GRAMME T.B.M.M.'NIN 70. AÇTLIŞ YlLDöNüMü MüNASEBETtYLE ÜLKEMIZE DAVET EDİLEN KONUKLARA tuşkin özel PROGRAM NISAN 1990

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRAMME 90-1450. T.B.M.M.'NIN 70. AÇTLIŞ YlLDöNüMü MüNASEBETtYLE ÜLKEMIZE DAVET EDİLEN KONUKLARA tuşkin özel PROGRAM 19-28 NISAN 1990"

Transkript

1 T.B.M.M.'NIN 70. AÇTLIŞ YlLDöNüMü MüNASEBETtYLE ÜLKEMIZE DAVET EDİLEN KONUKLARA tuşkin özel PROGRAM NISAN 1990 PROGRAMME OF VJSIT TO TURKEY OF FOREIGN PARLIAMENTARIANS AND PRESSMEN ON THE OCCASJON OF THE 70TH ANNIVERSARY OF THE INAUGRATION OF THE GRAND NATIONAL TURKEY L 1990) GRAMME

2 T.n.M.M.'NtN 70. AÇlLlŞ YlLDöNüMü MüNASEBETIYLE ü LKEMiZE DAVET EDiLEN KONUKLARA tuşkin özel PROGRAM NtSAN J990 PROGRAMME OF VISIT TO TURKEY OF FOREIGN PARLIAMENTARIANS AND PRESSMEN ON THE OCCASION OF THE 70TH ANNIVERSARY OF THE INAUGRATION OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY (19-28 APRIL 1990) OFFICIAL PROGRAM T.B.M.M DDC : YER : ~CJ YIL : CLT : K s r1 : K() p : DEt1 :?

3 19 NISAN 1990 PERŞEMBE Saat P R O G R A M Konukl a rın Ankara'ya ge li ş l eri ve Esenboğa Ha va l i m a nı'nd a karşıianma I a rı, Ankara Hilton Oteli'ne yerleş m e. 2

4 THURSDA Y, 19 APRIL 1990 Hours P R O G R A M M E Arriva l of the Guests in Ankara W clco nı i ng at the Esen hoğa Airport. Lodging in the Ankara Hotel H ilton. 3

5 20 NtSAN 1990 CUMA Saat P R O G R A M Ankara Hillon Otelinden TBMM'ne hareket TBMM Ba ~k anvekili ve K ültür. Sanal ve Ya y ın Kurulu Başkanı Sayın A. Halim ARAS'ın Konuk Parlamenlcrlcr ve Basın - Yayın mensuplarını kabulleri. Kabul yeri : TRMM Tören Salonu Dışişleri Bakanı Sayı n Prof. Dr. Ali BOZER 'in Konuk Parliiınenl e rleri Ka bul yeri : kabullcri TBMM Ba şka nvekil i ve Kültür, Sanal ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın A. Halim ARAS'ın konuklar onuruna verccekleri öğle yemeğ i. Yeri : Ankara O teli Balo Salonu Türkiye Odalar ve Borsala r B ir l iğinde brifing ve mullivizyon gösterisi Dışi şleri B akan ı Sa y ın Prof. Dr. Ali BOZE R'in Konuklar onuruna verecekleri ak~am yemeği. Yeri : Devlet Konukevi 4

6 FRIDA Y, 20 APRIL 1990 Hour~ P R O G R A 11,1 M E Leave Hotel for the Parliamcnt House Reception of the Guest Parliaml!ntarians and the Guest Prc. men By H. E. Mr. A. Halim ARAS, D eputy Speaker and Chairman of th. Boar'd of Culture. Art a nd Pııhlieations of t he TGNA Place of Reception : Ccrcınon y Hall 12.0 Re.:eption of the Guest Parliamentarian~ Ry. H. F. Mr. Ali BOZ R Min i5ter of rorcign Affairs. Place of Reception : 13.0:> Lunch Given By ll. l. Mr. A. Halim ARAS Deputy Spcakcr, Chairman of the Board of Cullure, Arl and. Puhlications of the TGNA in Honour of the Guests. Placc : Hotel Ankara Bali Room \ Bricfing in the Union of Chamhers of Conımcrcc, ın uustry and C'ommodity Exchanges and Multivisian Show. 2tUO Dinner Given By H. E. Mr. Ali BOZER Minister of Foreign Affairs in Honour of the Guests. Placc : Statc Guest Home s

7 21 NİSAN 1990 CUMARTESi Saat 1' R O G R A M Otelden ay rılı ş. Konya'ya hareket Konya'ya varış. - Karatay Medresesi, - Ince Minareli Camii, Mevlana Mü~:e s i Gezileri Konya Valisi Sayın M. Ncçati ('ETi N KAYA ' nın Konuklar onuruna verecekjeri öğle yemeği. Akyoku!i Orman Tesisleri. Sema gösterisi (Kroın Magnezit Tesisleri Gihtcri Salonu) Konya'dan Ankara'ya hareket. 21. r ı o Ankara'ya varı~ ve otele y crlc~nıc. Akşam yemeği Otel'de serbest. 6

8 SATURDAY. 21 APRIL 1990 Hours P R O G R A M M E Lcave Hotel for Kon}a Arrival at Konya Visi t of the Ka ratay Mcndresse, the Mosque ince M ina reli - Visit of the Mevlana Muscum Lunch G iven By. Mr. ecati ÇETi KAYA. G overnor of Konya, in Honour of the G uesıs. At the Forest lnstallalions of Ak yo ku ş. A whirling dancc o f dcrvishes at ıh c show Hall of lhc C'hromium - Magncsilc lnstall ations. J 8.00 Leavc for Ankara Arrival at Ankara Dinner free. 7

9 22 NiSAN 1990 PAZAR Saat P R O G R t\ M OC).4'5 Otcluen ayrılı~ B aıb::ıka nlığ a hareket T. C. Ba5bakanı Sayın Yılu:rını AK RlJLUT'un Konuk Parlamenterleri kabulkri. Ka bul yeri : Bı:ışbak:mlık TBMM B a5ka nı Sayın 1. Ka ya ERDE 1'in Konuk Parla menterl eri kabu ll cri. Kabul yeri : TBMM MerrnerJi Salon Ankara Val is i Say ı n Saffet Ankan BEDü K'ün konuklar onuruna verecekleri öğle yemeği. Yeri : Otel Etap Altınci T. C. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut ÖZAL'ın konuk Meclis ve Senato ba5ka. nları ilc bakanları kabullcri. Kabul Yeri : Cumlıurh aş kanlığı Kiişkü T. C. B aş bak a nı Sayın Yıldırım AKBU LUT'un Konuk B asın - Yayın mensuplarını kabulleri. Kabul Yeri : Başhaka nlık T. C. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut ÖZ/,L'ın konuk parla menterleri toplu kabullcri. Kabul Yeri : Cumhurbaşkanlığı Köşkü TBMM Ba ~ka nı Say ın i. Ka ya E RDEM'in Konu'k Ba ın 8 Yayın mensuplarını kabulleri. Kabul Yeri : TBMM Başkan lık Di va nı Toplantı Salonu

10 SUNDA Y, 22 APRIL 1990 H ours P R O G R A M M E Leave Hotel for the Prime M in istry R eception of the Guest Pa rt iamenlar ians By H. E. Mr. Yıldırım AK BULUT, Prime M ini ster. Placc of Reception : Residence of the Prime Minister tt. t 5 Reception of th~ G uest Parl iamenta ria ns By H. H. Mr. 1. Kaya E RDEM. Speakcr of the TONA. Placc of Reception : Marhle H ll of the TGNA. ı 2. ı 5 Lu nch G iven By Mr. Saffet A rı ka n B D ü K, G overnor of Anka ra in l-l onour of the O ue ts. Place : The Etap Altınci Hotel ı 4.00 Reception of the Ouest Speakers of ational Parlia ments By H. E. M r. Turgut özal, President of the Republ ic. Placc of Reception : The Prcsidential Palace t 4.00 Reception of the G uest Pressmen By H. E. Mr. Yıldırım AKBULUT. P rime Mi nisler. Place of R eception : Residence of the Prime Minister t 4.30 Reception of Lhe Guest P arıiamenla r ia n s By H. E. Mr. Turgut özal, Prcsident of the Rcpublic. Place of Reception : T he Presidential Palace ı Reception of the G uest Pressmen By. H. E. Mr. 1. Kaya ERDEM, Speaker of the TONA. Place of Reception : Mecting Room of the Bureau 9

11 Saat P R O G R A M TBMM B aş k a nı Eş i S ay ın rbayan Sev il E RDEM 'i n konuk eş l e ri onuruna verecekleri çay ve defile. Yeri : Devlet Konukevi SHP G enel B aşka n ve k i l i Say ın Deni z B AY KAL 'ı n Konuk B as ın - Yay ın m e n s upl a rını 'kabulleri. Kabul Yeri : SHP Grup Salonu DYP G enel B aşka nı Say ın Süleyman DEMIR EL'in Konuk B as ın - Yay ın m e n s up lar ını kabull eri. Kabul Yeri : DYP Grup Salonu T BMM Ba ş k a nı ve S ay ın Bayan t. Kaya ERDE M'in Konuk Pa rlamenterl er ve Konuk B as ın - Yay ın m e n surı l an onuruna verecekl eri a k şa m yem eği. Yeri : Ankara Hilton Balo Salonu. lo

12 H ours P R O G R A M M E 1 (ı.oo Fashion show and ıtea - parly given by Mrs. Sev il ERDEM. spouse of the Speaker of the Turkish Grand National Assembly, in honour of the spouses of the guest parliamenta rians. ı rı. l ) Receplion of the Gue t Pres men By Mr. Deniz BAYKAL Acting C hairman of the Social Demecratic People's Party. Place of Reception : Meeting Room of the SDP Parliamentary Group Reception of the Guest Pressmen By Mr. Süleyman D E MIRIEL C hairman of the True Path Party. Place of Reception : Meeting Room of the TPP Parlinmentary Group Dinncr G iv en By H. E. the S pea k er of the TG NA, and Mrs. 1. Kaya Erdem Honour of the Guest Parliamentaria ns and Pressmen. Placc : Bali Room of the Ankara Hilton Hotel ll

13 23 NiSAN 1990 PAZARTESt Saat P R O G R A M H ilton Otelinden Anıtkabir'e ha reket Anı~kabir'dc tören. - ('elenk koyma, saygı duru şu. müze ge;isi Birinci BUyük Millet Meclisine hareket Bi rinci Büyük Millet Meclisinde Anma Töreni. (Kurtuluş Sava~ı ve C umhuriyet MUzesi - Ulus) Tören Program ı : * TBMM KUltUr, Sanal ve Yay ın Kurulu Adına Ankara Milletvekili Sayın Göksel KALA YC IOGLU'nun sunu~ konu ş m a l ar ı. * 'T'BMM Ba~kanı Sayın 1. Kaya ERD E M'in 70 inci Yıl Anma GUnü konu şma l a rı. - Kurlulu~ Sava~ı ve C umhuriyet MUzesi gezisi. - An'kara KuiUbü S cğ menler Fol'klör gösterisi Cumhurbaşkan ı Sayın Turgut ÖZAL 'ın K o nuk Basın - Yay ın men su pl a rını kabulleri. Yer : Cumhurba~kanlığı Köşk ü TB M M 'ne hareket TBM M B aoıkanvekili ve KüllU r, Sanal v.: Yayın Kurulu B a~kanı Sayı n A. Halim ARAS'ın konuk lar onuruna verecekleri öğle ye m eği. Yer : TBMM Üyeler Lokantası 12

14 MONDAY, 23 A RIL 1990 Hours P R O G R A M M E Lea ve Hotel for Atatürk's Mausol um Cen;mony at ıhe 1ausolcunı. Wrcaıh - Lıying, Observing one minute;'s silcnce and ıour of th 1\taıürl-. 1u~eL:ın ') Lcaw for the Firsı Parliamcnt House. IO.OJ C'omın eıııor:ıtion at tl'e First Parliament House. (Tour of the Mus um of Liberalian War a nd R epublıc) Programme of the ceremony : ~ rnaugtıral speech by, i ~~ Göksel KALA YCrüöLU Deputy for Ankara on hch :ıl f of the Board of Culture, Art anti Publ ication of the TONA. * Speeclı by H. E. Mr. 1. Kaya ERDEM Speaker of the TG A to conınıcmorale the 70 th Annivcrsary of the TONA Tour of the Muscuın of Liberation War and Rcpublic.,, Folk Dance Show by the Scğmenler of the Anka ra Club Re, eption of the Guesl Pr cs~ ın c n Oy H. E. Mr. Turgut özal. Pre;idcnt of the R erıub l ic. Pl&cc of Receplion : Prc idcnlial Pa!P.cc 12_:")ll 1.::11 e for t:ıc PJrliaıııenl House Ltı n ch Givt.:rı By M r. A. Halim ARAS. Deputy Speaker and Clıairnnn of tlıe Board of Culture. Art and Publicati ons in Honour of the Guests. Placc : Mcnıbcrs Restaurant. 13

15 Saat P R O G R A M TBMM G enel Kuruluna geçiş TBMM Genel Kurulu Ön::l Gündeıni i Toplanlı~ı. -- B i rl e~imi n açılması ve istik lal M a r ş ı ie r ası. KO U~ M ACfLA R " TBMM Başkanı Sayı n i. Kaya ERDE/\1. * A ıı:ıva tan Parti\i Genel Başkanı ve B a~ba k a n Sayın Yıld ırı nı AKBULUT... Sosyaldemokrat H alkçı Parti ve Anamuha lefet Partis i Genel Başkanı Vekili Say ın Deniz BAYKAL. " D oğ ru Yol P arli~i Genel B a~ k anı Sayın Süleyman D EMI REL. Konuk Pa rlamenterler adına yapılacak kon u şma Hilto n Oteli''nden TRM M'ne hareket T BMM Ba şka nı ve Sayı n Bayan i. Kaya ERDE M 'i n. TBMM 'ni n 70 inci Açı l ı ~ Yıldönümü nıünascbetiyle verccekl eri resmi kabul. Yeri : T BMM Tören Salonu TBMM Ses ve I ş ık Gösterisi. TB 1 M ön Bahçesi. 14

16 Hour" P R O G R A M M E 1 -L~O Movc to the Meeting Hall of the General Assembly. 1-UO Special Silting of the General Assembly. Speakers : * H. E. Mr. l. Kaya ERDEM S pea k er of the TG NA * H. E. Mr. Yıldırım AKBULUT Priıne Minister a nd the C'hairman of the Mothcrland Pa rty * Mr. Dcn i/. BAYKAL Acting Chairman of the Social Party * Mr. Süleyman D E MIREL C h ai rınan of the Tnı e Path Party Democratic Pcople's '" Speech to be delivered on behalf of the guest parliamen taria ns ı 9.20 Leave H otel for the Parliamenl H ouse. ı 9.31) Reception By H. E. the S pea k er of the TG NA and Mrs. t. Kaya ERDBM on the Occasion of the 70 th Anniversary of the TG NA Light and So und Show in th e rront Garden of the TG NA. ıs

17 24 NISAN 1990 SALI Salt P R O G R A M ı 09.3u Ankara H ilton Otelinelen Anadolu Medeniyelleri Mü~:csine Hare'kel Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisi SHP Genel Ba)k:ın Vekili Sa y ın Deni1: B aykal' ın Konuk Parlamenterl eri kabullcri DYP Genel Başkanı Sa y ın S iileyman Dem irel'in Konıık Parlamenterleri ka bulleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının Konuklar onuruna vereceği öğle yemeği. Y cr : Dcmctevler Park Rcstorant Serbest Program Otelden Esenboğ:ı H ava l imanına hareket Tüı k H ava Yolları TK ilc i z.nıi r' c geçiş !zmi r Adnan Menderes lla va l imanına varı~ B üyük Efes Oteli'ne ycrl::'ime Akşam yemeği. Yer : Büyük Efes Oteli 16

18 TUESDAY, 24 APRIL 1990 Hours P R O G R A M M E Leavc Hotel for the Museunı of Anatatian Civilisations Visil of the Museunı. ll. 15 Recertion of the Guest Parlianı e nlarians By Mr. Den i;: GA YKAL, Acting Clıairnıan of the Social Denıocratic Peorıe s Parly. ı Recertioıı of the Guest Parliamentarians By Mr. Süleyman DEM IR EL, Ch ai rnı an of the True Path Party Lunch G iven by the Mayor of Ankara. in Honour of the Guests. Pl ııce : The Park Restaurant at Demetevler. Aflernoon Free : Leave H otel for Lhe Ese n boğa Airport Dcparlure for lzmir (TK 385) Arrival al!zmir Lodging in the G rantl Ephcsu~ Hotel Dinncr : 1 n the Hotel. 17

19 25 NtSAN 1990 ÇARŞAMBA Saat P R O G R A M Gezi içi n O te lden ay rılı ~. Mcrycmana. Selçuk. Efes gezilcr i. Efe~ Müt.csi ge~:isi Üğlc ye m eği. Ku 5adası : O tel Fa n tasia K erva n s::ı ray gezisi. Şehir turu. Serbest program. J (ı.oj Adnan Menderes H avalimanı' n a ha reket THY TK - 3-P sefer say ılı Uçakla lstanbul'a hareket ~5 i~tanhul Atatürk H avalimanına va rı ~. "20.00 Il Liyük Tarabya O teline ye rle ş m e. Ak5a m yemeği otelde. Serbest. 18

20 WEDNESDA Y, 25 APRIL J 990 Hours P R O G R A M M E Leavc Hotel for a Sight - Seei ng Tour of lzmir. - Visits of the House of Virgin Mary. Selçuk Town, and Ephesus. - - Tour of th e Ephesus Museuın Lunch. Place : Hotel Fantasia at Kuşadası - Tour of the Caravanserai - Sight - seeing of the town. - Free time Leavc for the Airport Departure for Istanbul (THY - TK 3..ı7) Arrival at the Atatürk Airport of istanbul Lodging in the Tarabya Hotel. - Dinncr : Tn the Hotel. 19

21 26 Nisan 1990 PERŞEMBE Saat P R O G R A M T ur içi n O telden ay rı l ı ~. - S ul'tanahmet Cam ii. - Ayasofya M üzesi, - Yerebatan Sa ray ı, G ezileri Ortak öy L i m a n ı nd a n yall a geçiş. T ürk Hava Y olla rı G enel Müdürü Sayı n Cem Ko;:l u'n un Konuk Pa rlamenterl er ve Konuk B ası n - Y ay ın M e n s upl a rı onuruna verecek leri öğ l e yem eği. Yer : Yatta - B o ğaz 'd a tur. - Bazaa r 54 gezisi istanbul Vali si Sa y ın Cah il B A YAR'ın K onuk Parl amente rl er ve Konu'k B as ın - Yay ın m e n s upl a rı onuruna verecek leri a k şa m y e m eği. Yeri : Abdullah Restorant Emirgan 20

22 THURSDAY, 26 APRIL 1990 H ours P R O G R A M M E Leave Hotel. To vi sil : The nı osquc of Sultan Ahım: l (IJ iuc Mosquc) The Basilica of Saint Sophia - The Yer e balatı P alace Tours. ı 2. :ıo fnıb arking on the Yacht al the Orta köy Quay, Lunch givcn by Mr. Cem KOZLU, Director General of the Turkish Air Liııes, in H onour of the gucst parli a nıenl a ria n s and the guest pressnıen. Placc : On the Yaclıt - Yachl Cruise in the B osp lıonı s. The BAZAA R 54 tour Dinncr Given By Mr. Cahit BAYAR. Govcrnor of Istanbul in Honour of the Guest Parli amcntarians and the Guest Press men. Placc : The Abdullah Restaurant at Enıi rgan. 21

23 27 NtSAN 1990 CUMA Saat P R O G R A M B. Tarabya Oteli 'nden ayrıl ı ş. - Topkapı Sarayı gezisi. 1 ::!.OJ Öğle yemeği. Yer : Toı>kapı Konyalı Restorant Kapalı ('arş ı gezisi. - Serbest program TBMM Ba şkanvekili ve Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu B aşka nı Sayın A. Halim ARAS'ın Konuk Parlamenterler ve Konuk B ası n - Yayın mensupianna onuruna verecekleri veda yemeği. Yer : Galata Kulesi. (MUzrkli Show) 22

24 FRIDAY, 27 APRIL 1990 H our~ P R O G R A 1 M E OS.-15 Lcavc the Tarabya H otel. Yisi t of the Topkapı Palacc Lunl:h. Placc Topkapı Restaurant Tour nf th e Covercd Ba;aar and S hopping. 20.:\0 Fa re\\ell Dinner and Given By H. E. Mr. A. H alını ARAS. Deputy Speaker Chairman of the Board of Culture, Art and Publicatiom of the TG A in H onour of the Guc ts. Placc : The Galata Tower (Show with music) 23

25 28 Nt SAN 1990 CUMARTESI Saat P R O G R A M K onu'kla rı n uğurlanmal a rı. 24

26 SATURDAY, 28 APRIL 1990 Hours P R O G R A M M E Seeing off the G uesl. 25

27 IRTtnAT KURULABILECEK TELEFONLAR USEFUL TELEPHONES 1. Kullama Komitesi Başkanı ve Bürosu C'hairnıan Activities of the Commitlee on Celebration Göksel KALA YCIOGLU Deputy for ANKA RA Phone TGNA /34 19 HiLTON : J(ı ~ Ö;.el Kalem Müdürü Chief of Cabinet Sener özdemlr Phone : SETUR ANKARA HiLTON OEL ENFORMASYON DESKt ANKARA HILTON HOTEL Information desk Phonc : Hı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

EMITT 2012 RESMİ ETKİNLİK PROGRAMI EMITT 2012 OFFICIAL ACTIVITIES PROGRAM

EMITT 2012 RESMİ ETKİNLİK PROGRAMI EMITT 2012 OFFICIAL ACTIVITIES PROGRAM 9-12 ŞUBAT / FEBRUARY 2012 EMITT 2012 RESMİ ETKİNLİK PROGRAMI EMITT 2012 OFFICIAL ACTIVITIES PROGRAM FUAR PLANLARI / FLOOR PLANS KATILIMCI LİSTESİ / EXHIBITIORS LIST ULAŞIM BİLGİLERİ / TRANSPORTATION INFO

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Türk Dünyası Orta Asya ile sınırlı değildir.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Türk Dünyası Orta Asya ile sınırlı değildir. Yıl Year 2013 Sayı Issue 1 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birlik Yönetim Kurulu lerimizi Konya da kabul etti Minister of Foreign Affairs Ahmet Davutoğlu received our Union Board members in Konya. Başbakan

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341 TÜRSAB DERGİ ATATÜRK süz GEÇEN 75 YIL 75 years without ATATÜRK İNANÇ VE KÜLTÜR TURİZMİ SEMPOZYUMU THE FAITH

Detaylı

~ 27. YIL i _T il YEAR AGUSTOS i AUGUST 2010 DENIZ TICARETI

~ 27. YIL i _T il YEAR AGUSTOS i AUGUST 2010 DENIZ TICARETI ~ 27. YIL i _T il YEAR AGUSTOS i AUGUST 2010 DENIZ TICARETI Turkish ShippingWorld Magazine - - - - - WHAT S MARKETS? Levent Karaçelik PENING IN THE -- - ", PIRI REISITEN HABERLER Piri Reis'ten öğrencilere

Detaylı

18. TÜRKÇE KONUŞAN GİRİŞİMCİLER PROGRAMI. Ülkelerden gelen konukların gün boyu havaalanında karşılanması ve otele yerleştirme

18. TÜRKÇE KONUŞAN GİRİŞİMCİLER PROGRAMI. Ülkelerden gelen konukların gün boyu havaalanında karşılanması ve otele yerleştirme TOBB 18. TÜRKÇE KONUŞAN GİRİŞİMCİLER PROGRAMI 30 Nisan 2015 Perşembe - Ankara Ülkelerden gelen konukların gün boyu havaalanında karşılanması ve otele yerleştirme 12.30-13.30 Öğle Yemeği- Kent Otel (erken

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı seçildi

Zeynep Bodur Okyay Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı seçildi Temmuz-Eylül / July-September 2008/No.26 Haberler / News Zeynep Bodur Okyay Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı seçildi Zeynep Bodur Okyay Elected as President of Turkish Ceramics Federation The ordinary

Detaylı

K r ehir de muhte em aç l

K r ehir de muhte em aç l K r ehir de muhte em aç l Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde kurulan mobilya, ahşap boyama, tekstil ve çini atölyeleri yapılan görkemli bir törenle hizmete açıldı. Çorum Cezaevi personeline stres semineri

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

K sa k sa... K sa k sa... K sa k sa... K sa

K sa k sa... K sa k sa... K sa k sa... K sa Hepatit B Monotematik Kongresi Gerçekle tirildi Av ru pa Ka ra ci er Der ne i ta raf ndan des tek le nen,"he pa tit B M no te ma tik Kon gre si" ne de niy le فstan bul'da düzen le - nen bas n top lant

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

07 2015 - MIPIM 07.01.2015 - MIPIM

07 2015 - MIPIM 07.01.2015 - MIPIM OCAK 2015 06 Ocak 2015 - Sirha ile görüşme Sirha 2015 kapsamında yapılabilecek işbirliği fırsatları ve program içeriği TUROB Merkez Ofiste yapılan toplantıda değerlendirilmiştir. Toplantıya TUROB Genel

Detaylı

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı