PazaR ÝKÝYE AYRILDIK. Evvel zaman içinde... FEMEN, feminizm ve Ukraynalý kadýnlar... SARSAN. n Faize Özdemirciler. n Aydýn Adamoðlu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PazaR ÝKÝYE AYRILDIK. Evvel zaman içinde... FEMEN, feminizm ve Ukraynalý kadýnlar... SARSAN. n Faize Özdemirciler. n Aydýn Adamoðlu."

Transkript

1 PazaR Cinâyeti gördüm Evvel zaman içinde... ÝKÝYE AYRILDIK Tarih: 19 Haziran 2011YIL: (6) SAYI: (323) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ n Halil Aða n Faize Özdemirciler n Aydýn Adamoðlu BADEM GÖZLÜ ÞAÝR: ZAHRAD n Bülent Tekin Ýki Dünya Ýki Kadýn n Ýlter Yüksel DÜNYAYI SARSAN ON GÜN n Ali Þahin FEMEN, feminizm ve Ukraynalý kadýnlar... n Karie A. Gubbins

2 2 Pazar 19 Haziran 2011 Pazar Suyun kesildiðini, yataðýn kuruduðunu gördüm. Susuz yataklarýn buruþuk rüyalarýný gördüm. Kan'ýn kesildiðini gördüm, kan kesilince kananlarý gördüm. Kan'dan sonra gelen iklimin ne olmadýðýný daðlarýn azami bayraklarýndan, ovalarýn asgari baharlarýndan bildim. Kan kesilince haritanýn kadýn bölgesinde bir iki tepecik belirdi, aynalarda. Ben bunu sularda da gördüm, aynalarda da. Dalalým diyorum artýk birbirimizin yüzündeki çizgilere, modasý geçmiþ birkaç iyilik edinelim kendimize. Çünkü ben suyun ve sözcüklerin ip gibi kesildiðini de gördüm. Dereye dair bir damla su, bahçeye dair bir sokum serinlik aradým tarih kitaplarýnda. 64'ü unuttum. 67'yi tekmeledim. 74'ü tokatladým. Geçmiþi eledim, çocukluðumu astým. Çektim ipini harekâtýn, darbenin, rahatým. Yeni bir dille yürüyorum yaþlýlýða. Çünkü ben cinâyeti gördüm, cinâyeti gördüm. Durdur dedim kendi kendime sözcüklerin israfýný, durdur ki, kendi cümlelerinden firar eden imgeler infilâk etsin. Þiir susmak oldu gördüm, meydan dur oldu gördüm. Pankartýmý serdim, küfürlerimi astým. Paltomu bir daha giymemek üzere kaldýrdým dolaba. Ah ömrüm, dangalak yaz'larýn fuzuli yazý'larý gibi geçip gittin. Ki ben seni hep yollar kapalý uzun bir kýþ gibi düþünmüþtüm, ben seni hep uzak karlý bir akþam vakti, ben seni hep Ferahfeza. Eledim dilimi astým dudaklarýmý tavana. Öpmem seni bir daha ey hayat, beni baðýþlama! Pazar Sahibi: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Editör: Faize ÖZDEMÝRCÝLER Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Matbaa Teknikeri: Bünyamin NAZÝK Görsel Tasarým: Ýlter YÜKSEL & Erdem YORGUNOÐLU Web:

3 19 Haziran 2011 Pazar Pazar 3 Biz aþaðýda imzasý bulunan Kýbrýslý Türkler, ülkemizin tüm üst ve alt yapýlarý olmak üzere baðlayýcý bütün kurumlarýný ve kurum çalýþanlarýný ve buna mukabil seçme/seçilme/yönetme haklarýndan doðacak olan tüm yasama/yürütme/yargý organlarýný yönetmeye talip olduðumuzu bildiririz. Mevcut yapýyý büyük oranda deðiþtirerek devralmaya hazýr olduðumuzu belirtiriz. Bu birikimin, bu deneyimin, bu insan gücünün ve zekâsýnýn bizde olduðuna inandýðýmýzý ve üst yapýda idareyi ele aldýðýmýz ilk andan itibaren 'hiçbir insana' ya da 'hiçbir halka' "elin gerizekâlýlarý' ya da 'beslemeleri' gibi yakýþtýrmalarý yapmayacaðýmýzý þimdiden taahhüt ederiz. Ayrýca, ülkemizi güvenli yarýnlara ulaþtýracaðýmýzý da sözlerimize ekleriz. BASIN BÝLDÝRÝSÝ Kýbrýs, yüzyýllar boyunca, birçok büyük devletlerin Akdeniz'deki 'yüzen yüz güzeli' olarak görülmüþtür. Öyle ki, bu yüzü gören âþýk olmuþ ve adaya doðru dört kulaç yüzmüþtür. Bazýsý yüzmüþ-yüzmüþ kuyruðuna gelmiþtir, bazýsý kuyruðundan çekmiþtir, bazýsý çok çekmiþtir, bazýsý çok çektirmiþtir, fakat hikâyede hep olan "yüz"e olmuþtur. Belki de dünyanýn köþe baþýnda bir yerde bu kadar güzel yüzle pencereye çýkýp bu kadar güzel gülmeye gerek yoktu. Kýbrýs, bu çekiþtirmelerden çokça nasibini almýþ, 1960 yýlýnda 'kuzeyinden güneyine çamaþýr ipiyle birbirine çekilmiþ' ve garantör-emperyalistlerce 'baðlanmýþtýr'. Fakat balkonda durduðu gibi durmuyor demokrasi, zira öyle balkondan demokrasi olmaz, maazallah sen dik durursun da düþen demokrasi olur, öyle bir Aralýk gecesi çamaþýr ipleri kesilerek fena halde kavga dövüþ çýkartýlýr Akdeniz'in balkonunda. Heyhat fakat o da ne ki, ayný güzel yüzün, bir de güney balkonu varmýþ ki, bir ara balkondan balkona ne dedikodular yapardýk, kahve içmeye gelirdi o bize, biz de ona giderdik, sonra sevmediler, yalnýz çamaþýr ipleriyle biledikleri birlikteliði de ðil, balkonlarý da ayýrdýlar birbirinden. Bizi eve kapattýlar. Güneydeki balkonu bir daha görmedik hiç. Ya da belki balkonsuz býraktýlar bir yanýmýzý, balkonsuz ev olur mu hiç? Hiç sokaða çýkamadýk sonra, balkona pimapen yaptýlar, kapattýlar. O da yetmedi, sað olsun garantörüm evin dýþ cephesine 'izolasyon' da yaptýrdý. Ýzolasyonla evimiz þöyle güzelleþti: "Ýki farklý ortam arasýndaki sýcaklýk, nem, ses vb farklýlýk transferini azaltmak veya tamamen durdurmak için yapýlan iþleme, izolasyon (yalýtým) denir." Yalýtýldýk evimizde evimizden; yalýtýldýk balkonumuzda balkonumuzdan. Þimdi aþaðýda imzasý bulunan biz Kýbrýslý Türkler, evimizdeki bütün izolasyonlarýn (yalýtýmlarýn) kaldýrýlmasýný, balkonumuzun pimapenlerinin açýlmasýný, balkondan sokaða bakmayý, güney balkonumuzla yeniden kahve içmeyi istediðimizi bildiririz. Bununla birlikte, bütün öz varlýklarýmýzýn, kültürel deðerlerimizin, maddi ve manevi aidiyetlerimizin sahibi olmaya talip olduðumuzu ayrýca belirtiriz. Bugün, siyasi kararlarla atanan yöneticilerin hatalý uygulamalarý ve özellikle son 50 yýldýr kasýtlý olduðu izlenimi yaratan icraatlarla balkonun durmadan zarara uðratýlarak, hem evden yiyerek hem de evi baþkalarýna 'ev sahibi' yaparak, gerçek ev sahiplerinin ise önceleri kendi evinde 'kiracý' þimdilerde ise 'balkonda yaþamaya' zorlanarak, oradan da artýk 'sokaða atýlmasý' baþgösterdiðinden ve bu baþ artýk gövdeye küçük geldiðinden ve baþýmýzý kaldýrmanýn zamaný çoktan geldi de geçiyor sebebiyle, biz aþaðýda imzasý bulunan Kýbrýslý Türkler ülkemizin her köþesini ve evimizin anahtarýný geri almaya da talip olduðumuzu kamuoyuna bildiririz. Özellikle son zamanlarda yaþanan, KTHY, Elektrik Dairesi, DAÝ ve DAK'ýn özelleþtirilmesi süreci, balkon demokrasisinin deðil balkondan antidemokratik yollarla atýlacaðýmýzýn birer iþareti gibi gelmiþtir. Bu baðlamda yalnýzca sola yönelerek deðil, bütün kitlelere ve teker teker insanlara deðinerek, sol'un 'insan özgüsüne' giderek, baþat bir 'yaþama' hakkýnýn zorlaþmasýndan doðan 'ihtiyaç' ve 'gereklilik' yüzünden 'bütün bu sürece DUR' demek için 'inisiyatif' hakkýmýzý kullanýyoruz. Biz, aþaðýda imzasý bulunan Kýbrýslý Türkler 'bütün bu inisiyatiflerin' ve 'haklarýn' Kýbrýslý Türklere verilmesini talep ediyoruz. Ez cümlemiz 'Bu memleket bizimdir biz yöneteceðiz' þiarýdýr ve katiyetle bir 'baþkaldýrý' olmadýðý gibi 'halklarýn tercihi' meselesidir. Bu baðlamda Kýbrýslý Türklerin birçok alanda gözle görülen yeteneklerinin bu alanda da baþarýya dönüþeceðinden þüphemiz yoktur. Polis teþkilatýndan askeri yapýya devlet kurumlarýndan iktisadi alana kadar bu geniþ yelpazede Kýbrýslý Türklerin en üst kademeye ve makama kadar gelme engelleri ortadan kalktýðýnda da baþarýlý olacaklarýný düþünmekteyiz. Sanattan spora, edebiyattan sinemaya, tiyatrodan turizme, müzikten þiire kadar, Kýbrýslý Türklerin yeri ve konumunun balkondan kendi evine kendi evinden sokaða sokaktan dünyaya açýlmasýndan itibaren yeteneklerini ortaya koyacaðýndan þüphemiz yoktur. Bu baðlamda bütün bu alýnmýþ haklarýmýzýn geri verilmesini talep ediyoruz. Çünkü biz aþaðýda imzasý bulunan Kýbrýslý Türkler ülkemizi her alanda ve mevkide yönetmeye talibiz. Biz bu kurumlarý devralarak, güvenli yarýnlara ulaþtýrmaya hazýrýz. Bu teklifimiz, bugün DAÝ ya da DAK veyahut KTHY ya da Elektrik Dairesi içindir ve esasen bütün özelleþtirmeler bazýnda bundan sonra da herhangi bir 'balkon ihalesi' için geçerlidir. Bu inisiyatife baðlý kalan biz Kýbrýslý Türkler 'balkona' karþý 'evimizi' 'evimize' karþý 'sokaðýmýzý' istiyoruz. Bizim hem kendimize hem de insanlarýmýza (tüm insanlýða ve insanlýðýn tüm güzel insanlarýna) güvenimiz tamdýr. Biz bu güzel insanlýðýn ve insanlarýn ayrýlmaz bir parçasýyýz. Bu parçanýn 'insanlýða katkýsýný saðlamak' için "ayrýmsýzgayrýmsýz" bütün insanlýðýn 'inisiyatife' katký vermesini bekliyoruz. 'Güzel insanlýk'; bu balkon meselesi deðildir, 'bir evin içidýþý meselesi deðildir'; bu 'sokak' bu insanlýðýnsa, bu 'hepimizin' meselesidir. Biz aþaðýda imzasý bulunan Kýbrýslý Türkler 'insanlýðýn bütün güzel yanlarýnýn' desteðini bekliyoruz. Biz balkonumuzu da, evimizi de, sokaðýmýzý da, bütün insanlýðýn 'yaný' olan 'her yanýmýzý' da korumaya hazýr ve kararlýyýz. Ýnsanlýðýn da bu 'yanýmýzýn' birer 'kolu-kanadý' olmasýný istiyoruz. Bütün bunlarýn olabilmesi için gereken her türlü özveride bulunacaðýmýzýn altýný çizer kamuoyuna saygý ile duyururuz. Ali Doðanbay /

4 4 Pazar 19 Haziran 2011 Pazar Bülent TEKÝN BADEM GÖZLÜ ÞAÝR: ZAHRAD Ýstanbul doðumlu bir Ermeni þairidir Zahrad. Asýl adý Zareh Yaldýzcýyan olan Zahrad 10 Mayýs 1924 de Niþantaþý nda doðdu. Küçük yaþta babasýný kaybeden Zahrad a dedesi Levon Vartanyan (Hacý Levon) baktý. Yüzyýlýmýzýn en önemli Ermeni þairlerinden olan Zahrad, sözcükleri çok iyi tanýr, onlarý ulusal ve uluslararasý renklerinde kullanmasýný iyi bilir. Bir söz ustasýdýr Zahrad; sözcüklerinde hep acý/ tatlý yaþamýn býraktýðý canlý izler vardýr: çiçekler arasýndaki erik aðacý Güneþe ve yaðmura dikmiþ gözünü Güneþ ki olduracak meyvasýný Yaðmur ki besleyecek meyvasýný Meyva ki sürdürecek erik aðacýný Aðaç ki çiçekler arasýnda O ben im iþte Sözcükleri istediði yere sürebilen Zahrad onlarla bir komutan-asker iliþkisi içerisindedir: -Sözcükler sözcükler-benim askerlerim sizsiniz- Ben sizi bir bir baðrýma basarým ve tümen tümen Ellerimle dizerim- her þeyin yoluna girdiðini gördüðümde -Nasýlsa hiçbir ordu-hiçbir asker yanlýþ yürümez- Sizi savaþ alanýna sürerim- Savaþýrsýnýz-kale ve burç ele geçirirsiniz utkuyla- Sözcükler sözcükler-benim gözüpek askerlerim- Ben sözcüklerin çýlgýn komutaný-siz olmadan yokum ben Dili kullanma becerisi, sözcük seçimi ve dizilimiyle okuyucuda hayranlýk yaratan Zahrad, geniþ hayal dünyasýyla bir sürrealist (gerçeküstücü) sayýlýr. Onun þiirlerini okurken, o an ý yaþarýz duyguyla: meyva ki güneþ kokar Usulcana erir aðzýnda bir an emip de çekirdeðini Ya yere atarsýn ya da denize O çekirdek ki mutlu O ben im iþte Yazdýðý þiirlerde zaman zaman tanýdýk bir öyküyü anlatýr ve izleði kara bir mizahtýr aslýnda: Dört koyundular Ýlkini kestiler önce Ýkincisini haklarken tam Kaçmayý denedi üçüncüsü On metre gitmedi Enselediler Ben o üçüncüsünün etinden yedim Yaþam tadý vardý Toplumcu gerçekçi olmamasýna raðmen, þiirlerinde verdiði mesaj, günümüz dünyasýnda ýrkçý ve emperyalist iþgalcilere karþý savaþan uluslarýn onur mücadelesini anlatýr gibidir. Mizahý çok iyi yapar Zahrad, kendi özgeçmiþini anlatýrken bile: Ben geceleri yataðýmý ýslatýrdým Çocukluk anýlarýmda bir bu var Baþarmýþým yaþamayý Geceleri ýslatmadan yataðýmý Fakültede Neþter attýk kadavraya inceden inceye Fakat ben insaný tam tanýyamadým ki çaktýn dediler sýnav sonrasý Zahrad kendi ile ilgili mizahtan kaçmazken, sözünü sakýnmadan söyler: Mahallenin velediyim bilirim öyle tak eder ki canýnýza öyle fitili almýþ basarsýnýz ki kalayý bi pirelenmeyegörün benden hiç dinlemez bozarsýnýz façamý Mahallenin velediyim yine de çaldýðýnýzda kapýnýzý görürüm ki iyiye yorarsýnýz hep umutlarla coþkularla hummalý kim bu diye bi hoþ koyarsýnýz kapýya o umut ve o düþ aný o kýsacýk ýsýtýr

5 19 Haziran 2011 Pazar Pazar 5 çiçekler arasýndaki erik aðacý Güneþe ve yaðmura dikmiþ gözünü Güneþ ki olduracak meyvasýný Yaðmur ki besleyecek meyvasýný Meyva ki sürdürecek erik aðacýný Aðaç ki çiçekler arasýnda O ben im iþte tekdüze yaþantýnýzý mahallenin velediyim bana borçlusunuz siz o hazzý Týp Fakültesi ni yarým býrakan Zahrad, Ermeni Edebiyatý nýn önemli þairlerinden biri oldu; içtenliðin, alçakgönüllülüðün ve özgürlüðün þairi: Oysa baþkalarý fýrtýna Ben rüzgârlarýn en küçüðü nefes Nefes ki cýlýz tükeniverir Varmadan denizlerden esen rüzgâra Oysa baþkalarý okyanus Ben denizlerin en küçüðü damla Damla ki buharlaþýr kaybolur Varamadan deniz suyuna Oysa baþkalarý masmavi gökyüzü Ben sevdiðime bir huzme ýþýk Ben sevdiðime bir damla gözyaþý Ben sevdiðime bir nefes sevgi ýlýk Þiirlerinde metafiziðe de yer veren Zahrad, ölümü betimlerken bile mizah yapar: Kürek kürek toprak dökerler toprak deðil unutmuþluk dökerler topraðýn altýnda yalnýz kalýrsýn üzerinde nasýl yalnýzsan Ölümü çok anar Zahrad kimi zaman yengeç kýlýðýnda: Yengeç su senin (kendin olduðunu sandýðýn) kabuðunun içindeki peltemsi sývý bir gün dýþarý dökülecek göçüverip gidecek ruhun karýþacak suya yosuna kýyýda bomboþ kalacak kabuðun devinimsiz sensiz ölümü anar-belki de en doðrusu olarak--doðumgünüyle beraber: Nasýlsa bir gün de bir rüzgâr esecek delice Bütün bu mumlar sönecek daðýlacaklar uzayda Orada ne mum yaþar ne siz ne Zahrad Ýstanbullu Ermeni þair Zahrad ýn 23 dile çevrilen þiirleri yüksek bir estetik ve zenginlik taþýr, bir o kadar da sadedir. bu þiirler bir dil sevdasý taþýrlar týpký dil için yazýlmýþ güzellemeler gibi. Ziya Ormancýoðlu

6 6 Pazar 19 Haziran 2011 Pazar FEMEN, feminizm ve Ukraynalý kadýnlar... Karie A. Gubbins 2008 yýlýnda yüksekokul öðrencisi kadýnlardan oluþan FEMEN, öncelikli hedefini Ukrayna toplumunu, Ukrayna kadýnlarýný etkileyen akut sosyal sorunlara tepki vermek olarak belirledi. Gündemlerinde ilk sýrayý alan konu Ukrayna da, son yýllarda büyük artýþ gösteren Batýlý seks turizmi ve hükümetin bu olgu karþýsýndaki kayýtsýzlýðý. FEMEN in en sýk kullandýðý slogan Ukrayna bir genelev deðildir! FEMEN in duruþunu tartýþmalý hale getiren ise eylemlerinde çýplaklýðý veya provokatif kýyafetleri kullanmasý. Bu sayede hem ulusal medyanýn, hem uluslararasý medyanýn dikkatini çektiler. FEMEN in bu taktikleri birçok kadýn organizasyonu tarafýndan feminizm dýþý olarak etiketlendi. Varþova daki Women s Rights Center dan Urszule Nowakowska ya göre eðer bir ülkede feminizme negatif bir yaklaþým varsa, provokatif yöntemler bu negatif yaklaþýmý pekiþtirir. FEMEN in kendisi de feminist etiketini reddediyor. Grubun lideri Anna Hutsol a FEMEN in feminist bir örgüt olup olmadýðýný sorduðumda Biz erotizmi kullanýyoruz. Bu feminizm tarafýndan onaylanmayacak bir yaklaþýmdýr demiþti. Baþlangýçta yerel bir kadýn hareketi olan FEMEN in böyle büyük yanký uyandýracaðýný ve hükümeti tehdit eder hale geleceðini kimse öngörmemiþti. FEMEN 2 yýl içinde 300 aktiviste ve internet aracýlýðýyla çoðu öðrenci 25 bin kiþilik bir tabana ulaþtý. Siyasi açýdan baðýmsýz olan FEMEN in, finansal kaynaklarý üyelik baðýþlarý ve Avrupa çapýnda diðer örgütlerden gelen yardýmlar. FEMEN ilk gösterilerinden birini Haziran 2008 de gerçekleþtirdi. Batýlý seks turizmini protesto etmek amacýyla 8 tane yarý çýplak kadýn öðrenci ve kadýn satýcýsý gibi giyinmiþ bir dizi erkek balet ile gerçekleþtirilen gösteri ülke çapýnda ses getirmiþ, neo-liberal ekonomik küreselleþmenin topluma olan etkisini gündeme taþýmayý baþarmýþtý. Özellikle Ýsrail ve Türkiye den gelen seks turizmi talebi ve ekonomisi 90 lardan beri toparlanamayan Ukrayna da kadýnlarýn yeterli geliri elde edememeleri seks turizminin temellerini kuvvetlendiriyor. Ülkenin para biriminin dolar ve euro karþýsýnda deðer kaybetmesi ve gevþek vize uygulamalarý da diðer etkenler. Genç kadýnlarýn zor ekonomik koþullar altýnda ayakta kalabilmek fazla seçenekleri olmuyor ve kendi istekleriyle fahiþelik yapmaya karar veriyorlar. Kadýnlarýn bu kararý verme nedenlerinin baþýnda öðrenim hayatlarýný finanse edebilmek yatýyor. Bu, BM yardým örgütlerine göre tehditle yürüyen bir sektör olmaktan çýkýp, kadýnlarýn çaresiz bir þekilde gönüllü olarak katýldýklarý bir sektöre dönüþmüþ durumda. Aktivist Vandana Shiva kadýnlarýn içine düþtüðü bu çýkmazý küreselleþmenin çifte faþizmi olarak adlandýrýyor. Ukrayna hükümeti de kadýnlarýný küresel pazarda avantaj olarak kullanýyor. Çoðu eski Doðu Bloðu ülkesinde olduðu gibi, Ukrayna da da demokratikleþmek için küresel kapitalizme kapýlarý tamamen açmak gerektiði düþünülüyordu. Planlý ekonomiden pazar ekonomisine geçiþ sürecinde ekonomik ve siyasal istikrarsýzlýk zirve yaptý. Ekonomi tökezleyince IMF den milyarlarca dolar borç almak zorunda kalan hükümet, bu kurumun emrettiði özelleþtirmelere aðýrlýk vermek zorunda kaldý. Kamu sektörünün özel sektöre aktarýlmasý sýrasýnda suç örgütleri büyüdü. Fahiþelik, pornografi ve kadýn trafiðini içeren yeraltý ekonomisi gayrý safi yurtiçi hasýlanýn %12 sinden %46 ya yükseldi. Yoksulluk oraný %26 ya, iþsizlik %25 e yükselirken hayat standartlarý görülmemiþ seviyelere düþtü yýlýnda Turuncu Devrim diye adlandýrýlan ve seçim hileleriyle yolsuzluklarý hedef alan protestolar sonucunda seçimler yapýlmýþtý. Alexexander Motyl e göre FEMEN, Turuncu Devrim in entelektüel ve kültürel tohumlarýný atan hareketlerin arasýnda önemli bir yere sahip. Ülkedeki istikrarsýzlýklarýn en büyük maðduru olan ve fahiþelikten baþka gelir imkaný kalmayan kadýnlarýn sansasyonel eylemler yapmasý toplumun diðer kesimlerine cesaret verdi. Neoliberal ekonomik politikalar sonucunda eðitimli kadýnlarýn büyük kýsmý iþlerini kaybetti. Kadýnlar gelir açýsýndan toplumun en alt seviyelerine itildi. Binlerce Ukraynalý kadýn, ya kadýn tacirleri tarafýndan sömürüldü, ya da gönüllü olarak Batý Avrupa ya gidip seks endüstrisinde þansýný denedi. Uluslararasý Göçmenlik Ofisi ne göre 1988 yýlýnda 420 bin kadýn seks endüstrisinde kullanýlmak üzere ülke dýþýna çýkartýldý da Ukraynalý kadýnlar, AB ülkelerinde göçmen seks iþçisi olarak çalýþan kadýnlar arasýnda ikinci sýraya yerleþti. Böylesine çok göçmen seks iþçisi kadýnýn olmasý, uluslararasý suç çetelerinin ilgisini çekti. Kadýnlar, yurtdýþýna götürülürken borçlandýrýldýðý ve bu borcu suç örgütlerine ödemek için yýllarca çalýþmak zorunda olduklarý için seks endüstrisi yatýrýmcýlar için kârlý bir sektöre dönüþtü. Ukrayna da iþsizlik 2007 ye göre %50 artmýþ durumda. Seks endüstrisi ise büyük gelir imkanlarý sunuyor: Oral seks için 20 dolar dan baþlayan fiyatlar VIP müþteriler için 5 bin dolara kadar çýkabilirken, ortalama fiyatlar dolar arasýnda. Bu koþullar altýnda yaþayan kadýnlarýn seks iþçiliðini çýkýþ yolu olarak görmesi fazla yadýrganmamalý. Ukrayna hükümeti ise seks turizmini ülkeye döviz giriþi olarak görüp önünü kesmek istemiyor yýlýnda turist sayýsý 2006 ya göre %22 artýþ göstererek 23 milyona ulaþýrken, bu rakam 2009 yýlýnda 25 milyona yükseldi. Ülkedeki seks endüstrisinin kârý da bu süreçte iki katýna çýkarak 1 buçuk milyar dolara ulaþtý. Bu para, 2009 yýlýnda ekonominin toparlanmasýnda büyük rol oynadý. Seks turizmi Türkiye deki inþaat sektörü gibi, kendisiyle beraber birçok sektöre para kazandýrýyor. Ülkede fahiþelik yasadýþý olsa da, yasalar uygulanmýyor. Kadýn satýcýlarý polislerle yarý resmi iliþki içinde. Ukrayna nýn küresel pazarda hayatta kalabilmesi, tam da küresel pazarýn talep ettiði gibi sarýþýn, uzun boylu ve beyaz tenli kadýnlarýný piyasa avantajý olarak kullanmasýna baðlý. FEMEN haklý olarak seks endüstrisinin ekonomiye olan pozitif etkisini umursamadan bu endüstrinin topluma olan zararýna ve patolojik etkilerine karþý mücadele yürütüyor. Hutsol a göre, Ukraynalý kadýnlar yurtdýþýnda doðrudan fahiþe olarak algýlanýyorlar. Bu durum, Ukrayna nýn en büyük seks turizmi ülkelerinden biri olmasýyla birleþince, insanlarýn kafasýnda Ukrayna lý kadýnlarla ilgili negatif önyargýlar oluþuyor.

7 19 Haziran 2011 Pazar Pazar 7 FEMEN in yaptýðý bir ankete göre Kiev de yaþ arasýndaki kadýnlarýn üçte ikisi, turistler tarafýndan sokakta fahiþe muamelesi gördüklerini söylüyor. Seks turistlerinin çöp muamelesi yaptýðý sayýsýz kýzla konuþtum. Ýþ sokakta onlara saldýrmaya kadar varabiliyor. Ülkeye çalýþmak ya da öðrenim görmek için gelen yabancýlara sözüm yok, ben ülkeye kadýnlarýmýzý kullanmak için gelenlerden bahsediyorum. Sokakta kýzlara sürekli baðýran çok sayýda genç Türk erkeði grubu var diyor Hutsol. Son eylemleri Rusya nýn Ukrayna kaynaklarýný sömürmesinin protesto edildiði Putin karþýtý bir gösteriydi. Üstsüz FEMEN aktivistleri, ellerinde Bizi sikemezsiniz yazýlý pankartlar taþýdýlar. Bunun çok etkili bir strateji olduðunu düþünen Hustol þöyle söylüyor: Seksi görünüþümüzle insanlarýn dikkatini çekiyoruz ve pankartlara yazdýðýmýz sorunlarý görüyorlar. Ýlerlemek için insanlarýn dikkatini çekip onlarý tartýþtýrmanýz lazým, biz tam olarak bunu yapýyoruz. FEMEN in Ýran da zina suçlamasýyla kadýnlarýn taþlanmasýný protesto eden küresel çapta eylemleri de oldu FEMEN in küresel konularý gündemine almasý küresel medyanýn Ukrayna daki kadýn sorunlarýný görmesine neden oldu, bu da, hükümet üzerinde baský oluþturdu. Ukrayna hükümeti onlarý ciddiye almaya baþladý ama istemedikleri þekilde: Birçok FEMEN aktivisti polis tarafýndan hýrpalandý, tehdit edildi. FEMEN in feminizm dýþý taktikleri tartýþýlabilir; ancak, Ukrayna nýn son derece ataerkil ve demokratik açýdan geliþmemiþ bir ülke olduðunu unutmamak gerekir. FEMEN i Batý ülkelerindeki feminizm standartlarýna göre yargýlamak, onlarýn batýdaki kadýnlarla ayný ekonomik ve politik güce sahip olduðunu varsaymak olur, ki bu da son derece yanlýþtýr. FEMEN in önünde fazla seçenek yok. Onlar ellerinde ne varsa onu kullanmaya çalýþýyorlar. Karie A. Gubbins/William Paterson University Kadýn ve Toplumsal Cinsiyet Araþtýrmalarý Bölümü profesörü. Bu yazý Onur Erem in çevirisiyle Birgün gazetesinde yayýmlanan yazýdan kýsaltýlmýþtýr FEMEN Baþkaný Anna Hutsol'dan Türk erkeklerine: 'Ukraynalý kadýnlarý yalnýzca seks objesi olarak görüyorsanýz gelmeyin. Sizinle savaþýrýz.' "Hemcinslerinize günlük yaþamýnýzýn her dakikasýnda, sokakta, otobüs duraðýnda, metroda açýkça para karþýlýðý seks teklif edenleri görünce sinirleniyorsunuz. Benim karakterim kavgacýdýr. Bunun için savaþmaya karar verdim. Ýnsanlýktan nasibini almamýþ, tamamen hayvani güdülerle yaþayan erkekler ve kadýnlarýmýzý para kazanmak için pazarlayan çetelere öfkeliyim. Çalýþmalarýmýz Ukrayna'ya seks turizmi yapanlarýn yüzde 60'ýnýn Türk, geri kalanýn Yunan, Ýtalyan, Ýngiliz ve Amerikalý olduðunu gösteriyor. Þirketler bayi gezisi adý altýnda müþterilerini buraya seks tatmini için gönderiyor. Bizim amacýmýz kadýnlarý kullanan fuhuþ çetelerine karþý güçlü yasal bariyerler oluþturmak için lobi yapmak. O çeteler kadýný sermaye yapýp kazanýlan paranýn üçte ikisini kendi ceplerine indiriyor. Hükümetimiz býrakýn bunu engellemeyi, turizm reklamlarýnda bile bu durumu körüklüyor. Fuhuþ çetelerine aðýr cezalar öngören yasa tasarýlarý hasýraltý ediliyor. Özellikle ekonomik krizden sonra seks turizminin ülkeye getirdiði paraya daha da muhtaç olundu. Kadýn baþbakanýmýz Timoþenko kadýn elbisesi içinde bir erkek gibi davranýyor. Bugüne kadar kadýn haklarý ile ilgili aðzýndan tek kelime dökülmedi. Parlamentoda kadýn temsilci çok az. Her pazar Kiev'in meydanlarýnda yabancýlarla konuþarak onlarý çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgilendiriyoruz. Türklere veya herhangi bir ulusa yönelik ýrkçý bir tavrýmýz yok ama Türk erkeklerine iki mesajým var. Ukraynalý kadýnlarý yalnýzca bir seks objesi olarak görüyorsanýz buraya gelmeyin. Sizinle savaþýrýz. Ancak Ukraynalý kadýnlarla dünyada her erkek ve kadýn arasýnda olabileceði gibi gerçekten deðerler üzerine kurulu seviyeli bir iliþki yaþýyorsanýz, hoþgeldiniz."(sabah gazetesinde yayýmlanan söyleþiden/20 Nisan 2011) FEMEN Anna Hutsol 25 yaþýnda. Ukrayna'nýn doðusunda Rusya sýnýrýnda küçük bir köyde fakir bir ailenin, alkolik bir babanýn kýzý olarak dünyaya geldi. 14 yaþýnda Kiev'deki teyzesinin yanýna gitti ve üniversite eðitimini tamamladý. Çocukken yaþadýklarý, arkadaþlarýnýn baþýna gelenler onu kadýn haklarýný konusunda mücadele etmeye sevketti. 2008'de önce çevresindekileri daha sonra üniversite öðrencilerini örgütlemekle baþladý iþe. Çýplak ve provokatif eylemleriyle tanýnan FEMEN'in üyelerinin büyük bölümü üniversitede okuyan kadýnlar, örgütün az sayýda erkek üyesi de var. FEMEN bugün yalnýzca seks turizmine ve fuhuþa karþý eylemler yapmýyor, kadýnýn sosyal yaþamda aktif rol almasýna yönelik projelerle de ilgileniyor. Ukrayna'ya seks turizmi için gidenlerin yüzde 60'ýnýn Türk olduðunu tespit ettikten sonra Kiev'deki Türkiye Büyükelçiliði önünde de eylem yapan ve Büyükelçiliðin önüne Türk erkeklerini þikayet eden notlar býrakan FEMEN kadýnlarý geçen Temmuz'dan bu yana Türkçe dahil pek çok dilde 'Ukrayna genelev deðildir' yazýlý sloganlarýyla Kiev'de düzenli olarak ilginç protestolar düzenliyor. Karadeniz'in karþý kýyýsýndaki Ukrayna'nýn kadýnlarý açýsýndan güzellik, milyonlarca erkeðin kendilerine yüklediði 'kolay kadýn' imajýyla aðýr bir yüke dönüþüyor. Buna "dur" demek için mücadele eden FEMEN gösterileriyle hükümeti sýkýþtýrsa da bir yol ayýrýmýna gelmiþ, ya da sonsuza kadar soyunamayacaðýnýn farkýna varmýþ olmalý ki, þimdilerde 2012'de Ukrayna'da düzenlenecek seçimlere kadar partileþerek meclise girmeye hazýrlanýyor.

8 8 Pazar 19 Haziran 2011 Pazar ÝKÝYE AYRILDIK - Crudelius est quam mori semper timere mortem - (Her zaman ölümden korkmak, ölmekten beterdir.) Seneca TC elini yakamýzdan çek ciler TC elini yakamýzdan çekme ciler. Yakasýzlar ortada kaldý. Ýrademizi geri istiyoruz cular Ýrademizin yeri iyidir ciler. Onur ortada kaldý. Evet ciler Hayýr cýlar. Çekimserler ortada kaldý. Girne Ramses istemez ciler Ramsessiz Girne olmaz cýlar. Deliler ortada kaldý. Anavatan cýlar Yavruvatan cýlar. Graso ortada kaldý. Þimdi göç edecek ler Yarýn göç edecek ler. Valiz ortada kaldý. Kýbrýs bayraðý bizimdir ciler O Rum bayraðýdýr cýlar. Direkler ortada kaldý. Sakal-ý Þerif ciler Abbasýn Þerif ciler. Müþteriler ortada kaldý. Çözüm cüler Çözümsüz cüler. Düðüm ortada kaldý. Yurtsever ler Ýþbirlikçi ler. Alýn lekesi ortada kaldý. Federasyoncu lar Konfederasyoncu lar. Ýki uçlu deðnek ortada kaldý. Kapýlar artýrýlsýn cýlar Kapýlar kapatýlsýn cýlar. Özgürlük ortada kaldý. Dolama Dolamayý cýlar Kolbastý cýlar Kemane ortada kaldý.

9 19 Haziran 2011 Pazar Pazar 9 Aydýn Adamoðlu Anýtlarý dikilen ler Mezarlarý bilinmeyen ler Gusbo ortada kaldý. Bunamýþ TMT ciler Tüysüz TMT ciler. Hainlik ortada kaldý. Yaþarken ölmüþ ler Ölmüþken yaþayan lar... Mezarcý ortada kaldý. Dekolte ciler Türban cýlar. Moda ortada kaldý. Birleþikçi ler Ayrýlýkçý lar. Teller ortada kaldý. Asýl Kýbrýslý lar Yerleþik ler. Eþekler ortada kaldý. Varoluþ cular Yokoluþ cular. Þiirler ortada kaldý. Sendikal platform cular Siyasi Parti ciler. Meydan ortada kaldý. Marjinal ler Milliyetçi ler Kurþun ortada kaldý. Emekten yana cýlar Sermayeden yana cýlar. Ekmek ortada kaldý. Son damlamýza kadar cýlar Son onluðumuza kadar cýlar. Lâf ortada kaldý. Gutsuguda lar Lâðým lar. Yaseminler ortada kaldý. Kuzey ciler Güney ciler. Barikat ortada kaldý. Vicdanlarýný hesaplayan lar Cüzdanlarýný hesaplayan lar Ýnsanlýk ortada kaldý...

10 10 Pazar 19 Haziran 2011 Pazar 'Son model Mercedes', 'Biz çok þanslýyýz. Çok þükür ki, arabadan anlamayan araba heveslisi magazin muhabirleri var. Bu sayede asla ve asla eskimeyecek ve hep var olacaðýz dostum' demiþ ve 'BMW marka lüx araç'a göz kýrpmýþ. Her iki araç kahkahalarla gülerken, Heidi de inekleri saðmaktan geliyormuþ Hediye olarak bandana veren CD gördüm. Hemi de çekiliþsiz kurasýz!.cd'yi alýyorsun içinden þakkadak çýkýyor kýrmýzý bandana. Alýyorsun bandanayý takýyorsun kafana. Baþlýyorsun çemkirik rap þarkýlarý söylemeye. Oh ne güzel konsept. Konsept ile konseptsizliði karýþtýrmaya baþladýk. Fabrikasyon üretimlere de konsept olarak tanýmlamaya baþlayan reklamlar ve konsept çocuk odalarýnda yaratýcýlýklarýný konuþturacak çocuklar. Çocuðun ver eline kalemi bak bakalým ne kadar konsept oluyor duvarlar, dolaplar. Iþýklarý yanan formula arabasý þeklinde yataða sahip olan çocuk mutlak suretle kolej sýnavý döneminde çok zorlandýrýlacaktýr. Orada çok test, orada çok deneme sýnavý var. Orada 11 yaþýnda hayattan býkmýþ genç bir yürek var. Orada ýþýklarý yanan minyatür bir Ferrari var. Bir varmýþ, bir yokmuþ. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde 'Son model bir Mercedes' varmýþ. Bu Mercedes bir gün kýrlara gezintiye gitmiþ. Kýrlarda gezerken aniden 'BMW marka lüx araç' ile karþýlaþmýþ. Ýki ezeli rakip her yapmacýk varlýk gibi gayet abartýlý bir þekilde selamlaþmýþ. Beraber gezmiþler. Saðdan soldan, Kýbrýs sorunundan konuþurlarken aniden karþýlarýna 'Ayni' çýkmýþ.üzgün olduðu her halinden belli olan 'Ayni'ye 'Son model Mercedes' sormuþ; 'Neyin var dostum? Hasta mýsýn? Yoksa biz Kýbrýs sorununu konuþurken ironi olarak mý belirdin?' 'Ayni' üzüntülü bir þekilde yere bakarak mýrýldanmýþ; 'Kimisi ayni diyor, kimisi ayný Bu sorun uzun yýllardýr vardý. Ama gazeteler bile benden yavaþ yavaþ vazgeçmeye baþlýyor, yok olabilirim. Ýþte buna üzülüyorum' demiþ. 'BMW marka lüx araç' ile 'Son model Mercedes' bir aðýzdan geçmiþ olsun dileklerini belirtmiþ ve 'Ayni' evine doðru yol almaya baþlamýþ. 'Son model Mercedes', 'Biz çok þanslýyýz. Çok þükür ki, arabadan anlamayan araba heveslisi magazin muhabirleri var. Bu sayede asla ve asla eskimeyecek ve hep var olacaðýz dostum' demiþ ve 'BMW marka lüx araç'a göz kýrpmýþ. Her iki araç kahkahalarla gülerken, Heidi de inekleri saðmaktan geliyormuþ. 4 saat uyku eþittir; sýnýrsýz hayal gücü. Dene, gör. Yalnýz bu sýnýrsýz hayal gücü hemen kalktýðýnýzda olmuyor. Yaklaþýk dakika ýsýnma süresi var. Sonra açýldýkça açýlýyor mübarek.heidi inek saðacaydý tabii, ne iþi var ovalarýn içinde! Eðer 18 yaþ altýndaysan ve annen de bir yeri '-lar, -ler' diye tanýmlýyorsa saðlam "dýrdýr" yoldadýr caným arkadaþým. Bkz. 'Baban iþlesin sen diskolarda gez! Ne iþin var denizlerde her hafta!' Çoðuldan korkacaksýn, tekile yönlendireceksin. 'Kapýdan çýktýktan sonra beni unutacak insanla iþim olmaz' Bir arkadaþ. 'Unutulmaz, unutulmaz yaþadýðýmýz unutulmaz' Mirkelam. 'Unutma eve gelirkan ekmek alasýn' Hayatýn içinden. 40 yaþýna gelmiþ ama mesajcýlýk oynamaktan usanmamýþ insanlarýn yaþam enerjisine ayrý bir saygý duymalýyýz. Mesajcýlýk oynamak hem parmak uçlarýna hasar verir hem akýl saðlýðýna. Çünkü; bu oyunun kuralý bir mesaj atmak ve karþý taraftan bir mesaj bekleyip ona göre yer yer imalý mesaj atmaktýr. Beyin hep çalýþacak asla stand by'a geçmek yok! Mesela direkt olarak 'Seni seviyorum' demek bu oyundan diskalifiye olduðunuz anlamýndadýr. Onun yerine; 'Hmmm acaba ben kimi seviyorum:)' yazmanýz gerekmektedir. Kendi içinde yazýlmamýþ kurallarý olan bu oyunun iki tarafý da mesajlarýn gelme sürelerini dikkate almak zorundadýr. Eðer karþý taraf 20 dakikada cevap verirse ona göre cevap vermeli, kolay lokma olmadýðýný göstermelisin. Karýþýk ve sonucu belirsiz bir oyundur. Ýsmail YK'mýz ve yepyeni albümü müzik marketlerde! Aldýnýz mý? Albümlerdeki eserler býçkýn delikanlý türünde. Psikopat, Çatlatýrým, Sana ne, Gülme Komþuna öne çýkan eserler. Albümün kilit þarkýsý Psikopat'ýn 2:03'den 2:25'e süren uluslararasý mesajý þu þekilde; 'Ruh halime göre istediðim þarkýlarý dinlerimmmm: bazen aorabik (caoomen beyyyyb), bazen hip hop (çekitap hithap), bazen türkü (saz), bazen aröbesk (aðlayan keman), bazen rack muzikk(elektro gitar), biraz klasik (aðlamayan keman)' Ömrü hayatýmda yiyip yiyebileceðim en saðlam kazýðý yaþýnda yedim. Aklýmýzda sürekli olarak arabamýzdan daha fazla nasýl ses çýkarabileceðimiz vardý. Elimize geçen ya da geçmeyen parayla arabamýza hoparlör, subwoofer tarzý ürünler almak ve en gürültülü sesi çýkarmak gibi ulvi bir amaç. Sadece tiz ses veren küçük hoparlörler çýkmýþtý piyasaya, hemen 20 TL alýp takdýrdýk arabalara. Baþýmýz göðe ermiþ, kalitesiz Çin malý hoparlörlerin keyfini sürüyorduk. Ýþte bugünlerde ömrümün ilk Ýstanbul ziyaretinde karþýlaþtým o hoparlörle. Aynýsýydý. Yanýna yaklaþtým. 'Abi bu kaça?' dedim. 'Tane 1,5 iki tanesi 2,5' dedi. Dünyanýn durduðu an iþte o andý. Hemen 20'yi 1,5'a bölecek ve memlekete gelir gelmez tanýdýðým tanýmadýðým herkese olayý anlatacaktým. Herþeyden ümidi kestiðimde, etraf çirkef koktuðunda, herþey hem ayný hem daha kötü geldiðinde gözlerimi kaparým. Uzaklara giderim. Belkýs Akkale'nin ayran satarak zengin olabileceði bir dünya kurarým kendime. O dünyada kendime göre sevimli bir hiyerarþik düzen saðlarým. Herkesin mutlu olduðu bir sistem. Ayran yapmaktan sonsuza kadar zevk alan bir Belkýs Akkale, ayranýn sütünü seve seve veren inekler, ayraný bayýla bayýla içen dünya. Ýþte böyle olsun hayatýmýz. Emlak iþinden deðil, ayrandan zengin olsun isterim. Gözlerimi açtýðýmda herþey o kadar boþlukta kalýyor ki!.. Evet! Yola devam edebilirim. Teþekürler Belkýs, teþekkürler yöre halký.

11 19 Haziran 2011 Pazar Pazar FÝLM... DÜNYAYI SARSAN ON GÜN "Ben Marksist bir öðrenciyim. Sen Lenin'in gerçekten proleter dostu olduðuna inanýyor musun?" Asker caný sýkýlarak, "Evet inanýyorum" dediði anda öðrenci, "Peki, dostum, Lenin'in Almanya'dan kapalý vagon içinde gönderildiðini biliyor musun? Almanya'dan para aldýðýný biliyor musun?" Asker "Orasýný bilmiyorum" diyerek þöyle devam etti: "Ama Lenin benim ve benim gibi basit insanlarýn istediði þeyleri söylüyor. Bak, iki sýnýf var, biri burjuvazi, öteki proleterya. Bir yandan olmayan öte yandadýr." Bazý romanlarda geçen hikâyelerin ihtiþamý ve hayran býrakan yaný karþýsýnda insan, ister istemez hikâyenin gerçekliði konusunda þüpheye düþüyor. Ýþte "Dünyayý Sarsan On Gün" tam da böyle destansý bir hikâyenin anlatýmýdýr 1917 Rusya'sýnda iþçi, köylü ve askerlerin Bolþeviklerin önderliðinde gerçekleþtirdiði Ekim Devrimi'nin bizzat tanýklarýndan olan yazar Jonh Reed bu mücadeleyi kendi deyimiyle mümkün olduðunca bir tarihçi olarak görmeye çalýþtýðýný ifade ediyor. Ancak bu mücadeleye karþý baðýmsýz kalamadýðýný da itiraf ediyor. Sovyet Devrimi'ne dair yazýlmýþ olan en iyi romanlardan biri olan "Dünyayý Sarsan On Gün", gerçekten de, okuyucuya o dünyayý sarsan on günü yeniden yaþatýyor. Oda Yayýnlarý'nýn Türkçe'ye kazandýrdýðý birçok klasik eserden biri olan "Dünyayý Sarsan On Gün" bir solukta okunacak heyecan verici öyküsüyle sizleri bu mücadeleye katýlmaya çaðýrýyor. n Ali Þahin Ýki tane romantizm düþmaný filme rastgeldim. Filmlerdeki kadýnlarýn birini Türkiye'den bir erkek, diðerini Amerika'dan bir erkek bir yerlere çekiyor. Birinde kadýnla erkek ortak çýkarlarýný göz önüne alarak bir gelecek kuruyorlar. Diðerinde ise zaten kadýn en baþýndan erkeðin izinde yürümüþ, onun gölgesinde ezilmiþtir ve gelecekleri de erkeðin istediði doðrultuda mutlu bir imaj çizilerek, erkeðin elleriyle yazýlýyor. Ýki manzara var gözünüzün önünde. Biri Amerika'da geçiyor, diðeri Türkiye'de. Amerika'da geçen 'Water for Elephants' filminde, göçmen bir erkeðin sirk hayatýna girmesi ve orada hayatýnýn kadýnýyla karþýlaþmasýyla baþlýyor. Bu filmde kadýna daha güçlü bir imaj verilerek onun da istekleri ve arzularý olduðu gösteriliyor. Diðer yandan, Türkiye'de çekilen 'Ya Sonra' isimli filmde, erkeðin peþinden gider, statü olarak da erkeðin altýndadýr. 'Ya Sonra' filminde, baþroldeki mimar kadýn, senelerce eþinin istekleri doðrultusunda, o þehirden bu þehire, ya eþi babasýný özlediði için, ya da gittikleri þehire kendisi deðil de eþi alýþamadýðý için oralarý terk ediyorlar. Yýllar böyle geçiyor. En son durak ise Ýstanbul oluyor. Bir mimarlýk þirketinde çalýþan kadýnýn karþýsýna çok önemli bir proje fýrsatý çýkar. Fakat, erkeðin arkadaþ grubu ve onlarýn yarattýðý kargaþa arasýnda kadýnýn hazýrladýðý proje yerle bir olur. Kadýnýn, erkeklere dair yaptýðý analizlerin filmde vurgulandýðýný görsek de, aslýnda kadýn her halükarda erkek egemenliði altýndadýr. Kadýnýn eþinden talep ettiði bazý 'özveriler' isyan olarak sunulur. Kadýna verilen sözler ise fiyaskoyla kapatýlýyor. Ama zaten erkek her þekilde film boyunca kadýný kendi kiþisel 'kýskançlýk' ve 'sahip olma' duygularýndan dolayý kesiyor. Aþaðýlanan, aldatýlan kadýn boþanma davasý açtýðý eþine geri dönüyor. Erkeðin istediði yerde ve istediði þekilde yaþamýný sürdüren çift, kadýný baþýna ne gelirse gelsin herþeye boyun eðen bir karakter olarak çiziyor. Kadýnla erkeðin ortak istekleri doðrultusunda hareket edebileceklerini gösteren 'Water for Elephants' filminin aksine, 'Ya Sonra' filminde "kariyeri, arzularý ve isteklerinden, erkeðin istekleri uðruna vazgeçen" bir kadýn imajý resmediliyor. n Ýlter Yüksel... KÝTAP...

12 seçim sonuçlarý selâ iktidar mezar kazýcý varsayýlan hikâye deðiþti anlatýlan hikâye baþka atfedilen hikâye bambaþka parmak ucunda yürüyen halklar bu kez evde yok postallarýný vura vura kin çýkmýþtýr þiþeden þiþede in yok cin yok define haritasý hiç yok þiþede durduðu gibi durmuyor gazyaðý ve benzin yaz gribi türk'ün barýþ harekatýna benzermiþ öyle dedi gavûr imam bir türlü geçmek bilmez öfke nükseder iþçi sýnýfýnýn lüks tüketim araçlarýndan yýldýzlý 31 bir kadeh buzlu, devrim bekler gibi bekliyor masada masa tahrir masa puerta del sol masa sindagma edip cansever'in masa'sý bitti çýkartýp masaya kapitalisti koyduk mýsýr'ý tunus'u cezayir'i koyduk kürdistan'ý koyduk recep tayyip'i kor gibi yaptýk altýna kaçtý sodom'un yaþanmamýþ günlerini çýkarýp koyduk masa müze oldu öküzün boynuzlarýnda deðil masanýn sýrtýnda dünya elbet çatlayacak masa tahrir masa puerta del sol masa sindagma sindagma'da otobüs beklediðim bir gündü bugün otobüsler gelmiyor mare nostrum da esaslý masaymýþ ha adam çýkardý haritayý masaya koydu harita masada kayboldu

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı