tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi"

Transkript

1 Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi Siz yöneticilere düþen en önemli görevin evrensel deðerlere açýk, bilgi üretimine katkýda bulunabilen bireylerin yetiþmesini ve geliþmesini saðlamak olduðunu düþünüyoruz. BÝLGÝ ve BAÞVURU Körfez Mh. Ýzzet Uzuner Sokak No:14 Ýzmit - Kocaeli Tel : (262) Faks : e-posta: Ekte sunulan eðitim programlarýn yaný sýra, talep ettiðiniz eðitimleri de gerçekleþtireceðimizi bilgilerinize sunuyor, tüm ilgilileri katýlýma ve katkýya davet ediyoruz. Telefon (pbx) Faks E-Posta TMMOB Hazırlık - Baskı BİZİM KÖRFEZ MATBAA tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Ayrýca þubemiz biriktirdiði bilgi ve deneyimin yaný sýra nitelikli teknik personeli ile kitapçýðýmýzda sunduðumuz hizmetleri g e r ç e k l e þ t i r m e k t e d i r. B u hizmetlerin iþletmelerinizde güvenli çalýþma ortamý oluþturmaya ve verimliliðe katký sunacaðýna inanýyor, talep ve önerilerinizi bekliyoruz. Saygýlarýmýzla TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Þubesi

2 İÇİNDEKİLER Akreditasyon...4 Personel Belgelendirme Kuruluþu...5 Kaldýrma Makinalarý ve Ekipmanlarýnýn Periyodik Kontrolleri...6 Basýnçlý Kaplarýn Periyodik Kontrolü...7 Asansör Kontrol Merkezi Çevre Ölçüm ve Analizleri Yetkili Kuruluþu MMO Merkez Laboratuvarý...10 Çevre Ölçüm ve Analizleri Yetkili Kuruluþu MMO Merkez Laboratuvarý...11 MMO Kalibrasyon Laboratuvarý ve Metroloji Eðitim Merkezi...12 Ege Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarý...13 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi...14 Gürültü ve Titreþim Ölçümü...15 Pompalarda Enerji Verimliliði...16 Yangýn Pompası Performans Testleri...17 Basýnçlý Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliði...18 Kazan Sistemlerinde Enerji Verimliliði...19 Termal Kamera Ölçümleri...20 Ultrasonik Yöntemle Sývý Hatlarýnda Debi Ölçümü...21 Akýþkan Hatlarýnda Basýnç ve Sýcaklýk Ölçümü...22 Hava Kanallarýnda Hýz ve Debi Ölçümleri...23 Elektriksel Ölçümler / Aydýnlýk Þiddeti Ölçümleri...24 Yorulma Test ve Analizleri...25 Tahribatsýz Muayene Hizmetleri...26 Bilirkiþilik Hizmetleri...27 Ýþyerinde Tehlikelerin Belirlenmesi ve Risk Analizi...28 Ýþ Kazalarýnýn Araþtýrýlmasý Analizi ve Raporlanmasý / Endüstri Tesislerinde Yangýn Önleme ve Söndürme...29 Yüksekte Emniyetli Çalýþma Eðitimi / Kiþisel Koruyucu Donanýmlar Semineri...30 Tehlikeli Kimyasallar ve MSDS Yönetimi Eðitimi / Ýþ Analizi - Metod Etüdü...31 ISO Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme / ISO Çevre Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Sigma Yeþil Kuþak Eðitimi / Çevre ve Atýk Yönetimi...33 Ýstatiksel Proses Kontrolü / Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans Seçimi...34 Satýnalma Yönetimi...35 Stok ve Depo Yönetimi S / Zaman Etüdü...37 Endüstriyel Hidrolik Teknolojisi / Endüstriyel Pnömatik Teknolojisi...38 Vinçlerin Seçimi, Montajý Ýþletilmesi ve Bakýmý / Teknolojik Su Islahý...39 Bakým Kaynaðý Semineri / Takým Çeliklerinin Seçimi ve Iþýl Ýþlemi...40 CATIA - CAD Kursu / Bilgisayar Destekli Tasarým (AutoCAD) Kursu...41 Solidworks Eğitimi / Inventor Eğitimi...42 Kaynak Eðitimi Forklift Operatörü Yetiþtirme Kursu...46 Sanayi Tipi Kazanlarýn Ýþletilmesinde Yardýmcý Personel Kursu / Tavan Vinci Kursu...47 LPG Taþýma Personeli Kursu / LPG Solum ve Boþaltým Personeli Kursu...48 Tüplü LPG Daðýtým Personeli Kursu / LPG Teknik Personeli Kursu...49 Ýþ Kazalarý, Oluþumu, Emniyetsiz Hareketlerin Önemi ve Altýn Kurallar...50 Gürültüden Korunma, Elektrikli ve Sýcak Çalýþmalar, Tehlike Bölgelri, Statik Elektrik ve KKD Kullanýmý...51 Emniyetli Yüksekte Çalýþma, Kazý Çalýþmalarý, Kapalý Alanlarda Giriþ ve Çalýþma Ýzinlerine(PTW) Uyum...52 Teknik Resim Okuma / Temel Ölçü Aletlerinin Tanýtýlmasý ve Kullanýmý...53

