PazaR ÝKÝYE AYRILDIK. Evvel zaman içinde... FEMEN, feminizm ve Ukraynalý kadýnlar... SARSAN. n Faize Özdemirciler. n Aydýn Adamoðlu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PazaR ÝKÝYE AYRILDIK. Evvel zaman içinde... FEMEN, feminizm ve Ukraynalý kadýnlar... SARSAN. n Faize Özdemirciler. n Aydýn Adamoðlu."

Transkript

1 PazaR Cinâyeti gördüm Evvel zaman içinde... ÝKÝYE AYRILDIK Tarih: 19 Haziran 2011YIL: (6) SAYI: (323) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ n Halil Aða n Faize Özdemirciler n Aydýn Adamoðlu BADEM GÖZLÜ ÞAÝR: ZAHRAD n Bülent Tekin Ýki Dünya Ýki Kadýn n Ýlter Yüksel DÜNYAYI SARSAN ON GÜN n Ali Þahin FEMEN, feminizm ve Ukraynalý kadýnlar... n Karie A. Gubbins

2 2 Pazar 19 Haziran 2011 Pazar Suyun kesildiðini, yataðýn kuruduðunu gördüm. Susuz yataklarýn buruþuk rüyalarýný gördüm. Kan'ýn kesildiðini gördüm, kan kesilince kananlarý gördüm. Kan'dan sonra gelen iklimin ne olmadýðýný daðlarýn azami bayraklarýndan, ovalarýn asgari baharlarýndan bildim. Kan kesilince haritanýn kadýn bölgesinde bir iki tepecik belirdi, aynalarda. Ben bunu sularda da gördüm, aynalarda da. Dalalým diyorum artýk birbirimizin yüzündeki çizgilere, modasý geçmiþ birkaç iyilik edinelim kendimize. Çünkü ben suyun ve sözcüklerin ip gibi kesildiðini de gördüm. Dereye dair bir damla su, bahçeye dair bir sokum serinlik aradým tarih kitaplarýnda. 64'ü unuttum. 67'yi tekmeledim. 74'ü tokatladým. Geçmiþi eledim, çocukluðumu astým. Çektim ipini harekâtýn, darbenin, rahatým. Yeni bir dille yürüyorum yaþlýlýða. Çünkü ben cinâyeti gördüm, cinâyeti gördüm. Durdur dedim kendi kendime sözcüklerin israfýný, durdur ki, kendi cümlelerinden firar eden imgeler infilâk etsin. Þiir susmak oldu gördüm, meydan dur oldu gördüm. Pankartýmý serdim, küfürlerimi astým. Paltomu bir daha giymemek üzere kaldýrdým dolaba. Ah ömrüm, dangalak yaz'larýn fuzuli yazý'larý gibi geçip gittin. Ki ben seni hep yollar kapalý uzun bir kýþ gibi düþünmüþtüm, ben seni hep uzak karlý bir akþam vakti, ben seni hep Ferahfeza. Eledim dilimi astým dudaklarýmý tavana. Öpmem seni bir daha ey hayat, beni baðýþlama! Pazar Sahibi: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Editör: Faize ÖZDEMÝRCÝLER Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Matbaa Teknikeri: Bünyamin NAZÝK Görsel Tasarým: Ýlter YÜKSEL & Erdem YORGUNOÐLU Web:

3 19 Haziran 2011 Pazar Pazar 3 Biz aþaðýda imzasý bulunan Kýbrýslý Türkler, ülkemizin tüm üst ve alt yapýlarý olmak üzere baðlayýcý bütün kurumlarýný ve kurum çalýþanlarýný ve buna mukabil seçme/seçilme/yönetme haklarýndan doðacak olan tüm yasama/yürütme/yargý organlarýný yönetmeye talip olduðumuzu bildiririz. Mevcut yapýyý büyük oranda deðiþtirerek devralmaya hazýr olduðumuzu belirtiriz. Bu birikimin, bu deneyimin, bu insan gücünün ve zekâsýnýn bizde olduðuna inandýðýmýzý ve üst yapýda idareyi ele aldýðýmýz ilk andan itibaren 'hiçbir insana' ya da 'hiçbir halka' "elin gerizekâlýlarý' ya da 'beslemeleri' gibi yakýþtýrmalarý yapmayacaðýmýzý þimdiden taahhüt ederiz. Ayrýca, ülkemizi güvenli yarýnlara ulaþtýracaðýmýzý da sözlerimize ekleriz. BASIN BÝLDÝRÝSÝ Kýbrýs, yüzyýllar boyunca, birçok büyük devletlerin Akdeniz'deki 'yüzen yüz güzeli' olarak görülmüþtür. Öyle ki, bu yüzü gören âþýk olmuþ ve adaya doðru dört kulaç yüzmüþtür. Bazýsý yüzmüþ-yüzmüþ kuyruðuna gelmiþtir, bazýsý kuyruðundan çekmiþtir, bazýsý çok çekmiþtir, bazýsý çok çektirmiþtir, fakat hikâyede hep olan "yüz"e olmuþtur. Belki de dünyanýn köþe baþýnda bir yerde bu kadar güzel yüzle pencereye çýkýp bu kadar güzel gülmeye gerek yoktu. Kýbrýs, bu çekiþtirmelerden çokça nasibini almýþ, 1960 yýlýnda 'kuzeyinden güneyine çamaþýr ipiyle birbirine çekilmiþ' ve garantör-emperyalistlerce 'baðlanmýþtýr'. Fakat balkonda durduðu gibi durmuyor demokrasi, zira öyle balkondan demokrasi olmaz, maazallah sen dik durursun da düþen demokrasi olur, öyle bir Aralýk gecesi çamaþýr ipleri kesilerek fena halde kavga dövüþ çýkartýlýr Akdeniz'in balkonunda. Heyhat fakat o da ne ki, ayný güzel yüzün, bir de güney balkonu varmýþ ki, bir ara balkondan balkona ne dedikodular yapardýk, kahve içmeye gelirdi o bize, biz de ona giderdik, sonra sevmediler, yalnýz çamaþýr ipleriyle biledikleri birlikteliði de ðil, balkonlarý da ayýrdýlar birbirinden. Bizi eve kapattýlar. Güneydeki balkonu bir daha görmedik hiç. Ya da belki balkonsuz býraktýlar bir yanýmýzý, balkonsuz ev olur mu hiç? Hiç sokaða çýkamadýk sonra, balkona pimapen yaptýlar, kapattýlar. O da yetmedi, sað olsun garantörüm evin dýþ cephesine 'izolasyon' da yaptýrdý. Ýzolasyonla evimiz þöyle güzelleþti: "Ýki farklý ortam arasýndaki sýcaklýk, nem, ses vb farklýlýk transferini azaltmak veya tamamen durdurmak için yapýlan iþleme, izolasyon (yalýtým) denir." Yalýtýldýk evimizde evimizden; yalýtýldýk balkonumuzda balkonumuzdan. Þimdi aþaðýda imzasý bulunan biz Kýbrýslý Türkler, evimizdeki bütün izolasyonlarýn (yalýtýmlarýn) kaldýrýlmasýný, balkonumuzun pimapenlerinin açýlmasýný, balkondan sokaða bakmayý, güney balkonumuzla yeniden kahve içmeyi istediðimizi bildiririz. Bununla birlikte, bütün öz varlýklarýmýzýn, kültürel deðerlerimizin, maddi ve manevi aidiyetlerimizin sahibi olmaya talip olduðumuzu ayrýca belirtiriz. Bugün, siyasi kararlarla atanan yöneticilerin hatalý uygulamalarý ve özellikle son 50 yýldýr kasýtlý olduðu izlenimi yaratan icraatlarla balkonun durmadan zarara uðratýlarak, hem evden yiyerek hem de evi baþkalarýna 'ev sahibi' yaparak, gerçek ev sahiplerinin ise önceleri kendi evinde 'kiracý' þimdilerde ise 'balkonda yaþamaya' zorlanarak, oradan da artýk 'sokaða atýlmasý' baþgösterdiðinden ve bu baþ artýk gövdeye küçük geldiðinden ve baþýmýzý kaldýrmanýn zamaný çoktan geldi de geçiyor sebebiyle, biz aþaðýda imzasý bulunan Kýbrýslý Türkler ülkemizin her köþesini ve evimizin anahtarýný geri almaya da talip olduðumuzu kamuoyuna bildiririz. Özellikle son zamanlarda yaþanan, KTHY, Elektrik Dairesi, DAÝ ve DAK'ýn özelleþtirilmesi süreci, balkon demokrasisinin deðil balkondan antidemokratik yollarla atýlacaðýmýzýn birer iþareti gibi gelmiþtir. Bu baðlamda yalnýzca sola yönelerek deðil, bütün kitlelere ve teker teker insanlara deðinerek, sol'un 'insan özgüsüne' giderek, baþat bir 'yaþama' hakkýnýn zorlaþmasýndan doðan 'ihtiyaç' ve 'gereklilik' yüzünden 'bütün bu sürece DUR' demek için 'inisiyatif' hakkýmýzý kullanýyoruz. Biz, aþaðýda imzasý bulunan Kýbrýslý Türkler 'bütün bu inisiyatiflerin' ve 'haklarýn' Kýbrýslý Türklere verilmesini talep ediyoruz. Ez cümlemiz 'Bu memleket bizimdir biz yöneteceðiz' þiarýdýr ve katiyetle bir 'baþkaldýrý' olmadýðý gibi 'halklarýn tercihi' meselesidir. Bu baðlamda Kýbrýslý Türklerin birçok alanda gözle görülen yeteneklerinin bu alanda da baþarýya dönüþeceðinden þüphemiz yoktur. Polis teþkilatýndan askeri yapýya devlet kurumlarýndan iktisadi alana kadar bu geniþ yelpazede Kýbrýslý Türklerin en üst kademeye ve makama kadar gelme engelleri ortadan kalktýðýnda da baþarýlý olacaklarýný düþünmekteyiz. Sanattan spora, edebiyattan sinemaya, tiyatrodan turizme, müzikten þiire kadar, Kýbrýslý Türklerin yeri ve konumunun balkondan kendi evine kendi evinden sokaða sokaktan dünyaya açýlmasýndan itibaren yeteneklerini ortaya koyacaðýndan þüphemiz yoktur. Bu baðlamda bütün bu alýnmýþ haklarýmýzýn geri verilmesini talep ediyoruz. Çünkü biz aþaðýda imzasý bulunan Kýbrýslý Türkler ülkemizi her alanda ve mevkide yönetmeye talibiz. Biz bu kurumlarý devralarak, güvenli yarýnlara ulaþtýrmaya hazýrýz. Bu teklifimiz, bugün DAÝ ya da DAK veyahut KTHY ya da Elektrik Dairesi içindir ve esasen bütün özelleþtirmeler bazýnda bundan sonra da herhangi bir 'balkon ihalesi' için geçerlidir. Bu inisiyatife baðlý kalan biz Kýbrýslý Türkler 'balkona' karþý 'evimizi' 'evimize' karþý 'sokaðýmýzý' istiyoruz. Bizim hem kendimize hem de insanlarýmýza (tüm insanlýða ve insanlýðýn tüm güzel insanlarýna) güvenimiz tamdýr. Biz bu güzel insanlýðýn ve insanlarýn ayrýlmaz bir parçasýyýz. Bu parçanýn 'insanlýða katkýsýný saðlamak' için "ayrýmsýzgayrýmsýz" bütün insanlýðýn 'inisiyatife' katký vermesini bekliyoruz. 'Güzel insanlýk'; bu balkon meselesi deðildir, 'bir evin içidýþý meselesi deðildir'; bu 'sokak' bu insanlýðýnsa, bu 'hepimizin' meselesidir. Biz aþaðýda imzasý bulunan Kýbrýslý Türkler 'insanlýðýn bütün güzel yanlarýnýn' desteðini bekliyoruz. Biz balkonumuzu da, evimizi de, sokaðýmýzý da, bütün insanlýðýn 'yaný' olan 'her yanýmýzý' da korumaya hazýr ve kararlýyýz. Ýnsanlýðýn da bu 'yanýmýzýn' birer 'kolu-kanadý' olmasýný istiyoruz. Bütün bunlarýn olabilmesi için gereken her türlü özveride bulunacaðýmýzýn altýný çizer kamuoyuna saygý ile duyururuz. Ali Doðanbay /

4 4 Pazar 19 Haziran 2011 Pazar Bülent TEKÝN BADEM GÖZLÜ ÞAÝR: ZAHRAD Ýstanbul doðumlu bir Ermeni þairidir Zahrad. Asýl adý Zareh Yaldýzcýyan olan Zahrad 10 Mayýs 1924 de Niþantaþý nda doðdu. Küçük yaþta babasýný kaybeden Zahrad a dedesi Levon Vartanyan (Hacý Levon) baktý. Yüzyýlýmýzýn en önemli Ermeni þairlerinden olan Zahrad, sözcükleri çok iyi tanýr, onlarý ulusal ve uluslararasý renklerinde kullanmasýný iyi bilir. Bir söz ustasýdýr Zahrad; sözcüklerinde hep acý/ tatlý yaþamýn býraktýðý canlý izler vardýr: çiçekler arasýndaki erik aðacý Güneþe ve yaðmura dikmiþ gözünü Güneþ ki olduracak meyvasýný Yaðmur ki besleyecek meyvasýný Meyva ki sürdürecek erik aðacýný Aðaç ki çiçekler arasýnda O ben im iþte Sözcükleri istediði yere sürebilen Zahrad onlarla bir komutan-asker iliþkisi içerisindedir: -Sözcükler sözcükler-benim askerlerim sizsiniz- Ben sizi bir bir baðrýma basarým ve tümen tümen Ellerimle dizerim- her þeyin yoluna girdiðini gördüðümde -Nasýlsa hiçbir ordu-hiçbir asker yanlýþ yürümez- Sizi savaþ alanýna sürerim- Savaþýrsýnýz-kale ve burç ele geçirirsiniz utkuyla- Sözcükler sözcükler-benim gözüpek askerlerim- Ben sözcüklerin çýlgýn komutaný-siz olmadan yokum ben Dili kullanma becerisi, sözcük seçimi ve dizilimiyle okuyucuda hayranlýk yaratan Zahrad, geniþ hayal dünyasýyla bir sürrealist (gerçeküstücü) sayýlýr. Onun þiirlerini okurken, o an ý yaþarýz duyguyla: meyva ki güneþ kokar Usulcana erir aðzýnda bir an emip de çekirdeðini Ya yere atarsýn ya da denize O çekirdek ki mutlu O ben im iþte Yazdýðý þiirlerde zaman zaman tanýdýk bir öyküyü anlatýr ve izleði kara bir mizahtýr aslýnda: Dört koyundular Ýlkini kestiler önce Ýkincisini haklarken tam Kaçmayý denedi üçüncüsü On metre gitmedi Enselediler Ben o üçüncüsünün etinden yedim Yaþam tadý vardý Toplumcu gerçekçi olmamasýna raðmen, þiirlerinde verdiði mesaj, günümüz dünyasýnda ýrkçý ve emperyalist iþgalcilere karþý savaþan uluslarýn onur mücadelesini anlatýr gibidir. Mizahý çok iyi yapar Zahrad, kendi özgeçmiþini anlatýrken bile: Ben geceleri yataðýmý ýslatýrdým Çocukluk anýlarýmda bir bu var Baþarmýþým yaþamayý Geceleri ýslatmadan yataðýmý Fakültede Neþter attýk kadavraya inceden inceye Fakat ben insaný tam tanýyamadým ki çaktýn dediler sýnav sonrasý Zahrad kendi ile ilgili mizahtan kaçmazken, sözünü sakýnmadan söyler: Mahallenin velediyim bilirim öyle tak eder ki canýnýza öyle fitili almýþ basarsýnýz ki kalayý bi pirelenmeyegörün benden hiç dinlemez bozarsýnýz façamý Mahallenin velediyim yine de çaldýðýnýzda kapýnýzý görürüm ki iyiye yorarsýnýz hep umutlarla coþkularla hummalý kim bu diye bi hoþ koyarsýnýz kapýya o umut ve o düþ aný o kýsacýk ýsýtýr

5 19 Haziran 2011 Pazar Pazar 5 çiçekler arasýndaki erik aðacý Güneþe ve yaðmura dikmiþ gözünü Güneþ ki olduracak meyvasýný Yaðmur ki besleyecek meyvasýný Meyva ki sürdürecek erik aðacýný Aðaç ki çiçekler arasýnda O ben im iþte tekdüze yaþantýnýzý mahallenin velediyim bana borçlusunuz siz o hazzý Týp Fakültesi ni yarým býrakan Zahrad, Ermeni Edebiyatý nýn önemli þairlerinden biri oldu; içtenliðin, alçakgönüllülüðün ve özgürlüðün þairi: Oysa baþkalarý fýrtýna Ben rüzgârlarýn en küçüðü nefes Nefes ki cýlýz tükeniverir Varmadan denizlerden esen rüzgâra Oysa baþkalarý okyanus Ben denizlerin en küçüðü damla Damla ki buharlaþýr kaybolur Varamadan deniz suyuna Oysa baþkalarý masmavi gökyüzü Ben sevdiðime bir huzme ýþýk Ben sevdiðime bir damla gözyaþý Ben sevdiðime bir nefes sevgi ýlýk Þiirlerinde metafiziðe de yer veren Zahrad, ölümü betimlerken bile mizah yapar: Kürek kürek toprak dökerler toprak deðil unutmuþluk dökerler topraðýn altýnda yalnýz kalýrsýn üzerinde nasýl yalnýzsan Ölümü çok anar Zahrad kimi zaman yengeç kýlýðýnda: Yengeç su senin (kendin olduðunu sandýðýn) kabuðunun içindeki peltemsi sývý bir gün dýþarý dökülecek göçüverip gidecek ruhun karýþacak suya yosuna kýyýda bomboþ kalacak kabuðun devinimsiz sensiz ölümü anar-belki de en doðrusu olarak--doðumgünüyle beraber: Nasýlsa bir gün de bir rüzgâr esecek delice Bütün bu mumlar sönecek daðýlacaklar uzayda Orada ne mum yaþar ne siz ne Zahrad Ýstanbullu Ermeni þair Zahrad ýn 23 dile çevrilen þiirleri yüksek bir estetik ve zenginlik taþýr, bir o kadar da sadedir. bu þiirler bir dil sevdasý taþýrlar týpký dil için yazýlmýþ güzellemeler gibi. Ziya Ormancýoðlu

6 6 Pazar 19 Haziran 2011 Pazar FEMEN, feminizm ve Ukraynalý kadýnlar... Karie A. Gubbins 2008 yýlýnda yüksekokul öðrencisi kadýnlardan oluþan FEMEN, öncelikli hedefini Ukrayna toplumunu, Ukrayna kadýnlarýný etkileyen akut sosyal sorunlara tepki vermek olarak belirledi. Gündemlerinde ilk sýrayý alan konu Ukrayna da, son yýllarda büyük artýþ gösteren Batýlý seks turizmi ve hükümetin bu olgu karþýsýndaki kayýtsýzlýðý. FEMEN in en sýk kullandýðý slogan Ukrayna bir genelev deðildir! FEMEN in duruþunu tartýþmalý hale getiren ise eylemlerinde çýplaklýðý veya provokatif kýyafetleri kullanmasý. Bu sayede hem ulusal medyanýn, hem uluslararasý medyanýn dikkatini çektiler. FEMEN in bu taktikleri birçok kadýn organizasyonu tarafýndan feminizm dýþý olarak etiketlendi. Varþova daki Women s Rights Center dan Urszule Nowakowska ya göre eðer bir ülkede feminizme negatif bir yaklaþým varsa, provokatif yöntemler bu negatif yaklaþýmý pekiþtirir. FEMEN in kendisi de feminist etiketini reddediyor. Grubun lideri Anna Hutsol a FEMEN in feminist bir örgüt olup olmadýðýný sorduðumda Biz erotizmi kullanýyoruz. Bu feminizm tarafýndan onaylanmayacak bir yaklaþýmdýr demiþti. Baþlangýçta yerel bir kadýn hareketi olan FEMEN in böyle büyük yanký uyandýracaðýný ve hükümeti tehdit eder hale geleceðini kimse öngörmemiþti. FEMEN 2 yýl içinde 300 aktiviste ve internet aracýlýðýyla çoðu öðrenci 25 bin kiþilik bir tabana ulaþtý. Siyasi açýdan baðýmsýz olan FEMEN in, finansal kaynaklarý üyelik baðýþlarý ve Avrupa çapýnda diðer örgütlerden gelen yardýmlar. FEMEN ilk gösterilerinden birini Haziran 2008 de gerçekleþtirdi. Batýlý seks turizmini protesto etmek amacýyla 8 tane yarý çýplak kadýn öðrenci ve kadýn satýcýsý gibi giyinmiþ bir dizi erkek balet ile gerçekleþtirilen gösteri ülke çapýnda ses getirmiþ, neo-liberal ekonomik küreselleþmenin topluma olan etkisini gündeme taþýmayý baþarmýþtý. Özellikle Ýsrail ve Türkiye den gelen seks turizmi talebi ve ekonomisi 90 lardan beri toparlanamayan Ukrayna da kadýnlarýn yeterli geliri elde edememeleri seks turizminin temellerini kuvvetlendiriyor. Ülkenin para biriminin dolar ve euro karþýsýnda deðer kaybetmesi ve gevþek vize uygulamalarý da diðer etkenler. Genç kadýnlarýn zor ekonomik koþullar altýnda ayakta kalabilmek fazla seçenekleri olmuyor ve kendi istekleriyle fahiþelik yapmaya karar veriyorlar. Kadýnlarýn bu kararý verme nedenlerinin baþýnda öðrenim hayatlarýný finanse edebilmek yatýyor. Bu, BM yardým örgütlerine göre tehditle yürüyen bir sektör olmaktan çýkýp, kadýnlarýn çaresiz bir þekilde gönüllü olarak katýldýklarý bir sektöre dönüþmüþ durumda. Aktivist Vandana Shiva kadýnlarýn içine düþtüðü bu çýkmazý küreselleþmenin çifte faþizmi olarak adlandýrýyor. Ukrayna hükümeti de kadýnlarýný küresel pazarda avantaj olarak kullanýyor. Çoðu eski Doðu Bloðu ülkesinde olduðu gibi, Ukrayna da da demokratikleþmek için küresel kapitalizme kapýlarý tamamen açmak gerektiði düþünülüyordu. Planlý ekonomiden pazar ekonomisine geçiþ sürecinde ekonomik ve siyasal istikrarsýzlýk zirve yaptý. Ekonomi tökezleyince IMF den milyarlarca dolar borç almak zorunda kalan hükümet, bu kurumun emrettiði özelleþtirmelere aðýrlýk vermek zorunda kaldý. Kamu sektörünün özel sektöre aktarýlmasý sýrasýnda suç örgütleri büyüdü. Fahiþelik, pornografi ve kadýn trafiðini içeren yeraltý ekonomisi gayrý safi yurtiçi hasýlanýn %12 sinden %46 ya yükseldi. Yoksulluk oraný %26 ya, iþsizlik %25 e yükselirken hayat standartlarý görülmemiþ seviyelere düþtü yýlýnda Turuncu Devrim diye adlandýrýlan ve seçim hileleriyle yolsuzluklarý hedef alan protestolar sonucunda seçimler yapýlmýþtý. Alexexander Motyl e göre FEMEN, Turuncu Devrim in entelektüel ve kültürel tohumlarýný atan hareketlerin arasýnda önemli bir yere sahip. Ülkedeki istikrarsýzlýklarýn en büyük maðduru olan ve fahiþelikten baþka gelir imkaný kalmayan kadýnlarýn sansasyonel eylemler yapmasý toplumun diðer kesimlerine cesaret verdi. Neoliberal ekonomik politikalar sonucunda eðitimli kadýnlarýn büyük kýsmý iþlerini kaybetti. Kadýnlar gelir açýsýndan toplumun en alt seviyelerine itildi. Binlerce Ukraynalý kadýn, ya kadýn tacirleri tarafýndan sömürüldü, ya da gönüllü olarak Batý Avrupa ya gidip seks endüstrisinde þansýný denedi. Uluslararasý Göçmenlik Ofisi ne göre 1988 yýlýnda 420 bin kadýn seks endüstrisinde kullanýlmak üzere ülke dýþýna çýkartýldý da Ukraynalý kadýnlar, AB ülkelerinde göçmen seks iþçisi olarak çalýþan kadýnlar arasýnda ikinci sýraya yerleþti. Böylesine çok göçmen seks iþçisi kadýnýn olmasý, uluslararasý suç çetelerinin ilgisini çekti. Kadýnlar, yurtdýþýna götürülürken borçlandýrýldýðý ve bu borcu suç örgütlerine ödemek için yýllarca çalýþmak zorunda olduklarý için seks endüstrisi yatýrýmcýlar için kârlý bir sektöre dönüþtü. Ukrayna da iþsizlik 2007 ye göre %50 artmýþ durumda. Seks endüstrisi ise büyük gelir imkanlarý sunuyor: Oral seks için 20 dolar dan baþlayan fiyatlar VIP müþteriler için 5 bin dolara kadar çýkabilirken, ortalama fiyatlar dolar arasýnda. Bu koþullar altýnda yaþayan kadýnlarýn seks iþçiliðini çýkýþ yolu olarak görmesi fazla yadýrganmamalý. Ukrayna hükümeti ise seks turizmini ülkeye döviz giriþi olarak görüp önünü kesmek istemiyor yýlýnda turist sayýsý 2006 ya göre %22 artýþ göstererek 23 milyona ulaþýrken, bu rakam 2009 yýlýnda 25 milyona yükseldi. Ülkedeki seks endüstrisinin kârý da bu süreçte iki katýna çýkarak 1 buçuk milyar dolara ulaþtý. Bu para, 2009 yýlýnda ekonominin toparlanmasýnda büyük rol oynadý. Seks turizmi Türkiye deki inþaat sektörü gibi, kendisiyle beraber birçok sektöre para kazandýrýyor. Ülkede fahiþelik yasadýþý olsa da, yasalar uygulanmýyor. Kadýn satýcýlarý polislerle yarý resmi iliþki içinde. Ukrayna nýn küresel pazarda hayatta kalabilmesi, tam da küresel pazarýn talep ettiði gibi sarýþýn, uzun boylu ve beyaz tenli kadýnlarýný piyasa avantajý olarak kullanmasýna baðlý. FEMEN haklý olarak seks endüstrisinin ekonomiye olan pozitif etkisini umursamadan bu endüstrinin topluma olan zararýna ve patolojik etkilerine karþý mücadele yürütüyor. Hutsol a göre, Ukraynalý kadýnlar yurtdýþýnda doðrudan fahiþe olarak algýlanýyorlar. Bu durum, Ukrayna nýn en büyük seks turizmi ülkelerinden biri olmasýyla birleþince, insanlarýn kafasýnda Ukrayna lý kadýnlarla ilgili negatif önyargýlar oluþuyor.

7 19 Haziran 2011 Pazar Pazar 7 FEMEN in yaptýðý bir ankete göre Kiev de yaþ arasýndaki kadýnlarýn üçte ikisi, turistler tarafýndan sokakta fahiþe muamelesi gördüklerini söylüyor. Seks turistlerinin çöp muamelesi yaptýðý sayýsýz kýzla konuþtum. Ýþ sokakta onlara saldýrmaya kadar varabiliyor. Ülkeye çalýþmak ya da öðrenim görmek için gelen yabancýlara sözüm yok, ben ülkeye kadýnlarýmýzý kullanmak için gelenlerden bahsediyorum. Sokakta kýzlara sürekli baðýran çok sayýda genç Türk erkeði grubu var diyor Hutsol. Son eylemleri Rusya nýn Ukrayna kaynaklarýný sömürmesinin protesto edildiði Putin karþýtý bir gösteriydi. Üstsüz FEMEN aktivistleri, ellerinde Bizi sikemezsiniz yazýlý pankartlar taþýdýlar. Bunun çok etkili bir strateji olduðunu düþünen Hustol þöyle söylüyor: Seksi görünüþümüzle insanlarýn dikkatini çekiyoruz ve pankartlara yazdýðýmýz sorunlarý görüyorlar. Ýlerlemek için insanlarýn dikkatini çekip onlarý tartýþtýrmanýz lazým, biz tam olarak bunu yapýyoruz. FEMEN in Ýran da zina suçlamasýyla kadýnlarýn taþlanmasýný protesto eden küresel çapta eylemleri de oldu FEMEN in küresel konularý gündemine almasý küresel medyanýn Ukrayna daki kadýn sorunlarýný görmesine neden oldu, bu da, hükümet üzerinde baský oluþturdu. Ukrayna hükümeti onlarý ciddiye almaya baþladý ama istemedikleri þekilde: Birçok FEMEN aktivisti polis tarafýndan hýrpalandý, tehdit edildi. FEMEN in feminizm dýþý taktikleri tartýþýlabilir; ancak, Ukrayna nýn son derece ataerkil ve demokratik açýdan geliþmemiþ bir ülke olduðunu unutmamak gerekir. FEMEN i Batý ülkelerindeki feminizm standartlarýna göre yargýlamak, onlarýn batýdaki kadýnlarla ayný ekonomik ve politik güce sahip olduðunu varsaymak olur, ki bu da son derece yanlýþtýr. FEMEN in önünde fazla seçenek yok. Onlar ellerinde ne varsa onu kullanmaya çalýþýyorlar. Karie A. Gubbins/William Paterson University Kadýn ve Toplumsal Cinsiyet Araþtýrmalarý Bölümü profesörü. Bu yazý Onur Erem in çevirisiyle Birgün gazetesinde yayýmlanan yazýdan kýsaltýlmýþtýr FEMEN Baþkaný Anna Hutsol'dan Türk erkeklerine: 'Ukraynalý kadýnlarý yalnýzca seks objesi olarak görüyorsanýz gelmeyin. Sizinle savaþýrýz.' "Hemcinslerinize günlük yaþamýnýzýn her dakikasýnda, sokakta, otobüs duraðýnda, metroda açýkça para karþýlýðý seks teklif edenleri görünce sinirleniyorsunuz. Benim karakterim kavgacýdýr. Bunun için savaþmaya karar verdim. Ýnsanlýktan nasibini almamýþ, tamamen hayvani güdülerle yaþayan erkekler ve kadýnlarýmýzý para kazanmak için pazarlayan çetelere öfkeliyim. Çalýþmalarýmýz Ukrayna'ya seks turizmi yapanlarýn yüzde 60'ýnýn Türk, geri kalanýn Yunan, Ýtalyan, Ýngiliz ve Amerikalý olduðunu gösteriyor. Þirketler bayi gezisi adý altýnda müþterilerini buraya seks tatmini için gönderiyor. Bizim amacýmýz kadýnlarý kullanan fuhuþ çetelerine karþý güçlü yasal bariyerler oluþturmak için lobi yapmak. O çeteler kadýný sermaye yapýp kazanýlan paranýn üçte ikisini kendi ceplerine indiriyor. Hükümetimiz býrakýn bunu engellemeyi, turizm reklamlarýnda bile bu durumu körüklüyor. Fuhuþ çetelerine aðýr cezalar öngören yasa tasarýlarý hasýraltý ediliyor. Özellikle ekonomik krizden sonra seks turizminin ülkeye getirdiði paraya daha da muhtaç olundu. Kadýn baþbakanýmýz Timoþenko kadýn elbisesi içinde bir erkek gibi davranýyor. Bugüne kadar kadýn haklarý ile ilgili aðzýndan tek kelime dökülmedi. Parlamentoda kadýn temsilci çok az. Her pazar Kiev'in meydanlarýnda yabancýlarla konuþarak onlarý çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgilendiriyoruz. Türklere veya herhangi bir ulusa yönelik ýrkçý bir tavrýmýz yok ama Türk erkeklerine iki mesajým var. Ukraynalý kadýnlarý yalnýzca bir seks objesi olarak görüyorsanýz buraya gelmeyin. Sizinle savaþýrýz. Ancak Ukraynalý kadýnlarla dünyada her erkek ve kadýn arasýnda olabileceði gibi gerçekten deðerler üzerine kurulu seviyeli bir iliþki yaþýyorsanýz, hoþgeldiniz."(sabah gazetesinde yayýmlanan söyleþiden/20 Nisan 2011) FEMEN Anna Hutsol 25 yaþýnda. Ukrayna'nýn doðusunda Rusya sýnýrýnda küçük bir köyde fakir bir ailenin, alkolik bir babanýn kýzý olarak dünyaya geldi. 14 yaþýnda Kiev'deki teyzesinin yanýna gitti ve üniversite eðitimini tamamladý. Çocukken yaþadýklarý, arkadaþlarýnýn baþýna gelenler onu kadýn haklarýný konusunda mücadele etmeye sevketti. 2008'de önce çevresindekileri daha sonra üniversite öðrencilerini örgütlemekle baþladý iþe. Çýplak ve provokatif eylemleriyle tanýnan FEMEN'in üyelerinin büyük bölümü üniversitede okuyan kadýnlar, örgütün az sayýda erkek üyesi de var. FEMEN bugün yalnýzca seks turizmine ve fuhuþa karþý eylemler yapmýyor, kadýnýn sosyal yaþamda aktif rol almasýna yönelik projelerle de ilgileniyor. Ukrayna'ya seks turizmi için gidenlerin yüzde 60'ýnýn Türk olduðunu tespit ettikten sonra Kiev'deki Türkiye Büyükelçiliði önünde de eylem yapan ve Büyükelçiliðin önüne Türk erkeklerini þikayet eden notlar býrakan FEMEN kadýnlarý geçen Temmuz'dan bu yana Türkçe dahil pek çok dilde 'Ukrayna genelev deðildir' yazýlý sloganlarýyla Kiev'de düzenli olarak ilginç protestolar düzenliyor. Karadeniz'in karþý kýyýsýndaki Ukrayna'nýn kadýnlarý açýsýndan güzellik, milyonlarca erkeðin kendilerine yüklediði 'kolay kadýn' imajýyla aðýr bir yüke dönüþüyor. Buna "dur" demek için mücadele eden FEMEN gösterileriyle hükümeti sýkýþtýrsa da bir yol ayýrýmýna gelmiþ, ya da sonsuza kadar soyunamayacaðýnýn farkýna varmýþ olmalý ki, þimdilerde 2012'de Ukrayna'da düzenlenecek seçimlere kadar partileþerek meclise girmeye hazýrlanýyor.

8 8 Pazar 19 Haziran 2011 Pazar ÝKÝYE AYRILDIK - Crudelius est quam mori semper timere mortem - (Her zaman ölümden korkmak, ölmekten beterdir.) Seneca TC elini yakamýzdan çek ciler TC elini yakamýzdan çekme ciler. Yakasýzlar ortada kaldý. Ýrademizi geri istiyoruz cular Ýrademizin yeri iyidir ciler. Onur ortada kaldý. Evet ciler Hayýr cýlar. Çekimserler ortada kaldý. Girne Ramses istemez ciler Ramsessiz Girne olmaz cýlar. Deliler ortada kaldý. Anavatan cýlar Yavruvatan cýlar. Graso ortada kaldý. Þimdi göç edecek ler Yarýn göç edecek ler. Valiz ortada kaldý. Kýbrýs bayraðý bizimdir ciler O Rum bayraðýdýr cýlar. Direkler ortada kaldý. Sakal-ý Þerif ciler Abbasýn Þerif ciler. Müþteriler ortada kaldý. Çözüm cüler Çözümsüz cüler. Düðüm ortada kaldý. Yurtsever ler Ýþbirlikçi ler. Alýn lekesi ortada kaldý. Federasyoncu lar Konfederasyoncu lar. Ýki uçlu deðnek ortada kaldý. Kapýlar artýrýlsýn cýlar Kapýlar kapatýlsýn cýlar. Özgürlük ortada kaldý. Dolama Dolamayý cýlar Kolbastý cýlar Kemane ortada kaldý.

9 19 Haziran 2011 Pazar Pazar 9 Aydýn Adamoðlu Anýtlarý dikilen ler Mezarlarý bilinmeyen ler Gusbo ortada kaldý. Bunamýþ TMT ciler Tüysüz TMT ciler. Hainlik ortada kaldý. Yaþarken ölmüþ ler Ölmüþken yaþayan lar... Mezarcý ortada kaldý. Dekolte ciler Türban cýlar. Moda ortada kaldý. Birleþikçi ler Ayrýlýkçý lar. Teller ortada kaldý. Asýl Kýbrýslý lar Yerleþik ler. Eþekler ortada kaldý. Varoluþ cular Yokoluþ cular. Þiirler ortada kaldý. Sendikal platform cular Siyasi Parti ciler. Meydan ortada kaldý. Marjinal ler Milliyetçi ler Kurþun ortada kaldý. Emekten yana cýlar Sermayeden yana cýlar. Ekmek ortada kaldý. Son damlamýza kadar cýlar Son onluðumuza kadar cýlar. Lâf ortada kaldý. Gutsuguda lar Lâðým lar. Yaseminler ortada kaldý. Kuzey ciler Güney ciler. Barikat ortada kaldý. Vicdanlarýný hesaplayan lar Cüzdanlarýný hesaplayan lar Ýnsanlýk ortada kaldý...

10 10 Pazar 19 Haziran 2011 Pazar 'Son model Mercedes', 'Biz çok þanslýyýz. Çok þükür ki, arabadan anlamayan araba heveslisi magazin muhabirleri var. Bu sayede asla ve asla eskimeyecek ve hep var olacaðýz dostum' demiþ ve 'BMW marka lüx araç'a göz kýrpmýþ. Her iki araç kahkahalarla gülerken, Heidi de inekleri saðmaktan geliyormuþ Hediye olarak bandana veren CD gördüm. Hemi de çekiliþsiz kurasýz!.cd'yi alýyorsun içinden þakkadak çýkýyor kýrmýzý bandana. Alýyorsun bandanayý takýyorsun kafana. Baþlýyorsun çemkirik rap þarkýlarý söylemeye. Oh ne güzel konsept. Konsept ile konseptsizliði karýþtýrmaya baþladýk. Fabrikasyon üretimlere de konsept olarak tanýmlamaya baþlayan reklamlar ve konsept çocuk odalarýnda yaratýcýlýklarýný konuþturacak çocuklar. Çocuðun ver eline kalemi bak bakalým ne kadar konsept oluyor duvarlar, dolaplar. Iþýklarý yanan formula arabasý þeklinde yataða sahip olan çocuk mutlak suretle kolej sýnavý döneminde çok zorlandýrýlacaktýr. Orada çok test, orada çok deneme sýnavý var. Orada 11 yaþýnda hayattan býkmýþ genç bir yürek var. Orada ýþýklarý yanan minyatür bir Ferrari var. Bir varmýþ, bir yokmuþ. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde 'Son model bir Mercedes' varmýþ. Bu Mercedes bir gün kýrlara gezintiye gitmiþ. Kýrlarda gezerken aniden 'BMW marka lüx araç' ile karþýlaþmýþ. Ýki ezeli rakip her yapmacýk varlýk gibi gayet abartýlý bir þekilde selamlaþmýþ. Beraber gezmiþler. Saðdan soldan, Kýbrýs sorunundan konuþurlarken aniden karþýlarýna 'Ayni' çýkmýþ.üzgün olduðu her halinden belli olan 'Ayni'ye 'Son model Mercedes' sormuþ; 'Neyin var dostum? Hasta mýsýn? Yoksa biz Kýbrýs sorununu konuþurken ironi olarak mý belirdin?' 'Ayni' üzüntülü bir þekilde yere bakarak mýrýldanmýþ; 'Kimisi ayni diyor, kimisi ayný Bu sorun uzun yýllardýr vardý. Ama gazeteler bile benden yavaþ yavaþ vazgeçmeye baþlýyor, yok olabilirim. Ýþte buna üzülüyorum' demiþ. 'BMW marka lüx araç' ile 'Son model Mercedes' bir aðýzdan geçmiþ olsun dileklerini belirtmiþ ve 'Ayni' evine doðru yol almaya baþlamýþ. 'Son model Mercedes', 'Biz çok þanslýyýz. Çok þükür ki, arabadan anlamayan araba heveslisi magazin muhabirleri var. Bu sayede asla ve asla eskimeyecek ve hep var olacaðýz dostum' demiþ ve 'BMW marka lüx araç'a göz kýrpmýþ. Her iki araç kahkahalarla gülerken, Heidi de inekleri saðmaktan geliyormuþ. 4 saat uyku eþittir; sýnýrsýz hayal gücü. Dene, gör. Yalnýz bu sýnýrsýz hayal gücü hemen kalktýðýnýzda olmuyor. Yaklaþýk dakika ýsýnma süresi var. Sonra açýldýkça açýlýyor mübarek.heidi inek saðacaydý tabii, ne iþi var ovalarýn içinde! Eðer 18 yaþ altýndaysan ve annen de bir yeri '-lar, -ler' diye tanýmlýyorsa saðlam "dýrdýr" yoldadýr caným arkadaþým. Bkz. 'Baban iþlesin sen diskolarda gez! Ne iþin var denizlerde her hafta!' Çoðuldan korkacaksýn, tekile yönlendireceksin. 'Kapýdan çýktýktan sonra beni unutacak insanla iþim olmaz' Bir arkadaþ. 'Unutulmaz, unutulmaz yaþadýðýmýz unutulmaz' Mirkelam. 'Unutma eve gelirkan ekmek alasýn' Hayatýn içinden. 40 yaþýna gelmiþ ama mesajcýlýk oynamaktan usanmamýþ insanlarýn yaþam enerjisine ayrý bir saygý duymalýyýz. Mesajcýlýk oynamak hem parmak uçlarýna hasar verir hem akýl saðlýðýna. Çünkü; bu oyunun kuralý bir mesaj atmak ve karþý taraftan bir mesaj bekleyip ona göre yer yer imalý mesaj atmaktýr. Beyin hep çalýþacak asla stand by'a geçmek yok! Mesela direkt olarak 'Seni seviyorum' demek bu oyundan diskalifiye olduðunuz anlamýndadýr. Onun yerine; 'Hmmm acaba ben kimi seviyorum:)' yazmanýz gerekmektedir. Kendi içinde yazýlmamýþ kurallarý olan bu oyunun iki tarafý da mesajlarýn gelme sürelerini dikkate almak zorundadýr. Eðer karþý taraf 20 dakikada cevap verirse ona göre cevap vermeli, kolay lokma olmadýðýný göstermelisin. Karýþýk ve sonucu belirsiz bir oyundur. Ýsmail YK'mýz ve yepyeni albümü müzik marketlerde! Aldýnýz mý? Albümlerdeki eserler býçkýn delikanlý türünde. Psikopat, Çatlatýrým, Sana ne, Gülme Komþuna öne çýkan eserler. Albümün kilit þarkýsý Psikopat'ýn 2:03'den 2:25'e süren uluslararasý mesajý þu þekilde; 'Ruh halime göre istediðim þarkýlarý dinlerimmmm: bazen aorabik (caoomen beyyyyb), bazen hip hop (çekitap hithap), bazen türkü (saz), bazen aröbesk (aðlayan keman), bazen rack muzikk(elektro gitar), biraz klasik (aðlamayan keman)' Ömrü hayatýmda yiyip yiyebileceðim en saðlam kazýðý yaþýnda yedim. Aklýmýzda sürekli olarak arabamýzdan daha fazla nasýl ses çýkarabileceðimiz vardý. Elimize geçen ya da geçmeyen parayla arabamýza hoparlör, subwoofer tarzý ürünler almak ve en gürültülü sesi çýkarmak gibi ulvi bir amaç. Sadece tiz ses veren küçük hoparlörler çýkmýþtý piyasaya, hemen 20 TL alýp takdýrdýk arabalara. Baþýmýz göðe ermiþ, kalitesiz Çin malý hoparlörlerin keyfini sürüyorduk. Ýþte bugünlerde ömrümün ilk Ýstanbul ziyaretinde karþýlaþtým o hoparlörle. Aynýsýydý. Yanýna yaklaþtým. 'Abi bu kaça?' dedim. 'Tane 1,5 iki tanesi 2,5' dedi. Dünyanýn durduðu an iþte o andý. Hemen 20'yi 1,5'a bölecek ve memlekete gelir gelmez tanýdýðým tanýmadýðým herkese olayý anlatacaktým. Herþeyden ümidi kestiðimde, etraf çirkef koktuðunda, herþey hem ayný hem daha kötü geldiðinde gözlerimi kaparým. Uzaklara giderim. Belkýs Akkale'nin ayran satarak zengin olabileceði bir dünya kurarým kendime. O dünyada kendime göre sevimli bir hiyerarþik düzen saðlarým. Herkesin mutlu olduðu bir sistem. Ayran yapmaktan sonsuza kadar zevk alan bir Belkýs Akkale, ayranýn sütünü seve seve veren inekler, ayraný bayýla bayýla içen dünya. Ýþte böyle olsun hayatýmýz. Emlak iþinden deðil, ayrandan zengin olsun isterim. Gözlerimi açtýðýmda herþey o kadar boþlukta kalýyor ki!.. Evet! Yola devam edebilirim. Teþekürler Belkýs, teþekkürler yöre halký.

11 19 Haziran 2011 Pazar Pazar FÝLM... DÜNYAYI SARSAN ON GÜN "Ben Marksist bir öðrenciyim. Sen Lenin'in gerçekten proleter dostu olduðuna inanýyor musun?" Asker caný sýkýlarak, "Evet inanýyorum" dediði anda öðrenci, "Peki, dostum, Lenin'in Almanya'dan kapalý vagon içinde gönderildiðini biliyor musun? Almanya'dan para aldýðýný biliyor musun?" Asker "Orasýný bilmiyorum" diyerek þöyle devam etti: "Ama Lenin benim ve benim gibi basit insanlarýn istediði þeyleri söylüyor. Bak, iki sýnýf var, biri burjuvazi, öteki proleterya. Bir yandan olmayan öte yandadýr." Bazý romanlarda geçen hikâyelerin ihtiþamý ve hayran býrakan yaný karþýsýnda insan, ister istemez hikâyenin gerçekliði konusunda þüpheye düþüyor. Ýþte "Dünyayý Sarsan On Gün" tam da böyle destansý bir hikâyenin anlatýmýdýr 1917 Rusya'sýnda iþçi, köylü ve askerlerin Bolþeviklerin önderliðinde gerçekleþtirdiði Ekim Devrimi'nin bizzat tanýklarýndan olan yazar Jonh Reed bu mücadeleyi kendi deyimiyle mümkün olduðunca bir tarihçi olarak görmeye çalýþtýðýný ifade ediyor. Ancak bu mücadeleye karþý baðýmsýz kalamadýðýný da itiraf ediyor. Sovyet Devrimi'ne dair yazýlmýþ olan en iyi romanlardan biri olan "Dünyayý Sarsan On Gün", gerçekten de, okuyucuya o dünyayý sarsan on günü yeniden yaþatýyor. Oda Yayýnlarý'nýn Türkçe'ye kazandýrdýðý birçok klasik eserden biri olan "Dünyayý Sarsan On Gün" bir solukta okunacak heyecan verici öyküsüyle sizleri bu mücadeleye katýlmaya çaðýrýyor. n Ali Þahin Ýki tane romantizm düþmaný filme rastgeldim. Filmlerdeki kadýnlarýn birini Türkiye'den bir erkek, diðerini Amerika'dan bir erkek bir yerlere çekiyor. Birinde kadýnla erkek ortak çýkarlarýný göz önüne alarak bir gelecek kuruyorlar. Diðerinde ise zaten kadýn en baþýndan erkeðin izinde yürümüþ, onun gölgesinde ezilmiþtir ve gelecekleri de erkeðin istediði doðrultuda mutlu bir imaj çizilerek, erkeðin elleriyle yazýlýyor. Ýki manzara var gözünüzün önünde. Biri Amerika'da geçiyor, diðeri Türkiye'de. Amerika'da geçen 'Water for Elephants' filminde, göçmen bir erkeðin sirk hayatýna girmesi ve orada hayatýnýn kadýnýyla karþýlaþmasýyla baþlýyor. Bu filmde kadýna daha güçlü bir imaj verilerek onun da istekleri ve arzularý olduðu gösteriliyor. Diðer yandan, Türkiye'de çekilen 'Ya Sonra' isimli filmde, erkeðin peþinden gider, statü olarak da erkeðin altýndadýr. 'Ya Sonra' filminde, baþroldeki mimar kadýn, senelerce eþinin istekleri doðrultusunda, o þehirden bu þehire, ya eþi babasýný özlediði için, ya da gittikleri þehire kendisi deðil de eþi alýþamadýðý için oralarý terk ediyorlar. Yýllar böyle geçiyor. En son durak ise Ýstanbul oluyor. Bir mimarlýk þirketinde çalýþan kadýnýn karþýsýna çok önemli bir proje fýrsatý çýkar. Fakat, erkeðin arkadaþ grubu ve onlarýn yarattýðý kargaþa arasýnda kadýnýn hazýrladýðý proje yerle bir olur. Kadýnýn, erkeklere dair yaptýðý analizlerin filmde vurgulandýðýný görsek de, aslýnda kadýn her halükarda erkek egemenliði altýndadýr. Kadýnýn eþinden talep ettiði bazý 'özveriler' isyan olarak sunulur. Kadýna verilen sözler ise fiyaskoyla kapatýlýyor. Ama zaten erkek her þekilde film boyunca kadýný kendi kiþisel 'kýskançlýk' ve 'sahip olma' duygularýndan dolayý kesiyor. Aþaðýlanan, aldatýlan kadýn boþanma davasý açtýðý eþine geri dönüyor. Erkeðin istediði yerde ve istediði þekilde yaþamýný sürdüren çift, kadýný baþýna ne gelirse gelsin herþeye boyun eðen bir karakter olarak çiziyor. Kadýnla erkeðin ortak istekleri doðrultusunda hareket edebileceklerini gösteren 'Water for Elephants' filminin aksine, 'Ya Sonra' filminde "kariyeri, arzularý ve isteklerinden, erkeðin istekleri uðruna vazgeçen" bir kadýn imajý resmediliyor. n Ýlter Yüksel... KÝTAP...

12 seçim sonuçlarý selâ iktidar mezar kazýcý varsayýlan hikâye deðiþti anlatýlan hikâye baþka atfedilen hikâye bambaþka parmak ucunda yürüyen halklar bu kez evde yok postallarýný vura vura kin çýkmýþtýr þiþeden þiþede in yok cin yok define haritasý hiç yok þiþede durduðu gibi durmuyor gazyaðý ve benzin yaz gribi türk'ün barýþ harekatýna benzermiþ öyle dedi gavûr imam bir türlü geçmek bilmez öfke nükseder iþçi sýnýfýnýn lüks tüketim araçlarýndan yýldýzlý 31 bir kadeh buzlu, devrim bekler gibi bekliyor masada masa tahrir masa puerta del sol masa sindagma edip cansever'in masa'sý bitti çýkartýp masaya kapitalisti koyduk mýsýr'ý tunus'u cezayir'i koyduk kürdistan'ý koyduk recep tayyip'i kor gibi yaptýk altýna kaçtý sodom'un yaþanmamýþ günlerini çýkarýp koyduk masa müze oldu öküzün boynuzlarýnda deðil masanýn sýrtýnda dünya elbet çatlayacak masa tahrir masa puerta del sol masa sindagma sindagma'da otobüs beklediðim bir gündü bugün otobüsler gelmiyor mare nostrum da esaslý masaymýþ ha adam çýkardý haritayý masaya koydu harita masada kayboldu

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

PazaR. Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

PazaR. Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ PazaR Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ 2 Pazar 26 Þubat 2012 Pazar Fatsa da kazanmýþtýk aslýnda. Bütün engellemelere raðmen 1979 senesinde kazanmýþtýk. Ama býrakmadýlar.

Detaylı

PazaR. o bir be adam deðil o bir çiçek ama cemil(e) deðil o baðýran bir yasemin... ada/m/ýn isyan ettiðinin resmidir

PazaR. o bir be adam deðil o bir çiçek ama cemil(e) deðil o baðýran bir yasemin... ada/m/ýn isyan ettiðinin resmidir PazaR Tarih: 13 Þubat 2011 YIL: (5) SAYI: (305) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ ada/m/ýn isyan ettiðinin resmidir 28 OCAK 2011 Ýnönü Meydaný Lefkoþa o bir be adam deðil o bir çiçek ama cemil(e) deðil

Detaylı

PazaR. Sevgili outlook sevgili anne baba. Ýbrahim Abi, gelme zaten buralara, bizim olmayan buralara gelsen için çok acýyacak abi...

PazaR. Sevgili outlook sevgili anne baba. Ýbrahim Abi, gelme zaten buralara, bizim olmayan buralara gelsen için çok acýyacak abi... PazaR Tarih: 29 Mayýs 2011 YIL: (6) SAYI: (320) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Fuzuli sýnýrlarýn fuzuli mühürleri n Faize Özdemirciler Kendine kalmak isteyen adam n Ümit Ýnatçý Dedemin nasihati, babam

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE PazaR Tarih: 7 Eylül 2014 YIL:(8) SAYI: 483 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE Fotoðraf: Mustafa Erkan Ümit Ýnatçý Bu sayýda; Ümit Ýnatçý, Filiz Naldöven, Emre Ýleri,

Detaylı

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca. PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu

Detaylı

PazaR. Tarih: 20 Kasým 2011 YIL: (6) SAYI: (345) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

PazaR. Tarih: 20 Kasým 2011 YIL: (6) SAYI: (345) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ PazaR Tarih: 20 Kasým 2011 YIL: (6) SAYI: (345) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ 2 Pazar 20 Kasým 2011 Pazar Yýllar önce yine bu sayfalarda söyleþmiþtik Hüseyin'le. Aradan geçen yýllar içinde, yalancý

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim.

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim. PazaR Tarih: 5 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 511 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Altýoklar'dan manifesto gibi savunma: "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini

Detaylı

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ Deutschland Österrich Holland Belgien Luxemburg Frankreich 1,50 E 1,60 E 1,75 E 1,50 E 1,50 E 1,50 E England 1,20 GBR Danemark 14,- DKR Norwegen 14 NKR Schweden 17 SEK Schweiz 2,8 CHF Ausgabe:17 Monatliche

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Onurlu Bir Direniþin Destaný

Onurlu Bir Direniþin Destaný PazaR Tarih: 6 Ekim 2013 YIL:(8) SAYI: 440 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Üstün Akmen in kaleminden Ada : Onurlu Bir Direniþin Destaný HAFIZALI DOKU YA BÝR DOKUNDUM KÝ, ÝÇÝM CIZ ETTÝ... Fatma Akilhoca

Detaylı

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 275 17 Mart 2007 1 YTL IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI BÝZ BU SAVAÞI HEPÝMÝZ IRAKLIYIZ DURDURABÝLÝRÝZ ABD DEFOL Bu hafta ABD ve müttefiklerinin

Detaylı

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out!

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4814

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 290 14 Temmuz 2007 1 YTL YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI SANAT VII MERKEZÝ KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

PazaR. Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

PazaR. Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ PazaR Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ 2 Pazar 15 Ocak 2012 Pazar Schelling, kendinde-þey'in yokluðunun temsili olarak gördüðü Gerçek veya Numenal'i doðanýn sonsuzluðuyla

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Bugün günlerden mümkün

Bugün günlerden mümkün PazaR Tarih : 15 Temmuz 2012 YIL:(7) SAYI:377 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Bugün günlerden mümkün Bugün tanklarý alkýþlayacaksýnýz Bugün tanklar geçmiþinize bir kez daha basýp geçecek Ve siz bir kez

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı