Kanat Skapula. Winging Scapula. E itim / Education

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanat Skapula. Winging Scapula. E itim / Education"

Transkript

1 E itim / Education 113 Winging Scapula lknur AKTAfi, Kenan AKGÜN* Sayg Hastanesi, stanbul, Türkiye * stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Özet Kanat skapula (KS), skapulan n medial kenar n n veya inferior aç s n n gö- üs duvar ndan uzaklaflmas d r. KS nöromuskuler, muskuloskeletal veya yap sal nedenlerle oluflabilir. KS basit bir estetik sorun olmaktan çok önemli bir fonksiyonel problem olarak görülmeli ve tedavi edilmelidir. Fizik muayene ve tan sal çal flmalar klinisyene do ru tan y koymak için yard m eder. Bu derlemede KS tan ve tedavisi genifl ölçüde ele al nacak ve literatür verileri aktar lacakt r. Türk Fiz T p Rehab Derg 2007;53: Anahtar Kelimeler: Kanat skapula, omuz a r s Summary Winging Scapula (WS) is a condition in which the scapula (usually the medial and inferior borders) is displaced away from the body. WS can occur from neuromuscular, musculoskeletal, or structural causes. WS should be treated as a significant functional problem is not simply an aesthetic issue. Physical examination and diagnostic studies help clinicians to make the correct diagnosis. Diagnosis and treatment of WS will be discussed extensively and data from literature will be presented in this review. Key Words: Winging scapula, shoulder pain Kanat skapula (KS), skapulan n medial kenar n n veya inferior aç s n n gö üs duvar ndan uzaklaflmas d r (Resim 1). Skapula alata olarak da bilinen bu klinik patolojinin nedenlerinin ortaya konmas oluflabilecek komplikasyonlar n önlenmesi aç - s ndan çok önemlidir (1). Anatomi ve Biyomekanik Skapula, 2 ile 7. kostalar aras nda bulunur. Spina skapula d fl tarafa do ru giderek genifller ve akromiyon ile son bularak, omuz eklemi gibi oldukça karmafl k ve hareket geniflli i çok fazla olan eklemin yap s na kat l r. Omuz kufla n oluflturan kemik yap lar ve gö üs kafesi; glenohumeral eklem, akromioklavikular eklem, sternoklavikular eklem ve skapulotorasik eklemi oluflturur. Glenohumeral ve skapulotorasik eklem biomekani ine katk da bulunan birçok kas olmas na ra men üst ekstremite hareketleriyle skapulan n gö üs duvar ndan uzaklaflmas n önleyen anahtar kaslar; serratus anterior, trapez, romboidler ve levator skapulad r (2). Muskulus Trapezius: Servikal ve torakal spinöz ç k nt lardan üst, orta ve alt trapez olarak adland r lan üç grup kas olarak bafllar, spina skapula ve akromiyona tutunur (fiekil 1). Trapez kas n n üst bölümü omuz eklemini yukar çeker ve glenoidi yukar rotasyona getirir; orta bölüm skapulaya adduksiyon yapt - r r; alt bölüm ise serratus anteriorla beraber skapulay gö üs duvar na fikse ederek, skapula depresyonu ve glenoidin inferiora rotasyonunu sa lar (1). Aksesuar sinir taraf ndan innerve edilir. Bu sinirin internal parças bulbustan, eksternal parças ise medullan n C1-5 segmentinden ç karak kafa içinde birleflip aksesuar siniri oluflturduktan sonra juguler foramenden kafatas n terk eder. Sternokleidomastoid kas n arkas ndan bu kas da innerve ederek, önden arkaya do ru posterior servikal üçgenden geçerek, vücudun arka taraf na dolan r ve tüm trapez kas trasesi boyunca uzanarak bu kas innerve eder (3). Muskulus Levator Skapula; Servikal vertebralar n (C1-4) transvers ç k nt lar ndan bafllar ve skapulan n medial yüzünün üst köflesine tutunur (fiekil 1). Skapulay mediale ve yukar çekerken glenoidi afla ya rotasyona getirir. Servikal pleksustan Yaz flma Adresi: Dr. lknur Aktas, Olimpos, No: 229, Akmerkez, Etiler, stanbul, Türkiye Tel: Faks: E-posta: Kabul Tarihi: Kas m 2006

2 114 Türk Fiz T p Rehab Derg 2007;53:113-7 Resim 1. Sa kanat skapula. (C3-4) ve bazen de dorsal skapuler sinirin (C5) liflerinden innerve olur (1). Muskulus Romboideus: Torakal vertebralar n n (T2-5) spinöz ç k nt lar ndan bafllar. Üstteki bölümü minör, alttaki bölüm major olmak üzere, iki bölümden oluflur ve skapulan n medial kenar na yap fl r (fiekil 1). Romboidler (majör ve minör), skapula rotatorudur ve glenoidi afla ya çevirirler. Ayr ca skapulan n adduksiyon ve elevasyonuna yard m eder. C3-5 sinir köklerinden oluflan dorsal skapuler sinir taraf ndan innerve edilir (1). Muskulus Serratus Anterior: Üst bölümü, 1. ve 2. kostalarla skapulan n superior köflesi aras nda; orta bölümü, 2.,3. ve 4., kostalar ile skapulan n medial kenar n n anterior yüzü aras nda; alt bölümü ise, 5-9. kostalar ile skapulan n inferior köflesi aras nda yer al r. Serratus anterior kas omuzun fleksiyonu s ras nda glenoidin yukar, skapulan n öne hareketine izin verir. Ayr ca gö üs duvar na karfl skapulan n medial kenar n sabitler. Uzun torasik sinir (C5-C7) taraf ndan innerve olur. Brakiyal pleksus ve klavikulan n alt ndan 1. kostan n üstünden geçer. Gö üs duvar n n lateral yüzü boyunca afla inerek serratus anterior kas n innerve eder (4,5). Omuzda iki kuvvet çifti vard r. Birincisi üst trapez ve üst serratus anterior kaslar, ikinci ise alt trapez ve alt serratus anterior kaslar d r. Üst kuvvet çifti skapulan n yukar rotasyonu ile kolu eleve ederler. Alt kuvvet çifti bir sinerjist olarak görev yaparak, kanatlaflmay kontrol ederler ve skapulan n distal segmentinin toraks kafesi ile temasta bulunmas n sa larlar (fiekil 2). Trapez kas abduksiyon için daha kritik rol oynarken serratus kas, fleksiyon için daha önemlidir. Her iki kas deltoid için stabilizör olarak görev yapar, bir fikse segment olarak skapula üzerinde kolun elevasyonuna izin verirler. Orta trapez ve romboidler skapulan n stabilisazyonunda (eksantrik kontrol) önemli görev yüklenirler. Latissimuks dorsi ve pektoral kaslar humerusa yap flmas nedeniyle toraks kafesine skapulay fikse edecekler ve kolun hareketi için stabiliteyi sa layacaklard r (6). fiekil 1. Skapulan n gö üs duvar ndan uzaklaflmas n önleyen kaslar n posteriordan görünümü. T: Trapez, L: Levator skapula, R1: Romboid minör, R2: Romboid majör fiekil 2. Omuzun üst (Ü) ve alt (A) kuvvet çiftleri.

3 Türk Fiz T p Rehab Derg 2007;53: Humerus, skapula ve klavikulan n belirli bir düzen içinde yapt klar hareket skapula-humeral ritm olarak tan mlan r. Kolun abduksiyonunun her 15 derecesinde 10 derecelik glenohumeral hareket olurken 5 derece skapulatorasik (skapula rotasyonu) hareket olur. Bu oran 2:1 dir (6,7). Kolun 90 derece abduksiyonunda glenohumeral eklem hareketi 60 derece iken skapula rotasyonu 30 derecedir. Kolun tam elevasyonunda skapula rotasyonu 60 derece olurken glenohuneral eklem hareketi 120 dereceye ulafl r. Glenohumeral eklem ve skapula torasik eklemde oluflan skapulahumeral hareket, akromiyoklaviküler eklem aksisi etraf ndaki harekettir. Bu nedenle akromiyoklaviküler eklem ve sternoklaviküler eklem kolun tam hareketi için çok önemli rol oynar (6,8). Etiyoloji KS nedenleri primer ve sekonder olarak s n fland r lmaktad r. Primer nedenler olarak; skapulan n kendine ait kemik lezyonlar, tümörler, kaynamam fl skapuler k r klar, genel iskelet deformiteleri (skolyoz), skapula stabilizasyonunda görevli kaslar n (serratus anterior, trapez, romboid) herhangi bir nedenle (travma, cerrahi vb.) hasar, periskapuler kaslar n konjenital yoklu u ve kas distrofileri (fasyoskapulahumeral distrofi gibi) yan nda skapulotorasik bursa ile ilgili problemler say labilir. Bunlarla beraber skapula stabilizasyonunda görevli kaslar n sinirlerinin travma, hastal k, afl lama, cerrahi giriflimler (özellikle boyun, omuz, aksilla veya toraks) veya omuzda a r yük tafl ma gibi nedenlerle hasarlanmas KS nedeni olabilirken (9-11) bu sinirlerle ilgili patolojilere ve radikülopatiye ba l da geliflebilir (12,13). Parsonage-Turner sendromunda da (amyotrofik brakial nöralji) uzun torasik sinir tutulumu ile KS görülebilir (14). Kongenital inmemifl skapula gibi geliflimsel nedenler de primer nedenler aras nda say lmaktad r (15). Sekonder olarak KS yapabilecek patolojiler; primer glenohumeral, subakromiyal patolojiler ve dengesiz kas kontraktürleri olarak say labilir. Primer ve sekonder nedenler yan nda istemli KS da mevcuttur Kas hareketlerine çok hakim olabilen ve gövde kaslar n izole olarak çal flt rabilen insanlarda görülür (9). Semptomlar Hastalar genellikle omuz, skapula veya boyun bölgesinde a r dan yak n r. Omuz eklem hareket aç kl genellikle k s tl ve a r l d r. Omuzun hareketi ile kütleme sesi ve KS ye neden olan patolojiye ba l olarak spesifik semptomlar ortaya ç kabilir. Spinal aksesuar sinir lezyonuna ba l KS li hastalarda omuz seviyesi sa lam tarafa göre düflüktür. Genellikle dereceden daha fazla abduksiyon zordur ve a r l d r (16). Uzun torasik sinir lezyonu olan hastalarda dominant olarak omuz ve skapula a r s yan nda kola ve lateral servikal bölgeye yay lan a r da görülebilir. A r d fl nda skapulan n kanatlaflmas na ba l olarak otururken veya benzer aktivitelerde tak lma hissi oluflabilir (16). KS nin di er nedenleri de öncelikle yukardaki semptomlara neden olabilir. Hastalar s kl kla omuzu kullan rken kas yorgunlu u, üst ekstremitede zay fl k yak nmas ve omuz bölgesinde sabah tutuklu undan yak n rlar (1,16). Ayr ca omuz biomekani- inin bozulmas na ba l olarak miyofasyal a r sendromu geliflebilir ve tetik noktalar n varl, bu durumda ikinci bir a r kayna oluflturur (17). Klinik De erlendirme KS nin de erlendirilmesinde iyi bir hikaye almak ve dikkatli bir fizik muayene tüm hastal klarda oldu u gibi en önemli aflamad r. Hikayede özellikle ne zaman bafllad, fliddeti, travma, hastal k, afl lama, cerrahi giriflimler ve a r yük tafl ma ile ilgili olaylar detayl bir flekilde sorgulanmal d r. A r n n tipi, yeri, yay l m, art ran faktörler, süresi dikkatlice sorgulanmal d r. Hasta mutlaka ç plak olarak, hem istirahat pozisyonunda hem de omuz hareketleri s ras nda de erlendirilmelidir. stirahatte de erlendirme: Hastan n toraks bölgesi ve omuzlar anterior ve posterior olarak inspekte edilerek genel postür de erlendirilmesi yap lmal d r. Kas atrofisi, asimetri, skolyoz, skapuler kanatlaflma, her iki omuz ekleminin seviyeleri, omuz kufla na ait eklemlerde flifllik, deformite varl, kongenital inmemifl skapula (Sprengel deformitesi) saptanabilir (15). Nörojenik veya primer kas nedenli KS si olan olgularda trapez, romboid veya supraskapular fossan n daha derin kaslar - fiekil 3. Aksesuar sinir lezyonlar nda skapulan n görünümü. Oklar n gösterdi i yönde bir de iflim izlenmektedir. fiekil 4. Uzun torasik sinir lezyonlar nda skapulan n görünümü. Oklar n gösterdi i yönde bir de iflim izlenmektedir.

4 116 Türk Fiz T p Rehab Derg 2007;53:113-7 n n atrofisi vard r (1,18). Spinal aksesuar sinir lezyonunda skapula depresedir ve inferior aç s laterale kaym flt r (fiekil 3) (1,16,19). Uzun torasik sinir lezyonlar nda skapula normal görülebilir veya eleve olabilir, inferior aç mediale do ru rotasyona u rar (fiekil 4) (1,16). stirahat halinde her iki skapulan n superior aç s ndan, spina skapula seviyesinden ve inferior aç s ndan spinöz ç k nt lara olan horizontal uzakl k ölçülerek skapulalar aras ndaki asimetri de erlendirilir (20). Çeflitli kaslarda kas spazm görülebilir veya palpe edilebilir. Bu etkilenmemifl kaslar n daha fazla zorlanmas na ba l d r (21). Yak nmalar n skapuladan veya omuzdan kaynakland n ay rmak ço u zaman zordur. Bu nedenle üst ekstremitenin biyomekani ine katk da bulunan tüm kas-iskelet komponentlerinin klinik olarak dikkatli muayenesi gereklidir. Ayr ca KS nin primer ve sekonder nedenlerini ay rabilmek için ayr nt l boyun ve omuz muayenesi gerekir (22). Özellikle skapulaya yap flan kaslar n anatomisini bilmek çok önemlidir. Dikkatli bir nörolojik muayene ile nöromüsküler patoloji bulgular n d fllamak gereklidir. Fizik muayene, kranial sinir testlerini (özellikle omuz elevasyonu ile test edilen XI. kranial sinir), di- er üst ve alt ekstremite kaslar n n, boyun ve yüz kaslar n n manuel kas testini, refleks ve duyu muayenelerini de içermelidir (23). Dinamik de erlendirme: Kol fleksiyona getirildi i zaman skapulan n medial kenar n n mediale yer de ifltirmesi ve kanatlaflmas, hastadan omuz ve bel seviyesinde duvar itmesi istendi inde; skapulan n medial kenar n n kanatlaflmas, uzun torasik sinir lezyonu veya serratus anterior kas n n disfonksiyonunda daha belirgin olur (12). Romboid kaslarda zay fl k varsa serratus anteriorun fazla çal flmas na ba l olarak fleksiyonda skapula afla ya ve laterale yerde ifltirir (24). Skapulan n laterale ve dorsale yerde ifltirmesi (özellikle de alt bölümünün) kollar n fleksiyon pozisyonda yavaflça afla ya indirilmesi ile de görülebilir (1). Omuz abduksiyonu ile skapulan n kanatlaflmas spinal aksesuar sinir lezyonu veya trapez kas disfonksiyonunda daha belirgin hale gelir. Omuz abduksiyonunun ilk 90 derecesinde skapulan n laterale yerde ifltirmesi ve elevasyonu görülür. Doksan dereceyi geçti imizde belirginli i azal r. Öne fleksiyonla daha hafif bir kanatlaflma oluflur (1,16,19). Halbuki uzun torasik sinir lezyonlu olgularda kolu fleksiyonda 90 dereceden daha yukar kald rmak daha zordur (16,24). Ayr ca hasta de erlendiriminde istirahat pozisyonunda iken yavafl bir flekilde abduksiyon yapt r p tekrar nötral pozisyona gelmesini sa layarak skapulotorasik ritm gözlenmeli ve her iki skapula aras ndaki fark kaydedilmelidir (25-27). Skapuler stabilizasyonun kayb ile oluflan omuz elevasyon s n rlanmas ve a r y, skapuler stabilizasyon testi ile do rulayabiliriz. Bu amaçla hastan n skapulas elle komprese edilir. Bu manevra ile a r giderilir ve kolun horizantal seviye üzerine kald r lmas sa lan r (28). Skapulan n laterale kaymas n n derecesinin belirlenmesi ve izlenmesi aç s ndan dinamik olarak fleksiyonda ve abduksiyonda skapulan n inferior kenar n n spinöz ç k nt lara olan uzakl klar ölçülmelidir (29). Yap sal nedenlere sekonder KS de kanatlaflma, kolun pozisyonu ile de iflmedi i gibi kemik ve bursal patolojilere ba l olanlarda skapular krepitasyon birlikte olabilir (24). Tan sal Çal flmalar KS klinik bir tan d r. Bununla birlikte ileri tan sal testlerle nedeni irdelemek gerekir. Elektrodiagnostik çal flmalar, nöromuskuler nedenleri ortaya koymak için önemlidir. Radyografiler nadir olarak tan ya yard mc olmas na ra men osteokondrom gibi primer kemik tümörleri, primer omuz patolojileri, servikal spondiloz ve skolyoza ba l kanatlaflma nedenlerini ortaya koymada yard mc olur. Bu nedenle skapula, omuz, servikal bölge ve toraks radyografileri gözönüne al nmal d r. Servikal, omuz, skapula veya brakial pleksusun bilgisayarl tomografisi veya manyetik rezonans görüntülemesi klinik flüpheye göre endike olabilir (30). Medikal Tedavi ve Rehabilitasyonu Potansiyel hastal k komplikasyonlar aras nda; omuz EHA'n n kayb, adezif kapsülit, kronik kas atrofisi, kronik omuz a r s, ve kozmetik deformiteler say labilir(9). Bu komplikasyonlar n önlenmesi tedavinin temel ögelerinden biridir. Tedavinin bafl nda a r n n kontrolü gereklidir. Genellikle basit analjezik ve steroid olmayan anti enflamatuvar ilaçlarla bu sa lanabilir. Yüzeyel s cak ve buz tedavisi kas spazm ve a r - n n giderilmesinde yard mc d r. TENS gibi elektroterapi modaliteri a r kontrolünde önemli yer tutarlar. Ultrason ve k sa dalga diatermi gibi derin s t c lardan hem a r kontrolü hem de yumuflak dokular n elastikiyetini sa lamada çok önemli rol oynarlar. Hastan n mesleki u rafllar na veya hobilerine göre aktivite modifikasyonu veya k s tlanmas gerekebilir. Olgular n ço- unda ask kullan lmas önerilmez ancak primer omuz patolojine sekonder KS varsa ilk bir hafta içinde a r n n kontrolu amac yla kullan labilir (31,32). KS nin rehabilitasyonu altta yatan nedene ba l baz de ifliklikler göstermesine ra men genel prensipleri içerir. Kontraktürleri önlemek için erken dönemde eklem hareket aç kl (EHA) egzersizlerine bafllan l r. EHA egzersizlerinde genellikle skapulan n stabilizasyonu gerekli oldu undan bafllang çta bu egzersizler bir terapist taraf ndan yap lmal d r. Skapuler stabilizasyon egzersizleri, fonksiyonel periskapuler kaslar n ve omuz kaslar n n progresif kuvvetlendirme program, a r s n rlar içinde bafllanmal d r (31-33). Top ile yap lan skapular stabilizasyon egzersizleri, proprioseptif nöromüsküler fasilitasyon paternlerinin kullan ld egzersizler, pileometrik egzersizler, izole olarak serratus anterior a, latissimus dorsiye yönelik kuvvetlendirme egzersizleri bu program içinde yer al rlar. Hastalar egzersizleri tam olarak yapabildikleri zaman ev program na geçilmelidir. Skapuler stabilizasyon breysler kullan lmakla birlikte sonuçlar tart flmal d r (34,35). Lokal steroid enjeksiyonlar gibi uygulamalar genellikle gerekli de ildir. Ancak sekonder patolojiler geliflti inde gerekli olabilir (9). Cerrahi Tedavi Kronik a r l ve dirençli KS cerrahi tekniklerle tedavi edilebilir. E er hastan n KS si tek bir sinir lezyonuna ba l ise, cerrahi giriflimler genellikle sinir fonksiyonlar n n düzelmesi için yeterli bir zaman (en az ndan 1-2 y l) bekledikten sonra gözönüne al nmal d r (21). Cerrahi giriflimler skapulotorasik füzyon, statik skapuler stabilizasyon ve dinamik skapuler stabilizasyonu içerir (21,36,37). Bilinen tek bir sinir yaralanmas varsa (direk travmaya ba l spinal aksesuar lezyonu gibi) sinir ekspolarasyonu ve tamiri düflünülmelidir (24).

5 Türk Fiz T p Rehab Derg 2007;53: Kaynaklar 1. Saeed MA, Gatens PF, Singh S. Winging of the scapula. Am Fam Physician 1981;24: Peat M. Functional anatomy of the shoulder complex. Phys The 1986;66: Aboujaoude J, Alnot JY, Oberlin C. The spinal accessory nerve (n. accessorius) I: anatomical study. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 1994;80: Horvitz MT, Tocantins LM. An anatomical study of the role of the long thoracic nerve and the related scapular bursae in the pathogenesis of local paralysis of the serratus anterior muscle. Anat Rec 1938;71: Von Hochstetter A.A surgical significant variation in the anatomy of N. thoracius longus. Anat Anz 1986;162: Norkin CC, Levangie PK. Joint Structure and Function: A comprehensive Analysis 2nd ed. Philadelphia: F.A. Davis Company; Kennedy K. Rehabilitation of the unstable shoulder. Oper Tech Sports Med 1993;1: Cailliet R. Shoulder pain. Philadelphia: F.A. Davis Company; Lauder TD. Scapular Winging. In: Frontera WR, Silver JK, editors. Essentials of physical medicine and rehabilitation. Philadelphia: Hanley and Belfus p Zander D, Perlick L, Diedrich O. Scapula alata as a complication of infection with human parvovirus B19 (erythema infectiosum) Z Orthop Ihre Grenzgeb 2001;139: Gupta V, Posner B. Trauma to the long thoracic nerve and associated scapula winging in a low-velocity rear-end automobile collision: case report. J Trauma 2004;57: Makin GJ, Brown WF, Ebers GC. C7 radiculopathy: importance of scapular winging in clinical diagnosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1986;49: Fournier HD, Mercier P, Menei P. Anatomical bases of the posterior approach to the brachial plexus for repairing avulsed spinal nerve roots. Surg Radiol Anat 2001;23: Steinmann SP, Wood MB. Pectoralis major transfer for serratus anterior paralysis. J Shoulder Elbow Surg 2003;12: Cavendish ME. Congenital elevation of the scapula. J Bone Joint Surg Br 1972;54: Hammond SR, Danta GA. Clinical and electrophysiological study of neurogenically induced winging of the scapula. Clin Exper Neurol 1981;17: Travel JG, Simons DG. Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual. Baltimore: Williams and Wilkins; p Silliman JF, Dean MT. Neurovascular injuries to the shoulder complex. J Orthop Sports Phys Ther 1993;18: Schultz JS, Leonard JA Jr. Long thoracic neuropathy from athletic activity. Arch Phys Med Rehabil 1992;73: Sobush DC, Simoneau GG, Dietz KE, Levene JA, Grossman RE, Smith WB. The lennie test for measuring scapular position in healthy young adult females: a reliability and validity study. J Orthop Sports Phys Ther 1996;23: Wiater MJ, Flatow EL. Long thoracic nerve injury. Clin Ortho Rel Research 1999;368: Magee DJ. Cervical Spine and Shoulder in Orthopaedic Physical Assessment. Philadelphia, W. B. Saunders; p.34-70, Davies GJ, Dickoff-Hoffman S. Neuromuscular testing and rehabilitation of the shoulder complex. J Orthop Sports Phys Ther 1993;18: Kuhn JE, Hawkins RJ. Evaluation and treatment of scapular disorders. In: Warner JJP, Iannoti JP, Gerber C, editors. Complex and Revision Problems in Shoulder Surgery. Philadelphia: Lippincottt-Raven; p McQuade KJ, Smidt GL. Dynamic scapulohumeral rhythm: the effects of external resistance during elevation of the arm in the scapular plane. J Orthop Sports Phys Ther 1998;27: Jobe FW, Pink M. Classification and treatment of shoulder dysfunction in the overhead athlete. J Orthop Sports Phys Ther 1993;18: Kibler WB. Role of the scapula in the overhead throwing motion. Contemp Orthop 1991;22: Warner JJP, Navarro RA. Serratus anterior dysfunction: Recognition and treatment. Clin Ortho Rel Research 1998;349: Kibler WB. The role of the scapula in athletic shoulder function. Am J Sports Med 1998;26: Moseley JB Jr, Jobe FW, Pink M, Perry J, Tibone JE. EMG analysis of the scapular muscles during a shoulder rehabilitation program. Am J Sports Med 1992;20: Kibler WB. Shoulder rehabilitation: principles and practice. Med Sci Sports Exerc 1998;30: Kibler WB, Livingston B, Bruce R. Current concepts in shoulder rehabilitation. Adv Oper Orthop 1995;3: Oakes MJ, Sherwood DL. An isolated long thoracic nerve injury in a Navy Airman. Mil Med 2004;169: Marin R. Scapula winger s brace: A case series on the management of long thoracic nerve palsy. Arch Phys Med Rehabil 1998;79: Klebe TM, Dossing KV, Blenstrup T, Nielsen-Ferreira J, Rejsenhus L, Aalkjaer G, et al. Scapulae alatae-angels' wings. A study of 64 patients treated with braces and physical therapy at the Viberg's hospital. Ugeskr Laeger 2003;21;165: Krishnan SG, Hawkins RJ, Michelotti JD, Litchfield R, Willis RB, Kim YK. Scapulothoracic arthrodesis: indications, technique, and results. Clin Orthop Relat Res 2005;: Demirhan M, Uysal M, Onen M. The use of the cable-grip system in the treatment of winged scapula caused by post-traumatic combined nerve injury: a case report. Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:162-6.

İzole travmatik serratus anterior paralizisinde endobutton sistemi ile skapulotorasik tespit yöntemi

İzole travmatik serratus anterior paralizisinde endobutton sistemi ile skapulotorasik tespit yöntemi Dicle Tıp Dergisi / 2013; 40 (2): 289-293 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0272 OLGU SUNUMU / CASE REPORT İzole travmatik serratus anterior paralizisinde endobutton sistemi ile

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

Kombine sinir yaralanmas na ba l geliflen kanat skapula tedavisinde kablo-s k flt rma sisteminin kullan lmas : Olgu sunumu

Kombine sinir yaralanmas na ba l geliflen kanat skapula tedavisinde kablo-s k flt rma sisteminin kullan lmas : Olgu sunumu ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:162-166 Kombine sinir yaralanmas na ba l geliflen kanat skapula tedavisinde kablo-s k flt rma sisteminin kullan lmas : Olgu

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi KÜREK lines of KEMİĞİ the SHOULDER VE KOL BLADES DIŞ YÜZ AND çizgileri POSTERIOR ARM Skapula Çizgisi Bu çizgi referans noktadan geçer: 1. Spina skapulanın orta noktasının üstü. Spina skapulanın üstü, medial

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

Portaller. Dr. Ulunay Kanatlı

Portaller. Dr. Ulunay Kanatlı 9 Portaller Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Ekleme giriş açısı oldukça kritiktir. Bu özellikle ilk başlangıç portalimiz olan posterior portal için önemlidir. Bu nedenle anatomik noktalar doğru belirlenmelidir.

Detaylı

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TERAPİNİN ETKİSİ

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TERAPİNİN ETKİSİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TERAPİNİN ETKİSİ NUR SELİN ÖZTÜRK MUSKULOSKELETAL FİZYOTERAPİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İZMİR-2011

Detaylı

MEME KANSERİ TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARI KURSU Sinir ve Damar Yaralanmaları. Dr. Betül BOZKURT

MEME KANSERİ TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARI KURSU Sinir ve Damar Yaralanmaları. Dr. Betül BOZKURT MEME KANSERİ TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARI KURSU Sinir ve Damar Yaralanmaları Dr. Betül BOZKURT Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahi Bölümü Mastektomi veya aksiller diseksiyondan

Detaylı

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON Dr. MERT KESKINBORA Omuz dislokasyonları; Anterior 90-95% Posterior 2-5% Posterior instabilite tedavisi Anterior instabilite tedavisi (Labral Tamir)

Detaylı

OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri.

OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. OMUZ AĞRISI Dr. DERYA YILMAZ 12.06.12 OMUZ AĞRISI Lokal nedenler? Omuz ağrısının diğer nedenleri 70 yaş bayan hasta 2 3 gündür sağ omuzda sızı şeklinde ağrı + Nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı yok

Detaylı

Sporcularda Omuz Yaralanmaları. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1

Sporcularda Omuz Yaralanmaları. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1 Sporcularda Omuz Yaralanmaları 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1 Amaç Sportif faaliyet sırasında omuzu yaralanan bir sporcuya tanı koymak ve ilk yardımı yapmak olmalıdır. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004

Detaylı

D E F O R M İ T E L E R İ

D E F O R M İ T E L E R İ GÖĞÜS ÖN DUVARI D E F O R M İ T E L E R İ DRATALAYŞAHİN Kas iskelet sistemi anomalileri ile veya izole halde kosta, kıkırdak ve sternumu değişik şekillerde etkilemiş olabilen konjenital toraks deformiteleri

Detaylı

Adölesan Bayan Voleybol Oyuncularında Skapular Bantlamanın Kas Yorgunluğuna Etkisi

Adölesan Bayan Voleybol Oyuncularında Skapular Bantlamanın Kas Yorgunluğuna Etkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Adölesan Bayan Voleybol Oyuncularında Skapular Bantlamanın Kas Yorgunluğuna Etkisi Ayça ARACI UYAN, a Nihan ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ, b Nilay ÇÖMÜK, b Gül BALTACI c a Fizyo Sport Center, Antalya

Detaylı

RILARI OMUZ AĞRILARIA. Dr.Kenan AKGÜN. Rehabilitasyon Anabilim Dalı

RILARI OMUZ AĞRILARIA. Dr.Kenan AKGÜN. Rehabilitasyon Anabilim Dalı OMUZ AĞRILARIA RILARI Dr.Kenan AKGÜN İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Fiziksel Tıp T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Omuz ağrısıa Bel ve boyun ağrısından a sonra üçünc ncü sıklıkta kta görülmektedirg

Detaylı

Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu

Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu Olgu Sunumu / Case Report 119 Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu Suprascapular Nerve Neuropathy: A Case Report Cengiz BAHADIR, Sena TOPATAN, Asl han TARAKTAfi, Kenan AKGÜN* Haydarpafla Numune

Detaylı

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum GÖVDE VE HAREKETLERİ Gövde 1. Omurga 2. Göğüs kafesi REK132&SBR178 ANATOMİ VE KİNEZİYOLOJİ Gövdenin Fonksiyonları 1. Baş, boyun ve gövde hareketlerine izin verir 2. Dik durmamızı sağlar 3. Önemli organları

Detaylı

PROPRİOSEPTİF NÖROMÜSKÜLER FASİLİTASYON (PNF)

PROPRİOSEPTİF NÖROMÜSKÜLER FASİLİTASYON (PNF) PROPRİOSEPTİF NÖROMÜSKÜLER FASİLİTASYON (PNF) TEMEL PRENSİPLER Proprioseptörlerin uyarılması ile nöromüsküler mekanizmanın cevaplarını kolaylaştırmak Amaç: el temasları, görsel ve sözel uyarılar yoluyla

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Plak ile omuz artrodezi

Plak ile omuz artrodezi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA OR J NAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45(6):412-420 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Plak ile omuz artrodezi Cem Zeki ESENYEL 1, Kahraman ÖZTÜRK 2,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN HASTALARDA TRANSKUTAN ELEKTRİK SİNİR STİMULASYONU(TENS) TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN

Detaylı

Subakromiyal s k flma sendromunda a r ile kas gücü aras ndaki iliflkinin de erlendirilmesi

Subakromiyal s k flma sendromunda a r ile kas gücü aras ndaki iliflkinin de erlendirilmesi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA OR J NAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45(2):79-84 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Subakromiyal s k flma sendromunda a r ile kas gücü aras ndaki iliflkinin

Detaylı

Donuk omuzda farkl iki egzersiz program n n sonuçlar n n karfl laflt r lmas

Donuk omuzda farkl iki egzersiz program n n sonuçlar n n karfl laflt r lmas ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2010;44(4):285-292 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Donuk omuzda farkl iki egzersiz program n n sonuçlar n n karfl laflt r lmas Derya

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

SUBAKROMĠAL SIKIġMA SENDROMU OLAN HASTALARDA TERAPOTĠK ULTRASON TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ ÜZERĠNE YAPILAN RANDOMĠZE KONTROLLÜ BĠR ÇALIġMA

SUBAKROMĠAL SIKIġMA SENDROMU OLAN HASTALARDA TERAPOTĠK ULTRASON TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ ÜZERĠNE YAPILAN RANDOMĠZE KONTROLLÜ BĠR ÇALIġMA T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI SUBAKROMĠAL SIKIġMA SENDROMU OLAN HASTALARDA TERAPOTĠK ULTRASON TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ ÜZERĠNE YAPILAN RANDOMĠZE KONTROLLÜ

Detaylı

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

MEKANİK BOYUN AĞRISI OLAN BİREYLERDE SKAPULAR RETRAKSİYON EGZERSİZLERİNİN AĞRI, YAŞAM KALİTESİ VE SKAPULAR KİNEMATİĞE ETKİSİ

MEKANİK BOYUN AĞRISI OLAN BİREYLERDE SKAPULAR RETRAKSİYON EGZERSİZLERİNİN AĞRI, YAŞAM KALİTESİ VE SKAPULAR KİNEMATİĞE ETKİSİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKANİK BOYUN AĞRISI OLAN BİREYLERDE SKAPULAR RETRAKSİYON EGZERSİZLERİNİN AĞRI, YAŞAM KALİTESİ VE SKAPULAR KİNEMATİĞE ETKİSİ Fzt. Taha İbrahim YILDIZ

Detaylı

Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı

Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı 1 Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı Omuz eklemi vücudun hareket genişliği en fazla olan eklemidir. Günlük işlerimiz için örneğin saç tarama için 148 0 fleksiyon, yemek yeme için 52 0 fleksiyon yeterli

Detaylı

Hareket Terimleri. Doç.Dr. Hayri Ertan. Hareketler ve!simleri

Hareket Terimleri. Doç.Dr. Hayri Ertan. Hareketler ve!simleri Hareket Terimleri Doç.Dr. Hayri Ertan Hareketler ve!simleri 1 Hareket Terimleri 2 GENEL TER!MLER Fleksiyon Eklem açısının azalmasına neden olacak!ekilde ve ço"unlukla sagittal düzlemde yapılan harekettir.

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

KLAVİKULA KIRIKLARINDA YAKLAŞIM ve YENİ PLAKLAMA TEKNİKLERİ

KLAVİKULA KIRIKLARINDA YAKLAŞIM ve YENİ PLAKLAMA TEKNİKLERİ 24-26 Kasım 2006 Belek - Antalya KLAVİKULA KIRIKLARINDA YAKLAŞIM ve YENİ PLAKLAMA TEKNİKLERİ Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı KLAVİKULA

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik Humerus diafiz ve distal uç kırıklarının tedavisi Klavikula ve skapula kırıklarının tedavisi Humerus Diafiz ve Distal Uç

Detaylı

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu)

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) Akif Turna!! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı!! Bölüm 47 ANATOMİ ANATOMİ Sinir Basısı Hastaların %95 i: Ağrı ve parestezi.! Genelde segmental, n. ulnaris:

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Üst Ekstremite Bantlama Teknikleri

Üst Ekstremite Bantlama Teknikleri Üst Ekstremite Bantlama Teknikleri K A N ı T A D A Y A L ı U Y G U L A M A L A R Marie G. Sayers, OTR/L, CHT Mary Loughlin, OTR/L, CHT Kristin A. Valdes, OTD, OT, CHT Ann K. Porretto-Loehrke, PT, DPT,

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Göğüs Cerrahisi Akciğerin Superior Sulkus Tümörlerinde Omurga Tutulumunda Cerrahi Yaklaşım Giriş Akciğerin apeksinden kaynaklanan

Detaylı

Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Venter frontalis Venter occipitalis Galea aponeurotica Siniri; n.facialis İşlevi; venter frontalis kaş ve burun kökü derisini yukarı

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Bir zooteknist için ölçüm ve tartım çok kere gerekli ve yardımcı bir kaynak olabilir. Kısaca özetlemek gerekirse hayvanların ölçülmelerinin yararları;

Detaylı

AKROMİYOKLAVİKULER EKLEM YARALANMALARI ve DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARI

AKROMİYOKLAVİKULER EKLEM YARALANMALARI ve DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARI AKROMİYOKLAVİKULER EKLEM YARALANMALARI ve DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARI Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Akromiyoklavikuler Eklem Akromiyon medial faseti

Detaylı

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD SKY- Sıklık 1 275 000 Kişi 259 000 Kişi Ağrı % 48-94 Yaşamı sınırlayan şiddetli ağrı % 11-34 Yaşam kalitesini en fazla düşüren

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

GENÇ VOLEYBOLCULARDA OMUZUN PROPRİYOSEPTİF DEĞERLENDİRMESİ

GENÇ VOLEYBOLCULARDA OMUZUN PROPRİYOSEPTİF DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GENÇ VOLEYBOLCULARDA OMUZUN PROPRİYOSEPTİF DEĞERLENDİRMESİ Şirvan Tülin YURDAGÜL BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Eklem hareket açıklığı ölçümünde kullanılan iki akıllı telefon uygulamasının uygulayıcı içi ve uygulayıcılar arası güvenirliğinin incelenmesi

Eklem hareket açıklığı ölçümünde kullanılan iki akıllı telefon uygulamasının uygulayıcı içi ve uygulayıcılar arası güvenirliğinin incelenmesi JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2016;3(1):21-29 ORIGINAL ARTICLE Eklem hareket açıklığı ölçümünde kullanılan iki akıllı telefon uygulamasının

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ Omuz Kuşağının Kas Sistemi Bu kasların işlevi, Omuz kuşağını gövdeye sabitlemek ve Üst ekstremitenin çeşitli hareketleri için omuz kuşağını uygun

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Donuk Omuz. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Donuk Omuz. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Donuk Omuz yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ Adeziv Kapsülit (AK), glenohumeral eklem kapsülünün ilerleyici fibrozisi ve kontraktürüne bağlı olarak gelişen ağrı ve hareket

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ

AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 55, Sayı 3, 2002 205-210 AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ Onur Polat* İsmail Güler* İbrahim Tek* Hamit Öğüt*

Detaylı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN KİŞİLERDE PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN KİŞİLERDE PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN KİŞİLERDE PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN RANDOMİZE KONTROLLÜ

Detaylı

Subakromiyal sıkışma sendromunun konservatif tedavisine subakromiyal steroid enjeksiyonunun katkısı

Subakromiyal sıkışma sendromunun konservatif tedavisine subakromiyal steroid enjeksiyonunun katkısı ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(4):331-335 doi:10.3944/aott.2009.331 Subakromiyal sıkışma sendromunun konservatif tedavisine subakromiyal steroid enjeksiyonunun

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün ÖZGEÇMİŞ Umut Akgün Doğum Tarihi : 15121975 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İnönü Cad. Okur Sok. No: 20, Kozyatağı, 34742, İstanbul, Turkiye.

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Adım Adım Uygulama Kılavuzu - Noam Tyroler TAY AKUPRESÜR. Ortopedik Rahatsızlıklar İçin. Bangkok, Wat Pho Okulunda öğretilen şekliyle

Adım Adım Uygulama Kılavuzu - Noam Tyroler TAY AKUPRESÜR. Ortopedik Rahatsızlıklar İçin. Bangkok, Wat Pho Okulunda öğretilen şekliyle Adım Adım Uygulama Kılavuzu - Noam Tyroler TAY AKUPRESÜR Ortopedik Rahatsızlıklar İçin Bangkok, Wat Pho Okulunda öğretilen şekliyle 10 11 12 3 3 2 1 1 4 7 15 6 5 5 8 8 14 9 3. Sırt çizgisi 2. Sırt çizgisi

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi SERVİKAL ORTEZLER Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi Burma (Padaung) Kullanım Amacı 1. Ağrıyı azaltmak 2. Boyun hareketlerini kısıtlamak 1. Cerrahi öncesi 2. Cerrahi sonrası 3. Hasta transportunda

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA MANUEL TEDAVİ VE BANTLAMANIN AĞRI VE FONKSİYON ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA MANUEL TEDAVİ VE BANTLAMANIN AĞRI VE FONKSİYON ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA MANUEL TEDAVİ VE BANTLAMANIN AĞRI VE FONKSİYON ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uzm. Fzt. Saniye AYDOĞAN ARSLAN Fizik

Detaylı

Sunu Planı. Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme

Sunu Planı. Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme Sunu Planı 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Servikal yaralanma çocukta 16 yaş altında nadir Küçük çocuklarda en

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU KONSERVATİF TEDAVİSİNDE LAZERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. (Uzmanlık Tezi) Dr.Muhammet Karabulut

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU KONSERVATİF TEDAVİSİNDE LAZERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. (Uzmanlık Tezi) Dr.Muhammet Karabulut T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL 70.YIL FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU KONSERVATİF TEDAVİSİNDE LAZERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

ELİT TENİSÇİLERDE GLENOHUMERAL EKLEM HAREKETLİLİĞİ, SKAPULAR DİSKİNEZİ VE OMUZ EKLEMİ POZİSYON HİSSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ELİT TENİSÇİLERDE GLENOHUMERAL EKLEM HAREKETLİLİĞİ, SKAPULAR DİSKİNEZİ VE OMUZ EKLEMİ POZİSYON HİSSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELİT TENİSÇİLERDE GLENOHUMERAL EKLEM HAREKETLİLİĞİ, SKAPULAR DİSKİNEZİ VE OMUZ EKLEMİ POZİSYON HİSSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FİZYOTERAPİST GÜLŞAN AKÇA

Detaylı

Sporcularda subakromiyal s k flma sendromuna yaklafl m: Korunma ve egzersiz programlar

Sporcularda subakromiyal s k flma sendromuna yaklafl m: Korunma ve egzersiz programlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37 Suppl 1:128-138 Sporcularda subakromiyal s k flma sendromuna yaklafl m: Korunma ve egzersiz programlar Subacromial impingement

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Konjenital Skolyozda Kırmızı Bayraklar

Konjenital Skolyozda Kırmızı Bayraklar 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi NECDET ALTUN Konjenital skolyoz / Pandora nın Kutusu Embriyojenik hata Omurgada Vertebralar İntraspinal Toraksta Diğer organ ve sistemlerde Tanı Süreç

Detaylı

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus DÖNEM V C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı. Hafta 08.0 09: 09:0 0: 0.0. :0. :00 :. 6.00 6. 7.00 07/09/0 Bel ve Boyun Ağrıları Neck and Back Pain BORD(Bornova A blok. Kat Osteokondrozlar

Detaylı

GENÇ ERİŞKİN BİREYLERDE ANTERİOR VE POSTERİOR DENGENİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER ÜZERİNE ETKİSİ

GENÇ ERİŞKİN BİREYLERDE ANTERİOR VE POSTERİOR DENGENİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER ÜZERİNE ETKİSİ GENÇ ERİŞKİN BİREYLERDE ANTERİOR VE POSTERİOR DENGENİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER ÜZERİNE ETKİSİ İlke Aktuğ Buzkan, Ece Duman, Elif Güler, Yunus Emre Özdemir, Onur Can Özkan, Emine Temel Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Subakromiyal s k flma sendromunda konservatif tedavi

Subakromiyal s k flma sendromunda konservatif tedavi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37 Suppl 1:112-118 Subakromiyal s k flma sendromunda konservatif tedavi Conservative treatment of subacromial impingement syndrome

Detaylı

Rehabilitation of shoulder instability following surgery

Rehabilitation of shoulder instability following surgery ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39 Suppl 1:109-118 Omuz instabilitelerinde cerrahi sonras rehabilitasyon Rehabilitation of shoulder instability following surgery

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Demographic Characteristics in Subacromial Impingement Syndrome

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Demographic Characteristics in Subacromial Impingement Syndrome ARAŞTIRMA (Research Report) Berberoğlu N, Çalış M SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Demographic Characteristics in Subacromial Impingement Syndrome Nurullah BERBEROĞLU 1, Mustafa ÇALIŞ

Detaylı