ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI ( ) GROWTH STAGES OF CHINA ECONOMICS ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI (1978-2005) GROWTH STAGES OF CHINA ECONOMICS (1978-2005)"

Transkript

1 661 ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI ( ) GROWTH STAGES OF CHINA ECONOMICS ( ) Arş. Gör. Mehmet Ozan SARAY *, Yrd.Doç.Dr.Levent GÖKDEMİR ** ÖZET Kuruluşunun ardından uzunca bir süre katı sosyalizm uygulamasının altında kalan Çin Halk Cumhuriyeti, artık mevcut sistemin sürdürülemeyeceği endişesiyle 1978 yılında başlayan süreçle birlikte büyük bir değişikliğe gitmiştir. Bu tarihten sonra Çin ekonomisi bazı kesinti evrelerine rağmen daha önce görülmemiş bir hızda büyümüş, üretimini ve dış ticaretini önemli ölçüde arttırmıştır. Bu başarısını gerçekleştirirken de Çin, özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını cesaretlendiren ihtiyatlı ve liberal politikalar izlemiştir. Bu çalışma kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti nin ekonomik büyümesi yıllar ı arasında incelenmiştir. Ayrıca bu türden büyümenin farklı alanlara etkileri, kaynaklar ı, sürdürülebilirliği de tartışılmıştır. Çalışmada ekonomik büyümenin fiyatlar genel düzeyindeki istikrar ının sağlanmasında, ülke genelindeki yaşam koşullar ının iyileştirilmesinde ve yoksulluğun azaltılması alanlar ında oldukça başarılı olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan ise, değişen istihdam politikaları Çin ekonomisinin kırılgan yönü olarak saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Dış Ticaret, Fiyatlar Genel Seviyesi. ABSTRACT After a long time in its hard socialist practices, China has undergone a great change since 1978 because it considers that the existing system cannot be maintained. Despite some * İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, MALATYA, Araştırma Görevlisi, ** İnönü Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, MALATYA, Journal of Yasar University, 2(7),

2 ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI ( ) 662 negative intervals from time to time, Chinese economy has grown in unprecedented speedend increased remarkably its output and exports. In realizing its achievement, China has followed liberal and prudent policies which particularly encourages foreign direct investment. In this article, we tried to analyse the economic growth of China in the period of Moreover, the paper examine, the effects of speedy growth in the different areas of the economy, sources and sustainability of this kind growth is also questioned. The paper finds the growth of Chinese economy successful in terms of price stability overcoming poverty and rising of life standarts. However, the paper points out the fragile side of Chinese economy, which is the chancing employment policies. Keywords: Economic Growth, Foreign Direct Investment, Foreign Trade, General Price Levels. 1.GİRİŞ 1949 yılında, Komünist Parti ve Mao Zedong öncülüğünde Halk Cumhuriyeti nin kuruluşunun ilan edilmesinden sonra uzun yıllar kapalı bir ekonomi yapısı gösteren Çin, uyguladığı merkezi planlı ekonomi politikasıyla istikrarı sağlamış, ancak büyüme ve refah artışında önemli sorunlar yaşamıştır. Bu politikaların sürdürülemeyeceğinin anlaşılmasından sonra 1980 lerin başında, kolektif tarım uygulamasını durdurmuş ve özel teşebbüse yeniden izin vermiştir. Yaptığı reformlarla Çin ekonomisine damgasını vuran Deng Xiaoping in bazı kişiler ve bölgeler önce zenginleşsin, sonunda toplumun tümü zenginleşecektir sözü ise, 1980 sonrası dönemdeki değişim sürecini açıkça ifade etmektedir ( New Five-Year Plan to See Revolutionary Changes, 2005). Nitekim 1997 deki ölümüne kadar Xiaoping, Çin de değişimin öncülüğünü yapmıştır. Xiaoping döneminde Çin, hem askeri ve ekonomik alanda gelişmeyi başarmış, hem de reformist hareketler sonucunda önemli ölçüde zenginleşmiştir. Dev bir ülke olan Çin, son yirmi yılda gerçekleştirdiği reformlarla Dünya ekonomisinin en önemli güçlerinden biri haline gelmiştir. Çin in bu atılımının temelinde ise ekonomik büyümedeki belirgin başarısı yatmaktadır. Şu anda Çin, dünyanın en büyük ihracatçıları arasında yer almaktadır, döviz rezervleri ve bütçe fazlası rekor düzeydedir, ayrıca çarpıcı şekilde dış yatırım çeken bir ülke konumundadır. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'ne üyeliğinin ardından Çin de yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönemde, özel sektör yatırımları artmış; ancak, devlet ekonomideki tekelini ve bireyler üzerindeki sıkı denetimini sürdürmeye devam Saray, Gökdemir, 2007

3 663 etmiştir. Çin in DTÖ üyeliği sonrasında ihracatı ve ekonomik büyümesi hızlanmış, bu gelişme diğer ülkeleri tehdit eder hale gelmiştir. Çin deki bu değişimden olumsuz etkilenen ülkelerden biri de Türkiye dir. Ancak, Türkiye bu değişimi dikkatli ve doğru bir şekilde okuyup, ekonomisini yeni duruma göre güncelleştirebilirse Çin in ekonomik büyümesi Türkiye ekonomisi için de bir kazanıma dönüşebilir. 2. ÇİN HALK CUMHURİYETİ NDE 1978 EKONOMİK REFORMU VE SONRASI DÖNEMLER Çin Halk Cumhuriyeti nin 1949 yılında kuruluşundan itibaren uyguladığı planlı ekonomi, Çin ekonomisinin planlı ve istikrarlı gelişmesini sağlamıştır. Ancak bu sistem, belirli bir zamandan sonra amacından sapmış ve ekonomide canlılığa ve gelişme hızına ciddi biçimde engel olmuştur. Bu gerekçelerle 1970 li yılların sonunda Çin in planlı ekonomi sistemini değiştirmeye yönelik reformlar başlatılmıştır yılında kırsal alanda uygulanmaya başlanan Sözleşmeli Aile Sorumluluk Sistemi bu konudaki en önemli reformlardan biridir yılında gündeme gelen ekonomi sistemi reformu ise, kalkınmanın yönünü kırsal alandan kentlere yöneltmiştir yılında yapılan reformların yönü ise, Çin de sosyalist piyasa ekonomisi sisteminin geliştirilmesine yöneliktir. Bu üç temel vurgudan ötürü Çin in ekonomik büyümesi bu çalışmada üçlü bir ayrımla incelenmiştir. Dönem esaslı bu ayrım şu şekilde sıralanabilir: İlk olarak arasındaki sosyalist piyasa ekonomisine geçiş dönemi, ikinci olarak yıllarındaki durgunluk dönemi ve son olarak 2003 te başlayan ve günümüzde de süren büyüme stratejisi dönemi. Bu üç dönemin temel benzerlikleri piyasa reformlarının ve dışa açılma politikasının devam ettirilmesidir Ekonomik Reform Dönemi: Sosyalist Piyasa Ekonomisine Geçiş Bu dönem, , ve olmak üzere üç temel döneme ayrılarak incelenebilir. Journal of Yasar University, 2(7),

4 ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI ( ) 664 İlk alt dönemde Mao nun ölümünden kısa bir süre sonra, 1978 de Deng Xiaoping in başa geçmesiyle Çin de kendine özgü bir piyasa reformu başlamıştır. Bu reforma gereksinim duyulmasının nedenleri şu şekilde sıralanabilir (Gökdemir ve Mor, 2005: 55): 1) Mao nun kültür devriminin giderek halkın desteğini kaybetmesi, 2) Uzun yıllara dayanan devlet planlı uygulamaların kıtlıklarla baş edememesi, 3) Öteki Uzakdoğu ülkelerinin (Tayvan, Hong Kong, Singapur, Güney Kore) uyguladıkları piyasa ekonomisinin göreceli olarak başarılı sonuçlar elde etmesi. Bu dönemdeki reformların odak noktası tarım kesimi olmuştur. Tarımsal verimliliğin arttırılması ve ihracatta birincil mallara ağırlık verilmesi (özellikle petrol) bu dönemdeki ekonomik büyümenin temel etkenleridir. Tarımsal verimliliğin arttırılmasının iki nedeni vardır. İlki Sözleşmeli Aile Sorumluluk Sistemi ile ailenin üretimin bir birimi haline getirilmesidir. Bu dönemde çiftçilerin kendilerinden istenen belirli miktar ürünü her yıl devlete gönderme zorunlulukları var iken, eğer öngörülen miktardan fazla üretimleri varsa bunu da piyasa koşullarında belirlenen fiyattan serbestçe satmalarına izin verilmiştir. Bu uygulama ekonomik gelişmeyi hızlandırmıştır (Croll, 2006: 405). İkinci neden ise; devletin bazı ürünlerde önemli fiyat artışları yapmasıdır. Nitekim bu döneme ilişkin McMillan (Whalley, Zhu, 1999: 97) ın yaptığı çalışmaya göre; tarımdaki ortalama verim artışı %5,9 dur. Bu artışın %78 i Sözleşmeli Aile Sorumluluk Sistemi ne bağlanırken; %22 sinin yüksek fiyat temelli olduğu hesaplanmıştır yıllarını kapsayan ikinci alt dönemde ise, reformların odağı kamu işletmelerinin modernizasyonu olmuştur. Bu dönemdeki büyümenin temelinde, kırsal alandaki işletmeler ve emek-yoğun üretilen imalat ürünlerine dayalı yapılanma vardır. Ayrıca kaynak dağılımındaki etkinlik, yani üretim faktörlerinin verimsiz alanlardan verimli alanlara kaydırılması (özellikle kamudan özel sektöre), büyümede anahtar rolü oynamıştır ( Pingyao, 2006: 21) yıllarını kapsayan üçüncü alt dönemde ise, doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) özellikle ihracat sanayinde ve büyümede itici güç olmuştur dönemindeki ekonomik reformlarla birlikte dışa açılma ve planlı ekonomiden aşamalı olarak piyasa ekonomisine geçiş başlamıştır. Bu çerçevede, Çin Milli Saray, Gökdemir, 2007

5 665 Kongresi Şubat 1978'de, 1985 yılına kadar gerçekleştirilecek Dört Modernizasyon Programı nı kabul etmiştir. Bu Program ile tarım, sanayi, bilim, teknoloji ve savunma alanlarının 1985 yılına kadar çağdaş koşullara kavuşturulması öngörülmüştür ( China, 2006). Nitekim sanayi reformu 1984 yılına kadar tamamlanamamış, bu tarihten sonra Çin de sanayi alanında gelişmeler başlamıştır. Xiaoping döneminde kalkınmanın piyasa temelli olabileceği ve ekonomide rekabet unsurunun temel alınması durumunda büyümenin gerçekleşebileceği fikrinin ortaya konulması üzerine ekonomide bu yönde önlemler alınmaya başlanmıştır. Alınan bu önlemler şu şekilde özetlenebilir (Arısoy vd., 2004): Faydacı bir yaklaşımın benimsendiği bu dönemde, ekonomi politikaları, somut veriler temel alınarak uygulanmış ve bütün ülke için tek bir program yerine her coğrafi bölge ve ekonomik sektör için kendi koşullarına uygun programlar hazırlanmıştır. Bu dönemin bir diğer özelliği ise yabancı sermaye girişleri ve dış ticaretin önem kazanmaya başlamasıdır. Yine bu dönemde bazı mal ve hizmetlerde piyasa kuralları işlemiş ve ikili bir fiyatlandırma sistemi oluşturulmuştur ların başından itibaren de artık tüm dünyada uygulandığı üzere, kısıtlamalar kaldırılmış ve tüm fiyatlar piyasa koşularına göre serbestçe belirlenmeye başlanmıştır. Bu dönemde gündeme gelen bir diğer gelişme ise, gerek kamu kökenli işletmeleri finanse etmek, gerekse uygulanan serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak ortaya çıkan artı değeri vergilendirmek amacıyla bir bankacılık sisteminin kurulması arayışı başlamıştır. Kısa sürede liberal ekonomi sistemini bir yaşam tarzı olarak kabul etmesine ve reform alanında önemli gelişmeler kaydetmesine karşın, Çin in tümden piyasa sistemine geçmesi kolay olmamıştır. Çin'de, bu reformlara bağlı olarak zamanla olumsuz sonuçlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Örneğin, tüketicilerin en büyük korkusu olan enflasyon, 1950 lerin başından bu yana ilk kez sorun olmaya başlamıştır ( China, 2006). Bugün Çin de uygulanan ve Sosyalist Piyasa Ekonomisi olarak adlandırılan sisteme geçiş işte bu dönemde gerçekleşmiştir. Devlet, hala tarım kesimi hariç, en büyük işletmelerin sahibidir. Ekonomiyi denetlemeye devam etmektedir ve en önemli sanayi dalları da öncelikle merkezi planlama ile yönetilmektedir. Kısacası Çin ekonomisi 1980 lerin sonu ile 1990 ların başında önemli ölçüde karma bir sistem olma özelliğine sahiptir. Çin ekonomisi tam olarak ne merkezi planlı bir ekonomi, ne de pazar ekonomisi olarak tanımlanmaktadır. Journal of Yasar University, 2(7),

6 ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI ( ) Yılları ve Ekonomide Durgunluk Dönemi yıllarını kapsayan ikinci dönemin temel özelliği ise, büyümede mutlak bir düşüşün ve buna bağlı olarak fiyatlarda durgunluğun yaşanmasıdır. Büyümedeki mutlak düşüşün arkasında pek çok karmaşık neden olsa da, asıl neden verimsizlik veya teknoloji başarısızlığı olarak açıklanabilir. Reform ve kalkınma süreci başladığında KİT ler ile özel teşebbüsler arasındaki verimlilik/teknoloji farkları çok fazla değildir. Buna bağlı olarak bu dönemde KİT lere yapılan desteklemeler KİT lerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeterli olmuştur. Ancak geçen zamanla birlikte bu ikisi arasındaki farklar derinleşmiş ve sonuçta KİT ler kaybeden taraf olmuştur. KİT ler artık sadece devletin mali destekleri ve düşük faizli banka kredileri ile ayakta kalabilir hale gelmiştir. Bu dönemde KİT lerin finansal pozisyonları kötüleşmiş ve karlılık oranları da azalmıştır. Örneğin, KİT lerdeki karlılık oranları 1987 de %8 lerden, 1994 te %2 lere düşmüştür nın ilk çeyreğinde ise, KİT ler ilk defa bir bütün olarak zarar etmiştir. Bu amaçla, 1997 de benimsenen büyük olanı tut, küçüğü bırak (retain the large, release the small) politikası çerçevesinde verimsiz olan küçük kamu işletmeleri özelleştirilmiş, büyük olanlar ise ekonomideki ağırlıklarına bağlı olarak devletin idaresinde kalmaya devam etmiştir. Bu uygulamayla Çin, eski Sovyet Cumhuriyetleri nin toplu özelleştirme deneyimlerinden kesin biçimde ayrılır ve sonuçlar Çin in başarısı olarak nitelendirilebilir (Nakagane, 2000). Çin in söz konusu uygulamalarında, dünyada esen küreselleşme rüzgârları, dünya ölçeğindeki ekonomik gelişmeler ve krizlerin de etkisi büyüktür. Madalyonun diğer tarafında ise bankalar açısından geri dönmeyen krediler büyük bir miktara ulaşmıştır. Bu yüksek oranlı borçların nedenlerinden biri, ekonominin büyüme hızının azalmasıyla birlikte, işletmelerin borçlarını ödemede zorlanmalarıdır. Bu nedenle, bankalar geri ödeme dönemlerini uzatmayı veya yeni krediler sağlamayı reddettiğinde işletmeler iflasla karşı karşıya kalmışlardır (Pingyao, 2003: 11 12). Çin in oldukça geri üretim teknolojisine sahip olması yerel yönetimleri bu teknolojik açığı kapatmak için öncelikli strateji olarak, DYSY leri çekmeye zorlamıştır. Bu nedenle yapılan teşvikler ise ülkede aşırı kapasite fazlasının oluşmasına neden olmuş ve sonuçta büyüme hızları düşmüştür ve 1997 li yıllarda ortaya çıkan bu sorun, hem ülke içi talep Saray, Gökdemir, 2007

7 667 hem de krizin yarattığı dış talep eksikliğiyle daha da artmıştır. Kapasite fazlasının bir başka nedeni olarak da 1991 den beri ülke içi tasarruf oranının %500 artması, fiyatlar üzerine sürekli düşürücü baskı yaparak deflasyon sorununu gündeme getirmiştir. Deflasyonist ortam kârları eriterek yatırımları azaltmış, doğal olarak da büyüme yavaşlamıştır ve Sonrası: Ekonomide Büyüme Stratejisi Dönemi Üçüncü dönemin temel özelliği ise, ikinci dönemde ekonomide yaşanan aşırı ısınma eğilimlerine yönelik olarak hükümetin bunu soğutma çabası içine girmesidir. Ekonomide aşırı ısınma kavramı, talep fazlasının olduğu ve bu talebin enflasyonist baskı yarattığı durumda kullanılır. Ancak, Çin de arz-talep eş zamanlı arttığı için sorun fiyat artışları olmaktan çıkmış, bunun yerine yatırımlardaki aşırı artışlar endişe verici boyutlara gelmiştir. Bu dönemdeki yatırım artışlarının nedeni ise, devlet denetiminde olan bankaların verimli kredi dağıtamamalarıdır (Çin de bankacılık sektörü %100 devlete aittir. Kaynak ise vatandaşların tasarruflarıdır ve kredilerin tamamı KİT lere gitmektedir). Burada batık krediler toplamın yaklaşık olarak %50 sini oluşturmaktadır. Bu özellikteki bir ortamda şirketler kar edemedikleri durumlarda bile büyümeye ve işlemlerini ucuz kredilerle finanse etmeye devam etmişlerdir (Gökçe ve Ercan, 2005: 42). Diğer taraftan arazi fiyatları da bu eğilimi takip etmiştir. Çin ekonomisinin üçüncü aşamasına egemen olan ekonomiyi soğutma çabası, sözü edilen bu batık kredilerin ve oluşan getiri (rant) ekonomisinin önüne geçebilmek için gündeme gelmiştir. Nitekim 2004 yılında Başbakan Jiabao ekonomiyi soğutmak için güçlü tedbirler alınması gerektiğini vurgulamıştır. Başbakanın uyarısının ardından banka kredilerine sınırlandırmalar ve yatırım projelerine de daha sıkı denetimler getirilmiştir. Buna bağlı olarak, firmalar üretim yapabilmek için daha az borç, daha fazla öz sermaye kullanmak zorunda kalmışlardır. Bu amaçla mali disiplin uygulaması ve değer artırma (revalüasyon) gündeme getirilmiştir (Arısoy vd., 2004). Bu önlemlerle birlikte Çin, ekonomide aşırı-ısınma eğiliminden çıkmayı ve birinci dönemdeki ( ) büyüme oranlarına yaklaşmayı başarmıştır. İzleyen yıllarda ekonomi ortalama %9 büyüme oranlarını yakalamıştır yılında dünya ekonomisi, son üç yılın en Journal of Yasar University, 2(7),

8 ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI ( ) 668 büyük ortalaması ile %5,1 büyürken, Çin %9,5 oranında büyümüştür yılında dünya ekonomisi yaklaşık %5 oranında büyürken, Çin %9,3 oranında büyümeyi başarmıştır (Jimenez, 2006). Yatırımlardaki artışlar ise %3 lere çıkmıştır. Bu dönemde Çin Hükümetinin aşırı ısınan ekonomiyi başarılı bir biçimde soğuttuğu söylenebilir. Bu başarının ardından Çin in ekonomik gelişmesi artarak devam etmiştir yılındaki bazı önemli makro verilerdeki gelişmelere bakıldığında Çin in 1978 den beri yaşadığı değişim ve gelişim göze çarpar (CIA, 2006; World Bank, 2006; Jiménez, 2006): 2005 yılında Çin in GSYİH sı satın alma gücü paritesine göre 8,859 milyar dolardır ve Çin yarattığı bu değer ile ABD nin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisidir. Çin in GSYİH sı reel kurlara göre ise 2,225 milyar dolardır; Çin bu değerle ise ABD, Japonya ve AB nin ardından dünyanın dördüncü büyük ekonomik gücüdür. Çin, sanayi üretiminde %27,7 lik büyüme ile dünya birincisidir. Yatırım/GSYİH oranına bakıldığında da Çin bir dünya rekortmenidir. Azerbaycan ı birinci gösteren 2005 tahminlerinde, Çin Mozambik in ardından 4. sırada yer almaktadır yılında yaratılan katma değerin sektörlere olan oranına bakıldığında, sanayinin (imalat dâhil) %53,1 lik oranla başı çektiği görülmektedir. Bunu %32,5 le hizmetler ve %14,4 le tarım sektörü izlemektedir. Kişi başına düşen GSYİH a bakılırsa Çin kişi başına düşen dolarla dünyada 117. sırada yer almaktadır. Bu rakam Amerika nın 1/6 sı kadardır. Yine 2005 yılı itibariyle Çin in gereksinim duyduğu hammaddelere olan talebine bakıldığında çarpıcı sonuçlar elde edilir. Günlük petrol tüketimi açısından ABD nin birinci olduğu sıralamada Çin günlük 6,4 milyon varillik tüketimi ile bu ülkenin ardından dünya ikincisidir. ABD ve Japonya dan sonra ise dünyanın en büyük petrol ithalatçısıdır. Elektrik üretimi ve tüketiminde ise dünya üçüncüsüdür. Çin, dış yatırımlar ve ithalat açısından, dışa bağlı bir ülke olmasına karşın dünyada bütçesi fazla veren nadir ülkelerden biridir. Bu konuda 2005 yılı itibariyle 160 milyar dolar fazla veren Japonya nın ardından, 130 milyar dolarla ikinci sırada gelmektedir. 3. ÇİN HALK CUMHURİYETİ NDE EKONOMİK BÜYÜMENİN ETKİLERİ Çin in ekonomik büyümesinin etkileri dört başlık altında incelenmiştir. Bunlar: 1) Dış ticaret üzerindeki etkileri Saray, Gökdemir, 2007

9 669 2) Fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkileri 3) İstihdam ve işgücü akımı üzerindeki etkileri 4) Yoksulluk üzerindeki etkileri 3.1. Ekonomik Büyümenin Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri Dış ticaret Çin in dışa açılması ve ekonominin uluslararası ekonomiye eklemlenmesi açısından önemlidir. Aslında, bugün Çin in dünya ekonomisindeki yeri dış ticaret temellidir. Çin, 1978 piyasa reformuyla birlikte, öncelikle uzun zamandan beri uyguladığı kendine yeterlilik ve dışa kapalı ekonomi modelinden vazgeçmiştir. Böylece, daha önce görülmemiş nitelikteki dış ticaret oranlarına kavuşmuş ve kalkınmasını bu şekilde gerçekleştirmiştir. Toplam dış ticaret 1978 deki 36 milyar dolardan günümüzde 1,4 trilyon dolara ulaşmıştır. İhracat ise 750 milyar dolara yükselmiştir de dünya dış ticaretindeki payı %1 lerde olan ülkenin bu payı %8 lere çıkmıştır (CIA, 2006) dönemindeki dış ticaret artışlarının temel nedeni, dış ticaret bileşimindeki yapısal değişikliklerdir. Örneğin imalat sanayinin dış ticaretteki payı 1978 de % 50 iken, bu oran 2005 te %90 lara çıkmıştır. Bu artışın temelinde ise emek-yoğun imalat sanayi vardır. Yine 1990 lara gelindiğinde, makine ve taşıma araçları ihracatında hızlı bir artış görülmüştür. Bu sektörün 1990 lı yıllarda %10 olan toplam ihracattaki payı, 2003 de %45 e yükselmiştir. İhracat/GSYİH oranı ise 1980 lerde %6 iken, 2003 de %30 lara çıkmıştır. Bütün bu olumlu gelişmeler sonucunda dış ticaret önemli artılar vermeye başlamıştır (Pingyao, 2006: 25). Dış ticaretin seyrini belirleyen diğer önemli bir etken de döviz kuru olduğuna göre, Çin deki döviz kuru seyrini özetlemekte yarar vardır. Ülkede döviz kuru 1994 deki devalüasyona kadar sabit kalmıştır. Yani Çin in döviz kuru konusunda katı bir tutumu vardır. Ülkede cari denge fazlası 5 yıl önce GSYİH nin %1,5 i kadar iken, bugün %4 rakamını aşmış durumdadır. Bu dönemde Çin in döviz rezervi artmıştır yılında döviz rezervi/gsyih oranı %15 tir. Bu nedenle Çin in kur politikaları eleştirilmekte ve değiştirilmesi için baskı yapılmaktadır (Gökçe ve Ercan, 2005: 42). Ancak, tüm bu eleştirilere karşın Çin yürüttüğü kur politikası ile ekonomiyi döviz kıtlığından döviz bolluğuna taşımayı başarmıştır. Journal of Yasar University, 2(7),

10 ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI ( ) 670 Çizelge 1: Dış Ticaretin Gelişimi ( ) (%) Toplam Ticaret Hacmi (Büyüme Hızı) 1.Dönem ,8 11,7-0,4 11,3 31,4 7,4 İhracat (Büyüme Hızı) 28,6 20,5 0,5 6,1 27,7 6,8 İthalat (Büyüme Hızı) 27,7 2,2-2,5 18,2 35,7 8, Dönem Dönem Toplam Ticaret Hacmi ,8 13,9 37,2 35,5 24,7 32,5 (Büyüme Hızı) İhracat (Büyüme Hızı) 22,3 14,0 34,7 35,3 25,9 32,0 Kaynak: Pingyao, (2006): 25. Çin de uygulanan ekonomik reformların en başarılısı dış ticaret alanı olsa da, Çizelge- 1 den de görüldüğü gibi ihracatta dönemler itibariyle dalgalanmalar göze çarpar. İkinci dönemdeki ihracat oranları, birinci ve üçüncü dönemdekilerin yaklaşık yarısı kadardır. Birinci dönem ihracatın coşkulu dönemi olmuştur. Bu dönemdeki ihracatta devlet işletmelerinin önemli bir payı vardır ve bu olumlu gidişat 1990 lı yıllardaki yabancı sermaye girişleri ile birlikte artarak devam etmiştir. İkinci dönemdeki azalmanın nedeni ise, Çin in emek-yoğun ürünlerden, sermaye-yoğun ürünlere geçişte yavaş kalmasına bağlanabilir (Pingyao, 2006: 23). Üçüncü dönemde ihracat tekrar yükselme eğilimine girmiştir. Bu eğilimde ise DTÖ ye üyeliğin önemli katkıları vardır Ekonomik Büyümenin Fiyatlar Genel Düzeyi Üzerindeki Etkileri Büyümenin fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkileri daha önce yapılan üçlü ayırıma uygun olarak incelenebilir. Buna göre, birinci dönemde ( ) enflasyon oranlarında yükselme, ikinci dönemde ( ) daha önce görülmemiş ölçüde düşük olan enflasyon oranları, üçüncü dönemde ( ) ise enflasyonun ılımlı bir seyir izlediği görülür. Reformların başlangıcından (1978) 1980 lerin ortalarına kadar Çin de enflasyon olduğu söylenemez, çünkü fiyatlar tamamen devlet kontrolündedir. Bu kontrollerin kaldırılmasını Saray, Gökdemir, 2007

11 671 izleyen süreçte Çin ciddi bir enflasyon sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Hatta enflasyon oranları bazı yıllarda iki haneli rakamlara kadar yükselmiştir. Bu artışın diğer önemli nedenlerinden biri de ekonomideki aşırı ısınmadır. Fakat zamanla enflasyon yine düşüş evresine girmiştir döneminde ise, tekrar yüksek oranlı enflasyonlar görülmeye başlanmıştır ve 1994 de enflasyon %20 lere kadar çıkmıştır. Bunun nedeni ise, aşırı büyüme oranları ve yatırımlardaki yüksek artışlardır (Wong, 2002: 11 13). İkinci dönemde ( ) ise, Çin de fiyatlarda önemli düşüşler başlamış ve ekonomi durgunluk havasına girmiştir de Çin de deflasyon baş göstermiş ve 2002 yılına kadar da fiyatlarda pek bir değişiklik olmamıştır. Bu durum ekonomideki genel durgunlukla yakından ilgilidir (Gerlach ve Peng, 2006: 4). Çizelge 2: Enflasyonun Seyri ( ) (%) (ort) Perakende fiyat 7,8 0,8-2,6-3 -1,5-0,8 endeksi (reel Tüketici fiyat endeksi 8,6 2,8-0,8-1,4 0,4 0, (ort) (ort) Perakende fiyat -1,3-1,4-0,1 2,8 0 0,9 endeksi (reel Tüketici fiyat endeksi -0,8 0,15 1,2 3,9 0,9 2,0 Kaynak: Pingyao, (2006): 24. Üçüncü dönemde ( ) ise özellikle DTÖ ye üyelikle birlikte ekonominin tekrar canlanması üzerine fiyatlar da yine yükselmiştir. Fakat Çizelge 2 den de görüldüğü gibi bu enflasyon oranları yine geçmişteki oranlardan oldukça düşüktür. Bütün bu veriler ışığında Çin de enflasyonun seyrinin doğrusal olmadığı ve bu seyrin de yatırımlardaki dalgalanmalara bağlı olarak değiştiği sonuçlarına ulaşılabilir. Bu dalgalanmaların nedeni de; devletin sanayi Journal of Yasar University, 2(7),

12 ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI ( ) 672 sektörüne yaptığı müdahaleler ile yakından ilgilidir (Pingyao, 2006: 24 25). Fakat her şeye rağmen Çin de arz ve talep eş oranlı arttığından ve bir arz sorunu olmadığından, enflasyon Çin ekonomisi için bir sorun olmamıştır Ekonomik Büyümenin İstihdam ve İşgücü Akımı Üzerindeki Etkileri Dünyadaki en büyük işgücü 791 milyon kişiyle Çin de yer alır. Bu sayı, toplam dünya işgücünün %20 si kadardır. Çin de işsizlik 2005 yılı için resmi olarak %4,2 olarak gösterilmesine karşın; bu oranın gerçekte %20 lere çıktığı tahmin edilmektedir (CIA, 2006). Çin de özel sektör geliştikçe işsizliğin arttığı, verimsiz çalışan kamu işletmelerindeki gizli işsizlerin de artan bir oranda işsizlik havuzuna katıldıkları görülmektedir. Bu anlamda, Çin de istihdamdaki eğilim değişiklikleri ve işgücü akımı bu çalışma açısından diğer önemli bir ayrımı oluşturmaktadır. Süreç iki döneme ayrılıp incelendiğinde; ilk dönemde, devlet garantisi altında sanayi/hizmet sektörlerinde tam istihdam ve yoğun bir işgücü akımının olduğu; ikinci dönemde ise istihdamda önemli düşüşler ve işgücü akımında durgunluk yaşandığı söylenebilir. Çin de halk çok uzun bir süre büyük bir pirinç çömleğinden beslenmiştir. Genel refah politikası çerçevesinde, yaşam boyu istihdam uygulaması, verimliliğin düşük olmasına karşın varlığını sürdürmüştür. Ancak, 1990 ların ortalarında piyasa ekonomisine geçilmesi ve asıl önemlisi KİT lerin yükünün daha fazla sürdürülemeyeceğinin anlaşılması ile birlikte; genel refah politikasının genel yoksulluktan başka bir şey getirmediği inancıyla, istihdam politikalarında da önemli değişiklikler olmuştur. Reform döneminin başında genç nüfusun köyden kente yönelimi ile birlikte ciddi bir işsizlik sorunu da baş göstermiştir. Ancak, 1980 lerin ortalarına doğru, hızlı büyümenin bir sonucu olarak, tam istihdam sağlanmış ve 1996 ya kadar bu durum korunmuştur. Aynı zamanda, tarımdan tarım-dışı faaliyetlere doğru da hızlı bir işgücü transferi yaşanmıştır. Nitekim 1978 de %70 olan tarım sektörü istihdam oranı 1996 da %50 lere kadar gerilemiştir. Ancak, döneminde ekonomideki düşüş eğilimi ile birlikte, pek çok sanayi merkezinde işsizlik önemli ölçüde artmıştır. İşten çıkarılanların sayısı da 45 milyonu bulmuştur yılında %6,1 olan kentteki işsizlik oranı, 2002 yılında (kalıcı olarak) %11,1 oranlarına çıkmıştır. Aynı dönemde KİT lerden çıkarılanların sayıları ise 42 milyonu aşmıştır (Giles, Park, Zhang, 2005: ). Saray, Gökdemir, 2007

13 673 Yıllar Çizelge 3: Kentsel İstihdam Göstergeleri ( ) İşten çıkar ılan(xiagang) işçiler(milyon) İşten çıkarılan (xiagang)kamu çalışanları(milyon) Kamu dışı çalışanlar (milyon) Kayıtlı işsizler (milyon) ,64 3,68 112,61 5,20 2, ,15 5,42 112,44 5,53 3, ,34 6,34 110,44 5,77 3, ,39 5,62 90,58 5,71 3, ,81 6,19 85,72 5,75 3, ,12 4,45 81,02 5,95 3, ,83 2,34 76,40 6,81 3, ,11 1,62 71,63 7,70 4,0 TOPLAM 45,39 35, Kaynak: Giles ve Diğerleri, (2006):150 Kayıtlı işsizlik oranı (%) 1990 dan hemen sonra, özellikle hızlı büyümenin görüldüğü bölgelerdeki yerel yönetimler, işletme sahiplerine, işgücü sorununu çözmeleri için farklı istihdam politikaları olanakları sağlamışlardır. Bunlardan, ihtiyaç fazlası işçiler maaşları önemli ölçüde azaltılarak evlerine gönderilmişlerdir. Bu yeni politika ise, izin (xiagang) politikası olarak adlandırılmıştır. Çizelge-3 ten de görüldüğü gibi yılları arasında yaklaşık 45 milyon kişi xiagang politikası ile işlerinden çıkarılmıştır. Bu durumun asıl nedeni ise verimlilik ve üretim konusunda yaşanan düşüşlerdir. Bu yöntem, sosyal güvenlik sistemi tam olarak gelişmediği ve yeniden istihdam mekanizmaları kurulamadığı için bir geçiş dönemi uygulaması olarak kullanılmıştır. Uygulamada işçiler, çalışanlara özgü olan konut olanaklarından yararlanabilmiş ve işyerlerine bağlı sosyal haklardan da yararlanmayı sürdürmüşlerdir. Fakat zamanla bunlara ödenen tazminat ücretleri azaltılmıştır. İzin (xiagang) politikası uygulanan işçiler normal hadlerinden çok daha düşük oranlardaki (yaklaşık %50) ücretleri kabul etmek zorunda kalmışlardır. Zamanında yapılmayan ödemeler de olağan hale gelmiştir. Aynı şekilde ücret dışında verilen haklar da budanmıştır. Ücretsiz sağlık hizmetleri yerine, işçiler ileride ödeneceği beklentisiyle sağlık harcamalarını kendileri finanse etmek zorunda kalmışlardır (Rawski, 1998: 5) Reformu sonrası gelişen ekonominin ikinci dönemini oluşturan yılları arasında işgücü akımı durmuştur yılında ise, koşullar kısmen değişmiş bazı kırsal Journal of Yasar University, 2(7),

14 ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI ( ) 674 alanlara, kısa vadeli de olsa işçi göçleri olmuştur. Tüm bunlara ek olarak, tarımsal işgücü oranı da 2004 yılında önemli bir düşüş göstermiştir. Ancak, kentte tatmin edici bir istihdam oranı yakalamak ve bunu korumak hala ciddi bir konu olma özelliğini sürdürmektedir (Pingyao, 2006: 23). Ayrıca Çin in DTÖ ye (Dünya Ticaret Örgütü) üyeliğinin de istihdam üzerinde etkileri olacaktır. Çin in DTÖ ye üyeliği sonucunda dışa açılıp, sert uluslararası rekabetle karşı karşıya kalmasıyla, en azından kısa dönemde, istihdamın bu durumdan olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Bazı tahminlere göre yılları arasında istihdamdaki azalmanın tarım sektöründe 9,66 milyon (mevcut toplamın %3,6 sı), otomotivde 5 milyon (mevcut toplamın %14,5 i) makine-alet sektöründe ise 5,82 milyon olması beklenmektedir (Zeng, 2005: 7 9). Sonuç olarak Çin diğer alanlarda gösterdiği başarıları istihdam alanına umulan ölçüde yansıtamamış, gerekli istihdam olanaklarını yaratamamıştır Ekonomik Büyümenin Yoksulluk Üzerindeki Etkileri Çin in ulusal yoksulluk raporuna göre, kırsal kesimdeki yoksulluk 1978 deki 250 milyondan 2002 de 28,2 milyona düşmüştür. Yani %88,7 lik bir düşüş görülmüştür. Ayrıca Dünya Bankası na göre Çin de günlük 1 doların altında gelire sahip nüfus 1990 da 147 milyon iken, bu rakam 1997 de 70 milyona kadar çekilmiştir. Bu çalışmalar Çin in, yani dünyanın en çok yoksul barındıran nüfusuna sahip ülkenin, diğer az gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, yoksulluğu azaltmadaki başarısının daha önce görülmemiş bir başarı olduğunu ortaya koyar. Yine Dünya Bankası nın yaptığı bir çalışmaya göre; 1990 da ülkedeki yoksul nüfus, dünya toplamının % 29 u kadarken, bu oran 1999 da %19,2 ye düşmüş, yani yaklaşık %10 luk bir düşüş görülmüştür yılı tahminlerine göre ise bu oranın %9,1 lere kadar düşmesi beklenmektedir. Asya nın en yoksul nüfusuna sahip beş ülkesinden (Çin, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve Bangladeş) biri olan Hindistan da ise günlük 1 doların altında gelir kazananların nüfusa oranı %25 tir (Khan, 2004: 1 2). Diğer taraftan reformların başından bu yana Çin de insanların eğitim ve sağlık olanakları da önemli ölçüde artmıştır. Bu durum beşeri sermayenin niteliğinin ve miktarının arttığının temel göstergesidir. Söz konusu gelişmeler çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve fakirliğin azaltılmasında önemli bir rol oynar. Örneğin 1982 yılında çocuk ölüm oranı; %37,61 ve 1981 de ortalama insan ömrü 67,7 yıl iken, bu rakamlar günümüzde Saray, Gökdemir, 2007

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.253-268. ÇİN İN DÜNYA EKONOMİSİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ VE TÜRK SANAYİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME CHINA S INTEGRATION

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 1-30 DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Taylan KIYMAZ 1 Ahmet ŞAHİNÖZ 2 Özet Uluslararası finans kurumları aracılığıyla ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları

Detaylı

ÇİN EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜMENİN DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇİN EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜMENİN DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ 223 ÇİN EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜMENİN DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ NARİN, Müslüme TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Son yıllarda Çin ekonomisi hızla büyümektedir. Özellikle 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ne

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ KRİZLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ Zübeyir TURAN 1 ÖZET Kriz, sosyal bilimciler

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

TEK KUTUPLU BİR DÜNYADA ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN SÜPERGÜÇ OLABİLİRLİĞİ

TEK KUTUPLU BİR DÜNYADA ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN SÜPERGÜÇ OLABİLİRLİĞİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 45 TEK KUTUPLU BİR DÜNYADA ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN SÜPERGÜÇ OLABİLİRLİĞİ Alaattin Kızıltan Atatürk Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Özet Bu çalışmada

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi 55 OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Burcu KILINÇ SAVRUL Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

İRLANDA EKONOMİSİ VE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ

İRLANDA EKONOMİSİ VE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ İRLANDA EKONOMİSİ VE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ Mustafa ÖZCAN* Giriş: Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi ni düzenli biçimde takip edenler, geçen sayıda yayımlanan ABD Ekonomisi ve Mortgage Krizi Nereye

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye

Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye H.SOYLU Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye Hülya SOYLU * Özet Küresel ekonomi, öncelikle gelişmiş ekonomilerde başgösteren finansal krizin etkisiyle büyük bir sıkıntı yaşamaktadır. Sistemi

Detaylı

YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI

YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 155 YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI Ayşe Meral UZUN Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet Bu makalede kalkınma ekonomisinin

Detaylı

Ülke Profili ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin

Ülke Profili ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin 1 ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Ülke Profili Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin Kişi Başına : 8.625 $ (2011) (sagp) Düşen Milli Gelir Büyüme : %9,2 (2011)

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı