TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ STANBUL Tel.: (212) Faks: (212)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ STANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org."

Transkript

1

2 TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ STANBUL Tel.: (212) Faks: (212) Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Haz rlayanlar: Raf Temizli i Proje Grubu Editör: Yaflar ERD NÇ Kapak ve ç Tasar m : GNG Tan t m / Dizgi : Karizma Yay nc l k / O uzhan KARA Bask : Artus Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskoop San. Sit. B-1 Blok No: 63 kitelli / STANBUL Tel.: (212) ISBN: STANBUL - EK M 2009

3 RAF TEM ZL K TAPLI I 1- EGEBANK 2- NTERBANK 3- KT SAT BANKASI 4- ET BANK 5- TOPRAKBANK 6- EGS BANK 7- YURTBANK 8- BANK EKSPRES 9- ESBANK 10- BANK KAP TAL 11- PAMUKBANK 12- DEM RBANK ULUSAL BANK 13- TÜRK T CARET BANKASI 14- YAfiARBANK S TEBANK TAR fibank 15- KENTBANK 16- SÜMERBANK 17- BAYINDIRBANK 18- MARMARA BANK MPEXBANK KIBRIS KRED BANKASI STANBUL fiubes TYT BANK 19- MAR BANKASI 20- TMSF ÇÖZÜMLEME DENEY M

4 .

5 Raf Temizli i Projesi kapsam nda yer alan bu kitapta; Bankan n çözümleme süreci, idari, mali, hukuki ve denetsel yönlerden ayr ayr de erlendirilmifltir. Kitap, 30 Haziran 2009 tarihli veriler esas al narak haz rlanm fl olmakla birlikte bu tarihten sonra gerçekleflen önemli olay ve geliflmeleri de içermektedir. Yay n n tüm içeri i adresinde yer almaktad r. Kamuoyunu bilgilendirme amac yla haz rlanm fl olan bu yay nda yer alan bilgilerin do ru ve eksiksiz olmas için gerekli özen gösterilmifl olmakla birlikte bu yay nda yer alan bilgilere dayanarak ç kar lan sonuçlardan TMSF sorumlu tutulamaz. Yay nda yer alan bilgiler kaynak belirtilerek kullan labilir.

6 .

7 ÖNSÖZ Batan bankalar n kamuya olan maliyetini azaltma yolunda gösterdi i performansla Türkiye ye bir baflar öyküsü arma an eden TMSF, Raf Temizli i Kitaplar ile yak n tarihimizde bankac l k sektöründe yaflanan sorunlar n daha net görünmesine ve anlafl lmas na katk sa lamay amaçlam flt r. ki y l aflk n bir süredir, 25 kiflilik bir uzman ekibin yo un bir tempo ile çal flt TMSF nin en önemli projelerinden biri olan Raf Temizli i Projesi, elinizde tuttu unuz bu kitaplarla hayata geçirilmifl bulunmaktad r. Raf Temizli i Projesi kapsam nda her banka için ayr bir kitap haz rlanm fl ve bankalar n çözümleme süreçleri kronolojik olarak tüm detaylar yla incelenmifltir. Kitaplarda ilk olarak bankalar n Fona devir sebepleri ve kullan lan istismar yöntemleri anlat lm fl, sonras nda çözümleme ve geri kazan m faaliyetleri, mali bünyelerini rehabilite etme, sat fl, devir ve birlefltirme gibi çözümleme ad mlar ve hukuki süreçleri ortaya konulmufltur. Batan bankalarla ilgili 40 bin sayfa evrak, 7 bin doküman ve çok say da banka raporu sat r sat r incelenerek ortaya ç kar lan 20 kitapl k Raf Temizli i Projesinin, bankac l k ve finans konular nda gerek aktüel gerekse bilimsel çal flma yapanlar için yararl olaca na inan yorum. Raf Temizli i Projesi kapsam ndaki kitaplar e-book olarak adresinde de yer alacak ve uzman ekiplerimiz kitaplarla ilgili güncellemeleri yapmaya devam edeceklerdir. Bu projenin ve nihayetinde kitaplar n ortaya ç kmas nda ve tasar m nda önderlik yapan, Kurumumuzdan ayr l ncaya kadar projeyi yöneten eski Fon Baflkan Yard mc s Ferruh Tunç a, uzun ve yorucu çal flmalarla raporlar kitap format na getiren Raf Temizli i Projesi Grubunda yer alan bütün arkadafllar ma ve de erli proje editörümüz Yaflar Erdinç e ayr ayr teflekkür ediyorum. Elinizdeki kitab n yak n tarihimizde yaflanan bankac l k krizlerinin nedenlerinin ve sonuçlar n n iyi analiz edilmesi ve dersler ç kart lmas na vesile olmas n diliyorum. TMSF BAfiKANI Ahmet ERTÜRK

8 .

9 K saltmalar Dizini 14 fiekiller Dizini 18 Tablolar Dizini 19 Ç NDEK LER G R fi FONA DEV R ÖNCES DÖNEM FONA DEV R ÖNCES DÖNEME KISA BAKIfi TAR HÇE - DEN ZL KT SAT BANKASI KT SAT BANKASI NIN YAKIN ZLEME DÖNEM TRADE DEPOS T BANK IN KT SAT BANKASI NA DEVRED LMES KT SAT BANKASI NIN FONA DEVRED LMES Fona Devir Karar ktisat Bankas n n Fona Devir Nedenleri Trade Deposit Bank a Aktar lan Kaynaklar ve Usulsüz Birleflme Banka Aktifindeki Donuk Krediler a. Erol Aksoy Grubu Firmalar na Aç lan Krediler b.banka fltiraklerine Aç lan Krediler c. Irak ve Rusya Riskleri d.di er Alacaklar e. Di er Gruplardan Kredi Alacaklar Grup Firmalar n n Kredi Faizlerinin Silinmesi Sermaye Benzeri Kredi Kulland rmak Suretiyle Gruba Ait Yurt D fl Bankalara Uzun Vadeli Kaynak Aktar lmas a. Banque Internationale de Commerce b.park Avenue Bank c. ktisat Bank Moskow

10 2. FONA DEV R SONRASI DÖNEM FONA DEV R SONRASI DÖNEME KISA BAKIfi FONA DEV R SONRASINDA GERÇEKLEfiT R LEN FAAL YETLER Banka Yönetim ve Denetim Kadrosunun De ifltirilmesi Banka Hisselerinin Fon Taraf ndan Devral nmas Hâkim Ortak ve Yöneticilerle lgili fllemler MAL BÜNYEYE L fik N ÇALIfiMALAR Fona Devir Sonras Gerçek Mali Durumun Tespiti Mali Bünye Rehabilitasyonu Rehabilitasyon Sonras Mali Bünye FON TARAFINDAN ATANAN YÖNET C LERCE BANKADA GERÇEKLEfiT R LEN FAAL YETLER KT SAT BANKASI NIN SATIfiINA YÖNEL K ÇALIfiMALAR KT SAT BANKASI NIN TASF YE SÜREC KT SAT BANKASI NIN BAYINDIRBANK BÜNYES NDE B RLEfiT R LMES VARLIK ÇÖZÜMLEMELER VARLIK ÇÖZÜMLEMELER NE KISA BAKIfi GAYR MENKUL VE MENKULLER N ÇÖZÜMLENMES Gayrimenkul ve Menkullerin Fiili Devir fllemleri Gayrimenkul ve Menkullerden Sa lanan Geri Kazan mlar fit RAKLER N ÇÖZÜMLENMES fltiraklerin Fon Ad na Tescili fltiraklerin Çözümleme Süreci fltiraklerden Sa lanan Geri Kazan mlar HÂK M ORTAKLARDAN ALACAKLARIN ÇÖZÜMLENMES Hâkim Ortak Kredi Dosyalar n n Devral nmas ve Borç Kesinlefltirme Çal flmalar Hâkim Ortaklardan Alacaklar n Geri Kazan m Erol Aksoy Grubundan Olan Alacaklar n Geri Kazan m Çukurova Grubundan Olan Alacaklar n Geri Kazan m Hâkim Ortaklardan Sa lanan Tahsilatlar

11 3.5. TAHS L GEC KM fi KURUMSAL ALACAKLARIN ÇÖZÜMLENMES Kurumsal Alacaklar n Fiili Devir fllemleri Kurumsal Alacaklarlar n Çözümleme Uygulamalar Çözümlenen Kurumsal Alacaklar Çözümlemesi Devam Eden Kurumsal Alacaklar GAYR NAKD KRED LER TAHS L GEC KM fi B REYSEL ALACAKLARIN ÇÖZÜMLENMES ÇÖZÜMLEMEN N HUKUK SÜREC YÜRÜTÜLEN DAVA VE TAK PLERE KISA BAKIfi BANKA ZARARININ TAZM N Ç N AÇILAN DAVALAR ade ve Tazmin Talepli Dava ve Takipler Mali Sorumluluk Davalar fiahsi flas Davalar CEZA DAVALARI Ana Ceza Davas Di er Ceza Davalar FON TARAFINDAN ÇÖZÜMLENEN VARLIKLARA L fik N DAVA VE TAK PLER Gayimenkullere liflkin Dava ve Takipler fltiraklere liflkin Dava ve Takipler Hâkim Ortaklardan Alacaklara liflkin Dava ve Takipler Say l Kanun Gere ince Bafllat lan Dava ve Takipler Say l Kanunun 15/7-a Hükümlerine Göre Tesis Edilen fllemlere Karfl Aç lan Davalar Say l Kanunun 15/7-b Hükümlerine Göre Tesis Edilen fllemlere Karfl Aç lan Davalar Say l Kanun Kapsam nda Yap lan fllemler ve Fon ile Erol Aksoy Grubu Aras nda mzalanan Protokolün ptaline liflkin Davalar Yurt D fl Davalar Tahsili Gecikmifl Kurumsal Alacaklara liflkin Dava ve Takipler Tahsili Gecikmifl Bireysel Alacaklara liflkin Dava ve Takipler BANKANIN YÖNETSEL OPERASYONEL FAAL YETLER VE VARLIKLARI LE LG L DAVA VE TAK PLER

12 5. GENEL DE ERLEND RME VE SONUÇ... TANIMLAR VE KAVRAMLAR KAYNAKÇA

13 KISALTMALAR D Z N fiek LLER D Z N TABLOLAR D Z N

14 KISALTMALAR D Z N 2004 Say l cra flas Kanunu 2004 Say l Kanun 3182 Say l Bankalar Kanunu 3182 Say l Kanun 4389 Say l Bankalar Kanunu 4389 Say l Kanun 5411 Say l Bankac l k Kanunu 5411 Say l Kanun 6183 Say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun 6183 Say l Kanun 6762 Say l Türk Ticaret Kanunu TTK Amerika Birleflik Devletleri ABD Akmaya Sanayi A.fi. Akmaya Sanayi Aks Radyo ve Yay nc l k Sanayi ve Ticaret A.fi. Aks Radyo Aks Televizyon Reklamc l k ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.fi. Aks Televizyon Aksoy Yay nc l k Sanayi ve Ticaret A.fi. Aksoy Yay nc l k Alo Show letiflim Sanayi ve Ticaret A.fi. Alo Show Amasya Tekstil Sanayi A.fi. Amasya Tekstil Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri A.fi. Anadolu Radyo Anet letiflim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Anet letiflim Apaz letiflim Sistemleri ve Bilgi Hizmetleri Da t m ve Ticaret A.fi. Apaz letiflim Atlas Finansal Kiralama A.fi. Atlas Leasing Atlas Yay nc l k Yap mc l k ve Reklamc l k A.fi. Atlas Yay nc l k Avor nflaat G da Tekstil Kimya Sanayi ve Ticaret A.fi. Avor nflaat Avpet Avrupa Petrol Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi Avpet Avrupa Petrol Avrupa ve Amerika Holding A.fi. Avrupa Amerika Holding Bank Kapital T.A.fi. Bank Kapital Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK Bankalar Yeminli Murak plar BYM Bankalararas Kart Merkezi A.fi. Bankalararas Kart Merkezi Banque Internationale De Commerce Paris Banque Internationale De Commerce Bat Denizcilik flletmesi A.fi. Bat Denizcilik Bay nd rbank A.fi. Bay nd rbank Birleflik Fon Bankas A.fi. BFB Canka nflaat Turizm Bas m Yay nc l k ve Ticaret Limited fiirketi Canka nflaat Cine Müzik Yay nc l k Yap mc l k ve Reklamc l k A.fi. Cine Müzik Yay nc l k Cinebefl Filmcilik ve Yap mc l k A.fi. Cinebefl Filmcilik Cinedigital letiflim Hizmetleri Ticaret A.fi. Cinedigital 14 KISALTMALAR D Z N

15 CJSC ktisat Bank (Moscow) Çaba Çanakkale Bal kesir Enerji Da t m ve Ticaret A.fi. Çukurova Çelik Endüstrisi A.fi. Çukurova Holding A.fi. Data Sigorta Arac l k Hizmetleri Limited fiirketi Demir Kart Hizmetleri A.fi. Demirbank T.A.fi. Desa Otak Mühendislik ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.fi. Devlet ç Borçlanma Senetleri Direknet letiflim Sat fl ve Pazarlama A.fi., Do ufl Çelik C vata Sanayi A.fi. Edatur Turizm A.fi. Edayat Yatç l k A.fi. Ege Demir Çelik ve Denizcilik Tafl mac l k Sanayi ve Ticaret A.fi. Egebank A.fi. Egelim Ege Liman flletmeleri ve Nakliyecilik A.fi. Eksen Yay nc l k Da t m Pazarlama D fl Ticaret A.fi. Elektrobak r Bak r Al m Sanayi A.fi. Em-Bo Emaye ve Boyal Eflya Sanayi ve Ticaret A.fi. Emek Hayat Sigorta A.fi. Emek Hayat Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. Entel Enerji Telekomünikasyon nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Erdem Radyo Televizyon Yay nc l k ve Reklamc l k A.fi. Ergür Kablo ve Bak r Sanayi A.fi. Ernur Elektrik Ticaret ve Sanayi A.fi. Erol Kerim Aksoy Kültür E itim ve Sa l k Vakf Eskiflehir Bankas T.A.fi. Etibank A.fi. Etibank Menkul De erler A.fi. Euro Film Limited Facto Finans Alacak Al m A.fi. Gala Televizyon Filmcilik ve Yap mc l k A.fi. Genel Denizcilik Nakliyat A.fi. Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.fi. FK D fl Ticaret Limited fiirketi ktisat Bankas T.A.fi. ktisat Bank Moscow Çaba Enerji Çukurova Çelik Çukurova Holding Data Sigorta Demir Kart Demirbank Desa Otak Mühendislik D BS Direknet letiflim Do ufl Çelik Edatur Edayat Ege Demir Çelik Egebank Egelim Eksen Yay nc l k Elektrobak r Em-Bo Emaye Emek Hayat Emek Sigorta Arac l k Hizmetleri Entel Enerji Erdem Radyo Televizyon Ergür Kablo Ernur Elektrik Erol Aksoy Vakf Esbank Etibank Eti Menkul Euro Film Facto Finans Gala Televizyon Genel Denizcilik Hidrojen Peroksit Sanayi FK D fl Ticaret ktisat Bankas /Banka KT SAT BANKASI 15

16 ktisat Finansal Kiralama A.fi. ktisat Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. ktisat Portföy Yönetimi A.fi. ktisat Yat r m Menkul De erler A.fi. MKB Takas ve Saklama Bankas A.fi. Infoplus Elektronik Ticaret ve Yay nc l k Servisleri A.fi. nteraktif Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.fi. Intercorp Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi. peks plik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi. stanbul Menkul K ymetler Borsas K Finansal Kiralama A.fi. Kablonet letiflim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Kablotel nteraktif letiflim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Kidnet Elektronik Ticaret ve Yay nc l k Servisleri A.fi. Kutyay Özel Radyo Televizyon Yay nc l k A.fi. Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti MBI Bask Öncesi Sanayi ve Ticaret A.fi. Medya Holding A.fi. Medya letiflim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.fi. MGS Marmara D fl Ticaret A.fi. MSM Mali Sistemler Müflavirlik A.fi. Multicanal Pazarlama Da t m ve Ticaret A.fi. Multimedya Bas m Yay nc l k ve Ticaret A.fi. Multinet Sat fl Pazarlama ve Müflteri Hizmetleri A.fi. Nergis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi. NSP Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi. Ompafl Otomotiv Mamulleri Pazarlama A.fi. Orbit Trade and Consulting Limited (Malta) Öner Radyo ve Televizyon Yay nc l Sanayi ve Ticaret A.fi. Pamukbank T.A.fi. Pasaj Elektronik Pazarlama ve Tan t m Hizmetleri A.fi. P nar Deniz A.fi. P nar Entegre Et ve Yem Sanayi A.fi. Plato Veri Da t m Hizmetleri A.fi. Polsafl Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. Quadrum International Trade and Finance Limited (Viyana-Avusturya) ktisat Leasing ktisat GYO ktisat Portföy ktisat Yat r m Takasbank Infoplus Elektronik nteraktif Intercorp peks plik MKB K Leasing Kablonet Kablotel nteraktif letiflim Kidnet Elektronik Kutyay Radyo Televizyon KKTC MBI Sanayi Medya Holding Medya letiflim Marmara D fl Ticaret MSM Müflavirlik Multicanal Pazarlama Multimedya Bas m Multinet Nergis Tekstil NSP Tekstil Ompafl Otomotiv Orbit Trade Öner Radyo Televizyon Pamukbank Pasaj Elektronik P nar Deniz P nar Et Plato Veri Da t m Polsafl Sigorta Quadrum Trade 16 KISALTMALAR D Z N

17 Radyo Reklam Organizasyonu Pazarlama Bas m Da t m A.fi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Radyocenter Reklam Paz. Organizasyon Bas m ve Da t m Tic. A.fi. Shovvpa Televizyonla Pazarlama Turizm Otel nflaat ve Ticaret A.fi. Sirena Trade and Consulting Limited (Como- talya) Spor ve Çocuk Televizyon Reklamc l k ve Yap mc l k A.fi. Standart Bank London Limited T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl T.C. Merkez Bankas A.fi. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Tekafl Elektrik Da t m ve Ticaret A.fi. The Park Avenue Bank N.A. Toreks Toros Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi. Toros Birac l k ve Malt Sanayi A.fi. Trade Deposit Bank Off-Shore Limited Trakya Sanayi A.fi. Turk Gulf Merchant Bank EC Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.fi. Ulusal Bank T.A.fi. Uluslararas Moda Yay nc l k A.fi. Universal Yay nc l k Sanayi ve Ticaret A.fi. Uzman Sigorta Arac l k A.fi. Viva Yay nc l k Yap mc l k ve Reklamc l k A.fi. Voyagerclup Turizm letiflim ve Bas m Yay nc l k Reklamc l k Ticaret A.fi. Yasafl Yaflar Boya ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.fi. Yasemin Mensucat Sanayi ve Ticaret A.fi. Yaflar D fl Ticaret A.fi. Yeflim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi. Yurt Ticaret ve Kredi Bankas A.fi. Zepa Tar msal Hayvan ve S nai Üretim ve Pazarlama A.fi. Radyo Reklam Pazarlama RTÜK Radyocenter Reklam Shovvpa Sirena Trade Spor ve Çocuk Televizyon Standart Bank London Hazine TCMB TMSF/Fon Tekafl Elektrik Park Avenue Bank Toros Tekstil Toros Birac l k Trade Deposit Bank Trakya Sanayi Turk Gulf Merchant Bank Türk Tuborg Ulusal Bank Uluslararas Moda Yay nc l k Universal Yay nc l k Uzman Sigorta Viva Yay nc l k Voyager Clup Turizm Yasafl Boya Yasemin Mensucat Yaflar D fl Ticaret Yeflim Tekstil Yurtbank Zepa Tar m KT SAT BANKASI 17

18 fiek LLER D Z N fiekil 1: Fona Devir Öncesi Döneme K sa Bak fl... fiekil 2: ktisat Bankas n n Fona Devir Nedenlerine K sa Bak fl... fiekil 3: Trade Deposit Bank Ortakl k Yap s... fiekil 4: Trade Deposit Bank' n Kurulufl Sermayesinin ktisat Bankas Kaynaklar ndan Sa lanmas... fiekil 5: Off-Shore Mevduatlar ndaki Çekilifllerin ktisat Bankas Kaynaklar ndan Karfl lanmas... fiekil 6: Fona Devir Sonras Döneme K sa Bak fl... fiekil 7: Varl k Çözümlemelerine K sa Bak fl... fiekil 8: Yürütülen Dava ve Takiplere K sa Bak fl fiek LLER D Z N

19 TABLOLAR D Z N Tablo 1: ktisat Bankas Ortakl k Yap s... Tablo 2: Avrupa Amerika Holding Ortakl k Yap s... Tablo 3: Trade Deposit Bank n ktisat Bankas na Devrinin Mali Boyutu... Tablo 4: Erol Aksoy Grubu Firmalar na Aç lan Krediler... Tablo 5: Banka fltiraklerine Aç lan Krediler... Tablo 6: Irak ve Rusya Riskleri... Tablo 7: AKS Grubu Riskleri... Tablo 8: Çukurova Grubu Firmalar Üzerinde Kalan Riskler... Tablo 9: Erol Aksoy Grubundan Di er Alacaklar... Tablo 10: Di er Banka Hâkim Ortak Kredileri... Tablo 11: ade ve Tazmin Tutar n n Da l m... Tablo 12: Özkaynak Yap s... Tablo 13: Devral nan fltirakler... Tablo 14: fltiraklerin Mevcut Durumu... Tablo 15: Sat lan fltirakler... Tablo 16: Tasfiyedeki fltirakler... Tablo 17: Di er Fon Bankalar n n Erol Aksoy Grubundan Alacaklar... Tablo 18: Yönetim ve Denetimleri Devral nan Erol Aksoy Grubu fiirketleri... Tablo 19: Hâkim Ortaklardan Sa lanan Tahsilat... Tablo 20: ktisat Bankas ve Fon Taraf ndan Aç lan Davalar TABLOLAR D Z N 19

20 20

21 G R fi ktisat Bankas özellikle mahalli tüccarlar n kredi gereksinimlerini karfl lamak amac yla 1927 y l nda "Denizli ktisat Bankas " ad yla kurulmufltur y llar nda Ergür Kablo, Bankan n sermayesinin yüzde 90 na sahip olmufltur y l nda ise Erol Aksoy ve ailesine sat lan Bankan n unvan ktisat Bankas Türk Anonim fiirketi olarak tescil ettirilmifltir y l nda yaflanan ekonomik kriz sonucu kaynak bulmakta zorlanan Banka, likidite krizine girmifl ve döviz kurlar nda yaflanan art fl büyük boyutlarda kambiyo zararlar na neden olmufltur. Krizin etkilerinin yan s ra grup firmalar na do rudan ve dolayl kulland r lan krediler nedeniyle aktifi donuklaflan Banka, 2 May s 1995 y l nda yak n izlemeye al nm flt r. lerleyen süreçte yaflanan olumlu geliflmeler dikkate al narak ve istenilen talimatlar n yerine getirilmesi flart yla Banka, 20 fiubat 1997 tarihinde yak n izlemeden ç kar lm flt r. Ancak, istenilen flartlar n yerine getirilmemesi ve mali bünyedeki bozulman n devam etmesi nedeniyle 28 Kas m 2000 tarihinde tekrar yak n izlemeye al nm flt r. Mali bünyesindeki olumsuzluklar n giderek artmas ve taahhütlerini karfl layamayacak boyutlara ulaflmas, mevduat sahiplerinin haklar n ve mali sistemin güven ve istikrar n tehlikeye düflürmesi sebepleriyle Banka, 15 Mart 2001 tarihinde Fona devredilmifltir. Hâkim ortak istismar, Bankan n önce yak n izleme kapsam na al nmas na ve daha sonra da Fona devredilmesine neden olmufltur. Fona devir sonras Bankan n mali bünyesi rehabilite edilmeye çal fl lm fl, sat fl planlanm fl, ancak sat fl giriflimlerinden sonuç al namay nca, 20 Mart 2002 tarihinde Banka, tüm aktif ve pasifleriyle Bay nd rbank bünyesinde devren birlefltirilmifltir. Böylece, ktisat Bankas n n 75 y ll k geçmifli fiilen ve hukuken sona ermifltir. Fon taraf ndan devral nan ktisat Bankas na ait varl klar, devir ifllemlerinin tamamlanmas n müteakip h zl bir çözümleme sürecine girmifl, bu amaçla, gayrimenkul ve ifltiraklerin sat fl, tahsili gecikmifl alacaklar n ise tahsili ifllemlerine bafllanm flt r. Çözümleme sürecine iliflkin tüm detaylar bu kitapta yer almaktad r. Kitap, befl ana bölümden oluflmaktad r. lk bölümde ktisat Bankas n n Fona devir öncesi dönemi ortaya konulmufl ve devir nedenleri ayr nt l bir flekilde sunulmufltur. kinci bölümde ise Bankan n Fona devri sonras nda al nan önlemler ve yap lan çal flmalar ile bunlar n sonuçlar na yer verilmifltir. Üçüncü bölümde, Fon taraf ndan devral nan varl klar n çözümlemesi ve geri kazan m çal flmalar anlat lm flt r. Dördüncü bölümde çözümlemenin hukuki süreci, yürütülen dava ve takipler detaylar yla sunulmufl olup son bölümde ise genel bir de erlendirme yap lm flt r. KT SAT BANKASI 21

22

23

24 1.1. FONA DEV R ÖNCES DÖNEME KISA BAKIfi ktisat Bankas n n ortakl k yap s ndaki temel de iflimler ile Bankan n 15 Mart 2001 tarihinde temettü hariç ortakl k haklar ile yönetim ve denetiminin Fona devredilmesi sonucunu do uran olaylar kronolojik olarak fiekil 1 de sunulmufltur. fiek L 1: FONA DEV R ÖNCES DÖNEME KISA BAKIfi 24 FONA DEV R ÖNCES DÖNEM

25 1.2. TAR HÇE - DEN ZL KT SAT BANKASI ktisat Bankas Cumhuriyetin ilk y llar nda kurulan di er bankalar gibi mahalli bir banka olarak 1927 y l nda özellikle mahalli tüccarlar n kredi gereksinimlerini karfl lamak amac yla "Denizli ktisat Bankas " ad yla kurulmufltur. Denizli ktisat Bankas, 1974 y l na gelindi inde 5 YTL ödenmifl sermayesi ve 17 personeli bulunan tek flubeli bir bankad r y l ndan itibaren ödenmifl sermaye ve flube adedi sürekli artt r lm fl, 1980 y l na gelindi inde, 100 YTL ödenmifl sermayeye ve 8 flubeye ulafl lm flt r. Banka bu tarihten sonra ulusal çapta hizmet veren bir bankaya dönüfltürülmüfl, bu amaçla unvandan, mahalli bir banka izlenimi veren Denizli ibaresi ç kart lm fl, Ankara, stanbul ve Bursa da yeni flubeler aç larak Banka genel müdürlü ü stanbul a tafl nm flt r y llar nda Türkiye nin dönem itibar yla en büyük flirketlerinden biri olan Ergür Kablo, Bankan n sermayesinin yüzde 90 na sahip olmufltur. Ancak, Ergür Kablo taraf ndan sonradan Erbak r ad n alacak büyük bir entegre tesisin kurulmas giriflimi ve flirketin yaflad mali kriz sonucunda, Banka 1984 y l nda Erol Aksoy ve Çukurova Gruplar na sat lm flt r. Akabinde Bankan n unvan ktisat Bankas Türk Anonim fiirketi olarak tescil ettirilmifltir. Söz konusu süreçte, Erol Aksoy ile Ergür Kablo aras nda yaflan lan hukuki ihtilaflar neticesinde Bankan n sat fl sözleflmesi 1984 y l nda yap lmas na ra men sat fl süreci ancak 1988 y l nda tamamlanabilmifltir y l nda yaflanan ekonomik kriz sonucu kaynak bulmakta zorlanan Banka likidite krizine girmifl ve döviz kurlar nda yaflanan art fl büyük boyutlarda kambiyo zararlar na neden olmufltur. Fona devrin hemen öncesinde hisselerinin tamam na yak n Erol Aksoy Grubuna ait olan Bankan n ödenmifl sermayesi ve bu sermayenin ortaklar aras ndaki da l m Tablo 1 deki gibidir: KT SAT BANKASI 25

26 TABLO 1: KT SAT BANKASI ORTAKLIK YAPISI Bankan n Fona devri öncesi hâkim sermayedar konumunda bulunan Avrupa Amerika Holding in sermayesinin yüzde 99,6 s Erol Aksoy ve ailesine ait bulunmaktad r. TABLO 2: AVRUPA AMER KA HOLD NG ORTAKLIK YAPISI 26 FONA DEV R ÖNCES DÖNEM

27 1.3. KT SAT BANKASI NIN YAKIN ZLEME DÖNEM Banka, özellikle likiditesinin bozulmas ve sermaye yap s n n zay f olmas nedeniyle 2 May s 1995 tarihinde 3182 Say l Kanunun 64. maddesi kapsam nda yak n izlemeye al nm fl, 20 fiubat 1997 tarihinde 64. madde kapsam ndan ç kar lm fl ancak 28 Kas m 2000 tarihinde bu kez 4389 Say l Kanunun 14. maddesi kapsam nda tekrar yak n izlemeye al nm flt r. Afla da bu sürecin ayr nt lar yer almaktad r. BYM taraf ndan 1994 y l nda yap lan incelemelerde; Bankan n özkaynaklar n n yetersiz kald ve ilave kaynak ihtiyac n n önemli boyutlara ulaflt, 1994 y l nda yaflanan ekonomik kriz sonucu kaynak bulmakta zorlanan Bankan n yüksek faiz karfl l temin edilen mevduata yöneldi i, bu y l içerisindeki h zl mevduat çekiliflleri sonucunda Bankan n likidite krizine girdi i, ayr ca Fransa daki ifltiraki Banque Internationale de Commerce e yapm fl oldu u kaynak aktar mlar sonucunda da krizin derinleflti i, 1994 y l nda döviz kurlar ndaki art fl n Banka aleyhine kambiyo zararlar ile sonuçland, Grup firmalar na do rudan ve dolayl yollardan kulland r lan krediler nedeniyle Banka aktif yap s n n donuklaflt, Ayr ca, Grubun yurt d fl ndaki ifltirakleri olan Banque Internationale de Commerce ve Park Avenue Bank arac l yla da Grup flirketlerine dolayl olarak krediler kulland r ld hususlar tespit edilmifltir. Bu çerçevede Banka, 2 May s 1995 tarihinde, özellikle likiditesinin bozulmas ve sermaye yap s n n da zay flamas nedenleriyle, 3182 Say l Kanunun 64. maddesi kapsam na al nm flt r. BYM nin 1996 y l denetimlerinde; Bankan n muhtelif muhabirleri nezdinde yer alan ve asl nda Grup firmalar n n kredilendirilmesinde kullan ld düflünülen depolar n tasfiye edilece i taahhüt edilmesine ra men, herhangi bir de iflimin söz konusu olmamas, KT SAT BANKASI 27

28 Hâkim ortak kredilerinin toplam aktiflere oran n n nispi olarak gerilemifl olmas na karfl l k, donuk nitelik tafl yan Grup risklerinin tasfiyesi yönünde yeterli geliflme kaydedilemedi i hususlar belirtilmifl ve mali bünyede görülen baz olumlu geliflmelere de de inilmifltir. Bu tespitlerden hareketle; hâkim orta a kaynak aktar lmas na son verilmesi, hâkim ortak kredilerinin teminat niteli indeki depolar n tasfiyesi, 30 Haziran 1997 tarihine kadar Erol Aksoy Grubuna do rudan ve dolayl olarak kulland r lan kredilerin asgari yüzde 10 oran nda azalt lmas, yabanc kaynaklar n ortalama vadesinin uzat lmas, sermayenin nakit girifli sa layacak flekilde 1 milyon YTL art r lmas, 1996 y l sonunda oluflacak kâr n bünyede b rak lmas, fon yönetiminde emniyet ve seyyaliyet ilkelerine uyulmas gibi önlemlerin yürürlü e konuldu unun saptanmas halinde ktisat Bankas n n 64. madde kapsam ndan ç kar lmas n n uygun olaca görüflü ifade edilmifltir. Bunun üzerine, yukar da belirtilen önlemlerin yerine getirilmemesi halinde tekrar yak n izleme kapsam na al naca vurgulanarak Banka, Hazine taraf ndan 20 fiubat 1997 tarihinde 3182 Say l Kanunun 64. maddesi kapsam ndan ç kar lm flt r. Yukar da aç kland üzere Hazine, 20 fiubat 1997 tarihinde ktisat Bankas n yak n izleme kapsam ndan ç karm fl ancak 30 Haziran 1997 tarihine kadar Erol Aksoy Grubuna do rudan ve dolayl olarak kulland r lan kredilerin asgari yüzde 10 oran nda azalt lmamas halinde, Bankan n tekrar yak n izleme kapsam na al naca n vurgulam flt r. BYM nin 1997 ve 1998 y llar denetimlerinde ise; Grup risklerinin yüzde 10 oran nda azalt lmas na iliflkin Hazine talimat n n yerine getirilmedi i, Banka aktifinin yaklafl k dörtte birlik k sm n n do rudan ve dolayl olarak Erol Aksoy Grubu firmalar n n finansman gereksinimleri için kulland r ld, Vadeleri uzat larak depo ifllemlerine devam edildi i, 28 FONA DEV R ÖNCES DÖNEM

29 Banka kayna n n, mali bünyesi hakk nda yeterli bilgi bulunmayan KKTC de off-shore faaliyeti gösteren ve ortakl k yap s Erol Aksoy ailesi ve ktisat Bankas çal flanlar ndan oluflan bir banka olan Trade Deposit Bank ta tutulmakta oldu u, 1997 y l sonu itibar yla büyük oranda art fl gösteren aç k pozisyon tutar n n olas ekonomik geliflmeler göz önünde bulundurularak kontrol edilebilir makul bir düzeyde tutulmas gerekti i tespit edilmifl ve Bankan n tekrar 3182 Say l Kanunun 64. maddesi kapsam na al nmas n n uygun olaca belirtilmifltir ve 1998 y llar denetimlerinde ktisat Bankas n n yak n izlemeye al nmas n öneren BYM, 2000 y l denetimlerinde bu önerisini tekrar etmifl; Erol Aksoy Grubu risklerinin afla ya çekilmesi ile özkaynak aç n giderecek ve kâr-zarar dengesini sa layacak önlemlerin bir an önce al nmas konular nda Bankan n uyar lmas gerekti ini, aksi takdirde Bankan n yak n izleme kapsam na al nmas n n yerinde olaca n belirtmifltir. Bankan n likidite ve özkaynak yetersizli i ile ilgili zafiyetlerinin giderilmesi amac yla; Baflta Bankan n ortaklar ndan Avrupa Amerika Holding olmak üzere kulland r lan Grup kredileri ile Çukurova Grubu risklerinin azalt lmas, Fiduciary kredi ve karfl l kl (back to back) kredi biçiminde kredi kulland r lmas uygulamas ile hâkim sermayedar Erol Aksoy olan ABD de mukim Park Avenue Bank n kaynak bulmas na yard mc olma ve kulland rd kredilere arac l k etme uygulamas na en k sa sürede son verilmesi, Temel ifllevi ktisat Bankas üzerinden mevduat toplay p kontrolsüz bir biçimde Avrupa Amerika Holding i finanse etmek ve ktisat Bankas n n baz yasal sorumluluklar n yerine getirmekte yard mc olmak olan Trade Deposit Bank n flube fleklinde örgütlendirilmesi ve tüzel kiflili ine son verilerek varl k ve yükümlülüklerinin ktisat Bankas Malta fiubesi ne devredilmesi, Banka ödenmifl sermayesinin asgari 120 milyon USD ye yükseltilmesi gerekti i bildirilmifltir. Söz konusu önlemlerin yerine getirilmesi için gerekirse karar ço unlu unu sa lamaya yetecek say da üyenin Banka yönetim kuruluna atanmas, bu önlemler al nmaz ise 4389 Say l Kanunun 14. maddesinin 3. ve 4. f kralar kapsam nda Bankan n Fona devredilmesinin gerekti i ifade edilmifltir. KT SAT BANKASI 29

30 Nitekim Banka, Grup risklerinin azalt lamamas, Trade Deposit Bank taki muvazaal ifllemler ve Banka mali bünyesindeki bozulman n devam etmesi nedenleriyle 28 Kas m 2000 tarihinde tekrar yak n izleme kapsam na al nm fl olup 30 Kas m 2000 tarihinde 4389 Say l Kanunun 14/1 maddesi uyar nca ktisat Bankas na bir yönetim kurulu üyesi atanm flt r TRADE DEPOS T BANK IN KT SAT BANKASI NA DEVRED LMES BDDK n n 28 Kas m 2000 tarihli yaz s yla, ktisat Bankas n n 4389 Say l Kanunun 14. maddesinin 2 numaral f kras kapsam na al nd bildirilmifl ve Bankan n mali bünyesinin mümkün olan en k sa süre içinde sa l kl bir yap ya kavuflturulmas için; Hâkim orta a do rudan ya da dolayl olarak yeni kredi kulland r lmamas, Baflta Avrupa Amerika Holding olmak üzere, Grup firmalar üzerindeki risklerin maddi teminatlar ile güvence alt na al nmas ve bu risklerin nakdi tahsilat yap lmak suretiyle tasfiye edilmesi, Tahsilinde sorunlar yaflanan kredilerin, ilgili muhasebe hesaplar na al narak gerekli karfl l klar n ayr lmas ve tahsilatlar n n h zland r lmas yönünde önlemlerin al nmas, Sermaye yeterlili i standart rasyosunun asgari yasal s n r olan yüzde 8 düzeyinde gerçeklefltirilmesi için sermayenin nakden ve muvazaadan ari olarak art r lmas veya sermaye benzeri kredi temin edilmesi veya Bankaya nakit sermaye koyacak yeni ortak bulunmas, fltirak, ba l ortakl k ve ba l menkul k ymet niteli indeki yat r mlar n bir an önce elden ç kar lmas, yeni ifltirak ve ortakl k edinilmemesi, Harcamalar n azalt lmas na yönelik önlemlerin yürürlü e konmas, yeni flube aç lmamas, kârl l ktan uzak bir flekilde faaliyetini sürdüren ve bankac l k ifllem yo unlu u düflük olan flubelerin kapat lmas veya yeniden yap land r lmas, Vergi erteleme veya aç k pozisyon gizlemeye yönelik kaydi nitelikteki ifllemlere son verilmesi, 30 FONA DEV R ÖNCES DÖNEM

31 Trade Deposit Bank n tasfiye edilerek veya flubeye dönüfltürülerek Bankan n gerçek mali bünyesinin ortaya konulmas istenmifltir. ktisat Bankas yönetim kurulu 1 Aral k 2000 tarihinde Trade Deposit Bank la ilgili öneriye dayanarak Trade Deposit Bank n tüm aktif ve pasiflerinin Bankan n Malta fiubesince devral nmas na karar vermifltir. BDDK taraf ndan Bankaya gönderilen 22 Aral k 2000 tarihli yaz da; Banka taraf ndan 28 Kas m 2000 tarihli yaz uyar nca Aral k ay n n ilk haftas içerisinde Trade Deposit Bank n tasfiyesine baflland ve Bankadaki tüm aktif ve pasif hesaplar n Bankan n Malta fiubesi ne aktar ld n n ifade edildi i, asl nda 28 Kas m 2000 tarihli yaz da kastedilenin, Trade Deposit Bank nezdindeki depolar n Bankaya nakit girifli sa layacak flekilde tasfiye edilmesi oldu u, nakit girifli sa lanmadan gerçeklefltirilen kaydi birleflmenin Bankan n mali bünyesine olumlu anlamda bir katk s n n olmayaca n n aç k oldu u, bu itibarla herhangi bir nakit tahsilat yap lmaks z n ayr bir tüzel kiflili i olan Trade Deposit Bank n aktif ve pasif hesaplar n n Banka kay tlar na al nmas n n uygun görülmedi i ifade edilmifltir. Bu durum üzerine Banka, Trade Deposit Bank ile ilgili olarak al nm fl olan karar ve yap lan ifllemlerden geri dönüfl yollar ve imkânlar n n arand n, bu do rultuda hukukçular n verdikleri mütalaalarda, Bankan n Trade Deposit Bank tan devrald aktif ve pasiflerin tekrar Trade Deposit Bank a devrinin hukuken gerçekleflemeyece i yönünde görüfl bildirildi ini, bu nedenle Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu talimat n yerine getirmekte aciz durumda kal nd n ifade etmifltir. Ayr ca, BYM taraf ndan yaz l olarak talep edilmesine karfl n Trade Deposit Bank n devir bilançosu da tevdi edilememifltir. ktisat Bankas na 30 Kas m 2000 tarihinde Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan atanan yönetim kurulu üyesince düzenlenen 18 Ocak 2001 tarihli yaz da; Trade Deposit Bank n devral nmas n n 31 Aral k 2000 tarihli bilançoyu olumsuz etkileyece i ve esasen ayr yasalara ve uygulamalara tâbi iki ayr ülkedeki (KKTC ve Türkiye) bankalar n yaln zca aktif ve pasif kalemlerinin toplamlar n n bir bankan n hesaplar na kayden geçirilmesinin yanl fll n n ortaya konuldu u, nakit girdi sa lanmadan kayden ktisat Bankas n n bilançosuna Trade Deposit Bank n aktif ve pasifi ile devredilmesinin bir çok bak mdan yanl fl oldu u, bu uygulama ile off-shore bankac l yapan Trade Deposit Bank taki mevduat n kaydi bir ifllemle devlet garantisine geçirildi i ve devir tarihi itibar yla sigortaya tabi mevduat miktar n n hiçbir yükümlülük yerine getirilmeden art r ld, Trade Deposit Bank taraf ndan verilen krediler takip edilmeden ve tahsile yeltenilmeden ktisat KT SAT BANKASI 31

32 Bankas n n hesaplar na aktar ld ve bilançonun fiktif olarak büyütüldü ü, nakit koymadan aktif ve pasifi ile devredilen Trade Deposit Bank n varolan yükünün hiçbir takibe u ramadan do rudan ktisat Bankas n n yükü haline dönüfltürüldü ü ifade edilmifltir. Konuyla ilgili olarak görevlendirilen Komisyonun 14 Kas m 2002 tarihli araflt rma raporunda; Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Bankaya gönderdi i 28 Kas m 2000 tarihli yaz da Bankadan al nmas istenen tedbirler s ralanm fl ve; An lan tedbirlerin bir bütün halinde de erlendirildi inde anlam ifade edebilece i, Bu tedbirler aras nda yer alan Trade Deposit Bank n tasfiye edilerek veya flubeye dönüfltürülerek Bankan n gerçek mali bünyesinin netlefltirilmesi maddesinin Banka yönetim kurulunca kötü niyetli olarak yorumland, Bu hususta 4389 Say l Kanunun 18. maddesi uyar nca izin al nmas gerekti i halde izin al nmaks z n bir fiili durum yarat ld, Trade Deposit Bank n, tüm aktif ve pasifleriyle Bankaya devredildi i bilgisinin Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 14 Aral k 2000 tarihli yaz ile iletilmesine ra men, bu devrin esas nda tüm aktif ve pasifleri içermedi i ve yaz da devir ifllemlerinin tamamland ifade edilmesine ra men bu beyan n do ru olmad, Banka Müfettifllerinin devir ifllemlerinin 19 Ocak 2001 tarihine kadar sürdü ünü tespit etti i, Trade Deposit Bank n Bankaya devir ifllemleriyle ilgili kay tlar n yap labilmesi için gerekli olan ve yasal niteli i haiz bulunan kay tlar n gönderilmedi i, kaflesiz ve imzas z olarak gönderilen listelerde sonraki tarihlerde yaz l talimat olmaks z n de ifliklikler yap ld, devir ifllemleri için gerekli olan Trade Deposit Bank n devir bilançosunun ve envanter kayd n n ç kar lmad, bu nedenle devredilen bilanço kalemlerinin Trade Deposit Bank bilançosunun tamam n oluflturup oluflturmad n n saptanamad, Devir ifllemlerine iliflkin prosedürün çok k sa bir süre içinde gerçeklefltirildi i, devre iliflkin Banka yönetim kurulu karar nda Trade Deposit Bank n tüm aktif ve pasifleriyle Banka taraf ndan devral naca hükmü yer almas na ra men devir sözleflmesinde, Trade Deposit Bank n Bankan n Malta fiubesi nce devral naca hükmünün yer almas n n yönetim kurulu karar ile tutars zl k oluflturdu u, 32 FONA DEV R ÖNCES DÖNEM

33 An lan ifllemin Banka mali bünyesine herhangi bir katk s olmayaca gerekçesiyle, gerçeklefltirilmemesi için Bankan n 22 Aral k 2000 tarihinde yaz l olarak uyar ld, BYM taraf ndan Trade Deposit Bank n baz varl klar ve nakit karfl l kl kredileri ile bunlarla ilgili mevduat hesaplar n n devredilmedi inin, bu de erlerin Erol Aksoy Grubunun ifltiraki olan yurt d fl nda kurulu bankalara havale edildi inin tespit edildi i ve sorumlular hakk nda yasal takibat bafllat ld, Trade Deposit Bank devir bilânçosunun BYM ye ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ibraz edilmedi i, bunun da devir iflleminin usulüne uygun yap lmad n n bir göstergesi oldu u tespitlerine yer verilmifltir. Trade Deposit Bank n ktisat Bankas Malta fiubesi ne devrine iliflkin ayr nt l bilgi ve tespitlere ktisat Bankas n n Fona Devredilmesi bölümünde yer verilmifltir KT SAT BANKASI NIN FONA DEVRED LMES Fona Devir Karar Yaflanan tüm bu olumsuz geliflmeler üzerine, 4389 Say l Kanunun 14. maddesinin 3 ve 4 numaral f kralar na istinaden, Mali bünyesindeki olumsuzluklar n giderilmesini teminen yak n izleme kapsam nda al nmas istenen tedbirleri almayan, Kaynaklar n Bankan n emin bir flekilde çal flmas n tehlikeye düflürecek flekilde ortaklar n n oluflturdu u sermaye grubuna aktaran, Zarar özkaynaklar n aflarak yabanc kaynaklara sirayet eden, Mali bünyesindeki zafiyet, taahhütlerini karfl layamayacak boyutlara ulaflan ve faaliyetlerine bu haliyle devam mevduat sahiplerinin haklar n ve mali sistemin güven ve istikrar n tehlikeye düflüren ktisat Bankas n n, temettü hariç ortakl k haklar ile yönetim ve denetimi BDDK n n 15 Mart 2001 tarihli karar yla Fona devredilmifltir. KT SAT BANKASI 33

34 34 FONA DEV R ÖNCES DÖNEM

35 ktisat Bankas n n Fona Devir Nedenleri ktisat Bankas kaynaklar do rudan veya Trade Deposit Bank arac l yla dolayl olarak Grup firmalar na aktar lm flt r. Ayn zamanda yurt içinde ve yurt d fl ndaki bankalarda depo yapmak ve lehlerine kefalet veya garanti vermek gibi her türlü dolanl yöntemle Grup firmalar n n finansman sa lanm flt r. Bu kaynak aktar mlar Bankan n mali yap s n ciddi biçimde bozmufltur. Bu konuyla ilgili olarak talimatlar dikkate al nmam fl ve bu durum ekonomik konjonktürün de etkisiyle Banka mali yap s ndaki zafiyetin giderek artmas na yol açm fl ve tüm bu nedenler Bankan n Fona devredilmesini gerekli k lm flt r. fiek L 2: KT SAT BANKASI NIN FONA DEV R NEDENLER NE KISA BAKIfi KT SAT BANKASI 35

36 Banka, içinde bulundu u likidite s k fl kl sebebiyle 12 Mart 2001 tarihi itibar yla müflterilerinin EFT lerini gerçeklefltirememifl, nakit taleplerini karfl layamaz hale gelmifltir. Bankan n yüksek maliyetli gecelik borçlanmalarla faaliyetlerini devam ettirmeye yönelik çabalar da ilgili tarihlerde yaflanan likidite s k fl kl na ba l güven bunal m yla imkâns z hale gelmifl, Bankan n içinde bulundu u ödeme güçlü ü probleminin di er bankalara da yay lmas riski do mufltur. ktisat Bankas n n Fona devredilmesine neden olan uygulamalar afla da ayr nt l olarak aç klanmaktad r Trade Deposit Bank a Aktar lan Kaynaklar ve Usulsüz Birleflme ktisat Bankas taraf ndan Grup firmalar na kulland r lan kaynaklar Bankan n Fona devrinin en önemli nedenini teflkil etmektedir. Bu durumu daha net aç klayabilmek için, ktisat Bankas ile Trade Deposit Bank aras ndaki iliflkinin irdelenmesi önem arz etmektedir. KKTC de Off-Shore Bankac l k Kanununa göre 1994 y l nda kurulan ve ana hissedarlar Erol Aksoy ve ailesi olan, yönetim kurulu ise ktisat Bankas yöneticilerinden oluflan Trade Deposit Bank n ktisat Bankas na devredilmesi, Banka için bir nevi dönüm noktas olarak nitelendirilebilir. Kurulufl sermayesi 500 bin USD olan Trade Deposit Bank n, ktisat Bankas n n Fona devir tarihi itibar yla 2 milyon USD ye ulaflan sermayesinin ortaklar aras ndaki da l m afla da gösterilmifltir. fiek L 3: TRADE DEPOS T BANK ORTAKLIK YAPISI 36 FONA DEV R ÖNCES DÖNEM

37 Trade Deposit Bank n 500 bin USD tutar ndaki kurulufl sermayesinin tamam ktisat Bankas kaynaklar ndan karfl lanm flt r. fiek L 4: TRADE DEPOS T BANK IN KURULUfi SERMAYES N N KT SAT BANKASI KAYNAKLARINDAN SA LANMASI KT SAT BANKASI 37

38 Banka taraf ndan, Erol Aksoy Grubu firmalar ndan olan Edayat a 27 Aral k 1994 tarihinde kulland r lan toplam 34 bin YTL lik kredi, an lan firma taraf ndan ayn gün, yine Grup firmalar ndan Edatur un ktisat Bankas nezdindeki hesab na havale edilmifltir. Edatur hesaplar ndan da Avrupa Amerika Holding hesab na havale edilen söz konusu tutar karfl l nda 500 bin USD sat larak, ktisat Bankas nezdindeki döviz tevdiat hesab na geçirilmifltir. Bu tutar ayn gün, üçüncü bir flah s arac l yla Avrupa Amerika Holding hesab ndan, lehdar kurulufl aflamas ndaki Trade Deposit Bank olmak üzere, KKTC Merkez Bankas n n TCMB nezdindeki hesab na efektif olarak gönderilmifltir. Trade Deposit Bank n kurulufl sermayesinin ktisat Bankas kaynaklar ndan karfl lanmas, ktisat Bankas ile Trade Deposit Bank aras ndaki organik ba ve yak n iliflkiyi de net olarak ortaya koymaktad r. Öte yandan BYM nin, Trade Deposit Bank n faaliyetlerini ktisat Bankas arac l yla sürdürdü ü, Trade Deposit Bank n mevduat n ktisat Bankas üzerinden toplad ve kredi kulland rd yönünde de tespitleri bulunmaktad r. Ülkemizde 2000 y l n n ilk aylar nda yaflanan ve halk n off-shore bankalara olan güveninin zedelenmesine yol açan geliflmeler sebebiyle di er off-shore bankalarla birlikte Trade Deposit Bank tan da yo un mevduat ç k fl yaflanm flt r. Mevduat çekiliflinin finansman ktisat Bankas taraf ndan Trade Deposit Bank a yap lan depolar ile karfl lanm flt r Say l Kanunun 11. maddesine ayk r l k teflkil eden söz konusu depolar n 30 Haziran 2000 tarihine kadar kapat laca, ktisat Bankas taraf ndan taahhüt edilmifltir. Bu taahhüt do rultusunda Banka taraf ndan Trade Deposit Bank a yap lan plasmanlar n bakiyesi, Trade Deposit Bank n Türkiye den toplad mevduat hacmini art rmas sayesinde 17 May s 2000 tarihinde s f rlanm flt r. Ancak 2000 y l n n Ekim ay nda off-shore bankalara karfl güvensizli in artmas nedeniyle, yeniden Trade Deposit Bank ta hesab olan mudiler paralar n çekmek istemifl ve Trade Deposit Bank n bu talepleri karfl layamamas nedeniyle ktisat Bankas taraf ndan gecelik depolar yap lmak suretiyle off-shore bankas na kaynak aktar lm flt r. 38 FONA DEV R ÖNCES DÖNEM

39 fiek L 5: OFF-SHORE MEVDUATLARINDAK ÇEK L filer N KT SAT BANKASI KAYNAKLARINDAN KARfiILANMASI KT SAT BANKASI 39

40 Erol Aksoy Grubu firmalar na kulland r lan kredilerin donuk hale gelmesi sebebiyle Trade Deposit Bank, mudilerin mevduat çekme taleplerini karfl layamam flt r. Bu aflamada ktisat Bankas Trade Deposit Bank a depolar yaparak bu sorunu gidermeye çal flm flt r. K saca, önce Türkiye den toplanan mevduat ile finanse edilen Erol Aksoy Grubu kredileri, 2 Ekim 2000 tarihinden itibaren ktisat Bankas n n Trade Deposit Bank a yapt plasmanlarla finanse edilir hale gelmifltir. Trade Deposit Bank n mevduat sahipleri a rl kl olarak Türkiye'de yerleflik mudilerden oluflurken, kredi müflterilerinin tamam na yak n n Erol Aksoy Grubu firmalar oluflturmaktad r. Trade Deposit Bank, KKTC de kurulu bir banka olmas na ra men ktisat Bankas üzerinden mevduat toplam flt r. Toplanan bu mevduatlar da Aksoy Grubu firmalar na kredi olarak kulland r lm flt r. ktisat Bankas ile Trade Deposit Bank aras nda yürütülen fiduciary ifllemler nedeniyle, ktisat Bankas n n mali bünyesindeki zafiyet sa l kl bir biçimde de erlendirilememifltir. BDDK taraf ndan Bankaya gönderilen 28 Kas m 2000 tarihli yaz ile fiduciary ifllemlere son verilerek, Bankan n mali durumunun netlefltirilmesi istenmiflse de, bu yaz dan üç gün sonra Banka yönetim kurulu taraf ndan Trade Deposit Bank n ktisat Bankas Malta fiubesi taraf ndan devral nmas na yönelik bir karar al nm flt r. Bu karara istinaden, ktisat Bankas ve Trade Deposit Bank aras nda 4 Aral k 2000 tarihinde sadece üç maddeden oluflan bir sözleflme akdedilmifltir. Sözleflmeye göre ktisat Bankas ; Borçlar Kanununun 179. maddesi uyar nca Trade Deposit Bank a ait toplam mevduat ve krediler ile bunlara ba l alacak ve borçlar Bankan n Malta fiubesi ne devredilmek üzere alm fl ve taraflar sözleflmeye iliflkin hükümlerde Türk hukuk sisteminin geçerli oldu una karar vermifllerdir. Sözleflmede, mevduat ve krediler ile bunlara ba l alacak ve borçlar Bankan n devralaca belirtilmekle birlikte, sözleflme ekinde liste, mizan, envanter, bilanço veya alacak ve borç do uracak ya da ispat arac olabilecek nitelikte belge veya bilgi bulunmamaktad r. Bu durum sözleflmenin suistimale aç k bir flekilde tanzim edildi inin iflareti olarak de erlendirilmifltir. 4 Aral k 2000 tarihinde akdedildi i anlafl lan devir sözleflmesiyle birlikte Trade Deposit Bank a ait kredi, di er aktif, mevduat ve di er pasif kalemler ktisat Bankas kay tlar na aktar lmaya bafllanm flt r. Devir kay tlar ço unlukla 4 Aral k 2000 ve 5 Aral k 2000 tarihlerinde gerçeklefltirilmekle birlikte, Aral k ay boyunca ilave, düzeltme ve devir aç klamalar yla yeni kay tlar tesis edilmifltir. Devir ifllemleri herhangi bir devir bilançosu, mizan veya onayl kredi ve mevduat listeleri 40 FONA DEV R ÖNCES DÖNEM

41 bulunmaks z n, imzas z ve kaflesiz listeler üzerinden ve sözlü direktifler ile gerçeklefltirilmifltir. Bu uygulaman n mevzuata ve bankac l k teamüllerine uygun olmad aç kça görülmektedir. Trade Deposit Bank ile ktisat Bankas aras nda 3 Aral k 2000 tarihine kadar ifltirak iliflkisi bulunmad ndan, her iki bankan n mali tablolar konsolidasyona tabi tutulmamakta dolay s yla bilançolar yabanc para net genel pozisyon ve sermaye yeterlili i rasyolar gibi s n rlamalara da tabi olmamaktad r. Bu nedenle, Grup flirketlerine kulland r lan kredilerin Bankan n mali bünyesinde yaratt tahribat ancak Trade Deposit Bank n Malta fiubesi ne devriyle görülebilmifltir. Trade Deposit Bank n ktisat Bankas n n Malta fiubesi ne devrine iliflkin birden fazla devir listesi bulunmas ve içerdikleri bilgilerin birbirleri ile çeliflir durumda olmas, devirden sonra da düzeltme ad alt nda çok say da kay t yap lmas ve devre iliflkin herhangi bir hukuki belge olmamas sebebiyle devrin mali boyutu tam olarak tespit edilememifltir. Ancak, ba ms z denetim flirketi taraf ndan ortaya ç kar lan bilanço format ndaki tablo ile BYM taraf ndan yap lan incelemeler devrin Banka mali bünyesine etkisini bir ölçüde ortaya koymaktad r. Devre iliflkin belgeler aras nda yer alan ve hukuki bir niteli i bulunmayan 30 Kas m 2000 tarihi itibar yla haz rlanm fl bilanço ve kâr-zarar tablosuna göre, Trade Deposit Bank n aktif büyüklü ü 467 milyon USD, özkaynaklar 9 milyon USD, kasa ve bankalardaki mevcudu 5 milyon USD, menkul de erler cüzdan 47 milyon USD, kredi ve kredi provizyonlar 415 milyon USD ve toplad mevduatlar 437 milyon USD olarak görünmektedir. Bu tutarlardan fiilen, yaln zca kredi ve mevduatlar ile di er baz aktif ve pasif unsurlar ktisat Bankas na devredilmifltir. ktisat Bankas n n 31 Aral k 2000 ve 14 Mart 2001 tarihli ba ms z denetim Raporlar nda, Trade Deposit Bank n devredilmesi sonucu ktisat Bankas n n aktif ve pasif hesaplar nda meydana gelen art fl bilanço format nda haz rlanm fl ve devrin mali portresi ortaya konulmufltur. Buna göre, ktisat Bankas n n 4 Aral k 2000 ile 22 Aral k 2000 tarihleri aras ndaki kay tlar ndan, söz konusu devir iflleminin; 448 milyon USD olan krediler ve muhtelif alacaklar kalemlerini, 251 milyon USD olan mevduat ve gecelik ifllemler kalemleri ile 194 milyon USD lik ktisat Bankas plasmanlar n ve faizlerini içerdi i sonucuna var lm flt r. KT SAT BANKASI 41

42 Devirle birlikte pasifte gelen ktisat Bankas n n Trade Deposit Bank taki depolar, Banka bilançosunun aktifindeki kay tlarla karfl l kl olarak netlefltirilmifltir. Ba ms z denetim flirketi taraf ndan düzenlenen raporlarda mutabakat yap lamayan kredi, mevduat ve bankalar mevcudu bilgilerine yer verilerek s ralanan yirmiden fazla gerekçe nedeniyle Bankan n ilgili dönem mali tablolar hakk nda görüfl beyan edilememifltir. Birleflmeyi incelemekle görevlendirilmifl BYM, ba ms z denetim raporlar ndaki tespitleri ve mutabakats zl klar da içeren inceleme ve de erlendirmeleri sonucunda Trade Deposit Bank n ktisat Bankas na devredilmesinin mali boyutunun 448 milyon USD tutar nda aktif ve 494 milyon USD tutar nda pasif kalemden olufltu u tespitinde bulunmufltur. Aradaki fark olan 46 milyon USD nin aktif karfl l tespit edilememifl olup bu rakam n ktisat Bankas n n 31 Aral k 2000 tarihindeki 1 milyar YTL lik dönem zarar içerisinde oldu u düflünülmektedir. TABLO 3: TRADE DEPOS T BANK IN KT SAT BANKASI NA DEVR N N MAL BOYUTU Trade Deposit Bank aktif ve pasifinin ktisat Bankas na devriyle birlikte, Trade Deposit Bank n aktifinde bulunan ve tahsil kabiliyeti bulunmayan krediler Bankan n aktifine al nm fl, böylelikle Bankan n aktif yap s daha da bozulmufltur. lk etapta devredilen mudi say s n n 178, devredilen mevduat tutar n n 251 milyon USD oldu u anlafl lmakla birlikte, sonradan yap lan ilave ve iptallerle beraber bu rakamlarda da de ifliklikler olmufltur. Devir sürecinde hiç bir yasal belge ve dayanak bulunmaks z n çok say da yurt d fl merkez ve flube hesaplar kullan ld ndan, bu hesaplardan faydalanmak suretiyle ilave mevduatlar yaratabilmek de mümkün hale gelmifltir. BYM taraf ndan yürütülen inceleme ve mutabakat çal flmalar esnas nda; mevcut mevduat müflterilerinin hesaplar na ilave 42 FONA DEV R ÖNCES DÖNEM

43 mevduat devirlerinin gerçeklefltirildi i, bunun yan nda devir listelerinde yer almayan mevduat müflterilerinin hesaplar na da mevduat devri yap ld tespit edilmifltir. Bu flekilde ilave edilen mevduat tutar, 14 milyon USD olarak hesaplanm fl ve devredilen mevduat toplam 265 milyon USD ye ç km flt r. Ayr ca, devir listelerinde yer almakla birlikte, devirden sonra sehven devredildi i iddia edilip iptal edilen ve 7 Aral k 2000 tarihinde Trade Deposit Bank hesaplar na iade edilen mevduatlar da bulunmaktad r. Bu flekilde iade edilen 35 milyon USD tutar nda mevduat da 4 Aral k 2000 tarihli Trade Deposit Bank mevduatlar n n içerisinde yer almaktad r. Tüm bu ifllemler dikkate al nd nda, Trade Deposit Bank tan ktisat Bankas na devredildi i tespit edilebilen mevduatlar toplam 300 milyon USD ye ulaflmaktad r. ktisat Bankas bilançosuna aktar lan 448 milyon USD tutar ndaki aktifin, 412 milyon USD lik k sm AKS Grubu firmalar dahil olmak üzere Erol Aksoy Grubu firmalar na kulland r lan donuk nitelikteki krediler ile bu kredilere iliflkin yapay olarak art r lm fl faiz reeskontlar ndan, bakiye 36 milyon USD lik k sm ise tahsil kabiliyeti bulunmayan Irak ve Rusya risklerinden oluflmaktad r. Trade Deposit Bank tan ktisat Bankas Malta fiubesi ne devredilen toplam 412 milyon USD tutar ndaki kredinin tamam na 31 Aral k 2000 tarihi itibar yla yüzde 100 karfl l k ayr lm flt r. Trade Deposit Bank n ktisat Bankas na devredilmesi sürecinde, Trade Deposit Bank n aktifinde yer alan Do ufl Çelik unvanl firman n kredisi ile yüzde 100 mevduat rehni karfl l nda kulland r lm fl di er krediler ve karfl l nda yer alan mevduat ile söz konusu Bankan n özkaynaklar ndan oluflan yaklafl k 16 milyon USD tutar ndaki varl k ve yükümlülük ise ktisat Bankas yerine Capital Trust Bank a devredilmifltir. Capital Trust Bank, St. Vincent de kurulmufl ve 5 Eylül 2000 tarihinde bankac l k lisans alm flt r. Ad geçen off-shore Bankan n yönetimi, Erol Aksoy, Ahmet Demet ve Frederick Ballantyne den oluflmakta, kurucular aras nda ise yine Erol Aksoy ve Trade Deposit Bank Genel Müdürü Ahmet Demet bulunmaktad r. Trade Deposit Bank n ktisat Bankas na devredilmesi ifllemleri s ras nda, Do ufl Çelik in söz konusu kredisi 4 Aral k 2000 tarihinde ktisat Bankas kay tlar na intikal ettirilmifl, 11 Aral k 2000 tarihinde ise bu kay t iptal edilmifl ve mezkur kredi mebla Capital Trust Bank a aktar lm flt r. ktisat Bankas, Do ufl Çelik kredisi kayd n n iptal edilmesi sonucu aktifinde oluflan dengesizli i gidermek için, Avrupa KT SAT BANKASI 43

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

ADABANK A.. MART ARA DÖNEM. çindekiler

ADABANK A.. MART ARA DÖNEM. çindekiler v ADABANK A.. MART - 2017 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU çindekiler Genel Bilgiler Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Bilgiler Yönetim Kurulu Ba kan n n De erlendirmesi Genel Müdür ün De erlendirmesi 1 1. leti

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. Ödemelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar

BASIN AÇIKLAMASI. Ödemelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan; BASIN AÇIKLAMASI 15.01.2004 T. Đmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki tasarruf mevduatı sahiplerinin belirlenmesinin ardından, ülke ekonomisi ve kamu maliyesi üzerindeki olası

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/İSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/İSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/İSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazırlayanlar: Raf Temizliği

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/17 24/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Setur Servis Turistik (*) 2. Polgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret (**) İhraç Edilecek

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı