tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi"

Transkript

1 Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi Siz yöneticilere düþen en önemli görevin evrensel deðerlere açýk, bilgi üretimine katkýda bulunabilen bireylerin yetiþmesini ve geliþmesini saðlamak olduðunu düþünüyoruz. BÝLGÝ ve BAÞVURU Körfez Mh. Ýzzet Uzuner Sokak No:14 Ýzmit - Kocaeli Tel : (262) Faks : e-posta: Ekte sunulan eðitim programlarýn yaný sýra, talep ettiðiniz eðitimleri de gerçekleþtireceðimizi bilgilerinize sunuyor, tüm ilgilileri katýlýma ve katkýya davet ediyoruz. Telefon (pbx) Faks E-Posta TMMOB Hazırlık - Baskı BİZİM KÖRFEZ MATBAA tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Ayrýca þubemiz biriktirdiði bilgi ve deneyimin yaný sýra nitelikli teknik personeli ile kitapçýðýmýzda sunduðumuz hizmetleri g e r ç e k l e þ t i r m e k t e d i r. B u hizmetlerin iþletmelerinizde güvenli çalýþma ortamý oluþturmaya ve verimliliðe katký sunacaðýna inanýyor, talep ve önerilerinizi bekliyoruz. Saygýlarýmýzla TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Þubesi

2 İÇİNDEKİLER Akreditasyon...4 Personel Belgelendirme Kuruluþu...5 Kaldýrma Makinalarý ve Ekipmanlarýnýn Periyodik Kontrolleri...6 Basýnçlý Kaplarýn Periyodik Kontrolü...7 Asansör Kontrol Merkezi Çevre Ölçüm ve Analizleri Yetkili Kuruluþu MMO Merkez Laboratuvarý...10 Çevre Ölçüm ve Analizleri Yetkili Kuruluþu MMO Merkez Laboratuvarý...11 MMO Kalibrasyon Laboratuvarý ve Metroloji Eðitim Merkezi...12 Ege Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarý...13 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi...14 Gürültü ve Titreþim Ölçümü...15 Pompalarda Enerji Verimliliði...16 Yangýn Pompası Performans Testleri...17 Basýnçlý Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliði...18 Kazan Sistemlerinde Enerji Verimliliði...19 Termal Kamera Ölçümleri...20 Ultrasonik Yöntemle Sývý Hatlarýnda Debi Ölçümü...21 Akýþkan Hatlarýnda Basýnç ve Sýcaklýk Ölçümü...22 Hava Kanallarýnda Hýz ve Debi Ölçümleri...23 Elektriksel Ölçümler / Aydýnlýk Þiddeti Ölçümleri...24 Yorulma Test ve Analizleri...25 Tahribatsýz Muayene Hizmetleri...26 Bilirkiþilik Hizmetleri...27 Ýþyerinde Tehlikelerin Belirlenmesi ve Risk Analizi...28 Ýþ Kazalarýnýn Araþtýrýlmasý Analizi ve Raporlanmasý / Endüstri Tesislerinde Yangýn Önleme ve Söndürme...29 Yüksekte Emniyetli Çalýþma Eðitimi / Kiþisel Koruyucu Donanýmlar Semineri...30 Tehlikeli Kimyasallar ve MSDS Yönetimi Eðitimi / Ýþ Analizi - Metod Etüdü...31 ISO Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme / ISO Çevre Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Sigma Yeþil Kuþak Eðitimi / Çevre ve Atýk Yönetimi...33 Ýstatiksel Proses Kontrolü / Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans Seçimi...34 Satýnalma Yönetimi...35 Stok ve Depo Yönetimi S / Zaman Etüdü...37 Endüstriyel Hidrolik Teknolojisi / Endüstriyel Pnömatik Teknolojisi...38 Vinçlerin Seçimi, Montajý Ýþletilmesi ve Bakýmý / Teknolojik Su Islahý...39 Bakým Kaynaðý Semineri / Takým Çeliklerinin Seçimi ve Iþýl Ýþlemi...40 CATIA - CAD Kursu / Bilgisayar Destekli Tasarým (AutoCAD) Kursu...41 Solidworks Eğitimi / Inventor Eğitimi...42 Kaynak Eðitimi Forklift Operatörü Yetiþtirme Kursu...46 Sanayi Tipi Kazanlarýn Ýþletilmesinde Yardýmcý Personel Kursu / Tavan Vinci Kursu...47 LPG Taþýma Personeli Kursu / LPG Solum ve Boþaltým Personeli Kursu...48 Tüplü LPG Daðýtým Personeli Kursu / LPG Teknik Personeli Kursu...49 Ýþ Kazalarý, Oluþumu, Emniyetsiz Hareketlerin Önemi ve Altýn Kurallar...50 Gürültüden Korunma, Elektrikli ve Sýcak Çalýþmalar, Tehlike Bölgelri, Statik Elektrik ve KKD Kullanýmý...51 Emniyetli Yüksekte Çalýþma, Kazý Çalýþmalarý, Kapalý Alanlarda Giriþ ve Çalýþma Ýzinlerine(PTW) Uyum...52 Teknik Resim Okuma / Temel Ölçü Aletlerinin Tanýtýlmasý ve Kullanýmý...53

3 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Genel merkez, þubeler, il ve ilçe temsilcilikleri þeklinde tüm yurt düzeyine yayýlmýþ olan birimleri ve üyesi ile çalýþmalarýný yürütmektedir. Makina Müh. Odasý tüzüðünün 3. maddesi gereði ''Ülke ve toplum yararlarý doðrultusunda yurdun doðal kaynaklarýnýn iþletilmesini, üretimin arttýrýlmasýný, yurt sanayiinin ulusal çýkarlara uygun yönde geliþmesini saðlamak için teknik ve bilimsel çalýþmalar yapmak ve bunlarý üyelerin ve sanayinin yararlarýna sunmak, Makina Mühendisliði ile ilgili her türlü araþtýrma, inceleme, proje ve raporlarýn hazýrlanmasýný, uygulanmasýný ve bunlarýn teknik kurallara uygunluðunu incelemek, denetlemek ve onaylamak görevleri ile donatýlmýþtýr. *Baþvuru Seminerlere baþvuru, Makina Mühendisleri Odasý Þubesinde seminer tarihinden önce telefon, faks, ya da yoluyla bilgi verilerek yapýlýr. Baþvuruda baþvuruyu yapan kiþi ya da kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katýlýmcý sayýlarý, katýlýmcý isimleri ve katýlýmcý üye ise üyelik bilgileri belirtilmelidir. *MMO Kocaeli Þubesi seminere yeterli katýlýmýn olmamasý durumunda, seminerleri iptal etme ve tarihleri deðiþtirme haklarýný saklý tutar. *Seminer sonunda katýlým belgesi verilmektedir. Ödeme *Seminer ücretine öðle yemekleri, ara ikramlar ve seminer notlarý dahildir. *Oda yükümlülüklerini yerine getirmiþ üyelere %20 indirim uygulanýr. *Banka kanalý ile yapýlan ödemelerde dekontun MMO Kocaeli Þubesine fakslanmasý gereklidir. Kayýt Ýptali *Kayýt iptali seminer tarihinden 3 gün öncesine dek MMO Kocaeli Þubesine yazýlý olarak bildirmek koþulu ile yapýlabilir. Kocaeli Şube Körfez Mah. İzzet Uzuner Sk. No: 14 İzmit / KOCAELİ Tel: Faks: e-posta: MMO Kocaeli Şubesi Makina Mühendisleri Odasý 1954 yýlýnda kurulmuþ, Makina mühendisliði eðitimi veren yurtiçi ve yurtdýþý eðitim kurumlarýndan mezun olup, ülkemizde makina mühendisliðini uygulayan mühendisleri çatýsý altýnda toplamýþtýr. 3

4 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ Akreditasyon: Yetkili bir kuruluþun, belli iþleri yapan bir kuruluþ ya da kiþinin yeterliliðine resmi tanýnýrlýk verilmesi iþlemi olarak tanýmlanmaktadýr. Test TS EN ISO/EC AB-0111-T Akreditasyonun amacý; Yeterliliði müþteriler için þeffaf hale getirmek, Belge ve raporlarýn güvenirliliðini artýrmak, Uygunluk deðerlendirmesi altyapýsýný oluþturmak, Uluslar arasý ticareti kolaylaþtýrmak, olarak belirlenmiþtir. Kalibrasyon, deney ve muayene yaparak raporlandýran ve belge düzenleyen, ürün, sistem ve personelin yeter liliðini belgelendiren kuruluþlarýn, ulusal ve ulusl ararasý düzeyde tanýnýr lýlýðýný saðlamasý için ulusal akreditasyon kurumundan akredite olmalarý gerekmektedir. Kalibrasyon TS EN ISO/EC AB-0070-K Odamýz tarafýndan sunulan hizmetlere iliþkin akreditasyonlar ve resmi kurum ve kuruluþlardan alýnan yetkiler aþaðýda sýralanmýþtýr: Test TS EN ISO/EC MMO Kocaeli Şubesi AB-0003-P 4 TS EN ISO /IEC standardý kapsamýnda merkezi Ýstanbul'da olan akredite A Tipi Muayene Kuruluþu, TS EN ISO/IEC standardý kapsamýnda merkezi Ankara'da olan akredite Deney Laboratuvarý, TS EN ISO/IEC standardý kapsamýnda merkezi Ýzmir'de olan akredite Kalibrasyon Laboratuvarý, TS EN ISO/IEC standardý kapsamýnda merkezi Ankara'da olan mühendis yetki belgelendirme yapan akredite Personel Belgelendirme Kuruluþu, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN 45011, TS EN ISO/IEC standartlarý kapsamýnda yeterliliði T.C. Sanayi Bakanlýðý ve TÜRKAK tarafýndan deðerlendirilen, AB tarafýndan 2022 no'lu Onaylanmýþ Kuruluþ olarak atanan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan görevlendirilen merkezi Ýzmir'de olan Onaylanmýþ Kuruluþ, T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý Çevre Ölçüm ve Analizleri Yetkili Kuruluþu, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi Genel Müdürlüðü tarafýndan Bina/Sanayi Enerji Yöneticisi Eðitimleri vermek üzere yetkilendirilen kuruluþ; Kalibrasyon TS EN ISO/EC AB-0070-K 2022

5 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ PERSONEL BELGELENDÝRME KURULUÞU TMMOB Makina Mühendisleri Odasý; ''mesleðin genel menfaatlere uygun olarak geliþmesini saðlamak amacýyla baðýmsýz ve tarafsýz bir belgelendirme faaliyetinin yürütülmesi için TS EN ISO/IEC standardý kapsamýnda TÜRKAK tarafýnda akredite bir Personel Belgelendirme Kuruluþu (PBK) kurarak Mühendislik Hizmetlerinin Yeterliliðini belgelendirmektir MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu 12 alanda mühendis yeterlilik belgesi vermektedir. Bunlar; Test TS EN ISO/EC AB-0003-P Mekanik Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Havalandırma Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Soğutma Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Klima Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Yangın Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Doğalgaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Asansör Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Asansör Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Araç Projelendirme Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme Araç Projelendirme Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Araçların CNG'ye Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme MMO Kocaeli Şubesi Mekanik Tesisat Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme 5

6 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ KALDIRMA MAKÝNALARI VE EKÝPMANLARININ PERÝYODÝK KONTROLLERÝ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nce Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılması ve yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenerek, periyodik kontrol raporlarının iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanması hükme bağlanmıştır. Makina Mühendisleri Odasý ulusal ve uluslararasý tanýnýrlýðý saðlamak, hizmetlerinin güvenilirliðini ve yeterliliðini onaylatmak ve teknik hizmetlerini kurumsallaþtýrmak amacýyla 2004 yýlýnda TS EN ISO/IEC standardýna göre "Kaldýrma ve Ýletme Makinalarý ve Ekipmanlarýnýn Periyodik Kontrolleri konusunda "A Tipi Muayene Kuruluþu olarak TÜRKAK tarafýndan akredite olmuþtur. Makina Mühendisleri Odasý ülkemiz genelinde tarafsýzlýk, baðýmsýzlýk, güvenilirlik kriterlerine uygun, uzman kadrosuyla akredite bir kuruluþ olarak aþaðýda sýralanan KALDIRMA MAKÝNA VE EKÝPMANLARININ periyodik kontrol kapsamýndaki test ve muayenelerini gerçekleþtirmektedir. Kalibrasyon TS EN ISO/EC KALDIRMA VE ÝLETME MAKÝNALARI AB-0006-B Vinç, Caraskal Monoray Vinç Köprülü vinç Kule Vinç Portal Vinç Pergel Vinç Caraskal MMO Kocaeli Şubesi Mobil Vinç 6 Asansörler Ýnsan Asansörü Yük Asansörü Servis Asansörü Forklift Elektrikli, LPG'li ve Dizel Forkliftler Ýstif Makinalarý Transpaletler Araç Kaldýrma Lifti Araç Kaldýrma Lifti Hidrolik Krikolar Hidrolik Platformlar Platform Asýlý Eriþim Donanýmlarý Yükseltilebilen Seyyar Ýþ Platformu Sütunlu Çalýþma Platformu Hidrolik Ýnsan Sepeti Firmanýz bünyesindeki kaldýrma makinalarýnýn ve ekipmanlarýnýn periyodik kontroller kapsamýndaki test ve muayenelerini yapan kiþilerin; baðýmsýzlýk, tarafsýzlýk ve güvenirlilik açýsýndan muayene ettikleri makinanýn ve ekipmanýn tasarýmcýsý, tedarikçisi, montajcýsý, satýcýsý, sahibi, kullanýcýsý, bakýmcýsý veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasýna ve

7 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nce Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılması ve yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenerek, periyodik kontrol raporlarının iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanması hükme bağlanmıştır. Makina Mühendisleri Odası ulusal ve uluslararası tanınırlığı sağlamak, hizmetlerinin güvenilirliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve teknik hizmetlerini kurumsallaştırmak amacıyla 2004 yılında TS EN ISO/IEC standardına göre "Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri" konusunda "A Tipi Muayene Kuruluşu" olarak TÜRKAK tarafından akredite olmuştur. Makina Mühendisleri Odası ülkemiz genelinde tarafsızlık, bağımsızlık, güvenilirlik kriterlerine uygun, uzman kadrosuyla akredite bir kuruluş olarak aşağıda sıralanan BASINÇLI KAPLARIN periyodik kontrol kapsamındaki test ve muayenelerini gerçekleştirmektedir. BASINÇLI KAPLAR Kalorifer Kazaný Sýcak Su Kazanlarý Kompresör, Hava Tanklarý ve Hidroforlar Hidrofor Tanklarý Membranlý (Diyaframlý) Membransýz (Diyaframsýz) Denge Tanklarý Genleþme Depolarý Otoklav ve Boyler Otoklavlar Boylerler Sanayi Gazlarý Dolum Tanklarý LPG Tanklarý Kimyasal Madde Tanklarý (Azot, hidrojen tanký vb.) Sanayi Gaz Tankerleri Kara Tankerleri Firmanýz bünyesindeki basýnçlý kaplarýn periyodik kontroller kapsamýndaki test ve muayenelerini yapan kiþilerin; baðýmsýzlýk, tarafsýzlýk ve güvenirlilik açýsýndan muayene ettikleri makinanýn ve ekipmanýn tasarýmcýsý, tedarikçisi, montajcýsý, satýcýsý, sahibi, kullanýcýsý, bakýmcýsý veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasýna ve muayeneyi yapan kuruluþlarýn akredite olmasýna dikkat ediniz MMO Kocaeli Şubesi Buhar Kazaný Buhar Kazanlarý Kýzgýn Yað Kazanlarý Kýzgýn Su Kazanlarý Buhar Jeneratörleri 7

8 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ ASANSÖR KONTROL MERKEZÝ MMO Asansör Kontrol Merkezi, CE iþaretlemesi kapsamýnda yer alan 95/16/AT Asansör Yönetmeliði'ne uygun olarak Asansörlerin Uygunluk Deðerlendirilmesine iliþkin denetim ve belgelendirme iþlerini yapan, tarafsýz, baðýmsýz, güvenilir ve uzman bir kuruluþtur. Avrupa Birliði Komisyonu tarafýndan 2022 kimlik numarasý ile Onaylanmýþ Kuruluþ olarak atanmýþ, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan 6 Mayýs 2008 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Teblið (SGM-2008/8) ile Onaylanmýþ Kuruluþ olarak görevlendirilmiþ olan TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Asansör Kontrol Merkezi "(95/16/AT) Asansör Yönetmeliði çerçevesinde aþaðýda belirtilen kapsamda Onaylanmýþ Kuruluþ faaliyetleri yürütmektedir; MMO Kocaeli Şubesi AT Tip Ýncelemesi Modül B (Ek V-B) Asansör veya asansör modellerinin Yönetmelik'in gereklerini saðladýðý test, muayene ve kontroller ile doðrulanmakta ve belgelendirilmektedir. Asansörün Son Muayenesi Modül F (Ek VI) Piyasaya arz edilen asansörler, AT tip inceleme belgesinde, tarifi yapýlan model asansöre uygunluðu ve Yönetmelik'te belirtilen tüm saðlýk ve güvenlik gereklerini saðlayacak tüm tedbirlerin alýndýðý test, muayene ve kontroller ile doðrulanmakta ve belgelendirilmektedir. Birim Doðrulamasý Modül G (Ek X) Asansörün tasarým, montaj ve iþletimine iliþkin özelliklerin tarif edildiði teknik dosyasýnýn uygunluðu ve Yönetmelik'te belirtilen tüm saðlýk ve güvenlik gereklerini saðlayacak tüm tedbirlerin alýndýðý test, muayene ve kontroller ile doðrulanmakta ve belgelendirilmektedir. Adres: Makina Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Caddesi No: 40 Kat: M2 Bayraklı / İZMİR Telefon: (116/126/159/187) Faks: E-posta: Tam Kalite Güvencesi Modül H ( Ek XIII) Asansör firmalarý asansörlerin tasarým, imalât, birleþtirme, montaj ve son muayenelerinde kalite güvence sistemini iþlettikleri yapýlan denetimler ile deðerlendirilerek, belgelendirilmekte ve gözetime tabi tutulmaktadýr.

9 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ ASANSÖR KONTROL MERKEZÝ T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yürütülen Asansörlerin Piyasa Gözetim ve Denetimi kapsamýnda asansörlerin test ve muayene hizmetlerini gerçekleþtirmektedir. MMO Kocaeli Şubesi Asansör Firmalarýna Yönelik Eðitimler Asansörlerde Son Muayene, Asansörlerin Tasarým ve Montaj Kurallarý, Asansörlerde Ýþ Güvenliði, Asansörlerde Risk Deðerlendirmesi, Asansör Firmalarýnda Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarý 9

10 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ Test TS EN ISO/EC AB-0111-T ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALÝZLERÝ YETKÝLÝ KURULUÞU MMO MERKEZ LABORATUVARI MMO Kocaeli Şubesi MMO Merkez Laboratuvarý Bacagazý Emisyon Ölçümleri konusunda TÜRKAK tarafýndan akredite olmuþ, T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðünden Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi alarak ülkemiz genelinde endüstriyel kuruluþlara yönelik bacagazý emisyon ölçümlerini gerçekleþtirmektedirler. 10 MMO Merkez Laboratuvarý, 2 Eylül 2009 tarihinde T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðü yetkilileri tarafýndan yerinde yapýlan teknik inceleme sonucunda TS EN 13649:2003 standardýna göre Uçucu Organik Buhar (VOC) Numune Alma parametresi kapsamýnda Çevre Ölçüm Analizleri Yeterlilik Belgesi almýþtýr. Merkez laboratuvarýmýz Sanayi Kaynaklý Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði kapsamýnda ölçüm faaliyetlerini þubelerimiz aracýlýðýyla ülke çapýnda yürütmektedir. Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta:

11 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALÝZLERÝ YETKÝLÝ KURULUÞU MMO MERKEZ LABORATUVARI KAPSAMI CO Tayini TS ISO 12039:2005 standardý kapsamýnda Elektrokimyasal Hücre Metodu ile yapýlýr. Partükül Madde (Toz) Tayini TS ISO 9096:2004 standardý kapsamýnda Gravmetrik Metot ile yapýlýr. Hýz Tayini TS ISO 10780:1999 standardý kapsamýnda Pitot Tüpü yoluyla yapýlýr. SO2 Tayini TS ISO 7935:1999 standardý kapsamýnda Elektrokimyasal Hücre Metodu ile yapýlýr. O2 Tayini TS ISO 12039:2005 standardý kapsamýnda Elektrokimyasal Hücre Metodu ile yapýlýr. Ýslilik Tayini TS 9503:1991 standardý kapsamýnda Renk Karþýlaþtýrýlmasý (Bacharac) Metodu ile yapýlýr. Nem Tayini EPA Metot 4:2000 standardý kapsamýnda Gravmetrik Metot ile yapýlýr. Uçucu Organik Buhar (VOC) Numune Alma TS EN standardý kapsamýnda DDS cihazý ile organik numune alýnýr. NOX (NO,NO)2 Tayini EPA CTM-022:1998 standardý kapsamýnda Elektrokimyasal Hücre Metodu ile yapýlýr. 11

12 MMO KALİBRASYON LABORATUVARI VE METROLOJİ EĞİTİM MERKEZİ (MMO KALMEM) Makina Mühendisleri Odası Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi (MMO KALMEM), 1998 yılından bu yana sanayi kuruluşlarına hizmet vermektedir. MMO KALMEM' in Elektrik, Basınç, Kütle-Hacim, Boyut ve Sıcaklık Laboratuvarlarında ölçüm ve kalibrasyon hizmetlerinin yanısıra çeşitli konularda eğitimler gerçekleştirilmektedir. MMO KALMEM Elektrik, Basınç, Kütle, Boyut ve Sıcaklık konularında ulusal ve uluslarası standarlara izlenebilir ölçümler ile üretimde, ürün kontrolunda ve diğer ölçüm sistemlerinin kontrolunda kullanılan cihazların kalibrasyonu yoluyla ölçüm sistemlerinin ulusal ve uluslarası standartlara izlenebilirliği gerçekleştirilerek, kalite sistemlerinin gerektirdiği şekilde, işletmede yapılan ölçümler güvence altına alınmaktadır. Kalibrasyon TS EN ISO/EC AB-0070-K MMO KALMEM'de Genel Metroloji ve Kalibrasyon ile uygulamalı kalibrasyon konularında eğitimler düzenlenmekte olup, eğitimler periyodik olarak ve istek halinde firmalara göre programlanmaktadır yılından beri 1000'in üzerinde kuruluşa eğitim ve kalibrasyon hizmeti verilmiştir KALMEM, TÜRKAK tarafından 26 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda TS EN ISO/IEC Standardına göre kalibrasyon Laboratuvarı olarak akredite edilmiştir. Merkezimiz Ölçümlerin İzlenebilirliği Hakkında Tebliğ ve TS EN ISO/IEC Standardına uygun olarak çalışmalarına devam etmektedir. KALMEM'de Genel Metroloji ve Kalibrasyon ile uygulamalı kalibrasyon konularında aşağıda sıralanan eğitimler düzenlenmekte olup, eğitimler periyodik olarak gerçekleştirilmekle birlikte istek halinde firmalara göre programlanmaktadır. 12

13 MMO KALMEM KALİBRASYON LABORATUVARI Eðitim Konularý Diðer Hizmetler Genel Metroloji ve Kalibrasyon Uygulamalý Boyut (Kumpas, Mikrometre, Mihengir) Kalibrasyonu Uygulamalý Terazi Kalibrasyonu Uygulamalý Boyut (Mastar Bloklarý) Kalibrasyonu Uygulamalý Basýnç Kalibrasyonu Uygulamalý Sýcaklýk (Pt ve ýsýl çift) Kalibrasyonu Belirsizlik Hesaplarý Sanayi kuruluþlarýnýn planladýklarý kalibrasyon/doðrulama birimlerine destek olunmasý amacýyla Laboratuvar projelendirilmesi, ekipman seçimi, kalibrasyon periyotlarýnýn belirlenmesi, ortam koþullarýnýn belirlenmesi, kalite sisteminin kurulmasý konularýnda teknik destek saðlanmaktadýr. Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Körfez Mah. İzzet uzuner Sok. No: 14 İzmit / KOCAELİ Telefon: Faks: E-posta: Kalibrasyon Kapsamı 13

14 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO); 2 Mayıs 2007 tarihinde sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" ve 25 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında gerekli hükümleri yerine getirerek, 28/10/2009 tarih ve YB/B-01 sayılı B Sınıfı Yetki Belgesiyle Enerji Yöneticisi Eğitimlerinde "Yetkilendirilmiş Kuruluş" olmuştur. 14 Kocaeli Şubemiz yürütücülüğünde Kasım 2010 sonu itibarıyla kurduğumuz uygulamalı eğitim merkezi sayesinde, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu'nun 2010 Aralık ayı kararlarında ilan edildiği üzere Makina Mühendisleri Odası, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında A Sınıfı Yetki Belgesi almaya hak kazanan ilk Yetkilendirilmiş Kuruluş olmuştur. Müfredat gereği, Buhar Kazanı ve Buhar Tesisatları, Endüstriyel Fırın, Basınçlı Hava, Pompa Sistemleri, Havalandırma Sistemleri, Soğutma Sistemleri, Aydınlatma ve Kompanzasyon Sistemleri, Isıtma Tesisatları, Isı Geri Kazanımlı Bina Havalandırma Tesisatları, Bina Konfor Şartlandırma Sistemleri, Isı Pompası, Güneş Enerjisi gibi uygulama ve eğitim ünitelerini bünyesinde bulunduran Uygulamalı Eğitim Merkezinde, tüm eğitim üniteleri verimsiz şartlarda çalıştırıldıktan sonra, enerji verimliliği iyileştirme uygulamaları devreye alınarak sağlanan kazançlar Scada sistemi sayesinde bilgisayar kontrolü ile izlenebilmektedir. Uygulamalı Eğitim Merkezi bünyesinde kurulu bulunan ve bina içi hizmette kullanılan panoramik asansör ve diğer tesisatlar ile eğitim üniteleri, ayrıca MMO Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Asansör Avan Proje ve Uygulama, Mekanik Tesisat, Havalandırma ve Soğutma Tesisatı Doğalgaz İç Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kurslarının uygulamalı sürdürülebilmesi için de zemin oluşturmaktadır. Tesis ayrıca, ara teknik elemanlara yönelik eğitimler, öğrenci üyelerimizin bitirme ödevleri ve akademik çalışmalar yürüten meslektaşlarımızın projeleri için de deney ve analiz fırsatı yaratmaktadır. Adres: Makina Mühendisleri Odası Uygulama Merkezi :Sanayi Mahallesi Çarşı Yapıs Sitesi Blok D22 Telefon: E-Posta:

15 ENDÜSTRİYEL ÖLÇÜM, MUAYENE, KONTROL, BİLİRKİŞİLİK, HAKEMLİK VE EKSPERLİK Muayene TS EN ISO/EC AB-0006-M 23 Aralýk 2003 tarih sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Titreþim Yönetmeliði" ile "Gürültü Yönetmeliði" kapsamýnda iþçilerin mekanik titreþime ve gürültüye maruz kalmalarý sonucu ortaya çýkabilecek saðlýk ve güvenlik risklerinden korunmalarýný saðlamak amacýyla iþveren, iþçilerin maruz kaldýðý mekanik titreþim ve gürültü düzeyini deðerlendirmeli, gerekiyorsa ölçtürmelidir. Yukarýda belirtilen deðerlendirme ve ölçümler, yetkili uzman kiþi veya kuruluþlarca planlanýp yapýlmalý ve uygun aralýklarla tekrarlanmalýdýr. Mekanik titreþime ve gürültüye maruziyet düzeyi hakkýndaki deðerlendirme ve/veya ölçümlerden elde edilen veriler ve raporlar, daha sonra tekrar kullanýlmak üzere uygun biçimde saklanmalýdýr. Ýþ müfettiþlerinin denetimlerinde ibraz edilmesi gereken bu raporlar; ayný zamanda kalite, iþ güvenliði ve çevre ile ilgili yönetim sistemleri konusunda yapýlan çalýþmalarda da gereklidir. Titreþim Yönetmeliði'nde iki çeþit titreþim tanýmlanmaktadýr: El - kol titreþimi: Ýnsanda el-kol sistemine aktarýldýðýnda, iþçilerin saðlýk ve güvenliði için risk oluþturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarýna yol açan mekanik titreþimdir. Bütün vücut titreþimi: Vücudun tümüne aktarýldýðýnda, iþçilerin saðlýk ve güvenliði için risk oluþturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsýzlýk ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreþimdir. Gürültü Yönetmeliði'nde ise günlük gürültü maruziyet düzeyi tanýmlanmaktadýr. Günlük gürültü maruziyet düzeyi : Sekiz saatlik iþ günü için, anlýk darbeli gürültünün de dahil olduðu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman aðýrlýklý ortalamasýdýr. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý, A Tipi Muayene kuruluþu olarak, iþ yerlerinde "Titreþim Yönetmeliði" ve "Gürültü Yönetmeliði" ne göre titreþim ve gürültü maruziyet ölçümlerini, akreditasyon kapsamýnda yapmakta ve raporlandýrmaktadýr. GÜRÜLTÜ VE TÝTREÞÝM ÖLÇÜMÜ 15

16 1- Pompalarda Enerji Verimliliği 16 Enerji Analizörü, Ultrasonik Sývý Debimetresi ve Kayýt Fonksiyonlu Dijital Manometre cihazlarý eþ zamanlý kullanýlarak, pompalarýn oluþturduklarý debi, suya aktardýklarý enerji ve tükettikleri elektrik enerjisi kayýt altýna alýnmaktadýr. Elde edilen bu veriler doðrultusunda mevcut pompanýn kendi eðrisi üzerinde verimli bölgelerde çalýþýp çalýþmadýðýnýn kontrolü gerçekleþtirilmektedir. Yapýlan çalýþmalar sonucunda, sistem ihtiyaçlarýyla pompanýn uyumu karþýlaþtýrýlarak, aþýrý boyutlandýrýlmýþ sistemlerin tükettiði yüksek elektrik enerjileri engellenebilmektedir. Pompanın Etiket Değerleri POMPA VERÝMLÝLÝÐÝ TESPÝTÝ ÝÇÝN YAPILAN ÖLÇÜMLER Enerji Analizörü ile güç analizi Ultrasonik Sývý Debimetresi ile debi ölçümü Kayýt Fonksiyonlu Dijital Manometre ile basýnç kaydý Pompanın Çalıştığı Nokta Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta:

17 tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ kapsamında, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yangın pompalarının performans testlerinin yılda en az bir kez yapılması yasal bir zorunluluktur. Yangın pompalarının, çalışma basınçları ve ürettikleri debiler uygun ekipmanlar kullanılarak yapılan ölçümler sayesinde, tecrübeli personellerimiz tarafından yangın pompalarınızın performans testleri yapılabilmektedir. Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta: 2- Yangın Pompası Performans Testleri 17

18 3- Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği 18 Enerji Analizörü, Ultrasonik Gaz Debimetresi ve Kayýt Fonksiyonlu Dijital Manometre cihazlarý eþ zamanlý kullanýlarak, basýnç, hava debisi ve tüketilen enerji kayýt altýna alýnarak; kompresörün mevcut durumu üreticinin verdiði abaklar üzerinden karþýlaþtýrýlýp deðerlendirilmektedir. Ayrýca sistemin yükte boþta çalýþma süreleri kayýt altýna alýnarak boþta çalýþýlan süereler ve tüketilen güçler raporlanabilmektedir. Mevcut 2 Basýnçlý Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliði veriler ýþýðýnda kompresörün SET (Spesifik Enerji Tüketimi) deðeri hesaplanarak birim hava üretimi baþýna maliyetler görülebilmektedir. Ayrýca iþletmenin, çalýþmaya hazýr yükte ki debi deðerleri ölçülerek toplam kaçak miktarý görülebilmektedir. Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta:

19 4- Kazan Sistemlerinde Enerji Verimliliği Genel hatlarýyla Kayýplar; Yanmadan Kaynaklý : Radrasyon : Blöf Kayýplarý : Baca Gazý Kayýplarý : Buhar Hatlarý : Flaþ Buhar : Kondenstoplar : Yalýtým, vb... %0-6 % 0,3-1 %1-3 % 4-14 %1-3 % 2-10 % 8-20 Kazanlarda gerekli ölçümler yapýlarak, kayýplar ve sistem verimliliði hesaplanýr. Sonuçlar iþletmenin incelemesine sunulur. Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta: Bir çok endüstrüyel tesis için buhar vazgeçilemez bir konumdadýr. Buharýn iþletmelerce tercih edilme nedenleri; Büyük ýsý yüklerini taþýyabilme Yüksek sýcaklýklara ulaþabilme Hassas sýcaklýk kontrolü vb... sayýlabilir. Ýþletmemiz için gerekli buharý üretirken kayýplarýmýzý biliyor muyuz? 19

20 Ölçüm Çalışmaları 1- Termal Kamera Ölçümleri Konutlarýn ýsý kayýplarý, soðuk hava depolarý ve sýcak ürün depolama tanklarý izolasyon sorunlarýnýn tespiti, elektrik panolarýnda, yangýn emniyeti ve arýza öncesi problemlerin tespiti kýzgýn su kýzgýn yað ve buhar tesisatlarý ile kazanlar ve fýrýnlardaki enerji kayýplarýnýn tespiti amacý ile termal kamera ölçümleri yapýlmalýdýr. 20 Bu amaçla þubemiz iþletmelerin termal kamera ölçümlerini yaparak enerji tasarrufu potansiyelini tespit etmelerine yardýmcý olmaktadýr. Ölçüm alanlarýmýz Akýþkan hatlarý Tesisat Ekipmlanlarý Endüstriyel Fýrýnlar ve Kazanlar Elektrik Panolarý Konut ve Ticari Bina Kabuðu Radyatörler Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta:

21 Ölçüm Çalışmaları 2- Ultrasonik Yöntemle Sývý Hatlarýnda Debi Ölçümü Ölçümü yapýlabilen bazý akýþkanlar; Asitler Alkol Yaðlar Su Aðýr Su Yakýtlar ( AA Gravity ) vb Ultrasonik Yöntemle Gaz Hatlarýnda Debi Ölçümü Basýnçlý hava Sistemlerinde, ( min. 5,1 Bar ) Azot Tesislerinde, ( min. 5,1 Bar ) Buhar Hatlarýnda, Doðalgaz Hatlarýnda, ( min. 14,8 Bar ) Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta: Hat içinden geçen gaz akýþkan miktarlarýný ölçümlenerek raporlandýrmasý yapýlmaktadýr. Not: Akýþkanlarýn ölçümlenmesi için gereken basýnç deðerleri hat çaplarýna göre deðiþiklik göstermektedir. Ýçerisinde partikül madde bulunmayan bir çok sývý akýþkanýn boru hattý içerisinde ki debisini ultrasonik yöntemle ölçümleye bilmekteyiz. 21

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir.

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir. HAKKIMIZDA Teknik Muayene, 2008 yılında kurulmuş bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 2009 yılında A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, 2015 yılında İş Hijyen Ölçüm Laboratuvarı

Detaylı

www.izmir.mmo.org.tr ASANSÖR KONTROL MERKEZİ MMO Asansör Kontrol Merkezi, CE işaretlemesi kapsamında yer alan 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

bölüm 7 onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları

bölüm 7 onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları bölüm 7 onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları Onaylanmış Kuruluş ve Akreditasyon Çalışmaları BÖLÜM 7. ONAYLANMIŞ KURULUŞ VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI Odamızın teknik mevzuata uyum, akreditasyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Adresi : Tepekulu Kongre ve İş Merkezi Anadolu Caddesi No:40 Kat:M1-M2 Bayraklı 35010 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 462 33 33 Faks : 0 232

Detaylı

www.vitamuhendislik.com

www.vitamuhendislik.com www.vitamuhendislik.com 2 HAKKIMIZDA VİTA MÜHENDİSLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM LABORATUVARI, ölçüm hizmetlerinde ülkemizin önde gelen mühendislik firmalarından biri olmayı kendine amaç edinmiş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) "A tipi Muayene Kuruluşu" Adresi : Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 455 80 80 Faks : 0 216

Detaylı

bölüm 8 teknik mevzuat, onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları

bölüm 8 teknik mevzuat, onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları bölüm 8 teknik mevzuat, onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları Bölüm 8. Teknik Mevzuat, Onaylanmış Kuruluş ve Akreditasyon Çalışmaları Teknik mevzuat uyum ve akreditasyon çalışmaları kamu yararı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Tepekulu Kongre ve İş Merkezi Anadolu Caddesi No:40 Kat:M1-M2 Bayraklı 35053 İZMİR / TÜRKİYE Tel : +90 (232)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Cevizli Mh. Tınaztepe Sk. Altınöz Apt. No:16 D.1-2-3-4-6 Maltepe 34846 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 651 08 95

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

444 8 666 - EÐÝTÝMLER

444 8 666 - EÐÝTÝMLER 444 8 666 - EÐÝTÝMLER 2010 0262.444 8 666 http://www.kocaeli.mmo.org.tr SEMÝNERLER 1. ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ BÝLGÝLENDÝRME......................................................................

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL İ 34 1. Kazanlar İçin Periyodik Kontrol Bedelleri 1.1. 30 m²ye kadar (30 m² dahil) kazanlar 230. 00 TL + %18 KDV 1.2. 30-50 m² (50 m² dahil) kazanlar 260.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ 36 1. Kazanlar İçin Periyodik Kontrol Bedelleri 1.1. 30 m²ye kadar (30 m² dahil) kazanlar 230. 00 TL + %18 KDV 1.2. 30-50 m² (50 m² dahil) kazanlar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) A tipi Muayene Kuruluşu Adresi : Yeni Sahra Mahallesi Atalay Caddesi No:19 Ataşehir 34746 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : +90 (216) 550 20 80 Faks : +90 (216) 550 20 82

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

Siz varsanız bizde varız

Siz varsanız bizde varız PERİYODİK KONTROL & ÖLÇÜM DANIŞMANLIK & EĞİTİM MERKEZİ Dörtyol Sanayi Çarşısı Eskişehir yolu üzeri 17 nolu Sokak No:66 Arifiye / Sakarya TEL:+90 264 666 11 13 GSM: 0533 615 13 18 GSM2: 0531 764 39 59 m-tek

Detaylı

trabzon www.trabzon.mmo.org.tr

trabzon www.trabzon.mmo.org.tr trabzon ş u b e s i www.trabzon.mmo.org.tr MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Cad. No: 19 Kat: 6-7-8 Kızılay / ANKARA Tel: (0.312) 425 21 41 Faks : (0.312) 417 86 21 e-posta : mmo@mmo.org.tr A TİPİ MUAYENE

Detaylı

konya şubesi konya.mmo.org.tr

konya şubesi konya.mmo.org.tr konya şubesi MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Cad. No: 19 Kat: 6-7-8 Kızılay / ANKARA Tel: (0.312) 425 21 41 Faks : (0.312) 417 86 21 e-posta : mmo@mmo.org.tr A TİPİ MUAYENE KURULUŞU İstiklal Cad.

Detaylı

SUNUÞ Makina Mühendisleri Odasý Samsun Þube Yönetim Kurulu

SUNUÞ Makina Mühendisleri Odasý Samsun Þube Yönetim Kurulu SUNUÞ Odamýz, çok çeþitli alanlarda gereksinim duyulan teknik hizmetleri ve eðitimleri, ülke çapýnda yaygýn örgütlenme aðýyla endüstrinin hizmetine sunmaktadýr. Odamýzca sunulan teknik hizmetler ve belgelendirme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Çavuşoğlu Mahallesi Yakacık Caddesi No:132-134 Kartal 34873 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 517 31 44 Faks : 0

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 3 Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında yaşanan hızlı değişim süreci; örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimin zaman içerisinde atıl bilgi haline

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon No: Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 646 01 87 Faks :

Detaylı

NOVATEST.

NOVATEST. NOVATEST HAVALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ HVAC Validasyon Ölçümleri Kanal Kaçak (Sızdırmazlık) Testleri Biyo Güvenlik (LAF) Kabinleri Validasyonu Çeker Ocak Validasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ İç Ortam

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Adresi : Ali Nihat Tarlan Cad. Kutay Han No:103 D: 9 Tel : 0216 573 55 53 Faks : 0216 573 88 01 E-Posta : info@tcsbelgelendirme.com Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Tel : +90 216 518 40 50 Faks : +90 216 518 39 00 E-Posta : bv.troffice@tr.bureauveritas.com Website : www.bvturkey.com Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Buhar Kazanları,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE LABORATUVARI SGS Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KAMU VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK HİZMETLER

KAMU VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK HİZMETLER KAMU VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK HİZMETLER 9 Makina Mühendisleri Odası; bacagazı emisyon ölçümü, basınçlı kap ve ekipmanların periyodik kontrolü, motor şasi tespitleri, asansör

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

tmmob mmo bursa şubesi

tmmob mmo bursa şubesi 89 57 68 94 114 87 91 94 15 154 145 122 13 95 85 9 113 11 84 82 12 78 97 121 244 238 247 247 263 1.154 1.217 1.239 567 438 397 851 1.245 639 876 736 629 52 649 1.6 772 783 676 47 695 564 1.15 69 418 519

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BACA GAZI EMİSYONU VE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BACA GAZI EMİSYONU VE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BACA GAZI EMİSYONU VE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM BEDELLERİ 33 Aşağıda belirtilen fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca belirlenmekte olup 2017 yılı için belirlendiğinde güncellenecektir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) BACAGAZI EMİSYON (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun) Deney Laboratuvarı Adresi :Necatibey Cad. Gümrük Sok. Küçük Han No:4 Karaköy - Beyoğlu 34425

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

KALİBRASYON MERKEZİ AKREDÝTASYONU OLAN LABORATUVARLARIMIZ

KALİBRASYON MERKEZİ AKREDÝTASYONU OLAN LABORATUVARLARIMIZ KALİBRASYON MERKEZİ Sýcaklýk, Nem, Basýnç, Rüzgar, Yaðýþ ve Global Güneþ Radyasyonu ölçümünü yapan cihaz, sensör ve sistemlerin kalibrasyonunu yapan laboratuvarlardan ve ilgili çevre birimlerinden oluþmaktadýr.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon No: Tel : +90 216 518 40 50 Faks : +90 216 518 39 00 E-Posta : bv.troffice@tr.bureauveritas.com Website : www.bvturkey.com Basınçlı Kaplar, Kazanlar,

Detaylı

e s k i ş e h i r ş u b e s i

e s k i ş e h i r ş u b e s i e s k i ş e h i r ş u b e s i htpp://eskisehir.mmo.org.tr SUNUŞ Odamız, çeşitli alanlarda gereksinim duyulan teknik hizmetleri ve eğitimleri, ülke çapında yaygın örgütlenme ağıyla endüstrinin hizmetine

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Geleceğinize Açılan Kapı

Geleceğinize Açılan Kapı Geleceğinize Açılan Kapı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLER Fakülteler 1. Mühendislik Fakültesi 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3. Fen Edebiyat Fak. 4. Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar

Detaylı

Makina Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu Duyuru

Makina Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu Duyuru Duyuru TMMOB, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "A" Tipi Muayene Kuruluşu olarak 17 Mayıs 2004 tarihinde basınçlı kaplar, kaldırma makinalarının periyodik kontrolleri ve gürültü, bacagazı ölçümleri

Detaylı

PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR

PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR BUHAR KAZANI Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri madde: 207,208,209,210 Buhar kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan

Detaylı

Asansör. Mühendis Yetkilendirme Kursu. Asansör Avan Proje Hazırlama. Mühendis Yetkilendirme Kursu 40. 41. 42. ve 43. Dönem Karşılaştırması

Asansör. Mühendis Yetkilendirme Kursu. Asansör Avan Proje Hazırlama. Mühendis Yetkilendirme Kursu 40. 41. 42. ve 43. Dönem Karşılaştırması 40. 41. 42. ve 43. Dönemde Açılan Kurs ve Katılımcı Sayıları Karşılaştırması 10175 14654 12701 19019 Asansör 710 639 552 447 461 728 700 1037 833 Asansör Avan Proje Hazırlama 1166 1197 1051 KURS 38 45

Detaylı

sizi ve işinizi önemsiyoruz.

sizi ve işinizi önemsiyoruz. sizi ve işinizi önemsiyoruz. DOĞA İş Güvenliği Kimdir? İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü nün oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılması, çalışma

Detaylı

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2012 yılında İstanbul da kurulan İVME MÜHENDİSLİK, enerji sektöründe Mühendislik, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doğalgaz mekanik tesisat alanlarında faaliyet gösteren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Her İşletmenin Mutlaka Bir Enerji Politikası Olmalıdır.

Her İşletmenin Mutlaka Bir Enerji Politikası Olmalıdır. ENVE Enerji, mekanik ve elektrik uygulama konularında 40 yılı aşkın süredir mühendislik hizmeti vermekte olan Ka Mühendislik A.Ş. bünyesinde yapılandırılmış bir kuruluştur. Günümüzde artan enerji maliyetleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) A tipi Muayene Kuruluşu Adresi : 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Cad. 1236. Sokak No:1 Ostim Stadyumu Arkası Ostim-Yenimahalle 06374 Tel : 0090 312 592 5299 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 581 37 00 Faks : 0 216 581 38 00 E-Posta : yakdagcik@turkloydu.org

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl EKİPMAN ADI MUAYENE ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü ler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** İlgili Mevzuat:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Tel : 0 216 593 25 75 Faks : 0 216 593 25 74 E-Posta : posta@meyer.gen.tr Website : www.meyer.gen.tr Muayene Alanı Muayene Türü Standard /

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) A tipi Muayene Kuruluşu Adresi : Büyükdere Caddesi No:103/A Şarlı İş Merkezi A Blok Kat:5 Mecidiyeköy Şişli 34394 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : +90 (212) 347 98 10 Faks

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ

TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ 31. yýl TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ Egitim Hizmetleri Denetim Hizmetleri Danýþmanlýk ve Uzmanlýk Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Kiþisel Koruyucu Donanýmlar 31. yýl TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

İnsanı Seviyoruz, Değerini Tartışmıyoruz.

İnsanı Seviyoruz, Değerini Tartışmıyoruz. İnsanı Seviyoruz, Değerini Tartışmıyoruz. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti İşyeri Hekimliği Hizmeti Sağlık Personeli Hizmeti Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ankara OSGB Eğitim Danışmanlık Mühendislik, yaklaşık

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin amacı: Çalışma ortamı gözetiminin tanımı, Kapsamı ve İş güvenliği uzmanın çalışmalarındaki yeri ve önemini kavramak. ÖĞRENİM HEDEFİ: Çalışma ortamının gözetimini tanımlar

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) A tipi Muayene Kuruluşu Adresi : Ziyabey caddesi 1419. sokak 7/4 Balgat-ÇANKAYA 06520 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 287 53 19 Faks : 287 59 33 E-Posta : info@artibel.com.tr

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

5 Şantiye Şefliği 06-08.03.2012 Bursa 24. 7 Şantiye Şefliği 20-22.03.2012 Bursa 22. 9 Mekanik Tesisat 09-15.04.2012 Bursa 13

5 Şantiye Şefliği 06-08.03.2012 Bursa 24. 7 Şantiye Şefliği 20-22.03.2012 Bursa 22. 9 Mekanik Tesisat 09-15.04.2012 Bursa 13 BÖLÜM : EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI.. Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) Çalışmaları Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) tarafından üyelerimizin uzmanlaşma alanlarına yönelik kurs ve belgelendirme çalışmaları,

Detaylı

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1 TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSLARI

MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSLARI Sunuþ Günümüzde meslek içi eðitimin önemi ve gerekliliði çok açýktýr. Teknolojide ve diðer alanlarda yaþanan hýzlý geliþmeler bunu zorunluluk haline getirmiþtir. Tüm dünyada önem verilen meslek içi eðitim,

Detaylı

Onaylanmış Kuruluş No:2138 ONAYLANMIŞ KURULUŞ NO 2138

Onaylanmış Kuruluş No:2138 ONAYLANMIŞ KURULUŞ NO 2138 Onaylanmış Kuruluş No:2138 ONAYLANMIŞ KURULUŞ NO 2138 OSBDER ÇÖZÜM OFİSİ OSBDER ÇÖZÜM OFİSİ http://www.osbder.org/sayfa/93/cozum-ofisi YURT İÇİ ve YURT DIŞI OFİSLER YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİMİZ AKREDİTASYONLARIMIZ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken tüm hizmetleri

Detaylı

Teknik ve Mesleki 2:Layout 1 06.01.2012 12:10 Page 109

Teknik ve Mesleki 2:Layout 1 06.01.2012 12:10 Page 109 Teknik ve Mesleki 2:Layout 1 06.01.2012 12:10 Page 109 6.2 AKREDİTE MUAYENE KURULUŞU Periyodik Kontrol 11 Ocak 1974 tarihli ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün

Detaylı

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Sayın İşletme İdari ve Teknik Yönetimleri, Mühendislik hizmetlerinde proje ve uygulama alanlarında geçmişten bugüne yürütmüş olduğumuz çalışmalardan edindiğimiz tecrübelere paralel olarak, bu hizmetlerin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

bölüm 8 teknik hizmetler

bölüm 8 teknik hizmetler bölüm 8 teknik hizmetler BÖLÜM 8. TEKNİK HİZMETLER Makina Mühendisleri Odası, gerek TMMOB Kanunu, gerekse Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve bağlı yönetmelikleri ile kuruluş amacı doğrultusunda

Detaylı