3 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Genel merkez, þubeler, il ve ilçe temsilcilikleri þeklinde tüm yurt düzeyine yayýlmýþ olan birimleri ve üyesi ile çalýþmalarýný yürütmektedir. Makina Müh. Odasý tüzüðünün 3. maddesi gereði ''Ülke ve toplum yararlarý doðrultusunda yurdun doðal kaynaklarýnýn iþletilmesini, üretimin arttýrýlmasýný, yurt sanayiinin ulusal çýkarlara uygun yönde geliþmesini saðlamak için teknik ve bilimsel çalýþmalar yapmak ve bunlarý üyelerin ve sanayinin yararlarýna sunmak, Makina Mühendisliði ile ilgili her türlü araþtýrma, inceleme, proje ve raporlarýn hazýrlanmasýný, uygulanmasýný ve bunlarýn teknik kurallara uygunluðunu incelemek, denetlemek ve onaylamak görevleri ile donatýlmýþtýr. *Baþvuru Seminerlere baþvuru, Makina Mühendisleri Odasý Þubesinde seminer tarihinden önce telefon, faks, ya da yoluyla bilgi verilerek yapýlýr. Baþvuruda baþvuruyu yapan kiþi ya da kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katýlýmcý sayýlarý, katýlýmcý isimleri ve katýlýmcý üye ise üyelik bilgileri belirtilmelidir. *MMO Kocaeli Þubesi seminere yeterli katýlýmýn olmamasý durumunda, seminerleri iptal etme ve tarihleri deðiþtirme haklarýný saklý tutar. *Seminer sonunda katýlým belgesi verilmektedir. Ödeme *Seminer ücretine öðle yemekleri, ara ikramlar ve seminer notlarý dahildir. *Oda yükümlülüklerini yerine getirmiþ üyelere %20 indirim uygulanýr. *Banka kanalý ile yapýlan ödemelerde dekontun MMO Kocaeli Þubesine fakslanmasý gereklidir. Kayýt Ýptali *Kayýt iptali seminer tarihinden 3 gün öncesine dek MMO Kocaeli Þubesine yazýlý olarak bildirmek koþulu ile yapýlabilir. Kocaeli Şube Körfez Mah. İzzet Uzuner Sk. No: 14 İzmit / KOCAELİ Tel: Faks: e-posta: MMO Kocaeli Şubesi Makina Mühendisleri Odasý 1954 yýlýnda kurulmuþ, Makina mühendisliði eðitimi veren yurtiçi ve yurtdýþý eðitim kurumlarýndan mezun olup, ülkemizde makina mühendisliðini uygulayan mühendisleri çatýsý altýnda toplamýþtýr. 3

4 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ Akreditasyon: Yetkili bir kuruluþun, belli iþleri yapan bir kuruluþ ya da kiþinin yeterliliðine resmi tanýnýrlýk verilmesi iþlemi olarak tanýmlanmaktadýr. Test TS EN ISO/EC AB-0111-T Akreditasyonun amacý; Yeterliliði müþteriler için þeffaf hale getirmek, Belge ve raporlarýn güvenirliliðini artýrmak, Uygunluk deðerlendirmesi altyapýsýný oluþturmak, Uluslar arasý ticareti kolaylaþtýrmak, olarak belirlenmiþtir. Kalibrasyon, deney ve muayene yaparak raporlandýran ve belge düzenleyen, ürün, sistem ve personelin yeter liliðini belgelendiren kuruluþlarýn, ulusal ve ulusl ararasý düzeyde tanýnýr lýlýðýný saðlamasý için ulusal akreditasyon kurumundan akredite olmalarý gerekmektedir. Kalibrasyon TS EN ISO/EC AB-0070-K Odamýz tarafýndan sunulan hizmetlere iliþkin akreditasyonlar ve resmi kurum ve kuruluþlardan alýnan yetkiler aþaðýda sýralanmýþtýr: Test TS EN ISO/EC MMO Kocaeli Şubesi AB-0003-P 4 TS EN ISO /IEC standardý kapsamýnda merkezi Ýstanbul'da olan akredite A Tipi Muayene Kuruluþu, TS EN ISO/IEC standardý kapsamýnda merkezi Ankara'da olan akredite Deney Laboratuvarý, TS EN ISO/IEC standardý kapsamýnda merkezi Ýzmir'de olan akredite Kalibrasyon Laboratuvarý, TS EN ISO/IEC standardý kapsamýnda merkezi Ankara'da olan mühendis yetki belgelendirme yapan akredite Personel Belgelendirme Kuruluþu, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN 45011, TS EN ISO/IEC standartlarý kapsamýnda yeterliliði T.C. Sanayi Bakanlýðý ve TÜRKAK tarafýndan deðerlendirilen, AB tarafýndan 2022 no'lu Onaylanmýþ Kuruluþ olarak atanan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan görevlendirilen merkezi Ýzmir'de olan Onaylanmýþ Kuruluþ, T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý Çevre Ölçüm ve Analizleri Yetkili Kuruluþu, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi Genel Müdürlüðü tarafýndan Bina/Sanayi Enerji Yöneticisi Eðitimleri vermek üzere yetkilendirilen kuruluþ; Kalibrasyon TS EN ISO/EC AB-0070-K 2022

5 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ PERSONEL BELGELENDÝRME KURULUÞU TMMOB Makina Mühendisleri Odasý; ''mesleðin genel menfaatlere uygun olarak geliþmesini saðlamak amacýyla baðýmsýz ve tarafsýz bir belgelendirme faaliyetinin yürütülmesi için TS EN ISO/IEC standardý kapsamýnda TÜRKAK tarafýnda akredite bir Personel Belgelendirme Kuruluþu (PBK) kurarak Mühendislik Hizmetlerinin Yeterliliðini belgelendirmektir MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu 12 alanda mühendis yeterlilik belgesi vermektedir. Bunlar; Test TS EN ISO/EC AB-0003-P Mekanik Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Havalandırma Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Soğutma Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Klima Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Yangın Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Doğalgaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Asansör Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Asansör Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Araç Projelendirme Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme Araç Projelendirme Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Araçların CNG'ye Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme MMO Kocaeli Şubesi Mekanik Tesisat Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme 5

6 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ KALDIRMA MAKÝNALARI VE EKÝPMANLARININ PERÝYODÝK KONTROLLERÝ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nce Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılması ve yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenerek, periyodik kontrol raporlarının iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanması hükme bağlanmıştır. Makina Mühendisleri Odasý ulusal ve uluslararasý tanýnýrlýðý saðlamak, hizmetlerinin güvenilirliðini ve yeterliliðini onaylatmak ve teknik hizmetlerini kurumsallaþtýrmak amacýyla 2004 yýlýnda TS EN ISO/IEC standardýna göre "Kaldýrma ve Ýletme Makinalarý ve Ekipmanlarýnýn Periyodik Kontrolleri konusunda "A Tipi Muayene Kuruluþu olarak TÜRKAK tarafýndan akredite olmuþtur. Makina Mühendisleri Odasý ülkemiz genelinde tarafsýzlýk, baðýmsýzlýk, güvenilirlik kriterlerine uygun, uzman kadrosuyla akredite bir kuruluþ olarak aþaðýda sýralanan KALDIRMA MAKÝNA VE EKÝPMANLARININ periyodik kontrol kapsamýndaki test ve muayenelerini gerçekleþtirmektedir. Kalibrasyon TS EN ISO/EC KALDIRMA VE ÝLETME MAKÝNALARI AB-0006-B Vinç, Caraskal Monoray Vinç Köprülü vinç Kule Vinç Portal Vinç Pergel Vinç Caraskal MMO Kocaeli Şubesi Mobil Vinç 6 Asansörler Ýnsan Asansörü Yük Asansörü Servis Asansörü Forklift Elektrikli, LPG'li ve Dizel Forkliftler Ýstif Makinalarý Transpaletler Araç Kaldýrma Lifti Araç Kaldýrma Lifti Hidrolik Krikolar Hidrolik Platformlar Platform Asýlý Eriþim Donanýmlarý Yükseltilebilen Seyyar Ýþ Platformu Sütunlu Çalýþma Platformu Hidrolik Ýnsan Sepeti Firmanýz bünyesindeki kaldýrma makinalarýnýn ve ekipmanlarýnýn periyodik kontroller kapsamýndaki test ve muayenelerini yapan kiþilerin; baðýmsýzlýk, tarafsýzlýk ve güvenirlilik açýsýndan muayene ettikleri makinanýn ve ekipmanýn tasarýmcýsý, tedarikçisi, montajcýsý, satýcýsý, sahibi, kullanýcýsý, bakýmcýsý veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasýna ve

7 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nce Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılması ve yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenerek, periyodik kontrol raporlarının iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanması hükme bağlanmıştır. Makina Mühendisleri Odası ulusal ve uluslararası tanınırlığı sağlamak, hizmetlerinin güvenilirliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve teknik hizmetlerini kurumsallaştırmak amacıyla 2004 yılında TS EN ISO/IEC standardına göre "Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri" konusunda "A Tipi Muayene Kuruluşu" olarak TÜRKAK tarafından akredite olmuştur. Makina Mühendisleri Odası ülkemiz genelinde tarafsızlık, bağımsızlık, güvenilirlik kriterlerine uygun, uzman kadrosuyla akredite bir kuruluş olarak aşağıda sıralanan BASINÇLI KAPLARIN periyodik kontrol kapsamındaki test ve muayenelerini gerçekleştirmektedir. BASINÇLI KAPLAR Kalorifer Kazaný Sýcak Su Kazanlarý Kompresör, Hava Tanklarý ve Hidroforlar Hidrofor Tanklarý Membranlý (Diyaframlý) Membransýz (Diyaframsýz) Denge Tanklarý Genleþme Depolarý Otoklav ve Boyler Otoklavlar Boylerler Sanayi Gazlarý Dolum Tanklarý LPG Tanklarý Kimyasal Madde Tanklarý (Azot, hidrojen tanký vb.) Sanayi Gaz Tankerleri Kara Tankerleri Firmanýz bünyesindeki basýnçlý kaplarýn periyodik kontroller kapsamýndaki test ve muayenelerini yapan kiþilerin; baðýmsýzlýk, tarafsýzlýk ve güvenirlilik açýsýndan muayene ettikleri makinanýn ve ekipmanýn tasarýmcýsý, tedarikçisi, montajcýsý, satýcýsý, sahibi, kullanýcýsý, bakýmcýsý veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasýna ve muayeneyi yapan kuruluþlarýn akredite olmasýna dikkat ediniz MMO Kocaeli Şubesi Buhar Kazaný Buhar Kazanlarý Kýzgýn Yað Kazanlarý Kýzgýn Su Kazanlarý Buhar Jeneratörleri 7

8 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ ASANSÖR KONTROL MERKEZÝ MMO Asansör Kontrol Merkezi, CE iþaretlemesi kapsamýnda yer alan 95/16/AT Asansör Yönetmeliði'ne uygun olarak Asansörlerin Uygunluk Deðerlendirilmesine iliþkin denetim ve belgelendirme iþlerini yapan, tarafsýz, baðýmsýz, güvenilir ve uzman bir kuruluþtur. Avrupa Birliði Komisyonu tarafýndan 2022 kimlik numarasý ile Onaylanmýþ Kuruluþ olarak atanmýþ, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan 6 Mayýs 2008 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Teblið (SGM-2008/8) ile Onaylanmýþ Kuruluþ olarak görevlendirilmiþ olan TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Asansör Kontrol Merkezi "(95/16/AT) Asansör Yönetmeliði çerçevesinde aþaðýda belirtilen kapsamda Onaylanmýþ Kuruluþ faaliyetleri yürütmektedir; MMO Kocaeli Şubesi AT Tip Ýncelemesi Modül B (Ek V-B) Asansör veya asansör modellerinin Yönetmelik'in gereklerini saðladýðý test, muayene ve kontroller ile doðrulanmakta ve belgelendirilmektedir. Asansörün Son Muayenesi Modül F (Ek VI) Piyasaya arz edilen asansörler, AT tip inceleme belgesinde, tarifi yapýlan model asansöre uygunluðu ve Yönetmelik'te belirtilen tüm saðlýk ve güvenlik gereklerini saðlayacak tüm tedbirlerin alýndýðý test, muayene ve kontroller ile doðrulanmakta ve belgelendirilmektedir. Birim Doðrulamasý Modül G (Ek X) Asansörün tasarým, montaj ve iþletimine iliþkin özelliklerin tarif edildiði teknik dosyasýnýn uygunluðu ve Yönetmelik'te belirtilen tüm saðlýk ve güvenlik gereklerini saðlayacak tüm tedbirlerin alýndýðý test, muayene ve kontroller ile doðrulanmakta ve belgelendirilmektedir. Adres: Makina Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Caddesi No: 40 Kat: M2 Bayraklı / İZMİR Telefon: (116/126/159/187) Faks: E-posta: Tam Kalite Güvencesi Modül H ( Ek XIII) Asansör firmalarý asansörlerin tasarým, imalât, birleþtirme, montaj ve son muayenelerinde kalite güvence sistemini iþlettikleri yapýlan denetimler ile deðerlendirilerek, belgelendirilmekte ve gözetime tabi tutulmaktadýr.

9 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ ASANSÖR KONTROL MERKEZÝ T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yürütülen Asansörlerin Piyasa Gözetim ve Denetimi kapsamýnda asansörlerin test ve muayene hizmetlerini gerçekleþtirmektedir. MMO Kocaeli Şubesi Asansör Firmalarýna Yönelik Eðitimler Asansörlerde Son Muayene, Asansörlerin Tasarým ve Montaj Kurallarý, Asansörlerde Ýþ Güvenliði, Asansörlerde Risk Deðerlendirmesi, Asansör Firmalarýnda Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarý 9

10 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AKREDİTASYONLARI VE YETKİLERİ Test TS EN ISO/EC AB-0111-T ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALÝZLERÝ YETKÝLÝ KURULUÞU MMO MERKEZ LABORATUVARI MMO Kocaeli Şubesi MMO Merkez Laboratuvarý Bacagazý Emisyon Ölçümleri konusunda TÜRKAK tarafýndan akredite olmuþ, T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðünden Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi alarak ülkemiz genelinde endüstriyel kuruluþlara yönelik bacagazý emisyon ölçümlerini gerçekleþtirmektedirler. 10 MMO Merkez Laboratuvarý, 2 Eylül 2009 tarihinde T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðü yetkilileri tarafýndan yerinde yapýlan teknik inceleme sonucunda TS EN 13649:2003 standardýna göre Uçucu Organik Buhar (VOC) Numune Alma parametresi kapsamýnda Çevre Ölçüm Analizleri Yeterlilik Belgesi almýþtýr. Merkez laboratuvarýmýz Sanayi Kaynaklý Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði kapsamýnda ölçüm faaliyetlerini þubelerimiz aracýlýðýyla ülke çapýnda yürütmektedir. Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta:

11 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALÝZLERÝ YETKÝLÝ KURULUÞU MMO MERKEZ LABORATUVARI KAPSAMI CO Tayini TS ISO 12039:2005 standardý kapsamýnda Elektrokimyasal Hücre Metodu ile yapýlýr. Partükül Madde (Toz) Tayini TS ISO 9096:2004 standardý kapsamýnda Gravmetrik Metot ile yapýlýr. Hýz Tayini TS ISO 10780:1999 standardý kapsamýnda Pitot Tüpü yoluyla yapýlýr. SO2 Tayini TS ISO 7935:1999 standardý kapsamýnda Elektrokimyasal Hücre Metodu ile yapýlýr. O2 Tayini TS ISO 12039:2005 standardý kapsamýnda Elektrokimyasal Hücre Metodu ile yapýlýr. Ýslilik Tayini TS 9503:1991 standardý kapsamýnda Renk Karþýlaþtýrýlmasý (Bacharac) Metodu ile yapýlýr. Nem Tayini EPA Metot 4:2000 standardý kapsamýnda Gravmetrik Metot ile yapýlýr. Uçucu Organik Buhar (VOC) Numune Alma TS EN standardý kapsamýnda DDS cihazý ile organik numune alýnýr. NOX (NO,NO)2 Tayini EPA CTM-022:1998 standardý kapsamýnda Elektrokimyasal Hücre Metodu ile yapýlýr. 11

12 MMO KALİBRASYON LABORATUVARI VE METROLOJİ EĞİTİM MERKEZİ (MMO KALMEM) Makina Mühendisleri Odası Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi (MMO KALMEM), 1998 yılından bu yana sanayi kuruluşlarına hizmet vermektedir. MMO KALMEM' in Elektrik, Basınç, Kütle-Hacim, Boyut ve Sıcaklık Laboratuvarlarında ölçüm ve kalibrasyon hizmetlerinin yanısıra çeşitli konularda eğitimler gerçekleştirilmektedir. MMO KALMEM Elektrik, Basınç, Kütle, Boyut ve Sıcaklık konularında ulusal ve uluslarası standarlara izlenebilir ölçümler ile üretimde, ürün kontrolunda ve diğer ölçüm sistemlerinin kontrolunda kullanılan cihazların kalibrasyonu yoluyla ölçüm sistemlerinin ulusal ve uluslarası standartlara izlenebilirliği gerçekleştirilerek, kalite sistemlerinin gerektirdiği şekilde, işletmede yapılan ölçümler güvence altına alınmaktadır. Kalibrasyon TS EN ISO/EC AB-0070-K MMO KALMEM'de Genel Metroloji ve Kalibrasyon ile uygulamalı kalibrasyon konularında eğitimler düzenlenmekte olup, eğitimler periyodik olarak ve istek halinde firmalara göre programlanmaktadır yılından beri 1000'in üzerinde kuruluşa eğitim ve kalibrasyon hizmeti verilmiştir KALMEM, TÜRKAK tarafından 26 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda TS EN ISO/IEC Standardına göre kalibrasyon Laboratuvarı olarak akredite edilmiştir. Merkezimiz Ölçümlerin İzlenebilirliği Hakkında Tebliğ ve TS EN ISO/IEC Standardına uygun olarak çalışmalarına devam etmektedir. KALMEM'de Genel Metroloji ve Kalibrasyon ile uygulamalı kalibrasyon konularında aşağıda sıralanan eğitimler düzenlenmekte olup, eğitimler periyodik olarak gerçekleştirilmekle birlikte istek halinde firmalara göre programlanmaktadır. 12

13 MMO KALMEM KALİBRASYON LABORATUVARI Eðitim Konularý Diðer Hizmetler Genel Metroloji ve Kalibrasyon Uygulamalý Boyut (Kumpas, Mikrometre, Mihengir) Kalibrasyonu Uygulamalý Terazi Kalibrasyonu Uygulamalý Boyut (Mastar Bloklarý) Kalibrasyonu Uygulamalý Basýnç Kalibrasyonu Uygulamalý Sýcaklýk (Pt ve ýsýl çift) Kalibrasyonu Belirsizlik Hesaplarý Sanayi kuruluþlarýnýn planladýklarý kalibrasyon/doðrulama birimlerine destek olunmasý amacýyla Laboratuvar projelendirilmesi, ekipman seçimi, kalibrasyon periyotlarýnýn belirlenmesi, ortam koþullarýnýn belirlenmesi, kalite sisteminin kurulmasý konularýnda teknik destek saðlanmaktadýr. Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Körfez Mah. İzzet uzuner Sok. No: 14 İzmit / KOCAELİ Telefon: Faks: E-posta: Kalibrasyon Kapsamı 13

14 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO); 2 Mayıs 2007 tarihinde sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" ve 25 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında gerekli hükümleri yerine getirerek, 28/10/2009 tarih ve YB/B-01 sayılı B Sınıfı Yetki Belgesiyle Enerji Yöneticisi Eğitimlerinde "Yetkilendirilmiş Kuruluş" olmuştur. 14 Kocaeli Şubemiz yürütücülüğünde Kasım 2010 sonu itibarıyla kurduğumuz uygulamalı eğitim merkezi sayesinde, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu'nun 2010 Aralık ayı kararlarında ilan edildiği üzere Makina Mühendisleri Odası, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında A Sınıfı Yetki Belgesi almaya hak kazanan ilk Yetkilendirilmiş Kuruluş olmuştur. Müfredat gereği, Buhar Kazanı ve Buhar Tesisatları, Endüstriyel Fırın, Basınçlı Hava, Pompa Sistemleri, Havalandırma Sistemleri, Soğutma Sistemleri, Aydınlatma ve Kompanzasyon Sistemleri, Isıtma Tesisatları, Isı Geri Kazanımlı Bina Havalandırma Tesisatları, Bina Konfor Şartlandırma Sistemleri, Isı Pompası, Güneş Enerjisi gibi uygulama ve eğitim ünitelerini bünyesinde bulunduran Uygulamalı Eğitim Merkezinde, tüm eğitim üniteleri verimsiz şartlarda çalıştırıldıktan sonra, enerji verimliliği iyileştirme uygulamaları devreye alınarak sağlanan kazançlar Scada sistemi sayesinde bilgisayar kontrolü ile izlenebilmektedir. Uygulamalı Eğitim Merkezi bünyesinde kurulu bulunan ve bina içi hizmette kullanılan panoramik asansör ve diğer tesisatlar ile eğitim üniteleri, ayrıca MMO Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Asansör Avan Proje ve Uygulama, Mekanik Tesisat, Havalandırma ve Soğutma Tesisatı Doğalgaz İç Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kurslarının uygulamalı sürdürülebilmesi için de zemin oluşturmaktadır. Tesis ayrıca, ara teknik elemanlara yönelik eğitimler, öğrenci üyelerimizin bitirme ödevleri ve akademik çalışmalar yürüten meslektaşlarımızın projeleri için de deney ve analiz fırsatı yaratmaktadır. Adres: Makina Mühendisleri Odası Uygulama Merkezi :Sanayi Mahallesi Çarşı Yapıs Sitesi Blok D22 Telefon: E-Posta:

15 ENDÜSTRİYEL ÖLÇÜM, MUAYENE, KONTROL, BİLİRKİŞİLİK, HAKEMLİK VE EKSPERLİK Muayene TS EN ISO/EC AB-0006-M 23 Aralýk 2003 tarih sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Titreþim Yönetmeliði" ile "Gürültü Yönetmeliði" kapsamýnda iþçilerin mekanik titreþime ve gürültüye maruz kalmalarý sonucu ortaya çýkabilecek saðlýk ve güvenlik risklerinden korunmalarýný saðlamak amacýyla iþveren, iþçilerin maruz kaldýðý mekanik titreþim ve gürültü düzeyini deðerlendirmeli, gerekiyorsa ölçtürmelidir. Yukarýda belirtilen deðerlendirme ve ölçümler, yetkili uzman kiþi veya kuruluþlarca planlanýp yapýlmalý ve uygun aralýklarla tekrarlanmalýdýr. Mekanik titreþime ve gürültüye maruziyet düzeyi hakkýndaki deðerlendirme ve/veya ölçümlerden elde edilen veriler ve raporlar, daha sonra tekrar kullanýlmak üzere uygun biçimde saklanmalýdýr. Ýþ müfettiþlerinin denetimlerinde ibraz edilmesi gereken bu raporlar; ayný zamanda kalite, iþ güvenliði ve çevre ile ilgili yönetim sistemleri konusunda yapýlan çalýþmalarda da gereklidir. Titreþim Yönetmeliði'nde iki çeþit titreþim tanýmlanmaktadýr: El - kol titreþimi: Ýnsanda el-kol sistemine aktarýldýðýnda, iþçilerin saðlýk ve güvenliði için risk oluþturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarýna yol açan mekanik titreþimdir. Bütün vücut titreþimi: Vücudun tümüne aktarýldýðýnda, iþçilerin saðlýk ve güvenliði için risk oluþturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsýzlýk ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreþimdir. Gürültü Yönetmeliði'nde ise günlük gürültü maruziyet düzeyi tanýmlanmaktadýr. Günlük gürültü maruziyet düzeyi : Sekiz saatlik iþ günü için, anlýk darbeli gürültünün de dahil olduðu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman aðýrlýklý ortalamasýdýr. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý, A Tipi Muayene kuruluþu olarak, iþ yerlerinde "Titreþim Yönetmeliði" ve "Gürültü Yönetmeliði" ne göre titreþim ve gürültü maruziyet ölçümlerini, akreditasyon kapsamýnda yapmakta ve raporlandýrmaktadýr. GÜRÜLTÜ VE TÝTREÞÝM ÖLÇÜMÜ 15

16 1- Pompalarda Enerji Verimliliği 16 Enerji Analizörü, Ultrasonik Sývý Debimetresi ve Kayýt Fonksiyonlu Dijital Manometre cihazlarý eþ zamanlý kullanýlarak, pompalarýn oluþturduklarý debi, suya aktardýklarý enerji ve tükettikleri elektrik enerjisi kayýt altýna alýnmaktadýr. Elde edilen bu veriler doðrultusunda mevcut pompanýn kendi eðrisi üzerinde verimli bölgelerde çalýþýp çalýþmadýðýnýn kontrolü gerçekleþtirilmektedir. Yapýlan çalýþmalar sonucunda, sistem ihtiyaçlarýyla pompanýn uyumu karþýlaþtýrýlarak, aþýrý boyutlandýrýlmýþ sistemlerin tükettiði yüksek elektrik enerjileri engellenebilmektedir. Pompanın Etiket Değerleri POMPA VERÝMLÝLÝÐÝ TESPÝTÝ ÝÇÝN YAPILAN ÖLÇÜMLER Enerji Analizörü ile güç analizi Ultrasonik Sývý Debimetresi ile debi ölçümü Kayýt Fonksiyonlu Dijital Manometre ile basýnç kaydý Pompanın Çalıştığı Nokta Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta:

17 tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ kapsamında, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yangın pompalarının performans testlerinin yılda en az bir kez yapılması yasal bir zorunluluktur. Yangın pompalarının, çalışma basınçları ve ürettikleri debiler uygun ekipmanlar kullanılarak yapılan ölçümler sayesinde, tecrübeli personellerimiz tarafından yangın pompalarınızın performans testleri yapılabilmektedir. Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta: 2- Yangın Pompası Performans Testleri 17

18 3- Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği 18 Enerji Analizörü, Ultrasonik Gaz Debimetresi ve Kayýt Fonksiyonlu Dijital Manometre cihazlarý eþ zamanlý kullanýlarak, basýnç, hava debisi ve tüketilen enerji kayýt altýna alýnarak; kompresörün mevcut durumu üreticinin verdiði abaklar üzerinden karþýlaþtýrýlýp deðerlendirilmektedir. Ayrýca sistemin yükte boþta çalýþma süreleri kayýt altýna alýnarak boþta çalýþýlan süereler ve tüketilen güçler raporlanabilmektedir. Mevcut 2 Basýnçlý Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliði veriler ýþýðýnda kompresörün SET (Spesifik Enerji Tüketimi) deðeri hesaplanarak birim hava üretimi baþýna maliyetler görülebilmektedir. Ayrýca iþletmenin, çalýþmaya hazýr yükte ki debi deðerleri ölçülerek toplam kaçak miktarý görülebilmektedir. Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta:

19 4- Kazan Sistemlerinde Enerji Verimliliği Genel hatlarýyla Kayýplar; Yanmadan Kaynaklý : Radrasyon : Blöf Kayýplarý : Baca Gazý Kayýplarý : Buhar Hatlarý : Flaþ Buhar : Kondenstoplar : Yalýtým, vb... %0-6 % 0,3-1 %1-3 % 4-14 %1-3 % 2-10 % 8-20 Kazanlarda gerekli ölçümler yapýlarak, kayýplar ve sistem verimliliði hesaplanýr. Sonuçlar iþletmenin incelemesine sunulur. Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta: Bir çok endüstrüyel tesis için buhar vazgeçilemez bir konumdadýr. Buharýn iþletmelerce tercih edilme nedenleri; Büyük ýsý yüklerini taþýyabilme Yüksek sýcaklýklara ulaþabilme Hassas sýcaklýk kontrolü vb... sayýlabilir. Ýþletmemiz için gerekli buharý üretirken kayýplarýmýzý biliyor muyuz? 19

20 Ölçüm Çalışmaları 1- Termal Kamera Ölçümleri Konutlarýn ýsý kayýplarý, soðuk hava depolarý ve sýcak ürün depolama tanklarý izolasyon sorunlarýnýn tespiti, elektrik panolarýnda, yangýn emniyeti ve arýza öncesi problemlerin tespiti kýzgýn su kýzgýn yað ve buhar tesisatlarý ile kazanlar ve fýrýnlardaki enerji kayýplarýnýn tespiti amacý ile termal kamera ölçümleri yapýlmalýdýr. 20 Bu amaçla þubemiz iþletmelerin termal kamera ölçümlerini yaparak enerji tasarrufu potansiyelini tespit etmelerine yardýmcý olmaktadýr. Ölçüm alanlarýmýz Akýþkan hatlarý Tesisat Ekipmlanlarý Endüstriyel Fýrýnlar ve Kazanlar Elektrik Panolarý Konut ve Ticari Bina Kabuðu Radyatörler Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta:

21 Ölçüm Çalışmaları 2- Ultrasonik Yöntemle Sývý Hatlarýnda Debi Ölçümü Ölçümü yapýlabilen bazý akýþkanlar; Asitler Alkol Yaðlar Su Aðýr Su Yakýtlar ( AA Gravity ) vb Ultrasonik Yöntemle Gaz Hatlarýnda Debi Ölçümü Basýnçlý hava Sistemlerinde, ( min. 5,1 Bar ) Azot Tesislerinde, ( min. 5,1 Bar ) Buhar Hatlarýnda, Doðalgaz Hatlarýnda, ( min. 14,8 Bar ) Adres: Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi - Enerji Birimi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi Blok D-22 Telefon: Faks: E-posta: Hat içinden geçen gaz akýþkan miktarlarýný ölçümlenerek raporlandýrmasý yapýlmaktadýr. Not: Akýþkanlarýn ölçümlenmesi için gereken basýnç deðerleri hat çaplarýna göre deðiþiklik göstermektedir. Ýçerisinde partikül madde bulunmayan bir çok sývý akýþkanýn boru hattý içerisinde ki debisini ultrasonik yöntemle ölçümleye bilmekteyiz. 21

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İZMİR - Eylül 2013 SUNUŞ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu Ülkemizin en önemli can alıcı sorunu olmaya devam etmektedir.

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE Dr. Celal EMÝROÐLU Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Uzmaný ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE ÝÞ-ÝÞÇÝ UYUMU Giriþ Ýþyeri hekimi; iþyerinde saðlýða aykýrý koþullarýn tespiti, iyileþtirilmesi ve iþçi saðlýðýnýn

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0312 425 76 75 E-posta: serkangunes@gazi.edu.tr Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı