Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number."

Transkript

1 COLLABORATVE CURRCULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALA Student/Registration Number Centre Number 2002 UBLC EXAMNATON Turkish Continuers Level Tuesday 22 October: 2 pm Eastern Standard Time Reading Time: Working Time: 10 minutes 2 hours and 50 minutes You have 10 minutes to read all the papers and to familiarise yourself with the requirements of the questions. You may not write during this time. Monolingual and/or bilingual printed dictionaries may be used. Section 1: Listening and Responding (30 marks) nstructions to Students 1. Allow about 50 minutes for Section Write all your answers to the questions in Section 1 in this booklet in blue or black ink or ball-point pen. Space is provided for you to make notes. 3. You must answer ALL questions in art A and art B. 4. Answer art A in ENGLSH and art B in TURKSH. 5. Write your student/registration number and the centre number (if required) on the front cover of this booklet. 6. All question booklets will be collected at the end of the examination. This examination is used for the HSC (New South Wales), the NTCE (Northern Territory), the SACE (South Australia), the TCE (Tasmania), the VCE (Victoria), and the WACE (Western Australia). 258 Board of Studies NSW 2002

2 art A 20 marks Attempt Questions 1 5 When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and specific aspects of texts by identifying and analysing information and convey the information accurately and appropriately You will hear FVE texts. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings in which you may make notes. Listen carefully to each text and then answer the questions in ENGLSH. 1. Where would you expect to hear this announcement? Marks 1 You may make notes in this space. (A) (B) (C) (D) At an airport On a bus At a railway station On a plane 2. Fill in the blanks on the message form below. 3 While you were out Day: Wednesday For: Ahmet From: Ayfle Time: 4.00 pm hone No: honed Will ring back lease ring URGENT Message: 2

3 3. (a) Which statement is correct? Marks 1 You may make notes in this space. (b) (A) (B) (C) (D) Suzan has not made any friends from different cultures at school. Suzan returned from a world trip last week. Suzan s school has students from 50 different countries. Suzan does not like cultural diversity at their school. How has Suzan s new school influenced her thinking? Support your answer with reference to the text (a) What is the advertisement for? 1 (A) (B) (C) (D) To promote parks To reduce smoking To reduce littering To protect beaches (b) How does the language contribute to the effectiveness of this message? 4 3

4 5. (a) What is the main idea expressed in the radio interview? Marks 2 You may make notes in this space. (b) With specific reference to the text, explain the reasons for and outcomes of the issue discussed? 5 4

5 art B 10 marks Attempt Questions 6 7 When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and specific aspects of texts by identifying and analysing information convey the information accurately and appropriately You will hear TWO texts, one relating to Question 6 and one relating to Question 7. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings in which you may make notes. Listen carefully to each text and then answer the questions in TURKSH. 6. (a) Which of the following statements is correct? Afla daki cümlelerden hangisi do ru? Marks 1 You may make notes in this space. (A) (B) (C) (D) Dr Sönmez was born in Australia. Dr Sönmez Avustralya do umlu. Dr Sönmez lectures in Turkish. Dr Sönmez Türkçe ö retiyor. Dr Sönmez is a student counsellor. Dr Sönmez ö renci dan flman. Dr Sönmez conducts seminars on educational choices for Turkish youth. Dr Sönmez e itim seçenekleri hakk nda Türk gençlerine seminerler veriyor. (b) Explain why Dr Sönmez received an award from the Turkish Teachers Association. Dr Sönmez in Türk Ö retmenler Derne i nden niçin ödül ald n aç klay n z. 3 5

6 7. Explain how this interview underlines the conflicting/contrasting opinions of parents and their adolescent children. Support your answer with reference to the text. Marks 6 You may make notes in this space. Bu konuflma, ana-baba ve genç çocuklar aras ndaki fikir çat flmalar n nas l belirtiyor? arçada verilen bilgilere dayanarak aç klay n z End of Section 1 6

7 BLANK AGE 7

8 BLANK AGE 8

9 COLLABORATVE CURRCULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALA 2002 UBLC EXAMNATON Turkish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2002

10 Section 1, art A Question 1 Say n yolcular m z stanbul dan Adana ya do ru hareket etmifl bulunuyoruz. Yolculu umuz yaklafl k 1 saat 10 dakika sürecektir. Saatte 720 km h zla ve ço unlukla metre yükseklikte yol alaca z. Saat de Adana ya varmam z bekleniyor. Biraz sonra çay servisimiz bafllayacakt r. Okumak isteyenlere de gazete ve magazin da t lacakt r. Ayr ca Adana y tan tan k sa bir film gösterilecektir. Sizlere iyi yolculuklar diliyor, yolculu unuzda bizi seçti iniz için teflekkür ediyoruz. Question 2 Alo. Ben Ayfle. Ahmet le görüflebilir miyim? Ben Mehmet. Ahmet in a abeysiyim, Ahmet Çarflamba günleri saat 4 te futbola gidiyor. fiimdi ç kt. A, do ru ya... unutmuflum. Mesaj b rakabilir miyim? Tabii, alay m Haftaya Aliflan n konseri varm fl. Arkadafllarla gitmeyi düflünüyoruz. Biletleri ben organize ediyorum. Acaba Ahmet de gelmek ister mi diye soracakt m. Biletler 45 dolar. Akflama beni mutlaka aras n. Numaram Tamam, iletirim. Çok teflekkürler. 2

11 Question 3 A S A S A S A S A Yeni okulun nas l Suzan, be endin mi? Çok güzel. Bir haftad r dünyay geziyorum sanki. Okulda kimler yok ki? Nerdeyse 50 de iflik ülkeden ö renci var. Ne kadar ilginç. Sence iyi mi bu? Elbette. De iflik kültürden kiflilerle bir arada olmak insan n görüfl aç s n geniflletiyor, toleransl olmay ö retiyor. Nas l yani? Yeni yeni arkadafllarla tan fl p konufltukça onlar n gelenek ve göreneklerini de ö reniyorsun. Eee peki, ya sana ters düflen adetleri varsa ne olacak? Önemli olan da bu ya! Sana ters gelse bile onlar anlamaya çal fl yorsun, anlay fl ve tolerans gösteriyorsun. Bu da okulda hepimizin uyum içinde yaflamas n sa l yor. Avustralya daki kültür zenginli inin herkes senin gibi fark nda m acaba? Question 4 fiimdi Çevre Bakanl n n bir duyurusunu sunuyoruz: Sydney dünyan n en güzel flehirlerinden biri; p r l p r l bir liman, yemyeflil parklar, harika, temiz, kumlu sahiller, a açl kl yollar... Ama bu güzellikleri bozanlar çok! Sigara izmaritlerini, çikolata ka tlar n usulcac k yerlere atanlar, çöplerini parklarda, deniz kenarlar nda b rakanlar... Sizlere sesleniyoruz. Art k biraz daha dikkatli olun! Yerlere çöp atma problemi o kadar büyüdü ki 1 Temmuz 2002 den itibaren yeni cezalar uygulanacak. fiifle kapaklar ve sigara izmariti için $60, arabadan çöp atma $120, yanan sigara izmariti $200, i ne fl r ngas veya flifle at p k rma gibi daha tehlikeli çöpler için $370. Dikkat edin, yakalanabilirsiniz! 3

12 Question 5 Say n Dinleyiciler, Gençlik program m zda bugün genç bir konu umuz var. Hofl geldin nar! Hofl bulduk. Bugün seninle aile yaflant s konusunda bir söylefli yapmak istiyoruz. Sence geleneksel Türk ailesinde de ifliklikler oldu mu? Evet, eskiden annem ve ben bütün ev ifllerini yapard k, bugün art k babam ve a abeyim bile baz iflleri paylafl yorlar. Size nas l yard m ediyorlar? Annem ifle gitmeden önce çamafl rlar makinaya at yor. Babam yar m gün çal fl yor; çamafl rlar o as yor. A abeyim çamafl rlar topluyor, çöpleri d flar ç kar yor. Çok güzel! eki mutfakta yard mc oluyorlar m? Tabii. Bazen babam yemek yap yor. Üstelik ifli bitince mutfa da bir güzel derleyip topluyor. Art k kad nlar da d flarda çal fl yor. Evde de ifllerin paylafl lmas gerekiyor, de il mi? Evet...do ru. Ana babal k görevleriyle ilgili tav rlar de ifliyor mu? Evet, böyle iyi örneklerle yetiflen gençler evlendiklerinde bütün sorumluluklar paylaflacakt r. Abim çocu umun bezini bile de ifltiririm diyor, bu babam çok flafl rt yor. Desene, televizyonun karfl s na oturup, kahvesini eline bekleyen erkekler, art k tarihe kar fl yor. Galiba öyle. nar bu söylefli için sana teflekkür ederiz. 4

13 Section 1, art B Question 6 TÜRK Ö RETMENE ÖDÜL VER LD Türk Ö retmenler Derne i, Eyalet Üniversitesi Diflçilik Bölümü ö retim üyesi Dr. Ayfle Sönmez i 2001 y l n n en sevilen ö retmeni seçti. Dr. Ayfle Sönmez Avustralya ya geldi inde 12 yafl ndaym fl. Hiç ngilizce bilmeden okula bafllam fl ve tüm güçlüklere ra men okumufl. Belki de bu yüzden Türk gençlerinin e itimiyle yak ndan ilgileniyor. Onlar üniversitede okumaya teflvik için Cumartesi Türk okullar n ziyaret ediyor, seminerler veriyor. Dr. Sönmez ö rencilere yaln zca ö retmenlik de il, rehberlik de yap yor. Sosyal etkinliklerde tüm Türk toplumuna destek oluyor. Dr. Sönmez Türk gençleri için çok iyi bir örnek. Amac, üniversitelerde okuyan Türk kökenli gençlerin say s n artt rmak ve onlar n Avustralya ya de erli katk lar yapmalar n sa lamak. Question 7 H H H H H H Say n dinleyiciler program m za devam ediyoruz. Telefon hatt nda Hakan var. Evet Hakan? Ben bu y l liseyi bitiriyorum. Gelecekte hastabak c olmak istiyorum ama ailem buna çok karfl ç k yor. Neden acaba? Hala o eski düflünceler! Hastabak c l k daha çok kad nlar, k zlar için uygun diyorlar. Beni deli ediyorlar...! eki onlar ne olman istiyorlar? Tabii ki doktor olmam istiyorlar! Ne kadar çok çal flsam da doktor olam yaca m ben biliyorum ama onlara bunu bir türlü anlatam yorum. Onlar ikna etmek o kadar zor olmasa gerek. Yooo... çok zor. Doktorlar çok para kazan yorlar. Herkes o lunun doktor olmas n istiyor. Ayn sorun k zkardeflimin de bafl nda. O arkeolog olmak istiyor. Çok ilginç! eki ailen bu konuda ne düflünüyor? Evden uzakta, karda ya murda kazma kürekle erkek gibi kaz lar yapmay ona yak flt ram yorlar. Bir okulda veya büroda çal flmas n istiyorlar. eki arkeoloji alan nda ifl bulmak kolay m? Belki de il ama biz gençler için iflin sürekli olmas veya çok kazanç getirmesi o kadar önemli de il. Bizce en önemli olan fley hayatta sevdi in bir iflte çal flmak. Bu ilginç görüfller için teflekkürler Hakan! 5

Turkish 2003 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 2: Reading and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Turkish 2003 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 2: Reading and Responding (30 marks) Student/Registration Number. Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 2: Reading and Responding (30 marks) Instructions to Students 1. Allow about 1 hour and 15 minutes for

Detaylı

Turkish 2009 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks)

Turkish 2009 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number Centre Number 2009 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Tuesday 20 October: 2 p.m. Eastern Standard Time Reading Time: 10 minutes Working Time: 2 hours and 50 minutes

Detaylı

SAMPLE. Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

SAMPLE. Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number. COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Student/Registration Number Centre Number 2002 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 1: Listening and Responding

Detaylı

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 12 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz.

Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz. YAZ SUMMER 2010 Say /Issue 20 Oya Ünlü K z l: E itim içeri i, e itmen ve yönetici kalitesi ve sosyal imkanlar yla okulumuz ö renciler ve aileleri için bir flans, Türkiye için de bir de erdir. Social activities

Detaylı

D enizcili in içinde do up büyüyen, Sar o lu Denizcilik te de

D enizcili in içinde do up büyüyen, Sar o lu Denizcilik te de YOUNG VIEW // GENÇ BAKIfi FEMALE CHARACTER OF SHIPPING ON THE RISE! DEN ZC L N D fi KARAKTER YÜKSEL fite! The remark Turkish shipping s future is female made by Michael Drayton, president of the Baltic

Detaylı

Türkçe GCSE Yardımcı kitap eğitimciler Forumu eğretmenleri tarafından hazırlandı

Türkçe GCSE Yardımcı kitap eğitimciler Forumu eğretmenleri tarafından hazırlandı Türkçe GCSE Yardımcı kitap eğitimciler Forumu eğretmenleri tarafından hazırlandı Turkish GCSE self study book is Writtin and edited by teachers from educator forum. Koordinator ve Editor (Co-ordinator

Detaylı

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

OXFORD CAMBRIDGE AND RSA EXAMINATIONS ADVANCED SUBSIDIARY GCE F889 TURKISH. Listening, Reading and Writing 1

OXFORD CAMBRIDGE AND RSA EXAMINATIONS ADVANCED SUBSIDIARY GCE F889 TURKISH. Listening, Reading and Writing 1 Candidate Forename Candidate Surname Centre Number Candidate Number OXFORD CAMBRIDGE AND RSA EXAMINATIONS ADVANCED SUBSIDIARY GCE F889 TURKISH Listening, Reading and Writing 1 Wednesday 20 MAY 2009: Afternoon

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı

TOPLUM Ç NDE YAfiAM HERKES N HAKKI. Zihinsel ve Ruhsal Rahats zl Olanlar için Toplum-temelli Hizmetler

TOPLUM Ç NDE YAfiAM HERKES N HAKKI. Zihinsel ve Ruhsal Rahats zl Olanlar için Toplum-temelli Hizmetler TOPLUM Ç NDE YAfiAM HERKES N HAKKI Zihinsel ve Ruhsal Rahats zl Olanlar için Toplum-temelli Hizmetler Editör: Fatma Zengin Da d r Düzelti: Ayflegül Kanat Tasar m: Bart Reklam Ajans Bas m: Karika Matbaac

Detaylı

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s 10 GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s Türkiye, 2008

Detaylı

Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl

Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43 Dimes Life Bülten 10 yafl nda 2010 a ödüllerle veda ettik Baflar ya giden yol ekip çal flmas m? K p r k p r bir ünlü: Defne Joy Foster

Detaylı

Bülten - lkbahar 20117

Bülten - lkbahar 20117 itibar Bülten - lkbahar 20117 FAT H KURALKAN KAND LL KULÜBÜ KURUCULAR KURULU ÜYES LET fi M VE YAYIN KOM TES BAfiKANI Kandilli Kulübü nün De erli Dostlar ; Uzun bir aradan sonra yine sizlere seslenebiliyor,

Detaylı

Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi

Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi Bu kitapta foto raflar yla destek veren herkese teflekkür ederim. 2 BAfiLARKEN Ç NDEK LER Kurulma

Detaylı

Türkiye de Toplantı Zamanı

Türkiye de Toplantı Zamanı Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z

Detaylı

Ben anatanr çay m. Mother earth of ceramics. I am the mother goddess. Hamiye Çolako lu; Serami in toprak anas Hamiye Çolako lu; Sanat / Art

Ben anatanr çay m. Mother earth of ceramics. I am the mother goddess. Hamiye Çolako lu; Serami in toprak anas Hamiye Çolako lu; Sanat / Art Mart-Nisan / March-April 2006/ No.14 Sanat / Art Serami in toprak anas Hamiye Çolako lu; Ben anatanr çay m Mother earth of ceramics Hamiye Çolako lu; I am the mother goddess Röportaj - Interview: fierife

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

LN796 Turkish: Level 1 (Standard)

LN796 Turkish: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Detaylı

THIS IS A NEW SPECIFICATION

THIS IS A NEW SPECIFICATION THIS IS NEW SPEIFITION GENERL ERTIFITE OF SEONDRY EDUTION TURKISH Reading 843 * OE / 1 8709* andidates answer on the Question Paper OR Supplied Materials: None Other Materials Required: None Wednesday

Detaylı

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ MATEMAT K Ö RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA L fik N BAZI PUÇLARI*

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ MATEMAT K Ö RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA L fik N BAZI PUÇLARI* Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 25 : 194-203 [2003] OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ MATEMAT K Ö RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA L fik N BAZI PUÇLARI* SOME CLUES ON HOW MUCH PRESCHOOL

Detaylı

THIS IS A NEW SPECIFICATION

THIS IS A NEW SPECIFICATION THIS IS NEW SPEIFITION DVNED SUSIDIRY GE TURKISH Listening, Reading and Writing 1 F889 *OE/T75687* andidates answer on the question paper OR Supplied Materials: Special sheet (inserted) assette/d Other

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı