PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa: THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page: PROFESYONELLKveETK VedatafakYAMI Özet Bumakaledeticarethayatnntemelyapsnoluturanprofesyonellikveetikkavramlarincele nerekmeslekinsanlarnarehberolabileceketikilkelernormatifbiryöntemileortayakonulmaya çallmtr.küreseldüzeydebaktmzzaman,bazuluslararasfirmalarnetikilkeleriçok fazlaönemsemediklerinivebuyüzdendeyasalarakaryaptklarbazdavranlarndandolay yüksekmeblalardamaddicezalaraçarptrldklarngörmekteyiz.ticaretteherfirmaiçinmad dikazancntemelbelirleyicifaktörolduunubiliyoruz.eldeettiklerikazançlarkarsndaöde mekzorundakaldklarparacezalarküçük,belkidekomikkalmaktadr,ancakkaybettikleri itibarmaddiolarakölçmeninobjektifbiryöntemininolmadaçktr.tebuyüzden,irketlerin beyintakmolanprofesyonellerinböylesizordurumlardankaçnmalarnnyegâneyoluprofes yoneletiesmsksarlmalardr. Buetikilkeler,omeslekdalüyelerininsadecekendiaralarndakideilaynzamandamüteriler ledeolanilikilerinidüzenleyicidir.ziraticaretinyürütülebilmesi,birdenfazlaunsuruzorunlu klmaktadr;bunlarirket,irketinhissedarlar,irketinçalanlar,müterilerveirketinticaret yaptdierirketlerdir.profesyoneletik,herticaretalannndoruveiyiyiseçmedeaydnlatc olmaldr. AnahtarKelimeler Etik,ProfesyonelEtik,TicaretEtii,Etiklkeler. PROFESSIONALISMANDETHICS Abstract Thisarticleaimstostudytheprofessionalandethicalconceptsandtriestosetethicalprinciples fortheprofessionalsinbusinesslifeinanormativeway. Manyglobalbusinesses,includingmostofthemajorbrandsthatthepublicuse,canbeseennot tothinktoohighlyofgoodbusinessethics.ifaprofessionaldoesnotadheretobusinessethics andbreaksthelaws,heusuallyendsupbeingfined.manymajorbrandshavebeenfinedmil lionsforbreakingethicalbusinesslaws.moneyisthemajordecidingfactor.theproblemisthat theamountofmoneythesecompaniesaremakingoutweighsthefinesapplied.however,we knowthatthereisnoobjectivewayformeasuringthelossthatsuchcompanieshavehadtoface. Itisthereforehighlyadvisablethattheprofessionalsshouldadheresuchethicalrulesstrictly. Professionalethicsisthebehaviorthatprofessionalsadheretointheirdailydealingswiththe world.theethicsofaparticularbusinesscanbediverse.theyapplynotonlytohowthebusi Dr., Hakkari Üniversitesi Yabanc Diller Bölümü Öretim Eleman.

2 264 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 nessinteractswiththeworldatlarge,butalsototheironeononedealingswithasinglecus tomer.thecompanyitself,stakeholders,employeesandcustomersaretheindispensableele mentsofbusinessworld.goodprofessionalethicsshouldbethenextelementofeverybusiness thatilluminatestheirpathinalltransactions.itispossibletomaximizethequalityofworklifeif wecancallforcertainethicsprinciplesintheprofessionellife. KeyWords Ethics,ProfessionalEthics,BusinessEthics,EthicalPrinciples.

3 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 265 GR Corafisnrlarnhzlaanlamnyitirmesiilebirliktekarmaklaaniyaam veticariilikiler,ekonomikkrizlerinvedarboazlarndaetkisiyleyolsuzluklarn artmassonucunudourmutur.ernst&young n22avrupaülkesindevetürki ye deortakademevegençyöneticilerlebuylgerçekletirdiianket 1,katlmcla rn kurumsal yolsuzluun önümüzdeki yllarda artacana inandklarn göster mektedir. Üstelik ülkemiz açsndan ele alndnda bu olumsuz öngörü, dier Avrupaülkelerinegöredahayüksekçkmaktadr.Anketekatlanlar,irketyöneti cilerinin yolsuzlukla mücadeleye daha fazla odaklanmalar gerektiine dikkat çekmektedirler. Gün geçtikçe ciddi bir hal alan bu sorunla baa çkabilmek için dahayüksekbirseslevesklkladuyduumuzikisözcükvardr;profesyonellerve etik. Makalemizde ayr ayr irdeleyeceimiz bu iki sözcük, yan yana kullanld ndaacabanaslbiranlamifadeetmektedirveayetbellibiranlamifadeediyorsa azöncebahsettiimiznitelikleresahipolanbirdünyaiçinyapabileceinelervar dr? Biliminyenidisipliniolarakortayaçkanbukonu,yaamnfarklboyutlarile ilgiliöelertamaklabirlikte,üzerindeyeterinceçallanbirkonudeildir.nite kim Sosyal, Siyaset Kavramlar ad ile ansiklopedik sözlük olarak hazrlanan eserde,ne profesyonellik kavramnede mesleketii, profesyoneletik, ah lak gibimaddeleryeralmamaktadr. 2 OrhanHançerliolu nun FelsefeSözlüü isimli kitabnda ise etik maddesi yer almamaktadr, ahlak maddesine ise sadece yarm sayfa yer verilmitir. Ancak bu tür eserlerde, aslnda yer almas gereken kavramlar yok saymamzn mümkün olmad açktr. Doal olarak yukarda bahsettiimizkonuileilgiliaklagelebilecektümsorularnyantlarnbumakalede vermemizpekmümküngözükmemektedir.buikikavramöncedeskriptif(nite lendirici)sonradabirliktekullanldisimtamlamasnnormatif(düzgüsel,stan darttanmlayc)olarakelealmakvebellibirsonucaulamak,eldeedilebileceken iyidurumgibigözükmektedir. I.PROFESYONELLKTANIMI Profesyonellikkavramnn ne olduunusorgulamadanöncebelki ne ol madn anlamamz daha doru olabilir. David Maister e göre Profesyonel ta nmlamasnn karl, Teknisyen tanmlamasdr, dolaysyla profesyonellerin, teknisyenolmadklarnbelirtmemizgerekir. 3 Birteknisyen,birdakikaiçindeha tasz,bellibirmiktarnüzerindesözcükyazan,standardizeedilmivetekdüzebir takm bankaclk ilemlerini sklmadan yapabilen birisi olabilir ancak bir takm niteliklereldeetmediisürecebirteknisyenolarakkalacaktr. 1 Ernst & Young, 10 haziran 2009, Türk Yöneticilerinin %67 si birkaç yl içinde kurumsal yolsuzluklarn artacana inanyor, 2 Seyyar, Ali,. Sosyal Siyaset Terimleri, Ansiklopedik Sözlük, Beta Yaynlar, stanbul, David, Maister, True Professionalism, New York, 1997, ss.19.

4 266 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Profesyonel,içindebulunduuartlarauyumsalayarak,buartlardeitir meyegayretetmeksizinyapsaldinamiklerneyigerektiriyorsaonuyapankiidir. Profesyonellerin pek az böylesi bir anlayn farkndadrlar ve baz durumlarda aksiyöndeadmatarlarveirketingeleceiniskntyasokabilecekanlaydeiik liklerinekalkrlar.profesyonel,bumeslekidinamikleriçindereformlaryapmaya kalkmadantavrnortayakoyabilenmeslekadamdr,birbecerilerveyetenekler bütünü deildir. Profesyoneller, beceri kazanmaya ve eitilmeye yatkn kiiler arasndançkarveihayatndamuktedir,hrslancakbazendebirikilemolarak irketinvarlnaenbüyüktehdidioluturabilecekkiilerdir. 4 yibirprofesyonelolmakiçingerekenunsurlarsaylrken,çoukezprofesyo nellik ve etik kelimeleri yan yana anlmazlar. Genellikle ele alnan unsurlar ara sndaprofesyonelinilktanmadakarsndakindeolumlubirizlenimbrakmas gerektiinden,iletiimtekniklerinidorukullanabilmesinden,ileriteknolojiaina ln,iyibirdinleyiciolma,sosyallemeyeteneklerini,kaliteyi,sorumlulukduy gusunu gelitirmesi gerektiinden bahsedilir. 5 Görüldüü gibi saylan unsurlar arasndaprofesyonelliketiiileilgilibirunsuryoktur.yazlaneserlerdeprofesyo nellik ve etiin çounlukla birlikte görülmemesini, bir eksiklik olarak nitelemek pekdehakszlksaylmaz.ziraikibinyldanuzunsüredirbiztpetiindenbah setmekteyiz ve günümüzde fakülteden yeni mezun olan hekimlerin, Hipokrat Yeminiettiklerinetanklketmekteyiz.Etiinmeslekdallarndakiuygulamalarna isesonyirmibeyldryaplançalmalardagörmekteyiz.yakngeçmiekadarbu yöndeyaplançalmalaryoktu. 6 Kanmca,toplumdakipratikiveticaretuygu lamalarndandolaybunapekdeihtiyaçduyulurbirortammevcutdeildi.her bertn.casson, nsanyönetmesanat isimlikitabnda19.yüzylihayatilikile riniöyletanmlamaktadr: 19.yy.daihayattamamenmücadeleveçarpmayadaya lidi.buçadaikiiadamkarkayageldiklerindehemenkavgayabalarlard.sempati, 4 Kunde, Jesper, irket Dini, (Çev.:Nejat Ulusoy). Mediacat Yaynlar, stanbul, 2003, ss Profesyonellii bu yönleri ile ele alan birçok yazar ve kitap bulunmaktadr. Örnein bkz. Bixler, Susan, 5 Steps to Professional Presence, Adams Media Corporation, USA, 2001; Maister a.g.e.; Kunde, a.g.e.; Smeenk, Sanne G.A., Professionalism versus Managerialism?, Print Partners, Hollanda, 2007; Garih, Üzeyir, Hayatnda Motivasyon, Hayat Yaynclk, stanbul, Konunun ticaret sahasna uygulanmas kadar dier sahalardaki uygulamalar da oldukça yeni tarihlere dayanmaktadr. 15 Kasm 1996 tarihinde TÜBTAK tarafndan düzenlenen Yayn Etii sempozyumuna konumac olarak katlan Prof. Dr. Frank Karasz öyle söylemektedir; Buna ramen, diyebilirim ki; bilimsel aratrmada etik Amerika'da sadece son on ylda ilgi alanna girdi, yaygn bir konuma ve yorum konusu haline geldi. Bu konumann bir bölümünde niçin bunun böyle olduu ve buna bilim toplumunun cevabnn ne olduunu anlatacam. Daha önce de belirttiim ve Profesör Baysal'n da söyledii gibi eitimimin büyük bir bölümü ngiltere'de ve Amerika'da geçti. Mesleimle ilgili etik sorunlar kesinlikle tartlmad. Benim lisans eitimim ve daha sonraki kariyerim srasnda etik kelimesinin kullanld veya etik veya ahlak davranlarndan bahsedildii tek bir saniyeyi dahi hatrlamyorum. Sanrm bilimsel aratrmay seçen kiilerin doru davran içerisinde olduu, aralarnda dolandrc ya da sahtekârlarn bulunmad düünülürdü. Bu davran sisteminin daima devam etmesi beklenirdi. Birinin mesleinin dier bir kiinin yaamn düzenlenmesine izin verilirdi. Geriye dönüldüünde, bunun bir elitist beklenti olduu görülür, imdi, 40 yl sonra Amerika'da durum deiti. Müfredata bakt- mzda biraz da ararak etik tartmann en merkezde olmasa da, mutlaka lisans müfredatnda yerini aldn görüyorum. Benim bölümümde, ben Massachusetts Üniversitesi Polimer Bilimi ve Mühendislii Bölümündeyim, biz 20 saatlik profesyonellik ve bilim üzerine ksa bir kurs vermee baladk. Biz bu kursa son birkaç senede baladk. Bu kursta doktora örencilii ve meslein kalan bölümündeki uygun etik davran tartlyor. Karasz, Frank, Yayn Etii ve Temel Bilimler, (Çev.Dicle Güç), TÜBTAK Yayn Etii Sempozyumu, 15 Kasm 1996, TÜBTAK matbaas, Ankara, ss.30. Ayrca baknz; J. Sork, Thomas, Exploring the Ethics of Professional Practice, Scutrea Konferans, University of British Columbia, 1998, ss.36

5 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 267 hogörüveyardmlamayoktu.nsanlarticarethayatnasksuratl,çatkkalvesadece parakazanmakolarakdeerlendirirlerdi.ogüniçinsözkonusuolandeerleranmasnn, ticarettekietikdlnbalcanedeniolduutespiti,bugününiyaamiçindegeçerlidir. nsanlargünümüzdünyasndabirazdahafarklbirbilinçdüzeyineçktlar.geçirilentec rübelerveedinilenönemlimaddikazançlar,insanlarnduygularniflasagötürdü.grevler, iflaslarvezararlarinsanlaçokacdersleröretti.belkisadecebuyüzdenartkbirbilim dalolarakinsanyönetmesanatnaveahlakabüyükönemverilmeyebalandveyüzyllar drsürenihmalveberbatyönetimdenancakbuekildekurtuldukvekurtulacaz. 7 II.ETKVEAHLAKKAVRAMLARININKARILATIRILMASI Etik,doruveyanldavranteorisidirvebirfelsefetürüdür,ahlak 8 (morali ty)iseonunpratiidirveyasalarlailgisivardr.ahlakideildeetikilkelerden,etik deildeahlakibirdavrantarzndansözetmekdahadorudur.etik,birkiinin bellibirdurumdaifadeetmekistediideerlerleilgilidir,ahlakisebunuhayata geçirmetarzdr.etik,bütünbumanzarayiçinealrken,ahlakmzbiziadetama dendamarnayöneltir,oradadavrannayrntlarileilgileniriz.tpetiindensöz edilebilir ancak tbbi ahlaktan söz edilemez, öte yandan bir hekimin ahlakndan söz edebiliriz. Tp etii, meslein gözetmeye çalt ya da çalmas gerektii, acnn dindirilmesi gerektii gibi genel ilkelerle ilgilidir, bir hekimin ahlak ise onunkendikiiseldavranlarylailgilidirvehastalarndançokkomularnnve arkadalarnnilgialannagirer. 9 Gelenekselolaraketikçalmalarfelsefe,teoloji vedindisiplinlerininçalmakonusuolmutur.ancakuygulamalahlakçalma larnngelimesiilebirliktebudisiplinlerinherhangibirininahlakkonusunutek bana sahiplenmesi pek mümkün gözükmemektedir. Psikoloji ve sosyoloji gibi disiplinler, gittikçe artan oranda etik konularna sahip çkmaktadrlar. Bu arada pek çok meslek grubu kendi mesleklerine Uygulamal Etik perspektifi yerletir meye çalmaktadrlar. Felsefe ve teoloji, baka birtakm düünce sistematikleri haricinde, 10 ahlakkavramnnnetbirekildeortayakonmasiçinteorikçalmala rnikinoktadanyaparlar;birincisideontolojik,ikincisifaydac(utilitarian)bak açlardr. Deontolojik teori çalmas kaynak olarak kutsal metinlerde 11 olduu gibiprensiplerüzerindedurur.dieriiseherhangibirinsanidavranniyiyenasl 7 Casson, Herbert N., nsan Yönetme Sanat, (Çev.: Özcan Ünlü). Hayat Yaynlar, stanbul, 1997, ss Bir çok düünürün ahlak tanmlama çabas vardr fakat evrensel bir tanmlamay u ekilde yapmak mümkündür; ahlak, bütün rasyonel, akl sahibi insanlar için geçerli olup bakalarn etkileyen davran yöneten ve amaç olarak kötülük ya da acy/zarar azaltmaya çalan gayr formel bir kamusal sistemdir. Daha geni bilgi için bkz.: Gert, Bernad, Ahlakn Normatif Tanmlar, Felsefe Ansiklopedisi 1.cilt, Edt. Ahmet Cevizci, Etik Yaynlar, stanbul, Billington, Ray, Felsefeyi Yaamak, (Çev.: Abdullah Ylmaz). Ayrnt Yaynlar, 1995, ss Burada bahsedilen düünce sistematiklerini u ekilde sralamak gerekir; teleoloji, erdemcilik, Tanrsal dini ahlak, objektivist ahlak, Prima Facia görevler, sosyobiyoloji, bakas merkezli ahlak, hukuk ahlak. Daha geni bilgi için bkz.: Marinoff, Lou, Felsefe Hayatnz Nasl Deitirir, (Çev.:stem Erdener). Pegasus yaynlar, stanbul, 2007, ss Eylül 1993 tarihinde Chicago da toplanan Dünya Dinleri Parlamentosu (Parliament of World s Religions) kapan bildirgesinde ahlak kavram evrensel etik olarak yaplmakta ve yeryüzündeki bütün dinlerin öretilerinin, bu kavram tanmn destekleyici olduu bildirilmektedir.

6 268 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 ulaabileceini düünür. Bu teorik perspektiflerin hiçbirinin bütünü kapsayc olamayacaaçktr. III.PROFESYONELETK 12 Kii,içindebulunduutoplumundurumundanmemnunolsunyadaolmasn otoplumiçindeyaamakzorundadr.kendiiçdünyasndaiseiyiletirmeleryapa cakbirbireyselahlakaherzamangereksinimduyar.çalmak,hayatmznmer kezindeyeralrvebuyüzdenmükemmelolmayanbirtoplumdafonksiyonelola bilmekiçinkii,ietiinegereksinimduyar.tümerkeklervesaylargüngeçtikçe artankadnlar,hayatlarnkazanabilmekiçindarçkmalvebiriyerinegitmek zorundadrlar.yaptmzi,bireyolaraktoplumayaptmzkatkmznenöne mli ksmdr ve ne olduumuzu belirleyen ve ifade eden eydir. Yaptmz i, hembakalarnnbizideerlendirmesindehemdebizimbizzatkendimizideer lendirmemizdeenönemliunsurdur.bu,özellikleprofesyonelleriçindegeçerlidir. Onlar bu rollerini sonradan alrlar, bu rollerle domazlar. Üstelik hayatlarnn önemli bir ksmn, dier meslek sahiplerinin aksine bir iten dierine atlayarak deil,biritesabitkalarakgeçirirler.tebuyüzdendirkisonundabüründükleri halvetakndklartavr,iinkarakteriileekillenir.johnkultgen egöre,profesyo nelahlaktameydanagelenzafiyetlerinortayaçkmas,profesyonellerinkarakter lerindeki zafiyetlerden ziyade mesleklerinin getirdii yapsal özelliklerden kay naklanmaktadr. 13 Profesyoneller, müterilere ve iverenlere hizmet ederken as lnda topluma hizmet etmektedirler. Baz durumlarda yaplan hizmetin, kamu yararnaolduueklindeyorumyapmakolasdrveözelsorumluluklarilkesiile izahedilebilir.ancakbazenedilemez.vereneolansadakat,kamuyararnailke sinebasknçkabilirvehattaçeliebilir.tebunokta,profesyonelinhayatnnba langcndakikaynakirleticibirunsurolabilir.srfmaddikazançeldeetmeninbir yöntemi olmaktan öte,bir sosyoekonomik sistem olarak deerlendirilen kapita lizm,kolektivizmvezenginliinpaylamnöngörensosyalizmin 14 aksine,ticaret 12 Bu kavramn doru karln bulmak için yaplan çalmalar son zamanlarda oldukça younlam ve sonuç olarak sadece bu konu ile ilgilenen bir takm meslek kurulular ve dernekler A.B.D. de ortaya çkmtr. Güncel durumu itibar ile bu kurulularn listesi u ekildedir; American Marketing Association, Association for Practical and Professional Ethics, Ethics Officers Association, European Business Ethics Network (EBEN), International Association for Business and Society, Social Issues in Management (Division of the Academy of Management). Ayrca çok sayda üniversitede ilgili bölümler kurulmu ve danmanlk irketleri faaliyetlerine balamlardr. Tam liste ve internet linkleri için bkz. eriim tarihi: Kultgen, John, Ethics and Professionalism, University of Pennsylnania Press, A.B.D., 1988 ss Marx a göre ahlakllk, üretim ilikilerinin belirledii toplum yaamnda egemen snf ya da güçlerin, dünya görülerine veya ideolojilerine göre tanmlanan iyi ve kötü kavramlar ile yönlendirilen insan eyleminde ortaya çkar. Dolaysyla, insan eyleminin olduu kadar ahlaki yaamn da bir özerlii olmayp, o egemen snfn ideolojisine göre belirlenen veya yönlenen bir yaamdr. He türlü insan ilikisinin belirleyicisinin, altyapy meydana getiren maddi üretim biçimleri olduunu öne süren Marx a göre, bu üretim biçimleri insann ve toplumun ahlaki yaam eklini ve deerlerini belirler. Bu nedenle ahlak, üstyapnn bir parças olarak snf ideolojilerine göre yorumlanmak durumundadr. Günümüz sosyalist ideologlar, Marx n bu görülerini temel alarak Ticaret Etiinin kendi içinde bir takm çelikileri olduunu söylemekte, kapitalizmin doas gerei hrsl, açgözlü ve ahlaki deerlere dayanmayan iadaml modelini tevik ettiini söylemekte bu kavram oksimoron olarak tanmlamaktadrlar. Daha geni bilgi için bkz. Brenkert, G.G., Marx n Özgürlük Etii, stanbul, 1998; Shaw, William H., Marxism, Business Ethics, Sprinklink Springer, Hollanda, 2008.

7 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 269 ve i etiinin toplum içinde yerletirilmesini ve yaygnlatrlmasn kendisine görevolarakedinmivehedeflemigözükmektedir. Profesyonelleriçinahlakifarkndalközelbirönemtamaktadr.Mesleinin tanmyaplrken,ahlakiyöndentadanlamdâhiledilmelidir.modernidün yasndakiahlakikonularilebaaçkabilmekiçinözelbiruraveyetenekgerek mektedir.olaytersaçdanelealrsak,ahlakikonularaolanduyarllkveolumsuz durumlarsözkonusuolduundabunlarlabaaçkabilmeyetenei,kiileridaha profesyonel hale getirmektedir. Ahlakn verilen eitimlerle örenilebilir olmas, profesyonelleraçsndanhemakademikhemdekurumsalhizmetiçieitimlerin öneminiortayakoymaktadr.konuyudestekleyenbirdierunsuriseticaretdün yasndasonzamanlardarastladmzetiködüllericinsindenyaplangiriimler dir. Bu türden giriimlerin ödül kazananlar belirlemede kstas olarak aldklar maddeleri incelediimiz zaman karmza sklkla etik sözcüüne yaptklar referansla karlamaktayz. 15 Ancak sözcüün tam olarak ne anlama geldiine dairbirçabayoktur. Ahlakideeryarglar,profesyonelliintanmiçindeyeralanniteliklerveye teneklerleyakndanilgilidir.budeeryarglarntanmlamakisedahaçokprofes yonelin karakterini, erdemlerini, kimliini ve yeteneklerini tanmlama ve belli kodlaronayüklemeçabasdr.birprofesyonelinihayatndafarklsorunlarkar sndatutunacatavr,mantklyansmalartayanvetoplumundeeryarglarile çelimeyen,çkarlarnahizmetedicivebuçkarlartoplumiçindeadilcedatc, faydalarmaksimizeedendavranformlariçindeolmaldr.profesyoneletik,u üçeyanlamnagelebilir;birincisi,ilgilimeslekdalnnkurulularveörgütlerinin resmibelgelerindegörülebilecekolancarivegeçerliolanahlaktutumudur.butip profesyoneletiinizlerine,çeitlikurululartarafndanverilenödüllervetakdir namelerilebutörenlerdeyaplankonumalardarastlamakmümkündür.profes yoneletiinikincitanmna,özelliklemüterilerehizmetvetoplumyarargibiiki kavramniçindearamakgerekir.buna sebebedayaliahlak demekmümkün dür.buiahlaktektipletirilmiveuzlamayadayaldr.sonolarakprofesyonel etik tanm, bu alanda yaplan çalmalar kapsayan bir sahay tekil etmektedir. Bu çalmalar iki ana balk altnda toplanmaktadr. Birincisi nitelendirici etiin (descriptiveethics)ilgilendiisahacarietiktir(defactoethics).nitelendiricietik, profesyonellerindavrankalplarnveinançlarnelealrveinceler.buçalma lar,psikologlarvesosyalbilimcilertarafndantarafszbirekildeincelenir.ancak baz bilim insanlar çalmalarnda, normatif (düzgüsel, standart tanmlayc) bir çerçeve çizebilir. Normatif etik, inançlar ve idealleri ele alr. Bu tip çalmalar, sebebedayaliahlakna yönelikçalmalardrvefelsefeciler,dinadamlarve 15 Örnek olarak bkz.: Ticaret Etii Ödülleri, eriim tarihi: A.B.D. merkezli bu kurulu, ayn isimle i dünyas için bir dergi yaynlamaktadr ve son on dokuz yldr Ticaret Etii ödülleri vermektedir.

8 270 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 uygulayclar 16 tarafndan gerçekletirilir. Bu çalmalarda, mesleklerde arzu edi lendavrantutumlarelealnrvemeslekyaamlarnnhangitemelleredayand rlmasgerektiihususundabirtakmtanmlamalarvedüzenlemeleryapar. IV.PROFESYONELETKLKELER Profesyonellerin,ihayatlarndayüzyüzegelebilecekleriikilemlerveaçmaz larkarsndadavrantarzlarnvetutumlarnbelirlemelerineyardmcolabile cek, krizler karsnda anlama zemini oluturabilecek, danklam irket ve birey politikalarn toparlayacak bir takm prensipleri sralamak ve bunlar kav ramsalbirçerçeveiçinealmakyararlolacaktr. lkolaraksralanabilecekilke,birprofesyonelin,iveticarethayatndakiiliki lerindebellibirbütünlükiçindedavranmasgereidir.bütünlük,sadecedürüst lükanlamnagelmez,aynzamandahakkaniyetvedorulukanlamdatar.tica rieylemlerinde,yasalaravetoplumakarsorumluluktadnunutmamalve kiiselmenfaatleriileiyapttüccar,sanayicivemüterilerininçkarlaruruna busorumluluklarçinememelidir.ayrca,birprofesyonel,ticariyarglamalarnda objektiflikilkesinigözönündetutmayagayretetmelidir.objektifolmak,yapti ileilgiliolandüünceleriharicindekibireyseldeeryarglarndikkatealmamak, kamuyararnisegözetmekanlamnagelir.üçüncüolarak,birprofesyonel,sadece kendiyeterliliiniveyeteneklerinigözönünealarakticaribiryükümlülükalmal dr.ancakbuyükümlülüü,doruyardmvedanmahizmetlerialarakyerine getirebileceineinanyorsadurumfarkldrvebusorumluluualabilir.dördüncü olarak,birprofesyonel,iiningerektirdiivekendindenbeklenilenyetenek,ilgi, titizlilik,doruprofesyonel,teknikveteknolojikstandartlardâhilindeiiniyürüt melidir.sonolarakdenilebilirki,birprofesyonel,iiningerekleriniyerinegetirir ken temasa geçtii bütün insanlarla nezaket çerçevesinde iliki kurmal ve ince düünceilehareketetmelidir. Günümüzticaretirketlerininetkilibirbiçimdeyönetilebilmesivegelitirile bilmesiiçinçadabiryönetimfelsefesinevepaylalanbirkurumsalkültürüne ihtiyaçduyduusöylenilebilir.ancakbuunsurlarnirketiçindeözümsenmesive uygulanmas için kullanlacak yöntemlerirketten irkete farkllklar gösterebile ceigibibizzatunsurlarniçeriidefakllklargösterebilir.bellidavranbiçimle rini standart hale getirerek ticaret ve ihayatnn kalitesini yükseltmemiz müm kündür. Profesyoneletik,meslek adamlarnn ticarihayatlarnda bal kalmalar gerekendavranbiçimidir.budavranbiçimi,birmeslekdalndandiermeslek bazfarkllklargösterebilir.bazinsanlaraçsndanticaret,sadecemaddikazanç eldeetmektenibaretolabilir.buensafhaliylekapitalizmintarifidir.tabiikimaddi 16 Uygulayclar (practitioners), kendi meslek guruplarna belli bir etik perspektifi yerletirmeye çalrken ve i hayatnda etik uygulamalarn yaparken bir takm yaklamlar kullanrlar. Bu yaklamlarn birkaçn öyle tanmlamak mümkündür; sadece iini yap yaklam, tavrnn ne olduunu belirle yaklam, önyarglarnn farkna var yaklam. Her bir yaklamn kendi içinde bir takm avantajlar olduu gibi bir takm da dezavantajlar vardr ve belirli felsefi dayanaklara sahiptir. Bkz.: Verhagen, Peter J., Beyond Professionalism, International Symposium, Hollanda, 1996.

9 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 271 kazançeldeetmek,ifadeettiianlamitibarileyanlbirtutumdeildir.esasso runutekileden,bazfirmalarnvemeslekadamlarnnticaretyaptklaresnadaki takndklartavrvedavranbiçimleridir. SONUÇVEDEERLENDRME Ticaret alannda yaadmz ac tecrübeler bize, profesyonel etiin gereksiz birlüksolmaktançktnhattairketlerinbaarsaçsndanvazgeçilmezolduu nuöretmitir.globalkstlamalarnverekabetinyaandgünümüzdünyasnda irketlerbüyüyebilmekvesorunlarnçözmekiçinartkucuzkaynaklaragüvene mezler. yi ve doru düzenlenmi etik ilkeler, irket hissedarlar, çalanlar ve müterileraçsndantutumlarnvedavranlarndüzenlenmesibakmndanoldu u kadar hangi davran ve tutumlarn tasvip edildiini ya da yasak edildiini göstermesi ve tevik edici olmas bakmndan önemlidir. Profesyoneller, baka birçokçalmadafarklboyutlarileortayakonulmubulunanmesleketiiilkele rini uygulamada ihtiyaç duyacaklar unsurun ahlaki cesaret olduunu da unut mamaldrlar.ancakudaunutulmamaldrki,profesyonellerkarlatklarzor durumlardaartlaranlayabilmeleribakmndan,omuzlarnabinenyükümlülük lerdeveilerinitehditedendurumlarakarkararlaralmalargerektiindekarar vericimercivekstasolmasbakmndan,içindebulunduklardurumuyorumla yabilmelerigerektiindeanalizyapabilmeleribakmndanvesonolarakbakala rnndaahlakicesaretianlamalarnayardmcolmalargerektiindegerekengücü kendilerindebulabilmeleribakmndanbucesareteihtiyaçduyacaklardr.ahlakn örenilebilir olduugerçeindenhareketleülkemizdebuyöndeyaplacakolan kurumsalveakademikçalmalarnveeitimlerinçoalmas,özeldeticarethaya tmzn,geneldedemokrasimizin 17 gelimesineolumlukatksolacakesindir. 17 Nitekim, TÜSAD tarafndan 23 Haziran tarihinde yaynlanan basn bülteninde, i hayat etik ilkeleri ile demokrasi arasnda iliki öyle belirtilmeltedir; Etik davranmak, firmann itibarn ve ürünün marka deerini yükseltmesi, müterilerin, yatrmclarn ve kamunun güvenini ve desteini salamas bakmndan önemlidir. Etik deer ve ilkelere göre ileyen bir ekonomik sistem, bu iki önemli kurumu güçlendirir, demokrasinin salkl ilemesine yardmc olur ve i dünyasnn toplum gözünde saygnln arttrr. Bu bakmdan, etik performans ve etik kalitenin önemli bir baar ölçütü olduu günümüz ekonomisinde firmalarn, yöneticilerin ve çalanlarn etik deerlere ve ilkelere uygun hareket etmeleri hem kendilerinin hem de toplumun çkarnadr.

10 272 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 KAYNAKÇA Billington,Ray,FelsefeyiYaamak,(Çev.:AbdullahYlmaz).AyrntYaynlar,1995. Brenkert,G.G.,Marx nözgürlüketii,stanbul,1998. Bixler,Susan,5StepstoProfessionalPresence,AdamsMediaCorporation,USA,2001. Casson,HerbertN.,nsanYönetmeSanat,(Çev.:ÖzcanÜnlü).HayatYaynlar,stanbul,1997. David,Maister,TrueProfessionalism,NewYork,1997. Gert,Bernad,AhlaknNormatifTanmlar,FelsefeAnsiklopedisi1.cilt,(YaynaHazrlayan:Ah metcevizci),etikyaynlar,stanbul,2003. Garih,Üzeyir,HayatndaMotivasyon,HayatYaynclk,stanbul,2000. J.Sork,Thomas, ExploringtheEthicsofProfessionalPractice,ScutreaKonferans,Universityof BritishColumbia,1998. Kunde,Jesper,irketDini,(Çev.:NejatUlusoy).MediacatYaynlar,stanbul,2003. Kultgen,John,EthicsandProfessionalism,UniversityofPennsylnaniaPress,A.B.D.,1988. Karasz,Frank, YaynEtiiveTemelBilimler,(Çev.DicleGüç),TÜBTAKYaynEtiiSempoz yumu,15kasm1996,tübtakmatbaas,ankara. Marinoff,Lou,FelsefeHayatnzNaslDeitirir,(Çev.:stemErdener).Pegasusyaynlar,stan bul,2007. Smeenk,SanneG.A.,ProfessionalismversusManagerialism?,PrintPartners,Hollanda,2007. Seyyar,Ali,.SosyalSiyasetTerimleri,AnsiklopedikSözlük,BetaYaynlar,stanbul,2002. Shaw,WilliamH.,Marxism,BusinessEthics,SprinklinkSpringer,Hollanda,2008. Verhagen,PeterJ., BeyondProfessionalism,InternationalSymposium,Hollanda,1996.

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

70'LERIN SAVASI. Adres. : 1/3

70'LERIN SAVASI. Adres. :  1/3 Portal Adres 70'LERIN SAVASI : www.habercorlu.com İçeriği : Kent/Yaşam Tarih : 03.10.2014 : http://www.habercorlu.com/spor/70lerin-savasi-h217623.html 1/3 70'LERIN SAVASI 2/3 70'LERIN SAVASI 3/3 Portal

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN **

GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN ** GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN ** ÖZET Bu çalmann amac, giriimci ve yönetici kadn profillerinin karlatrlmasdr. Üretim faktörlerini bir

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek. Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ . KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ Nermin YAVLAL-GEDK 20. yüzylda bir yandan en büyük vah!etlere, soykrmlara ve i!kencelere maruz kalan insanlk, di(er yandan nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ni ilân ederek

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

FMEA- Failure Modes and Effects Analysis Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) Yrd.Doç.Dr. pek Deveci Kocakoç 1

FMEA- Failure Modes and Effects Analysis Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) Yrd.Doç.Dr. pek Deveci Kocakoç 1 FMEA- Failure Modes and Effects Analysis Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) 1 Risk Seviyeleri Kabul edilemez risk bölgesi Riskin ortadan kald)r)lmas)n)n mümkün olmad)+) veya çok maliyetli oldu+u tolare

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi BÖÜM 5 DC-DC DÖNÜTÜRÜCÜER A. Deneyin Amac DC-DC erilim azaltan dönütürücü (buck converter) ve DC-DC erilim artran dönütürücü (boost converter) devrelerinin davranlar incelemek. Bu deneyde erilim azaltan

Detaylı

PAZARLAMA ARA TIRMASINDA ET K KARAR ALMA

PAZARLAMA ARA TIRMASINDA ET K KARAR ALMA PAZARLAMA ARATIRMASINDA ETK KARAR ALMA Dr. Erkan Özdemir Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ararma Görevlisi Özet Son yllarda genelde iletmelerdeki, özelde ise pazarlamann göz önünde

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç Ğİ İ İ Ğ İ İ Ğ İ Ö İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç «İ Ğ Ç Ç İ İ Ö İ Ü Ü Ü Ü İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İİ İ Ğ İ İ Ç Ü Ü Ç Ç Ç İ Ö İ İ İ İ İ İ Ü İ Ç İ Ü İ Ü İ .,*,* Ege Bamsz Denetim A.. hususlarda bilgilendirerek bamsz denetim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara OSI AA Modeli Hazrlayan: Gürhan G KUZGUN OSI modeli Bilgisayar (dijital) alara larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa sistemleri geli'tiriyorlar ve satyorlard yorlard..

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 40-51 (2006) Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Necla ahin Frat* ÖZET Bilinebilir olann sadece

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:7182 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:7182 ABDÜLEZELPAA NINHAYATIVEEHÂDET

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

Fen Eitimi Ve Yaratclk

Fen Eitimi Ve Yaratclk Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 77-83 (2006) Fen Eitimi Ve Yaratclk Hilal Aktam*, Ömer Ergin** ÖZET Son yllarda Fen eitiminde yaratcla verilen önem giderek artmaya balamtr. Alan

Detaylı

FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER BÜLTENI - CANLI IZLE- [16 KAS...

FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER BÜLTENI - CANLI IZLE- [16 KAS... Portal Adres FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER BÜLTENI - CANLI IZLE- [16 KAS... : www.meydangazetesi.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 16.11.2015 : http://www.meydangazetesi.com.tr/guncel/fatih-portakal-ile-fox-ana-haber-bulteni-canli-izle-16-kasim-2015-haber

Detaylı

TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE

TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE ÖĞRENİM DURUMU: TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE Ortaöğrenim = Kadıköy Anadolu Lisesi Yükseköğrenim = 2002 = Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü (LİSANS) 2005 = Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

FZK ETMNDE BRLKL ÖRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJLERNN ÖRENC BAARISI, BAARI GÜDÜSÜ VE TUTUMU ÜZERNDEK ETKLER

FZK ETMNDE BRLKL ÖRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJLERNN ÖRENC BAARISI, BAARI GÜDÜSÜ VE TUTUMU ÜZERNDEK ETKLER T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ ORTAÖRETM FEN VE MATEMATK ALANLAR ETM ANABLM DALI FZK ÖRETMENL PROGRAMI DOKTORA TEZ FZK ETMNDE BRLKL ÖRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJLERNN ÖRENC BAARISI,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA Dr. Alper ÖZER ÖZET Muhasebe meslei deien ekonomik koullarn olumsuz etkisini hissetmektedir ve faaliyetlerini deien koullar temel alarak ekillendirmektedir.

Detaylı

Ali YILDIZ. Deneyim. Intern Engineer - Siemens ali.yildiz@ieee.org. Intern Engineer at Siemens 2014 - #u Anda (bir y#ldan az)

Ali YILDIZ. Deneyim. Intern Engineer - Siemens ali.yildiz@ieee.org. Intern Engineer at Siemens 2014 - #u Anda (bir y#ldan az) Ali YILDIZ Intern Engineer - Siemens ali.yildiz@ieee.org Deneyim Intern Engineer at Siemens 2014 - #u Anda (bir y#ldan az) Giri#imcilik Elçisi at Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi Kas#m 2013 - #u Anda (10

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 28-39 (2006) Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Fatma Nilgün Cevher*, Mustafa Bulu** ÖZET Bu aratrmann

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı