2CO RAF B LG S STEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2CO RAF B LG S STEMLER"

Transkript

1 2CO RAF B LG S STEMLER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Haritalar ile ilgili genel kavramlar tan yabilecek; Türkiye de kullan lan belli bafll datumlar hakk nda bilgi sahibi olabilecek; Datum ve koordinat dönüflümleri hakk nda bilgi sahibi olabilecek; Co rafi konumland rma hakk nda bilgi sahibi olabilecek; bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Harita Bilgisi Dünyan n fiekli Datum Koordinat Dönüflümü Koordinatland rma Affine Dönüflümü çindekiler Co rafi Bilgi Sistemleri Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler G R fi HAR TALAR LE LG L GENEL KAVRAMLAR DÜNYANIN fiekl NE L fik N KAVRAMLAR GEODEZ K DATUM TÜRK YE DE KULLANILAN BELL BAfiLI DATUMLAR DATUM VE KOORD NAT DÖNÜfiÜMLER CO RAF KOORD NATLANDIRMA

2 Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler G R fi Co rafi Bilgi Sistemler (CBS), yeryüzünde bir koordinata sahip (konuma dayal ) her türlü veriyi toplamaya, depolamaya ve analiz yapmaya yarayan bu özelli i ile konuma dayal her türlü fiziksel, planlama ve yönetim iflinde karar vermeyi h zland ran, etkin ve do ru sonuçlara ulafl lmas n sa layan bilgisayar tabanl bir sistemdir. CBS, co rafi nesnelere ait konumsal olmayan verilerin yan nda konumsal olan verileri de içerdi i için di er bilgi sistemlerinden farkl d r. Koordinatlar tüm co rafi nesnelerin temelini oluflturmaktad r. Bu aç dan CBS yi etkin bir flekilde kullanmak için koordinat sistemlerinin nas l kullan ld n ve nas l bir matematiksel temele oturdu unun bilinmesi gerekmektedir. CBS projelerinde en önemli ve maliyetli ifllemlerden biri projeye altl k olacak verilerin ve haritalar n elde edilmesidir. Bu verilerin do ru ve etkin bir flekilde kullanabilmek için, arazi ölçüm iflleminden kullan ma haz r hale gelene kadar olan tüm aflamalar bilmek gerekmektedir. Böyle bir ifllemin en bafl nda elde edilen veya üretilen verinin harita bilgisinin iyi bir flekilde bilinmesi ile mümkün olacakt r. Bundan dolay, bir CBS projesine bafllamadan önce, elde edilen haritalar veya verilerin hangi koordinat sisteminde topland, hangi projeksiyon sistemi kullan ld - ve harita oluflturulurken ne tür parametrelerin kullan ld gibi sorular n net bir flekilde bilinmesi ve bu bilgiler fl nda projeye bafllanmas gerekmektedir. Bu bölümde CBS yaz l mlar na altl k olan haritalar n daha verimli kullan labilmesi için haritalarla ilgili genel kavramlar, dünyan n flekline iliflkin kavramlar, geodezik datum, Türkiye de kullan lan belli bafll datumlar, datum ve koordinat dönüflümleri, co rafi koordinatland rma hakk nda bilgiler verilecektir. HAR TALARLA LG L GENEL KAVRAMLAR Harita Yeryüzünün bir parças n n ya da tamam n n gökyüzünden kuflbak fl görünümünün matematik yöntemlerle küçülterek ve üzerine özel iflaretler koyarak iki boyutlu bir düzlem üzerine çizilmifl haline harita denir. Haritalar; mekânsal verilerin görsellefltirilmesinde kullan lan en önemli araçlardand r.

3 52 Co rafi Bilgi Sistemleri S ORU Ölçek Haritalar, yeryüzü üzerindeki nesnelere ait bilgileri belirli matematik kuralar ile gösterirler. Matematik kurallar n en önemlisi haritalar n ölçe idir. Harita ölçe i; harita üzerinde bulunan iki nokta aras ndaki uzunlu un gerçek dünyada bu iki nokta aras ndaki uzunlu a oran ile ifade edilir. Ölçek ifadesi Ölçek = haritadaki uzunluk (s) / gerçek uzunluk (S) fleklinde formüle edilmektedir. Haritalarda SIRA ölçek S ZDE 1:M fleklinde haritalar n alt k sm nda gösterilir. M; ölçek faktörü olarak isimlendirilir. Ölçek faktörü, haritas çizilen alan n kaç defa küçültüldü- ünü gösterir. Örne in 1/ ölçe indeki bir haritada yeryüzü üzerinde birim uzunlu undaki bir nesne haritada 1 birim olarak gösterildi ini belirtir veya yeryüzü üzerindeki uzunluklar harita üzerine defa küçültülerek aktar ld - n ifade eder. Ölçek haritalar n alt k sm nda 1:M fleklinde gösterilir. M ölçek faktörü haritas oluflturulan alan n hangi oranda küçültüldü ünü ifade etmektedir. Harita Anahtar (lejant) Yeryüzündeki nesneler harita üzerinde sembollerle ifade edilir. Bu sembollerin ne AMAÇLARIMIZ anlama geldi i haritalar n kenarlar nda gösterilir. Sembollerin ve aç klamalar n n AMAÇLARIMIZ bulundu u bu k sma harita anahtar (lejant) ad verilir bir baflka deyiflle harita anahtar, haritalarda kullan lan iflaret ve renklerin ne anlama geldi ini gösteren K T A P tablolard r. Harita içerisindeki nesneleri anlaya bilmek için, harita kullan c s n n bu nesneleri gösteren simgeleri yani harita anahtar tablosunu iyi flekilde anlam fl olmas gerekir. Harita anahtar n (lejant) bilmeden harita okumas yap lamaz. Dolay s ile elimizdeki haritan n hiçbir bilgisini alamay z. Bunu önlemek için öncelikle harita anahtar n (lejant) iyi SIRA S ZDE bilip haritaya SIRA o gözle S ZDEbakmam z haritan n okunmas ve bilgi üretilmesi aç s ndan son derece önemlidir. Aksi takdirde bizlere çok de erli bilgiler veren haritadan yararlanamam fl veya yanl fl bilgilere sahip olmufl oluruz. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Kuzey oku Haritalar her zaman kuzey yönü referans al narak çizilir. Haritalarda kuzey yönü genellikle kuzey oku ile gösterilir. Kuzey oku haritalar n sa üst köflesine yerlefltirilir. Haritalarda kullan lan bu kuzey yönüne harita kuzeyi veya grid kuzeyi ad verilir. Pafta Birleflerek tam bir bütün oluflturan haritalar n her birine pafta denir. Bir pafta flekil aç s ndan 3 önemli ö eye sahiptir. Bunlar pafta resim alan, pafta çerçevesi ve pafta kenar d r. Paftalar, bilgileri pafta a, pafta içeri i ve pafta kenar bilgileri sayesinde iletir (fiekil 2.1). fiekil 2.1 de genellikle bir harita bulunmas gereken bilgiler ve harita simgelerinin bulunmas gereken yerler gösterilmektedir.

4 2. Ünite -Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler 53 fiekil 2.1 Pafta üzerinde yer alan bilgiler Afla da pafta üzerinde yer alan bilgiler hakk nda k sa bilgiler verilecektir. a. Pafta Resim Alan : Pafta resim alan, haritalanacak alan n yer ald bölümdür. Bu k s m paftan n esas n oluflturan bölümdür. Pafta resim alan nda çizim olarak verilen flekil ve iflaretler yer al r. Pafta resim alan haritan n ana k sm n oluflturur. b. Pafta Çerçevesi: Pafta çerçevesi, harita yüzünü çerçeveleyen ve genelde bir koordinat sistemine göre çizilen k s md r. Pafta çerçevesi, iç çerçeve çizgisi ve d fl çerçeve çizgisi ile bu çizgiler aras nda kalan bölümü kapsar. Bu bölüm kitabe olarak da adland r l r. Çerçeve üzerinde paftan n grid koordinatlar, co rafi koordinatlar, belirli noktalardan yerleflim yerlerine uzakl klar ve komflu pafta isimleri gösterilir. c. Pafta Kenar : Pafta kenar, pafta resim alan ve pafta çerçevesi d fl nda kalan ve üzerine paftan n kullan m ile ilgili bilgileri bulunduran aland r. d. Pafta Kenar Bilgileri: Kenar bilgiler, haritada verilen bilgilerin önemli bir parças olup verilen ayr nt lar n tam olarak anlafl lmas ve kullan lmas ndaki esas bilgileri kapsar. Kullan c, ilgili harita serisini tan m yorsa haritadaki ayr nt lar de erlendiremez. Bunun için öncelikle harita kenar bilgilerinin incelenmesi ve ö renilmesi gerekir. Paftalar üzerinde bulunan belli bafll kenar

5 54 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 2.2 bilgileri yukar daki fiekil 2.1 de rakamlarla gösterilmifltir. Bu rakamlar n aç klamas afla daki flekildedir. 1. fiekil 2.1 de 1 olarak belirtilen ve fiekil 2.2 de büyütülmüfl olarak gösterilen pafta kenar bilgisi, pahta anahtar olarak adland r l r ve paftan n sa k sm nda yer al r. Paftadaki tüm k saltma, flekil ve çizimlerin aç klamas Türkçe ve ngilizce olarak pafta anahtar nda yer al r. Bu k s m paftalar üzerinde özel iflaretler olarak adland r l r. Pafta anahtar fiekil fiekil 2.1 de 2 olarak belirtilen ve fiekil 2.3 de büyütülmüfl olarak gösterilen pafta kenar bilgisinde, paftan n bulundu u grid bölgesi iflareti (paftan n hangi girid bölgesinde oldu unu) ve referans bilgileri Türkçe ve ngilizce olarak bulunur. Pafta kenar bilgileri 3. fiekil 2.1 de 3 olarak belirtilen ve fiekil 2.4 de büyütülmüfl olarak gösterilen pafta alt kenar bilgisinde paftan n kesir ölçe i ve çizgisel (grafik) ölçe i yer al r. Ölçe in alt k sm nda münhaniler (efl yükselti e rileri) aras ndaki mesafelerin kaç metre oldu u ve onun alt nda paftan n hangi projeksiyona göre iz düflürülerek üretildi i belirtilir. Ayr ca paftada düz

6 2. Ünite -Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler 55 koordinatlarda ve rak m (yükseklik) için kullan lan datumlar n bafllang ç noktas olarak neresinin al nd gösterilir. Bunun d fl nda paftada siyah ve mavi rakamlarla gösterilen grid koordinatlar n n hangi dilimlere ait koordinatlar oldu unu aç klayan bilgiler yer al r. Siyah rakamla yaz lan grid koordinatlar paftan n üretildi i dilim koordinatlar n, mavi rakamla yaz lan grid koordinatlar komflu dilime göre olan koordinatlar yaz l r. fiekil 2.4 Pafta alt kenar bilgileri 4. fiekil 2.1 de 4 olarak belirtilen ve fiekil 2.5 te büyütülmüfl olarak gösterilen pafta alt kenar bilgisinde paftan n komflu paftalar n n hangilerinin oldu u, paftan n seri numaras, pafta ad kim taraf ndan üretildi i, üretim tarihi ve pafta derlemesi yani üretilmesi için kullan lan altl klar belirtilir. fiekil 2.5 Pafta alt kenar bilgileri 5. fiekil 2.1 de 5 olarak tan mlanan ve fiekil 2.6 da büyütülmüfl olarak gösterilen pafta kenar bilgisinde paftan n kuzeyi yani co rafik kuzey ve manyetik kuzey gösterilir. Bu iki kuzey aras ndaki denklinasyon(sapma) aç - s verilir. Ayr ca pafta kullan larak manyetik kuzey hatt n n nas l bulunaca bu k s mda detayl olarak anlat l r.

7 56 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 2.6 Pafta alt kenar bilgileri 6. fiekil 2.1 de 6 olarak belirtilen pafta kenar bilgisi pafta ad n temsil eder. Pafta ad paftan n en üst orta yerine yaz l r. e. Pafta A : Pafta a, pafta resim alan n grid a ile kaplayan, enlem ve boylam çizgilerinin oluflturdu u a d r. f. Pafta içeri i: Pafta resim alan içerisine çizilen yeryüzüne ait her türlü nesne paftan n içeri ini oluflturmaktad r. DÜNYANIN fiekl NE L fik N KAVRAMLAR Dünya, üzerinde bulunan topografik yap ve kendi ekseni etraf ndaki eksantrik hareketinden dolay, düzgün bir geometriye sahip de ildir. Kutuplardan bas k ve ekvatorlarda geniflleyen bir yüzeye sahip olan dünyan n fleklini tan mlamak için farkl modeller kullan lmaktad r. Dünya üzerindeki topografik yap dikkate al nmazsa, dünyan n fleklini tan mlayacak bir matematiksel modelin oluflturulmas kolayd r. Ancak; dünya üzerinde yap lacak çal flmalarda do ru sonuçlara ulaflabilmek

8 2. Ünite -Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler 57 için, dünyay tan mlayacak modellerde topografyan n da dikkate al nmas gerekmektedir. Yer bilimciler taraf ndan yap lan çal flmalar sonucunda dünya için kullan labilir matematiksel modeller gelifltirilmifltir. Bunlar dünyan n geoid modeli, dünyan n elipsoid modeli ve küremsi modeli (sheroid modeli) dir. Geoid Model Dünyan n geoid modeli, her yerde yerçekimi do rultusuna dik bir yüzey flekli olarak verilir. Yer çekimi do rultusuna her yerde dik olan yüzeyler, efl potansiyel yüzeyler olarak adland r l r. Yer çekimi kuvveti ve do rultusu dünyan n kabuk ve katmanlar n n yo unlu unun düzensizli inden etkilenir. Bundan dolay efl potansiyel yüzeylerde düzensizlikler söz konusu olur. Denizlerin hareketsiz ve yer çekimi do rultusuna dik oldu u var say ld nda ortalama deniz seviyesi en iyi efl potansiyel yüzey olarak tan mlan r. Dünyan n en do ru flekli olarak bilinen geoid, ortalama deniz seviyesi ile en iyi örtüflen efl potansiyel yüzey olarak kabul edilir. Ortalama deniz seviyesi ile geoid aras nda bir iliflki olmas na ra men, ikisi de ayn özelli i sahip de ildir. Deniz yüzeyi, dünya çap nda düflünüldü ünde, s cakl k de iflimi, ak nt lar ve sürtünme gibi birçok fiziksel nedenlerden dolay de iflmektir. Bu fiziksel etkiler yok edilemedi i için ortalama deniz seviyesi, geoidden yaklafl k 1-2 metre aras bir sapma gösterir. Geoidi, yerçekimi kuvvetine ba l olarak belirlendi i için tamamen düz bir yüzeye sahip de ildir. Dünyan n baz bölümleri di er bölümlerine göre daha girintili ç k nt l oldu undan dolay, yer çekimi yönü ve büyüklü ü dünyan n her noktas nda ayn de ere sahip de ildir (fiekil 2.7). Bu yüzden dünyan n geoid modeli de girintili ve ç k nt l bir görünüme sahiptir. fiekil 2.7 Dünyan n geoid modeli Dünya girintili ve ç k nt l bir yap ya sahip oldu undan dolay, yer çekiminin yönü ve büyüklü ü de iflmektedir. Buna ba l olarak da geodin flekli de düz bir yap ya sahip de ildir. fiekil 2.7 de görüldü ü gibi geometrik olarak düzgün bir flekle sahip olmayan yerin geoid modelinin matematiksel olarak ifade edilmesi de oldukça güç bir ifltir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

9 58 Co rafi Bilgi Sistemleri D KKAT Yeryüzü üzerinde konum belirlemek için seçilen modellin matematiksel olarak kolay tan mlanabilen bir modeller olmas gerekir. Oysa yerin geoid modeli sahip oldu u girintili ç k nt l yap dan dolay matematiksel olarak kolay tan mlanabilen ve bilen bir yüzeye sahip de ildir. Geoidin bu özelli inden dolay genellikle referans yüzey olarak S ORU geoid kullan lmaz. Geoid karmafl k bir yap ya sahip oldu undan dolay matematiksel olarak tan mlanmas zordur. Bundan dolay matematiksel modellerde genellikle geoid modeli referans yüzey olarak kullan lmaz. Elipsoid Model AMAÇLARIMIZ Dünyan n fleklini en iyi temsil eden model geoid model olmas na ra men, matematiksel olarak tan mlanmalar n n güç olmas ndan dolay konum belirleme ifllemlerin- AMAÇLARIMIZ de referans yüzey olarak kullan lamazlar. Buna karfl l k bilim adamlar geoide en yak n referans K Tyüzeyi A P olarak dünyan n fleklini elipsoid model olarak tan mlam flt r. Dikkat: Dünyay en iyi temsil eden model geoid modelidir, ancak matematiksel olarak ifadesi daha kolay olan elipsoid model genellikle referans yüzey olarak kullan lmaktad r. Elipsoid yüzeyi, bir elipsin küçük ekseni etraf nda döndürülmesi ile elde edilir. Elipsoidi oluflturan elipsin iki karakteristik özelli i vard r. Bunlardan birincisi ekvatoral yönde olan büyük eksen yar çap, di eri ise kutupsal yönde olan küçük eksen yar çap d r. Dünyay temsil eden elipsoit için büyük eksen yar çap her zaman küçük eksen yar çap ndan büyüktür (fiekil 2.8). fiekil 2.8 de; b küçük eksen yar - çap n, a büyük eksen yar çap göstermektedir. fiekil 2.8 Elipsoidi büyük eksen ve küçük eksen yar çaplar Bir bölge için harita üretilece i zaman seçilecek referans elipsoid, haritas üretilecek alandaki geoid yap s na en uygun elipsoid modeli olarak seçilmesi gereklidir. Baflka bir ifade yerin flekline en uygun yüzey olarak tan mlanan geodin üzerinde hesap yapma ifllemi zor oldu u için geoid yerine referans yüzey seçilecek elipsoidin haritas yap lacak alan geoid ile en iyi örtüflen yüzey olas gerekir (fiekil 2.9).

10 2. Ünite -Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler 59 fiekil 2.9 Geoide uygun referans elipsoidin seçilmesi Dünyada geçmiflten günümüze kadar farkl bölgelerde o bölgenin flartlar na uygun olarak farkl elipsoidler oluflturulmufltur. Tablo 2.1 de baz elipsoidler ve bunlara ait parametreler ve kullan ld klar alanlar verilmifltir. Ellipsoid Y l Ekvatoral Yar çap(a) Kutupsal Yar çap(b) Bas kl k Faktörü(f) Kullan c lar Airy , ,90 1/299,32 ngiltere Bessel , ,00 1/299,15 Merkezi Avrupa, fiili, Endonezya Clarke , ,80 1/294,98 Kuzey Amerika, Filipinler Clarke , ,90 1/293,46 Afrika n n büyük bölümü, Fransa nternational , ,90 1/297,00 Dünyan n büyük bölümü Australian , ,7 1/298,25 Avustralya WGS , ,50 1/298,26 NASA, Amerika Birleflik Devletleri Savunma Bölümü GRS , ,30 1/298,00 Dünya Çap nda WGS , ,30 1/298,00 Tablo 2.1 Yeryüzünde referans olarak kullan lan baz elipsoidler ve onlara iliflkin parametreler Küremsi modeli (Spheroid modeli) Küçük bir bölgenin büyük ölçekli haritas yap lacaksa üzerinde yaflad m z yeryuvar n n biçimini düzlem olarak kabul etmek yeterlidir. Burada küçük bölge kavram ile alan 50 kilometrekareden küçük bölgeler anlafl lmaktad r. Buna karfl n ölçek büyükte olsa haritas ayr ayr paftalar halinde yap lacak bölge 50 kilometrekareden büyük ise gerekli haritac l k hesaplar nda yerin biçiminin tan mlanm fl bir elipsoit olarak al nmas zorunlulu u vard r. Yani, bu tür haritac l k çal flmalar nda yeryüzünde yap lan uzunluk ve aç ölçmelerinin bu elipsoit yüzeyinde yap ld kabul edilir. Buna karfl n büyük bölgelerin küçük ölçekli haritalar yap - lacaksa yerin biçiminin elipsoide göre geometrisi daha kolay olan küre veya küremsi olarak al nmas ve haritan n ortaya ç kmas için yap lan hesaplar n buna göre yürütülmesi yeterlidir. Her iki ekseni de eflit olan elipsid yüzeyine dünyan n küremsi modeli denilmektedir.

11 60 Co rafi Bilgi Sistemleri Büyük alanlarda küçük ölçekli çal flmalar yap laca zaman dünyan n flekli hesap kolayl klar aç s ndan küremsi (küre) olarak al nabilir. Ancak detayl haritalarda yani büyük ölçekli haritalarda, dünyan n flekli haritas yap lacak alana uygun elipsoid olarak al nmal d r. GEODEZ K DATUM AMAÇLARIMIZ Haritalar n üretilmesinde alan n büyüklü üne göre bir referans yüzey seçilir. Çok AMAÇLARIMIZ büyük alanlar için bu referans yüzey bir elipsoiddir. Ancak seçilen bir referans yüzey, yeryüzü üzerindeki bir noktan n konumunun belirlenmesi için yeterli de ildir. Çünkü yeryüzündeki nesnelerin konumlar n seçilen referans yüzeyine göre tan mlamak için referans yüzey ile geoid aras ndaki mekânsal iliflkinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç Geodezi Datum kavaram ile karfl lanmaktad r. Datum hesaplamalarda referans olarak kabul edilen yüzeyler için temel bilgi veya bafllang ç yüzeyi ile ilgili de iflmez (sabit) bilgiler olarak tan mlan r. Geodezik datum ise; üzerinde hesaplamalar n yap labilmesi için matematiksel olarak tan ml yüzey olarak kabul edilen ve referans elipsoidinin konumunu belirleyen parametre bilgileri olarak tan mlan r. Datum parametre bilgileri, ayn zamanda koor- dinat sistemini de tan mlamaktad r. Dünya üzerindeki noktalar n yeryüzündeki konumlar n n tam olarak belirlenebilmesi için; önce geodezik datumun, datum parametre bilgileri ile belirlenmifl olmas gerekir. Datum parametreleri referans seçilen elipsoidin bafllang ç noktas n ve boyutlar n tan mlar. Datum parametreleri belirlenen referans elipsoidin bafllang ç noktas na ba l olarak, yeryüzündeki di er noktalar n konumlar belirlenir. Dikkat: Tan mlanan her datum bir koordinat sistemini tan mlamaktad r. Örne- in ED50 datumu, WGS84 datumu, ITRF datumu gibi kavramlar yerin flekli için seçilen referans yüzeyler için bir koordinat sistemi tan mlamaktad r. Çünkü datumlar referans yüzeylerin bafllang ç noktalar n ve boyutlar n tan mlar. Datumlar kullan m alanlar na göre küresel, bölgesel ve mahalli olmak üzere üçe ayr l rlar. Küresel Datumlar Küresel datumlar temel anlamda orijin noktas (bafllang ç noktas ) yerin merkezi olan, flekil ve boyut olarak geoidi en iyi tan mlayan ellipsoid datumlar d r. Bafllang ç noktas yer kürenin merkezi olan datumlar yer merkezli (geocentric) datumlar olarak adland r l r. Yer merkezli datum parametreleri ile oluflturulan elipsoidler uydu referans sistemlerini oluflturmaktad r. Uydu jeodezisinin geliflmesi ile yer merkezli datum parametrelerine ba l olarak tan mlanan ellipsoidler vard r. Bunlardan en yayg n olan World Geodetic System 1984 (WGS84) ve ITRF(International Terratrial Referance Frame) datumlar d r. Bu datumlar dünya çap nda referans al nan sistemlerdir. Bölgesel ve Mahalli Datumlar Bölgesel ve mahalli datumlar bölgesel ve mahalli alanlarda geoid yüzeyi ile en iyi çak flan elipsoide göre düzenlenmektedir. Belirlenen elipsoid üzerinde seçilen bir bafllang ç noktas dünya yüzeyi üzerindeki özel bir nokta ile efllefltirilir. Bu nokta datumun orijin noktas olarak adland r l r. Orijin noktas n n koordinatlar sabittir ve di er noktalar n koordinatlar orijin noktas na göre hesaplan r. Bölgesel ve mahalli datumlar n orijin noktalar dünya üzerinde seçilen herhangi bir özel nokta oldu u için merkezleri yer merkezli elipsoidin merkezinden farkl bir yerdedir (fiekil 2.10).

12 2. Ünite -Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler 61 fiekil 2.10 Bölgesel Datum ve yer merkezli WGS84 datumu Datumlar türlerine göre yatay datum ve düfley datum olmak üzere ikiye ayr l r. Yatay datum seçilen referans yüzey için gerekli datum parametrelerini yani referans datumun bafllang ç noktas n ve boyutlar n belirleyen datumlard r. Yeryüzündeki di er noktalar n konumlar bu seçilen referans yüzey üzerinde bafllang ç noktas na göre hesaplan r. Düfley datumlar yükseklikler için referans al nan bafllang ç yüzeyini tan mlar. TÜRK YEDE KULLANILAN BELL BAfiLI DATUMLAR Datum, yeryüzünün ölçülmesi için referans seçilen yüzeyleri tan mlayan, bu yüzeylerin bafllang ç noktalar n ve boyutlar n belirleyen matematik modellerdir. Ülkemizde kullan lan ve referans al nan üç temel datum vard r. Bunlar; ED50 (European Datumu 50), WGS84 (World Geodetic System 84) ve ITRF (International Terrestrial Referans Frame) sistemi taraf ndan kullan lan GRS80 datumlar d r. ED50 Datumu ED50 datumu, ikinci dünya savafl ndan sonra güvenli olarak s n r haritalar yapmak için bat Avrupa ülkelerine uygun olarak gelifltirilmifltir. ED50 datumunda referans elipsoidi olarak uluslararas (international) elipsoidi al nm flt r. Referans sisteminin bafllang ç meridyeni Greenwich meridyenidir ve büyük eksen yar çap a= m; küçük eksen yar çap b= ,9461; elipsoid bas kl f=1/297 olarak belirlenmifltir. ED50 datumunda referans al nan uluslar aras elipsoidi ile yerin a rl k merkezi aras nda birkaç yüz metreye varan bir farkl l k vard r. Ülkemizde 2001 y l na kadar Harita Genel Komutanl taraf ndan üretilen askeri ve sivil amaçl 1/25000, 1/50000 ve 1/ ölçekli topografik haritalar ED 50 koordinat sistemine (datum) göre üretilmifltir. Türkiye de meydana gelen büyük depremler nedeniyle ED50 ölçüm ifllerinde istenilen do rulu u sa layamaz konum gelmifltir. Bunun yan nda uydulara ba l ölçüm yöntemlerindeki ve GPS (Global Positioning Systems: küresel konum belirleme sistemleri) teknolojilerindeki geliflmeler, 2002 y l ndan sonra ülkemiz için üretilecek 1/25000, 1/50000 ve 1/ ölçekli topografik haritalarda WGS84 sisteminin kullan lmas karar al nm flt r. GPS (Global Positioning System; Küresel Konumlama Sistemi), düzenli olarak kodlanm fl bilgi yollayan bir uydu a d r ve uydularla aras ndaki mesafeyi ölçerek Dünya üzerindeki herhangi bir noktan n kesin yeri tespit etmeyi sa layan sistemlerdir. Harita Genel Komutanl, Milli Savunma Bakanl Müsteflarl na ba l bir kurumdur. Asli görevi yurt savunmas için gerekli tüm harita ve planlar n yap lmas olan askeri bir birimdir.

13 62 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 2.11 WGS84 Sistemi WGS84 sistemi ABD savunma bakanl taraf ndan, GPS ölçümlerinde kullan lmak üzere gelifltirilen yer merkezli ve dünya çap nda kullan labilen bir sistemdir. WGS84 sisteminin bafllang ç ve eksen bilgileri afla daki gibidir (fiekil 2.11) Z ekseni = Yerin dönme ekseninin kutup noktas ndan geçti i yön X ekseni = Yerin merkezinden bafllayarak bafllang ç meridyeni düzleminin ekvator düzlemini kesti i noktadan geçen do rultu. Y ekseni = Ekvator düzleminde yerin merkezinde bafllayarak X ekseninden itibaren 90 dik olarak ölçülen do rultu. WGS84 sistemi Büyük eksen yar çap = m, küçük eksen yar çap = m, elipsoid bas kl : 1/ WGS84 sisteminin datum parametreleridir. WGS84 sistemini 1994 y l nda yeryüzündeki nesnelerinin konumlar n daha hassas belirleye bilen uluslararas yersel referans a na (International Terrestrial Referans Frame: ITRF) sistemine ba l olarak tekrardan belirlenmeye çal fl lm flt r. Bu ifllem için ITRF91 sistemindeki koordinatlar belli noktalarda GPS ölçümleri yap lm fl ve elde edilen sonuçlar do rultusunda WGS84 sisteminde iyilefltirmeler yap lm flt r. Yap lan bu iyilefltirmeler sonucunda oluflan sistem WGS84 (G730) olarak adland r lm flt r. ITRF Sistemi Uluslar aras Yersel Referans sistemi (ITRF) WGS84 gibi yer merkezli, referans elipsoidi olarak GRS80 elipsoidini kullanan ve dünya çap nda kullan lan bir sistemdir. Bilindi i üzere tabaka hareketlerinden dolay yeryuvar hareketli bir yap ya sahiptir. Her tabaka hareketinden sonra yerkürenin yeniden konumland r lmas gerekmektedir. Uluslararas yersel referans sistemi (ITRF), uluslararas yer dönme ve referans servisi (International Earth Rotate and Referans Service: IERS) taraf ndan oluflturulmufl bir sistemdir. Bu sistemde yeryüzü üzerinde sabit olarak belirlenmifl farkl noktalarda periyodik olarak yap lan jeodezik (çok hassas) ölçümler sonucu yeryuvar nda meydan gelen kay kl klar tespit edilmekte ve buna ba l olarak ITRF sisteminin bafllang ç noktas ve kay kl klar tekrardan belirlenmektedir. Her periyodik ölçüm sonucunda ITRF sistemi yeniden tan mlanmaktad r. Örne in ITRF96 sistemi 1996 y l nda yap lan gözlemler sonucu belirlenen yer hareketlerinden sonra yeryuvar n n yeniden konumland r lmas ile elde edilen datum parametrelerini içermektedir. Bunun yan nda ITRF sisteminde belirli bir zamana ait noktalar n yer

14 2. Ünite -Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler 63 de ifltirme h zlar hesaplanmaktad r. Yer de ifltirme h zlar epok olarak tan mlanmaktad r. ITRF sisteminden elde edilen noktalar n koordinatlar X,Y,Z ve bu noktalara ait h z bileflenleri ile ifade edilmektedir. Ülkemizde ulusal a lar n di er küresel a larla ba lant s n sa lamak için CORS- TR (TUSAGA-Aktif: Aktif Türkiye Ulusal Sabit GPS A ) kurulmufltur. Bu a ada bulunan GPS istasyon noktalar, ITRF96 ve ITRF2005 sistemleri kullanmaktad r. Türkiye de yap lan ölçümler bu a a ba l olarak yap lmaya bafllanm flt r. CORS-TR a nda Türkiye ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyetini içine almak üzere toplam 146 adet sabit GPS istasyonu kurulmufltur. Ülkemizde yap lan GPS ölçümlerine ba l haritalama çal flmalar nda bu a a ba lan larak ölçüm yap lmaktad r. DATUM VE KOORD NAT DÖNÜfiÜMLER Co rafi Bilgi Sistemleri farkl meslek disiplinlerinin üretti i altl k haritalar kullanmaktad r. Farkl kaynaklardan elde edilen verilerin bir arada çal flabilmesi için ortak bir sisteme ihtiyaç vard r. Fakat elde edilen veriler her zaman ayn sistemde olmamaktad r. Bundan dolay farkl koordinat sistemlerinden elde edilen verilerin tek bir sisteme dönüfltürülmesi gerekmektedir. Örne in bir CBS projesi oluflturmak istiyoruz. Projemizi üretece imiz alana ait altl k harita olarak Harita Genel Komutanl taraf ndan üretilen ED50 datumunda üretilen 1/25000 ölçekli topografik haritalar ve GPS (Global Positioning System) cihaz ile WGS84 datumunda üretilen baflka altl k haritalar olsun. Bu farkl datumlarda üretilen haritalar kullanarak projemizi oluflturmak istedi imizde mutlaka iki sistemden birisini di erine dönüfltürmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde ayn alana ait veriler birbirinden çok farkl yerlerde oluflacakt r. Koordinat dönüflümü Koordinat dönüflümleri ayn datumda nesnelerin konumlar na ait koordinatlar n birbiri aras nda dönüflümüdür. Genel olarak bir datum da iki farkl koordinat sistemi tan mlan r. Bunlar co rafi koordinatlar ve kartezyen koordinatlard r. Koordinat dönüflümü bu iki koordinat sistemi aras ndaki dönüflümü ifade eder. Örne in; ED50 datumunda co rafi koordinatlar n yine ayn datumda kartezyen koordinatlar na dönüfltürülmesi ifllemi bir koordinat dönüflümüdür. Co rafi koordinatlardan kartezyen koordinat sistemine döflüm ifllemini gerçeklefltirmek için matematiksel formüller gelifltirilmifltir. Bu formüller günümüzde kullan lan CBS yaz l mlar na entegre edilmifl ve sadece birkaç fonksiyon kullan larak bu tür ifllemler kolayca yap labilmektedir. Datum Dönüflümleri Datum dönüflümleri verilerin üretildi i kaynak datumdan baflka bir datuma dönüfltürülmesi ifllemidir. Örne in CBS yaz l m m zda co rafi koordinatlar ED50 datumunda üretilen bir altl k haritan n WGS84 datumunda co rafi koordinatlar na dönüfltürülmesi ifllemi bir datum dönüflümü ifllemidir. Bu dönüflüm iflleminde harita üretimi için referans al nan elipsoid de iflmifltir. ED50 datumu International elipsoidinin datum parametrelerini kullanmakta WGS84 datumu WGS84 elipsoidinin datum parametrelerini kullanmaktad r. Ayr ca bu iki elipsoidin koordinat eksenleri farkl yerlerdedir. ED50 sisteminin bafllang ç noktas yerin merkezinden yaklafl k iki metre uza nda olmas na karfl l k, WGS84 sisteminin bafllang ç noktas yerin merkezidir. Dolay s yla bir öteleme söz konusudur. Baflka bir fakl laflma ise yeryüzü üzerinde her iki sistemde temsil edilen iki nokta aras ndaki mesafe de iflir ve bundan dolay bir ölçek de iflimi söz konusudur.

15 64 Co rafi Bilgi Sistemleri CBS yaz l mlar na entegre edilmifl programlar yard m ile datum dönüflümleri yap labilmektedir. Ancak arka planda neler oldu unun bilinmesi birçok aç dan önemlidir. Datum dönüflümlerinin yap labilmesi için kaynak datum ve hedef datumda koordinatlar bilinen ortak noktalara ihtiyaç vard r. Çünkü matematiksel ba- nt larla yap lacak olan dönüflüm iflleminde kurulacak denklemlerde bilinmeyen faktörlerin elde edilmesi ancak bu ortak noktalar sayesinde olmaktad r. Örne in yedi parametreli bir dönüflümde yedi tane bilinmeyen vard r. Bu bilinmeyenler ancak en az üç tane her iki sistemde koordinat bilinen nokta varsa çözülebilir. Yedi bilinmeyen için yedi denklem yaz lacakt r. Her iki sistemde bilinen üç nokta kullan larak 9 tane denklem yazmak mümkündür. Çünkü her bir nokta çifti için X, Y, Z koordinat de erleri için 3 ayr denklem yaz l r. Dönüflüm iflleminde kullan lan ortak nokta çiftleri yeryüzünde ayn konumu temsil etmelerine ra men farkl sistemlerde elde edildikleri için koordinatlar farkl d r. Datum dönüflümünde kullan lacak ortak noktalar n da l m ve do ruluk hassasiyeti dönüflüm iflleminin do rulu u aç s ndan en önemli faktörlerdir. Ortak noktalar ne kadar çok ve dönüflüm yap lacak alan en iyi flekilde temsil ediyorsa dönüflüm ifllemi o kadar iyi sonuç verecektir. Koordinat dönüflüm ifllerine kullan lacak ortak noktalar n da l m ve koordinat do rulu- u ne kadar iyi olursa, o kadar do ru bir dönüflüm ifllemi gerçeklefltirmifl oluruz. Dönüflüm iflleminde kartezyen koordinatlar n kullan lmas matematiksel olarak dönüflümün modellenmesi aç s ndan oldukça kolayl k sa lamaktad r. CBS yaz l mlar nda AMAÇLARIMIZ datum dönüflüm iflleminde kartezyen koordinatlar n kullan ld iki AMAÇLARIMIZ yöntem vard r. Bunlar 3 parametreli ve 7 parametreli dönüflüm modelleridir (Helmert -Bursa-Wolf). K T A P Üç Parametreli Dönüflüm Yöntemi Üç parametreli dönüflüm baz GPS al c lar na entegre edilmifltir. Bu aç dan WGS84 sistemindeki koordinatlar mahalli koordinat sistemine dönüfltürmek için kullan l r. Ayr ca birçok standart CBS yaz l m nda bu yöntem vard r. Üç parametreli dönüflüm yönteminde farkl datum eksenlerinin dönüklükleri ve ölçek de iflimi dikkate al nmaz. Sadece koordinat sistemlerinin bafllang ç noktalar aras ndaki kay kl k (öteleme) de erine göre dönüflüm yap l r (fiekil 2.12). X, Y, Z öteleme uzunluklar önceden her iki sistemde belirlenen ortak noktalar aras ndaki ortalama farka göre belirlenir. Lokal (mahalli) bir datumdan, WGS84 datumuna dönüflüm formülü afla daki gibidir. X wgs84 = X' local + X Y wgs84 = Y' local + Y Z wgs84 = Z' local + Z burada; X: X wgs84 ile X'local eksenleri aras ndaki öteleme (kay kl k) Y: Y wgs84 ile Y'local eksenleri aras ndaki öteleme (kay kl k) Z: Z wgs84 ile Z'local eksenleri aras ndaki öteleme (kay kl k) ifade etmektedir

16 2. Ünite -Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler 65 fiekil 2.12 fiekil 2.12 Üç parametreli dönüflüm ED50 datumunda koordinatlar X ED50 = ; Y ED50 = ; ZED50 = olarak verilen bir noktan n, ED50 den WGS84 datumuna öteleme de erleri X= ; Y= ; Z= olarak verilmifltir. Bu noktan n WGS84 sistemindeki koordinat de erleri nedir? Çözüm: X wgs84 = X' ED50 + X X wgs84 = ( ) = Ywgs84 = Y' ED50 + Y Y wgs84 = (-80.24) = Zwgs84 = Z' ED50 + Z Z wgs84 = (-93.45) = olarak hesaplan r. ÖRNEK WGS84 datumunda koordinatlar X wgs84 = ; Y wgs84 = SIRA ; S ZDE Z wgs84 = olarak verilen bir noktan n, WGS84 den ED50 datumuna öteleme de erleri X= ; Y= 80.25; Z= olarak verilmifltir. Bu noktas n n WGS84 sisteminde koordinat de erleri nedir? Üç parametreli dönüflüm, kaynak datum ile hedef datum aras ndaki koordinat eksenlerini birbirine paralel kabul etmektedir. Bundan dolay bu yöntem küçük alanlar içeren dönüflüm ifllemleri için uygulanabilir. Fakat büyük alanlar için eksen dönüklükleri ve ölçek de ifliklikleri dikkate al nmal d r. Büyük alanlardaki ça- l flmalarda kullan fll bir yöntem de ildir. Üç parametreli dönüflümde, dönüklük ve ölçek de ifliklikleri dikkatte al nmad için büyük alanlar n dönüflümlerinde kullan lmas uygun olmaz. Böyle alanlarda AMAÇLARIMIZ yap lan dönü- flümlerde yanl fl sonuçlar ç kabilir. AMAÇLARIMIZ Dönüflüm iflleminin hassasiyeti kullan lan ortak nokta say s K ile T Ado ru P orant l - d r. Ortak noktalar n say s fazla ve dönüflümü yap lacak alan AMAÇLARIMIZ iyi temsil ediyorsa AMAÇLARIMIZ dönüflüm ifllemi o kadar sa l kl olacakt r.

17 66 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 2.13 Yedi Parametreli Dönüflüm Yöntemi Yedi parametreli dönüflüm yöntemi hem kullan labilirli i hem de matematiksel olarak kolayl kla modellenebilirli inden dolay günümüzde birçok dönüflüm ifllemlerinde kullan lmaktad r. Temel olarak üç boyutlu koordinat sistemleri aras ndaki dönüflüm iflleminde kullan lan yedi parametreli dönüflüm Helmert veya Bursa-Wolf dönüflümü olarak da bilinir. Ayr ca 3 boyutlu benzerlik dönüflümü olarak da adland r lmaktad r. Helmert dönüflümünü afla daki flekilde aç klamak mümkündür. Co rafi koordinatlar kaynak datumda kartezyen koordinatlar na dönüfltürülür (fiekil 2.13a). Kartezyen koordinatlara elipsoid de ifliminden kaynaklanan eksen ötelemesi uygulan r (fiekil 2.13b). Ölçek farkl giderilir (fiekil 2.13c). Eksenler aras kay kl klar düzeltilir (fiekil 2.13d). Kartezyen koordinatlar hedef datumdaki Kartezyen koordinatlara dönüfltürülür (fiekil 2.13e). Hedef datumda elde edilen kartezyen koordinatlar hedef datumdaki co rafi koordinatlara dönüfltürülür (fiekil 2.13e). Yedi parametreli (helmert) dönüflümü Yedi parametreli dönüflüm ifllemi gerçeklefltirilirken yedi tane parametre de erinin bilinmesi gerekir. Bu parametre de erleri Kaynak Datum koordinat sistemi ile dönüflüm yap lacak hedef datum koordinat sistemi bafllang ç noktalar aras ndaki 3 öteleme, koordinat eksenleri aras ndaki 3 dönüklük parametresi ve son olarak sistemler aras ndaki ölçek faktörüdür. Datum dönüflümleri aras ndaki genel formül afla daki gibidir. Burada konunun daha iyi anlafl lmas için formül WGS84 sisteminden ED50 sistemine dönüflüm fleklinde verilmifltir. X X 1 εz ε y X Y = Y + ( 1+ k) ε z 1 ε x Y Z Z ε ED50 y εx 1 Z WGS84 i Burada; X : X eksenin bafllang c ndaki öteleme (metre) Y: Y ekseni bafllang ç noktas ndaki öteleme (metre)

18 2. Ünite -Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler Z : Z Bafllang ç noktas ndaki öteleme (metre) ε x : X eksenindeki dönüklük(derece, dakika, saniye) ε y : Y eksenindeki dönüklük (derece, dakika, saniye) ε z : Z eksenindeki dönüklük (derece, dakika, saniye) k : ölçek faktörü (ppm) k ölçek faktörü iki koordinat sistemi aras ndaki ölçek de ifliminin üç eksen etraf nda da eflit oldu u kabul edilmektedir. X ekseninde ne kadar büyüme veya küçülme varsa di er iki ekseninde ayn oranda büyümeye ve küçülmeye sahip oldu u kabul edilir. Yukar da belirtilen parametrelerin hesaplanabilmesi için en az üç adet her iki sistemde de bilinen ortak noktaya ihtiyaç vard r. En iyi dönüflümü sa layabilmek için ortak nokta say s n n fazla olmas ve alan iyi temsil etmesi dönüflüm iflleminin baflar s n art r r. 67 S ORU Yedi parametreli (Helmert) dönüflümü için her iki koordinat sisteminde ortak olan en az üç koordinat bilgisine ihtiyaç bulunur. Yedi parametreli dönüflüm için gerekli olan parametreler daha önceden hesaplanarak CBS yaz l mlar na entegre edilmifltir. CBS yaz l m ile yap lacak bir dönü- flüm iflleminde sadece hangi datumdan hangisine dönüflüm AMAÇLARIMIZ yap lmas gerekti ini AMAÇLARIMIZ seçmek ve baz durumlarda dönüflüm yöntemini seçmek yeterli olmaktad r. Di er tüm ifllemler CBS programlar veya özel yaz l mlar taraf ndan yap lmaktad r. Bu dönüflüm ölçek, öteleme, dönüklük gibi dönüflüme etki K eden T A tüm P faktörleri dikkate ald için 3 parametreli dönüflüme göre oldukça etkili bir yöntemdir. Yedi parametreli (Helmert) dönüflümü ölçek, öteleme ve dönüklük gibi parametreleri dikkate alarak dönüflüm ifllemi yapt ndan dolay 3 parametreli dönüflüm yöntemine göre da- ha etkili bir yöntemdir. Ülkemizde s kl kla kullan lan ED50 datumundan WGS84 datumuna dönüflüm (Tablo 2.2) ve WGS84 datumundan ITRF96 ya dönüflüm için (Tablo AMAÇLARIMIZ 2.3) kullan lan AMAÇLARIMIZ 7 parametre afla daki tabloda verilmifltir. Parametreler X Y ED50 WGS m m Tablo 2.2 ED50 datumundan WGS84 datumuna dönüflüm parametreleri Z m ε x ε y -0'' ''.0003 ε z -0''.4738 k ppm

19 68 Co rafi Bilgi Sistemleri Tablo 2.3 WGS84 datumundan ITRF96 datumuna dönüflüm parametreleri Parametreler X ekseni etraf ndaki dönüklük Y ekseni etraf ndaki dönüklük Z ekseni etraf ndaki dönüklük X ekseni yönündeki öteleme Y ekseni yönündeki öteleme Z ekseni yönündeki öteleme Ölçek WGS84 ITRF96 ε x =0.1 (mas) ε y =-0.2 (mas) ε z =0.1 (mas) X=0.0 (cm) Y=0.4 (cm) Z=0.6 (cm) k=-0.5 (ppb) fiekil 2.14 Pafta koordinatlar n gerçek koordinatlar na dönüfltürmek için kullan lan ortak noktalar n gösterimi CO RAF KONUMLANDIRMA Co rafi Bilgi Sistemlerinde altl k olarak kullan lan haritalar n ço u taranm fl paftalardan, hava foto raflar veya uydu görüntülerinden elde edilmektedir. Elde edilen bu haritalar raster format nda olan haritalard r. Bu haritalar CBS ortam na aktar ld klar nda haritalar üzerindeki konum bilgileri yeryüzündeki konum bilgilerinden tamamen farkl d r. Baflka bir ifade ile bahsedilen haritalar yeryüzündeki gerçek konumlar n göstermemektedir. Bu haritalar n CBS de altl k olabilmeleri için yeryüzünde gerçek konumlar na tafl nmas ve projeksiyon sisteminin belirlenmesi gerekmektedir. CBS için kullan lacak altl k haritalar n yeryüzündeki gerçek konumlar n bildiren koordinat sistemlerine tafl nmas ifllemine co rafik konumland rma veya rektifikasyon (rectification) denir. Co rafik konumland rma ifllemi CBS yaz - l mlar nda entegre edilmifl matematiksel dönüflüm yöntemleri ile yap lmaktad r. Dönüflüm ifllemi raster haldeki uydu görüntüsü, taranm fl pafta ve hava foto raflar - n n koordinat sistemleri ile yeryüzünde olmas gereken konumlar bildiren gerçek koordinat sistemleri aras nda yap lmaktad r. Dönüflüm iflleminin yap labilmesi için her iki sistemde koordinatlar bilinen ortak noktalara ihtiyaç vard r. Örne in afla da verilen taranm fl bir paftay gerçek konumlar na tafl mak için bu paftan n raster haldeki piksel koordinatlar bilgisayar taraf ndan belirlenmektedir. Pafta hem bilgisayar taraf ndan atanan piksel koordinat ve gerçek koordinatlar bilinen köfle noktalar n (1, 2, 3, 4 olarak verilen) kullanarak piksel koordinatlar gerçek koordinatlar na dönüfltürülür (fiekil 2.14).

20 2. Ünite -Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler 69 Dönüflüm ifllemlerinde kullan lan bafll ca yöntemler Benzerlik dönüflümü ve Affin dönüflüm yöntemleridir. Bu bölümde bu dönüflüm yöntemleri ile ilgili bilgiler verilecektir. ki Boyutlu Benzerlik Dönüflümü Benzerlik dönüflümleri dönüflüm iflleminden sonra flekillerin geometrik olarak flekillerini koruduklar dönüflüm ifllemleridir. Örne in bilgisayar ortam na taranarak aktar lan bir paftada bulunan dikdörtgen fleklindeki bir parsel dönüflüm iflleminden sonra yine dikdörtgen fleklinde kalmas benzerlik dönüflümüne bir örnektir. Benzerlik dönüflümünde düzgün geometrik flekillerin alan eflit oranda büyür veya küçülür. Dönüflüm iflleminden sonra alanlar veya çizgisel nesnelere ait uzunluklar S ORU de iflebilir ama geometrik olarak flekiller korunur. ki boyutlu benzerlik dönüflümünden sonra geometrik flekiller korunur. Benzerlik dönüflümü iyi anlamak için taranm fl bir paftam z SIRA olsun S ZDE bu paftam z n koordinat sisteminin XY koordinat sistemi oldu unu kabul edelim ve bu paftan n yeryüzündeki koordinat sistemi X'Y' koordinat sistemi olsun (fiekil 2.15). Benzerlik dönüflümü kullanarak XY taranm fl pafta koordinatlar n X'Y' AMAÇLARIMIZ gerçek koordinat sistemine dönüfltürülmesi içi gerekli benzerlik dönüflümü ifllemi afla daki gibidir. AMAÇLARIMIZ fiekil 2.15 ki boyutlu benzerlik dönüflümü Benzerlik dönüflümünün genel formülü afla daki gibidir. X'= m*x*cosε - m*y*sinε + c Y'= m*x*sinε + m*y*cosε + d Formüldeki terimler afla daki gibidir; X',Y': A noktas n n gerçek koordinatlar, X, Y: A noktas n n pafta koordinatlar ε : Koordinat sistemleri aras ndaki dönüklük aç s c: X ekseninde X' eksenine yap lacak öteleme miktar d: Y ekseninden Y' eksenine yap lamas gereken öteleme miktar m: ölçek faktörü (koordinat sistemleri aras ndaki büyüme veya küçülme oran ) Formülü biraz daha basite indirgemek için a= m*cosε b= m*sinε olarak belirlenirse benzerlik dönüflüm formülü afla daki gibi olur. X'= a*x - b*y + c Y'= a*y + b*x + d fleklinde olur.

21 70 Co rafi Bilgi Sistemleri 2 Benzerlik dönüflümünde 1 ölçek faktörü (m), 1 dönüklük aç s (ε), 2 eksenler aras nda öteleme (c, d) olmak üzere toplam 4 adet bilinmeyen parametre vard r. Bu dört bilinmeyen 4 parametrenin hesaplanmas için her iki sistemde de koordinatlar bilinen en az iki noktaya ihtiyaç vard r. 4 adet bilinmeyen için 4 ayr denklem yaz lmas gerekmektedir. Her iki sistemde koordinatlar bilinen 2 nokta kullan larak 4 denklem yaz labilir. Dönüflüm iflleminin do rulu unun artmas için dönüflümde kullan lacak ortak nokta koordinatlar n n say s n art rmak gerekir. Örne in elimizde 4 tane ortak nokta olsa, bu dört ortak nokta ile 8 tane denklem yazmak mümkündür. Nokta say s n n fazla olmas fazla denklem yaz lmas na olanak tan r. Bilinmeyen parametreler bu farkl denklem sistemleri kullan larak farkl yollardan çözülebilir, böylelikle dönüflümün do rulu unun denetimi yap lm fl olur. Oluflturulacak SIRA bir S ZDE CBS projesinde altl k olarak kullan lacak hava foto raf üzerindeki bir P noktas n n koordinatlar X = 200 m, Y = 100 m ve projede kullan lacak koordinat sistemi ile foto raf koordinat sistemi aras ndaki benzerlik dönüflümü parametreleri a = m*cosf = 3, b = m*sinf = 4; c = +45 d= +32 oldu una göre P noktas n n projede kullan lacak koordinat sistemindeki koordinatlar nedir? ki Boyutlu Affin Dönüflümü Benzerlik dönüflümünde dönüflümü yap lacak nesnelerin geometrik flekillerinin bozulmad n ve her iki eksen yönünde de ölçek de iflimin sabit oldu u kabul edilmektedir. Ancak ka t üzerinde bulunan paftalar, foto raflarda zaman içersinde bozulmalar SIRA olmaktad r. S ZDE Bunlara birde taramalar sonucu oluflan bozulmalar ek- lendi inde altl k olarak kullan lacak haritalarda her iki eksen yönünde de bozulma olacakt r. ki eksen yönünde de iflim olaca ndan iki farkl koordinat sistemi aras nda dönüflüm AMAÇLARIMIZ yap l rken Affine dönüflümü uygulan r (fiekil AMAÇLARIMIZ 2.16). fiekil 2.16 Affin dönüflümü

22 2. Ünite -Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler 71 Affin dönüflümünü daha iyi kavraya bilmek için yukar daki flekli bir CBS uygulamas na uyarlayal m. X'Y' koordinat sistemi ile gösterilen koordinat sistemi bizim bir CBS projemizde kullanaca m z hava foto raf n n koordinat sistemi oldu unu varsayal m. XY eksenleri ile temsil edilen koordinat sisteminin de projemizde kullanaca m z hava foto raf ndaki nesnelerin gerçekte olmas gereken koordinat sistemini temsil etti ini kabul edelim. Buna göre; X p, Y p : P noktas n n X Y koordinat sistemlerindeki koordinatlar (gerçek koordinat sistemi) X' p, Y' p : P noktas n n X' Y' koordinat sistemlerindeki koordinatlar (foto raf koordinat sistemi) ε x : X ve X' eksenleri yönündeki dönüklük aç s, ε y : Y ve Y' eksenleri yönündeki dönüklük aç s, m x : X ve X' eksenleri aras ndaki ölçek faktörü (ölçek de iflimi: büyüme veya küçülme), m y : Y ve Y' eksenleri aras ndaki ölçek faktörü (ölçek de iflimi: büyüme veya küçülme), X: X' ekseninin bafllang ç noktas ndan X eksenine olan öteleme (kay kl k) miktar, Y: Y' ekseninin bafllang ç noktas ndan Y eksenine olan öteleme (kay kl k) miktar, olarak tan mlan r. Buradan affin dönüflümünün denklemleri; Y = m y *cos ε y *Y' + m x *sin ε x *X' + Y X = -m y *sin ε y *Y' + m x *cos ε x *X' + X olur. Buradan denklemi k saltmak için; a = m y *cos ε y b = m x *sin ε x d = -m y *sin ε y e = m x *cos ε x olarak al n rsa denklemler afla daki gibi olur. Y = a*y' + b*x' + Y X = d*y' + e*x' + X CBS projelerinde altl k olarak kullan lan taranm fl pafta, hava foto raf gibi haritalar gerek ka t halinde olduklar ndan gerekse tarama ifllemleri esnas nda bozulmalara u ramaktad r. Bundan dolay, CBS projesinde altl k olarak kullan ld klar nda yeryüzünde olmalar gereken koordinatlara dönüflüm yap l rken her iki eksenin bafllang ç noktalar aras ndaki kay kl klar (ötelemeleri), her iki eksende meydan gelen eksen aç dönüklüklerini ve her iki eksen yönünde olan ölçek de iflimi faktörlerini gidermek için affin dönüflümü uygulan r. Affin dönüflümü, uygulanmas ve hata oranlar n gidermesi aç s ndan benzerlik dönüflümüne göre daha etkili bir dönüflüm sistemidir. Affin dönüflümünde dönüflüm parametreleri iki eksenin bafllang ç noktalar nda meydana gelen kay kl klar ( Y, X), iki eksen do rultusunda meydana gelen ölçek de iflimi (m y, m x ) ve her iki eksende oluflan eksen dönüklükleri (ε y, ε x ) olmak üzere toplam 6 tanedir. Bu alt parametrenin hesaplanmas için her iki koordinat sisteminde koordinatlar bilinen en az üç noktaya ihtiyaç vard r. Her nokta çifti kullan larak 2 denklem yaz labildi inden, 3 adet nokta çiftinden 6 denklem yaz la-

23 72 Co rafi Bilgi Sistemleri bilir. Bundan dolay parametrelerin hesaplanmas için ortak olan üç nokta dönüflüm parametrelerinin hesaplanmas nda kullan l r. Ortak nokta çiftinin üçten fazla olmas dönüflüm iflleminin kontrolü ve daha hassas yap lmas için önemlidir. Bundan dolay genellikle dönüflüm ifllemlerinde üç ortak noktadan fazla nokta kullan l r. 3 CBS projesine SIRA altl k S ZDE olmas için kullan lan taranm fl bir harita üzerindeki bir A noktas n n koordinatlar X = 1000 m Y =1200 m olarak verilmektedir. Pafta koordinatlar ndan paftan n yeryüzündeki gerçek koordinatlar n gösteren koordinat sistemine dönüfltürülmesinde dönüflüm için kullan lacak affin dönüflüm parametreleri a = m y *cos ε y = 0,5; b = m x *sin ε x = 1,2; d = -m y *sin ε y = 0.4; e = m x *cosε x = 2; Y = +120 m, X=+95 metre olarak verildi ine göre A noktas n n yeryüzündeki gerçek koordinatlar n ne olur. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

24 2. Ünite -Co rafi Bilgi Sistemleri Çal flmalar çin Temel Kartografik Bilgiler 73 Özet A MAÇ 1 A MAÇ 2 Haritalar ile ilgili genel kavramlar tan yabilmek; Haritay do ru kullanmak ve üzerindeki bilgilerden yararlanabilmek için haritalar ile ilgili temel kavramlar bilmek gerekir. Harita; yeryüzünün bir parças n n ya da tamam n n gökyüzünden kuflbak fl görünümünün matematik yöntemlerle küçülterek ve üzerine özel iflaretler koyarak iki boyutlu bir düzlem üzerine çizilmifl halindir. Ölçeksiz bir harita düflünülemez. Ölçek; harita üzerinde bulunan iki nokta aras ndaki uzunlu un gerçek dünyada bu iki nokta aras ndaki uzunlu a oran ile ifade edilir. Haritan n çizim alan içerisinde bulunan iflaret ve sembollere ise harita anahtar (lejant) denilmektedir. Haritalar her zaman kuzey yönü referans al narak çizilir. Haritalarda kuzey yönü genellikle kuzey oku ile gösterilir. Türkiye de kullan lan belli bafll datumlar hakk nda bilgi sahibi olabilecek; Datum, yeryüzünün ölçülmesi için referans seçilen yüzeyleri tan mlayan, bu yüzeylerin bafllang ç noktalar n ve boyutlar n belirleyen matematik modellerdir. Ülkemizde kullan lan ve referans al nan üç temel datum vard r. Bunlar; ED50 (European Datumu 50), WGS84 (World Geodetic System 84) ve ITRF (International Terrestrial Referans Frame) sistemi taraf ndan kullan lan GRS80 datumlar d r. ED50 datumunda referans elipsoidi olarak uluslararas (international) elipsoidi al nm flt r. Referans sisteminin bafllang ç meridyeni Greenwich meridyenidir ve büyük eksen yar çap a= m; küçük eksen yar çap b= ,9461; elipsoid bas kl f=1/297 olarak belirlenmifltir. Ülkemizde 2001 y l na kadar Harita Genel Komutanl taraf ndan üretilen askeri ve sivil amaçl 1/25000, 1/50000 ve 1/ ölçekli topografik haritalar ED 50 koordinat sistemine (datum) göre üretilmifltir. WGS84 sistemi ABD savunma bakanl taraf ndan, GPS ölçümlerinde kullan lmak üzere gelifltirilen yer merkezli ve dünya çap nda kullan labilen bir sistemdir. Uluslar aras Yersel Referans sistemi (ITRF) WGS84 gibi yer merkezli, referans elipsoidi olarak GRS80 elipsoidini kullanan ve dünya çap nda kullan lan bir sistemdir. Ülkemizde ulusal a lar n di er küresel a larla ba lant s n sa lamak için A MAÇ 3 CORS-TR (TUSAGA-Aktif: Aktif Türkiye Ulusal Sabit GPS A ) kurulmufltur. Bu a ada bulunan GPS istasyon noktalar, ITRF96 ve ITRF2005 sistemleri kullanmaktad r. Türkiye de yap lan ölçümler bu a a ba l olarak yap lmaya bafllanm flt r. Datum ve koordinat dönüflümleri hakk nda bilgi sahibi olabilecek; Co rafi Bilgi Sistemleri farkl meslek disiplinlerinin üretti i altl k haritalar kullanmaktad r. Farkl kaynaklardan elde edilen verilerin bir arada çal - flabilmesi için ortak bir sisteme ihtiyaç vard r. Ancak, elde edilen veriler her zaman ayn sistemde olmamaktad r. Bundan dolay farkl koordinat sistemlerinden elde edilen verilerin tek bir sisteme dönüfltürülmesi gerekmektedir. Koordinat dönüflümleri ayn datumda nesnelerin konumlar na ait koordinatlar n birbiri aras nda dönüflümüdür. Genel olarak bir datum da iki farkl koordinat sistemi tan mlan r. Bunlar co rafi koordinat ve kartezyen koordinatlard r. Koordinat dönüflümü bu iki koordinat sistemi aras ndaki dönüflümü ifade eder. Örne in; ED50 datumunda co rafi koordinatlar n yine ayn datumda kartezyen koordinatlar na dönüfltürülmesi ifllemi bir koordinat dönüflümüdür. Datum dönüflümleri verilerin üretildi i kaynak datumdan baflka bir datuma dönüfltürülmesi ifllemidir. CBS yaz l mlar - na entegre edilmifl programlar yard m ile datum dönüflümleri yap labilmektedir. Datum dönüflümlerinin yap labilmesi için kaynak datum ve hedef datumda koordinatlar bilinen ortak noktalara ihtiyaç vard r. Dönüflüm iflleminde kartezyen koordinatlar n kullan lmas matematiksel olarak dönüflümün modellenmesi aç s ndan oldukça kolayl k sa lamaktad r. CBS yaz l mlar nda genel olarak iki datum dönüflüm yöntemi vard r. Bunlar 3 parametreli ve 7 parametreli dönüflüm modelleridir (Helmert -Bursa-Wolf).

B LG SAYAR DESTEKL HAR TALAMA-II

B LG SAYAR DESTEKL HAR TALAMA-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2300 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1297 B LG SAYAR DESTEKL HAR TALAMA-II Yazarlar Doç.Dr. Saffet ERDO AN (4, 5, 6, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. brahim YILMAZ (1, 2, 3) Ö r.gör.

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi

CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2206 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1214 CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi Yazarlar Kadir Mustafa ÇABUK - Prof.Dr. Alper ÇABUK (Ünite 1-3) Doç.Dr. Yücel GÜNEY (Ünite

Detaylı

VER TABANLARINA G R fi

VER TABANLARINA G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2351 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1348 VER TABANLARINA G R fi Yazarlar Serdar ERGEN (Ünite 1-4) Ender KELLEC (Ünite 5-7) Editör Prof.Dr. Adnan KONUK ANADOLU ÜN VERS

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

Gürültü: Temel Kavramlar

Gürültü: Temel Kavramlar Gürültü: Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet Çal flkan; Mak. Yük. Müh. ÖZET Tesisat Mühendisli i uygulamalar nda akustik konfor koflullar n n yeri ve önemi yads namaz. Bu çal flmada ses ve gürültü ile ilgili

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1448 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 771 STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1448 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 771 STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1448 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 771 STAT ST K Yazarlar Prof.Dr. Ali Fuat YÜZER (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Embiya A AO LU (Ünite 3, 13) Prof.Dr. Hüseyin TATLID L (Ünite

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylar n n. Odam zca 1987 y l ndan beri her iki y lda bir gerçeklefltirilen

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylar n n. Odam zca 1987 y l ndan beri her iki y lda bir gerçeklefltirilen Toprak Reformu Kongeresi TMMOB kapsam nda kurulan bir çok çal flma grubuna da odam zca aktif destek verilmektedir. Yine 39 Ola an Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulumuza verilen Toprak Reformu Kongresi düzenlenmesi

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... x Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler... 2 G R fi... 3 SPEKTROSKOP K YÖNTEMLER... 5 ELEKTROMANYET K SPEKTRUM... 12 Spektroskopide Temel Nicelikler

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES Yazarlar Prof.Dr. Nalan AKDO AN (Ünite 1) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı