İSTANBUL TİCARET ODAS I. Ülke Etüdler i Dizis i N o : 17 PAKİSTAN. İstanbul 1978

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODAS I. Ülke Etüdler i Dizis i N o : 17 PAKİSTAN. İstanbul 1978"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODAS I Ülke Etüdler i Dizis i N o : 17 PAKİSTAN İstanbul 1978

3 Hazırlayan : TAMER KAYACIKLI liüsnütabiat MATBAASI 1 S TAN BU L ır 8

4 ıçtndekıler Sayfa 1. COCRAFİ VE DEMOKRAFİK YAPIo. '0' 2. POLİTİK SiSTEM 3. EKONOMİK YAPI a) Milli Gelir b) Tarımsal ve Sınai Üretim, İstihdam... c ) Ya tırnnlar d) Devlet Bütçesi 4. ULAŞTıRMA 5. DIŞ İLİŞKİLER a) Ödemeler Dengesi b) Dış Ticaret aa - Genel Durum bb - Dış Ticaret Dengesi cc - İhracat dd - İthalat ve İthalat Mevzuatı TÜRKi'i'}: İLE İLİşKİLER a) Türkiye ile Ticareti b) İhracatçılanınıza Yararlı Bilgiler ve Bazı Öneriler c) Yararlı Adresler :

5

6 ÖNSÖZ 1978 Yılı İş Programımız çerçevesinde Uzak ve Orta Doğu Ülkelerinin ele alınması uygun görülmüş ve «P A KİST AN» ın çe itli ekonomik yönleri ile Ü1kemizle ilişkilerini yansıtan bu etüd hazırlanmıştır. Yayınıınızı üyelerimizin ve diğer ilgililerin istifadelenne sunar, bu etüdün hazırlanmasında emeği geçen Etüd ve Araştırma Şubesi elemanlarından Tamer KAY ACIKLI' ya t(;şe~kürler ederim. Genel Kitip

7

8 1. CoGRAFİ VE DEMOKRAFİK YAPI a) Genel Bilgiler : Pakistan, Hint alt kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülke 24 ile 37,3 kuzeyenlemleri ile 61 ile 75,5 doğu boylamları arasında yer alır. Hindistan, Afganistan, İran ve Umman Denizi ile 'çevrili olan Pakistan yüksek ve dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Kuzey'de, Keşmir sınırında, Batı Himalaya'lar ve uzantısı olan dağ sıraları vardır. Batı Sınırı'na doğru dağ sn"aları azalmakla birlikte yüksek platolar yine de hakim karakterdedir. Güney kesimi ise, İndüs nehri ve kollarının suladığı geniş bir alüvyon ovası ve aiçak bir piato'dan oluşur. En güney uçta, Tar Çöıü Pakistan - Hin. distan sınırı'nı teşkil eder. Pakistan'da üç mevsim hüküm sürer. Aralık _ Şubat <ırası serin ve kurak, Mart - Mayıs arası ve kurak geçer. Haziran'dan Eylül sonuna kadar ise muson yağmurlarının etkisiyle serin bir hava görülür. Ülkede, bitki örtüsü fakirdir. Ormanlar ancak yüksek dağların tepelerinde görülür. Pakistan'ın kuruluşundaki temel öğe din olduğundan, ülkede farklı etnik gruplar ve diller mevcut bulunmaktadır, Beluci'ler ve Patan'lar kendi dillerini konuşmakta.. dırlar. Ancak Ordu dili, resmi dildir ve İngilizce ile bir- 1ikte tüm ülkede kullanılmaktadır. 7-

9 İslam dini, Pakistan'ın resmi dinidir. Bununla birlikte az sayıda Hristi~an, Budist, Hindu'da bulunmaktadır. Pakistan'ın yüzölçümü km 3, nüfusu ise73,5 milyon (1977 tahmini) dur. b) Başlıca Şehirler : Pakistan'da nüfusları yüzbini aşan birçok şehir vardır. Başkent İslamabad ise yeni kurulduğu için nüfusu 100 bin civanndadır. Diğer büyük şehirlerin 1972 yılı sayımı itibariyle nüfuslan Öyledir; TABLO: 1 ÖNEMLİ ŞEHİRLERİN NÜFUSLARı 0972 Nüfus Sayımı) Karaşİ Lahor Liyalpur Hayderabad Rawalpindi MuItan 3.469, Kaynak: The Far East and Australasia, POLİTİK SiSTEM Pakistan'da, 1947'den beri muhtelif demokrasi dene_ meleri yapılmışsa da istikrarlı bir parlamenter rejim kur_ mak mümkün olamamıştır. Ülkenin~ toplumsal ve iktisa.. di sorunlarının ağırlığı ve bölgeseleilik hareketlerinin ko_ layca teşvik görebildikleri bir ortamın mevcudiyet i yanında parlamenter demokratik geleneğinin pek az olması sonucunda, sık sık Ordu'nun politikaya müdahale ettiğini görmekteyiz. Eyüp Han ve Yahya Han dönemlerinden -8-

10 sonra, geçen yıl başında yapılan seçimlerden sonra da iç karışıldıkların baş göstermesi üzerine General Ziya th Hak, bir darbe ile yönetimi ele geçirmiştir. Yeniden demokrasiye dönüşü sağlayacak ve 1977 yılı sonuna kadar yapılacağı bildirilmiş olan seçimlerin ise süresiz ertelendiği ilan edilmiş; 1978 Temmuz ayında ise sivillerden oluşan bir Hükümet kurulmuştur.._-~ Halen Pakistan, Anayasası ve Anayasa Mahkemesi olan, bir askeri diktatörlük ile yönetilmektedir. 3. EKONOM.İK YAPI a) Milli Gelir : Pakistan, ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanan bir ülke olduğundan milli gelir içinde de tarım kesimi, sanayi kesimine oranla daha fazla bir ağırlığa sahiptir. Bağımsızlıktan bu güne dek girişilen çabalar sonucu du_ rum sanayi lehine değişmeye başlamış. olmasına rağmen, tarım kesimi önemini henüz korumaktadır. Aşağıdaki tabloda sektörler itibariyle 1974/75 ve 1976/ 77 mali yıllarındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın seyri ızlenebilir : -- 9-

11 ~ TABLO: 2 CARİ FAKTÖR FİYATLARI İLE YURTİçi HASILA (Milyon Rupi) GAYRİ SAFI Tarım, Balıkçılık, 1974/75, % 1976/77 % Ormancılık Imalat Sanayii Ticaret ı Ulaştırma ve Ha ber leşme ,700 7 Kamu Yönetimi inşaat ,315 5 Hizmetler ve Diğerleri 12, TOPLAM Kaynak: The Far East and Australasia, Pakistan by Grindlays Bank Group Tablodan anlaşılacağı gibi, Gayri Safl Yurtiçi Hası1a'~ nın yaklaşık % 33'ü, tarım, '% 16'sı imalat sanayii, % 5'i inşaat, kalanı da ticaret ve diğer hizmetlerden elde edil mektedir. Pakistan'da döneminde sınai üretimde yıllık % 10, tarımsal üretimde ise yıllık :% 5 artış sağlanmış iken, daha sonra meydana gelen siyasal ve iktisadi bir dizi olay sonucu kalkınma adeta durmuştur. Öyle ki, sabit fiyatlarla kişi başına 1970 ve 1976 yılı gelirleri aynı seviyededir. NOT: Pakistan R'upisi'nin değeri, ülkenin kuruluşundan beri süj'eldi değer kaybetmektedi1'. Anoak Şubattndan bıt yana sabit tutulması başarılan pn1'ite şöyledir; 1 ABD Doları = 9.90 Pak. Rup'i. - 10

12 1976/77 mali yılının başlangıcı olan 1976 Temmuz ayında ülkenin daha önceki yıllardan daha yüksek bir büyüme hızını gerçekleştireceği umulmakta idi. Ancak, iki önemli neden sonucu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın artış hızı % 0,5 oranında olmuştur. Bu nedenlerden birincisi 1976 yazında meydana gelen sel fehlketidir. Bu afet sonucunda, ekili arazinin önemli bir kısmı ve böylece tarımsal ürünün bir bölümü tahrip oldu. İkinci neden 1977 yılında cereyan eden geniş çaplı siyasalolaylardır. Bu olayların yol açtığı üretim kaybının kesinlikle hesaplanması mümkün değilse de işçiler arasında ortaya çıkan huzursuzluk, çalışma koşullarının bozulması ve malların ülke içinde nakledilmesinin veya ihraç ve ithal edilmelerini olaylar sebebiyle, zaman zaman da olsa, engellenmesinin sınaı üretimi etkilediği kuşkusuzdur. b) Tanrnsal ve Sınai Üretim, İstihdam: Pakistan'm belli başlı tarımsal ürünleri ve üretim miktarlarını aşağıdaki tablodan izlemek mümkündür: TABLO: 3 TARIMSAL ÜRÜNLER ÜRETİMİ * Pirinç (Bin ton) , Buğday» ,000 Şekerkaml:jl» Pamuk (Bin balya) * Tahmini Kaynak: Pakistan by Grindlays Bank Group -11-

13 Tablodan anlaşılacağı gibi, tarımsal üretimde son yıl larda büyük artışlar görülmemiştir. Esasen, yıllarında yıllık tarımsal üretim artış hızının :% 0,3 oranında olması, bunu göstermektedir yılında meydana gelen sel felaketinin önemli ölçüde hasara neden olduğu ise daha önce belirtilmişti. Bununla beraber, pirinç üretimi Sel'in etkilemediği arazilerden yüksek verim elde edilmesi nedeniyle biraz artış göstermiştir. Buğday üretimi de artan ekim alanı ve verim. neticesinde 9 milyon ton civarına ulaşmıştır. Şeker kamış üretimi de yılında hızla artarak 27 milyon tona erişmiştir. Diğer bazı ürünlerde de, g~li meler kaydedildiği belirtilebilir. Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan pamuk üretimi 1976 ve 1977t yıllann. da eski yıllara oranla azalmış, bu da tekstil sanayii için önemli bir hammadde sorunu yaratmıştır. Tarımsal üretimin seyrinde belirtilmesi gereken üç noktaya da değinilmektc yarar görülmektedir: Birinci nokta, ülke nüfusu için gerekli miktarda gıda malları üretiminin, çeşitli güçlüklere rağmen, başarılabilmesidir. Bu sayede gıda malları ithalatının da son yıllar.. da azaldığı gözlenmektedir. Diğer bir nokta ise, sulama ol~aklarının, yeni barajlar ve sulama kanalları yapımı suretiyle, önemli ölçüde arttırılmasıdır. Tarımsal üretimin fazlalaşmasında önemli rolü olan üçüncü bir nokta da, gübre kullanımında görülen hızlı artıştır. Nitekim, 1975/76 yılında ton olan gübre tüketimi, 1976/77 de bin ton düzeyine ulaştıştır. Tarımsal ürünlerin yanısıra, Pakistan büyük bir hay_ van varlığına sahiptir. Ancak hayvansal mamuller üreti_ mi çok düşüktür. Bunun temel sebepleri hayvanların beslenmesinde karşılaşılan güçlükler ve arz - talep dengesizlikleridir

14 Aşağıdaki tabloda hayvan varlığının, yıllar itibariyle seyri gösterhmi ıtir : TABLO: 4 Sığır 'Manda Koyun Keçi Diğer (At, deve, e ek) Kümes hayvanı CANLı HAYVAN MİKTARI (Bin Baş) , Kaynak: T. C. İslamabad Büyükelçiliği Ticaret MÜ avirl1ği Pakistan' da ormanıarın son derece az yer kaplaması (yaklaşık '% 3,Tsi) yüzünden yeterli odun üretilememekte, dışarıdan kereste ithali yoluna gidilmektedir, Esasen, üretilen odunun çok büyük bir çoğunluğunun (yaklaşık!% 90) yakacak olarak kullanıldığı FAO tarafından tahmin edilmektedir. Balıkçılık kesiminde ise üretim yıllara göre değişme göstermektedir. Aşağıdaki tablonun tetkikinden de anlaşı_ lacağı gibi, Hint Okyanusu'nda yapılan balıkçılık, içsular balıkçılığından daha önemlidir. Anca~ diğer bazı ülkeler. deki gibi (örneğin Japonya, Peru gibi) açık deniz balıkçı_ lığından ilerlemiş bir sektörün olmadığı ifade edilebilir

15 Tft-BLO : 5 BALıKÇıLıK. (Bin Ton) İçsular 18,0 17,6 21,4 37,6 Hint Okyanusu 173,2 196,6 150,0 161,5 Kaynak: The Far East and Australasia, Sınai üretimi incelemeden önce, Pakistan'ın sınai gelişmesine kısaca göz atmak yararlı olacaktır: 1947 yılında bağımsızlığa kavuştuğunda, Pakistan'ın sanayi varlığı un ve pirinç değirmenleri, pamuk, çırçır fabrikaları ve birkaç çimento fabrikaları ve birkaç çimento fabrikasından ibaretti. Yetişmiş elemanı da yoktu. Bir yandan sanayi için gerekli altyapının kurulması, öte yandan da sınai tesislere öncülük yapılması amacıyla Pakistan Sınai Kalkınma Kurumu (Pakistan Industrial Development Corporation) kuruldu. Daha çok küçük ve orta büyüklükteki tesislere yardımcı olan bu kurumun tamam. ladığı projelerin sayısı, 1973 sonu. itibariyle, 62'ye ulaş_ mıştır. Sanayi sektöründe özel ve kamu kuruluş larının var_ lığı gözlenmekte ise de, özellikle Butto'nun iktidara gel_ mesinden sonra, pek çok önemli sanayi kuruluşu kamu yönetimince devralınmıştır. Bunun sonucunda, ülkede önemli bir huzursuzluk ortamı teşekkül etmiş, ve özel ya_ hrımlar 1971/72 döneminde 2,2 miyar rupi iken, 1974/75 döneminde 1,4 milyar rupiye düşmüştür. Özel sektör yatırımlarının azalması ve son birkaç yılda oluşan siyasal huzursuzlukların etkisiyle, sanayiin -14 -

16 büyüme hızı 1976 yılında!% 0,3 olmuş, üretim 1977 yılında ise yaklaşık % 1 oranında azalma göstermiştir. Bu olurnsuz gelişmenin bir diğer nedeni de, tekstil sanayii kolunda gözlemlenen durgunluktur. Pamuk ipliği ve pamuklu kumaş ihraç fiyatlarının artmasına rağmen, itha. latçı ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle bu sanayi kolu umulan düzeyde üretim gerçekleştirememiştir. Pamuk üretinıinin azhğı sonucu oluşan yüksek fiyatların da Pakistan'ın bu alanda mevcut rekabet üstünlüğünü azalttığı ifade edilebilir. Bu nedenlerle, pamuk ipliği ve pamuklu kumaş üretimi önemli ölçüde azalırken yaklaşık % 27 paya sahip olduğu Sınai Üretim İndeksi'ni de olumsuz yönde etkilemiştir. Hükümetçe 1972 yılında devralının sınai kuruluşların oluşturduğu «Board of Industrial Management (BIM») tesisleri 1976 yılında üretim, satış ve kar açılarından olumlu gelişme göstermişlerdir. Tarımsal araçlar ve gıda sanayii kollarında da 1976/77 yılında üretim ve talep artışının gözlendiği ifade edilebilir. 1977/78 mali yılında ise, imalat sanayiinin büyük ölçekli tesisleri kapsayan kısmında en az % 20 oranında bir üretim artışı hedef alınmıştır. Pamuk üretim hedeflerine ulaşılması enerji üreten yeni tesislerin kurulması ve ülkede normal siyasal ve topıunısal koşulların sağlanması bu amaca erişilmesinin ön şartları olarak belirtilmektedir. Gelişmiş ülkelerde gözlemlenen ekonomik düzelmenin de tekstil ürünleri talebini arttıracağı tahmin edilmektedir. Saptanan üretim hedefleri pamuk ipliği için 386 bin ton ve pamukiu kumaşı için 603 y5 milyon metredir. Diğer sa.. nayi kollarında ise kapasitenin sınırlı olması nedeniyle, kısa vadede önemli üretim artışları sağlanmasının mümkün olmadığı resmi makamlarca da kabul edilmektedir. - 15

17 Aşağıdaki tabloda, Pakistan'ın sınai üretimine ilişkin veriler gösterilmiştir : TABLO: 6 İMALAT SANAYİİ Ü'RETİMİ'" 1972/ / / /7' Pamuk ipliği (Milyon kg) 376,1 379,5 351,4 b. Pamuklu kuma (Milyon metre) 643,7 647,6 607,9 b. İpek ve rayon kuma (Milyon m 2 ) 4,8 7,9 7,4 b. Bitkisel yağ (bin ton) 184,3 220,9 267,1 273,0 Şeker :ı> 426,2 598,4 495,5 623,0 Azotlu gübre» ,6 315,0 Fosfatıı gübre» 45,0 22,3 31,2 12,0 Sülfirik asit '> ,5 36,4 46,0 Çimento» 2830, , , ,0 Üre» ,0 600,0 605,0 Sigara (milyon adet) , ,0 26,804, ,0... Mali Yıllar (Temmuz - Haziran) itibariyledir. b. Bilinmiyor. Kaynak : 1. The Far East and Australasia, T. C. İsliimabad BÜYÜkelçiliği Ticaret Mü avirl1ği 3. Pakistan by Grindlays. Bank Group Madencilik alt sektörüne baktığımızda, ülkede mevcut olduğu sanılan pek çok madenin ancak bir kısmının çıkartılabildiğini görmekteyiz. Bunun nedenleri, maden Ierin çıkartılması için inşası gerekli altyapı ve tesis maliyetlerinin çok yüksek olmalarıdır. Tablo 7'de maden üretiminin yıllara göre seyri sunulmuştur: -16 -

18 TABLO: 7 MADEN ÜRETİMİ * 1972/ / / /76 Kromit (ton) Kömür» Kireçtaşı (Ton) Kaya tuzu» Sil1ka» 26, Ham Petrol (Bin ton) Doğ:al gaz (Milyon m 3 ) 3,9 4,7 5,2 5,3.ıc Mali Yıllar (1 Temmuz - 30 Haziran) itibariyledir. Kaynak: ı. The Far East Australasia T.C. İslamabad Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 3. Pakistan by Grindlays Bank Group Pakistan, 1951 yılında yürürlüğe konulan Colombo Planı He birlikte iktisadi ve toplumsal kalkınmasını plan \amaya bağlamıştır. İlk yıllarda ekonomik gelişmeye ağır~ lık verilmişse de, daha sonra toplumsal ve bölgesel den. gesizliklerin azaltılması gibi tedbirler üzerinde durulmaya başlanmıştır. İşgücünü oluşturan iktisaden faal nüfus, kadınlann çoğunun çalışmaması ve gençlerin nüfus içindeki payının oldukça yüksek olması gibi nedenlerle, nisbeten düşük bulunmaktadır. Örneğin, 1972 yılında yapılan bir araştır. maya göre iktisaden faalolanlar, toplam nüfusun % 30' unu teşkil etmekteydi (Türkiye'de ise bu oran % 38 ci_ varındadır). Tablo 8'de anılan araştırmaya göre faal nüfusun sektörler itibariyle bölünüşü gösterilmiştir = -17 -

19 TABLO: 8 İKTİsADEN FAAL NÜFUS (Ocak 1972 itibariyle) Tarım, avcılık, ormancılık, balıkçılık Madencilik İmala t Sanayii Elektrik, gaz ve su İn aat Ticaret, lokanta ve oteller. Ula tırma, depolama ve haberle me Mali, sigorta emlak ve iş hizmetleri Sosyal, kurumsal ve ki isel hizmetler Diğer (tarif edilemiyen) TOPLAM İSTIHDAM Kişi ' ' Kaynak: The Far East and Australasla, c) Yatırımlar: Pakistan';ın gelişmesinde, yatırımların sahip olduğu önemin büyüklüğü açıktır. Ancak, Ülkedeki tasarruf seviyesinin düşüklüğü, dış yatırım ve finansmanı zorunlu kıl maktadır ~ 70 yılları arasında yatırımlarda meydana gelen artışlar sonucu sınai üretimde yıllık 1% 10, tarımsal üre_ timde ise yıllık % 5 gelişme sağlanabilmiştir.. Anc:ık, Bhutto'nun iktidara gelmesinden sonra, temel sanayi kollarının devletleştirilmesi ve petrol fiyatlarının artması ile karşılaşılan diş ödeme güçlüğü sonucu özellik Le özel yatırımlarda azalma meydana gelmiştir. Örneğin 1971/72 mali yılında özel yatırımlar 2,2 milyon rupi iken~ 1972/73 ve 1973/74 mali yıllarında l'er milyar rupi düze

20 yine gerilemiştir. Daha sonraki yıllarda ise yatınmlar hızla artarak 1976/77 mali yılında 8,3 milyar rupiye u1aşıruştır (özel yatırımların tutan 2 milyar rup i civarında_ dır). Yabancı sermaye teşvik edilmekte olup, kamu kesiminin yatınm yaptığı bazı sektörler dışında, özel yabancı sermayenin yatırım yapmasına müsaade edilmektedir. Ay_ rıca yabancı sermaye ile ortak yatırımlara gidilmektedir. Pakistan'da yabancı sermayenin yatırım yapması için sınırlama olmamakla beraber, yatırımın ülkenin kalkınma programları ile uyumlu olmasını sağlamak amacıyla, projenin hükürnetçe tasdiki gereklidir. Yatırırnda kullanılan yabancı sermaye ile kazanılan karlar, Merkez Bankası'nın (State Bank of Pakistan) izninden sonra ana ülkeye geri götürülebilirler. 1972/73 mali yılında başlanan yatırımlar ağır sanayii, çimento, gübre ve enerji olmak üzere başlıca dört maddede özetlenebilir: 1974 yılında başlanan Karaçi Demir Çelik tesisinin 1978/79 mail yılında deneme üretimine başlayacağı, 1983/ 84 mali yılında ise tam kapasiteyle çalışmaya geçeceği öngörülmektedir. 1,1 milyon ton çelik (özellikle yuvar_ lak mamul) üretecek tesisin maliyetinin ise 1,4 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilmektedir. Diğer ağır sanayi tesisleri de Rawalpindi yakınların_ da kurulmakta olan makina ve ağır 'döküm fabrikalarıdır. Döküm ve hadde tesisleri 1977 Martında deneme üretimine başlamış olup, tam kapasite ile çalışmayabaşlayınca yılda ton döküm ve hadde mamulü üreteceği ifade edilmektedir. Tarbela Barajı ile sulama tesislerinin yapımının ta- ~ 19-

21 mamlanmasından sonra, tarım kesiminin verimini arttırmak için öncelik gübre üretimine verilmiştir. Yapılan pro_ jeksiyonlar halen 600 bin ton civarında olan iç tüketimin, 1983 yılında 1,5 mil:;1on ton dolaylarına ulaşacağını göstermiştir. Bu nedenle, üretimin gelecekte artacağı anlaşılan iç talebi karşılayabilmesi hedef alınmıştır. Bu amaçla halen üç tesisin inşası devam etmekte olup, bir diğer kompleksin de yapımı planlanmıştır. MuItan'da yapılmakta olan, 292,000 ton kapasiteli Pa.. kistan - Arap ve Mirpur Matlıelo'da yapımı devam eden ton kapasiteli Pakistan _ Saudi Arabistan ortak tesislerinin kısa süre içinde tamamlanarak üretime geçmeleri öngörülmüştür. Hazara gübre kompleksinin ton kapasiteli 1. kısmının 1979 yılında tamamlanacağı hesaplanmaktadır; ayrıca yılda ton gübre üretecek bir tesisin de proje çalışmaları sürmektedir. Hızla artan (yaklaşık yılda % 15) çimento talebini karşılamak için de ileriye dönük çalışmalar yapılmaktadır. Halen 3,4 milyon ton olarak üretimin bir kısmı ihraç edilmektedir; ancak yapımı süren yedi tesisin de hizmete girme~iyle 1981 yılında 5,75 milyon tona ulaşacak üreti~ mhi, aynı yıl 6 milyon dolaylarında olacağı tahmin edilen talebin altında kalacağı ve ithalata başvurulacağı öngö. rülmektedir. Enerji üretimini arttırmak ve yeni enerji kaynakları bulmak <la, 1974 yılından beri üzerinde önemle durulan ve yatırımların yoğunlaştığı bir sektör olmuştur. Son yıl larda ülkenin enerji talebi, yılda '% 12 oranında artmakta olup, petrol ve petrol ürünleri tüketiminin yıllık artış hızı ise,%' 15 dolayındadır. Yerli üretim ülke gereksiniminin henüz onda birini' karşıhyorsa da, üretime geçen iki alanın üretimlerinin ileride büyük ölçüde artış göstere_ - 29 "-

22 ceği tahmin edilmektedir. Ancak, kısa dönemde Pakistan'1n petrol ithalatını azaltmasının mümkün olamayacağı bilindiğinden, hiç değilse petrol tasfiyesinin ülkede ya... pılması ve bir ölçüde döviz tasarrufu sağlanması amacıyla MuItan'da bir rafineri kurulmasına başlanmıştır. Petrol arama çabalarının yanısıra, halen enerji üretiminin.% 38'inİ oluşturan doğal gazın da aranması ve mevcut kaynakların geliştirilmesine çalışılmaktadır. Tahmin. edilen doğal gaz rezervi oldukça zengindir; ancak taşıma sistemlerinin yetersizliği nedeniyle üretimin arttırılmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Yeni boru hatlarının hizmete açılmasıyla; üretimin de büyük ölçüde arttırılması olanağına kavuşulacaktır. Doğal gaz üretiminin artmasıyla da, özellikle gübre (üre ve amonyaklı bileşikler gibi) üretiminin arttırılmasının mümkün olacağı ifade edilebilir. Belirtilen ya.ırimların gerçekleştirilmesiyle enerji" gıda maddeleri, makinalar, gübre ve demir - çelik mamulleri, sektörlerinde kendi kendine yeterliliğe ulaşılacağı ve yıllarını kapsayan plan döneminde ithalat meylinin azalacağı umulmaktadı!'. d) Devlet Bütçesi : Devlet bütçesi üzerinde yorum yapmadan önce kamu gelir ve giderlerinin yıllar itibariyle seyrini incelemek yararlı olacaktır (Tablo _ 9) : 21 -

23 TABLO: 9 FEDERAL HÜKÜMET BÜTÇESi * (Milyon Rupi) GELİR BÜTÇESi 1973/ / /76 Gelir Vergisi 888,0 Kurumlar vergisi 300,0 ~ 830, ,2 Gümrük Rüsumu 4.169, , ,8 Tüketim Rüsumu 2.741, , ,0 Genel Muamele Vergisi 692,0 682,9 300,4 Diğer vergiler 59,4 39,0 68,2 Diğer Gelirler 3.183, , ,2 TOPLAM , , ,8 GİDER BÜTÇESi /76 Kamu Borcu Faizi 1.508, , ,0 Ulusal Savunma 4.949, , ,4 Eğitim ve Sağlık 237,8 125,9 170,4 Eyaletlere Transferler Vergi 882, , ,9 Hibe ,0 Diğer Cari Harcamalar 5.008, , ,7 Sermaye Harcamaları 2,367,4?? Eyaletlere verilen Borç (Net) 1.656, , ,5 Diğer Borçlar (Net) 108,9 91,0 87,0 TOPLAM ,1?? "* Yıllar (1 Temmuz - 30 Haziran) itibariyledir. Kayna1~ : T.C. İslamabad Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, -22 -

24 Tablodan görüldüğü gibi kamu gelirleri sürekli bir artış göstermekle birlikte, giderlerin daha hızlı oranda ar~;ması sonucunda bütçe açığı giderek büyümektedir. Gelir ve giderler, muhtelif kalemler itibariyle, incelenirse, gelir bütçesinin yarısından fazlasını gümrük ve tüketim vergilerinin sağladığı belirlenecektir. Birçok kal kınmakta olan ülkede olduğu gibi Pakistan' da da gelir vergileri henüz önemli bir paya sahip değildir (% 10 civarında). Toprak üzerinden alınan vergiler de hemen hiç bir önemi haiz değildir. cari harcama Toplam giderler içinde en büyük payı lar ve savunma harcamaları almaktadır. Kalkınmaya yönelik harcamalar, hükümetin sulama,. gübre ve kamu hizmetleri gibi alanlarda önemli miktar_ larda sübvansiyon politikası izlemesi sonucunda büyük ölçüde dış. kredi ve yardımlara bağlı hale gelmiştir. Sonuç olarak bazı temel mal ve hizmetlere zam yapılarak, bütçenin yükünün biraz hafifletilmesi yoluna gidilmiştir. 1976/77 mali yılında bütçe açığının, öngörülenden fazla olacağının anlaşılması üzerine kamu borçlanması da hızla artmıştır. Bütçe açığının artmasının nedenleri ara_ sında da ithahlt rüsumu ile mübadele vergisi hasılatındaki azalma ile projel kredisi ve gıda yardımı miktarlarının öngörülen düzeyde gerçekleşmemesi sayılabilir. 4. ULAŞTıRMA Pakistan' da ulaştırmada en önemli rolü demiryollarr oynamaktadır yılında km. olan demiryolu uzunluğu 1976'da km. ye ulaşmış; aynı süre içinde lokomotif adedi 82rden ı.002'ye yük vagonu sayısı ise 'ten 'ye çıkmıştır

25 Demiryolu ile taşınan yolcu sayısı ve yük miktannın Tablo lo'da sunulmuştur: gelişmesi TABLO: 10 DEMİRYOLLARINDA TAŞıNAN YOLCU SAYıSı VE :YÜK MİKTARI Yolcu adedi (Bin kişi) Yük Miktarı (Bin ton) /48* 1973/74* 1974/75* 1976/77* * Yıllar 1 Temmuz - 30 Haziran itlbariyledir Kaynak : 1) The Far East and Australasia, ) T.C. İslamabad Büyükelçiliği Ticaret Mü avirliği Karayolları da yıldan yıla gelişme göstermektedir. Yeni yolların yapımına olduğu kadar, eski ve düşük va. sıflı yolların yenilenmesine de önem verilmektedir. Aşağıdaki tabloda da, karayollarındaki gelişme gös. terilmektedir : Normal yol Düşük vasıflı TOPLAM :.ır yol TABLO - II KARAYOLU UZUNLUGU (Kilometre) 1947/48* Yıllar 1 Temmuz - 30 Haziran itibariyledir. 1976/77* Kaynak : T.C. İslamabad Büyükelçiliği Ticaret Mü avirliği - 24-

26 Ülkede mevcut motorlu araçların sayısında yıllara göre kaydedilen gelişme de aşağıda gösterilmiştir: TABLO: 12 MOTORLU ARAÇ SAYıSı (ADET) Yıllar Otomobil Taksi Otobüs Kamyon Diğer Toplam , , Ka.ynak : The Far East and Australasia Deniz ve havayolu ile ulaşım da yıllar itibariyle ge_ lişme göstermektedir. Esasen Karaçi yakınlarında yeni bir liman yapılması yolunda çalışmalar yapılmaktadır. Pakistan'da birçok şehir, birbirlerine otomatik telefonla bağlıdır. Telex sistemi de vardır. Televizyon yayınları ise kısmen renkli olarak yapılmaktadır. Türkiye ile Pakistan arasındaki ulaşırnın bugün çok zayıf ve yetersiz, olduğu gözlenmektedir. İki ülke arasında, ReD çerçevesinde yapılan demiryolu hattı ile, bir bağlantı kurulmuştur. İki ülke limanları arasında doğrudan tarifeli bir sefer mevcut değildir. Karayolu ile ulaş. tırma ise, özellikle yük taşımacılığında, çok yüksek ma. liyeti gerektirdiğinden, ekonomik değildir. Haberleşme alanında iki ülke arasında bağlantı kur. mak çok zordur. Telefon ve hatta telex ile haberleşebil mek uzun süre beklemeyi gerektirmektedir. ~ 25-

27 5. DIŞ İLİşKİLER a) Ödemeler Dengesi Pakistan'ın ödemeler dengesi aşağıda gösterilmiştir : TABLO: / / /77 + I. Cari İşlemler Dış ticaret dengesi Görünmeyen İşlemler Transferler ~ II. Uzun Dönem Sermaye hareketleri III. Denge (1 + 11) 154 6' Geçici tahminler Kaynak: Pakistan by Grindlays Bank Group Ödemeler dengesinin seyrinden de anlaşılacağı gibi~ dış ticaret gittikçe büyüyen bir aleyhte bakiye vermektedir. Bunun başııca nedenleri kötü hava koşulları ya da Dünya Fiyatlarının düşüklüğü sonucu ihraç mallarından elde edilen gelirin umulanın altında olması ve sürdürülen yatırımların gerektirdiği ithalat harcamalarının her yıl, artan fiyatlar neticesinde giderek büyümesidir. Görünmeyen kalemler ve transferlerden elde edilen gelirin yetersizliği nedeniye de, cari işemler aç:ı.ğı hemen - 26-

28 tümüyle uzun vadeli sermaye girişi ile kapatılmaktadır. Ancak, alınan borçların anapara ve faiz ödemelerinin gl derek artarak 1975/76 mali yılında 274 ve 1976/77 mali yılında da 339 milyon ABD dolarına ulaşması sonucu ül ke ekonomisi bu kez bu açıdan önemli bir yük altına gir. miştir. Giderek kötüleşen ödemeler dengesini düzeltmek ve dış borç ödemelerini düzenlemek amacıyla 1974 yılı ortasından itibaren Pakistan'a yardım Konsorsiyumu üyesi olan ve olmayan bazı alacaklı ülkelerle ikili anlaşmalar yapılmıştır. Ayrıca IMF'nin muhtelif kolaylıklarmdan da istifade edilerek 1974 _ 77 döneminde 600 milyon ABD Do_ ları civarında kredi alınmıştır. ' Ancak ikili anlaşmalarla ertelenen borçların ve 1974 yılından bu yana OPEC üyesi ülkelerden alınan kredilerin vadelerinin bu yıldan itibaren gelmeye başlaması nedeniyle önümüzdeki yıllarda dış borç ödemelerinin hızla artması söz konusudur. b) Dış Ticaret : aa - Genel Dumm Pakistan'ın dış ticaret dengesi sürekli aleyhtedir ve açık büyüme eğilimindedir. BtıınUn başlıca nedenleri iıthal edilen sınaı ürünler ve ham petrol fiyatlarındaki ar_ tışlar ile ihracat gelirlerinin tarımsal malların rekoltelerinin veya fiyatlarının düşük olması nedeniyle beklenen,oranda gelişme göstermemesi olarak belirtilebilir. bb - Dış Ticaret Dengesi Pakistan'ın dış ticaret dengesinin yıllar itibariyle seyrini Tablo : ı 4'ten izlemek mümkündür : ~ 27-

29 , TABLO; 14 DIŞ TiCARET (Milyon Rupi) (1 Temmuz - 30 Haziran itibariyle) İthalat İhracat Fark 1974/ / Kaynak : Pakistan by Grindlays Bank Group Dış Ticaret Dengesi'ndeki açık 1973/74 mali yılında petrol fiyatlarındaki artışın etkisi ile 3,3 milyar rupiye ulaşmış, daha sonra tablodan görüleceği gibi 10,6 ve 8,8 milyar rupi dolaylarında seyretmiştir. Gerek ihracat ve ithalatda önceki yıllara göre, 1974/ 75 ve 1975/76 mali yıllarında görülen artışlar da büyük ölçüde ithal ve ihraç edilen malların fiyatlarındaki artış sonucudur. Miktar olarak ise hem ihracat, hem de ithalatta azalma sözkonusudur. cc _ İhracat Pakistan'ın kurulduğu ilk günlerde başlıca ihraç malları jüt ve ham pamuktu. Aradan geçen yıllarla sanayileşme çabaları sonucu, hafif sanayi ve tekstil ürünleri de ihraç edilmeye başlanmıştır. Bu arada" Doğu Pakistan' ın Benglade~ adıyla bağımsız olmasından sonra, evvelceoraya yollanan pirinç ve benzeri gıda malları da özellikle Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmeye başlanmıştır. Günümüzde bile, Pakistan'ın ihracatının başlıca iki ürüne, pamuk ve pirince dayalı olduğu söylenebilir. Daha. önce de ifade oıundu~u gibi pamuk ve pirinç ürünün do..,. -26 _.

30 :ğal afetlerle tahrip olması ya da maliyetin artması sonucu dış piyasalarda rekabetin güçlenmesi, ihracatı olumsuz yönde etkilemektedir. Tablo 15' de Pakistan'ın ihracatının, mal grupları itibariyle, son yıllardaki seyri izleneb~lir: TABLO; 15 MAL GRUPLARı İTİBARİYLE İHRACAT (Milyon Rupi) (1 Temmuz - 30 Haziran itibariyle) 1974/ /76 Pirinç Pamuk ipliği PamukIu kumaş Ham pamuk Halılar Deri ürünler İç çamaşır Bala ve balık ürünleri Tütiin Dtterlert TOPLAM % 22,0 12,6 12,1 8, ,3 2,9 1, ,0 Kaynak: Pakistan by Grindlays Bank Group - 29' -

31 Pakistan'ın ihracatının ülkelere göre bölünüşü de a a tabloda görülmektedir: ğıdaki TABLO: 16 ÜLKELER İTİBARİYLE İHRACAT (Milyon Rupi) (1 Tenmıuz - 30 Haziran itibariyle) /76 % Hong Kong ll,a Saudi Arabistan ,1 Japonya ,0 İngiltere ,3 ABD ,7 B. Almanya ,3 Sovyet, Bloku Ülkeleri ,3 İtalya ,8 Birle İk Arap Emirlikleri ,3' Sri Lanka ,2 İspanya ,5 Fransa ,0 Diğ,erleri ,5 TOPLAM ,0' Kaynak : Pakistan by Grİndlays Bank Group Dünya Ekonomisi'nin durgunluğa sürüklendiği 1974/ 75 mali yılında ihracatın artarak 10 milyar rupi (yaklaşık ı milyar ABD Doları) düzeyine ulaşmasından sonra 1975/ 76 ve 1976/77 mali. yıllarında da 12 _ 13 milyar rupi (1,3-1~4 milyar ABD Doları) seviyesine erişeceği hesaplanmış ise de, daha önce belirtildiği gibi, temel ihraç ürünlerinin dünya fiyatlarındaki düşme nedeniyle anılan yıllarda, sırasıyla, ve milyon rupi dolaylarında kalmıştır. ~ 30-

32 Bununla beraber, geleneksel malların yanısıra, deri ve deriden mamul mallar, balık ve balık ürünleri ve bazı 'sınai mallar gibi Pakistan için yeni sayılabilecek ürünler ihracının gelişme göstermesinin dikkati çekecek bir husus olduğu ifade edilebilir. dd - İthalat ve Ithalat Mevzuatı Gelişmekte olan tüm ülkeler gibi, Pakistan'ın itha.. latında da ham petrol ve petrol ürünleri, makina ve teçhizat gibi kalemler önem taşımaktadır. Ülke'nin ithalatının mal grupları itibariyle son yıllardaki ~eyri Tablo - 17'de verilmi tir : TABLO: 17 MAL GRUPLARI İTİBARİYLE İTHALAT (Milyon Rupi) (l Temmuz - 30 Hadran itibariyle) 1974/ /76 % Ham petrol ve petrol ürünleri ,7 Makinalar ,0 Tahıllar ,0 Demir ve çelik ,5 Ulaştırma teçhizatı ,8 Elektrikli <;ihazlar ,9 Bitkisel yağlar ,2 çay ,1 Kimyasal maddeler ,4 Diğerleri ,4 TOPLAM ,0 Kayna.k : Pakistan by Grİndlays 'Bank Group ~ 31-

33 ithalatın ülkelere göre dağılımı ise ljöyledir : TABLO: 18 VLKELER ttibar İYLE İTHALAT (Milyon Rupi) (1 Temmuz - 30 Hazıran itibarlyle) 1974/ /76 % ABD ,7' Japonya ,4 Saudi Arabistan ,6 İngiltere ,5.6. Almanya ,6.2 Birleşik Arap Emirlikleri Sovyet Bloku Ülkeleri ,0 Kuveyt ,g İtalya ,3 Kanada ,1 Çin Halk Cumhuriyeti ,7 Sri Lanka ,5 Diğerleri TOPLAM ,0 Kaynak : Pakistan by Grindlays Bank Group Tabloların incelenmesinden en çok ithal edilen mal gruplarının gıda maddeleri (tahıllar, un, yağ, çay, vs) ma_ kina ve teçhizat (elektrikli, elektriksiz, ulaştırma vs.) ve demir - çelik ile demir dışı metaller olduğu anlaşılmaktadır. Ülkeler itibariyle en fazla ithalat da, sırasıyla ABD J Japonya, Suudı Arabistan, İngiltere ve B., Almanya'dan yapılmaktadır. 1975/76 mali yılında ithahttın önceki yıllara göre aza!. nuş olduğu gözlenmektedir. 1976/77 mali yılında ise it

34 halatın artış gösterdiği, kesin rakamlar belli olmamakla beraber, belirtilebilir. Burıun en önemli nedeni, daha önceki bölümlerde belirtilen büyük yatınmların gerektirdiği yatırım malı ithalatıdır. İthalat Mevzuatı ile ilgili olarak ise, Pakistan'ın itha_ lat politikasının her yıl Temmuz ayı başında açıklanan ve bir mail yıllık süreyi kapsayan İthalat Rejimi (Import Po_ licy) 'ne göre yürütülmekte olduğu ifade edilebilir. Son yıllarda ithalat işlemlerini basitleştirmek ve hızlandırmak am.acıyla yeni düzenlemeler yapılmış olmakla beraber, sanayici ve tüccar için ayrı kotalar düzenlenmesi esası sürdürülmektedir. İthalat Rejimi esas itibariyle, Serbest Liste (Free List) ve Bağlı Liste (Tied List) den oluşmaktadır. Serbest Listeye giren mallar herhangi bir ülkeden ithal edilebilirler, tüccarların ithal ettiği çeşitli mallar, sa. nayicülerin hammadde ihtiyacı ve kamu kurumlannıu (tarımsal araç ve. ilaçlar ile demir - çelik gibi) gereksinimleri bu listeden karşılanmaktadır. Bu liste'deki malların adedi her yıl artmaktadır; Liste 1975/76 da 389 mal dan ibaretken, 1976/77 de 407, 1977/78 de 411 mala yükseitilmiştir. Bağlı Liste'ye ise elektrikli cihazlar, çeşitli makina. lar, aletler ve bazı tüketim malları girmektedir. Bu mallar bağlı krediler barter (takas) anlaşmaları ve ABD'den P.L. 480 çerçevesinde ithal edilebilirler. Liste'de malların adedi 1975/76 mali yılında 29 iken, 1976/77 de 18'e düşürül müş, 1977/78 için de aynı kalmıştır. İthalat Rejimi'nde ayrıca ithal lisanslarına ait prosedür, ithali kısıtlanan veya yasaklanan mallar ve ithalat kaynakları gösterilmektedir. Bir de yalnızca Türkiye'den - 33-

35 i thali öngörülen mallar listesi vardır ki, bu konuda «Tür_ kiye ile İlişkiler» bölümünde bilgi verilecektir. Kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli yayınlar dışında kalan tüm mallar için akreditif açılmasının zorunlu olduğunu belirtmekte yarar görülmektedir. Pak:stan'da kambiyo kontrolu 1947 tarihli «Kambiyo Düzenlemesi Kanunu>~ hükümlerine göre, Maliye ve Ti. caret Bakanlıkları ile işbirliğinde bulunan Pakistan Merkez Bankası (State Bank of Pakistan) tarafından yürütülmektedir. 6. TÜRKİYE İLE İLİşKİLER tl) Türkiye İle Ticareti : Bil!ndiği gibi, Pakistan Türkiye ve İran, ReD çerçevesinde yakın ba.ğlara sahiptir. Ancak on üç yıllık bir geçmişe rağmen ReD ülkelerinin, özellikle Pakistan ile Türkiye'nin arasındaki ticaret hacmi istenen oranda ge Uşememiştir. Türkiye - Pakistan ticaretinin seyri aşağıdaki tabloda 'Sunulmuştur: ~ABLO : 19 TÜRKİYE - PAKİSTAN TİcARETİ (Milyon Rupi) (Yıllar ı Temmuz _ 30 Haziran) Türkiye'nin 1971/ / / / /76 İhracatı İthalatı 9,4 LL 54, ,3 2,9 21,0 6,1 16,2 82,4 Kaynak: T. C. İslamabad Büyül\:elçiliği Ticaret MÜ avirliği 34

36 Görüldüğü gibi son yıllarda, Türkiye'nin ihracatında bir düşüş, buna karş,ılık ithalatında artış gözlenmektedir. Bununla beraber 1976 ve 1977 yıllannda ihracatımız tekrar artarak her iki yılda 20 milyon rupi dolaylarına ulaş. mış, ithalatımız ise, 50 ve 90 milyon rupi dolaylarında gerçekleşmiştir. Türkiye'nin Pakistan'a yönelik ihracatında en önem li kalemler serum ampulları, transmisyon milleri, çeşitli makina ve yedek parçaları ile buzdolaplarıdır. Ayrıca sigala yağı, zeytin yağı, meyva suyu konsantresi, saf civa, boraks, borik asit, antibiyotikler, muhtelif ilaçlar, palaınut hülasası, tansiyo aktif anyonlu ve katyonlu müstahzarlar, haşıl ve apreler, maden sathı temizleykisi, polivi_ nil asetat, kraft kağıdı, kağıt torba ve poşetler, fren balataları, cam şişe ve damacanalar, sofra ve mutfak için cam eşyalar, demir - çellik eşya, alüminyum levha, sıkıştırma ve somun anahtarları, madeni: heykeller ve süs eşyaları, tulumba ve motopomp aksamı, gıda sanayi makinaları aksamı, maden işleme makinaları, diğer maden makina_ ları aksamı, tazyik azaltıcı valflar, yatak kovanları, akümülatörler, telli telefon cihazları, otomatik telefon santralları, otobüs ve kamyon şasi aksamı ve çeşitli yedek parçalar da ihraç edilmektedir. Pakistan'dan ithal edilen mallar arasında ise en büyük payı ayıklanmış pirinç, orta fuel oil, ultra. marin, çeşitli tip makaslar ve kına almaktadır. Bunların yanısıra, dana kursağı, hekzakloro benzen, tetril, eritrom.isin tuzları, karaciğer hülasası, kurutulmuş organlar, bakteriyel aşılar, kösele makina parçaları, jütten yapılmış çuvallar, dokuma yardımcı makinaları, taşlama tezgahları, akümülatör ve aksamı, tabletler ve cerrahide de kullanılan alet ve cihazlar ile halitah çelik de ithal edilmektedir. Ayrıca dış ticaretle ilgili ödeme kolaylıkları ve mün_ - 35-

37 hasır ithalat kaynağı olanakları yaratılmıştır. Son olarak, RCD üyesi ülkeler arasında bazı mallara tarife kolaylıkları sağlayacak bir anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. Türkiye'de İzmir Enternasyonal Fuarı yoluyla ithalat izni olanağına karşılık, Pakistan' da yalnızca Türkiye' den ithali gereken bir ithal malları listesi mevcuttur. Bu mallar şunlardır; Boraks, Borik Asit, Filtreler - santrifuj ve özel _ Kimya Sanayii için, Aşındırıcılar t a) Grinding plate b) Mill liner c) Lining plate Cıva (Sadece Trading Corporation of Pakistan ithal eder), Porselen izolatörler (yüksek gerilim), Tetrasiklin ve türevieri, TungstEm karpit mamulleri, Pa1amut hülasası, Tüm bunlara rağmen, Türkiye _ Pakistan arasındaki ticaretin durumu arzulanan düzeyde olmamasının başııca nedenleri ise şöylece özetlenebilir: i - İki ülke iş adamları, mevcut ticaret imkanlanndan bütünüyle haberdar değildirler. Yeterli düzeyde temas kurulmaması nedeniyle, alım _ satım konusu olabilecek mallar hakkında bilgi sahibi olamamaktadırlar. ii - İki ülke arasında haberleşme hizmetleri son derece yetersiz bir seviyededir. Öyle ki, telefon bağlantısı dahi çoğu kez kurulamamakta, telgraf ile haberleşme için ~ 36-

38 haftalarca beklemek kap etmektedir. iii ~ İki ülke arasında kara ve deniz taşımacılığı açı problemler mevcuttur. Düzenli gemi seferleri ol sından maması büyük güçlüklere neden olmaktadır. iv - İhracatçılarımız, belirtilen nedenlerle, Pakistan piyasasına ilgi göstermemektedirler. Özellikle, sınai ma,.. mul ihracatımız açısından Pakistan piyasasına hitabetmemiz mümkün olmakla birlikte, belirtilen nedenler dışında, fiyat yönünden rakip ülkelere oranla zayıf durumda bu IunuImaktadır. v - AET ülkelerinden yapılan ithalata uygulanan tercihli gümrük resmi sonucu Pakistan'dan yapılması muhtemel aynı cins ve kalite malların ithalatı engellenmiş olmaktadır. vi - Türkiye'de hakim olan tüketici tercihi de Avru. pa - ABD malları lehine olmaktadır. Öyle ki, Pakistan ürünü bir makine, aynı kalitede ve hatta daha ucuz bile olsa, bir Avrupa ülkesinin ya da ABD'nİn mamulü tercih edilmektedir. b - İhracatçılanmıza Yararlı Bilgiler ve Bazı Öneriler: Pakistan'da hafta tatili Cuma günüdür. Bu nedenle Cumartesi hafta başıdır. Resmi Daireler : Yazın 7.15 ~ 14.15, kış mevsiminde ise 7.30 _ arasında, Özel Kuruluşlar ise tüm yıl boyunca 9.00 _ (1 saat tatili dahil) arası çalışırlar. Güney Pakistan, özellikle Karaçi ve civarının çok sı_ cak bir iklimi olup, yıllık ısı ortalaması 30 C dolayların.. dadır. Bil nedenle ülkenin güneyini ziyaret edecek iş ~ 37-

39 adamlarımızın beraberlerinde götürecekleri dbiseleri buna göre seçmelerini hatırlatmakta yarar vardır. Pakistan'ın önemli şehirleri olan Karaçi, Lahor, Ravalpindi, Peşavar ve Quetta'da her sınıftan oteller mev-. cuttur. İş adamlarımız Export Promotion Burcau aracılığı ile yer ayırtabilirler. Pakistan'ın bayram ve yıldönümleri,öyledir; 23 Mart, 2 Mayıs, 1 Temmuz, 15 Ağustos (Ulusal Bay_ ram), 6 Eylül,lI Eylül, 25 Aralık. Ayrıca Şeker Bayramı (2 gün) ile Kurban Bayramı (2 gün), Milad Kandili ve Aşure Günü de dini bayramlar olarak kutlanmaktadır. c) Yararıı Adresler : T.C. İslamabad Büyükelçiliği Embassy of the Republic of Turkey H, Ramna 6/3, Islamabad Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları. Federasyonu The Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry Lalji Lakhamidas Building, BaHasis Street, KarachL 1 Başlıca Ticaret ve Sanayi Odalaı-ı Ravalpindi Ticaret ve Sanayi Odası The Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry Chamber House, 108 Adamjee Road, Rawalpindi - Serhad Ticaret ve Sanayi Odası The Sarhad Chamber of Commerce and IndustrYJ Chamber House, Ranji Tiratlı, G. T. Road, Peshawer - 38-"

40 Lahor Ticaret ve Sanayi Odası The Lahore Chamber of Commeree and Industry P. O. Box 597, 11 Raee Course, Road, Lahore,- Karaçi Ticaret ve Sanayi Odası Chamber of Commeree and Industry Aiwan.e_Tijarat, Nicol Road, P.O.B. No : 4158, Karaehi _ 2 '- K etta Ticaret ve Sanayi Odası The Chamber of Commeree and Industry P. O. B. No : 117) lngle Road, Quetta İhracatı Geliştirme Bürosu (Merkez) Export Promotion Bureau (Headquarters) Press Trust House, I. I. Chundrigar Road, Karaehi Başlıca Bankalar State Bank of Pakistan (Merkez Bankası) Central Directorate, P. O. B. 4456, Mc Leod Road, Karaehi. Habib Bank Ltd. Habib Bank Plaza, KaraehL21 Bank of America, N. A. 4th Floor, Jubilee Insuranee House, 1.1. Chundrigar Road, Karaehi Citibank N. A. State Life Building, P. O. B. 4889, I. 1. Chundrigar Road, Karaehi - 39-

41 Başlıca Gazeteler ve Haber Ajansıarı Dawn (İngilizce ve Gucaratça - Tiraj r Raroon House, Dr. Ziauddin Ahmet Road, 4, Karaehi Pakistan Times (İngilizce - Tiraj ) Ratlan Chand Road, P. O. B. 223, Lahore Mashriq Daily (Orduca - Tiraj ) 46 Nisbet Road, Lahore. Zamana (Orduca _ Tiraj ) Jinnah Road, Quetta Assocİated Press of Pakistan 12*H The MaIl, Rawalpindi. Reuters No ; 43, 27 tlı Street, Shalimar 6, İslamabad.

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Nijerya Federal Cumhuriyeti Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Abuja Yüzölçümü : 923.773 km 2 Nüfus : 155,2 milyon (2011) Önemli Şehirler : Lagos, Kano, Ibadan, Port Harcourt,

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ MISIR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 04 OCAK 2007 Etüd No:220 - Ş.O. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HONG KONG RAPOR Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Hong Kong Özel İdare Bölgesi (Çin Halk Cumhuriyeti) : Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2008 Ülke No: 400, Ş.O. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Akra Yüzölçümü : 238.537 km 2 Nüfus : 25,3 milyon (2012) Önemli Şehirler : Akra, Kumasi, Sekondi-Takoradi, Tamale GSYİH (2012 ) : 36,952 Milyon $ Kişi Başına

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI ISTANBUL TICARET ODASI EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI I R A N ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi: 08 Agustos 200 ETÜD NO :616 S.O. I- GENEL BILGILER Resmi Adi : Iran Islam Cumhuriyeti Yönetim Sekli :

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVENYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

MADAGASKAR ÜLKE RAPORU

MADAGASKAR ÜLKE RAPORU MADAGASKAR ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ MAYIS 2011 GENEL EKONOMİK DURUM Son on yılda, Madagaskar ekonomisinde Antananarivo çevresindeki sanayi sektöründe,(özellikle tekstil

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK EKONOMİSİNİN GENEL YAPISI Bosna-Hersek savaş öncesinde ağır sanayi alt yapısına sahip bir ülke konumundaydı. Savaş öncesinde ülkenin en büyük on sanayi kuruluşu toplam

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Belçika Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi altında Federal

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ BANGLADEŞ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi :11.5.2005 Ülke No: 666 I. GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Bangladeş Halk Cumhuriyeti

Detaylı

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 17.12.2014 YÖNETİCİ ÖZETİ BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü nün kayıtlarına göre, Bursa dan Çin e ihracat yapan 86 firma bulunmaktadır. 31.12.2013 tarihi itibariyle

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

MOZAMBİK ÜLKE RAPORU Kasım 2013 A.Ç.

MOZAMBİK ÜLKE RAPORU  Kasım 2013 A.Ç. MOZAMBİK ÜLKE RAPORU Kasım 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Mozambik Cumhuriyeti : Başkanlık rejimi : Afrika nın güneydoğu sahili ülkelerinden Mozambik in güneyinde

Detaylı

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ EKONOMİK DURUM : Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV Pakistan, 176,3 milyon nüfusu ve % 2,1 nüfus artış hızı ile dünyanın nüfus açısından ilk

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç.

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Zambiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Başkanlık rejimi Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının güneyinde denize kıyısı olmayan bir

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Yılında 17 Milyar Dolarlık

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: kampala@ekonomi.gov.tr Tel: 00 256 414 500 182 Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Elgon Terrace Plot

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Kırgızistan a ihracat yapan 63 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur)

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Sudan ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Resmi Dil : Arapça (resmi

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını %

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı