MİLLET VE ADALET PARTİSİ TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLET VE ADALET PARTİSİ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 I MİLLET VE ADALET PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM- KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER Madde 1: KuruluĢ... Madde 2: Partinin Amacı... Madde 3: Genel Ġlkeler... Madde 4: ÇalıĢma Ġlkeleri... İKİNCİ BÖLÜM- ÜYELİK Madde 5: Partiye Üye Olabilme ġartları... Madde 6: Üyelik BaĢvurusu, Gerekli Belgeler... Madde 7: Üyeliğe Kabul Ve Kayıt... Madde 8: Yurt DıĢında Bulunan VatandaĢların Üyeliği... Madde 9: Genel Merkezin Üye Kayıt Yetkisi... Madde 10: Üyeliğin Sona Ermesi... Madde 11: Yeniden Üyeliğe Kabul... Madde 12: Üye Kimlik Belgesi... Madde 13: Genel Merkez Üye Kütüğü... Madde 14: Üyelerin Hakları Ve Yükümlülükleri Parti Üyelerinin Hakları Parti Üyelerinin Yükümlülükleri... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- TEŞKİLAT Madde 15: Parti TeĢkilatı... Madde 16: Ġlçe TeĢkilatı Ġlçe Kongresi Ġlçe BaĢkanı Ġlçe Yönetim Kurulu Ġlçe Yürütme Kurulu... Madde 17: Ġl TeĢkilatı Ġl Kongresi Ġl BaĢkanı...

2 II 17.3-Ġl Yönetim Kurulu Ġl Yürütme Kurulu... Madde 18: Ġl Ve Ġlçe Kongreleri Ortak Hükümler Genel Ġlkeler Kongre Zamanı Ve Delegeler Kongre Gündemi Delege Listelerinin Onayı, Ġlanı Ve Listeye Ġtiraz Kongre Ġlanı Kongrenin Toplanması, AçılıĢı Ve Divanın OluĢması Divanın Yetki Ve Görevleri Ġl Ve Ġlçe Kongresinin Yetki Ve Görevleri Adaylık, Seçimler Ve Oy Kullanımı... Madde 19.1-Seçimlere Ġtiraz Sonuç Ve Tutanakların Ġlgili Yerlere Bildirilmesi Olağanüstü Kongre Diğer Hususlar... Madde 20: Ġl Ve Ġlçe TeĢkilatı Ortak Hükümler Toplantılar Ve Karar Nisabı Ġstifa, Müstafi Sayılma, BoĢalma Halleri Yönetim Kurullarına ĠĢten El Çektirme... Madde 21: Merkez TeĢkilatı Büyük Kongre, Görev Ve Yetkileri Büyük Kongre Delegeleri Olağan Toplantı Ve Zamanı Kongre Gündemi Delege Listesinin Onayı, Ġlanı ve Listeye Ġtiraz Kongrenin Ġlanı Kongrenin Toplanması, AçılıĢı Ve Divanın OluĢması Divanın Yetki Ve Görevleri Büyük Kongrenin YapılıĢı, Müzakereler Ve Kararlar Adaylık, Seçimler Ve Oy Kullanımı Seçimlere Ġtiraz...

3 III Sonuç Ve Tutanakların Ġlgili Yerlere Bildirilmesi Olağanüstü Kongre... Madde 22: Genel Ġdare Kurulu (GĠK) GĠK Seçimi, Görevleri, ÇalıĢma Esasları GĠK nun Görev Ve Yetkileri... Madde 23: Genel BaĢkan / EĢ Genel BaĢkanlar Genel BaĢkan/EĢ Genel BaĢkanlar, Seçimi Ve Görev Süresi Genel BaĢkan / EĢ Genel BaĢkanların Görev Ve Yetkileri... Madde 24: Parti Divanı Divan OluĢumu Ve ÇalıĢma Usulleri Divan Görev Ve Yetkileri Mali ve Ġdari ĠĢlerden Sorumlu Genel BaĢkan Yardımcısı Genel Sekreter... Madde 25: Parti DanıĢma Meclisi... Madde 26: Disiplin Kurulları Ġl Disiplin Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu MüĢterek Disiplin Kurulu Disiplin Kurullarına ĠliĢkin MüĢterek Hükümler Disiplin Kuruluna Sevk Yetkisi Disiplin Cezaları Disiplin Cezalarında Zaman AĢımı Tedbirli Olarak Disiplin Kuruluna Sevk Disiplin Cezalarına Yargı Nezdinde Ġtiraz Disiplin Cezalarını Af Yetkisi... Madde 27: TBMM Parti Grubu TBMM Parti Grubunun OluĢumu Grup BaĢkanı Grup BaĢkan Vekilleri Ve Grup Yönetim Kurulu Grup BaĢkan Vekilleri Ve Grup Yönetiminin Görevleri Grup Üyelerinin Görevleri...

4 IV 27.6-Grupta Gizli Oylama Konuları TBMM Parti Grup Ġç Yönetmeliği Partili Bakanlar Hakkında Grup Ġçi Güven Oylaması... Madde 28: Ġl Genel Meclisi Grupları... Madde 29: Belediye Meclisi Grupları... Madde 30: Ġl Genel Meclisi Grupları Ġle Belediye Meclisi Gruplarına ĠliĢkin Ortak Hükümler... Madde 31: Kadın Kolları Kadın Kollarına Üyelik Ġlçe Kadın Kolu Ġl Kadın Kolu Genel Merkez Kadın Kolu... Madde 32: Gençlik Kolları Gençlik Kollarına Üyelik Ġlçe Gençlik Kolu Ġl Gençlik Kolu Genel Merkez Gençlik Kolu... Madde 33: Diğer Yardımcı KuruluĢlar... Madde 34: Ġhtiyari KuruluĢlar... Madde 35: Yurt Ġçi Temsilcilikleri... Madde 36: YurtdıĢı Temsilcilikleri... Madde 37: Hizmet Yerleri... DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-SEÇİMLER Madde 38: Seçimlere Katılma... Madde 39: Milletvekili Adaylık BaĢvurusu Ve Ön Ġnceleme... Madde 40: Aday Tespit Ve Sıralama Usulleri Ön Seçim Usulü TeĢkilat Yoklaması Usulü Merkez Yoklaması Usulü... Madde 41: Aday Listelerinde BoĢalmanın Doldurulması... Madde 42: Milletvekili Seçiminde Kontenjan Adaylığı...

5 V Madde 43: Yerel Seçimlerde Adaylık Ve Ön Ġnceleme... Madde 44: Yerel Seçim Aday Tespit Ve Sıralama Usülü... Madde 45: Yerel Seçimlerde Ön Seçim, TeĢkilat Ve Merkez Yoklaması... Madde 46: Alt Kademe TeĢkilat Yöneticisinin Aday Adaylığı... Madde 47: Partide Kayıtlı Olmayanların Adaylık BaĢvurusu... Madde 48: SeçilmiĢ Olanların Yeniden Adaylığı... Madde 49: Seçim ĠĢleri Yönetmeliği... BEŞİNCİ BÖLÜM-MALİ İŞLER Madde 50: Gelirler Gelirler Ve Gelir Kaynakları Gelirlerin Sağlanması Usulü... Madde 51: Giderler Giderlerin Yapılma Usulü Muhafaza Ve Harcamalardan Doğan Mali Sorumluluk Bütçenin Hazırlanması Ve Onaylanması Kesin Hes,,,abın Hazırlanması Ve Onaylanması Kesin Hesabın Bildirimi... ALTINCI BÖLÜM-DENETİM Madde 52: Denetim... YEDİNCİ BÖLÜM-HÜKÜMET KURMA Madde 53: Hükümetle Ġlgili Konular Hükümet Kurma Yetkisi MYK Üyesinin Bakanlığı... SEKİZİNCİ BÖLÜM-PARTİ DEFTERLERİ Madde 54: Parti Defterleri Üye Kayıt Defteri Karar Defteri Gelen Ve Giden Evrak Kayıt Defterleri...

6 VI 54.4-Gelir-Gider Defteri DemirbaĢ Defteri... DOKUZUNCU BÖLÜM-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VE GEÇİCİ MADDELER Madde 55: ÇeĢitli Hükümler... Madde 56: Geçici Maddeler... Madde 57: Yürütme... Madde 58: Yürürlük...

7 7 BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER KURULUŞ: MADDE 1: Millet ve Adalet Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanunlar çerçevesinde kurulmuģ ve faaliyette bulunan bir siyasi partidir. Genel Merkezi; Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi 1400.Sokak No: 16/1 Balgat/ Ankara adresindedir. KısaltılmıĢ adı, MĠLAD PARTĠSĠ dir. Amblemi; aģağıdaki örnekteki gibi, turuncu zemin üzerinde siyah renkli dolmakalem ve siyah renkle yazılan MĠLAD yazısıdır. PARTİNİN AMACI MADDE 2: Hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi esas alarak siyaset kurumunu yeniden yapılandırmak, Türkiye yi evrensel normlarda bir demokrasiye kavuģturup normalleģtirmek ve ülkemizi değerlerin ve özgürlüklerin yaģandığı geliģmiģ bir ülke konumuna ulaģtırmaktır. GENEL İLKELER MADDE 3: Partinin bağlı olduğu temel ilkeler; -Cumhuriyet ve Demokrasi -Sevgi, Saygı, BarıĢ ve KardeĢlik, -EĢitlik, -Milliyetçilik, -Hak ve Özgürlükler, -Maneviyatçılık, -Evrensel Ġnsani Değerler, -Ġnsan Onur ve Haysiyetini Korumak, -DayanıĢma, -Hukuk ve Adalet, -Ahlak,

8 8 -Millete Hizmet, -Milletin Birliği ve Egemenliği, Vatanın Bölünmezliği, Devletin Varlığı ve Bağımsızlığı, -Herkesin Refahtan Pay Alması, -Milli ve ġahsiyetli DıĢ Politika, ÇALIŞMA İLKELERİ MADDE 4: Partinin çalıģma ilkeleri; -Tüzük ve programlar, Genel BaĢkanı ve/veya EĢ Genel BaĢkanlar dâhil tüm üyeleri ve organları bağlar. -Bütün üyeler partinin amaçları için gücü ve yeteneği ölçüsünde çalıģır, partinin amaçlarına aykırı söylem ve davranıģta bulunmaz. -Parti içi görevlendirmelerde liyakat ve ehliyet esas alınarak demokratik usuller kullanılır. -Her üye parti içinde ve faaliyetlerde üzerine düģen görevi severek yerine getirir. -Siyasi makam ve görevler, kiģisel nüfuz ve çıkar amacıyla kullanılamaz. İKİNCİ BÖLÜM ÜYELİK PARTİYE ÜYE OLABİLME ŞARTLARI MADDE 5: Siyasi Partiler Kanunu ve diğer ilgili yasalarla parti üyesi olması yasaklananlar dıģında; -Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı, -18 yaģını doldurmuģ, -Partinin programı ve tüzüğünü benimsediğini ve bu çerçevede siyasi faaliyette bulunacağını yazılı bir beyanla bildiren, -Partiye belli bir aidat ödemeyi taahhüt eden, -BaĢka bir partinin üyesi olmayan herkes Millet ve Adalet Partisine üye olabilir. ÜYELİK BAŞVURUSU, GEREKLİ BELGELER MADDE 6: Üyelik Ģartlarına sahip olan kiģi, ikamet ettiği ilçe baģkanlığına parti üyesi en az bir kiģi tarafından olumlu görüģün belirtildiği "GiriĢ Bildirisi" vermek suretiyle baģvurur. Ġstenmesi halinde "Alındı Belgesi" verilir.

9 9 ÜYELİĞE KABUL VE KAYIT MADDE 7: Ġlçe yönetim kurulu, üyelik baģvurusunu en geç 15 gün içinde karara bağlar ve Ģahsa yazılı olarak bildirir. BaĢvuru kabul edilmiģ ise; üyelik kaydı, karar tarih ve sırasına göre "Üye Kayıt Defteri" ne iģlenir. Talebin reddi halinde ilgili Ģahıs, 15 gün içinde ilçenin bağlı olduğu il yönetim kuruluna itiraz edebilir. Ġl yönetim kurulu itirazı inceler ve 15 gün içinde karara bağlar. Bu karar kesindir. Aynı kiģinin, partide birden fazla üyelik kaydı olamaz. Ġkametgâhı değiģmedikçe, baģka bir ilçeye üyelik nakli yapılamaz. "Üye Kayıt Defteri" sadece ilçelerde bulundurulur. Doğrudan Genel Merkez, il yönetim kurullarına yapılan üyelik baģvurularına iliģkin beyanname ve ekleri, ilgilinin ikamet ettiği ilçe baģkanlığına gönderilir. Ġlçe, tüzükte yazılı istisnai durumlar hariç, yukarıdaki usule göre iģlem yapar. Tüzük ve yönetmeliğe aykırı olarak yapılmıģ kayıtlar geçersizdir. YURT DIŞINDA BULUNAN VATANDAŞLARIN ÜYELİĞİ MADDE 8: Sürekli yurt dıģında bulunan vatandaģlar üyelik baģvurularını Türkiye'ye geldiklerinde ikamet ettikleri ilçe baģkanlığına üye giriģ beyannamesi vermek veya göndermek suretiyle yaparlar. BaĢvuru yazısında, yurt dıģında sürekli oturduğu ve çalıģtığı yerlerin adresleri ve Türkiye'ye geldiğinde oturduğu adres de belirtilir. Bulundukları yerde parti yurtdıģı temsilciliği oluģturulmuģ ise, temsilcilik aracılığıyla da üyelik baģvurusu yapabilirler. GENEL MERKEZİN ÜYE KAYIT YETKİSİ MADDE 9: TBMM üyelerinin partiye üyelik talepleri, Genel Ġdare Kurulu (GĠK) nca karara bağlanır. Üyeliğe kabul kararı ile giriģ beyannamesinin bir sureti, ikametinin bulunduğu ilçeye gönderilerek üyelik iģlemi tamamlanır. GĠK, partiye alınmalarında yarar gördüğü kiģiler hakkında aynı Ģekilde iģlem yapmaya yetkilidir. GĠK kararı ile partiye alınan kiģilerin, milletvekili sıfatını taģıyanlar hariç, parti üyelikleri hakkında ilgili ilçe ve il yönetim kurulları, varsa itiraz ve görüģlerini gerekçeli olarak GĠK na bildirebilirler. GĠK nca alınan karar kesindir. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ MADDE 10: Parti üyeliği; -Ölüm,

10 10 -Ġstifa. Üyelikten istifanın belgelenmiģ sayılması için istifanın ya noter aracılığıyla veya yazılı beyanla bizzat yapılmıģ olması gerekir. -BaĢka bir partide görev almak veya üye olmak. Böyle bir durumda ilçe yönetim kurulu; baģka bir iģlem yapmadan sadece tespit kararı alarak, ilgilinin üye kütüğündeki kaydına iģler ve ilgili kademe ve makamlara bildirir. -Disiplin Kurulları kararlarıyla partiden ihraç edilmek. -Siyasi Partiler Kanunu ve Parti Tüzüğündeki Ģartlara aykırılığın ortaya çıkması. -Kanun ve tüzük gereği üyelikten düģme gibi bir nedenle kaydı silinen üyeye bu karar yazılı olarak bildirilir. Kaydı silinen üye 15 gün içinde Ġl Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Ġl Yönetim Kurulunun 15 gün içinde karar vermesi ve bu kararı ilgiliye yazıyla bildirmesi gerekir; bu karar kesindir. YENİDEN ÜYELİĞE KABUL MADDE 11: Kurucular Kurulu, GĠK Üyeliği, DanıĢma Meclisi Üyeliği, Milletvekilliği, Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği, Ġl BaĢkanlığı ve Belediye BaĢkanlığı yapmıģ olanlar memuriyete girme gibi yasal zorunluluk dıģında hangi sebeple olursa olsun partiyle iliģkileri kesildikten sonra tekrar partiye kayıt ve kabullerine ilgilinin müracaatı üzerine, il ve ilçenin görüģü alınarak, GĠK karar verir.bu karar kesindir. Bunun dıģındaki üyelerin partiye kayıt ve kabulüne, ilgilinin kaydının silindiği ilçe yönetim kurulu karar verir. Bu konuda verilecek ret kararına karģı ilgili kiģi; kararın kendisine bildiriminden itibaren 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir; bu karar kesindir. ÜYE KİMLİK BELGESİ MADDE 12: Üyeliğe kabul edilenlerin kimlik belgeleri Genel Merkez tarafından düzenlenen örneğe uygun olarak ilçe baģkanlığınca verilir. Bu belge, parti üyeliğini ispat dıģında bir amaçla kullanılamaz. Yer değiģtiren üye, üye kimlik belgesini iade eder. Yeni yerleģim yeri olan ilçeye üyelik nakli yapılır ve kendisine yeni üye kimlik belgesi verilir. GENEL MERKEZ ÜYE KÜTÜĞÜ MADDE 13: Tüzüğe ve ilgili mevzuata göre yapılmıģ tüm üye kayıtları, Yargıtay BaĢsavcılığına bildirilmek üzere il baģkanlıklarınca Genel Merkeze intikal ettirilir. Genel Merkezde bu iģ için oluģturulmuģ ilçe, il ve ülke genelini gösteren dosyalama sistemi ile bilgi iģlem merkezinde kayda alınır ve Yargıtay BaĢsavcılığına gerekli bildirim yapılır. Alt kademeler ile Genel Merkezdeki kayıtlar, her altı ayda bir denkleģtirme yapılır. UyuĢmazlık halinde genel merkez kayıtları esas alınır.

11 11 ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ MADDE 14: Parti üyelerinin hak ve yükümlülükleri; 14.1-PARTİ ÜYELERİNİN HAKLARI: a) Parti organlarına aday olmak ve seçilmek, b) Genel ve yerel seçimlerde aday adayı, aday olmak, c) Parti içi seçimlere ve üyesi olduğu kongrelere katılmak, görüģlerini bildirmek ve oy kullanmak, d) Partinin çalıģmaları hakkında bilgi istemek PARTİ ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: a) Üyesi oldukları ilçe baģkanlığına giriģ beyannamesinde bildirdiği üyelik aidatını ödemek. Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, parti tüzüğüne uygun olmak Ģartıyla, kayıtlı bulunduğu teģkilat kademesi baģkanlığına yazı ile bildirerek artırabilir. b) Toplumun tarihi, milli ve manevi değerlerini korumak, geliģtirmek ve güçlendirmek için gayret göstermek, c) KarĢılıklı sevgi ve saygı içinde, güçlü bir inançla, her bakımdan iyi yetiģme ve doğru bilgi sahibi olmaya gayret etmek, d) Toplumun yararı için kendilerinden fedakârlık ederek, Ģahsi çıkar gözetmeden, hiç kimsenin hukukuna tecavüz etmeden, birlikte çalıģtığı arkadaģlarıyla çekiģmeye girmeden ekip çalıģmasına uygun Ģekilde uyumlu, hoģgörülü ve güzel ahlak kurallarına uygun olarak çalıģmak, e) Parti çalıģmalarında istiģare etmek, verilen görevi en güzel Ģekilde ve titizlikle yapmak, verilen talimatları yerine getirmek, parti prensip ve ilkelerine gönülden bağlı olmak, f) Diğer siyasi partilerin görüģlerine ve mensuplarına saygılı olmak, g)herkesin huzur, barıģ ve kardeģlik içinde yaģayacağı, birbirini sevip sayan, yüksek ahlaki ve insani değerlerle bezenmiģ bir toplumun oluģması için bütün gücüyle çalıģmak, h) Partiye gelir teminine katkıda bulunmak, ı) Kanunlarda ve parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak, sorumlulukları yüklenmektir.

12 12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEŞKİLAT A-PARTİ TEŞKİLATI MADDE 15: Parti teģkilatı aģağıdaki kademelerden oluģur. I-ESAS KURULUġLAR (TEMEL TEġKĠLATLAR) II-YARDIMCI KURULUġLAR III-ĠHTĠYARĠ KURULUġLAR IV- YURT ĠÇĠ VE YURT DIġI TEMSĠLCĠLĠKLERĠ I. ESAS KURULUġLAR (TEMEL TEġKĠLATLAR) 1. ĠLÇE TEġKĠLATI a. ĠLÇE KONGRESĠ b. ĠLÇE BAġKANI c. ĠLÇE YÖNETĠM KURULU d. ĠLÇE YÜRÜTME KURULU 2. ĠL TEġKĠLATI a. ĠL KONGRESĠ b. ĠL BAġKANI c. ĠL YÖNETĠM KURULU d. ĠL YÜRÜTME KURULU e. ĠL DĠSĠPLĠN KURULU 3. MERKEZ TEġKĠLATI a. BÜYÜK KONGRE b. GENEL ĠDARE KURULU (GĠK) c. GENEL BAġKAN / Eġ GENEL BAġKANLAR

13 13 d. MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) e.daniġma MECLĠSĠ f. YÜKSEK DĠSĠPLĠN KURULU (YDK) 5. GRUPLAR a. TBMM GRUBU b. ĠL GENEL MECLĠSĠ GRUBU c. BELEDĠYE MECLĠSĠ GRUBU II. YARDIMCI KURULUġLAR a-kadin KOLLARI b-gençlġk KOLLARI c- DĠĞER YARDIMCI KURULUġLAR III-ĠHTĠYARĠ KURULUġLAR a- HAKEM KURULLARI b- AR-GE BĠRĠMĠ c- DĠĞER KURULUġLAR IV. YURT ĠÇĠ VE YURT DIġI TEMSĠLCĠLĠKLERĠ 1. YURT ĠÇĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ a-köy, MAHALLE VE SANDIK BÖLGESĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ 2. YURT DIġI TEMSĠLCĠLĠKLERĠ a-hġzmet YERLERĠ I-ESAS KURULUŞLAR (TEMEL TEŞKİLATLAR) 1- İLÇE TEŞKİLATI MADDE 16: Ġlçe TeĢkilatı; Ġlçe Kongresi, Ġlçe BaĢkanı, Ġlçe Yönetim Kurulu ve Ġlçe Yürütme Kurulu'ndan oluģur İLÇE KONGRESİ Ġlçe kongresi, seçilmiģ 400 delege ile tabii delegelerden oluģur. Ġlçeye kayıtlı üye sayısı 400'den az ise, üyelerin tamamı ilçe kongre delegesi sayılır. Kayıtlı üye sayısı 400' den fazla ise; köy ve mahalle sayısı da 400 den az ise; önce her mahalle ve köy için birer delege tahsis edilir. Tahsis toplamı 400 sayısından düģülür. Arta kalan delege sayısı, partinin son milletvekili genel seçiminde o ilçede almıģ olduğu toplam oy rakamına bölünür. Bölüm sonucu çıkan kat sayının, o ilçeye bağlı her mahalle veya köyde alınmıģ oyla çarpımı sonucu

14 14 çıkan sayıya göre en büyükten küçüğe sıralanarak, arta kalan delegenin köy ve mahalleye dağıtılması ile tahsis olunan sayının toplamı, ilgili mahalle veya köyün ilçe kongresi için seçeceği delege sayısını teģkil eder. ÇeĢitli nedenlerle partinin almıģ olduğu oyun belli olmaması halinde; son yerel seçim sonuçlarına göre, onun da belli olmaması halinde, ilçenin toplam seçmen sayısı ile mahalle ve köy seçmen sayılarına göre aynı yöntem uygulanmak suretiyle delege dağılımı belirlenir. Mahalle veya köy sayısı toplamı 400 den fazla ise nüfus, alınan oy ve coğrafi yakınlık göz önünde bulundurularak sayıyı 400 e indirecek birleģtirmeler yapılmak suretiyle her mahalle veya köye bir delege tahsis edilir. Ġlçe yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, ilçe ve belde belediye baģkanları ilçe kongresinin tabii üyeleridir. Ġl belediye baģkanları merkez ilçe kongresinin tabii üyesidir. Geçici ilçe yönetim kurulu baģkan ve üyeleri kongreye katılma hakkına sahiptir. Ancak delege sıfatı olmayanların kongrede oy kullanma hakkı yoktur. Ġlçe kongresi, ilçe baģkanını, ilçe yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini; ilçeyi temsil edecek il kongre delegelerini seçer. Gündemindeki konuları görüģerek karara bağlar. Ġlçe yönetim kurulu kongreden bir ay önce kongre delege dağılım listesini hazırlar ve il yönetim kurulunun onayına sunar ve onaydan sonra ilan eder. Listenin ilanından itibaren 15 gün içinde yapılacak itirazları, il yönetim kurulu kesin olarak karara bağlar. Ġlk kongrede bu iģlemler ve süreler gerekli değildir İLÇE BAŞKANI Ġlçe baģkanı, ilçe kongresi tarafından tek dereceli ve gizli oyla seçilir. Partinin ilçe düzeyindeki çalıģma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve yürütülmesini sağlar, denetimini gerçekleģtirir ve ilçe teģkilatını temsil eder. Ġlçe baģkanlığının herhangi bir suretle boģalması halinde, il yürütme kurulu, ilçe yönetim kurulunun görüģünü alarak kongreye kadar görev yapmak üzere bir baģkan adayını Genel Merkez TeĢkilat BaĢkanlığının onayına sunar. Yeni baģkan tayin edilinceye kadar geçecek dönemde, baģkanlık görevi, tüzükteki sırasına göre bir baģkan yardımcısı tarafından yürütülür. Görülen lüzum üzerine ilçe baģkanını iki yıllık süre için Genel BaĢkan/EĢ Genel BaĢkanlar veya Genel Ġdare Kurulu atayabilir İLÇE YÖNETİM KURULU Ġlçe yönetim kurulu, ilçe kongresi tarafından gizli oyla seçilir ve ilçe baģkanı dâhil; nüfusu e kadar olan ilçelerde 7, arası 9, in üzeri 15 üyeden oluģur. Kongrede asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçimi yapılır. Ġl ve ilçe yönetim kurulları, seçimlerini müteakip en geç bir hafta içerisinde toplanarak, il yönetim kuruluna benzer Ģekilde görev bölümü yapar. Görülen lüzum üzerine ilçe yönetim kurulu iki yıllık süre için Genel BaĢkan/ EĢ Genel BaĢkanlar veya Genel Ġdare kurulu atayabilir İLÇE YÜRÜTME KURULU

15 15 Ġlçe yürütme kurulu üyeleri, ilçe baģkanınca ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından; il yürütme kuruluna paralel olarak belirlenir. Ġlçe yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev bölümü, ilçe baģkanı tarafından yapılır. Ġlçe baģkanı, ilçe yönetim kurulu arasından seçtiği yardımcılarından birini ilçe muhasibi, birini de ilçe sekreteri olarak görevlendirir. Bu kurul, ilçe yönetim kurulunun gündemini hazırlar, ilçe baģkanının verdiği görevleri yapar, ilçe kongresi ve ilçe yönetim kurulunca alınmıģ kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlar. 3-İL TEŞKİLATI MADDE 17: Ġl TeĢkilatı; Ġl Kongresi, Ġl BaĢkanı, Ġl Yönetim Kurulu, Ġl Yürütme Kurulu ve Ġl Disiplin Kurulundan oluģur İL KONGRESİ Ġl kongresi, seçilmiģ ve tabii delegelerden oluģur. Ġl baģkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile büyük kongre delegelerinin seçimlerini yapar, gündemindeki konuları müzakere edip karara bağlar. Ġl Kongreleri, ilçe kongrelerinde tüzüğe göre seçilen delegelerle tabii delegelerden meydana gelir. SeçilmiĢ delege sayısı 600'ü geçemez. Her ilçeden gelecek delege sayısı, ilçe nüfusunun il nüfusuna bölünmesi neticesi çıkan rakamla 600'ün çarpılması ile elde edilir. Toplam sayı 600'ü geçmemek üzere küsurlar tamamlanır. Bir ilin milletvekilleri, il baģkanı ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu baģkan ve üyeleri ile il ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanları o il kongresinin tabii üyeleridir. Geçici yönetim kurulu baģkan ve üyelerinin de kongreye katılma hakkı vardır, ancak bunlar delege değillerse oy kullanamazlar İL BAŞKANI Ġl baģkanı, il kongresi tarafından tek dereceli ve gizli oyla ile seçilir. Partinin il düzeyindeki çalıģma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve yürütülmesini sağlar, denetler ve il teģkilatını temsil eder. Aynı kiģi, en fazla dört olağan dönem il baģkanı seçilebilir. Ġl baģkanlığının herhangi bir suretle boģalması halinde Genel Merkez, il yönetim kurulunun görüģünü alarak kongreye kadar görev yapmak üzere bir baģkan tayin eder. Yeni baģkan tayin edilinceye kadar geçecek dönemde, baģkanlık görevi, tüzükteki sırasına göre bir baģkan yardımcısı tarafından yürütülür. Görülen lüzum üzerine il baģkanını iki yıllık süre için Genel BaĢkan/ EĢ Genel BaĢkanlar veya Genel Ġdare kurulu atayabilir İL YÖNETİM KURULU

16 16 Ġl yönetim kurulu, il kongresi tarafından gizli oyla seçilir ve il baģkanı dâhil; nüfusu e kadar olan illerde 11, arası 15, dan fazla nüfusu olan illerde 25 üyeden oluģur. Kongrede asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçimi yapılır İL YÜRÜTME KURULU Ġl Yürütme Kurulu üyeleri, il baģkanınca il yönetim kurulu üyeleri arasından; Merkez Yürütme Kuruluna paralel olarak belirlenir. Ġl yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev bölümü, il baģkanı tarafından yapılır. Ġl baģkanı, il yönetim kurulu arasından seçtiği yardımcılarından birini il muhasibi, birini de il sekreteri olarak atar. Bu kurul, il yönetim kurulunun gündemini hazırlar, il baģkanının tevdi ettiği iģleri yapar, il kongresi ve il yönetim kurulunca alınmıģ kararların ve verilen görevlerin yapılmasını sağlar. İL VE İLÇE KONGRELERİ ORTAK HÜKÜMLER MADDE 18: 18.1-GENEL İLKELER Partinin Genel Merkez, il ve ilçe organları ile üst kurulların delege seçimleri yargı gözetiminde gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Ġlçe ve il kongrelerinde, üst kademe kongresi için seçilmesi gereken sayıda delege seçimi yapılır. Kongre delegeliği, parti üyeliği devam etmek Ģartıyla, onu seçen kongrenin olağan toplantısına kadar devam eder. Ġl yönetim kurulu, ilçe kongresi delege seçimlerinde kanun ve tüzük hükümlerine aykırılık saptanması halinde delege seçimlerini kısmen veya tamamen iptal edip yeniden yapılmasına karar verebilir. Bu karara karģı GĠK e itiraz edilebilir, verilen karar kesindir KONGRE ZAMANI Ġl ve ilçe kongrelerinin olağan kongre takvimi, üst kademe kongresinin yapılmasından önce gerçekleģecek Ģekilde, Genel Ġdare Kurulunca kararlaģtırılır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Ġle bağlı ilçelerde yapılacak ilçe kongrelerinin takvimi, ilçenin görüģü alınarak il yönetim kurulunca belirlenir KONGRE GÜNDEMİ Kongrelerin gündemi, il ya da ilçe yönetim kurullarınca belirlenir. Olağan kongrelerin gündemlerinde; açılıģ, kongre baģkanlık divanı seçimi, faaliyet ve hesap raporlarının okunması, görüģülmesi, ibrası ile seçimler ve uygun görülecek baģka konular bulunur. Üst

17 17 yönetim biriminin veya kongre üyelerinin %5 inin teklifi ile yapılacak oylama sonucu gündeme ekleme yapılabilir. Üst kademelerce teklif edilen gündem maddeleri, oylanmadan alt kademe kongre gündemine alınır. AçılıĢ ve divan teģekkülünden sonra kongre, çoğunluk kararıyla gündemin sırasında değiģiklik yapabilir DELEGE LİSTESİNİN ONAYI, İLANI VE LİSTEYE İTİRAZ Ġlçe ve il kongre toplantısından en az 15 gün önce, kongreye katılacak parti delegelerini belirleyen listeler iki nüsha olarak; toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya iliģkin hususlar ilgili Seçim Kurulu BaĢkanına verilir. Seçim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan liste ile toplantıya iliģkin diğer hususlar, kongrenin toplantı tarihinden 7 gün önce partinin ilçe teģkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. Ġlan süresi 3 gündür. Ġlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç 2 gün içinde kesin olarak karara bağlanır KONGRENİN İLANI Ġlçe ve il yönetimi; kongre gününden en az 15 gün önce alıģılmıģ ilan araçları ile, gün, saat ve gündemi belirterek duyuru yapar. Ayrıca kongrenin gün, saat ve yeri, en az 7 gün önce, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla yetkili mülki idareye bildirilir. Ġlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının gün, yer ve saatti, ilanda belirtilir. Ġlçe ve il kongrelerinin gazete ile ilanı zorunlu değildir KONGRENİN TOPLANMASI, AÇILIŞI VE DİVANIN OLUŞMASI Kongre baģlamadan önce toplantı nisabının varlığı, yoklama cetvelindeki imzalar sayılmak suretiyle kongresi yapılan teģkilatın sekreteri ve en az iki delegenin imzasını taģıyan bir tutanakla tespit edilir. Ġl ve ilçe kongreleri, delege toplam sayısının en az üçte birinin katılımı ile toplanır. Ġlk toplantıda yeterli katılım olmaması halinde, ikinci toplantı katılanlarla yapılır. Kongrede kararlar, tüzükte yazılı istisnai durumlar hariç olmak üzere, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kongrenin açılıģı, kongresi yapılan teģkilatın baģkanı veya onun görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından yapılır. Ġl ve ilçe kongrelerinde divan, bir baģkan, bir baģkan yardımcısı ve yeteri kadar kâtip üyeden oluģur. Divan için aday tekliflerini, açılıģı yapan üye alır. Tek liste teklifi var ise, oylaması açık yapılır. Divan için birden fazla liste olması halinde divan, üye tam sayısının onda birinin yazılı istemi veya açılıģı yapan üyenin gerek görmesi halinde gizli oyla seçilir. Böyle bir durumda, gizli oylamanın gerektirdiği tedbirler derhal alınır ve üç kiģiden az olmayan yeterli sayıda sandık kurulları ve sayım ve tasnif kurulları ad çekme yöntemi ile oluģturulur.

18 DİVANIN YETKİ VE GÖREVLERİ Kongreyi, kongre divanı adına divan baģkanı yönetir. Divanda kararlar çoğunlukla alınır. EĢitlik olması halinde divan baģkanının katıldığı görüģ uygulanır. Kongrenin düzen ve ahenk içinde yürütülmesi, parti tüzüğü ile ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak gerçekleģmesini temin için gerekli önlemleri almak ve düzeni sağlamak, kongre gündemini icra etmek, tutanağı düzenlemek ve muhafaza etmek, kongre baģkanı ve divanın yetki ve görevidir. Kongre divanını divan baģkanı temsil eder. Siyasi Partiler Kanunu'nun 4. kısmında yazılı yasaklara aykırı konuģma yapan veya davranıģta bulunan herkese, divan baģkanı derhal müdahale ederek, delege olanların oy hakkı saklı kalmak kaydıyla, salondan çıkarmak gibi gerekli önlemleri alır. Gerekli olması halinde toplantıya ara verir, dinleyici yerlerinin boģaltılmasını temin ederek, düzeni sağladıktan sonra kongreye kaldığı yerden devam edilir. Divan baģkanı, divan tarafından onaylı kongre tutanak örneğinin bir nüshasını ekleri ile birlikte ilgili teģkilatın baģkanına, bir nüshasını ise üst kademe yönetimine teslim eder İL VE İLÇE KONGRESİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ Kongre, ilgili teģkilatın en üst karar ve denetim organıdır. Ġlgili teģkilatın faaliyet ve hesaplarını müzakere edip karara bağlayan, yeni baģkan, yönetim organları ve üst kademe delegelerini seçen kuruldur. Parti tüzük ve programı çerçevesinde yerel ve genel her türlü hizmet ve faaliyet hakkında görüģmeler yapılabilir ve kararlar alabilir. Yönetim kurulunun ibrası, kongrede karara bağlanır. Ġbra oylamasına, ilgili yönetim kurulu baģkan ve üyeleri katılamazlar. GörüĢmelerde istek sırasına göre söz verilir. Üst kademe görevlilerine öncelik tanınır. Faaliyet ve hesap raporunda karģı oy yazısı olmayan yönetim kurulu üyesi, rapor aleyhine söz alamaz ADAYLIK, SEÇİMLER VE OY KULLANIMI Ġl ve ilçe kongrelerinde, gündemin faaliyet raporu ve görüģmeler maddesine geçilmeden, kongre üyelerinin onda birinin önerisi ve yapılacak oylama sonucunda kongre üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile ortak liste (çarģaf liste) usulü ile seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Böyle bir karar alınmamıģsa organ ve delege seçimleri blok liste yöntemine göre yapılır. Kongrelerde seçilecek organlara ve delegeliklere adaylık baģvurusu için kongre divan baģkanlığınca makul ve yeterli bir süre tespit edilerek delegelere duyurulur. Bu süre sonunda ilan edilmiģ saat gelince aday baģvuruları için sürenin dolduğu, varsa baģvuruların derhal yapılması gerektiği tekrar duyurulur ve daha sonra yapılacak aday baģvurularının iģleme konulmayacağı ilan edilir.

19 19 Seçilme yeterliliğine sahip partili her üye, kongrede yapılacak seçimlerde aday olabilir veya aday gösterilebilir. Seçimlerde birden fazla organa aday olunamaz. Divan, aday baģvurularını veriliģ sırasına göre ayrı ayrı okumak suretiyle kongre genel kurulunun bilgisine sunar. Adaylıktan çekilme ve itirazlar varsa, karara bağlayarak adaylıkları kesinleģtirir. KesinleĢmiĢ adaylar, okunmak suretiyle duyurulur ve ayrıca salonda uygun yerde ilan edilir. Aday listelerinin kesinleģmesi için belirlenen süre içinde yapılacak yazılı çekilme beyanları, divan tarafından kimlik tespiti ile tutanağa geçirilir ve hazırlanacak kesinleģmiģ aday listesi tutanağında belirtilir. Adaylıkların kesinleģmesinin ilanından sonra ve seçim süresince yapılacak yazılı çekilme beyanları, sayım ve dökümde nazara alınmaz. Ancak bunlardan seçilen olursa, istifa etmiģ sayılır. Seçimlerin ortak liste usulü ile yapılmasının kararlaģtırılması halinde adaylar, divan tarafından ad çekme ile belirlenecek harften baģlamak üzere ve soyadı alfabe esasına göre sıralanır, aday isimlerinin baģ tarafına kare veya daire konulur. BaĢkan ve organlar için ayrı ayrı ortak listeler bastırılır. Bu listeler, seçim kurulunca mühürlenerek oy pusulasına dönüģtürülür. Kongre üyelerince, bu oy pusulalarındaki aday isimlerinin yanına iģaret konarak oylama yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl üye veya temsilci kadar adayın iģaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Fazla veya seçilecek üye veya temsilci sayısının yarısından az iģaretlenmiģ olan oy pusulaları geçersizdir. Adayların aldıkları oy sayısına göre, sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. EĢit oy alanlar arasında ad çekme yoluyla sıra saptanır. Ortak liste usulü ile seçimlerin yapılmasına karar verilmediği ve blok liste esasına uygun öneri de yapılmadığı takdirde, her organ ve delegelikler için yapılan ferdi adaylıklar tamamlanıp kesinleģtirildikten sonra, divan tarafından soyadı esasına göre ortak liste sıralaması yapılır. Seçimlerin blok liste yöntemi uygulanmak suretiyle yapılması halinde; ilçe kongrelerinde baģkan adayı, yönetim kurulu asıl ve yedek üye adayları, üst kademe delege adayları, illerde il baģkanı adayı, yönetim kurulu asıl ve yedek üye adayları, büyük kongre delege adayları ve il disiplin kurulu asıl ve yedek üye adayları aynı listede yer alır. Seçimlere birden fazla liste katılması halinde her liste değiģik renklerde ve Ģekillerde bastırılıp hazırlanabilir. Seçimlerin, blok liste yöntemi uygulanmak suretiyle yapılması halinde; ferdi adayların isimleri, soyada göre sıralanır ve ayrı bir kağıda yazılarak oy kabin veya kabinlerinde asılı olmaları sağlanır. Adaylar, blok liste yöntemine uygun olarak önerilmiģ ise, bu takdirde seçimler; listenin zarfa konup sandığa atılması suretiyle yapılır. Delege, oyunu listeyi aynen veya listedeki aday veya adayları çizerek dilediği ferdi adayları yazmak suretiyle kullanabilir.

20 20 Oyların blok liste halinde kullanılması durumunda, listedeki adayların yarıdan fazlasının silme veya çizme sonucu boģ bırakılmıģ, yahut organ üye sayısından fazla ilave yapılmıģsa, bu oy pusulaları geçersizdir. Divan tarafından kesinleģtirilmiģ aday listelerinde yer almayanlara verilecek oylar, nazara alınmaz. Adaylıkların kesinleģtirilmesinden önce usulüne uygun çekilmeler sonucu, organ üye tamsayısının salt çoğunluğundan fazla boģalma olan listeler, liste olma özelliğini kaybeder. Organ ve delege seçimleri için blok liste Ģartlarının varlığı halinde, aday isimlerinin baģ tarafına kare veya daire konulmasına gerek kalmaz. Adaylar, listede aday olarak gösterilen yere seçilmiģ olurlar. Kongrede sıra seçimlere geldiğinde, divan onaylı liste örneğini hazır bulunan seçim kuruluna vererek görevi, yetkili seçim kurulu baģkanlığına bırakır. Seçim kurulu baģkanı, bir baģkan ve iki üyeden oluģan yeteri kadar sandık seçim kurulu oluģturur. Sandık kurul baģkanı ile bir üye memurlardan, diğer üye ise aday olmayan üyeler arasından seçilir. Sandık kurulu baģkanının yokluğunda, memur üye sandığa baģkanlık eder. Kongrede yapılacak seçimler, ara verilmeksizin sonuçlanıncaya kadar devam eder. KesinleĢmiĢ delege listesinde ismi bulunanlar nüfus cüzdanı, resimli üyelik kimlik kartı veya benzeri resmi niteliği haiz bir hüviyet belgesi (ehliyet, emeklilik cüzdanı v.s) ile isimlerinin karģısına imza atarak oy kullanırlar. Seçimlerde, sandık kurulu baģkanınca, toplantıda bulunan delegelerden oy kullanmayan kimse kalmadığı tespit edilince, sandık açılarak oy tasnifi yapılır. MADDE19: 19-SEÇİMLERE İTİRAZ Seçimin devamı sırasında yapılan iģlemlere seçim sonuçlanıncaya kadar; seçim sonuçlarına ise tutanakların düzenlenmesinden itibaren 2 gün içinde, yetkili ve görevli seçim kuruluna itiraz edilebilir. Bu itiraz, aynı gün hâkim tarafından karara bağlanır. Seçim kurulunun kararı kesindir. Ġlgili seçim kurulunun seçimleri yenileme kararı alması halinde kongre, yalnız seçim yapmak üzere toplanır. Nisap temin edilemezse 15 gün sonra yapılacak kongrede nisap aranmaksızın seçim yapılır. Ġlçe kongresinin seçim dıģındaki kararlarına iliģkin itirazlar kongre üyelerince 5 gün içinde il yönetim kuruluna yapılır. Ġl yönetim kurulunun 7 gün içinde vereceği kararlar kesindir. Ġl kongresinin seçim dıģındaki kararlarına iliģkin itirazlar kongrenin bitiģini izleyen 5 gün içinde kongre üyelerince Genel Ġdare Kurulu'na yapılır. Genel Ġdare Kurulu'nun 7 gün içinde vereceği karar kesindir SONUÇ VE TUTANAKLARIN İLGİLİ YERLERE BİLDİRİLMESİ

21 21 Ġlçe baģkanları, kongre divan baģkanı tarafından kendisine tevdi olunan ilçe kongresi tutanak örnekleri ile kongrede yapılan seçim sonuçlarını gösteren seçim kurulu tutanak örneğini, itiraz süresi geçtikten, itiraz edilmiģ ise sonuçlandıktan sonra TeĢkilat BaĢkanlığı' na gönderilmek üzere Ġlçe yönetim kurulunun kimlik bilgileri ve görev dağılımını içeren çizelge ile birlikte il baģkanlığına verir. Ġl baģkanlığı da il kongresiyle ilgili aynı bildirimi Genel Merkeze yapar OLAĞANÜSTÜ KONGRE Ġlçelerde, il yönetim kurulunun kararı ve Genel Ġdare Kurulunun onayıyla ya da kongre üyelerinin tam sayısının beģte birinin noterden onaylı imzalarıyla; illerde GĠK' nun kararı veya kongre üyelerinin tam sayısının beģte birinin noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları baģvurular üzerine olağanüstü kongre, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Toplantı çağrısı yapılmadığı takdirde, üst yönetim kurulu olağanüstü kongrenin toplanmasını ve yapılmasını sağlar. Olağanüstü kongrenin gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Bu kongrelerde gündemden baģka bir konu görüģülemez. Olağanüstü kongre isteğinin usulüne uygun olarak yetkili yönetim birimine ulaģtırılmasından baģlayarak en geç 45 gün içinde, yetkili yönetim birimince kongre toplanır. Bu toplantı 15 gün önce usulüne uygun olarak duyurulur DİĞER HUSUSLAR Diğer hususlar "Kongre Yönetmeliği" ile düzenlenir. İL VE İLÇE YÖNETİM KURULLARI ORTAK HÜKÜMLER MADDE 20: 20.1-TOPLANTILAR VE KARAR NİSABI Ġl ve ilçe yönetim kurulları en az ayda bir, il ve ilçe yürütme kurulları en az 15 günde bir toplanır. Kararlarını, Tüzükte aksine hüküm bulunan durumlar hariç, katılanların salt çoğunluğu ile alır İSTİFA, MÜSTAFİ SAYILMA, BOŞALMA HALLERİ PeĢ peģe mazeretsiz 3, yıl içinde 5 toplantıya katılmayan il veya ilçe yönetim kurulu asıl üyesi müstafi sayılır. Ġstifa veya baģka nedenlerle boģalma halinde sırasıyla yedek üyeler göreve çağırılır. Yedeklerin çağırılması ile boģalmaların neticesinde kalan üye sayısı salt

22 22 çoğunluğun altına düģmüģse ilgili yönetim kurulu sakıt olur, bir üst yürütme kurulu tarafından geçici yönetim kurulu atanır ve ilçelerde 30, illerde 45 gün içinde kongreye gidilir YÖNETİM KURULLARINA İŞTEN EL ÇEKTİRME Yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre belli sürelerde yapılması gereken iģleri yapmayan veya partinin siyasal ilkeleriyle, gaye ve hedefleriyle ve çalıģma kurallarıyla bağdaģmayan tutum ve davranıģ içine giren il ve ilçe baģkanları ve yönetim kurulu üyelerinin tümü veya bir kısmı, bağlı oldukları üst yönetim kurulunun 2/3 çoğunluk ve gizli oylama ile alacağı gerekçeli kararla iģten el çektitilebilir. Gerekçeli karar 5 gün içinde üst yönetime gönderilir. Genel Ġdare Kurulu aynı nedenlere bağlı olarak re'sen ilçe ve il baģkanları ile yönetim kurullarına kısmen veya tamamen iģten el çektirebilir. Yönetim kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile birlikte tamamının iģten el çektirilmesi halinde, el çektirme kararı veren organ, aynı kararla veya makul sürede geçici yönetim kurulunu oluģturur ve ilgililere tebliğini sağlar. Yönetim kurulunun kısmen iģten el çektirilmesi halinde boģalan üyelikler, yedeklerden doldurulur. ĠĢten el çektirilen ilçe ve il yönetim kurulları yerine, geçici yönetim kurulları görevden alan kademe tarafından oluģturulur. Bu oluģturulan kurullar yasal süreler içinde kongrelerini yapmak zorundadırlar. Bu süre içinde yeni delegeler seçilmemiģse, kongre eski delegelerle toplanır. Süresi içinde kongresini yapmayan geçici kurulların görevleri sona erer. Usulüne uygun olarak alınmıģ el çektirme kararları, parti içi iģlemler açısından kesindir. ĠĢten el çektirme kararına karģı yargı yoluna baģvurmak, kararın yürütülmesini durdurmaz. 4-MERKEZ TEŞKİLATI MADDE 21: Partinin Merkez TeĢkilatı, Büyük Kongre, Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanlar, Genel Ġdare Kurulu (GĠK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), DanıĢma Meclisi (DM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK)'ndan oluģur BÜYÜK KONGRE, GÖREV VE YETKİLERİ Büyük Kongre, partinin en üst karar ve denetim organıdır. Görevleri; Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanları, Genel Ġdare Kurulu ve DanıĢma Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu 'nun üyelerini seçmek, Partinin tüzük ve programında değiģiklik yapmak, gelir-gider ve kesin hesabını kabul veya reddetmek, Genel Ġdare Kurulu'nun faaliyet raporu ile gelecek dönem bütçesini müzakere edip karara bağlamak, yönetimin ibrası konusunda karar vermek,

23 23 Toplumu ve devleti ilgilendiren konularla, kamu faaliyetleri ve parti politikaları hakkında genel nitelikte olmak kaydıyla temenni niteliğinde veya bağlayıcı kararlar almak, Partinin tüzel kiģiliğinin feshine, baģka parti ile birleģmesine karar vermek, fesih kararı vermesi halinde parti mallarının tasfiyesi ve intikal Ģekli ve yerini karara bağlamak, Kanun ve tüzükte verilen diğer görevleri ifa etmek, gündeminde yer alan konuları müzakere edip karara bağlamak, Büyük kongrenin yetki ve görevidir. Büyük Kongrenin yapılmasına kadar Kurucular Kurulu Büyük Kongrenin yetkilerine sahiptir BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ Büyük Kongre, il kongrelerince seçilmiģ delegeler ile tabii delegelerden oluģur. a-seçilmiş DELEGELER SeçilmiĢ üyeler TBMM üye tam sayısının iki katı kadardır. Her ilde o ilin milletvekili sayısının iki katı kadar üye il kongresinde seçilir. b-tabii DELEGELER Tabii delegeler; Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanları, Genel Ġdare Kurulu üyeleri, Parti DanıĢma Meclisinin seçilmiģ üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Partili Bakanlar ve Milletvekilleri, Partinin kurucu üyelerinden oluģur. Parti kurucuları seçilmiģ delegelerin % 15'inden fazla olmamak kaydıyla, parti üyelikleri devam ettiği müddetçe, ilk büyük kongre dahil büyük kongrenin tabii üyesidirler. Parti kurucularından Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanlık, GĠK üyeliği, YDK üyeliği, Bakanlık ve Milletvekilliği nedeniyle tabii delege olanlar dıģında kurucuların sayısı seçilmiģ delegenin % 15'inden fazla ise, bu kurucular arasından delege olacaklar kura ile belirlenir. Kura sonucu bir kongrede delege olamayanlar sonraki kongrelerde sıra kendilerine gelinceye kadar tekrar kuraya dahil edilmeden delege olurlar, kalanlar kuraya dahil edilirler. Tabii üyeler delege seçimlerine girmezler. Ġlk Büyük Kongre kuruluģtan sonraki iki yıl içinde yapılır. Bu kongreyi toplama görevi Parti Kurucular Kurulunun Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanlarındır. Parti üyeliği sona eren kurucuların Büyük Kongre üyelikleri de düģer OLAĞAN TOPLANTI VE ZAMANI

24 24 Büyük kongreyi olağan toplama yetkisi Genel Ġdare Kurulu'na aittir. GĠK, iki yıldan az, üç yıldan fazla olmamak kaydıyla büyük kongreyi toplamak zorundadır KONGRE GÜNDEMİ Büyük Kongrenin gündemini GĠK tespit eder DELEGE LİSTESİNİN ONAYI, İLANI VE LİSTEYE İTİRAZ Genel Merkez TeĢkilat BaĢkanlığı, seçilmiģ ve tabii delegeler belli olacak Ģekilde, büyük kongre delege listesini ve gündemi yetkili kılınmıģ seçim kuruluna kongreden 15 gün önce vermek suretiyle Tüzükte belirtilen askı ve iģlemleri, büyük kongre açısından aynen ikmal eder. Böylece yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleģen liste, büyük kongrenin delege yoklama çizelgesini oluģturur KONGRENİN İLANI Büyük Kongre ulusal bir gazetede delegelere duyurulur. Ġlan edilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 15 gün sonra tercihen aynı yerde, toplantı salonu müsait değilse Genel Ġdare Kurulu'nca tespit edilecek uygun bir yerde yapılır. Bu husus delegelere aynı usulle duyurulur KONGRENİN TOPLANMASI, AÇILIŞI VE DİVANIN OLUŞMASI Kongre baģlamadan önce toplantı nisabının varlığı, yoklama cetvelindeki imzalar sayılmak suretiyle Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanların görevlendirdiği bir GĠK üyesi ve en az iki delegenin imzasını taģıyan bir tutanakla tespit edilir. Büyük Kongre delege toplam sayısının en az salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Ġlk toplantıda yeterli katılım olmaması halinde, ikinci toplantı katılanlarla yapılır. Kongrenin açılıģı Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanların görevlendireceği GĠK üyesi tarafından yapılır. Divan; divan baģkanı, iki divan baģkan yardımcısı ile yeteri kadar kâtip üyenin kongre delegeleri tarafından seçilmesi ile oluģur. Divan için aday tekliflerini açılıģı yapan üye alır. Tek liste teklifi var ise, oylaması açık yapılır. Divan için birden fazla liste teklifi olması halinde divan; delege tam sayısının onda birinin yazılı istemi veya açılıģı yapan üyenin gerek görmesi halinde gizli oyla seçilir. Böyle bir durumda, gizli oylamanın gerektirdiği tedbirler derhal alınır ve üç kiģiden az olmayan yeterli sayıda sandık kurulları ve sayım ve tasnif kurulları ad çekme yöntemi ile oluģturulur. Kongrede kararlar, tüzükte yazılı istisnai durumlar hariç olmak üzere, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır DİVANIN YETKİ VE GÖREVLERİ

25 25 Kongreyi Divan BaĢkanı yönetir. Divanda kararlar çoğunlukla alınır. EĢitlik olması halinde divan baģkanının katıldığı görüģ uygulanır. Kongrenin düzen ve ahenk içinde yürütülmesi, parti tüzüğü ile ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak gerçekleģmesini temin için gerekli önlemleri almak ve düzeni sağlamak, kongre gündemini icra etmek, tutanağı düzenlemek ve muhafaza etmek, kongre divan baģkanı ve divan üyelerinin yetki ve görevidir. Kongrede divanı divan baģkanı temsil eder. Siyasi Partiler Kanunu'nun 4. kısmında yazılı yasaklara aykırı konuģma yapan veya davranıģta bulunan herkese, divan baģkanı derhal müdahale ederek delege olanların oy hakkı saklı kalmak kaydıyla, salondan çıkarmak gibi gerekli önlemleri alır. Gerekli olması halinde toplantıya ara verir, dinleyici yerlerinin boģaltılmasını temin ederek, düzeni sağladıktan sonra kongreye kaldığı yerden devam edilir. Kongrelerde aday olan özürlüler için kendilerini ifade edecek imkânlar ve ayrıca iģitme özürlüler için tercümanlık gibi hizmetler, imkânlar ölçüsünde sağlanır. Divan baģkanı, divan üyeleri tarafından onaylı kongre tutanak örneğini ekleri ile birlikte Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanlara teslim eder BÜYÜK KONGRENİN YAPILIŞI, MÜZAKERELER VE KARARLAR Ġlan edilmiģ gündem maddeleri arasında sıra değiģikliği veya baģka bir konunun gündeme alınması, genel kurul kararıyla olur. Gündem değiģikliği taleplerinin görüģülüp karara bağlanabilmesi için, talebin üyelerin %5 inin imzası ile yazılı olarak kongre açılıģ baģkanlığına veya gündemin okunmasından hemen sonra divana verilmiģ olması zorunludur. Divan gündem değiģikliği teklifini müzakereye açarak yapılacak oylama sonucu gündeme ekleme yapar. Büyük Kongre'de kongre divanı oluģup gündem okunduktan sonra, talebine göre konuģmasını yapmak üzere Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanlara söz verilir. ĠĢin önem ve niteliği itibariyle gündemde komisyon kurulmasına yer verilmiģ veya usulüne uygun teklifle komisyon kurulması gündeme alınmıģ ise divan, Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanların konuģmasından önce genel kurulda aksine bir karar alınmazsa, beģer kiģiden oluģacak komisyon üyelerinin seçimini, açık oylama ile gerçekleģtirir. Her komisyon, bir baģkan, bir sözcü ve bir raportör seçerek çalıģmasını yapar. Komisyonların çalıģma zamanı, gündem maddelerinin görüģülmesini aksatmayacak Ģekilde, divan heyeti tarafından belirlenir. BelirlenmiĢ sürede raporun hazırlanıp sunulmamıģ olması, tek baģına kongrenin uzaması nedeni olarak öne sürülemez. Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Her delege, çalıģmaları aksatmayacak Ģekilde komisyon çalıģmalarına katılıp görüģ beyan edebilir. Komisyon belli edilmiģ süre içinde raporunu hazırlar ve genel kurula sunulmak üzere kongre divan baģkanlığına teslim eder. Komisyon raporları görüģülür ve oylanır.

26 26 Genel kurulca kabul edilen komisyon raporları, genel kurul kararı niteliği kazanır ve yürürlük tarihi ile ilgili baģka bir karar yoksa genel kurulda kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girer. Büyük kongre çalıģmalarıyla ilgili olarak Genel Ġdare Kurulu, belli konuların daha önce oluģturulacak komisyonlarca incelenmesini ve rapora bağlanmasını kararlaģtırabilir. Bu takdirde ilçe, il, merkez ve yan kuruluģları temsil edecek Ģekilde büyük kongre delegesi sıfatını taģıyanlar arasından Merkez Yürütme Kurulu'nca 5 kiģilik komisyon oluģturulur. Komisyonlar bu Ģekilde oluģturulmuģ ise, genel kurulda sadece raporların müzakeresi ve oylaması yapılır. Parti tüzük ve programında değiģiklik yapılmasına iliģkin veya parti politikalarını ilgilendiren gündem maddesi tekliflerinin müzakereye açılabilmesi için, bu tekliflerin, Genel BaĢkan ve/veya eģ Genel BaĢkanlar veya Genel Ġdare Kurulu yahut büyük kongre delegelerinin en az %5 i tarafından önerilmiģ olması gerekir. Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin büyük kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmıģ olması Ģarttır. Bu teklifler, büyük kongrece seçilecek bir komisyonda görüģüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır. GörüĢmeler, gündem sırasına göre yapılır. Müzakerelere katılım, talep sırasına göre sağlanır. Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanları na, Genel Ġdare Kurulu adına söz isteyen kurul üyesine, komisyon baģkanı ve sözcülerine, konuģma taleplerinde öncelik verilir. Faaliyet raporuna muhalefet Ģerhi bulunmayan Genel Ġdare Kurulu üyesi, faaliyet raporu aleyhine söz alamaz ve konuģamaz. Büyük kongre için tek bir gün öngörülmüģ ise, kongre, gündem maddeleri bitinceye kadar aralıksız devam eder. Seçimler, gündemin kapanıģ maddesi hariç gündemin en son maddesi olarak yapılır. Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanlar, Genel Ġdare Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile DanıĢma Meclisi'nin seçimleri yargı gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre büyük kongre delegelerince yapılır. Yetkili seçim kurulu baģkanı, Tüzükte belirtilen nitelik ve sayıda yeteri kadar sandık seçim kurulu oluģturur ADAYLIK, SEÇİMLER VE OY KULLANIMI Adaylık baģvuruları, kongre divan baģkanlığına yapılır. Divan baģkanlığı, adaylık baģvurularını Tüzüğün ilgili maddelerine göre ilan edip kesinleģtirir. Büyük kongre delegesi olsun veya olmasın, partiye kayıtlı her üye, parti organlarına aday olabilir veya aday gösterilebilir. Genel BaĢkanlık ve/veya EĢ Genel BaĢkanlık yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına Kurucular Kurulu ve/veya Büyük Kongre karar verir.

27 27 Genel BaĢkan / EĢ Genel baģkanlığa aday olabilmek için, üye tam sayısının en az %5 inin yazılı önerisi gerekir. Bu öneri noter, divan baģkanlığı veya divan baģkanlığının görevlendireceği üyenin gözetiminde imzalanır. Genel BaĢkanlık için ikiden fazla aday olması halinde her aday için ayrı oy pusulası kullanılır. Oy pusulalarının farklı renkte olmasına özen gösterilir. Kongre gündeminin 'seçimler' maddesinde, önce Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanlar seçimi yapılır. Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel baģkan seçimi tamamlanmadan diğer organ seçimlerine geçilemez. Seçilen Genel BaĢkan/ EĢ Genel BaĢkanlar, yerine yenileri seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Genel BaĢkan ın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Büyük Kongre toplanıncaya kadar G.Ġ.K, Partiyi temsil yetkisini, kendi içinden seçeceği üyeye vekaleten tevdi eder. En geç 45 gün içinde genel baģkan seçmek üzere büyük kongreyi olağanüstü toplantıya çağırır. EĢ Genel BaĢkanlardan birinin ya da ikisinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde,büyük Kongre toplanıncaya kadar G.Ġ.K Partiyi temsil yetkisini,kendi içinden seçeceği bir ya da iki üyeye vekaleten tevdi eder.en geç 45 gün içinde eģ genel baģkan ve baģkanları seçmek üzere büyük kongreyi olağanüstü toplantıya çağırır. Aynı kiģi, aynı kongrede seçimi yapılacak farklı organlara aynı anda aday olamaz ve aday gösterilemez. Böyle bir durumda, divan baģkanı tarafından adaya tercih yapması gerektiği bildirilir. Tercihini belli etmeyen adayın hiçbir adaylığı iģleme konmaz. Büyük Kongrede; Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanlar seçimi ayrı, diğer bütün seçimler aynı anda ve birlikte yapılır. Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkanlık için yalnızca iki aday ve GĠK, YDK ve DanıĢma Meclisi için tek liste teklif edilmiģ olması halinde Genel BaĢkan ve/veya EĢ Genel BaĢkan adayları, GĠK, YDK asıl ve yedek adayları; DanıĢma Meclisi adayları listeleri tek oy pusulası olarak düzenlenir ve birlikte oylanır. Tüzüğün, aday ve organ seçimlerine iliģkin 19. maddesinin, yukarıda yazılı olanlara aykırı olmayan hükümleri, Büyük Kongre seçimlerinde de aynen uygulanır SEÇİMLERE İTİRAZ Seçimin devamı sırasında yapılan iģlemlere seçim sonuçlanıncaya kadar, seçim sonuçlarına ise tutanakların düzenlen mesinden itibaren 2 gün içinde, yetkili ve görevli seçim kuruluna itiraz edilebilir. Bu itiraz aynı gün hakim tarafından karara bağlanır.seçim kurulunun kararı kesindir. Ġlgili seçim kurulunun seçimleri yenileme kararı alması halinde, kongre yalnız seçimi yapmak üzere toplanır. Nisap temin edilemezse 15 gün sonra yapılacak kongrede nisap aranmaksızın seçim yapılır.

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM. PARTİ ÜYELİĞİ (SPK m: 6,7 7,12) BİRİNCİ BÖLÜM PARTİ TEŞKİLATI (SPK m:7)

İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM. PARTİ ÜYELİĞİ (SPK m: 6,7 7,12) BİRİNCİ BÖLÜM PARTİ TEŞKİLATI (SPK m:7) AK PARTİ TUZUGU 1 BİRİNCİ KISIM o^oı.^u GENEL ESASLAR Madde 1 - Partinin Adı Madde 2 - Kuruluşun Temel Dayanakları Madde 3 - Partinin Kısaltılmış Adı, Genel Merkezi ve Amblemi Madde 4 - Temel Amaçlar Madde

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER

HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER KURULUŞ: MADDE 1: Partinin adı HÜR DAVA PARTİSİ dir. Genel Merkezi Ankara da, kısa adı HÜDA PAR dır. Amblemi ekte sunulduğu şekilde yeşil zemin

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.4 DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ 1 2 BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI ŞUBE GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI: İşbu yönetmeliğin amacı; Anatüzüğümüzün

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

2) 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

2) 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN KOMİSYONUNUNUN (TÜBAKKOM) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACINA YÖNELİK OLARAK, SİYASİ PARTİLER KANUNU VE SEÇİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Kongre Yönetmeliği 241 AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ nin tüm teşkilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak

Detaylı

SAADET PARTĠSĠ TÜZÜĞÜ BĠRĠNCĠ KISIM GENEL ESASLAR

SAADET PARTĠSĠ TÜZÜĞÜ BĠRĠNCĠ KISIM GENEL ESASLAR SAADET PARTĠSĠ TÜZÜĞÜ BĠRĠNCĠ KISIM GENEL ESASLAR KURULUġ MADDE 1. Saadet Partisi Türkiye cumhuriyet Anayasası ve siyasi Partiler Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde kurulmuģ ve faaliyette bulunan

Detaylı

ADALET PARTİSİ. Parti Tüzüğü. Büklüm Sok. Akkoç Apt. No:7, D.4 Kavaklıdere - ANKARA. www.ap.org.tr

ADALET PARTİSİ. Parti Tüzüğü. Büklüm Sok. Akkoç Apt. No:7, D.4 Kavaklıdere - ANKARA. www.ap.org.tr ADALET PARTİSİ Parti Tüzüğü Büklüm Sok. Akkoç Apt. No:7, D.4 Kavaklıdere - ANKARA www.ap.org.tr I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM 11 GENEL ESASLAR Madde 1 - Partinin Adı Madde 2 - Kuruluşun Temel Dayanakları

Detaylı

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu Okul - 20 Ekim 2014 Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden

Detaylı

Amaç. MADDE 1- (1) Bu Tüzük, Merkez Parti nin düzen ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam.

Amaç. MADDE 1- (1) Bu Tüzük, Merkez Parti nin düzen ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Tüzük, Merkez Parti nin düzen ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tüzük, Merkez Parti nin, amblemini,

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TÜZÜK PROGRAM

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TÜZÜK PROGRAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TÜZÜK PROGRAM (Kalkınma ve Demokratikleşme Programı) OCAK - 2016 TÜZÜK AK PARTİ TÜZÜK 1) KISALTMALAR Parti : Adalet ve Kalkınma Partisini Tüzük : Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünü

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1 a) MuĢ Üniversitesi akademik ve idari personeli ve öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirmelerini

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

ANAYOL PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ

ANAYOL PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ PARTİ TÜZÜĞÜ ANAYOL PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR PARTİNİ ADI, GENEL MERKEZİ VE HUSUSİ ALAMETİ (AMBLEMİ / LOGOSU) PARTİNİN ADI Madde 1. ANAYOL PARTİSİ, Vatanın bölünmez bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ Mayıs 2014 SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ Yönetmeliğin Konusu Madde 1- Türk Telekom

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin amacı Girne Amerikan Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık,

Detaylı

2820 SAYILI. Kanun No : 2820 Kabul Tarihi : 22.4.1983 R.G. Yayım No : 18027 R.G. Yayım Tarihi : 24.4.1983 BİRİNCİ KISIM.

2820 SAYILI. Kanun No : 2820 Kabul Tarihi : 22.4.1983 R.G. Yayım No : 18027 R.G. Yayım Tarihi : 24.4.1983 BİRİNCİ KISIM. 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun No : 2820 Kabul Tarihi : 22.4.1983 R.G. Yayım No : 18027 R.G. Yayım Tarihi : 24.4.1983 Amaç: BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, siyasi partilerle

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TURKISH DENTAL ASSOCIATION GENELGE Sayı : 001-1.1507 Tarih: 18.11.2011 Konu : TDB Öğrenci Kolu Yönergesi DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, 21 Nisan 2000 tarihli Türk Dişhekimleri

Detaylı

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

SAHNE PERDE EKRAN MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI MERKEZ GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

SAHNE PERDE EKRAN MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI MERKEZ GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ SAHNE PERDE EKRAN MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI MERKEZ GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI İşbu yönetmeliğin amacı; Anatüzüğümüzün 12. maddesi uyarınca, sendikanın toplam

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar MADDE 1: Amaç Bu yönergenin amacı TED Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitenin çeşitli organlarında temsil edilmesi ve

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Tunceli Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELERİ

BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELERİ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELERİ Madde 1 - KURULUŞ Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve ilgili mevzuata göre faaliyet

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 - Bu oda ve borsa

Detaylı

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE KISALTMALAR Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanımlar ve Kısaltmalar

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE KISALTMALAR Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanımlar ve Kısaltmalar BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE KISALTMALAR Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanımlar ve Kısaltmalar İKİNCİ KISIM ÜYELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÜYELİK ŞARTLARI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ Üyelikte Amaç

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TÜZÜK PROGRAM

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TÜZÜK PROGRAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TÜZÜK PROGRAM (Kalkınma ve Demokratikleşme Programı) OCAK - 2016 AKPARTi 2 AK PARTİ ÖNSÖZ AK PARTİ, kuruluşundan itibaren Türkiye de umudun, güvenin, yeniliğin, gelişmenin adresi

Detaylı

Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77

Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI NA (İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanlıkları na) Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır.

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır. TÜRK PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK DERNEĞĠ YAYIN YÖNERGESĠ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tarafından basılmak üzere her türlü süreli ve süresiz yayınlar

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ. GĠRĠġĠMCĠLĠK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ. GĠRĠġĠMCĠLĠK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ GĠRĠġĠMCĠLĠK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı Madde 1- Gedik Üniversitesi öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyetine yararlı projeler geliģtirecek giriģimci gençler oluģturmak, sosyal sorumluluk

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/151 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı SANKO Üniversitesi ne bağlı öğrenci kulüplerinin kuruluş, işleyiş

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULU (MKYK)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULU (MKYK) İLK PARTİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER: BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL ESASLAR Madde 1: Tanım Madde 2: Amaç ve İlkeler İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK Madde 3: Üyelik şartları Madde 4: Üyeliğe başvuru Madde 5: Başvurunun karara bağlanması

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

MALTEPE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ

MALTEPE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı, Maltepe Kent Konseyi nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KAPSAM Madde 2. Bu yönerge, Maltepe Kent Konseyi nin kuruluşunu, amaçlarını,

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği ve

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270 Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270 TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMA USUL VE ESASLARI İLE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU, KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU VE KURUM İDARİ KURULLARININ

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

VOLEYBOL HAKEMLERĠ VE GÖZLEMCĠLERĠ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

VOLEYBOL HAKEMLERĠ VE GÖZLEMCĠLERĠ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ VOLEYBOL HAKEMLERĠ VE GÖZLEMCĠLERĠ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ Madde 1- Federasyonun Adı Federasyonun adı Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu olup, kısa adı VHGF dir. Madde 2- Federasyonun Merkezi Federasyonun

Detaylı

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5).

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5). 22 TEMMUZ 2007 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIII. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ KONGRELER

CUMHURİYET HALK PARTİSİ KONGRELER CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ KONGRELER (İl VE İLÇE KONGRELERİ İLE MUHTARLIK BÖLGESİ TEMSİLCİLERİNİN İLÇE KONGRELERİ DELEGELERİNİN SEÇİMİ) YÖNETMELİĞİ 2011 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 3 BÖLÜM II

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1)Trabzon Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek,

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi ne kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yalova Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ Yürürlük Tarihi: 05.03.2014

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ Yürürlük Tarihi: 05.03.2014 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Yönetmelik No: 05 MENSUPLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI Revize No: 04 Sayfa No: 1/5 DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ Yürürlük Tarihi: 05.03.2014 1. 2. GİRİŞ Bu yönetmelik

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETMELİK NO: GK 3 GKKT: 15.02.2009 ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETMELİK NO: GK 3 GKKT: 15.02.2009 ÜYELİK YÖNETMELİĞİ TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETMELİK NO: GK 3 GKKT: 15.02.2009 ÜYELİK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT - 2009 Üyelik Yönetmeliği Sayfa 1 TED ANKARA KOLEJĠ MEZUNLARI DERNEĞĠ ÜYELĠK YÖNETMELĠĞĠ AMAÇ Madde 1-

Detaylı