Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Sayı: PERŞEMBE 5 ŞUBAT Karar Sayısı: 7/11142

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 ŞUBAT 1976 PERŞEMBE Sayı: V J KARARNAMELER R Karar Sayısı: 7/ Kasım 1975 tarihinde Islamabad'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması» nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/12/1975 tarihli ve ESİD : / sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 25/12/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. TWlar Bakamı M. K. ERKOVAN VIillî Savunma Bakam F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Ticaret Bakanı H. BAŞOl Devlet Bakanı G. KARACA içişleri Bakanı O. ASlLTÜRK Millî Eğitini Bakanı A. N. ERDEM Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Dr. K- DEMlR Adalet Bakanı /. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Balkanı /. S- ÇAĞLAYANGlL Bayındırlık Bakara F. ADAK Güm. ve Tekel Bakanı O. ÖZTRAK CUMHURBAŞKANİ FAHRİ S. KORUTÜRK Gıda - Tar- ve Hav. Bakanı Prof. K. ÖZAL Ulaştırma Bakanı İV. MENTEŞE Çalışma Bakanı A- T. PAKSU Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakara Barbakan Yardımcısı A. TÜRKES Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. T. FEYZİOĞLÜ Devlet Bakara H- AKSAY Sanayi ve Tek. Bakanı A. DOĞRU tımar ve İskân Bakanı N. OK Genç. ve Spor Bakanı A. S- EREK Em- ve Tab- Kay. Bakam S- KILIÇ Kövişieıi Bakanı V. POYRAZ Kültür Bakanı R. DANIŞMAN Turizm ve Tan. Bakam L. TOKOĞLU Orman Bakanı T. KAPANLİ Sosyal Güvenlik Bakam A. M. A BLUM Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ye Teknik İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle «Âkit Taraflar» diye anılacaktır), Ortak inançlarından ve ülkeleri arasındaki geleneksel ve çok candan ilişkilerden esinlenerek, Aralarında mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha fazla güçlendirmek arzusuyla, Her iki tarafa da yarar sağlayacak ekonomik ve teknik işbirliğinin sürekli gelişmesini desteklemek ve kolaylaştırmaktaki çıkarlarını teyid ederek, Bu tür somut işbirliğinin gelişmesi için en elverişli koşulları yaratmaya kararlı olarak. Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: MADDE 1 Âkit Taraflar, ekonomilerini ve milletlerinin refahını geliştirmeye katkıda bulunacak olan iki ülke arasındaki ekonomik ve teknik işbirliğini teşvik etmek ve güçlendirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaklardır. Agrément on Economie and Technical Cooperation Between The Government of The Republic of Turkey and The Government of The Islamic Republic of Pakistan The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Islamic Aepublic of Pakistan (hereinafter referred to as «The Contracting Parties»), inspired by their common faith and very "cordial traditional ties between their countries, desirous xof further strengthening the existing friendly and brotherly relations, confirming their interests in supporting and facilitating the continued development of mutually advantageous economic and technical cooperation, determined to create the most appropriate conditions for the development of such concrete cooperation, have agreed as follows : ARTICLE 1 The Contracting Parties shall take all the necessary measures to promote and strengthen economic and technical cooperation between the two countries which would contribute to the development of their economies and the welfare of their nations.

2 Sabife : â (Resmî Gazete) 5 ŞUBAT 1976 MADDE 2 Âkit Taraflar her iki ülkedeki devlet örgütlerinin, kamu ve özel sektör kuruluş ve teşebbüslerinin karşılıklı fayda esasına dayalı olarak işbu Anlaşma çerçevesinde işbirliği yapmaları için tüm olanakları araştırmayı ve yararlanmayı kararlaştırmışlardır. MADDE 3 iki Taraf, her türlü işbirliği konuları meyanmda, aşağıdaki işbirliği alanlarını ele almayı kararlaştırmışlardır: Tarım ve tarımsal endüstri Ağır endüstri Hafif endüstri Gıda endüstrisi Turizm Üretim ticaret ve ulaştırma alanlarında ortak teşebbüsler İki ülkeyi de ilgilendiren diğer alanlar. MADDE 4 İşbu Anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilecek ekonomik ve teknik işbirliğini ilgilendiren projelerin ayrıntıları, iki ülkenin ilgili teşebbüsleri, kuruluşları veya makamları arasında imzalanacak mukaveleler üzerinden tespit edilecektir. MADDE 5 Âkit Taraflar, karşılıklı olarak ülkeleri arasında teknik işbirliğinin gelişmesini teşvik edecekler, uzman, belge ve teknik eğitim konusundaki ihtiyaçlarının karşılanmasında mümkün olan ölçüde birbirlerine yardımcı olmaya çalışacaklardır. Bu hususu gözönünde tutarak, Âkit Taraflar, gerektiği hallerde işbu Anlaşma hükümleri tahtında ayrı programlar düzenleyeceklerdir. Bu programların finansmanı ve diğer şartları ayrı mukavelelerle tespit olunacaktır. MADDE 6 Âkit Taraflar, kendi teşebbüs ve kuruluşlarını diğer Akit Taraf ülkesinde açılan sınaî, ticarî teknik ve sair nitelikleri fuar ve sergilere katılmalarını teşvik edecekler ve kendi ülkelerinde açılacak bu çeşit fuar ve sergilere diğer Âkit Tarafın kuruluş ve teşebbüslerinin katılmasını kolaylaştıracaklardır. MADDE 7 Her iki ülkenin devlet örgütleri, kamu ve özel teşebbüsleri. Âkit Taraflardan her birinin özel ilgi göstereceği mal ve maddelerin düzenli bir şekilde ikmalini sağlamak amacıyla uzun vadeli anlaşmalar yapabileceklerdir. MADDE 8 Karşılıklı çıkarlarının bulunduğu her türlü ekonomik ve teknik alanda yakın işbirliğini sürdürmek hususunda katî kararlı olan Âkit Taraflar, görev sahası aşağıda belirtilen Bakanlar düzeyinde bir Türk- Pakistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu kurmayı kararlaştırmışlardır: 1 Ortak Komisyon, işbu Anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. 2 Ortak Komisyon, işbu Anlaşmanın uygulanmasından doğan sorunların görüşülmesine ve çözümlenmesine vasıta olacaktır. 3 Ortak Komisyon, karşılıklı çıkarların bulunduğu yeni alanlar tespit edecek ve bunun üzerine ilgili Hükümetlere tavsiyelerde bulunacaktır. 4 Ortak Komisyon, yılda bir defa münavebeyle Türkiye ve Pakistan'da toplanacaktır. 5 Ortak Komisyon, çalışma kurallarını kendi tespit edecektir. 6 Ortak Komisyon, Âkit Tarafların yetkili makamları aracılığı ile haberleşmek suretiyle gündemini hazırlayacaktır. 7 Ortak Komisyon, lüzum gördüğü sayıda toplantı akdedebilir. MADDE 9 İşbu Anlaşma çeçevesinde iki ülke arasında yapılacak işbirliği her iki ülkede yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yönetilecektir. ARTICLE 2 The Contracting Parties have decided to explore and utilize all possibilities for cooperation within the framework of the present Agreement between the State organizations, public and private institutions and enterprises of the two countries on the basis of mutual interests. ARTICLE 3 The two Parties have decided to take up, inter alia, the following as possible fields of cooperation: agriculture and agro-industry heavy industry light industry foodstuff industry tourism joint ventures for production, commerce and transportation other fields of interest for both countries, ARTICLE 4 The details of projects relating to economic and technical cooperation to be realized within the framework of the present Agreement, shall be established on the basis of contracts to be signed between the interested enterprises, organizations or public bodies of the two countries. ARTICLE 5 The Contracting Parties shall encourage, on reciprocal basis, development of technical cooperation between the two countries, and shall endeavour to assits each other, as far as possible, in meeting their requirements for experts, documentation and technical training. With this in view, the Contracting Parties shall arrange, where necessary, individual programs within the terms of this Agreement. The financing and other provisions of these programs will be determined in separate contracts. ARTICLE 6 The Contracting Parties shall encourage their enterprises and organizations to participate in the industrial, commercial, technical and other fairs and exhibitions organized in the country of the other Party and shall facilitate the participation of the enterprises and organizations of the other Contracting Party in such fairs and exhibitions organized in their country. ARTICLE 7 The respective State organizations, public and private enterprises of the two countries may conclude long-term commodity agreements to ensure regular supply of commodities of particular interests to either of the Contracting Parties. ARTICLE 8 The Conracting Parties, firmly determined to pursue close cooperation in all economic and technical areas of mutual interest, have decided to establish a Turkish - Pakistani Joint Commission at Ministerial level for Economic and Technical Cooperation with the following terms of reference: 1 The Joint Commission shall adopt necessary measures for the successful implementation of the present Agreement. 2 The Joint Commission shall serve as a means for discussing and solving the problems arising from the implementation of the present Agreement. 3 The Joint Commission shall seek to identify new areas of common interest and shall thereupon recommend to the respective Governments. 4 The Joint Commission shall meet once a year alternately in Turkey and Pakistan. 5 The Joint Commission shall make its own procedurel rules for functioning. 6 The Joint Commission shall draw up its agenda by means of communicating through the competent authoritites of the Contracting Parties. 7 The Joint Commission may hold as many meetings as it may deem necessary. ARTICLE 9 Cooperation between the two countries within the framework of the present Agreement shall be concluded in accordance with the laws and regulations in force in the two countries.

3 5 ŞUBAT 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 3 MADDE 10 îşbu Anlaşma, yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl süre ile geçerli olacaktır. Bu süre sona ermeden altı ay önce Taraflardan biri Anlaşmayı sona erdirmek isteğini yazılı olarak bildirmedikçe, Anlaşma kendiliğinden birer yıllık süreler için yenilenmiş addedilecektir. MADDE 11 işbu Anlaşma çerevesirıde imzalanacak mukavelelerin uygulanması Anlaşmanın sona erdiği tarihte tamamlanmamış ise, anılan mukavelelerin sonuçlandırılmasına değin işbu Anlaşma hükümleri geçerli addedilecektir. MADDE 12 işbu Anlaşma, Âkit Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli anayasal koşulların yerine getirildiğini biribirlerine bildirdikleri tarihte yürürlüğe girecektir. Yukarıdaki hususları teyiden, Hükümetleri tarafından yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. Islamabad'da 20 Kasım 1975 tarihinde İngilizce dilinde aynı derecede geçerli iki asıl nüsha halinde düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına İhsan Sabri Çağlayangil Dışişleri Bakanı Pakistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti adına Aziz Ahmed Dış ve Savunma İşleri ile Görevli Devlet Bakanı ARTICLE 10 The present Agreement shall be valid for a period of five years from the date of its entering into force. Upon the expiry of the said period, its validity shall be automatically extended for further periods of one year, unless either of the Contracting Parties declares in writing its intention to terminate the Agreement six months prior to its expiry. ARTICLE 11 Should the implementation of the contracts signed within the framework of the present Agreement not be completed at the time of the present Agreement is terminated, the provisions of the present Agreement shall be considered valid until such time the said Contracts are completed. ARTICLE 12 The present Agreement shall enter into force on the date when the Contracting Parties notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of the Agreement have been fulfilled. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement. Done in Islamabad on November 20, 1975, in English, in two original copies both of which being equally authentic. For the Government of the Republic of Turkey Ihsan Sabri Caglayangil Minister of Foreign Affairs For the Government of the Islamic Republic of Pakistan Aziz Ahmed Minister of State for Foreign and Defence Affairs Karar Sayısı: 7/11294 istanbul Hilton ebelinin İşletilmesi mevzuunda Hilton International Oo Firması üe T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü arasında aktedüen mukavele gereğince ıl/l/19 l 76 tarihinden 1/1/1986 tarihine kadar tahaşşüt edecek kârdan adı gecen yabancı firmanın Mssesinin, {bu husustaki şartlar Maliye Bakanlığınca tespit ve tayin edilmek kaydiyle) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Kararın 35 nci maddesi hükmüne istisnaen transferine müsaade edilmesi; Maliye Bakanlığının 8/1/1976 tarih ve /85/1102 sayılı yazısı üzerine. Bakanlar Kurulunca 18/1/1976 tarihinde fcararlaştınlrnıştrr. CUMHURBAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK Başbakan Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı S. DEMIREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZIOĞLU Devlet Balkanı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakam Devlet Bakanı A. TÜRKES S. ÖZTÜRK H. AKSAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Balkanı İçişleri Bakanı V. Dışişleri Bakanı F. MELEN / MÜFTÜOĞLU /. s. ÇAĞLAYANGIL Maliye Bakamı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Balkanı Sağ. ve Sos. Y. Bakam Güm. ve Tekel Bakanı H- BASOL Dr. K. DEMIR 0- ÖZTRAK Gıda - Taır. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakam Çalışma Bakanı Prof. K. ÖZAL İV. MENTEŞE A. T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S- KıLıÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Balkanı Köy işleri Bakanı Onman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve SPOT Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakam A. Ş. EREK R- DANıŞMAN A. M. ABLUM İçişleri Bakanlığından: Karar Sayısı: Erzurum İli Karayazı İlçesinin Göksu Bucağına bağlı Kopal Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 2/10/1975 tarihli ve 1975/ sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 20/1/1976 Başbakan İçişleri Bakam S. DEMİREL O. ASİLTÜRK Millî Eğitim Bakanlığından: CUMHURBAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan ikinci derece kadrolu Talim ve Terbiye Daiıesi Üyeliğine; Planlama - Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Yaşar Baykul'un 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 ıncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürürütür. Başbakan 13/1/1976 Millî Eğitim Bakanı S. DEMİREL A. N. ERDEM CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: sayılı Kanunun 23 üncü ve geçici 10 uncu maddeleri ile, «Üniversiteler Öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulunca seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Nöroloji Kürsüsü Doçenti Dr. Türe Tunçbay'm, kadroya bağlı olmaksızın ve aylığını doçentlik kadrosundan almak üzere üniversite profesörlüğüne atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 20/1/1976 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakanı S. DEMİREL A. N. ERDEM

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) 5 ŞUBAT 1976 GENELGELER R Ticaret Bakanlığından: Dışticaret İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar : (76/7) 1 Memleketimizle Polonya Halk Cumhuriyeti arasında 23 Nisan 1974 tarihinde imzalanmış ve 4/7/1974 tarihli sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan Tasfiye Protokolünün IV. maddesinde belirtiler orta vadeli proje kredileri mukaveleleri ile ilgili hesapta tespit edilen S , lık borç bakiyesinin mer'i İhracat Rejimimiz hükümleri dahilinde 31 Ağustos 1976 tarihine kadar Memleketimizden pamuk ihracı suretiyle tasfiyesi uygun görülmüştür. 2 Birinci maddede zikredilen pamuğun İhracat Yönetmeliğinim 14. maddesinde öngörülen esaslar dahilinde ihracına müsaade edilmiştir. Gümrük ve Tekel Bakanlığından: 1/8/1972 yayım tarihli 1615 sayılı Gümrük Kanununun 78 nci maddesinin 1, 2, 3 ve 6 ncı fıkralarında yazılı ihtilâfları halletmeye yetkili olan ve aynı Kanunun 80 nci maddesi gereğince Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâası alınmak suretiyle, Ticaret Bakanlığı ile müştereken tespit edilip sayılı 22/6/1973 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Eksper Hakemler listesinin muhtelif zümreler bölümüne Sami Gürak (Zahitbey Sokak 19 Kızıltoprak-istanbul), Ali Sıddık Tüzün (22 nci Sokak No. 27/1 Gürat Apartmanı Kat 4 Güzelyalı - İzmir) ve Enis Kansu (Teşvikiye Şakayık Cadde No. 6-8 Daire 16 istanbul) nun dahil edilmesi uygun bulunmaktadır. TEBLIĞ G Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 1 Bankamızca, alım - satım konusu yapılan dövizler arasına alınması kararlaştırılan Avustralya doları için saptanan alış satış fiyatları ile bu dövizin esasen alınıp satılmakta olan efektifleri için yeniden tespit edilen alış satış fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 2 İşbu alış ve satış fiyatlarının uygulanmasına 5 Şubat 1976 Perşembe sabahından itibaren başlanacaktır. DÜZELTMELER 3/2/1976 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret İşlerine Dair (Anlaşmalar: 76/6) sayılı Sirkülerin ihraç maddeleri ile ilgili listesinde yer alan «Liman» ibaresi, «Limon» olarak; Düzeltilmiştir. Dövizin cinsi 1 Avustralya doları Dövizin Cinsi 1 Avustralya doları II SAYILI LİSTE Döviz (Kuruş olarak) Efektif (Kuruş olarak) Alış Satış Alış Satış IV SAYILI LİSTE Döviz alış fiyatı Kuruş Efektif alış fiyatı Kuruş Î346İÎ6 28/1/1976 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Orman Bakanlığı Teknik Araştırma Hizmetlerinin Yürütülmesine ve Teknik Araştırma Dairesinin görev ve Çalışmalarına Ait Yönetmelik» in yayımlanmayan 25 nci maddesi aşağıda belirtilmiştir. «Madde 25 Fen Heyetleri Müdür Yardımcılarının nitelikleri: 1 Ormancılık lisans öğrenimi görmüş olmak, 2 Araştırma ve mesleğin diğer dallarında en az 10 yıl başarılı hizmet yapmış olmak, 3 Bir yabancı dili literatür takip edecek seviyede bilmek.» ILÂNLAR R T. C. Devlet Demiryolları istanbul Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından : MUHTELİF MALZEME ALINACAK 1 Aşağıda yazılı mazleme hizalarındaki gün ve saatlerde Sirkeci'deki Komisyon binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Tekliflerin en geç ihale saatine kadar komisyona verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 2 Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde beşi olup şartnameler komisyondan bedelsiz alınabilir. 3 TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. Cinsi Miktarı Günü Saati 1 - Birer adet kompresör ile otomatik 2 Adet 20/2/ daire testere tezgâhı 2 - Harici çift telefon kablosu Metre 23/2/ / 2-2 Başbakanlık Basımevi İşletmesi Müdürlüğünden: 1 Otomatik dizgi makinalarmda yılda satır yazı kapalı zarf usulüle dizdirilecektir. 2 İhale 25/2/1976 günü saat de İşletmede yapılacaktır. 3 Geçici teminatı liradır. 4 Şartname ücretsiz olarak işletmeden alınabilir. 5 İsteklilerin ihale günü saat a kadar İşletme -Müdürlüğüne tekliflerini vermeleri ilân olunur. Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1975/353 K. No: 1975/519 Kumar oynamak suçundan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar ile T.C.K. nunun 568. maddesi gereğince yedi gün hafif pahis ve 50 lira hafif para cezasiyle mahkumiyetine karar verilen Elazığ Sedeftepe Köyünden olup halen Adana Büyükçukurova'da mukim Ali oğlu, Firdevsten doğma 1341 doğumlu Ziya Aydm'ın, uzun zamandanberı aranmasına rağmen ele geçirilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince ilânı, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 1112/1 E. No : 1975/593 K. No: 1975/714 Tarihi: 27/8/ sayılı Trafik Kanununa muhalefetten ötürü, yukarda tarih ve numarası yazılı karar ile 6085 sayılı Kanunun 24, 58/B bendi gereğince 10 gün hafif hapis ve 300 lira hafif para cezasiyle mahkumiyetine karar verilen İspir İlçesinin Güney Bucağı Avcı Köyü 45 sayılı hanede nüfusa kayıtlı olup halen istanbul Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58 Sokak No: 66 da mukim Mehmet ve Gülüzar oğlu 1944 doğumlu Süleyman Ogün'e gıyabî hükmün tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince ilânı ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 1112/2

5 5 ŞUBAT 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 5 Zara Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1974/364 Orman İdaresine izafeten Orman Dava Takip Memuru İsmail Kılıç tarafından, Zara'nm Becekli Köyünden Gazi oğlu, Rifat Özkan aleyhine açtığı tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında; Davalının adresi meçhul bulunduğundan, davalıya ilânen tebligat icrasına karar verilerek duruşma 25/3/1976 günü saat a bırakılmıştır. İhtarlı davetiye yerine sayılmak üzere, davalı en geç ilk duruşmada ibraz etmek istediği belgeleri getirmesi, göndermesi gerekmekte olup, belli günde gelmediği veya göndermediği, kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı ilân olunur /852 Orman İdaresine izafeten Orman Dava Takip Memuru İsmail Kılıç tarafından, Zara Göktepe Köyünden M. Ali oğlu Sabri Erkol aleyhine açtığı tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında; Davalının adresi meçhul bulunduğundan, davalıya ilânen tebligat icrasına karar verilerek duruşma 25/3/1976 günü saat a bırakılmıştır. İhtarlı davetiye yerine sayılmak üzere, davalı engeç ilk duruşmada ibraz etmek istediği belgeleri getirmesi, kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı ilân olunur /316 Orman İdaresine izafeten Orman Dava takip Memuru İsmail Kılıç tarafından, Zara'nm Göhertaş Köyünden Salih oğlu, Mehmet Yıldız aleyhine açtığı tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında; Davalının adresi meçhul bulunduğundan, davalıya ilânen tebligat icrasına karar verilerek duruşma 1/4/1976 günü saat a bırakılmıştır. İhtarlı davetiye yerine sayılmak üzere, davalı en geç ilk duruşmada ibraz etmek istediği belgeleri getirmesi, göndermesi gerekmekte olup, belli günde gelmediği veya göndermediği, kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı ilân olunur. 943 istanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No: 1975/69 K. No : 1975/212 Hırsızlıktan Maznun olup İnebolu Çubuk Köyü Hane 40 da nüfusa kayıtlı olup Yağkapanı Kalafatyeri Düğmeciler Sokak 133 no. da oturur Hasan oğlu Hatice'den doğma, 1947 doğumlu, Hasan Acar hakkında yapılan duruşma sonunda: T. C. K. nun 491/4, 522, 59, 525 inci madde ile beş ay hapis ve bu kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına dair sanığın gıyabında verilen 27/6/1975 tarihli hüküm sanığa tebliğ için gönderilmiş bulunmamış olduğundan zabıtaca da arattırılmış ve yine bulunamaması sebebiyle ikametgâhı meçhul kalmış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan, işbu ilân varakasının tebliği Tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Hasan Acar'a tebliğ vamlmış sayılacağı ilân olunur istanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No: 1973/23 K. No : 1975/7 Müt Karar: 1975/165 K A R A R Başkan : Rüçhan Kutengin 7156 Üye : Necdet Karaağaoğlu Üye : Salih Acıpayamoğlu Başkâtip : Kâmuran Uysal /4/1971 tarihinde Mehmet Özhava'yı öldürmek suçundan sanık olup Siverek Camii Kebir Mahallesi 459 hanede nüfusa kayıtlı olup istanbul'da Küçükpazar Ülke Palas Oteli'nde yatıp kalkar, Mustafa oğlu Şeyla'dan doğma, 6/7/1949 doğumlu Mehmet Alkaç hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın hareketine uyan T. C. K. nun 448, 51/1, 31, 33 üncü maddeleri uyarınca 18 sene müddetle ağır hapsine, 1803 sayılı Af Kanununun l/c maddesi uyarınca 12 senesi indirilerek 6 sene müddetle ağır hapis cezası ile mahkûmiyetine, 7/B maddesi hükmünce tayin olunan fer/i ve mütemmim cezaların ortadan kaldırılmasına, hürriyeti bağlayıcı cezanın infazında 7/A maddesi hükmünün nazara alınmasına suçta kullanılan çakı bıçağının 26. madde gereğince müsaderesine 27/1/1975 tarihinde sanığın gıyabında karar verilmiştir. Sanık Mehmet Alkaç'm gıyabında verilen iş bu karar PTT ve zabıta marifeti ile tebliğ edilmek istenmiş isede sanık adresinde bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince karar Resmî Gazete'de ilânı suretiyle sanığa tebliğine ilânın yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde kanunî yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine 29/8/1975 tarihinde oy birliğiyle karar verildi istanbul Onbirinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : E No: 1975/377 K. No : 1975/716 Hırsızlıktan Mahkememizin 27/11/1975 tarihli ilâmı ile (T. C. K. nun 491/İlk, 62, 522 ve 525) inci maddeleri gereğince iki ay hapis ve hapis cezası kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma rezasiyle hükümlü, istanbul, Zeytinburnu, Yenidoğan Mah. 54/23 de oturur, Tahtakale'de halde çalışır, Ali oğlu, 1953 doğumlu, sanık İsmail Bütüner hakkındaki gıyabi ilam, bütün aramalara rağmen bulunup lebliğ edilemediği cihetle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri hükümleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 1116/1 istanbul 4 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 1974/280 Kaçakçılıktan sanıklar Hüseyin oğlu 1944 doğumlu, Tophane Kalabaş Cad. No: 32 de oturur, Erdoğan Varan ve İbrahim oğlu 1951 doğumlu, Üsküdar Pazar arkası Zümrüt Otelinde kalır Hikmet İnceler haklarında mahkememizde yapılan duruşma sonunda; Sanıkların hareketlerine uyan 1918 sayılı Kanunun 25/3 ve 1177 sayılı Kanunun 88/2, 25/son, 59, 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince neticeten üçerbin lira ağır para cezasına dair 7/11/1975 tarih 1974/ /308 sayılı gıyabî karar sanıkların bulunamamaları ne* deniyle ilânen tebligat yapılmasına mahkememizce karar verilmiş olduğundan, iş bu ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün zarfında kanuni vollarma müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur. ' 1116/2 istanbul 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1975/463 K. No : 1975/556 Sav. No : 1975/10321 Hâkim : Nevzat Ersan Kâtip : Saime Durmuşoğlu 1918 sayılı Kanuna muhalefetden maznun Darende Sakızlı Köyü H de nüfusa kayıtlı Darende Kazası Şahabık Kövünde mukim, istanbul'da ikametgâhı yok, Cuma oslu 12/10/1961 de Avse'den doğma, Asım Güneş hakkında mahkememizden verilen gıvabi ilamın sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığınca iade edilen muameleli evraklardan anlaşılmakla dosya tetkik edilip icabı düşünüldü : Maznuna isnad edilen 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla muaddel 25/3-Son, 1177 savılı Kanunun 88/2, 54/3, 59 uncu maddeleri geı-epince iki ay onbeş eün hapis, 25 lira ağır para cezası ile teczivesine, 647 sayılı Kanunun 4üncü maddesi ile bir gün hapisin 20 lira hesfabı ile 2 ay 15 gün hapisin 1500 lira asır para cezasına çevrilmesine, sigaraların müsaderesine dair mahkememizden verilen 14/7/1975 tarih 1975/463 esas ve 1975/556 karar sayılı hükmün 7201 savılı Teblisal Kanununun 28 inci maddesindeki sarahat dairesinde tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ edilemediği tribi zabıtacada adresinin meçhul kaldığı anlaşılmakla mezkur kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri eere&ince hüküm hülasasının ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 eün sonra tebligatın yapılmış savılmasına, temyizi kabil olmak üzere 20/1/1976 tarihinde karar verildi. 1117

6 Sahife : 6 (Resmî Gazete) 5 gubat 1976 Eskişehir îcra Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden: E. No : 1975/275 K. No: 1975/710 îcra Dosya No : 1975/1539 Hâkim : Nurettin Kılıçreis Kâtip : Nermin Tunç Şikâyetçi: Kemal Öndül Vekili : Av. Halil Akçardak Sanık: Ali Karaca, Necmettin oğlu, Zehradan olma, 1956 doğumlu, Sivrihisar, Karaburhan Köyü 7/32 hanede nüfusa kayıtlı, Türk, İslâm, halen Eskişehir, Sanayi Çarşısı, Ateş Sokak bila no. da mukim. Mustafa Yazıcı, Mustafa oğlu, Fehime'den olma, 1949 dosumlu, Adapazarı», Karadiler Köyü 16 hanede nüfusa kayıtlı halen Eskişehir, Sanayi Çarşısı, Ateş Sokak bila noda ikamet eder. Suç : Mal beyanında bulunmamak Suç tarihi: 5/3/1975 Borç miktarı: 1.650, TL. Yukanda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı Eskişehir İcra Ceza Hâkimliğinde yapılan duruşma sonunda: Sanıklann Eskişehir İcra Ceza Hâkimliğinin 11/7/1975 tarih ve sayılı gıyabi hükmü ile 1.1. K. nun 337. maddesi gereğince, takdiren ve teşdiden üçer gün müddetle hafif hapis cezası ile tecziyelerine, karar verilmiş olup gıyabî hüküm sanıklardan Mustafa Yazıcıya tebliğ olunarak kesinleşmiş ve infaz için savcılığa verilmiş olup diğer sanık Ali Karaca bütün aramalara rağmen bulunamadığından gıyabî hüküm tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddeleri gereğince ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur * Dinar Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1974/1063 K. No : 1975/141 Tecavüzkâr sarhoşluk ve bıçakla yaralamak suçundan sanık hakkında Mahkememizin 19/2/1975 tarihli ilâmı ile T.C.K. nun 456/4, 457/1, 572/1 inci maddeleri gereğince neticeten iki ay otuz gün hapis cezasına hükümlü Osmaniye Karaçay Mahallesinden Ali oğlu 1946 doğumlu Mustafa Gööebakan hakkındaki gıyabi ilam sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilemediği 7201 sayılı Adli Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur /699 Şahsi davacı İbrahim karısı Bayram kızı 1943 doğumlu Çifteler İlçesi Han Kasabası Dokuzlar Mahallesi 2 hanede oturur Fadime Özçamur'a 7/8/1974 suç tarihinde gündüzün mesken masuniyetini ihlal ve hakaret etmek suçundan sanıklar Ayşe, Yusuf ve Emine Aslan hakkında yapılan duruşmada. Şahsi davacı Fadime Özçamur'un bütün aramalara rağmen adresinin tesbit edilemediği ve duruşma gününün şahsi davacıya bildirilemediğinden Adli Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen şahsi davacıva 10/2/1976 tarih saat olan duruşma gününü ilânen tebliğine ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba duruşma günü tebliğ edilmiş savılacaeı ilân olunur sayılı Kanuna muhalefetten sanık olup, yukanda açık hüviyeti yazılı bulunan Yusuf Özsünbül hakkındaki istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bu suçundan dolayı yapılan açık duruşması sonunda: Samk Yusuf özsünbül'ün 1177 sayılı Kanunun 88/2, delaletiyle, 1918 sayılı Kanunun 6829 saydı Kanunla değişik 25/3, 25/son, T. C. K. run 59, 1918 sayılı Kanunun 25/3. maddeleri gereğince 5 ay hapis ve 25 lira ağır para cezası, kaçak sigaraların müsaderesine, 800 lira maktu ve 337 kuruş nisbi ücreti vekâlet ile suç üstü ve PTT giderlerinden harcanan 84 lira muhakeme masrafının sanıktan tahsiline mütedair gıyabî karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatm yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur / 1 E. No: 1975/738 K. No: 1975/649 Davacı: K. H. Sanık: Mehmet Gürbüz, Cemal oğlu, Havva'dan 21/8/1958 yılında olma, halen Kayseri Develi, Kulpak Köyü Hane 20, Cilt 20, sahife 26 da nüfusa kayıtlı, bekâr, okuryazar, sabıkasız, Kadıköy Bostancı, Karamürsel Sokak Zümrüt Apt. No: 5/1 de ikamet eder, seyyar satıcı. Suç : Hırsızlık Suç tarihi: 22/7/1975 Hırsızlıktan sanık olup, yukanda açık hüviyeti yazılı bulunan Mehmet Gürbüz hakkındaki istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bu suçundan dolayı yapılan açık duruşması sonunda: Sanık Mehmet Gürbüz'ün T. C. K. nun 492/6-7, Son, 62, 522, 55/3 üncü maddeleri gereğince 8 ay 26 gün hapis, tutuklu olarak geçirdiğ"' günlerin işbu cezasından mahsubunun yapılmasına, PTT giderlerinden harcanılan 400 kuruş muhakeme masrafının sanıktan tahsiline mütedair gıyabî karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyannea ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir, İlânen tebliğ olunur. 1113/2 E. No : 1975/102 K. No: 1975/653 Davacı: K. H. Müdahil: Sosyal Sigortalar Kurumu Sanık: Hristo Madenoğlu, Anastas oğlu, Katina'dan 1938 yılında olma, Fatih, Fener, Abdurubaşı Sokağı Hane 7, Cilt 67, Sahife 65 de nüfusa kayıtlı, evli çocuksuz, okuryazar, sabıkasız, Kurtuluş, Dericiler Sokak No: 119/1 de oturur, çantacı. Suç : 506 sayılı Kanuna muhalefet Suç tarihi: 27/6/ sayılı Kanuna muhalefetten sanık olup, yukanda açık hüviveti vazıh bulunan Hristo Madenoğlu hakkındaki istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bu suçundan dolayı yapılan açık duruşması sonunda: Sanık Hristo Madenoğlu'nun 1973 senesi, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci aylarına ait bildirgeleri Kuruma tevdii etmediğinden 506 sayılı Kanunun 140, 1696 Ek, 6, C. K. 72. maddesi gereğince 2100 lira ağır para cezası 800 lira maktu ücreti vekâlet ile PTT giderlerinden harcanan 500 kuruş muhakeme masrafının sanıktan alınmasına mütedair gıyabî karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyannea ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur /3 istanbul İkinci Asliye Ceza Hâkimliğinden: Ankara Asliye 8. Hukuk Hâkimliğinden: E. No: 1975/768 K. No:,1975/639 Davacı: K. H. Müdahil Tekel Başmüdürlüğü Sanık : Yusuf Özsünbül, Mehmet oğlu, Şerife'den 10/9/1953 yılında o'ma, halen Adana, Hakkıbeyli Köyü, Hane 137, Cilt 191/88 de nüfusa kayıtlı, bekâr, okuryazar, sabıkasız, Sirkeci Burdur Otelinde yatar kalkar, tonbalacı. Suç : 1918 sayılı Kanuna muhalefet Suç tarihi: 1/8/ /314 Davacı Mustafa Sangül tarafından davalı Ahmet Kuru, Orhan Marşap aleyhine liranın tahsili talebiyle açılan davanın yapılan duruşmasında: Davalılardan Ahmet Kura'nun adresi tespit edilemeyip davetiye ve dava dilekçesi ilânen tebliğ edildiği halde durusmava icabet etmediğinden gıyap karannıda ilânen tebliğine karar verildiğinden, davalı Ahmet Kuru duruşmanın atılı olduğu 26/2/1976 günü saat 9.30 da bizzat veya kanuni bir vekille temsil olunmadığı takdirde duruşmanın gıyabında devam olunacağı, gıyap kararının tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 1120

7 5 ŞUBAT 1970 (Resmî Gazete) Sahife: 7 Çorum 2. Asliye Hukuk HâMmliğinden: 1974/142 K. H. tarafından Hacı Koçak ve Ayşe Koçak aleyhine açılan evlenmenin iptali davasının yapılan muhakemesinde: Davalılardan Ayşe Koçak'm adresi tespit edilemediğinden, ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla, davalının duruşmanın bırakıldığı 17/2/1976 Salı günü saat 9.30 da mahkemede hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Antalya Asliye Ceza Hâkimliğinden: Hâkim : Sebahaddin Bizimer Kâtip : Oğuz Kabacalı 40 8/11/1974 tarihinde tetbirsizlikle yangına sebebiyet vermek ^suçundan sanık Fethiye Kayabaş Köyünde kayıtlı Feyzullah ve Fatma'dan olma 1316 doğumlu Rahibe Koç hakkında mahkememizden verilen TCK. nun 383/1 maddesine göre 7 gün hapis 25 lira ağır para cezasına dair hüküm adı geçen sanık bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. Verilen karar tecil hükmü olup Resmî Gazete'de ilân edilmek suretiyle Tebligat Kanununun hükümlerine göre ilân olunur İskenderun Asliye Ceza Hâkimliğinden : Maznun : Erdem Günal Osman Nuri oğlu Müzeyyen'den olma 1936 doğumlu İskenderun İlçesi Belen Bucağı Şembük Mahallesi hane : 28, cilt: 2, sahife: 3 de kayıtlı, İskenderun Dumlupmar Mahallesi 199. Sokak No. 24 de mukim. İskenderun Asliye Ceza Hâkimliğinin U/3/1975 tarih ve 1974/615 esas 1975/134 sayılı ilâmiyle 506 sayılı Kanuna muhalefet suçundan dolayı 506 sayılı Kanunun 140/B maddesi gereğince ikiyüz lira ağır para cezası ile tecziyesine karar verilmiş olup adresinizden bulunamamış olduğunuzdan yeni adresiniz tespit edilemediğinden işbu kararın Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur Kilis Sulh Ceza Hâkimliğinden : 10/12/1974 tarihinde mütecavüz sarhoşluk ve kavgada bıçak çekmek suçundan sanık Salih oğlu Rasime'den olma 1948 doğumlu Kilis'in Vaiz Mahallesi H. 125 te nüfusa kayıtlı halen Kilis Aşıt Mahallesi Selvili Çıkmazı No: 20 numarada oturan Mahmut Nedim Abdüsselamoğlu mütecavüz sarhoşluk suçundan T. C. K. nun 572 nci maddesi gereğince 2 ay hafif hapis cezasına mahkum edilmiş bu cezası 10 lira bir gün hesabı ile paraya çevrilerek 600 lira hafif para cezası olarak infazına, yine aynı sanık kavgada bıçak çekmek suçundan T. C. K. nun 466 nci maddesi gereğince bir ay hapis cezasına çarptırılmış bu cezası 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince 20 lira bir gün hesabı ile paraya çevrilerek 600 lira ağır para cezası olarak infazına, sanığın nezarette geçirdiği sürenin T. C. K. nun 40 nci maddesi gereğince 20 lira bir gün hesabı ile ağır para cezasından icrai mahsubuna emanetin 1974/94 sırasında kayıtlı bulunan bıçağın T. C.K. nun 36 nci maddesî gereğince zoralımına 375 kuruş mahkeme giderinin sanık Mahmut Npdm Abdüsselamoğlu'ndan tahsiline karar verilmiş olup sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından hâkimliğimizden sadir olan 13/5/1975 gün 1974/ /142 sayılı ilamın ilânen tebliği kararlaştırılmıştır sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri uyarınca hükmü ilânen tebliğ olunur Ankara 13. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/496 Davacı Kral Çiftliği vekili Avukat Yahya K. Zabmoğlu tarafından davalı Celâl Gürbüz aleyhine açılmış olan tazminat davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda: Mahkememizin 30/12/1975 tarih ve 1974/496 esas 1975/778 karar sayılı ilâmı ile sabit görülen , liranın rücuhan davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine bu miktara 4/6/1974 ödeme tarihinden itibaren, tahsil tarihine kadar yıllık % 5 faiz yürütülmesine, avukatlık ücreti tarifesi gereğince takdir olunan lira ücreti vekâletin keza davalıdan alınarak davacıya verilmesine, peşin harcın mahsubı ile bakiye 539 lira harcın tahsiline, mahkememizce verilen 2/10/1974 gün ve 496 sayılı ihtiyati tetbir karannında hükmün kesinleşmesine kadar devamına harç ve masrafların davalıya yükletilmesine 4air veriıen karar mahkeme ilâmı yerme kaim olmak üzere ilân olunur Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliğmden: Esas No: 1974/1358 Karar No: 1975/35 Karar tarihi: 14/1/1975 Davacı : K. H. Sanıklar : Mahmut Polat Abdülkadir oğul Nadire'den olma 1954 doğumlu aslen Diyarbakır'ın Bozbağlar Köyü nüfusunda kayıtlı Suç : Hırsızlığa tam teşebbüs Suç tarihi : 10/8/1974 Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinde, CK: 491/4, 62, 522, 525, 647. sayılı K. nun 6. maddeleri gereğince 2 ay 20 gün hapis, o kadarda Emniyeti umumiye cezasiyle mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı yazılı Karar-sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği cihetle, ilânın tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği tebliğ olunur Esas No: 1975/151 Karar No : 1975/970 Karar tarihi: 2/10/1975 Davacı : K. H. Sanıklar: Torun Tümer, İsmail kızı Telli'den olma 1947 doğumlu Kelkit İlçesi Köse Nahiyesi nüfusunda kayıtlı Suç : Hırsızlık Suç tarihi: 4/2/1975 Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden, CK : 491/1, 61, 522, 525, 647, sayılı K. nun 6. maddeleri gereğince 20 gün hapis, 20 gün emniyeti umumiye cezasiyle mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı yazılı karar sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği cihetle ilânın tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği tebliğ olunur Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliğinden: Karar No: 1975/888 Esas No: 1975/1049 Karar tarihi : 24/9/1975 Davacı : K. H. Sanık : Bozan Çeri, Zülküf oğlu Sakine'den olma 1949 doğumlu aslen Ergani İlçesinin Memelan Köyü nüfusunda kayıtlı Suç : Alkollü ve ehlivetsiz vasıta kullanmak Suç tarihi : 24/8/1975 Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden 6085 «avılı K. nun 31, 58/C, 24, 58/B. CK : 71. maddeleri gereğince 15 gün hafif hanis ve 400 lira hafif nara cezasiyle mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve numarası yazılı karar sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği cihetle ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun voluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği tebliğ olunur Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğmden: 1975/ Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinin 30/12/1975 tarih ve 1975/ sayılı kararı ile 9 sene, 10 ay hapse mahkum Eskişehir Okiubalı Köyü Hane da nüfusa kayıtlı Zülkarney oğlu 1927 doğumlu hükümlü Nihat Yalçm'a ağabeyi Ziyal Yalçuı'ın M. K.nun hükümleri gereğince vasi tayin edildiği ilân olunur / Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinin 19/2/1975 tarih ve 1975/ savılı karan ile 24 sene ağır hapis cezasına mahkum Abdurrahman Irak'a, Eskişehir Esentepe Mahallesi Hane de nüfusa kayıtlı Reşit oğlu 1944 doğumlu Mehmet Nuri Aksak'ın M. K.nun hükümleri gereğince vasi tayin edildiği ilân olunur. 1106

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 5 ŞUBAT 1976 Erbaa Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemizce yapılan 38 adet dükkâna stor kepenk yaptırılacaktır M 2 lik işin muhammen bedeli , liradır geçici teminatı 6555, liradır. 3 İhale 2490 sayılı Yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltme suretiyle yapılacaktır. 4 İhale 3 Mart 1976 Çarşamba günü saat de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 5 İhaleye gireceklerin 1976 yılı vizesini havi ticaret odası vesikasını teminat mektup veya makbuzunu Belediye Fen İşlerinden alacakları iştirak belgelerini ve kanunî ikametgâhını bildirir ikametgâh ilmühaberini teklif mektubuna eklemeleri şarttır. 6 İştirak belgesi almak için en geç 1 Mart 1976 tarih ve saat ye kadar stor kepenk imalâtı yaptığına dair bir belge ile Belediye Fen İşlerine müracaat ederek almaları şarttır. 7 Bu işe ait şartname ve keşif evrakı Fen İşlerinde görülebi- Lr. Ve isteyene gönderilir. 8 Telgrafla yapılan müracaatlar ve» postadaki gecikmeler nazara alınmaz / 4-1 Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğünden : 1 Erzurum Tekman Yatılı Bölge Okulu inşaatı işi 222 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ( , ) liradır. 3 Eksiltme Erzurum'da Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 23/2/1976 (Pazartesi) günü saat da yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A) ( , ) lirahk geçici teminatını, B) 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum bildirisi, bunu belirten banka referans mektubunu, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü'nden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarım 23/2/1976 (Pazartesi) günü saat a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/2/1976 (Perşembe) günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. ' 1431 / 4-1 Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Bahçekapı - istanbul 1 Malatya Fabrikamız için 2 kalemde net kilo mensucat boyası kapalı zarf usuliyle teklif alma suretiyle dahili piyasadan satın alınacaktır. Miktarı Boya adı Kg. İNDANTHRENOLİV R İNDANTHREN GREY BG 600 Yekûn: Kg. 2 Teklif zarflarının üstüne 3431/75 dosya numaramız yazılarak en geç 16/2/1976 günü akşamına kadar Müessesemiz veya Sümerbank istanbul Şubemiz hollerindeki alım teklif kutusuna atılmış veya bu tarihe kadar Müessesemize gelmiş olması lâzımdır. 3 Teklifler arasında şartlarımıza ve ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. 4 Teklif edilecek boyaya ait ikişer adet numune Müessesemiz AL/III. Servisine verilecektir / 1-1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: Siirt İli ve İsparta İlinin Yalvaç İlçesi Belediye sınırları içindeki taşınmaz malların 2613 sayılı Kanun uyarınca kadastrosu yapılacaktır. Keyfiyet sözü edilen kanunun 8 inci maddesi gereğince ilân olunur / 1-1 Köy İşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden : BURSA 1 Eksiltmeye konulan köprü adı: Keşif bedeli G. teminatı Eksiltme Son m ü r a c a a t Lira Lira Tarihi Günü Saati Tarihi Günü Saati 1 Balıkesir - Kepsut Karagöz köprüsü 2 Balıkesir - Dursunbey Sacayak köprüsü 3 Bursa - İnegöl - Mesrurive köprüsü 4 Bursa - Keleş - Oydaş köprüsü 5 Kütahva Merkez Perli könriisü j Kütahya - Emet Yeni köprüsü 7 Kütahya - Gediz Fırdan köprüsü , , 20/2/1976 Cuma " /2/1976 Sah , , 20/2/1976 Cuma /2/1976» S0, 23/2/1976 Pazartesi /2/1976 Cuma , 23/2/1976 Pazartesi /2/1976» , 24/2/1976 Salı /2/1976» , , 24/2/1976 Sah /2/1976» , 25/2/1976 Çarşamba /2/ Yukarıda yazılı köprü inşaatı eksiltmeleri hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Bursa Arabayatağı mevkii YSE 2. Bölge Müdürlüğü binasındaki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme dosyalan Ankara Ulus YSE Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığı Yapım Fen Heyeti Müdürlüğünde, Bursa YSE 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinde ve ilgili Vilâyetin YSE Müdürlüklerinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için; a) İsteklilerin 1975 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarlarda geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve /1723 savılı tamimine uygun olmalı.) b) İsteklilerin en geç yukarıdaki yazılı her iş için tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile YSE 2. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı muteberdir.) Dilekçesine (B) grubundan en az yukarıdaki yazılı keşif bedellerini ihtiva eder miktarda müteahhitlik karnesini veya en az keşif bedellerinin % 80 i kadar miktarda benzeri köprü işini bir defada yapıp, geçici kabulünü yaptırmış olduğunu bevan eder tasdikli iş bitirme belgelerini YSE 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinden Lemin edecekleri örnekleri uygun (Malî durum bildirisini, sözleşmeye esas ilk ilân tarih'nden sonra alınmış banka mektubunu, ralısma tasarısını ve teçhizatı bildirisini, teknik personel ve taahhüt bildirilerini, isteklilerin gerçek tek kişi olmaları halinde imza sirkülerini şirket olması halinde şirket sirkülerini, işyerini görüp tetkik ettiklerini beyan eder belgelerini) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi ılmaları. (İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) 5 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatlerinden bir saat öncekine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1

9 5 ŞUBAT 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 9 Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Aşağıda gösterilen malzeme karşısında yazılı tahmini bedel üzerinden 2490 sayılı Yasanın 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur. Malzemenin cinsi: Civata yuvası tamir ve takviye elemanları, Miktarı: 111 Kim., Tahmini bedeli: , TL., Geçici teminatı: ,50 TL.. İhalenin tarihi: 23/2/1976, Saati: te. 2 Eksiltme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında YSE Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 3 Şartnameler dilekçe karşılığında aynı yerden 50, TL. bedelle verilir. Şartname bedelinin YSE Gene] Müdürlüğü adıra ihale konusu belirtilerek malmüdürlükleri veya defterdarlık veznelerine yatırılarak alman makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 4 İsteklilerin, şartnamelerde istenilen vesaik ile geçici teminat mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (8 No. lu oda) 5 Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilân olunur / 4-1 PTT Genel Müdürlüğünden : Teşekkülümüz ihtiyacı için 4 kalem macun bant satın alınacaktır. İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da Sirkeci Büyük Postane üstünde bulunan PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 60, TL. bedelle temin edebilirler. Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartnamelerini İdareden almış olması şarttır. Teklifler en geç 18/3/1976 günü saat 10.00'a kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir. Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibara alınmaz / 3-1 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığından : 1 İzmir DSİ. 2. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan Alaşehir Sol Sahil Sulaması (Kanalet Montaj lı İnşaatı) işi kapalı zarf usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. 2 İnşaatın muhammen keşif bedeli ( , ) TL. olup, geçici teminatı ( , ) TL. dır. 3 Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette : 2 adet ekskavatör (1, 5Yd s lük), 1 adet yıkama-eleme tesisi, 1 adet dozer (D8), 2 adet keçi ayağı silindir ve çekicisi, 1 adet greyder, 1 adet kompresör ve kâfi miktarda betoniyer, vibratör,kamyon, arazöz motopomp, kanalet nakil aracı ve lüzumlu diğer ekipman bulundurulacaktır. 4 İhale 24 Şubat 1976 Salı günü saat (15.00) te Yücetepe Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Ankara, DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı katında toplanacak olan DSİ. Merkez Eksiltme Komisyonu larafından kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 5 İhale tasarısı ve ekleri (600, ) TL. mukabilinde 4 üncü maddede yazılı adresten 5 Şubat 1976 tarihinden itibaren temin edilebilir. 6 İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına 16 Şubat 1976 günü saat (17.00) ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı, (A) grubundan en az ( , ) TL. lık. b) Bugüne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmal tarihleri ve yapılan iş bedelleri, c) 3 üncü maddede istenilen makina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik eden vesikalar veya kiralayacak ise kiralayan şahıs veya firmadan alınmış noterden tasdikli taahhütname ile makine ve teçhiztm kiralayana ait olduğunu tevsik eden vesikalar ve iş programına uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü veçhile tanzim edilmiş taahhütname, d) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyografisi, e) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler. 7 İstekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarını 20 Şubat 1976 sabahından itibaren DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat ederek öğrenebilirler Şubat 1976 günü saat (17.00) ye kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara iştirak belgesi verilmez. 9 İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirktelerin teklif zarflarını 24 Şubat 1976 günü saat (14.45) e kadar 4 üncü maddede belirtilen adreste DSİ. Merkez Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 10 Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 1146/2-1 Devlet Orman İşletmesi Korkuteli Müdürlüğünden: Deposu lacıbekar Mıstıkdere Hacıbekar Mıstıkdere Hacıbekar Mıstıkdere ^acıbekar Mıstıkdere Hacıbekar Mıstıkdere Uacıbekar Mıstıkdere Malın cinsi, nevi ve kalitesi 3. S.N.B. Çz. Tom v 3. S.NB. Cz.Tom. 3. S.N.B. Ck. Tom. 3. S.NB.Ck.Tom. 3. S KB. Cz.Tom. 3. S.K.B. Cz. Tom. 3. SKB.Ck.Tom. 3. SKB.Ck.Tom. Cz. Maden Direği. Cz. Maden Direği. Cz. Sanavi Odunu. Çz. Sanayi Odunu. Parti adedi Miktarı Adet M 3 Dm S Muh. Bed. Lira 525, , v550, 425, , 375, , 350, Toplam : Yukarıda müfredatı yazılı muhtelif cins orman emvali 75 parti halinde 24/2/1976 tarihine rastlavan Salı»ünü saat da Hacıbekar Bölge Şefliği binasında toplancak komisvon huzurunda 15/B modeli vadeli satış şartnamesine göre % 25 mal bedeli ile nizami vergi ve rüsumları peşin bakiyesi 90 gün vadeli müddetsiz ve kati banka mektubu karşılısında olmak üzere acık artırma suretivle satılacaktır. 2 Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarını ihale saatinden evvel yatırmaları banka mektubu vereceklerin isletme adı ile almak istedikleri oarti numaralarını belirtmeleri, mektupların kati ve müddetsiz olması şarttır. 3 Satışa ait ilân kâğıdı ve şartnamesi Orman Genel Müdürlüğü, Antalva Orman Bolce Başmüdürlüğü, Ankara, Antalva. Burdur, istanbul, İsparta İşletmeleriyle İşletmemiz Muhasebe Servisinde görülebilir. 4 Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat mekrtminrıvla müracaatları ilân olunur / 1-1 İller Bankasından: İŞHANI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Tesisin adf: Senirkent (İsparta) İşhanı, Keşif bedeli: TL., Geçici teminatı: TL., Karne grubu : B. İhale evrakı satış bedeli: 312,50 TL. 1 Yukarıda adı yazılı tesis kapalı zarf usulü birim fiyat esasları ile eksiltmeye konmuştur. 2 _ Teklif zarfları 24/2/1976 Salı günü saat te Ankara'da İller Bankası Satın Alma Komisyonunca açılacaktır. 3 Teklif zarflarının 24/2/1976 Salı günü saat 12.30'a kadar Bankaya teslimi gerekmektedir. Zamanında yapılmayan müracaatlar veya postada vukubulan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4 Teklif vereceklerin eksiltmeye girme belgesi almak için 18/2/1976 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve dilekçelerine yüklenici karnelerinin aslını, şimdiye kadar yaptıkları işlere ait belgelerin listesini örneğine göre teknik personel beyannamesini taahhütleri altında bulunan işleri gösterir taahhütnamelerini, örneklerine uygun en son sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan yüklenicinin kendisi tarafından doldurulacak malî durum bildirisini Banka malî durum belgesi ile eklemeleri gereklidir. 5 İhale evrakı Bankamızdan satın alınacaktır. 6 Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp eksiltmeye girme belgesi verip vermemekte işi ihale edip etmemekte veya ihaleye girenlerden dilediğine vermekte serbesttir / 1-1

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 KARARNAMELE

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 KARARNAMELE T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 5 OCAK 1977 Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA başvurulur. Sayı: 15810 KARARNAMELE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 26 Şubat 2015 69471265-305-2388 Görüşmelerde bulunmak

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN Sayı : 06/ Konu : Arsa satışa çıkarılması. T.C. VRN BLDİYSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞL BİRİİN VRN..03.2015 6360 Sayılı Yasa ile Köy Tüzel kişiliğine ait Çatalpınar ahallesi, Demirayak ahallesi, Solakuşağı ahallesi,

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29180 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6933 3 Haziran

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

2 Kanun tasarısının kapsadığı protokoller

2 Kanun tasarısının kapsadığı protokoller Dönem : 4 Topiant. : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 200 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972 r V.. Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Miidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur Res T.C. mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 19 MART 1972 PAZAR Sayı : 14133 KANUNLAR 4/5/1960 tarih ve

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 6 Aralık 1977 Sayı: 16131 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 ve Danıştay Genel Kurulunun 21/4/1977 tarihli ve Esas: 1977/15, Karar: 1977/14 sayılı karan üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 49 uncu maddesine göre,

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı