ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS"

Transkript

1

2 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.R.MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS 2013

3 Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının iznini gerektirmez. Bu yayın 500 adet basılmıştır.

4 İ Ç İ N D E K İ L E R C O N T E N T S AÇIKLAMALAR 1 ÖNSÖZ 2 Sayfa Page BÖLÜM I : NÜFUS CHAPTER I : POPULATION Tablo 1- Nüfus 9 Table 1- Population 9 Tablo 2- Dünya Nüfus Sıralaması 10 Table 2- Countries Ranked by Population 10 BÖLÜM II : MİLLİ GELİR CHAPTER II : NATIONAL INCOME Tablo 3- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyüklükleri 13 Table 3- Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices 13 Tablo 4- Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 14 Table 4- Per Capita Gross Domestic Product 14 Tablo 5- Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyümesi 15 Table 5- Real Gross Domestic Production (GDP) Growth 15 Tablo Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Sıralaması (UPF) 16 Table 6- Gross Domestic Product (GDP) Ranking in 2012 (IMF) 16 Tablo Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Sıralaması (DB) 17 Table 7- Gross Domestic Product (GDP) Ranking in 2011 (WB) 17 Tablo Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sıralaması (UPF) 18 Table 8- Per Capita Gross Domestic Product Ranking in 2012 (IMF) 18 Tablo Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sıralaması (DB) 19 Table 9- Per Capita Gross Domestic Product Ranking in 2011 (WB) 19 Tablo 10- Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) Sektörel Dağılımı 20 Table 10- Sectoral Distribution of Gross Domestic Product (GDP) 20 i i

5 Tablo 11- İmalat Sanayiinin Yapısı 21 Table 11- Structure of Manufacturing Industry 21 Tablo 12- Kamu Tüketimi / GSMH (veya GSYH) 22 Table 12- Public Consumption / GNP (or GDP) 22 Tablo 13- Özel Tüketim / GSMH (veya GSYH) 23 Table 13- Private Consumption / GNP (or GDP) 23 Tablo 14- Yurtiçi Tasarruflar / GSMH (veya GSYH) 24 Table 14- Gross Domestic Savings / GNP (or GDP) 24 Tablo 15- Gayri Safi Sabit Sermaye Yatırımları / GSMH (veya GSYH) 25 Table 15- Gross Fixed Investment / GNP (or GDP) 25 Tablo 16- Satın Alma Gücü Çevrim Katsayıları (SAGÇK) 26 Table 16- Implied Purchasing Power Parity (PPP) Rates 26 BÖLÜM III : PARA VE FİYATLAR CHAPTER III : MONEY AND PRICES Tablo 17- Tüketici Fiyatları Artış Oranı 29 Table 17- Percentage Changes in Consumer Prices 29 Tablo 18- Faiz Oranları 30 Table 18- Interest Rates 30 Tablo 19- Para Arzı Artış Hızı 31 Table 19- Growth Rate of Money Supply 31 Tablo 20- Rezerv Para Artış Hızı 32 Table 20- Growth Rate of Reserve Money 32 Tablo 21- Döviz Kurları 33 Table 21- Exchange Rates 33 Tablo 22- Döviz Kurlarının ABD Dolarına Karşı Değişim Hızı 34 Table 22- Annual Changes in Exchange Rates Against the US Dollar 34 BÖLÜM IV : DIŞ TİCARET CHAPTER IV : FOREIGN TRADE Tablo 23- Mal İhracatı (Fob) 37 Table 23- Merchandise Exports (Fob) 37 Tablo 24- Mal İthalatı (Cif) 38 Table 24- Merchandise Imports (Cif) 38 ii ii

6 Tablo 25- Dış Ticaret Hacmi 39 Table 25- Foreign Trade Volume 39 Tablo 26- Dış Ticaret Hacminin Toplam Dünya Ticareti İçindeki Payı 40 Table 26- Share of Trade Volume in World Trade 40 Tablo 27- Cari İşlemler Dengesi 41 Table 27- Current Account Balance 41 Tablo 28- Cari İşlemler Dengesi / GSYH 42 Table 28- Current Account Balance / GDP 42 Tablo 29- İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 43 Table 29- Exports as Percentage of Imports 43 Tablo 30- İhracat Artış Hızı 44 Table 30- Exports Growth Rate 44 Tablo 31- İthalat Artış Hızı 45 Table 31- Imports Growth Rate 45 Tablo 32- İhracat / GSYH 46 Table 32- Exports / GDP 46 Tablo 33- İthalat / GSYH 47 Table 33- Imports / GDP 47 Tablo 34- Dış Ticaret Dengesi 48 Table 34- Trade Balance 48 Tablo 35- Mal İhracatının Sektörel Dağılımı 49 Table 35- Sectoral Shares of Merchandise Exports 49 Tablo 36- Mal İthalatının Sektörel Dağılımı 50 Table 36- Sectoral Shares of Merchandise Imports 50 Tablo 37- Uluslararası Rezervler (Altın Hariç) 51 Table 37- International Reserves (Minus Gold) 51 Tablo 38- Toplam Dünya Rezervleri İçindeki Paylar (Altın Hariç) 52 Table 38- Shares in Total International Reserves (Minus Gold) 52 Tablo 39- Uluslararası Rezervler (Altın Hariç) / İthalat 53 Table 39- International Reserves (Minus Gold) / Imports 53 Tablo 40- Turizm Gelirleri 54 Table 40- Tourism Receipts 54 Tablo 41- Dünya Turizm Gelirlerinin Dağılımı 55 Table 41- Share of World Tourism Revenues 55 iii iii

7 BÖLÜM V: ULUSLARARASI YATIRIMLAR CHAPTER V: INTERNATIONAL INVESTMENTS Tablo 42- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Girişler) 59 Table 42- Foreign Direct Investment (Inflow) 59 Tablo 43- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Çıkışlar) 60 Table 43- Foreign Direct Investment (Outflow) 60 Tablo 44- Uluslararası Yatırım Durumu (Varlıklar) 61 Table 44- International Investment Position (Assets) 61 Tablo 45- Uluslararası Yatırım Durumu (Borçlar) 62 Table 45- International Investment Position (Liabilities) 62 Tablo 46- Uluslararası Yatırım Durumu (Fark) / GSYH 63 Table 46- International Investment Position (Net)/GDP 63 BÖLÜM VI : İÇ ve DIŞ BORÇ CHAPTER VI : DOMESTIC and EXTERNAL DEBT Tablo 47- Genel Devlet Brüt Borç Stoku / GSYH 67 Table 47- General Government Gross Debt Stock / GDP 67 Tablo 48- Toplam Dış Borçlar Stoku 68 Table 48- Total External Debts Stock 68 Tablo 49- Toplam Orta ve Uzun Vadeli Dış Borçlar 69 Table 49- Total Medium and Long Term External Debts 69 Tablo 50- Kısa Vadeli Dış Borçlar 70 Table 50- Short Term External Debts 70 Tablo 51- Kamu ve Kamu Garantili Uzun Vadeli Dış Borçlar 71 Table 51- Public and Publicly Guaranteed Long Term External Debts 71 Tablo 52- Özel Uzun Vadeli Dış Borçlar 72 Table 52- Long-Term Private Sector External Debt 72 Tablo 53- Toplam Dış Borç Servis Oranı 73 Table 53- Total External Debt Service Ratio 73 Tablo 54- Toplam Dış Borçlar Stoku / GSYH Oranı 74 Table 54- Total External Debts Stocks / GNP Ratio 74 Tablo 55- Toplam Dış Borç Stokundaki Değişmeler 75 Table 55- Total Change External Debt Stock 75 Tablo 56- Kısa Vadeli Borcun Toplam Dış Borca Oranı 76 Table 56- Ratio of Short Term Debt to Total External Debt 76 iv iv

8 Tablo 57- Merkezi Hükümet İç Borç Stoku 77 Table 57- Central Government Domestic Debt 77 Tablo 58- Merkezi Hükümet Dış Borç Stoku 78 Table 58- Central Government Foreign Debt 78 Tablo 59- Toplam Dış Borç Sıralaması 79 Table 59- Total External/Foreign Debt Ranking 79 BÖLÜM VII: İŞ GÜCÜ PİYASASI CHAPTER VII: LABOUR MARKET Tablo 60- İşsizlik Oranları 83 Table 60- Unemployment Rates 83 Tablo 61- Toplam İstihdam 84 Table 61- Total Employment 84 Tablo 62- Kamu İstihdamı 85 Table 62- Employment in the Public Sector 85 Tablo 63- İşgücü Verimliliği 86 Table 63- Labor Productivity 86 Tablo 64- İmalat Sanayiinde Saatlik Brüt Ücret 87 Table 64- Hourly Compensation for Manufacturing Workers 87 BÖLÜM VIII : REFAH GÖSTERGELERİ CHAPTER VIII : INDICATORS OF WELFARE Tablo 65- Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks Sıralaması 91 Table 65- Global Competitiveness Index Ranking 91 Tablo 66- Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks ve Temel Politika 92 Göstergeleri Sıralaması Table 66- Global Competitiveness Index and Main 92 Policies Index Ranking Tablo 67- Dünya Rekabet Endeksi Sıralaması 93 Table 67- World Competitiveness Index Ranking 93 Tablo 68- İnsani Gelişmişlik Endeksi Sıralaması 94 Table 68- Human Development Index Ranking 94 Tablo 69- İyi Yaşam Endeksi Sıralaması 95 Table 69- Better Life Index Ranking 95 v v

9 BÖLÜM IX : BAZI ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN TAHMİNLERİ CHAPTER IX : PROJECTIONS OF SOME THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS FOR MAIN ECONOMIC INDICATORS Tablo 70- Temel Ekonomik Göstergeler IMF Tahminleri 99 Table 70- Main Economic Indicators - IMF Projections 99 Tablo 71- Temel Ekonomik Göstergeler - OECD Tahminleri 100 Table 71- Main Economic Indicators - OECD Projections 100 BÖLÜM X: YİRMİLER GRUBU (G-20) GÖSTERGELERİ CHAPTER X: INDICATORS OF GROUP OF TWENTY (G-20) Tablo 72- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyüklükleri 103 Table 72- Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices 103 Tablo 73- Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) Dağılımı 104 Table 73- Shares of World Gross Domestic Product (GDP) 104 Tablo 74- Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyümesi 105 Table 74- Real Gross Domestic Production (GDP) Growth 105 Tablo 75- Mal İhracatının (F.o.b.) GSYH ya Oranı 106 Table 75- Ratio of Merchandise Exports (F.o.b.) to GDP 106 Tablo 76- Mal İthalatının (F.o.b.) GSYH ya Oranı 107 Table 76- Ratio of Merchandise Imports (F.o.b.) to GDP 107 Tablo 77- Cari İşlemler Dengesinin GSYH ya Oranı 108 Table 77- Ratio of Current Account Balance to GDP 108 Tablo 78- İşsizlik Oranları 109 Table 78- Unemployment Rates 109 Tablo 79- Genel Devlet Brüt Borç Stokunun GSYH ya Oranı 110 Table 79- Ratio of General Government Gross Debt Stock to GDP 110 Tablo 80- Uluslararası Yatırım Durumunun (Fark) GSYH ya Oranı 111 Table 80- Ratio of International Investment Position (Net) to GDP 111 Ek: IMF Ülke Grupları Sınıflaması IMF Counry Group Classification 112 Kaynaklar References 115 vi vi

10 AÇIKLAMALAR Bu çalışma, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından dünyadaki ekonomik gelişmeleri çeşitli göstergeler bazında takip etmek amacıyla yıllık olarak hazırlanmaktadır. Çalışmada, AB ülkeleri, OECD ülkeleri, bazı komşu ülkeler ve ülkemizle karşılaştırmalarda özellik arz eden seçilmiş bazı gelişmekte olan ülkelerden müteşekkil Türkiye dahil toplam 57 ülke temel alınmıştır. Söz konusu ülkeler; "Gelişmiş Ekonomiler" ve "Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler olmak üzere iki ana grupta toplanmıştır. Hırvatistan, Avrupa Birliği ne üye olması nedeniyle aday ülke grubundan çıkarılıp AB ülkeleri grubuna dahil edilmiştir. Ülke gruplarının sınıflaması Ek te yer almaktadır. Uluslararası Ekonomik Göstergeler yayını, ülkelerin ekonomik göstergelerinin zaman içindeki gelişme seyrinin izlenebilmesi açısından en güncel onar yıllık verileri kapsamakta olup, bu yayında dönemi verileri ele alınmıştır. Küresel görünüme ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada on bölüm bulunmaktadır. Sırası ile nüfus, milli gelir, para ve fiyatlar, dış ticaret, uluslararası yatırımlar, iç ve dış borç, işgücü piyasası, refah göstergeleri, bazı uluslararası kuruluşların temel ekonomik göstergelere ilişkin tahminleri ve yirmiler grubu göstergeleri çalışmanın ana başlıklarını oluşturmaktadır. IMF'nin "International Financial Statistics" ve "World Economic Outlook" veritabanları; OECD nin "Economic Outlook"; Dünya Bankası'nın "World Development Report", "Global Development Finance", The World Development Indicators" ve International Debt Statistics yayınlarının veritabanları ve ülke raporları faydalanılan başlıca kaynaklardır. Ülkelerarası karşılaştırmalarda uyumu sağlamak amacıyla IMF verileri esas alınmıştır. Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarında, Türkiye ye ilişkin açıklanan güncel veriler IMF verilerinden farklılık gösterebilir. Göstergelerin herhangi bir ülke ya da ülke grubu ile ilgisi veya anlamlılığının bulunmadığı durumlarda ilgili satır (bölüm) çıkarılmıştır. Veri bulunmadığı hallerde ise, "..." (üç nokta) ile işaretlenmiştir. Eğer bulunan veri çok küçük veya sıfıra yakınsa bu kısım 0 (sıfır) ile gösterilmiştir. Virgül (,) ondalık kısmı ifade etmektedir. 1 1

11 ÖNSÖZ a. Küresel Ekonomik Görünüm ve Riskler yılında başlayan ve küresel düzeyde derin etkiler bırakan küresel ekonomik krizin başlangıcından bu yana uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, dünya ekonomisinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir toparlanma henüz sağlanamamıştır. Finans sektöründe sağlanan iyileşme reel sektöre aynı ölçüde yansımamıştır. Küresel ekonomide ılımlı bir toparlanma devam etmekle birlikte, bu toparlanma yavaş seyretmektedir. Diğer taraftan küresel toparlanma hem gelişmiş ülkeler arasında hem de gelişmişler ile gelişmekte olan ülkeler arasında farklılaşmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde büyüme ivme kazanmakta, gelişmekte olan ekonomilerde ise yavaşlama eğilimi görülmektedir. Yavaş seyreden küresel büyümenin altında yatan temel dinamikler düşük yatırım oranları, yüksek işsizlik ve küresel ticaretteki durağan seyirdir. Küresel ekonomiye ilişkin aşağı yönlü riskler varlığını halen sürdürmekte, yeni riskler ve belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Krizden çıkış ve yeniden dengelenme sürecindeki dünya ekonomisi yeni bir döneme girmiş, gelişmiş ülkeler aşamalı olarak toparlanmaya başlarken gelişmekte olan ülkelerde büyüme yavaşlamıştır. Uluslararası kuruluşlar önümüzdeki döneme ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişlerdir. Tablo 1 de bölgeler ve ülkeler bazında dünya büyümesi tahminlerine ilişkin özet veriler yer almaktadır. Tablo 1. Dünya Büyüme Tahminlerine İlişkin Özet Tablo (Yüzde değişim) Dünya 3,9 3,2 2,9 3,6 Gelişmiş Ekonomiler 1,7 1,5 1,2 2,0 ABD 1,8 2,8 1,6 2,6 Avro Bölgesi 1,5-0,6-0,4 1,0 Almanya 3,4 0,9 0,5 1,4 Fransa 2,0 0,0 0,2 1,0 İtalya 0,4-2,4-1,8 0,7 İspanya 0,1-1,6-1,3 0,2 Japonya -0,6 2,0 2,0 1,2 İngiltere 1,1 0,2 1,4 1,9 Kanada 2,5 1,7 1,6 2,2 Diğer Gelişmiş Ekonomiler 3,2 1,9 2,3 3,1 Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 6,2 4,9 4,5 5,1 Merkez ve Doğu Avrupa 5,4 1,4 2,3 2,7 Bağımsız Devletler Topluluğu 4,8 3,4 2,1 3,4 Rusya 4,3 3,4 1,5 3,0 Rusya hariç 6,1 3,3 3,6 4,2 Gelişmekte Olan Asya 7,8 6,4 6,3 6,5 Çin 9,3 7,7 7,6 7,3 Hindistan 6,3 3,2 3,8 5,1 ASEAN-5 4,5 6,2 5,0 5,4 Latin Amerika ve Karayipler 4,6 2,9 2,7 3,1 Brezilya 2,7 0,9 2,5 2,5 Meksika 4,0 3,6 1,2 3,0 Ortadoğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan 3,9 4,6 2,3 3,6 Sahra-altı Afrika 5,5 4,9 5,0 6,0 Güney Afrika 3,5 2,5 2,0 2,9 Avrupa Birliği 1,7-0,3 0,0 1,3 Ortadoğu ve Kuzey Afrika 3,9 4,6 2,1 3,8 Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu veri tabanı, Ekim Bu bölümdeki değerlendirmeler IMF, OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların küresel ekonomik görünüme ilişkin güncel raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1 2

12 22 Mayıs 2013 tarihinde ABD Merkez Bankasının, ekonomide istikrarlı bir büyüme görülmesi durumunda tahvil alımlarını azaltacağına ilişkin yaptığı açıklamalar piyasalar tarafından genişlemeci para politikasından çıkış sinyali olarak algılanmıştır. Bu süreçte, gelişmekte olan ekonomilerden sermaye çıkışları yaşanmış, tahvil faiz oranları artmış, borsalar ve ulusal para birimleri değer kaybetmiştir. Ekonomik aktivitenin yavaşladığı yükselen piyasa ekonomilerinde ABD Merkez Bankası nın pozisyon değiştirmesi önümüzdeki dönemde önemli bir risk unsuru olabilecektir. Çin ve birçok yükselen piyasa ekonomisi yavaşlamaktadır. Bu ülkelerin büyüme oranları gelişmekte olan ülkelerin büyüme ortalamasının üstünde olsa da, hem yapısal hem dönemsel nedenlerden dolayı son yıllarda görülen yüksek büyüme oranlarının altındadır. ABD para politikasında beklenen değişiklik özellikle bazı yükselen piyasa ekonomilerinde finansman zorluklarına sebep olabilecektir. Ayrıca, bu ülkelerin birçoğunda dış finansal koşulların sıkılaşması ile mali alanın daralması, faiz ve döviz kuru risklerinin artması söz konusudur. Şekil 1. Dünya Büyüme Oranları (Yüzde) 10 8 Tahmin Dünya Gelişmiş Ekonomiler Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu veri tabanı, Ekim 2013 Son dönemde gelişmekte olan ülkeler küresel büyümenin temel itici gücünü oluşturmuşken, bu ülkelerin büyüme performanslarındaki yavaşlama nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel aktivitedeki uyarıcı etkinin gelişmiş ülkelerden gelmesi beklenmektedir. Dünya hasılasının 2014 te 2013 e göre, 0,75 puan daha fazla artması beklenmektedir. Avro Bölgesi nde büyümenin çevre ülkelerdeki çok zayıf büyüme performansı nedeniyle yavaş seyretmesi beklenmektedir. Çin deki büyümenin yavaşlaması başta yükselen piyasalardaki ve gelişmekte olan ülkelerdeki emtia ihracatçısı ülkeler olmak üzere, Avro Bölgesi ve Japonya dahil diğer ekonomileri olumsuz etkileyecektir. Dünya ticareti küresel ekonomik aktivitedeki zayıf ivmeyi yansıtmaktadır döneminde daralan küresel cari dengesizliklerin orta vadede azalmaya devam etmesi beklenmektedir. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Avro Bölgesi ndeki cari fazlanın beklenenden daha fazla artması küresel yeniden dengelenme sürecinde önemli bir gelişme olmuştur. Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde ihracat gelişmiş ülkelerdeki büyümenin kuvvetlenmesine bağlı olarak gelişmektedir. Reel faiz oranları hala birçok ekonomide düşük seviyelerdedir. Ancak dış fonlama koşulları daralmış olup arz yönlü kısıtların artması beklenmektedir. 3 2

13 Gelişmiş ülkelerde uygulanan genişlemeci para politikalarına rağmen, küresel ölçekte ciddi bir enflasyonist baskı hissedilmemiştir. Önümüzdeki dönemde küresel düzeyde petrol ve emtia fiyatlarında beklenen gerilemeden dolayı enflasyonist baskıların düşük olacağı, ancak bazı gelişmekte olan ülkelerde iç talepteki canlanmayla beraber enflasyonun yükselebileceği öngörülmektedir. Gelişmiş ekonomilerde büyümenin istenilen seviyelerde olmaması nedeniyle yeterli istihdam yaratılamaması, yüksek oranlı genç işsizliği ve yetenek kaybı, birçok ülke için temel sorun olmaya devam etmektedir yılında öngörülen zayıf ekonomik aktivite nedeniyle işsizlik oranlarında küresel düzeyde belirgin bir iyileşme beklenmemektedir. Özetle, küresel düzeyde gelişmiş ülkelerden kaynaklanan riskler azalmış olmakla birlikte, halen önemini korumaktadır. ABD Merkez Bankasının kısa vadede parasal genişleme politikasından nasıl bir çıkış stratejisi izleyeceğine, orta ve uzun vadede ise faiz artırma sürecinde nasıl bir yöntem izleyeceğine bağlı olarak şekillenecek küresel likidite koşulları, küresel görünüm üzerinde belirleyici unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde küresel likiditenin azalacak olması, yapısal sorunlara sahip gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında oynaklığa yol açabilecek ve bu ülkelerin para birimleri üzerinde baskı oluşturabilecektir. Öte yandan, başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin yavaşladığı bir evreye girilmiştir. Kriz öncesi ve sonrasında dünya ekonomisinin lokomotifi rolünü üstlenen gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızındaki yavaşlama, küresel ekonomideki diğer önemli bir risk faktörüdür. Bu yavaşlamanın temelinde, küresel düzeydeki dış talep yetersizliği, dış finansman koşullarının sıkılaşması ve ülkelere özgü yapısal faktörler bulunmaktadır. Özellikle Çin ekonomisindeki yavaşlama, başta emtia ihracatçısı ülkeler olmak üzere birçok ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Petrol fiyatlarında yaşanabilecek konjonktürel fiyat artışları enflasyonist baskıları artırabilecek ve enerji ithalatçısı ülkelerde cari açık, üretim maliyetleri, enflasyon ve risk primleri üzerinde doğrudan ve dolaylı olumsuz etki yaratabilecektir. b. Ülkelerin Dünya Ekonomisi İçindeki Payları Tablo 2 de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dünya hasılasındaki, dünya mal ve hizmet ihracatındaki ve dünya nüfusundaki payları yer almaktadır. Satın alma gücü paritesine göre gelişmiş ülkeler dünya hasılasının yüzde 50,4 üne tekabül etmekte, gelişmekte olan ülkeler ise kalan yüzde 49,6 lık payı oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerden ABD dünya hasılasının yüzde 19,5 ini, Avro Bölgesi yüzde 13,5 ini oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerden Çin dünya hasılasının yüzde 14,7 lik kısmını tek başına karşılarken, Hindistan ın payı yüzde 5,7 lerde kalmakta; dünya hasılasının yüzde 20 sini Gelişmekte Olan Asya ülkeleri karşılamaktadır. Dünya geneline yapılan mal ve hizmet ihracatında Avro Bölgesi yüzde 24,8 lik payla en yüksek paya sahip ülke grubudur. Avro Bölgesi ni yüzde 16,6 oranıyla Gelişmekte Olan Asya bölgesi izlemektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 85 ini gelişmekte olan ülkeler oluştururken, yüzde 49,1 ini Gelişmekte Olan Asya ülkeleri oluşturmaktadır. IMF sınıflamasına göre dünya genelindeki 189 ülkenin 35 i gelişmiş ve 154 ü gelişmekte olan ülke olup, ülke sınıflamasına ilişkin ayrıntılı bilgiler Ek te yer almaktadır. 4 3

14 Tablo 2 : Ülke Gruplarının Dünya Ekonomisi İçindeki Payları (Yüzde, 2012) Ekonomilerin Sayısı Gelişmiş Ekonomiler GSYH Mal ve Hizmet İhracatı Nüfus Dünya Gelişmiş Ekonomiler Dünya Gelişmiş Ekonomiler Dünya Gelişmiş Ekonomiler ,0 50,4 100,0 61,0 100,0 14,8 ABD 38,7 19,5 16,1 9,8 30,5 4,5 Avro Bölgesi 17 26,9 13,5 40,7 24,8 32,1 4,8 Almanya 7,6 3,8 12,9 7,9 7,9 1,2 Fransa 5,3 2,7 5,7 3,5 6,2 0,9 İtalya 4,3 2,2 4,4 2,7 5,9 0,9 İspanya 3,3 1,7 3,2 1,9 4,5 0,7 Japonya 10,9 5,5 6,6 4,1 12,4 1,8 İngiltere 5,5 2,8 5,7 3,5 6,1 0,9 Kanada 3,5 1,8 4,0 2,4 3,4 0,5 Diğer Gelişmiş Ekonomiler 14 14,4 7,3 26,9 16,4 15,5 2,3 Ana Gelişmiş Ekonomiler 7 75,9 38,3 55,4 33,8 72,4 10,7 Ekonomilerin Sayısı Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Dünya Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Dünya Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Dünya Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler ,0 49,6 100,0 39,0 100,0 85,2 Bölgesel Gruplar Merkez ve Doğu Avrupa 14 6,8 3,4 8,7 3,4 3,0 2,6 Bağımsız Devletler Topluluğu 12 8,6 4,2 10,4 4,1 4,8 4,1 Rusya 6,0 3,0 6,7 2,6 2,4 2,0 Gelişmekte Olan Asya 29 50,4 25,0 42,6 16,6 57,6 49,1 Çin 29,7 14,7 25,6 10,0 22,9 19,5 Hindistan 11,4 5,7 5,1 2,0 20,7 17,7 Çin ve Hindistan hariç 27 9,3 4,6 11,9 4,6 14,0 11,9 Latin Amerika ve Karayipler 32 17,5 8,7 14,2 5,5 9,9 8,4 Brezilya 5,6 2,8 3,2 1,3 3,4 2,9 Meksika 4,4 2,2 4,4 1,7 2,0 1,7 Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan 22 11,7 5,8 18,7 7,3 10,3 8,8 Orta Doğu ve Kuzey Afrika 20 10,3 5,1 18,4 7,2 6,8 5,8 Sahra-altı Afrika 45 5,1 2,5 5,3 2,1 14,3 12,2 Nijerya ve Güney Afrika hariç 43 2,6 1,3 2,9 1,1 10,7 9,1 Analitik Gruplar İhracat Kazanımları Bazında Yakıt 26 17,9 8,9 29,3 11,4 11,0 9,4 Yakıt-dışı ,1 40,7 70,7 27,6 88,8 75,7 Bunlardan Birincil Ürünü Olanlar 27 3,0 1,5 3,1 1,2 6,6 5,7 Yabancı Finansman Bazında Net Borçlu Ekonomiler ,9 25,2 42,8 16,7 64,3 54,8 Bunlardan Resmi Finansman Olanlar 33 4,2 2,1 3,2 1,2 12,1 10,3 Borç Yönetme Tecrübesi Olan Net Borçlu Ekonomiler Arasında Ertelenmiş ve/veya Yeniden Yapılandırılmış Ekonomiler 39 4,7 2,3 4,0 1,6 9,1 7,8 Diğer Net Borçlu Ekonomiler 87 46,2 22,9 38,8 15,1 55,2 47,0 Diğer Gruplar Aşırı Borçlu Fakir Ülkeler 38 2,4 1,2 1,8 0,7 10,8 9,2 Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim

15 6

16 BÖLÜM I CHAPTER I : NÜFUS : POPULATION

17

18 TABLO : 1 NÜFUS (*) TABLE : 1 POPULATION (*) Ortalama Yıllık Nüfus Yüzölçümü Dünyadaki Dünya Nü Nüfus Artış Hızı (%) Yoğunluğu (Bin km2) Yüzölçümü Payı ( %) Payı (Milyon- Millions) Average Annual Population Area Percentage of Percen Growth of Population Density (Th.of sq.km.) World Area World Po ÜLKELER - COUNTRIES (**) 2018 (**) (3) A - Gelişmiş Ekonomiler 874,14 957, , , , ,61 0,9 0,7 30, ,5 26,21 14 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU15 363,7 376,1 398,0 399,4 400,4 405,1 0,3 0,6 128, ,1 5,79 Almanya-Germany 78,96 82,19 81,78 81,92 81,75 80,94 0,4-0,1 234,5 348,6 1,19 Avusturya- Austria 7,68 8,01 8,42 8,47 8,48 8,66 0,4 0,5 102,9 82,4 0,12 Belçika-Belgium 9,97 10,24 11,00 11,10 11,14 11,45 0,3 0,7 368,0 30,3 0,16 Danimarka-Denmark 5,14 5,33 5,56 5,58 5,59 5,68 0,4 0,4 131,8 42,4 0,08 Finlandiya-Finland 4,99 5,18 5,40 5,43 5,45 5,56 0,4 0,4 17,9 303,9 0,08 Fransa-France 56,58 58,88 63,09 63,41 63,70 65,18 0,4 0,7 116,3 547,7 0,92 Hollanda-Netherlands 14,95 15,92 16,69 16,75 16,80 16,99 0,6 0,5 498,1 33,7 0,24 İngiltere-UK 57,24 58,89 62,74 63,24 63,76 66,23 0,3 0,6 263,5 241,9 0,91 İrlanda-Ireland 3,51 3,79 4,58 4,59 4,61 4,80 0,8 1,9 67,0 68,9 0,07 İspanya-Spain 38,84 40,26 46,13 46,16 46,10 45,56 0,4 1,4 92,4 498,8 0,67 İsveç-Sweden 8,57 8,88 9,48 9,56 9,64 10,00 0,4 0,7 23,5 410,3 0,14 İtalya-Italy 56,69 56,92 60,63 60,82 61,00 61,61 0,0 0,6 207,4 294,1 0,88 Lüksemburg-Luxembourg 0,38 0,44 0,52 0,54 0,55 0,60 1,3 1,8 211,2 2,6 0,01 Portekiz-Portugal 9,99 10,19 10,65 10,60 10,61 10,66 0,2 0,4 116,0 91,5 0,16 Yunanistan-Greece 10,16 10,94 11,31 11,29 11,26 11,18 0,7 0,3 87,3 128,9 0,16 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri 12,12 32,06 33,79 33,95 34,10 34,81 10,2 0,5 53,0 643,2 0,49 Other Advanced European Economies - Çek Cumh.-Czech Rep ,28 10,49 10,51 10,53 10, ,2 136,3 77,3 0,15 Estonya - Estonia --- 1,37 1,34 1,34 1,34 1, ,2 31,6 42,4 0,02 GKRY - GCASC(1) 0,59 0,69 0,86 0,87 0,88 0,93 1,7 2,3 95,3 9,2 0,01 İzlanda-Iceland 0,26 0,28 0,32 0,32 0,32 0,33 0,9 1,3 3,2 100,3 0,00 İsviçre-Switzerland 6,67 7,16 7,95 8,00 8,05 8,29 0,7 1,1 201,3 40,0 0,12 Malta - Malta 0,35 0,39 0,42 0,42 0,42 0,42 0,9 0, ,1 0,3 0,01 Norveç-Norway 4,25 4,50 4,97 5,04 5,09 5,38 0,6 1,0 16,7 305,5 0,07 Slovakya - Slovakia --- 5,40 5,39 5,40 5,41 5, ,0 112,5 48,1 0,08 Slovenya - Slovenia --- 1,99 2,05 2,06 2,06 2, ,3 102,3 20,1 0,03 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler 426,22 465,06 504,33 507,23 510,10 526,68 0,9 0,8 19, ,4 7,30 Other Advanced Economies ABD-USA 250,05 282,30 311,94 314,18 316,51 330,99 1,2 1,0 34, ,4 4,54 Avustralya-Australia 17,17 19,27 22,51 22,91 23,19 24,68 1,2 1,6 3, ,3 0,33 İsrail-Israel 4,50 6,02 7,54 7,70 7,87 8,78 2,9 2,3 363,7 21,6 0,11 Japonya-Japan 123,46 126,83 127,90 127,61 127,34 125,42 0,3 0,1 349,4 364,5 1,86 Kanada-Canada 27,63 30,65 34,44 34,83 35,18 36,82 1,0 1,2 3, ,5 0,50 Yeni Zelanda-New Zealand 3,41 3,86 4,41 4,44 4,48 4,66 1,3 1,3 17,0 263,3 0,06 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri 72,16 80,14 85,30 85,81 86,32 88,64 1,1 0,6 640,2 134,8 1,24 Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 42,87 47,01 49,78 50,00 50,24 51,41 0,9 0,6 517,4 97,1 0,72 Hong Kong-Hong Kong 5,75 6,71 7,11 7,18 7,24 7,58 1,6 0, ,0 1,0 0,10 Singapur-Singapore 3,14 4,14 5,18 5,31 5,43 5,78 2,8 2, ,6 0,7 0,08 Tayvan-Taiwan Province of China 20,40 22,28 23,23 23,32 23,41 23,87 0,9 0,4 650,6 36,0 0,34 - B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 80,71 89,62 86,73 86,54 86,42 85,82 1,1-0,3 100,7 858,2 1,26 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(2) EU Countries(2) Bulgaristan-Bulgaria 8,72 8,15 7,33 7,28 7,25 7,07-0,7-1,1 66,7 108,6 0,11 Hırvatistan-Croatia --- 4,38 4,40 4,40 4,40 4, ,0 78,7 56,0 0,06 Letonya - Latvia --- 2,38 2,08 2,04 2,04 2, ,3 32,7 62,2 0,03 Litvanya - Lithuania --- 3,50 3,03 3,01 2,99 2, ,4 47,7 62,7 0,04 Macaristan - Hungary 10,38 10,22 9,99 9,93 9,91 9,81-0,1-0,2 109,5 90,5 0,15 Polonya - Poland 38,19 38,65 38,53 38,54 38,54 38,53 0,1 0,0 126,7 304,2 0,56 Romanya-Romania 23,44 22,33 21,38 21,34 21,30 21,09-0,5-0,4 92,6 230,1 0,31 II - AB Adayı Ülkeler 52,44 70,64 80,41 81,35 82,96 87,05 3,0 1,3 97,5 850,8 1,17 EU Accession Countries Makedonya-Macedonia --- 2,01 2,06 2,07 2,07 2, ,3 82,1 25,2 0,03 TÜRKİYE-TURKEY 52,44 64,25 73,95 74,89 76,48 80,55 2,1 1,4 99,4 769,6 1,08 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 2.916, , , , , ,24 1,4 1,2 75, ,7 55,32 Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 32,27 35,92 40,57 41,03 41,49 43,89 1,1 1,2 15, ,7 0,59 Brezilya-Brazil 146,59 171,28 196,66 198,36 199,88 206,84 1,6 1,4 23, ,4 2,86 Çin-China 1.143, , , , , ,88 1,0 0,6 145, ,5 19,61 Endonezya-Indonesia 179,38 206,27 241,03 244,47 247,95 266,15 1,4 1,6 136, ,6 3,51 Güney Afrika-South Africa 36,85 44,52 50,46 51,07 51,69 54,88 1,9 1,3 42, ,5 0,73 Hindistan-India 843, , , , , ,30 2,0 1,7 418, ,2 17,63 İran-Iran 54,50 63,86 75,15 76,12 77,10 82,19 1,6 1,6 47, ,6 1,09 Malezya-Malaysia 18,27 23,50 28,96 29,46 29,96 32,59 2,5 2,1 91,2 328,6 0,42 Meksika-Mexico 83,23 97,97 115,69 117,06 118,23 124,26 1,6 1,7 60, ,0 1,68 Mısır-Egypt 51,36 63,30 80,40 82,50 84,15 93,82 2,1 2,4 84,5 995,5 1,17 Pakistan-Pakistan 108,40 137,53 175,31 178,91 182,59 201,26 2,4 2,5 236,9 770,9 2,55 Rusya-Russia 147,70 146,30 142,41 141,92 141,44 138,89-0,1-0,3 8, ,9 2,07 S. Arabistan-S.Arabia 15,19 20,47 28,37 28,99 29,63 32,75 3,0 3,3 13, ,7 0,41 Tayland-Thailand 56,30 61,88 67,58 67,89 68,20 69,54 0,9 0,9 133,5 510,9 0,98 Avro Bölgesi - Euro Area 293,64 312,80 329,03 330,14 331,10 334,91 0,6 0,5 129, ,6 4,79 AB-27 - EU ,23 488, ,12 510, , ,942 0,8 0,4 122, ,7 7,41 DÜNYA - WORLD (**) 5.287, , , , , ,44 1,4 1,2 54, ,7 100,00 1 ( * ) Yıl ortası nüfus (Mid-year population). ( ** ) IMF Tahminleri, World Economic Outlook Database October 2013 ( 1 ) GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC(Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus). ( 2 ) 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri, GKRY hariç (New EU countries, excluding GCASC). ( 3 ) WorldBank, Databank Kaynak-Source: IMF- World Economic Outlook Database October

19 TABLO : 2 - DÜNYA NÜFUS SIRALAMASI TABLE : 2 - COUNTRIES RANKED BY POPULATION Dünyadaki Dünyadaki Sıralama 2013 Payı (%) Sıralama 2018 Payı (%) (Ranking) ÜLKELER - COUNTRIES World (Ranking) ÜLKELER - COUNTRIES World Share (%) Share (%) 1 Çin-China 1.360,76 19,57 1 Çin-China 1.394,88 18,70 2 Hindistan-India 1.243,34 17,89 2 Hindistan-India 1.327,30 17,80 3 ABD-USA 316,51 4,55 3 ABD-USA 330,99 4,44 4 Endonezya-Indonesia 247,95 3,57 4 Endonezya-Indonesia 266,15 3,57 5 Brezilya-Brazil 199,88 2,88 5 Brezilya-Brazil 206,84 2,77 6 Pakistan-Pakistan 182,59 2,63 6 Pakistan-Pakistan 201,26 2,70 7 Nijerya-Nigeria 169,28 2,44 7 Nijerya-Nigeria 193,88 2,60 8 Bengaldeş-Bangladesh 155,87 2,24 8 Bengaldeş-Bangladesh 164,12 2,20 9 Rusya-Russia 141,44 2,03 9 Rusya-Russia 138,89 1,86 10 Japonya-Japan 127,34 1,83 10 Japonya-Japan 125,42 1,68 11 Meksika-Mexico 118,23 1,70 11 Meksika-Mexico 124,26 1,67 12 Filipinler-Philippines 97,48 1,40 12 Filipinler-Philippines 107,63 1,44 13 Vietnam-Vietnam 89,69 1,29 13 Etopya-Ethopia 99,06 1,33 14 Etopya-Ethopia 88,85 1,28 14 Vietnam-Vietnam 94,50 1,27 15 Mısır-Egypt 84,15 1,21 15 Mısır-Egypt 93,82 1,26 16 Almanya-Germany 81,75 1,18 16 Kongo-Congo(Kinshasa) 89,25 1,20 17 İran-Iran 77,10 1,11 17 İran-Iran 82,19 1,10 18 Kongo-Congo(Kinshasa) 76,99 1,11 18 Almanya-Germany 80,94 1,09 19 TÜRKİYE-TURKEY 76,48 1,10 19 TÜRKİYE-TURKEY 80,55 1,08 20 Tayland-Thailand 68,20 0,98 20 Miyanmar-Myanmar 71,75 0,96 21 Miyanmar-Myanmar 64,95 0,93 21 Tayland-Thailand 69,54 0,93 22 İngiltere-UK 63,76 0,92 22 İngiltere-UK 66,23 0,89 23 Fransa-France 63,70 0,92 23 Fransa-France 65,18 0,87 24 İtalya-Italy 61,00 0,88 24 İtalya-Italy 61,61 0,83 25 Güney Afrika-South Africa 51,69 0,74 25 Güney Afrika-South Africa 54,88 0,74 26 G. Kore- S. Korea 50,24 0,72 26 Tanzanya-Tanzania 53,65 0,72 27 Kolombiya-Colombia 47,15 0,68 27 G. Kore- S. Korea 51,41 0,69 28 Tanzanya-Tanzania 46,28 0,67 28 Kolombiya-Colombia 50,02 0,67 29 İspanya-Spain 46,10 0,66 29 Kenya-Kenya 49,83 0,67 30 Ukrayna-Ukraine 45,45 0,65 30 İspanya-Spain 45,56 0,61 31 Kenya-Kenya 43,32 0,62 31 Ukrayna-Ukraine 45,27 0,61 32 Arjantin-Argentina 41,49 0,60 32 Arjantin-Argentina 43,89 0,59 33 Polonya-Poland 38,54 0,55 33 Uganda-Uganda 43,32 0,58 34 Cezayir-Algeria 38,06 0,55 34 Cezayir-Algeria 41,00 0,55 35 Uganda-Uganda 36,82 0,53 35 Irak-Iraq 40,35 0,54 36 Kanada-Canada 35,18 0,51 36 Sudan-Sudan 39,09 0,52 37 Irak-Iraq 34,78 0,50 37 Polonya-Poland 38,53 0,52 38 Sudan-Sudan 34,38 0,49 38 Afganistan-Afghanistan 38,23 0,51 39 Afganistan-Afghanistan 32,98 0,47 39 Kanada-Canada 36,82 0,49 40 Fas-Morocco 32,85 0,47 40 Fas-Morocco 34,47 0,46 41 Peru-Peru 30,95 0,45 41 Peru-Peru 33,42 0,45 42 Venezüella-Venezuela 29,99 0,43 42 S. Arabistan-Saudi Arabia 32,75 0,44 43 Malezya-Malaysia 29,96 0,43 43 Malezya-Malaysia 32,59 0,44 44 Özbekistan-Uzbekistan 29,80 0,43 44 Venezüella-Venezuela 32,41 0,43 45 S. Arabistan-Saudi Arabia 29,63 0,43 45 Özbekistan-Uzbekistan 31,63 0,42 46 Nepal-Nepal 27,92 0,40 46 Yemen-Yemen 30,82 0,41 47 Yemen-Yemen 26,66 0,38 47 Nepal-Nepal 30,09 0,40 48 Gana-Ghana 25,56 0,37 48 Gana-Ghana 29,00 0,39 49 Fildişi-Côte d'ivoire 24,07 0,35 49 Fildişi-Côte d'ivoire 27,90 0,37 50 Tayvan-Taiwan Province of China 23,41 0,34 50 Madagaskar-Madagascar 25,84 0,35 Kaynak-Source : IMF- World Economic Outlook Database October

20 BÖLÜM II CHAPTER II : MİLLİ GELİR : NATIONAL INCOME

21

22 TABLO : 3 - GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) BÜYÜKLÜKLERİ (*) TABLE : 3 - GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) AT MARKET PRICES (*) (Cari Fiyatlarla, Milyar Dolar) (At Current Prices, in Billions of US Dollars) ÜLKELER - COUNTRIES A - Gelişmiş Ekonomiler , , , , , , , , , , ,6 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15(1) 8.901, , , , , , , , , , ,3 Almanya-Germany 2.013, , , , , , , , , , ,5 Avusturya- Austria 208,3 254,4 291,8 305,5 325,3 375,6 416,1 384,7 378,4 416,4 394,9 Belçika-Belgium 253,7 312,3 362,2 378,0 400,3 460,3 509,8 474,6 472,5 514,8 483,9 Danimarka-Denmark 173,9 212,6 244,7 257,7 274,4 311,4 343,9 310,5 313,1 333,7 314,9 Finlandiya-Finland 135,7 164,6 189,3 196,1 208,1 246,5 273,3 240,0 237,1 262,5 247,6 Fransa-France 1.457, , , , , , , , , , ,9 Hollanda-Netherlands 439,4 539,3 610,7 639,6 678,3 783,7 874,9 798,4 778,6 833,5 770,9 İngiltere-UK 1.623, , , , , , , , , , ,7 İrlanda-Ireland 123,5 159,0 186,5 202,9 223,0 259,9 265,3 226,0 209,8 226,2 210,9 İspanya-Spain 688,7 885, , , , , , , , , ,5 İsveç-Sweden 251,0 314,7 362,1 370,6 399,1 462,5 486,2 405,8 463,1 536,0 523,8 İtalya-Italy 1.229, , , , , , , , , , ,1 Lüksemburg-Luxembourg 22,6 29,2 34,1 37,7 42,6 51,4 55,0 50,2 53,0 59,3 57,1 Portekiz-Portugal 132,8 162,2 185,6 192,2 202,0 232,1 253,1 234,7 229,4 237,9 212,4 Yunanistan-Greece 147,9 195,0 230,3 240,5 262,0 305,9 343,2 321,8 294,8 290,2 249,2 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri 635,9 756,5 871,1 955, , , , , , , ,6 Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep. 78,4 95,3 114,0 130,1 148,4 180,5 225,4 197,2 198,5 216,1 195,7 Estonya-Estonia 7,3 9,9 12,0 13,9 16,8 22,0 23,9 19,5 19,1 22,6 22,4 GKRY - GCASC(2) 10,5 13,2 15,7 16,9 18,4 21,8 25,3 23,5 23,1 25,0 23,0 İzlanda-Iceland 8,9 11,0 13,3 16,3 16,7 20,4 16,8 12,1 12,6 14,1 13,7 İsviçre-Switzerland 286,7 334,6 374,2 384,8 405,2 450,5 524,3 509,5 549,1 658,9 631,2 Malta - Malta 4,4 5,2 5,8 6,1 6,6 7,7 8,8 8,3 8,4 9,2 8,8 Norveç-Norway 191,9 224,9 260,0 304,1 340,0 393,5 453,9 378,8 420,9 490,7 499,6 Slovakya - Slovakia 24,5 33,3 42,2 48,0 55,9 75,1 94,7 87,5 87,4 96,2 91,9 Slovenya - Slovenia 23,2 29,2 33,9 35,8 39,0 47,4 54,8 49,3 47,1 50,3 45,4 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler , , , , , , , , , , ,3 Other Advanced Economies ABD-USA , , , , , , , , , , ,6 İsrail-Israel 117,3 123,3 131,3 138,6 151,0 175,0 213,1 205,8 231,7 258,2 257,5 Japonya-Japan 3.980, , , , , , , , , , ,3 Kanada-Canada 752,5 887, , , , , , , , , ,4 Avustralya-Australia 423,7 539,2 655,0 730,7 777,9 945, ,3 993, , , ,7 Yeni Zelanda-New Zealand 61,4 81,6 100,7 112,3 108,7 132,7 133,1 118,8 142,0 161,8 169,8 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri 1.134, , , , , , , , , , ,5 Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 575,9 643,8 722,0 844,9 951, ,2 931,4 834, , , ,5 Hong Kong-Hong Kong 166,3 161,4 169,1 181,6 193,5 211,6 219,3 214,0 228,7 248,7 263,3 Singapur-Singapore 90,6 96,0 112,7 125,4 145,6 177,9 190,6 188,8 231,7 265,6 276,5 Tayvan-Taiwan Province of China 301,1 310,8 340,0 364,8 376,3 393,1 400,2 377,6 428,2 464,0 474,1 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 6.671, , , , , , , , , , ,1 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(3) 376,6 444,5 533,5 629,3 710,1 901, ,7 896,3 929, ,9 962,9 EU Countries(3) Bulgaristan-Bulgaria 16,0 20,7 25,3 29,0 33,2 42,2 52,1 48,7 47,8 53,6 51,0 Hırvatistan-Croatia 26,5 34,1 41,0 44,8 49,9 59,4 69,6 62,3 58,9 61,7 56,5 Letonya - Latvia 9,2 11,1 13,7 15,9 19,9 28,7 33,5 25,9 24,1 28,5 28,4 Litvanya - Lithuania 14,2 18,7 22,7 26,1 30,2 39,3 47,5 37,1 36,6 42,9 42,1 Macaristan - Hungary 66,4 83,5 101,9 110,3 112,5 136,1 154,2 126,7 128,0 139,0 125,7 Polonya - Poland 198,2 216,8 253,0 304,0 341,7 425,3 529,4 431,5 469,8 515,7 489,8 Romanya-Romania 46,0 59,5 75,8 99,2 122,7 170,6 204,3 164,3 164,8 182,6 169,4 II - AB Adayı Ülkeler 236,3 307,8 397,7 489,0 537,3 655,3 740,2 623,9 740,5 785,3 797,9 EU Accession Countries Makedonya-Macedonia 3,8 4,8 5,5 6,0 6,4 8,2 9,9 9,3 9,4 10,6 9,6 TÜRKİYE-TURKEY(4) 232,5 303,0 392,2 483,0 530,9 647,1 730,3 614,6 731,1 774,8 788,3 TÜRKİYE-TURKEY (**) 230,5 304,9 390,4 481,5 526,4 648,8 742,1 616,7 731,6 774,0 785,8 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 4.685, , , , , , , , , , ,7 Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 97,4 127,5 151,8 181,4 212,5 260,1 324,4 305,8 367,6 444,6 475,2 Brezilya-Brazil 506,0 552,4 663,7 882, , , , , , , ,1 Çin-China 1.453, , , , , , , , , , ,0 Endonezya-Indonesia 195,7 234,8 257,0 285,8 364,4 432,2 510,8 538,8 709,5 846,2 878,5 Güney Afrika-South Africa 111,4 168,2 219,4 247,0 261,2 285,8 273,5 285,2 363,2 402,2 384,3 Hindistan-India 522,7 618,2 721,6 834,2 949, , , , , , ,7 İran-Iran 116,0 137,4 168,5 202,9 241,7 307,4 350,6 360,6 419,1 495,9 548,6 Malezya-Malaysia 100,8 110,2 124,8 143,5 162,7 193,6 231,1 202,3 247,5 289,0 304,7 Meksika-Mexico 750,5 722,2 774,6 869,7 965, , ,7 894, , , ,4 Mısır-Egypt 85,9 81,4 78,8 89,8 107,4 130,3 162,4 188,6 218,5 235,6 256,7 Pakistan-Pakistan 78,1 89,8 105,7 118,6 137,3 152,5 171,2 169,7 177,6 213,7 225,6 Rusya-Russia 345,1 430,3 591,2 763,7 989, , , , , , ,8 S. Arabistan-S.Arabia 194,9 221,5 258,7 328,5 376,9 416,0 519,8 429,1 526,8 669,5 711,1 Tayland-Thailand 126,9 142,6 161,3 176,4 207,1 247,0 272,6 263,7 318,9 345,7 366,0 Avro Bölgesi - Euro Area 6.922, , , , , , , , , , ,1 AB-27 - EU , , , , , , , , , , ,3 DÜNYA GSYH - WORLD GDP , , , , , , , , , , ,4 ( * ): Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, GSYH veya Gayri Safi Milli Gelir, GSMG (Gross Domestic Product, GDP or Gross National Income, GNI). ( ** ) Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Development) ( 1 ): 1998'e kadar 1 ECU karşılığı ABD doları, 1999'dan sonra Euro olarak ve AB 15 (ECU per US dollars through 1998, Euros per US dollars beginning 1999 and EU 15). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri,gkry hariç (New EU countries, excluding GCASC). ( 4 ): 1 Ocak 2005 tarihinden önce Türk Lirası,TL, olarak ifade edilmiştir (The figures are expressed in TL before January 1st, 2005). Kaynak-Source : IMF-World Economic Outlook Database, October

23 TABLO : 4 - KİŞİ BAŞI GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) TABLE : 4 - PER CAPITA GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) (Cari Fiyatlarla, ABD Doları) (At Current Prices, in US Dollar) ÜLKELER - COUNTRIES A - Gelişmiş Ekonomiler A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15 (1) , , , , , , , , , , ,2 many Almanya-Germany , , , , , , , , , , ,5 tria Avusturya- Austria , , , , , , , , , , ,9 ium Belçika-Belgium , , , , , , , , , , ,2 mark Danimarka-Denmark , , , , , , , , , , ,4 and Finlandiya-Finland , , , , , , , , , , ,9 ce Fransa-France , , , , , , , , , , ,3 erlands Hollanda-Netherlands , , , , , , , , , , ,9 ed Kingdom İngiltere-UK , , , , , , , , , , ,6 nd İrlanda-Ireland , , , , , , , , , , ,4 in İspanya-Spain , , , , , , , , , , ,1 den İsveç-Sweden , , , , , , , , , , ,8 İtalya-Italy , , , , , , , , , , ,0 embourg Lüksemburg-Luxembourg , , , , , , , , , , ,4 ugal Portekiz-Portugal , , , , , , , , , , ,7 ece Yunanistan-Greece , , , , , , , , , , ,5 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri Other Advanced European Economies ch Republic Çek Cumh.-Czech Rep , , , , , , , , , , ,3 nia Estonya-Estonia 5.397, , , , , , , , , , ,2 rus GKRY - GCASC(2) , , , , , , , , , , ,0 nd İzlanda-Iceland , , , , , , , , , , ,0 zerland İsviçre-Switzerland , , , , , , , , , , ,9 ta Malta - Malta , , , , , , , , , , ,4 way Norveç-Norway , , , , , , , , , , ,2 ak Republic Slovakya - Slovakia 4.557, , , , , , , , , , ,8 enia Slovenya - Slovenia , , , , , , , , , , ,1 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler Other Advanced Economies ed States ABD-USA , , , , , , , , , , ,9 el İsrail-Israel , , , , , , , , , , ,7 an Japonya-Japan , , , , , , , , , , ,7 ada Kanada-Canada , , , , , , , , , , ,8 tralia Avustralya-Australia , , , , , , , , , , ,5 Zealand Yeni Zelanda-New Zealand , , , , , , , , , , ,6 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri Other Industrialized Asian Economies a G. Kore- S. Korea , , , , , , , , , , ,9 g Kong SAR Hong Kong-Hong Kong , , , , , , , , , , ,3 apore Singapur-Singapore , , , , , , , , , , ,8 an Province of China Tayvan-Taiwan Province of China , , , , , , , , , , ,9 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(3) EU Countries(3) aria Bulgaristan-Bulgaria 2.042, , , , , , , , , , ,2 atia Hırvatistan-Croatia 5.974, , , , , , , , , , ,5 ia Letonya - Latvia 3.974, , , , , , , , , , ,9 uania Litvanya - Lithuania 1.861, , , , , , , , , , ,0 gary Macaristan - Hungary 6.524, , , , , , , , , , ,0 nd Polonya - Poland 5.182, , , , , , , , , , ,3 ania Romanya-Romania 2.061, , , , , , , , , , ,3 II - AB Adayı Ülkeler EU Accession Countries Macedonia Makedonya-Macedonia 1.861, , , , , , , , , , ,1 ey TÜRKİYE-TURKEY 3.522, , , , , , , , , , ,8 TÜRKİYE-TURKEY(*) 3.492, , , , , , , , , , ,0 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Other Emerging and Developing Economies ntina Arjantin-Argentina 2.656, , , , , , , , , , ,5 il Brezilya-Brazil 2.822, , , , , , , , , , ,5 a Çin-China 1.131, , , , , , , , , , ,5 nesia Endonezya-Indonesia 922, , , , , , , , , , ,7 th Africa Güney Afrika-South Africa 2.445, , , , , , , , , , ,4 a Hindistan-India 491,2 572,1 657,5 748,9 839, , , , , , ,8 ic Republic of Iran İran-Iran 1.767, , , , , , , , , , ,2 aysia Malezya-Malaysia 4.078, , , , , , , , , , ,9 ico Meksika-Mexico 7.436, , , , , , , , , , ,5 pt Mısır-Egypt 1.301, , , , , , , , , , ,9 istan Pakistan-Pakistan 545,8 612,0 706,3 777,5 883,5 963, , , , , ,7 sia Rusya-Russia 2.376, , , , , , , , , , ,1 di Arabia S. Arabistan-S.Arabia 9.067, , , , , , , , , , ,9 iland Tayland-Thailand 1.999, , , , , , , , , , ,4 Avro Bölgesi - Euro Area , , , , , , , , , , ,0 AB-27 - EU , , , , , , , , , , ,5 (*): Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Development) ( 1 ): 1998'e kadar 1 ECU karşılığı ABD doları, 1999'dan sonra Euro olarak ve AB 15 (ECU per US dollars through 1998, Euros per US dollars beginning 1999 and EU 15). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri,gkry hariç (New EU countries, excluding GCASC). Kaynak-Source : IMF- World Economic Outlook, October 2013 Database

24 TABLO : 5 - REEL GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) TABLE : 5 - REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) (Yıllık Yüzde Değişme - Annual Percent Change) Ortalama Average ÜLKELER - COUNTRIES * A - Gelişmiş Ekonomiler 2,8 2,8 3,0 2,7 0,1-3,4 3,0 1,7 1,5 1,2 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15 (1) Almanya-Germany 1,3 0,8 3,9 3,4 0,8-5,1 3,9 3,4 0,9 0,5 Avusturya- Austria 2,4 2,4 3,7 3,7 1,4-3,8 1,8 2,8 0,9 0,4 Belçika-Belgium 2,3 1,8 2,7 2,9 1,0-2,8 2,4 1,8-0,3 0,1 Danimarka-Denmark 2,1 2,4 3,4 1,6-0,8-5,7 1,6 1,1-0,4 0,1 Finlandiya-Finland 3,8 2,9 4,4 5,3 0,3-8,5 3,4 2,7-0,8-0,6 Fransa-France 2,2 1,8 2,5 2,3-0,1-3,1 1,7 2,0 0,0 0,2 Hollanda-Netherlands 2,8 2,0 3,4 3,9 1,8-3,7 1,5 0,9-1,2-1,3 İngiltere-UK 3,4 3,2 2,8 3,4-0,8-5,2 1,7 1,1 0,2 1,4 İrlanda-Ireland 7,9 6,1 5,5 5,0-2,2-6,4-1,1 2,2 0,2 0,6 İspanya-Spain 3,7 3,6 4,1 3,5 0,9-3,8-0,2 0,1-1,6-1,3 İsveç-Sweden 3,2 3,2 4,3 3,3-0,6-5,0 6,6 2,9 1,0 0,9 İtalya-Italy 1,6 0,9 2,2 1,7-1,2-5,5 1,7 0,4-2,4-1,8 Lüksemburg-Luxembourg 4,5 5,3 4,9 6,6-0,7-4,1 2,9 1,7 0,3 0,5 Portekiz-Portugal 2,7 0,8 1,4 2,4 0,0-2,9 1,9-1,3-3,2-1,8 Yunanistan-Greece 3,7 2,3 5,5 3,5-0,2-3,1-4,9-7,1-6,4-4,2 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep. 2,5 6,8 7,0 5,7 3,1-4,5 2,5 1,8-1,2-0,4 Estonya-Estonia 6,5 8,9 10,1 7,5-4,2-14,1 2,6 9,6 3,9 1,5 GKRY - GCASC(2) 4,1 3,9 4,1 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-8,7 İzlanda-Iceland 3,9 7,2 4,7 6,0 1,2-6,6-4,1 2,9 1,6 1,9 İsviçre-Switzerland 1,5 2,7 3,8 3,8 2,2-1,9 3,0 1,8 1,0 1,7 Malta - Malta 0,7 3,6 2,6 4,1 3,9-2,8 3,2 1,8 1,0 1,1 Norveç-Norway 3,1 2,6 2,3 2,7 0,0-1,4 0,2 1,3 3,0 1,6 Slovakya - Slovakia 4,3 6,7 8,3 10,5 5,8-4,9 4,4 3,2 2,0 0,8 Slovenya - Slovenia 4,0 4,0 5,9 7,0 3,4-7,9 1,3 0,7-2,5-2,6 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler Other Advanced Economies ABD-USA 3,4 3,4 2,7 1,8-0,3-2,8 2,5 1,8 2,8 1,6 İsrail-Israel 4,0 4,9 5,8 6,9 4,5 1,2 5,7 4,6 3,4 3,8 Japonya-Japan 1,1 1,3 1,7 2,2-1,0-5,5 4,7-0,6 2,0 2,0 Kanada-Canada 3,2 3,2 2,6 2,0 1,2-2,7 3,4 2,5 1,7 1,6 Avustralya-Australia 3,8 3,1 2,7 4,6 2,7 1,4 2,6 2,4 3,7 2,5 Yeni Zelanda-New Zealand 3,5 3,2 2,9 3,5-0,8-1,5 1,9 1,4 2,7 2,5 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 5,3 4,0 5,2 5,1 2,3 0,3 6,3 3,7 2,0 2,8 Hong Kong-Hong Kong 2,9 7,4 7,0 6,5 2,1-2,5 6,8 4,9 1,5 3,0 Singapur-Singapore 5,3 7,4 8,6 9,0 1,7-0,8 14,8 5,2 1,3 3,5 Tayvan-Taiwan Province of China 4,6 4,7 5,4 6,0 0,7-1,8 10,8 4,1 1,3 2,2 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 4,9 7,3 8,3 8,7 5,8 3,1 7,5 6,2 4,9 4,5 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri EU Countries Bulgaristan-Bulgaria 1,6 6,4 6,5 6,4 6,2-5,5 0,4 1,8 0,8 0,5 Hırvatistan-Croatia 4,2 4,3 4,9 5,1 2,1-6,9-2,3 0,0-2,0-0,6 Letonya - Latvia 5,6 10,1 11,2 9,6-3,3-17,7-0,9 5,5 5,6 4,0 Litvanya - Lithuania 6,0 7,8 7,8 9,8 2,9-14,8 1,5 5,9 3,6 3,4 Macaristan - Hungary 3,4 4,0 3,9 0,1 0,9-6,8 1,3 1,6-1,7 0,2 Polonya - Poland 4,6 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 1,9 1,3 Romanya-Romania 2,5 4,2 7,9 6,3 7,3-6,6-1,1 2,2 0,7 2,0 II - AB Adayı Ülkeler EU Accession Countries Makedonya-Macednia 1,7 4,4 5,0 6,2 5,0-0,9 2,9 2,9-0,3 2,2 TÜRKİYE-TURKEY (3) 4,2 8,4 6,9 4,7 0,7-4,8 9,2 8,8 2,2 3,8(3,6) III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 1,1 9,2 8,5 8,7 6,8 0,9 9,2 8,9 1,9 3,5 Brezilya-Brazil 2,5 3,2 4,0 6,1 5,2-0,3 7,5 2,7 0,9 2,5 Çin-China 9,2 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,6 Endonezya-Indonesia 2,9 5,7 5,5 6,3 6,0 4,6 6,2 6,5 6,2 5,3 Güney Afrika-South Africa 3,1 5,3 5,6 5,5 3,6-1,5 3,1 3,5 2,5 2,0 Hindistan-India 6,2 9,3 9,3 9,8 3,9 8,5 10,5 6,3 3,2 3,8 İran-Iran 4,9 4,7 6,2 6,4 0,6 4,0 5,9 3,0-1,9-1,5 Malezya-Malaysia 5,2 5,0 5,6 6,3 4,8-1,5 7,4 5,1 5,6 4,7 Meksika-Mexico 2,4 3,2 5,0 3,1 1,2-4,5 5,1 4,0 3,6 1,2 Mısır-Egypt 4,8 4,5 6,8 7,1 7,2 4,7 5,1 1,8 2,2 1,8 Pakistan-Pakistan 4,2 9,0 5,8 5,5 5,0 0,4 2,6 3,7 4,4 3,6 Rusya-Russia 2,8 6,4 8,2 8,5 5,2-7,8 4,5 4,3 3,4 1,5 S. Arabistan-S.Arabia 2,7 7,3 5,6 6,0 8,4 1,8 7,4 8,6 5,1 3,6 Tayland-Thailand 3,2 4,6 5,1 5,0 2,5-2,3 7,8 0,1 6,5 3,1 Avro Bölgesi-Euro Area 2,2 1,7 3,3 3,0 0,4-4,4 2,0 1,5-0,6-0,4 AB-27 - EU-27 2,6 2,4 3,6 3,4 0,6-4,4 2,0 1,7-0,3 0,0 DÜNYA-WORLD (4) 3,6 4,7 5,2 5,3 2,7-0,4 5,2 3,9 3,2 2,9 ( * ): Tahmin (Estimated). ( 1 ): 15 Avrupa Birliği üyesi ülkeler (15 European Union Countries). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): Parantezdeki veri Orta Vadeli Program ( ) tahminidir. (The data in paranthesis is from The Medium Term Program ( ). ( 4 ): Reel Dünya Üretimi, reel GSYH büyümesi anlamındadır (Meaning of the Real World Output is "Real GDP"). Kaynak-Source : IMF, World Economic Outlook, October

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler - 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler (Yüzde Değişim) 2012 2013 2014(1) 2014(2) 2014(3) 2015(3) Dünya Hasılası 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 2,2 1,8 1,8 2,3 ABD 2,3

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr I ISBN: 978-605-137-463-5 TOBB Yayın No: 2015/253 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünyada ve Türkiye de 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm İçindekiler Sayfa Dünya Ekonomisi 3 Genel 3 2011 Yılında Küresel Ekonomik Görünüm 3 Küresel Ekonomide Son Gelişmeler ve 2012 Yılı 8 Türkiye Ekonomisi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 5 Mayıs 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ OECD tarafından

Detaylı

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI - 1-2013 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 22 Ekim 2013 i 0 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR ii 1 İçindekiler I. EKONOMİK GÖRÜNÜM... 1 A. Küresel

Detaylı

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I ÜÇ AYLIK BÜLTEN Sayı: 2015-I I: ÖNSÖZ 2015 yılı birinci çeyrek döneminde de küresel para politikalarındaki farklılaşmanın devam ettiği, finans piyasalarındaki belirsizlik ve oynaklığın gelişmekte olan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 3 Mart 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ 22-23 Şubat

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 7 Ekim 2013 YÖNETİCİ ÖZETİ IMF tarafından

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ 2011 TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ İktisat Uzmanları: Hatice Erkiletlioğlu Erhan Gül Kıdemli İktisat Uzman Yardımcıları: Aslı Göksun Şat Bora Çevik Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü TÜRKİYE

Detaylı

Finansal İstikrar Raporu

Finansal İstikrar Raporu Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı: 19 Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı 19 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklâl Cad. 1 Ulus, 1 Ankara, Türkiye Telefon: (9 3) 7 Faks: (9 3) 7

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2014

Türkiye Ekonomisi 2014 2014 Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2013 Yayın No: TÜSİAD-T/2013-12/548 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks (0212) 249 13 50 www.tusiad.org 2013,TÜSİAD

Detaylı

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI - 1-2011 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu

Detaylı

3.1. Enflasyon 35 3.2. Beklentiler 45

3.1. Enflasyon 35 3.2. Beklentiler 45 İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1. Para Politikası Uygulamaları ve Parasal Koşullar 1 1.2. Makroekonomik Gelişmeler ve Temel Varsayımlar 5 1.3. Enflasyon ve Para Politikası Görünümü 1 1.4. Riskler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2013-2015

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2013-2015 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2013-2015 ANKARA Aralık 2012 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2013-2015) Yüksek Planlama Kurulunun 2012/36 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2013 Mayıs 2014 Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Editör Alparslan Budak Ekin Fıkırkoca Yazarlar Gökben Altaş Erdem Ünsal Özge Taşkeli Serhat Tahsin İşler Katkıda Bulunanlar Aracı

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 EDİTÖR Alparslan Budak YAZARLAR Ekin Fıkırkoca Gökben Altaş Deniz Bayram Mustafa Özer ÜYE VERİTABANI Aslı Hondu

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 EDİTÖR Alparslan Budak YAZARLAR Ekin Fıkırkoca Gökben Altaş Deniz Bayram Mustafa Özer ÜYE VERİTABANI Aslı Hondu

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. genel kurul

EKONOMİK RAPOR. genel kurul genel kurul EKONOMİK RAPOR 2010 EKONOMİK RAPOR 2010 ISBN: 978-9944-60-897-8 TOBB Yayın No: 2011/135 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312)

Detaylı