2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken..."

Transkript

1 20 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Ýletiþim Fakültesi, Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü Laboratuvarlarý Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn / Araþ. Gör. Ahu Hurþutaðaoðlu Ayýn Konularý Yeditepe Üniversitesi Hastanesi açýldý Mezuniyet Törenleri yapýldý / Haber Merkezi Ayrýntýlý Haber Bahar Þenliði Kariyere Yönlendirme ve Tercihler Programý / Haber Merkezi Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Yaþar Geyikdaðý / Araþ. Gör. Kader Tuðla Ýçimizden Biri Prof. Dr. Nadir Devlet / Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Doktorumuzdan Psikiyatrik Bozukluklar: Depresyon, Anksiyete ve Panik Prof. Dr. Arif Verimli / Haber Merkezi Öðrenci Faaliyetleri Haber Merkezi YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ADINA Sahibi Prof. Dr. Ahmet Serpil Genel Yayýn Yönetmeni Prof. Dr. Aysel Aziz Yazý Ýþleri Müdürü Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Haber Merkezi Araþ. Gör. Ceylan Pakkan, Araþ. Gör. Deniz Özalpman, Araþ. Gör. Kader Tuðla, Araþ. Gör. Ahu Hurþutaðaoðlu Katkýda bulunan Araþ. Gör. Ceyda Uysal Tasarým - Uygulama Öðr. Gör. Sevil Çörekçi Fotoðraflar Bayram Dalay, Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Arka kapak fotoðrafý Prof. Dr. Aysel Aziz Baský Mor Ajans Yeditepe Üniversitesi, 26 Aðustos Yerleþimi Kayýþdaðý Cad Kadýköy / Ýstanbul (0216) / / (0216) Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos Çýkarken sayýmýzla karþýnýzdayýz. Yaz aylarýnýn yoðun uðraþlarýný ve arkasýndan tatilini arkada býraktýk. Yeni bir eðitim yýlýna giriyoruz. Önce, YEDÝTEPEHABER olarak, yeni akademik yýlýn baþarýlý geçmesi dileðinde bulunmak istiyoruz... Bu sayýmýzý biraz gecikerek çýkarýyoruz. Nedeni de üst yönetim tarafýndan YEDÝTEPEHABER in çýkýþ biçimi konusunda tereddütlerin olmasý idi. Daha farklý bir yapýda çýkarýlmasý için düþünceler vardý. Ancak, bugün için yine eski formatýnda çýkmasýna karar verildi. Bu arada, derginin Rektörlük Halkla Ýliþkiler ve Tanýtýmdan sorumlu Rektör Yardýmcýlýðý tarafýndan çýkarýlýrken, bu yardýmcýlýkta meydana gelen deðiþiklik nedeni ile Derginin çýkmasý iþi tüm olarak Ýletiþim Fakültesine verildi. Dolayýsýyla Derginin çýkmasýna katkýda bulunanlarda da deðiþiklikler oldu. YEDÝTEPEHABER olarak haber merkezimizden ayrýlan Ayþem Cavcav a, Deniz Kadirioðlu na ve Gabriel Olaru ya teþekkür ediyor, yeni çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. Haber Merkezimizden bu ayrýlmalara karþýlýk, Ýletiþim Fakültesinden yeni katýlýmlar da oldu: Gazetecilik Bölümünden iki araþtýrma görevlisi Kader Tuðla ve Ahu Hurþutaðaoðlu ile sekreterlik görevini üstlenen Aysel Köroðlu YEDÝTEPEHABER ailesine katýldý. Onlara da YEDÝTEPEHABER ailesine hoþ geldiniz diyor, baþarýlar diliyoruz. Bu sayýmýzdaki formatýmýz eskisi gibi devam ediyor. Haber Turu nda yaz aylarýna raðmen, yine dolu dolu haberlerimiz var. Elimize ulaþan Akademik Faaliyetlerimiz ile Yeni Yayýnlarýmýz haberlerini de derlemeye çalýþtýk. Yeni bir akademik yýla girileceði için bu sayýmýzda Atamalar, Yükseltmeler oldukça fazla. Özellikle hastanenin açýlýþý nedeni ile týp doktorlarýnýn Üniversite kadrosuna atanmasý neredeyse rekor düzeyinde... Bu nedenle Temmuz ayý sonuna kadar olan atamalara yer veriyoruz. Yeni Laboratuvarlarýmýz, Atölyelerimiz, Stüdyolarýmýz olarak bu kez, sizlere, geçen yýl faaliyete geçen Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim ve Tasarým Bölümü bilgisayar laboratuvarlarýný tanýtýyoruz. Ýçte Ayýn Olayý nda iki olay var: Haziran ayýnda yapýlan Mezuniyet törenlerimiz ile 26 Aðustos da Üniversitemiz Hastanesinin açýlýþý... Ayrýntýlý Haber olarak, Mayýs-Aðustos aylarýnda yapýlan iki önemli haberi aldýk Bahar Þenliði ve Üniversitenin Tanýtým ve Tercihlerle ile ilgili etkinlikleri. Birimlerimizi Tanýtýyoruz... sayfalarýmýzda Sosyal Bilimler Enstitüsü nü tanýtýyoruz. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Yaþar Geyikdaðý, YEDÝTEPEHABER in sorularýný yanýtladý. Ýçimizden Biri nde bu kez bir hocamýzý tanýtýyoruz: Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Nadir Devlet... Yaþam öyküsünü ilgi ile izleyeceðinizi umuyoruz. Doktorumuzdan... köþemizde Üniversitemiz öðretim üyelerinden Prof. Dr. Arif Verimli bizlere Psikiyatrik hastalýklarý anlatýyor... Dergimizi Öðrenci Faaliyetleri baþlýðý altýnda verdiðimiz Spor Haberleri ile bitiriyoruz. Hoþca kalýn... Prof. Dr. Aysel Aziz

2 Haber Turu Stratejik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (YUSAM) kuruldu Üniversitemiz bünyesinde stratejik uygulama ve araþtýrma merkezi kuruldu. Yeditepe Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (YÜSAM) adýyla kurulan merkezin müdürlüðüne, Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Dekan yardýmcýsý ve Ýktisat Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Vural Savaþ getirildi. Merkez, Türkiye nin uluslararasý iliþkilerini incelemek ve bu alandaki siyasal, askeri, sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel strateji seçeneklerini belirleyerek, bunlarý kamuoyuna yansýtacak bilimsel çalýþmalar yapma amacý ile kuruldu. YÜSAM Müdürü Prof. Dr. Vural Savaþ, Merkez hakkýnda þu bilgileri verdi:...türkiye nin Avrupa yla iliþkileri, Ortadoðu da özellikle Irak ta meydana gelen geliþmeler, Çin in yeniden bir süper güç haline gelerek dünya politikasýnda yer almaya baþlamasý üzerine Senatomuz, dünya dýþ politikasýnda ve uluslararasý iliþkilerde meydana gelen bu geliþmeleri yakýndan izleme lüzumunu duydu. Bu nedenle böyle bir merkezin kurulmasýna karar verildi... Merkezin yürüteceði çalýþmalara da deðinen Prof. Dr. Savaþ, YÜSAM olarak ilk faaliyetlerinin, ABD ve Rusya nýn dýþ politikasý, Kafkasya ve Orta Asya da kuvvet dengeleri ve Türkiye nin ulusal güvenliði açýsýndan yapýlmasý gerekenler baþlýklarý altýnda toplanabilecek konularý kapsayan bir seri konferans dizisi olduðunu belirtti. Dünyada su sorunu ve Türkiye nin akarsularý konulu geniþ soluklu bir araþtýrma baþlatacaklarýný da ifade eden Savaþ;...Su petrolden sonra önem kazanan ikinci bir doðal kaynak. Yaklaþýk on yýldan beri uluslararasý platformda su kaynaklarýyla ilgili çalýþmalar yapýlmakta. Özellikle Fýrat ve Dicle nehirlerimizin, Ortadoðu ülkeleri açýsýndan önem taþýmasý nedeniyle, çeþitli uluslararasý örgütler Fýrat, Dicle, Keban ve Atatürk barajlarýyla ilgili kendilerine göre birtakým önerilerde bulunmakta, planlar hazýrlamaktadýr. Bu nedenle, ilk uzun dönemli araþtýrma projesi olarak bu konuyu ele almak istiyoruz. Bu amaçla, baþta Devlet Su Ýþleri olmak üzere konuyla yakýndan ilgili kamu kuruluþlarýyla, üniversitelerimizde bu konuya eðilen bilim adamlarý ve uluslararasý kuruluþlarla iþbirliði yapacaðýz... dedi. Merkez çalýþmalarýný yurt dýþýnda benzer kuruluþlarla da sürdürüyor. Pakistan ve Gürcistan dan gelen iki heyet de Temmuz ayý içerisinde merkezi ziyaret etti. Ýslamabad Araþtýrmalar Enstitüsü nden Dr. Shireen M. Mazari ve Güney Kafkasya Bölgesel Araþtýrmalar Enstitüsü nden Alexander Russebley baþkanlýðýnda gelen heyetlerle, dünya ve bölge sorunlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Soldan saða; YÜSAM Yönetim Kurulundan Yrd. Doç. Dr. Jyldyz Uzakova, Doç. Dr. Mesut Caþýn, Yrd. Doç. Dr. Natalya Shevchik, Prof. Dr. Ali Fuat Borovalý ve Prof. Dr. Vural Savaþ, Gürcistan South Caucasus Institute of Regional Studies (SCIRS) ile 14 Temmuz 2005 tarihinde yapýlan toplantýda... 1

3 Haber Turu Hukuk Eðitimi Uluslararasý 2. Yýllýk Konferansý Üniversitemizde yapýldý 2 Hukuk Fakültesi, 3-6 Temmuz 2005 tarihleri arasýnda Hukuk Eðitimi Uluslararasý Konsorsiyumu Ýkinci Yýllýk Konferansý ný gerçekleþtirdi. Konferansa, aralarýnda Ýsrail, Japonya, Kolombiya, Meksika, Rusya, Þili ve Ukrayna nýn da bulunduðu 23 ülkeden 35 hukuk fakültesi dekaný katýldý. Konferansta söz alan dekanlar, fakültelerini tanýtan konuþmalar yaptý. Prof. Dr. Milstein, hukuk klinik eðitimine iliþkin açýklamalarda bulunurken, Prof. Dr. Grossman, hukuk derslerinin tartýþmalý geçmesi gerektiðini, amacýn, öðrencinin derse fiilen katýlýmýný saðlamak olduðunu vurguladý. Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Peter Christian Müller Graf, derslerin nasýl olmasý gerektiði konusunda her ülkenin kendine özgü yöntemleri olabileceðini belirtirken, Hindistan Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Rapayya da öðrencilerin derslere hazýrlýklý gelmeleri gerektiðini aksi halde baþarýlý bir aktif eðitim Avrupa Hukuku ve Uluslararasý Hukuk Yaz Akademisi yapýldý Hukuk Fakültemiz geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Avrupa Hukuku ve Uluslararasý Hukuk Yaz Akademisi programýný gerçekleþtirdi Temmuz 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen programa Avrupa ve ABD nin önde gelen hukukçularý, bilim adamlarý ve uzmanlarý ders ve seminerler verdi. Yurt dýþýndan da çok sayýda katýlýmcýnýn olduðu programa, American University Washington College of Law Dekaný (OAS Ýnsan Haklarý Mahkemesi eski baþkaný ve BM Ýþkence Komitesi üyesi) Prof. Dr. Claudio Grossman, Avrupa Adalet Divaný eski Advocate-generalllerinden ve Baker & McKenzie European Law Center eski Baþkaný Prof. Dr. Carl Otto Lenz ve Avrupa Parlamentosunda yýllarý arasýnda Türkiye-AB Karma Parlamentosu Komisyonu üyeliði yapan Richard Balfe de yaz akademisinde ders ve seminerler veren isimler arasýndaydý. Geçtiðimiz yýllarda Almanya'daki üniversitelerde okuyan Türk gençlerinin katýldýðý Yaz Akademisine bu yýl Japonya, Hollanda, Romanya, Almanya baþta olmak üzere deðiþik ülkelerden yabancý öðrenciler de katýldý. Ayrýca ODTÜ, Ýstanbul Üniversitesi ve Erzincan Hukuk Fakültesi gibi deðiþik yükseköðretim kurumlarýnda öðretim üyesi ve araþtýrma görevlisi olarak çalýþanlar da Yaz Akademisi ne yoðun ilgi gösterdiler. Programa medyanýn da yoðun ilgisi oldu. olamayacaðýný söyledi. University of Pennsylvania'dan Prof. Dr. Alan Lerner, klinik eðitim konusunda toplantý salonunda bulunanlarýn katýlýmý ile bazý uygulamalý çalýþmalar yaparak konularý irdeledi. Konferansta, Haifa Üniversitesi nden Prof. Dr. Shulamit Almog ise Hukuk eðitiminde teknolojinin kullanýlmasý konulu tebliðinde power point sunumlarýna iliþkin ülkesinde yaþanan tartýþmalarý ve kullanýlan diðer teknolojileri anlattý. Japonya'da hukuk eðitimi konusunda önemli deðiþiklikler olmasý dikkate alýnarak özel bir oturum yapýldý. Japonya'dan Dekan Prof. Dr. Masahiko Omura ve diðer Japon profesörler ve bu ülkede görev yapmakta olan Prof. Dr. Malcolm Smith, Japonya daki hukuk eðitim ile ilgili ayrýntýlý açýklamalarda bulundular. Hukuk Fakültemiz, uluslararasý üne sahip hukuk fakülteleri ile antlaþmalar imzaladý Hukuk Fakültemiz ile bir kýsým Avrupa ülkeleri hukuk fakülteleri arasýnda öðrenci ve öðretim üyesi deðiþ tokuþ programlarý baþlatýldý. Bu konuda ilk anlaþma Kopenhag Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile yapýldý. Hukuk Fakültesi ile Erasmus-Sokrates Anlaþmasý imzalalandý. Kopenhag Uluslararasý Ýliþkiler Dekan Yardýmcýsý Majken Hjorte ile Hukuk Fakültemiz Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu bir anlaþma imzaladý. Ayný þekilde, Salzburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. K. Schmöller in Üniversitemize yapmýþ olduðu gezinin ardýndan ise, Salzburg Üniversitesi ile Yeditepe Üniversitesi arasýnda Erasmus- Sokrates anlaþmasý imzalandý. Bu anlaþma çerçevesinde döneminde öðrencilerin karþýlýklý olarak ders alma olanaklarý gerçekleþiyor.

4 Haber Turu Güneþ Arabasý Projesi basýna tanýtýldý Prof. Dr. Aslan, arabanýn çalýþmasýný ise þöyle açýkladý;...güneþ enerjili otomobilin çalýþmasýnda üç aþama var: Birinci aþamada, aracýn yüzeyine yerleþtirilen güneþ hücreleri ýþýnlarý topluyor. Bu ýþýnlar ikinci aþamada elektrik enerjisine çevrilerek bir aküde toplanýyor. Son aþamada ise aküden elde edilen elektrik enerjisi motora verilerek aracýn hareket etmesi saðlanýyor. Aracýn en ilginç parçasý ise rejenerasyon denilen iþlevi gören kontrol devresi. Bu sistem sayesinde frene bastýðýnýz zaman ve yokuþ aþaðý giderken, araç içindeki bir devre sayesinde yeniden elektrik üretip akülere yükleniyor. Yani araç kendi kendine yolda giderken bile yakýt yenilemesi yapýyor.... Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve proje grubu Güneþ Arabasý Projesi tanýtýmýnda... Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öðretim görevlisi Prof. Dr. Necdet Aslan ýn baþkanlýðýný yürüttüðü Güneþ Arabasý Projesi (YÜGAT) 10 Aðustos 2005 tarihinde basýna tanýtýldý. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Rektör yardýmcýlarý, fakülte dekanlarý, öðretim elemanlarý ve öðrencilerin katýldýklarý törende Baþkan Dalan, Güneþ Arabasý Projesine verdiði desteði ve bu ekibe duyduðu güveni vurguladý. YEDÝTEPEHABER in geçen sayýsýnda da belirttiðimiz gibi, Güneþ Arabasý Projesi için Üniversitenin çeþitli bölümlerinden yaklaþýk 20 öðrenciden oluþan bir grup oluþturuldu. Projenin baþkanlýðýný ise Fizik Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Necdet Aslan yürüttü. Projeye Fizik Bölümü araþtýrma görevlileri Kenan Þentürk ve Murat Erentürk, Elektronik Mühendisliði Bölümü araþtýrma görevlisi Murat Þehirlioðlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü araþtýrma görevlisi Özgür Sadiç, projenin dokümantasyon danýþmaný olarak elektronik mühendisi Mehmet Tayfur Doðan ve takým öðrencileri Ali Demir, Aykut Par, Ahmet Rasih Kayalýoðlu, Burcu Bilkay, Deniz Daðlý, Dilek Terzi, Doðan Yeþil, Duygu Torun, Duygu Ügüdür, Ersin Hüseyinoðlu, Esra Kaya, Güneþ Daðlý, Güliz Ýnan, Hacire Uður, Ýlker Yer, Kaan Kocagöncü, Kadir Erdem, Onur Tok, Öznur Esra Uysallý, Papatya Ceylan, Rabia Öner, Seçkin Yýlmaz, Tuba Þen ve Yakup Tüfekçi katýldý. Basýn toplantýsýnda projenin mimarý Prof. Dr. Necdet Aslan tarafýndan verilen bilgiye göre, araç üç tekerlekli. Ön tekerlekler sadece yön tayin ediyor. Direksiyon ortada. Debriyaj vites ise yok. Gaza basýnca çalýþan bir potansiyometre var. Motor, hýzýný ve gücünü kendi ayarlýyor. Bu hýz saatte km ye çýkabiliyor. Doðrudan sürüþ (direct drive) teknolojisi ile çalýþan güneþ arabasýnýn özelliði, aracýn hareketli kýsmýnda herhangi bir kayýþ ve zincir gibi aktarma ile ilgili bir sistemin olmamasý. YÜGAT ýn tanýtýmý medyada da geniþ yanký uyandýrdý. Yapým aþamasýndan bitim aþamasýna kadar projeyle yakýndan ilgilenen basýn, projenin bitiminde düzenlenen törende de yalnýz býrakmadý ve YÜGAT çeþitli kanallarýn haber bültenlerinde yer aldý. Vatan ve Dünya gazeteleri konuya geniþ yer verdiler. Mimarlýk-Mühendislik Fakültesi binasý önündeki tanýtýmdan bir görüntü... 3

5 Haber Turu YÜGAT Formula - g yarýþlarýnda 3. oldu Yeditepe Üniversitesi Güneþ arabasý (YÜGAT), TÜBÝTAK tarafýndan 30 Aðustos 2005 tarihinde düzenlenen Formula-g yarýþýnda katýldý ve 3. oldu. Yarýþ konusunda bilgisine baþvurduðumuz proje sorumlusu Prof. Dr. Necdet Aslan, yarýþ hakkýnda þunlarý söyledi:...türkiye 3. lüðü çok büyük bir baþarý, baþlangýçta 17 üniversite yarýþmaya katýldý, 1 üniversite yarýþtan çekildi, 2 üniversite de birleþti ve toplam 15 takým ile Türkiye çapýnda yarýþtýk. Bir kaç üniversite çok büyük paralar harcadý, dolar civarýnda para harcayarak CNC tezgahlarýnda gövde tasarýmý yaptýrdýlar... Prof. Dr. Arslan yarýþa nasýl hazýrlandýklarý konusunda ise þöyle dedi:...biz tasarýmý Yeditepe Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü mezunu Selçuk Özmumcu ile birlikte bilgisayar ortamýnda gerçekleþtirdik ve sonra da gövdeyi kendi olanaklarýmýzla fiberglass malzemesi kullanarak yaptýk. Ayrýca þaseyi yine kendi tasarýmýmýza göre alüminyum kullanarak gerçekleþtirdik. Bunun yapýmý sýrasýnda Tutku Denizcilik ten (Efrahim Ügüdür) sponsorluk almamýz tasarýmýmýzý hýzlandýrdý. Ön takýmlarýn, motor baðlantýlarýnýn, fren aksamý yapýmý sýrasýnda Bostancý Sanayi Sitesinden destek aldýk. Bu projede bana yardýmcý olan Fizik Bölümü araþtýrma görevlileri Kenan Þentürk ve Murat Yeditepe Üniversitesi ekibi Formula g yarýþlarýnda... Erentürk, Elektronik Mühendisliði Bölümü araþtýrma görevlisi Murat Þehirlioðlu na (þu anda kaza geçirdiði için hastanede) ve bu projede gece gündüz birfiil çalýþan diðer öðrencilere ve Sosyal Bilimler Enstitüsü araþtýrma görevlisi Özgür Sadiç e ayrýca teþekkür ederim yýl sonra gelen diploma Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, 27 Temmuz 2005 tarihinde, 1965 yýlýnda mezun olduðu Ýstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliðinden diplomasýný aldý. ÝTÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Karadoðan, Üniversiteden mezuniyetinden tam 40 yýl sonra Bedrettin Dalan ý Üniversitemizde ziyaret ederek diplomasýný verdi. Diplomasýný alýrken çok duygulu anlar yaþayan Dalan, Üniversitemize gelerek diploma getirme zahmetine giren Rektöre ve birlikte geldiði hocalara teþekkür etti. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ÝTÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Karadoðan dan diplomasýný alýrken...

6 Haber Turu Görevden ayrýlan yöneticilere plaket Yeditepe Üniversitesinin üst kademlelerinde yönetici olarak bulunan ve görevlerinden ayrýlan hocalarýmýza yapýlan bir törenle plaketler verildi. Uzun yýllar Rektör Yardýmcýlýðýnda bulunan Prof. Dr. Aysel Aziz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlýðýnda bulunan eski dekanlar Prof. Dr. Perihan Gökçe ve Prof. Dr. Cemil Ata, Fen Edebiyat Fakültesi eski Dekanlarý Prof. Dr. Cevat Çapan ve Prof. Dr. Süheyla Artemel, Hukuk Fakültesi eski Dekaný Prof. Dr. Yaþar Gürbüz ile Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdülgaffar Aðaoðlu na plaket verilmek üzere yapýlan toplantýya, çok sayýda akademisyen katýldý. 22 Haziran 2005 tarihinde Rektörlük 5. kat Üzeyir Garih Salonunda yapýlan toplantýda ilk konuþmayý Rektör Yardýmcýsý (Provost) Prof. Dr. Atilla Dicle yaptý. Görevden ayrýlan yöneticilere teþekkür ettikten sonra, biraz geç olmakla birlikte bundan sonra bu tür törenleri devam ettireceklerini söyledi. Törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan da birer konuþma yaparak görevden ayrýlan yöneticilere teþekkür ettikten sonra her fakültenin yeni dekanlarý eski dekan ya da dekanlara plaketlerini, yaptýklarý hizmetleri anlatan kýsa birer konuþmanýn ardýndan verdiler. Tören 5. kat fuayesinde verilen bir kokteyl ile sona erdi. 5 Prof. Dr. Aysel Aziz ve Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Suat Anar... Prof. Dr. Süheyla Artemel ve Prof. Dr. Ahmet Ýnce... Prof. Dr. Yaþar Gürbüz ve Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu... Prof. Dr. Bike Kocaoðlu ve Prof. Dr. Perihan Gökçe... Prof. Dr. Abdülgaffar Aðaoðlu ve Prof. Dr. Ömer Gökay... Prof. Dr. Bike Kocaoðlu ve Prof. Dr. Cemil Ata...

7 Haber Turu Üçüncü milenyumun saðlýk gündemi baþlýklý dünya kongresi yapýldý alanýndaki eþitsizliklerin yanýsýra yeni hastalýk türlerinin ortaya çýkmasý da insanlýðýn gündemindedir. Sosyal bilimcilerle týp ve saðlýk uzmanlarýnýn yaklaþýmlarýnýn ve deneyimlerinin disiplinlerarasý bir ortamda buluþmasý yeni milenyumun baþýnda bugün insanlýðýn vardýðý noktalarý algýlamamýz için büyük bir fýrsat oluþturacaktýr. Sosyal Bilimler ve Saðlýk Uluslararasý Forumu nun (SOBÝSUF) 2005 Dünya Kongresi bu birleþmeyi gerçekleþtirmeyi hedeflemektedir. Bildirge hazýrlanýrken, her çalýþtayda, kendi konusu çerçevesinde üç baþlýk altýnda bir deðerlendirme yapýldý: Mevcut durumun deðerlendirilmesi ve özetlenmesi, Mevcut durum karþýsýnda önerilebilecek politikalar ve Bilimin vardýðý sýnýrlar göz önüne alýnarak gelecek için araþtýrma öncelikleri. 6 Soldan saða; Dünya Felsefe Federasyonu eski Baþkaný Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, Dünya Pediatri Baþkaný Prof. Dr. Adenike Grange ve Uluslararasý Çocuk Merkezi Müdürü Prof. Dr. Münevver Bertan... Sosyal Bilimler ve Saðlýk Uluslararasý Forumu (International Forum for Social Sciences and Health / IFSSH) nun Üçüncü milenyumun saðlýk gündemi baþlýklý Dünya kongresi Aðustos 2005 tarihlerinde Türkiye nin ev sahipliðinde Üniversitemizde gerçekleþtirildi. Toplantýya 5 kýtadan, 43 ülkeden, 200 ü yurt dýþýndan ve 100 ü yurt içinden toplam 300 katýlýmcý bildiri sunarak veya tartýþmacý olarak katýldý. Önümüzdeki yüzyýlda tüm insanlýðý ve ülkemizi ilgilendiren saðlýk konularý ve sorunlarý 37 çalýþtay aracýlýðý ile dört gün boyunca konu uzmanlarý tarafýndan tartýþýldý ve oturumlarda geliþtirilen öneri ve katkýlar doðrultusunda bir bildirge yazýldý. Alma Ata, Kahire, Kyoto bildirgeleri gibi Ýstanbul bildirgesi olarak hazýrlanan metnin de ulusal ve uluslararasý kamu ve sivil toplum kuruluþlarýna politika önerileri getirmesi, ýþýk tutmasý bekleniyor. Sosyal Bilimler ve Saðlýk Uluslararasý Forumu (SOBÝSUF) (The International Forum for Social Sciences and Health IFSSH) sosyal bilimler ve saðlýk alanlarýný kapsayan, günümüz gündemini oluþturan önemli konularda bugünün deðerlendirmesinin yapýlacaðý ve ileriye yönelik tartýþmalarýn yer alacaðý evrensel bir platform oluþturmayý amaçlamaktadýr. Terör ve savaþýn gölgesinde baþlayan 21. yüzyýl saðlýk, hastalýk, ölüm ve doðum kavramlarýnýn politika oluþturmaya yönelik sosyal anlamlandýrmalarýnýn yeniden deðerlendirilmesini gerekli kýlmaktadýr. Teknoloji ve enformatik alanýnda bugüne dek görülmeyen olaðanüstü geliþmeler ve yeniliklerin yanýsýra, halen baþedilememiþ olan dünya çapýnda yoksulluk, hastalýk ve süregelen salgýnlar eþlik etmektedir. Saðlýk Kongrenin nihai amaçlarý arasýnda yer alan bildirge, sekiz ana tema etrafýnda toplandý: Yaþ dönemleri konularý ve sorunlarý, Bulaþýcý ve diðer hastalýklarýn anlaþýlmasý, önlenmesi, Yaþam tarzlarý, davranýþlar, tutumlar, Saðlýða iliþkin politikalarýn ve anlayýþlarýn geliþtirilmesi, deðerlendirilmesi, Þiddet, çatýþma ve bilinçli zarar vermeden kaynaklanan saðlýk sorunlarý, Ekoloji ve saðlýk, Araþtýrma yöntemleri ve Saðlýk iletiþimi ve eðitimi. Sosyal Bilimler ve Saðlýk Uluslararasý Forumu yönetim kurulu, ABD den Prof. Dr. Judith Justice, Çin den Prof. Dr. Kaining Zhang, Lübnan dan Prof. Dr. Nadim Karam, Meksika dan Dr. Roberto Castro, Nijerya dan Layi Erinosho, Cameroon dan Paul Nkwi ve þu anda Forum un Yönetim Kurulu Baþkaný olan Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Akile Gürsoy dan oluþuyor (konu ile ilgili ayrýntýlý bilgi için e bakýlabilir). Soldan saða; Prof. Dr. Akile Gürsoy, Prof. Dr. Albert Wertheimer, Dr. Duncan Peterson ve bir katýlýmcý...

8 Haber Turu 4. Etnobotani Kongresi Üniversitemizde yapýldý Etnobotanik kongreleri dizisinin dördüncüsü Aðustos 2005 tarihleri arasýnda Ýstanbul da Üniversitesimizin ev sahipliðinde yapýldý. Ýlki 1992 de Cordoba da (Ýspanya), ikincisi 1997 de Mexico City de (Meksika) ve üçüncüsü 2001 de Napoli kentinde (Ýtalya) gerçekleþtirilen Kongre, ayný tarihlerde yine Üniversitemizde düzenlenen Sosyal Bilimlerde Saðlýk Forumu (The International Forum for Social Sciences and Health- IFSSH) Dünya Kongresi ile ayný tarihlerde düzenlendi. Her iki kongrenin teknik ve lojistik desteði, açýlýþ kokteyli, gala yemeði ve Kongre sonrasý gezileri gibi etkinlikleri ortak olarak Üniversitemizce saðlandý. Saðlýk Kongresi ile ortaklaþa gerçekleþtirilen çalýþtaydan bir görüntü... Etnobotanik: Çoklu disiplinlerin ve kýtalarýn buluþmasý, kesiþme noktasý (Ethnobotany: At the Junction of the Continents and the Disciplines) (ICEB) adýyla gerçekleþtirilen 2005 Ýstanbul Kongresi nde, doðu ile batýnýn kesiþtiði Ýstanbul da gerçekleþtirilmesiyle ilk kez Avrupa, Amerika, Avustralya kýtalarýndan olduðu kadar Asya nýn pek çok ülkesinden ve Afrika ülkelerinden de katýlýmlar oldu. Farklý disiplinleri kapsayan Etnobotanik dalýnda yeni araþtýrmalarýn sunulduðu, yöntem ve verilerin paylaþýldýðý ICEB 2005 Ýstanbul Kongresi ne 44 ülkeden 65 i yerli bilim insaný olmak üzere toplam 275 bilim insaný katýldý. Kongrede, 100 e yakýn sözlü teblið, 11 panel, 4 plenary konuþma ve 2 çalýþtay yer aldý ve 220 yi aþkýn poster sunumu yapýldý. Biri Dünya Sepetleri, diðeri Ortaçaðda Týp Bilgisi olmak üzere iki de sergi gerçekleþtirildi. Dünya Sepetleri sergisi nde 11 ülkeden 50 sepet sergilendi. Sepetlerin bir bölümü de sergi sonunda Ýstanbul daki Nezahat Gökyiðit Botanik Bahçesi nde oluþturulacak yararlý bitkiler koleksiyonuna baðýþlandý. Etnobotanik alanýnda ülkemizde gerçekleþtirilen bu ilk Kongreye botanikçilerin ve eczacýlarýn yaný sýra farmakolog, antropolog ve arkeologlar, çevre bilimci ve ormancýlar, ziraatçiler ve doða korumayý kendine görev edinmiþ çeþitli sivil toplum örgütleri de katýldý. Bilim insanlarýnýn birlikte projeler üretmesini teþvik amacýyla 4 yýlda bir farklý bir ülkede toplanan Etnobotanik Kongresinin 5. si, 2009 yýlýnda Arjantin de yapýlacak. Toplantý yürütücülüðünü Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü öðretim elemanlarýndan Dr. Zafer Füsun Ertuð un yaptýðý Kongre nin sonuç bildirgesi Ekim ayý içinde (www.iceb2005.com) sitesinde yayýnlanacak. Antropoloji Bölümüne Hollanda dan ziyaret Hollanda Nijmegen Üniversitesi Centre for Pacific and East Asian Studies Müdürü Dr. Toon van Meijl ve Antropoloji Bölümünden 23 lisans öðrencisi 6 Mayýs 2005 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etti. Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Akile Gürsoy, Bölüm öðretim üyeleri ve araþtýrma görevlilerinin konuklarla yaptýðý toplantýda, akademik programlar ve olasý öðrenci deðiþim programlarý görüþüldü. Toplantýda ayrýca antropolojinin güncel önemi ve sorunlarý da tartýþýldý. Dr. Toon van Meijl ve öðrenciler hem Antropoloji Bölümümüzü hem de 26 Aðustos Yerleþimini çok beðendiklerini, gördüklerinden çok etkilendiklerini söylediler.

9 Haber Turu Göstergebilimde buluþma VIII yapýldý Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan 13 Mayýs 2005 tarihinde Göstergebilimde buluþma VIII baþlýklý öðrenci seminerlerinin sekizincisini düzenledi. Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Fatma Erkman ýn koordinatörlüðünde düzenlenen seminer, Yeditepe Üniversitesinden Türk Dili ve Edebiyatý ile Antropoloji Bölümü öðrencilerinin yanýsýra, Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü öðrencilerinin sunduðu bildirilerle gerçekleþtirildi. Seminer sýrasýnda, daha önce düzenlenen yedi toplantýnýn tanýtým afiþleri ve diðer görsel malzemelerinden oluþan bir sergi de açýldý. Toplantýdan bir görüntü... 8 Teknolojik Eðitim ve Sertifikasyon Programlarý düzenlendi Ýletiþim Fakültemiz Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü ve Bilkom Biliþim Hizmetleri A.Þ. uzun zamandýr iþbirliði içerisinde. Bu iþbirliði çerçevesinde, ilki 2003 yýlýnda gerçekleþtirilen Teknolojik Eðitim ve Sertifikasyon Programlarýnýn 3. sü Haziran 2005 tarihlerinde düzenlendi. Türkiye genelinde 38 üniversiteden Ýletiþim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Bilgisayar ve Elektronik Bölümlerinde görevli 56 öðretim elemanýnýn katýlýmý ile Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü laboratuvarlarýnda düzenlenen eðitimler baþarýyla tamamlandý. Bu sertifikasyon programý kapsamýnda video, efekt, animasyon, kurgu, montaj, DVD kurgu-montaj ve Apple Ýþletim Sistemi ile Adobe Kurumsal ürünlerinin eðitimini yapýldý. Ayrýca etkinlik sýrasýnda sektörel dergiler, gazeteler ve televizyon kanallarý Üniversitemiz ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü tanýtýmýna yönelik yayýnlar yapýldý. Ýstanbul dýþýndan gelen akademisyenler, eðitim süresince Üniversitemiz öðrenci otelinde ve Þile Doða Club Tesislerinde konakladýlar. IFLA toplantýsýna katýldýk Büyük bir hýzla geliþen Merkez Kütüphanemiz, adýný uluslar arasý toplantýlarda da duyuruyor. Yeni adý ile Üniversite Bilgi Merkezi / Knowledge Center (Merkez kütüphanesi) Müdürü Filiz Çermen, Aðustos 2005 tarihleri arasýnda Oslo/Norveç te A Voyage of Discovery adlý 71. IFLA (International Federation Library Association) konferansýna katýldý. 117 ülkeden 4500 kütüphanecinin buluþtuðu bu toplantýda, kütüphane ve kütüphanecilik alaný ile ilgili 120 stand yer aldý ve Doküman saðlama ve bilgi paylaþýmý, Bilinçli koleksiyon geliþtirme, Dokümanlarýn bibliografik kontrolü, Görsel iþitsel dokümanlarýn geliþtirilmesi, Görme özürlülere kütüphanelerde hizmet, Bilgi Belge Yönetimi, Dokümanlarýn korunmasý ve muhafazasý, Gelecek nesle bilgi aktarýmýnda karþýlaþýlan tehlikeler, gerekli önlemler ve Bilgi Merkezleri arasýnda iþbirliði gibi konular tartýþýldý. Kütüphanemiz, e-t.c. Resmi Gazete veritabanýný kullanýma açtý. Veritabanýna eriþmek için adresindeki duyurulardan Kütüphane Online Veritabanlarý ný týklayýnýz. YEDÝTEPEHABER

10 Haber Turu Güzel Sanatlar Fakültesi yýlsonu sergisi Rektörlük Binasý sergi alanýndan bir görüntü... Güzel Sanatlar Fakültesinin her yýl tüm bölümleriyle geleneksel olarak düzenlediði yýl sonu sergisi 1-10 Haziran tarihlerinde Rektörlük Binasý 5. katta düzenlendi eðitim yýlýnda hazýrlanan öðrenci çalýþmalarýný içeren sergide; n Moda ve Tekstil Tasarýmý Bölümünden 25 öðrencinin 20 kýyafet tasarýmý ve 40 adet kaðýt üstüne çalýþmalarý; n Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümünden 40 öðrencinin kurabiye, zeytinyaðý þiþe tasarýmý ve resim çalýþmalarý; n Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümünden 25 öðrencinin projeleri; n Sanat ve Tasarým Bölümünden 19 öðrencinin 4 adet pano ve 6 maket çalýþmasý; n Ýç Mimarlýk Bölümünden 170 öðrencinin 35 deneysel tasarým çalýþmasý, 25 projesi ve 100 temel sanat eðitimi çalýþmalarý; n Plastik Sanatlar Bölümünden 19 öðrencinin 20 resim, 10 heykel ve 10 seramik çalýþmasý; n Grafik Tasarýmý Bölümünden 50 öðrencinin 10 grafik çalýþmasý; n Peyzaj Mimarlýðý Bölümünden 10 öðrencinin 10 projesi; n Tiyatro Bölümünden 15 öðrencinin 10 pano çalýþmasý ve 8 strafor üzerine fotoðraf çalýþmasý sergilendi. Sergiden bir görüntü... 9 Yýl sonu sergisinde ayrýca Moda ve Tekstil Bölümünce bir de defile yapýldý. Moda ve Tekstil Tasarýmý Bölümü sergi alaný...

11 Haber Turu Radyo TV ve Sinema Bölümü öðrenci ürünleri sergisi Prof. Dr. Aysel Aziz konuklara sergi ile ilgili bilgi verirken Türk sofra ritüelleri atölye çalýþmasý yapýldý Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü tarafýndan düzenlenen Türk sofra ritüelleri atölye çalýþmasýna bu Bölümden 9, Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümünden 7 ve Ýç Mimarlýk Bölümünden 3 öðrenciden oluþan toplam altý grup katýldý. Amacý, katýlýmcý gruplar tarafýndan seçilecek bir sofra ritüelinin üç aþamalý araþtýrýlmasý olan atölye çalýþmasýnda, seçilen sofra ritüelinin gelenekleri ve doðrularýnýn ortaya konmasý, sosyal iliþki ve gelenek baðlantýsýnýn tanýmlanmasý ve sosyal iliþkilerle geleneklerinin çaðdaþ þehir yaþamýna uygun biçimde yorumlanmasý/ tasarlanmasý yapýldý. Ýletiþim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü tarafýndan öðretim yýlýndaki öðrenci çalýþmalarýný içeren bir Öðrenci ürünleri sergisi düzenlendi. 26 Mayýs - 3 Haziran 2005 tarihleri arasýnda, Ýletiþim Fakültesi 3. kat Cep Sinemasý ve fuayesinde bir kokteyl ile açýlan sergide 2., 3. ve 4. sýnýf öðrencilerinin ürünleri sergilendi. Dört dersin çalýþmalarýndan oluþan bu ortak sergide, öðretim görevlisi Sevil Çörekçi nin yürüttüðü Görsel Tasarým ve Grafik dersi için hazýrlanan film ve tanýtým afiþleri, dergi kapak tasarýmlarý ve jenerikler sergilendi. Yrd. Doç. Dr. Berrin Yanýkkaya nýn yürüttüðü Medya Analizleri dersi için hazýrlanan kolaj, afiþ çalýþmalarý, el ilanlar ve medya derlemeleri de Sergi de sunuldu. Yrd. Doç. Dr. Erkan Büker in yürüttüðü Video Prodüksiyon II ve Yrd. Doç. Dr. Ayla Kanbur un yürüttüðü Kýsa Film Yapýmý dersleri için hazýrlanan kýsa filmler ise sergi sýrasýnda izlendi. Atölye çalýþmasýnda Türk mutfaðýnýn seçilmesinin nedeni, raký sofrasý, kebap sofrasý, ocak baþý sofrasý, muhallebici sofrasý ve saray sofrasý.. gibi birbirinden farklý birçok sofra ritüelini içinde barýndýrmasý... Bütün bu ritüeller zaman içinde kendi sosyal iliþkilerini, piþirme adetlerini ve sofra adaplarýný oluþturmuþ. Kebap sofrasý çalýþmasý kapsamýnda sunulan bir öðrenci iþi... Atölye çalýþmasýna öðrenciler yanýnda profesyoneller ile öðretim elemanlarý da katýldý. Çalýþmada Muhallebi Sofrasý: Sütçatan, Kahvaltý Sofrasý: Yerinden, Ýþkembe Sofrasý: Ye-Kaç, Meyhane Sofrasý: Mey-le Meyhane ve Dürümcü Sofrasý: Dür-Ye Meyhane projeleri gerçekleþtirildi.

12 Haber Turu Öðrencilerin sektör ziyaretleri Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü öðrencileri, Bölüm öðretim görevlilerinden Emre Günal eþliðinde, 11 Nisan ve 2 Mayýs 2005 tarihlerinde üniversite - sanayi iþbirliði doðrultusunda sektör ziyaretlerinde bulundular. OMCO Ýstanbul Kalýp Sanayii A.Þ ve TOFAÞ Türk Otomotiv Sanayii A.Þ. tesislerinde uzman kiþiler tarafýndan gezdirilen ekip üretimde kullanýlan makine parký, ürün tasarýmlarýnda tasarýmcýlarýn sorumluluðu ve iþletmenin beklentileri hakkýnda teorik ve pratik olarak bilgilendirildiler. Üniversitemizin sanayi ile iþbirliðini kuvvetlendirmek amacýyla 2005 bahar döneminde Pelit Arslan Ahþap Sanayii firmasýyla ortak bir projeye de imza atýldý. Levha karakterli ahþap malzeme üreten Pelit Arslan firmasý Ekim 2005 te gerçekleþtirilecek bir fuar için kendi standýnda fabrikalarý bünyesinde üretilen malzemelerle yapýlmýþ öðrenci projelerine yer vermek amacýyla Bölümle baðlantýya geçti. Fuarda yer alacak öðrenci projeleri için Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý bölümü proje dersi kapsamýnda bu konuyla ilgili olarak bölüm öðretim elemanlarý ve öðrencileri ile birlikte çalýþtý. Projeyi Prof. Dr. Ýlhan Erhan, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Irmak, Yrd. Doç. Dr. Hümanur Baðlý ile araþtýrma görevlileri Ayþe Coþkun ve Ayþem Çakýroðlu yürüttü. 1 Haziran 2005 te açýlan Güzel Sanatlar Fakültesi Dönem Sonu Sergisinde sergilenen proje sonuçlarý, sergi ziyaretçileri, firma yetkilileri ve öðretim elemanlarý tarafýndan beðeniyle karþýlandý. Projenin bundan sonraki aþamasýnda üretilmeye deðer bulunan öðrenci projeleri, öðretim elemanlarý ve firma yetkililerinin de katkýsýyla fuarda sergilenmek üzere üretime geçirilecek. Mezunlarýmýzdan haberler... Geçen sayýmýzda baþladýðýmýz mezunlarýmýzdan haberler köþemizi, yeni gelen mezun haberlerimizle sürdürüyoruz. Bu sayýmýzda sizlere iki mezunumuzdan haberlerimiz var. Sizler de lütfen YEDÝTEPEHABER e mektup, telefon, faks ya da e-posta gibi yollarla, mezunlarýmýzdan haberler ulaþtýrýn... g Þaha Baygül Üniversitemizin ilk mezunlarýndan olan Þaha Baygül, 2000 yýlýnda Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümünden, Bölüm ve Fakülte birincisi ile olarak mezun oldu. Mezuniyetinden sonra, ayný bölümde araþtýrma görevlisi olarak göreve baþladý yýlýnda Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümünde master derecesini aldý yýlýnda ayný Bölümde öðretim görevlisi olarak atandý. Baygül, 2003 yýlýndan beri Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Anabilim Dalýnda doktorasýný yapýyor ve tez aþamasýnda. g N. Burak Topuzlu 2002 Ýletiþim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunlarýndan N. Burak Topuzlu, yýllarýnda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararasý Ekonomi yüksek lisansýný tamamladý yýllarýnda askerlik görevini de tamamlayan Topuzlu, prodüksiyon þirketlerinde dizi, reklam, belgesel ve sinema yapýmlarýnda mekan sorumlusu ve yönetmen asistaný olarak serbest çalýþýyor. 11

13

14

15

16

17 Atamalar 16 Doç. Dr. Selami Sözübir, Týp Fakültesi Çocuk Cerrahisine öðretim üyesi olarak atandý yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesinden mezun oldu yýlýnda baþladýðý Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalý Çocuk Ürolojisi Bilim Dalýnda asistan eðitimini 1997 yýlýnda uzman olarak tamamladý yýlýnda Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalýnda yardýmcý doçent olan Doç. Dr. Sözübir, 2005 yýlýnda doçent oldu. YARDIMCI DOÇENT OLARAK ATANANLAR Eczacýlýk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Gülay Þahin, Analitik Kimya; Týp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Cem Murat Baykal, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum; Yrd. Doç. Dr. Bengi Gürses, Radyodiagnostik; Yrd. Doç. Dr. Nilgün Mutlu, Biyokimya ve Klinik Biyokimya; Yrd. Doç. Dr. Ferda Özkan, Patoloji; Yrd. Doç. Dr. Sibel Poçan, Anesteziyoloji ve Reanimasyon; Yrd. Doç. Dr. Nuriye Ülkem Yakupoðlu, Ýç Hastalýklar / Nef e yardýmcý doçent kadrosuna atandýlar. ÖÐRETÝM GÖREVLÝSÝ OLARAK ATANANLAR Eczacýlýk Fakültesi Fatih Mehmet Müderrisoðlu, Kozmotoloji ye; Diþ Hekimliði Fakültesi Ahmet Hamdi Arslan, Aðýz Diþ ve Çene Hastalýklarý Cerrahisi ne; Fen Edebiyat Fakültesi Ayþe Nur Demiralp Band, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümüne; Týp Fakültesi Arzu Mercan ve Cemil Yýlmaz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon a; Ahmet Oðuzhan Özen, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý na; Deniz Duman, Dermatoloji ye; Murat Kalaycý, Genel Cerrahi ye; Suna Soysal, Ýlk ve Acil Yardým a; Meserret Geysu Karlýkaya, Nöroloji ye; Nil Çomunoðlu, Patoloji ye öðretim görevlisi olarak atandýlar. ARAÞTIRMA GÖREVLÝSÝ OLARAK ATANANLAR Fen Edebiyat Fakültesi Öznur Yeldan, Matematik Bölümüne; Hukuk Fakültesi Onur Özcan; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Mehmet Yüce, Ýktisat Bölümüne; Ýletiþim Fakültesi Ayperi Günan, Görsel Ýletiþim ve Tasarýmý Bölümüne; Ceylan Pakkan, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüne; Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Mehmet Emir Yalva, Genetik ve Biyomühendislik Bölümüne; Gül Kale, Mimarlýk Bölümüne; Ticari Bilimler Fakültesi Çaðla Gizem Güreli, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Bölümüne araþtýrma görevlisi olarak atandýlar. OKUTMAN OLARAK ATANANLAR Çiðdem Atilla, Jon Herbert Black, Fatma Asli Canderler, Marwa Eissa, Burçin Bora Gençer, Nilüfer Küçük ve Katja Wilton Matthias Hazýrlýk Okuluna okutman olarak atandýlar. UZMAN OLARAK ATANANLAR Ticari Bilimler Fakültesi Nagehan Kýrkbeþoðlu, Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Bölümüne; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Zeynep Iþýklý, Ýktisat Bölmüne uzman olarak atandýlar. AKADEMÝK YÜKSELTMELER Profesörlük kadrosuna yükseltilenler Doç. Dr. R. Baha Çelik, Týp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon; Doç. Dr. M. Salih Bilal, Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisinde profesör kadrosuna yükseltildiler ve atandýlar. Doçentlik kadrosuna yükseltilenler Yrd. Doç. Dr. Cihat Nazmi Baran, Týp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiye doçentlik kadrosuna yükseltildi. Yardýmcý doçentliðe yükselmeler Öðr. Gör. Dr. Demet Akýn ve Öðr. Gör. Dr. Burak Özsöðüt, Eczacýlýk Fakültesi Farmakoloji Bölümü; Öðr. Gör. Dr. Didem Nalbantgil, Diþ Hekimliði Fakültesi Ortodonti; Araþ. Gör. Burak Alakent, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümü; Öðr. Gör. Dr. H. Dilek Kaptanoðlu, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Sistem Mühendisliði Bölümü; Uzman Dr. Berna Okudan, Týp Fakültesi Nükleer Týp; Uzman Dr. Ercan Karacaoðlu, Týp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; Uzman Dr. Petek Feriha Arioðlu, Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðuma yardýmcý doçentlik kadrosuna yükseltildiler.

18 Öðretim Görevlisi kadrosuna yükseltilenler Araþ. Gör. Arzu Akbatur, Fen Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü öðretim kadrosuna yükseltildi. Uzman kadrosuna yükseltilenler Araþ. Gör. Müge Ertemli, Güzel Sanatlar Fakültesi Ýç Mimarlýk Bölümü uzman kadrosuna atandý. Diðer atamalar Zehra Cemaliye Akören, Yeditepe Üniversitesi Hastanesine Beslenme ve Diyetetik Bölümüne Diyetisyen; Betül Yalçýn, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Eczanesine Klinik Eczacý; Cahit Coþkun Mahmutoðlu, Rektörlük Genel Sekreterlik Birimine Revir Doktoru olarak atandýlar. ÝDARÝ ATAMALAR Hüseyin Göksel Yeditepe Üniversitesi Hastanesine Baþmüdür olarak atandý yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Elektronik Münendisliði Bölümünden mezun olduktan sonra ayný Bölümde 1985 yüksek lisansýný tamamlayarak yüksek mühendis oldu. Daha önce Bayýndýr Týp Merkezi nde Teknik Hizmetler Müdürü ve daha sonra Genel Müdür Yardýmcýsý, Doðuþ Turizm ve Saðlýk Yatýrýmlarý A.Þ. de Genel Müdür Yardýmcýsý ve Acýbadem Saðlýk Grubu nda Saðlýk Ýþletmeleri Direktörü gibi görevlerde bulunan Göksel Üniversitemize gelmeden önce Seta A.Þ. þirketinde þirket ortaðý olarak çalýþmaktaydý. Yeditepe Üniversitesi Hastanesine müdür olarak atananlar: Pýnar Kýlýç Aksu, Hastane Hasta Hizmetleri Müdürlüðü; Abdurrahman Yunus Sarýyýldýz, Hastane Personel ve Geliþim Müdürlüðü; Ramadan Müezzinoðlu, Biyomedikal Sistemler Müdürlüðü; Ýbrahim Kahveci, Bilgi Sistemleri Müdürlüðü. Diðer atamalar Zehra Cemaliye Akören, Yeditepe Üniversitesi Hastanesine Beslenme ve Diyetetik Bölümüne Diyetisyen; Betül Yalçýn, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Eczanesine Klinik Eczacý; Cahit Coþkun Mahmutoðlu, Rektörlük Genel Sekreterlik Birimine Revir Doktoru. DERGÝ / KÝTAP Yeni Yayýnlarýmýz u Prof. Dr. Nadir Devlet (2005), Studies in the politics, history and culture of Turkic peoples, Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý, Ýst. 17 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Nadir Devlet in Studies in the politics, history and culture of Turkic peoples adlý yeni kitabý, Türki dünyasý ve halklarýnýn politik, güvenlik, tarihsel, kültürel ve uluslararasý iliþkileri üzerine yapýlan araþtýrma ve makalelerden oluþuyor. Beþ bölümden oluþan kitabýn politikadan oluþan birinci bölümünde ele alýnan baþlýca konular güvenlik sorunu, Türkiye nin diðer Türklerle, Ruslarla ve Türki azýnlýklar ile olan iliþkileri incelenmektedir. Tarihsel geliþim üzerine olan ikinci bölümün adý Volga-Ural Bölgesi dir. Bu bölümdeki makaleler 20. yüzyýldaki Tatar/Bashkirs halklarý arasýndaki geliþmelere ayrýlmýþtýr. Kültür üzerine olan üçüncü bölümde, son yýllarda oldukça popüler olan ulusal kimlik sorununu ele alýnmaktadýr. Dördüncü bölüm, uluslarýnýn kimliklerine katkýda bulunan tarihi kiþilerin biyografileri üzerinedir. Beþinci ve son bölüm (raporlar) Turkmen Department of RFE/RL tarafýndan hazýrlandý. Bu bölümde gazete makaleleri, tarihi deðeri olan önemli olaylar verilmektedir. Son on yýldaki politik deðiþiklikler ve eski Sovyetler Birliði ndeki 15 ülkenin baðýmsýz olmasý bazý

19 Yeni Yayýnlarýmýz makalelerin önemini kaybetmesine neden olsa da, bir çoðu hala güncelliðini ve tarihi önemini korumaktadýr. Kitaptaki makaleler, okuyucuya Türki halklarý ve sorunlarýyla ilgili oldukça geniþ bilgi veren, aydýnlatýcý bir çalýþmadýr. u Prof. Dr. Benal Büyükgebiz (2005), Emzirme Rehberi, Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý, Ýst. Üniversitemiz Týp Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Benal Büyükgebiz in el kitabý niteliðinde hazýrladýðý Emzirme rehberi yayýnlandý. Kitapta Anne sütü, Gebelikte emzirme hazýrlýðý, Emzirme, Anneye ait sorunlar, Bebeðe ait sorunlar, Özel durumlarda emzirme ve Anne Beslenmesi alt baþlýklarýnda toplam 127 soruya cevap verildi. Kitap 308 sayfadan oluþuyor. 18u Prof. Dr. Benal Büyükgebiz (2005), 101 soruda bebek beslenmesi, Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý, Ýst. Prof. Dr. Benal Büyükgebiz in annelere yönelik olarak el kitabý niteliðinde hazýrlanan kitapta, Beslenme/Büyüme, Anne sütü, Emzirme, Ek gýdalar ve Geliþme bölümleri yer alýyor. 241 sayfadan oluþan kitabýn beslenmenin yanýnda çocuk geliþimiyle ilgili önemli bilgiler de verilmektedir. u Prof. Dr. Ayseli Usluata ve Doç. Dr. John Rosenbaum (Der.) (2005), Shaping the Future of Communication Research in Europe, Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý: 21, Ýst. Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Ayseli Usluata ve Roy H. Park Scholl of Communications öðretim üyesi Doç. Dr. John Rosenbaum un editörlüðünü yaptýðý Shaping the Future of Communication Research in Europe yayýnlandý. European Communication Association (E.C.A) nýn Nisan 2004 Ýstanbul konferansý sýrasýnda yapýlan sunumlarýn bir derlemesi olan bu kitapta ele alýnan baþlýca konular Ýletiþimin ve Avrupa daki Medya Çalýþmalarýnýn farklý kültür ve bakýþ açýlarýndan ele alýnmasý, konuyla ilgili uzmanlarýn görüþ ve önerilerinin deðerlendirilmesidir. Kitapta yer alan bildiri baþlýklarý: u Dr. Lars Nyre Good communication: A matter of cultural technique ; u Prof. Dr. Ayseli Usluata Communication ethics across national boundaries: A topic of great importance for communication researchers ; u Öðr. Gör. Þaha Baygül ve Araþ. Gör. Banu Gencer Validating the RQ project: Does culture matter? ; u Prof. Dr. Beate Schneider ve Anne- Katrin Arnold A bridge between host and home: The role of Internet communication for cultural identity and integration processes ; u Prof. Dr. Ulla Johnsson-Smaragdi ve Doç. Dr. Micheline Frenette A cross-national study: University students experiences with the Internet ; u Yrd. Doç. Dr. Miyase Christensen Social shaping of technology as as central component of European communication research ; u Prof. Dr. Pertti Hurme ve Yrd. Doç. Dr. Sjoerd de Vries Understanding knowledge networks ; u Prof. Dr. Pertti Hurme Networking and communication in academic organizations ; u Yrd. Doç. Dr. Mehpare Selcan Kaynak Politicis in cyberspace: Beyond the participation pardigm ; u Yrd. Doç. Dr. Yusuf Devran A war through photographs: How ethical were the international and Turkish newspapers in portraying the Iraqi War? ; u Doç. Dr. John Rosenbaum The challenge of teaching journalism ethics: A case study of an American in Bosnia ; u Doç. Dr. Goran Bubas ve Violeta Vidacek-Hains Interpersonal Communicative competence: Empirical analysis of the taxonomy of skills ; u Luis Miguel Poupinha STRATCOM Memorandum for a proposal regarding the development of a research area in strategic communication in Portugal.

20 u Özel ve Kamusal Alanda Kriz Yönetimi (Aralýk 2004), Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý: 20 Saðlýk için Sosyal Bilimler Derneði (SASBÝL) tarafýndan hazýrlanan bu kitap, Nisan 2000 tarihinde Ýstanbul da gerçekleþtirilen Özel ve Kamusal Alanda Kriz Yönetimi toplantýsýnda sunulan bildiri ve oturum konuþmalarýnýn metinlerinden oluþuyor. Toplantý, Aðustos 1999 daki büyük Marmara depreminden hemen yedi ay sonra gerçekleþmiþ ve bu olaydan esinlendi. Kitabýn amacý, Kriz yönetimi gibi güncelliðini kaybetmeyen bir alandaki yeni deneyimleri aktararak bilgi birikimine ve bilinçli bir tartýþma ortamýnýn oluþmasýna katkýda bulunmaktadýr. Ýki temel bölümden oluþan kitapta bildiri, panel ve çalýþtay metinleri yer alýyor. u Prof. Dr. Akile Gürsoy, Prof. Dr. Doðan Altuner ve Prof. Dr. Ahmet Serpil in açýlýþta yaptýklarý konuþma metinleri; u Açýlýþ konferanslarý, Richard Alderslade in WHO perspective and experiences on crisis management ve Judith Shuval ýn Health care and health occupations at the start of the third millennium: Projections for the future ; Serdar Savaþ ýn Dünya Saðlýk Örgütü nün kriz yönetimine iliþkin bakýþ açýsý ve deneyimleri ve Ayþen Bulut un Üçüncü binyýlda saðlýk hizmetleri ve meslekleri: geleceðe yönelik tahminler konulu yorumlarý ile Kriz yönetimi için disiplinlerarasý planlama, Saðlýðýn sosyal belirleyicileri panellerinin bildirileri; u Risk algýlamasý, Travma sonrasý destek ve Devlet ve sivil toplumun rolü ( Etik sorunlar, Lojistik konular, Kriz, iletiþim ve medya ve Marmara Depremi ) konularýndaki bildiriler; 5 ayrý çalýþtayýn konu ve raporlarý: u Ahmet Arzýk Risk algýlama ve ilgili davranýþlar ; u Ýnci User Travma sonrasý destek ; u Jay Fikes Etkili eðitim ; u Hacer Nalbant Kamusal ve özel sigorta sistemleri ; u Tolunay Kolankaya Devlet ve sivil toplumun rolü. u Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2005), Yeditepe Üniversitesi Yayýnlarý, sayý: 1/ 2, cilt: 1, sayý: 2, Ýst. Hukuk Fakültesi tarafýndan çýkarýlan derginin 2. sayýsýnda kamu hukuku ve özel hukuka iliþkin makalelerin yanýnda 10 Ocak 2004 tarihinde Üniversitemizde düzenlenen Ýcra ve iflas kanunu nda 4949 sayýlý kanunla yapýlan deðiþiklikler sempozyumu nda sunulan tebliðlere de yer verildi. 5 ayrý alt baþlýkla yer alan makaleler þöyle: Kamu hukuku u Prof. Dr. Vural Fuat Savaþ, Hukuk ve iktisat ; u Prof. Dr. Bilge Umar, 2863 sayýlý kültür ve tabiat varlýklarýný koruma kanunu na getirilen deðiþiklikler üzerine ; u Prof. Don Wallace, Private capital and infrastructure: Tragic? Useful and pleasant? Inevitable? ; u Av. Okay Durman, The role of soft law in globalisation: a legal perspective ; Yeni Yayýnlarýmýz u Av. Murat Volkan Dülger, Yeni Türk ceza kanunu nda suç ortaklýðý ; Özel hukuk 19 u Prof. Dr. Erhan Adal, Traffic liability (a comparative analysis) ; u Doç. Dr. Nuray Ekþi, ve Doç. Dr. Ali Cem Budak, Hollanda deniz kanunlar ihtilâfý kanununu ; u Doç. Dr. Nuray Ekþi, Türkiye de yapýlan yabancý yatýrýmlara iliþkin mevzuat hakkýnda genel deðerlendirme ; u Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alper Gümüþ, Kýsýtlý ve kýsýtlý olmayan ergin kiþilerin koruma amaçlý özgürlüðünün kýsýtlanmasý... u Yrd. Doç. Dr. Gül Doðan Otelcilik sözleþmesi ; u Araþ. Gör. Nuri Erdem, Vadelerine göre mevduat hesabý türleri ; u Araþ. Gör. Bilge Onaran, Hasta haklarý ; u Av. Zuhal Arýç, Open covers: The wind of change blowing through the insurance market ; Ýcra ve Ýflas Kanunu nda 4949 sayýlý kanunla yapýlan deðiþiklikler: u Prof. Dr. Halûk Kabaalioðlu ve Eraslan Özkaya, açýlýþ konuþmalarý; u Av. Talih Uyar Genel haciz yolu ve kambiyo senetlerine dayalý takibe iliþkin deðiþiklikler ; u Doç. Dr. Abdurrahim Karslý, Ýcra ve iflas kanunu nun 89. Maddesinde 4949 sayýlý kanunla yapýlan deðiþiklikler ; u Prof. Dr. Nevhis Deren Yýldýrým 4949 sayýlý ve tarihli kanun ile yapýlan deðiþiklik çerçevesinde ihtiyati haciz kararlarýnýn hukuki niteliði ve kontrolü ; u Doç. Dr. Muhammet Özekes, Ýcra ve iflas kanunu nda ihtiyati hacze iliþkin deðiþikliklerin deðerlendirilmesi ; u Doç. Dr. Nevhis Deren Yýldýrým ve Doç. Dr. Muhammet Özekes in tebliðleri hakkýndaki soru ve cevaplarý; u Prof. Dr. Kamil Yýldýrým 4949 sayýlý kanunun getirdiði deðiþikliklerle icra iflas kanunu nda yer alan iptal davalarýna ve iflasýn ertelenmesine iliþkin yeni hükümler ; u Doç. Dr. Oðuz Atalay Ýflas hukukundaki yenilikler ; u Dr. Adnan Deynekli, Ýcra ve iflas kanununda 4949 sayýlý kanunla yapýlan

21 Yeni Yayýnlarýmýz 20 sýra cetveline iliþkin deðiþiklikler ; u Prof. Dr. Süha Tanrýver, 4949 sayýlý icra ve iflâs kanunu nda deðiþiklik yapýlmasýna dair kanun un adî konkordato ile ilgili hükümlerde getirmiþ olduðu deðiþikliklerin tespiti ve deðerlendirilmesi ; Ýçtihat kroniði u Prof. Dr. Abdulkadir Arpacý, Kat irtifaklý arsa payýný davacýdan devralmýþ kiþiler açýsýndan KMK. 26/ýý hükmünün uygulanýp uygulanamayacaðý sorunu ; Mevzuat kroniði u Prof. Dr. Bilge Umar, den e kadar geçen dönemde yürürlüðe konan yeni mevzuat ve Resmî Gazete de yayýnlanmýþ Anayasa Mahkemesi kararlarý ya da içtihadý birleþtirme kararlarý ile getirilen medenî usul ve icra-iflas hukukuna iliþkin kurallar, çözümler ; u Av. Serap Zuvin ve Stj. Av. Eylem Çaðrý Afacan, Teknoloji geliþtirme bölgeleri kanunu (teknoparklar) ; Eser incelemesi u Prof. Dr. Bilge Umar, Yavuz Alangoya nýn medenî usul hukuku esaslarý kitabýnýn tanýtýmý ve orada da ele alýnan bazý hukuk sorunlarý üzerine düþünceler. u YEDÝTEPE DE FELSEFE 4 (2005), Yeditepe Yayýnlarý: 25, Ýst. Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafýndan çýkarýlan ve uluslararasý Philosopher s Index te listelenmekte olan Yeditepe de Felsefe adlý yýllýk hakemli kitabýn 4. sayýsý Aðustos 2005 de çýktý. Yeditepe de Felsefe 4 ün içinde yer alan makaleler: u Prof. Dr. Enrico Berti, The Present Relevance Of Aristotle s Thought ; u Dr. Çetin Türkyýlmaz, Varlýk sorunu açýsýndan Aristoteles in metafiziði ve Heidegger ; u Yrd. Doç. Dr. Barry Stocker, Negative infinite judgement: Is Hegel s philosophy a crime? ; u Araþ. Gör. Nazile Kalaycý, Trajik kültür mü, Sokratik kültür mü? Nietzsche nin Sokratik kültürü eleþtirisi ; u Yrd. Doç. Dr. Jason Sender, Tensed truth conditions and tensed truth ; u Dr. Taþkýner Ketenci, Aristoteles in etik görüþünde akýl kavramýnýn yeri ; u Dr. Philippe Huneman, Kant s critique of the leibnizian theory of organisms: An unnoticed cornerstone for criticism? ; u Dr. Çetin Veysel, Horkheimer in eleþtiri kuramýnýn deðerlendirilmesi ; u Yrd. Doç. Dr. Robin Tapley, Just joking: The ethics of humor ; u Dr. Yavuz Adugit, Postmodern etik ve sýkýntýlarý ; u Yrd. Doç. Dr. David Grünberg T- Theoretical single-case ontic probability ; u Yrd. Doç. Dr. Ýlhan Ýnan, How to predict future contingencies. u Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu (2005), Die Wandlungen des Türkenbildes in Europa, Spur Verlag Yayýnlarý, Ýsviçre Yabancý Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu nun Die Wandlungen des Türkenbildes in Europa adýyla Almanca kaleme almýþ olduðu kitabý Ýsviçre de Türk kültürü ile ilgili yayýnlarý ile tanýnan Spur Verlag tarafýndan yayýmlandý. Prof. Dr. Kuran Burçoðlu bu kitabýnda, 11. Yüzyýlda Avrupa da ortaya çýkan ve 1000 yýl boyunca edebiyata, basýna, tarih kitaplarýna, tablolara, karikatürlere ve müziðe yansýyarak çeþitli evrelerden geçip günümüze gelen Türk Ýmgesi nin tarihi ni anlatýyor. Türkiye nin Avrupa Birliði ne giriþinin tartýþýldýðý günümüzde giderek önem kazanan, Avrupa da Türk e Bakýþ ýn zaman zaman nasýl manipüle edildiðinin de altýný çizen kitapta, bu alanda yaklaþýk 17 yýldýr araþtýrmalarýný sürdüren ve Burçoðlu nun eleþtirel bakýþlarýný içeriyor. Kitabý ilginç yapan, Avrupa-Türkiye iliþkileri açýsýndan önemli bir dönüm noktasý yaþanýrken, Avrupalý okurlara ayna tutmasý ve tarihi farklý bir bakýþla yeniden okuyarak onlarý birlikte düþünmeye davet etmesi. Kitap daha geniþ bir kapsamla 2006 yýlýnda Türkçe olarak da yayýmlanacak.

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi 16 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Füsun Akatlý / Deniz Tüysüz Sosyal Tesislerimiz (VIII) ÝSTEK Restoranlarý,

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk YEDÝTEPEHABER 18 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk TÝCARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ LÝSELERÝMÝZÝ AÐIRLADIK ATAMIZI ANDIK FAKÜLTELER ARASI 1. CUMHURÝYET KUPASI ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ PROF. DR. CEVAT

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü

Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü J Janset Yeþilyurt Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Haber Turu 2006 Yaz Okulu Avrupa Kültür Gezisi Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü 2006 yaz okulunu

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

EVRENSEL KiMLiK VURGULANDI

EVRENSEL KiMLiK VURGULANDI CMYK Sorunlarýmýzýn kaynaðý Batý mý Sorunlarýmýzýn Esas Kaynaðý Batý mýdýr? konulu konferans veren Prof. Dr. Necef: "Türkiye'nin sorunlarýnýn kaynaðý aslýnda kendi eksiklikleridir, çözüm de kendi içimizdedir"

Detaylı

"Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.".

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

Hitit te 1 yýlda yapýlanlar. Hitit in yayýn sayýsý artýyor. Prof. Dr. Metin Alkan (Ç.HAK:11) görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde

Hitit te 1 yýlda yapýlanlar. Hitit in yayýn sayýsý artýyor. Prof. Dr. Metin Alkan (Ç.HAK:11) görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde TKDK dan Çorum a 21 milyonluk hibe Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda 2013 yýlýnda Çorum a yapýlan hibe desteði miktarýnýn yaklaþýk

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Merhabalar, Ama unutmamamýz gerekenlerde vardýr.

Merhabalar, Ama unutmamamýz gerekenlerde vardýr. Merhabalar, Haziran Bülten önsözümüz de yenidünyada tüm insanlýðýn ortak deðerlerde buluþmasý bu baðlamda sorumluluk üstlenmesi ve eþit yaþam koþullarýna, kaliteli yaþam çevrelerine, barýþ içinde bir yaþama

Detaylı

Haber-Dosya SAÐLIK GÜNÜ, ÜNÝVERSÝTEMÝZ ELAZIÐ SAÐLIK YÜKSEKOKUL

Haber-Dosya SAÐLIK GÜNÜ, ÜNÝVERSÝTEMÝZ ELAZIÐ SAÐLIK YÜKSEKOKUL FIRAT TIP MERKEZÝNE ORGAN NAKLÝ BÝRÝMÝ KURULACAK Üniversitemiz Fýrat Týp Merkezi nde organ nakli birimi kurulacak. Fýrat Týp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemalettin

Detaylı

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi Yýl:1 Sayý:4 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. Sevgili Öðrenciler, Pamukkale Üniversitesi sadece eðitim verilen, gelen öðrencilerin

Detaylı

Ahlatcý dünya vitrininde

Ahlatcý dünya vitrininde Marka baðýmlýsý olmayýn ýkýþ noktasý orum olan örnek giriþimcilik hikâyesi Ýsmail Koyun ve aðabeyi Ýsmet Koyun, baþlangýç noktasý orum olan sýra dýþý bir giriþimcilik hikâyesinin mimarlarý. Ýsmail Koyun

Detaylı