80.Y l m z Kutluyoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "80.Y l m z Kutluyoruz"

Transkript

1 25 SAYI N SAN 2007 Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r Y l m z Kutluyoruz Sat fl Bayileri DEMPA, AVRASYA, H ÇYILMAZ, DO ANER ANI DEFTERLER NDEN Çat Sohbetleri M MAR SEV NÇ HAD Proje BAHÇEfiEH R SPRADON EVLER

2 Estetik sizin için vazgeçilmezse... Granada

3 novasyon Pedal Endel Kiremit flletmemiz'deki Ayflegül f r n n 18 nisan 2007 tarihinde ateflleyerek mevcut çal flmakta olan Pembegül f r n m zla beraber bu tesisimizde tek çat alt nda günde adet kiremit piflirme kapasitesine ulaflt k. Bu piflirme kapasitesi %100 kullan ld nda y ll k kiremit piflirme kapasitesine denk gelmektedir ve dünyan n tek çat alt ndaki say l üretim kapasitelerinden biridir. Bizi lider yapan en büyük özellik ise bu yat r mlar m z n büyük bölümünün kendi teknolojimiz ile yaratm fl olmam zd r. Yat r mlar m zda stratejik olarak destek sa layan Makel A.fi ve K l ço lu nflaat Yat r m A.fi firmalar ve y llard r oluflturdu umuz bilgi birikimiz bizi sektörde kendi teknolojisini gelifltiren firma konumuna getirdi y l ndan beri Türkiye'de tam otomatik üretim tesislerine sahip ilk ve tek kurulufl olarak üretim yapmam z ve sektörün geri kalan n n Avrupa'da unutulan el presi teknolojisini halen kullanmakta olmalar n n arkas nda yatan neden de bizim bu bilgi birikimini gelifltirecek kararl l kta olmam zd r. Çünkü biz ülkemizin gelece inin bilgi ve teknoloji üreten ve bunu art de ere dönüfltürüp yeni istihdam yaratan firmalar n elinde oldu una inand k. Bu sayede büyüdük ve kalite ç tam z hep yükselttik; eski teknolojiler ile bir yere varamayaca m z çok önceden gördük ve seksen y ld r hep devrin ileri teknolojisini kulland k. Savafl Özaydemir Yönetim Kurulu Baflkan B A fi K A N D A N Türkiye'de ilk suni kurutma teknolojisini, ilk kojenarasyon tesisini, ilk atefl tu las tesisini, ilk otomatik presi, ilk tünel f r n, ilk mikronize hammadde haz rlama de irmenlerini ve ilk tam otomatik üretim tesisini kurduk. Pazarlama olarak, ilk bayilik teflkilat - n kurduk, ilk bayi toplant s n ve ilk ihracat yapt k, ilk distribütör teflkilat n kurduk, ilk internet üzerinden siparifl alma sistemini ve ilk müflteri flikayetleri takip sistemati ini bafllatt k. Bütün bu geliflmeler sayesinde bu gün sektördeki en büyük kapasiteyi çal fl r durumda tutabilen teknolojik birikime, finansal güce, organizasyona ve pazar pay na ulaflt k. Önümüzdeki dönemde de gerek ürün gerekse servisler olarak bir çok liderli e daha imza att m za beraber tan k olaca z. Çünkü biz Cumhuriyet'imizin iniflli ç k fll tarihinde 80 y ld r hep inovasyon pedal - n çevirerek en önde gittik. N SAN SAYI 25 1

4 Ç N D E K L E R 4-5 Sat fl Bayileri Dempa Ticaret Avrasya Ticaret Sat fl Bayileri 6-7 Hiçyılmaz Ticaret Do aner Ticaret 8 Teknik K l ço lu Çat Merdiveni, Pvc Dereser 10 Haber An Defterlerinden 12 Manflet 80. Y l m z Kutluyoruz 14 Haber K l ço lu Bursa ve Ankara Fuarlar ndayd 16 Çat Sohbetleri Mimar Sevinç Hadi 18 Proje Bahçeflehir Spradon Evleri Haber Alan Sorumluları E itimi K l ço lu Kurum Tarihi Kitab Bizden Usta Seminerleri kinci F r n Aç ld Sponsorluklar BESTEL TEKNOLOJ K ÜRÜNLER SAN. VE T C. A.fi. ADINA MT YAZ SAH B : Savafl M. Özaydemir YAZI filer MÜDÜRÜ Ali Osman Özaydemir ED TÖR Nurdil Özmen TEKN K SAYFALAR SORUMLUSU Nurperi Özmen BASKI SORUMLUSU Turhan Somer TASARIM Cemalettin Y ld z RT BAT ADRES Bestel A.fi. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde Eskiflehir TELEFON FAKS E-MA L WEB 2 Kiremit ve Çat Dünyas

5 80. Yafl m z Kutluyoruz 80. yafl m z tüm coflkumuzla kutlamaya devam ediyoruz. Bu coflkuyu bizlerle paylaflan tüm dostlar m za, müflterilerimize ve sektör profesyonellerine teflekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne tan kl k etmifl bir kurumun, bir markan n 80.y l onurunu sektörümüzle paylaflmak bizi mutlu etmektedir. Etkinliklerimiz süresince bizlere iletilen, anlat lan, paylafl lan 80 y l n içinden gelen yaflanm fl K l ço lu an lar n dinlemek K l ço lu markas n n nas l sa lam temeller üstüne kuruldu unu bir kez daha kan tlamaktad r. Babadan o ula, dededen toruna aktar lan ö ütler hep bir fleye iflaret etmekte, K l ço lu, çat lar y llarca sorunsuzca koruyan mükemmel kiremit; dürüst, ilkeli, güvenilir marka Ç A L I fi M A R A P O R U Bize duyulan bu güven ve sayg ya yak fl r bir 80.y l kutlamas haz rlad k Nisan tarihleri aras nda Antalya Silence Park Resort Hotel'de sektör profesyonelleri ve K l ço lu dostlar n n kat l m ile muhteflem bir kutlama yap lacak. Bafltan sona coflkunun ve e lencenin yaflanaca bu kutlamada Türkiye'nin en önemli ses sanatç lar ndan Seda Sayan bizlerle birlikte olacak ve performans yla unutulmaz an lar yaflatacak. nan yoruz ki 80.y l n neticesinde K l ço lu'nun sa lam temelleri üzerinde nice senelere büyüyerek ulaflaca bir kez daha vurgulanm fl olacakt r. Ali Osman Özaydemir Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Bizler bu günün sorumlu kiflileri olarak 80 y ll k tarihimizi gelecek nesillere aktarabilmek amac yla K l ço lu'nun 80 y ll k tarihini derleyerek yaz l ve görsel bir arfliv haz rlad k. Yaklafl k bir senedir sürmekte olan genifl kapsaml bir çal flmay ilk kez K l ço lu kurum kitab flekliyle halk m zla paylafl yoruz. lk çal flma ana hatlar yla K l ço lu'nun tarihçesini ve felsefesini anlatan Topraktan Marka Yaratmak - K l ço lu markas n n Yolculu u bafll yla bir kitap fleklinde yay nlanm flt r. Bu çal flmay K l ço lu'nun tarihçesini tüm detaylar yla anlatan, ilkelerine ve flahsiyetlerine ayr nt lar yla yer veren ayn bafll a sahip olan bir kurum kitab izleyecek. Çal flmalar n görsel içeri inin oluflturaca söylefliler ve tarihe tan kl k eden K l ço lu ve kiremit sektörü flahsiyetlerinin anlat m nda tüm bu onurlu tarihi bir film flekliyle de sunaca z. Biliyoruz ki bu çal flmalar n neticesinde gelecek nesiller bu de erli eserlerden ö renecekleri ile gurur duyacak ve bir çok dersler ç karacakt r. 80.y l coflkumuzu paylaflt m z bir baflka etkinli imiz ise fuar kat l mlar olmaktad r. Bursa ve Ankara'daki fuarlar n ard ndan 2-6 May s tarihleri aras nda Uluslar aras Yap 2007 stanbul Fuar 'na kat l yoruz. Tüm yeniliklerimizi sergilerken 80.yafl m z ziyaretçilerimizle birlikte kutlamak bizleri mutlu ediyor. Sektör içi personel e itimlerimiz, usta e itimlerimiz tüm h z yla devam ediyor. Mükemmel kiremit mükemmel çat slogan m za yak flacak mükemmel hizmet arzumuz için bütün gücümüzle gelifliyoruz. nan yoruz ki e itimli bireyler en do ru hizmeti ve servisi verebilirler. Çat uygulay c lar n n önemli bir sorunu olan vadi dere yap m na PVC DERESER markas yla mükemmel bir çözüm ürettik. Daha önceden alüminyumdan mamul olan Dereser ürünümüz ile ayn amaca hizmet eden fakat çok daha ekonomik ve uzun ömürlü bir malzeme olan PVC Dereser, uygulama kolayl n da birlikte getirmektedir. Önümüzdeki dönemde PVC Dereser'in çat larda bir devrim yarataca n flimdiden görüyoruz. PVC Dereser ürünümüz sektörümüze hay rl ve u urlu olsun. N SAN SAYI 25 3

6 S A T I fi B A Y I L E R Dempa Ticaret 18 y ld r Silivri'de... Bu say m zda stanbul Bölgesi'nden bayilerimize yer veriyoruz. Bölgede faaliyet gösteren 3 farkl K l ço lu distribütörüne ba l olarak çal flan ve K l - ço lu'na önemli katk lar olan bu bayilerden ilki Dempa Ticaret. Silivri'de kooperatif konutlar yapmaya bafllayarak girmifller inflaat sektörüne. K l ço lu'yla birlikte yol almalar da bundan sonra bafllam fl. D empa nflaat, 3 ortakl bir firma. Di er ortaklar n yürüttükleri baflka meslekleri oldu u için Kadir Atl üstlenmifl firman n yönetimini. Dempa Ticaret Silivri'de pek çok insan ev sahibi yapm fl. Yap m n üstlendi i kooperatif konutlar - n n kendi nalbur ihtiyaçlar n karfl lamak için kurulmufl ama zamanla inflaat sektörünün ve bölgenin seyrine göre ürün çeflitlili ini art rarak büyümesine devam etmifl y llar na kadar küçük çapta devam eden bu büyümelerden sonra k smi yap lanmalara geçilmifl ve sektörün ihtiyaçlar - na göre ince malzemeler, çat malzemeleri ve di er inflaat malzemelerini de ürün gam na katarak bu günlere gelmifller. Bir süre sonra bu geliflmeye uygulama da dahil edilmifl. D fl cephe kaplama, izolasyon ve yap kimyasallar alan nda da farkl firmalar n bayili ini yürüten Dempa Ticaret, K l ço lu'yla 90'l y llar n bafl ndan beri çal fl yor. Trakya'da inflaat pazar nda ciddi bir hakimiyete sahipler. Bayili ini yapt klar bütün firmalar için uygulama ekipleri bulunduruyorlar bünyelerinde. Bu ekipleri gerekti inde dönüflümlü olarak çal flt rarak hiçbir projede s k nt yaflamadan temin ettikleri malzemelerin do ru ve kusursuz uygulanmas n sa l yorlar. Kadir Atl K l ço lu'nun Onlar için özellikle son y llarda çok önemli bir halka haline geldi ini anlat yor. Ve ekliyor: Çünkü K l ço lu, sürekli geliflen ve hamlelerde bulunan bir firma. Bu bize yans t l yor. Daha önce biz de kiremit üreticisiydik, ancak kendi imalat m za son verdik ve bütün enerjimizi K l ço lu'na çevirdik. Art k bizim için ilk s rada O var. di er bütün çat ürünlerini portföyümüzden ç kard k. Uzun vadede bize önemli geri dönüfller ve kazançlar getirece ine inand k. K l ço lu'nun hem kendine, hem bize, hem de bölgeye yat r m yapaca n düflündük yan lmad m z görüyoruz. Kadir Atl 'n n K lço lu'na güveni sonsuz. smi söylendi inde bir numara alg lanan ve kalitesi konusunda herkesin emin oldu u bir marka. Bilinirlik sürecini tamamlam fl. Ticari anlamda her zaman kazand rabilecek bir marka. diyor K l ço lu için. Kadir Atl K l ço lu'nu tercih etme sebeplerini anlat rken ticarette insan iliflkilerinin ne kadar önemli oldu una de iniyor. Ticarette para kazanmak esast r. Ama bizim için daha önemli birfley var ki o da insan iliflkileri. Çünkü para kazanmak insani iliflkilerin gücüyle olur. Marka çok güçlü ama K l ço lu'nda de er verdi imiz yetkililer ve ba l bulundu umuz distribütörle dostane iliflkilerimiz bu tercihte önemli rol oynuyor. Dempa Ticaret, hakim oldu u Silivri Bölgesi'nde pek çok önemli ve bas nda da yer bulmufl büyük projenin çat lar n üstleniyor. Abelia Konaklar bunlardan biri. Uygulamas n da Dempa Ticaret'in üstlendi i projeye K l ço lu stanbul Bölge Müdürlü ü de teknik destek veriyor. Çat sistem ürünlerinin de gitgide yayg nlaflt bölgede en çok Granada ve Akdeniz çok tercih ediliyor. ADRES: E-5 Üzeri M. Sinan Köprüsü Karfl s No: 42 Silivri / st. Tel: Kiremit ve Çat Dünyas

7 3 kuflakt r K l ço lu sat yorlar Avrasya Ticaret 1997 y l nda Mikail Aky ld z taraf ndan kurulmufl. Öncesinde ise Aky ld zlar ad alt nda sürdürmüfl faaliyetlerini. Aslen Rizeli olan Aky ld z ailesi briket, kum, çak l ticaretiyle bafllam fllar. Sonra da muhtelif firmalar n bayili ini alarak gitgide büyümüfller. K l ço lu da onlardan biri. A vrasya Ticaret, Beykoz'da K lço lu distribütörlerinden Hilal Yap 'ya ba l olarak faaliyetini sürdüren bayilerden biri. Mikail Aky ld z taraf ndan 1997 y l nda limited flirketine çevrilen ve pek çok inflaat malzemesini bünyesinde bulunduran Avrasya Ticaret bir binan n temelinden çat s na kadar her türlü çözümü üretiyor. Mikail Aky ld z, çat ya hep K l ço lu'yla çözüm ürettiklerini belirtiyor. Ticareti zevk alarak yapt bir ifl olarak anlat yor Mikail Aky ld z. Tar ma karfl büyük bir ilgisi oldu unu ve organik tar mla ilgili de çal flmalar oldu una de iniyor. Hatta sera kurmak gibi planlar bile var. S A T I fi B A Y I L E R K l ço lu bize babadan yadigar Mikail Bey' e K l ço lu deyince akl n za ne geliyor diye sordu umuzda Cumhuriyet'e paralel bir tarih geliyor diyor. Kiremit geliyor. Kalite, güç ve köklü bir firma geliyor. Dedemden beri K l ço lu portföyümüzden ç kmad hiç. K l - ço lu babadan yadigar. K l ço lu bütün çat ürünleri ve farkl ürün gam yla bir yap n n pek çok ihtiyac n karfl lar halde. nflaat sektörünün olmazsa olmazlar ndan. 80 y ld r sürekli kendini gelifltirerek büyüyor ve ülkemize büyük katk lar var. diye yan tl yor. K l ço lu bütün bayileri için büyük ve kusursuz organizasyonlar düzenliyor ve onlar bir araya getiriyor. Mikail Aky ld z, bunlar n kendilerini çok memnun etti ini ifade ediyor. Çünkü ticaret mal verip karfl l nda para almak de- ildir sadece. Müflteri hat rlanmak ve ilgi görmek ister. diyor. Büyük ve güçlü firmalar n parças olmak bizleri onurland r r. K l ço lu böyle bir aile ve bu aileye ait oldu- umuzu hissettiriyor hep bize. Çok gurur verici. Yap lan bu organizasyonlar bizim firmaya olan ba l l m z art r - yor. K l ço lu bizim her zaman yan m zda ve bunu hissettiriyor bize Avrasya Ticaret'in bütün ürünlerini teflhir edece i show room May s ay içinde aç lacak. Toplam 18 çal flana sahip Avrasya Ticaret, elemanlar için periyodik aral klarla e itimler düzenliyor. Avrasya Ticaret'in çat lar n yapt önemli projeleri aras nda Beykoz Vadi Konaklar var. Erdal nönü'nün Anadolu Hisar 'ndaki yal s da bunlardan biri. ADRES: Göksu Cad. Niflanl Sok. No: 41 Anadoluhisar / st. Tel.: N SAN SAYI 25 5

8 S A T I fi B A Y I L E R Emre Hiçy lmaz : K l ço lu'yla 1-0 öndesiniz Hiçy lmaz Ticaret stanbul Anadolu Yakas 'nda faaliyetlerini sürdüren K l ço lu bayilerinden biri. Y llard r hakk n veriyor yapt n iflin ve gururla tafl yor K l ço lu bayra n. H içy lmaz Ticaret, 1973 y l nda Metin Hiçy lmaz taraf ndan kurulmufl. Yani flu anda yönetimde olan o ullar ndan Emre Hiçy lmaz' n do du y lda. Emre Bey, Hiçy lmaz Ticaret'le büyümüfl y l nda üniversiteyi bitirdikten sonra da a abeyi Mustafa Hiçy lmaz'la birlikte flirketleflerek iflleri babalar Metin Hiçy lmaz'dan devralm fllar. O ullar n n yönetime geçmesiyle birlikte ise Metin Bey biraz daha geri plana çekilmeyi tercih etmifl. Halen Üsküdar'da K l ço lu distribütörlerinden Hilal Yap ' ya ba l alt bayilerden biri olarak faaliyetini sürdüren Hiçy lmazlar 30 y l aflk n bir zamand r K l ço lu'yla birlikte çal fl yor. Metin Hiçy lmaz, 34 sene önce ilk defa Ümraniye bayisinden kendi flantiye binas n yapmak için alm fl K l ço lu'nu. O zaman 70 kurufl oldu unu söylüyor Metin Bey K l ço lu'nun. Önce kendi inflaat n yapmak için ald K l ço lu'nun bir süre sonra sat c - s haline gelmifl Metin Hiçy lmaz. Söyleflimize Emre Hiçy lmaz'la bafll yoruz önce, sonra baba Metin Hiçy lmaz kat l yor aram za. Emre Hiçy lmaz, 1999 depreminden sonra kaba inflaat malzemeleri sektörünün biraz sekteye u rad n söylüyor. Haz r betonun çok ön plana ç kt n ve kaba inflaat malzemeleri ticareti yapan kendilerinin de bu de iflimden etkilendi ini anlat yor. Ama insanlar n zamanla tekrar kaliteye yönelmesiyle kiremidin de tekrar eski de erine kavufltu una de iniyor. Eskiden sadece kiremit ve mahya vard. Ama art k çat denince akla sadece kiremit ve mahya gelmiyor. Çat bütün sistemleriyle bir bütün. K l ço lu art k kiremit de il çat ifade ediyor bizim için ve sektördeki yerini de art k bu sayede iyice perçinledi Emre Hiçy lmaz, iflletme okumufl. Üniversiteyi bitirdikten sonra baba ifline geçmeyi tercih nedenini soruyoruz. Çocuklu umdan beri ticaretin içindeyim ve herhangi bir zorlama olmadan bu yolu tercih ettim. Bildi im bir ifl ve kurulu bir düzen varken baflka bir ifl yapmay düflünmedim. Zaten ben geldi imde firma 10 y ll k geçmifle ve piyasada güvenilir bir isme sahipti. Baz tafllar yerine oturmufltu. A abeyim ve ben geçtikten sonra da firma ciddi yol katetti. nflaat sektöründe kalite olmufl pek çok firman n bayili ini ald k. Çünkü pazar art k onu talep ediyor. Müflteri geldi inde demirinden çat s na kadar bütün ayr nt lar çözerek gitmek istiyor buradan. diye cevap veriyor. Hiçy lmaz Ticaret'in, çat projeleri için sahada 4 eleman var. dolay s yla K l ço lu'nun Onlar için önemi büyük. Emre Hiçy lmaz firmaya katt klar aras nda gösteriyor proje takibini. Pazarlama faaliyetlerinin h zland n ifade ediyor 2000'li y llarla birlikte. Pazarlama kültürünün de eskiden bu kadar yayg n olmad n ifade ediyor kendi sektörleri için. Nas l ki Türkiye'de ka t mendilin ad Selpak olmuflsa kiremidin ad da K l ço lu Emre Hiçy lmaz, K l ço lu' nu anlat rken ise flunlara de iniyor: Bizim K l ço lu'nu müflteriye anlatmam za gerek yok. Nas l ki Türkiye'de ka t mendilin ad Selpak olmuflsa kiremidin ad da K l ço lu. Müflteriye ürün anlatma sürecini bitirmifl olarak yani 1-0 bafll yorsunuz K l ço lu'yla. Zaman ve emek kayb yok. Çat n n hakk kiremit Depremden sonra kiremit satıflları biraz sekteye u rasa da müflteri artık bu konuda daha bilinçli ve kiremit eski de erine kavufltu. Çünkü çatının hakkı kiremit. Çatı bilinci de iflti artık Türkiye de ve çatı bir yaflam alanı haline dönüfltü. Bu nedenle de çatı sistem ürünleri daha fazla önem kazanmaya baflladı. Cirosal anlamda da satıflçı için getirileri büyük olan ürünler. Villa pazar art k yavafl yavafl daral yor, çok katl lar tekrar önem kazanmaya bafllad. K l ço lu, çok katl projelerde de en çok tercih edilen ürün. Dolay s yla K l ço lu her dönemde kazand r r. diye tamaml yor sözlerini. ADRES: Bo aziçi Köprüsü Ataflehir Ba lant Yolu No: 17 Üsküdar / st.tel: Kiremit ve Çat Dünyas

9 Müflteri için iki çeflit kiremit var; K l ço lu ve K l ço lu olmayan Do aner Ticaret, portföyünde pek çok inflaat malzemesini bulunduran güçlü K l ço lu bayilerinden biri. Fatih nflaat'a ba l olarak Büyükçekmece Gürp nar'da bir y l aflk n bir süredir baflar yla sürdürüyor K - l ço lu bayili ini. Ve günden güne büyüyerek güçleniyor. D o aner Ticaret, 1978 y l nda kurulmufl. Önceden ortakl bir firmayken son 2.5 y ld r brahim Do aner tek bafl na üstlenmifl yönetimi. 85 y l ndan beri ticaretin içinde oldu- unu söylüyor brahim Do aner. Ve ekliyor: Bildi im bir ifli yapmak istedim, onun için tekrar inflaat malzemeleri ticaretine girdim. brahim Do aner K l ço lu'yla olan ba n ise flöyle anlat - yor: Çocuklu umdan beri K l ço lu'yla içiçeyim. K l ço lu'nun son y llarda yapt at l mlarla tekrar dört elle sar ld k ve K l ço lu güveniyle kazanabilece imizi gördük. Benim için önemli olan ürünün zaman nda gelmesi ve bütün aparatlar n kusursuz olmas, alta yap n n sa l kl olmas. Bütün bunlar K l ço lu'nda oldu una göre biz de gönül rahatl yla ve ürünümüzün arkas nda durarak satabiliriz. Do aner Ticaret bütün kaba ve ince inflaat malzemelerinin sat fl n yap yor. Kalitesi ve güvenilirli i olmayan hiçbir mal n satmayaca n söylüyor brahim Do aner. Ve art k ürün anlay fl n n da, ürünü pazarlama anlay fl n n da de iflti ini ifade ediyor. Eskiden sadece kiremit vard, ama art k çat bilinci de iflti. Herkes çat y bir bütün olarak görüyor art k. Dolay s yla çat sistem malzemeleri de önem kazanmaya bafllad. Ayr ca eskiden biz ifl yerimizde oturur, müflteri aya m za gelirdi. Ama art k müflteri aya na bekliyor hizmeti. Çünkü art k ayn ürün için pek çok firma var üretim yapan. Çat ürünleri için de bu böyle. Çok say da firma var, ama kaliteyi üreten sadece K l ço lu. Geçen gün Abdül Amca'n n çat s n yeniledik. Çat 1979 y l nda yap lm fl ama hala tek bir k r k tek bir çatlak yok. Renginde en ufak bir de- iflme yok. K l ço lu fark n bir kez daha gördük bu çat da. brahim Do aner, bir y l aflk n bir süredir K l ço lu bayisi. O ticarette insani iliflkilerin önemli oldu unu düflünenlerden. K l ço lu'yla yola ç kmalar nda Fatih nflaat' n etkisinin büyük oldu unu söylüyor. Hakim oldu u bölgede en fazla çift kanall Akdeniz sat ld n söylüyor ve ekliyor a- ma asl nda insanlar için çok da önemi yok kiremidin fleklinin. Ad n n K l ço lu olmas yetiyor. ADRES: Gürp nar Merkez Mah. nönü Cad. No: 104 Büyükçekmece/ st. Tel: S A T I fi B A Y I L E R N SAN SAYI 25 7

10 T E K N K K l ço lu Çat Merdiveni K l ço lu çat merdivenleri, I. s n f çamdan imal edilmifl olup birbiri üzerine katlanabilen üç parçadan oluflmaktad r. Çat aras mekanlar na basit ve güvenli geçifl yapmay sa lar. Üzerinde montaj için b rak lm fl özel delikler sayesinde ahflap üzerinde tahribat yapmadan montaj imkan vermektedir. Montesi tamamland nda hiçbir dekoratif aksesuar veya tamamlay c ya ihtiyaç duymayan bir kapa a sahiptir. K l ço lu çat merdiveni dayan kl d r, fonksiyoneldir ve çat aras mekanlar na geçifl kolayl sa lar. Güvenlik düzeyi üst seviyededir. Sahip oldu u stop sistemleri sayesinde aç l p kapanma esnas nda hiçbir tehlike arz etmez. Orta destek ile emniyetli kullan m, genifl basamaklar ve e im aç s n n hassas inifl sistemiyle ayarlanmas sayesinde çat kat na ç k fl güvenli k lar. Montaj ve planlamas problemsizdir, yer kaplamaz, göze batmaz ve böylece odan n dekorasyonuna uyum sa lar. Sa lam konstrüksiyon yap s ve tüm ahflap k s mlar n n vakum emprenye edilmifl olmas sayesinde uzun ömürlüdür. Merdiven kapa 36 mm kal nl nda, I. S n f çamdan imal edilmifl bir çerçeve sistemine sahiptir. Bu çerçevenin içi s yal t m sa lamak amac yla s iletkenlik katsay s 1.1 W/m2K olan polistren malzeme ile doldurulmufltur. Monte edildi i alanda, alttan bak ld nda, merdiven kapal yken tavanda fl k bir kapak olarak görünmektedir. Bu kapak beyaz boyal olabilece i gibi ham ahflap da olabilmektedir. Kaymaz basamak dizayn ve korkulu u sayesinde de güvenli i pekifltirmektedir. 60x120 cm ve 60x130 cm olmak üzere iki boyutu bulunan K l ço lu Çat Merdiveninin montaj da son derece kolayd r. Monte edilece i döflemede ya döflemenin imalat s ras nda ya da döfleme imalat ndan sonra 61x121 cm veya 61x131 cm ebatlar nda bir boflluk oluflturulur. Merdivenin kasas bu bofllu a yerlefltirilerek teraziye al n r, daha sonra içinde montaj boflluklar ndan döfleme çeflidine uygun bir malzeme ile sabitlenmesi yeterlidir. Aç lm fl yüksekli i 60x 120 cm için 270 cm iken, 60x130 cm için 305 cm'dir. K l ço lu çat merdivenleri güvenli i, esteti i, kullan m rahatl ve uzun ömürlü yap s sayesinde pek çok fonksiyonu bir arada sunmaktad r. K l ço lu Çat Merdiveni Teknik Özellikleri: Maksimum tafl yabilece i yük 160 kg Basamak uzunlu u 34 cm Basamak kal nl 8 cm Is yal t m kal nl 3 cm Aç lm fl yüksekli i 270 cm, 305 cm Boyutlar 60x120 cm, 60x130 cm 8 Kiremit ve Çat Dünyas

11 K l ço lu Mail dere çözümlerine bir yenisini daha ekledi: Pvc Dereser Ç at deresi izolasyonlar nda çinko ve galvaniz saç uygulamas yerine uzun ömürlü ve estetik bir çözüm: DERE- SER PVC. Çat n n en sorunlu yerlerinden biri olan mail dere detay nda kullan lmak üzere tasarlanan PVC esasl bu ürün, özel form yap s sayesinde ya mur suyunun sa l kl olarak tahliye edilebilmesine olanak sa larken kiremit ile uyumlu rengi sayesinde çat ya estetik katmaktad r. Mail derede, su yal t m için çinko ve galvaniz saç yerine kullan lan Dereser PVC'nin uygulamas da son derece kolayd r. Yine çinko ve galvaniz saç ile karfl laflt r ld nda uzun kullan m ömrü ile de büyük avantaj sa lamaktad r. Özel dizayn sayesinde estetik bir görünüm sunan Dereser PVC, yo un ya mur suyunun dahi çat yüzeyinden sa l kl olarak tahliyesini sa layabilmektedir. Her türlü hava koflullar na ve UV fl nlar na karfl dayanakl d r. Özel bini yap s sayesinde uygulamas son derece kolay ve sa l kl d r. Kolay uygulanabilir olmas nedeni ile iflçilikten de tasarruf sa lar. Do al koflullardan etkilenmez ve oluk dizayn sayesinde ya mur sular n n kontrollü olarak tahliyesini kolaylaflt r r. Dereser PVC saçaktan bafllanarak uygulan r. fiekilde görüldü ü gibi mail dere hatt üzerine yerlefltirilerek, çat detay na ve e ime ba l olmakla beraber, genel olarak her 30 cm'de bir paslanmaz çivi ile sabitlenmesi yeterlidir. Bir sonraki Dereser PVC, bini pay altta kalacak flekilde ayn uygulama ile yerlefltirilir. Son Dereser PVC mahya hatt na kadar götürülerek uygulama tamamlan r. Ü R Ü N Ö Z E L L K L E R T E K N K 01 KILIÇO LU K REM T 02 YO UfiMA ÇITASI 03 K REM T ÇITASI 04 RABITA TAHTASI 05 MERTEK 06 DERESER PVC Rulo Ebatlar :50cm x10 m Rulo A rl : ~ 17 kg Renk : K rm z Kolay Uygulanabilirlilik Özel Form Yap s Yüksek y rt lma direnci Kiremit ile renk uyumu Yüksek UV dayan m Estetik görünüm Uzun ömür N SAN SAYI 25 9

12 An defterlerinden... H A B E R K l ço lu, Bursa ve Ankara'da kat ld fuarlarda 80.y l dolay s yla an defterleri oluflturdu. flte o defterlerden paylaflmak istediklerimiz Kiremit ve Çat Dünyas

13 N SAN SAYI 25 11

14 M A N fi E T Bu y l 80. y l m z. Coflkumuz sonsuz. Gururumuz da. Bu coflkumuzu K l ço lu ailesinin yap tafllar ve sektörün profesyonelleriyle kutluyoruz Nisan günleri aras nda Antalya Silence Park Resort'da bulufluyoruz. K 80. y l m z kutluyoruz l ço lu olarak, 80. y l m z gerçeklefltirdi imiz pekçok aktiviteyle kutluyoruz. 80 y la ve bu büyük aileye yak fl r organizasyonlara imza atmak bizleri onurland r yor. Türkiye'de çok az say da kurulufl ve firmaya nasip olan bu onuru K l ço lu ailesinin üyeleri olarak hep beraber yafl yor olmak ve beraber kutlamak bizim için ayr bir mutluluk kayna. Bu mutlulu umuzu, 26 Nisan' da Antalya' da bafllayacak ve 29 Nisan'a kadar devam edecek olan 80. Y l Kutlamas 'yla perçinliyoruz. Türkiye'nin farkl bölgelerinden yaklafl k 900 kiflilik bir kat l mla gerçekleflecek olan kutlama program nda K l - ço lu ailesinin çal flanlar, yönetim kurulu üyeleri, distribütörleri, bayileri ve sektörün profesyonelleri bir araya gelecek. 26 Nisan günü otele girifl yapacak olan konuklar ayn akflam kendileri için verilecek olan Hoflgeldiniz Kokteyli ne kat lacaklar. Ve kutlama program bafllayacak. Program boyunca animasyon ve havai fiflek gösterilerinin yan nda düzenlenen pek çok e lenceyle coflku doru- a ç kacak. 80. y l kutlama program sürpriz isimlerin kat l m yla renklenecek. Bunlardan ilki Cemil pekçi. Türkiye'nin modadaki ismi Cemil pekçi, keyifli sohbeti ve engin moda bilgisiyle hofl anlar yaflatacak kat l mc lara. Türkiye'nin sevilen sanatç lar ndan Seda Sayan ise K l - ço lu 80. Y l Kutlamalar 'n n di er büyük ismi. Seda Sayan, gala gecesinde, flark lar yla K l ço lu ailesinin coflkusuna coflku katacak Kiremit ve Çat Dünyas

15 Silence Park do a, deniz, günefl ve kumsal buluflturuyor nsan içine çeken o Akdeniz'in p r l p r l, tertemiz ve turkuaz mavisi serin sular, güneflin en parla ve kumsal n en incesiyle bulufluyor Silence Park'ta. Muhteflem Antalya do as n cömertçe sunuyor konuklar na. Silence Resorts oteller zincirinin en genci Silence Park Resort 2006 Haziran ay nda hizmete aç ld. Antik Kent Side'nin alt n sar s kumsal nda, turkuaz rengi denizinde ve eflsiz ormanl k bölgesi Sorgun mevkiinde konuçland r lan Silence Park Resort genifl konsepti ve metrekarelik alan ile misafirlerine kaliteyi sunuyor. Aktiviteleri de unutmamak gerek. Aqupark ve Lunapark. Bunlar n d fl nda gece gündüz profesyonel animasyon ekibi, uluslararas müzikal - dans ve komedi flovlar, çeflitli oyunlar ve sportif aktiviteleri sunuyor. Ferah lobi alanlar, al flverifl imkanlar, sa l k ve e lence merkezi, konferans & toplant salonlar, sinema salonu, internet köflesi, aç k havuzlar, kapal yüzme havuzu, restoran & barlar, a'la carte restoranlar ve canl müzik imkanlar yla ile keyfi ve konforu yaflat yor. Konumu; Havaalan 60 km, Antalya 70 km, Perge 75 km, Termessos 95 km, Phaselis 150 km, Myra 210 km, Aspendos 30 km, Manavgat 5 km, Side 1 Km y l nda Sabri K l ço lu ile Eskiflehir' de bafllayan kiremit öyküsü 80 y l geride b rakarak bugünlere geldi. Hem de Türkiye'nin kalitedeki isimlerinden biri olarak. Hakl gururumuzu mutlulu a dönüfltürdü ümüz bu kutlama program ndan zihinlerimizden asla silinmeyecek hofl an larla ayr laca z hepimiz. N SAN SAYI 25 13

16 H A B E R K l ço lu Bursa ve Ankara fuarlar ndayd 2007 y l K l ço lu için oldukça yo un ve hareketli günlerle bafllad. Gerek 80. y l etkinlikleri için yap lan haz rl klar, gerekse de fuarlar bu hareketlili in bafll ca sebepleriydi. Y l n ilk fuar Bursa'dayd. Bursa Yap ve Yaflam Fuar K l ço lu'nun da kat l m yla 19. kez sektörün profesyonelleri ve tüketiciyle bulufltu. Bursa'dan sonraki durak Ankara'yd. Yap Dekor 2007 yo un bir ziyaretçi kat l m yla sona erdi. B u y l 19. su düzenlenen Bursa Yap ve Yaflam Fuar Mart tarihleri aras nda Tüyap Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Fuara ilgi büyüktü. Çok say da ziyaretçinin ak n etti i fuar, bütün kat l mc lar için oldukça verimli geçti. Fuar n kat l mc lar ndan olan K Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Yapı 2007 İstanbul Fuarı 3. salon 3251 numaralı standtayız l ço lu'nun stand na ilgi büyüktü. 54 metrekarelik bir büyüklü e sahip iki katl stand büyük ev görünümüyle hem ziyaretçilerin hem de fuarda yer alan bas n mensuplar n n büyük ilgisini çekti. K l ço lu Bursa Bölge Distribütörü Öz- 14 Kiremit ve Çat Dünyas

17 damar Ticaret'in de deste iyle son derece verimli geçen fuarda yap sektöründen pek çok firman n kat l m vard. Yap Dekor Ankara 2007 Gerek yeni ürünleri ve firmalar tan mak gerekse de sektörle ilgili bütün ürünleri bir arada görerek k yaslama yapma flans na sahip olmak için fuarlar iyi birer f rsat. Son tüketicin sektörün profesyonelleri ve firma yetkilileriyle bulufltu u önemli fuarlardan biri de Yap Dekor Ankara nisan tarihleri ars nda Ankara AKM' de gerçeklefltirilen fuarda, ç Anadolu yap sektörünün nabz tutuldu. K l ço lu önceki fuarlarda gördü ü ilgiyi bu fuarda da gördü. K l ço lu Bölge Distribütörü Güral Güven nfl. Tic. Ltd. fiti.'nin de katk lar ve deste iyle ziyaretçiler K l ço lu ürünleri hakk nda bilgi sahibi olurlarken, yap sektörünün profesyonelleri de hem ürünler hem de uygulama teknikleri hakk nda K l ço lu çal flanlar ndan bilgi edindiler. Fuar n 4. günü olan 14 Nisan Cumartesi günü saat 18.00' da Güral Güven nfl. Tic. Ltd. fiti. taraf ndan bir kokteyl düzenlendi. Pek çok mimar ve mühendisin davetli oldu u kokteyle K l ço lu Grup Baflkan Yard mc s Bar fl Özaydemir ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ali Osman Özaydemir de kat ld. Kılıçoğlu distribütörlerinden Adnan Binay da Bursa'daki ziyaretçilerdendi. Ahmet Özdamar Kılıçoğlu anı defterine Kılıçoğlu'yla çalışmaya başlamalarını yazdı. Karadenizli çat ustalar Bursa'da bulufltu Karadenizli çat ustalar geçti imiz y l oldu u gibi bu y l da Bursa' da K l ço lu' nu yaln z b rakmad lar. Karadeniz Bölgesi'nden pek çok usta Yap ve Yaflam Fuar için Bursa'ya geldi. Bölge distribütörleri taraf ndan organize edilen gezide çat ustalar, birçok ürünün stand üzerinde uygulanm fl halini görürken, yeni ürünler hakk nda da bilgi sahibi oldular. K l ço lu distribütörlerinden Balc lar nflaat, Tunar nflaat, K smet Ticaret ve Mutlu Ticaret bölgesinden toplam 156 usta kat l m sa lad klar fuardan çok memnun ayr ld lar. N SAN SAYI 25 15

18 Ç A T I S O H B E T L E R Sevinç Hadi: Çat denince baflvurulacak yer benim için hep K l ço lu Bu say m zda baflar l ve duayen bir kad n mimar, Sevinç Hadi'yi konuk ediyoruz. Sevinç Hadi uzun y lard r farkl üniversitelerde mimarl k e itimi de veriyor. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden Anadolu Üniversitesi de bunlardan biri. O ayn zamanda bir K l ço lu müdavimi. K endinizden ve mesleki birikimlerinizden bahseder misiniz? stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi'nde okudum. Daha önce Anadolu'nun pek çok yerinde babam n ifli dolay s yla dolaflt k. Dolays s yla göçebe bir hayat m z oldu ve bu hayat bize çabuk derlenip toparlanmay ö retti. Bizim evimizde birfley çok a r bast, babam n teneke bir makas vard annemin de dikifl makinas. Babam her yeni gitti imiz yerde hemen saç al r ve farkl özelliklerde soba yapard, annem de güzel dikifl dikerdi. Ve bunlar hep baflkalar taraf ndan hayranl kla karfl lan rd. El iflçili i evde hep a r bast yani. fiandör Hadi ile bir araya geldi imizde O'nun da el iflçili i çok iyiydi. Evimizde hep aletler olurdu bizim. Ahflaba ve s cakl olan tu la ve kiremide her zaman yak nl m z oldu. Evimizin iç dekorasyonunda bile tu la kulland k. Mimarl k hayat n zdan bahseder misiniz? Ben üniversitede okurken flimdiki gibi de ildi. S n fta devrim yaratm flt k k z ö renciler say s olarak. 13 k z vard bizim s n f m zda. Mezun olduktan sonra Almanya'ya gittim. Yüksekokul inflaatlar yap m nda 2 y l kadar çal flt m ve döndüm tekrar Türkiye'ye. Serbest çal flmaya bafllad m. fiehir planlar yapt m. Van / Tatvan imar plan yap lacakt, o bana çok cazip geldi. Baflvurdum. Ancak benim oraya de il Bat Anadolu'ya gitmemi teklif ettiler. Ve Göreme'nin imar plan n üstlendim. Benim için derin araflt rma yapt m bir yer haline geldi oras. stanbul Belediyesi'nde çal flt m bir dönem ve sonra e itimcilik hayat m bafllad. O arada fiandör Hadi ile evlendim ve 1964 y l nda beraber çal flmaya bafllad k. Serbest mimarl k iflleri hep devam etti. mza att n z önemli projelerden örnek verebilir misiniz? fiandör Hadi'nin stanbul Üniversitesi Kütüphanesi projesi var. Bo aziçi Üniversitesi Kütüphanesi var. Milli Reasurans binas da bize aittir. fiandör Hadi bu ifle bafllad ktan 1.5 y l sonra maalesef vefat etti. Projenin takibini ben üstlendim. O bina daha sonra proje dal nda Ulusal Mimarl k Ödülü'nü kazand y l nda da yap dal nda ayn ödülü ald. K - z m ve damad m da mimar ve zaman zaman Onlar'la da yar flmaya giriyorum. 16 Kiremit ve Çat Dünyas

19 Mimarl k nedir size göre? Mimarl k, do rudan do ruya insan n içinde yaflamas için mekanlar yapma sanat d r. Mimarl k çok genifl kapsaml bir konu. Hem yap yapma sanat, hem düflünme sanat, hem de teoriler üretme sanat. Çok yönlü. Sebep, sonuç iliflkisi hakim. Hem mant k hem de duygular olmak zorunda. edilmifl ayr nt lar olmamal ama farkl noktalar yakalanmal. Tek bafl na ifllevsellik bu anlamada yeterli de il. Türkiye'de mimar olmak zor mu? Türkiye'de mimar olmak zor. Mimarl k için bir iflveren olmas gerekiyor, mimar mal sahibi ad na hareket eden kifli olmak zorunda oluyor. Yapt iflin de karfl l mutlaka parayla ödeniyor. Tasarlad n fleyin karfl l para. Mal sahibinin paras n onun ad na biz kullan yoruz. O bak mdan sorumluklar fazla. Hem de onu gerçeklefltirebilme iradesine sahip olmas gerekiyor. Mal sahibiyle olan iliflkilerde Türkiye henüz mimar n çok hoflnut olaca seviyeye gelmifl de il. Çünkü mal sahibinin mimarinin iflleyifline etkisi gere inden fazla olabiliyor. Bu da iflin bozulmas na kadar gidebiliyor. Ama bu zamanla de iflecek. Kad n mimar olman n zorlu unu yaflad n z m hiç? Elbette vard zorluklar ama ben hiç üzerinde durmad m, görmezden ve duymazd m geldim hep. Yok sayd m. fli en iyi yapabilmek en iyi cevap olacakt onun için hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çal flt m. Zaten sonuç iyi olunca kabullenmeleri kolaylafl yor. Türkiye'deki mimarl k e itimi yeterli mi? Mimarl k e itiminde önemli olan fley bir e itim kadrosu bir de ö rencilerdir. Ö rencilerin seçimi do ru yolla yap lm yor bana göre. Merkezi seçme s nav mimarl k için do ru de il. Özel bir s navla al nmal ö renci. Ayr ca görgü de gerekli. Mimarl k ve sanat iliflkisi ne boyutta olmal, sanat m yoksa ifllevsellik mi öne geçmeli? Mimarl n amac ifllevselliktir, ama iflin içinde insan n içgüdüleri, duygular mutlaka vard r. Sadece ifllevsellik olsayd çok fley birbirine yak n olabilirdi, özgünlük olmazd. Ama öyle de il. Ne kadar mimarl k eseri varsa o kadar da mimar var denir. Kifliden kifliye de iflen bir nesne mimarl n ifadesi. Baz lar için sadece ifllevsel. Bakt n zda birçok do rusu var ama ifadesi yeteri kadar insan sarm yor. Ben kendi projelerimde mutlaka ifllevsel olmas na dikkat ederim. Ö rencilerime de ifllevselli i afl lamaya çal fl r m. Ama mutlaka mimariyi harekete geçiren k flk rtan baflka sebepler var. O sebepleri bulmak laz m. Yerin, kolonun ruhunu okumak laz m. Kime yap ld n bilmek laz m. Ne için yap ld n bilmek laz m. Bütün bunlar bir araya gelince do rudan do ruya ifllevsellikle hareket etmek de il farkl noktalardan hareket etmek gerekiyor. fllevi mutlaka do ru olmal yap n n, ihmal K l ço lu sizin için ne ifade ediyor? Eskiflehir deyince akl ma K l ço lu geliyor. Mimarl k hayat - m z n ilk y llar ndan beri tu la ve kiremidi K l ço lu'ndan al r ve kullan r z. K l o lu'nu hep bu iflin esas baflvurulacak yeri olarak gördüm. Kalite meselesi bu tamamen. En son Tuzla'da kendimiz için yapt m z evde de tamamen K l ço lu kulland k. K l ço lu Akdeniz kiremidini, yer yer de Alaturka kiremidi bahçede de cottosunu kulland k. Baflkalar na yapt m z evlerde de K l ço lu' nu tercih ederiz hep. Tu la ve kiremit çok s cak malzemeler. Di er çat örtüleri hakk nda ne düflünüyorsunuz? E er baflka malzemeler gerektiren özel bir forma sahip de- ilse yap, çat da olmas gereken kiremittir. Hatta rengiyle de k rm z kiremittir. Renklendirilmifl ve boyanm fl da olmamal, kendi do al rengi olmal. fiu anda hangi üniversitede ders veriyorsunuz? fiu anda Beykent Üniversitesi'nde ders veriyorum. Anadolu Üniversitesi'nden de bir dönem davet geldi tez çal flmalar nda jüride bulunmam için. 6-7 y ld r diploma jürisinde yer al yorum. N SAN SAYI 25 17

20 P R O J E Bahçeflehir'de bambaflka bir flehir: Spradon Mega kent stanbul, bütün sektörlerin oldu u gibi inflaat sektörünün de kalbinin att yer. Hergün onlarca yeni projeye bafllan yorken onlarcas da tamamlan yor. Çok katl lardan, müstakile, villadan, residence'lara kadar pek çok türde yap n n yükseldi i stanbul'un, en kaliteli yaflam alanlar ndan biri Bahçeflehir. Ve Bahçeflehir'in gözbebe i bir proje; Spradon. Türkiye'nin farkl yerlerindeki pek çok kaliteli ve büyük projede oldu u gibi Spradon'da da K l ço lu kullan ld. Ve kalite, K l ço lu kalitesiyle perçinlendi. S pradon projesi geçti imiz y l n May s ay nda bafllam fl. Proje toplam 3 bölgeden olufluyor. Bunlardan ilki olan 6. bölge villalardan ve az katl binalardan oluflurken di er bölge olan 9.bölge bir residence ve teras evlerden olufluyor. 10. bölge ise 22 katl 5 kulenin inflaas için seçilmifl. Türkiye'nin en büyük gruplar ndan Kuzu Grup bünyesinde gerçeklefltirilen projenin, Bahçeflehir'deki flantiyesinde projenin flantiye flefi Kemal fievketo lu ve projenin mimarlar ndan Taner Tekin ile görüfltük. Kemal fievketo lu 9. bölgede hafriyat aflamas nda olduklar n söylüyor. 10 bölgede ise hafriyatlar bitmifl ve temel çal flmalar bafllam fl. Spradon projesinde 6.etap'ta en fazla 11 kata kadar ç kan binalara yer verilirken, 10. etapta 22 kata kadar ç kan kuleler, 9. etapta ise18 katl bir residence yer al yor. 102 blok' ta toplam 900 konutun oldu unu söylüyor projenin mimarlar ndan Taner Tekin. Ve ekliyor: Bunlar n 110'unu villalar oluflturuyor. Bu villalar n ise 22' si müstakil, 88' i ikiz villa. Dairelerin büyüklükleri 60 metrekareden bafll yor ve çok farkl büyüklüklerde devam ediyor stüdyo tipi, 2 + 1, 3 + 1, 4+1 dublex daireler, 3+1 çat dubleksleri, ikiz ve müstakil villalar bu projedeki farkl konut tipleri. Tüm 18 Kiremit ve Çat Dünyas

21 bloklar bodrum katlar ndan birbirine ba layan kapal o- toparklar mevcut. K l ço lu'na güvenimiz sonsuz. Tercih sebebimiz de kalitesi Spradon, ad n mitolojiden alm fl. Bahçeflehir'in bu bölgesinin mitolojideki ad Spradon. Kuzu Grup daha önceki projelerinde de K l ço lu kullanm fl. Bunlardan biri zmit'teki deprem konutlar. fiantiye fiefi Kemal fievketo lu'na K l ço lu kullanma sebeplerini soruyoruz. Kalitesi diye cevap veriyor bize. Ve ekliyor: Referanslar n biliyoruz. Kalitesinden eminiz. K l ço lu'nun sa laml na ve güvenilirli ine itimad m z sonsuz. O bak mdan rahatl kla tercih ettik ve hiç tereddüt ve sorun yaflamadan kulland k müflteri kitlesini hedeflediklerini söylüyor Genel Koordinatör Kebire Bayraktaro lu. Kuzu Grup'un merkezi Ankara. 1943'den beri faaliyetini sürdürüyor. As l ifli inflaat olmas na ra men onun d fl nda pek çok ifl koluna sahip büyük ve köklü bir grup. Mimar Taner Tekin projede Kılıçoğlu kullanılmasında etkin rol oynamış. Kemal Şevketoğlu, Kuzu Grup'un yakında İstanbul Halkalı'da büyük bir konut projesi planladığını söylüyor. Toplam 400 bin Granada fiekilli kiremitleriyle çat da güvenin ve sa laml n yan nda esteti i de ön plana ç karan K l ço lu, bu projeye de toplam 400 bin Granada verdi. Granada genifl kavisli, üstten ve yandan kenetlenme dizayn ile yap lar n mimarisine eflsiz bir ayr cal k ve Akdeniz esintileri kat yor. Spradon projesi yayvan bir proje oldu u için az katl lar n a r rl kta oldu u ve dolay s yla çat bak m ndan büyük kabul edilen bir proje. Kiremidin yan nda di er sistem çözümlerinin de K l ço lu taraf ndan yap ld projede uygulamay da K l ço lu ekipleri gerçeklefltirmifl. Sat fllar öngörülenden daha iyi Proje konum olarak hem bölgenin hem de Bahçeflehir'in en güzel yerinde. Yüksek bir yerleflim alan na sahip y l A ustos ay nda bitirilmesi planlanan projenin peyzaj na da hemen bafllanacak ve k sa sürede tamamlanacak. Beklenenden daha fazla ilgi gören projede, A ve B tipi N SAN SAYI 25 19

22 H A B E R Alan sorumlular na Antalya'da sat fl e itimi Ü K l ço lu distribütörlerine ba l olarak çal flan ve sahada etkin görevleri olan alan sorumlar, 8-11 Mart tarihleri aras nda Antalya Silence Park Resort' ta K l ço lu taraf ndan kendileri için verilen sat fl e itime kat ld lar. rün kalitesiyle oldu u kadar pazarlamadaki gücüyle de sektörde lider olan K l ço lu, bu gücünü her geçen gün art yor. Türkiye'nin dört bir yan nda oluflturdu u distribütörlük sistemi ve onlara ba l olarak çal flan 2000'e yak n alt bayisiyle sa lam temelleri olan sat fl a n profesyonelce yönetiyor. Sat fl kadrosunu da düzenledi i e itim programlar yla bir araya getirerek son sat fl teknikleri ve motivasyonu hakk nda bilgilenmelerini sa l yor. K l ço lu distribütörlerine ba l olarak çal flan ve bulunduklar bölgede sahada sat fl yapan alan sorumlular için Türkiye'nin en iyi e itimcilerinden Karya Yönetim Dan flmanl Genel Direktörü Özlem Demir, 9 ve 11 Mart 2007 tarihlerinde 2 günlük bir e itim verdi. Antalya'da Silence Park Resort'ta düzenlenen Stratejik Sat fl E itimleri program na alan sorumlular n n yan s ra K l ço lu Kiremit' in bölge yöneticileri de kat ld. 8 Mart Perflembe günü otele girifl yapan kat l mc lar, 9 ve 10 Mart günlerinde e itim program na kat l rlarken, e itimden arta kalan zamanlarda da Antalya'n n kusursuz do as n n ve Silence Park' n bütün imkanlar n n tad n ç kard lar. Özlem Demir, e itimi flöyle de erlendiriyor: Di er müflterilerimiz al nmas n ancak, 20 y la yak n bir süre yetiflkin e itimiyle meflgul oldu unuzda, e itimin verimlili i ve kalitesinin en az %51'inin kat l mc profiline ba l oldu unu ö reniyorsunuz. Siz bir e itmen olarak ne yaparsan z yap n, e itim malzemesi ya da ekipman olarak ne kullan rsan z kullan n, kat l mc lar n ö renmeye gönlü yoksa, hepsi nafile. K l ço lu distribütörleri sat fl dan flmanlar ile yapt m z e itimde de, daha önceki K l ço lu e itimlerinde oldu u gibi, kendini gelifltirme arzusu, ilgi, dikkat ve e itim disiplini tafl yan kat l mc larla birlikteydim. 20 Kiremit ve Çat Dünyas

23 K l ço lu Kurum Tarihi Kitab : Topraktan Marka Yaratmak 80. K l ço lu Kiremit 80 y ll k baflar larla dolu tarihini gelecek nesillere aktar yor. y l faaliyetlerinden olan kurum tarihi kitab haz rl klar son h z yla devam ediyor. Türkiye'de pek çok köklü firman n kurum tarihi kitab n haz rlam fl profesyonel bir ekip olan VTR Araflt rma Yap m Yönetim taraf ndan haz rlanan kitap için geçti imiz y l n Temmuz ay ndan beri çal fl l yor. Bütün K l ço lu arflivlerinin derlendi i kitap için yaklafl k 60 kifliyle yüzyüze görüflülerek profesyonel ses ve görüntü kay tlar yap ld. Ve ortaya referans de eri yüksek, kaynak bir eser ortaya ç kt. Kitap önümüzdeki günlerde bask ya girecek. Kitap için yap lan çekimlerden bir de Kurum Tarihi Filmi yap l yor. Böylelikle sektöründe pek çok konuda önderlik eden K l ço lu, Türk Sanayisinin gururu oldu u bir kez daha kan tlad. H A B E R N SAN SAYI 25 21

24 H A B E R Usta seminerleri aral ks z devam ediyor Her zaman ürün uygulay c lar n n yan nda olmay ilke edinen K l ço lu, y l bafl ndan beri düzenledi i seminerlerle, ustalar, bayiler ve alan sorumlular yla bulufltu. K ocaeli Ustalar Eskiflehir'de Kocaeli Bölgesi ustalar için 15 Eylül'de bafllat lan En iyi Valensiya Uygulama Yar flmas 15 Aral k' ta son buldu. Mart ay içinde sonuçland r lan yar flmaya kat lan bütün ustalar, 22 Mart Perflembe günü Eskiflehir Endel Kiremit Tesisleri'ne düzenlenen geziye kat ld lar. lk üçe giren Ercan Deniz, Recep Ali Duyar ve Mehmet Hasano lu'na ödülleri Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ali Osman Özaydemir taraf ndan verildi. Y llarca sorun ç karmayan mükemmel çat lar için uygulamac - lara büyük görevler düfltü ü biliciyle hareket eden K l ço lu, düzenledi i seminerlerde ustalar ve bayileri, gerek yeni ürünler gerekse de bu ürünlerin sa l kl ve do ru uygulanmas hakk nda bilgi sahibi ediyor. Türkiye'nin farkl bölgelerinde yap lan seminerler, 2007 y l için Eskiflehir' de bafllad. Ocak ay içinde gerçeklefltirilen Eskiflehir e itim seminerlerine, çok say da çat ustas ve alan sorumlusunun yan s ra K l ço lu Kiremit pazarlama bölümü çal - flanlar da kat ld. Teknik Destek Yöneticisi Nurperi Özmen yeni ürünlerle ilgili sunum yaparak gelen sorular cevaplad. 27 Ocak ve 19 Ocak günlerinde düzenlenen e itim sonras nda kat l mc lar için Eskiflehir Endel Kiremit Tesisleri'ne ve labaratuvar na gezi düzenlendi. Seminere Sakarya, Düzce, Zonguldak, Sinop, Antalya, stanbul, Konya, Ankara,Bolu, zmir, Uflak, Mu la, Mersin, Denizli, Kocaeli, Eskiflehir ve Kayseri'den ustalar kat ld. Bursa ve Bal kesir Seminerleri 04 Nisan tarihinde Bursa Dilmen Otel' de gerçeklefltirilen e itim seminerine usta ve bayilerden oluflan 60' aflk n kat l m oldu. Seminerde ürün gam nda olan ürünler, uygulama teknikleri ve müflteriye ve ustaya sa lad faydalar anlat ld. Ayr ca ürün gam na yeni kat lan Bacaser Plus ve Dereser PVC ürünleri tan t ld. Bursa'daki seminerden bir sonraki gün Bal kesir Asya Otel'de bir seminer düzenlendi. Bal kesir, Bigadiç, Susurluk, bölgelerinden 80 usta ve bayi kat ld. 22 Kiremit ve Çat Dünyas

25 E Endel Kiremit Tesisleri'nde 2. f r n törenle aç ld K l ço lu Endel Kiremit Tesisleri'nin ikinci f r n 18 Nisan Çarflamba günü, K l ço lu çal flanlar n n kat ld bir törenle aç ld. ndel Kiremit Tesisleri'nin kuruluflundan beri bünyesinde olan ancak faaliyete geçmemifl 2. f r n 18 Nisan Çarflamba günü törenle aç ld. Aç l fla bütün K l ço lu çal flanlar n n yan s ra fiemsi Özaydemir, K rm z Grup Baflkan Yard mc s Bar fl Özaydemir, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ali Osman Özaydemir ve Ayflegül Özaydemir kat ld. F r na Ayflegül ad verilirken, f r n n ilk ateflini de Ayflegül Özaydemir yakt. Endel Kiremit Tesisleri'nde ikinci f r n n aç lmas yla birlikte piflirme kapasitesi % 100 art r lm fl oldu. Günde 115 bin kiremit piflirme kapasitesine sahip olan ikinci f r nla birlikte Endel Kiremit Tesisleri'nin piflirme kapasitesi 230 bine yükseldi.. hracatlar n artmas, bunlara A.B.D. ihracat n n eklenmesi ve iç pazardaki talebin ço almas yla birlikte kapasite art fl na giden K l ço lu her geçen gün kendini gelifltirerek bu taleplere cevap veriyor. K l ço lu her dönemde üretimde en son teknolojiyi kullanarak kiremitlerini üretmifl bir firma. Tüm üretim tesisleri tam otomatik pres ve hatlardan oluflmakta y l nda kurulmufl olan K l co lu Toprak Yalç n Tesisleri nin bile bir efli flu anda Türkiye'ye gelmifl de il henüz. Bu aç dan bak ld nda K l ço lu, sektörün en az 20 y l ilerisinde. Türkiye'de kiremidi otomatik preslerde üreten tek firma olan K l ço lu üretim tesislerinde mikronize haz rlama yöntemi ile üretim yaparak bu anlamda dünyadaki say - l tesisler aras nda. H A B E R N SAN SAYI 25 23

26 B Z D E N K l ço lu sponsorluklar n sürdürüyor K l ço lu Kiremit, sektörünün en büyü ü olman n verdi i bilinçle pek çok organizasyona ve çal flmaya destek oluyor. T ürkiye'nin modadaki smi Cemil pekçi, halen stanbul Niflantafl 'nda faaliyetini sürdüren atölyesini Beyo lu'nda eski ad yla Frans z, yeni ad yla ise Cezayir Soka 'nda yaklafl k 200 y ll k bir binan n girifl kat ndaki daireye tafl yor. Yaklafl k 200 metrekare büyüklü e sahip bahçeli Cemil İpekçi dairenin restorasyonunda K l ço lu'ndan Cotto Ottomano Harem, dolgu tu la ve özel delikli cilal tu la kullan l yor. Projenin mimar Nihal Çokrak, burada atölye, butik ve iç dekorasyonla ilgili bir birim oluflturacaklar n söylüyor. Binan n orijinal halini ve eskiyi koruyarak bir konsept oluflturacaklar n ve binan n mimari yap s n bozmadan restorasyon yapacaklar n ifade ediyor. K l ço lu tercih etme sebeplerini ise sektörde en iyi olarak bilinmesi diye aç kl yor. Ayr ca K l ço lu'nun bu tür projelere bak fl aç s n n da bu tercih de önemli oldu unu söylüyor. K l ço lu sorumluk bilincine sahip, ça dafl bir firma. Bu projeye destek olmak isteyen baflka firmalar da oldu ancak yaklafl mlar ve girdi imiz diyalog s ras ndaki tav rlar do runun her zaman K l ço lu oldu unu gösterdi bize. K l ço lu çal flanlar n n tav rlar çok memnun ediciydi diye ekliyor. Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu' na destek Türkiye'nin en büyük ve güçlü üniversitelerinden Anadolu Üniversitesi bünyesinde iflitme engelli üniversite düzeyindeki ö renciler için kurulan Engelliler Entegre Yüksekokulu bünyesindeki ders çal flmalar için oluflturulan f r nda K l ço lu atefl tu lalar kullan ld. Seramik Bölümü ö retim görevlilerinden Ahmet Cüneyt Er, Çamur Tornas Uygulamalar dersinde gelifltirilen f r n uygulamas projesi için K l ço lu'yla irtibata geçerek projeye destek istedi. Ahmet Cüneyt Er K l - ço lu'nu tercih etme sebebini K l ço lu fabrikas n n daha önceki seramik sempozyumlar na ve e itim amaçl projelere verdi i deste i biliyordum. Konu genç insanlar n akademik geliflimi olunca ve K l ço lu fabrikas n n bu konudaki duyarl l n bildi im için desteklerine baflvurdum ve baflvurum çok h zl bir flekilde cevapland. Sanayi ve üniversite iflbirli i konusunda bu çal flman n iyi bir örnek teflkil etti ini düflünüyorum fleklinde aç kl yor. Projenin amac n ise Ö renciye bu proje sonucunda, akademik olarak geliflimine katk da bulunaca düflünülmektedir. Ders kapsam nda flekillendirdi i özgün eserlerini, yine kendisinin infla etti i f r nda piflirerek, gelecekteki seramik yaflant s için deneyimlerini artt racakt r. Ö renci f r n n tüm aflamalar nda bizzat bulunarak teknik ve sanatsal aç dan yeni donan mlar kazanacakt r. diye ifade ediyor. Ayr ca bu projenin tüm aflamalar ve sonuçlar n n Almanya' da nsea - Art Education Research and Development Congress adl sempozyumda, sunulmas planlan yor. 24 Kiremit ve Çat Dünyas

27 Çatılarda ekstra su sızdırmazlık... Valensiya

28

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

r ö l y e f t a fl u s t a s

r ö l y e f t a fl u s t a s rölyef tafl ustas Süsleme, insan n varl yla bafllam fl, insanl n ve medeniyetlerin göstergesi olmufltur. nsanlar, bar nmak için inflaa ettikleri yap lar her zaman süslemifllerdir. Yap lar n geliflimi sadece

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com. Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.tr www.montel.com.tr kullan m k lavuzu users manual onderhoudsvoorschrift

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100. Jumeirah Bodrum Palace. Mandarin Oriental Resort And Residences

İÇİNDEKİLER. 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100. Jumeirah Bodrum Palace. Mandarin Oriental Resort And Residences İÇİNDEKİLER 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100 Jumeirah Bodrum Palace Mandarin Oriental Resort And Residences Regnum Carya Golf & Spa Resort Regnum Sky Tower Litore Resort Hotel & Spa Royal

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ Proje Yeri zmir Restorasyon Projesi Es Yap fiehircilik Mimarl k Restorasyon San. Tic. Ltd. fiti. Çevre Düzenleme Projesi zmir Büyükflehir Belediyesi Etüt Proje Müdürlü

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı