2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken..."

Transkript

1 20 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Ýletiþim Fakültesi, Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü Laboratuvarlarý Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn / Araþ. Gör. Ahu Hurþutaðaoðlu Ayýn Konularý Yeditepe Üniversitesi Hastanesi açýldý Mezuniyet Törenleri yapýldý / Haber Merkezi Ayrýntýlý Haber Bahar Þenliði Kariyere Yönlendirme ve Tercihler Programý / Haber Merkezi Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Yaþar Geyikdaðý / Araþ. Gör. Kader Tuðla Ýçimizden Biri Prof. Dr. Nadir Devlet / Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Doktorumuzdan Psikiyatrik Bozukluklar: Depresyon, Anksiyete ve Panik Prof. Dr. Arif Verimli / Haber Merkezi Öðrenci Faaliyetleri Haber Merkezi YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ADINA Sahibi Prof. Dr. Ahmet Serpil Genel Yayýn Yönetmeni Prof. Dr. Aysel Aziz Yazý Ýþleri Müdürü Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Haber Merkezi Araþ. Gör. Ceylan Pakkan, Araþ. Gör. Deniz Özalpman, Araþ. Gör. Kader Tuðla, Araþ. Gör. Ahu Hurþutaðaoðlu Katkýda bulunan Araþ. Gör. Ceyda Uysal Tasarým - Uygulama Öðr. Gör. Sevil Çörekçi Fotoðraflar Bayram Dalay, Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Arka kapak fotoðrafý Prof. Dr. Aysel Aziz Baský Mor Ajans Yeditepe Üniversitesi, 26 Aðustos Yerleþimi Kayýþdaðý Cad Kadýköy / Ýstanbul (0216) / / (0216) Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos Çýkarken sayýmýzla karþýnýzdayýz. Yaz aylarýnýn yoðun uðraþlarýný ve arkasýndan tatilini arkada býraktýk. Yeni bir eðitim yýlýna giriyoruz. Önce, YEDÝTEPEHABER olarak, yeni akademik yýlýn baþarýlý geçmesi dileðinde bulunmak istiyoruz... Bu sayýmýzý biraz gecikerek çýkarýyoruz. Nedeni de üst yönetim tarafýndan YEDÝTEPEHABER in çýkýþ biçimi konusunda tereddütlerin olmasý idi. Daha farklý bir yapýda çýkarýlmasý için düþünceler vardý. Ancak, bugün için yine eski formatýnda çýkmasýna karar verildi. Bu arada, derginin Rektörlük Halkla Ýliþkiler ve Tanýtýmdan sorumlu Rektör Yardýmcýlýðý tarafýndan çýkarýlýrken, bu yardýmcýlýkta meydana gelen deðiþiklik nedeni ile Derginin çýkmasý iþi tüm olarak Ýletiþim Fakültesine verildi. Dolayýsýyla Derginin çýkmasýna katkýda bulunanlarda da deðiþiklikler oldu. YEDÝTEPEHABER olarak haber merkezimizden ayrýlan Ayþem Cavcav a, Deniz Kadirioðlu na ve Gabriel Olaru ya teþekkür ediyor, yeni çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. Haber Merkezimizden bu ayrýlmalara karþýlýk, Ýletiþim Fakültesinden yeni katýlýmlar da oldu: Gazetecilik Bölümünden iki araþtýrma görevlisi Kader Tuðla ve Ahu Hurþutaðaoðlu ile sekreterlik görevini üstlenen Aysel Köroðlu YEDÝTEPEHABER ailesine katýldý. Onlara da YEDÝTEPEHABER ailesine hoþ geldiniz diyor, baþarýlar diliyoruz. Bu sayýmýzdaki formatýmýz eskisi gibi devam ediyor. Haber Turu nda yaz aylarýna raðmen, yine dolu dolu haberlerimiz var. Elimize ulaþan Akademik Faaliyetlerimiz ile Yeni Yayýnlarýmýz haberlerini de derlemeye çalýþtýk. Yeni bir akademik yýla girileceði için bu sayýmýzda Atamalar, Yükseltmeler oldukça fazla. Özellikle hastanenin açýlýþý nedeni ile týp doktorlarýnýn Üniversite kadrosuna atanmasý neredeyse rekor düzeyinde... Bu nedenle Temmuz ayý sonuna kadar olan atamalara yer veriyoruz. Yeni Laboratuvarlarýmýz, Atölyelerimiz, Stüdyolarýmýz olarak bu kez, sizlere, geçen yýl faaliyete geçen Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim ve Tasarým Bölümü bilgisayar laboratuvarlarýný tanýtýyoruz. Ýçte Ayýn Olayý nda iki olay var: Haziran ayýnda yapýlan Mezuniyet törenlerimiz ile 26 Aðustos da Üniversitemiz Hastanesinin açýlýþý... Ayrýntýlý Haber olarak, Mayýs-Aðustos aylarýnda yapýlan iki önemli haberi aldýk Bahar Þenliði ve Üniversitenin Tanýtým ve Tercihlerle ile ilgili etkinlikleri. Birimlerimizi Tanýtýyoruz... sayfalarýmýzda Sosyal Bilimler Enstitüsü nü tanýtýyoruz. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Yaþar Geyikdaðý, YEDÝTEPEHABER in sorularýný yanýtladý. Ýçimizden Biri nde bu kez bir hocamýzý tanýtýyoruz: Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Nadir Devlet... Yaþam öyküsünü ilgi ile izleyeceðinizi umuyoruz. Doktorumuzdan... köþemizde Üniversitemiz öðretim üyelerinden Prof. Dr. Arif Verimli bizlere Psikiyatrik hastalýklarý anlatýyor... Dergimizi Öðrenci Faaliyetleri baþlýðý altýnda verdiðimiz Spor Haberleri ile bitiriyoruz. Hoþca kalýn... Prof. Dr. Aysel Aziz

2 Haber Turu Stratejik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (YUSAM) kuruldu Üniversitemiz bünyesinde stratejik uygulama ve araþtýrma merkezi kuruldu. Yeditepe Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (YÜSAM) adýyla kurulan merkezin müdürlüðüne, Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Dekan yardýmcýsý ve Ýktisat Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Vural Savaþ getirildi. Merkez, Türkiye nin uluslararasý iliþkilerini incelemek ve bu alandaki siyasal, askeri, sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel strateji seçeneklerini belirleyerek, bunlarý kamuoyuna yansýtacak bilimsel çalýþmalar yapma amacý ile kuruldu. YÜSAM Müdürü Prof. Dr. Vural Savaþ, Merkez hakkýnda þu bilgileri verdi:...türkiye nin Avrupa yla iliþkileri, Ortadoðu da özellikle Irak ta meydana gelen geliþmeler, Çin in yeniden bir süper güç haline gelerek dünya politikasýnda yer almaya baþlamasý üzerine Senatomuz, dünya dýþ politikasýnda ve uluslararasý iliþkilerde meydana gelen bu geliþmeleri yakýndan izleme lüzumunu duydu. Bu nedenle böyle bir merkezin kurulmasýna karar verildi... Merkezin yürüteceði çalýþmalara da deðinen Prof. Dr. Savaþ, YÜSAM olarak ilk faaliyetlerinin, ABD ve Rusya nýn dýþ politikasý, Kafkasya ve Orta Asya da kuvvet dengeleri ve Türkiye nin ulusal güvenliði açýsýndan yapýlmasý gerekenler baþlýklarý altýnda toplanabilecek konularý kapsayan bir seri konferans dizisi olduðunu belirtti. Dünyada su sorunu ve Türkiye nin akarsularý konulu geniþ soluklu bir araþtýrma baþlatacaklarýný da ifade eden Savaþ;...Su petrolden sonra önem kazanan ikinci bir doðal kaynak. Yaklaþýk on yýldan beri uluslararasý platformda su kaynaklarýyla ilgili çalýþmalar yapýlmakta. Özellikle Fýrat ve Dicle nehirlerimizin, Ortadoðu ülkeleri açýsýndan önem taþýmasý nedeniyle, çeþitli uluslararasý örgütler Fýrat, Dicle, Keban ve Atatürk barajlarýyla ilgili kendilerine göre birtakým önerilerde bulunmakta, planlar hazýrlamaktadýr. Bu nedenle, ilk uzun dönemli araþtýrma projesi olarak bu konuyu ele almak istiyoruz. Bu amaçla, baþta Devlet Su Ýþleri olmak üzere konuyla yakýndan ilgili kamu kuruluþlarýyla, üniversitelerimizde bu konuya eðilen bilim adamlarý ve uluslararasý kuruluþlarla iþbirliði yapacaðýz... dedi. Merkez çalýþmalarýný yurt dýþýnda benzer kuruluþlarla da sürdürüyor. Pakistan ve Gürcistan dan gelen iki heyet de Temmuz ayý içerisinde merkezi ziyaret etti. Ýslamabad Araþtýrmalar Enstitüsü nden Dr. Shireen M. Mazari ve Güney Kafkasya Bölgesel Araþtýrmalar Enstitüsü nden Alexander Russebley baþkanlýðýnda gelen heyetlerle, dünya ve bölge sorunlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Soldan saða; YÜSAM Yönetim Kurulundan Yrd. Doç. Dr. Jyldyz Uzakova, Doç. Dr. Mesut Caþýn, Yrd. Doç. Dr. Natalya Shevchik, Prof. Dr. Ali Fuat Borovalý ve Prof. Dr. Vural Savaþ, Gürcistan South Caucasus Institute of Regional Studies (SCIRS) ile 14 Temmuz 2005 tarihinde yapýlan toplantýda... 1

3 Haber Turu Hukuk Eðitimi Uluslararasý 2. Yýllýk Konferansý Üniversitemizde yapýldý 2 Hukuk Fakültesi, 3-6 Temmuz 2005 tarihleri arasýnda Hukuk Eðitimi Uluslararasý Konsorsiyumu Ýkinci Yýllýk Konferansý ný gerçekleþtirdi. Konferansa, aralarýnda Ýsrail, Japonya, Kolombiya, Meksika, Rusya, Þili ve Ukrayna nýn da bulunduðu 23 ülkeden 35 hukuk fakültesi dekaný katýldý. Konferansta söz alan dekanlar, fakültelerini tanýtan konuþmalar yaptý. Prof. Dr. Milstein, hukuk klinik eðitimine iliþkin açýklamalarda bulunurken, Prof. Dr. Grossman, hukuk derslerinin tartýþmalý geçmesi gerektiðini, amacýn, öðrencinin derse fiilen katýlýmýný saðlamak olduðunu vurguladý. Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Peter Christian Müller Graf, derslerin nasýl olmasý gerektiði konusunda her ülkenin kendine özgü yöntemleri olabileceðini belirtirken, Hindistan Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Rapayya da öðrencilerin derslere hazýrlýklý gelmeleri gerektiðini aksi halde baþarýlý bir aktif eðitim Avrupa Hukuku ve Uluslararasý Hukuk Yaz Akademisi yapýldý Hukuk Fakültemiz geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Avrupa Hukuku ve Uluslararasý Hukuk Yaz Akademisi programýný gerçekleþtirdi Temmuz 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen programa Avrupa ve ABD nin önde gelen hukukçularý, bilim adamlarý ve uzmanlarý ders ve seminerler verdi. Yurt dýþýndan da çok sayýda katýlýmcýnýn olduðu programa, American University Washington College of Law Dekaný (OAS Ýnsan Haklarý Mahkemesi eski baþkaný ve BM Ýþkence Komitesi üyesi) Prof. Dr. Claudio Grossman, Avrupa Adalet Divaný eski Advocate-generalllerinden ve Baker & McKenzie European Law Center eski Baþkaný Prof. Dr. Carl Otto Lenz ve Avrupa Parlamentosunda yýllarý arasýnda Türkiye-AB Karma Parlamentosu Komisyonu üyeliði yapan Richard Balfe de yaz akademisinde ders ve seminerler veren isimler arasýndaydý. Geçtiðimiz yýllarda Almanya'daki üniversitelerde okuyan Türk gençlerinin katýldýðý Yaz Akademisine bu yýl Japonya, Hollanda, Romanya, Almanya baþta olmak üzere deðiþik ülkelerden yabancý öðrenciler de katýldý. Ayrýca ODTÜ, Ýstanbul Üniversitesi ve Erzincan Hukuk Fakültesi gibi deðiþik yükseköðretim kurumlarýnda öðretim üyesi ve araþtýrma görevlisi olarak çalýþanlar da Yaz Akademisi ne yoðun ilgi gösterdiler. Programa medyanýn da yoðun ilgisi oldu. olamayacaðýný söyledi. University of Pennsylvania'dan Prof. Dr. Alan Lerner, klinik eðitim konusunda toplantý salonunda bulunanlarýn katýlýmý ile bazý uygulamalý çalýþmalar yaparak konularý irdeledi. Konferansta, Haifa Üniversitesi nden Prof. Dr. Shulamit Almog ise Hukuk eðitiminde teknolojinin kullanýlmasý konulu tebliðinde power point sunumlarýna iliþkin ülkesinde yaþanan tartýþmalarý ve kullanýlan diðer teknolojileri anlattý. Japonya'da hukuk eðitimi konusunda önemli deðiþiklikler olmasý dikkate alýnarak özel bir oturum yapýldý. Japonya'dan Dekan Prof. Dr. Masahiko Omura ve diðer Japon profesörler ve bu ülkede görev yapmakta olan Prof. Dr. Malcolm Smith, Japonya daki hukuk eðitim ile ilgili ayrýntýlý açýklamalarda bulundular. Hukuk Fakültemiz, uluslararasý üne sahip hukuk fakülteleri ile antlaþmalar imzaladý Hukuk Fakültemiz ile bir kýsým Avrupa ülkeleri hukuk fakülteleri arasýnda öðrenci ve öðretim üyesi deðiþ tokuþ programlarý baþlatýldý. Bu konuda ilk anlaþma Kopenhag Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile yapýldý. Hukuk Fakültesi ile Erasmus-Sokrates Anlaþmasý imzalalandý. Kopenhag Uluslararasý Ýliþkiler Dekan Yardýmcýsý Majken Hjorte ile Hukuk Fakültemiz Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu bir anlaþma imzaladý. Ayný þekilde, Salzburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. K. Schmöller in Üniversitemize yapmýþ olduðu gezinin ardýndan ise, Salzburg Üniversitesi ile Yeditepe Üniversitesi arasýnda Erasmus- Sokrates anlaþmasý imzalandý. Bu anlaþma çerçevesinde döneminde öðrencilerin karþýlýklý olarak ders alma olanaklarý gerçekleþiyor.

4 Haber Turu Güneþ Arabasý Projesi basýna tanýtýldý Prof. Dr. Aslan, arabanýn çalýþmasýný ise þöyle açýkladý;...güneþ enerjili otomobilin çalýþmasýnda üç aþama var: Birinci aþamada, aracýn yüzeyine yerleþtirilen güneþ hücreleri ýþýnlarý topluyor. Bu ýþýnlar ikinci aþamada elektrik enerjisine çevrilerek bir aküde toplanýyor. Son aþamada ise aküden elde edilen elektrik enerjisi motora verilerek aracýn hareket etmesi saðlanýyor. Aracýn en ilginç parçasý ise rejenerasyon denilen iþlevi gören kontrol devresi. Bu sistem sayesinde frene bastýðýnýz zaman ve yokuþ aþaðý giderken, araç içindeki bir devre sayesinde yeniden elektrik üretip akülere yükleniyor. Yani araç kendi kendine yolda giderken bile yakýt yenilemesi yapýyor.... Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve proje grubu Güneþ Arabasý Projesi tanýtýmýnda... Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öðretim görevlisi Prof. Dr. Necdet Aslan ýn baþkanlýðýný yürüttüðü Güneþ Arabasý Projesi (YÜGAT) 10 Aðustos 2005 tarihinde basýna tanýtýldý. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Rektör yardýmcýlarý, fakülte dekanlarý, öðretim elemanlarý ve öðrencilerin katýldýklarý törende Baþkan Dalan, Güneþ Arabasý Projesine verdiði desteði ve bu ekibe duyduðu güveni vurguladý. YEDÝTEPEHABER in geçen sayýsýnda da belirttiðimiz gibi, Güneþ Arabasý Projesi için Üniversitenin çeþitli bölümlerinden yaklaþýk 20 öðrenciden oluþan bir grup oluþturuldu. Projenin baþkanlýðýný ise Fizik Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Necdet Aslan yürüttü. Projeye Fizik Bölümü araþtýrma görevlileri Kenan Þentürk ve Murat Erentürk, Elektronik Mühendisliði Bölümü araþtýrma görevlisi Murat Þehirlioðlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü araþtýrma görevlisi Özgür Sadiç, projenin dokümantasyon danýþmaný olarak elektronik mühendisi Mehmet Tayfur Doðan ve takým öðrencileri Ali Demir, Aykut Par, Ahmet Rasih Kayalýoðlu, Burcu Bilkay, Deniz Daðlý, Dilek Terzi, Doðan Yeþil, Duygu Torun, Duygu Ügüdür, Ersin Hüseyinoðlu, Esra Kaya, Güneþ Daðlý, Güliz Ýnan, Hacire Uður, Ýlker Yer, Kaan Kocagöncü, Kadir Erdem, Onur Tok, Öznur Esra Uysallý, Papatya Ceylan, Rabia Öner, Seçkin Yýlmaz, Tuba Þen ve Yakup Tüfekçi katýldý. Basýn toplantýsýnda projenin mimarý Prof. Dr. Necdet Aslan tarafýndan verilen bilgiye göre, araç üç tekerlekli. Ön tekerlekler sadece yön tayin ediyor. Direksiyon ortada. Debriyaj vites ise yok. Gaza basýnca çalýþan bir potansiyometre var. Motor, hýzýný ve gücünü kendi ayarlýyor. Bu hýz saatte km ye çýkabiliyor. Doðrudan sürüþ (direct drive) teknolojisi ile çalýþan güneþ arabasýnýn özelliði, aracýn hareketli kýsmýnda herhangi bir kayýþ ve zincir gibi aktarma ile ilgili bir sistemin olmamasý. YÜGAT ýn tanýtýmý medyada da geniþ yanký uyandýrdý. Yapým aþamasýndan bitim aþamasýna kadar projeyle yakýndan ilgilenen basýn, projenin bitiminde düzenlenen törende de yalnýz býrakmadý ve YÜGAT çeþitli kanallarýn haber bültenlerinde yer aldý. Vatan ve Dünya gazeteleri konuya geniþ yer verdiler. Mimarlýk-Mühendislik Fakültesi binasý önündeki tanýtýmdan bir görüntü... 3

5 Haber Turu YÜGAT Formula - g yarýþlarýnda 3. oldu Yeditepe Üniversitesi Güneþ arabasý (YÜGAT), TÜBÝTAK tarafýndan 30 Aðustos 2005 tarihinde düzenlenen Formula-g yarýþýnda katýldý ve 3. oldu. Yarýþ konusunda bilgisine baþvurduðumuz proje sorumlusu Prof. Dr. Necdet Aslan, yarýþ hakkýnda þunlarý söyledi:...türkiye 3. lüðü çok büyük bir baþarý, baþlangýçta 17 üniversite yarýþmaya katýldý, 1 üniversite yarýþtan çekildi, 2 üniversite de birleþti ve toplam 15 takým ile Türkiye çapýnda yarýþtýk. Bir kaç üniversite çok büyük paralar harcadý, dolar civarýnda para harcayarak CNC tezgahlarýnda gövde tasarýmý yaptýrdýlar... Prof. Dr. Arslan yarýþa nasýl hazýrlandýklarý konusunda ise þöyle dedi:...biz tasarýmý Yeditepe Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü mezunu Selçuk Özmumcu ile birlikte bilgisayar ortamýnda gerçekleþtirdik ve sonra da gövdeyi kendi olanaklarýmýzla fiberglass malzemesi kullanarak yaptýk. Ayrýca þaseyi yine kendi tasarýmýmýza göre alüminyum kullanarak gerçekleþtirdik. Bunun yapýmý sýrasýnda Tutku Denizcilik ten (Efrahim Ügüdür) sponsorluk almamýz tasarýmýmýzý hýzlandýrdý. Ön takýmlarýn, motor baðlantýlarýnýn, fren aksamý yapýmý sýrasýnda Bostancý Sanayi Sitesinden destek aldýk. Bu projede bana yardýmcý olan Fizik Bölümü araþtýrma görevlileri Kenan Þentürk ve Murat Yeditepe Üniversitesi ekibi Formula g yarýþlarýnda... Erentürk, Elektronik Mühendisliði Bölümü araþtýrma görevlisi Murat Þehirlioðlu na (þu anda kaza geçirdiði için hastanede) ve bu projede gece gündüz birfiil çalýþan diðer öðrencilere ve Sosyal Bilimler Enstitüsü araþtýrma görevlisi Özgür Sadiç e ayrýca teþekkür ederim yýl sonra gelen diploma Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, 27 Temmuz 2005 tarihinde, 1965 yýlýnda mezun olduðu Ýstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliðinden diplomasýný aldý. ÝTÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Karadoðan, Üniversiteden mezuniyetinden tam 40 yýl sonra Bedrettin Dalan ý Üniversitemizde ziyaret ederek diplomasýný verdi. Diplomasýný alýrken çok duygulu anlar yaþayan Dalan, Üniversitemize gelerek diploma getirme zahmetine giren Rektöre ve birlikte geldiði hocalara teþekkür etti. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ÝTÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Karadoðan dan diplomasýný alýrken...

6 Haber Turu Görevden ayrýlan yöneticilere plaket Yeditepe Üniversitesinin üst kademlelerinde yönetici olarak bulunan ve görevlerinden ayrýlan hocalarýmýza yapýlan bir törenle plaketler verildi. Uzun yýllar Rektör Yardýmcýlýðýnda bulunan Prof. Dr. Aysel Aziz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlýðýnda bulunan eski dekanlar Prof. Dr. Perihan Gökçe ve Prof. Dr. Cemil Ata, Fen Edebiyat Fakültesi eski Dekanlarý Prof. Dr. Cevat Çapan ve Prof. Dr. Süheyla Artemel, Hukuk Fakültesi eski Dekaný Prof. Dr. Yaþar Gürbüz ile Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdülgaffar Aðaoðlu na plaket verilmek üzere yapýlan toplantýya, çok sayýda akademisyen katýldý. 22 Haziran 2005 tarihinde Rektörlük 5. kat Üzeyir Garih Salonunda yapýlan toplantýda ilk konuþmayý Rektör Yardýmcýsý (Provost) Prof. Dr. Atilla Dicle yaptý. Görevden ayrýlan yöneticilere teþekkür ettikten sonra, biraz geç olmakla birlikte bundan sonra bu tür törenleri devam ettireceklerini söyledi. Törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan da birer konuþma yaparak görevden ayrýlan yöneticilere teþekkür ettikten sonra her fakültenin yeni dekanlarý eski dekan ya da dekanlara plaketlerini, yaptýklarý hizmetleri anlatan kýsa birer konuþmanýn ardýndan verdiler. Tören 5. kat fuayesinde verilen bir kokteyl ile sona erdi. 5 Prof. Dr. Aysel Aziz ve Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Suat Anar... Prof. Dr. Süheyla Artemel ve Prof. Dr. Ahmet Ýnce... Prof. Dr. Yaþar Gürbüz ve Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu... Prof. Dr. Bike Kocaoðlu ve Prof. Dr. Perihan Gökçe... Prof. Dr. Abdülgaffar Aðaoðlu ve Prof. Dr. Ömer Gökay... Prof. Dr. Bike Kocaoðlu ve Prof. Dr. Cemil Ata...

7 Haber Turu Üçüncü milenyumun saðlýk gündemi baþlýklý dünya kongresi yapýldý alanýndaki eþitsizliklerin yanýsýra yeni hastalýk türlerinin ortaya çýkmasý da insanlýðýn gündemindedir. Sosyal bilimcilerle týp ve saðlýk uzmanlarýnýn yaklaþýmlarýnýn ve deneyimlerinin disiplinlerarasý bir ortamda buluþmasý yeni milenyumun baþýnda bugün insanlýðýn vardýðý noktalarý algýlamamýz için büyük bir fýrsat oluþturacaktýr. Sosyal Bilimler ve Saðlýk Uluslararasý Forumu nun (SOBÝSUF) 2005 Dünya Kongresi bu birleþmeyi gerçekleþtirmeyi hedeflemektedir. Bildirge hazýrlanýrken, her çalýþtayda, kendi konusu çerçevesinde üç baþlýk altýnda bir deðerlendirme yapýldý: Mevcut durumun deðerlendirilmesi ve özetlenmesi, Mevcut durum karþýsýnda önerilebilecek politikalar ve Bilimin vardýðý sýnýrlar göz önüne alýnarak gelecek için araþtýrma öncelikleri. 6 Soldan saða; Dünya Felsefe Federasyonu eski Baþkaný Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, Dünya Pediatri Baþkaný Prof. Dr. Adenike Grange ve Uluslararasý Çocuk Merkezi Müdürü Prof. Dr. Münevver Bertan... Sosyal Bilimler ve Saðlýk Uluslararasý Forumu (International Forum for Social Sciences and Health / IFSSH) nun Üçüncü milenyumun saðlýk gündemi baþlýklý Dünya kongresi Aðustos 2005 tarihlerinde Türkiye nin ev sahipliðinde Üniversitemizde gerçekleþtirildi. Toplantýya 5 kýtadan, 43 ülkeden, 200 ü yurt dýþýndan ve 100 ü yurt içinden toplam 300 katýlýmcý bildiri sunarak veya tartýþmacý olarak katýldý. Önümüzdeki yüzyýlda tüm insanlýðý ve ülkemizi ilgilendiren saðlýk konularý ve sorunlarý 37 çalýþtay aracýlýðý ile dört gün boyunca konu uzmanlarý tarafýndan tartýþýldý ve oturumlarda geliþtirilen öneri ve katkýlar doðrultusunda bir bildirge yazýldý. Alma Ata, Kahire, Kyoto bildirgeleri gibi Ýstanbul bildirgesi olarak hazýrlanan metnin de ulusal ve uluslararasý kamu ve sivil toplum kuruluþlarýna politika önerileri getirmesi, ýþýk tutmasý bekleniyor. Sosyal Bilimler ve Saðlýk Uluslararasý Forumu (SOBÝSUF) (The International Forum for Social Sciences and Health IFSSH) sosyal bilimler ve saðlýk alanlarýný kapsayan, günümüz gündemini oluþturan önemli konularda bugünün deðerlendirmesinin yapýlacaðý ve ileriye yönelik tartýþmalarýn yer alacaðý evrensel bir platform oluþturmayý amaçlamaktadýr. Terör ve savaþýn gölgesinde baþlayan 21. yüzyýl saðlýk, hastalýk, ölüm ve doðum kavramlarýnýn politika oluþturmaya yönelik sosyal anlamlandýrmalarýnýn yeniden deðerlendirilmesini gerekli kýlmaktadýr. Teknoloji ve enformatik alanýnda bugüne dek görülmeyen olaðanüstü geliþmeler ve yeniliklerin yanýsýra, halen baþedilememiþ olan dünya çapýnda yoksulluk, hastalýk ve süregelen salgýnlar eþlik etmektedir. Saðlýk Kongrenin nihai amaçlarý arasýnda yer alan bildirge, sekiz ana tema etrafýnda toplandý: Yaþ dönemleri konularý ve sorunlarý, Bulaþýcý ve diðer hastalýklarýn anlaþýlmasý, önlenmesi, Yaþam tarzlarý, davranýþlar, tutumlar, Saðlýða iliþkin politikalarýn ve anlayýþlarýn geliþtirilmesi, deðerlendirilmesi, Þiddet, çatýþma ve bilinçli zarar vermeden kaynaklanan saðlýk sorunlarý, Ekoloji ve saðlýk, Araþtýrma yöntemleri ve Saðlýk iletiþimi ve eðitimi. Sosyal Bilimler ve Saðlýk Uluslararasý Forumu yönetim kurulu, ABD den Prof. Dr. Judith Justice, Çin den Prof. Dr. Kaining Zhang, Lübnan dan Prof. Dr. Nadim Karam, Meksika dan Dr. Roberto Castro, Nijerya dan Layi Erinosho, Cameroon dan Paul Nkwi ve þu anda Forum un Yönetim Kurulu Baþkaný olan Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Akile Gürsoy dan oluþuyor (konu ile ilgili ayrýntýlý bilgi için e bakýlabilir). Soldan saða; Prof. Dr. Akile Gürsoy, Prof. Dr. Albert Wertheimer, Dr. Duncan Peterson ve bir katýlýmcý...

8 Haber Turu 4. Etnobotani Kongresi Üniversitemizde yapýldý Etnobotanik kongreleri dizisinin dördüncüsü Aðustos 2005 tarihleri arasýnda Ýstanbul da Üniversitesimizin ev sahipliðinde yapýldý. Ýlki 1992 de Cordoba da (Ýspanya), ikincisi 1997 de Mexico City de (Meksika) ve üçüncüsü 2001 de Napoli kentinde (Ýtalya) gerçekleþtirilen Kongre, ayný tarihlerde yine Üniversitemizde düzenlenen Sosyal Bilimlerde Saðlýk Forumu (The International Forum for Social Sciences and Health- IFSSH) Dünya Kongresi ile ayný tarihlerde düzenlendi. Her iki kongrenin teknik ve lojistik desteði, açýlýþ kokteyli, gala yemeði ve Kongre sonrasý gezileri gibi etkinlikleri ortak olarak Üniversitemizce saðlandý. Saðlýk Kongresi ile ortaklaþa gerçekleþtirilen çalýþtaydan bir görüntü... Etnobotanik: Çoklu disiplinlerin ve kýtalarýn buluþmasý, kesiþme noktasý (Ethnobotany: At the Junction of the Continents and the Disciplines) (ICEB) adýyla gerçekleþtirilen 2005 Ýstanbul Kongresi nde, doðu ile batýnýn kesiþtiði Ýstanbul da gerçekleþtirilmesiyle ilk kez Avrupa, Amerika, Avustralya kýtalarýndan olduðu kadar Asya nýn pek çok ülkesinden ve Afrika ülkelerinden de katýlýmlar oldu. Farklý disiplinleri kapsayan Etnobotanik dalýnda yeni araþtýrmalarýn sunulduðu, yöntem ve verilerin paylaþýldýðý ICEB 2005 Ýstanbul Kongresi ne 44 ülkeden 65 i yerli bilim insaný olmak üzere toplam 275 bilim insaný katýldý. Kongrede, 100 e yakýn sözlü teblið, 11 panel, 4 plenary konuþma ve 2 çalýþtay yer aldý ve 220 yi aþkýn poster sunumu yapýldý. Biri Dünya Sepetleri, diðeri Ortaçaðda Týp Bilgisi olmak üzere iki de sergi gerçekleþtirildi. Dünya Sepetleri sergisi nde 11 ülkeden 50 sepet sergilendi. Sepetlerin bir bölümü de sergi sonunda Ýstanbul daki Nezahat Gökyiðit Botanik Bahçesi nde oluþturulacak yararlý bitkiler koleksiyonuna baðýþlandý. Etnobotanik alanýnda ülkemizde gerçekleþtirilen bu ilk Kongreye botanikçilerin ve eczacýlarýn yaný sýra farmakolog, antropolog ve arkeologlar, çevre bilimci ve ormancýlar, ziraatçiler ve doða korumayý kendine görev edinmiþ çeþitli sivil toplum örgütleri de katýldý. Bilim insanlarýnýn birlikte projeler üretmesini teþvik amacýyla 4 yýlda bir farklý bir ülkede toplanan Etnobotanik Kongresinin 5. si, 2009 yýlýnda Arjantin de yapýlacak. Toplantý yürütücülüðünü Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü öðretim elemanlarýndan Dr. Zafer Füsun Ertuð un yaptýðý Kongre nin sonuç bildirgesi Ekim ayý içinde (www.iceb2005.com) sitesinde yayýnlanacak. Antropoloji Bölümüne Hollanda dan ziyaret Hollanda Nijmegen Üniversitesi Centre for Pacific and East Asian Studies Müdürü Dr. Toon van Meijl ve Antropoloji Bölümünden 23 lisans öðrencisi 6 Mayýs 2005 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etti. Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Akile Gürsoy, Bölüm öðretim üyeleri ve araþtýrma görevlilerinin konuklarla yaptýðý toplantýda, akademik programlar ve olasý öðrenci deðiþim programlarý görüþüldü. Toplantýda ayrýca antropolojinin güncel önemi ve sorunlarý da tartýþýldý. Dr. Toon van Meijl ve öðrenciler hem Antropoloji Bölümümüzü hem de 26 Aðustos Yerleþimini çok beðendiklerini, gördüklerinden çok etkilendiklerini söylediler.

9 Haber Turu Göstergebilimde buluþma VIII yapýldý Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan 13 Mayýs 2005 tarihinde Göstergebilimde buluþma VIII baþlýklý öðrenci seminerlerinin sekizincisini düzenledi. Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Fatma Erkman ýn koordinatörlüðünde düzenlenen seminer, Yeditepe Üniversitesinden Türk Dili ve Edebiyatý ile Antropoloji Bölümü öðrencilerinin yanýsýra, Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü öðrencilerinin sunduðu bildirilerle gerçekleþtirildi. Seminer sýrasýnda, daha önce düzenlenen yedi toplantýnýn tanýtým afiþleri ve diðer görsel malzemelerinden oluþan bir sergi de açýldý. Toplantýdan bir görüntü... 8 Teknolojik Eðitim ve Sertifikasyon Programlarý düzenlendi Ýletiþim Fakültemiz Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü ve Bilkom Biliþim Hizmetleri A.Þ. uzun zamandýr iþbirliði içerisinde. Bu iþbirliði çerçevesinde, ilki 2003 yýlýnda gerçekleþtirilen Teknolojik Eðitim ve Sertifikasyon Programlarýnýn 3. sü Haziran 2005 tarihlerinde düzenlendi. Türkiye genelinde 38 üniversiteden Ýletiþim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Bilgisayar ve Elektronik Bölümlerinde görevli 56 öðretim elemanýnýn katýlýmý ile Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü laboratuvarlarýnda düzenlenen eðitimler baþarýyla tamamlandý. Bu sertifikasyon programý kapsamýnda video, efekt, animasyon, kurgu, montaj, DVD kurgu-montaj ve Apple Ýþletim Sistemi ile Adobe Kurumsal ürünlerinin eðitimini yapýldý. Ayrýca etkinlik sýrasýnda sektörel dergiler, gazeteler ve televizyon kanallarý Üniversitemiz ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü tanýtýmýna yönelik yayýnlar yapýldý. Ýstanbul dýþýndan gelen akademisyenler, eðitim süresince Üniversitemiz öðrenci otelinde ve Þile Doða Club Tesislerinde konakladýlar. IFLA toplantýsýna katýldýk Büyük bir hýzla geliþen Merkez Kütüphanemiz, adýný uluslar arasý toplantýlarda da duyuruyor. Yeni adý ile Üniversite Bilgi Merkezi / Knowledge Center (Merkez kütüphanesi) Müdürü Filiz Çermen, Aðustos 2005 tarihleri arasýnda Oslo/Norveç te A Voyage of Discovery adlý 71. IFLA (International Federation Library Association) konferansýna katýldý. 117 ülkeden 4500 kütüphanecinin buluþtuðu bu toplantýda, kütüphane ve kütüphanecilik alaný ile ilgili 120 stand yer aldý ve Doküman saðlama ve bilgi paylaþýmý, Bilinçli koleksiyon geliþtirme, Dokümanlarýn bibliografik kontrolü, Görsel iþitsel dokümanlarýn geliþtirilmesi, Görme özürlülere kütüphanelerde hizmet, Bilgi Belge Yönetimi, Dokümanlarýn korunmasý ve muhafazasý, Gelecek nesle bilgi aktarýmýnda karþýlaþýlan tehlikeler, gerekli önlemler ve Bilgi Merkezleri arasýnda iþbirliði gibi konular tartýþýldý. Kütüphanemiz, e-t.c. Resmi Gazete veritabanýný kullanýma açtý. Veritabanýna eriþmek için adresindeki duyurulardan Kütüphane Online Veritabanlarý ný týklayýnýz. YEDÝTEPEHABER

10 Haber Turu Güzel Sanatlar Fakültesi yýlsonu sergisi Rektörlük Binasý sergi alanýndan bir görüntü... Güzel Sanatlar Fakültesinin her yýl tüm bölümleriyle geleneksel olarak düzenlediði yýl sonu sergisi 1-10 Haziran tarihlerinde Rektörlük Binasý 5. katta düzenlendi eðitim yýlýnda hazýrlanan öðrenci çalýþmalarýný içeren sergide; n Moda ve Tekstil Tasarýmý Bölümünden 25 öðrencinin 20 kýyafet tasarýmý ve 40 adet kaðýt üstüne çalýþmalarý; n Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümünden 40 öðrencinin kurabiye, zeytinyaðý þiþe tasarýmý ve resim çalýþmalarý; n Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümünden 25 öðrencinin projeleri; n Sanat ve Tasarým Bölümünden 19 öðrencinin 4 adet pano ve 6 maket çalýþmasý; n Ýç Mimarlýk Bölümünden 170 öðrencinin 35 deneysel tasarým çalýþmasý, 25 projesi ve 100 temel sanat eðitimi çalýþmalarý; n Plastik Sanatlar Bölümünden 19 öðrencinin 20 resim, 10 heykel ve 10 seramik çalýþmasý; n Grafik Tasarýmý Bölümünden 50 öðrencinin 10 grafik çalýþmasý; n Peyzaj Mimarlýðý Bölümünden 10 öðrencinin 10 projesi; n Tiyatro Bölümünden 15 öðrencinin 10 pano çalýþmasý ve 8 strafor üzerine fotoðraf çalýþmasý sergilendi. Sergiden bir görüntü... 9 Yýl sonu sergisinde ayrýca Moda ve Tekstil Bölümünce bir de defile yapýldý. Moda ve Tekstil Tasarýmý Bölümü sergi alaný...

11 Haber Turu Radyo TV ve Sinema Bölümü öðrenci ürünleri sergisi Prof. Dr. Aysel Aziz konuklara sergi ile ilgili bilgi verirken Türk sofra ritüelleri atölye çalýþmasý yapýldý Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü tarafýndan düzenlenen Türk sofra ritüelleri atölye çalýþmasýna bu Bölümden 9, Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümünden 7 ve Ýç Mimarlýk Bölümünden 3 öðrenciden oluþan toplam altý grup katýldý. Amacý, katýlýmcý gruplar tarafýndan seçilecek bir sofra ritüelinin üç aþamalý araþtýrýlmasý olan atölye çalýþmasýnda, seçilen sofra ritüelinin gelenekleri ve doðrularýnýn ortaya konmasý, sosyal iliþki ve gelenek baðlantýsýnýn tanýmlanmasý ve sosyal iliþkilerle geleneklerinin çaðdaþ þehir yaþamýna uygun biçimde yorumlanmasý/ tasarlanmasý yapýldý. Ýletiþim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü tarafýndan öðretim yýlýndaki öðrenci çalýþmalarýný içeren bir Öðrenci ürünleri sergisi düzenlendi. 26 Mayýs - 3 Haziran 2005 tarihleri arasýnda, Ýletiþim Fakültesi 3. kat Cep Sinemasý ve fuayesinde bir kokteyl ile açýlan sergide 2., 3. ve 4. sýnýf öðrencilerinin ürünleri sergilendi. Dört dersin çalýþmalarýndan oluþan bu ortak sergide, öðretim görevlisi Sevil Çörekçi nin yürüttüðü Görsel Tasarým ve Grafik dersi için hazýrlanan film ve tanýtým afiþleri, dergi kapak tasarýmlarý ve jenerikler sergilendi. Yrd. Doç. Dr. Berrin Yanýkkaya nýn yürüttüðü Medya Analizleri dersi için hazýrlanan kolaj, afiþ çalýþmalarý, el ilanlar ve medya derlemeleri de Sergi de sunuldu. Yrd. Doç. Dr. Erkan Büker in yürüttüðü Video Prodüksiyon II ve Yrd. Doç. Dr. Ayla Kanbur un yürüttüðü Kýsa Film Yapýmý dersleri için hazýrlanan kýsa filmler ise sergi sýrasýnda izlendi. Atölye çalýþmasýnda Türk mutfaðýnýn seçilmesinin nedeni, raký sofrasý, kebap sofrasý, ocak baþý sofrasý, muhallebici sofrasý ve saray sofrasý.. gibi birbirinden farklý birçok sofra ritüelini içinde barýndýrmasý... Bütün bu ritüeller zaman içinde kendi sosyal iliþkilerini, piþirme adetlerini ve sofra adaplarýný oluþturmuþ. Kebap sofrasý çalýþmasý kapsamýnda sunulan bir öðrenci iþi... Atölye çalýþmasýna öðrenciler yanýnda profesyoneller ile öðretim elemanlarý da katýldý. Çalýþmada Muhallebi Sofrasý: Sütçatan, Kahvaltý Sofrasý: Yerinden, Ýþkembe Sofrasý: Ye-Kaç, Meyhane Sofrasý: Mey-le Meyhane ve Dürümcü Sofrasý: Dür-Ye Meyhane projeleri gerçekleþtirildi.

12 Haber Turu Öðrencilerin sektör ziyaretleri Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü öðrencileri, Bölüm öðretim görevlilerinden Emre Günal eþliðinde, 11 Nisan ve 2 Mayýs 2005 tarihlerinde üniversite - sanayi iþbirliði doðrultusunda sektör ziyaretlerinde bulundular. OMCO Ýstanbul Kalýp Sanayii A.Þ ve TOFAÞ Türk Otomotiv Sanayii A.Þ. tesislerinde uzman kiþiler tarafýndan gezdirilen ekip üretimde kullanýlan makine parký, ürün tasarýmlarýnda tasarýmcýlarýn sorumluluðu ve iþletmenin beklentileri hakkýnda teorik ve pratik olarak bilgilendirildiler. Üniversitemizin sanayi ile iþbirliðini kuvvetlendirmek amacýyla 2005 bahar döneminde Pelit Arslan Ahþap Sanayii firmasýyla ortak bir projeye de imza atýldý. Levha karakterli ahþap malzeme üreten Pelit Arslan firmasý Ekim 2005 te gerçekleþtirilecek bir fuar için kendi standýnda fabrikalarý bünyesinde üretilen malzemelerle yapýlmýþ öðrenci projelerine yer vermek amacýyla Bölümle baðlantýya geçti. Fuarda yer alacak öðrenci projeleri için Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý bölümü proje dersi kapsamýnda bu konuyla ilgili olarak bölüm öðretim elemanlarý ve öðrencileri ile birlikte çalýþtý. Projeyi Prof. Dr. Ýlhan Erhan, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Irmak, Yrd. Doç. Dr. Hümanur Baðlý ile araþtýrma görevlileri Ayþe Coþkun ve Ayþem Çakýroðlu yürüttü. 1 Haziran 2005 te açýlan Güzel Sanatlar Fakültesi Dönem Sonu Sergisinde sergilenen proje sonuçlarý, sergi ziyaretçileri, firma yetkilileri ve öðretim elemanlarý tarafýndan beðeniyle karþýlandý. Projenin bundan sonraki aþamasýnda üretilmeye deðer bulunan öðrenci projeleri, öðretim elemanlarý ve firma yetkililerinin de katkýsýyla fuarda sergilenmek üzere üretime geçirilecek. Mezunlarýmýzdan haberler... Geçen sayýmýzda baþladýðýmýz mezunlarýmýzdan haberler köþemizi, yeni gelen mezun haberlerimizle sürdürüyoruz. Bu sayýmýzda sizlere iki mezunumuzdan haberlerimiz var. Sizler de lütfen YEDÝTEPEHABER e mektup, telefon, faks ya da e-posta gibi yollarla, mezunlarýmýzdan haberler ulaþtýrýn... g Þaha Baygül Üniversitemizin ilk mezunlarýndan olan Þaha Baygül, 2000 yýlýnda Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümünden, Bölüm ve Fakülte birincisi ile olarak mezun oldu. Mezuniyetinden sonra, ayný bölümde araþtýrma görevlisi olarak göreve baþladý yýlýnda Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümünde master derecesini aldý yýlýnda ayný Bölümde öðretim görevlisi olarak atandý. Baygül, 2003 yýlýndan beri Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Anabilim Dalýnda doktorasýný yapýyor ve tez aþamasýnda. g N. Burak Topuzlu 2002 Ýletiþim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunlarýndan N. Burak Topuzlu, yýllarýnda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararasý Ekonomi yüksek lisansýný tamamladý yýllarýnda askerlik görevini de tamamlayan Topuzlu, prodüksiyon þirketlerinde dizi, reklam, belgesel ve sinema yapýmlarýnda mekan sorumlusu ve yönetmen asistaný olarak serbest çalýþýyor. 11

13

14

15

16

17 Atamalar 16 Doç. Dr. Selami Sözübir, Týp Fakültesi Çocuk Cerrahisine öðretim üyesi olarak atandý yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesinden mezun oldu yýlýnda baþladýðý Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalý Çocuk Ürolojisi Bilim Dalýnda asistan eðitimini 1997 yýlýnda uzman olarak tamamladý yýlýnda Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalýnda yardýmcý doçent olan Doç. Dr. Sözübir, 2005 yýlýnda doçent oldu. YARDIMCI DOÇENT OLARAK ATANANLAR Eczacýlýk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Gülay Þahin, Analitik Kimya; Týp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Cem Murat Baykal, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum; Yrd. Doç. Dr. Bengi Gürses, Radyodiagnostik; Yrd. Doç. Dr. Nilgün Mutlu, Biyokimya ve Klinik Biyokimya; Yrd. Doç. Dr. Ferda Özkan, Patoloji; Yrd. Doç. Dr. Sibel Poçan, Anesteziyoloji ve Reanimasyon; Yrd. Doç. Dr. Nuriye Ülkem Yakupoðlu, Ýç Hastalýklar / Nef e yardýmcý doçent kadrosuna atandýlar. ÖÐRETÝM GÖREVLÝSÝ OLARAK ATANANLAR Eczacýlýk Fakültesi Fatih Mehmet Müderrisoðlu, Kozmotoloji ye; Diþ Hekimliði Fakültesi Ahmet Hamdi Arslan, Aðýz Diþ ve Çene Hastalýklarý Cerrahisi ne; Fen Edebiyat Fakültesi Ayþe Nur Demiralp Band, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümüne; Týp Fakültesi Arzu Mercan ve Cemil Yýlmaz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon a; Ahmet Oðuzhan Özen, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý na; Deniz Duman, Dermatoloji ye; Murat Kalaycý, Genel Cerrahi ye; Suna Soysal, Ýlk ve Acil Yardým a; Meserret Geysu Karlýkaya, Nöroloji ye; Nil Çomunoðlu, Patoloji ye öðretim görevlisi olarak atandýlar. ARAÞTIRMA GÖREVLÝSÝ OLARAK ATANANLAR Fen Edebiyat Fakültesi Öznur Yeldan, Matematik Bölümüne; Hukuk Fakültesi Onur Özcan; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Mehmet Yüce, Ýktisat Bölümüne; Ýletiþim Fakültesi Ayperi Günan, Görsel Ýletiþim ve Tasarýmý Bölümüne; Ceylan Pakkan, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüne; Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Mehmet Emir Yalva, Genetik ve Biyomühendislik Bölümüne; Gül Kale, Mimarlýk Bölümüne; Ticari Bilimler Fakültesi Çaðla Gizem Güreli, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Bölümüne araþtýrma görevlisi olarak atandýlar. OKUTMAN OLARAK ATANANLAR Çiðdem Atilla, Jon Herbert Black, Fatma Asli Canderler, Marwa Eissa, Burçin Bora Gençer, Nilüfer Küçük ve Katja Wilton Matthias Hazýrlýk Okuluna okutman olarak atandýlar. UZMAN OLARAK ATANANLAR Ticari Bilimler Fakültesi Nagehan Kýrkbeþoðlu, Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Bölümüne; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Zeynep Iþýklý, Ýktisat Bölmüne uzman olarak atandýlar. AKADEMÝK YÜKSELTMELER Profesörlük kadrosuna yükseltilenler Doç. Dr. R. Baha Çelik, Týp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon; Doç. Dr. M. Salih Bilal, Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisinde profesör kadrosuna yükseltildiler ve atandýlar. Doçentlik kadrosuna yükseltilenler Yrd. Doç. Dr. Cihat Nazmi Baran, Týp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiye doçentlik kadrosuna yükseltildi. Yardýmcý doçentliðe yükselmeler Öðr. Gör. Dr. Demet Akýn ve Öðr. Gör. Dr. Burak Özsöðüt, Eczacýlýk Fakültesi Farmakoloji Bölümü; Öðr. Gör. Dr. Didem Nalbantgil, Diþ Hekimliði Fakültesi Ortodonti; Araþ. Gör. Burak Alakent, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümü; Öðr. Gör. Dr. H. Dilek Kaptanoðlu, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Sistem Mühendisliði Bölümü; Uzman Dr. Berna Okudan, Týp Fakültesi Nükleer Týp; Uzman Dr. Ercan Karacaoðlu, Týp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; Uzman Dr. Petek Feriha Arioðlu, Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðuma yardýmcý doçentlik kadrosuna yükseltildiler.

18 Öðretim Görevlisi kadrosuna yükseltilenler Araþ. Gör. Arzu Akbatur, Fen Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü öðretim kadrosuna yükseltildi. Uzman kadrosuna yükseltilenler Araþ. Gör. Müge Ertemli, Güzel Sanatlar Fakültesi Ýç Mimarlýk Bölümü uzman kadrosuna atandý. Diðer atamalar Zehra Cemaliye Akören, Yeditepe Üniversitesi Hastanesine Beslenme ve Diyetetik Bölümüne Diyetisyen; Betül Yalçýn, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Eczanesine Klinik Eczacý; Cahit Coþkun Mahmutoðlu, Rektörlük Genel Sekreterlik Birimine Revir Doktoru olarak atandýlar. ÝDARÝ ATAMALAR Hüseyin Göksel Yeditepe Üniversitesi Hastanesine Baþmüdür olarak atandý yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Elektronik Münendisliði Bölümünden mezun olduktan sonra ayný Bölümde 1985 yüksek lisansýný tamamlayarak yüksek mühendis oldu. Daha önce Bayýndýr Týp Merkezi nde Teknik Hizmetler Müdürü ve daha sonra Genel Müdür Yardýmcýsý, Doðuþ Turizm ve Saðlýk Yatýrýmlarý A.Þ. de Genel Müdür Yardýmcýsý ve Acýbadem Saðlýk Grubu nda Saðlýk Ýþletmeleri Direktörü gibi görevlerde bulunan Göksel Üniversitemize gelmeden önce Seta A.Þ. þirketinde þirket ortaðý olarak çalýþmaktaydý. Yeditepe Üniversitesi Hastanesine müdür olarak atananlar: Pýnar Kýlýç Aksu, Hastane Hasta Hizmetleri Müdürlüðü; Abdurrahman Yunus Sarýyýldýz, Hastane Personel ve Geliþim Müdürlüðü; Ramadan Müezzinoðlu, Biyomedikal Sistemler Müdürlüðü; Ýbrahim Kahveci, Bilgi Sistemleri Müdürlüðü. Diðer atamalar Zehra Cemaliye Akören, Yeditepe Üniversitesi Hastanesine Beslenme ve Diyetetik Bölümüne Diyetisyen; Betül Yalçýn, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Eczanesine Klinik Eczacý; Cahit Coþkun Mahmutoðlu, Rektörlük Genel Sekreterlik Birimine Revir Doktoru. DERGÝ / KÝTAP Yeni Yayýnlarýmýz u Prof. Dr. Nadir Devlet (2005), Studies in the politics, history and culture of Turkic peoples, Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý, Ýst. 17 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Nadir Devlet in Studies in the politics, history and culture of Turkic peoples adlý yeni kitabý, Türki dünyasý ve halklarýnýn politik, güvenlik, tarihsel, kültürel ve uluslararasý iliþkileri üzerine yapýlan araþtýrma ve makalelerden oluþuyor. Beþ bölümden oluþan kitabýn politikadan oluþan birinci bölümünde ele alýnan baþlýca konular güvenlik sorunu, Türkiye nin diðer Türklerle, Ruslarla ve Türki azýnlýklar ile olan iliþkileri incelenmektedir. Tarihsel geliþim üzerine olan ikinci bölümün adý Volga-Ural Bölgesi dir. Bu bölümdeki makaleler 20. yüzyýldaki Tatar/Bashkirs halklarý arasýndaki geliþmelere ayrýlmýþtýr. Kültür üzerine olan üçüncü bölümde, son yýllarda oldukça popüler olan ulusal kimlik sorununu ele alýnmaktadýr. Dördüncü bölüm, uluslarýnýn kimliklerine katkýda bulunan tarihi kiþilerin biyografileri üzerinedir. Beþinci ve son bölüm (raporlar) Turkmen Department of RFE/RL tarafýndan hazýrlandý. Bu bölümde gazete makaleleri, tarihi deðeri olan önemli olaylar verilmektedir. Son on yýldaki politik deðiþiklikler ve eski Sovyetler Birliði ndeki 15 ülkenin baðýmsýz olmasý bazý

19 Yeni Yayýnlarýmýz makalelerin önemini kaybetmesine neden olsa da, bir çoðu hala güncelliðini ve tarihi önemini korumaktadýr. Kitaptaki makaleler, okuyucuya Türki halklarý ve sorunlarýyla ilgili oldukça geniþ bilgi veren, aydýnlatýcý bir çalýþmadýr. u Prof. Dr. Benal Büyükgebiz (2005), Emzirme Rehberi, Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý, Ýst. Üniversitemiz Týp Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Benal Büyükgebiz in el kitabý niteliðinde hazýrladýðý Emzirme rehberi yayýnlandý. Kitapta Anne sütü, Gebelikte emzirme hazýrlýðý, Emzirme, Anneye ait sorunlar, Bebeðe ait sorunlar, Özel durumlarda emzirme ve Anne Beslenmesi alt baþlýklarýnda toplam 127 soruya cevap verildi. Kitap 308 sayfadan oluþuyor. 18u Prof. Dr. Benal Büyükgebiz (2005), 101 soruda bebek beslenmesi, Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý, Ýst. Prof. Dr. Benal Büyükgebiz in annelere yönelik olarak el kitabý niteliðinde hazýrlanan kitapta, Beslenme/Büyüme, Anne sütü, Emzirme, Ek gýdalar ve Geliþme bölümleri yer alýyor. 241 sayfadan oluþan kitabýn beslenmenin yanýnda çocuk geliþimiyle ilgili önemli bilgiler de verilmektedir. u Prof. Dr. Ayseli Usluata ve Doç. Dr. John Rosenbaum (Der.) (2005), Shaping the Future of Communication Research in Europe, Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý: 21, Ýst. Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Ayseli Usluata ve Roy H. Park Scholl of Communications öðretim üyesi Doç. Dr. John Rosenbaum un editörlüðünü yaptýðý Shaping the Future of Communication Research in Europe yayýnlandý. European Communication Association (E.C.A) nýn Nisan 2004 Ýstanbul konferansý sýrasýnda yapýlan sunumlarýn bir derlemesi olan bu kitapta ele alýnan baþlýca konular Ýletiþimin ve Avrupa daki Medya Çalýþmalarýnýn farklý kültür ve bakýþ açýlarýndan ele alýnmasý, konuyla ilgili uzmanlarýn görüþ ve önerilerinin deðerlendirilmesidir. Kitapta yer alan bildiri baþlýklarý: u Dr. Lars Nyre Good communication: A matter of cultural technique ; u Prof. Dr. Ayseli Usluata Communication ethics across national boundaries: A topic of great importance for communication researchers ; u Öðr. Gör. Þaha Baygül ve Araþ. Gör. Banu Gencer Validating the RQ project: Does culture matter? ; u Prof. Dr. Beate Schneider ve Anne- Katrin Arnold A bridge between host and home: The role of Internet communication for cultural identity and integration processes ; u Prof. Dr. Ulla Johnsson-Smaragdi ve Doç. Dr. Micheline Frenette A cross-national study: University students experiences with the Internet ; u Yrd. Doç. Dr. Miyase Christensen Social shaping of technology as as central component of European communication research ; u Prof. Dr. Pertti Hurme ve Yrd. Doç. Dr. Sjoerd de Vries Understanding knowledge networks ; u Prof. Dr. Pertti Hurme Networking and communication in academic organizations ; u Yrd. Doç. Dr. Mehpare Selcan Kaynak Politicis in cyberspace: Beyond the participation pardigm ; u Yrd. Doç. Dr. Yusuf Devran A war through photographs: How ethical were the international and Turkish newspapers in portraying the Iraqi War? ; u Doç. Dr. John Rosenbaum The challenge of teaching journalism ethics: A case study of an American in Bosnia ; u Doç. Dr. Goran Bubas ve Violeta Vidacek-Hains Interpersonal Communicative competence: Empirical analysis of the taxonomy of skills ; u Luis Miguel Poupinha STRATCOM Memorandum for a proposal regarding the development of a research area in strategic communication in Portugal.

20 u Özel ve Kamusal Alanda Kriz Yönetimi (Aralýk 2004), Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý: 20 Saðlýk için Sosyal Bilimler Derneði (SASBÝL) tarafýndan hazýrlanan bu kitap, Nisan 2000 tarihinde Ýstanbul da gerçekleþtirilen Özel ve Kamusal Alanda Kriz Yönetimi toplantýsýnda sunulan bildiri ve oturum konuþmalarýnýn metinlerinden oluþuyor. Toplantý, Aðustos 1999 daki büyük Marmara depreminden hemen yedi ay sonra gerçekleþmiþ ve bu olaydan esinlendi. Kitabýn amacý, Kriz yönetimi gibi güncelliðini kaybetmeyen bir alandaki yeni deneyimleri aktararak bilgi birikimine ve bilinçli bir tartýþma ortamýnýn oluþmasýna katkýda bulunmaktadýr. Ýki temel bölümden oluþan kitapta bildiri, panel ve çalýþtay metinleri yer alýyor. u Prof. Dr. Akile Gürsoy, Prof. Dr. Doðan Altuner ve Prof. Dr. Ahmet Serpil in açýlýþta yaptýklarý konuþma metinleri; u Açýlýþ konferanslarý, Richard Alderslade in WHO perspective and experiences on crisis management ve Judith Shuval ýn Health care and health occupations at the start of the third millennium: Projections for the future ; Serdar Savaþ ýn Dünya Saðlýk Örgütü nün kriz yönetimine iliþkin bakýþ açýsý ve deneyimleri ve Ayþen Bulut un Üçüncü binyýlda saðlýk hizmetleri ve meslekleri: geleceðe yönelik tahminler konulu yorumlarý ile Kriz yönetimi için disiplinlerarasý planlama, Saðlýðýn sosyal belirleyicileri panellerinin bildirileri; u Risk algýlamasý, Travma sonrasý destek ve Devlet ve sivil toplumun rolü ( Etik sorunlar, Lojistik konular, Kriz, iletiþim ve medya ve Marmara Depremi ) konularýndaki bildiriler; 5 ayrý çalýþtayýn konu ve raporlarý: u Ahmet Arzýk Risk algýlama ve ilgili davranýþlar ; u Ýnci User Travma sonrasý destek ; u Jay Fikes Etkili eðitim ; u Hacer Nalbant Kamusal ve özel sigorta sistemleri ; u Tolunay Kolankaya Devlet ve sivil toplumun rolü. u Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2005), Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý, sayý: 1/ 2, cilt: 1, sayý: 2, Ýst. Hukuk Fakültesi tarafýndan çýkarýlan derginin 2. sayýsýnda kamu hukuku ve özel hukuka iliþkin makalelerin yanýnda 10 Ocak 2004 tarihinde Üniversitemizde düzenlenen Ýcra ve iflas kanunu nda 4949 sayýlý kanunla yapýlan deðiþiklikler sempozyumu nda sunulan tebliðlere de yer verildi. 5 ayrý alt baþlýkla yer alan makaleler þöyle: Kamu hukuku u Prof. Dr. Vural Fuat Savaþ, Hukuk ve iktisat ; u Prof. Dr. Bilge Umar, 2863 sayýlý kültür ve tabiat varlýklarýný koruma kanunu na getirilen deðiþiklikler üzerine ; u Prof. Don Wallace, Private capital and infrastructure: Tragic? Useful and pleasant? Inevitable? ; u Av. Okay Durman, The role of soft law in globalisation: a legal perspective ; Yeni Yayýnlarýmýz u Av. Murat Volkan Dülger, Yeni Türk ceza kanunu nda suç ortaklýðý ; Özel hukuk 19 u Prof. Dr. Erhan Adal, Traffic liability (a comparative analysis) ; u Doç. Dr. Nuray Ekþi, ve Doç. Dr. Ali Cem Budak, Hollanda deniz kanunlar ihtilâfý kanununu ; u Doç. Dr. Nuray Ekþi, Türkiye de yapýlan yabancý yatýrýmlara iliþkin mevzuat hakkýnda genel deðerlendirme ; u Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alper Gümüþ, Kýsýtlý ve kýsýtlý olmayan ergin kiþilerin koruma amaçlý özgürlüðünün kýsýtlanmasý... u Yrd. Doç. Dr. Gül Doðan Otelcilik sözleþmesi ; u Araþ. Gör. Nuri Erdem, Vadelerine göre mevduat hesabý türleri ; u Araþ. Gör. Bilge Onaran, Hasta haklarý ; u Av. Zuhal Arýç, Open covers: The wind of change blowing through the insurance market ; Ýcra ve Ýflas Kanunu nda 4949 sayýlý kanunla yapýlan deðiþiklikler: u Prof. Dr. Halûk Kabaalioðlu ve Eraslan Özkaya, açýlýþ konuþmalarý; u Av. Talih Uyar Genel haciz yolu ve kambiyo senetlerine dayalý takibe iliþkin deðiþiklikler ; u Doç. Dr. Abdurrahim Karslý, Ýcra ve iflas kanunu nun 89. Maddesinde 4949 sayýlý kanunla yapýlan deðiþiklikler ; u Prof. Dr. Nevhis Deren Yýldýrým 4949 sayýlý ve tarihli kanun ile yapýlan deðiþiklik çerçevesinde ihtiyati haciz kararlarýnýn hukuki niteliði ve kontrolü ; u Doç. Dr. Muhammet Özekes, Ýcra ve iflas kanunu nda ihtiyati hacze iliþkin deðiþikliklerin deðerlendirilmesi ; u Doç. Dr. Nevhis Deren Yýldýrým ve Doç. Dr. Muhammet Özekes in tebliðleri hakkýndaki soru ve cevaplarý; u Prof. Dr. Kamil Yýldýrým 4949 sayýlý kanunun getirdiði deðiþikliklerle icra iflas kanunu nda yer alan iptal davalarýna ve iflasýn ertelenmesine iliþkin yeni hükümler ; u Doç. Dr. Oðuz Atalay Ýflas hukukundaki yenilikler ; u Dr. Adnan Deynekli, Ýcra ve iflas kanununda 4949 sayýlý kanunla yapýlan

21 Yeni Yayýnlarýmýz 20 sýra cetveline iliþkin deðiþiklikler ; u Prof. Dr. Süha Tanrýver, 4949 sayýlý icra ve iflâs kanunu nda deðiþiklik yapýlmasýna dair kanun un adî konkordato ile ilgili hükümlerde getirmiþ olduðu deðiþikliklerin tespiti ve deðerlendirilmesi ; Ýçtihat kroniði u Prof. Dr. Abdulkadir Arpacý, Kat irtifaklý arsa payýný davacýdan devralmýþ kiþiler açýsýndan KMK. 26/ýý hükmünün uygulanýp uygulanamayacaðý sorunu ; Mevzuat kroniði u Prof. Dr. Bilge Umar, den e kadar geçen dönemde yürürlüðe konan yeni mevzuat ve Resmî Gazete de yayýnlanmýþ Anayasa Mahkemesi kararlarý ya da içtihadý birleþtirme kararlarý ile getirilen medenî usul ve icra-iflas hukukuna iliþkin kurallar, çözümler ; u Av. Serap Zuvin ve Stj. Av. Eylem Çaðrý Afacan, Teknoloji geliþtirme bölgeleri kanunu (teknoparklar) ; Eser incelemesi u Prof. Dr. Bilge Umar, Yavuz Alangoya nýn medenî usul hukuku esaslarý kitabýnýn tanýtýmý ve orada da ele alýnan bazý hukuk sorunlarý üzerine düþünceler. u YEDÝTEPE DE FELSEFE 4 (2005), Yeditepe Yayýnlarý: 25, Ýst. Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafýndan çýkarýlan ve uluslararasý Philosopher s Index te listelenmekte olan Yeditepe de Felsefe adlý yýllýk hakemli kitabýn 4. sayýsý Aðustos 2005 de çýktý. Yeditepe de Felsefe 4 ün içinde yer alan makaleler: u Prof. Dr. Enrico Berti, The Present Relevance Of Aristotle s Thought ; u Dr. Çetin Türkyýlmaz, Varlýk sorunu açýsýndan Aristoteles in metafiziði ve Heidegger ; u Yrd. Doç. Dr. Barry Stocker, Negative infinite judgement: Is Hegel s philosophy a crime? ; u Araþ. Gör. Nazile Kalaycý, Trajik kültür mü, Sokratik kültür mü? Nietzsche nin Sokratik kültürü eleþtirisi ; u Yrd. Doç. Dr. Jason Sender, Tensed truth conditions and tensed truth ; u Dr. Taþkýner Ketenci, Aristoteles in etik görüþünde akýl kavramýnýn yeri ; u Dr. Philippe Huneman, Kant s critique of the leibnizian theory of organisms: An unnoticed cornerstone for criticism? ; u Dr. Çetin Veysel, Horkheimer in eleþtiri kuramýnýn deðerlendirilmesi ; u Yrd. Doç. Dr. Robin Tapley, Just joking: The ethics of humor ; u Dr. Yavuz Adugit, Postmodern etik ve sýkýntýlarý ; u Yrd. Doç. Dr. David Grünberg T- Theoretical single-case ontic probability ; u Yrd. Doç. Dr. Ýlhan Ýnan, How to predict future contingencies. u Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu (2005), Die Wandlungen des Türkenbildes in Europa, Spur Verlag Yayýnlarý, Ýsviçre Yabancý Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu nun Die Wandlungen des Türkenbildes in Europa adýyla Almanca kaleme almýþ olduðu kitabý Ýsviçre de Türk kültürü ile ilgili yayýnlarý ile tanýnan Spur Verlag tarafýndan yayýmlandý. Prof. Dr. Kuran Burçoðlu bu kitabýnda, 11. Yüzyýlda Avrupa da ortaya çýkan ve 1000 yýl boyunca edebiyata, basýna, tarih kitaplarýna, tablolara, karikatürlere ve müziðe yansýyarak çeþitli evrelerden geçip günümüze gelen Türk Ýmgesi nin tarihi ni anlatýyor. Türkiye nin Avrupa Birliði ne giriþinin tartýþýldýðý günümüzde giderek önem kazanan, Avrupa da Türk e Bakýþ ýn zaman zaman nasýl manipüle edildiðinin de altýný çizen kitapta, bu alanda yaklaþýk 17 yýldýr araþtýrmalarýný sürdüren ve Burçoðlu nun eleþtirel bakýþlarýný içeriyor. Kitabý ilginç yapan, Avrupa-Türkiye iliþkileri açýsýndan önemli bir dönüm noktasý yaþanýrken, Avrupalý okurlara ayna tutmasý ve tarihi farklý bir bakýþla yeniden okuyarak onlarý birlikte düþünmeye davet etmesi. Kitap daha geniþ bir kapsamla 2006 yýlýnda Türkçe olarak da yayýmlanacak.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Karara Bağlanan Gündem ve Ek Gündem Maddeleri

Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Karara Bağlanan Gündem ve Ek Gündem Maddeleri 16.03.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Karara Bağlanan Gündem ve Ek Gündem Maddeleri 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine göre görevlendirilmeler: 1. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Bitik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunu. olup, Jimnastik ve Fitness 2. Kademe. Antrenörlük belgesine sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR. Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunu. olup, Jimnastik ve Fitness 2. Kademe. Antrenörlük belgesine sahip olmak. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: Duyuru Başlama Tarihi :8..05 Son Başvuru Tarihi :04.0.06 Ön Değerlendirme Tarihi :07.0.06 Sınav Giriş Tarihi :.0.06 Sonuç Açıklama Tarihi :4.0.06 MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Tarih ve Sayı: 22/09/2016-338991 T.C. Sayı :88469847-051.01- Konu :I. Engellilik Araştırmaları Kongresi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :22/09/2016 tarihli, 337312 sayılı yazı İstanbul Üniversitesi

Detaylı

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk YEDÝTEPEHABER 18 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk TÝCARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ LÝSELERÝMÝZÝ AÐIRLADIK ATAMIZI ANDIK FAKÜLTELER ARASI 1. CUMHURÝYET KUPASI ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ PROF. DR. CEVAT

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi 16 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Füsun Akatlý / Deniz Tüysüz Sosyal Tesislerimiz (VIII) ÝSTEK Restoranlarý,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü

Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü J Janset Yeþilyurt Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Haber Turu 2006 Yaz Okulu Avrupa Kültür Gezisi Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü 2006 yaz okulunu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı hazırlıkları üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu öz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 340 TOPLANTI TARİHİ : 18.02.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Vekili Prof. Dr. Binnaz BAYTEKİN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı