Merhaba sevgili arkadafllar, So uk k fl günlerini geride b rakt k. Birçok bölgede a açlar çiçek açmaya yapraklar uç vermeye bafllad bile.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba sevgili arkadafllar, So uk k fl günlerini geride b rakt k. Birçok bölgede a açlar çiçek açmaya yapraklar uç vermeye bafllad bile."

Transkript

1 Merhaba sevgili arkadafllar, So uk k fl günlerini geride b rakt k. Birçok bölgede a açlar çiçek açmaya yapraklar uç vermeye bafllad bile. Do an n uyan fl n izlerken yeni bir say yla birlikteyiz. Belki bu yaz görmek isteyece iniz bir yere götürece iz sizleri; Göbekli Tepe ye... Göbekli Tepe geçti imiz y llarda tüm dünyan n ilgisini çeken bir keflif. Derinliklerine inildikçe insanl k tarihinden yeni bilgiler sunan Anadolu nun ba r ndaki bu mücevherimizi sizler için araflt rd k. Çanakkale Savafllar n n y ldönümü nedeniyle Büyük Atatürk ü, flehit ve gazilerimizi bir kez daha sayg yla anaca z. Çevre sayfalar m zda, dünyam z yaflan l r k lan biyolojik zenginlikleri ele ald k. Arkadafllar, geçti imiz yüzy lda Akdeniz in derin sular nda bulunan ve hâlâ tam olarak çözülemeyen Antikythera Düzene i ni merak ediyorsan z, dergimizde anlatmaya çal flt k. Sa l k bölümümüzde vücudumuzun ihtiyaç duydu u havan n dolafl m n sa layan akci er sa l m z nas l koruyaca m z inceledik. Türk Standardlar Enstitüsünün karayollar nda tehlikeli maddelerin tafl nmas ile ilgili çal flmalar n inceleyecek ve standardlar n önemini bir kez daha vurgulayaca z. Aç k ve kapal alanlarda rahatça oynayabilece iniz bir oyunu hep birlikte tan yaca z: Bezirgân Bafl 2014 y l n n ilk günlerinde Cumhuriyetin yetifltirdi i önemli bir bilim insan n ve ayd n kaybettik. Halet Çambel in yaflam na k saca bir göz att k. De erli bir besin kayna olan avokadoyu tan mak için yaz m z mutlaka okuyun. Ayd nlatma teknolojilerinin tarih içindeki yolculu unu takip ederken, büyük kufllar n göçünü ve kaybolmaya yüz tutmufl mesleklerden çerçilik konular n zevkle okuyaca n za inan yoruz. Hepinizi sevgiyle kucakl yor; bahar günlerinin güzel geçmesini diliyoruz. 1

2 4 Göbekli Tepe TÜRK STANDARDLARI ENST TÜSÜ ÖNCÜ ÇOCUK DERG S Ocak-fiubat-Mart 2014 Y l: 19, Say : 69 Sahibi Türk Standardlar Enstitüsü Ad na Hulusi fientürk Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet Pelit Yay n Kurulu Hatice Alt n A. Sabit Yöney Asl han Köker Canan Do an Türkay Birben Yönetim Yeri Türk Standardlar Enstitüsü Halkla liflkiler ve Yay n Müdürlü ü OF M, 100. Y l Bulvar No: 99 Ostim / Ankara Tel: e-posta: Abone Ümüt Öztürk Tel: Faks: Yay n Türü: Yerel Süreli Bas m Tarihi: Mart 2014 Bask : Korza Yay nc l k Bas m San. ve Tic. Ltd. fiti. Büyük Sanayi 1. Cadde No: 95/11 skitler ANKARA Tel: Faks: Yay na Haz rlayan: Zet Tan t m Ltd. fiti. Teflekkür Bu say daki katk lar ndan dolay Dr. Eyüp Bayatl ya teflekkür ederiz. 18 Antikythera Düzene i Çocuk Oyunlar Büyük Kufllar n Göçü 2

3 Çanakkale Savafllar Biyolojik Çeflitlilik 22 Akci er Sa l 28 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Tafl mac l k Müdürlü ü Halet Çambel 34 Avokado Çerçilik 59 Ayd nlatma Teknolojileri Önemli Gün ve Haftalar 3

4 Arkadafllar, yafladı ımız topraklar tarih boyunca pek çok medeniyete yurt oldu. Güzel ülkemiz, tarihi zenginli iyle yeryüzünde en zengin bölgedir. Öyle ki hâlâ yeni keflifler yapılıyor. Bunlardan birisi de son yıllarda adını sıkça iflitti imiz Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, fianlıurfa kent merkezinin 12 kilometre kuzey do usunda eskiden beri bilinen bir ören yeri. Dünyanın bilinen en eski dini yapılar merkezi. Çevredeki en yüksek tepede yer alıyor ve her yönden rahatlıkla görülebiliyor. Kazı bölgesinin önemi tarlasını karasabanla sürerken buldu u oymalı taflı müzeye götüren, sorumluluk sahibi bir yurttaflımız olan Mahmut Kılıç sayesinde anlaflılabilmifl.

5 1994 yılında arkeolojik çalıflmalar baflladı ve 1995 yılında Alman Profesör Klaus Schmidt tarafından bilimsel olarak tanımlandı. Tarihte Bereketli Hilâl olarak adlandırılan bölgenin kuzeyinde konufllanmıfl. Yörede bulunan ve aynı döneme ait oldu u bilinen Çayönü ve Nevala Çori gibi sıradan bir yerleflim alanı de il. Göbekli Tepe, Cilalı Tafl Devri tapınaklarından olufluyor. Göbekli Tepe de flimdiye kadar ortaya çıkartılan en eski tapına ın günümüzden 12 bin yıl önce yapıldı ı saptandı. Arkeologlara tarih belirleme konusunda en önemli yardım kimya biliminden gelir. Bilim insanları tarafından Karbon 14 testi ismi verilen bir test Göbekli Tepe de flimdiye kadar bulunan bazı örneklere de uygulandı. Bulgularına göre, o tarihlerde insanlar henüz yerleflik yaflama geçmemifllerdi. Peki ma aralarda yafladı ı varsayılan avcıgöçebe topluluklar, henüz yerleflik düzene bile geçmeden bu yapıları nasıl tasarladılar? Modern insanın atalarının Afrika dan yayılan son dalgayla, dünyanın de iflik bölgelerine yaklaflık 40 bin yıl önce da ıldı ı düflünülüyor. nsanlar bir yandan biyolojik evrimini sürdürürken, do al çevre de sürekli olarak de ifliyordu. nsanların bunlarla birlikte teknolojisi de geliflti ve daha hassas aletler yapmaya baflladılar. Buzul Ça ı ndan hemen sonra, yaklaflık 14 bin yıl önce dünyanın her yerinde iklim kuflakları yer de ifltirdi. O dönemde yaflayan avcıtoplayıcılar Tafl Devri ne damgasını vurmufl topluluklardır. Çok verimli olan bu bölgelerde, daha tarıma geçmeden yerleflik yaflamı sürdürebilecek fizîki ortam ortaya çıktı. Uygarlı ın, en ilkel halinden bafllayarak, bu bölgede yerleflik toplumlar tarafından gelifltirildi i zaten biliniyordu. Ancak Göbekli Tepe de henüz tarıma geçilmemiflken, yazının bulunmasından 7 bin yıl önce, neolitik insanı tarafından böyle yapılar tasarlanması, bilim insanları için sürpriz oldu.

6 Peki bu tapınaklar nasıl oldu da bozulmadan günümüze kadar geldi? Yapıldıktan 1000 yıl sonra tapınakların üzeri tamamen toprakla örtülmüfl. Tapınaklar tonlarca metreküp malzeme kullanılarak gömülmüfller. Bunun sonucunda da mükemmel bir flekilde korunmufllar. Nedendir bilemiyoruz, ama insanlar bu tapınakları gömerek 300 metre çapında bir tepe oluflturmufllar. Tapınak yapmak için öncelikle bir inanç gerekiyor. Bilim insanları, henüz inanç sistemleri konusunda bir sonuca ulaflamadılar. Güney Do u Anadolu da Çayönü, Nevala Çori ve Halan Çemi de günümüzden bin yıl önce ortak bir tapınak yapma anlayıflı oluflmufltu. Büyük olasılıkla bölgenin ilk tapınakları Göbekli Tepe de yapıldı ve sonraki bin yıllarda yerleflim merkezlerinde yapılan kült binalarda bu uygulama düzeni tekrar edildi. Neolitik dönemde yapılan bu tapınakların ortak özellikleri vardı. Nifllerle ve payandalarla flekillendirilen yüksek duvarlarla çevrilmifllerdi. Duvar boyunca oturulup tören izlenecek sekiler yapılmıfl. Tapınakların tabanları su geçirmeyecek flekilde tafl ve kum ile kaplanmıfl. Bilim insanları, bulunan heykel ve kabartmaların konusunda uzmanlaflmıfl sanatçılar tarafından yapıldı ını belirtiyorlar. Göbekli Tepe yi infla edenler, bu tapınakları tafl ile taflı keserek yapmıfllar. Esas araç

7 bu yörede çokça bulunan çakmaktaflı. Göbekli Tepe de çakmaktaflından yapılmıfl, Tafl Devri insanlarınca kullanılan çok sayıda alet bulundu. Çakmaktaflı ile kireçtaflını kolaylıkla yontuyor, heykel ve kabartmalar yapıyorlardı. Bu basit el aletleriyle, yaklaflık 40 ton a ırlı ında, blok halinde bulunan tek parça kireçtaflından, yükseklikleri 4-6 metre arasında de iflen dikilitafllar oymufllar. Üstelik bu taflları yaklaflık 2 kilometre uzaklıktaki ocaklardan tapınaklara taflımıfllar. Taflları çok büyük bir emekle kesmifl, taflımıfl ve yerlerine yerlefltirmifller. Göbekli Tepe de yapılan kazılar ve jeomanyetik arafltırmalar sonucu, tapınak olabilecek en az 20 yapı tespit edilmifl. Bilim insanları 6 tapına ı gün ıflı ına çıkardılar. Bu tapınaklar bir anafikre ba lı kalıyorlar. Her düzenin ortasında iki devasa dikilitafl, onları çevreleyen duvarlar ve duvarların içinde de baflka dikilitafllar var. Binadan ziyade tafl daireler oluflturmufllar ve bu heybetli tafl dairelerin çatısı yok. Bunlar çatısız açıkhava tapınakları. Göbekli Tepe kazılarında 3 farklı formda tapınak ortaya çıkarıldı. Bu tapınaklar B, C ve D harfleriyle adlandırılıyorlar. Tapınakların formları de iflkenlik gösteriyor. Söz gelimi C tapına ındaki dikilitaflların dizilimi spirale benzer bir form olufltururken D tapına ını

8 çevreleyen dikili tafllar elips biçiminde dizilmifl. Bu tapınakları çevreleyen dikili taflların sayıları da de iflken. Tek ortak özellik, merkezde bulunan ikiz T ler. Tüm bu tapınakların merkez noktası T biçimindeki dikilitafllar. Zira bu T biçimi insanı simgeliyor. Bazı dikilitafllarda insan tasvirini tamamlayan kol ve parmak flekilleri var. Tafltan oluflturulmufl duvarlar T biçiminde betimlenmifl bu insanları birbirine ba layarak bir araya getiriyor. Ortada duran iki dikili tafl daha büyük. Onları çevreleyen di er tafllar daha küçük. T biçiminde stilize edilmifl insanların bir araya gelmesi belki de bilinmeyen tarihin temelini oluflturan bu ilk buluflma Göbekli Tepe tapınaklarında gerçekleflti. Taflların üzerinde ço unlukla tekil hayvan ve soyut sembol oymalarına ya da bunlardan meydana gelen sahnelere rastlanıyor. Dikilitafllar üzerlerindeki oymalar aracılı ıyla kendileri hakkında bir hikâye anlatıyor gibiler. Bize o zamanın efsanelerini aktarıyorlar. Göbekli Tepe de 12 bin yıl öncesinden bilgi taflıyan sembolik bir anlatım var. Bu anlatım soyut semboller, tilki, yaban domuzu, turna, bo a, yılan ve örümcek gibi birçok hayvan motifi içeriyor. Göbekli Tepe de insanlar kendi mitlerinin iletilerini gelece e bırakmak istemifller. Bu mesajları bırakma flekli bilimsel olarak yazı denilemeyecek bir ön yazı. Burada bize öyküyü açıklayan, lisan ya da terimlerden ba ımsız, bir takım semboller söz konusu olabilir. Göbekli Tepe de sembolik anlatım açısından en zengin olan B tapına ında çok önemli flekiller var. B tapına ı 12 adet T ile çevrelenmifl. Arkadafllar, bereketli Harran Ovası nın hemen kuzeyinden yükselen bu muhteflem yapıları kimlerin yaptı ını ve nereye gittiklerini henüz bilmiyoruz. Göbekli Tepe hakkında flimdilik bildiklerimiz bu kadar. Ancak, bizleri flaflırtmaya ve her gün yeni fleyler ö retmeye devam ediyor.

9 Edirne 1 Millî Parklar bulun! 6 K rklareli İstanbul Tekirdağ MARMARA DEN Z Yalova Çanakkale Bursa 10 Bal kesir İzmit (Kocaeli) Adapazar (Sakarya) Bilecik Eskişehir Zonguldak Düzce Bolu Bart n Karabük ANKARA 8 Çank r Kastamonu K r kkale Sinop Samsun Amasya Çorum Tokat Yozgat Sivas Ordu Giresun Trabzon Rize Gümüşhane Bayburt Erzincan Artvin Ardahan 9 11 Kars Erzurum Ağr Iğd r Kütahya K rşehir Manisa 2 Uşak İzmir Ayd n 4 5 Denizli Muğla Burdur Afyon Isparta Antalya 3 Konya Nevşehir Aksaray Niğde Karaman Mersin (İçel) Tunceli Bingöl Muş Kayseri Elaz ğ Malatya 7 Diyarbak r Batman Kahramanmaraş Ad yaman 1 Şanl urfa Mardin Osmaniye Gaziantep Adana Kilis Siirt Bitlis Ş rnak Van Hakkari Antakya (Hatay) Spil Dağı Millî Parkı Sultan Sazlığı Millî Parkı Karagöl Sahara Millî Parkı Karatepe-Aslantaş Millî Parkı Dilek Yarımadası Millî Parkı Honaz Dağı Millî Parkı Gala Gölü Millî Parkı Kızıldağ Millî Parkı Küre Dağları Millî Parkı Nene Hatun Millî Parkı Kazdağı Millî Parkı Arkadafllar, yukar daki Millî Parklar harita üzerinde bulup, numaralar n isimlerinin önüne yazabilir misiniz? 2 Mustafa, Ayçe, Orkun ve dil tiyatroya gitmifller. Bilet almak için s raya girmifller. Mustafa en önde; Ayçe, Orkun un önünde ve dil de en arkada olacak flekilde s ralanm fllar. Peki önden üçüncü s rada kim bulunuyordu?

10 Arkadafllar, karayollarının bu kadar geliflmedi i, hava taflımacılı ının ise hiç olmadı ı 1900 lü yıllarda Karadeniz e kıyısı olan ülkeler için deniz ulaflımı ve taflımacılı ı çok önemliydi. Savafl dönemlerinde bu önem daha bir artıyordu. Bildi iniz gibi Karadeniz i açık denizlere ba layan yolun tek kapısı bo azlardır. Karadeniz den dıflarıya çıkmak isteyenler için ilk kapı stanbul Bo azı dır. Dıflarıdan Karadeniz e girecekler için ise ilk kapı Çanakkale Bo azı dır. Ve elbette Osmanlı Devleti nin baflkenti olan stanbul a girmek için de bo azları geçmek gerekir lü yılların baflında I. Dünya Savaflı Avrupa yı ikiye bölmüfltü. Sınır ve egemenlik mücadelesi Avrupa yı barut fıçısı haline getirmiflti. 28 Haziran 1914 te Saraybosna da düzenlenen suikastle birlikte savafl baflladı. Bir yanda Almanya, Avusturya-Macaristan ve talya dan oluflan üçlü ttifak Devletleri, bir yanda da ngiltere, Fransa ve Rusya dan oluflan Üçlü tilaf Devletleri. Birinci Dünya Savaflı nın patlamasının ardından Osmanlı Devleti önce tilaf Devletleri ile birlikte olmaya niyetlendiyse de Rusya nın bu duruma so uk bakması Osmanlı yı Almanya ya do ru yönlendirdi. 1 A ustos 1914 te Almanya Rusya ya savafl ilan etti. 2 A ustos 1914 te yapılan gizli bir antlaflma ile Alman-Osmanlı ittifakı kesinleflti. Bu tarihten sonra, güvenli i açısından seferberlik ve silahlı tarafsızlık ilan eden Osmanlı Devleti, 10 A ustos 1914 te ngiliz

11 donanmasından kaçan Goeben ve Breslau adlı Alman savafl gemilerinin bo azlardan geçmesine izin verdi ve bo azları tüm yabancı gemilere kapattı. Alman gemilerinin bo azlardan geçmesi, itilaf devletlerinin tepkisine yol açtı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, daha önce ngilizlere siparifl etti i ve hatta parasını ödedi i halde alamadı ı iki gemi yerine bu iki gemiyi satın aldı ını açıkladı. Böylece, Yavuz ve Midilli adı verilen iki savafl gemisi Osmanlı Donanması na katıldı. 27 Eylül 1914 te Yavuz, tatbikat amacıyla çıktı ı Karadeniz de Ruslara ait Sivastopol ve Novorossisk limanlarını bombalayınca 1 Kasım 1914 te Ruslar Kafkasya da sınırı geçerek fiilen savaflı bafllattı. Böylece Osmanlı Devleti de sıcak savaflın içine çekilmifl oldu. ngiltere ile Fransa kendileriyle aynı safta yer alan Rusya ya yardım etmek istiyorlardı. Rusya ile aralarında Almanya oldu u için bu yardımı karadan yapamıyorlardı. Rusya ya deniz yoluyla ulaflmaya karar verdiler. Bunun için aflmaları gereken ilk engel ve ele geçirmeleri gereken ilk geçit Çanakkale Bo azı ydı. Bu bo azı aflarlarsa stanbul Bo azı nı da kolaylıkla ele geçirebileceklerini düflünüyorlardı. Böylece Akdeniz-Karadeniz yolu tilaf Devletleri nin denetimine girecek, baflkent stanbul u bile yitiren Osmanlı Devleti de savafl dıflı kalmıfl olacaktı. ngiliz-fransız donanması, A ustos 1914 ten bafllayarak Çanakkale Bo azı na girifl-çıkıflı denetimleri altına almıfltı. 1 Kasım 1914 te Osmanlı resmen Birinci Dünya Savaflı na katıldı. Fransa, ngiltere ve Rusya Osmanlıya karflı savafl ilan etti yılının son iki ayında bo azı savunan Türk tabyalarına karflı birkaç saldırı düzenlediler. 20 Ocak 1915 te Mustafa Kemal

12 Tekirda da görevlendirildi. Asıl deniz harekâtı 19 fiubat 1915 te baflladı. 40 gemiden oluflan ngiliz-fransız filosunun saldırısını Türk topçuları bo azın iki yakasından açtıkları fliddetli ateflle geri püskürttüler. 25 fiubat 1915 teki ikinci büyük saldırıda bo azı savunan dıfl tabyaları susturmayı baflardılarsa da iç tabyaların direnmesi karflısında bo aza giremediler. Bu durum karflısında ellerindeki bütün gücü toplayarak kesin sonuç almak için bir harekât düzenlemeye karar verdiler. Böyle bir geliflmeyi bekleyen Türkler savunma güçlerini artırdı. Bo azın sularına da çok sayıda mayın döktüler. 18 Mart 1915 günü bafllayan büyük saldırının daha bafllangıcında ngiliz-fransız filosundan dört zırhlı mayınlara çarptı. Bunlardan ikisi battı, ikisi de hareketsiz kaldı. Birkaç küçük gemi de kıyıdan açılan atefl sonucu savafl dıflı kaldı. Bu geliflmeler üzerine geri çekilmeye çalıflan iki Fransız zırhlısı da mayına çarparak a ır yara aldı. Uzun hazırlıklar sonunda girifltikleri saldırının daha ilk gününde böylesi bir yenilgiye u rayınca ngiliz-fransız filosu Çanakkale Bo azı ndan çekilmek zorunda kaldı. 18 Nisan 1915 te Mustafa Kemal, Bigalı Köyü ne gelerek bir köy evini karargâh haline getirdi. Denizden bo azı geçemeyeceklerini anlayan ngiliz ve Fransızlar, bu kez karadan saldırmaya karar verdiler. Bu amaçla 25 Nisan da Gelibolu Yarımadası nda

13 Seddülbahir ve Arıburnu na asker çıkardılar. Çanakkale Savaflları nın en kanlı dönemi bundan sonra baflladı. Arıburnu nda karaya çıkan ve Conkbayırı na do ru ilerleyen ngiliz birliklerini Mustafa Kemal in komuta etti i 19. Tümen karflıladı ve bir karflı saldırıyla geri püskürttü. Ama saldırıların ardı arkası kesilmedi. Mayıs, Haziran, Temmuz ayları boyunca gö üs gö üse çarpıflmalar sürüp gitti. A ustos ayı bafllarında savafl bir ara durakladıysa da Çanakkale yi kesinkes geçmeyi amaçlayan ngiltere Hükümetinin baskısı sonucu yeni bir saldırı planı hazırlandı. Donanmanın koruması altında 70 bin kiflilik bir güç 9 A ustos ta Anafartalar yöresine büyük bir çıkartma yaptı. O sırada 8 A ustos ta Anafartalar Grubu komutanlı ına atanmıfl olan Mustafa Kemal, bu saldırıyı da püskürttü. 20 A ustos taki ikinci saldırı da tilaf güçlerinin geri çekilmesiyle sonuçlandı. Çanakkale yi karadan da geçemeyeceklerini anlayan ngilizler ve Fransızlar, bir-iki ay daha saldırılarda bulunduktan sonra Kasım 1915 te savaflı sona erdirmeyi kararlafltırdılar. fiubat 1916 ya gelindi inde Gelibolu Yarımadası nda bir tek ngiliz- Fransız askeri kalmamıfltı. arasında büyük bir güven ve sevgi kazandı. Bu irade, iflgal yıllarında Mustafa Kemal in etrafında kenetlenerek topraklarımızdan iflgalcileri kovdu. Çanakkale Savaflları I. Dünya Savaflı nın en kanlı çarpıflmalarından biri olarak tarihe geçti. Her iki taraf da büyük kayıplar verdi. Bu savafllar siyasal açıdan da önemli sonuçlar getirdi. ngiltere ve Fransa, müttefikleri olan Rusya ya yardım edemediler. Bu da Rusya nın savafl gücünü önemli ölçüde azalttı. çeride de otoritesini yitiren Rus Hükümeti, 1917 Ekim Devrimi ile yıkıldı. Türk Ulusu, binlerce vatan evladını kaybetmek pahasına Mustafa Kemal in önderli inde Çanakkale yi korudu. Çanakkale Savaflı nda büyük baflarılar gösteren Mustafa Kemal, ordu ve halk

14 B r bölgedek canlıların tür ve çefl tler n n zeng nl Arkadafllar, tüm canlılar gibi insanlar da yaflamlarını sürdürebilmek için içinde bulundukları ve aynı zamanda kendilerini besleyen do al çevreyi korumak zorunda. Yaflamımızı çevremizle uyum içinde ve dengeli sürdürmemiz halinde hem gereksinimlerimizi karflılar hem de gelecek kuflakların haklarını korumufl oluruz. Do al çevrenin bozulmadan yarınlara taflınması, aynı zamanda yeryüzünde yaflayan milyonlarca türün yaflam hakkına saygı göstermektir. Çünkü çevremizde gördü ümüz canlı cansız her fleyin bir ifllevi vardır. Bir türün, hatta cansız bir varlı ın yok olması önemli sorunlara yol açabilir. Dünyamızı güzellefltiren, hayat veren biyolojik zenginliktir. A açlar, otlar, çiçekler, böcekler, solucanlar, sinekler hatta tozlardır. Biyoçeflitlilik, bir bölge içerisinde bulunan genlerin, genleri taflıyan türlerin, türleri barındıran ekosistemlerin ve tüm bunları birbirine ba layan süreçlerin tamamını içine alır. Bir ekosistemdeki biyoçeflitlilik, birbirine ba lı üç bölümde incelenebilir: Genetik Çeflitlilik Gen, kalıtsal olarak geçer ve canlının fiziki ve biyokimyasal özelliklerini belirler. Gen, kısaca DNA olarak yazılan deoksirübo nükleik asit adlı bir maddedir. Canlı türlerin kimli ini belirler. Söz gelimi bir kedinin genlerinden sadece kedi ürer.

15 Ekosistem Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karflılıklı iliflkileri ile meydana gelen ve süreklili i olan ekolojik sistemler ekosistemdir. Ekosistem aynı zamanda bir besin a ı ile flekillenir. Ekosistem, küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber yerel ve korunaklı bir sistemin varlı ına da atıfta bulunabilir. Söz gelimi söz konusu ekosistem bir tarım alanı içinde gelifliyorsa buna tarım ekosistemi adı verilir. Tür Çeflitlili i Genetik olarak benzerlikler gösteren bir grup organizma, karflılıklı ürerler ve türler olarak adlandırdı ımız üretken canlıları yaratırlar. Tür çeflitlili i, belli bir co rafi alan içindeki türlerin toplamı olarak ölçülür. Dünya da, tanımlanmıfl olarak yaklaflık 1,6 milyon tür bulunuyor. Tespit edilememifl on milyondan fazla tür oldu u söyleniyor. Bilim insanları tanımlanmıfl türleri canlı grupları olarak flöyle ayırmıfllar: Virüsler, bakteriler, mantarlar, tek hücreliler, yosunlar, kara bitkileri, omurgalılar, yuvarlak kurtlar, yumuflakçalar, kabuklular, örümcek ve akarlar, böcekler.

16 Ekosistem Çeflitlili i Ekosistemi oluflturan bitkiler, hayvanlar, toprak, su, hava, mineraller ve cansız varlıkların yer ve zaman içinde gösterdikleri de iflimlere ba lı, onların bir ifllevi olarak çeflitlilikler ortaya çıkar. Bundan ötürü, ekosistemler farklılıklar gösterir. Bunlar da ekosistemleri, bataklık ekosistemleri, orman ekosistemleri gibi adlandırılır. Ekosistem içerisinde bulunan tüm canlı ve cansız varlıklar birbirine ba lıdır. Topluluklar ve çevreleriyle iliflkileri karmaflıktır, ama ifllevseldir. Bu iliflkiler su döngüsü, toprak oluflumu ve benzeri ekolojik süreçleri oluflturur. Süreçler içerisinde, canlılar yaflamları için gerekli gıdayı sa lar. Böylece karflılıklı bir ba ımlılık oluflur. Ekosistemler içerisinde meydana gelen süreçler, biyoçeflitlili in bileflenleri arasında denge ve düzen kurarak sistemin süreklili ini sa lar. Yeryüzündeki yaflamın sa lıklı bir flekilde sürdürülebilmesi için biyoçeflitlili i korumamız gerekiyor. Ancak genetik çeflitlili i, canlı türlerini ve onların yafladı ı ekosistemleri koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı sa layabiliriz. Biyolojik çeflitlili i koruyarak; genetik çeflitlili i, tür çeflitlili ini ve ekosistemleri gelecek kuflaklara aktarabiliriz. Biyolojik zenginliklerimiz, her taraftan tehdit altında. Canlı türlerinin do al yaflam alanları bozuluyor, toprak, su ve hava kirleniyor. Aflırı tüketim, endüstriyel ormancılık, endüstriyel tarım ve küresel iklim de ifliklikleri türleri yok ediyor. Türler ve taflıdıkları genler için en iyi koruma alanları onların do al yaflam alanlarıdır. Do al ortamlar, aynı zamanda birçok türün yaflamını sürdürdü ü bir ekosistemdir. Bu ekosistem içinde ancak bütün türler birlikte korunabilir. Yerinde koruma, biyoçeflitlili in

17 ve gen kaynaklarının korunması için en etkili biyolojik yöntemdir. Do al yaflam alanlarına yönelik tehditlerin artması sonucu, yirminci yüzyılda bu amaçla birçok alan koruma altına alındı. Tehdit altındaki kimi biyolojik ögeler, artık do al yaflam alanlarında koruma olana ı kalmadı ından özel koflullarda koruma altına alınıyor. Ne yazık ki ekosistemleri bu flekilde korumak olası de il. Genetik kaynakları korumak için birçok önlem alınıyor. A açlar, bitkiler ve tohumlar botanik bahçelerinde yetifltiriliyor. Hayvanlar zooloji bahçelerinde korunuyor. Klonlar arflivleniyor, doku kültürleri, tohum, polen ve DNA lar çok özel bankalarda saklanıyor. Arkadafllar, do adaki canlı kaynakların temeli biyolojik çeflitliliktir. Beslenmemiz için gerekli olan tarım ürünlerinin tümünün temeli ekosistemlerin içindedir. Ekosistemlerin korunması, do al türlerin evrimlerini sürdürmesini ve çeflitlenmesini sa lıyor. Yaflanabilir bir dünya için topra ı, taflı, böcekleri, bitkileri, a açları ve onların yaflam alanlarını korumalı ve saygı duymalıyız. Ülkemiz, Avrupa ve Orta Do u da biyoçeflitlilik açısından en zengin bölge arkadafllar. Yurdumuzun co rafi bölgelerinin her biri farklı iklim, bitki ve hayvan varlıklarına sahip. Dünyanın en önemli üç ekolojik bölgesi sınırlarımızın içinde. Türkiye de 120 memeli, 400 den fazla kufl, 130 kadar sürüngen ve 400 kadar balık türü saptanmıfl. Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi Dünyadaki biyolojik çeflitlili e yönelik tehditlerin artması üzerine, 1987 yılında Birleflmifl Milletler tarafından bir çalıflma bafllatıldı. Dört yıl süren çalıflmalar sonunda Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi metni hazırlandı yılında yapılan bir toplantıda ülkemizin de arasında bulundu u birçok ülke tarafından sözleflme imzalandı. Biyoçeflitlilik Sözleflmesi nin temel amaçları; Biyoçeflitlili in korunması, Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı, Genetik kaynakların eflit ve adil paylaflımıdır.

18 Arkadafllar, 1902 yılında bulunan ve ilk zamanlar ne oldu u, ne ifle yaradı ı pek anlaflılamayan bir alet hâlâ bilim insanlarına sürpriz yapmaya devam ediyor yılında Yunanlı bir sünger avcısı, Antikythera Adası nın yakınlarında bir batık buldu. Bu MÖ yıllarında batmıfl, o zamanların de erli yükleriyle dolu bir gemiydi. Bilim insanları ve arkeologlar tarafından yapılan çalıflmalar sonucunda heykeller, mücevherler, çömlekler, mobilyalar, sıvı taflımakta kullanılan amforalar ve bronz eflyalar bulundu. Antikythera Adası, Yunanistan anakarasının en güneyinde yer alan Mora Yarım Adası ile Girit Adası arasında bulunan küçük bir adadır.

19 Batıktan çıkan en de erli fley sürprizlerle dolu olan küçücük bir tahta kutuydu. Tuzlu suyun içinde yüzyıllarca kalan ahflap kutucuk, o yıllarda koruma teknikleri çok geliflmedi inden, kısa zamanda yok oldu gitti. Kutunun içinde ezilerek birbirine geçmifl çarklar vardı. Bunun mekanik bir düzenek oldu u ilk bakıflta belli oluyordu. Düzene i olarak adlandırılan bu mekanizmanın ne amaçla kullanıldı ı hâlâ tam olarak çözülemedi. Önceleri, birbirine ba lı çarkların çalıfltı ı bu aletin 16. yüzyılda yapıldı ı sanılıyordu. Çünkü bu malzeme ve teknolojinin daha önce kullanılabilece i tahmin edilemiyordu. Bilimsel ölçümlerle MÖ birinci yüzyılda yapıldı ı ve bilinen en eski çarklı düzenek oldu u saptandı. Bilim insanları, bafltan beri bu aletin gök cisimlerinin konumlarını hesaplamakta kullanılan ilkel bir bilgisayar oldu unu düflündüler da, ABD Yale Üniversitesi nden bilim tarihçisi Derek J. De Solla Price, bu aletin Rodoslu gökbilimci Geminus tarafından yapıldı ını ileri sürdü. Ancak bu tez bilim çevrelerinde pek kabul görmedi yılında sualtı arafltırmacısı Kaptan Cousteau tarafından mekanizmanın ek parçalarının bulunmasıyla, düzene in çözümünde önemli aflamalar gerçekleflti. fiimdiye kadar düzene e ait 81 parça bulundu. Bunların önemli bir kısmı bronzdan yapılmıfl lı yıllarda, Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Allan George Bromley, bir saatçi ile birlikte Antikythera Düzene inin çalıflan bir kopyasını yapmaya çalıfltıysa da baflarılı olamadı. Çünkü bazı çarkların ne ifle yaradı ını çözemedi. ngiliz gökbilimci John Gleave, düzene in parçalarını tek tek yaptı. Parçaları çalıflan bir düzenek olarak birlefltirdi. Bu aletin bir yüzünde Günefl ve Ay ın yıl boyunca de iflen konumları gösteriliyordu. Di er yüzünde ise Eski Yunan takvimine göre yıllar ve aylar izleniyordu de, Londra Bilim Müzesi nde uzman olarak çalıflan Michael Wright, Allan George Bromley den destek alarak Antikythera Düzene i üzerinde çalıflmaya baflladı. Özel

20 ve geliflmifl bir görüntüleme yöntemi olan linear tomografi ile düzene i yeniden incelediler. Çarkların çok daha ayrıntılı görüntüleri elde edildi. Önceki deneyimlerle bu yeni bilgileri birlefltiren Wright, düzene in çalıflan bir kopyasını yaptı. Antikythera, bir kez daha bilim insanlarına sürpriz yaptı. Wright ın düzene i sadece Günefl ve Ay ın de il, Yunanlılar tarafından bilinen tüm gök cisimlerinin hareketlerini gösteriyordu. Eski Yunanlılar sadece Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn ü tanımlayabilmifllerdi. Bazı bilim insanları, düzene in aynı zamanda önemli olayların yıl dönümünü hesaplamak için de kullanıldı ını iddia ediyorlar. Tüm çalıflmalara ra men Antikythera Düzene i hâlâ tamamıyla çözülebilmifl de il. Antikythera Düzene i, Yunanistan ın baflkenti Atina da Ulusal Arkeoloji Müzesi nde sergileniyor. Hemen yanında, çalıflan bir kopyası bulunuyor.

21 3 4? Soldan sa a do ru çevrilen bu disk bir turu 72 saniyede tamaml yor. Disk dört buçuk tur döndü ünde siyah ibre hangi rengi gösterecek bulabilir misiniz? Listedeki eflyalar afla daki tabloda bulup iflaretleyebilir misiniz? I A C P X M T T C X G E T D U E S A R P Q C Z Z NUTPOKAMN LBXSKA LEMGXXAÇH EPWİ TBKLPGGXETCAMALGJTUN BCEEUZRUE JUF İ ESTUMAQHWVE U W E R X K T L C M K F S Y J A R L V C R Q A Y C G E N D J İ G M A İ T D K A Ç I B A Ü T Ü H R LEEHHEEFYNTRROKFWP L ZAOKN M U W J C E E S E F A K A S P A W K İ D N L Z B T E R A L F S K H I P J L Y Z K M E P A F L L E S P K Y S P Z A F G A O A A B U A N C N L E I P O YDAROM İ NDERNSS LK İ A L XNF Q PUAKANM İ ND I BVK İ UASTYKLBU P I C K A M E D K L A T İ M S G R F K I Ş A K V YDNA I KQOZUBLC İ OANML KMWY I N P A B T R İ D O Y R N Y N S İ A N P W H Z T T EET IMYDGK E İ JEEYPMFAMLK I B H E R D A J N E T S R A P I M F B S K V L F V D AVOEVBBEN İ EXCENEOMLETJCT A v ECVYT IWY İ DEPOLK İ SNAEV I GQQK I U J MB GAMSPMCVH I X LVB I TABURE KAFES PERDE K TAP ANS KLOPED KALEM CÜZDAN SANDALYE TERL K AYAKKABI RADYO M NDER ÜTÜ KAfiIK ÇATAL BIÇAK

22 Solunum sistemimiz burun, bo az, gırtlak, soluk borusu ve akci erlerden meydana gelir. Her gün, farkında olmadan yaklaflık olarak kez soluk alıp veririz. Peki, arkadafllar, soluk almadan ne kadar durabilirsiniz? Bir an için odada soluk alamadı ınızı düflleyin! Olasılıkla koflarak pencereye ya da balkona çıkar, tüm havayı içinize çekermiflçesine nefes almaya çalıflırsınız. flte o sırada havayı doldurdu unuz yer akci erlerinizdir. Akci erlerinizi göremez, ancak çok basitçe hissedebilirsiniz. Elinizi gö sünüze koyup derince soluyun, iflte tam o sırada elinizin yükseldi ini yani akci erlerinizin gücünü duyumsayacaksınız. Gö üs bofllu unda, biri sa a, öbürü sola yerleflmifl iki akci er bulunur. Yapıları, yeterince havayı alacak ve verecek denli esnek olup süngere benzetilebilir. Her birin a ırlı ı ancak yarım kilogramı bulur. Do rudan burun bofllu u ile ba lantılı olan soluk borusu, üst gö üs bofllu unda ikiye ayrılarak ana bronfllar denilen iki ayrı boruya benzer yolla iki akci ere do ru uzanır. Bu boru sistemini yukarıdan afla ıya uzanan ters bir a acın dallarına benzetebiliriz. Bir

23 a acı düflünürsek, dalların uzandıkça küçüldü ünü anımsayabiliriz. Bu hava kanalları akci erlerin içinde yeniden birkaç kez dallanarak bronflçuk denen incecik kanallara ayrılır. Bronflçuklar, üzüm salkımı biçiminde kümelenmifl olan küçük hava keseciklerinde son bulur. Alveol olarak bilinen hava keseciklerinden her akci erde yaklaflık 300 milyon tane bulunur. Bu hava kesecikleri yan yana dizilip yassıltılsa, bir tenis kortunu kaplayacak kadar genifl bir yüzey oluflturur. Akci erler oksijeni emip karbondioksiti atma ifllevini ancak bu genifl yüzey sayesinde yerine getirebilir. Soluk aldı ımızda akci erlerimiz havayla dolar ve yaflamımız için gerekli olan oksijen akci erlerin ince duvarlarından geçerek kan dolaflımına karıflır. Bildi iniz gibi vücutta atardamarlar temiz, toplardamarlar ise kirli

24 kanı taflırlar. Ancak akci er sistemindeki adlandırma konusunda bunun tersi söz konusudur. Oksijeni azalmıfl olan ve karbondioksit yüklü kirli kan, kalpten çıkan akci er atardamarıyla her iki akci ere taflınır. Tıpkı bronfllar gibi, bu atardamarlar da akci erlere girdikten sonra birçok kez dallanarak çok ince kan damarlarına ayrılırlar. Ancak mikroskopla görülebilen bu incecik damarlar kılcal damarlardır. Akci erlerdeki hava keseciklerinden her birinin çevresinde bir kılcal damar a ı bulunur ve her yuma ın duvarı ile hava keseci inin duvarı arasındaki uzaklık bir milimetrenin binde biri kadardır. Oksijen bu uzaklı ı aflarak hava keseciklerinden kılcal damarlara, yani havadan kana, karbondioksit de kandan havaya geçer. Böylece bir çeflit de ifl tokufl olmufl olur. Kirli olan kanın koyu kırmızı rengi, akci erlerde oksijen yüklendikçe açık kırmızıya dönüflür. Kılcal damarlar birleflerek daha büyük damarları, bu damarlar da birleflerek en sonunda akci er toplardamarlarını oluflturur. Akci erlerde temizlenen kan bu damarlar aracılı ıyla yeniden kalbe taflınarak bütün vücuda, yaflamsal fonksiyonlarda kullanılmak üzere da ılır. Her iki akci erin dıfl yüzü, plevra denen ince ve kaygan bir zarla kaplıdır. Aynı zamanda gö üs bofllu unun iç yüzeyini de kaplayan bu zar, kaygan oldu u için gö üs bofllu undaki organların rahatça hareket etmesini sa lar ve böylece solunumu kolaylafltırır. Akci erlerdeki hava kanalları ile hava keseciklerinin içi de kolayca örselenebilen çok ince bir zarla kaplıdır. Çeflitli mikropların bu zara yerleflip üremesiyle birçok hastalık geliflebilir. Her soluk aldı ımızda beraberinde bütün doku ve hücrelerimizin de soluk aldı ını düflünebiliriz aslında. Çünkü oksijen yaflamsal bütün aktivitelerimiz için gerekli, olmazsa olmaz bir moleküldür. Böylesi vazgeçilmez bir rolün yanı sıra akci erlerimizin konuflma fonksiyonuna da büyük katkısı vardır. Gırtla ımızdan çıkan sesler, akci erlerimizden çıkan havanın ses tellerini titrefltirmesiyle oluflur. Akci erlerden çıkan hava miktarı sesin yüksekli ini büyük ölçüde etkiler. Örne in ba ırarak konuflmak çok daha fazla hava hacmine gereksinim oluflturur ve akci erler gibi hava depoları olmadan ses çıkarmamız oldukça zorlaflır. Konuflma fonksiyonunda akci erlerin rolleri azımsanmayacak kadar önemlidir. Arkadafllar, akci erlerimize dikkat etmedi imiz, iyi bakmadı ımız durumlarda türlü hastalıklara yakalanma olasılıkları vardır. Yazının baflında, isteyerek solu umuzu tutmaya çalıfltık ve ne kadar zorlandı ımıza, soluksuz yaflamanın mümkün olmadı ına bir kez daha tanıklık ettik. Ancak bir de hastalık nedeniyle, istedi imiz halde soluk alamadı ımızı

25 düflünelim. Ne kadar zor bir durum de il mi? Akci erlerimizin sa lı ını etkileyebilecek genetik problemlere, çevresel kirlili e veya irritanlara ba lı ya da enfeksiyonlara iliflkin birçok rahatsızlık söz konusu olabilir. Astım, bronflit, grip, zatürre vb. sıklıkla duydu umuz birçok sa lık sorunu do rudan ya da dolaylı olarak akci erlerimizi olumsuz etkileyebilir. En büyük düflman sigara! Arkadafllar, birçok ölümcül hastalı a neden olan sigara, çok uzun yıllardan beri çeflitli nedenlerle Peki, ne yapmalı? Yemek yerken, oyun oynarken, konuflurken, koflarken veya uyurken farkında olmadan yaflamımızı, sayısız kez soluk almamızı sa layan akci erlerimize nasıl yardım edebiliriz? Akci erlerimiz, di er organ sistemlerimiz gibi, sa lıklı oldukları sürece mükemmel bir flekilde çalıflırlar. Akci erler, soluk almak, arkadaflla konuflmak veya açık havada bir oyun sırasında ba ırmak, flarkı söylemek, kahkaha atmak, a lamak vb. ço u fonksiyona aracılık ederler. Akci erlerimizi koruyarak onlara basit, ama küçümsenmeyecek yardımlarda bulunabiliriz.

26 yaygın olarak tüketiliyor. Dünya Sa lık Örgütüne göre, sigara ba ımlılı ı hızla yayılan bir salgın hastalık. Gerçekten de rakamlara baktı ımızda, tüm dünyada 1,1 milyar kiflinin sigara ba ımlısı oldu unu görüyoruz. Ülkemizde 17 milyon civarında sigara tiryakisi oldu u biliniyor. Kadınların yüzde 28 i, erkeklerin ise yüzde 57 si sigara içiyor. Biz yılda yüz bin yani her 6 dakikada 1 insanımızı sigaraya kurban veriyoruz. Öncelikle sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durmalıyız. Sigara kullanmak, vücudumuzdaki bütün sistemler ve organlar için zararlı ve sakıncalıdır. Ancak sigaradan en çok nefret eden akci erlerimizdir! Sigaranın içilmesinden öteye kokusunu bile almak istemezler. Sık sık duydu umuz pasif içicilik konusu iflte bunu yansıtır. Sigara içilen bir ortamda bulunmak, içmeseniz bile sizi zararlarından korumaz. Çevrenizde sigara kullanan kiflileri sigaranın zararları ile ilgili olarak aydınlatabilir, belki bırakmalarına aracılık edebilirsiniz. Akci er kanseri, her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan, tedavisi oldukça zor olan son derece önemli bir hastalıktır. Sigara dumanının solunması da kansere yol açıyor. Sigaranın içerisindeki sayısız zehirli madde akci erlerdeki alveol dedi imiz küçük hava keseciklerinin duvarlarına zarar vererek genifllemelerini engeller. Uzun süren hasarlanma durumlarında akci er, bahsetti imiz süngerimsi yapısını kaybeder ve olması gerekti i gibi geniflleyip havayı içine alamaz. Evde kullandı ımız bir sünger parçasını düflünün. Kuru iken kolaylıkla elimizle sıkarak sıkıfltırabiliriz; bıraktı ımız anda tekrar eski halini alır. Ancak sigara içenlerde bu durum de iflir. Akci erler sanki katı bir sıvıyla ıslatılmıfl gibi a ır ve geniflleyemez olur, esnekli ini yitirir. Akci erlerimiz, soluk aldı ımız sırada havada bulunan olası yabancı maddelerden/kokulardan etkilenebilirler. Astım diye bildi imiz hastalı ın en sık

27 görülen tipi alerjik astımdır. Hava yollarımızın polen, ev tozu, evcil hayvan tüyleri gibi alerjenlerden etkilenerek uzun süre kasılı kalmasıyla oluflur. Soluk almamız oldukça zorlaflır ve genellikle tıbbi müdahaleye gereksinim duyarız. Bu açıdan, akci erlerimize zarar verece ini düflündü ümüz tozlu ortamlar ya da kimyasal kokuların oldu u ortamlardan mümkün oldu unca uzak durmalı, bulunmamızın zorunlu oldu u durumlarda ya da kimyasalların oldu u ortamlarda çalıflırken koruyucu maskeler kullanarak akci erlerimizi korumalıyız. Polenlerin açı a çıktı ı mevsimlerde dıflarıda bulundu umuz zamanlarda sık sık hapflırmamız, öksürmemiz, gözlerimizden yafl gelmesi ya da kaflınması, olası bir polen duyarlılı ını haber verebilir. O dönemlerde maske ile dolaflmak ya da mümkün oldu unca dıfları çıkmamak koruyucu olabilir. Egzersiz yapmak, akci erlere onları ne kadar sevdi inizin bir göstergesidir. Enerji gerektiren koflma, yüzme ya da bisiklete binmek gibi sporlar sırasında daha hızlı soluk alma ihtiyacı duyarız. Bu, akci erlerimizin daha çok çalıflmasına ve böylece güçlenmesine neden olur. Akci erlerimiz toplumda sık sık görülen grip salgınlarından en çok etkilenen organlarımızdır. Bu salgınların ço u viral yani gözle göremeyece imiz denli küçük virüslerle bulaflır. Peki nasıl korunabiliriz göremedi imiz fleylere karflı? Enfeksiyonlar ve bulaflıcı hastalıkların birço u damlacık yoluyla bulaflır. Yani öksürürken ya da hapflırırken a zını mendille kapatmayan bir kifli olası virüsü havaya veya eliyle kapatması durumunda eline bulafltırır. Havada asılı kalan bu küçücük yapılar bizim için en büyük risktir. Ayrıca o kiflilerle ortak yaflam alanlarında ortak kullanılan gereçlerden dolaylı temas yoluyla da virüsleri alabiliriz. Öksürürken mendille a zımızı tutmak öncelikle bizim açımızdan koruyucudur. Grip salgınlarında ya da mevsimsel hava de iflimlerinde mümkün oldu unca kapalı ortamları sık sık havalandırmak, kalabalık ortamlarda maske takmak ve ellerimizi bol bol yıkamak akci erlerimizi ve böylece bizi de mutlu kılacaktır. Son olarak her sa lık konusunda vurguladı ımız üzere, do ru ve dengeli beslenmek flart arkadafllar. Sebze ve meyve a ırlıklı, ancak düzenli olarak süt, yumurta ve et ürünlerini tüketmek genel beden sa lı ımız için gereklidir. Unutmayalım ki ev dıflında üretilen, sa lıksız, katı ya lı ve çok flekerli unlu ürünleri tüketmek giderek artan obezite sorununa yol açabilir. Aflırı kilo, vücudumuzu büyük bir yükün altına sokar. Bedenimizin ihtiyaçları artar, ancak onları karflılayabilecek kapasiteye eriflilemez. Düzenli spor ve do ru beslenme sa lıklı ve mutlu olmamızı sa layabilir. Sa lık ve keyifle kalmanız dile iyle..

28 Tehlikeli madde nedir? Eflyalara, çevreye veya canlılara zarar verebilen katı, sıvı ve gazlara tehlikeli madde denir. Radyoaktif Maddeler (Uranyum, Plutonyum.) Yanıcı Maddeler (Benzin, mazot.) Patlayıcı Maddeler (Dinamit, Çakmak Gazı ) Aşındırıcı Maddeler (Deterjanlar, çamaşır suyu ) Boğucu Maddeler (Gazlar ) gibi daha birçok madde bu gruba girer. ADR nedir? ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taflımacılı ına liflkin Avrupa Anlaflmasıdır. Tehlikeli maddelerin, insan sa lı ına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli flekilde karayolu ile taflınmasını sa layan kuralları içerir. Bu anlaflma kapsamında, Tehlikeli Maddeleri Gönderenlerin, Tehlikeli Maddeleri Paketlere Dolduranların, Tehlikeli Maddeleri Araçlara Yükleyenlerin, Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Sürücülerinin, Tehlikeli Madde Taşıyan Araçları Boşaltanların, Tehlikeli Madde Satın Alanların uyması gereken kurallar vardır. Bu anlaflmada belirtilen kurallara uygun çalıflan firmalara Türk Standardları Enstitüsü tarafından ADR uygunluk belgesi verilir.

29 ADR Anlaşması yaklaşık 1000 sayfadan oluşan ve ülkelerin üzerinde anlaştığı kuralların yazıldığı bir kitapçıktır. Sol tarafta bir ADR belgesi görüyorsunuz. Bu belge araç sürücülerine verilir ve üstündeki pembe çizgiden tanınır. TSE ADR KAPSAMINDA NELER YAPIYOR? 1 TSE Karayolunda dolaşan araçların tehlikeli madde taşımaya uygun olup olmadığını denetliyor.

30 Arkadafllar! Çevrenizde gördü ünüz tankerlerin üstündeki iflaretlere dikkat edin, bakın neler söylüyorlar bize! YANICI SIVI BENZ N 2 TSE tehlikeli madde taşıyan her türlü ambalajın uygunluğunu denetliyor. TSE tarafından uygun bulunan ambalajlar ülkeden ülkeye rahatlıkla gezebiliyor. Ambalajların üstünde yazan numaralar o ambalajların pasaportlarıdır. Birleşmiş Milletler Sembolü u n 4G/X26/S/12/TR/TSE01*0001 Karton Kutu Türkiye nin Uluslararası Plaka Kodu Türk Standardları Enstitüsünün Kısaltması

31 3 TSE tehlikeli madde taşıyan ambalajların doğru tasarlanıp tasarlanmadığını kontrol ediyor. Bunun için TSE`de çalışan mühendisler birçok matematiksel formül kullanılır, bilgisayar programlarından yararlanır ve birçok test yapar! 4 TSE, tehlikeli madde taşıyan ambalaj üreticilerinin üretimlerini doğru yapıp yapmadığını denetliyor.

32 Bu oyunu bahçede ya da geniflçe bir alanda oynayabilirsiniz. En az sekiz-on kiflilik bir grup tarafından oynanır. Öncelikle oyuncular sayıflarak aralarından iki ebe seçerler. ki ebe kendi aralarında gizlice birer isim seçerler. Bu isimler renk, meyve ya da hayvan adı olabilir. SAYIfiMA İğne battı, Canımı yaktı. Tombul kuş Arabaya koş; Arabanın tekeri İstanbul un şekeri. Hop hop altın top, Bundan başka oyun yok. Allı ballı kiraz, Bana gel biraz. Kiraz vakti geçti. Eşim seni seçti. Oyunun başı Şu çeşmeden su taşı. Çeşmenin suyu acı, Kovanın dibi delik Bana geldi ebelik. Söz SAYIfiMA gelifli bizim oyunumuzda ebe isimleri elma ve armut olsun. İğne battı, Sonra Canımı ebeler yaktı. yüzleri birbirine dönük, karflılıklı Tombul kuş elele tutuflarak kollarını aralarında Arabaya koş; bir köprü oluflturacak flekilde Arabanın havaya tekeri kaldırırlar. Kalan oyuncular İstanbul un bu şekeri. köprünün önünde tek sıra Hop halinde hop altın art top, arda dizilirler. Bundan Oyun flarkı başka söyleyerek oyun yok. bafllar. Allı ballı kiraz, Oyuncular: Bana gel biraz. Aç kapıyı bezirgânbaflı, bezirgânbaflı! Kiraz vakti geçti. Eşim Ebeler: seni Kapı seçti. hakkı ne verirsin, ne Oyunun veririsin? başı Şu çeşmeden su taşı. Oyuncular: Arkamdaki yadigâr Çeşmenin suyu acı, olsun, yadigâr olsun! Diyerek Kovanın dibi delik Bana geldi ebelik.

33 ebelerin kollarıyla oluflturdukları köprünün altından teker teker geçmeye bafllarlar. Ebeler: Bir sıçan, iki sıçan, üçüncüsü de deli e kaçaaan! diyerek kollarını indirirler ve o sırada geçen oyuncuyu kollarının arasında hapsederler. Ebeler: Elmayı mı istersin, armudu mu? diye yakaladıkları oyuncuya sorarlar. Yakalanan oyuncu isimlerden birini seçerek ebesinin arkasına geçer. Ebeler kendi aralarında, kimseye duyurmadan yeni isimler belirlerler. Oyun aynı flekilde tekrar edilir. Son oyuncu da yakalanıp sırada yerini alıncaya kadar sürer. Oyuncular, iki grup halinde ebelerinin arkasında sıralanırlar. ki grubu birbirinden ayırmak için yere iki paralel çizgi çizilir. Gruplar birbirlerini bellerinden sıkıca tutarak birer zincir olufltururlar. Herkes birbirini sıkıca kavradıktan sonra ebeler ayaklarını kendilerinden taraftaki çizgiye koyarlar. Her iki grubun en önündeki ebeler elele tutuflur ve herkes di er grubu kendi tarafına bütün kuvvetiyle çekmeye bafllar. Bu çekiflme iki gruptan birisi di erini kendi tarafına çekinceye ya da yere düflürünceye kadar devam eder. Kazanan grup: Çürük elmaaaa! Diye ba ırarak oyunu bitirir. Bezirgânbaflı Padişahın kullanacağı çuha, bez, tülbent ve benzeri eşyaları sağlamak ve bunları korumakla görevli kimse.

34 Türkiye nin arkeoloji alanında yetifltirdi i en kıymetli bilim insanlarından Profesör Doktor Halet Çambel i, geçti imiz günlerde kaybettik. Çambel, Atatürk ün yakın arkadafllarından Hasan Cemil Çambel ve Remziye Hanım ın üçüncü çocukları olarak 1916 yılında dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle Berlin de do du. Hasan Cemil Bey, o zaman Berlin Askeri Ataflesiydi, Remziye Hanım da Berlin Büyükelçisi nin kızı. Birinci Dünya Savaflı bittikten sonra, bir süre sviçre ve Avusturya da yafladılar yılında stanbul a taflınan aile, bo azda kırmızı boyalı ahflap bir kona a yerleflti. Halet Çambel, Ortaokul ve Lise ö renimini Arnavutköy Koleji nde tamamladı. Lise yıllarında eskrim yapmaya bafllayan Çambel, ilk bayan sporcumuz olarak 1936 yılında Berlin Olimpiyatı nda ülkemizi temsil etti.

35 Lise yıllarında tarih ve arkeolojiye ilgi duymaya baflladı. Okulu bitirdi inde girdi i sınavı kazanıp burslu olarak Paris Sorbonne Üniversitesinde arkeoloji e itimi aldı yılında, Hitit baflkenti Hattuflafl kazılarına stajyer olarak katıldı. Yazılıkaya 1940 yılında stanbul Üniversitesi nde asistan olarak çalıflmaya baflladı. Aynı yıl gazeteci-yazar Nail Çakırhan ile evlendi. Türk Tarih Kurumu adına Kırflehir de bulunan Hashöyük kazısını gerçeklefltirdi yılından bafllayarak Alman arkeolog Dr. Bossert ile birlikte Anadolu da arafltırma gezileri yaptı yılında Adana Kadirli deki Hitit izlerini arafltırmak için Dr. Bossert ile birlikte çıktıkları gezide Karatepe kalıntılarına ulafltılar ve çok önemli bir keflif yaptılar. Burada Hitit yazıları, tamamen deflifre edilmifl olan Fenike yazısıyla birlikte kullanılmıfltı. Böylece Hitit yazısını tamamen çözecek bir çalıflma gerçeklefltirdiler. Karatepe- Aslantafl ta Dr. Bossert tarafından bafllatılan kazılara, 1952 yılından sonra Çambel baflkanlık etti. Aynı üniversitede doktora yaparken, 1939 da stanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsünün yürüttü ü Da lık Frigya olarak bilinen Yazılıkaya kazılarına katıldı. kinci Dünya Savaflı nın bafllamasından dolayı Fransa ya dönemeyen Çambel, doktorasını stanbul Üniversitesi nde tamamladı. Ö renim yıllarında Hitit, Asur ve Eski brani dillerini ö rendi. Kazı bölgesindeki halkın kalkınması ve e itimi için birçok çalıflma gerçeklefltirdi. Halıcılı ın ve el sanatlarının gelifltirilmesini teflvik etti. Sa lık hizmetlerinin getirilmesine önayak oldu. Karatepe-Aslantaş Bir süre Haydarpafla Lisesi nde Fransızca ö retmenli i yaptı.

36 Karatepe - Aslantafl Milli Parkı: Akdeniz Bölgesi nde, Osmaniye ili sınırları içinde yılında Milli Park ilan edildi. Yüz ölçümü hektar. Geç Hitit döneminin (MÖ 8. yüzyıl) önemli yerleşimlerinin ve kalesinin bulunduğu bir alan. Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşmeler olmuş. Milli parkta bu dönemlere ait eserler bulunuyor. Ceyhan Irmağı nın içinden geçtiği bu alanda kızılçam ormanları, meşelikler ve makilikler yer almakta, Akdeniz Bölgesi ne özgü bitki ve hayvan türleri yaşamakta. Ören yerini Türkiye nin ilk açık hava müzesi haline getirdi. Efli Nail Çakırhan ile birlikte burada ev yaparak uzun yıllar yafladılar. Halet Çambel, Karatepe de yaptı ı kazılarla sadece tarihe de il, bölge halkına da ıflık tuttu. Bir röportajında o dönem bölgede yaptıklarını flöyle anlatır: Tarihi eserlere sahip çıkılması e itimle mümkün. Komflulara Çocuklar sizden, defter kalem bizden. Çocukları gönderin, saat beflten sonra okutalım dedik. Çocuklar sabah beflte geldiler, ırma a gitmemeleri için aflçımızı bafllarına koyduk. Mutfa ın yanına sıralar kurduk, iflten sonra derse giriliyordu. Burada ayrıca geleneksel olarak kilim dokumacılı ı yapılıyordu, ancak do al de il kimyasal boya kullanılıyordu. Bunlar da akıyordu. Biz dedik ki, do al boya

37 TÜB TAK bünyesinde Arkeometri Ünitesi kurulmasına katkı sa ladı. Yurtdıflında da çeflitli üniversitelerde konuk ö retim üyesi olarak çalıfltı yılında emekli olduktan sonra da çalıflmalarını sürdürdü. Kazılara katıldı, bilimsel makaleler yazdı, çeflitli üniversite ve sivil toplum kurulufllarıyla ortak çalıflmalar yürüttü. kullanırsanız daha iyi olur. lk dokunan kilimi biraz yüksek fiyatla biz satın aldık. Bu sefer herkes heveslendi ve do al boyaları kullanmaya baflladı. Buraya ilk geldi imiz yıllarda köyde doktor yoktu. Burada bir ilk yardım istasyonu kurduk. Bir arkadafl Eczacılar Birli i nin Genel Sekreteri ydi. Evvela ilaç gönderdi. Burada her türlü yarabereye, yanı a, basit hastalıklara elimizden geldi ince yardımcı olduk. Her gün 5-6 hasta gelirdi. Halet Çambel, Karatepe deki çalıflmalarıyla birlikte ülkemizin birçok yerinde kazı ve arafltırmalara katıldı. Yazılıkaya kazılarını yürüttü. Çayönü kalıntılarını gün ıflı ına çıkardı. Güneydo u Anadolu Tarih Öncesi Arafltırma Projesi çerçevesinde, fianlıurfa ve Diyarbakır da kazılar gerçeklefltirdi. Keban Barajı nın yapımından önce su altında kalacak alanlarda kurtarma kazılarını bafllattı. Bir süre Mu la Akyaka da yafladı. Ailesinin bo azdaki evini Bo aziçi Üniversitesine ba ıflladı. Bina, Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji ve Geleneksel Mimarlık Arafltırmaları Merkezi olarak kullanılmak üzere restore ediliyor yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlı ı tarafından Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilen Çambel, 12 Ocak 2014 te stanbul da yaflama gözlerini yumdu. stanbul Üniversitesi nde yapılan törenin ardından, 2008 yılında kaybetti i sevgili eflinin yanına, Mu la Akyaka ya defnedildi.

38 Arkadafllar, bazı meyve ve sebzelerle çok geç tanıfltık. Kivi, ananas, papaya gibi birçok bitki bize uzak co rafyalarda yetiflir. Bundan dolayı ulaflım araçları ve saklama teknikleri geliflene kadar beklemek zorunda kaldık. Sizlere geç tanıfltı ımız bitkilerden avokadoyu anlataca ız. Avokado, anayurdu Orta ve Güney Amerika nın tropik bölgeleri olan tereya a acının ya da avokado a acının meyvesidir. Defnegiller familyasından olan bu a acın Meksika, Guatemala ve Karayip Adaları nda yetiflen üç çeflidi, de iflik biçim ve renkte meyveler veriyor. Amerika nın tropik bölgelerindeki düzlüklerde yaflayan yerli halkın gözde yiyece i olan avokado 16. Yüzyılda spanyollar tarafından Avrupa ya götürüldü. Meyvenin Aztek dilindeki adı olan ahuacatl sözcü ü de spanyolcaya aguacate olarak geçmiflti; zamanla bozularak hemen hemen bütün dillere avokado olarak yerleflti.

39 Avokadoların büyüklü ü, biçimi ve rengi a acın çeflidine göre de iflir. Meksika da yetiflen avokadolar ancak bir yumurta büyüklü ündedir. Bazı çeflitlerde meyvenin a ırlı ı 2 kilogramı bulur. Bazı çeflitlerin meyvesi yuvarlak, bazılarınınki ise armut ya da yumurta biçimindedir. Rengi de yeflil, açık ya da koyu kahverengi ve morumsu siyah arasında de iflir. Bazı avokadolara, kalın ve pürtüklü kabu undan dolayı timsah armudu denir. Bazı çeflitlerde ise kabuk, elma kabu u gibi ince ve pürüzsüzdür. Olgunlaflan meyvelerin kabu u soyuldu unda yenilen bölüm yeflilimsi sarı renkli, yumuflak, etli, çok ya lı ve besleyicidir. Tadı da yer fıstı ını andırır. Avokado, zengin bir potasyum kayna ıdır. Yüksek oranda B, E ve K vitamini içerir. Bilim insanları avokadonun kanseri önleyici özelliklerini tespit etti. Kandaki zararlı kolestrolü azaltma, yüksek tansiyon ve fleker hastalı ının tedavisinde destek amaçlı kullanılıyor. Meyvenin ortasında kocaman bir çekirdek bulunur. Avokado daha çok taze olarak salatalara katılarak yenir. Ayrıca çorba ve soslarda tatlandırıcı olarak kullanılır. Bazı ülkelerde ızgarası yapılarak, fleker katılıp tatlı olarak tüketilmekte ve içeceklere de katılmaktadır. Ilıman iklim koflullarında yetiflen avokado a acının boyu bazen 20 metreye ulaflır. yi bir gölge oluflturan sık yaprakları her mevsim yeflildir ve 12 ile 25 santimetre uzunluktadır. Günümüzde koflulları uygun olan her yerde yetifltirilen avokado, ençok ABD nin Florida, Kaliforniya ve Hawaii eyaletlerinde yetifltiriliyor. kinci büyük üretim merkezi ise Akdeniz çevresi. Rüzgâr ve don çiçeklere zarar vererek verimini düflürür. Ülkemizde bütün Akdeniz kıyı bölgesinde ve Karadeniz in ılıman kesimlerinde avokado yetifltirilmektedir. Yetiflkin bir a aç, bir mevsimde 3 bin kadar meyve verir. Sizler de bu besleyici ve lezzetli meyveyi fırsat buldukça tüketmeye çalıflın.

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI Müsabaka Yeri : BÖLGELER Müsabaka tarihi : 07-08 EKİM 2017 Teknik Toplantı : 06 EKİM 2017 MÜSABAKALARIN YAPILACAĞI HAVUZDA

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı