TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1"

Transkript

1 TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 Özet Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme süreci yaanrken, özellikle metropolan kentlerin daha hzl büyüdüü ve baz kentlerin küçüldüü görülmektedir yl ibariyle *stanbul, Ankara, *zmir, Bursa ve Adana nn kent nüfuslar srasyla milyon, milyon, milyon, milyon ve milyon iken nüfus büyüklük sralamas ibariyle 81 il içerisinde son sralarda yer alan Ardahan n kent nüfusu bin ve Bayburt un kent nüfusu bin dir. Türkiye de kent büyüklüklerinin dalmnn ve büyüme oranlarnn önemli farkllklar göstermesi, kentlerin sahip olduu ekonomik, sosyolojik, corafi, tarihi, kültürel gibi içsel faktörler ile göç ve dier dsal faktörlerle açklanabilir. Baz kentler bu faktörlere bal olarak daha hzl, daha yava veya paralel büyüyebilmekte ve kimi kentlerde de küçülme gözlemlenmektedir. Bu çalmada, Türkiye de kentlerin nasl bir büyüme gösterdii ve kentlerin nüfus büyüklüklerinin zaman içerisinde dalm Zipf Kanunu çerçevesinde ele alnmaktadr. Ayrca, kentlerin büyümesinde önemli rol oynad varsaylan kent-spesifik içsel faktörler (beeri sermaye, kii ba milli gelir, altyap yatrmlar, uzmanlama, salk, dourganlk ve corafi konum gibi durumlar temsil eden göstergeler) ile dsal faktörlerin (göç, kamu yatrmlar, dsallklar) kentlerin büyüme oranlar üzerindeki etkileri analiz edilmektedir. 1. GR Dünya nüfusu hzla artmakta olup her yl yaklak olarak 90 milyon bebek dünyaya gelmektedir li yllarn bandan 2000 ylna kadar olan dönemde dünya nüfusu üçe katlanmtr. 20.yüzyln sonunda alt milyara ulaan dünya nüfusunun sonraki elli yl içinde on milyara ulaaca tahmin edilmektedir (World Atlas 1998). Mevcut nüfus artnn %90' gelimekte olan ülkelerde yer almaktadr ylndan önce dünya nüfusunun %84'ünün gelimekte olan ülkelerde yayor olaca ve buna karn, gelimi ülkelerde nüfusun iki katna ulamasnn yaklak 400 yl alaca tahmin edilmektedir2. Öte yandan, dünya nüfusundaki art trendine uygun olan önemli bir nüfus hareketi hzl kentleme sürecidir. Endüstrilemi ülkelerde nüfusun dörtte üçü kent merkezlerinde yaarken gelimekte olan ülkelerde nüfusun üçte biri kent merkezlerinde yaamaktadr. Öte yandan, 2025 ylndan önce dünya nüfusunun üçte ikisinin kentlerde yaayaca tahmin edilmektedir (World Atlas:1998). Bu durumda, özellikle gelimekte olan ülkelerde ehir merkezlerine olan göçün hzla devam edecei olgusu altnda kent yönetimlerinin bu gelimelere daha duyarl olmalar ve daha hzl karar alabilmeleri kaçnlmazdr. Özellikle metropolan illerdeki kentleme oran veya nüfus art ülke nüfus artndan daha fazladr yllar arasnda Fransa nn nüfusu 36.9 milyondan 55.8 milyona yükselirken Paris'in nüfusu 2.6 milyondan 9.3 milyona 1 Ege Üniversesi **BF, *ktisat Bölümü, 2 En fazla nüfusu olan 17 ülke ve ülkelere göre nüfuslar, 2005 Çin (China): 1.32 milyar (Dünya'nn 20%'si ) Hindistan (India): 1.12 milyar (17%) Amerika Birleik Devletleri (Uned States): 300 milyon (4.6%) Endonezya (Indonesia): 225 milyon ( 3.5%) Brezilya (Brazil): 186 milyon (2.8%) Pakistan (Pakistan): 165 milyon (2.5%) Banglade (Bangladesh): 147 milyon (2.3%) Rusya (Russia): 143 milyon (2.2%) Nijerya (Nigeria): 135 milyon (2.1%) Japonya (Japan): 128 milyon ( 2.0%) Meksika (Mexico): 108 milyon ( 1.7%) Filipinler (Philippines): 86 milyon(1.3%) Vietnam (Vietnam): 84 milyon (1.3%) Almanya (Germany): 82 milyon (1.3%) Msr (Egypt): 75 milyon (1.2%) Etiyopya (Ethiopia): 75 milyon (1.2%) Türkiye (Turkey): 73 milyon (1.2%) (http://tr.wikipedia.org/wiki/). 1

2 Türkiye'de Kentlerin Büyümesi ve Ziph Kanunu çkmtr ve 1985 arasnda Japonya'nn nüfusu 59.6 milyondan milyona ve Tokyo'nun nüfusu 6.5 milyondan 26.5 milyona çkmtr. Ülke nüfuslar yaklak iki kat artarken kent nüfuslar yaklak dört kat artmtr (Eaton ve Eckstein 1997:444). Türkiye'nin nüfusu 1927'de 13.6 milyon iken 1950'de 20.9 milyona, 1990'da 56.4 milyona, 2000 de 67.8 milyona ve 2007 de yaklak 71 milyona yükselmir. Metropolan illerden *stanbul un kent nüfusu yllar arasnda 4.7 milyondan 11.1 milyona, Ankara nn nüfusu 2.8 milyondan 4.1 milyona ve *zmir in nüfusu 1.9 milyondan 3 milyona yükselmir. Bu 26 yllk sürede metropolan kentlerin nüfuslar yaklak 2.4 kat art gösterirken Türkiye nin toplam nüfusu yaklak 1.6 kat art göstermir. Öte yandan, kentlerde yaayan toplam nüfus 1927'de 3.3 milyon iken 1950'de 5.2 milyona, 1990'da 30.5 milyona, 2000 de 44 milyona ve 2005 de 49.7 milyona ulamtr. Türkiye'de yukardaki dönemler ibariyle kent nüfusunun toplam nüfusa oran srasyla 0.24, 0.25, 0.54, 0.65 ve 0.70 olup hzl bir kentleme süreci yaand görülmektedir. Kentleme orannn 2010 ylnda % 74 e ve 2020 li yllarda %80 lere ulaaca tahmin edilmektedir. Metropolan illerde dönemi için kentleme oranlar *stanbul da , *zmir de , Ankara da olarak gerçeklemir. Ayn dönemler için Türkiye de kentleme oran dir. Görüldüü gibi, metropolan illerde hem nüfus art hz hem de kentleme oran Türkiye ortalamasnn oldukça üstündedir. Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme sürecinin yaand görülmektedir. Bu süreçte bir yandan kentlerin nüfusu artarken dier yandan da kentlerin says artmaktadr. Türkiye'de kentlerin says seksen bire ulam bulunmaktadr. Ancak, kentlerin nüfus büyüklüklerinin dalm önemli farkllk göstermektedir. Türkiye nin en büyük kenti olan *stanbul un 2007 nüfus saymnda il nüfusu 12.5 milyon iken kent nüfusu 11.1 milyondur. Buna karn nüfus büyüklüü ibariyle sonuncu srada yer alan Bayburt un il nüfusu 76.6 bin olup kent nüfusu 37 bindir. Kent nüfusu (35.8 bin) ibariyle en küçük il ise Ardahan dr. Kent büyüklüklerinin dalmnn önemli farkllklar göstermesi, kentlerin sahip olduu ekonomik, sosyal, kültürel ve beeri sermaye gibi içsel faktörler ile göç corafi durum ve dier dsal faktörlerle açklanabilir. Bir ksm kentler bu faktörlere bal olarak daha hzl ve daha yava büyürken kimi kentlerde göç vererek küçülmektedirler. Bununla birlikte, kentler bir yandan büyürken dier yandan da çarpk kentleme, trafik younluu, çevre kirlilii ve gelir dalmnda bozulma gibi olumsuzluklar da beraberinde getirmektedir. Bu çalmada, Türkiye de illerin ve kentlerin nüfus ve gelir büyüklüklerinin dalm dönemi ibariyle ele alnmakta ve il-kent büyüklüklerinin nasl bir dalm izledikleri, paralel bir büyüme gösterip göstermedikleri Zipf Kanunu (Zipf s Law) veya sra-büyüklük-kural (rank-size-rule) çerçevesinde analiz edilmektedir. Ayrca kentlerin büyümesinde etkili olduu varsaylan faktörlerin kentlerin büyümesi üzerindeki etkileri tahmin edilmektedir. Kentlerin nüfus büyüklüklerinin zaman içerisinde nasl bir seyir izlediklerinin (Zipf Kanunu) yan sra, kentlerin nüfus ve gelir dalmlar ibariyle yaknsama gösterip göstermedikleri de analiz edilmekte ve farkl yaklamlarn karlatrlmasna olanak salanmaktadr. Çalma giri ksm hariç dört ksmdan olumaktadr. *kinci ksm, kentlerin büyümesinde ekonomi veya genel olarak sosyal bilimlerde en çarpc deneysel gerçeklerden birisi olan Zipf kanunu ve yaknsama yaklamlarn, üçüncü ksm çalmada kullanlan verileri, dördüncü ksm Zipf kanunu ve yaknsama analizlerine dayal ampirik bulgular ve beinci ksm sonucu içermektedir. 2

3 2. ZPF KANUNU VE YAKINSAMA 2.1. Zipf Kanunu Ulusal, bölgesel veya kent düzeylerinde ekonomik büyümeye ilikin oldukça geni bir leratür olmakla birlikte, kentlerin büyümesini açklayan en belirgin yaklamlardan birisi Zipf (Zipf's law) kanunudur (Zipf 1949). Zipf kanunu sra- büyüklük-kural (the rank-size rule) olarak da bilinmekte olup hemen hemen tüm ülkelerde ve tarihlerde geçerlilik arz etmektedir (Gabaix, 1999). Zipf kanunu dier alanlarda olduu gibi ekonomi veya sosyal bilimlerde en dikkat çekici deneysel gerçeklerden birisidir. Bu kanunun önemi, onun herhangi bir lokal büyüme modeli için kabul edilebilirliin minimum krerlerini tamasndadr. Zipf kanunu herhangi bir zaman annda veya zaman içerisinde kent nüfuslar ile kent nüfuslarnn sralamalarnn tersleri arasnda oransal bir iliki olduunu belirtir. Dier bir ifadeyle, kentlerin nüfuslarnn logarmalar ile nüfus büyüklüklerinin sralamasn ifade eden saylarn logarmalar arasnda negatif bir iliki olduunu belirtir. Yani, üstel bir fonksiyon olarak bu kanun (Rank(N) = N - ) biçiminde olup çift logarmik kalp biçiminde aadaki gibi düzenlenir. Ln R t = Ln t - t Ln N + u (1) Burada, t sabi en büyük kentin beklenen nüfusunu (bu sabler için ya yatay-kes veriler ya da panel veri için ilgili yllar temsil eden gölge deikenler kullanmak gerekir), R t ; t döneminde i inci kentinin sralamasn (rank), N ; o kentin nüfusunu ve u ti ; Ziph kanunundan olan rassal sapmay göstermektedir. Bu kanuna göre, kentlerin nüfus büyüklüklerinin dalm paralel bir büyüme gösteriyorsa tahmin edilen katsays, 1' e e veya ona çok yakn bir deer alr. Dier bir ifadeyle, kentin nüfus büyüklüünün logarmas ile sralama büyüklüünün (rank) logarmas arasndaki ilikiyi gösteren erinin eimi 1'e etir. Dalm açsndan bu, kent büyüklüünün baz N'den daha büyük olduu ihtimalinin 1/N 'ye oransal olduu anlamna gelir: P(Size>N)= - ve =1. Bu Zipf kanunun ifadesidir. Doal artlar altnda, kentler arasndaki ayn (identical) büyüme süreci veya duraan durum (steady state) kentlerin dalmnn büyüklük-sra kuralna uygun bir seyir izleyeceini ve nn -1'e e olacan ifade eder (Gabaix, 1999).Yani, kent büyüklüü ve sralamasnn zaman içinde kentler arasnda sab kaldn ifade eder (Eaton ve Eckstein, 1997). Zipf kanunu ile ilgili olarak leratürde çok sayda açklama mevcuttur. Bu açklamalar iki ksma ayrlr: birisi ekonomik ve dieri rassal sürece dayanr. Ekonomik açklamalar, tama maliyetlerinin çok hassas biçimde dengelenmesine, negatif ve pozif dsallklara ve prodüktive farkllklarna dayanr. Bu unsurun temel problemi ekonomik yaplarn farklln ortaya koymann güçlüüdür. Dier ikinci unsur fizik biliminden alnan rassal süreçlere dayanr. Eer kentler rassal olarak büyürlerse benzer beklenen büyüme oranyla ve ayn standart sapmayla lim dalm Zipf kanununa yaknsayacaktr (Gabaix, 1999). Leratürde, kentler arasnda büyüme oranlarnn elilii veya paralel büyüme olgusu çeli yazarlar tarafndan incelenmir. Bunlardan Glaeser ve di. (1995) ABD de 135 kent için, Eaton ve Eckstein (1997) Fransa da 39 kent için dönemleri ve Japonya da 40 kent için dönemleri arasnda kent büyüklüklerinin dalmn incelemilerdir. Çalma bulgularna göre her iki ülkede de kent büyüklüklerinin dalm istikrarl olup Zipf kanununa uygundur. 3 3 ABD'de Ziph kanunu çerçevesinde 135 metropolan alana (New York=ln1, Los Angelas=ln2 ) yönelik olarak yaplan çalmada (Krugman 1996a, s,40 ve Gabaix 1999, s.738) elde edilen regresyon denklemi aadadr. Ln Rank = Ln Size R 2 =0.986 (0.010) 3

4 Türkiye'de Kentlerin Büyümesi ve Ziph Kanunu Bu balamda, Eaton ve Eckstein (1997) kentlerin büyüme oranlarnn varyanslarnn farkllk göstermediini ifade etmilerdir. 2.2.Yak(nsama *ki veya daha fazla ülkenin veya bölgenin kii bana düen gelir, büyüme oran ve toplam faktör verimliliindeki art açsndan giderek benzer hale gelme eilimi, yaknsama olarak bilinmektedir. Yaknsama, dier bir ifadeyle, düük gelirli ülkelerin daha yüksek gelirli ülkeleri kii bana düen gelir açsndan yakalayabilme çabas olarak da adlandrlmaktadr (Barro and Sala-i- Martin 1992). Yaknsama, $- yaknsama ve -yaknsama gibi isimler altnda incelenmektedir. $- yaknsama ülkelerin balangç gelir düzeyleri ile takip eden büyüme oranlar arasnda negatif bir ilikiyi ifade etmekte ve yaknsama, regresyon analizinde ($) katsaysnn iareti ile belirlenmektedir. Öte yandan, %- yaknsama ile ekonomik birimlerin gelir veya büyüme oranlarnn yatay-kes dalmlarnn standart sapmalar analiz edilmektedir. Dalm (yaylma) ölçüsü olarak standart sapma kullanlmaktadr. Standart sapmann zamana bal olarak azalmas yaknsama olduunu, standart sapmann zamana bal olarak artmas ise raksama (uzaklama) olduunu göstermektedir (Önder ve di. 2006). $- yaknsama yatay kes, zaman serisi ve panel verilere uygulanabilmektedir. Ancak, yatay-kes veriye dayal yaknsama çalmalar heterojenlii göz ard etmeleri sebebiyle sapmal sonuçlar dourabilirler (baknz, Islam 1995, ve Islam 2003). Öte yandan, panel veri incelenecek birimleri heterojen olarak kabul eder. Kentlerin homojenlikten ziyade heterojen bir yap tayabilecekleri varsaym ile bu çalmada panel veri yaknsama yaklamn kullandk. Panel veri koulsuz yaknsama modeli aadaki gibi ifade edilebilir: ln y ln ++ u = i y 1 (2) 3. VER Bu çalmada, 81 ile a dönemi gerçeklemi nüfus verileriyle dönemi projeksiyona dayal nüfus verileri kullanlmaktadr. *l büyüklükleri illerin sahip olduu toplam nüfus ile ölçülürken kent büyüklüü ehir nüfuslar (köy hariç) ile ölçülmektedir. Öte yandan, çalmada illerin dönemi kii bana GSY*H verileri de kullanlmaktadr 4. Bu veriler 1987 fiyatlarna dayal reel verilerdir. Kentlerin büyümesine etkili olduu varsaylan ve regresyon analizinde yer alan faktörlere ilikin veriler ise unlardr: Göç; dönemi il baznda net göç hz, dourganlk hz, okullama oran, salk göstergesi (yüz bin kiiye düen hastane yatak says), suç oran (toplam suç/il nüfusu) ve toplam istihdamda tarm, sanayi ve hizmet sektörlerinin paylar. Bu deikenler yan sra kentlerin büyümesini açklamada çeli sosyo-ekonomik, corafi ve dier faktörler de kullanlabilir. Bu çalmann açklayclk gücünü daha da arttracaktr. Eaton ve Eckstein (1997) tarafndan yaplan dier bir çalmada (Cies and Growth: Theory and Evidence from France and Japan) elde edilen denklemler aadadr: Ln Rank(Fransa) = Ln Size R 2 =0.934 ( ) Ln Rank(Japonya) = Ln Size R 2 =0.928 ( ) 4 TU*K 2001 ylndan sonra il düzeyinde GSY*H verilerini yaynlamamtr. 4

5 4. AMPRK BULGULAR 4.1. Zipf Kanunu (nüfus) Zipf kanunu dorultusunda dönemi için yllar ibariyle kentler nüfus büyüklüklerine göre sralanm ve en büyük kentten en küçük kente doru 1'den balanarak (*stanbul=1, Ankara=2, *zmir=3,.bayburt=81 gibi) deerler verilmir. Daha sonra bu deerlerin ve kent nüfuslarnn logarmalar alnarak regresyon analizi yaplmtr. Regresyon analizi hem panel veri hem de yatay-kes veriler kullanlarak yaplmtr. Yatay-kes verilere dayal analizlerde her bir dönemde kent büyüklüklerinin dalmnn nasl deii incelenmek istenmir dönemi 81 kente a panel veriye dayal regresyon analizi sonuçlar aadaki gibidir. Panel veri tahminlemesinde 1980, 1985, 1990, 2000 ve 2005 dönemleri analize dahil edilmir. Ln (Sra ) = Ln t - t Ln (Nüfus ) + u (3) Burada Ln(Sra) i nci kentin t zamanndaki sra (rank) büyüklüünün logarmasn ve Ln(Nüfus) i inci kentin t zamanndaki nüfusunun logarmasn göstermektedir. u ise hata terimidir. Tablo 1. Panel veri tahmin sonuçlar Metot: En Küçük Kareler (Panel) Ba3(ml( de3i5ken: Ln (Sra ) n=81 Kent Ba3(ms(z de3i5ken Katsay( t-istatisti3i R 2 F-istatisti3i Sab ln(nüfus ) Zaman deikenleri eklendiinde elde edilen sonuçlar Sab ln(nüfus ) D D D D Panel veriye dayal regresyon analizinde Ln(Nüfus) deikenine a katsay (-0.796) olarak tahmin edilmir. Ancak zaman deikenleri eklendiinde bu katsay (-0.875) olarak tahmin edilmir. Her iki tahminlemede de elde edilen katsaylarn 1'den küçük çkmas, kentlerin büyümesinde esizlik olduunu göstermektedir. Zipf kanuna göre, kentlerin nüfus büyüklüklerinin dalm paralel bir büyüme gösteriyorsa tahmin edilen katsays, 1' e e veya ona çok yakn bir deer alr. Türkiye'de kentleri için katsaysnn veya olarak tahmin edilmesi Türkiye de kentlerin nüfusunun paralel bir büyüme süreci göstermedii eklinde açklanabilir. Kimi kentler, özellikle metropolan kentler daha hzl büyürken kimi kentler de küçülmektedir. Regresyon denklemlerinde, t sabi en büyük kentin beklenen nüfusunu (bu sabler için ya yatay-kes veriler ya da panel veri için ilgili yllar temsil eden gölge deikenler kullanmak gerekir) göstermektedir. Yatay-kes verilere dayal regresyon analizlerine ilikin parametre tahminleri Tablo 2 de verilmektedir. 5

6 Türkiye'de Kentlerin Büyümesi ve Ziph Kanunu Tablo 2. Yatay-kes veri tahmin sonuçlar Metot: En Küçük Kareler Ba3(ml( de3i5ken: ln(sra i ) Ba3(ms(z de3i5ken: ln(nüfus i ) n=81 kent Y(l Sab t-istatisti3i ln(nüfus i ) t-istatisti3i R 2 F-istatisti3i Yatay kes verilere dayal analizde her yl için kent büyüklüklerinin dalm Tablo 2 de verilmektedir. Yllar ibariyle Beta katsaylar farklkllar göstermekle birlikte, kent büyüklüklerindeki dalmn zamanla iyilemedii, kentlerin büyümelerinin paralellik göstermedii veya kent büyümesinde mevcut dengesizliin korunduu (sürdüü) görülmektedir. Bunu destekler biçimde, döneminde kentlerin büyüme oranlarnn varyansnn önemli derecede farkllk göstermedii görülmektedir. Tablo 3. Kentlerin büyüme oranlarnn varyans Yl 2001/ / / / / /2005 Varyans Zipf Kanunu (ki5i ba5(na dü5en gelir) Kent büyüklüklerinin veya büyümelerinin dalmnn yan sra ayn dönemlerde illerde kii bana düen gelir büyüklüünün dalm dönemi ibariyle Zipf kanunu çerçevesinde analiz edilmir. Ancak, kent baznda kiibana gelir serileri elde edilemediinden il düzeyinde (67 il) 1980, 1985, 1990, 1995 ve 2001 yllarn içeren panel veriler kullanlmtr 5. Ln (Sra ) = Ln t - t Ln (KBG ) + u (4) Burada Ln(Sra) i nci kentin t zamanndaki sra (rank) büyüklüünün logarmasn ve Ln(KBG) i inci kentin t zamanndaki kii bana düen gelirinin logarmasn göstermektedir. u ise hata terimidir. Tablo 4. Panel veri tahmin sonuçlar (Zipf kanunu) Metot: En Küçük Kareler (Panel Veri) Ba3(ml( de3i5ken: Ln (Sra ), n=67 il ( ) Ba3(ms(z de3i5ken Katsay t-istatistii R 2 F-istatistii Sab ln(kbg ) KBG parametresinin -1 den farkl bir deer tamas ilgili dönemde 67 ilde kii bana düen gelir büyümesinin paralel bir seyir izlemediini göstermektedir Yak(nsama Zipf kanuna dayal analizlerde gerek nüfus gerekse kii bana düen gelir açsndan Türkiye de veri dönemde il-kent baznda paralel büyüme olmad görülmektedir. Baz illerde nüfus ve kii bana düen gelir daha hzl artarken baz illerde daha yava artabilmektedir. Bu balamda, çalmamzda iller 5 Yeni iller ayrldklar illere ilave edilerek il says balangç ylndaki gibi 67 olarak düzenlenmir ylndan sonra il verileri olmad için dönem uzatlamamtr). 6

7 arasndaki kii bana düen gelirdeki büyüme ve nüfus art yaknsama analizi ile de ele alnmaktadr. Böylece, düük gelirli illerin yüksek gelirli illere ve az nüfuslu kentlerin yüksek nüfuslu kentlere doru yaknsama gösterip göstermedikleri ortaya konulacaktr. Ln ( KBK ) = + ln( KBG )( )1 + u (5) Panel veri yaknsama yaklam (5) kullanlarak tahmin edilen koulsuz yaknsama analizi bulgular Tablo 5 de verilmektedir. Tablo 5. Kii bana gelir yaknsamas Metot: En Küçük Kareler (Panel Veri) Ba3(ml( de3i5ken: Ln (KBG ) n=67 ( ) Ba3(ms(z de3i5ken Katsay t-istatistii R 2 F-istatistii Sab ln(kbg ) (-1) Yak(nsama h(z( (%2.3) Tablo 5 de döneminde iller arasnda kii bana düen gelirde ortalama olarak %2.3 lük bir yaknsama olduu görülmektedir. Bu bulgu Zipf kanunu ile elde edilen sonuçlar ile uyumaktadr. Öte yandan, kentlerin demografik (nüfus) büyümelerine ilikin panel veri yaknsama analizi yaklam tahmin sonuçlar Tablo 6 da verilmektedir. Ln ( Nüfus ) = + ln( Nüfus )( )1 + u (6) Tablo 6. Kent nüfus yaknsamas (koulsuz yaknsama) Metot: En Küçük Kareler (Panel Veri) Ba3(ml( de3i5ken: Ln (Nüfus ), n=81 ( ) Ba3(ms(z de3i5ken Katsay t-istatistii R 2 F-istatistii Sab ln(nüfus ) (-1) Yak(nsama h(z( (%1.4) Tablo dan izlenecei gibi döneminde kent nüfuslar arasnda yaknsama hznn %1.4 olduu tahmin edilmir Kentlerin büyümesini etkileyen faktörler Kentlerin iktisaden (kii ba gelir) ve demografik olarak büyümelerinin temel unsurunu nüfusun kentlere olan hareketi oluturmaktadr. Kentleme süreci sanayileme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çkm olup sanayileme halkn krsal veya tarmsal alanlardan kent merkezlerine doru göç etmesine neden olmutur. Böylece, göçün bu türü gelimi ülkelerde 1800 lerde gündeme gelirken gelimekte olan ülkelerde 20.yüzylda yaygnlk kazanmtr. Kentler özellikle gelimi ülkelerde farkllatrlm mal ve hizmetlerin üretildii birer snai merkez haline gelmilerdir. Xehirlerin endüstriyel birer merkez haline gelmeleri ve buna bal olarak ortaya çkan igücü talebi ve sunduklar hayat tarzlar tarmsal alandan göçü balatmtr. Ancak, gelimi ülkelerde krsal alandan kentlere olan göç sanayide emilirken gelimekte olan ülkelerde bu yeterince gerçeklememir. Çünkü gelimekte olan ülkelerde sanayileme süreci tamamlanamam ve göç eden tarmsal igücü sanayiye aktarlamam ve dolaysyla bir yanda kentlerde isizlerin says artarken dier yanda da gelir dalm bozulmutur. Dier bir ifadeyle, ehirler üretim merkezleri 7

8 Türkiye'de Kentlerin Büyümesi ve Ziph Kanunu olmaktan daha ziyade çarpk kentlemenin ortaya çkt, sosyal ve ekonomik problemlerin ynlat, suç oranlarnn art birer tüketim merkezi haline gelmilerdir. Dier yandan, beeri sermaye kentlerin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadr. Daha fazla beeri sermayeye sahip ehirler daha üretken olup daha fazla nüfusa, yüksek ücretlere, rantlara ve fert bana daha yüksek sermayeye sahiptirler. *laveten, finansal, iletme, eim, salk, yönetim, mühendislik gibi alanlarda uzmanlamann olduu ehirler geleneksel imalatç ehirlerden daha büyük ve daha fazla gelime gösterirler. Elektronik, salk hizmetleri, bilgisayar imalat üzerinde younlaan ehirler gda, birincil metal, mobilya ve tekstil ile igal eden ehirlerden daha fazla fert bana beeri sermayeye ve gelire sahiptirler. Bu faktörler ehirler ve hatta ülkeler aras göçün de önemli nedenlerini oluturmaktadr. Burada dikkati üzerine çeken önemli bir nokta, ehirlerin gerek nüfus gerekse ekonomik açdan büyümelerinin gerisinde yatan en önemli unsurun beeri sermaye olduudur. Böylece büyük ehirler tpk gelimi ülkeler gibi çounlukla hem beeri sermayenin üreticisi hem de talep edicisi durumundadrlar. Bu talep ülke genelinden ve hatta ksmen d ülkelerden karlanmaya çallmaktadr. Dier bir ifadeyle, çamzn göç türü beeri sermaye göçüdür. Bu göç türü endüstri sonras toplumlarda ayrt edici bir özellik tamaktadr. Bu çerçevede, Wallerstein (1988) farkl türdeki emek hareketliliini öyle açklamaktadr; 'Günümüzde dünya çapnda bir i bölümü söz konusudur. Bu i bölümü meta aklarn, sermaye aklarn, emek aklarn, snrsz aklar deil beeri sermaye akn gerektirir (Kümbetolu, 2000). Emek göçünün ayrt edici nelii özellikle hizmet sektörlerinde ve uluslararas ticarette öne çkmaktadr. Farkllam bir yap gösteren bu dönemin emek hareketliliinde yüksek ücret alan, oldukça vasfl igücü bir ülkeden dierine veya bir ülkenin kendi bölgeleri arasnda hareket etmektedir. Dünyann gelimi bölgelerindeki büyük ehirler bu göçü adeta emerek yeni istihdam frsatlar sunmaya yönelik olarak çehre deirmektedirler. Bu deiim hiç kukusuz gelimekte olan bölgelerin veya ülkelerin aleyhine olmaktadr. Göç alan yerlerde pozif dsallklar yaratlrken göç veren yerlerde ekonomik daralma, isizlik ve kendi kendini tüketen bir büyüme süreci kendini göstermektedir. Tablo 6. Kentlerin büyümesini etkileyen faktörler Metot: En Küçük Kareler (Yatay-Kes) Ba3(ml( de3i5ken: (NAH i ), n=81 Ba3(ms(z de3i5ken Katsay t-istatistii R 2 F-istatistii Sab DH GOÇ SAG TP SUÇ Burada NAH; i nci kentin ( ) dönemindeki ortalama nüfus artn, DH; dourganlk hzn, GÖÇ; net göç hzn, SAG; salk göstergesi olarak yüz bin kiiye düen hastane yatak saysn, TP; tarmda çalanlarn toplam istihdamdaki payn, SUÇ; suç eylemleri toplamnn kentin nüfusuna olan orann göstermektedir. Tablo 6 da görüldüü gibi kentlerin nüfus art hz veya büyümesi üzerinde dourganlk hz, göç, salk olanaklar ve tarmsal istihdam büyüklüü pozif bir etki yaparken suç deikeni negatif bir etki yapmaktadr. Salk ve suç deikenlerinin katsaylarnn istatistiki olarak anlamllk dereceleri zayf ta olsa iaretleri beklenilene uygundur. Yine dourganlk hz, göç ve tarmsal istihdamn 8

9 pay deikenleri istatistiki olarak %5önem seviyesinde anlaml deikenlerdir. Bu deikenlerinin iaretleri beklenilene uygundur. 6. SONUÇ Türkiye de kent büyüklüklerinin döneminde Zipf kanununa göre paralel bir büyüme sergilemedikleri tesp edilmir. Yine panel veri yaknsama analizi düük nüfuslu kentlerin yüksek nüfuslu kentlere yaknsamada oldukça düük bir yaknsama hzna sahip olduklarn göstermektedir. Kentlerin nüfus artlarnda (büyümelerinde) dourganlk hz, göç, salk, tarmsal istihdamn pay pozif etkiye sahip iken ilenilen suç orann yüksekliinin kentin büyümesi üzerinde olumsuz etki yapt tesp edilmir. KAYNAKÇA Barro R.J., Xavier Sala-i- M. (1992), Convergence, Journal of Polical Economy, Vol.100, No 2, , (1992). Black, Duncan ve Vernon Handerson (1999). ''A Theory of Urban Growth'' Journal of Polical Economy, Vol.107, No.21, pp Eaton, Jonathan ve Zvi Eckstein.(1997). ''Cies and Growth: Theory and Evidence From France and Japan'', Regional and Urban Economics, 27, ss Delikta, Erturul (2000). ''Beeri Sermaye ve Modern Ekonomik Büyüme'', Ekonomi Baak, Yl 24, Say 109, ss Henderson, J.V.(1974). ''The Sizes and Types of Cies'', American Economic Review, Vol.64, No.4, pp Islam N.,(2003). What Have We Learnt From the Convergence Debate?, Journal of Economic Surveys, Vol. 17, No 3, , (2003). Islam N., (1995) Growth Empirics: A Panel Data Approach, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No:4, , (1995). Krugman, P. (1991). ''Increasing Returns and economic Geography'', Journal of Polical Economy, Vol.99, No.3, pp Kümbetolu, B. (2000). ''Ekonomik Küresellemede Farkl Bir Boyut:Bir Uyum Mekanizmas Olarak *yeri'', Ekonomik Yaklam, Gazi Üniversesi Üç Aylk Dergi, Say:36, Cilt:11. Önder, Ö., E.Delikta ve M.Karada (2006). Kamu Sermaye Stokunun Türkiye de Bölgesel Yaknsamaya Etkisi, Tubak Projesi, Proje no: SOBAG- 104K112. www. TUIK.gov.tr Wallerstein, I. (1998).''Ulusal ve Uluslararas Göçün Eimsel Sonuçlar'', Toplum ve Göç, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, *çinde, ss World Atlas,

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%!

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye

2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye gücü Piyasas ve Cinsiyet Eitsizlii Açsndan Teklif Edilen Emeklilik Reformu Türkiye deki Kadn Emeklilerin Refah Seviyelerinin Yükselmesine Katkda Bulunabilir mi? Nuran Topal Asilbay * Özet Bu yaznn amac

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler)

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Örencilerinin GSM Operatörlerine Bal'l'klar' ve Bal'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) Yrd. Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU * ÖZET Bu çal)*mada, mü*teri ba/l)l)/)n)n

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 *

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y*ld*z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (gyay@yildiz.edu.tr) Abstract The Stabilization

Detaylı

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE Yrd.Doç.Dr.uayip ÖZDEMR * Ör.Grv.Türker GÖKSEL ** ÖZET Bu çalmada taksitli sat uygulamalar hakknda genel tespitler yaplmtr. Daha sonra iletmelerin taksitli

Detaylı

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Doç. Dr. smail AYDOU * Ar. Grv. H. Gonca DLER ** ÖZET Türkiye de d ticaret hadlerinin hesaplanmasnda kullanlan ihracat ve ithalat deerlerindeki reel

Detaylı

BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL

BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL nsanl n var oluundan buyana enerji insanlar için bir gereksinim olmutur. lk balarda enerjinin ekli önemli olmasa da daha sonralar insanlar enerjiyi amaçlarna

Detaylı

8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013

8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013 8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013 Uluslararas 8. statistik Kongresi, 27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA Uluslararas 8. statistik Kongresi, 27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA ÇNDEKLER DÜZENLEME KURULU

Detaylı