ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4313 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Dolgun Dalgýçoðlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4313 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Dolgun Dalgýçoðlu"

Transkript

1 Belediyelerimiz eksik olmasýn... Bayramda da defin hizmetlerinin kesintisiz süreceðini açýkladýlar. Teþekkür edin, ama almayýn... Hizmetten yararlanmak için sakýn ölmeyin, yaþamaya bakýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: Ekim 203 Salý YIL: 2 SAYI: 33 FÝYATI: 2.0 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SÝLAHLANMAK NE ÝÞE YARAR? 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... AH O BAYRAMLAR Ali Osman KAN GÖRMEMEK ÝÇÝN Dolgun Dalgýçoðlu KURBAN BAYRAMIN KUTLU OLSUN KURBAN Mehmet Levent En güzel bayram bu bayramdýr Erdoðan Baybars CEVAP HAKKI Ali Kiþmir Anan Planý'nda olduðu gibi Türkiye'nin yine bir adým önde olma oyununa baþvurduðunu farkeden Rum tarafý bu kez erken uyandý... Anastasiadis referandum için Mart ayýný diline dolayan Türk yetkililere meydan okudu... Duty Free'de vergi/fon düzenlemesi Mungan: Fiyat artýþý yok Duty Free satýþ noktalarýnda yapýlan fon ayarlamasýnýn iç piyasaya fiyat artýþý olarak yansýmadýðýný söyleyen Maliye Bakaný Zeren Mungan, "Sadece paket baþýna kâr miktarýnda düþüþ oldu" dedi... Mungan, ayarlama öncesi iç piyasaya göre 3,2 kat olan kâr marjýnýn 3 kata gerilediðini söyledi... (7. sayfada) Çözümcü görünme yarýþý açýk artýrmaya bindi Çözümcü görünme yarýþý açýk artýrmaya bindi Noele kadar Rum lider Anastasiadis, "Türkiye'nin adým atmasý halinde Noele kadar çözüme hazýrým" dedi... Böylelikle "Mart'a kadar" diyen Türk tarafýndan bir adým öne geçti... Anastasiadis: Evet, Noele kadar, hatta daha öncesinde bile çözüm olabilir... Yeter ki Türkler BM kararlarýna uygun cesur adýmlar atsýnlar ve AB'ye üyelikle ilgili beklentilerini tam olarak yerine getirmeleri zamanýnýn geldiðini anlasýnlar... "Kýbrýslýlar, Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Rumlar, halen 200'ten beridir Avrupa vatandaþýdýrlar ve istedikleri þey yalnýz bu kimliklerine deðil, Avrupa vatandaþý kimliklerine de saygý gösterilmesidir"... Anastasiadis diyalog olsun diye diyaloða girmesinin söz konusu olmadýðýný söyledi... "Tek uluslararasý temsiliyet, tek egemenlik ve tek vatandaþlýk" dedi sayfada Gazeteci de uyuþturucu kurbaný Bizim gazetemiz de dahil olmak üzere bazý gazetelere dýþtan haber yaparak, özellikle mahkemelerdeki kriminal haberleri yazarak geçimini saðlayan Abbas Elmas 3 gram hintkeneviri ile tutuklandý sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Mehmet Çakýcý: CTP-DP hükümeti umut vermedi Çakýcý yayýnladýðý bayram mesajýnda, "Göreve getirilen CTP-DP hükümeti de maalesef UBP'nin býraktýðý yerden devam ediyor" dedi sayfada Ýzzet Ýzcan: UBP'den hiçbir farký yok! BKP lideri Ýzzet Ýzcan, "Türkiye hükümetinin ekonomik, kültürel ve siyasi dayatmalarýný CTP-DP hükümeti de adým adým uyguluyor ve geçmiþ UBP hükümetinden hiçbir farký yoktur" dedi sayfada Bugün bayram Hafta sonuna denk gelmesiyle bayram tatili 6 güne çýktý sayfada

2 PÝLE'DE AV TÜFEÐÝYLE ATEÞ EDÝLEN KÝÞÝ YARA ALMADAN KURTULDU Þener LEVENT Açý Pile'de alacak-verecek tartýþmasýnda bir kiþiye av tüfeðiyle ateþ açýldý. Saldýrý sýrasýnda yere yatan Hüseyin Küçükbergamalý olaydan yara almadan kurtuldu. Polis Basýn Bülteni'ne göre, dün saat 0.00 sýralarýnda Pile'de "Best Friend " isimli iþ yeri içerisinde, Pile'de sakin V.A. (E-), Hüseyin Küçükbergamalý ile alacakverecek yüzünden tartýþtýðý esnada tasarrufunda bulundurduðu av tüfeðiyle önce dört el havaya ateþ açtý, sonra da binanýn penceresine ateþ açarak camý kýrdý. Kapýnýn camlarýný kýrarak içeri giren V.A, Küçükbergamalý'yý dýþarý çýkmamasý halinde öldürmekle tehdit ederek bir el tavana ateþ etti, daha sonra da tüfeði Küçükbergamalýya doðrultarak öldürmek kastýyla ateþ açtý. Saldýrý sýrasýnda yere yatan Küçükbergamalý, yara almadan kurtuldu. V.A. ise tutuklandý. SÝLAHLANMAK NE ÝÞE YARAR? YEDÝKONUK'TA SAHÝLDE ERKEK CESEDÝ BULUNDU Yedikonuk'ta önceki gün öðle saatlerinde "Yudi" mevkiinde kuzey deniz sahilinde kayalýk üzerinde 0-0 yaþlarýnda olduðu tahmin edilen kimliði henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. UYUÞTURUCU TASARRUFU Beyarmudu Kara Giriþ Kapýsý'nda, araç ile Güney Kýbrýs'a geçmeye çalýþan S.K.'nin (E-3) aracýnda ve üzerinde polis tarafýndan yapýlan aramada, yaklaþýk 7 gram aðýrlýðýnda, ayný araçta yolcu olarak bulunan A.E.(E-3) üzerinde ise yaklaþýk 6 gram aðýrlýðýnda esrar türü uyuþturucu madde bulunarak emare olarak alýndý. HAYVAN HIRSIZLIÐI Akdoðan'da, isimlerinin baþ harfleri H.Y.(E-32) ve C.Y.(E-36) olan þahýslarýn 30-3 Aðustos tarihlerinde Menteþ Kafkas'a ait aðýldan - aylýk 6 kuzuyu çaldýklarý tespit edildi. Söz konusu kiþiler tutuklandý. ASKERÝ BÖLGEYÝ ÝHLAL Lefkoþa'da önceki gün Güney Kýbrýs'ta sakin M.H.(E-3), Yiðitler Burcu bölgesinde birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiði sýrada suçüstü tespit edilerek tutuklandý. MERKEZÝ CEZAEVÝ'NDE AÇIK GÖRÜÞ Merkezi Cezaevi'nde günlük bayram süresince hükümlü ve tutuklular, yakýnlarýyla açýk görüþ yapabilecek. Açýk görüþ, saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Açýk görüþe gidecek ziyaretçilerin kendini tanýtýcý belge taþýmasý ve götürülecek yiyeceklerin bir günde tüketilebilecek þekilde kýsýtlý olmasý gerektiði hatýrlatýldý. KURBANLIKLARIN KÝLOSU -2 TL CÝVARINDA OLACAK Kurban Bayramý dolayýsýyla kurbanlýk hayvanýn kilosu ortalama -2 TL civarýnda olacak. Bir kurbanlýk havyan ortalama 700 TL civarýnda satýlacak. Araç hurda oldu sürücü yaralandý Pazar akþamý saat 2.00 sýralarýnda Güzelyurt-Lefke anayolunda JU 68 plakalý aracýyla seyretmekte olan Gürman Kaymak (2) isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek Kutlu Adalý Bulvarý ile Güneþköy kavþaðýnda kaza yaptý. Araç yol kenarýndaki narenciye bahçesinin demir korkuluklarýna çarpýp bahçe içerisine girdi. Devrilen Honda marka araç büyük hasar gördü. Araç sürücüsü Gürman Kaymak ise kazadan hafif yaralý olarak kurtuldu. (Mustafa ERKAN) KANSER HASTALARINA 000 TL BAÐIÞ Güzelyurt sakinlerinden Iþýk Çýnar, kurban parasýný Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne baðýþladý. Dernek'ten yapýlan açýklamaya göre, Kanser Hastalarý'na Yardým Derneði Güzelyurt Bölge Sorumlusu Kezban Dikmenay, Çinar'ýn çalýþtýðý iþ yerine giderek 000 TL tutarýndaki baðýþý teslim aldý. Dikmenay bu duyarlýlýðýndan ötürü Çýnar'a teþekkür ederken, Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail de konuyla ilgili açýklamasýnda kanser hastalarýnýn yaþ ortalamasýnýn düþtüðünü, 2- yaþ arasýndaki hastalarýn sayýsýnýn arttýðýný kaydetti. Hastalarýn en doðru merkezlerde tedavi almaya çalýþýrlarken maddi manevi çöküntüyü de yaþadýðýna dikkat çeken Kocaismail, "Ýþte hasta tam bu durumda iken dernek devreye giriyor ve maddi manevi destek vermeye çalýþýyor, ancak derneðin verebileceði destek gelen baðýþlarla orantýlýdýr" diye konuþtu. Çiziktir di Çiziktirdi Tarihi boyunca dýþtan gelen iþgalcilere karþý savaþmamýþ olan bir ahalidir Kýbrýs ahalisi... Adada birbiriyle savaþan iþgalciler oldu yalnýz... Bir iþgalci adayý zapta gelen baþka bir iþgalciyle vuruþtu... Osmanlýlar adayý fethetmeye geldiklerinde karþýlarýnda Kýbrýs ahalisini bulmadý... Venediklileri buldu. Savaþ Osmanlýlarla Venedikliler arasýnda yaþandý... Osmanlýlarla Kýbrýslýlar arasýnda deðil... Kýbrýs ahalisi bu savaþlarý kazananlarýn hep kölesi oldu... Kölesi deðilse de tabasý... 97'te adayý iþgale gelen Türkiye'ye karþý Kýbrýslýrum toplumunun direniþi, dýþtan gelen bir iþgalciye karþý yerli halkýn ilk direniþi sayýlabilir... Ki bu direniþte de yerlilerin bir birlikteliði, bir bütünselliði yok. Kýbrýslýrum toplumunun iþgalci olarak karþýladýklarýný Kýbrýslýtürk toplumu kurtarýcý olarak baðrýna bastý... Ayrýca Rumlarýn kendi içinde de bir bütünlük yoktu... Ýþgal onlarý birbirlerini keserken yakaladý. Bu kýsa özetten sonra diyeceðim þu: Kýbrýs halen bir silah deposu... Bir barut fýçýsý ada... Her iki tarafta da sayýsýný tam olarak bilemeyeceðimiz kadar top, tüfek... Kimyasal da var mý bilemem... Zaten varsa bile nerden bileceðiz? Peki, kime karþý bu silahlar? Dýþtan gelecek olan bir saldýrýya karþý deðil herhalde... Ýçerde birbirlerine karþý... Bir Türk cephesi... Bir Rum cephesi... Birbirlerine karþý tam teçhizatla donanmýþlar... Neden? Güvenmedikleri için birbirlerine... Demek ki çatýþma olasýlýðý hep mevcut... Yoksa silaha neden bu kadar para ayýrsýnlar ki? Adanýn her iki tarafýnda da ekonomi batmýþ... Bu kadar parayý buna atmaya deðer mi? Ama bu ekonomik çöküntü içinde bile silahlanmaya bu kadar kabarýk bir bütçe ayýrdýklarýna göre, ciddi endiþeleri olmalý... Kafalarýn bir köþesinde savaþ duruyor demek... Her an patlamasý muhtemel bir savaþ... Eðer burada bir daha savaþ olma ihtimali tamamen ortadan kalksaydý bu kadar silah yýðýnaðý olur muydu? Uzun süreli zorunlu askerlik yapýlýr mýydý? Herkesin býkýp usandýðý seferberlik eðitimleri sürer gider miydi? Rum tarafý kýrk yýldýr iþgal altýnda olan kuzeydeki topraklarýný geri almak için þimdiye kadar hiçbir askeri operasyon yapmadý deðil mi? Demek ki adadaki bugünkü durum sürdükçe bundan sonra da kalkýþmaz buna... O halde bu kadar silahlanmasýnýn nedeni kaybedilen topraklarý geri almak için deðil, kendini yeni saldýrý ihtimaline karþý savunmak için demek... Ne var ki çok uzak bir ihtimal bu... Hatta hayal... Türk ordusu güneyi de zaptetmeye giriþmez... Giriþemez... Ýstese de yapamaz... Ama milyonda bir ihtimalle yapmaya kalksa -ki bunu da Amerika ve Ýngiltere'nin himayesi olmadan yapamaz- o zaman Rumlarýn tepeden týrnaða silahlanmýþ olmalarý da pek iþe yaramaz... Demek ki güneydeki silahlanmanýn hiçbir anlamý yok... Paralar boþa akýyor... Akýllý bir baþkan ve hükümet çoktan son verirdi buna... Hatta daha da ileri giderek silahsýzlanma ile birlikte ordu da feshedilse, muazzam diplomatik bir zafer kazanýlýrdý dünyada... Türkiye'yi adada bundan daha zor duruma düþürecek baþka bir þey olabilir mi?.. Düþünün... Ordusu feshedilmiþ ve silahsýzlanmýþ bir taraf... Diðer tarafta ise kýrk bin asker... Ýþgalin en net fotoðrafý... Zaptettiði topraklarýn bir gün askeri güçle geri alýnabileceði psikozu içinde olan Türk tarafýnýn silahsýzlanmasýný ve askersizleþmesini beklemek boþuna... Ama Rum tarafýnýn bu adýmý atmamasý için hiçbir sebep yok... Rakibini sahada yalnýz býrakmak az þey mi?

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... SÝZE GÖRE SUÇLU, BÝZE GÖRE KURBAN Abbas Elmas'ýn birkaç hafta önce annesi öldü... Acýsýný paylaþmak için telefonu açtýðýmýzda aðlýyordu... Çok sevdiði bir varlýktý annesi... Hayata tutunmasýný saðlayan en deðerli varlýk... Abbas'ý bu yýl tanýdýk... Gazetemize geldi... Dýþtan haber yapmak için bizimle de anlaþtý... Çalýþkan ve yetenekliydi... Yazdýðý mahkeme haberlerini düzgün yazýyor, dile özen gösteriyordu... Hatta bir keresinde sorduk ona: Neden yargýcýn adýný 'Hale Ahmetraþit' olarak bitiþik yazýyorsun? Ahmet Raþit ayrý yazýlmaz mý?" Ayrý yazýlmazmýþ... Kendisi bizzat sorup öðrenmiþ bunu... Biz de ondan öðrendik... * Bizim gibi birkaç gazete ile daha anlaþmýþtý Abbas.. Ayný haberleri onlara da geçiyordu... Geçimini böyle saðlamaya çalýþýyordu serbest bir gazeteci olarak... Haberlerini ve fotoðraflarýný yoluyla geçerdi gazeteye... Ama dün baþka bir þey oldu... Hiç beklenmedik bir þey... Abbas'tan gelecek haberleri beklerken, Abbas'ýn kendisinin haberi geldi... Ve de polisler arasýnda kelepçeli fotoðrafý... Salih Kýlýç isimli bir arkadaþýyla uyuþturucudan tutuklanmýþ... 3 gram hintkeneviri... Güneyden almýþlar... Beyarmudu giriþ kapýsýnda yoklanmýþlar ve ardýndan da gözaltýna alýnmýþlar... Maðusa mahkemesinde 3 gün tutukluluk emri verilmiþ haklarýnda... Bu haberi de bize yine Maðusa'dan Gamze Baykur arkadaþýmýz verdi... Abbas'ýn tutuklu fotoðrafýný da çekti... Gazeteci gazeteciyi haber yaptý... Abbas'ýn yaptýðý haberlerin yarýdan çoðu uyuþturucu haberi idi... Bu kez ayný meseleden kendisi haber oldu... * Diðer gençlerimize üzüldüðümüz gibi Abbas'a da üzüldük... Onlarý suçlu görmüyoruz biz... Kurban görüyoruz... Büyük uyuþturucu tacirlerinin kurbaný... Gençlerimizin çoðu bu tuzaða düþürülmüþ... Nice aileler ne acýlar, ne dertler çekiyorlar bilseniz... Bilirsiniz siz de herhalde... Sizin mahallenizde de olmasýn olmaz... Birkaç gramla yakalanan gençler bu iþin ticaretini yapmýyorlar... Kendileri kullanýyorlar... O tuzaða düþtükten ve o merete alýþtýktan sonra yakayý sýyýrmak kolay mý? Polis uyuþturucunun kökünü kazýmak niyetindeyse, böyle olmaz... Gramlara deðil, kilolara bakacak... Ýki limaný, bir havaalaný, birkaç da güneye geçiþ kapýsý olan bu minnacýk diyara uyuþturucunun nasýl girdiðine bakacak... Küçük balýk deðil, büyük balýk tutacak... Tutabilirse tabii... Gençlerimiz hapislerde çürütülürken, kimlerin bu iþten zengin olduðuna bakacak... * Abbas'a geçmiþ olsun... Bu gençlerin yeri cezaevi deðil, tedavi merkezi olmalý... Cezalandýrmak deðil, iyileþtirmek gerek onlarý... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Hindistan'da köprü çöktü, 09 ölü - Hindistan'ýn Madya Pradeþ eyaletinde tapýnak ziyareti sýrasýnda, izdiham nedeniyle ölenlerin sayýsý 09'a yükseldi. Datia'daki Ratangarh tapýnaðýna gelenlerin, Sindh Nehri üzerindeki köprünün çökmesi endiþesiyle paniðe kapýlarak yol açtýðý izdihamda ezilerek ya da nehre düþüp boðularak ölenlerin sayýsýnýn 09 olduðu bildirildi. Ölenlerin çoðunun kadýn ve çocuk olduðu belirtilirken, çok sayýda kiþinin yaralandýðý olay sýrasýnda köprüde kaç kiþinin bulunduðu tam olarak bilinmiyor. Yerel basýn, Hindu bayramý nedeniyle tapýnaðý ziyaret edenlerin sayýsýnýn 00 bini bulduðunu bildiriyor. Çakýcý: CTP-DP koalisyonu umut vermedi Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Kýbrýs Türk halkýnýn Kurban Bayramý'ný kutlayarak, halka, insanlýða barýþ ve huzur içinde, saðlýklý bir yaþam diledi. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, Kýbrýs Türk halkýnýn, gerek Kýbrýs sorunundaki çözümsüzlüðün sürmesi, gerekse de içte yaþanan sýkýntýlar neticesinde, bayramý mutlu ve huzurlu karþýlayamadýðýný belirten Çakýcý, geçmiþ UBP hükümetinin ülkeyi kaosa sürüklediðini, seçimlerin ardýndan göreve gelen CTP-DP koalisyon hükümetinin de baþlangýç olarak umut vermediðini savundu. Halkýn fakirleþtiði, iþsizliðin arttýðý, çek yasaklarýnýn tavan yaptýðý, esnafýn yok olma tehlikesi yaþadýðý, halkýn kurumlarýnýn özelleþtirme adý altýnda peþkeþ çekildiði çok kötü bir dönem yaþandýðýný ileri süren Çakýcý, "Halk seçimlerde bu uygulamalarý yapan UBP'ye büyük bir ders verdi. Ancak göreve getirilen CTP-DP hükümeti de maalesef UBP'nin býraktýðý yerden devam etmektedir" dedi. Çakýcý, ekonomik program ve Ýlahiyat Koleji konularýnda yaþanan geliþmeleri de buna örnek gösterdi. Birçok belediyede sorunlar yaþandýðýný, maaþ ödemelerinde ciddi sorunlar bulunduðunu, üreticilerin de aylardýr alacaklarýný alamadýklarýný anýmsatan Çakýcý, bayramý coþkuyla ve sevinçle karþýlamasý gereken halkýn, yaþanan olumsuz geliþmeler nedeniyle, bayramý buruk karþýladýklarýný belirtti. Ýç politikada yaþanan olumsuz geliþmelerin yaný sýra, birçok ana sorunun kaynaðý olan Kýbrýs sorununda ise son günlerde bir hareketlenme yaþandýðýný ifade eden Çakýcý, müzakerelerin bir an önce baþlamasýný istedi. Lionslar'dan rekor baðýþ: 96 bin 700 TL Girne Ada Lions Kulübü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne 96 bin 700 TL'lik baðýþ yaptý. Baðýþ çeki Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Mustafa Akçaba'ya teslim edildi. Girne Ada Lions Kulübü'nün "Büyük Balo" etkinliðinden elde edilen 96 bin 700 TL'lik gelir, Girne Akçiçek Hastanesi'ne kurulmakta olan yeni "Hemodiyaliz Servisi'nin" týbbi cihaz donanýmýnýn bir kýsmýnýn karþýlanmasýna katký saðlayacak. Ýzcan: UBP'den hiçbir farký yok Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, halkýn Kurban Bayramý'ný kutlayarak, "barýþ dolu aydýnlýk yarýnlar" diledi. Ýzcan Kurban Bayramý dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, Kýbrýs Türk toplumunun Kurban Bayramýný, büyük ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar ile boðuþarak karþýladýðýný ifade ederek, Kýbrýs sorunundaki çözümsüzlük ve belirsizliðin, Kýbrýslý Türkleri toplumsal yok oluþ tehlikesi ile karþý karþýya getirdiðini savundu. Türkiye Hükümeti'nin "dayattýðýný" iddia ettiði ekonomik, kültürel ve siyasi dayatmalarý, CTP-DP hükümetinin de adým adým uyguladýðýný ve geçmiþ UBP hükümetinden hiç bir farký olmadýðýný savunan Ýzcan, CTP-DP Hükümeti'ne, Cumhurbaþkaný'na suçlamalar yöneltti ve eleþtirdi. Ýzcan, Kýbrýslý Türkler için tek kurtuluþun siyasi eþitliðe dayalý, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüme bir an önce ulaþmak olduðunu savunarak, Kurban Bayramý'nýn barýþ ve huzur içerisinde geçmesini diledi. YOKSUL ÖÐRENCÝLERE AYAKKABI YARDIMI Kýbrýs Türk Ýþlemelerini Araþtýrma ve Yaþatma Derneði, Kurban Bayramý öncesinde Arabahmet Ýlkokulu'ndaki ihtiyaçlý öðrenciye ayakkabý yardýmýnda bulundu. Dernek Baþkaný Derviþe Çeliker yaptýðý açýklamada, ilerleyen zamanlarda farklý okullar için yardým koordinasyonunu devam ettireceklerini açýkladý.

4 Bayramýn adý vardýr Ne tuz ne tadý vardýr O eski bayramlarýn Sadece yadý vardýr A KAY A L A ÝL DÝRÝF Ali Kalay KIBRISLITÜRKLERÝN ÝHTÝYACI OLAN TEK ÞEY: YENÝ BÝR CÜMLE Eroðlu "Partiler arasýnda görüþ farký olsa da ulusal davalarda iþbirliði yapýlmasý gerekir" dedi. Talat'ýn kurduðu cümle ise þu oldu: "Görüþ farklarý olsa da partilerin bazý hayati konularda iþbirliði içinde hareket etmesi gerekir, bu meclise prestij kazandýrýr." Talat mý "Eroðlu"cu oldu, Eroðlu mu "Talat"çý oldu, önemi yok. Gerçek olan þudur: Denktaþ da yaþasaydý muhtemelen benzer cümleler kurardý. Oysa Kýbrýslýtürklerin ihtiyacý olan tek þey yeni bir cümleydi OSMAN Kalaycý Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent KURBAN BAYRAMIN KUTLU OLSUN KURBAN AH O BAYRAMLAR Bugün Kurban Bayramý Nerede o eski bayramlar diye baþlanacak çoðu yazýlar Bugünü yaþayanlar da, bugünü yazmak için kimbilir yýllar sonra ayný cümlelerle baþlayacaklar yazýlarýna ve sözlerine Kurban Bayramý ile Ramazan Bayramý arasýnda fark görmezdim ben çocukluðumda Tek düþüncem vardý El öpüp para toplamak O parayý da saklar ve okulda harçlýk yapardým. Yýlda bir kez yeni ayakkabý giyerdim O da okula baþladýðýmda Bayramda yeni ayakkabý giyenlere imrenirdim Kýskanýrdým daha doðrusu Biz sekiz kardeþtik Düþünemezdim sekiz kardeþe yeni ayakkabý alýnamayacaðýný... Ve babama için için düþmanlýk beslediðim de olurdu. Dedemi çok severdim, çünkü onun ismini koyduklarý için beni kardeþlerimden daha farklý tutardý Onlara ikiþer kuruþ verirse bana yarým þilin verirdi Gizlice tabii Bazan bayrama yakýn top oynar, ayaklarýmý sürter ve ayakkabýlarýmý parçalardým Tek amacým vardý yeni ayakkabý almalarýný saðlamak Bakkaldan alýrdýk ayakkabýlarýmýzý Veresiye yazdýrýr ve ay sonu ödemek için de, eminim babam akla karayý seçerdi. Bizim diðer ihtiyaçlarýmýzdan keserdi mutlaka Bazan da hasat dönemine kadar aksardý bu borcu ödemek. Buðday hasat edilip eve geldiðinde bakkalla oturulup hesap kitap yapýlýr ve borca karþýlýk kaç okka buðday verileceði hesaplanýrdý Deðiþ tokuþ gibiydi bu alýþveriþ Ben 6-7 yaþlarýmda bakkaldan sipariþ üzerine Cebo marka futbol ayakkabýsý bile aldým karþýlýðýnda iki torba buðday vererek. Yeni ayakkabý alýndýðýnda arife günü verilirdi bize Biz de topraða basmadan önce onlarý ayaklarýmýza geçirir ve ayakkabýlý yataða girerdik Þimdi herkes arife gününden mezarlýklara doluþur ve ölen yakýnlarýnýn mezarlarýný ziyaret eder. Biz bunu da yapmazdýk Ölenlerimizi sevmez miydik? Çok severdik ama bu adet yoktu bizde Babamýn babasý hayatýnda bir kez camiye gitti "Adaðým olursa Cuma günü camiye gideceðim" dediði için gitmiþti Ve camiye giderken yolda gördüðü amcama "peygamberimiz kim" diye sormuþtu Amcam "Muhammed" deyince, "Vay be, demiþti, ben de bugüne kadar Ýsa'yý zannederdim " Dinle alakasý olmamasýna raðmen kendine göre Müslümandý Onu bayramlamaya erkenden gitmeye çalýþýrdýk ki diðer torunlarý bayram harçlýklarýný bitirmesin diye Bazan geç gider ve hava alýrdýk! Cebinde bozukluklar bitmiþse, "Hayýr duam sizinle beraber olsun. Büyük adam olun" dediðinde yýkýlýrdýk Annemin babasý garantideydi Yoldan geçenlerin de ellerini öperdik mahallenin çocuklarý olarak Bu nedenle bazan mesaimize baþlamadan onun elini öpmeye giderdik. Öpmeye çalýþtýðýmýzda da "Daha camiden çýkmadýlar" diye elini öptürmezdi Bugün Kurban Bayramý O günlerdeki kurbanlardan bahsetmedim, kurban büyüklerimizdi, þimdi ise biz Kurbanlýklar kurban bayramýnýz kutlu olsun! PERSONELÝYLE BAYRAMLAÞTI - Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Baþbakanlýk ve baðlý dairelerin personeliyle bayramlaþtý. Baþbakanlýk'tan verilen bilgiye göre, Kurban Bayramý nedeniyle dün Baþbakanlýk'taki odalarý dolaþarak personelin bayramýný kutlayan Yorgancýoðlu, daha sonra Devlet Basýmevi ve Kooperatif Ýþleri Dairesi'ne de giderek burada çalýþanlarla da bayramlaþtý. KAÞÝF BAYRAMLAÞTI Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, KKTC halkýnýn ve tüm Ýslam âleminin Kurban Bayramý'ný kutladý. Kaþif, dün bakanlýk personeli ile bayramlaþtý. Bayramlaþma sýrasýnda Ahmet Kaþif'e, Bakanlýk Müsteþarý Suat Yeldener ile bakanlýk müdürleri eþlik etti. Basýna kýsa bir açýklama yapan Kaþif, "Önce adada sonra dünyada barýþ dileyerek, güzel günlerin gelmesini temenni ediyoruz" dedi. Vatandaþlara, saðlýk, mutluluk ve huzur dileyen Kaþif, basýn mensuplarýnýn da bayramýný kutladý. "Sadece bakanlýk personeliyle bayramlaþmak yetmez, keþke imkânýmýz olsaydý da KKTC halký ile de bayramlaþabilseydik" diyen Kaþif, halka basýn aracýlýðý ile ulaþma fýrsatý bulduklarýný dile getirerek, bunun önemine dikkat çekti. FELLAHOÐLU PERSONELÝNÝN BAYRAMINI KUTLADI Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Kadri Fellahoðlu, tüm belediye personeliyle görüþerek bayramlarýný kutladý. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, belediyenin Sanayi Þubesi, fidanlýk ve Lefkoþa Mezarlýðýný ziyaret ederek iþçilerin Kurban Bayramý'ný kutlayan Fellahoðlu, önceki gün de Belediye Sarayý'ndaki çalýþanlarla bayramlaþtý. Çalýþanlarýn sorunlarýný dinleyen Fellahoðlu, LTB'deki sýkýntýlarýn çözümü konusunda yoðun çalýþmalarýna devam ettiklerini vurguladý. Oyunun ne kadar çirkin ve mide bulandýrýcý olduðunun farkýnda mýsýnýz? Birkaç gündür bayramdan sonra elektriðe zam yapýlacaðý haberleriyle çalkalanýyor ortalýk. Kimi çevrelere göre bu zam yüzde 20-2 civarýnda olacak. Kimine göre ise yüzde 0'ye varacak bir zam söz konusu! Yetkililer yüzde 0'yi yalanladý. Ancak yüzde 20-2'e dokunmadýlar! Bunun anlamý þudur: Elektriðe zam yapýlacaðý doðrudur... Ve bu zam da yüzde 20-2 civarýnda olacaktýr! Sevgili Baybars dünkü "Lololo"da çok ilginç ve o kadar da doðru bir tespitte bulundu ki buna katýlmamak elde deðil... Bakýn ne diyor... "Elektriðe yüzde elli zam yapýlacaðý iddialarý yalanmýþ. Yalan deðil de bir aldatmaca diyelim. 0 ile gözümüzü korkutup, 2'e razý edecekler." "Ýcraat hükümeti"nin "icraatlarý" devam ediyor! Bir yandan partizanlýðýn daniskasý... Diðer yandan zam... Zam üstüne zam... Zam da gene zam!.. Akaryakýtla baþladýlar... Ki akaryakýta zam demek, iðneden ipliðe zam demektir. Ardýndan tam havalarýn soðumaya baþladýðý zaman tüpgaza astronomik bindirdiler! Bre aman zaman demeye kalmadý... Þimdi sýraya elektrik girdi. Baybars'ýn dediði gibi, yüzde 0 ile gözümüzü korkutup yüzde 2'e gönlümüzü yapacaklar! Alýþtýra alýþtýra yani... Güya 0'lerden 2'e düþmeyi bir lütuf gibi sunarak! Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný açýklamýþtý geçtiðimiz günlerde. Ýki elektrik santralýmýz da hâlâ filtresiz çalýþtýrýlýyor! AKSA'nýn "Kurdum" dediði filtre sisteminin ise çalýþmadýðýný açýkladý Çevre Koruma Dairesi Müdürü Ünlüsoyer. Yani maksat "Aha ben filtre taktým" diye halkýn gözünü boyamak mýydý?! Ýnsan ister istemez bunu düþünüyor. Diyeceðim þu ki... Elektrik santrallarýmýzýn bacalarýnda hâlâ filtre yok! Ama her Allahýn günü kanser dumaný solumak zorunda býrakýlan vatandaþýn elektrik tüketim ücretlerine yüzde 2 zam var! Oyunun ne kadar çirkin ve mide bulandýrýcý olduðunun farkýnda mýsýnýz? Hem dünyanýn en pahalý elektriði... Hem de kanserojen! Sonra da kanserde dünya birincisiymiþiz! Tabii dünya birincisi olacaðýz! Boþuna mý verdiler bu payeyi sanýyorsunuz? Kara kaþýmýz kara gözümüz hürmetine mi yoksa? Deðil... Sandýklardan kendi elceðizimizle çýkardýðýmýz, muhterem ve muteber yöneticilerimizin mübarek bileklerinin gücüyle kazandýk!!! Filtresiz bacalarýmýzdan püfür püfür püskürerek üstümüze yaðan kanser dumanlarýnýn gücüyle! Bugün bayram! Þu anda bir bayram neþe-i muhabbeti yapmak vardý anasýný satayým... Ama býrakmýyorlar ki... Kurban aramayýn saðda solda. En büyük kurban sizsiniz! Kurban bayramýn kutlu olsun kurban!

5 Ekim 203 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bugün için birçok öneriler yapýlacak size Hiçbirine kulak vermeyin. Kurban olmamaya bakýn, gerisi hikaye... En güzel bayram bu bayramdýr MÝÞ-MIÞLAR *Piyasada bulunan hellimlerin üretilmesine yetecek kadar süt yokmuþ. - Su ve süt tozu var ya Hellime de yeter, yoðurda da... * Bir vatandaþ "Karayollarý Dairesi kapandý mý?" diye sormuþ. - E haksýz mý Allah aþkýna Bakýn þu yollarýn haline. *UBP Genel Baþkaný Özgürgün "Eroðlu'na desteðimiz tam" demiþ. - CTP Genel Baþkaný Yorgancýoðlu'ndan geri kalamazdý elbette! * Herþeyin çaresi bulunabilirmiþ. - Kocaman bir aldatmaca Hani henüz kimseyi geri getirmeyi baþaramadýlar da heykelleri ile avunmaya çalýþýyoruz. * Belça arazisinin ne olacaðý belli deðilmiþ. - Söyledim ya AVM istemiyoruz Bize Gezi Parký gerek. Orasý da çok uygun. * CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Loðoðlu "Kýbrýs AKP'nin oyuncaðý deðildir" demiþ. - Çok doðru söylemiþ. Tespih oyuncak sayýlmaz. * Maðusa Limaný kaçakçýlýk kapýsý olmuþ. - Ne güzel Dünyaya açýldýk ya iþte. * yýldýzlý otellerin doluluk oraný %97. olmuþ. - Hadi kalkýn gidiyoruz Bize de yer kalmýþ. Bayramýnýz Kutlu Olsun. Al sana bir bayram daha. Ama dur Hemen giyme Belini biraz bolartman gerekecek Paçalar da kýsalacak. Al sana bir bayram daha. Ama dur Hemen eskiler ile mukayese etmeye kalkýþma Aldanma... En güzel bayram bu bayramdýr. Al sana bir bayram daha Ama dur. Hemen yeme Çok þekerli de olabilir Çok tuzlu da... Oysa artýk senin payýna düþen, tuzsuz ve þekersiz bayramlardan. Al sana bir bayram daha Ama dur Hemen hepsini tüketme Paylaþ. Al sana bir bayram daha... Ama dur. Hemen kurbanýný seçmeye kalkýþma. Önce, kurban olmamaya bak. Al sana bir bayram daha Ama dur... BÖYLE BÝR ANDI Hemen "neyime" deme Bayram bayramdýr yine de... Keyfini çýkarmaya bak. Hiç deðilse dene!.. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KAN GÖRMEMEK ÝÇÝN Ah bir tatil olsa da uyusak deriz... Tatil geldiði zaman ise sabahýn erken saatinde dikiliriz. Ýnsan böyledir. Bir þeyi elde edene kadardýr çabasý, elde ettikten sonra bir kenara koyar. Açýn bakýn dolaplarýnýzý. Hem de þimdi. Belki de hiç giymediðiniz bir giysi bulacaksýnýz orada. Veya hiç kullanmadýðýnýz tabak seti tozlu raflarda. Paki madem öyle, neden? Bugün Müslümanlarýn Kurban Bayramý dedikleri günlerin yani tatilin ilk günü. Çoðu insan hafta sonunu da birleþtirerek tatile çýktý. Tatili düþününüz. Birisi bir tarafa giderken, gittiði taraftakiler onun yerine tatil diye gelirler. Uçaklara mesela bakýnýz. Giderken de dolu, dönerken de. Ayný þekilde otoyollalar, yollar, tüm hatlar. Hem giderken doludurlar, hem dönerken. Madem gidilen her yer gidilmeye deðer, neden herkes kaldýðý yerde kalmaz? Kalmaz da her taraf darmaduman olur Havaalaný yani Ýstanbul havaalaný çok kalabalýktý. Telaþ vardý insanlarda. Koþuþturma, gürültü, itiþmeler vardý. Sonra gümrük alanýnda... Bir þeyler almak þartmýþ gibi kimisi sigaraya, kimisi içkiye koþtu. Sanki uçakta kitap bitireceklermiþ gibi kimisi de kitap reyonlarýna daldý. Bitmeyecek sanýlan güya uzun tatil günleri pat diye biter oysa. Elinizde aldýðýnýz çukulatalar, sigaralar ve jelatini hala yýrtýlmamýþ kitaplar kalýr. Akþam ben de bu modaya uyarak Kýbrýs'a geldim. Uçak doluydu. Ön koltuklardan birinde, üstelik cam kenarýnda oturdum. Yanýmda iki bayan vardý. Selamlaþtýk. Sonra, o kadar. Yol bitene kadar ne onlar tek kelime ettiler, ne de ben. Güya tatil. Güya güzel günler. Güya eðleneceðiz. Hostes geldi, -Ne yersiniz, diye sordu. Yüzüne baktým sanki birkaç tür menüleri varmýþ gibi... -Sandviç mi, pasta mý? -Pasta dedim, pasta verdi Diðer hostes sordu... -Ne içersiniz? -Bir kahve, bir de su, dedim. Verdi. Masayý açtým, aldýklarýmý üstüne koydum. Bekledim. Saðýmda oturanlardan hala týk yoktu. Öndekiler de öyle. Sessizliði sadece uçaðýn motorlarý bozuyordu. Bardaklara baktým... Bardaklar hiç kýpýrdamýyordu. Sanki uçak havada duruyordu. Bir an þüphelendim, aþaðýya baktým, karanlýktý. Ne bir ýþýk, ne bir bulut. Ay bile terk etmiþti gökyüzünü. Bugün müslümanlarýn Kurban Bayramý. Ýstanbul'da dereler, deniz, kan dolacak. Kan görmemek içindi bu kaçýþým. Bugün bayram... 6 günlük tatil Kurban Bayramý tüm Ýslam dünyasýnda olduðu gibi Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde de bugünden itibaren kutlanmaya baþlýyor. Hafta sonuna da denk gelmesi nedeniyle 6 güne çýkacak. "BAYRAM NAMAZI" Kurban Bayramý tüm camilerde bu sabah 07.3'te kýlýnacak bayram namazýyla baþlayacak. Lefkoþa'da Hz. Ebu Bekir Camii'nde kýlýnacak bayram namazý BRT TV'den canlý yayýnlanacak. TRAFÝÐE DÝKKAT... ALO, 99, 6 Polis Genel Müdürlüðü Kurban Bayramý'nýn huzur içinde kutlanmasý için tüm önlemlerini aldý. Polis Örgütü, gelecek þikayetleri veya taleplerini deðerlendirmek ve anýnda vatandaþa hizmet verebilmek maksadýyla " Polis Ýmdat", "99 Ýtfaiye", "6 Alo Narkotik" ve diðer telefon hatlarý ile 2 saat halkýn hizmetinde olacak. Bayram süresince hava ýlýk havanýn etkisiyle açýk olacak. Sýcaklýk ise mevsim normallerinin -2 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji Dairesi Müdür Fehmi Oktay'dan edinilen bilgiye göre, hava bayramýn 'inci ve 2'inci günü ýlýk hava kütlesinin etkinsinde, az bulutlu, bir ara kýsa süreli parçalý bulutlu olacak. 7 Ekim Perþembe, bayramýn 3'üncü günü ise, sabah az Bayramda defin hizmetleri sürecek Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkent Lefkoþa'da Kurban Bayramý'nýn huzurlu bir þekilde kutlanmasý için hazýrlýklarýný tamamladýðýný bildirdi. LTB yönetimi tarafýndan yapýlan açýklamada temizlik ve zabýta hizmetlerinin devam edeceði Çevre ve Halk Saðlýðý Þubesi'nin olaðanüstü durumlara müdahale için hazýr bekleyeceði belirtildi. Defin Hizmetleri'nin kesintisiz süreceði belirtilen açýklamada, mezarlýk içerisindeki þebekede yaþanan sýkýntý nedeni ile vatandaþlarýn tahsis edilen su tankerinden yararlanabileceði açýklandý. Su daðýtýmýnýn program dahilinde rutin olarak devam edeceði vurgulanýrken, vatandaþlarýn bayram süresince her türlü þikâyetlerini 2 saat boyunca Alo 8 Þikâyet Hattý'na bildirebileceði hatýrlatýldý. Türkiye ve KKTC'yi, denizin 20 metre altýnda askýda kurulacak 80 kilometre uzunluðundaki su boru hattýyla baðlayacak KKTC Su Temin Projesi için Mersin Taþucu'nda kurulan tesiste boru üretiminde sona yaklaþýldý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, deniz geçiþi için kullanýlacak borularýn imalatýnýn yüzde 7'ü tamamlandý. "Yüksek Yoðunluklu Polietilen" borularýn imalatý için kurulan tesiste imal edilen bir borunun çapý.6 metre, uzunluðu 00 metre, aðýrlýðý basýnç sýnýfýna göre 8 ton ile 83 ton arasýnda deðiþiyor. KKTC Su Temin Projesi, deniz dibindeki basýnç düzeyinin borularla su aktarýmý imkansýz kýlmasý sebebiyle, özel bir teknikle inþa edilecek. 80 bin metre uzunluðundaki boru hattý, deniz dibinden deðil, deniz yüzeyinden 20 metre derinlikte kurulacak askýlarla KKTC'ye su taþýyacak. Anamur-Dragon Çayý üzerinde inþasý devam eden Alaköprü Barajý'ndan alýnacak yýllýk 7 milyon metreküp su, deniz altýndaki boru hattýyla Girne yakýnlarýndaki inþa edilen Geçitköy Barajý'na aktarýlacak. Deniz altýndan su geçiþ hattý bulutlu, öðleden sonra parçalý bulutlu geç vakitlerden itibaren de hafif yaðmur bekleniyor. Cuma günü, sabah saatleri parçalý bulutlu kýsa süreli hafif yaðmurlu, sonralarý parçalý az bulutlu olmasý beklenen havanýn, Cuma gününden sonra açýk az bulutlu olacaðý belirtildi. Bayram süresince hava sýcaklýðý derece dolaylarýnda seyredecek, rüzgar kuzey ve batýdan orta kuvvette esecek. SU ÝÞLERÝ DAÝRESÝ Su Ýþleri Dairesi Müdürü Hasan Senin, Kurban Bayramý'nda hizmetlerin nöbetçi ekiplerce aksamadan yürütüleceðini, þikâyetlerin de ilgili telefonlara yapýlabileceðini açýkladý. Bayram tatilinde olasý su sorunlarý için aranabilecek kiþiler ve numaralarý þöyle: "Lefkoþa : 22836, Ýçme Sularý Þube Sorumlusu: Temel Rýzza ( ), Makine ve Ýkmal Þube Amiri : Mustafa Kutrafalý ( ), Güzelyurt: 7230, Güzelyurt Birim Amiri: Hüseyin Davutoðlu ( ), Gazimaðusa: 3662, Gazimaðusa Birim Amiri: Hüseyin Genç ( ), Teknisyenler: Hüseyin Pekdoðan ( ), Aytaç Erbulak(02896), Örgül Þumrut ( )" KKTC su projesi Borularýn yüzde 7'ü tamam güzergahý, boru baþlangýç ve bitiþ koordinatlarýný korumak, deniz tabanýndaki elveriþsiz kýsýmlardan, dik eðimlerden ve heyelan bölgelerinden kaçýnmak için düz hat izlemek gibi önemli kýstaslar dikkate alýnarak seçildi. Jeolojik araþtýrmalarla bölgedeki sismik aktivite incelendi ve deprem kataloglarý oluþturuldu. Denizin akýntý ve dalga rejimini belirleyebilmek için "oþinografik" araþtýrmalar yapýlarak 2 aylýk veri toplandý. Yüksek yoðunluklu polietilen borularýn su altýnda deniz etkileri sebebiyle bozulmaya uðrayýp uðramadýðýný tespit etmek üzere tam ölçekli boruyla deney yapýlarak 6 aylýk aralýklarla iki yýl boyunca ölçüm gerçekleþtirildi. KKTC'NÝN 0 YILLIK SU ÝHTÝYACINI KARÞILAYACAK KKTC'ye aktarýlacak yýllýk 7 milyon metreküp suyun yarýsý içme-kullanma, diðer yarýsý da sulama amaçlý deðerlendirilecek. Projenin gerçekleþmesiyle su sýkýntýsý çekilen KKTC'de 0 yýllýk içme ve kullanma suyu ihtiyacý karþýlanacak. Ayrýca bin 82 hektarlýk zirai alanda sulama yapýlacak. HAFTALIK TRAFÝK BÝLANÇOSU: 98 KAZA, 2 ÖLÜ, 6 YARALI KKTC'de, 7-3 Ekim tarihleri arasýnda meydana gelen kazalarda, 2 kiþi öldü, 6 kiþi yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, bir haftalýk periyotta toplam 98 trafik kazasý meydana gelirken, bu kazalardan 9'i sadece hasarla sonuçlandý. Kazalarda, 2 bin TL'lik maddi hasar oluþtu. Diðer yandan ayný dönemde polis tarafýndan ülke genelinde gerçekleþtirilen rutin kontrollerde, 7 araç sürücüsü rapor edildi. GÜNLÜK "TÜRKÝYE'DEKÝ MEVCUT ÝKTÝDAR BÝRAZ ZEKÝ OLSAYDI " Dünyaca ünlü felsefeci Slavoj Zizek Türkiye'de katýldýðý "Küreselleþme ve Yeni Sol Konferansý"nda Gezi direniþi ile ilgili þunlarý söyledi: "Ýdeolojiler devri kapandý diyenler yanýlýyor. Haysiyet ve insan onuru için yaþamalýyýz. Sokaða dökülmezseniz yanlýþ bir demokrasiyle yönetilmiþ olduðunuzu belirtmemiþ olursunuz. Siz Gezi'yle beraber küreselleþmede sorun olduðunu ortaya koydunuz. Dünyada aslýnda ters giden bir þeylerin olduðunu siz Türkiye'den gösterdiniz. Sokaða çýkarak taleplerinizi dile getirdiniz. Türkiye'deki mevcut iktidar biraz zeki olsaydý sizin yanýnýzda olurdu. Projeyi iptal ederdi. Sizin taleplerinizi baþlangýçta yerine getirselerdi iþ bu noktaya varmayacaktý. Gezi benzeri isyanlarýn hepsinin özünde, küresel kapitalizme verilen tepki vardýr. Sizin yaptýðýnýz gerçekten olaðanüstüydü." HABERDAR 3 günlük gazetemiz vardý. Biri kapandý. 'Haberdar' yayýnýna son verdi dünden itibaren... Dileriz gazeteci arkadaþlarýmýz iþsiz kalmaz. Casinocu patron hayrýný görmedi anlaþýlan... YENÝ GAZETE Bir gazete kapandý, ama yenisi çýkýyor. Arkadaþýmýz Harun Denizkan hazýrlýklarýný ve kadroyu tamamladý... Maliye Bakanlýðý yanýnda kiralanan genel merkezde iþe baþlandý. Yeni gazetenin adý 'Realist'... Bir de eki var: 'Kulis'... Kasým'dan itibaren çýkacaðý söyleniyor. Baþarýlar dileriz... YURTDIÞINDA TATÝL 6 günlük bayram tatilini fýrsat bilerek yurtdýþýna dinlenmeye gitti pek çoðu... Madem ki hala yurtdýþýnda tatil yapabiliyoruz, halimiz iyidir iyi! YAÞAMAYA BAKIN Lefkoþa Belediyesi'nden bir haber... Bayramda defin iþleri kesintisiz sürecekmiþ... Yine de yaþamaya bakýn siz, ölmeyin! DEVRÝM VE BAYRAM Che Guevara'nýn ruhu þad olsun... Biz devrim yapmayýz, bayram yaparýz... Ama dünyada yapýlan devrimleri kutlamayý ihmal etmeyiz hiçbir zaman! Týrnak... " 'Denize alýþan karada yürüyemez' derler. Kaptan olarak limana yanaþtýrdýðým Haberdar Gemisi'nin son düðümünü attýktan ve herkesin ya baþka gemilere ya da karaya sað salim gittiðini gördükten sonra, kara yaþamýna alýþamayacaðýma göre ilk geçen gemiye bu sefer miço olarak binerim herhalde." Rasýh REÞAT (Haberdar) "7'de ada þarabý için alýnmýþsa, 97'te neyi için alýndýðý hala anlaþýlamamýþtýr. Bizde boynu eðik þarap þiþesi yok. Lakin eðilmiþ baþ çok..." Ahmet OKAN (Havadis) "Kýbrýslýlarý zorla cennete mi sokacaklar, yoksa Kýbrýslýlar üzerinden dünyaya yapýlan siyaset gibi, yine Kýbrýslýlarý kullanarak, 'Kýbrýslý kontenjanýndan' kendileri mi cennete gidecekler?" Ayþegül GARABLÝ (Kýbrýslý) "Bu toplumun Ercan'daki temsilcisi çökertilince Ercan'ýn da toplum sahipliði baðlamýnda sonu geldi. Peki KTHY'nin sonunu getiren aktörler kim? Bu aktörler arasýnda Sayýn Denktaþ'ýn da CTP'nin de rolleri büyüktür." Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný KOÇ Ýslam dünyasýnýn en kanlý bayramýdýr Kurban Bayramý... Allah'a adak olarak adadýðý oðlunu kesmesin diye, Hz. Ýbrahim'e Allah bir koç göndermiþ. Ve bu da Kurban Bayramý olarak kutlanmaya baþlamýþ o günden sonra... Kurbanlýklarýn en kara günü yani... Tam bir hayvan katliamý... Yine de bayram ama... 6 günlük tatil... Hayat duracak 6 gün... Normal düzene gelecek Pazartesi gününden itibaren geçeceðiz... Biz gazeteyi çýkarmaya devam edeceðiz... Gazeteci için hayat durmaz hiçbir zaman...

7 Ekim 203 Salý 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ CTP Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Dedeler Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçesi Baþkanlýðý'na oybirliði ile Bertu Dedeler getirildi. CTP/BG'den yapýlan açýklamaya göre, CTP Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçesi. Olaðan Kongresi Naci Talat Vakfý'nda gerçekleþti. AKANSOY CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy kongrede yaptýðý konuþmada, Gençlik Örgütü'nün CTP'nin göz bebeði olduðunu belirtti. CTP Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçesi ile birlikte çok baþarýlý bir dönem geçirdiklerini belirten Akansoy, seçimlerde ve partideki diðer faaliyetlerde koyduklarý katkýlardan dolayý tüm üyelere teþekkür etti. KOLOZALÝ CTP Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçesi. Dönem Baþkaný Semih Kolozali kongrede yaptýðý konuþmada, kendisinin ve diðer yönetici arkadaþlarýnýn yaþlarýnýn küçük ve tecrübelerinin az olmasýna raðmen baþarýlarla dolu iki seçim geçirdiklerini söyledi. AZGIN Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Mutlu Azgýn da son dönemde baþlatýlan iþlerin, yeni dönemde de ilçe ve gençlik örgütü ile koordineli bir þekilde devam edeceðini söyledi. SOLYALI CTP Gençlik Örgütü Baþkaný Ürün Solyalý ise konuþmasýnda "CTP bu ülkedeki statükoya karþý çok ciddi bir kavga yürütmektedir, bu kavga, özgürlük, adalet, barýþ, demokrasi, samimiyet, onur ve ahlak ilkeleri ile yürütülen bilimsel ve toplumsal bir kavgadýr" dedi. Solyalý, söz konusu kavganýn öncülüðünün CTP Gençlik Örgütü tarafýndan yürütüldüðünü söyledi. Baþkanlýða Bertu Dedeler oy birliði ile gelirken, yönetim kuruluna ise Arif Osum, Doðuþ Solyalý, Erdoðan Garip, Fatma Zorlu, Hasan Düzgün, Münevver Akcan, Özde Güröz ve Ulaþ Erzen getirildi. Duty Free'de vergi/fon düzenlemesi Mungan: Fon düzenlemesi fiyat artýþý getirmedi Maliye Bakaný Zeren Mungan, Duty Free satýþ noktalarýnda yapýlan fon ayarlamasýnýn iç piyasaya fiyat artýþý olarak yansýmadýðýný, hatta Duty Free satýþ noktalarýnda da fiyatlarda bir deðiþikliðe gidilmediðini belirterek, fon düzenlemesi sonrasýnda sadece paket baþýna kar miktarýnýn düþtüðünü vurguladý. Mungan, rekabet edebilirliðin sadece devletin vergileri azaltmasý veya sübvansiyonlar saðlamasýyla korunamayacaðýný veya artýrýlamayacaðýný, iþletmelerin kimi zaman rekabet edebilirliklerini veya pazar paylarýný korumak/artýrmak için kar marjlarýnda düzenlemeye gitmek zorunda olduðunu ve gitmesi gerektiðini kaydetti. Maliye Bakaný Zeren Mungan, Duty Free satýþ noktalarýnda yapýlan vergi/ fon düzenlemesi ile ilgili açýklama yaptý. Mungan, hükümetin, yerel sermayenin güçlenmesine verdiði önemi bundan sonra da göstereceðini ifade ederek, KKTC'de, ekonomik büyümenin kamu odaklý deðil, yerel ve dýþ yatýrýmcýlarýn yatýrýmlarý sayesinde gerçekleþebileceðinin ve bunun sonucu olarak istihdam olanaklarýnýn artabileceðinin bilincinde olduklarýný kaydetti. Kamunun da bu büyümeden payýný alacaðýný, kamu payýný alýrken de kimi zaman dolaysýz direkt safi kazanç, kimi zamanda fon gibi dolaylý vergilerle aldýðýný iþaret ederek, "Hükümetimizin önceliði bu tip vergilendirmelerin aðýrlýklý olarak dolaysýz vergiler üzerinden olmasýdýr. Ancak gerekmesi halinde son yapýlan fon düzenlemesinde olduðu gibi yapýlacak düzenlemelerde de bu tip düzenlemelerin iç piyasaya fiyat artýþý olarak yansýmamasý yanýnda direkt veya dolaylý olarak hiçbir mal/ hizmete fiyat artýþý olarak yansýmamasý noktasýnda azami özeni göstermektedir" dedi. Mungan, bu kapsamda bu fon ayarlamasýnýn sadece Duty Free satýþ noktalarýnda olduðunu, iç piyasaya fiyat artýþý olarak yansýmadýðýný, hatta Duty Free satýþ noktalarýnda da fiyatlarda bir deðiþikliðe gidilmediðini kaydetti. Rekabet edebilirliðin sadece devletin vergileri azaltmasý veya sübvansiyonlar saðlamasýyla korunamayacaðýný veya artýrýlamayacaðýný, iþletmelerin kimi zaman rekabet edebilirliklerini veya pazar paylarýný korumak/artýrmak için kar marjlarýnda düzenlemeye gitmek zorunda olduðunu ve gitmesi gerektiðini anlatan Mungan, þöyle devam etti: "Bu ticari yaþamýn bir gereðidir. Kamunun gelirlerini artýrma veya koruma durumu ise tamamen vatandaþ odaklýdýr. Çünkü devlet olarak vatandaþa verilmesi gereken asgari hizmetler ve süreç içerisinde bunun kalitesini artýrma gerekliliði vardýr. Buda finansman gerektirmektedir. Hükümetimiz gerekli düzenlemeleri yaparken Türkiye ve GKRY fiyatlarýný da hassasiyetle takip etmektedir. Sadece kamuyu finanse etme odaklý icraat yapmamaktadýr. 2 Eylül tarihinde yapmýþ olduðumuz fon düzenlemesiyle öncesi ve sonrasý gerek Duty Free satýþ noktasý gerekse iç piyasa satýþ fiyatlarýyla kar marjlarý aþaðýdaki gibidir: FON DÜZENLEMESÝ SONRASI ÝÇ PÝYASA VE DUTY FREE SATIÞ FÝYATLARI Öncesi Sigara Satýþ Fiyatlarý Piyasa Satýþ Fiyatý: Paket Sigara 9.00 TL (Perakende Fiyatý) Kar marjý (Toptancý + perakendeci) 0,73 TL Duty Free Satýþ Fiyatý: Paket Sigara 6.7 TL (Perakende Fiyatý) Kar marjý (Toptancý + Operatör) 2,0 TL Sonrasý Sigara Satýþ FiyatlarýPiyasa Satýþ: Paket Sigara 9.00 TL (Perakende Fiyatý)Kar marjý (Toptancý + Perakendeci) 0,73 TL Duty Free Satýþ Fiyatý: Paket Sigara 6.7 TL (Perakende Fiyatý)Kar marjý (Toptancý + Operatör) 2,9 TL." Mungan, yukarýdaki tabloda görüldüðü gibi fon düzenlemesi sonrasýnda iç piyasada sigara fiyatlarýnda hiçbir deðiþiklik olmadýðýný, Duty Free satýþ noktasýnda ise fiyatlarda herhangi bir deðiþikliðe gidilmemiþ olup paket baþýna kar miktarý 2.0 TL'den 2,9 TL'ye düþtüðüne dikkat çekti. Fon ayarlamasý öncesi de iç piyasaya göre 3,2 kat olan kar marjýnýn 3 kata gerilediðini ifade eden Mungan, bu süreçte kamunun gelirinin ise paket baþýna sadece %,98 oranýnda arttýðýný kaydetti. Mungan, kamunun gelirinin artmýþ gözükmekle birlikte TL'nin özellikle son zamanlardaki deðer kaybýný dikkate alýndýðý zaman gerçekte kamunun gelirlerinin bir önceki fon düzenlemesine göre reel olarak artmadýðýný belirtti. Maliye Bakaný Mungan, tablo çalýþmasýnýn; Marlboro 00'S ve birçok çalýþmanýn yapýldýðý 8 Eylül tarihli kurlar baz alýnarak yapýldýðýný belirterek, fon düzenlemesinin bu hesaplamalara göre yapýldýðýný kaydetti ve kur farkýndan dolayý kar marjýnýn her gün deðiþtiðine dikkat çekti. Mungan, fon çalýþmasýnýn yapýldýðý 8 Eylül'de kurlarýn; $ = 2,0080 TL, = 2,68260 TL olduðunu, buna göre toptancý ve operatör gelirinde paket baþýna 0,3 TL azalma olduðunu, ancak perakende satýþ fiyatýnýn 2 Euro'dan 26 Euro'ya çýkarýlmasý (TC DFS satýþ fiyatýna denk) halinde pakette 0,07 TL kar artýþý olacaðýný kaydetti. Verileri kamuoyu ile paylaþan Maliye Bakaný Mungan, tüm iþletmelere iþ yaþamlarýnda baþarýlar diledi. ALO AFRÝKA HATTI SIKAR MI EFENDÝLER? Bir vatandaþýmýz mecliste temsil edilen siyasi partilerin milletvekili sayýsýna göre aldýklarý ödeneðin kaldýrýlmasýný talep etti... "Bir yandan baþbakan, bir yandan maliye bakaný, öte taraftan baþbakan yardýmcýsý habire birþeyler söyleyip duruyorlar. Tüm konuþmalarý da ya zamlar üzerine, ya fonlar üzerinedir. Ekonomik zorluklardan söz ediyorlar. Halký düþünürlerse yapacaklarý en baþýndan çok önemli bir iþ vardýr. Ben buradan herkese çaðrýda bulunuyorum. Gaza zam, elektriðe zam, ekmeðe iðneye ipliðe zam yapmasýnlar. Mecliste temsile dilen siyasi partilere çýkardýklarý milletvekili sayýsý oranýnda bütçe ayrýlmasýný kaldýrsýnlar. Hem de hemen þimdi yapsýnlar bunu... Sýkar mý efendiler?.. Halký düþünürseniz yaparsýnýz... Göreyim sizi..." CTP MÝSYONUNU TAMAMLADI MI? Telefonla gazetemizi arayan ve imza yerine A. D. Harflerini koymamýzý isteyen bir vatandaþýmýzýn þikayeti CTP'den... "Dün bir yerel gazetede yayýnlanan CTP ile ilgili yazýlarý okudum ve onlara oy verdiðim için kendimden utandým. UBP belki böyle iþlerin ustasýdýr, bilemem, ancak onlardan bu konuda tek bir tartýþma çýkmadý. Onlarýn içinde de böyle iþler olmuyor mu? Hele geçen seçimlerde Serdar Denktaþ mecliste nasýl parayla oy satýn aldýklarýný söylemedi mi? Þimdi CTP'nin içinde dönen ve artýk açýða vurulan olaylardan sonra kim sandýða gidip CTP'ye oy verecek, merak ediyorum. Farklý kim kaldý? CTP'nin, UBP'nin veya DP'nin birbirlerinden farklarýný söyleyen çýkar mý acaba toplumumuzda? Biz yýllardýr CTP içinde Avrupa-Afrika karalamalarýyla büyüdük... Afrika'da yazanlarýn adý geçtiðinde, 'Bulamadýnýz konuþacak adam? Onlar askerin adamýdýrlar' deniyordu. Ben arada sýrada Afrika okurdum. Aslýnda okuduðum zaman da onlara sövüp sayardým. Bir baktým ki ne göreyim... Afrika gazetesinin yazdýðýndan beþ betermiþler meðerse... Hele bugün bir yerli gazetede son seçim döneminde dönen dolaplarý, Bizans oyunlarýný, Ali Cengiz oyunlarýný okuduktan sonra CTP kapýsýndan bir kere daha içeriye girmeyeceðimi burada söylemek istiyorum. CTP bir zamanlarýn TKP'sine benziyor... Anlaþýlan misyonunu doldurdu... En çok üzüleceklerden bir tanesi de ben olacaðým ama bu oyuncular durduðu sürece CTP'den veya o yýkýlýr da baþka bir parti kurulursa bile, bu kiþiler de içinde olurlarsa, hiçbir þey olmaz... Benim bildiðim budur." BÝZÝM DUVAR KURBANI ÇOK OLAN YERDE BAYRAM OLMAZ Bizim Mandra Vakýflar Ýdaresi'nin, Neyzan Çiftliði olarak bilinen 000 dönüm kadar araziyi, parsel sahiplerine danýþmadan ve kendilerine tek kuruþ ödeme yapmadan 2 yýldýr ihale yoluyla kiraladýðý yolundaki haberler mandra halký arasýnda büyük hayret ve tepki ile karþýlanýr. Vatandaþlar, ülkenin güvenilir kurumlarýndan olmasý gereken Vakýflar Ýdaresi'nin böylesine usulsüz ve yasadýþý bir uygulamaya nasýl tevessül ettiðine inanamamaktadýrlar. Sokaktaki adam, "Tutanýn elinde, yapanýn yanýnda kaldýðý bir düzenden ne beklenir?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 Ekim 203 Salý Her Telden Gülsade SOYKÖK Baðýmsýz Köþe ULU ÇINARIN GÖLGESÝNDEN... Hepimiz öleceðiz. Ancak çok azýmýz gerçekten yaþayacak. M. Gibson Bener Hakký Hakeri: 2 Ocak 936 Leymosun doðumlu. Onun deyimiyle, Kýbrýs Türk Erkek Lisesi'nin kolej-matrik ve Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyet öncesi çeþitli iþlerde çalýþtý. Öðretmenlik yaptý. Mezuniyet sonrasý, öðretmenliðe tekrar baþladý ve bu meslekten Aðustos 989'da kendi isteðiyle ayrýldý. 90'den bu yana adamýzda yayýnlanan çeþitli gazetelerde köþe yazarlýðý, bildirmenlik yaptý, sanat sayfalarý yönetti. Gazete ve dergilerde yazý, þiir, öyküleri yayýnlandý. Devrim gazetesinin ilk dört ayýnda yazý iþleri müdürlüðü, sonraki aylarýnda Leymosun bölgesi temsilcisi görevini yürüttü. 963 sonrasý yýllarda, "Kýbrýs Türk Enformasyon Merkezi"nin verdiði sarý basýn kartýný "sanat bildirmeni" olarak çeþitli yýllarda ve Türkiye'de 'da Halkýn Sesi'nin "Ýstanbul Sanat Bildirmeni" ünvanýyla yabancý gazetecilere verilen "mavi basýn kartý"ný taþýdý. Arkadaþlarýyla "Yaratýþ", "Kaynak" dergileri yanýnda çeþitli zamanlarda "Adým", "Yeni", "El", "Salkým", "Kemeraltý" gibi sanat ve yazýn organlarýný tek baþýna yayýnladý. Ýlkokul ve orta dereceli okullarda öðretmenlik yaptý. 97 öncesi ve sonrasýnda Halkýn Sesi gazetesinde köþe yazarlýðýyla bildirmenlik ve 97 sonrasýnda Kýbrýs Postasý'yla Bozkurt'ta köþe yazarlýðý, bildirmenlik, Kýbrýs gazetesiyle Birlik'te bildirmenlik (muhabirlik) yaptý yýllarý arasýnda "Kýbrýs Türk Sanatçýlar Derneði"nin baþkanlýðýný yürüttü. Bir yýl da KTGC'nin yönetim kurulunda ( ) görev aldý. 3 Haziran 2000'de YDÜ Ýletiþim Fakültesi'nin gazetecilik alanýnda "Basýnda Bir Ömür Ödülü" verilen 9 gazeteciden birisidir. CEVAP HAKKI Bugüne dek þiir, piyes, araþtýrma alanlarýndaki yapýtlarý arasýnda ilk kez yayýn dünyamýzda görülen Kýbrýs Türk Ansiklopedisi'nin (2 cilt) yazarýdýr. 992'den beri Kýbrýs gazetesinde düzeltmenlik yaparken Kýbrýs tarihi, sanatý üzerine yazýlarýyla öyküleri yayýnlanmakta, bir süreden beri de günlük "kare bulmaca"yý hazýrlamaktadýr. Deneme (essay), röportaj, öykü, þiir, roman, resim, fotoðraf, çeviri haberlerinin yayýnlandýðý gazeteler þunlardýr: Halkýn Sesi, Hürsöz, Ýstiklal, Köylü, Memleket, Akýn... "Kültürümüzde Sanatçýlar ve Yazarlar Ýsimler Sözlüðü" 2. baskýsýnda yer alan özgeçmiþinin, sadece bir kýsmý bu kadar. Dolo dolu ömrüne sýðdýrdýðý, sanatýn hemen her alanýnda sevgi ve sabýrla ürettiði yapýtlarý ve aldýðý ödüller, ne büyük onurdur ki saymakla bitmez. Bener hoca, Ýskele Bekirpaþa Lisesi'nde öðrenim gördüðüm dönemde Felsefe, Mantýk, Sosyoloji ve Ahlak öðretmenimizdi. Diðer deðerli hocalarýmýzdan (baþta rahmetli Mustafa Hamit Sakallý, Günay Güzelgün, Güzin Okutan, Oðuz Coþkuner, Mehmet Uluhan, Hasan Türüközü'nden) farklý olarak, kendine özel inatçýlýðý vardý. O inadý kýrmanýn en kolay yolu, derslerini sevmek ve yüksek notlar almaktý. Bener hocanýn o aðýr derslerinden yüksek notlar almam, klasik sorularýna kendime has esprili yanýtlar vermem dikkatinden kaçmamýþtý. Onun yüreklendirmesiyle sanat sevdam þekillendi. Okul dergisinde þiirle baþlayýp da bugünlere kara mizah alanýnda yapýtlar üretmemin baþ mimarý oldu. Kenarda köþede kalmýþ sýradan bir kasaba okulunda, nice deðerli öðrencilere hocalýk etmiþti. (Örneðin Mehmet Soðancý Paþa, baþkemancý Halil Kalgay sýnýf arkadaþlarýmýzdý). Toplumun çeþitli kademelerinde görev alan nice öðrencilerinde azýmsanmayacak emeði vardýr. Koca bir ömre göz açýp kapayýncaya kadar sýðdýrýlmaya çalýþýlan sanatsal üretkenlik; geçim mücadelesi, kýskançlýklar, engeller, düþ kýrýklýklarý, kalabalýklardaki yalnýzlýk 2 Ekim'in öðleden sonrasý itibarýyla son buldu! Deðerli bir insanýn, sanatçýnýn ve öðretmenin trajik kaybýný hiçbir þekilde ne etsek de telafi edemeyiz. Ne de olsa bir tek ölüm karþýsýnda ahkam kesemeyiz! Diyeceðim o ki, baþta sevgili Derviþe ablamýn ve çocuklarýnýn, sonrasýnda da onu her yönüyle deðerinden yontmadan çýkarsýz sevenlerinin baþý sað olsun!.. Gülle: Saðlýk sektöründe yeni yapýlanma zorunluluk Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, saðlýk alanýnda yaþanan sorunlara çözüm bulmak ve yeni bir vizyon oluþturabilmek adýna Kasým ayý ortalarýnda geniþ katýlýmlý bir çalýþtay düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti. Gülle, saðlýkta yeni bir yapýlanmanýn zorunluluk olduðunu kaydetti. Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle dün Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (KAMU-SEN) Baþkaný Mehmet Özkardaþ ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Özkardaþ, Gülle'ye saðlýkta yaþanan sorunlarla ilgili bilgi verdi. GÜLLE: "YENÝ BÝR VÝZYON OLUÞTURACAÐIZ" Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, saðlýk alanýnda yýllardan beri birikmiþ sorunlar olduðunu, iyi ve adaletli bir planlamanýn yapýlmadýðýný söyledi. Saðlýkta yeni yapýlanmanýn zorunluluk ve kaçýnýlmaz olduðuna vurgu yapan Gülle, eski alýþkanlýklarla bir yere varýlamayacaðýný ifade etti. Gülle, sorunlarý çözmek ve yeni bir vizyon oluþturmak için yýl bitmeden saðlýk sektöründe örgütlü tüm kesimlerin katýlýmýyla çalýþtay düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti. Gülle, "Çalýþtay düzenleyip yol haritasý çýkararak, hýzlý adýmlar atma vizyonumuz var" dedi. Yasal düzenlemeleri de 20 yýlýnda gerçekleþtirmeyi hedeflediklerini belirten Gülle, hastanelerin yönetim anlayýþýnýn daha özerk bir hale gelmesi gerektiðini kaydetti. Genel Saðlýk Sigortasý oluþturulduðu zaman hastanelerin kendi gelirleri olacaðýný söyleyen Gülle, "Böylece kendilerin sorumlu hissedecekler" dedi. Gülle, Ocak 20'te sistemi hayata geçirmeyi öngördüklerini ifade etti. ÖZKARDAÞ: "BÜTÇE ÝÇÝN AYRILAN MÝKTAR GERÝLERDE KALDI" Özkardaþ, Gülle'ye saðlýk sektöründe yaþanan sorunlarý anlatarak, birlikte çözüm bulmak istediklerini kaydetti. Bütçede saðlýk için ayrýlan miktarlarýn çaðdaþ ülkelere yakýþmayacak kadar gerilerde kaldýðýný söyleyen Özkardaþ, bazý saðlýk merkezlerinin hemþire ve doktor eksikliði nedeniyle hizmet veremez hale geldiðini kaydetti. Özkardaþ, þöyle konuþtu: "Hemþire ve ebe kadrolarýndaki yetersizlikler Ali Kiþmir nedeniyle hemþire ve ebeler izin dahi kullanamaz olmuþ, bazý servilerdeki eksiklikler, vardiyasýný bitirip dinlenmesi gereken diðer servislerdeki hemþireler çaðrýlarak giderilmektedir" Özkardaþ, yorgun, uykusuz ve vardiyasýndan yeni çýkmýþ hemþirelerin kendi görevli olduðu servisten baþka bir serviste ne kadar faydalý olabileceðinin sorgulanmasý gerektiðini, hata yapma riskinin arttýðýný söyledi. Yýllardýr geçici çalýþan hemþirelere para yok gerekçesiyle kadro açýlmadýðýný söyleyen Özkardaþ, "Oysa gereksiz yere yüzlerce kurultay istihdamý yapýlmýþtýr" dedi. Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasý'nda bulunan, doktor, hemþire, eczacý, teknisyen gibi kadrolarda ihale tüzüðü çerçevesinde hizmet alýnabilmesine olanak saðlayan ifadenin kaldýrýlmasý gerektiðini söyleyen Özkardaþ, bunun saðlýk sistemini taþeronlaþtýrdýðý ve siyasallaþtýrdýðýný belirtti. Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý, Hasta Haklarý Yasasý, Özel Hastaneler Yasasý ve Döner Sermaye Yasasý'nýn da çýkartýlmasý gerektiðine vurgu yapan Özkardaþ, Hemþirelik Dairesi oluþturulmasýný istedi. Özkardaþ, Karpaz bölgesinde araç, gereç, hemþire gibi ciddi eksiklikler bulunduðuna iþaret etti. Bütçe görüþmelerinden önce, bu sorunlarýn gündeme getirilmesi gerektiðini söyleyen Özkardaþ, sorunlarý bakanla görüþerek aþabileceklerini kaydetti. Dün bu köþede yazdýðým, "TAVUK SEVER BAÞKAN" baþlýklý yazýma Dikmen Kalkýnma Kooperatifi Yönetim Kurulu'ndan aþaðýdaki cevap geldi "Afrika Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent Dikmen Kalkýnma Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu olarak Ekim 203 tarihli 'Tavuk Sever Baþkan' baþlýklý köþe yazýnýza hitaben alýnan tavuklarýn kooperatifimizin yürütmekte olduðu her 00 TL'ye tavuk verilir kampanyasý dahilinde yapýlmýþ olan alýþveriþ dolayýsýyla müþterimize bu kampanya doðrultusunda ve daha önceden yaptýðý alýþ veriþlere istinaden tavuklarý verilmiþtir. Yönetim Kurulu'ndan bilgi alýnmadan böyle bir yazý yazýlmasý Dikmen Kalkýnma Kooperatifi Ltd. ailesi olarak bizi hem üzmüþ, hem de manevi zarara uðratmýþtýr. Kanaatimizce böyle bir yazý yazýlacaksa önce araþtýrýlýp doðrusu öðrenilmeli öyle kaleme alýnmalýdýr. Dikmen Kalkýnma Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu olarak yayýnladýðýnýz yazýnýn düzeltilmesi ve gerçeklerin yazýlmasýný talep etmekteyiz. Bilgilerinize sunar, gereðinin yapýlmasýný rica ederiz. Yönetim Kurulu Baþkaný Serhan Peler Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Sevilay Duyar Yönetim Kurulu üyesi Ergün Onalt Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Barbet Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özsezer" Yönetim Kurulu açýklamasýnda gerçeklerin yazýlmasý istendi Peþinen söyleyeyim, ben yazdýklarýmýn arkasýndayým ve elimde belge olmadan asla böyle bir yazý yazmam Sanýrým yönetim kurulu üyeleri beni baþka kiþiler ile karýþtýrýyorlar Bana ulaþan kamera görüntülerinde ne varsa ben sadece onlarý aktardým Ne eksik, ne de fazla Dikmen Kalkýnma Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu gönderdiði açýklamada Afrika Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent'e hitap ediyor., Oysa yazýyý yazan benim ve bu yazý da köþemde çýkmýþtýr. Afrika gazetesi belli kurallar dýþýnda sansürcü bir gazete deðildir. Anti faþist bir yapýsý vardýr Faþizmi övmez ve övenlere de sayfasýnda yer vermez Onun dýþýnda Afrika, hak arayanlarýn, haklýnýn yanýnda duranlarýn elinde haksýzlýk yapanlara karþý bir silahtýr. Ben tanýmadýðým, bilmediðim birisi aleyhinde neden yazý yazayým ki Vatandaþlar belli belgeleri bulgularý alýp bana gelmiþler ve ilgilenmemi istemiþler Ben de kamu hizmeti yaptým sadece Gönderilen açýklama da tarafýma iletildiði için ayný köþede yayýnladým. Buna da saygým sonsuzdur Neyse, bugün bayramýn ilk günü ve ben sizleri böyle olaylar ile meþgul etmek istemiyorum Bayram sonrasý kaldýðýmýz yerden devam ederiz Hepinize iyi bayramlar dilerim

9 9 Ekim 203 Salý Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV CENNETÝN KAPISI VE KURBAN Avrupa'nýn orta yerinde 0 ülkenin milletvekilleri karþýsýnda akepe'li üyeler aðzýný açýp tek söz edemedi. Cenevre'de "tutuklu milletvekili sorununu" tartýþan Parlamentolar Arasý Birlik toplantýsýnda aralarýnda Kamerun, Çad, Madagaskar, Kongo, Kolombiya, Kamboçya'nýn da bulunduðu 3 ülkenin parlamenterleri gibi üç beþ söz söylenebilirdi. Türkiye baþka o ülkeler baþka diyenler haklý mý? Sanki deðil... Tamam onlarýn da bizim gibi kelepçeleyip cezaevlerine attýklarý milletvekilleri var. Onlarýn polisleri de gaz fiþeði ile toma ile kendi çocuklarýný öldürüyor. O ülkelerde hýrsýzlýða yolsuzluða, uyuþturucuya kaçakçýlýða baðýmlý ayýplý siyaset egemen. Benim asýl merakým onlarýn da kurban bayramý var mý? O ülkelerde yaþayan insanlar koyun, keçi, dana, boða, deve gibi canlýlarý yere yatýrýp keserek bayram mý kutluyor? Daha çok kurban kaný akýtmanýn, kurbana daha çok acý vermenin cennetin kapýsýný daha kolay aralayacaðýna mý inanýyor? ERBÝL TUÞALP (sol) TARÝH EYLÜL 202 Ercan fýstýk parasýna gitti gider. Ercan ihalesiyle ilgili konuþan Serdar Denktaþ, 00 milyon Euro peþin, geriye kalan 20 milyon Euronun ise 2 yýlda ödenmek üzere taksitlere bölüneceðini söyledi ve 'elinde parasý olan için bu fýstýk parasýdýr' dedi. Gözden kaçmayanlar... TEK HABER "BAYRAM" TAK ajansýn haberlerinde siyasilerin "bayram" mesajlarýndan baþka bir þey aramayýn bugün. Bugün hayat duracak. Bugün bayram. Hep ayný cümleler, ayný ifadeler. Siyasetçilerin Bayram kutlamalarýnda kullandýklarý dil kurtlanmýþ ama kime ne Alýþkanlýk yaptý, baþka bir dile geçiþ kolay olmayacak. Bugün kan gölüne dönecek sokaklar. Adý üstünde hem "Kurban" hem "Bayram" Kucaklayýn sevdiklerinizi, kavgayý býrakýn ve en önemlisi direksiyon hakimiyetini kaybetmemeye bakýn DÝPNOT Ankara Alkol ve Madde Baðýmlýlýðý Tedavi ve Eðitim Merkezi'ne ayakta tedavi olmak için müracaat edenlerin sayýsý 200'te 2 bin 7 iken, bu sayý 203 yýlýnýn ilk 8 ayýnda bine yükseldi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bayramlar, yarýnlarý birlikte kucaklamayý hatýrladýðýmýz kutsal günlerdir." Hüseyin ÖZGÜRGÜN (UBP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... AKP'NÝN ÖNÜ Annan Planý döneminde Talat ve partisi AKP'nin önünü açmak için çok uðraþmýþtý. Açmýþlardý da Fakat o önü açýlan ve dört nala aydýnlýk yarýnlara koþan Türkiye, þimdilerde Erdoðan-Davutoðlu ikilisinin "stratejik derinliði"nde boðuluyor. Gezi Parký eylemlerinden sonra fiyakasý bozulan, cilasý da, boyasý da dökülen AKP'nin imdadýna yine "beslemeler" yetiþecek. Öyle görünüyor. CTP'si, DP'si, UBP'si elele, ulusal bir zeminden o eski tekerlemeyi söylemeye baþladýlar bile: "Türkiye çözüm istiyor, Rumlar çözüm istemiyor " GEZÝ EYLEMLERÝNDE GÖZLERÝNÝ KAYBEDEN ÇOCUKLAR HARÝÇ "Tüm vatandaþlarýmýz bizim gözümüzün bebeðidir." Recep Tayyip ERDOÐAN (TC Baþbakaný) Aklýnýza þaþarýz, asýl kurban biz deðil, sizsiniz... Paketin özü demokrasi deðil teokrasidir. Bu bir "teokratikleþme paketi"dir... "Demokratikleþme Paketi" günlerce konuþuldu, reklamý yapýldý, kamuoyunda büyük beklentiler yaratýldý. Açýklanmasýna saatler kala Gülsuyu'nda gencecik bir insan, Hasan Ferit Gedik, uyuþturucu çetelerinin silahlý saldýrýsý neticesinde vurulmuþ, açýklandýðýnda ise yaþamýný yitirmiþti. Televizyon programlarýnda saatlerce paket üzerine konuþurken, o gencecik insanýn cenazesi bir türlü kaldýrýlamadý. Ailesi, arkadaþlarý günlerce yaðmurda, soðukta, "cenaze kaldýrabilme özgürlüðü" adýna direndi ve ancak direnerek kazanabildi. Paket konuþulmaya devam ederken baþka bir olayýn Adli Týp raporu açýklandý; KARÝKATÜR / Abdullah Cömert baþýna gelen gaz fiþeðiyle yaþamýný yitirmiþ, o gün orada gazý kullanan polisler ise "tanýk" olarak ifade vermiþti. Ve paket konuþulmaya devam ederken ortaya bir de "polis paketi" çýktý. Buna göre polis gerekli gördüðü hallerde, hâkim ve savcý talebi ya da izni olmaksýnýz "eylem yapma þüphesi" olanlarý gözaltýna alabilecekti. Yani ortada "suç" teþkil edebilecek bir fiil yokken, "ya yaparsa" deyip insanlar keyfi bir þekilde gözaltýna alýnabilecekti. "Önleyici gözaltý" uygulamasýna en çok Nazi rejiminde baþvurulduðunu, rejimin muhalifleri bu þekilde yýllarca hapishanelerde tuttuðunu hatýrlatarak þu soruyu soralým: "Böylesi bir siyasi atmosferde kim Serhan Gazioðlu ortada demokrasiyle anýlmayý hak edecek bir paketin bulunduðunu iddia edebilir ki? Paketi hazýrlayanlar ve geçimlerini yandaþlýktan saðlayanlar dýþýnda kim?" Ortada demokrasiye makyaj yapmayý amaçlayan bir tür kozmetik ürün vardýr ve paketin özü demokrasi deðil teokrasidir; söz konusu olan "teokratikleþme paketi"dir. Çünkü paketteki düzenlemelerin önemli bölümü daha muhafazakârlaþtýrýlmýþ bir toplumsal yaþamý hedeflemektedir. "Kamuda baþörtüsü özgürlüðü" diye sunulan þeyi bu hedeften ayýrmak mümkün müdür? "Ýbadeti engellemek" diye bir suç yaratýlmasýnýn ya da "nefret suçu" adý altýnda gericiliðe karþý söylenecek her sözün cezalandýrýlmasýna kapý açýlmasýnýn baþka bir gerekçesi olabilir mi? Baþörtüsü bireysel bir tercihtir; ancak bu bireysel tercihi baðlamýndan kopuk bir þekilde deðerlendirmemiz mümkün deðildir. Baþörtüsü demokratikleþmenin deðil -esas olarak erkekler tarafýndan yürütülen- muhafazakârlaþtýrma politikalarýnýn bir parçasý, bir sembolü konumundadýr. ( ) Tüm bunlarýn ötesinde çocuklarýn eðitiminde belli bir yaþa kadar dini telkinlerden de, dini sembollerden de uzak tutulmalarý gerekir; "baþörtülü öðretmen" tam da buna aykýrý bir tutum anlamýna gelecek, zaten son derece aþýnmýþ olan eðitimin seküler niteliðini tamamen ortadan kaldýracaktýr. "Ýbadeti engelleme" ve "nefret suçu" gibi düzenlemeler ise uygulamada dinselleþmeye yönelik her eleþtiriyi mahkûm etmenin bir aracýna dönüþecek, muhafazakâr AKP rejimi için bir zýrh olarak kullanýlacak ve ifade özgürlüðünün önündeki en büyük engellerden birini teþkil edecektir. (Bu yazý FATÝH YAÞLI'nýn "Yurt"ta yayýmlanan "Teokratikleþme Paketi" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 0 Ekim 203 Salý GÜNEYDEN... ARAÇ PLAKALARINDA YENÝLÝK Güney Kýbrýs'ta çýkarýlan bir yasayla araç plakalarýnda yenilikler yapýlýyor. Fileleftheros gazetesi ilgili yasaya göre tüm araçlarýn ve motosikletlerin plakalarýnýn beyaz; taksilerin "T" harfi olmaksýzýn sarý; kamyonlar sarý ve kiralýk arabalarýn da "Z" harfi olmaksýzýn kýrmýzý renk olacaðýný belirtti. Haberde yasanýn sadece motosiklet, taksi ve kamyon sahiplerinin plakalarýný deðiþtirmeye zorunlu tuttuðunu, kayýtlý olan arabalarýn sahiplerinin plakalarýný deðiþtirmek zorunda olmadýðý belirtildi. HELLÝM DENETÝMLERÝ YETERSÝZ Rum Ombudsman Eliza Savvidu, Rum yetkili makamlarýnýn hellimle ilgili yeterince denetim yapmadýðýný saptadýðý haber verildi. Alithia gazetesine Rum hayvan besicilerinin, Rum Meclisi Tarým Komitesi'nde hellim konusunun görüþüldüðü toplantýda piyasada sahte hellimlerin dolaþtýðý þikayetinde bulunarak, Savvidu'nun ilgili raporuna atýfta bulunduklarýný yazdý. Habere göre Savvidu raporunda, hellim denetimlerini yetersiz bulduðunu kaydetti. Savvidu ayrýca Rum Saðlýk, Tarým ve Ticaret bakanlýklarýna gönderdiði raporlarda, tüketicilerin nasýl bir hellim satýn aldýðýný ve tükettiðini bilmesi için hellim denetimleriyle ilgili faaliyetlerini koordine etmeleri çaðrýsýnda bulunduðunu belirtti. POLÝS CEZA TAHSÝLATIYLA ÝLGÝLÝ OPERASYONLARINI SIKLAÞTIRDI 'Güzelyurt Pazar'ý bayram yeri gibi - Güzelyurt AKM karþýsýndaki alanda her Cumartesi kurulan 'pazar' yeri dün oldukça kalabalýk ve hareketli bir gün yaþadý. Güneþli ve sýcak bir havanýn hakim olmasý 'pazar' esnafýnýn yüzünü güldürdü. Güzelyurtlu pazarcýlar hafta sonu umduklarý kadar olmasa da, nispeten daha iyi satýþ yapabildiklerini belirttiler. Önceleri halkýn 'pazar' yerlerine olan ilgisizliðini dile getiren esnaf, bayram arifesinde yapýlan satýþlardan "akmazsa da damlar" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. (Mustafa Erkan) DOÐALGAZ MÜZAKERE MASASINA KONACAK MI? Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ýsrarla, enerji ve doðal gaz konularýnýn müzakere gündeminin dýþýnda olduðunu iddia ederken, Brüksel'de bunlarýn müzakerelerde ele alýnmasý gereken meselelerden olduðunu düþünen yetkililer bulunduðu haber verildi. Fileleftheros haberi "Doðal Gazý Müzakere Masasýnda Ýstiyorlar... Avrupalý Diplomat Meseleyi Müzakerelerin Dikenli Konularýna Kattý" baþlýðýyla, Fransýz Haber Ajansý'ný (AFP) kaynak göstererek aktardý. Gazete Avrupalý diplomatýn AFP'ye yaptýðý açýklamada doðal gaz konularýný Kýbrýs müzakereleriyle baðdaþtýrdýðýna iþaret ederek þöyle devam etti: "AFP'nin adýný vermediði Avrupalý diplomat Kýbrýs sorununa deðinirken þunlarý söyledi: 'Ada'nýn enerji zenginliðinin paylaþýmý gibi dikenli ve göðüslenmesi gereken konular olmasýna karþýn prosedürün Ekim sonuna kadar yeniden baþlayacaðýný umuyoruz. Kýbrýs'ýn yeni baþkaný müzakere prosedürünün yeniden baþlamasý konusunda irade ortaya koydu. Yunanistan ve Türkiye de ileri doðru hareket etmeye hazýr görünüyor. Ýki yýl öncesine nazaran daha iyimserim.' Söz konusu Avrupalý diplomatýn açýklamalarýndan, AB içerisinde bazýlarýnýn, Kýbrýs hükümetinin itirazýna raðmen enerji konusunu müzakere masasýna atmak niyetinde olduðu ortadadýr. Bilindiði gibi Baþkan Anastasiadis son basýn toplantýsýnda, doðal gaza deðinirken, bunlarýn (doðal gazýn) Kýbrýs sorunu müzakerelerine katýlmasýný tehlikeli diye nitelemiþ ve görüþülmesini çözüm sonrasý döneme havale etmiþti." GÜNEYDE DOÐUMLARDA ARTIÞ SAPTANDI Güney Kýbrýs'ta 202 yýlýnda, önceki yýla göre doðumlarda artýþ olduðu belirtilerek, krizin doðumlarý "frenlemediðine" dikkat çekildi. Simerini gazetesi "Kriz Doðumlarý Artýrýyor... Avrupa'da Düþüþ Yaþanýrken Kýbrýs'ta Üremede Artýþ Eðilimi" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Avrupa'da ekonomik kriz nedeniyle doðum oranlarýnda düþüþ kaydedilmesine karþýn Güney Kýbrýs'ta tersi bir durumun hakim olduðuna deðindi. Rum Ýstatistik Dairesi'nin verilerine göre 20 yýlýnda 9 bin 622 doðum olurken, yapýlan ön çalýþmaya göre 202'de bu rakamýn 0 bin 6'e çýktýðýný kaydeden gazete, bu durumun, krizin doðumlarý "frenlemediðini" ortaya koyduðu deðerlendirmesinde bulundu. Habere göre Ýstatistik Dairesi'nin 200 yýlý kýyaslamalý 20 yýlý demografik verileri þu þekildedir: "200 yýlýnda Güney Kýbrýs'ýn nüfusu 839 bin 800 iken, bu rakam 20 yýlýnda yüzde 2,6 artýþla 862 bin oldu. 20'de nüfus artýþýnýn nedeni esas olarak Rum tarafýna yönelik net göçten (8 bin 2 kiþi) ve küçük oranda da nüfusun doðal artýþýndan ( bin 8) kaynaklandý. 20'de 9 bin 622 doðum olurken, bu rakam bir önceki yýl 9 bin 80 idi. Kadýn baþýna düþen ortalama çocuk sayýsýný ortaya koyan doðurganlýk miktarý,3'dir. 20 yýlýnda ölüm sayýsý bin 0 iken, Rum polisinin, aleyhlerinde ödenmemiþ para cezalarýyla ilgili mahkeme kararý bulunan kiþilerden bu cezalarý tahsil etmek için, yaptýðý operasyonlarý sýklaþtýrdýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin geçen Salý günü, Metehan Sýnýr Kapýsý'nda yaptýðý denetimler sýrasýnda, KKTC'ye kumar oynamak için geçecek olan Rumlardan 2 bin 729 Euro'luk ceza tahsil ettiðini yazdý. Haberde, Rum polisinin bu yýl yalnýzca Lefkoþa Rum Kesimi'nde, 2,2 milyon Euro'luk ceza tahsilatý yaptýðý belirtildi. AÝLEDE ÞÝDDET, HER 8 SAATTE VAKA Fileleftheros gazetesi Rum Aile Ýçi Þiddeti Önleme ve Mücadele Birimi'nin (SPAVO) verilerine göre Güney Kýbrýs'ta son 8 yýlda 8 bin ailede þiddet vakasýnýn meydana geldiðini yazdý. Bu rakama göre yýlda bin vaka kaydedildiðini belirten gazete, SPAVO'nun her ay ortalama 82 vaka desteklediðini, bunun da günde 3; her 8 saate vaka anlamýna geldiðine dikkat çekti. Gazete 99 yýlýndan 203 yýlýna kadar Güney Kýbrýs nüfusunun yüzde 3'ünün SPAVO ile iletiþime geçerek yardým istediðini de belirtti. SUDANLI POLÝS DÖVDÜ, RUS TURÝSTÝ SÜRAT BOTU ÖLDÜRDÜ 200 yýlýnda bu rakam bin 03 idi yýllarýnda beklenen yaþam süresi erkeklerde 79, kadýnlarda ise 82,9 olarak hesaplandý. 20 yýlýnda evlilik sayýsý 200 yýlýna göre arttý. Buna göre 200 yýlýnda 2 bin 8, 20'de de 3 bin 28 evlilik yapýldý. 200 yýlýnda dini nikah sayýsý 3 bin 9, resmi nikah sayýsý 8 bin 896 iken, 20 yýlýnda her nikah þeklinde artýþ kaydedilerek, bin 2 dini nikah, 9 bin 223 resmi nikah kýyýldý. 200 yýlýnda, bin 929 boþanma gerçekleþirken, 20 yýlýnda bu rakam bin 93'e çýktý. Hava yolu ile Cumartesi günü Güney Kýbrýs'a giden Sudanlý (26/E) adý istenmeyen kiþiler listesinde bulunduðu gerekçesiyle giriþ yapmasýna izin verilmeyince görevli polisi darp etti. Haravgi ve diðer gazeteler Larnaka Havaalaný'nda cereyan eden olayda, Güney'e giriþine izin vermeyen polise saldýrarak sað göz kapaðýný yýrtan Sudanlý tutuklandý ve nezarete alýndý. Ayný gazete tatil için Rum tarafýna giden Mihail Maltsev (3) isimli Rus turistin, Korallion Körfezi'nde 63 yaþýndaki babasý ile birlikte yüzdüðü sýrada, içerisinde iki turist bulunan þiþme botu çekmekte olan bir sürat teknesinin çarpmasý nedeniyle feci þekilde öldüðünü yazdý.

11 Ekim 203 Salý DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Fotiu: Maraþ'ýn iadesi boþ bir mesaj deðil Türkiye radikal Ýslam'a mý kayýyor? Suriye kriziyle ilgili olarak Türkiye ve Pakistan arasýnda yapýlan"benzetmeler", tartýþma konusu olmaya devam ediyor Ýndependent gazetesinin tanýnmýþ yazarý Orta Doðu uzmaný Robert Fisk'in Eylül ayýnda kaleme aldýðý bir analizde "Suriye krizinde Türkiye'nin Pakistan'ýn rolünü üstlenerek Suriyeli muhaliflere silahlarýn aktarýlmasýnda kullanýldýðýný ve Suriye'deki Mücahitler için bir dinlenme merkezi haline geldiðini" öne sürdükten sonra "Türkiye Orta Doðu'nun yeni Pakistan'ý mý olacak?" sorusunu sormasý ile baþlatýlan tartýþmalar BBC tarafýndan yansýtýlýyor. Fisk'in bu yazýsýndan sonra bu konunun hem uzmanlar hem de sosyal medya kullanýcýlarý tarafýndan dönem dönem tartýþýldýðýna dikkat çeken BBC, Pakistanlý uzmanlarýn görüþlerine baþvurdu. BBC Türkçe'ye konuþan uzmanlarýn bazýlarý Türkiye'nin Pakistan'la eþleþtirilmesini gerçekçi bulurken, bazýlarýna göre benzetme yersiz. Habere göre, uzmanlarýn üzerinde uzlaþtýklarý konuysa komþu bir ülkedeki silahlý radikal Ýslamcý gruplara verilen olasý desteðin, ilerleyen dönemlerde desteði veren ülkeye büyük zarar vereceði yönünde. "MÜCAHÝTLERE DESTEK PAKÝSTAN'I RADÝKAL ÝSLAM'A ÇEKTÝ" BBC Urdu Servisi'nden deneyimli Pakistanlý gazeteci Saqlain Ýmam, mücahitlere verilen desteðin Pakistan'ý nasýl etkilediðini anlatýrken "Bu, Pakistan ordusu ve devleti açýsýndan ters tepki yarattý. Pakistan ordusu ve Pakistan devletinin kendisi radikalleþti, doktrin anlamýnda Cihatçý oldu. Pakistan toplumu ve medyasý da radikalleþti, ülkedeki sol ve liberaller marjinalleþti" dedi. Türkiye siyasetini de yakýndan takip eden ve belli aralýklarla Türkiye'yi ziyaret ettiðine dikkat çekilen Pakistanlý yazar Farrukh Sohail Goindi ise, Afganistan'daki radikal Ýslamcýlara verilen desteðin Pakistan'ýn politik sistemini tamamen deðiþtirdiðini ve Pakistan'ýn bu savaþýn kurbaný olduðunu düþünüyor. Saqlain Ýmam, Türkiye ile Pakistan arasýnda "benzerlikler olduðu kadar farklýklar da olduðunu" savunurken, Farrukh Sohail Goindi ise, geçen ay Türkiye'ye gittiðini ve Türkiye'nin Suriye politikasý üzerine tam da Pakistan deneyimini hatýrladýðýný söyledikten sonra Türkiye'nin destek verdiði iddia edilen radikal Ýslamcý gruplarýn Suriye savaþýnýn bitiminde "Türkiye'yi hedef alacaðýný, bu anlamda bir Pakistanlaþmanýn yaþanacaðýný" öne sürdü. "TÜRKÝYE PAKÝSTAN OLMAZ" Tarýk Ali ise "Türkiye Pakistan olur" savýný öne sürmenin çok doðru olmayacaðý görüþünü dile getirirken iki ülke arasýnda farklýlýklar olduðunu belirterek þöyle dedi: "Türkiye'nin Pakistanlaþmasý argümaný konusunda ikna olmuþ deðilim. Ýki ülke farklý kökenlere sahip. Pakistan o dönemde askeri bir diktatörlük tarafýndan yönetiliyordu ve açýk olarak Amerikalýlar adýna hareket etti. Bugünkü Türkiye hükümeti bir askeri yönetim deðil seçilmiþ bir Ýslamcý hükümet. Türkiye'de yönetim ülkenin halký tarafýndan düþürülebilir ama Pakistan'da düþürülemezdi." (Odatv.com) Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu, Maraþ'ýn iadesinin boþ bir mesaj deðil, aksine "gereklilik" olduðunu söyledi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Londra'da Baþpiskopos Makarios ile ilgili düzenlenen bir etkinlikte konuþma yapan Fotiu, Maraþ'ýn yasal sahiplerine iadesinin, boþ bir mesaj deðil, doðrudan müzakerelerin de ihtiyacý olan, Türk tarafýnýn Rumlarla bir arada yaþama; tek uluslararasý kimlik, vatandaþlýk ve birleþik bir devlet çatýsý altýnda ortak bir gelecek inþa etme ve bir arada yaþama niyetini ortaya koyacak bir gereklilik olduðunu kaydetti. Fotiu, her ne kadar ekonomik krizin içinde olsalar da, egemenlik haklarýndan taviz vermeyeceklerini ve halkýn güvenliðini tehlikeye atacak herhangi bir anlaþmaya imza koymayacaklarýný belirtti. Türkiye'nin, Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"ndeki 2. Parselde bulunan doðalgazla ilgili baskýlarýnýn boþa çýkacaðýný ifade eden Fotiu, doðalgazda izledikleri stratejiyle, baþtaki enerji planlarý zemininde hareket ettiklerini ve doðalgazla Kýbrýs sorununun çözümü çabalarýný asla birleþtirmeyeceklerini vurguladý. Fotiu, çözüm olmasý durumunda, denizaltý zenginliklerinin halkýn tümüne, yani hem Kýbrýslý Türklere hem de Rumlara hizmet edeceðini de kaydederken, geçmiþteki "bölücü sendromlarý" aþarak, Kýbrýs sorununa adil ve kalýcý bir çözüm bulunmasý için ortak milli süreç þekillendirilmesi gerektiðini ifade etti. Bölgedeki yeni dinamiðin ve farklýlaþmýþ jeopolitik çevrenin, bununla birlikte Güney Kýbrýs'ýn Güneydoðu Akdeniz'de istikrar unsuru olarak yükselmiþ rolünün, Kýbrýs sorununda tutum deðiþtirme gerekliliði doðmasýna sebep olduðunu belirten Fotiu, Yunanistan ile iþbirliði içerisinde, siyasi konjonktürlerin yarattýðý fýrsatlardan faydalanarak çözüme gidilmesi çaðrýsýnda bulundu. Anastasiadis meydan okudu Türkiye adým atarsa Noel'e kadar çözüme hazýrým Kýbrýs Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, Taþýnmaz Mal Komisyonu'na (TMK) baþvurularýn Rum tarafýnýn müzakerecilik gücünü zayýflattýðýný söyleyerek Rumlarý uyardý. Anastasiadis, müzakerelerin ve referandumun Mart'a kadar tamamlanmasýný isteyen Türk yetkililere de "Türkiye'nin gerekli adýmlarý atmasý halinde Kýbrýs sorununu Noel'e kadar çözmeye hazýr olduðunu" öne sürerek meydan okudu. Alithia "Anastasiadis Ankara'ya Meydan Okuyor... Türkiye Adým Atarsa Noel'e Kadar Çözüm... 'Kýbrýs Rum Mallarýnýn Haraç Mezat Satýlmasý Müzakerecilik Gücümüzü Zayýflatýyor'" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde Anastasiadis'in, Güzelyurt kökenli Rumlarýn dün düzenlediði "anti-iþgal eylem" sýrasýnda yaptýðý konuþmaya yer verdi. ANASTASÝADÝS MART AYINI ÝÞARET EDEN TÜRK YETKÝLÝLERE MEYDAN OKUDU Gazete Anastasiadis'in, "Türkiye'nin adým atmasý halinde, Noel'e kadar çözüme hazýr olduðu" söylemini, Türk yetkililerin Mart ayýna kadar müzakerelerin ve referandumun tamamlanmasýný isteyen açýklamalarýna cevap olarak yorumladý. Habere göre Türkiye'nin artýk, BM kararlarýný hayata geçirmeyi istediðine ikna edecek cesur adýmlarý atma ve AB üyelik beklentilerine tamamen uyma zamanýnýn geldiðini fark etmesi gerektiði iddiasýnda da bulunan Anastasiadis "Ýþgal bölgelerindeki Kýbrýs Rum mallarýnýn haraç mezat satýlmasýyla, geri dönüþ ve özellikle toprak düzenlemeleri konusunda müzakerecilik gücümüz zayýflatýlýyor" vurgusu yaptý. Gazete "Türkler Cesur Adýmlar Atarsa Noel'e Kadar Çözüm... Baþkan Anastasiadis Hedefinin, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Tek Temsiliyeti, Tek Egemenliði ve Tek Vatandaþlýðý Olan Bir Devlete Dönüþmesi Olduðunu Tekrarladý" baþlýðýyla iç sayfasýnda detaylandýrdýðý haberini özetle þöyle sürdürdü: "Baþkan Anastasiadis Omorfo Belediyesi'nin dün Astromerit köyünde 33'üncüsünü düzenlediði Omorfo'ya yürüyüþte Türkiye ve Kýbrýslý Türkler, BM kararlarýný uygulamak istediklerine ve bunu kastettiklerine ikna edecek cesur adýmlarý atarlarsa çözüm Noel'e kadar, hatta daha da önce baþarýlabilir vurgusunu yaptý. Diyalog olsun diye diyaloða girmesinin söz konusu olmadýðýný yineleyen Anastasiadis 'Türk tarafýnýn, kendileri devletimizin, dönüþecek devletimizin tek ve bir uluslararasý temsiliyeti, tek ve bir egemenliði ve tek vatandaþlýðý olacaðýný kabul etmezken benim Kýbrýs sorununun çözümü için yeni bir diyaloða girebileceðimi zannetmeleri akýl alýr deðildir' dedi. "EVET, NOEL'E KADAR, MUHTEMELEN DAHA DA ÖNCE ÇÖZÜM OLABÝLÝR..." Anastasiadis ayný zamanda Kýbrýslý Rumlarý da 'iþgal bölgelerindeki mallarýný haraç mezat satmalarýyla, geri dönüþ ve özellikle toprak düzenlemeleri konusunda müzakerecilik gücümüzü zayýflattýklarýný anlamaya çaðýrdý. Kýbrýs Rum siyasi liderliðine iþaret ederken de 'önemli olan bütün maksatlarý görmezden gelmemiz ve ciddi bir diyalogla somut, kapsamlý önerilere varmamýzdýr' ifadesini kullandý, þöyle devam etti: 'Evet, Noel'e kadar, muhtemelen daha öncesinde de çözüm olabilir ancak Türklerin, BM kararlarýna uymayý kastettiklerine ve bunu istediklerine ikna edecek cesur adýmlarý atmalarý ve AB'ye üyelikle ilgili beklentilerini tam olarak yerine getirmeleri zamanýnýn geldiðini anlamalarý gerekir. Kýbrýslýlar, Kýbrýslý Türkler ve Rumlar, halen 200'ten beridir Avrupa vatandaþýdýrlar ve istedikleri þey yalnýz Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türk kimliklerine deðil, Avrupa vatandaþý kimliklerine de saygý gösterilmesidir. Toplumlarýn her ikisindeki yorgunluk, kayýtsýzlýk, ümitsizlik Kýbrýs sorununun tali bir sorun olduðunun düþünülmesini gündeme getirdi. "Laik cumhuriyete karþý sinsi bir adým" Türkiye'de geçtiðimiz günlerde açýklanan yeni "Demokratikleþme Paketi"nin Batýlý medyada en çok öne çýkan unsurlarýndan kamu sektöründe baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý konusunda farklý deðerlendirmeler sürüyor. New York Times gazetesinin "Demokratikleþme Paketi"nin ayrýntýlarýný duyurmasý üzerine gazeteye bir mektup yazan, Türkiye'de yýllarca araþtýrmalar yapmýþ olan, Stanford Üniversitesi Emeritus Antropoloji Profesörü Carol Delaney, "baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý, demokrasinin bir iþareti olarak görülmemeli" görüþünü savundu. Prof. Delaney, karar için "Ýslami devlete doðru ve Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan kurulan laik cumhuriyete karþý yeni sinsi bir adým" iddiasýný dile getirdiði mektubunda þu savlarý da öne sürdü: "Buna ek olarak da bu adým, ülkedeki kadýn haklarýný teþvik etmek yerine zayýflatýyor. Türkiye'de Ýslami baþörtüsü kullanmak ABD'den oldukça farklý bir þeydir ve Amerikan vatandaþlarý ve politikacýlarý, o kadar kolay aldatýlmamalýdýr." (Odatv.com) Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný'ndan Anastasiadis'e uyarý: "Dimitriadis'e dokunma!" Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný Mario Dragi'nin, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e, Rum Merkez Bankasý Baþkaný Panikos Dimitriadis'e "dokunmamasý" uyarýsýnda bulunduðu bildirildi. Simerini gazetesinin "Baþkan'a Yeni Sert Mesaj... Dragi Uyardý - Baþkan'a Dokunmayýn" baþlýklý haberine göre Dragi, Anastasiadis'in, Dimitriadis'i Merkez Baþkanlýðý görevinden atma niyetiyle ilgili olarak, sert bir mesaj gönderdiðini yazdý. Habere göre Dragi, Dimitriadis'e baský yapýlmasýna yönelik her türlü çabayý kýnadýðýný belirtirken, Rum Merkez Bankasý'nýn baðýmsýzlýðýný tehdit edecek her eylemi olumsuz yorumlayacaklarýný ifade etti. Gazete, benzer bir uyarýnýn, Avrupa Komisyonu'nun Mali Ýþler Komiseri Olli Rehn tarafýndan yapýldýðýný da anýmsattý. Habere göre, Dragi'nin bu çýkýþýna yanýt veren Rum Hükümet Sözcüsü Hristos Stilyanidis de, Hükümet'in faaliyetlerinin "Kýbrýs Cumhuriyeti" Anayasasý ile AB Normlarýna uygun olduðunu söyledi. Gazete, bir diðer haberinde de, otellerde çalýþan Rum sayýsýnýn artýþ gösterdiðini yazdý. Haberde, turizm sektöründeki yerli çalýþan oranýnýn yüzde 0'yi aþtýðý belirtildi. Öte yandan Politis gazetesi de, PIMCO Baþkaný M. El-Erian'ýn, Yunanistan ve Güney Kýbrýs'ýn borçlarýnýn traþlanmasý önerisinde bulunduðunu haber verdi.

12 KÜLTÜR - SANAT 2 Ekim 203 Salý Günün Manisi Emine Hür Sevgin bana umuttu Ah ettin beni tuttu Öyle bir bakýþ baktýn Gözlerin beni yuttu Kitap Dünyasý Lizbon'a Gece Treni Pascal Mercier KIRMIZI KEDÝ Çeviren: Ýlknur Özdemir Yayýn Yýlý: sayfa "Argasdi"nin 32. sayýsý çýktý Baraka Kültür Merkezi'nin 0 yýldan uzun bir süredir 3 ayda bir yayýmladýðý dergisi "Argasdi" yeni sayýsýyla bayilerde. 32. sayýdýr okurlarýyla buluþan kültür-sanat ve politika dergisinin bu sayý dosya konusu "Aþk". Ülke gündemini deðerlendiren makalelerin yaný sýra kitap ve film tanýtýmlarýnýn ve röportajlarýn da yer aldýðý dergide, "Liseler Bizimdir", "Feminist Ýz", "Memleketin Ahvali" gibi sayfalar da bulunuyor. Ayrýca þiir ve karikatürler de dergi sayfalarýnda okurlara sunulmakta. "Argasdi", 0. yýlýnda "Yeryüzü Aþkýn Yüzü Oluncaya Dek" baþlýklý þiirsel bir yazý ile okurlarýna yeniden merhaba diyor. "Limnidi Ateþinden Bu Güne" baþlýklý makalede, Limnidi yangýnýndan ve ülkenin yangýn yeri olmasýndan söz edilmekte. "Dünya Yalnýz Bizim Deðil" sayfasýnda sokak köpeklerinin öldürülmesiyle ilgili örgüt temsilcileri ve veterinerlerle yapýlan röportajlar yer alýyor. Kültürümüzü tanýtmaya ve yaþatmaya yönelik sayfada ise bu sayý "Aþevi" ele alýnmakta. "Aþk" konulu dosyada dostluk, devrim, kapitalizm ve tüketim kültürü, eþcinsel aþklar, sinema ve aþk, þehir direniþleri ve aþk konulu yazýlar bulunuyor. "Argasdi"ye, TL okur katkýsý karþýlýðýnda Baraka Kültür Merkezi'nden, Khora Kitap Cafe'den ve marketlerden ulaþýlabilir. ÖZDEYÝÞLER "Dar kafalý insanla, dar aðýzlý þiþe boþalýrken daha çok ses çýkarýr." Alexander Pope Naci Talat Vakfý'nýn organize ettiði "Lefkoþa Surlariçi Klasik Jazz ve Dünya Müzikleri Festivali" bayram boyunca devam edecek. Naci Talat Vakfý'ndan verilen bilgiye göre, bayramýn birinci gününe denk gelen ve yarýn saat 2.00'de düzenlenmesi planlanan "Alesker Abbasov" konseri ileri bir tarihe ertelenirken, Perþembe akþamý saat 2.00'de Bedesten'de Soner Ersen, Steve Rose ve Tim Steemson triosu konser verecek. Nihat Aðdaç (Keman) ve Emil Duncumb'ýn (Piyano) oluþturduðu "Attitude" konseri de 9 Ekim Cumartesi saat 2.00'de Bedesten'de yer alacak. Süleyman Akosman (TOTS) ise 20 Ekim Pazar saat 2.00'de Bedesten'de sahne alacak. Festivalle ilgili açýklama yapan Dr. Sýla Usar Ýncirli, herkesi konserlere beklediklerini belirterek, bayram boyunca güzel bir seçenek olarak festivalin tercih edilmesini temenni etti. Ýncirli, konserlerin Jazz veya Klasik Müzikten oluþan çok kaliteli ve her kesime hitap eden konserler olduðuna iþaret ederek, konserlerin tüm dertleri, sorunlarý ve sýkýntýlarý giderdiðine inanç belirtti ve "Saðlýklý yaþamýn en büyük ilacý sanattan yani müzikten geçer" dedi. TADIMLIK Gazoz kapaklarýný paylaþalým Artist resimlerini çalayým senin Aðlatayým seni, yüreðim parçalansýn Çocukluk resimlerine indir beni Kýrmýzý kiralýk bisikletle sana hava Atayým, mahallenin ali kýran baþ keseni Gültekin Emre "Göðüne sýðýndým" adlý þiirinden "Lefkoþa Surlariçi Klasik Jazz ve Dünya Müzikleri Festivali" bayram boyunca sürecek Charlie Hunnam eleþtirilere dayanamadý Açýklandýðý günden beri hayranlarýnýn eleþtiri oklarýna maruz kalan, Grinin Elli Tonu'nun sinema uyarlamasýnda Christian Grey'i canlandýracak Charlie Hunnam rolü býraktý. Radikal'in haberine göre; Geçen ay, son yýllarýn en çok konuþulan roman üçlemesi "0 Ton"un ana karakterlerinden Christian Grey i Ýngiliz aktör Charlie Hunnam'ýn canlandýrýlacaðý açýklanmýþtý. Açýklamanýn yapýldýðý andan itibaren âdeta kýyamet kopmuþ, serinin hayranlarý oyuncu tercihine karþý tepkilerini sosyal platformda yoðun bir biçimde dile getirmiþti. Açýlan kampanyalar, yapýlan eleþtiriler meyvesini vermiþe benziyor. Geçen cumartesi Universal Studios, Charlie Hunnam ýn filmden ayrýldýðýný açýkladý. Stüdyo, bunun Hunnam ile ortak alýnmýþ bir karar olduðunu da ekledi. Gerekçe ise filmin, Hunnam ýn rol aldýðý Sons of Anarchy dizisinin çekimleriyle çakýþacak olmasý. Beri taraftan, Hunnam ýn film için yaptýðý anlaþmada çekim takvimlerinin göz önüne alýnmamýþ olmasý zayýf bir ihtimal. Sosyal medyada serinin kimi hayranlarý bu duruma üzüldüklerini belirtse de, çoðunluk zafer kazanýldýðý görüþünde. Çekimlerine gelecek ay baþlanmasý planlanan film ise þu anda yeni Christian Grey ini arýyor. Neþet Ertaþ'ý menajeri Gülsüm Sarýkaya anlattý: "Sevgisiz geçecek her dakikaya kayýp olarak bakýyordu" Abdal müzik geleneðinin en büyük temsilcilerinden Neþet Ertaþ'ýn vefatýnýn üzerinden bir yýl geçti. Sanatçýnýn menajerliðini yapan Gülsüm Sarýkaya, Neþet Ertaþ'ý kiþisel arþivindeki özel fotoðraflarla anlattý. Fotoðraflarda Ertaþ'ýn mütevazý hayatý, deniz sevgisi ve hayat arkadaþýyla mutlu anlarý görülüyor. Sarýkaya, Ertaþ'ý 2003 yýlýnda tanýdýðýný, 200 yýlýndan yaþamýný yitirdiði güne kadar menajerliðini yaptýðýný anlattý. 7 yýl boyunca turnelerde, Ýzmir'deki evinde geçirdikleri zamanlarla Ertaþ'ý yakýndan tanýma þansý bulduðunu aktaran Sarýkaya, TBMM tarafýndan 2006 yýlýnda Üstün Hizmet Ödülü verilen, UNESCO'nun 200 yýlýnda "Yaþayan Ýnsan Hazinesi" olarak ilan ettiði Ertaþ'ýn, konserleri dýþýnda göz önünde olmayý sevmediðini ifade etti. Neþet Ertaþ'ýn Karabaðlar ilçesinde, Abdallarýn yoðun olduðu semtte gözlerden uzak yaþadýðýna dikkati çeken Sarýkaya, büyük ustanýn günlük yaþamýnda lüksü olmayan, doðal bir insan olduðunu, denize olan sevgisi nedeniyle ona deniz kenarýnda bir eve taþýnma teklifinde bulunduklarýnda "Yok, benim aþiretim burada. Oraya gidersem nefes alamam" yanýtýný aldýklarýný kaydetti. Sanatçýnýn her yaþtan kiþiyle çok iyi anlaþtýðýný aktaran Sarýkaya, "Öncelikle sevgiyi öðretirdi çevresindekilere. Sevgisiz geçecek her dakikaya kayýp olarak bakýyordu. Ýlla aþk anlamýnda deðil, çiçeklerini de çok severdi. Evinin bahçesi çok önemliydi onun için. Kediyi, köpeði, tüm canlýlarý severdi. Yardým etmeyi severdi. Birisine yardým etmesi için onu tanýmasý da gerekmezdi. Birçok kiþiye düzenli olarak yardým ederdi" diye konuþtu. Sarýkaya, Ertaþ'ýn canlýlara yönelik sevgisine iliþkin þu hatýrasýný paylaþtý: "Ýzmir'de Kardeþ Türküler'le vereceði konserden bir gün önce, hayat arkadaþý Seyhan haným, ben ve Neþet hoca otururken bir yavru kedi miyavlamasý geldi. Dikkati daðýldý, kediye ne olmuþ diye. Evlerinin orada derin bir dere var. Oraya yavru kedi düþmüþ. Ertesi gün konseri var, üþenmedi indi, oraya atladý kediyi çýkardý. Sonra biz iki kiþi onu dereden zor çýkardýk." Neþet Ertaþ, 2 Eylül 202'de Ýzmir'de tedavi gördüðü hastanede 7 yaþýnda yaþamýný yitirmiþti.

13 Ekim 203 Salý 3

14 Ekim 203 Salý Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Birgün Eczanesi: 36 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy (Devpa Süpermarket Yolu) Tel:2222 Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:27 Tel: Balýn Eczanesi: Dr. Burhan Nalbantoðlu Cad. Alpal Binalarý No:2 Tel:22383 Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No: A Tel: Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:3 Tel:36607 Girne Ýyilik Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:36 Tel:83209 Emin Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Hasem Ýþhaný No: Alsancak Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No: Lemar Dükkanlarý Tel:7702 BULMACA Soldan Saða: Dünün çözümü ÜCRETSÝZ ÝNCÝL Lefkoþa'da kiralýk dükkan ve büyük bodrum Kutsal, saf, hiç deðiþmemiþ, kötülükten kurtaran, hayat deðiþtiren, ebedi hayat veren, Tanrý'nýn insanlýða sevgi mektubudur. Bizlerden ücretsiz Ýncil isteyiniz. Tel: EMÝNE OTOBÜS TURU 9 Ekim Cumartesi muhteþem bir güne hazýr mýsýnýz? Jumbo alýþveriþ / Solomun Bahçelerinde kahve ve gezi / Pirga / Ayanna / Vuda Türk köyleri / Hala Sultan / Larnaka Ücret 30 TL. Müracaat: Yonca kavþaðý yaný, LefkoþaMaðusa anayolu ve Geçitkale'ye giriþ-çýkýþý var. 9 0 SATILIK KURBANLIKLAR Kurban bayramýna özel, doðal yetiþtirilmiþ kurbanlýk kuzu ve oðlaklar. Tel: ARANIYOR Derinlik: 0 metre, saatte 00 ton. Tuz ve kireci az, içme suyundan az bir geriliði var Stg. Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak Türkmen aile aranýyor. Tel: Tel: SATILIK ARAZÝ ARANIYOR Kýrný da 8 dönüm evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 2 bin Stg. Küçükbaþ hayvan bakýcýlýðý için Türkmen aile aranýyor / SAHÝBÝNDEN DEVREN ARTEZYEN SU KUYUSU Hazýrlayan: Osman Levent -Ýçinde akýmsýz 2 elektrik yükü biriktirilen cihaz. 2-Naz, iþve. Mecazi anlamda "Karýþýklýk, kargaþa". 2 "Yazýklar olsun" anlamýnda kullanýlýr. 3 3-Bir arazinin, bir karayolunun, bir demiryolu hattýnýn yatay doðrultuya göre yokuþ olan bölümü. Kadýnlarýn kirpiklerini kývýrmak ve 6 daha uzun göstermek için fýrça ile sürdükleri 7 yaðlý sürme, maskara. -Sona "T" konursa 8 "Kiþi" olur. Çayýr. Doðum iþini gerçekleþtiren 9 kadýn. -Ýþçilik. Bir gýda maddesi. 6-Bir olayýn 0 doðurduðu baþka bir olay veya durum, sonuç. Kötülük, fenalýk. 7Vurgusuz þart eki. Harf okunuþu. Yapýlmasý veya anlaþýlmasý kolay olan, karýþýk olmayan. 8Yukarýdan aþaðýya birbirini takip eder biçimde yazýlmýþ olan (iki kelime). 9Namus. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. 0-Üç tabur ve bunlara baðlý birliklerden oluþan asker topluluðu. Takýmla oynanan top oyunlarýnda topun sokulmasýna çalýþýlan yer. -Bir iþte yardýmcý olarak çalýþan kimse. Çeþitli belge ve iþlemlere geçerlik kazandýrmak, yasanýn öngördüðü diðer görevleri yerine getirmekle yükümlü olan kamu görevlisi. KÝRALIK Tel: Yukarýdan Aþaðýya: -Girne Karaoðlanoðlu'nda bulunan Girne Belediyesi Halk Plajý'nýn adý. 2-Evin bölmelerinden her biri. Eski dilde "Anlam, kavram". Bir nota. 3-Aday. Piþirilerek hazýrlanan yemek. Kabadayý Rum delikanlýsý. -Büyük kardeþ, aðabey. Hayatýn sonu, ölüm zamaný. 6-Sodyum'un kýsaltmasý. Ýspanyolca "Yaþa". KKTC'nin resmi haber ajansý. 7-Savaþ uçaklarýnýn düþman hedeflerine yaptýklarý dalýþ. Hükümet kabinesinin bir üyesi. 8-Ýsyan eden. Ters okunuþu "Aþýrý sevgi ve baðlýkýk duygusu". Telefonu açýnca söyleriz. 9-Kuzu sesi. Tutsaklýk. 0-Türlü, önemsiz, ufak tefek þeylr. -Bir bilyenin, dönmekte olan tepside yazýlý numaralarýndan ve siyah ile kýrmýzý renklerden birinin üzerinde durmasýyla kazananý belirten kumar aracý. Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse. MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev 000 stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý evlek 600 ayakkare satýlýk arsa, 0000 Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+ sýfýr apartman dairesi eþdeðer, 0000 Stg AYZER EMLAK Kiralýk Yenikent'te 3+ full eþyalý daire * Gönyeli'de + full eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 3+ full eþyalý daire * Göçmenköy'de 3+ full eþyalý daire * Hamitköy'de kat daire * Kermiya'da kat yeni eþyalý daire Satýlýk K. Kaymaklý'da 2+ zemin kat daire Türk malý * Ortaköy'de 2+ zemin kat daire Türk malý * Yaman bölgesi metrekare 2. kat daire Türk malý * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+ zemin kat daire * Çaðlayan'da 3+ asansörlü 30 metrekare daire Türk malý * Çatalköy'de dönüm evlek içerisinde yeni bitmiþ müstakil ev eþdeðer Ýlanlarýnýz için i arayabilirsiniz

15 Ekim 203 Salý KENDÝMÝZÝ KANDIRIYORUZ... Ülkemiz iþgal altýnda olmasaydý, doðal deðerlere sahip kiþilerin kendi kimliklerini özgür bir þekilde ifade ettikleri ve geliþtirdikleri, sivil toplum kitlelerinin güçlü olduðu bir demokratik yapýnýn oluþmasý belki de mümkün olacaktý. Bu küçük toplum içinde bu kadar sorun yaratýlmayacaktý. Bizler de bu sorunlarla boðuþmamýþ olacaktýk. Ancak gelin görün ki Ankara'nýn iþgali altýnda ve uydusunda oluþan kukla bir yapý içinde demokrasi denen kavramý kimse aðzýndan düþürmüyor. Biz de deliler gibi koþuþturuyoruz sorun çözecekmiþ gibi bir kapýdan ötekine... ** Maliye bakaný Zeren Mungan ile kayýtdýþý ve kaçak yaþam ile ilgili olarak yaptýðýmýz görüþmede bu mücadelenin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile yapýlacak organizasyonla mümkün olabileceði kanýsýna vardýk. Zaten doðrusu da budur. Maliye bakanlýðý kaçak ve kayýtdýþýlýðýn önlenmesinde yapýlacak denetimlerde yalnýzca vergi kaçakçýlýðý kýsmý ile yetkilidir. Görev ve yetkinin adresi yalnýzca Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý olduðunu söylemek yanlýþtýr. Ýçiþleri ve Bayýndýrlýk Ulaþtýrma bakanlýklarý bu konuda yetkilidir ve iþin içinde olmalarý gerekmektedir. Kaçak ve kayýt dýþý yaþamdan dolayý en çok caný yanan kesim olarak inþaat sektöründe ezilen hammalýk yapan ve müteahhide para kazandýran Ýnþaat Taþeronlarý olarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý görevinde baþarýlý olmasýný istediðimiz Aziz Gürpýnar'ý bakanlýk binasýnda ziyarete gittik. Mesai çoktan bittiði halde o bakanlýðýnda çalýþýyor ve sorunlarýn çözülmesi için kafa patlatýyor. Olaylarý çözmede niyet var, uðraþ var fakat yeterli olmuyor bu Ýþlerin üstesinden gelebilmek için kendi ülkende iktidarda olman gerekiyor. Biz bu ülkede hiç iktidar olamadýk ki. Hükümete gelip iþbirlikçilik yaptýk, arada iyi niyetle çalýþanlar da þamar oðlaný oldu, hepsi o kadar. Aziz Gürpýnar elinde not defteri ile sorunlarýn çözümü konusunda yapýlan önerileri ve yapýlmasý gerekenleri not ediyordu. Bir saate aþkýn süren toplantýdan ayrýlýrken bende oluþan düþünceyi arkadaþlarýmla paylaþtým. Sayýn bakan iyi niyetli olabilir ancak yapabilecekleri sýnýrlýdýr. Týka basa doldurulmuþ kadrolarla þiþirilmiþ bir yapý içinde kadro yetersizliði öne sürülerek ülkemizdeki kayýtdýþýlýðý kayýt altýna alacak tedbirleri almaktan yoksun ve çaresiz mi kalacaðýz? Hayýr bizde bunlarý yapacak cesaretin olduðuna inanmak isterim. Bu ülkeyi bir TC yüzbaþýsý deðil de biz idare ediyorsak, bize "siz kimsiniz lan köpekler" demelerine izin vermemeliyiz. En azýndan elimizdeki kadrolarla olsun etkin denetimlere baþlayabilmeliyiz. Yok, eðer bunu dahi yapamayacak cesaretimiz yoksa bu düzen devam edecek. Kaçak ve kayýtdýþý yaþam, haksýz kazanç devam edecek. Ülkede fabrikalarda, atölyelerde, inþaatlarda ve diðer alanlarda güvencesiz, saðlýksýz yaþam koþullarý sürecek. Peki bütün bunlar yaþanýrken hiçbir þey yapmayalým mý? Yapacaðýz, yapmaya devam edeceðiz. Sol ideolojiyi iki paralýk edenlere karþý, mücadele edeceðiz. Türklüðümüzü yeterli bulmadýlar bizi Türkleþtirmeye çabaladýlar, þimdi de Müslümanlýðýmýza taktýlar! Ülkeyi cami ve külliyeyla dolduruyorlar. Ýslami faþizmden caný yananlar çoðaldýkça biz de çoðalacaðýz. Bu gün esnafýn hakkýný ve çýkarlarýný korumasý gereken örgütleri iþgal edenler çýkarlarý gereði teslimiyetçi olabilirler, dün meydanlarý dolduran ama bu gün meydanlarý boþaltan sarý sendikacýlar ve liderleri de seslerini kesmiþ olabilirler. Bizler sararan deðil, kýzýllaþanlarla yola devam edeceðiz. Ta ki kurtulalým. KURBAN BAYRAMI RESEPSÝYONU - Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs Uluslararasý Kongre Merkezi Spectrum Hall fuaye alanýnda düzenlenen KurbanBayramý resepsiyonunda Girne Amerikan Üniversitesi küresel bilim ailesi bir araya geldi. GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar, GAÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Memduh Erdal, GAÜ CEO'su ve Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Asým Vehbi, Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý Olgun Üstün ve Cemile Esenyel, Rektör Prof. Dr. Yýldýrým Öner, Saðlýk Spor Kültür Daire Baþkaný Türkay Akpýnar yanýnda akademik ve idari GAÜ küresel bilim ailesinin biraraya geldiði bayram resepsiyonu renkli görüntülere sahne oldu. Gýda güvenliði için denetim, kontrol ve eðitim þart Gýda Mühendisleri Odasý, 6 Ekim Dünya Gýda Günü vesilesiyle gýda sektöründe denetim, kontrol ve eðitimin daha etkin uygulanmasý çaðrýsýnda bulundu. Oda tarafýndan yayýmlanan bildiride, "Ülkemizde gýda sektöründeki denetim, kontrol ve eðitimin daha da etkin bir þekilde uygulanarak hem üreticinin hem de tüketicinin bilinçlendirilmesinin saðlanmasýnýn takibini yapmak odamýza düþen görevlerden bir tanesidir" denildi yýlýndan beri yürüttükleri "Güvenli Gýda Projesi" ve eðitimlerin bu görevin bir parçasý olduðu kaydedilen açýklamada, "Bilinci arttýrmak adýna yapýlan aktivitelerin hýzlanarak ve büyüyerek devam etmesi için ilgili bakanlýklara da çaðrýda bulunur, ülkemizdeki gýda güvenliðinin saðlanmasý için hep birlikte hareket ederek baþarýlar elde edilebileceðimize inancýmýzý belirtiriz" denildi. Bildiride, "Yýlýn temasý olarak belirlenen 'Gýda Güvencesi ve Beslenme için Sürdürülebilir Gýda Sistemleri' konusuna deðinerek ülkemizdeki ve dünyadaki gýda güvenliðinin ve saðlýklý beslenmenin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadeleri kullanýldý. Dünyada milyonlarca insanýn yeterli veya ve saðlýklý beslenemediðini kaydedilen açýklamada, dünyada 6 milyon çocuk yetersiz beslenme sonucu hiçbir zaman saðlýklý fiziksel yapýya sahip olamayacaðýna; dünyada 2 milyar insan normal ihtiyacý olan vitamin ve minerali beslenme ile saðlayamadýðýna;. milyar insanda ise dengesiz beslenme sonucu obezite ve buna baðlý olarak kalp krizi, diyabet vb. saðlýk sorunlarý yaþadýðýna iþaret edildi. Saðlýklý beslenmenin saðlanabilmesi saðlýklý gýda üretiminden geçtiði ifade edilen bildiride, "Ancak üretim miktarýnýn ihtiyaçtan fazla olmasý gýda güvencesinin saðlandýðý anlamýna gelmemekte, üretilen gýdanýn ekonomik olarak ulaþýlabilir de olmasý gerekmektedir" kaydedildi. Gýda güvencesi ve sürdürülebilir gýda sistemleri için, tarým alanlarýnýn ve suyun etkin kullanýlmasý, yerel gýda üretim imkânlarýnýn desteklenmesi, yerel gýdalarýn tüketiminin teþvik edilmesi ve gýda kayýplarýnýn en aza indirilmesi gerektiði kaydedildi. GÖNYELÝ'YE YENÝ BÝR ARAÇ DAHA Gönyeli Belediyesi, Yaþlýlara Hizmet Birimi'nin yaþlýlara ziyaret hizmetlerinin daha sýklýkla yapýlabilmesi amacýyla kullanýlmak üzere araç filosuna yeni bir araç daha kattý. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, düzenlenen ihale sonucu alýnan araç, Saðlýk Þubesi'ne tahsis edildi. Araçla, yaþlýlarýn evindeki kontrollerin daha sýklýkla yapýlabilmesi ve Yaþlýlara Hizmet Birimi'nin hizmetlerinin hýz ve kalitesinin artmasý hedefelniyor. Yaþlýlar Hizmet Birimi, üyelerine evde bakým, bahçe temizliði, ev bakýmý, acil ihtiyaçlarýn giderilmesi, periyodik geziler gibi hizmetler sunuyor. Ayrýca yaþlýlar belirli periyotlarda Feslikan Dost Kahvesi'ne götürülerek kaynaþmalarý saðlanýyor. Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Yalçýn Benli konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, araç filosunun geniþletilmesinin önemine vurgu yaparak bundan sonraki süreçte halka verilen hizmetin daha hýzlý ve daha etkin yapýlacaðýný ifade etti. Benli, halka hizmette hýz ve kalitenin önemli olduðunu vurgulayarak, belediyenin tüm alanlarýnda hizmet kalitesinin arttýrýlacaðýný söyledi. YURT Hüsnü Mahalli Din Kardeþlerim!.. Bugün bayram. Ben de bayramýn ruhuna uygun bir yazý yazayým dedim. Arapçada 'kurban' sözcüðü, bayramla ilgili olarak dinsel bir anlam kazanýr. Yani; Allah için kurban kesmek ya da vermek Sözcük ise çok yerde kullanýlýr. Örneðin: terör kurbaný olmak. Örneðin: vataný için kendini kurban etmek. Örneðin: dostluðun kurbaný olmak... Yani, bu ve benzeri konularla ilgili tartýþmalar, Arapçanýn dil zenginliðinden kaynaklanýyor. Ýþte size bir örnek daha... Kuran-ý Kerim'in Tin Suresi. Farklý meallerde, Türkçe olarak farklý bir þekilde yazýlmýþ. Bu da doðal. Çünkü Kuraný Kerim'in Türkçe ya da baþka bir dilde tercümesini ya da mealini vermek neredeyse imkansýz. Bunun da nedeni, Arapçanýn zenginliði ve Kuran'ýn bu zenginliðe uygun olarak, çok derin bir þekilde gelmesidir. Yani Kuran, ayný zamanda Arapça olarak bir dil mucizesidir. Çünkü Araplar o çaðda yani Cahiliye denilen dönemde dilleri ile övünürlerdi. O dönemin þiiri olaðanüstü bir zenginlik idi. Dönelim Tin Suresine... Surenin ilk üç ayetinin Arapça okunuþu þöyle: "Eltini velzeytuni ve turi senin ve heza elbeledül emin" Meali ise: - "Ýncire, zeytine, 2- Sina Daðý'na, 3- Ve þu emin beldeye yemin ederim ki'' Bu surenin üç ayeti ile ilgili olarak, Arapçada neredeyse kitaplar yazýlmýþtýr. Ama özet olarak buradaki Ýncir Þam'ý, zeytin Filistin'i, Sina Daðý Mýsýr'ý ve emin belde de Mekke'yi iþaret etmektedir. Yani, Kuran-ý Kerim bir anlamda Mekke, Filistin, Þam yani Suriye ve Mýsýr'ý kutsamýþtýr. Yahudilerle ilgili Bakara Suresi'nin 02. ayetinde ise Babil'den söz etmiþtir. Yani Irak'tan. Peki bunlarý neden anlatýyorum? Doðal olarak politikaya baðlamak için... 97'de BM Filistin topraðýnýn yarýsýný alarak Yahudilere bir devlet olarak verince, Ben Gurion ilk baþkan olmuþtu. O da daha sonraki yýllarda bakýn ne demiþti: ''Ýsrail'in gücü, nükleer bombaya sahip olmakla deðil; Irak, Suriye ve Mýsýr'ýn yerle bir edilmesi ile saðlanýr'. Peki, Siyonist ideolojiye inanan Yahudiler neye inanýr; ''Nil'den Fýrat'a kadar uzanacak Büyük Ýsrail Devleti'ne"... Nil Mýsýr'ýn ortasýndan geçer. Týpký, Fýrat'ýn Irak'ýn ortasýndan geçtiði gibi. Yani Yahudilere göre, Büyük Ýsrail Devleti Mýsýr'ýn yarýsý ile Irak'ýn yarýsý arasýnda kalacak topraklarý kapsayacaktýr. Ýçinde Ürdün, Suriye, Lübnan ve Anadolu'nun bir kýsmý... Çünkü Firvan'lar, Musa'yý Mýsýr'dan; Kral Nebukadnezar Yakup'u, yani Yesrail'i, Babil'den yani Irak'tan kovmuþlardý. Bunlarýn neden ve nasýl olduðunu Kuran-ý Kerim, Tevrat ve Ýncil en ince detaylarý ile anlatýr. Allah Musa'ya, Sina'dan geçerken Tin Suresi'nde adý geçen Tur Daðý'nda seslenmiþ. Ýbrahim Peygamber ise Irak'ýn güneyinde, þimdiki adý Nasiriye olan Ur þehrinde doðmuþ ve oradan Harran'a geçerek Þam üzerinden Filistin'e gitmiþti. Rahip Hamira, daha 3 yaþýndayken Muhammed'i Þam'da gördüðünde, peygamber olacaðýný söylemiþti. Ticaret için Þam'a sýk sýk giden Muhammed, peygamber olduktan sonra Þam ile ilgili çok þey söylemiþti. Ama bunlarýn en önemlisi þudur: 'Her tarafta Ýslam periþan edilse bile, bu din Ýslam'ýn direði olan Þam'da ayakta kalacaktýr'. Amerikan iþgali ile Irak yýkýldý, þimdi sýra Suriye'de... Sonrasýnda Mýsýr olacak... Çok derin konular Ben Gurion boþuna üç ülkeyi iþaret etmedi. Ben Gurion'un hizmetinde olan herkese kolay gelsin! Özellikle, her þeyi Allah adýna yaptýklarýný söyleyenlere Biraz Kuran okusunlar. Ama palavradan deðil; içten, samimi ve huþu içinde! Ama ne yazýk ki, onlarda bunlarýn hiç biri yok!.. Var diyenler; Irak, Suriye ve Mýsýr'a iyi baksýn ve kendini Ýsrail'in ideallerine KURBAN etsin. Onurlu ve mutlu bir coðrafya dileði ile herkesin bayramýný kutluyorum.

16 6 Ekim 203 Salý

17 Eliz Ýskoçya'da þampiyon Baþarýlý tenisçimiz Eliz Maloney Ýskoçya'nýn Edinburg'a þehrinde, yaþ çiftler turnuvasýnda partneri Lauryn John Baptise ile Ýskoçya Açýk Tennis Europe Turnuvasýn'da, hiç set vermeden tüm maçlarýný alarak þampiyon oldular. Eliz-Lauryn çifti çok güzel bir maç çýkararak maçlarýný 6- ve 6-2'lik bir skorla 2 0 alarak turnuvanýn þampiyonu oldu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:9, Daire Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

18 8 Ekim 203 Salý

19 9 Ekim 203 Salý HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: LEFKE Haftanýn On Biri: Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Hakemi: Haftanýn Teknik Adamý: Özgür... (Hamitköy) Salih... (Lefke) Kaan... (Mormenekþe) Samory... (B.Baðcýl) Smart... (Lefke) Yakup... (Lefke) Tansel... (Yenicami) Batshi... (Çetinkaya) Peter... (Yenicami) Cedric... (Çetinkaya) Cemil... (Mormenekþe) Puan Durumu TAKIMLAR O G B.Yenicami Çetinkaya K. Kaymaklý Mormenekþe B.Baðcýl Maðusa TG 3 7.Doðan TB 3 8.Lefke 3 9.G.Gücü Cihangir Hamitköy Yalova Serdarlý Y.Boðaziçi 3 0 M A Y P Turan Altay (Yenicami) Cedric (Çetinkaya) Kerem Eran (Lefke-Kaymaklý maçý) Haftanýn Kareasý Gol Krallýðý Salih... (Lefke) Peter... (Yenicami) Cedric... (Çetinkaya) Cemil... (Mormenekþe) gol atan Esin Sonay (K.Kaymaklý) gol atan Cemil (Mormenekþe). Hafta Programý 8 Ekim Cuma Yenicami-Çetinkaya 9 Ekim Cumartesi Y.Boðaziçi-Mormenekþe K.Kaymaklý-B.Baðcýl Cihangir-Yalova Lefke-Doðan TB 20 Ekim Pazar G.Gücü-Hamitköy Serdarlý-Maðusa T.G.

20 Yýldýzlar zan altýnda! Dünya Anti Doping Ajansý Genel Direktörü Howman'dan gündem yaratacak açýklama yaptý. Howman aralarýnda Bolt, Blake, FraserPryce gibi yýldýzlarýn bulunduðu Jamaikalý sporcularýn Olimpiyat öncesi 6 ay testten geçirilmediðini açýkladý. David Howman bu nedenle Jamaika'daki komisyonun çok yakýn bir dönemde olaðanüstü sýký bir denetimden geçeceðini açýkladý. K-Pet Süper Lig'in 3. haftasýnda sürprizler yaþandý Kartal ve Çetinkaya zirveye ortak n Golsüz karþýlaþmanýn olmadýðý 3.ü haftada kale aðlarý toplam 2 kez havalandý. Haftaya lider giren Küçük Kaymaklý'yý -0 maðlup eden Lefke ilk galibiyetini elde ederken, Yenicami ve Çetinkaya liderliðin yeni ortaklarý oldular Türkiye'nin çifte bayram planlarý Türkiye A Milli Futbol Takýmý, 20 Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri D Grubu'ndak son maçýnda bu akþam Hollanda ile oynayak. Karþýlaþma saat 2.00'de baþlayacak. Start TV naklen yayýnlayacak... n Çetinkaya maçýna dün yaptýðý çalýþma ile baþlayan Yenicami bugün ve Perþembe günü de 2 antrenman yaparak çalýþmalarýný tamamlayacak. Turan Altay sahaya kazanmak için çýkacaklarýný belirtti K-Pet Süper Lig'in 3'üncü hafta karþýlaþmalarýnda sürpriz yaþandý. Golsüz karþýlaþmanýn olmadýðý 3'üncü haftada kale aðlarý toplam 2 kez havalandý. Haftaya lider giren Küçük Kaymaklý'yý -0 maðlup eden Lefke ilk galibiyetini elde ederken Küçük Kaymaklý da hem ilk maðlubiyetini aldý, hem de ilk kez puan kaybýna uðradý. Yalova deplasmanýndan 3-2'lik galibiyetle dönen Yenicami ve rakibi Yeni Boðaziçi'yi ayni skorla 3-2 maðlup eden Çetinkaya puanlarýný 7'ye yükselttiler ve liderliðin yeni ortaklarý oldular. Mormenekþe ve Maðusa Türk Gücü, haftayý ayni skor ve galibiyetle geride býrakan diðer iki takým oldu. Mormenekþe rakibi Serdarlý'yý, Maðusa Türk Gücü ise rakibi Gençlik Gücü'nü 20 maðlup ettiler. Haftanýn beraberlikle tamamlanan iki karþýlaþmasýnýn birinde Doðan Türk Birliði ile Hamitköy -; diðerinde ise Bostancý Baðcýl ile Cihangir 2-2 berabere kaldýlar. TURAN ALTAY "KAZANMALIYIZ" K-PET Süper Liginin 'üncü haftasýnda ezeli rakibi Çetinkaya ile karþýlaþacak olan lider Yenicami dün yaptýðý çalýþma ile bu maçýn hazýrlýklarýna baþladý. K-PET Süper Liginin ilk 3 haftasýnda topladýklarý 7'þer puanla ilk iki sýrada bulunan Yenicami ile Çetinkaya 8 Ekim Cuma akþamý saat 8.00'de Atatürk Stadýnda karþýlaþacaklar. Bu karþýlaþma ile ilgili bilgiler veren Yenicami Teknik Direktörü Turan Altay sahaya kazanmak için çýkacaklarýný belirtti. Gece maçlarýnýn havasýnýn çok farklý olduðunu söyleyen Altay bu karþýlaþmanýn zevkli ve çekiþmeli geçeceðini ancak kazanan tarafýn kendileri olacaðýný söyledi. Altay takýmýnýn artýk seri yakalamasý gerektiðini aksi takdirde hedefleri olan Þampiyonluk için zorlanacaklarýný da sözlerine ekledi. Çetinkaya maçýna dün yaptýðý çalýþma ile baþlayan Yenicami bugün ve Perþembe günü de 2 antrenman yaparak çalýþmalarýný tamamlayacak. Yenicami'de sakat veya cezalý futbolcu bulunmuyor. Uzun süredir sakatlýðý bulunan Halil Turan'ýn da tamamen iyileþtiði ve oynamaya hazýr olduðu bilgisi de verildi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE MTG'de Uður moralleri bozdu n K-PET Süper Lig ekiplerinden Maðusa Türk Gücü'nde son oynanan Gençlik Gücü maçýnda sakatlanan Uður Serdarlý maçýnda takýmdaki yerini alamayacak K-PET Süper Liginin 'üncü haftasýnda rakip sahada Serdarlý ile karþýlaþacak olan Maðusa Türk Gücü bu maþ ile ilgili çalýþmalarýna baþladý. Süper Ligin 3'üncü haftasýnda konuk ettiði Gençlik Gücü'nü güzel bir oyundan sonra 2-0 maðlup ederek ilk galibiyetini alan Maðusa Türk Gücü, bu karþýlaþmada sakatlanan etkili oyuncularý Uður'dan kötü haber aldý. Gençlik gücü karþýlaþmasýnda bileðinin burkulmasý sonucu ayaðýnda ödem oluþan baþarýlý futbolcu Uður'un yapýlan kontroller sonunda Serdarlý maçýnda oynama þansýnýn yok denecek kadar az olduðu öðrenildi. Ayni karþýlaþmada sakatlanan Erol Aksunlar'ýn ise ayaðýnda darbeden dolayý oluþan aðrýlar bulunduðu ancak bu oyuncunun Serdarlý maçýna kadar iyileþebileceði bilgisi verildi. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Türkiye A Milli Futbol Takýmý, 20 Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri D Grubu'nda bu akþam Hollanda ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný tamamladý. Türkiye-Hollanda maçý bu akþam Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu'nda saat 2:00'de baþlayacak. Kasýmpaþa Kulübü'nün Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk dakikasý basýna açýk gerçekleþtirilen antrenmana, ay-yýldýzlý futbolcular, koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþladý. Pas çalýþmasýyla devam eden antrenmanýn kapalý bölümünde ise millilerin taktik aðýrlýklý çift kale maç yaptýðý belirtildi. Antrenmanýn kapalý bölümünde yapýlan çift kale maçta, Fatih Terim'in oyunu sýk sýk durdurarak futbolcularýna uyarýlarda bulunduðu kaydedildi. Sað alt adalesinde hafif sakatlýðý bulunan Mehmet Topal ile faranjit olan Umut Bulut'un katýlýmýyla milli takým, tam kadro halinde, Hollanda maçýna hazýrlandý. Bu maçta oyuncularýna sadece taktik vereceðini, motivasyon konusunda ise bir konuþma yapmayacaðýný belirten Terim "Onlar zaten beyinlerinde ve kalplerinde gittiler, biz de onlarýn peþine takýlmayý düþünüyoruz" diye konuþtu. Grup ikincisi olmanýn Brezilya'ya gitmek demek olmadýðýný da hatýrlatan Terim ve "Bir de play off oynayacaðýz ama sanki play-off'a gitmek, play-off'u kazanmaktan daha zor görünüyor þu an" diyen Fatih Terim, Saracoðlu'na gelecek taraftarlara da çaðrýda bulundu: "Seyirci çok hoþgörülü ve töleranslý olup oyuncularýn hatalarýnda yanlarýnda olmalý. Böyle olursa, Allah da nasip ederse niye bayramý daha güzel geçirmeyelim? Ýnsanlar hayal kurmalý. O hayali gerçekleþtirmek için de çok çalýþmalý." Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:9, Daire Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı