun sonucudur ki, büyük kriz sonrasý Asya da, Pakistan dýþýnda, IMF nin kapýsýna düþen yok. Latin ve Orta Amerika da IMF kapýsýna düþen yok. Orta Doðu ve Afrika da da IMF kapýsýna düþen yok. Peki hangi ülkeler var; Ukrayna, Macaristan, Ýzlanda, Beyaz Rusya, Letonya Ýþte Türkiye, ancak bu ülkeler kategorisine düþürülmüþ bir ülke durumunda" diyor. Türkiye"yi küresel ekonomik krize bu þekilde yakalatanlardan hesap sorulmasý gerektiðini açýklayan Mustafa Sönmez, "Bu kýrýlganlýðý yaratanlarýn baþýnda, tabi ki büyük kýsmý TÜSÝAD üyesi olan sermaye kesimi ve onlara çanak tutan, kýlavuzu IMF olan AKP iktidarý var" ifadelerini kullandý. Yoksulluk derinleþiyor TÜRKÝYE"nin devasa döviz açýðýnýn, yüksek faiz yemine kapýlýp gelen sýcak para ile hep kapatýlacaðýnýn sanýldýðýný, "hovardalýk" olarak deðerlendiren Sönmez, "Bu durumun da sonu küresel ekonomik kriz oldu" deðerlendirmesinde bulundu. Kriz karþýsýnda, "finans sistemimiz çok þükür saðlam" diye avunanlarýn, küresel krizin, çoðu çevre-baðýmlý ülke için finanstan çok sanayiyi vuracaðýný öngöremediklerini belirten Mustafa Sönmez, "Þimdi yaþanan ve yaþanacak olan budur. Kriz, her geçen ay, biraz daha aðýr biçimde sanayiyi, giderek onunla baðlantýlý hizmet sektörünü vuracak ve eninde sonunda finans sistemini de zaafa uðratacaktýr. Krizden alýnan her darbe, eninde sonunda emekçi kesimi vuruyor. Kapanan, daralan her iþyeri, iþsizlik biçiminde, düþük ücrete zorlanma biçiminde çalýþan kesimi vuruyor, iþ umutlarý bilinmez bir bahara erteleniyor ve yoksulluk daha da derinleþiyor, fatura özünde, eninde sonunda çalýþan sýnýf için kabarýyor" dedi.

8 Madenin zehiri yaðýþla serbest kaldý Ovacýklý çevreciler, yaðýþlar nedeniyle su basan altýn iþletmesinin, aðýr metal içeren kirli ve biriken suyunu dereye pompaladýðýný iddia etti. Ýþletme iddialarý ret ediyor ÝZMÝR - Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, Ýzmir de iki gün etkili olan saðanak nedeniyle Geyikli-Kozak Deresi nden taþan sularýn Ovacýk altýn madenini suyla doldurduðunu belirterek, iþletmenin biriken ve kirlenen sularý madenin çevresindeki dereye ve kanallara pompaladýðý iddiasýnda bulundu. Erol Engel, yaptýðý yazýlý açýklamada, açýk iþletme ve yer altý iþletmesinde biriken sularýn aðýr metal taþýyabileceðini belirtti. Engel, þunlarý kaydetti: "Ýþletmenin, biriken ve kirlenen sularý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünden izin almaksýzýn dereye ve kanallara pompaladýðý yönünde duyum aldýk. Pompalanan sular kontrolsüz þekilde madenin çevresindeki tarlalara gidip oradan da yer altý sularýna ulaþýyor. Geyikli-Kozak Deresi nden taþan sular iþletmeyi suyla doldurdu. Maden iþletmesi içinde bulunan atýk barajýnýn durumu belli deðil. Taþma var mýdýr? Baraj açýk iþletme ve kapalý iþletme arasý iletiþim var mýdýr? Bunlarýn araþtýrýlmasý gerekir. Maden içinden dýþarýya su pompalanýrken kesinlikle analiz yapýlmalýdýr. Pompalanan sudaki arsenik, antimon, cýva, demir gibi aðýr metal konsantrasyonlarý, siyanür kompleksleri, yaþam birimleri için son derece önemlidir. Bir felaket olacaðý endiþesi taþýyoruz." Bölgede yaþayan insanlarýn endiþeli olduðunu, meteoroloji yetkililerinin yaðýþlarýn hafta boyunca devam edeceðini bildirdiðini ifade eden Engel, devletin ilgili kurumlarýný acilen göreve çaðýrdý. "Ýddialar gerçek dýþý" Koza Altýn Ýþletmeleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hayri Öðüt, iddialarla ilgili olarak AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Ýzmir de yaðýþ nedeniyle oluþan sel üzerine ortaya atýlan bu iddialarýn gerçek dýþý olduðunu söyledi. Madende çukurlarýn su dolmasý dolayýsýyla dýþarýya su verilmesinin söz konusu olmadýðý ifade eden Öðüt, þöyle konuþtu: "Bütün bilim dünyasý çok iyi bilmektedir ki Ovacýk Altýn Madeni nin kullandýðý teknoloji tank liçidir. Bu proseste toprak liçi diye bir þey yoktur. Olmayan þeyin patladýðý ilk defa bu iddiada duyulmuþtur. Ovacýk Altýn Madeni nin baraj teknolojisi ve bu yaðýþlar karþýsýnda aldýðý önlemler 100 yýllýk deprem kat sayýlarý ve meteorolojik veriler dikkate alýnarak yapýlmýþ ve Avrupa Komisyonunca AB üyesi ülkelere örnek gösterilmiþtir." Öðüt, buna raðmen iddialar üzerine Ýzmir Çevre ve Orman Müdürlüðü ekiplerinin dün Ovacýk Altýn Madeni nde kapsamlý inceleme yaptýðýný belirterek, tutanakta þu görüþlere yer verildiðini bildirdi: "Müdürlüðümüze ulaþan þikayet yerinde incelenmiþ ve atýk barajýnda herhangi bir patlama ve göçük gözlenmediði, proseste kullanýlan teknoloji gereði toprak liçi ve benzeri durum olmadýðý, siyanürlü atýk barajý sularýnýn asfalt yollarý geçip tarlalarý kaplamadýðý görülmüþtür. Ayrýca mevcut durum fotoðraflanmýþtýr." Öðüt, þirketleri hakkýnda gerçek dýþý iddialar ortaya atanlar karþýsýnda tüm yasal haklarýný sonuna kadar kullanacaklarýný, tazminat davasý açacaklarýný, cumhuriyet savcýlýðýna suç duyurusunda bulunacaklarýný sözlerine ekledi.(aa) Radikal Tuz buz oldu! Ýngiltere de yaklaþýk iki haftadýr etkili olan kar yaðýþý ve fýrtýnanýn bu hafta da devam edeceði belirtildi. Ülkede buzlanma nedeniyle kullanýlan tuz stokunun tükendiði, Ýspanya dan 40 bin ton tuz ithal edildiði, Almanya dan da tuz ithalatý için giriþimler baþlatýldýðý açýklandý. Ülkenin güney ve güneybatý sahillerinin gelecek hafta yaðmur ve fýrtýnaya teslim olmasýnýn beklendiði, buna karþýlýk ülkenin kuzey kesimi ve Galler de ise kar fýrtýnalarýnýn etkili olmayý sürdüreceði bildirildi. Kar yaðýþýnýn önceki gün akþam boyunca Kuzey Ýrlanda da ve Ýskoçya da etkili olduðuna iþaret eden meteoroloji yetkilileri, bu arada dün son 23 yýlýn en soðuk gecesinin Ýngiltere nin Aviemore kentinde yaþandýðý ve sýcaklýðýn eksi 17 santigrat dereceye kadar düþtüðü belirtildi. LONDRA - Thalidomid adlý ilaç yýllarýnda hamile kadýnlarca sakinleþtirici olarak kullanýlmýþ, binlerce bebeðin sakat doðmasýna yol açmýþtý. Ýlacý 1950 lerde Alman firmasý Chemie Grunenthal in bulduðu sanýlýyordu. Ancak Ýngiliz gazetesi The Daily Mail in haberine göre Thalidomid Vakfý Müdürü Dr. Martin Johnson ýn ortaya çýkardýðý belgeler, ilacýn Nazi bilim insaný Otto Ambros tarafýndan sinir gazý sarin ve diðer sinir zehirlerine karþý panzehir olarak geliþtirildiðini gösteriyor. Þirket, ilacýn 1953 te bulunduðunu iddia etse de bir belge, ilacýn daha önce Nazilerin kontrolündeki bir Fýrtýnanýn Ýngiltere nin güneyi ve Galler de bugün öðleden sonra etkili olmaya baþlayacaðýna dikkati çeken yetkililer, Ýngiltere nin kuzey kesiminde ise kar yaðýþýnýn yarýn sabahtan itibaren etkisini göstereceði uyarýsýnda bulundu. Yetkililer, halký ve özellikle de sürücüleri tedbirlerini buna göre almaya çaðýrdý. Ýngiltere, 10 gündür son 18 yýlýn en etkili kar yaðýþýna sahne oluyor. Okullar ve iþ yerleri günlerce kapalý kaldý. Bu süre boyunca ülkenin bütün bölgelerinde belediyelerin elinde bulunan tuz ve kum stoku da eridi. Diðer yanda... kar ýn eðlenceli hali Ýngitere yi vuran soðuk hava orada yaþayan insanlarý hayatýný felç etse de, kardan dolayý ortaya çýkan görüntüler objektiflerden kurtulamadý. Ülkede aþýrý kar yaðýþý yüzünden yollar kapandý, tren ve uçak seferleri iptal edildi ve gece seferi yapan otobüsler de yollardaki aþýrý buzlanma yüzünden seferden çekildi. Bütün planlarýný iptal etmek zorunda kalan Ýngilizler, karýn keyfini çýkarmaktan da kendini alamadý. O çocuklarýn sebebi de Naziler miydi? Þok iddia: Yýllar önce gebe kadýnlarýn sakat bebekler doðurmasýna yol açan Thalidomid adlý ilacý Naziler bulup kamplarda test etmiþ Fransýz firmasýndan Contergan ticari ismini aldýðýný gösteriyor. Yeterince test yapýlmadan piyasaya sürülen ilaç yüzünden Avrupa ve Afrika da 10 bin bebek bedensel ve beyinsel sakatlýkla doðmuþtu. Arjantinli yazar Carlos De Napoli nin ortaya çýkardýðý bir belge de ilacýn ölüm kamplarýnda test edildiðini gösteriyor. Hitler in Laboratuvarlarý kitabýnda De Napoli, þirket müdürü Fritz ter Meer in Hitler in ötanazi programýný yürüten SS generali Karl Brandt a gönderdiði yazýda ilacýn test edildiðini ve kullanýma hazýr olduðunu yazdýðýný anlatýyor. (aa) Radikal

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı