unicef evi Turkiye Mi lli Komite si

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "unicef evi Turkiye Mi lli Komite si"

Transkript

1 Her çocuk için; Sa l k, E itim, E itlik, Koruma NSANLI IN GEL MES unicef Turkiye Mi lli Komite si AAltı l t Aylık A y l Bülten k B ü l t e n Ocak A2007 r a l k 2 0 0Sayı: Y l Yıl S asayısı y s hsan Do ramac, Onursal Ba kan Birle mi Milletler Çocuklara Yard m Fonu, UNICEF in, kurulu unun 60. y l nda yepyeni bir bültenle kar n zday z. Altm y l olmasa da, Milli Komite nin kurulu u epey eskilere dayan r. Ben y llar aras nda, k rkbe y l Komiteye ba kanl k yapt m. Bu görevi üç y l evvel Prof. Talât Halman a teklif ettim ve kendileri kabul ettiler. Eylül 2003 ten bu yana de erli hocam z Milli Komitemizin ba ndad r. lk Kültür Bakan m z ve yine ilk Kültür leri Büyükelçimiz, Türk Edebiyat Hocas, air, ve aktör yan da olan Prof. Halman n UNICEF için büyük bir ans ve zenginlik oldu unu dü- ünüyorum. Bu yaz mda size y llar içinde UNICEF teki çal malar mdan bahsetmek istiyorum. Böylece zannediyorum ki UNICEF in tarihçesine ve örgütün çocuklar için yapt hizmetlere de biraz k tutulmu olacakt r. UNICEF in kurulu y l olan 1946 da New York ta, Dünya Sa l k Örgütü nün kurulu çal malar ndayd m. Örgüt ün Kurulu Yasas nda imzas olan ve hâlen hayatta olan tek ki i benim. Bir çocuk hekimi olarak kendimi Türk ve dünya çocuklar na adam t m. Ayn y llarda UNICEF te de görev ald m. UNICEF New York - Yönetim Kurulu - ANILARLA UNICEF üyeli im 1959 da ba lad. Bu Kurulun en uzun süre görev yapan üyesiyim ve 1967 de Program Komitesi ba kanl na ve yine iki kez cra Kurulu ba kanl na seçildim. Bu y llarda Birle mi Milletler bünyesinde UNICEF in kendine özgü ve politika üstü varl üzerinde de çok durdum. UNICEF in eski direktörlerinin hepsiyle birlikte çal ma f rsat buldum; baz lar ile yak n dost oldum. Siz okurlar m za UNICEF teki uzun y llar anlatmak kolay de il. Ancak baz can al c olay ve hizmetlere k saca de inmek istiyorum. UNICEF, 1980 lerin ba nda, hizmet götürdü ü ülkelerde Çocuk Ya atma Seferberli i ba latt. Bu seferberli in odak noktalar ndan biri çocuklar n hsan Do ramac, Özel Bilkent Anaokulu nda, ö rencilerle birlikte. ba klanmas ; bütün a lar n n tam olarak yap lmas yd. Biz, Türkiye de 1985 te zaman n UNICEF Temsilcisi Richard Reid le birlikte büyük bir A Kampanyas na ön ayak olduk. Ülkenin bütün valilerini Ankara ya davet ettik. Hepsi de geldiler. Richard Reid böyle büyük bir kat l m hayretler içinde seyretti. Valilerimiz kampanyaya büyük güç verecekler, ivme kazand racaklard. Richard an lar nda öyle diyor: nsanlardan duydu um öyle: Atatürk ün cumhuriyeti kurdu undan bu yana bütün valilerin bir araya geli i vaki olmam,. Kampanya ba ar yla ilerliyordu. Bir gün yine Richard bana sordu : Hocam, nerede duraca z? Ben de ona sordum: durmak m?, Yani unu demek istiyorum, diye devam etti: bu kampanyadan sonra ne yapaca z, heyecan dorukta, adrenalin Ann Veneman UNICEF Genel Direktörü Ann M. Veneman dan Türkiye deki UNICEF Dostlar na Mesaj UNICEF Türkiye Milli Komitesi nin bu ilk bülteninde sizlere hitap etmekten ve Türkiye deki bütün dostlar m za merhaba demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. UNICEF in 60. kurulu y ldönümünü idrak etti imiz bu günler, geriye dönüp bugüne dek ba ard klar m z ve ileriye bak p yapacak di er i leri de erlendirmemiz aç s ndan önemli bir f rsat sunuyor. UNICEF 1951 y l ndan bu yana, çocuklar n ve annelerin sa l n ve esenli ini sa lamak amac yla Türkiye ile i birli i yapmaktad r ve aradan geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydedilmi tir. Türk halk n n, muhtaç olanlara yard mc olma ve cömert davranma gibi tarihsel bir gelene i vard r. Türkiye de, tsunami felâketinden ve Pakistan daki depremden etkilenenlere yönelik âcil durum yard mlar n destekleyen herkese ve bütün kurulu lara ükranlar m z sunuyoruz. UNICEF, ayr ca, Türk halk n n çocuklara yarar sa layacak politikalara ve giri imlere yönelik co kulu deste ini de takdirle kar lamaktad r y l nda Çocuklar için Evet kampanyas çerçevesinde Birle mi Milletler Genel Sekreteri ne iletilen dilekçede Türkiye den 16 milyon ki inin imzas n n olmas son derece anlaml d r. Türk halk, bunun yan s ra Haydi K zlar Okula! e itim kampanyas na da büyük bir destek vermi tir. Türkiye de olsun dünyan n tümünde olsun, çocuklar için daha yapacak çok i imiz var. Bunlar n aras nda sürdürülebilir kalk nma, çe itli dengesizlikler ve e itsizlikler gibi sorunlar da yer al yor. Dünya, üzerinde uluslararas planda mutabakata var lan 2015 y l Biny l Kalk nma Hede erini gerçekle tirmek için çaba sergilerken, deste iniz her zamankinden daha büyük önem ta yor. UNICEF in Türkiye deki destekleyicilerine ki isel ve içten te ekkürlerimi iletmek istiyorum. Hep birlikte çal t m zda, gerek Türkiye deki gerekse tüm dünyadaki çocuklar için çok eyler ba arabiliriz. Ann M. Veneman Genel Direktör Birle mi Milletler Çocuklara Yard m Fonu yüksek ; ona öyle dedim durmayaca z, durmak yok lara gelindi inde UNICEF in önemli rol ald Çocuk Haklar Bildirgesi nin tan t m sürerken, ben de May s 1990 da UNICEF - Dünya Sa l k Örgütü ve ba kanl n yapt m Uluslararas Pediatri Derne i aras nda bir Ortak Çal ma Grubu (Task-Force) kurulmas n sa lad m. Daha sonra ya amsal rol oynayan anne sütünün önemi üzerinde duran ve felsefesini bunun üzerine kuran çocuk dostu hastahaneler giri iminin Türkiye de tan t lmas na a rl k verdim. Türkiye de ilk 4 ay bebeklerini sadece anne sütüyle besleyen annelerin yüzdesi maalesef hâlâ dü ük seviyelerde. Hastahanelerimize, do um evlerine haz r mamalar n girmemesi çok önemli. Bunun üzerinde daha fazla çal mam z laz m. Bundan bir süre sonra Milli Komitemizi daha da güçlendirme çal malar na girdim. Yurt çap nda yirmibe ilde UNICEF Milli Komitesi ubeleri aç ld. Bu ubelerin ba lar nda daha ziyade üniversite ö retim üyeleri, çocuk hekimleri bulunmakta. ubelerin temel görevi Ankara daki Uluslararas Çocuk Merkezimizle i birli i halinde çocuk haklar n n tan t m n yapmak ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Merkezi: Bilkent Universitesi Merkez Kampus Bilkent ANKARA UNICEF Türkiye Milli Komitesi stanbul Bölge Müdürlü ü: Hayriye Cad. No: 18/3 Yeni Çar Galatasaray STANBUL Tel: /91 Faks: e-posta: Tel: , Faks: e-posta: web sayfas : e-magaza: e-shop.unicefturk.org

2 Turkiye Mi lli Komitesi ANILARLA UNICEF çocuk sa l projeleri yürütmektir. Bu arada, Bosna-Hersek ten bahsetmeden geçemeyece im. Hazin sava durumu beni mahvediyordu. Zaman n UNICEF cra Direktörü, aziz dostum James Grant le beraber 1992 de Bosna ya gittik. Saraybosna daki hastahanelerde, yaral çocuklar ziyaret ettik. Bosna ya gidi imizle orada ate kes ilân edildi ve bizler i gal alt ndaki bölgede çocuklara ve ailelerine tibbî malzeme ve giyim da tabildik. Günümüzde bu ate kes günlerine, çat ma içindeki tara ar n insanî yard m için sava a ara vermeye ikna edilmelerine sükûnet günleri/koridorlar deniliyor. Bu koridorlar art k UNICEF in sava alanlar nda kulland klar en büyük güç olmu tur. Dünyadaki 37 Komiteden Biriyiz Son olarak 1995 te UNICEF in en büyük ödülü olan Maurice Pate Ödülü ne lây k görüldü ümü söylemek istiyorum. Ödülün gerekçesi olarak dünya çocuklar için yorulmak bilmeyen çal mam gösterilmi ti. Buradan siz sevgili UNICEF Dostlar na seslenmek istiyorum: gelin, dur durak bilmeden, yorulmak bilmeden, çocuklar m z için elimizden geleni yapal m, onlara sa l kl, e itimli, haysiyetli bir ya am sunal m. hsan Do ramac Unicef Türkiye Milli Komitesi Onursal Ba kan Roteiro Futbol Topu UNICEF emsiyesi Marco Desenli Kupa Sizin de sevece iniz ya da sevdiklerinize arma an edece iniz bir ürün mutlaka vard r. Ürün çe itlerimize bakmak için e-shop.unicefturk.org adresine t klaman z yeterli. ster komiteler olsun, ister temsilcilikler olsun her UNICEF görevlisinin kartvizitinde ayn sözleri görürsünüz: Her çocuk için, Sa l k, E itim, E itlik, Koruma- nsanl n Geli mesi. Ancak, siz UNICEF Dostlar olmadan, biz çal amay z. Komitemizin en büyük gücünü olu turmaktas n z. UNICEF kartlar n ve hediyeliklerimizi sat n alarak, bize do rudan ba yaparak programlar m za destek olmaktas n z. UNICEF te bir gerçek vard r: az parayla çok i yap l r, çok yol al n r. Bültenlerimizle size Türkiye deki faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi vermeye devam edece iz. Ayr ca UNICEF in dünyada neler yapt n da anlatmaya çal aca z. Siz okurlar m z n görü leri bizim için çok önemli, onlara da bültenimizde yer vermek istiyoruz. Her zaman ileti im hâlinde olmam z dile iyle. Alanor Olal Unicef Türkiye Milli Komitesi Genel Koordinatör UNICEF Türkiye Milli Komitesi Evi Bu ilk say m zda siz UNICEF dostlar na Örgütün ülkemizdeki konumundan bahsetmek istiyorum. UNICEF in sanayile mi ülkelerde Milli Komiteleri vard r. Biz UNICEF Türkiye Milli Komitesi olarak 37 komiteden biriyiz. Önemli temel görevlerimiz, UNICEF i ülkede tan tma, kamuoyu yaratma, gelirini sadece gönüllü katk lardan sa layan Örgüt için fon toplama, UNICEF denince ilk akla gelen konulardan biri olan tebrik kartlar ve hediyeliklerin sat n yapmakt r. Komitemiz kamu yarar na çal an dernek statüsündedir. Di er yandan UNICEF in Türkiye de resmî temsilcili i bulunmaktad r. UNICEF Temsilcili i çocuk sa l, e itimi, geli imi, çocuk haklar konular nda ilgili bakanl klarla i birli i hâlinde çal r ve genel- de dörder y ll k planlar çerçevesinde ülke programlar n destekler. UNICEF Temsilcisi Edmond McLoughney, tecrübeli ekibi ve saha elemanlar ile, titiz bir çal ma içindedir. Komitemiz, UNICEF Temsilcili i ile s k bir dayan ma içindedir. Türkiye deki programlara parasal destek sa lar, tan t m konular nda Temsilcili e yard mc olur. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Ankara da, Onursal Ba kan m z Say n hsan Do ramac n n ba lad iki katl, sevimli Milli Komite Evi nde hizmetlerini sürdürmektedir. Evin alt kat nda tüm UNICEF ürünlerini bir arada görebilece iniz küçük bir dükkân m z var. Ayn kat n bir bölümünde UNICEF in Türkiye de ve dünyada yürüttü ü çocuk sa l ve e itimi, çocuklar n korunmas konular ndaki lmleri izlemek mümkün. Di er yandan, yine UNICEF in bütün yay nlar n bulabilece iniz küçük bir kütüphanemiz de ayn mekânda. Üst katta bürolar m zda çal malar m z sürdürürken de her an kap m z çalarak bize her türlü sorunuzu yöneltebilirsiniz. Sizinle s k s k görü ebilmeyi umuyoruz. stanbul Büromuz 1993 Eylül ünde Galatasaray Yeni Çar Caddesi nde kurdu umuz stanbul Bölge Müdürlü ümüzü birkaç ay evvel yine çok yak na, Hayriye Caddesi ne ta d k. Frans z Soka n n ba nda, Galatasaray Lisesi nin tarihî duvar na bakan, irin bir mekânday z. Çal ma odalar m za biti ik, ürünlerimizi sergiledi imiz küçük bir showroom umuz da var. Bekliyoruz. Katk da Bulundu umuz Önemli Çal malar Komitemiz Türkiye de UNICEF in y llar içinde ba ar ile yürüttü ü birçok projeye destek vermi, yurt içinde ve d nda âcil yard m çal malar na yard m elini uzatm t r. De i ik kademelerde 24 y l n tamamlamakta olan bir UNICEF çi olarak a a da sizlere bu uzun dönem içinde katk da bulundu umuz çal malar sat r ba lar hâlinde vermek isterim: 1980 lerin ba lar nda Çocuk Ya atma Seferberli i 1985 Ulusal A Kampanyas 1980 lerin sonlar nda ba lat lan Çocuk Dostu Hastaneler projesi 1990 Dünya Çocuk Zirvesi haz rl k çal malar ve kat l m 1990 larda Çocuk Haklar n n yurt çap nda tan t lmas çal malar y llar nda Bosna-Hersek ve Kosova daki çocuklara yard m çal malar Ülkede meydana gelen deprem felâketlerinde yard m çal malar Marmara depremi sonras nda yap lan yard m çal malar 2000 li y llar n ba lar nda ilkö retimin sekiz y la ç kar lmas yla yayg n ilkö retime destek çal malar 2003 ten bu yana Haydi K zlar Okula kampanyas na destek Çocuk felcinin ülkemizde eradikasyonu çal malar Ba ta k zam k olmak üzere a yla önlenebilir hastal klara kar ba klama programlar na destek Sokakta ya ayan ve çal t r lan çocuklarla ilgili projelere destek Aral k 2004 te Güney Asya da meydana gelen Tsunami den ve Ekim 2005 tarihindeki Pakistan depreminden zarar görenlere yard m için fon toplama çal malar. Ve en son yine geçti imiz A ustos ay nda dünya gündemine bir kâbus gibi çöken Lübnan Krizinde, her felâkette oldu u gibi en çok ac y çeken çocuklar için tan t m ve yard m toplama çal malar. Yoksulluk ve açl ortadan kald rmak Biny l Kalk nma Hede eri

3 Edmond McLoughney Tu r k iye M i ll i Ko m it e s i UNICEF Türkiye Temsilcisi Edmond McLoughney nin Mesaj lerini eksiksiz gerçekle tirebilme anslar da artmaktad r. UNICEF, okul öncesi e itime eri ebilen çocuk say s n art rmaya çal makta, do umlar n zaman nda nüfusa kaydettirilmesi dahil olumlu çocuk yeti tirme uygulamalar n özendirecek toplum seferberli i kampanyas n n öncülü ünü yapmaktad r. Çocuk dostu hareket: UNICEF Türkiye Temsilcili i, Çocuk Dostu hareketle yerel düzeylerde okullar n, hastanelerin ve kentlerin uluslararas standartlar yakalamas na, böylece çocuklar n sa l n, e itimini, korunmalar n ve ya amlar n etkileyecek kararlara kat lmalar n güvence alt na almaya çal maktad r. Çocuklar n ve ergenlerin korunmas : Çocuklar n korunmalar, ya am, sa l k ve esenlik aç s ndan belirleyici önemdedir. UNICEF, infaz kurumlar, yarg ve sosyal hizmetlerle birlikte, çocuklar n ve özellikle anne baba ilgisinden uzak ve yasalarla kar kar ya gelmi çocuklar n, sömürülmelerini ve istismar edilmelerini önleyecek ve bu sorunlara e ilecek yöntemleri güçlendirmek için çal r. UNICEF, ayn zamanda, Türkiye deki 13 milyon ergenin kendilerini HIV/AIDS gibi tehlikelerden koruyabilmelerini, sa l kl ve üretken bir ya am sürdürmelerini sa layacak ya am becerilerini edinmeleri için çe itli çal malar yürütmektedir. Tan t m-savunu ve sosyal politika: UNICEF, yap lan ve yap lacak reformlar n Türkiye nin 81 ilinin tümündeki çocuklar aç s ndan bir gerçeklik hâline gelebilmesi için, ülke ve il düzeyindeki ortaklar yla birlikte çocuk haklar konusunda bilinç ve duyarl l k geli tirme, çocuk haklar na yönelik ihlâllerin daha iyi izlenmesini sa lamak üzere kurumlar ve kapasiteleri güçlendirme çal malar gerçekle tirmektedir. Finansman: UNICEF Türkiye Temsilcili i çal malar n temel olarak y ll k 1 milyon dolar tutar nda bir fonla yürütmekte ve ayr ca programlar n n nansman için her y l için 5 milyon dolarl k ek fon sa lamaya çal maktad r. UNICEF Türkiye Milli Komitesi ne yap lacak yard mlar ve sa lanacak destek bu hede n gerçekle tirilmesine önemli katk larda bulunabilir. Milli Komite ye çal malar nda ba ar lar dilerim. UNICEF Türkiye Milli Komitesi nin bu bülteni yay nlamakla ilgili giri imini büyük memnuniyetle benimsiyorum. UNICEF, son 50 y ld r, Türkiye deki çocuklar n durumunu iyile tirmeye yönelik çabalarda Milli Komite ile yak n i birli i yapmaktad r. Bu zaman zarf nda önemli ilerlemeler kaydedilmi tir; ancak, tek tek her çocu un kendi potansiyelini tam olarak gerçekle tirebilmesini sa lamak aç s ndan daha yap lacak çok i vard r. Örne in, bugün Türkiye de çocuk ölüm h z AB ortalamas n n yakla k be kat d r ve her sekiz k z çocuktan biri okula gitmemektedir. Gerek bunlar gerekse ilgili di er konular ele almada UNICEF, UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile aktif ortakl k içinde, a a da belirtilen öncelikli etkinliklere odaklanmaktad r: Ba klama: Ba klama, çocuklar, k zam k dahil ölümcül olabilecek hastal klardan korumaktad r. UNICEF, Türkiye de k zam n 2010 y l na kadar ortadan kald r lmas için ortaklar yla yak n i birli i içinde çaba göstermektedir. K z çocuklar n e itimi: UNICEF, aileleri, okul personelini ve idarî yetkilileri harekete geçirerek ilkö retimde okul kay tlar aç s ndan cinsiyet e itli ini sa lamaya yönelik çabalar n ba nda yer almaktad r. K z Çocuklar n E itimi Kampanyas 2003 ile 2004 y llar aras nda okula gitmeyen k z çocuk say s n yakla k yüzde 15 azaltma ba ar s n göstermi tir. Ayr ca, erkek çocuklar n okulla mas nda da önemli ilerlemeler sa lanm t r. Ya ama en iyi ba lang ç: Bebe in do umdan sonra ilk alt ay içinde yaln zca anne sütüyle beslenmesi sa l kl büyüme ve geli me aç s ndan en iyi yoldur. Ancak, bu uygulama Türkiye de göreceli olarak dü üktür. UNICEF, bu dönem içinde bebeklerin yaln zca anne sütüyle beslenmelerinin yayg nla mas amac yla bebek dostu hastaneler ve anne destek gruplar gibi çal malar yürütmektedir. Bu arada, tüm dünyada önlenebilir zihinsel geriliklerin ba l ca nedeni olan iyot yetersizli i ve bozukluklar kar s nda sofral k tuzun iyotlanmas çal malar gerçekle tirilmektedir. Erken dönem çocuk geli imi: lk Edmond McLoughney dönemlerinde yeterli uyar m alan Unicef Türkiye Temsilcisi çocuklar n okul ba ar s ve potansiyel- Do u Anadolu dan bir k z m z. Haydi Çocuklar A ya Projesi - Ba klama Günleri Haydi K zlar Okula Projesi ile okula ba layan k zlar m z. Unicef Türkiye O si Adres: Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No. 11, Çankaya, Ankara Telefon: Faks: Web: Tüm bireylerin temel e itim almas n sa lamak Biny l Kalk nma Hede eri

4 Turkiye Mi lli Komitesi UNICEF ve Çocuklar için 60 Y l UNICEF, 11 Aral k 1946 tarihinde, Birle mi Milletler Uluslararas Çocuklara Acil Âcil Yard m Fonu ad yla kurulmu tu. Amaç, II. Dünya Sava sonras zor durumda kalan çocuklara kitlesel âcil yard m n sa lanmas idi. II. Dünya Sava ndan olumsuz olarak etkilenen Avrupa ekonomisinin sa l a kavu mas ndan sonra UNICEF in çal malar n n kapsam Asya, Afrika ve Güney Amerika n n geli mekte olan ülkelerinin muhtaç çocuklar na ula acak biçimde geni lemi tir te ise Birle mi Milletler sistemi içinde kal c bir örgüt olmas na ve sadece âcil de il uzun vadeli kalk nma çal malar na katk da bulunmas na karar verildi. Neler Yap ld? 1950 li y llarda, hastal klara kar kitlesel mücadele kampanyas ba lat ld ve verem, yaws, trahom, cüzzam, s tma dahil olmak üzere baz bula c hastal klarla sava ld l y llardaki çal malar n odak noktas ise özellikle geli mekte olan ülkelerde yoksullu a son vermek; çocuklar n ihtiyaçlar n n hükümetlerin kalk nma planlar na yerle mesini sa lamakt. Bir di er önemli geli me ise, UNICEF in, çocu u ziksel sa l n n yan s ra zihinsel ve psikolojik gereksinimleri ile birlikte ele alacak olmas yd. Bu vurgu, 1970 li y llarla birlikte, yoksullukla mücadelede esnek, yerel topluluk giri imlerine önem verilmesini getirdi. Dünya çap nda bir ekonomik durgunlu un ya and 1980 li y llar Çocuk Ya atma ve Geli tirme devrimine yol açt. Ony l n sonunda, bu sayede 12 milyon çocuk ölümünün basit ve dü ük maliyetli yöntemlerle önlendi i görüldü. Çocuk Haklar Ony l Dönemi Çocuk Haklar Sözle mesinin Birle mi Milletler Genel Kurulu taraf ndan onaylanmas (Kas m 1989) ile 1990 larda Çocuk Haklar Ony l dönemi aç ld. Bu dönemde düzenlenen Dünya E itim Konferans (Mart 1990), Çocuklar için Dünya Zirvesi (Eylül 1990) ve Birle mi Milletler Dördüncü Kalk nma Ony l (Aral k 1990) önemli geli meleri de beraberinde getirdi. Bu geli meler do rultusunda temel sa l k ve e itim alanlar nda 2000 li y llar hedef alan ad mlar at lm t r. Ayr ca, Çocuk Haklar Sözle mesinin bütün ülkeler taraf ndan onaylanmas için yürütülen kampanyan n hede ne ula mas amac yla kapsaml çal malar sürmü tür. Gerek Çocuklar çin Dünya Zirvesi ve gerekse Çocuk Haklar Sözle mesi, çocuklar n ve gençlerin, siyasal ve toplumsal konulardaki tart malarda kal c bir gündem hâline gelmelerine katk da bulunmu lard r li y llara ise UNICEF, 21.Yüzy l için yeni bir vizyon slogan yla girmi tir. Yine bu y l Çocuk Haklar Sözle mesine iki yeni protokol eklenmi tir. Birinci protokol, silahl çat ma ortamlar nda çocuklar, ikincisi ise çocuk sat, çocuk pornogra si ve çocuklar n fuhu arac olarak kullan lmas hakk ndad r. Birle mi Milletler, 2002 y l nda, ilk kez Çocuk Özel Oturumunu düzenlemi tir. Yüzlerce çocu un ülkelerinin resmî delegasyon üyeleri olarak kat ld bu oturumda dünya liderleri Çocuklar için Uygun bir Dünya yaratma sözü vermi lerdir: stisnas z bütün çocuklar eksiksiz ve sa l kl bir ya am sürdürebilsinler; haklar güvence alt nda olsun, korunsun; yoksulluktan, iddetten ve ayr mc l ktan ar nm ortamlarda büyüyüp geli ebilsinler, diye. Birle mi Milletlerin 2015 y l nda ula may amaçlad Biny l Kalk nma Hede eri daha iyi bir dünya isteyen 189 ülke taraf ndan benimsenmi tir. Niceliksel olarak da tan mlanm olan bu hede er; a r yoksulluk ve açl n ortadan kalkmas, herkesin ilkokul e itimi görmesi, cinsiyet e itli i, çocuk ölümlerinin azalt lmas, anne sa l n n geli tirilmesi, HIV/ AIDS, s tma ve di er hastal klarla mücadele, sürdürülebilir bir çevresel altyap olmas ve kalk nma için küresel i birli i olarak s ralanabilir. Bugüne kadar Çocuk Haklar Sözle mesi 192 ülke taraf ndan onaylanm t r. Bu sözle me insan haklar konusunda en geni kabul görmü ve en kapsaml uluslararas anla ma olarak tarihe geçecektir. Bundan böyle çocuklar ya atma, geli tirme ve koruma hükümetler için ahlakî ve yasal bir zorunluluk olmu tur. Hükümetler çocuklar n bak m konusunda uluslararas bir kurum olan Çocuk Haklar Komitesine düzenli rapor vermeyi taahhüt etmi lerdir. Gerek Biny l Kalk nma Hede eri gerekse Çocuklar için Uygun bir Dünya belgesi, 21. Yüzy l n bu ilk zamanlar nda çocuklar koruma yolunda birbirini tamamlayan bir strateji, bir gündem olu tururlar. Biny l Kalk nma Hede eri, Eylül 2000 y l nda düzenlenen Biny l Zirvesi sonucunda ortaya ç kar lm t. Hede erin özelli i hem vizyonu hem de pragmatik olmalar d r. Vizyonu bar c, e itlikçi, ho görülü, özgür, dayan mac, çevreye sayg l, güç durumdaki çocuklar için özel bak m konusunda sorumluluklar n payla ld bir dünyad r. Bütün insanl n geli imi ve yoksullu un azalt lmas olmazsa olmaz ko ullard r. Bu ko ullara, ilerleme sa lamak için, belirli ve zaman-s n rl hedefler koymu tur. Bu da hükümetlerin yap lmas gerekenleri kendilerinden sonra gelecek hükümetlere ve nesillere aktarmas n önler. Çocuklar için Uygun bir Dünya Belgesi ise Biny l Kalk nma Hedeflerini peki tirir. Çocuklar n haklar n kollayan, yap lan her eylemin bütün çocuklar n ç karlar n en iyi biçimde kapsayan önce çocuklar diyen bir belgedir. UNICEF Genel Direktörü Ann Veneman n da belirtti i gibi hede er çok büyük. Bu nedenle yoksul, istismara maruz kalm ve k r lgan durumdaki milyonlarca çocu un durumunun iyile tirilmesi için UNICEF in ve hükümetlerin çal malar çok h zl bir ekilde ve titizlikle sürdürmeleri gerekiyor. B R KARTIN TAR HÇES UNICEF deyince birçok insan n ilk akl na gelen tebrik kartlar d r. Tebrik kart operasyonu nas l ba lad? II. Dünya Sava n n ard ndan Jitka Samkova adl yedi ya nda Çek k z çocu u köyüne yapt yard mlara te ekkür için UNICEF e cam üzerine çizdi i bir resim gönderdi. Jitka, cam üzerine çizmi ti çünkü sava n getirdi i yokluk içinde ka t bulamam t. UNICEF önce bu resmi a olarak daha sonra ise tebrik kart olarak bast rd. Jitka Samkova ile ba layan süreç daha sonra tüm dünyadan sanatç lar n yap tlar n n kullan ld koskoca bir tebrik kartlar operasyonuna dönü mü tür ve y llar boyunca UNICEF in en büyük gelir kayna n olu turmaktad r. UNICEF tebrik kart koleksiyonuna ilk Bedri Rahmi Eyübo lu olmak üzere pek çok Türk Ressam n n yap tlar n n da girdi ini biliyor muydunuz? Ayr ca muhtelif saraylar m zdaki, müzelerimizdeki çok de erli eski çini ve kuma desenleri de UNICEF tebrik kartlar yla tüm dünyada sergilenmi tir. Ülkemizi temsil eden ressamlar m z: Jale Y lmaba ar Reha Yaln zc k Acar Ba kut Aydan Bakt r Ay in Deliba Bedri R. Eyübo lu Beki Almaleh Betül Say n Burhan Do ançay Emin Ba aranbilek Fatma Eye Füsun Sa lam Gencay Kasapç Gönen Kabalak Güler Ha imo lu Güner Ener Gürbüz D. Ek io lu Huban Korman Jale Y lmaba ar Jilda Sahakian Kaan Güner Mehmet Pesen Nadide Akdeniz Nazife Güleryüz Nurettin ahin Nuri Abaç Oya Kato lu Reha Yaln zc k Ruzin Gerçin Salih Acar Turan Erol Vedat Dalokay Yalç n Gökçeba Kad nlar n durumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet e itli ini sa lamak Biny l Kalk nma Hede eri

5 UNICEF yi Niyet Elçileri UNICEF in iyi niyet elçilerinin hepsi de yetenekleri ve ba ar lar yla ün kazanm ki ilerdir. Dünya çocuklar n n ya amlar n iyile tirme konusuna kendilerini adam olmalar ise en belirleyici özellikleridir. Ün, UNICEF e pek çok yararlar sa l yor. Ünlüler insanlar n ilgisini daha kolay çekiyor. Böylece çocuklar n Danny Kaye gereksinimleri sürekli olarak dünya gündeminin tepelerinde kal yor. UNICEF iyi niyet elçileri saha gezilerine kat l p proje ve âcil yard m programlar n yerinde izlerler. Yetenek ve ünlerini kullanarak çocuklar için fon toplama etkinliklerine kat l r; çocuklar ad na onlar n sorunlar na sahip ç k p kamuoyuna duyurur ve misyonu her çocuk için sa l k, e itim, e itlik ve koruma sa lanmas olan UNICEF e destek olurlar. UNICEF in uzun bir iyi niyet elçileri listesi var. Listenin ba nda ünlü komedyen Danny Kaye gelmektedir y l nda, Danny Kaye Londra dan New York a giderken, bir rastlant sonucu, o tarihteki UNICEF Genel Direktörü Maurice Pate de ayn uçaktayd. Uça n motorlar ndan birinde yang n ç k nca rlanda ya mecburi ini için geri dönüldü. Geri dönü s ras nda Maurice Pate, yan nda oturan Kaye i UNICEF ve misyonunu tan tmas için ikna etmi ti. Audrey Hepburn Danny Kaye i e Paramount Pictures taraf ndan haz rlanan ve tüm geliri UNICEF e kalan Görev: Çocuklar ad ndaki belgesel için Myanmar, Hindistan, Endonezya, Kore, Tayland ve Japonya ya yapt gezileri gösteren lmle ba lad. Bu çok sevilen komedyenin UNICEF ve dünya çocuklar ad na yapt geziler ve kat ld etkinlikler 1987 y l ndaki ölümüne kadar sürdü. Danny Kaye, 1973 y l nda, Bo az Köprüsünün aç l için, Onursal Ba kan m z Prof. Dr. hsan Do ramac n n çabalar yla stanbul a da gelmi ti. Daha sonra UNICEF iyi niyet elçileri aras na Audrey Hepburn, Peter Ustinov, Liv Ullman, Vanessa Redgrave ve di erleri kat lm t r. Günümüzde ise UNICEF iyi niyet elçileri listesi uluslararas, bölgesel ve ulusal düzeyde olmak üzere uzay p gidiyor. Türkiye deki UNICEF yi Niyet Elçilerimiz: De erli sanatç m z Nilüfer, 1990 lar n ortas nda ulusal düzeyde UNICEF iyi niyet elçimiz olmu tur. Nilüfer, konserler vermi, UNICEF tan t m spot lar nda rol alm ve çe itli etkinliklere kat larak UNICEF in çal malar na destek sa lam t r. Y llar boyu UNICEF yarar na resitaller veren ünlü piyanistimiz Gülsin Onay ise 2000 li y llar n ba nda iyi Gülsin Onay niyet elçimiz olmu tur. Viyana da ya ayan ikiz piyanistlerimiz Ferhan ve Ferzan Önder karde ler ise 2003 y l ndan beri UNICEF iyi niyet elçilerimiz olarak Komitemize destek vermektedirler. Tüm iyi niyet elçilerimize de erli katk lar için te ekkür ediyor, ba ar l desteklerinin devam n diliyoruz. Turkiye Mi lli Komitesi BA I ÇILARIMIZA TE EKKÜR Son iki y lda Komitemizin çe itli kampanya ve projelerine 5,oooYTL ve üstünde ba yapan UNICEF Dostu ki i ve kurulu lar m z n listesini sunuyoruz. A a da isimlerini yazd m z ki i ve kurulu lar n yan s ra UNICEF projelerini destekleyen daha pek çok ki i ve kurulu var, ve yaz k ki burada her birinin isimlerini yazmam z mümkün olamad. Bu vesile ile UNICEF e katk lar yla destek veren ba ç lar m z n herbirine ükranlar m z sunar z. 15 Ekim 2006 ya kadar 5,000YTL ve üstünde ba yapan UNICEF Dostlar listesi: - ABD BRAH M LAÇ SAN. VE T C. A.. - AIP PLAS ÜRÜN - AKGERMAN, ÖNER - AL MUH DD N HACI BEK R EKERC L K A.. - AMWAY TÜRK YE - ATAÇ N AAT VE SANAY A.. - AV VA S GORTA A.. - BABS - B LKENT - BM MÜHEND SL K VE N. A.. - BR STOL MYERS SQU BB LAÇLARI - DEREL, MEHMET VE S NAN - DA MLER CHYSLER - DO AN, HANZADE - DO RAMACI, HSAN - ECE TUR A.. - ECZACIBA I HOLD NG A.. - ERE L DEM R ÇEL K FABR KASI - ERKUNT SANAY A.. - ET GIDA SANAY VE T CARET A.. - FEDERAL MOGUL ZM T PR STON VE DIM ÜRET M A.. - FEDERAL MOGUL SAPANCA SEGMAN ve GÖMLEK ÜRT. TES. A.. - FEST TRAVEL GEZG NLER - FEZA FANTAZ PL KLER PAZ. SAN. VE T C. LTD. T. - FIRST CHOICE HOLIDAY FLIGHTS - GÜRAL PORSELEN (HER SERAM K VE TUR ZM A..) - HAN BU, ATE -CANDE ER - HATKO TEKN K A.. - HENNES & MAURITZ TÜRK YE - LIASON OFFICE - HUGO BOSS TEKST L SAN. LTD. T. - KESK NKILIÇ GIDA SANAY - KIRCILAR DER VE KÜRK G Y M SAN. A.. - KIZILTEPE, NERM N - KORDSA A.. - LADIES OF THE CONSULAR CORPS STANBUL - MARMARA ÖZEL E ET. TUR. SAN. & T C. LTD. T. - MASTER DEN Z ACENTEL A.. - MEDYA ELEK. MARKET VE REK. PAZAR. TUR. Ç & DI T C. LTD. T. - MERCEDES BENZ TÜRK A.. - MERCEDES BENZ TÜRK A.. ÇALI ANLARI - MESA MESKEN SANAY A.. - MET N. VE T C. A.. - MISIRLIO LU, BENGÜ - MUDO SATI MA AZALARI A.. - ÖZMAYA A.. - PRICE WATERHOUSE COOPERS TÜRK YE - RAV DRAN, RAV - RE NA STANBUL - ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAY A.. - SANDV K ENDÜSTR MAMÜLLER SANAY - SARKUYSAN ELEKTR K BAKIRSAN VE T C. A.. - SAY, MUSTAFA ERHAN - SHERATON ANKARA HOTEL - SPORTS INTERNATIONAL - STANDART PROF L OTOMOT F SAN. VE T C. A.. - STAR TELEKOMÜN KASYON A. - SÜTA A.. - ENYUVA, HASAN ZÜHTÜ - TATLICI, MUSTAFA - TEKFEN HOLDING - TEK N ACAR A.. - TURCAS PETROL A.. - TÜRK YE ERMEN PATR KL - UN LEVER SAN. VE T C. TÜRK A.. - UN LEVER SAN. VE T C. TÜRK A.. ÇALI ANLARI - VAKKO A.. - V TSAN MÜMESS LL K VE MÜ AV RL K A.. - YEN MAHALLE BELED YES - ANKARA - YÜKSEL N AAT A.. - Z LBERMAN, MO Z Çocuk ölümlerini azaltmak Biny l Kalk nma Hede eri

6 Turkiye Mi lli Komitesi Üç Ünlü Yazar m zdan UNICEF e Destek Geçti imiz y l ünlü romanc m z Ay e Kulin, gazeteci-yazarlar m z Güneri Civao lu ve Sedat Ergin üç ayr konuda Milli Komitemize büyük bir hareketi ba latm lard r. Bunlar s ras yla k zlar n e itimi, çocuklarda ba klaman n, a n n gere i ve sokak çocuklar n n sorunlar d r. Ay e Kulin UNICEF Dostlar na hitap etti i yaz s nda Türkiye de k z ve erkek çocuklar aras nda k zlar aleyhine olan e itim e itsizli ini vurgulam ; Erzurum un bir köyünde tan k oldu u olaydan öyle bahsetmi tir: Erzurum un merkeze yak n yoksul bir köyündeyiz. Muhtar bizi evine davet ediyor. Ev bir göz oda. Ayranlar m z k z Elif in elinden içiyoruz. Elif ondört ya nda. Ay e Kulin Be inci s n ftan sonra babas okula göndermemi. Gerekçe olarak da köy gelenekleri ni ileri sürmü. Ancak, Elif bu i in pe ini b rakmam. Günlerce, haftalarca büyük bir inatla babas n n gömlek ceketine nüfus ka d n yerle tirmi, onu okula kaydettirmesi için. Sonunda baba pes etmi. Evet, Elif di er s n f arkada lar ndan iki ya büyük olacak. Ama bunu hiç dert edinmiyor. lerde ö retmen olma dü ünü gerçekle tirme f rsat var art k. Muhtar, bu olaydan sonra köydeki bütün ailelerle konu up k z çocuklar n okula göndermelerini istemi. Güneri C vao lu yine UNICEF dostlar na hitab nda k zam k hastal n n ülkemizde kökünün kaz nmas üzerinde durmu ; a konusunda ailelerin bilinçlenmesinin önemini vurgulam t r. Son büyük A Kampanyas 14 ya na kadar bütün çocuklar kaps yordu. Erzurum da a merkezine yirmibe ya lar nda bir erkek yakla yor, ben de 14 ya nday m, bana da a yap n, hiç a olmad m diyor. Bu olay bilinçlenmenin gere ini bizce yeterince kan tlamaktad r. Sedat Ergin ise yard m ça r s nda bütün UNICEF mensuplar n n kart nda yaz l olan Her çocuk için - Sa l k, E itim, E itlik, Koruma nsanl n UNICEF Tebrik Kartlar n ve Ürünlerini Sat n Alman z için Milyonlarca Neden Var: Hepsi de Çocuk UNICEF, Türk ve dünya çocuklar n n korunmas ve refah için tam 60 y ld r çal yor. Bu çal malar na gelir sa lamak amac yla çe itli ba toplama faaliyetlerinin yan s ra, dünyada büyük ilgi gören UNICEF tebrik kartlar n n, ajandalar n n, oyuncaklar n n ve hediyelik ürünlerinin de sat n yürütüyor. Örne in, bu y lki UNICEF duvar takvimi çocuklar n mutlulu u için suyun önemi konulu foto ra arla donat lm, sanat ajandas nda ise dünyan n dört bir yan ndan ressamlar n yarat lar ndan özel bir koleksiyon olu turulmu. Kaliteli malzemeden yap lm sevimli oyuncaklar, mumlar ve di er hediyelik ürünlerimizi özenle seçip be eninize sunuyoruz. Ürünlerimizi, katolo umuzda ya da internet ma azam zda görebilirsiniz. UNICEF in E itime Yeni Bir Deste i Türkiye nüfusunun %6 s nda, bu en yoksul kesimde, evlerine tek kuru girmeyen aileler var. Sosyal Riski Azaltma Projesi Direktörlü ü, okula gidemeyen çocuklar te vik için artl Nakit Transferi uyguluyor. Bu uygula mada 81 il, 850 ilçe ve bütün köylerde hiçbir sigortadan yararlanamayan ailelerde annenin Ziraat Bankas nda açaca hesaba, çocuk say s na göre Güneri Civao lu her ay para yat r l yor. Bu miktar ilkö retimde k zlar için 22YTL, erkek çocuklar için 18YTL; liselerde ise k zlar için 39YTL erkekler için 28YTL. K zlar n okula göndermeyen aileleri te vik etmek için k zlara daha fazla ödeniyor. Para artl veriliyor, bir okul y l nda ö rencinin devams zl %20 nin üzerine ç kar ya da çocuk s n fta kal rsa Sedat Ergin Geli mesi ibaresine dikkat çekmi tir. UNICEF in uluslararas deneyim ile sokakta ya ayan ve çal mak zorunda b rak lan çocuklar n üstünde durdu unu, çocuklar n sokaklara dü mesini önlemede ba vurulacak ilk arac n e itim oldu u ve bunun yolunun çocuklar okula göndermek ve orada tutmaktan geçti inin alt n bir defa daha çizmi tir. Ergin in yaz s nda psikolog-sosyal ara t rmac Prof. Dr. Sevil Atauz dan dinleyerek k saca yer verdi i Mustafa n n öyküsü de bu dü üncenin do rulu unu göstermektedir. Mustafa y Gaziantep sokaklar nda tan d k. Kendi gibi madde kullanan, suç ile iç içe ya ayan çocuklarla birlikte sokakta ya yordu. Mersin deki ailesi ve okulu ile ili kilerini tamamen koparm t. Ak ll ve sevimli oldu u için grubun lideriydi. Bizim telkin ve yard mlar m zla Mersin e ailesine döndü. Okula devam etti. imdi ne mi yap yor? Gaziantep te dö eme ustas olan Mustafa: Sizler benim içimde olan iyi yan ortaya ç kard n z demi ti. hak sahipli i ask ya al n yor. UNICEF bu projeyi tüm gücüyle destekliyor. Gelin, insana yat r m yaparak bu yoksulluk k s r döngüsünü nü hep birlikte k ral m. Bu proje için özel hesap numaras : Ziraat Bankas - Bilkent ubesi UNICEF Türkiye Milli Komitesi Hesap No: Bu mektuplar kamuoyunun harekete geçmesinde çok etkin bir rol oynam t r. Ba c lar m z n gösterdi i duyarl l a her zaman müte ekkiriz. Banka Hesap numaralar m z: Sokakta Ya ayan ve Çal t r lan Çocuklar için: T. Bankas Çankaya b./ank NO: K zam k A Kampanyas için: T. Bankas Çankaya b/ank NO: Haydi K zlar Okula Kampanyas için: T. Bankas Çankaya b./ank 500 Arkada l n Rengi Ellerine Bula s n Milli E itim Bakanl ve UNICEF in Haydi K zlar Okula kampanyas na destek vermek amac yla Güral Porselen taraf ndan ilkokullar aras tüm ö rencilere aç k bir resim yar mas düzenlenmi ti. Yar maya Türkiye nin dört bir yan ndan ö renciler 3500 adet resimle kat ld lar. Derece alan resimler Güral Porselen taraf ndan kupa olarak haz rlanm ve kupalar n sat ndan elde edilen gelirden Haydi K zlar Okula projesine aktar lm t r. Anne sa l n iyile tirmek Biny l Kalk nma Hede eri

7 Tu r kiye Mi lli Kom ite s i Bilkent Senfoni ve Gençlik Senfoni Orkestralar n n UNICEF e Katk lar Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. I n Metin in konserlerle UNICEF Türkiye Milli Komitesine verdi i deste in ayr cal kl bir yeri var. Ekim 2004 tarihinden itibaren Bilkent Senfoni Orkestras, ef I n Metin yönetiminde çe itli konserler vermi tir. Ayr ca Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras da gerek ef Emil Tabakov gerek de ef Hakan Kalkan yöneti- minde verdi i konserler ile UNICEF e büyük destek olmu tur. Bu konserlerin tüm geliri UNICEF Milli Komitesi fonlar na ba lanm t r. Bugüne kadar toplam 10 u bulan konserler dizisi UNICEF in Haydi K zlar Okula gibi ülkemizdeki projeleri ile Güney Asya daki Tsunami ve Pakistan depremi gibi do al felâketlerden etkilenen çocuklara ve ailelerine âcil yard m için katk sa lam t r. Tekin Acar Cosmetics Sokakta Ya ayan ve Çal t r lan Çocuklara Destek Vakko Bileklikleri Türkiye`nin 8 iline da lm 23 ma azas olan Tekin Acar Cosmetics de UNICEF e destek verdi. Tekin Acar Cosmetics, UNICEF in Haydi K zlar Okula Kampanyas için, 2005 y l Aral k ay boyunca ürün sat ndan elde etti i gelirden belli bir miktar UNICEF Türkiye Milli Komitesi ne aktard. Bunun yan nda tüm ma azalar nda Haydi K zlar Okula posterleri ast ve böylece kampanyam z n tan t m na da önemli bir katk sa lam oldu. Komitemizin Onur Kurulu UNICEF Milli Komiteleri çal malar nda pek çok ki i ve kurulu la i birli i içindedirler. Bu ba lamda toplumun önde gelen etkin ki ilerinin kat l m yla kurullar olu tururlar. Biz de bu amaçla i çevrelerindeki ba ar lar ile ülkemizde belli konumlara gelmi baz ki ileri onur kurulumuz üyeli ine davet ettik. Çocuk sa l, e itimi, e itlik ve çocu un korunmas ile ilgili hizmetlerine ba l l klar n bildi imiz ve destekleriyle çal malar m z n daha da h z kazanaca na inand m z Say n çi leri Bakanl, Adalet Bakanl, Kad n ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanl gibi ilgili bakanl klar ve kurulu lar taraf ndan yürütülen sokakta ya ayan ve çal t r lan çocuklara yönelik proje UNICEF in deste iyle, toplam 8 ilde uygulamaya konulmu tur. UNICEF e göre çocuklar n sokaklara dü mesini önlemede ba vurulacak ilk araç e itimdir. O zaman yap lacak i, çocuklar okula göndermek ve e itimlerini sürdürmeleri için destek sa lamakt r. Bu, projenin ba l ca amac d r. UNICEF Türkiye Milli Komitesi önderli inde VAKKORAMA, CNN TURK VE POWER FM deste i ile Sokak Çocuklar kampanyas na gelir sa layabilmek amac yla turuncu renkli bileklikler haz rlanm t r. For Tomorrow bilekliklerine Vakkorama, Remzi Kitabevleri, D&R ma azalar ndan ve ayr ca internet sitemiz olan adresinden ula abilirsiniz. Mercedes-Benz Ba Yavuz Canevi, Say n M. R fat Hisarc kl o lu, Say n Cem Hakko, Say n Nur Batur, Say n Vuslat Do an Sabanc, ve Say n Bülent Akgerman onur kurulu üyelerimizdir. Onur Kurulumuz, ilk toplant s n, Ba kan m z Say n Prof. Talât Halman n ev sahipli inde 21 Aral k 2006 tarihinde stanbul da yapacakt r. Resimde UNICEF Türkiye Millî Komitesi Ba kan Say n Talât Halman ve Mercedes yetkilileri ba töreni s ras nda görülüyor. Geçti imiz 26 Aral k 2004 günü dünyay yasa bo an tsunami facias nda Mercedes-Benz camias nda, önemli miktarda ba toplanm ve felâket bölgesine UNICEF Türkiye Milli Komitemiz taraf ndan aktar lm t. Bu fonlar o bölgelerde UNICEF Temsilcilikleri ve UNICEF uzmanlar nca en etkin biçimde kullan ld. Ayn duyarl l Pakistan depreminden zarar görenler için de göstererek kurum çal anlar nca bir ba kampanyas ba lat lm ve tekrar para toplanm t r. HIV/AIDS, s tma ve di er salg n hastal klar n n yay lmas n durdurmak Biny l Kalk nma Hede eri

8 Tu r k iye M i ll i Ko m ite s i Acil Durumlar: Do al Felâketler Silahl Çat malar Âcil UNICEF in tarihçesine bakt m zda Örgüt ün kurulu amac n n geni çapta bir âcil durum oldu unu görmekteyiz: II. Dünya Sava ndan harap ekilde ç kan çocuklar n yard m na yeti mek. UNICEF bu misyonunu 60 y ld r üstün bir deneyim ve titizlikle sürdürmekte, dünyan n dört bir taraf nda daha çok kad nlara ve çocuklara odaklanarak kurtarma çal malar yapmakad r. Bir deprem, sel felâketi, kurakl k ba gösterdi inde, silahl çat malarda, en büyük ac y çekenler çocuklard r. Çocuklar hep kurband r. Bu nedenle felâket bir bölgeyi vurdu unda UNICEF ekibi süratle i e koyulur. Çünkü zaten Örgüt ün o bölgede yerle ik bir bürosu vard r. Gönderdi imiz ilk yard mlar en geç 48 saat içinde yerine ula r. UNICEF memurlar o bölgeyi gayet iyi biliyorlard r. htiyaç Güney Asya da 26 Aral k 2004 tarihinde meydana gelen deprem ve tsunami facias nda 50 binden fazla çocuk hayat n kaybetti. Sa kalanlar ise yeni tehlikeler bekliyordu. Tsunaminin hemen sonras nda UNICEF bilgili ve deneyimli ekibi ile yard m çal malar na ba lad. Önce açl k, mikroplu su, hastal k, yeterince beslenmeme nedeniyle ölümün pençesindeki yüzbinlerce çocu u ya atmak için temiz su, yeterli sanitasyon; bol vitaminli ve mineralli, yüksek proteinli g da ve ilaç temin edildi; ölümcül hastal klara kar a lar yap ld. Ailelerinden ayr dü mü ya da yetim kalm çocuklar n kimlikleri tespit edilip aileler ile birle tirildi. Yetim kalm çocuklar n bak m ile ilgili birimler olu turuldu. Çocuklar n her türlü sömürüden korunmas için özellikle cinsel istismar önleyici çal malar ba lat ld. Okullar n yeniden yap lmas ve aç lmas için yo un bir çaba harcand. Tsunami tespitini çok çabuk yaparlar. Kara ve hava yoluyla ula m, kurtarma çal malar n kolayl kla koordine edebilirler. Acil Âcil kurtarma gayretlerinden sonra da UNICEF uzun-vadeli rehabilitasyon ve çocuklar n ya am ko ullar n iyile tirmek için çal r. UNICEF te bir söz vard r: felâket bölgelerinden televizyon kameralar gider, bas n gider, fakat UNICEF kal r. UNICEF Türkiye Milli Komitesi olarak dünyada meydana gelen her felâkete, âcil duruma cevap verme, yard m etme olana m z yok, ancak, son y llarda dünya kamuoyunu büyük yasa bo an Güney-Do u Asya tsunami felâketi, Pakistan depremi ve Lübnan krizi için çok çal mam z oldu. Bunlar biraz sizinle payla mak istiyoruz. Sizler olmasayd n z biz hiçbir ey yapamazd k. UNICEF Türkiye Milli Komitesi nin Tsunami Felâketzedelerine Deste i: Tarkan n anlaml ça r s Milli Komitemiz felâketin üçüncü günü Türk kamuoyuna yard m ça r s n UNICEF in eski dostlar na mektubu ile ba latm t. Bunu, ünlü pop müzi i sanatç m z Tarkan n, tamamen kendi olanaklar ile, Kala lm Production n haz rlad ve hemen tüm kanallarda gösterilen TV spotu izledi. Ç gibi büyüyen yard m a na radyo kanallar, özellikle Power FM, PowerTürk ve Power XL, büyük destek verdiler. Yayg n duyurulara AFM sinemalar da kat ld ve yurt çap nda 50 yi a k n salonda Tarkan seyircilere böylesi büyük depremin ard nda b rakt açlar, zorluklar biz iyi biliriz, iyi anlar z diye seslendi. UNICEF Dostlar ki i ve kurulu lar n yard m seferberli i: Yurdun her bölgesinden Komiteye yard m seferberli i ba lat lm t. Burada tek tek isimlerini maalesef vermemiz mümkün de il. Bir k stas belirleyerek 5,000YTL ve üstü yard mda bulunan ki i ve kurulu lar n isimlerini liste hâlinde vermeyi kararla t rd k. Ancak kendilerine ula t m z, ula amad m z herkese bir kere daha buradan ükranlar m z sunmak istiyoruz. Onursal Ba kan m z Prof. hsan Do ramac ve Ba kan m z Prof. maddî manevi manevî Talât Halman n maddi destekleri: Her eyden önce bir çocuk hekimi ve Kalbinde Çocuklar, Kafas nda Gençlik olan sevgili Hocam z, Prof. hsan Do ramac, tsunami felâketzedeleri için yapt ba la çal malar m z n ba nda bize büyük evk vermi tir. Di er yandan, çok yönlü bir kültür adam, ayn zamanda dünya çap nda Shakespeare otoritesi olan, Ba kan m z Prof. Talât Halman dramatik okuma ve oyun biçimindeki Türk Shakespeare adl yap t n, Devlet Sanatç m z Prof. Y ld z Kenter le beraber, Bilkent Senfoni Orkestras ve Bilkent ses sanatç lar n n seslendirdi i Shakespeare Ça müzi i e li inde sunmu ve gecenin tüm geliri tsunami felâketzedelerine ba lanm t r. Büyük be eni alan program iki ay sonra yine tsunami felâketzedeleri yarar na ODTÜ de tekrarlanm t r. Komitemizin Güney-Do u Asya deprem ve tsunami felâketi için yapt çal malar anlat rken bir dipnot eklinde unu da söylemek gerekir ki: ülkemizdeki her depremde UNICEF in büyük ölçüde deste ini görmekteyiz Marmara depreminde kurtarma ve yeniden yap lanmada katk s 18 milyon dolar n üstünde olmu tur. Foto raf: Seashells Surfaced by the Tsunami adl ve Tsunamiden etkilenen çocuklar n yapt resimleri içeren kitaptan al nm t r. Son Durum Güney-Do u Asya depremi ve tsunami ye bütün dünyadan cömertçe gelen yard mlar sayesinde UNICEF ve di er kurulu lar, geçen iki y l boyunca, çocuklar n hayatlar n n kurtar lmalar, daha çabuk normal ya ama dönmeleri, cinsel dahil, her türlü sömürüden ve istismardan korunmalar için h zla çal m lar, gerekli önlemleri alabilmi lerdir. UNICEF in bölgeye sa lad yard mlardan 3.7 milyon ki i yararland. Bu nüfusun 1.9 milyonu küçük çocuklar, 1.5 milyonu okul ça ndaki çocuklar ve yakla k 300,000 i kad nlardan olu uyor. Sekiz ülkeyi etkileyen tsunaminin ard ndan iki y l geçti, ancak bölgede hâlâ alt yap ile ilgili olarak iyile tirme ve yeniden yap lanma çal malar sürdürülüyor. Foto raf: Seashells Surfaced by the Tsunami adl ve Tsunamiden etkilenen çocuklar n yapt resimleri içeren kitaptan al nm t r. Çevresel sürdürülebilirli i sa lamak Biny l Kalk nma Hede eri

9 Tu r kiye Mi lli Kom ite s i Pakistan Pakistan, 8 Ekim 2005 sabah 7.6 iddetindeki deprem vurdu unda, bölgede ölenlerin say s 73,000 i geçti; 69,400 ki i a r yaraland. Yollar kapand, okullar y k ld, toprak kaymalar sonucunda yüzlerce köy yok oldu. Yakla k 3.3 milyon insan evsiz kald ve bunlar n 2.2 milyon kadar çocuklard. Pakistan da, 1947 y l ndan beri kalk nma programlar n destekleyen UNICEF; yöreyi ve halk çok iyi tan maktad r. Âcil Acil yard m konusunda ise altm y la yak n uzmanl ve deneyimi ile depremin birkaç saat sonras nda UNICEF, Pe avar ve Karaçi den Kuzey Pakistan daki depremzede çocuklara ve ailelerine t bbî malzeme, temiz su dolu tanklar, su ar tma tabletleri, battaniyeler, yüksek proteinli bisküviler, giyecek ve bar nak malzemesi ula t rm t. Ard ndan ise UNICEF Daha yisini Yapma düsturu ile temel sa l k, e itim, su ve sanitasyon hizmetlerinin yeniden yap lmas nda Pakistan Hükümetine destek verdi. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Neler Yapt? Bunlar n yap labilmesine katk da bulunmak amac yla UNICEF Türkiye Milli Komitesi Pakistan depremzedeleri yarar na a a daki etkinlikleri düzenlemi tir: -Depremin üçüncü gününde Onursal Ba kan m z Prof. hsan Do ramac ile Ba kan Prof.Talât Halman n UNICEF dostlar na gönderdikleri ortak mektuplarla ba ça r s yap lm t r. -UNICEF yi Niyet Elçisi Piyanist Gülsin Onay ve ef I n Metin yönetiminde 3 Ocak 2006 tarihinde ile De erli Flüt Sanatç s e ka Kutluer ve yine ef I n Metin yönetiminde Bilkent Senfoni Orkestras 21 Ocak 2006 tarihinde Pakistan depremzedeleri yarar na iki konser düzenlenmi tir. edildi. 1,000 sa l k görevlisi ile 2,300 kad n sa l k görevlisine özel âcil yard m e itimi verildi. Islamabad daki Milli Enstitütü bünyesinde Omurga Yaralanmalar Birimi kuruldu, 741 ki inin tedavisi yap ld. Hâlen birimdeki 85 kad n hastaya diki -nak e itimi verilerek rehabilitasyonlar sürdürülüyor.. 400,000 ki iye günlük temiz içme suyu sa land. 115 köyde ya ayan 175,000 ki inin yararland 195 k rsal su tedarik sistemi tamir edildi. 67,000 ki i için günde 950,000 litre su, 695,000 ki inin ihtiyac n kar lamak üzere 35,000 adet tuvalet temin edildi. Ancak önümüzdeki üç y l boyunca: Depremin Ard ndan Bir y lda UNICEF in ba l ca önceli i sa l k, UNICEF Deste iyle Yap lanlar: e itim, su ve sanitasyon alt yap s n n. 1.1 milyon çocu a k zam k a s yeniden yap lanmas na yöneliktir. Bu yap ld, 515,000 çocuk için A vitamini, ba lamda: 50,000 hijyenik çanta ve 150 adet âcil yard m çantas sa land.. 1,000 adet su tedarik sistemi ile ,456 geçici çad r okul yap ld, milyon ki iye temiz su temin etmeyi donan mlar sa land ve 78,699 çocuk ve 900,000 ki inin hijyen ko ullar n bu okullarda ö renim görmeye ba lad. iyile tirmeyi; K z çocuklar n da okullula mas için 20,000 kad n ö retmenin e itimine. Nisan 2009 tarihinde 500 okudestek verildi. lun yeniden in as n ve iki y l içinde ya lar ndaki 323,572 çocuk (he okullara ka450,000 çocu un okula kaydolmas n ; de enen say n n %82si) y t oldu.. 55 kal c sa l k birimi in a edilerek. n a edilen 102 Çocuk Dostu Alan da 11,500 çocu a güvenli bak m, e lence Bütün bunlar sizlerden gelen de erli 4,000 yerel sa l k görevlisi e itmeyi hede emektedir. ve dan manl k sa layan kre ler katk lar ile gerçekle ti. olu turuldu.. 30 un üzerinde sa l k birimi yap ld, 123 sa l k kurulu u yeniden teçhiz Lübnan Krizi UNICEF, Hizbullah ve srail aras nda 12 Temmuz 2006 günü sava n ba lamas n n hemen ard ndan, âcil yard m ve kurtarma çal malar na ba lam t r. Geni uzman kadrosuyla 1948den bu yana bölgede görevini sürdüren ve buralar çok iyi tan yan Örgüt ün durum de erlendirmesi yapmas ve ihtiyaçlar tespit etmesi çok vakit almam t r. UNICEF in, en büyü ü Kopenhag da olmak üzere, çe itli depolar ndan kalkan ilk uçaklar n Lübnan a özel besleyici g dalar, temiz-su ekipman çantalar, su ar tma tabletleri, su depolar, sanitasyon malzemesi, t bbi malzeme, ve önemli ilaçlar sevk etti ini gördük. Bu tür sevkiyat halen devam etmektedir. Sava n ilk günlerinden itibaren UNICEF in Acil Âcil Yard m Programlar Genel Direktörü Dan Toole bölgedeki kurtarma faaliyetini bil il yönetmi tir. Toole demeçlerinde 3,5 milyonluk Lübnan da 900,000 ki inin evlerini terk etmek zorunda kald n, çocuklar oldu unu bunlar n %45inin vurgulam t r. Dan Toole, UNICEF Genel Ba kan Ann M. Veneman n 30 Temmuz günlü beyan nda dü manl klar n durdurulmas n destekleyen sözlerini tekrarlayarak durumun fecaat ini anlatm ; 250 den fazla çocu un öldürüldü ünü ve daha bir ço unun hayat n n tehlikede oldu unu aç klam t r. Bu tehlikenin yaln z iddetten de il, ayn zamanda hastal k ve salg nlardan oldu unu da sözlerine eklemi tir. ate kes ilân n n ard ndan epey zaman geçmesine ra men tahminen hâlâ 200,000 ki i evlerinden uzak akrabalar n n ya da ahbaplar n n yan nda ya amaktad r. Bütün çocuklar n a lanmas ndan emin olmak için kampanyan n kap kap Kap Kap A lama Çal mas dola arak gerçekle tirilmesi gerek Çat man n 19uncu günü Beyrut ta mektedir. Aral k ay nda ikinci a lama k zam k a s kampanyas n n ba - yap lacakt r. lat ld n vurgulamak isteriz. Bu çal ma k sa sürede çocuk felci ve Patlamam Bombalar di er a lar kapsayacak ekilde UNICEF in önemli bir di er faaliyeti güçlendirilmi tir. Bölgedeki UNICEF de halk bilgilendirme olmu ; teleyetkililerinin verdi i bilgiye göre vizyon ve radyolardan, ayr ca bro ür da t m ile halk, patlamam bombalar konusunda ayd nlat lmaya çal lm t r. Âcil Acil Yard m Programlar Genel Direktörü Dan Toole 34 günlük çat mada ülkeye at lan bombalar n onda birinin patlamad n biliyoruz. Bunlar okullarda, evlerde hastanelerdedir, eklinde konu mu ; çocuklar n tehlikeye daha yak n oldu unu, böyle eylerin onlar n dikkatini çekti ini, onlar n tabiî ki yere daha yak n olduklar n anlatan aç klamalar yapm t r. Komitemiz Lübnan için önemli bir ba kampanyas gerçekle tirmi tir. Kalk nma için küresel ortakl klar geli tirmek Biny l Kalk nma Hede eri

10 Turkiye Mi lli Komitesi Dünyadan K sa Haberler Filistin UNICEF Kuzey Gazze de devam e- den ola anüstü iddetten dolay son derece kayg l d r. 1 Kas m dan bu yana 14 ü çocuk, 68 Filistinli öldürülmü tür. ntifadan n 2000 y l nda ortaya ç kmas ndan bu yana, bugünkü bom- Dünya G da Günü ve Yetersiz Beslenen Çocuklar Dünya G da Gününde, UNICEF, dikkatleri yetersiz beslenen çocuklar konusuna çekti. Rakamlara göre her y l 10 milyon çocuk hayat n kaybetmekte ve bu ölümlerin %50 sinde beslenme yetersizli inin pay vard r. BM G da Tar m Te kilat n n Dünya G da Günü münasebetiyle düzenledi i toplant da konu an UNICEF Genel Direktörü Ann M. Veneman, Geli mekte olan ülkelerde be ya alt ndaki çocuklar n yüzde ikiye yak n, ba ka bir deyi le, 13 milyon kadar akut beslenme yetersizli inden muzdarip. Üstelik bu çocuklar n ishal ve zatürre gibi hastal klar yüzünden hayatlar n UNICEF, Swahili de HIV den korunma amaçl online bir oyun ba lat yor! UNICEF, ilk interaktif program n online bir oyunla Swahili de ba latt. Oyun Swahili diline çevrildi i için Do u Afrikal gençler kolayca yararlanabilecekler. Bu online oyun, çocuklar n HIV den korunmak için neler yapmalar gerekti ini ö retiyor. Oyunun ad Ungefanyaje ya da Siz Olsayd n z Ne Yapard n z. li kilerle ilgili bir dizi senaryo yoluyla HIV den korunman n ve test yapt rman n önemi vurgulan yor. HIV-AIDS den korunmay bilmek hastal n yay lmas n yar yar ya azalt r ancak gençlerin yüzde 80 i bard manda ölen çocuklar ve geçen yedi gündeki can kay plar yla, Filistinli çocuklar n ölümlerinin giderek korkunç biçimde artt görülmektedir. Bu y l imdiye kadar 113 çocuk öldürülmü tür. Bu 2005 e k yasla iki mislinden fazla çocuk ölümü demektir. Nüfusun yar s ndan fazlas n olu turan çocuklar ve ergenler, daha sonra kal c etkileri olabilecek korkutucu bir ku atma içindeler. Aile üyelerinin öldürülmesine, topluluklar n n tamamen mahvolmas na tan k olmaktalar. Ço u zaman yiyeceksiz, içeceksiz ve elektriksiz, evlerine kapanm lard r. Okullar na gidemiyorlar, sa l k mersoka a ç k p oynayam yorlar. kezlerine gidemiyorlar ve tabiî ki Ya ad klar çevre ne olursa olsun, her çocu un korunmas gereken haklar vard r. Sivillerin korunmas, uluslarluktur. aras insanî hukuka göre, bir zorunlu- kaybetme riski iyi beslenen çocuklara göre çok daha yüksek, demi tir. Bu rakamlar çok üzücü olabilir, ama erken te his ve yeni teknoloji sayesinde uygun tedavi, yüksek enerji veren vitamin ve mineral katk l yiyecekler çocuklar n iyile mesini sa l yor. Tedavinin yan s ra beslenme yetersizli ini önleyici tedbirler al nmal d r. Bunun için kaliteli g dalara eri imin sa lanmas, annelerin e itiminin, ilk 6 ayda bebeklerin anne sütüyle beslenmesinin önemini vurgulayan faaliyetlerin ve 6-24 ayl k bebekler için sa l kl beslenme uygulamalar n n te vik edilmesi gereklidir. hâlâ bu virüsten nas l korunacaklar n bilmiyorlar. Gençli in Sesi Koordinatörü Amber Oliver, tahminlere göre HIV virüsü kapm 15 ya n alt ndaki 2.3 milyon çocu un 2 milyonunun Afrika n n A a Sahra bölgesinde bulundu unu söylemi tir. El Salvador da Shakira yla Bar Kampanyas 2003 y l nda UNICEF yi Niyet Elçisi ilan edilen Shakira Mebarek El Salvador daki iddetle mücadeleyi desteklemek için ba lat lan kay ts z kalmayarak bir fark yarat n kampanyas na kat lm t r. Bu kampanya çocuklarla ilgili kurumlar n ve di er ortaklar n Birle mi Milletler Genel Sekreteri nin bölgede sürdürece i Çocuklara Uygulanan iddete Kar Çal ma ile ilgili haz rl klar n n bir parças d r. Ünlü ark c 8000 çocuk ve ergenle sosyal iddetin yo un oldu u El Salvador da Bar için Yürüyü e kat lm t r. Shakira konu mas nda çocuklar iddetten koruman n en etkin yolunun e itim oldu unu ve okullar n rolünün önemini vurgulam t r. Kampanya aç l na 6000 ö renci, 2300 izci, hükümet yetkilileri, BM ve STK temsilcileri kat lm lard r. Çocuklar çin Geli me: Su ve Sanitasyon Raporu UNICEF, raporda Biny l Kalk nma Hede erinden biri olarak belirtilen 2015 y l na kadar geli kin sanitasyon ve su temin hizmetlerine kavu mas istenen insan say s ile ilgili geli meler irdelendi. Raporun bas na tan t lmas nda konu an UNICEF Genel Direktörü Ann M. Veneman, Su temin ve sanitasyon hizmetlerinden yararlanan dünya nüher y l tahminen 1.5 milyon çocuk fusunun y llar aras nda %78 den % 83 e yükselmi olmas önemli bir geli medir. Ancak ishal nedeniyle (günde 5,000 çocuk) hayat n kaybetmektedir. Buna, temel sanitasyon ve temiz su hizmetlerinin yetersiz olmas neden olmaktad r, dedi. Rapordan baz notlar:. Halen 18 ya alt ndaki 425 milyon çocuk temiz su, 980 milyon çocuk ise sanitasyon hizmetlerinden yoksun.. Su ve sanitasyon hizmetlerinin yoksunlu undan kaynaklanan hastal klar çocuklar n okula devam n ve akademik ba ar lar n etkilemektedir.. Sanitasyon hizmetlerini artt rma çok zor, Güney Asya da her 3 ki iden 2 si sanitasyon hizmetlerinden yoksun. Ayr nt l bilgi için bak n z: Progress for Children:A Report Card on Water & Sanitation Çocuklara Uygulanan iddet : Küresel Ara t rma Raporu BM Genel Sekreteri Ko Annan, 2003 y l ndan beri Prof.P.S.Pinheiro önderli inde küresel düzeyde yürütülen Çocuklara Uygulanan iddet adl ara t rman n raporunu tan tt. Dünyada ilk kez yap lan bu ara t rmada gerçek durumun haritas n n ç kar lmas ve iddeti durdurmak için gerekenlerin yap lmas amaçland. Rapor binlerce yeti kin, genç ve çocu un katk lar yla, dan malar, anketler ve çal taylar sonucunda olu tu. Raporun, tüm çocuklar n korunmas na yönelik mevzuat, politika ve programlar n iyile tirilmesine öncülük etmesi beklenmektedir. Ayr nt l bilgi için bak n z: An End To Violence Against Children UNICEF Evi (Bülten) Yayın Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : UNICEF Türkiye Milli Komitesi Derneği Adına Alanur Olalı Sahibi ve Yaz leri Müdürü: Alanor Olal Yaz ma Adresi: Editör : Zühal Orhun Editör: Tasarım Zühal Orhun : Özgür Abacı UNICEF Türkiye Milli Komitesi Tasar m: Yayın İdare Özgür Merkezi Abac Adresi : UNICEF Türkiye Bilkent Milli Üniversitesi, Komitesi, Bilkent Bilkent Üniversitesi Ankara Merkez Bas ld Yer: Meteksan A.. Kampüsü, 2. Cad. 3. Sokak, Bilkent / Ankara Basım : Meteksan A.Ş. - Bilkent 6. Cad. No.3 Beytepe / Ankara Yayın Türü : Yerel süreli yayın Unicef Evi Aral k 2006 Unicef Türkiye Milli Komitesi nin 6 ayl k yay n d r. Basım Tarihi / Yeri : , Ankara

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA Bu Say da KAPAK De iflen rol 3-6 UNICEF Temsilcisi Eddie McLoughney, Türkiye de görev yapt alt y l içinde UNICEF in çocuk sa l ve e itim alan ndaki ilerlemelere katk da bulundu una inan yor. Bununla birlikte,

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken Önsöz Y l:49 Say :572 OCAK 2010 Sahibi Türk Standardlar Enstitüsü Ad na Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yay n Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yaz leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yay na Haz rlayanlar O. Murat PERÇ

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 09-10 HAZ RAN 2012 / 07-08 HAZ RAN 2014 13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 1 Ç NDEK LER GENEL BA KAN TANSEL ÇÖLA AN IN SESLEN YAZISI.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURUCU ÜYELER.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz,

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz, NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir Say : 38 Temmuz - A ustos - Eylül 2009 nsan Hak ve Hürriyetleri nsani Yard m Vakf ad na sahibi F. Bülent YILDIRIM Genel Yay n Yönetmeni Ali Ensar KILIÇO LU Editör

Detaylı

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü ORGAN ZE SANAY GAZETES OCAK 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Editör Selin

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Kapak Foto raf 1997 PhotoDisc, Inc

Kapak Foto raf 1997 PhotoDisc, Inc Kapak Foto raf 1997 PhotoDisc, Inc nsan Haklar ve Siz ESK SOVYETLER B RL Ê DEVLETLER VE ORTA AVRUPA DAK YARGIÇLAR, SAVCILAR, POL S GÖREVL LER, AVUKATLAR, NSAN HAKLARI ÖRGÜTLER, VATANDA LAR VE MEDYA Ç N

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma A M E R K A D A Müslümanlar n Ya am çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma Ç NDEK LER A LE YA AMI Birliktelik Görüntüleri.................................. 2 Amerika da slam geleneklerinin merkezinde aile yer

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı