VENİDOGANDA POLİSİTEMİ SUMMARV

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VENİDOGANDA POLİSİTEMİ SUMMARV"

Transkript

1 VENİDOGANDA POLİSİTEMİ Doç. Dr. Ziyaeddin Al<BAV ("') Dr. Meral İNALHAN ("'""') Dr. Aysel AMAÇ('**) SUMMARV Neonatal polycythemia and hyperviscosity syndrome recently shown that may be associated with a number of life threatening conditions were discussed. Our data of studies about neonatal polycythemia were demons.. treated. Polisitemi, fetusun gestasyonel yaşına göre fizyolojik adaptasyonunu ifade eder[1). Bu olayın son 10 senede hayatı tehdit edecek kadar patolojik nedenlere sebep olduğu, hatta miyadında doğan normal bebeklerde bile gö rülme oranının %2 bulunduğu yapılan son araştırmalarla bildirilmiştir ve neonatal polisitemi bugün güncel bir konu haline gelmiştir (2, 5). Neonatal polisitemi, bir çok otörün fikir birliği ile santral venöz hema.. tokritin %65 veya daha fazla olması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu durum da, hiperviskozite sendromu ile birlikte görülen sayısız hayatı tehdit edi ci bozukluklar artmaktadır. Yenidoğanın eritrositleri erişkin eritrositlerinden daha az deforme ofa.. bilme özelliği gösterirler, viskozite arttıkça doku oksijenizasyonu kolaylıkla azalır. Mikrotrombus'lere meyil artar. Ve bu olaylar alveol, serebral kor~ teks, böbrek veya adrenal bezlerde oluşursa önemli harabiyetle sonuçlanır. Özellikle M.S.S. zedelenmeleri irreverzibldir (1, 6). (*) Zeynep - KAmil Hastanesi Klinik Şefi ( 0 ) Zeynep Kamil Hastanesi Klinik Şef Muavini l 0 *) Zeynep~ Kamil Hastanesi Başasistanı. 45

2 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENi TABLO : 1 YENİDOGANDA POLİSİTEMİ NEDENLERi 1 - Placental hipertransfüzyon il - 1. Göbek kordonunun geç klampe edilmesi 2. Materno - fötal transfüzyon 3. Föto - fötal transfüzyon Placental yetersizlik 1. Gestasyonel yaşına göre küçük bebekler 2. Anneleri. toksemik bebekler 3. Postmatürite 4. Placenta previa ili - iv - Endokrin ve metabolik hastalıklar 1. Konjenital adrenal hiperplazi 2. Neonatal tireotoksikoz 3. Anneleri diabetik olan bebekler Diğerleri 1. Trisomi 21, 13, Hiperplastik viseromegali 3. Eritroderma iktioforme konjenita Neonatal polisiteminin en sık rastlanan sebebi fötal hipertransfüzyondur. Burada gecikmiş umbilikal kordun klambe edilmesi, maternal kanın fetal sirkulasyona kaybı, buna ilaveten ikizden ikit:e transfüzyon sebebiyle polisitemi oluşur. İkinci bir neden de, plasenta! yetersizlik sebebiyle geli.. şen neonatal polisitemidir. Toksemi, plasenta previa, postmatürite ile gestasyonel yaşa göre küçük bebekler ile ilgili olarak bildirilmiştir. Diğer sebebler, annenin endokrin ve metabolik hastalıkları, trisomi gibi nedenlerdir. Kırmızı küre hacminin artması plasenta! yetersizlikte fötal hipoksi nedeniyle artmış eritrosit yapımı. ile ilgilidir (1, 2, 5, 6, 7, 8). OH ve arkadaşlarının gözlemlerine göre, fötal hipokside plasenta! kanın fetuse transfüze olduğu bildirilmiştir. Bu sebebin polisitemiyi arttırıcı bir faktör olması tartışmalıdır (7). Polisitemik bebekler genellikle asemptomatiktir. Fizik muayenede bebeğin pletorik görünümü yanında nadiren siyanoz ile beraberdir. Siyanoz, yüksek hematokrit sebebiyle oluşan nisbi staza bağlıdır (7). 46

3 AKBAY - AMAÇ - İNALHA.N TABLO il SEMPTOMATOLOJİ 1. Respiratuar distress 2. Konjestif Kalp Yetmezliği 3. Akrosiyanoz 4. M.S.S. Bulguları 5. Renal Ven Trombozu 6. Priapism 7. Hi- pog - ı - ısemı Hipokalsemi 9. Hiperbilirubinemi Semptomatik bebeklerdeki bulgular ise: respiratuar distress, konjestif kalp yetmezliği, siyanoz, santral sinir sistemi bulguları olan apne nöbet~ leri, laterji, irritabilite, konvulsiyon, renal ven trombozu, priapism, hiperbilirubinemidir. Artmış kırmızı küre kan kitlesi karaciğerde bilirubin yükü teşkil eder. Ayrıca hipoglisemi ve hipokalsemi neonatal polisitemi ile beraber görülmektedir (1, 4, 5, 6, 7, 8) Ocak ayı Beilinson Medical Center (Tel Aviv) Mordechai Shohat, MD, Paul Merlob, MD ve Salomon H. Reisner tarafından yapılan 50 miya~ dında spontan olarak doğmuş ve göbekleri 30 saniye içerisinde klampe edil~ miş bebeklerde yapılan araştırma ile neonatal polisiteminin erken tanısı, gö~ rülme sıklığı, hematokritin alınma zamanı ve yaşa göre değerlendirilmesinde yeni görüş,ler ortaya atılmıştır (2). Kord tanı 15. dakika, 2. saat, 4. saat, 6. sat, 12. saat ve 18. saatlerde periferik venden alınan numunelerde hematokrit ve kan viskozitesi tayinleri yapılmıştır. Venöz hematokrit 2. saatte en yüksek seviyeye erişmekte ve neonatal polisitminin yaşa göre insidensi değişmektedir. Bebekler 2 saatte en yüksek seviyeye erişmekte ve neonatal polisiteminin yaşa göre insidensi değişmektedir. Bebekler 2 saatlik iken 10 bebek polisitemik (%20), 6 saatlik iken 6 bebek polisitemik (%12), 12, 18 saatlik iken sadece 1 bebek polisitemik bulunmuştur (%2). 2 saatlik venöz hematokrit ile kord kanı- 47

4 ZEYNEP KAMiL TIP BtlLTENi nın hematokritleri arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Kord kanı hematokriti 0/o56'nın altında olan hiçbir bebek polisitemi göstermemiştir. %56'nın üzerinde olan 12 bebekten 1 O tanesi polisitemik olarak tanımlanmıştır (7). Aynı otörler diğer bir araştırma ile gestasyonel yaşı kilosuna uygun, 6 saat.. lik full~term 20 bebekten kan viskoziteleri ve venöz hematokrit için 93 nu. mune çalışmış ve matematiksel ilişki araştırılmıştır. Kan viskozitesinin logaritması ile venöz hematokrit arasında yüksek ve önemli lineer ilişki bul~ muşlardır (3). Hematokrit %42'nin üzerine çıktığı zaman kan viskozitesindeki artış ile hematokrit arasındaki ilişki eksponensiyeldir. Yani hematok.. ritin az artışlarına karşın belli seviyede kan viskozitesindeki değişiklikler gittikçe büyümektedir. Neonatal polisiteminin yeni ve dinamik tarifi, bu araştırıcıların ışığı altında, numunenin alınma zamanı diğer bir deyişle be beğin yaşı gözönüne alınarak yapılmaktadır. 2. saatte bulunan ortalama hematokrit değerine + 2 standart deviasyon eklenmesiyle üst limiti % 71, aynı şekilde 6 saatte %168 ve daha sonraki saatlerde %65in üzerinde olan be.. bekler polisitemik olarak kabul edilmektedir (3). Biz hastanemizde dışarıdan gelen bebekleri kabul ettiğimiz Prematüre ve Venidoğan yoğun bakım servisinde hematokrit tayinini rutin olarak yap.. maktayız. Hematokriti %65'in üzerinde olan semptomatik bebeklerde kan alınıp hidrasyonunu sağlamamıza rağmen, hematokritin düşürülemediği du.. rumlarda plazma ile parsiyel kan değişimi uygulamaktayız. Hiperviskozite.. ye namzet bu bebeklerin çoğu hiperbilirubinemi nedeniyle banka kanı ile kan değişimine girerek tedavileri gerçekleşmektedir yılında hastanemizde tez çalışması yapan asistanlarımızdan Dr. Nadir Bacak'ın plasenta! disfonksiyon sebebiyle hiperviskozite gelişebilen 52 sürmatüre bebek ve 21 dismatüre bebekte hemoglobin ve hematokrit değerlerini normal yenidoğan bebeklerden yüksek ve istatistiki olarak ehemmiyetli bulmuştur (9). Hematokriti %80 olan bir bebeğin de hipervis~ kozite sendromu nedeniyle respiratuar distress, pleatore, akrosiyanoz gibi semptomları mevcuttu ve bu olgu parsiel exchange transfusion ile tedavi edilmiştir (Resim 1 ). Bu sene tez çalışmasını tamamlayan Dr. Ceylani Şeyhani 20 prema.. türe bebekte venöz hematokrit ve topuk ısıtılarak alınan periferik hematokrlt değerleriyle, normal yenidoğanların venöz ve periferik hematokrit değerleri arasındaki farkı istatistiki olarak anlamlı bulmuştur. 20 prematüre bebekten ikisinde % 1 O oranında semptom atik hiperviskozite sendromu ta.. nımlanıp takip ve tedaviye alınmıştır (10). Hastanemizde venöz hematok.. ritin.0/o65'in üzerinde olması kriter olarak kabul edilmiştir. 1984'de Tel 48

5 1 \ l Avlv'den yapılan son çalışmalarda bebeğin yaşına göre venöz hematokrlt değerlendlrhmesi şeklinde,bir tarifi hastanemizde uygulanması yapı'lmaya başlanmıştır. Neonatal polisitemi konusunda mladında doğmuş bebekte kord kanmı~klampe etme zamanına göre insidans, hiperviskozite sıklığı fazla olan postmatüre, prematüre ve eklamptik annelerin bebeklerin hematokrlt ça.. lışmalarını devam ettirmekteyiz. Ayrıca bu bebeklerde hipoglisemi ve hi pokalsemi görülme sıklığı da araştırılmaktadır. Resim : 1 Tedavi: Neonatal polisitemi gösteren diğer bir deyişle venöz hama.. tokriti. 0 to65'in üzerinde asemptomatik bebeklerin tedavisi tam açıklığa ka.. vuşmamıştır. Hala tartışmalıdır. Buna rağmen bu bebeklerin çoğunun, hiper.. billrubinemi nedeniyle hematokriti düşük banka kanı ile yapılan kan deği.. şimi ile tedavileri gerçekleşmektedir. Asemptomatik polisitemik bebeklerin muhtelif araştırıcılar tarafından takiplerinde, ileri- yfllarda entellektoel gelişmedeki bozukluklar tam açığa kavuşturulamamıştır (6, 7). Hlperviskoz bebekler semptomatik ise tedavi endikedir (1, 4, 5, 6, 7, 8). Bilhassa solunum güçlüğü, MSS semptomları, konjestif kalp yetmezlioi göş.. teren hayatı tehlikede olan bebeklerin hematôkriti 0ıo60'ın altına indirflmesi gerekir. Önce hastanın yeterli sıvı alarak 'hidrate edilmesi saglaı:ur. Bununla hematokriti doşürolemeyen olgularda parsiel kan 'değişimi yapılır.

6 ZEYNEP KAMİL TIP Bİ)LTENİ Parsiel kan değişimi, bebekten kan alınıp taze plazma verilmesiyle yapılır. Çocuğa verilecek plazma volümü için şu formül önerilmektedir: TABLO : 111 PARSİEL EXCHANGE TRANSFUSION Exch. için Hasta Hct - istenen Hct gerekli plazma volümü Kan volümü ~--~~~---- (mi) Hasta Hct Kan volümü kg başına 85 mi. Yaklaşık prematürede : cc» Venidoğanda : cc Flebotomi; Oı transportu iyi olan hipervolemi durumlarında % 1 O oranında kan alınarak düşünülebilir. Bu arada sıklıkla gelişen hipoglisemi ve hipokalsemi tedavi edilmelidir (6). KAYNAKLAR: 1 - Black, V., Lubchenco, L.: Neonatal Polycythemia and Hyper viscosity. Pediatric Clinics of North Amer 29:1137, ~ Shohat, M., Merlob, P. Reisner. S.: Neonatal Polycythemio: 1. Early Dlagnosis and lncidence Aelatina ta Time of Sampling. Pediatrics 73:7, Shohat, M., Reisner, S., Mimouni F., Merlob, P.: 11. Definition Related to Time of Sampling. Pediatrics 73:11, Vaughan, V.C., McKay., R.J. Behrman., R.E. Polycythemia Text Book Of Pediatrics, edited by Nelson 12th edition: P W.B. Saunders Company, Philqdelphia, Landon, Toronto Abraham M. Rudolph, Neonatal Polycythemia Pediatrics 1982 P: John P. Cloherty and Ann R. Stark. Manual of Neonatal Care. Bostan, 1982, P Gladder. B.E.: Eryhrocyte Disorders in infancy Oiseases ot tha Newborn edited by Scheffers'Fifth Edition P: W.B. Saunders Company. 8 ~ Tuncer, M., Katkı Ciit 3, Sayı: ~ Bacak, N.: Yenidoğan Surmatüre Bebeklerde Hyperviscosity. Tez çalışması Şeyhani., S.: Prematüre bebeklerde Hyperviscosity. Tez çalışması Q

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

YENİDOĞAN SARILIĞI. Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

YENİDOĞAN SARILIĞI. Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği YENİDOĞAN SARILIĞI Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Yaşamın ilk 28 gününe "yenidoğan dönemi" denir. Bu dönemde

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Göztepe Tıp Dergisi 25(3):126-131, 2010 doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.126 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Pediatri Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Abdurrahman AKGÜN (*),

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Yazışma adresi SSK - Etlik Doğumevi ve Araştırma Hastanesi ANKARA OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? İsmail

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı