EBU MADI'NİN ET-TALASİM ''BİLMELECELER" ŞİİRiNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EBU MADI'NİN ET-TALASİM ''BİLMELECELER" ŞİİRiNE"

Transkript

1 EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: B Sayı: 20 (Yaz 2004) EBU MADI'NİN ET-TALASİM ''BİLMELECELER" ŞİİRiNE BİRMUARA.zA Kenan DEMİRAYAK (*) Özet Amerika' daki.göçmen Arap edebiyatının en büyük şairi olarak kabul edilen İ/iyyô. EbU Mô.dt'nin şiir/erine, muhtevası açısından bazı eleştiriler yöneltilmiştir. Bu çalışmada EbU Mô.di'nin şiirlerine dini ve edebi çevrelerden gelen tepkiler ve onun "et-talô.sim: Belmeceler" adlı şiirine yazılan muô.raza/ar ele alınmış, özellikle "Fekku't-talô.sim: Bilmeeelerin Çö:::iimii" adlı mufıra:::a şirii sunulmuştur. Anahtar Kelime/er: İliyyô. EbU Mô.di, et-ta/asim, Mecher, Göçmen edebiyatı. A Controversial Poem to Abu Madi's Poem "Talismans" Abstract The poems of Elia Ab u Madi, who is considered as the greatest poet the immigrant Arabic Literature in America, were criticised in some ways from the aspect of content /iterature. In this study, the reactions which came from religious and literary circles on Abu Madi's poems and controveries written against his poem cal/ed "ai-talasem: Talismans" were examined and especially the controversial poem cal/ed "Fakku't-talasem: Talisman 's Clues" was submitted. Key Wordç: Elia Abu Madi, al-talasem, Talismans, Mahgar, Immigrant Literature. *) Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı A.B. Dalı, ı /.

2 308/ Prof. Dr. Kenan DEMİRAYAK EKEV AKADEMİ DERCİSİ Giriş Mehcer (Amerika'daki göçmen Arap) edebiyatının kesinlikle en büyük şairi olduğu kabul edilen ve şiirlerindeki iyimserlik temasıyla ön plana çıkan İliyya Ebı1 Madi'nin 1 şiirlerindeki düşüncelerine, özellikle divanında yetmiş bir dörtlükten oluşan "et-talasim: Bilmeceler'' başlıklı şiirine dini ve edebi çevrelerden pek çok itiraz ileri sürülmüştür. Fakat, hemen hemen bütün göçmen Arap şair ve yazarlarmda olduğu gibi, Ebı1 Madi'nin de şiirlerinde dil hataları bulunduğunu ortaya kq.yan araştırma ve incelemeler yapılınakla birlikte, özellikle "et-taliisim: Bilmeceler'' başlıklı şiirine öne sürülen itirazların büyük çoğunluğu dini düşünce kaynaklıdır. 1. Şiirindeki muhtevaya itirazlar: Ebı1 Madi'nin şiirlerindeki muhtevaya karşı çıkanlardan eş-şeyh Mulıammed el Avfuni, "el-insan beyne '1-kuşılr ve '1-lubiib: Kabuklarla ÖZler Arasındaki İnsan" başlıklı makalesinde, Ebı1 Madi'nin "Bilmiyorum" başlıklı şiirine atfen "Mesela, meşhur 'Bilmiyorum' adlı kasidesini nazıneden İliyya Ebı1 Madi hiçbir şeyi bilmez, denizlerden tutun da, dağlara, ağaçlara, yıldızlara... varıncaya kadar bunca delili görmez. Bütün bunları şaşırtıcı bilmeceler olarak değerlendirir. Oysa Allah 'Ayetlerinıize yalan diyenler karanlıklar içinde olan bir sürü sağırlar ve dilsizlerdir. Kimi dilerse Allah onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru bir yol üzerinde bulundunır' 2 buyıırmaktadır'' der. 3 eş-şeyh Abdulmecid ez-zindfu:ıi, el-cezire televizyonunda yaptığı bir konuşmada hidayet nurlarını görmeyen bir inkarcının ne şekilde cezalandırılacağına dair ayetler okuyup açıklamalar yaptıktan sonra şu sözlere yer verir: "İnkar felsefecilerini dinlediğiniz zaman bu düşünceyi ifade eden en büyük şairin İliyya Ebı1 Madi olduğunu göreceksiniz. O, et-taliisim adlı kasidesinde 'Geldim, bilmiyorum nereden, ama geldim, /.../Bilmiyorum' diyor. Yani karanlık üstüne karan1ık". 4 Sa'id b. Musfir el-kahtfuıi de, Hartum Üniversitesinde yaptığı "el-iman ve hiicetu '/-insan ileyh : İnıan ve İnsanın İnıana İlıtiyacı" konulu bir konuşmasında Ebı1 Madi'nin şiirinden dörtlükler okuduktan sonra "Ebii Madi kasidesini, yaşamının ı İliyyii Ebiı Miidi 1889 yılında Lübnan'da doğdu yılında Amerika'ya göç edip Ohio eyaletinin Cineinnatİ şelnine yerleşti. Ticarelle uğraşmasının yanı sıra Cibıiin Halil Cibıiin, Mihiiil Nu'ayıne vb. göçmen Arap edebiyatçılanyla birlikte göçmen Arap edebiyatının yayın organı olan er-riibitatu '1- kalemiyye: Kalem Birliği derneğinin faaliyetlerine katıldı. Uzun süren bir gazetecilik hayatından sonra 1957 yılında New York'ta öldü. Tizktinı 'l-mtidi (İskenderiye, 1911), Divtirm İliyyti Ebu M adi (New York, 1916), el-cedlivil (New York, 1927), el-hamtiil (New York, 1940) ve Tibr ve Turtib (Beynıt, 1960) adlı eserler onun şiirlerini ihtiva eden çalışmalandır. Şiirleri son olarak Siimi ed-dehhiin tarafından derlenerek bir divanıla (Beynıt, tsz.) yayınlanmıştır. 2 En'am süresi, ıttp://www.qateefiat.com/qalrahqarani/alansan%2014.1ıtm, lıttp:/www.aljazeera.net/programs/shareealarticles/2002/3/3-4-l.htm,

3 EBO MAVi'NİN ET-TALASİM "BİLMELECELER" ŞİİRİNEBİRMUARAZA Madi'nin şiirinden dörtlükler okuduktan sonra "EbU Madi kasidesini, yaşamının anlamını bilmeden yiyen, içen ve üreyen hayvanlar gibi hiçbir şey bilmediğini ifade ederek sürdürür" der. 5 el-cezire televizyonunda yayınlanan "eş-şeri'a ve'l-hayiit: Din ve Hayaf' programında söyleşiye katılan Yiisuf el-kardavi de, İslam'da musiki hakkındaki göruşlerini serdederken, Ebii Madi'nin söz konusu kasidesinin Muhammed 'Abdulvahhab tarafından besteleneo ve 'Abdulhalim Hafız gibi ünlü müzisyenlerce okunan dörtlüklerinin radyo ve televizyonlardaki müzik programlannda yayınlanmasını, kabul görmüş dini kurallara ve inanç sistemine aykırı olduğu gerekçesiyle, son derece sakmeali bulur. 6 "N azarat şer 'iyye fi.fikr munharff : Aykın Düşüneeye Dini Bakış lar'' adlı eserinde Suleymiin b. Salih el-haraşi "Nazra şer'iyye.fi edebi İliyyii Ebü Mtidi : İliyya EbU Madi'nin Edebiyatma Dini Bir Bakış" başlığı altında onun aykırı yönlerini zikrederken şairin birinci aykınlığı olarak Hıristiyan oluşunu gösterir.. Yazara göre şairin aykırılıkların dan bir diğeri de hayatın anlam ve hedefinfbilmeyen septikierin mezhebi olan bilinemezcilik düşüncesini benimsernesi ve bu doğrultııda et-talasim adlı. kasidesini nazmetmiş olmasıdır. Yazar şairin aykınlıklanna örnek olarak, ölümden sonra dirilişe inanmayışını ve şiirinde bununla alay edişini, cehennemi inkar etmiş olmasını, hazcılık felsefesini benimsemesini gösterir ve sözlerine onun 1947 yılında Lübnan'ı ziyareti sırasında göruştüğü edebiyatçı Muhammed Kara 'Ali'ye söylediği "Bir gün bile inanmadım" şeklindeki ifadesini ekler. 7 'Amr Halid de, "İnsanın Hayattaki Hedefi" konusunda verdiği bir konferansta "İliyya EbU Madi gibi bir şair çıkıp et-taliisim adını verdiği bir kaside nazmeder ve 'Geldim, bilmiyorum nereden, /... /, Nasıl geldim, bilmiyorum. Nereye gideceğim, bilmiyorum' der. EbU Madi'nin bu kasidesi, varlığının hedefini bilmediği zaman insanın yaşadığı kaybolmuşluk halini gösteren el yordamıyla arayışlar içinde sonuna dek sürer gider." 8 der. 'Abdullah el-hatır, "el-iltiztim bi'l-isliim Meriihil ve 'Akabiit: İslarn'a Bağlılık, Aşamalar ve Engeller'' başlıklı makalesinde dine olan ilgileri bakımından insanları ''ibadetleri şuursuz olan yaşwar gurubu", ''batı kültürüyle yetişmiş olmakla bii:likte aralannda şuurlu olarak dine bağlı olaniann bulunduğu orta yaşlılar (35-50 arası) gurubu" ve "gençler (buluğ çağına erenlerle 35 yaş arası)" olmak üzere üç kuşağa ayınr. Genç kuşağı da "kayıp gençlik" ve ''muhafazakar gençlik" olmak üzer.e iki guruba ayınp kayıp gençlik kuşağındaki düşünce ve inanç boşluğundan yakımr, İ1iyya Ebii Miidi'nin: 'Geldim, bilmiyorum nereden, ama geldim,/.../ Bilmiyorum. Ve t araılıalıl Alkharashy/n.htıiı,

4 . 310/ Prof. Dr. Kenan DEMİRAYAK -----EKEV AKADEMi DERCİSİ niye bilmiyorum, Bilmiyorum' şeklindeki şiirinin onların durumunu en güzel şekilde anlatıp betimlediğini ifade eder. 9 "el-menhecu'l-'ılmi ve'l-'akli fi'i-kur'an: Kuran'da Bilimsel ve Düşünsel Metof' başlıklı makalesinde, reddeden bir kimsenin niçin reddettiğini delille desteklemesi gerektiği kadar kabul eden bir kimsenin de neden kabul ettiğini delille desteklemesi gerektiğini ifade eden Muhammed Huseyn Fadlu!Uih'a göre düşünsel açıdan inkarcılar yoktur, aksine septikler vardır ve bilinemezcilerle inkarcılar birbirinden "ayrıdırlar. Ebfi Madi'nin durumuna farklı bir açıdan yaklaşan müellife göre bir insan Ebfi Madi'nin şiirindeki gibi "Geldim, bilmiyorum nereden, ama geldim. Önümde bir yol gördüm ve yürüdüm. İstesem de istemesem de sürdüreceğim yürümeyi. Nasıldım, nasıl gördüm yolumu, bilmiyorum" diyebilir. Burada "Bilmiyorum" vardır, burada kişi "Ben bilmiyorum, düşüncelere vak!f olmadım, gök yüzüne çıkmadım, görmedim, o halde bilmiyorum" demektedir. Bunlar, diğer gurubun öne surdüğüne karşı bir delile sahip olmadıkları için, olumsuz durumlarında düşüncelerinde yaşadıklan gerçekten hareket eden kimselerdir. Yazara göre İslam, şüphesinde objektif ve gerçeğe doğru hareketinde samimi olduğu durumda insanın şüphesine saygı göstermiştir: Yazarın aktardığına göre İmam Ca'fer es-sadık'ın bu hususta iki sözü vardır: İmam bunlann birinde "Şayet insanlar bilmiyorlarsa öğrenirler, inkar etmemişlerse kafir olmazlar'' der. Diğer sözünde ise; bir kişi kendisine "Allah konusunda şüphe eden kimse ne olur?" diye sorduğunda "Kafir olur'' der. Kişi ona "Allah ın elçisi konusunda şüphe ederse?" diye sorduğunda yine "Kafir olur'' der ve sonra devam eder: "İnkar ettiği zaman kafir olur. Yani araştırma yoluyla gerçeğe doğru hareket ettiği şüphe dairesinde kaldığı sürece kafir olmaz". 10 EbU Madi'nin şiirindeki düşüncelere bir tepki olarak, okul kitaplarının gözden geçirilmesini, bu kitaplardan, yetişme çağındaki öğrencilerin ruhianna şüphecilik tohumları ektiği gerekçesiyle, Ebu Madi'nin söz konusu kasidesinin, Nizar Kabbam, dassan Keneflini ve Gad e es-semman gibi şair ve yazarların metinlerinin çıkanlmasını içeren talepleri 11, şiir ve edebiyat kitaplannda yer alan bu tür şiir ve iradelere duyulan öfkeleri, bütün bunların yayınlanmasının İslam'a, gelenekiere ve genel ahlaka aykın olduğu düşüncesiyle basını denetleme görevi bulunan kurullann bütün bunların İslam ülkelerinde yayınlanması karşısında bir tedbir almayışından ve denetleme eksikliğinden duyulan yakınmaları da 12 ilave etmek gerekir. Buraya kadar dikkat çeken en önemli husus, şiire sanatsal açıdan değil, içerdiği düşünceler nedeniyle eleştiriler yöneltilmiş olmasıdır. 2- Şiirine Yazılan Muarazalar: İliyya Ebu Madi'nin SÖZ konusu şiirine karşı muarazalar da kaleme alınmıştır. Suriyeli şair eş-şeyh 'Abdulmecid es-semavi'nin 13 ve şair Fethi Muhammed "http://www.bayynat.org. ı b/www/arabic/atkar/manhajelme.htrn, ı. ı /pages/fadfadh.htrn, IAINajim2-06.htın,

5 EBO MADl'NİN ET-TALASİM "BİLMELECELER" ŞİİRİNE BİR MUARAzA Selim'in 14 et-talasinı'a birer muılraza yazdıklarım, Kuveytli şair Kazım es-sahhaf (öl. 1399/1978)'ın da, Ebu Madi'nin bu şiirine reddiye olarak "ed-delilu'l-htisim 'alô fethi't-taltisim: Bilmeeelerin Çöztımüne Kesin Rehber" başlıklı bir şiir yazdığım, fakat ne yazık ki bu şiirin, şairin ölümü nedeniyle yayınlanamadığını öğreniyoruz. 15 İslam araştırmacılığının yanı sırıi edebiyatçı bir kişiliğe de sahip olan eş-şeyh Sa'id Ebu'l-mekfuim (d. 1932, el-katif, S. Arabistan) onun ''ı.sj,ı Z::.:..f: Bilmiyorum" cümlesiyle biten dörtlüklerden oluşan et-talasim'ına karşılık ".}SI Z::.:..f : Yok olmayacağım" adını taşıyan bir şiir divanı yayınlar. Beşlikler halinde yazılan ve tamamının sonu ".}Si Z::.:..f : Yok olmayacağım" cümlesiyle biten iki yüz beş beşlik ihtiva eden bu divanda tıpkı Ebu Madi'nin şiirinde olduğu gibi özellikle felsefe, madde, bilgi, insanın çevresiyle ilişkisi, ahlak, din, doğa, evren, varlığın ve yaratılışın sırrını araştırma gibi konulardan başka materyalist düşünce yapısının eleştirisi, ruhsal değerlerin yüceltilmesine çağn, bir taraftan dini ve bir taraftan da adet ve gelenekleri kaplayan sosyal davranışların acı bir dille eleştirisi gibi hususlar da ele almmaktadır Şiirine Yazılan Bir Muaraza, Metni ve Çevirisi: Fakat Ebu Madi'nin bu şiirine karşı muılraza yazan en dikkat çekici kişi Dr. Rebi' es-sa'id 'Abdullıalim'dir. 17 İlginç olan husus Nobel edebiyat ödüllü Necib Mahffiz'un felsefe, modem Arap edebiyatının önemli simalanndan Tevfik el-hakim ve İhsan 'Abdulkuddı1s'un hukuk; Yusuf İdrls ve Yusuf es-siba'i'nin tıp ve 'Abdulhamid Cude es-sahhiir'm iktisat mezunu oluşu gibi, Ebu Madi'nin bu şiirine muaraza yazaniann da bizzat edebiyatçı değil, farklı mesleklerle uğraşan ve edebiyata ilgi duyan kimseler oluşudur. Üroloji uzmanı olan ve Ebu Madi'nin et- 14 _injazat/injazat_mamlakah/apr:htnı, ııttp://www.qateefiat.com/qalkotob200 llview/treebook%206.htnı, Rebi' es-sa'id 'Abdulhaliın, 1940 yılında Nil'in batı yakasında yer alan Şerbin Dikheliyye'ye baglı ed-dahriyye köyünde dogdu. Mısırda gelenek oldu~ ıızere kllttab adı verilen okulda Kuıin ö~eye başladı. Daha sonra buradan köy okuluna geçerek ilk ö~nimini ez-zerka ilkokulunda, ortaö~nimini fskenderiye'de tamamladı (1956) yılında Ayn Şems Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu yıllannda pratisyen hekim olarak taşrada çalıştı.1966 yılında Ayn Şeıns Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümüne asistan olarak atandı yılında ingiltere'de tıp alanında gördügü eğitimden sonra Liverpol'deld hastanelerde üroloji uzmanı olarak çalışmaya başladı. Burada kaldığı yıllar kendisine do~ ve batı toplumlarını karşılaştırma ve düşünce dünyasını geliştirme imkanı verdi yılından itibaren Cidde'de Kral Abdulaziz Üniversitesi Tıp Fakültesinde ürolog olarak çalışmaya başladı ve 1985 yılında bu üniversitede Profesör oldu yılında bu görevinden ayrıldı ve Liverpol'e gitti. Bu esnada tekrar edebiyatla uğraşmaya başladı, fakat tıp alanındaki bilgilerini de yenilemekten geri kalmayıp hazırladığı bildirilerle İngiltere ve Amerika'da sempozyumlara katıldı yılının ~stos ayında S. Arabistan'a dönerek Kral Suud Üniversitesi Kral Hiilid Üniversite Hastanesinde Üroloji öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Dr. Rebi' halen bu görevine devam etmektedir. Dr. Rebi'in çeşitli şiirleri el Medine, el-bildd, eş-şarku '1-evsat gibi gazetelerin kültur ekinde ve e1-usra, eş-şakdik, e1-edebu '1-isldmi, el-mumdris, el-multekd 's-sıhhi gibi dergilerde yayınlanmıştır. Onun asli mesleği olan tıp alanındaki çalışma ve y~yınlan için bkz. edebi çalışmalan için de !

6 312 /Prof. Dr. Kenan DEMİRA YAK-----EKEV AKADEMİ VERGİSİ Talasim başlıklı şiirini okuyunca şoke olduğunu söyleyen "doktor şair" yahut "şair doktor" Rebi' es-sa'id 'Abdulhalim, onun bu şiirine mu.raza olarak "Fekku'ttalôsim: Bilmeeelerin Çözümll" başlıklı bir şiir kaleme alır. Dünya İslami Edebiyat Birliği Genel Sekreteri Dr. 'Abdulbasit Bedr tarafından yazılan uzun bir mukaddimeyle, Ebu Madi'nin kasidesiyle birlikte yayınladığı bu şiirinde Ebu Madi'nin düşünce ve arayışianna bire bir karşılık verir, onun Ebıi Madi'nin agnostik dllşünceleriiıe getirdiği çözümler tabü olarak İslami düşünce çerçevesi içindedir. Onun bu şiiri de, at-talasim gibi, yine şairi gibi bir doktor ve şairin de arkadaşı olan Hasan Ma'asrani tarafından bestelenmiştir. 18 Ebu Madi'nin yetmiş bir dörtlükten oluşan ve aruzun Remel bahriyle aaab, cccb, dddb... şeklinde kafiye sisteminin kullanıldığı et-talasim başlıklı şiirinin birkaç dörtlüğü şöyledir:19 Geldim, nereden bilmiyorum, fakat ~ f ~ " ~. J 'ıj.!,ji' 1. ol 'ı.:.>. geldim, Önümde bir yol gördüm ve yünidüm, t- : Q9 ~_,b ı,tı:ıi t:.ı ~i.141 J İstesem de istemesem de devam edecegı~ m ~~ ~~ yürümeye, Nasıl geldim, yolumu nasıl gördüm? Bilmiyorum! 20 Bu varlık aleminde yeni miyim eski mi? Özgür müyüm yoksa bağlarda esir mi? Kendim mi yijnlendiriyorum hayahmı yoksa yönlendirilen miyim? Bilmek istiyorum, fakat... Bilmiyorum. n ~ _;..jiı IlA ~ Ui {-Ji rf ~~ f ~J ~ ~f F ~? uf ~ ~.,ia ri.;_ı:p. ~ ~ ~'li ui ~.~1- if ı:.r:-j ı.? J~' ı.?' ~ı ''"'.J ~u-.: ı 18 Besteyi yahut adresinden dinlemek mnınkündnr. 19 Ebıl Mıidi'nin bu kasidesinin tamamının çevirisi için bkz. Kenan Demirayak, "Amerika'daki Göçmen Arap Edebiyatı ve iliyya Ebfi Mlidi'nin Bilmeceler Şiiri", Yedi İklim, C. 10, S. 70, Ocak 1996, s ; Musa Yıldız, "İiiyyii Ebıi Miidi'nin et-taliisim Şiirine Eleştirel Bir Bak,ş", Ekev Akademi Dergisi, C. 2, S. 3, Kasım 2000, s Burada, Musa Yıldız tarafından adı geçen makalede ele alındığı için, kasidenin teknik yönü ele alınınayacaktır. 20 Divdnu lliyyd Ebü Mddi, derleyen Siimi ed-dehhiin, takdim: Cibrıüı Halil Cibriin, Beyrut, tsz., s ıı Divtinu iliyyd Ebü Mıidi, s. 191.

7 EBO MAD!'NİN ET-TALASİM "BİLMELECELER" ŞllRİNE BİR MUARAzA Acaba bu şeklinıle bir insan olmadan önce Bir yokluk ve hmjal miydim yoksa bir şeıj mi? Var mı bu bilmecenin bir cevabı, yoksa kalacak mı sonsuza dek? Bilmiyorum, Ve niçin Tiilmiyonım? Bilmiyorum! 22 Sordum bir gün denize: "Ey deniz, ben senden miyim? Doğru mu bazılannın hakkımızda söyledikleri? Yoksa yalan, düzmece ve iftira mı dedikleri?" Dalgalan bana güldü ve dedi ki: B 'l.,ı3 ı mıyorum. Ey zorba deniz, sende de benim gibi sedefler ve kum var, Sen gölgesizsin, benimse yeryüzünde gölgem var, Sen akılsızsın ey deniz, benimse aklını var, Buna rağmen niçin ben faniyim, sen bakisin? Bilmiyorum! 24 Bir şeıj hahrlamıyorum geçmiş hmjahmdan, Bilmiyorum bi,r şey gelecek yaşanhmdan, Bir özüm var, ancak bilgim yok mahiyetinden, Ne zaman bilir özüm aslını özümün? Bilmiyorumf25 Ebu Miidi şiirini şu dörtinkle bitirir: ,.. Sı.,? J~i ~ ~~~ ::, ı,? J~i ~ '.. "~ " - ıı uf ı.. i.." -:..1ı t:.it.. J.i..i"'! - ı.r J!.T""" ~~ J Js- ~ ôıjj Uı ~~ ~ıs:jı J iı~ J ijjj,~1 u. ı.>j ~~ :8~ J J-t 6.-ı~r ~. 1 i :-. i.ı,?.)~ 'ı.- :.,)ıj:.,f 'Gı ı.;r b i!.ü 1/'"JJ.).....,.. ı.r- - ~.j''}~ı ~ ~) ~ ~ ~~ ı::jı ~,.'r. ~t 'ı.)) ıjs- ~ ~~ w ı ~j:j J ~f ı.>} lt ı~w9 lı.> ~u- o ı.j :çpdı ij~ ::,.. ~ j'~f 'J ur, -,... :y..o:zı ij~ ::,.. ~ ~;.ı 'ı ur ü ~ ~ ~f :-o ı.fı -~- ~~~ ' J J V.r- ı.,r- ~~~~ ~ ~~~ ~;s j:j lı.>.j ~u-:.ı 22 Divtinu İliyyti EbU Mtidi, s. I Divtinu İliyyti EbU Mtidi, s Divtinı1 jliyyti Ebü Mtidi, s Divtinu,'İliyyti EbU Mtidi, s ' /.

8 3141 Prot Dr. Kenan DEMİRAYAK-----EKEV AKADEMi DERCİSİ Geldim ve gidiyorum, bilmeden, Bir bilmeceıjim... Bir bilmece gidişim de, gelişim gibi, Karnıaşık bir bilnıece bu bilnıeceyi de yaratan, Boşa uğraşma, akıllı kişidir diyen: Bilmiyonımf2h 1 ~ ı,tl ~f ":l uf J ~f J ~ ~ ~.#.~.). J,~ uf ~ ~- 'foıı l.ia ~jf ı,?.üi J... ::...,.. o., ;ı Jl!,JP ~ı J.) J,~ ":l ıı.> _J ~u- r Aslında EbU Miidi'nin et-tauisim'daki şaşkınlık ve psikolojik sıkıntısı, içinde yaşadığı Amerikan toplumunun şaşkınlık ve sıkıntısının bir yansmıasmdan başka bir şey değildir. Çünkü Ebu Madi' uzun süren gurbet hayatını XX. yüzyılın ilk yansında Amerika'da yaşamıştır ve o dönemde Amerika dünyanın her yanından her ırktan insaniann iş bulup para kazanmak için geldikleri bir kıtadır. Bu insanlarm tek ortak amacı ise servet elde etmektir. Bu nedenle de ruhi değerler yok olmuş, dinin sesi kısılmış, onun yerine ekonominin sesi yükselmiştir. Bu yeni toplumda bütün amaçları para kazanmak olan insaniann felsefesi de değişmiş, ölen eski değerlerin yerini ırkiann sayısınca yeni değerler almış, değerler çokluğu da birbirinden farklı değerlere sahip fertlerden oluşan toplumun bütün kesimlerinde şaşkınlık ve psikolojik sıkıntının hakim olmasma neden olmuştıır. Bu sıkmtiyı da ancak düşünürler ve şairler dile ~etirebilir. Tliyva Fbfı Madi g-ibi hala doğu maneviyatının izlerini taşıyıp doğu maneviyatından batı maddeciliğine geçiş dönemini temsil edenler de varlığı şaşırtıcı ve anlaşılmaz bir bilmece olarak algılamışlardır. Oysa Fekku't-talasim'in şairinde bu duygular yoktıır, O, Müslüman bir toplumda yaşamış ve EbU Miidi'nin karşilaştığı şartlarla karşılaşmamıştır, bu nedenle de geleneksel inancını korumuştıır. Bu nedenle birincisi toplumunun değerlerinin sarsılışını ve toplumun şaşkınlığını, ikincisi ise toplumunun değerlerinin kök salıp toplumun bu değerlere bağlı kalışını temsil eder. Çeşitli şiirleri incelendiğinde hedonizm, optimizın, Epikürizm, Stoisiznı gibi düşfincelere sahip olan Ebii Miidi''nin agnostisizm düşfincesini ifade eden söz konusu şiirine Rebi' es-sa'id tarafından muiiraza olarak kaleme alman Fekku'ttali\sim "Bilmecelerin Çözümfi" başlıklı şiirin Arapça metin 27 ve Türkçe çevirisi şöyledir: 26 Divdnu İliyyti Ebü Mddi, s Şiirin Arapça metni için bkz. Fekku't-ta/dsim, s Dr. Rebi' 62 dörtlükten oluşan bu muı1razayı kaleme alırken EbO Mildi'nin Dr. Semir Serhfuı ve Dr. Muhammed el-'anılni tarafından derlenerek Mektebetu'l-usra yayınlan arasında çıkan Ecmelu md ketebehü şdinı't-taldsım İliyyd Ebü Mddi(Kahire, 1996) adlı divanında yer alan 62 dörtlüğü esas almıştır.

9 EBO MAD1'NİN ET-TALASİM "BİLMELECELER" ŞİİRİNE BİR MUARAzA ~ ~.;;!i,;.r "-?)ij. ~ ~ ::;ı"fo ~~ı ıs-la ~./'l ~l,ıi.'l ~ ~.ı:iı\i, ;y.'l ll"ı:ıf :;ı.r'l!i J.il J ~ r _,Bl ı J;;., ~ ~;:. \:.;! ı~;:.\:.;! ::ı.f.jlı.!sı!.) ~i s.~ ı~ Ir. ~, ', ı Jı ~ ıj.:ı..c:-ıı ' ı;;. le:'.'l JA!..uı e.... ~ Y"" 1./ ır ::ı* ~ı Js- r.ıj j;lı 'ı:;ıwis' ııl:.j f~ı j;;., ~ ~p \:.;!,.,. ~ " li.. ı r:ı'.fi ~ı iiıı ~::,.ta; '~ ~~ ô~~ J ôı:ıa J ô~ı. 'J ~ ~.Ji'l.,t:.J ~,ô~ J ~~ r_,slı ~ ~ ~;:. \:.;! l~p \:.;! 1. 1 ı ':.._.a 'i.._..._-_,ı~. ~'lı ~.)J~.uıı ~ -..,_-; ı.r Wı f.ijı ~ JJ..:J l.f. JJ..:J ı:! ~ ~ı rib' # jıı' ~ ıj ~o!ja l.f ı#- ~ ~;;. ~ l~p \:.;! /.

10 316 /Prof. Dr. Kenan DEMİRA YAK -----EKEV AKADEMİ VERGİSİ Apaçık gerçekten saphlar, nasıl saphlar? Deniz 6- Bir gün sordum denize: İnsanlara cevap vereyim mi senin adına? Cevap 1ferdi deniz: Haydi, iftira sözlerden bıkhmarhk, Sen de benim gibi rabbimin yarahğısın, ve doğnlluk fişkınyar senden, Keşke bilebilsetjdim, hak olduğu halde ne çabuk unuttular bunu, 7- Ey deniz, yeter arhk senin hakkında sifyledikleri uydunnalar, İşte sahil, biliyor senin önünde diz çöktüğünü, İşte nehirler, sana akıhyor onlan Allah'ın gü efi Sanıyorum ş6ıjle dedi dalgalar köpürdüğünde: 8- Yücesin sen ey deniz, ah! Ne yüce dunmıun! Bir esir değilsin ey deniz. Sapıtmışhr esir olduğunu sifyleyen. Sen itaat edensin et} deniz, senin gizemini yaratana, Keşke bilseydim bunu nasıl esaret dediler? 9- Sen et} deniz, itaat edersin Allah' a, emrettiği Şetjlerde, Bir de bakanz, suya kandınr yeryüzünü ve ağaçlan bulut, Yağmur yığınlan kılar Allah bulutlan, Keşke bilseydim, nasıl akıl erdiremediler sana?,fyi ~ ~~ ~f i :IP~ ;.:Jı t:..ii:...ı! IS:iı J' ~1,_.-.ı! u ': G-i! _,... ~,_ J""'e'. y, ~~~~J~~.~~; IY~ J;.j ~j:.j (..$" ı.?p ~ lı,?j.:. ~ ~ ı)jj ~ji ~\QS" ~' ~ ~ ~G.- <Ili ı.?/~ ~~~ ~ la ıs::lı.iiıl,~ ı-:.~-- f 'IJC.'I...A la - "'1: -v.r..) ~ '#' ::.ı:; u ~ ::ili r ı--,:.~1 ~i lı,?p~ ~"... Jjf... i!_k!.h... u :-_ıi J:' t. 4.1'.7" ~.f'l! - - y:,:..r 21ı~ 1)ıi -..;.;; ı.?p ~ lı,?p~ r-r u :iııl :..ı..~ - lı.7" - cr ~ - 1~1 J ~jf p ij'}.i.ı ~~~ 1~ IPIS'j lııı ~ Y~ 21);. ij -..;,;; ı.?.p

11 EBO MADl'NİN ET-TALASİM "BİLMELECELER" ŞİİRİNEBİRMUARAzA Rahman olan rabbimiz akıttı nzkımızı senden ve çevrenden, Ve gösterdi bize, onu nasıl derleyeceğimizi, senin erdemini inkar etmeden, Ve dalgalan nasıl geçeceğimizi, smin heybelinden korkmadan, Keşke bilseydim, insanlar seni ne kadar kötii rmladılar? 11- Sen ey deniz, benim yaranmasın, toprağım ve havam gibi, Yücelerinde güneş ısı ve ışıktır gökyüzüm için: Bir evdir gecenin karanlığı, yorgunluk ve çabamdan sonra, Keşke bilsetjdim, rabbimin iyiliği nasıl unutıılur? 12- Allah seni de benim gibi yarattı, içinde sedefler ve kumlar var, Allah beni sudan ve çamurdan yarattı, asıl olan bu. Sonra akıl ile şerejlendirildim, ruhun üjlemesiyle yücelirim, Allah'ın akıl verdiği kimse nasıl unutur? 13- Bir denizim bm et} deniz, kıyılan kıyılann olan, -5eni kıışatan da umulan 1Jannla dün, Yok olacaksın sen,, ve insaniann sonsuzluğu gerçektir bundan sonra, Nasıl unutıınız, benliğimize kapılarak, ebedilik yurdwıu? ~y. J ~ G9j_) 4if.i ~ )' t:ıj : Ü'i29 :ı:; ;..r ~ J ~..)$ IJI~ J ~)ı ~') ~ tı.,-':iı ~ ~ ı.i4 :. ~ei ~jal' ;ı...i ~ 4i _p ~ 14i;.: 1:..;1.;;)ı J ~ } ~ ~ fr:ı lt ı:.ji "-~;~J~~~~~~ "'(;$ J,.~ JAı ~ J:Ü' r~ J <?ı}) ~ ~ ~ 'ip 1:..;1 ı'i.p 1:..;1,... lt.. Jo)J ;:_jıj.:..,i ~ ~ iııı ~ı;..ı& J J=,Pf ~~~.~ J s:.~ ~, ~ ~ iıır ı,;ı;u fof r;j)ı' ~; ~ ~f f... ~ o ~ '?~ ~ ~.iiıl ô~ ıj' 14i.P 1:..;1 14- Leyla gibi kaç genç kız ve Mecnun gibi kaç delikanlı Dalgalan dinlediler şafakta, ibadet edip Allah' ı yüceltirken dalga, Coştu iman her ikisinin yüreğinde ve dedi ki: 1-

12 3181 Prof. Dr. Kenan DEMİRAYAK -----EKEV AKADEMİDERGİSİ DalgaZann da duası vardır, bilmiyor musun? Keşke bilebilsetfdim! 15- Duası vardır evrenin : tesbih ve ~ikir, Şarkısı vardır kuşlann : tamamı hamd ve şiikı'ir, Yüceltir yarahcıyı deniz, gezegenler ve çiçekler, Keşke bilsetjdim, nasıl unuhtr rabbini kul? 16- Nice krallar çevrende gece kubbeler kurdular da, Sabah oldu, fakat yerinde bulamadık sisten başka bir şey, Onlann, et} deniz, var elbette hesapla karşılaşacaklan bir günleri, Hangi mülk onlan kurtaracak o sırada? Keşke bilseydim.' 17- Sötjle bana et} feleğin kitabı, var mı onun öncesi ve sonrası? Bir gemi~flm ben onda, o ise engin bir deniz, Yok benim bir amacım, var mı feleğin benim gidişim de bir anıacı? Bötjle sötjlediler! Peki dinlediler mi benim cevabımı? 18- Nereden bileyinı relıbersiz, gaibin mahiyetini ve boıjutlannı? Nice yarahk kıpırdar çevremde, ve ben görmem onlan, Bel/d serçe bir Şet} gön1r, benim gözümden kaçan, Keşke bilseydim, rehbersiz nasıl bilirim? Keşke bilsetjdim! :b.! J j;i ~ i J Ji }:lll ylis' lı ~ '1 ~ JA J ~- ıjjjjlıs' u i ~x.:ıi 4?;... ~ p ~,l.&:i J ~ ~~;') ıji:pf ~ 11)~ 1~ ~~~~ ~~~ jt ~ ~ ~JJzı ~F ~jj ~ ' ', öı} ~,,)'Y. y~,.).f.j ::,.. j;s' J, ', ö\1 J ~ :f y~ ~ j~ı ı.sj,.ı! ~~~)i 4 ~JA ~.fo,~_;:;. ~ '

13 EJ?O MADl'NİN ET-TALASİM "BİLMELECELER" ŞİİRİNE B!R MUARAzA :- Aklını alır ilmi beş duyudan, Eksik ve karmaşık görecektir ilmi, onun dışmdakilerle, Nasıl hüküm verebilirim ilimsiz, hayattan ve hayatın ters yüz edilişinden? Keşke bilseıjdim, nasıl razı olur insanlar bilgisizliğe?. 20- Güzellik, mükemmellik ve uyum vardır evrende, Y enzyeşil yaprak açar bitkiler, ve nzk alınır ondan, Meyveler vardır güneş ışınından, en güzel lada salıip, Bir rolü var_dır güneşin, nasil unutulur bu? 21- Yemyeşil yaprak açar bitkiler, v~ lıava temizlenir onunla, Zehir vardır insaniann nefes verişinde, bitkinin köklerinde yükselen, Yok olur zarar onda ve kalır insanlara yararlı olan, Bitkinin de bir rolü var, nasıl unu tu lur bu? 22- Yemyeşil yaprak açar bitkiler, ve artar onunla iyilik, Sıra sıra diziimiş hurmalar. nzkımızdır yükselen hurma ağaçlannda, Ne kadar yararlı koku ve nektar verir bitkiler, Ekinin de rolü vardır, nasıl unutulur bu? 23- Yemyeşil yaprak açar bitkiler, ve parlar onunla otlaklar, İşte hayvanlar yaşıyor bak, her yerde atlayarak, Ve süt ve ete çeviriyarlar otlan, açlar için, Hayvaniann da bir rolü var, nasıl unutulur bit? ' 1- ~)-ı ~ 4.JP ~1 ~ ~ ~! :.,..ı;jı J ;;.J J ~ı:;:. l.\1~ J :.,..~ı J a~ ~ ~ ~.P ~f ~,; t/j., ~~ji ~1 ~-;.. u;; 'ı$~ ~ lı? }.:ı~ i,;~ J J ~~ J ~W:- ~'j.jı J ~! ;,;ı:..; ~Dı ol.! J ı) ı~ ı c.;.;jı ~ ;.;.,, ;.;ıx. ;;.r u. j~1 ~~ ~~ ::,. ~~ 'ı..4 d)jjj ~ ~~ ;:;. ~1 ol.! J d)t~l ~ı ~JY. j'j. ~1 Ji} J ~ ~~~ ~) J -;.., ', ~1, :u; \.o,~,u.,.,, 'J.-~ ~ ıj' - -.r- J.r.t ~~ 'ı..4 d)jjj ~ ı:.ıı :ı.,.- _;L, ~ ı'ı. ' ı ~1 - J ~j!..ır. J ' ) fll?. ~ )jt ~ -:.if. d ta A - c- 1!<.~~ t;ııi..,ı; JJ T-"' ~)""-' :u: ~(- li:..-, (.i..:.. ~1, - - ır- - J J Jr-. ~ ~~ 'ı..4 d)jjj ~jjij ı:.ıı lı? }.:ı~ 4/:ıj.ı 40.0 ~j d)t~l t.:.;:ıı ~JJl ~ ıi;iı J ~~J ~ ~\Ai~l ~ ~ ~ ıj,.!.t ~ ~. 1,~_,, ~ ; r- J.. ı..r- -. ıj!

14 320 /Prof. Dr. Kenan DEMİRA YAK-----EKEV AKADEMİ DERCİSİ Keşke bilseı;dim!.!4 p ~ 24- Bir at} var, gümüşsü ışığında deliller ve büyü olan, Çeker denizi kendine, gelgittir o, Ve izlediği bir yörünge var, bir hilaldir o, sonra dolm;ay, Bir dımmm var ayın da, nasıl göz ardı edilir bu? 25- Bir güzellik, mükemmellik ve dayanışma vardır evrende, Yokhlr onda bir itişme, eksiklik ve aldatmaca, Bir sevgi ve dayanışma vardır bu evrenle insan arasında, Bir rabbi vardır evrenin de, nasıl unutulur bu? Keşke mlc;elfdim! 26- Bir bağlantı vardır kııra, denizler ve gökler arasında, Nice bağlar gördük insanla evren arasında, Nasıl sm;lerler: "Amaçlı değil, rast gele" diye?. Nasıl sm;zerler "Yarahcısı yoktur evrenin" diye? 27- Bir delil gördü akıl, evrenin kitabı;ıda okunan, "Bir tmınsı vardır evrenin, malılııkııh yaratan ve kuran" diye, Allah'ı buldu akıl, böyle başlar hikmet, Nasıl saptılar, doğru yol akılla kavrmıdığı halde? ';.-. J ~~~ ~ı 4~ j ~ j'_j: J ~ 4! 4! :;.;Jı y~ j~ ~ J~ ::,...~ :;c. jı~ J ll - : ~ - ıslıj :.aı -: ı -~ - ). ıj, ''ip~ ~jıftf J ~ı;$ J ~~ ı:ıjs:ıı ıj ~1 ::~.~ i j;j ji j)f ı:ıjs:iı. ~ :,..;!. :}~ J ~j ı:ıwijı J ı:ıj$:iı ıjaı' ~ ~~ -4,ı;-) ı:ı}s:lı ı:ıı ' lo -:.. t -'i.!":'- 1.:ı-.f OJ -( ~ J J ~. J..f ıjd., - ~ıjj ::,.. ~ij j.s' ı:ı'j J ı:ıı::..jı ;;;ı ~ tl ~~ ~ ~1.ı:ı:..:i ;An :ıji 1.4 ~ ~~ ~ı~ ~ :ıj~ ~ ''ip~ 1.,. tl "o ıfi ı:ı' Jı yı=' ıj ~~ J.Wı ~i lı.ji -J ;_ı :G.-ji U.ı ı:ı'j.jj ~~ l:ı.;j ~ı ı~.~ı ~ ~~ı o, '/.,; ı~~~-:ı: ı;;::.ıu JJ.ı - ı x-. ~ J-ı.r-.ı.S ıı.i.p~ Jr--

15 EBO MADl'NİN ET-TALASİM "BİLMELECELER" ŞİİRİNEBİRMUAR:AzA Bir delil gördü akıl evrenin harikasında, izlenen, "Bir tannsı vardır evrenin, en iyi yaratan her şeı.ji" diye, Ancak akıl sınırlıdır, Allah'ın bilgisi ise en geniş, Akıl gaybı nasıl bilir rehber olmadan? Keşke bilsetjdim! 29- Kesinlikle kavradı akıl, Allah'ın gaibi bilen olduğunu, Nasıl kalır akıl yollar arasında şaşkın biri olarak? Allalı gösternıiştir ona vahyi, net ve canlı olarak, Nasıl bilir akıl gaibi, vahiy olmadan? 30- Bir elçi gönderdi Alla/ı, bol ilmi bildiren, Neredcydik? Nasıl geldik? Ve dönüşiimiiz nereye? Doğru bir vahiy, kendi katından; Jıak yolu, aydınlatılmış,.. Keşke bilseydim, nasıl uzaklaşır akıl ondan? 31- Evrendeki her şey yaratılmıştır benim için, ey deniz; Bir amacı vardır insan lıa1fatının, boşa değildir dünya, Bir rol için yaşıyorum, sözüm ve etjlemim var bıt rolde, Akıl doğru yolu bulur böyle, nasıl saçmalar? 32- İnsanlann sırlan en iyi bileni rabbini bilenidir, Bilmeceler yoktur akıl için, yolunda yürüdüğü nde, İlkin Allalı'ı bulur ve hak aydınlatır onun aklını,. Nasıl s4/ntır akıllı kişi doğru yolunu? ~. ı ~ 'ir": - ~~ ''}.:ı ıj,ı:;~ ~'}Jı ~ 1:4 js ~~ Çjllı : -.:ı,:uj ""'ı::ıı ö~ ~ J J') ;j '.J '/JJJ_ ç;.f Qj!Y - ~, '' 'ı~:;.i~ ıili 'i~ - 'i~ ı.j""" lı.?p~ :ıt t.:j f.. ::ıp _,ı-;.'i4 ""'ı::ıı ~~~ ~~ 4ıj~ jc. IP 1~! j~f jia!ı ~ ~ :4 jj-ı ~ ı~.liı ı.?~ ~ ~ Ji ~.

16 322 /Prof. Dr. Kenan DEMİRA YAK -----EKEV AKADEMİ DERCİSİ 33- Hiçbir bilmece yok gönlümde, cevabım kavrayamadığım, Hiçbir şüphem yok,doğru yola dönmüştür yüreğim, Bir yol var Allah'ın kitabında, giiriirüm onda doğnıyu, Keşke bilseıjdim, nasıl saptı insanlar ondan? 34- Yüreğimde, ey deniz, sır lı ışıklar var, İman panltıları ışıldar onlardan, ben ferahken, Bunun için artar sevgim, daha fazla yaklaştıkça, Keşke bilebilsetjdim, insanları da kendim gibi görebilecek miyim? Keşke bilsettdim! lf$p~ \!1~1 ~~ ~ JJ,jJ (s~ ıj ~ 1 i.1$ ' 1. ı.;.. IS ""''r',... ı$ ı$' ' ır=' ı;uf li 'ı!ll,-. \!ı~ ı 4J ~.>)f [. ~.iiıı y~ ıj IY~ ~~ı ~ı.;. 2 'ı.ip ~ 1ı.if: ~ ' t 4~ ıj(,l"j ~ lt 'ı.ij~ ıj ı:ıı \!G-~1 ~ Uıj ~ ~LÇ_~ı J~l ııı::,:iı ~~~jı ı:js- ı:;. ~~~ ji ı:u:, 1~ ~(,i~ı ~.>)f JA If$ p ~ lf$p~ Kabider Arasında 35- Kabirler arasındmjken demiştim ruhuma: Çukurlardan başka yerde gördün mii güvenlik ve rahatı?. Cevap verdi: İşte güvenliğim, nimetim ve miijdeler, Azığım hazırla ve hazırlan, şüphen mi var? 36- Konuş et} kabir, sihjletjin ey kumlar, Bedeni içinize aldığınızda ve eş dost çe/qp gittiğinde, Nasıl döndü ruh bedene ve kulak verdi soruya? Bir sınav vardır kabirde, nasıl ımutıılur bu? )!l.ill~ IL.lı. ui --~-.ı 8 :.ı.aı.1; ıj.:! J ır- J ~~ı ıj <:~ı i;.ı:,ııj :;~ı ~lj Jıb jiı.:.;.;;ll J ~ J.;J ~ı1 :i;;..il?.-\9 Y~Jw ~,,tj J ~jji lı.if!' ~,~ l.ı ~!, i<-... -:.~,, ı-:.-:j ~ ı-".r.- To JrJ~.fo.ıJ~~G~ yjı)!..u ~~ f b) ~ ~~ ~ ~~ 4.4' ı.iır...:pı ;ası ıj ~! lf$p~

17 EBO MAVi'NİN ET-TALASİM "BİLMELECELER" ŞİİRiNE BİR MUARAzA Sonnuştum kabre: "Hangi misafir başanlı sende? Zengin mi, makam sahibi mi, yoksa güçlü mü kurtulan?" Cevap verdi bir ses: "Kalk da iyice bak, arnelierin ne kadan salih? Bir sınav var kabirde, nasıl unutursun bunu?" 38- Ya bir nimet var kabirde ya da sürekli bir azap; Bize aklımız göstermiştir yüce iyilik sahibi Allah 'ı, Ve vahiy gelmiştir bize, sırat-ı müstakim'i gösteren. Dostum! Bilgisizlik nasıl yüz çevirtir ondan!? Keşke bilse1fdim! 39- Dostum! Herkes bir olmaz bu kabirlerde, Bazılan yaşamıştır hayatını bağışlayan Rakman'ın yolunda, Bazılan da yaşamıştır aldatıcı şeıjtan yolunda, Keşke bilseydim, eşit olsalardı nasıl bir adalet olurdu? 40- Şüphe duyma, herkes eşit olmaz bu çukur larda, Kimisi iyilik kazanır, hidayet basiretin ışığıdır zira, Kimisi de kötı'ilük kazanır, şaşkının uyanlmasına rağmen, Dostum! Nasıl bir haksızlık olurdu, eşit olsalardı? ~ u,ı~... ~:1.,-.'i 8;ı:..~ e-- ~ ~...,. ''F.- J \"dj o}:a:..jı. J og..iı ; r J(ja~l Y,.C:ı \"dc:ı- ~Q~ı ~ ii ~ ~ :~-;; ~ y - ::: ~ ıig.::il ~, ' ~! ~-?"'~. lı,;~~ ~-'::- :. ı;ıj$ jf ~ ~1 ~ ı:ıı ~1 ~ı ı,?~ ~ ~ lll~ :ıs ~-~ r, :i''~ ı,;~ ;;-Jıı uıfı J y~ :W..ı l;p ~ ~~~ ~ ıı,;f:~ jfi.ıı ~ ~ ~ı ı.s.ju Gı ı.;;~~(,. lı. - j_# ~') ôç~ ;;.ıs. ~)j : ı:ııb'- ( ôı:l~ - ı&.,_.i.. JJf -. - ı.i' ı.f...r J Yıj:Jw ı:ıı J~ ~i ıı,;_p \:..;i lı,;p \:..;i... ',J, ~~ ~ ~ JS:ıı ~u ı.. ıı,;~ıjj ':l ~~ı jj ı>~' J.t?- jg- ;Jı) - -. jsg.:.i ~ı.:.jı ~:; ~~ jg- ~) J Yıj:Jw ") ~ ~r ı -~ ~. ~-

18 Prof. Dr. Kenan DEMİRA YAK -----EKEV AKADEMİ DERCİSİ 41- Şüphe duyma, herkes eşit olmaz burada, Kimisi ebediliği hak ebniştir, cennet bahçeleri içinde, Kimisi ebediliği hak ebniştir, cehennem ve dımımı içinde, Ölümden sonra diriliş vardır, nasıl unutulur bu? 42- Yok olup boşa gibnez zaman kabirlerde, Ancak zaman, bizim için, bir ömür ve getirisi olacak bir birikim yapmaktır. Örnrün meyveleri toplanır ölüp gittikten sonra, Dostum! Kurtulacak mısın artık firsatı kaçırmadan önce? Keşke hilseı.fdim! 43- Konuş ey kabir, söyleyin bize eıj çürümüş kemikler, Dürüp bükmedi ölüm düşlerinizi, dünyalık şeyler sona erse de; Kalır amel defterinin sayfaları, karşılaşacağız istenilenle, Niyet ettiğini elde eder herkes, şüphen mi var? 44- Dostıım! Ölüm bir geçiştir insanlar için, Bir yoldan diğerine, düzen ve intizanıla, Yok olup gibne değildir bu, tekrar dirilip kalkacağız yığınlardan, Başlangıçtaki yaratılış gibi; yoksa şüphe mi ediyorsun? Keşke bilseıjdinı!.-:/. - ~. ~ı:n.l UAı ~ JS:lı ı.s_,cj ~ 'ı.i /(,J ~ ~~ ::,...)'~.) ~ :; _,il. ~)i, "" ~... ~.. #... ~~s J ~ ~ :;.#- J!} J..., ",... tfi ;ı.. ~ ~~ ~ 1!.-Aı ~Jl.ı ~ ~!!ı.,?f!'~ ~~ J Ip ı:f~'}jı ~ 8-_,ıı ~ ~ ~~ J~ r~ J _-;.t,d,c:jjlı wı. - - ~ci J ~y. ~..# ~~ j~ J!?.~ j -,. i~!:' ı.. ı - -'P lı.t ır- ~ ır ı,~;!- - l;.?p ~ ~\)~ j~ ~jiı r ~ J Jı.:.Jı J - -. ~, o ~ '\.)'" r-'~- J.N ~ı.:j.l;j JA,r.J.!!ı.,?.f:~

19 EBO MADi'NİN ET-TALASİM "BİLMELECELER" 325 ŞİİRİNE BİR MUARAzA 45- Dostum, bir bilmece değil bu, perdeler arkasında, Cenine sor, kalacak mı karanlıkta, ışık olmadmı? Bir şe-ı; değildi önceden o; yeniden diriliş günü de böyle, Görünen bir tasviridir cenin, yeniden dirilişin, şüphe mi duyuyorsun? 46- Dostum! Sürekli ikamet yeri değildir dünya, Geçip gideceğiz: önce kabir, sonra diriliş ve kıyamet; Ebedilik orada gerçekten; nice belirtilerini gördük, Bir hatırlatma var ana rahminde, hem de ne hatırlatma! 47- Yok riıhimlerde ne su, ne yemek, ne de gökı;üzü; Yok rahimde ne güneş, ne hava, ne de ışık; Bir parçacık var onda sadece, aslında değeri almayan,. Kabre benzer rahimler, bunu nasıl uııuturuz? ~li~ ij.; Çi~ı,--:ı ~~~ ~ ~1;9 J I!..A! f ;i?. ~ -.;,-;.,., tl$...!., ~~ ~ ~i) ~ '~ l\ı.ı ll~ J 1~4>)'~ ~f 4>)'~ f~)~ı 4} ı:.ıı :~ :,i flij, jı :~ rı;..;~ı ~ ~ :ç.p ji :ıja jf ;:,...:.:;. ~~j'jı 4} ~ ~~ ~~ı 4} ı)\s" ~1 'ft. ~+.! ~ Iii''!< ~ ıs-- : ı~;.:.l;.j '.r- (~i ~ ~ ''ı )~ ~ w ~.u ~~~ ~~j'iı 4} ı:.ıı ~J~f~ıjf-~~1..4 i:..:j a)_?ılı ı~,a~ öl:'- ::,.0 ll... ll, 1~4> Jı:J J, ~ı:;,. :.:Jı a);.:ı ~ ll~ ~, J;:J 4} ~ Jı:J ' ~ ~lijj t:j ~tr J ~Cı J ij?.:j ~ ::,.0 jj J~ 4} ~ ı)\s"... ll tl... ı~e.jj ~ ~ ~,~;.:. l;.j

20 326 /Prof. Dr. Kenan DEMİRA YAK-----EKEV A.K.AIJEMİ DERCİSİ Keşke bilseydim, nasıl kıpırdadı içinde ruh? 50- Şüphe duyma, kalk ve bak, gece nasıl gösteriyor şafağı, Kalk, bak ve düşün, nasıl sııluyor bulutlar çölü, Kalk, bak ve düşün, nasıl çiçek veriyor yenjüzü? Nice hayat vardır ölümden sonra, nasıl unuluruz bunu? Kavga ve Mücadele 51- Bir uyum vardır rulıumda, güven ve esenlik yayan, Bir melek eşlik eder ruha, sevgi ve uyum saçan, Sevinç dolar yü.reğim ve doğru ltnlunu bulur, rabbime ne zaman yakarsam; Keşke bilse1;dim, nasıl wıuturum rabbimi anmm;ı? Keşke bilse1;dim! 52- Bir uyum vardır ruhumda, güven ve esenlik ym;an, Vahyi taııınm onda ve kovanm bulutlan yü.reğimden, Hiç şüphem olduğımdan, yok evrenin bir düzeni Bir hastalıktır bu şüplur, hem de ne kadar dert veren! Keşke bils~tdim! 53- Bir uyum vardır ruhumda, güven ve esenlik yayan, Helalini bilirim hayatın, hoş gelmez bana haram, Işık bağışlamıştır Allah bize, yolunu kaybeder ışığı gönne1;en, Nasıl sever bazılan karanlıkta yaşamayı? Keşke bilse1;dim! (;.~ 'ı ııı... -,.;.. ~ :i (J.., :r.:- ır- ~ ~ --. _J r- <ı.?~ ~ (' ~ı... -,.,... 1~ ~ ; lj8. ~~ ı.r J- J~ w 'JPJ"Jı ~ ~ ~ J ~ J ~ ~~~ '4,~y. ~ ö~ (.i" lı.f.p~!lı_r J t_ı_,..p u.'}c. J ~r e.. ı;;. ~~ ~ ~ 4} ı:ıı u.u~ J ~ ~ ~;... ~ı ~~ ı;,~ı J ~ "_;. ı.ij ~u Wsı~ıj).?~ ~i ı-4,ı,?_;..:;. ~ lı.f.p~ u.'}c. J ~r e.. ı;;. ~~ ~ ~ 4} ~ı ~ıs) ı}!.:f',4j,):f J Jo-'yı tj }l ı;,~ ~:f.u ~i ~ ~i ı,?~ ;;ı ı~j~ ;.s-,;ı~ ~ ı~ ıı,:u, ~! u.'}c. J ~r e.. ı;;. ~~ 1 ~ 4} ~ı ~(- 1.i:..~ -,j % -. ;;ı, tj. i '.i'" 1.;.r"" ı.; - t.r="" f JW :; ıj:;.j j:;, "); ~~ uç;.. J! ~~~SU; 4} ~ ~1 ~~ '4 lı.f.p~

21 EBO MADl'NİN ET-TALA.SİM "BİLMELECELER" ŞİİRİNE BİR MUARAzA Belki bir kavga ve mücadele garü.rüm ruhu mda, Tuzak kıtran bir düzenbaz sebep olabilir buna, Elinde yemler, ölümü koıj11luş arasına; Fakat hiç uymadım ona, nasıl kulak veririm şeytana? 55- Knlbim andınrken kuşluk vakti yemyeşil bir ormanı, İçinde çiçekler, öten kuşlar ve ırmaklar olan, İkindi oldu da kalbirn kabir gibi ıssız bir çöl oluverdi, Şeytan mı vesvese verdi ona fisılhlarla yoksa? 56- Bazen şikayet ederim dertler, sıkı n h lar ve' zorluklardan, Fakat yöneldiğimde rabbime dua ile, Çeker gider dertler, duruluk akar sonra, Allah'ım! Nasıl yüz çeviririz sana dua etmekten? Keşke bilseıjdim! 57- Bir melek vardır rulııımda, aydmlık ve mutluluk saçan, İyilik, güzellik ve kıılluk akımını yayarak; Şeıjtanın vesvesesini ve onun inadmı güçlendiren şeyleri uzaklaşhrarak; Hangi dostluk, hangi müjde vardır bunun ötesinde? 58- Doshtml Bir kurunhı değildir cin ve melek meselesi, Elektriği gördün mü sen? Yahut kavrayabildin mi sımnı onun? Garü.yor musun, kanını temizlemek için akan havanın akışını? Nasıl yok sayabilirsin görmediğin her şeyi? \; lı,?;.:. 1:.;1 ~ıj.ı ~! ~1 ~ ~ ı) w;ı J!':G.- J ı)ij jıj,f J jı:ıjf ta:) ~li falli ~; ~i9 ~1 :P-1 ~~~~~~ lı,?;.:. 1:.;1 lı,?p 1:.;1 ô;)\a:.ı J ljj ~ ı?~ ~ ~ ~! ô;)~ J ı;.~ J? jı;ı ~1;) iı;)~ ~f ı.- J ~! ~lj...j ~~, -, ~~~~ ~ ~ ~i,ı.rjf ~i,,, ~~. i ~,. f Wı', 1 ' - ~ lı J ı:r: J" 'J ı.r=' ~ - ~(''<Go 'ı:ıj 'i \'\J'-~ f-,...1.o ; '-":' r -;r ~) ı.r ~ı.-~ ~ J;;. ~ 1~1 ;;.. 4S} ja ~~~1'} 'l ~~ j.s' ~ ~ lı,?;.:. 1:.;1 (-

22 328 /Prof. Dr. Kenan DEMİRA YAK-----EKEV AKADEMİ DERCİSİ 59- Şüphe duyma varlığından, Jıem Şetjtanın hem meleğin, İşte evren geniş, yıldızlan ve balıklan var, İyice bakarsan dostum, göreceksin kendinden başka yarahklar, Niye iyice düşünmüyorsun gök yüzünü? ;. 60- Dön lıür ve özgür olarak, sevinç içinde, et} şaşkın, Çöz bağlan şüpheden ve aldahcı şeylana boyun eğişten, Mutlu yaşa bahçelerde, dirilişe inanarak, Nice deliller var güneşin ışığı gibi, yol gösteren! 61- Kalk şafakta et} şaşkın, göreceksin ışık kafilesi Ili, Seni çağınyar derinlerdeki ses, Şekılr olan Ralıman 'a, Kalk ve bmjun eğ, hakka dönerek, bağışlayıcı Allah' a Sesleniyor tavbeleri kabul eden! Uyacak mısın emrine? 62- Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum geçmiş Jıayahmdan, Hiçbir şetji inkar etmiyorum gelecek Jıayahmdan, Bir özüm var, ruhumdur o benim, ve sonsuzdur o, Sonsuzluk yurdudur ölümden sonraki yerim, BEN BİLİYORUM! ~~ J ~,:) foj ıj 'ijı;j '1 tl: ""... #... ~~ J ~# J~ ~ ~jsjı JAı ta ', ' ~ı~ Iili. ı.sj:.. 'ı}!.~ ~ :;.,ıj ~~~~ı ıj ı~ -~ '1 ~ ''ip~ JJ;. ıj ~ ıf. :ıı ~ı~ı ~ ~~ Ç.~ ~ '~.# ~ ı:ı;i ~ )~ı.ı~::..-~~)ıjı~~,!!'i~ "' tl... ~ı ~"j:p ~ ~;, i-5..., ı'ip~.. J. J...., :.sl ~~; ı.>} ~~ ~ ı:ıı ;?-ı ~ )j::...;.?')!l ;.~ J~~~ ~ta..., ~ı ~ '~ ı~~ 'tik J,(ol l~ı.p~ 17 JA!'i~~ ~j..l.jı ~li ı'i.p~...,. J. o l :ÇPl!.ı ~g,. ~ ı > ~ı 'J ui, ' 1 ~-ijı ~g,. ~ ı > ~ı 'J ui ~~ \._.j;, 'JbJ -.i'" JJ ~ ~ı~ ~.L.;r. )ı;,.:./~ ~ 'i~ J!'i)~~ IJi

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Küçüklerin Büyük Soruları-2

Küçüklerin Büyük Soruları-2 Küçüklerin Büyük Soruları-2 Yayın no: 184 CENNET NASIL BİR YER? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 11 4 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.5.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU 25 Ders 3 İnsan Bir gün ağaçtan küçük bir çocuk oyan, ünlü bir ağaç oymacısı hakkında ünlü bir öykü vardır. Çok güzel olmuştu ve adam onun adını Pinokyo koydu. Eserinden büyük gurur duyuyordu ama oyma

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL 2013-2014 EĞİTİM YILI KELEBEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL Uzay ve gökyüzü panosu hazırlama

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu! Kaybolmasınlar Diye Mesleğini sorduklarında ne diyeceğini bilemezdi, gülümserdi mahçup; utanırdı ben şairim, yazarım, demeye. Bir şeyler mırıldanırdı, yalan söylememeye çalışarak, bu kez de yüzü kızarırdı,

Detaylı

25/12/2014 Bilgilendirme: Nur 24/35 Allah, semaların/boyutların ve arzın nuru/ışığı/enerjisidir. Onun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandile benzemesidir. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça,

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba;

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba; Mercanlar Sınıfından Merhaba; 20 Mart Vızıltı Bu hafta konumuz ormanlar idi. Orman nedir? Ormanların önemi ve faydaları nelerdir? Ormanları koruma konusunda üzerimize düşen görevler nelerdir? gibi sorular

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1

ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1 ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1 12/17/2013 2 12/17/2013 3 KISA KISALAR 12/17/2013 4 12/17/2013 5 İLİM VE MEVLANA Bizzat kendisi büyük bir alim olan Mevlana ilmin değerine inanır. Ona göre ilim ; Hz. Süleyman'ın

Detaylı

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir.

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin üzerindeki çiçeklerden 2 tanesini yeşile, bir tanesini pembe renge boyamalısın. Geminin pencereleri açık mavi

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Evren Nağmesinde Bir Gelincik Tarlası

Evren Nağmesinde Bir Gelincik Tarlası Monet, 1873 Evren Nağmesinde Bir Gelincik Tarlası Zaman, çiçeği burnunda bir öğle vakti. Saçaklı bir güneş, taç yaprak beyazı bulutların arasından geçip cömertçe merhametini sunuyor bizlere. Çiçekli bir

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Şizofreninin nasıl bir hastalık olduğu ve şizofrenlerin günlük hayatlarında neler yaşadığıyla ilgili bilmediğimiz birçok şey var.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

EZBERLEMİYORUZ, ÖĞRENİYORUZ. Hafta Sonu Ev Çalışması BEZELYE TANESİ

EZBERLEMİYORUZ, ÖĞRENİYORUZ. Hafta Sonu Ev Çalışması BEZELYE TANESİ Hafta Sonu Ev Çalışması BEZELYE TANESİ Zamanın birinde bir bahçe varmış. Bahçede bir bezelye varmış. Bezelye bahçede büyümüş. Tohum vermeye başlamış. Bir bezelye tanesi kabuğundan ayıklanmış. Evin çocuğu

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

Birbirimize anlatacağımız ne çok şey var; düşündünüz mü? İşte bu yazma nedenlerimden biri. İlki...

Birbirimize anlatacağımız ne çok şey var; düşündünüz mü? İşte bu yazma nedenlerimden biri. İlki... Bir şairin seyir defteri Prof. Dr. Göksel Altınışık Gelinciğin Yalnızlığı Bir ömrü damıtsak ne kalır geriye? Benimkinden, en azından şu ana dek yaşanan kadarından, sözcükler kalıyor. Bir mucize bu benim

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

SAKA (SAtır KApama) Ağustos Umut & Yeşim Uludağ SAKA V. 1.0

SAKA (SAtır KApama) Ağustos Umut & Yeşim Uludağ SAKA V. 1.0 SAKA (SAtır KApama) Kişi Sayısı: Yaş grubu: Oyun Türü: 2 (ve üstü) 8 yaş ve üstü Kelime şifreleme SAKA oyunundaki her bir oyuncu (bu açıklamada 2 adet oyuncu olduğu varsayılacaktır), Kayıp Hattat 1 12

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Mehmet Aydın 5. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Aydın 5. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 23.10.2017 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür.

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. GÜZEL SÖZLER (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. Yiğit ise sadece bir kere.. 1 / 23 * Âlimin benzer misali,

Detaylı

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz.

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. 122.EY İSRAİLOĞULLARI! Size lütfettiğim o nimetleri hatırlayın (bir zamanlar) sizin diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED

ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED Benim araştırıcı, meraklı bir ahlâkım vardı. Her şeyin sebebini ve maksadını arıyordum. Bunlar için mantıkî cevaplar bekliyordum. Hâlbuki râhiplerin ve diğer Hıristiyan din

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Müslim Uyğun. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Müslim Uyğun. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.7.2009 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Dünya üzerinde hakkında yazı yazılması en zor konular herkesi yakından ilgilendirenlerdir ve aşk da bunların en önemlilerinden biridir. Çünkü aşk, hemen tüm canlıların ortak paydası olarak hayatımızın

Detaylı

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir.

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. AHMAK DOST Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir. İbrahim Peygamberden yana olduğunu

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

Haydi Deniz Kıyısına! Şimdi okuyacağınız hikâye Limonlu Bayır

Haydi Deniz Kıyısına! Şimdi okuyacağınız hikâye Limonlu Bayır 1. Bölüm Haydi Deniz Kıyısına! Şimdi okuyacağınız hikâye Limonlu Bayır Savaşı nın hikâyesidir. Diğer adıyla ona Akşam Yemeği Savaşları da diyebiliriz. Aslında Hayalet Avcıları III de diyebiliriz, ama açıkçası

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı