80.Y l m z Kutluyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "80.Y l m z Kutluyoruz"

Transkript

1 25 SAYI N SAN 2007 Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r Y l m z Kutluyoruz Sat fl Bayileri DEMPA, AVRASYA, H ÇYILMAZ, DO ANER ANI DEFTERLER NDEN Çat Sohbetleri M MAR SEV NÇ HAD Proje BAHÇEfiEH R SPRADON EVLER

2 Estetik sizin için vazgeçilmezse... Granada

3 novasyon Pedal Endel Kiremit flletmemiz'deki Ayflegül f r n n 18 nisan 2007 tarihinde ateflleyerek mevcut çal flmakta olan Pembegül f r n m zla beraber bu tesisimizde tek çat alt nda günde adet kiremit piflirme kapasitesine ulaflt k. Bu piflirme kapasitesi %100 kullan ld nda y ll k kiremit piflirme kapasitesine denk gelmektedir ve dünyan n tek çat alt ndaki say l üretim kapasitelerinden biridir. Bizi lider yapan en büyük özellik ise bu yat r mlar m z n büyük bölümünün kendi teknolojimiz ile yaratm fl olmam zd r. Yat r mlar m zda stratejik olarak destek sa layan Makel A.fi ve K l ço lu nflaat Yat r m A.fi firmalar ve y llard r oluflturdu umuz bilgi birikimiz bizi sektörde kendi teknolojisini gelifltiren firma konumuna getirdi y l ndan beri Türkiye'de tam otomatik üretim tesislerine sahip ilk ve tek kurulufl olarak üretim yapmam z ve sektörün geri kalan n n Avrupa'da unutulan el presi teknolojisini halen kullanmakta olmalar n n arkas nda yatan neden de bizim bu bilgi birikimini gelifltirecek kararl l kta olmam zd r. Çünkü biz ülkemizin gelece inin bilgi ve teknoloji üreten ve bunu art de ere dönüfltürüp yeni istihdam yaratan firmalar n elinde oldu una inand k. Bu sayede büyüdük ve kalite ç tam z hep yükselttik; eski teknolojiler ile bir yere varamayaca m z çok önceden gördük ve seksen y ld r hep devrin ileri teknolojisini kulland k. Savafl Özaydemir Yönetim Kurulu Baflkan B A fi K A N D A N Türkiye'de ilk suni kurutma teknolojisini, ilk kojenarasyon tesisini, ilk atefl tu las tesisini, ilk otomatik presi, ilk tünel f r n, ilk mikronize hammadde haz rlama de irmenlerini ve ilk tam otomatik üretim tesisini kurduk. Pazarlama olarak, ilk bayilik teflkilat - n kurduk, ilk bayi toplant s n ve ilk ihracat yapt k, ilk distribütör teflkilat n kurduk, ilk internet üzerinden siparifl alma sistemini ve ilk müflteri flikayetleri takip sistemati ini bafllatt k. Bütün bu geliflmeler sayesinde bu gün sektördeki en büyük kapasiteyi çal fl r durumda tutabilen teknolojik birikime, finansal güce, organizasyona ve pazar pay na ulaflt k. Önümüzdeki dönemde de gerek ürün gerekse servisler olarak bir çok liderli e daha imza att m za beraber tan k olaca z. Çünkü biz Cumhuriyet'imizin iniflli ç k fll tarihinde 80 y ld r hep inovasyon pedal - n çevirerek en önde gittik. N SAN SAYI 25 1

4 Ç N D E K L E R 4-5 Sat fl Bayileri Dempa Ticaret Avrasya Ticaret Sat fl Bayileri 6-7 Hiçyılmaz Ticaret Do aner Ticaret 8 Teknik K l ço lu Çat Merdiveni, Pvc Dereser 10 Haber An Defterlerinden 12 Manflet 80. Y l m z Kutluyoruz 14 Haber K l ço lu Bursa ve Ankara Fuarlar ndayd 16 Çat Sohbetleri Mimar Sevinç Hadi 18 Proje Bahçeflehir Spradon Evleri Haber Alan Sorumluları E itimi K l ço lu Kurum Tarihi Kitab Bizden Usta Seminerleri kinci F r n Aç ld Sponsorluklar BESTEL TEKNOLOJ K ÜRÜNLER SAN. VE T C. A.fi. ADINA MT YAZ SAH B : Savafl M. Özaydemir YAZI filer MÜDÜRÜ Ali Osman Özaydemir ED TÖR Nurdil Özmen TEKN K SAYFALAR SORUMLUSU Nurperi Özmen BASKI SORUMLUSU Turhan Somer TASARIM Cemalettin Y ld z RT BAT ADRES Bestel A.fi. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde Eskiflehir TELEFON FAKS E-MA L WEB 2 Kiremit ve Çat Dünyas

5 80. Yafl m z Kutluyoruz 80. yafl m z tüm coflkumuzla kutlamaya devam ediyoruz. Bu coflkuyu bizlerle paylaflan tüm dostlar m za, müflterilerimize ve sektör profesyonellerine teflekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne tan kl k etmifl bir kurumun, bir markan n 80.y l onurunu sektörümüzle paylaflmak bizi mutlu etmektedir. Etkinliklerimiz süresince bizlere iletilen, anlat lan, paylafl lan 80 y l n içinden gelen yaflanm fl K l ço lu an lar n dinlemek K l ço lu markas n n nas l sa lam temeller üstüne kuruldu unu bir kez daha kan tlamaktad r. Babadan o ula, dededen toruna aktar lan ö ütler hep bir fleye iflaret etmekte, K l ço lu, çat lar y llarca sorunsuzca koruyan mükemmel kiremit; dürüst, ilkeli, güvenilir marka Ç A L I fi M A R A P O R U Bize duyulan bu güven ve sayg ya yak fl r bir 80.y l kutlamas haz rlad k Nisan tarihleri aras nda Antalya Silence Park Resort Hotel'de sektör profesyonelleri ve K l ço lu dostlar n n kat l m ile muhteflem bir kutlama yap lacak. Bafltan sona coflkunun ve e lencenin yaflanaca bu kutlamada Türkiye'nin en önemli ses sanatç lar ndan Seda Sayan bizlerle birlikte olacak ve performans yla unutulmaz an lar yaflatacak. nan yoruz ki 80.y l n neticesinde K l ço lu'nun sa lam temelleri üzerinde nice senelere büyüyerek ulaflaca bir kez daha vurgulanm fl olacakt r. Ali Osman Özaydemir Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Bizler bu günün sorumlu kiflileri olarak 80 y ll k tarihimizi gelecek nesillere aktarabilmek amac yla K l ço lu'nun 80 y ll k tarihini derleyerek yaz l ve görsel bir arfliv haz rlad k. Yaklafl k bir senedir sürmekte olan genifl kapsaml bir çal flmay ilk kez K l ço lu kurum kitab flekliyle halk m zla paylafl yoruz. lk çal flma ana hatlar yla K l ço lu'nun tarihçesini ve felsefesini anlatan Topraktan Marka Yaratmak - K l ço lu markas n n Yolculu u bafll yla bir kitap fleklinde yay nlanm flt r. Bu çal flmay K l ço lu'nun tarihçesini tüm detaylar yla anlatan, ilkelerine ve flahsiyetlerine ayr nt lar yla yer veren ayn bafll a sahip olan bir kurum kitab izleyecek. Çal flmalar n görsel içeri inin oluflturaca söylefliler ve tarihe tan kl k eden K l ço lu ve kiremit sektörü flahsiyetlerinin anlat m nda tüm bu onurlu tarihi bir film flekliyle de sunaca z. Biliyoruz ki bu çal flmalar n neticesinde gelecek nesiller bu de erli eserlerden ö renecekleri ile gurur duyacak ve bir çok dersler ç karacakt r. 80.y l coflkumuzu paylaflt m z bir baflka etkinli imiz ise fuar kat l mlar olmaktad r. Bursa ve Ankara'daki fuarlar n ard ndan 2-6 May s tarihleri aras nda Uluslar aras Yap 2007 stanbul Fuar 'na kat l yoruz. Tüm yeniliklerimizi sergilerken 80.yafl m z ziyaretçilerimizle birlikte kutlamak bizleri mutlu ediyor. Sektör içi personel e itimlerimiz, usta e itimlerimiz tüm h z yla devam ediyor. Mükemmel kiremit mükemmel çat slogan m za yak flacak mükemmel hizmet arzumuz için bütün gücümüzle gelifliyoruz. nan yoruz ki e itimli bireyler en do ru hizmeti ve servisi verebilirler. Çat uygulay c lar n n önemli bir sorunu olan vadi dere yap m na PVC DERESER markas yla mükemmel bir çözüm ürettik. Daha önceden alüminyumdan mamul olan Dereser ürünümüz ile ayn amaca hizmet eden fakat çok daha ekonomik ve uzun ömürlü bir malzeme olan PVC Dereser, uygulama kolayl n da birlikte getirmektedir. Önümüzdeki dönemde PVC Dereser'in çat larda bir devrim yarataca n flimdiden görüyoruz. PVC Dereser ürünümüz sektörümüze hay rl ve u urlu olsun. N SAN SAYI 25 3

6 S A T I fi B A Y I L E R Dempa Ticaret 18 y ld r Silivri'de... Bu say m zda stanbul Bölgesi'nden bayilerimize yer veriyoruz. Bölgede faaliyet gösteren 3 farkl K l ço lu distribütörüne ba l olarak çal flan ve K l - ço lu'na önemli katk lar olan bu bayilerden ilki Dempa Ticaret. Silivri'de kooperatif konutlar yapmaya bafllayarak girmifller inflaat sektörüne. K l ço lu'yla birlikte yol almalar da bundan sonra bafllam fl. D empa nflaat, 3 ortakl bir firma. Di er ortaklar n yürüttükleri baflka meslekleri oldu u için Kadir Atl üstlenmifl firman n yönetimini. Dempa Ticaret Silivri'de pek çok insan ev sahibi yapm fl. Yap m n üstlendi i kooperatif konutlar - n n kendi nalbur ihtiyaçlar n karfl lamak için kurulmufl ama zamanla inflaat sektörünün ve bölgenin seyrine göre ürün çeflitlili ini art rarak büyümesine devam etmifl y llar na kadar küçük çapta devam eden bu büyümelerden sonra k smi yap lanmalara geçilmifl ve sektörün ihtiyaçlar - na göre ince malzemeler, çat malzemeleri ve di er inflaat malzemelerini de ürün gam na katarak bu günlere gelmifller. Bir süre sonra bu geliflmeye uygulama da dahil edilmifl. D fl cephe kaplama, izolasyon ve yap kimyasallar alan nda da farkl firmalar n bayili ini yürüten Dempa Ticaret, K l ço lu'yla 90'l y llar n bafl ndan beri çal fl yor. Trakya'da inflaat pazar nda ciddi bir hakimiyete sahipler. Bayili ini yapt klar bütün firmalar için uygulama ekipleri bulunduruyorlar bünyelerinde. Bu ekipleri gerekti inde dönüflümlü olarak çal flt rarak hiçbir projede s k nt yaflamadan temin ettikleri malzemelerin do ru ve kusursuz uygulanmas n sa l yorlar. Kadir Atl K l ço lu'nun Onlar için özellikle son y llarda çok önemli bir halka haline geldi ini anlat yor. Ve ekliyor: Çünkü K l ço lu, sürekli geliflen ve hamlelerde bulunan bir firma. Bu bize yans t l yor. Daha önce biz de kiremit üreticisiydik, ancak kendi imalat m za son verdik ve bütün enerjimizi K l ço lu'na çevirdik. Art k bizim için ilk s rada O var. di er bütün çat ürünlerini portföyümüzden ç kard k. Uzun vadede bize önemli geri dönüfller ve kazançlar getirece ine inand k. K l ço lu'nun hem kendine, hem bize, hem de bölgeye yat r m yapaca n düflündük yan lmad m z görüyoruz. Kadir Atl 'n n K lço lu'na güveni sonsuz. smi söylendi inde bir numara alg lanan ve kalitesi konusunda herkesin emin oldu u bir marka. Bilinirlik sürecini tamamlam fl. Ticari anlamda her zaman kazand rabilecek bir marka. diyor K l ço lu için. Kadir Atl K l ço lu'nu tercih etme sebeplerini anlat rken ticarette insan iliflkilerinin ne kadar önemli oldu una de iniyor. Ticarette para kazanmak esast r. Ama bizim için daha önemli birfley var ki o da insan iliflkileri. Çünkü para kazanmak insani iliflkilerin gücüyle olur. Marka çok güçlü ama K l ço lu'nda de er verdi imiz yetkililer ve ba l bulundu umuz distribütörle dostane iliflkilerimiz bu tercihte önemli rol oynuyor. Dempa Ticaret, hakim oldu u Silivri Bölgesi'nde pek çok önemli ve bas nda da yer bulmufl büyük projenin çat lar n üstleniyor. Abelia Konaklar bunlardan biri. Uygulamas n da Dempa Ticaret'in üstlendi i projeye K l ço lu stanbul Bölge Müdürlü ü de teknik destek veriyor. Çat sistem ürünlerinin de gitgide yayg nlaflt bölgede en çok Granada ve Akdeniz çok tercih ediliyor. ADRES: E-5 Üzeri M. Sinan Köprüsü Karfl s No: 42 Silivri / st. Tel: Kiremit ve Çat Dünyas

7 3 kuflakt r K l ço lu sat yorlar Avrasya Ticaret 1997 y l nda Mikail Aky ld z taraf ndan kurulmufl. Öncesinde ise Aky ld zlar ad alt nda sürdürmüfl faaliyetlerini. Aslen Rizeli olan Aky ld z ailesi briket, kum, çak l ticaretiyle bafllam fllar. Sonra da muhtelif firmalar n bayili ini alarak gitgide büyümüfller. K l ço lu da onlardan biri. A vrasya Ticaret, Beykoz'da K lço lu distribütörlerinden Hilal Yap 'ya ba l olarak faaliyetini sürdüren bayilerden biri. Mikail Aky ld z taraf ndan 1997 y l nda limited flirketine çevrilen ve pek çok inflaat malzemesini bünyesinde bulunduran Avrasya Ticaret bir binan n temelinden çat s na kadar her türlü çözümü üretiyor. Mikail Aky ld z, çat ya hep K l ço lu'yla çözüm ürettiklerini belirtiyor. Ticareti zevk alarak yapt bir ifl olarak anlat yor Mikail Aky ld z. Tar ma karfl büyük bir ilgisi oldu unu ve organik tar mla ilgili de çal flmalar oldu una de iniyor. Hatta sera kurmak gibi planlar bile var. S A T I fi B A Y I L E R K l ço lu bize babadan yadigar Mikail Bey' e K l ço lu deyince akl n za ne geliyor diye sordu umuzda Cumhuriyet'e paralel bir tarih geliyor diyor. Kiremit geliyor. Kalite, güç ve köklü bir firma geliyor. Dedemden beri K l ço lu portföyümüzden ç kmad hiç. K l - ço lu babadan yadigar. K l ço lu bütün çat ürünleri ve farkl ürün gam yla bir yap n n pek çok ihtiyac n karfl lar halde. nflaat sektörünün olmazsa olmazlar ndan. 80 y ld r sürekli kendini gelifltirerek büyüyor ve ülkemize büyük katk lar var. diye yan tl yor. K l ço lu bütün bayileri için büyük ve kusursuz organizasyonlar düzenliyor ve onlar bir araya getiriyor. Mikail Aky ld z, bunlar n kendilerini çok memnun etti ini ifade ediyor. Çünkü ticaret mal verip karfl l nda para almak de- ildir sadece. Müflteri hat rlanmak ve ilgi görmek ister. diyor. Büyük ve güçlü firmalar n parças olmak bizleri onurland r r. K l ço lu böyle bir aile ve bu aileye ait oldu- umuzu hissettiriyor hep bize. Çok gurur verici. Yap lan bu organizasyonlar bizim firmaya olan ba l l m z art r - yor. K l ço lu bizim her zaman yan m zda ve bunu hissettiriyor bize Avrasya Ticaret'in bütün ürünlerini teflhir edece i show room May s ay içinde aç lacak. Toplam 18 çal flana sahip Avrasya Ticaret, elemanlar için periyodik aral klarla e itimler düzenliyor. Avrasya Ticaret'in çat lar n yapt önemli projeleri aras nda Beykoz Vadi Konaklar var. Erdal nönü'nün Anadolu Hisar 'ndaki yal s da bunlardan biri. ADRES: Göksu Cad. Niflanl Sok. No: 41 Anadoluhisar / st. Tel.: N SAN SAYI 25 5

8 S A T I fi B A Y I L E R Emre Hiçy lmaz : K l ço lu'yla 1-0 öndesiniz Hiçy lmaz Ticaret stanbul Anadolu Yakas 'nda faaliyetlerini sürdüren K l ço lu bayilerinden biri. Y llard r hakk n veriyor yapt n iflin ve gururla tafl yor K l ço lu bayra n. H içy lmaz Ticaret, 1973 y l nda Metin Hiçy lmaz taraf ndan kurulmufl. Yani flu anda yönetimde olan o ullar ndan Emre Hiçy lmaz' n do du y lda. Emre Bey, Hiçy lmaz Ticaret'le büyümüfl y l nda üniversiteyi bitirdikten sonra da a abeyi Mustafa Hiçy lmaz'la birlikte flirketleflerek iflleri babalar Metin Hiçy lmaz'dan devralm fllar. O ullar n n yönetime geçmesiyle birlikte ise Metin Bey biraz daha geri plana çekilmeyi tercih etmifl. Halen Üsküdar'da K l ço lu distribütörlerinden Hilal Yap ' ya ba l alt bayilerden biri olarak faaliyetini sürdüren Hiçy lmazlar 30 y l aflk n bir zamand r K l ço lu'yla birlikte çal fl yor. Metin Hiçy lmaz, 34 sene önce ilk defa Ümraniye bayisinden kendi flantiye binas n yapmak için alm fl K l ço lu'nu. O zaman 70 kurufl oldu unu söylüyor Metin Bey K l ço lu'nun. Önce kendi inflaat n yapmak için ald K l ço lu'nun bir süre sonra sat c - s haline gelmifl Metin Hiçy lmaz. Söyleflimize Emre Hiçy lmaz'la bafll yoruz önce, sonra baba Metin Hiçy lmaz kat l yor aram za. Emre Hiçy lmaz, 1999 depreminden sonra kaba inflaat malzemeleri sektörünün biraz sekteye u rad n söylüyor. Haz r betonun çok ön plana ç kt n ve kaba inflaat malzemeleri ticareti yapan kendilerinin de bu de iflimden etkilendi ini anlat yor. Ama insanlar n zamanla tekrar kaliteye yönelmesiyle kiremidin de tekrar eski de erine kavufltu una de iniyor. Eskiden sadece kiremit ve mahya vard. Ama art k çat denince akla sadece kiremit ve mahya gelmiyor. Çat bütün sistemleriyle bir bütün. K l ço lu art k kiremit de il çat ifade ediyor bizim için ve sektördeki yerini de art k bu sayede iyice perçinledi Emre Hiçy lmaz, iflletme okumufl. Üniversiteyi bitirdikten sonra baba ifline geçmeyi tercih nedenini soruyoruz. Çocuklu umdan beri ticaretin içindeyim ve herhangi bir zorlama olmadan bu yolu tercih ettim. Bildi im bir ifl ve kurulu bir düzen varken baflka bir ifl yapmay düflünmedim. Zaten ben geldi imde firma 10 y ll k geçmifle ve piyasada güvenilir bir isme sahipti. Baz tafllar yerine oturmufltu. A abeyim ve ben geçtikten sonra da firma ciddi yol katetti. nflaat sektöründe kalite olmufl pek çok firman n bayili ini ald k. Çünkü pazar art k onu talep ediyor. Müflteri geldi inde demirinden çat s na kadar bütün ayr nt lar çözerek gitmek istiyor buradan. diye cevap veriyor. Hiçy lmaz Ticaret'in, çat projeleri için sahada 4 eleman var. dolay s yla K l ço lu'nun Onlar için önemi büyük. Emre Hiçy lmaz firmaya katt klar aras nda gösteriyor proje takibini. Pazarlama faaliyetlerinin h zland n ifade ediyor 2000'li y llarla birlikte. Pazarlama kültürünün de eskiden bu kadar yayg n olmad n ifade ediyor kendi sektörleri için. Nas l ki Türkiye'de ka t mendilin ad Selpak olmuflsa kiremidin ad da K l ço lu Emre Hiçy lmaz, K l ço lu' nu anlat rken ise flunlara de iniyor: Bizim K l ço lu'nu müflteriye anlatmam za gerek yok. Nas l ki Türkiye'de ka t mendilin ad Selpak olmuflsa kiremidin ad da K l ço lu. Müflteriye ürün anlatma sürecini bitirmifl olarak yani 1-0 bafll yorsunuz K l ço lu'yla. Zaman ve emek kayb yok. Çat n n hakk kiremit Depremden sonra kiremit satıflları biraz sekteye u rasa da müflteri artık bu konuda daha bilinçli ve kiremit eski de erine kavufltu. Çünkü çatının hakkı kiremit. Çatı bilinci de iflti artık Türkiye de ve çatı bir yaflam alanı haline dönüfltü. Bu nedenle de çatı sistem ürünleri daha fazla önem kazanmaya baflladı. Cirosal anlamda da satıflçı için getirileri büyük olan ürünler. Villa pazar art k yavafl yavafl daral yor, çok katl lar tekrar önem kazanmaya bafllad. K l ço lu, çok katl projelerde de en çok tercih edilen ürün. Dolay s yla K l ço lu her dönemde kazand r r. diye tamaml yor sözlerini. ADRES: Bo aziçi Köprüsü Ataflehir Ba lant Yolu No: 17 Üsküdar / st.tel: Kiremit ve Çat Dünyas

9 Müflteri için iki çeflit kiremit var; K l ço lu ve K l ço lu olmayan Do aner Ticaret, portföyünde pek çok inflaat malzemesini bulunduran güçlü K l ço lu bayilerinden biri. Fatih nflaat'a ba l olarak Büyükçekmece Gürp nar'da bir y l aflk n bir süredir baflar yla sürdürüyor K - l ço lu bayili ini. Ve günden güne büyüyerek güçleniyor. D o aner Ticaret, 1978 y l nda kurulmufl. Önceden ortakl bir firmayken son 2.5 y ld r brahim Do aner tek bafl na üstlenmifl yönetimi. 85 y l ndan beri ticaretin içinde oldu- unu söylüyor brahim Do aner. Ve ekliyor: Bildi im bir ifli yapmak istedim, onun için tekrar inflaat malzemeleri ticaretine girdim. brahim Do aner K l ço lu'yla olan ba n ise flöyle anlat - yor: Çocuklu umdan beri K l ço lu'yla içiçeyim. K l ço lu'nun son y llarda yapt at l mlarla tekrar dört elle sar ld k ve K l ço lu güveniyle kazanabilece imizi gördük. Benim için önemli olan ürünün zaman nda gelmesi ve bütün aparatlar n kusursuz olmas, alta yap n n sa l kl olmas. Bütün bunlar K l ço lu'nda oldu una göre biz de gönül rahatl yla ve ürünümüzün arkas nda durarak satabiliriz. Do aner Ticaret bütün kaba ve ince inflaat malzemelerinin sat fl n yap yor. Kalitesi ve güvenilirli i olmayan hiçbir mal n satmayaca n söylüyor brahim Do aner. Ve art k ürün anlay fl n n da, ürünü pazarlama anlay fl n n da de iflti ini ifade ediyor. Eskiden sadece kiremit vard, ama art k çat bilinci de iflti. Herkes çat y bir bütün olarak görüyor art k. Dolay s yla çat sistem malzemeleri de önem kazanmaya bafllad. Ayr ca eskiden biz ifl yerimizde oturur, müflteri aya m za gelirdi. Ama art k müflteri aya na bekliyor hizmeti. Çünkü art k ayn ürün için pek çok firma var üretim yapan. Çat ürünleri için de bu böyle. Çok say da firma var, ama kaliteyi üreten sadece K l ço lu. Geçen gün Abdül Amca'n n çat s n yeniledik. Çat 1979 y l nda yap lm fl ama hala tek bir k r k tek bir çatlak yok. Renginde en ufak bir de- iflme yok. K l ço lu fark n bir kez daha gördük bu çat da. brahim Do aner, bir y l aflk n bir süredir K l ço lu bayisi. O ticarette insani iliflkilerin önemli oldu unu düflünenlerden. K l ço lu'yla yola ç kmalar nda Fatih nflaat' n etkisinin büyük oldu unu söylüyor. Hakim oldu u bölgede en fazla çift kanall Akdeniz sat ld n söylüyor ve ekliyor a- ma asl nda insanlar için çok da önemi yok kiremidin fleklinin. Ad n n K l ço lu olmas yetiyor. ADRES: Gürp nar Merkez Mah. nönü Cad. No: 104 Büyükçekmece/ st. Tel: S A T I fi B A Y I L E R N SAN SAYI 25 7

10 T E K N K K l ço lu Çat Merdiveni K l ço lu çat merdivenleri, I. s n f çamdan imal edilmifl olup birbiri üzerine katlanabilen üç parçadan oluflmaktad r. Çat aras mekanlar na basit ve güvenli geçifl yapmay sa lar. Üzerinde montaj için b rak lm fl özel delikler sayesinde ahflap üzerinde tahribat yapmadan montaj imkan vermektedir. Montesi tamamland nda hiçbir dekoratif aksesuar veya tamamlay c ya ihtiyaç duymayan bir kapa a sahiptir. K l ço lu çat merdiveni dayan kl d r, fonksiyoneldir ve çat aras mekanlar na geçifl kolayl sa lar. Güvenlik düzeyi üst seviyededir. Sahip oldu u stop sistemleri sayesinde aç l p kapanma esnas nda hiçbir tehlike arz etmez. Orta destek ile emniyetli kullan m, genifl basamaklar ve e im aç s n n hassas inifl sistemiyle ayarlanmas sayesinde çat kat na ç k fl güvenli k lar. Montaj ve planlamas problemsizdir, yer kaplamaz, göze batmaz ve böylece odan n dekorasyonuna uyum sa lar. Sa lam konstrüksiyon yap s ve tüm ahflap k s mlar n n vakum emprenye edilmifl olmas sayesinde uzun ömürlüdür. Merdiven kapa 36 mm kal nl nda, I. S n f çamdan imal edilmifl bir çerçeve sistemine sahiptir. Bu çerçevenin içi s yal t m sa lamak amac yla s iletkenlik katsay s 1.1 W/m2K olan polistren malzeme ile doldurulmufltur. Monte edildi i alanda, alttan bak ld nda, merdiven kapal yken tavanda fl k bir kapak olarak görünmektedir. Bu kapak beyaz boyal olabilece i gibi ham ahflap da olabilmektedir. Kaymaz basamak dizayn ve korkulu u sayesinde de güvenli i pekifltirmektedir. 60x120 cm ve 60x130 cm olmak üzere iki boyutu bulunan K l ço lu Çat Merdiveninin montaj da son derece kolayd r. Monte edilece i döflemede ya döflemenin imalat s ras nda ya da döfleme imalat ndan sonra 61x121 cm veya 61x131 cm ebatlar nda bir boflluk oluflturulur. Merdivenin kasas bu bofllu a yerlefltirilerek teraziye al n r, daha sonra içinde montaj boflluklar ndan döfleme çeflidine uygun bir malzeme ile sabitlenmesi yeterlidir. Aç lm fl yüksekli i 60x 120 cm için 270 cm iken, 60x130 cm için 305 cm'dir. K l ço lu çat merdivenleri güvenli i, esteti i, kullan m rahatl ve uzun ömürlü yap s sayesinde pek çok fonksiyonu bir arada sunmaktad r. K l ço lu Çat Merdiveni Teknik Özellikleri: Maksimum tafl yabilece i yük 160 kg Basamak uzunlu u 34 cm Basamak kal nl 8 cm Is yal t m kal nl 3 cm Aç lm fl yüksekli i 270 cm, 305 cm Boyutlar 60x120 cm, 60x130 cm 8 Kiremit ve Çat Dünyas

11 K l ço lu Mail dere çözümlerine bir yenisini daha ekledi: Pvc Dereser Ç at deresi izolasyonlar nda çinko ve galvaniz saç uygulamas yerine uzun ömürlü ve estetik bir çözüm: DERE- SER PVC. Çat n n en sorunlu yerlerinden biri olan mail dere detay nda kullan lmak üzere tasarlanan PVC esasl bu ürün, özel form yap s sayesinde ya mur suyunun sa l kl olarak tahliye edilebilmesine olanak sa larken kiremit ile uyumlu rengi sayesinde çat ya estetik katmaktad r. Mail derede, su yal t m için çinko ve galvaniz saç yerine kullan lan Dereser PVC'nin uygulamas da son derece kolayd r. Yine çinko ve galvaniz saç ile karfl laflt r ld nda uzun kullan m ömrü ile de büyük avantaj sa lamaktad r. Özel dizayn sayesinde estetik bir görünüm sunan Dereser PVC, yo un ya mur suyunun dahi çat yüzeyinden sa l kl olarak tahliyesini sa layabilmektedir. Her türlü hava koflullar na ve UV fl nlar na karfl dayanakl d r. Özel bini yap s sayesinde uygulamas son derece kolay ve sa l kl d r. Kolay uygulanabilir olmas nedeni ile iflçilikten de tasarruf sa lar. Do al koflullardan etkilenmez ve oluk dizayn sayesinde ya mur sular n n kontrollü olarak tahliyesini kolaylaflt r r. Dereser PVC saçaktan bafllanarak uygulan r. fiekilde görüldü ü gibi mail dere hatt üzerine yerlefltirilerek, çat detay na ve e ime ba l olmakla beraber, genel olarak her 30 cm'de bir paslanmaz çivi ile sabitlenmesi yeterlidir. Bir sonraki Dereser PVC, bini pay altta kalacak flekilde ayn uygulama ile yerlefltirilir. Son Dereser PVC mahya hatt na kadar götürülerek uygulama tamamlan r. Ü R Ü N Ö Z E L L K L E R T E K N K 01 KILIÇO LU K REM T 02 YO UfiMA ÇITASI 03 K REM T ÇITASI 04 RABITA TAHTASI 05 MERTEK 06 DERESER PVC Rulo Ebatlar :50cm x10 m Rulo A rl : ~ 17 kg Renk : K rm z Kolay Uygulanabilirlilik Özel Form Yap s Yüksek y rt lma direnci Kiremit ile renk uyumu Yüksek UV dayan m Estetik görünüm Uzun ömür N SAN SAYI 25 9

12 An defterlerinden... H A B E R K l ço lu, Bursa ve Ankara'da kat ld fuarlarda 80.y l dolay s yla an defterleri oluflturdu. flte o defterlerden paylaflmak istediklerimiz Kiremit ve Çat Dünyas

13 N SAN SAYI 25 11

14 M A N fi E T Bu y l 80. y l m z. Coflkumuz sonsuz. Gururumuz da. Bu coflkumuzu K l ço lu ailesinin yap tafllar ve sektörün profesyonelleriyle kutluyoruz Nisan günleri aras nda Antalya Silence Park Resort'da bulufluyoruz. K 80. y l m z kutluyoruz l ço lu olarak, 80. y l m z gerçeklefltirdi imiz pekçok aktiviteyle kutluyoruz. 80 y la ve bu büyük aileye yak fl r organizasyonlara imza atmak bizleri onurland r yor. Türkiye'de çok az say da kurulufl ve firmaya nasip olan bu onuru K l ço lu ailesinin üyeleri olarak hep beraber yafl yor olmak ve beraber kutlamak bizim için ayr bir mutluluk kayna. Bu mutlulu umuzu, 26 Nisan' da Antalya' da bafllayacak ve 29 Nisan'a kadar devam edecek olan 80. Y l Kutlamas 'yla perçinliyoruz. Türkiye'nin farkl bölgelerinden yaklafl k 900 kiflilik bir kat l mla gerçekleflecek olan kutlama program nda K l - ço lu ailesinin çal flanlar, yönetim kurulu üyeleri, distribütörleri, bayileri ve sektörün profesyonelleri bir araya gelecek. 26 Nisan günü otele girifl yapacak olan konuklar ayn akflam kendileri için verilecek olan Hoflgeldiniz Kokteyli ne kat lacaklar. Ve kutlama program bafllayacak. Program boyunca animasyon ve havai fiflek gösterilerinin yan nda düzenlenen pek çok e lenceyle coflku doru- a ç kacak. 80. y l kutlama program sürpriz isimlerin kat l m yla renklenecek. Bunlardan ilki Cemil pekçi. Türkiye'nin modadaki ismi Cemil pekçi, keyifli sohbeti ve engin moda bilgisiyle hofl anlar yaflatacak kat l mc lara. Türkiye'nin sevilen sanatç lar ndan Seda Sayan ise K l - ço lu 80. Y l Kutlamalar 'n n di er büyük ismi. Seda Sayan, gala gecesinde, flark lar yla K l ço lu ailesinin coflkusuna coflku katacak Kiremit ve Çat Dünyas

15 Silence Park do a, deniz, günefl ve kumsal buluflturuyor nsan içine çeken o Akdeniz'in p r l p r l, tertemiz ve turkuaz mavisi serin sular, güneflin en parla ve kumsal n en incesiyle bulufluyor Silence Park'ta. Muhteflem Antalya do as n cömertçe sunuyor konuklar na. Silence Resorts oteller zincirinin en genci Silence Park Resort 2006 Haziran ay nda hizmete aç ld. Antik Kent Side'nin alt n sar s kumsal nda, turkuaz rengi denizinde ve eflsiz ormanl k bölgesi Sorgun mevkiinde konuçland r lan Silence Park Resort genifl konsepti ve metrekarelik alan ile misafirlerine kaliteyi sunuyor. Aktiviteleri de unutmamak gerek. Aqupark ve Lunapark. Bunlar n d fl nda gece gündüz profesyonel animasyon ekibi, uluslararas müzikal - dans ve komedi flovlar, çeflitli oyunlar ve sportif aktiviteleri sunuyor. Ferah lobi alanlar, al flverifl imkanlar, sa l k ve e lence merkezi, konferans & toplant salonlar, sinema salonu, internet köflesi, aç k havuzlar, kapal yüzme havuzu, restoran & barlar, a'la carte restoranlar ve canl müzik imkanlar yla ile keyfi ve konforu yaflat yor. Konumu; Havaalan 60 km, Antalya 70 km, Perge 75 km, Termessos 95 km, Phaselis 150 km, Myra 210 km, Aspendos 30 km, Manavgat 5 km, Side 1 Km y l nda Sabri K l ço lu ile Eskiflehir' de bafllayan kiremit öyküsü 80 y l geride b rakarak bugünlere geldi. Hem de Türkiye'nin kalitedeki isimlerinden biri olarak. Hakl gururumuzu mutlulu a dönüfltürdü ümüz bu kutlama program ndan zihinlerimizden asla silinmeyecek hofl an larla ayr laca z hepimiz. N SAN SAYI 25 13

16 H A B E R K l ço lu Bursa ve Ankara fuarlar ndayd 2007 y l K l ço lu için oldukça yo un ve hareketli günlerle bafllad. Gerek 80. y l etkinlikleri için yap lan haz rl klar, gerekse de fuarlar bu hareketlili in bafll ca sebepleriydi. Y l n ilk fuar Bursa'dayd. Bursa Yap ve Yaflam Fuar K l ço lu'nun da kat l m yla 19. kez sektörün profesyonelleri ve tüketiciyle bulufltu. Bursa'dan sonraki durak Ankara'yd. Yap Dekor 2007 yo un bir ziyaretçi kat l m yla sona erdi. B u y l 19. su düzenlenen Bursa Yap ve Yaflam Fuar Mart tarihleri aras nda Tüyap Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Fuara ilgi büyüktü. Çok say da ziyaretçinin ak n etti i fuar, bütün kat l mc lar için oldukça verimli geçti. Fuar n kat l mc lar ndan olan K Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Yapı 2007 İstanbul Fuarı 3. salon 3251 numaralı standtayız l ço lu'nun stand na ilgi büyüktü. 54 metrekarelik bir büyüklü e sahip iki katl stand büyük ev görünümüyle hem ziyaretçilerin hem de fuarda yer alan bas n mensuplar n n büyük ilgisini çekti. K l ço lu Bursa Bölge Distribütörü Öz- 14 Kiremit ve Çat Dünyas

17 damar Ticaret'in de deste iyle son derece verimli geçen fuarda yap sektöründen pek çok firman n kat l m vard. Yap Dekor Ankara 2007 Gerek yeni ürünleri ve firmalar tan mak gerekse de sektörle ilgili bütün ürünleri bir arada görerek k yaslama yapma flans na sahip olmak için fuarlar iyi birer f rsat. Son tüketicin sektörün profesyonelleri ve firma yetkilileriyle bulufltu u önemli fuarlardan biri de Yap Dekor Ankara nisan tarihleri ars nda Ankara AKM' de gerçeklefltirilen fuarda, ç Anadolu yap sektörünün nabz tutuldu. K l ço lu önceki fuarlarda gördü ü ilgiyi bu fuarda da gördü. K l ço lu Bölge Distribütörü Güral Güven nfl. Tic. Ltd. fiti.'nin de katk lar ve deste iyle ziyaretçiler K l ço lu ürünleri hakk nda bilgi sahibi olurlarken, yap sektörünün profesyonelleri de hem ürünler hem de uygulama teknikleri hakk nda K l ço lu çal flanlar ndan bilgi edindiler. Fuar n 4. günü olan 14 Nisan Cumartesi günü saat 18.00' da Güral Güven nfl. Tic. Ltd. fiti. taraf ndan bir kokteyl düzenlendi. Pek çok mimar ve mühendisin davetli oldu u kokteyle K l ço lu Grup Baflkan Yard mc s Bar fl Özaydemir ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ali Osman Özaydemir de kat ld. Kılıçoğlu distribütörlerinden Adnan Binay da Bursa'daki ziyaretçilerdendi. Ahmet Özdamar Kılıçoğlu anı defterine Kılıçoğlu'yla çalışmaya başlamalarını yazdı. Karadenizli çat ustalar Bursa'da bulufltu Karadenizli çat ustalar geçti imiz y l oldu u gibi bu y l da Bursa' da K l ço lu' nu yaln z b rakmad lar. Karadeniz Bölgesi'nden pek çok usta Yap ve Yaflam Fuar için Bursa'ya geldi. Bölge distribütörleri taraf ndan organize edilen gezide çat ustalar, birçok ürünün stand üzerinde uygulanm fl halini görürken, yeni ürünler hakk nda da bilgi sahibi oldular. K l ço lu distribütörlerinden Balc lar nflaat, Tunar nflaat, K smet Ticaret ve Mutlu Ticaret bölgesinden toplam 156 usta kat l m sa lad klar fuardan çok memnun ayr ld lar. N SAN SAYI 25 15

18 Ç A T I S O H B E T L E R Sevinç Hadi: Çat denince baflvurulacak yer benim için hep K l ço lu Bu say m zda baflar l ve duayen bir kad n mimar, Sevinç Hadi'yi konuk ediyoruz. Sevinç Hadi uzun y lard r farkl üniversitelerde mimarl k e itimi de veriyor. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden Anadolu Üniversitesi de bunlardan biri. O ayn zamanda bir K l ço lu müdavimi. K endinizden ve mesleki birikimlerinizden bahseder misiniz? stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi'nde okudum. Daha önce Anadolu'nun pek çok yerinde babam n ifli dolay s yla dolaflt k. Dolays s yla göçebe bir hayat m z oldu ve bu hayat bize çabuk derlenip toparlanmay ö retti. Bizim evimizde birfley çok a r bast, babam n teneke bir makas vard annemin de dikifl makinas. Babam her yeni gitti imiz yerde hemen saç al r ve farkl özelliklerde soba yapard, annem de güzel dikifl dikerdi. Ve bunlar hep baflkalar taraf ndan hayranl kla karfl lan rd. El iflçili i evde hep a r bast yani. fiandör Hadi ile bir araya geldi imizde O'nun da el iflçili i çok iyiydi. Evimizde hep aletler olurdu bizim. Ahflaba ve s cakl olan tu la ve kiremide her zaman yak nl m z oldu. Evimizin iç dekorasyonunda bile tu la kulland k. Mimarl k hayat n zdan bahseder misiniz? Ben üniversitede okurken flimdiki gibi de ildi. S n fta devrim yaratm flt k k z ö renciler say s olarak. 13 k z vard bizim s n f m zda. Mezun olduktan sonra Almanya'ya gittim. Yüksekokul inflaatlar yap m nda 2 y l kadar çal flt m ve döndüm tekrar Türkiye'ye. Serbest çal flmaya bafllad m. fiehir planlar yapt m. Van / Tatvan imar plan yap lacakt, o bana çok cazip geldi. Baflvurdum. Ancak benim oraya de il Bat Anadolu'ya gitmemi teklif ettiler. Ve Göreme'nin imar plan n üstlendim. Benim için derin araflt rma yapt m bir yer haline geldi oras. stanbul Belediyesi'nde çal flt m bir dönem ve sonra e itimcilik hayat m bafllad. O arada fiandör Hadi ile evlendim ve 1964 y l nda beraber çal flmaya bafllad k. Serbest mimarl k iflleri hep devam etti. mza att n z önemli projelerden örnek verebilir misiniz? fiandör Hadi'nin stanbul Üniversitesi Kütüphanesi projesi var. Bo aziçi Üniversitesi Kütüphanesi var. Milli Reasurans binas da bize aittir. fiandör Hadi bu ifle bafllad ktan 1.5 y l sonra maalesef vefat etti. Projenin takibini ben üstlendim. O bina daha sonra proje dal nda Ulusal Mimarl k Ödülü'nü kazand y l nda da yap dal nda ayn ödülü ald. K - z m ve damad m da mimar ve zaman zaman Onlar'la da yar flmaya giriyorum. 16 Kiremit ve Çat Dünyas

19 Mimarl k nedir size göre? Mimarl k, do rudan do ruya insan n içinde yaflamas için mekanlar yapma sanat d r. Mimarl k çok genifl kapsaml bir konu. Hem yap yapma sanat, hem düflünme sanat, hem de teoriler üretme sanat. Çok yönlü. Sebep, sonuç iliflkisi hakim. Hem mant k hem de duygular olmak zorunda. edilmifl ayr nt lar olmamal ama farkl noktalar yakalanmal. Tek bafl na ifllevsellik bu anlamada yeterli de il. Türkiye'de mimar olmak zor mu? Türkiye'de mimar olmak zor. Mimarl k için bir iflveren olmas gerekiyor, mimar mal sahibi ad na hareket eden kifli olmak zorunda oluyor. Yapt iflin de karfl l mutlaka parayla ödeniyor. Tasarlad n fleyin karfl l para. Mal sahibinin paras n onun ad na biz kullan yoruz. O bak mdan sorumluklar fazla. Hem de onu gerçeklefltirebilme iradesine sahip olmas gerekiyor. Mal sahibiyle olan iliflkilerde Türkiye henüz mimar n çok hoflnut olaca seviyeye gelmifl de il. Çünkü mal sahibinin mimarinin iflleyifline etkisi gere inden fazla olabiliyor. Bu da iflin bozulmas na kadar gidebiliyor. Ama bu zamanla de iflecek. Kad n mimar olman n zorlu unu yaflad n z m hiç? Elbette vard zorluklar ama ben hiç üzerinde durmad m, görmezden ve duymazd m geldim hep. Yok sayd m. fli en iyi yapabilmek en iyi cevap olacakt onun için hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çal flt m. Zaten sonuç iyi olunca kabullenmeleri kolaylafl yor. Türkiye'deki mimarl k e itimi yeterli mi? Mimarl k e itiminde önemli olan fley bir e itim kadrosu bir de ö rencilerdir. Ö rencilerin seçimi do ru yolla yap lm yor bana göre. Merkezi seçme s nav mimarl k için do ru de il. Özel bir s navla al nmal ö renci. Ayr ca görgü de gerekli. Mimarl k ve sanat iliflkisi ne boyutta olmal, sanat m yoksa ifllevsellik mi öne geçmeli? Mimarl n amac ifllevselliktir, ama iflin içinde insan n içgüdüleri, duygular mutlaka vard r. Sadece ifllevsellik olsayd çok fley birbirine yak n olabilirdi, özgünlük olmazd. Ama öyle de il. Ne kadar mimarl k eseri varsa o kadar da mimar var denir. Kifliden kifliye de iflen bir nesne mimarl n ifadesi. Baz lar için sadece ifllevsel. Bakt n zda birçok do rusu var ama ifadesi yeteri kadar insan sarm yor. Ben kendi projelerimde mutlaka ifllevsel olmas na dikkat ederim. Ö rencilerime de ifllevselli i afl lamaya çal fl r m. Ama mutlaka mimariyi harekete geçiren k flk rtan baflka sebepler var. O sebepleri bulmak laz m. Yerin, kolonun ruhunu okumak laz m. Kime yap ld n bilmek laz m. Ne için yap ld n bilmek laz m. Bütün bunlar bir araya gelince do rudan do ruya ifllevsellikle hareket etmek de il farkl noktalardan hareket etmek gerekiyor. fllevi mutlaka do ru olmal yap n n, ihmal K l ço lu sizin için ne ifade ediyor? Eskiflehir deyince akl ma K l ço lu geliyor. Mimarl k hayat - m z n ilk y llar ndan beri tu la ve kiremidi K l ço lu'ndan al r ve kullan r z. K l o lu'nu hep bu iflin esas baflvurulacak yeri olarak gördüm. Kalite meselesi bu tamamen. En son Tuzla'da kendimiz için yapt m z evde de tamamen K l ço lu kulland k. K l ço lu Akdeniz kiremidini, yer yer de Alaturka kiremidi bahçede de cottosunu kulland k. Baflkalar na yapt m z evlerde de K l ço lu' nu tercih ederiz hep. Tu la ve kiremit çok s cak malzemeler. Di er çat örtüleri hakk nda ne düflünüyorsunuz? E er baflka malzemeler gerektiren özel bir forma sahip de- ilse yap, çat da olmas gereken kiremittir. Hatta rengiyle de k rm z kiremittir. Renklendirilmifl ve boyanm fl da olmamal, kendi do al rengi olmal. fiu anda hangi üniversitede ders veriyorsunuz? fiu anda Beykent Üniversitesi'nde ders veriyorum. Anadolu Üniversitesi'nden de bir dönem davet geldi tez çal flmalar nda jüride bulunmam için. 6-7 y ld r diploma jürisinde yer al yorum. N SAN SAYI 25 17

20 P R O J E Bahçeflehir'de bambaflka bir flehir: Spradon Mega kent stanbul, bütün sektörlerin oldu u gibi inflaat sektörünün de kalbinin att yer. Hergün onlarca yeni projeye bafllan yorken onlarcas da tamamlan yor. Çok katl lardan, müstakile, villadan, residence'lara kadar pek çok türde yap n n yükseldi i stanbul'un, en kaliteli yaflam alanlar ndan biri Bahçeflehir. Ve Bahçeflehir'in gözbebe i bir proje; Spradon. Türkiye'nin farkl yerlerindeki pek çok kaliteli ve büyük projede oldu u gibi Spradon'da da K l ço lu kullan ld. Ve kalite, K l ço lu kalitesiyle perçinlendi. S pradon projesi geçti imiz y l n May s ay nda bafllam fl. Proje toplam 3 bölgeden olufluyor. Bunlardan ilki olan 6. bölge villalardan ve az katl binalardan oluflurken di er bölge olan 9.bölge bir residence ve teras evlerden olufluyor. 10. bölge ise 22 katl 5 kulenin inflaas için seçilmifl. Türkiye'nin en büyük gruplar ndan Kuzu Grup bünyesinde gerçeklefltirilen projenin, Bahçeflehir'deki flantiyesinde projenin flantiye flefi Kemal fievketo lu ve projenin mimarlar ndan Taner Tekin ile görüfltük. Kemal fievketo lu 9. bölgede hafriyat aflamas nda olduklar n söylüyor. 10 bölgede ise hafriyatlar bitmifl ve temel çal flmalar bafllam fl. Spradon projesinde 6.etap'ta en fazla 11 kata kadar ç kan binalara yer verilirken, 10. etapta 22 kata kadar ç kan kuleler, 9. etapta ise18 katl bir residence yer al yor. 102 blok' ta toplam 900 konutun oldu unu söylüyor projenin mimarlar ndan Taner Tekin. Ve ekliyor: Bunlar n 110'unu villalar oluflturuyor. Bu villalar n ise 22' si müstakil, 88' i ikiz villa. Dairelerin büyüklükleri 60 metrekareden bafll yor ve çok farkl büyüklüklerde devam ediyor stüdyo tipi, 2 + 1, 3 + 1, 4+1 dublex daireler, 3+1 çat dubleksleri, ikiz ve müstakil villalar bu projedeki farkl konut tipleri. Tüm 18 Kiremit ve Çat Dünyas

21 bloklar bodrum katlar ndan birbirine ba layan kapal o- toparklar mevcut. K l ço lu'na güvenimiz sonsuz. Tercih sebebimiz de kalitesi Spradon, ad n mitolojiden alm fl. Bahçeflehir'in bu bölgesinin mitolojideki ad Spradon. Kuzu Grup daha önceki projelerinde de K l ço lu kullanm fl. Bunlardan biri zmit'teki deprem konutlar. fiantiye fiefi Kemal fievketo lu'na K l ço lu kullanma sebeplerini soruyoruz. Kalitesi diye cevap veriyor bize. Ve ekliyor: Referanslar n biliyoruz. Kalitesinden eminiz. K l ço lu'nun sa laml na ve güvenilirli ine itimad m z sonsuz. O bak mdan rahatl kla tercih ettik ve hiç tereddüt ve sorun yaflamadan kulland k müflteri kitlesini hedeflediklerini söylüyor Genel Koordinatör Kebire Bayraktaro lu. Kuzu Grup'un merkezi Ankara. 1943'den beri faaliyetini sürdürüyor. As l ifli inflaat olmas na ra men onun d fl nda pek çok ifl koluna sahip büyük ve köklü bir grup. Mimar Taner Tekin projede Kılıçoğlu kullanılmasında etkin rol oynamış. Kemal Şevketoğlu, Kuzu Grup'un yakında İstanbul Halkalı'da büyük bir konut projesi planladığını söylüyor. Toplam 400 bin Granada fiekilli kiremitleriyle çat da güvenin ve sa laml n yan nda esteti i de ön plana ç karan K l ço lu, bu projeye de toplam 400 bin Granada verdi. Granada genifl kavisli, üstten ve yandan kenetlenme dizayn ile yap lar n mimarisine eflsiz bir ayr cal k ve Akdeniz esintileri kat yor. Spradon projesi yayvan bir proje oldu u için az katl lar n a r rl kta oldu u ve dolay s yla çat bak m ndan büyük kabul edilen bir proje. Kiremidin yan nda di er sistem çözümlerinin de K l ço lu taraf ndan yap ld projede uygulamay da K l ço lu ekipleri gerçeklefltirmifl. Sat fllar öngörülenden daha iyi Proje konum olarak hem bölgenin hem de Bahçeflehir'in en güzel yerinde. Yüksek bir yerleflim alan na sahip y l A ustos ay nda bitirilmesi planlanan projenin peyzaj na da hemen bafllanacak ve k sa sürede tamamlanacak. Beklenenden daha fazla ilgi gören projede, A ve B tipi N SAN SAYI 25 19

22 H A B E R Alan sorumlular na Antalya'da sat fl e itimi Ü K l ço lu distribütörlerine ba l olarak çal flan ve sahada etkin görevleri olan alan sorumlar, 8-11 Mart tarihleri aras nda Antalya Silence Park Resort' ta K l ço lu taraf ndan kendileri için verilen sat fl e itime kat ld lar. rün kalitesiyle oldu u kadar pazarlamadaki gücüyle de sektörde lider olan K l ço lu, bu gücünü her geçen gün art yor. Türkiye'nin dört bir yan nda oluflturdu u distribütörlük sistemi ve onlara ba l olarak çal flan 2000'e yak n alt bayisiyle sa lam temelleri olan sat fl a n profesyonelce yönetiyor. Sat fl kadrosunu da düzenledi i e itim programlar yla bir araya getirerek son sat fl teknikleri ve motivasyonu hakk nda bilgilenmelerini sa l yor. K l ço lu distribütörlerine ba l olarak çal flan ve bulunduklar bölgede sahada sat fl yapan alan sorumlular için Türkiye'nin en iyi e itimcilerinden Karya Yönetim Dan flmanl Genel Direktörü Özlem Demir, 9 ve 11 Mart 2007 tarihlerinde 2 günlük bir e itim verdi. Antalya'da Silence Park Resort'ta düzenlenen Stratejik Sat fl E itimleri program na alan sorumlular n n yan s ra K l ço lu Kiremit' in bölge yöneticileri de kat ld. 8 Mart Perflembe günü otele girifl yapan kat l mc lar, 9 ve 10 Mart günlerinde e itim program na kat l rlarken, e itimden arta kalan zamanlarda da Antalya'n n kusursuz do as n n ve Silence Park' n bütün imkanlar n n tad n ç kard lar. Özlem Demir, e itimi flöyle de erlendiriyor: Di er müflterilerimiz al nmas n ancak, 20 y la yak n bir süre yetiflkin e itimiyle meflgul oldu unuzda, e itimin verimlili i ve kalitesinin en az %51'inin kat l mc profiline ba l oldu unu ö reniyorsunuz. Siz bir e itmen olarak ne yaparsan z yap n, e itim malzemesi ya da ekipman olarak ne kullan rsan z kullan n, kat l mc lar n ö renmeye gönlü yoksa, hepsi nafile. K l ço lu distribütörleri sat fl dan flmanlar ile yapt m z e itimde de, daha önceki K l ço lu e itimlerinde oldu u gibi, kendini gelifltirme arzusu, ilgi, dikkat ve e itim disiplini tafl yan kat l mc larla birlikteydim. 20 Kiremit ve Çat Dünyas

23 K l ço lu Kurum Tarihi Kitab : Topraktan Marka Yaratmak 80. K l ço lu Kiremit 80 y ll k baflar larla dolu tarihini gelecek nesillere aktar yor. y l faaliyetlerinden olan kurum tarihi kitab haz rl klar son h z yla devam ediyor. Türkiye'de pek çok köklü firman n kurum tarihi kitab n haz rlam fl profesyonel bir ekip olan VTR Araflt rma Yap m Yönetim taraf ndan haz rlanan kitap için geçti imiz y l n Temmuz ay ndan beri çal fl l yor. Bütün K l ço lu arflivlerinin derlendi i kitap için yaklafl k 60 kifliyle yüzyüze görüflülerek profesyonel ses ve görüntü kay tlar yap ld. Ve ortaya referans de eri yüksek, kaynak bir eser ortaya ç kt. Kitap önümüzdeki günlerde bask ya girecek. Kitap için yap lan çekimlerden bir de Kurum Tarihi Filmi yap l yor. Böylelikle sektöründe pek çok konuda önderlik eden K l ço lu, Türk Sanayisinin gururu oldu u bir kez daha kan tlad. H A B E R N SAN SAYI 25 21

24 H A B E R Usta seminerleri aral ks z devam ediyor Her zaman ürün uygulay c lar n n yan nda olmay ilke edinen K l ço lu, y l bafl ndan beri düzenledi i seminerlerle, ustalar, bayiler ve alan sorumlular yla bulufltu. K ocaeli Ustalar Eskiflehir'de Kocaeli Bölgesi ustalar için 15 Eylül'de bafllat lan En iyi Valensiya Uygulama Yar flmas 15 Aral k' ta son buldu. Mart ay içinde sonuçland r lan yar flmaya kat lan bütün ustalar, 22 Mart Perflembe günü Eskiflehir Endel Kiremit Tesisleri'ne düzenlenen geziye kat ld lar. lk üçe giren Ercan Deniz, Recep Ali Duyar ve Mehmet Hasano lu'na ödülleri Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ali Osman Özaydemir taraf ndan verildi. Y llarca sorun ç karmayan mükemmel çat lar için uygulamac - lara büyük görevler düfltü ü biliciyle hareket eden K l ço lu, düzenledi i seminerlerde ustalar ve bayileri, gerek yeni ürünler gerekse de bu ürünlerin sa l kl ve do ru uygulanmas hakk nda bilgi sahibi ediyor. Türkiye'nin farkl bölgelerinde yap lan seminerler, 2007 y l için Eskiflehir' de bafllad. Ocak ay içinde gerçeklefltirilen Eskiflehir e itim seminerlerine, çok say da çat ustas ve alan sorumlusunun yan s ra K l ço lu Kiremit pazarlama bölümü çal - flanlar da kat ld. Teknik Destek Yöneticisi Nurperi Özmen yeni ürünlerle ilgili sunum yaparak gelen sorular cevaplad. 27 Ocak ve 19 Ocak günlerinde düzenlenen e itim sonras nda kat l mc lar için Eskiflehir Endel Kiremit Tesisleri'ne ve labaratuvar na gezi düzenlendi. Seminere Sakarya, Düzce, Zonguldak, Sinop, Antalya, stanbul, Konya, Ankara,Bolu, zmir, Uflak, Mu la, Mersin, Denizli, Kocaeli, Eskiflehir ve Kayseri'den ustalar kat ld. Bursa ve Bal kesir Seminerleri 04 Nisan tarihinde Bursa Dilmen Otel' de gerçeklefltirilen e itim seminerine usta ve bayilerden oluflan 60' aflk n kat l m oldu. Seminerde ürün gam nda olan ürünler, uygulama teknikleri ve müflteriye ve ustaya sa lad faydalar anlat ld. Ayr ca ürün gam na yeni kat lan Bacaser Plus ve Dereser PVC ürünleri tan t ld. Bursa'daki seminerden bir sonraki gün Bal kesir Asya Otel'de bir seminer düzenlendi. Bal kesir, Bigadiç, Susurluk, bölgelerinden 80 usta ve bayi kat ld. 22 Kiremit ve Çat Dünyas

25 E Endel Kiremit Tesisleri'nde 2. f r n törenle aç ld K l ço lu Endel Kiremit Tesisleri'nin ikinci f r n 18 Nisan Çarflamba günü, K l ço lu çal flanlar n n kat ld bir törenle aç ld. ndel Kiremit Tesisleri'nin kuruluflundan beri bünyesinde olan ancak faaliyete geçmemifl 2. f r n 18 Nisan Çarflamba günü törenle aç ld. Aç l fla bütün K l ço lu çal flanlar n n yan s ra fiemsi Özaydemir, K rm z Grup Baflkan Yard mc s Bar fl Özaydemir, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ali Osman Özaydemir ve Ayflegül Özaydemir kat ld. F r na Ayflegül ad verilirken, f r n n ilk ateflini de Ayflegül Özaydemir yakt. Endel Kiremit Tesisleri'nde ikinci f r n n aç lmas yla birlikte piflirme kapasitesi % 100 art r lm fl oldu. Günde 115 bin kiremit piflirme kapasitesine sahip olan ikinci f r nla birlikte Endel Kiremit Tesisleri'nin piflirme kapasitesi 230 bine yükseldi.. hracatlar n artmas, bunlara A.B.D. ihracat n n eklenmesi ve iç pazardaki talebin ço almas yla birlikte kapasite art fl na giden K l ço lu her geçen gün kendini gelifltirerek bu taleplere cevap veriyor. K l ço lu her dönemde üretimde en son teknolojiyi kullanarak kiremitlerini üretmifl bir firma. Tüm üretim tesisleri tam otomatik pres ve hatlardan oluflmakta y l nda kurulmufl olan K l co lu Toprak Yalç n Tesisleri nin bile bir efli flu anda Türkiye'ye gelmifl de il henüz. Bu aç dan bak ld nda K l ço lu, sektörün en az 20 y l ilerisinde. Türkiye'de kiremidi otomatik preslerde üreten tek firma olan K l ço lu üretim tesislerinde mikronize haz rlama yöntemi ile üretim yaparak bu anlamda dünyadaki say - l tesisler aras nda. H A B E R N SAN SAYI 25 23

26 B Z D E N K l ço lu sponsorluklar n sürdürüyor K l ço lu Kiremit, sektörünün en büyü ü olman n verdi i bilinçle pek çok organizasyona ve çal flmaya destek oluyor. T ürkiye'nin modadaki smi Cemil pekçi, halen stanbul Niflantafl 'nda faaliyetini sürdüren atölyesini Beyo lu'nda eski ad yla Frans z, yeni ad yla ise Cezayir Soka 'nda yaklafl k 200 y ll k bir binan n girifl kat ndaki daireye tafl yor. Yaklafl k 200 metrekare büyüklü e sahip bahçeli Cemil İpekçi dairenin restorasyonunda K l ço lu'ndan Cotto Ottomano Harem, dolgu tu la ve özel delikli cilal tu la kullan l yor. Projenin mimar Nihal Çokrak, burada atölye, butik ve iç dekorasyonla ilgili bir birim oluflturacaklar n söylüyor. Binan n orijinal halini ve eskiyi koruyarak bir konsept oluflturacaklar n ve binan n mimari yap s n bozmadan restorasyon yapacaklar n ifade ediyor. K l ço lu tercih etme sebeplerini ise sektörde en iyi olarak bilinmesi diye aç kl yor. Ayr ca K l ço lu'nun bu tür projelere bak fl aç s n n da bu tercih de önemli oldu unu söylüyor. K l ço lu sorumluk bilincine sahip, ça dafl bir firma. Bu projeye destek olmak isteyen baflka firmalar da oldu ancak yaklafl mlar ve girdi imiz diyalog s ras ndaki tav rlar do runun her zaman K l ço lu oldu unu gösterdi bize. K l ço lu çal flanlar n n tav rlar çok memnun ediciydi diye ekliyor. Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu' na destek Türkiye'nin en büyük ve güçlü üniversitelerinden Anadolu Üniversitesi bünyesinde iflitme engelli üniversite düzeyindeki ö renciler için kurulan Engelliler Entegre Yüksekokulu bünyesindeki ders çal flmalar için oluflturulan f r nda K l ço lu atefl tu lalar kullan ld. Seramik Bölümü ö retim görevlilerinden Ahmet Cüneyt Er, Çamur Tornas Uygulamalar dersinde gelifltirilen f r n uygulamas projesi için K l ço lu'yla irtibata geçerek projeye destek istedi. Ahmet Cüneyt Er K l - ço lu'nu tercih etme sebebini K l ço lu fabrikas n n daha önceki seramik sempozyumlar na ve e itim amaçl projelere verdi i deste i biliyordum. Konu genç insanlar n akademik geliflimi olunca ve K l ço lu fabrikas n n bu konudaki duyarl l n bildi im için desteklerine baflvurdum ve baflvurum çok h zl bir flekilde cevapland. Sanayi ve üniversite iflbirli i konusunda bu çal flman n iyi bir örnek teflkil etti ini düflünüyorum fleklinde aç kl yor. Projenin amac n ise Ö renciye bu proje sonucunda, akademik olarak geliflimine katk da bulunaca düflünülmektedir. Ders kapsam nda flekillendirdi i özgün eserlerini, yine kendisinin infla etti i f r nda piflirerek, gelecekteki seramik yaflant s için deneyimlerini artt racakt r. Ö renci f r n n tüm aflamalar nda bizzat bulunarak teknik ve sanatsal aç dan yeni donan mlar kazanacakt r. diye ifade ediyor. Ayr ca bu projenin tüm aflamalar ve sonuçlar n n Almanya' da nsea - Art Education Research and Development Congress adl sempozyumda, sunulmas planlan yor. 24 Kiremit ve Çat Dünyas

27 Çatılarda ekstra su sızdırmazlık... Valensiya

28

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Pratik ve dayan kl acil konutlar

Pratik ve dayan kl acil konutlar YIL: 3 EYLÜL / ARALIK SAYI: 6 Pratik ve dayan kl acil konutlar Ataköy Konaklar Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar

Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Feyzi YÖRÜK Yedek Üye Emrullah

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z 2008 say 9 HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z Evimizin komik ustas CEM DAVRAN Türkiye nin Hat ra Defteri NEB L ÖZGENTÜRK stiklal Madalyal kent KAHRAMANMARAfi KAMERA ARKASI Kalbimiz Mondi

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir Des gn Schneider Ücretsizdir May s - Haziran Y l: 1 Say : 3 SEVAN BIÇAKÇI NIN KONUfiAN YÜZÜKLER /B R SANAT ESER ; GÜNSEL KATO/POPÜLER MEKANLARIN ALTINDAK MZA; MAHMUT ANLAR/HAKAN YILDIRIM LA B R SEFER SONU/

Detaylı