MESLEK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N G R MC L K YETENEKLER N N BEL RLENMES : SELÇUK ÜN VERS TES AK EH R MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N G R MC L K YETENEKLER N N BEL RLENMES : SELÇUK ÜN VERS TES AK EH R MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNE"

Transkript

1 MESLEK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N G R MC L K YETENEKLER N N BEL RLENMES : SELÇUK ÜN VERS TES AK EH R MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNE Mahmut TEK N Selçuk Üniversitesi Emine ARSLAN Selçuk Üniversitesi ÖZET Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçi te giri imcilik, insan n dü ünsel eme inin ekonomik de erlere dönü mesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri aras nda yer almaktad r. Bili im teknolojilerinde meydana gelen de i im ülkeler aras nda yo un bir rekabetin ya anmas na sebep olmu tur. Rekabetüstü olabilmek, ülkelerin giri imcilik güçlerini ve potansiyelini kullanabilmelerine ba l d r. Türkiye'de geli en ve de i en pazardan pay alabilmek için, e itim deste iyle üniversite ö rencilerinin giri imcilik ruhunun ortaya ç kar lmas gerekmektedir. Küreselle en dünyada artan rekabetle birlikte bireylerin kendi i ini kurmas gereklidir. Ara t rmada, Selçuk Üniversitesi Ak ehir MYO ö rencilerinin giri imcilik yetenekleri ortaya ç kar larak, giri imcilik yönlerinin geli tirilmesi için çe itli öneriler sunulmu tur. Anahtar Kelimeler: Giri imcilik, Giri imcilik Yetenekleri, Meslek Yüksekokulu DETERMINATION OF THE ENTREPRENEURIAL ABILITY OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: SELÇUK UNIVERSITY AK EH R VOCATIONAL SCHOOL EXAMPLE ABSTRACT In the transition from industry society to information society, entrepreneurship has been set forth as the transformation of humans intellectual work to economic value and has been among the factors of production. The alteration taking place in information technologies has caused an intense competetition among the countries. Being supracompetitive depends on the countries use of their entrepreneurship capacities and potentials. In order to get a share from the developing and changing market in Turkey, it is necessary to bring out the spirit of entrepreneurship of the university students by means of education. In the globalizing world, individuals are to establish their own business due to increasing competition. In this study, a variety of proposals are put forward in order to improve the entrepreneurship of the students of vocational school of higher education via bringing out their entepreneurial abilities. Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Ability, Vocational School 92

2 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran G R Geçmi te kulland m z te ebbüs ve müte ebbis kavramlar yerine bugün daha çok giri im ve giri imci kavramlar n kullanmaktay z. Günlük hayatta, giri im (enterprise); bir i i yapmak için harekete geçme, ba lama, kalk ma durumunu ifade etmekte, giri imci (entrepreneur) ise; böyle bir durum içinde yer alan giri ken ki i anlam nda kullan lmaktad r. Bu kavramlar esasta, iktisadi bir çerçeve içinde ele al nmaktad r. Bu çerçevede giri imci, arz ve talebi yönlendiren, pazar arayan ki i, giri imcilik ise, daha çok kaynaklar ekonomik olarak seferber etme, harekete geçirme faaliyeti olarak görülmektedir (Aytaç ve lhan, 2007). Giri imci; mal ve hizmet üretimini gerçekle tirebilmek için riski üstlenerek do al kaynak, sermaye, emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirip faaliyete geçiren ki i olarak tan mlanabilir (Tekin, 2005). Kaynaklar ; emek, hammadde ve di er varl klar, daha büyük bir de er yaratacak bile imler yaratacak ekilde bir araya getiren ki iye giri imci denir (Hisrich ve Peters,1998). Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçi te giri imcilik, insan n dü ünsel eme inin ekonomik de erlere dönü mesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri aras nda yer almaktad r. Basit anlam yla giri imcilik, bir faaliyeti ya da i letmeyi kar amac yla kullanmak olarak tan mlan r. Daha geni anlam yla giri imcilik; piyasa ko ullar içinde, yat r lacak sermayeye en yüksek geliri sa layacak mal ve hizmetlerin üretimini öngören ve bu amaçla sermayenin üretim sürecine kat lma faaliyetidir (http://yeniumutlar. kadikoy.bel.tr). Giri imcilik; ya ad m z çevrenin yaratt f rsatlar sezme, o sezgilerden dü ler üretme, dü leri projelere dönü türme, projeleri ya ama ta ma ve zenginlik üreterek insan ya am n kolayla t rma becerisine sahip olmakt r. Giri imcinin zenginlik üretirken üç temel kayna vard r: Kendi enerjisi ve gücü, eri ebildi i sermaye ve ili ki kurdu u insanlard r. Ba ka bir tan ma göre ise giri imcilik, çevresel faktörlerden do an f rsatlardan yararlanma ya da yeni f rsatlar yaratabilme amac yla ekonomik mal ya da hizmet üretmek için üretim faktörlerine sahip olma, örgütleme yetene i ve risk alma faktörleri ile ba da t r lmaktad r. Zamanla ekonomik geli me sürecine ba l olarak, giri imci kavram da bir tak m de i melere maruz kalm t r (Bozkurt, 2007). Giri imci, de i imi yaratan ve yöneten ki idir; yenilikçi yönlerini, mevcut kaynaklar na ek de er yaratmada kullan r ve f rsatlar pazarlanabilir fikirlere dönü türerek de i imin katalizörü olur (Ba ar ve Tosuno lu, 2006). Piyasalardaki de i iklikleri sürekli izleyen, bu süreç içerisinde talep bo luklar n yakalayarak yeni talep olu turan, talepteki de i iklikleri zaman nda fark ederek, gerekli uyumu sa layan, kaynaklar toplay p yat r mlar gerçekle tiren, rekabetten ve riske girmekten kaçmayan, dorumluluk üstlenmekten çekinmeyen, atak ve yarat c ki ilere giri imci denir (Müftüo lu, 1993). 2. ARA TIRMA KAPSAMI VE YÖNTEM Çal ma, Mart 2011 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Ak ehir Meslek Yüksekokulu'nda okuyan 125 ö rencinin giri imcilik yetenekleri ortaya ç karmaya çal an bir ara t rmad r. Anket formu olu turulmas nda Tekin (2005) taraf ndan geli tirilen Giri imcilik Yetenek Testi 1 kullan lm t r. Uygulanan anket formlar ndaki cevaplar kodlanarak SPSS 15.0 versiyonu ile analiz edilmi tir. Veri giri inden sonra veri kontrolü verilerin s kl ve verilerin alabilecekleri en küçük ve en büyük de erler aras nda olup olmad klar na göre incelenmi tir. Ö rencilerin giri imcilik e ilimlerini belirlemek için, uygulanan anketten elde edilen verilerin frekans ve yüzdeleri hesaplanm t r. Çal mada ayr ca T-testi, F- Testleri uygulanm t r. Selçuk Üniversitesi Ak ehir Meslek Yüksekokulunda okuyan ö rencilerin giri imcilik yetenek puan ortalamas 252 puan olarak hesaplanm t r. Bu da Giri imcilik e itimi alabilmek için gerekli olan en az 200 puan n üzerinde bir de erdir (Tekin, 2005). 93

3 M. Tekin, E. Arslan 3. ARA TIRMA BULGULARI Tablo 1. de görüldü ü gibi ö rencilerin %95,2(N=119)'si ya aral ndad r. Tablo 1. Ya Da l m > F=1.621 ve p=0.193, ya giri imcilik üzerinde etkili de ildir.(p>0.05) Bu da yeterli ko ul olu tu u takdirde insan her ya ta giri imcili e ba layabilir sonucunu ç karmaktad r. Tablo 2 de görüldü ü kendi i ini kurma iste inin temel nedeni olarak; ö rencilerin para kazanmak %55,2 (N=69), ba kas için çal may sevmiyorum %20,8(N=26), ün kazanmak %6,4 (N=8), fazla enerji ve yetenekleri de erlendirmek %4,8 (N=6), aile gelene ini devam ettirmek %8,0 (N=10) ifade etmi lerdir. Tablo 2. Kendi inizi Kurmak stemenizin Temel Sebebi Nedir? Para kazanmak Ba kas için çal may sevmiyorum Aile gelene ini devam ettirmek Ün kazanmak Fazla enerji ve yetenekleri de erlendirmek Di er Kruskal-Wallis (Ki-kare)= ve p=0.836, kendi i inizi kurmak istemenizin sebebi giri imcilik üzerinde etkili de ildir. (Varyanslar e it de il, Levene Statistic=2.668, p=0.040) Çal ma kapsam nda yan t aranan bir di er soru ise ö rencilerin ebeveynlerinin %16,8 (N=21) çal ma hayatlar n n büyük bir k sm nda bir tanesi kendi i inin sahibiyken %47,2 (N=59) ebeveynlerin hiçbir tanesi kendi i inin sahibi de ildi seçene i Tablo 3.de görülmektedir. Tablo 3. Ebeveynleriniz Ne Tür Bir Yapm lar? Ebeveynlerin hiçbir tanesi kendi i inin sahibi de ildi Çal ma hayatlar n n büyük bir k sm nda bir tanesi kendi i inin sahibiydi Çal ma hayatlar n n büyük bir k sm nda kendi i lerini yapm lar Çal ma hayatlar n n bir k sm nda kendi i lerini yapm lar Çal ma hayatlar n n belirli bir k sm nda kendi i lerini yapm lar Kruskal-Wallis (Ki-kare)= ve p=0.012, ebeveynlerin ne tür bir i yapt giri imcilik üzerinde etkilidir. (Varyanslar e it de il, Levene Statistic=2.865, p=0.030) Giri imcinin ebeveynlerinin ne i yapt önemlidir. Giri imci bir aileden gelen ki inin giri imci olma ihtimali yüksek olmaktad r. Çal maya kat lan ö rencilerin ailelerinin %39,4 (N=39)ü dükkan, %23,2 (N=23)si ma aza, %19,2 (N=19)si i yeri sahibidir. Bu da Tablo 4. te görülmektedir. 94

4 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Tablo 4. ayet Ailenizde Giri imci Biri Varsa A a daki lerin Hangisini Yapmaktad r? Dükkan Ma aza yeri Fabrika Tesis Ortak irket Di er Toplam 99 F=0.895 ve p=0.504, ailede giri imci biri varsa ne i yapt giri imcilik üzerinde etkili de ildir. (p>0.05) Ö rencilerin %88 (N=110) giri imcilikle ilgili e itim ald klar n ifade ederken %12 (N=15) e itim almad klar n Tablo 5. te ifade etmi lerdir. Tablo 5. Giri imcilikle lgili E itim Ald n z m? Evet Hay r t= ve p=0.030, giri imcilikle ilgili e itim alman z giri imcilik üzerinde etkilidir. Giri imcili e ba lamak isteyen ki inin e itimli olmas i leri yaparken ona kolayl k sa layacakt r. Ayr ca hata yapmas n önleyecektir. Ö rencilerin e itim ald klar konular Tablo 6. da görüldü ü gibidir: Tablo 6. Giri imcilikle lgili A a daki Konularda E itim Ald n z m? Hay r (%) Evet(%) E itim alanlar (%) 1.Genel i letme 25(20.0) 100(80.0) Giri imcilik 38(30.4) 87(69.6) Pazarlama 56(44.8) 69(55.2) Ekonomi 116(92.8) 9(7.2) Finansman 116(92.8) 9(7.2) KOSGEB dan manl k 118(94.4) 7(5.6) Tan t m 119(95.2) 6(4.8) Üretim yönetimi 120(96.0) 5(4.0) Personel 121(96.8) 4(3.2) Vergiler 121(96.8) 4(3.2) Sat 122(97.6) 3(2.4) Halkla ili kiler 122(97.6) 3(2.4) Planlama 123(98.4) 2(1.6) yeri açma bilgileri 124(99.2) 1(0.8) letme sorunlar 124(99.2) 1(0.8) Di er 123(98.4) 2(1.6) 0.6 Toplam

5 M. Tekin, E. Arslan Ö rencilerin %72,8 (N=91) insanlarla birlikte çal maktan mutluluk duyarken, %19,2 (N=24) insanlarla gerekirse ara s ra çal r m olarak Tablo 7.de ifade etmi lerdir. Tablo 7. nsanlarla Birlikte Çal maktan Mutluluk duyar m Gerekirse ara s ra çal r m Tek ba ma çal may severim Birlikte çal may severim Çal maya kat lan ö renciler i le ilgili ba ar sa lan rken %29,6(N=37) ekip çal mas ve bireysel çal man n önemli oldu unu, %52,8(N=66) ki i ise bütün hepsinin etkili oldu unu Tablo 8. de belirtmi lerdir. Tablo 8. le lgili Ba ar Ekip ve bireysel çal mayla ilgilidir Ekip çal mas yla ilgilidir Daha çok bireysel çal mayla ilgilidir Sistemle ilgilidir Hepsi Di er F=2.372 ve p=0.051, i le ilgili ba ar giri imcilik üzerinde k smen etkilidir.(p de eri 0.05 e çok yak n) Bir i i ba armak için ekip çal mas, bireysel çal ma ve i letmede kurulan sistem önemlidir. letmenin ve giri imcinin ba ar s n etkilemektedir. Ö rencilerin %65(N=67)i genellikle küçük i letmelerde çal t klar n Tablo 9. da ifade etmi lerdir. Tablo 9. ayet Bir te Çal t ysan z Çal ma Hayat n z n Geçti i yerleri? Genellikle küçük i letmeler Genellikle orta ölçekli i letmeler Genellikle büyük i letmeler Toplam 103 Ö rencilere daha önce herhangi bir i kurup kurmad klar sorulmu %86,4(N=108) hiç kurmad klar n belirtirken, geriye kalan ise birkaç kez i kurduklar n Tablo 10.da ifade etmi lerdir. 96

6 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Tablo 10. Daha Önce Herhangi Bir Kurdunuz mu? Hiç kurmad m Birçok i kurdum Birkaç i kurdum F=2.451 ve p=0.044, daha önce herhangi bir i kurman z giri imcilik üzerinde etkilidir. Giri imcinin daha önce i kurma tecrübesi oldu u takdirde, yeni bir i letme kurma a amas nda tecrübelerinden faydalanacakt r. Ö rencilere sahip oldu unuz sermayeyi yat r m amac yla kullanmak durumunda oldu unda %58,4(N=73) ü kendi i ini kuraca n Tablo 11. de ifade etmi lerdir. Tablo 11. Sahip Oldu unuz Belirli Bir Sermayeyi Yat r m Amac yla Kullanmak Durumundaysan z Kendi i imi kurar m Bankada de erlendiririm Ortak bir i yeri kurar m Hisse senedi ve tahvil al r m Di er F=5.475 ve p=0.002, sahip olunan belirli bir sermayeyi yat r m amac yla kullan lan alan giri imcilik üzerinde etkilidir. yeri ve giri im konusunda ö renciler karar verirken %25,6(N=32) piyasa ara t rmas yapar m, %24(N=30) piyasa artlar n görerek karar veririm, %22,4(N=28) ise en yak n mda ba ar l i yeri örnekleri varsa bunlardan yararlan r m ve tamamen kendime ait, di erlerinden farkl özellikte bir i kurar m seçeneklerini Tablo 12. de belirtmi lerdir. Tablo 12. Bir yeri ve Giri im Konusunda Karar Verirken Piyasa ara t rmas yapar m Piyasa artlar n görerek karar veririm En yak n mda ba ar l i yeri örnekleri varsa bunlardan yararlan r m Tamamen kendime ait, di erlerinden farkl özellikte bir i kurar m Rakipleri taklit ederim Ö renciler bütün zaman n z ve enerjinizi harcayarak hemen ilgilenebilece iniz bir konu sorusuna %45,6(N=57)s yeni ve bol kazançl i ler, %17,6(N=22)s yeni ürün fikirleri, %5,6(N=7)s yeni üretim fikirleri derken %28(N=35)i bütün hepsini seçmi lerdir. 97

7 M. Tekin, E. Arslan Tablo 13. Bütün Zaman n z ve Enerjinizi Harcayarak Hemen lgilenebilece iniz Bir Konu Yeni ve bol kazançl i ler Yeni ürün fikirleri 22 17,6 Yeni üretim fikirleri Yeni insan kaynaklar Yeni finansman pazarlar Hepsi F=1.141 ve p=0.048, bütün zaman n z ve enerjinizi harcayarak hemen ilgilenebilece iniz bir konu giri imcilik üzerinde etkilidir. lerinizi daha iyi yapars n z; çünkü sizin yetene iniz sorusuna ö renciler %49,6(N=62) pratik ve i bitirici olma, %32,8(N=41) hem dakik hem çok iyi organize olmak cevab n vermi lerdir. Tablo 14. lerinizi Daha yi Yapars n z; Çünkü Sizin Yetene iniz Pratik ve i bitirici olmakt r Hem dakik hem çok iyi organize olmakt r Çok iyi organize olmakt r Dakik olmakt r Kay tlar iyi tutmakt r Di er F=0.899 ve p=0.047, i lerinizi iyi yapman z için gereken yetene iniz giri imcilik üzerinde etkilidir. (p<0.05) Ö renciler Tart maktan nefret etti iniz konu sorusuna %39,2(N=49) si i inizin gelece inin belirsiz olmas n konu mak, %33,6(N=42)s personelin aras ndaki çat ma konular yla ilgilenmek zorunda kalmak eklinde cevap vermi lerdir. Tablo 15. Tart maktan Nefret Etti iniz Konu inizin gelece inin belirsiz olmas n konu mak Personelin aras ndaki çat ma konular yla ilgilenmek zorunda kalmak çilerle ilgili konular Masraf makbuzlar n imzalamak Yeni yönetim uygulamalar Di er Ö rencilere tercih yapman z istenirse a a dakilerden hangisini seçersiniz dendi inde büyük bir ço unlu u %84(N=105) ü i le ilgili belirlenen bir zamanda çözümlenme ihtimali olan oyun oynamak seçene ini seçmi lerdir. 98

8 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Tablo 16. Tercih Yapman z stenirse A a dakilerden Hangisini Seçersiniz? le ilgili belirlenen bir zamanda çözümlenme ihtimali olan oyun oynamak de 1 olan sorun üzerinde çal mak de 1 kazanma ans olan bir oyun oynamak Ö renciler meslek seçiminde %40(N=50) giri imci, %32(N=40) si yönetici ve %9,6 (N=12) s memur olmak istediklerini Tablo 17. de ifade etmi lerdir. Tablo 17. A a daki Mesleklerden Birini Seçmek Gerekseydi Hangisini Seçerdiniz? Giri imci Yönetici Memur Sat c Personel dan manl Di er Ö renciler i ve çal ma hayat nda %46,4(N=58) ü kendime güvenirim, %32,8(N=41) i hem kendime hem ailesine güvendiklerini Tablo 18. de belirtmi lerdir. Tablo 18. ve Çal ma Hayat nda Öncelik Kendime güvenirim Hem kendime hem aileme güvenirim Kendime ve herkese güvenirim Kendime ve arkada lar ma güvenirim Hiç kimseye güvenmem Orta ma güvenirim Ara t rmaya kat lan ö rencilere göre i hayat nda ba ar l olanlar n, ki isel özellikleri; %38,4 (N=48) dinamik, güçlü, atak ( ahin) tipli insanlar, %34,4 (N=43) f rsatlar de erlendiren misyonu olan insanlar, %22,4 (N=32) duruma göre davranan insanlard r. Tablo 19. Sizce Hayat nda Ba ar l Olan nsanlar n Ki ilik Özellikleri Dinamik, güçlü, atak ( ahin) tipli insanlar F rsatlar de erlendiren misyonu olan insanlar Duruma göre davranan insanlar Duygusal olarak kendini i ine veren insanlar Uysal (güvercin) tipli insanlar

9 M. Tekin, E. Arslan Orta n z n kim olmas n isterdiniz sorusuna ö rencilerin; %87,2 (N=109) si konusunda uzman birisini, %12,8 (N=16) i ise yak n arkada lar n seçeceklerini belirtmi lerdir. Tablo 20. Orta n z n Kim Olmas n sterdiniz Uzman Yak n arkada n z t= ve p=0.030, orta n z n kim olmas n istedi iniz giri imcilik üzerinde etkilidir. Ba ar l olmak isteyen giri imci i yapaca orta n seçerken yak n arkada n de il de o konuda uzman olan ki iyi seçmesi gerekmektedir. Ö rencilerin %75,2 (N=94) sinin giri imcili e ba lamak için yeterince sermayesi bulunmazken %24,8 (N=31) inin yeterli sermayesi bulunmaktad r. Tablo 21. Giri imcili e Ba lamak çin Yeterince Sermayeniz Var M? Evet Hay r t=5.585 ve p<0.001, giri imcili e ba lamak için yeterince sermayenizin olmas giri imcilik üzerinde etkilidir. Giri imcili e ba lamak isteyen giri imcinin üretim faktörlerinden olan sermaye bulundu u takdirde i letmesini açabilecektir. Ö rencilerin %48,8(N=61)inin giri imcili e ba lamak için kredi kaynaklar ve imkânlar konusunda k smen bilgi sahibi oldu u, %41,6(N=52)s n n ise bilgi sahibi olduklar tespit edilmi tir. Yaln zca %9,6(N=12) s bilgi sahibi olmad klar n belirtmi lerdir. Tablo 22. Kredi Kaynaklar Konusunda Bilginiz Var m? Evet Hay r K smen F= ve p<0.001, kredi kaynaklar konusunda bilginizin olmas giri imcilik üzerinde etkilidir. Yeterli sermayeye sahip olmayan giri imci aday kredi kaynaklar ndan haberdar olmas durumunda kredi kaynaklar bularak i letmesini kurabilecektir. Ö renciler hangi kurumlardan kredi alacaklar n ; bilenler ve k smen bilenler %44 (N=55), bilmeyenler %12 (N=15)dir. 100

10 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Tablo 23. Hangi Kurumlardan Kredi Deste i Alaca n z Biliyor Musunuz? Evet Hay r K smen F= ve p<0.001, hangi kurumlardan kredi deste i alaca n z bilmeniz giri imcilik üzerinde etkilidir. Gerekirse ailesi ve arkada lar ndan sermaye bulabileceklerine inanan ö renciler %40 (N=50), k smen bulabileceklerine inananlar %28,8 (N=36) ve bulamayacaklar na inananlar ise %31,2 (N=39)dir. Tablo 24. Gerekirse Aileniz ve Arkada lar n zdan Sermaye Bulabilece inize nan yor Musunuz? 4. SONUÇ Evet Hay r K smen Ara t rmada, Selçuk Üniversitesi Ak ehir MYOnda farkl bölümlerdeki 125 ö renci örnek kapsam na al nm t r. Sahip oldu unuz belirli bir sermayeyi yat r m amac yla kullanmak durumundaysan z sorusuna: ö rencilerin %58,4 ü kendi i imi kurard m cevab n vermi lerdir. Bu oran K r kkale Üniversitesinde Alswedan ve Özhavzal (2009)n n yapt klar ara t rmada %39, Haliç Üniversitesinde Arslan, (2002) taraf ndan yap lan ara t rmada %46, Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulunda %53 tür. Ankete kat lan ö rencilerin %95,2(N=119) si ya aral ndad r. Yani genç ya tad r. Giri imcili e ba lamak isteyen ki inin e itimli olmas i leri yaparken ona kolayl k sa layacakt r. Ayr ca hata yapmas n önleyecektir. Ara t rmaya kat lanlar n ço unlu unun anne-babas çal makla birlikte %47,2 sinin kendi i yerleri yoktur. Giri imcilik e iliminde ebeveynlerin kendi i ini yapmas etkilidir. Kruskal-Wallis (Ki-kare)= ve p=0.012, ebeveynlerinizin ne tür bir i yapt giri imcilik üzerinde etkilidir. (Varyanslar e it de il, Levene Statistic=2.865, p=0.030) Ö rencilerin ailelerinin daha önce bir i kurmas veya tecrübelerinin bulunmas, ö rencilerin giri imcilik yeteneklerini etkilemekte, onlar cesaretlendirmektedir. Gerekirse ailesi ve arkada lar ndan sermaye bulabileceklerine inanan ö renciler %40 (N=50), k smen bulabileceklerine inananlar %28,8 (N=36) ve bulamayacaklar na inananlar ise %31,2 (N=39)dir. Giri imci olmak isteyenlere, sermaye konusunda yard mc olacak kurumlar artt r lmal d r. Ayr ca krediye ba vuruldu unda çok dü ük faizlerle kredi deste i verilmelidir. Ö rencilere verilen e itimin günümüze ve de i en ko ullara uygun olmas gerekmektedir. Giri imci adaylar na ve giri imcilere bilgi konusunda destek olacak kurumlar art r lmal d r. KAYNAKÇA Aytaç, Ö. ve lhan, S. (2007). Giri imcilik ve Giri imci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Say :18, Ba ar, M. ve Tosuno lu, T. (2006). De er Yarat m nda ç Giri imcili in De i en Boyutu: Bilgi Giri imcilerinin Rolü, Giri imcilik ve Kalk nma Dergisi, 1 (1). ( ) Bozkurt, Ö. (2007). Giri imcilik E iliminde Ki ilik Özelliklerinin Önemi, Giri imcilik ve Kalk nma Dergisi, 1 (2). (93-111) 101

11 M. Tekin, E. Arslan Hisrich, R. D. and Peters, M. P. (1998), Entrepreneurship, 4 th Edition. Boston: Irwin McGraw Hill. Müftüo lu, T. (1993). Giri imcilik, Eski ehir: Anadolu Üniversitesi Yay nlar. Tekin, M. (2005). Hayallerin Gerçe e Dönü ümü: Giri imcilik (4.Bask ) Konya: Günay Ofset. Tekin, M, ahin,. ve Karahan, M., (2009). Meslek Yüksekokulu Ö rencilerinin Giri imcilik E ilimlerinin Belirlenmesi: Selçuk Üniversitesi Sarayönü MYO Örne i. 9. Ulusal Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Eski ehir: Osmangazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisli i Bölümü. 102

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Murat DEM R Mahmut NAN Fatih SARIO LU Öz Türk yüksekö retim sisteminde kamu ve vak f üniversitelerinin say s artarken

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA Mahmut TEK N V. Özlem AKGÜN Emel CELEP Gözde Seval ERGÜN Selçuk

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

A FIELD RESEARCH ON LEADERSHIP UNDERSTANDINGS OF AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: EXAMPLE OF IZMIR, AYDIN, DENIZLI PROVINCES

A FIELD RESEARCH ON LEADERSHIP UNDERSTANDINGS OF AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: EXAMPLE OF IZMIR, AYDIN, DENIZLI PROVINCES 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye OTOMOT V YETK SERV S YÖNET LER N L DERL K ANLAYI LARI ÜZER NE B R ALAN ARA TIRMASI: ZM R, AYDIN, DEN ZL ÖRNE A

Detaylı

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI Ferhat GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Mustafa BOZKURT KOSGEB stanbul kitelli ÖZET Günümüzde

Detaylı

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü ORGAN ZE SANAY GAZETES OCAK 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Editör Selin

Detaylı

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

Ekonomide Güven Faktörü

Ekonomide Güven Faktörü YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Ekonomide Güven Faktörü Yrd. Doç. Dr. Nuri GÖKALP stanbul Kültür Üniversitesi, MYO, STANBUL ÖZET Güven, bireyler ve kurumlar

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal KÜRESELLE ME SÜREC N N MUHASEBE VE DENET M MESLEK ET ÜZER NDEK ETK LER : ZM R L NDE B R UYGULAMA B RGÜL BOZKURT YÜKSEK L SANS TEZ ÇORUM

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

LOJ ST K YÖNET M NDE MÜ TER L K LER YÖNET M N N ARTAN ÖNEM VE U AK L NDE B R UYGULAMA

LOJ ST K YÖNET M NDE MÜ TER L K LER YÖNET M N N ARTAN ÖNEM VE U AK L NDE B R UYGULAMA LOJ ST K YÖNET M NDE MÜ TER L K LER YÖNET M N N ARTAN ÖNEM VE U AK L NDE B R UYGULAMA Mustafa SOBA Mehmet GÖKER K Zührem YAMAN U ak Üniversitesi U ak Üniversitesi Selçuk Üniversitesi ÖZET Günümüzde i letmeler

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

Kora Kristof Martina Schmitt Burcu Tunçer Sarah Lubjuhn

Kora Kristof Martina Schmitt Burcu Tunçer Sarah Lubjuhn Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Institut rbeit und Technik Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Kora Kristof Martina Schmitt urcu Tunçer Sarah Lubjuhn

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı