ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU"

Transkript

1 ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU Etiler -

2 Ýþbu sözleþme ile kiralayan...bu kira sözleþmesinde tanýmlanan vasýtayý (bu sözleþmede vasýta olarak belirtilecektir.) sözleþmede adý ve adresi geçen kiracýya kiralamýþtýr. Kiracý vasýtayý bu sözleþmede belirtilen koþullara uygun olarak kullanmayý (kiralama süresi, dönüþ istasyonu vs) kira ücretini ödemeyi ve genel satýþ koþullarýný kabul ettiðini beyan ve taahhüt eder. Sözleþmeyi Ýmzalamakla kiracý þahsýna ait ve þahýstan kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiþ olur. Kiracýnýn sözleþme üzerinde beyan ettiði adrese yapýlan tüm bildirimler geçerli sayýlacaktýr. 1. Kiracý, vasýtayý, stepnesini tüm lastiklerini, vasýtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatý ile birlikte teslim aldýðý gibi vasýtanýn kiralandýðý þehirde ve sözleþmede belirtilen adrese, gününde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için kiralayan baþvuracak ve kiralayanýn adresinden yazýlý ve/veya Fax : Gsm : nolu telefondan sözlü onayýný alacaktýr. Onay alýnmaksýzýn yapýlan uzatmalarda Kiralaya'nýn aracý hukuka aykýrý olarak yedinde bulundurduðu taraflarca kabul edilmiþtir. Kiracý kiralayan araç için yol bulma cihazý (navigasyon) bebek koltuðu, kar lastiði vb. Ýlave hizmetler talep ettiði takdirde ilave ücret ödemek zorundadýr. 2. Kiracý söz konusu vasýtayý hem mekanik hemde kaporta açýsýndan saðlam ve iyi durumda teslim aldýðýný, vasýtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadýðýný kabul eder.(kira sözleþmesinde belirtilenler dýþýnda) Kiracý saðlam ve iyi durumda teslim aldýðý araçta, kullaným hatasý nedeni ile ve / veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluþan ve trafik sigortasý kurallarý kapsamýnda, sigorta firmalarýndan talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kiþilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanlarý cezalarý, ilk etapta ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (örneðin, hatalý vites deðiþtirilmesi nedeni ile þanzýman daðýlmasý, uyarý ýþýklarý (gösterge de) yandýðý halde aracýn kullanýlmaya devam edilmesi, aracýn altýnýn vurulmasý suretiyle ortaya çýkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, Alkollü araç kullanma vb.) Kiracýya verilen araçta herhangi surette hasar meydana gelmesi halinde sürücüden 40 USD karþýlýðý hasar takip bedeli alýnacaktýr. 3. Kiracý tarafýndan kullanýlan ve yukarýda belirtilen vasýta, trafik sigortasý þartlarý ile korunmuþtur.kiracý, kendisi 3. þahýslar için kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti saðlamak için, kira sözleþmesinin imza anýnda kendisine sunulan hýrsýzlýk, hasar ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma saðlamak istediði takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrýca ve ek olarak peþinen ödemek suretiyle istifade etmek hakkýna haizdir. Aksi takdirde her türlü idari, cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasýran Kiracýya ait olacaktýr. Ancak kiracý vasýtanýn ya da karoserinin üst kýsýmlarýnda olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal ya da her nesne-tarafýndan oluþan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortasý ve hasar güvencelerini kabul etmiþ olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. Kiracý hasar muafiyet güvencesi (hýrsýzlýk, hasar ve Ferdi Kaza Sigortasý) kabul etmiþ olmasýna raðmen aþaðýda belirtilen koþullarda vasýtanýn zarar görmesi durumunda hasar sorumluluðunu ve buna iliþkin giderleri itiraz etmeksizin karþýlamayý kabul eder. a) Kaza anýnda alkollü ve/veya uyuþturucu etkisi altýnda ise; b) Yasal hýz sýnýrýnýn aþýldýðý durumlarda. (Kaza tespit raporunda kazanýn hýz nedeniyle meydana geldiðinin belirtilmesi), c) Trafik kaza zaptýnýn düzenlenmediðine alkol raporunun alýnmadýðý durumlarda kasýtlý kazarlarda, 1

3 d) Trafik yasalarýna aykýrý vasýta kullanýlmasý halinde. e) Kiracý ve kira sözleþmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dýþýndakilerinin aracý kullanmasý neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda, f) Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði kasko poliçeleri genel þartlarý gereðince kasko bedelinin ödenmediði hallerde ve/veya sigorta þirketlerinin her hangi bir nedenle ödeme yapmadýðý hallerde. 4- Vasýta, aþaðýda aþýklanan þekillerde kullanýlmayacaktýr. a) Açýk veya gizli bir gelir karþýlýðýnda yolcu veya mal taþýnmasýnda. b) Herhangi bir vasýta ya da treyler itmekte veya çekmekte kullanýlamaz. c) Gümrük mevzuatýnda ve diðer kanunlara aykýrý maddelerin taþýnmasýnda veya diðer garyi kanuni iþlerde d) Alkol veya uyuþturucu madde almýþ bir kiþi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafýndan e) Motorlu sporlarda (yarýþ, sürat tayini, ralli saðlamlýk ve hýz denemeleri dahil) f) Vasýtaya zarar verecek þekilde veya yükleme haddini aþacak yük/eþya taþýnmasýnda g) Araçlarýn ve modelini dikkate alarak kiralama amacýna uygun olmayan þeklinde yer ve þartlarda (arazi, daðlýk arazi, kum ve bataklýk, dere yataðý vs. gibi) ve amaçlarý dýþýnda teknik yapýlarýna ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kýsaca olaðan dýþý ve trafik koþullarýna uygun olmayan yol ve þartlarýnda. 5- Vasýtanýn Kullanýmý; a) Vasýtanýn gurubuna göre en az 1,2 veya 3 yýllýk geçerli sürücü belgesine sahip kiracý veya sözleþmede belirtilen ek sürücü tarafýndan kullanýlacaktýr. b) Vasýta, kiracý tarafýndan kira baþlangýcýnda sözleþme üzerine isim/isimleri kaydettirilen, (a) maddesinde tanýmlanan sürücü ile ilgili koþullara uygun þahýslar(sürücü/ek sürücüler) tarafýndan da kullanýlabilir. c) Kiracý, kiralanan vasýtayý kullanma yetkisi tanýdýðý kiþinin, bu kontratýn tüm koþullarýna uymasý tamamen saðlamakla yükümlüdür. Aksi halde doðabilecek tüm sonuçlardan tamamen kiracý sorumludur. 6- Kiracý, kiralayanýn isteði üzerine aþaðýda belirtilenleri kiralayanýn belirlediði þartlarda ödemekle yükümlüdür. a-1- Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayýsý üzerinden hesaplanan kiralama bedelini, a-2- Kiracý, imzasýný atarak kabul ettiði seçenekli maddelerin Hasar Sorumluluk Güvencesi (CDW), Araç hýrsýzlýk güvencesi (TP) Lastik cam far sigortasý (LCF) Ferdi Kaza sigortasý (PAI), Ýhtiyari mali mesuliyet (ÝMM) bedellerini, kiralama sonunda ortaya çýkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan. vergileri, vasýtayý aldýðý yakýt seviyesinde teslim etmemesi durumunda eksik kalan akar yakýt bedelinin % 25'i oranýnda hizmet bedeli ile birlikte belirtilen akaryakýt tutarýný a-3- Kiracý, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk GÜvencesi!ni (CDW) kabul etmediði takdirde sorumlu olduðu miktarý, (kaza tutarýnýn 600TL sýna kadar olan kýsmýný) a-4- Ancak kaza durumunda, kiracýya alkol, uyuþturucu ya da baþka bir nedenden dolayý (yine trafik kaidelerine uyulmamasý durumunda ceza verilmiþse, kazadan dolayý meydana gelen tüm masraflarý tazminatýyla birlikte isteme hakkýný kazanýr. 2

4 a-5- Kiralama baþlangýcýnda kiralamanýn; yaklaþýk tutarýna karþýlýk bir ön provizyon, kiracýnýn kredi kartýndan bloke edilir. Kiracý ön provizyon ile yapýlan kira bedeli, hasar, zararý bedelin tahsilatlarýna itiraz etmeyeceðini peþinen kabul eder. a-6- Kiracý, kiralayanýn isteði üzerine aþaðýda belirtilenleri kiralayanýn belirlediði iartlarda ödemekle yükümlüdür. a-7- Kiracýnýn kirasý altýndaki oto çalýnýrsa, a-8- Araç çalýnmalarýndan genel kasko kurallarý geçerli olup, diðer durumlar sigorta (kasko) kapsamý dahilinde bulunmayan durumlarda kiracý araç bedelini ve diðer zararlarý ödemeyi peþinen kabul eder. a-9- Kiracý araç içinden çalýnan veya aþýrýlan tazmininden sorumlu tutulamaz.kiracý 3.Þahýslara verilen Zorunlu Trafik Sigortasý kapsamý dýþýnda kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür.kiracý,ýmm (Ýhtiyarý Mali Mesuliyet) güvence bedeli pirimini ödemesi halinde kiralanan araç için belirtilen bedel kadar muaftýr. 7- Kiracý ve diðer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içersinde kaza olmasý durumunda kiralayanýn sigorta þirketinin çýkarlarýný korumak için aþaðýdaki önlemleri yerine getirmek zorundadýr. a- Ýlgili kiþilerin ve tanýklarýn isim ve adreslerini almak b- Çift taraflý kazalarda tarafýn, taraflarýn ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadýðý durumlarda, ehliyet no, trafik sigorta poliçeleri numaralarýný, sigorta þirketinin isim vs.., c- Sorumluluðu veya suçu kabullenmemek, d- Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasýtayý terk etmek. e- Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan kaza vukuunda durumunda derhal en yakýn polis görevlilerine ve ilgili mercilere bildirmek f- Kaza bildirimi ve ilgili tutanak ve raporlarý en geç 24 saat içerisinde Miran Rent A Car yetkililerine ulaþtýrmak zorundadýr. 8- Kiralayan, hiçbir þekilde kiracý tarafýndan vasýtada taþýnan ya da býrakýlan herhangi bir malýn kaybýndan ya da hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracý, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayýp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, þikayet ve zarardan ibra eder. 9- Vasýtanýn kiracý tarafýndan kullanýlmadýðý zamanlarda kiracý olasý kaza ya da hýrsýzlýklarý önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasýtanýn kapýlarýný kilitlemekle yükümlüdür. Vasýtanýn çalýnmasý halinde; kiracý, vasýtanýn ruhsatýný ve anahtarýný iade ederek gerekli önlemleri aldýðýný ve ilgili emniyet makamlarýna haber verdiðini kanýtladýðý takdirde sorumluluktan kurtulacak ve (TP) Hýrsýzlýk güvencesinden yararlanacaktýr Þahýslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar tedavi giderleri aracýn zorunlu trafik sigortasý limitleriyle sýnýrlý olup manevi zararlar dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükte kiracýya aittir. 11- Kiralayan vasýtanýn üretimini yapmadýðýndan vasýtanýn ya da paçalarýnýn mekanik ya da imalat hatasý sonucu meydana gelebileceði kayýplarda hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. 12- Kiracý mal ve yolcu taþýdýðý takdirde, taþýnan mala veya yolcuða, gelebilecek hasarlardan kiralayan sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasýra Kiracýya ve / veya sürücüsüne aittir. 13- Kiracý, karayollarý yönetmeliði ve yürürlükteki kanunlara uymak zorundadýr. Vasýtanýn sürücüsü olarak bu yükümlülüklerden habersiz olduðunu iddia edemez. Kiracý karayollarý yönetmeliðine aykýrý davranýþlar sonucu ortaya çýkan cezai mesraflardan sorumludur. Kiralama sonucu ilgili araca kesilen ve kiracý tarafýndan ödenmeyen trafik cezalarýný ceza tutarý kiralayan ulaþtýðý tarihte, yasal 3

5 süre içinde kiralayan ödeyecek ve 20 USD hizmet bedeli eklenerek kiracýdan tahsil edilecektir. 14- Kiracýnýn bu sözleþmenin herhangi bir maddesine uymamasý, özellikle vasýtayý kararlaþtýrýlan tarihte teslim etmemesi halinde kiracý, kiralayana bahsedilen vasýtayý nerede olursa olsun ve ön uyarýya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanýr. Kiracý vasýtanýn kiralayan tarafýndan geri alýnmasý sýrasýnda meydana gelebilecek hasar ve harcamalarý ödemekle yükümlüdür. Kiralayan vasýtanýn geri alýnmasý sýrasýnda vasýtada bulunan nesne veya maddelerin kaybýndan veya hasarlarýndan sorumlu deðildir. 15- Kiracý, ödemeleri kredi kartý, nakit veya voucher ile yapacaktýr. Ayrýca, Cari hesapla çalýþan kiracýlar ödemelerini fatura karþýlýðý belirlenen sürelerde yapacaktýr. a- Kiracý, kira bedelinin ve sözleþme kapsamýndaki diðer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksýzýn fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacaðýný ve fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý (TCMB) avans faizi oranýnýn iki katý tutarýnda temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahüt eder. 16- Kiracý, sözleþme süresi sona ermesine raðmen aracý teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teþkil ettiðini, aracý kira süresi dýþýnda veya kiracýsý dýþýnda kullanýlmasý veya yasalara aykýrý þekilde araç kullanýlmasý halinde, hasar ve sorumluluðu anlamýnda hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceðini bildiðini beyan etmektedir. 17- Kiracý kira bedelini ödememesi durumunda hakkýnda ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunmasý halinde MÝRAN RENT A CAR teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ithiyati tedbir kararý almaya yetkili olduðunu kabul beyan ve taahhüt eder. 18- Yazýlý olmadýðý takdirde bu hüküm ve koþullardaki herhangi bir deðiþiklik ya da ek geçersizdir. 19- Kiracý, kiralayanýn defter kayýtlarýnýn ve belgelerinin geçerli ve yeterli kanuni delil olduðunu peþinen kabul eder. 20- Bu sözleþmeden doðan ihtilaflarýn çözümünde ÝSTANBUL MERKEZ MAHKEMELERÝ VE ÝCRA DAÝRELERÝ YETKÝLÝDÝR. Adý Soyadý Ýmza Adý Soyadý Ýmza Adý Soyadý Ýmza Adý Soyadý Ýmza 4

6 Etiler -

7 Ek-(3) Araç teslim etme tutanaðý ARAÇ ÇIKIÞ ÇIKIÞ KM :... Kültür Mah. Otlukbeli Cad. Suna Sokak No:3/2 Etiler - Beþiktaþ / Ýstanbul Tel: Fax: Gsm : Var / Yok Yakýt Çelik Jant Garanti Belgesi Jant Kapaðý Koltuk Kýlýfý Paspas Ruhsat Stepne Trafik Sigortasý Trafik Seti Yangýn Tüpü Yedek Anahtar Zincir 1/4 1/2 3/4 Full 1/ ARAÇ KAPORTA AÇIKLAMASI Hasar Açýklamalarý TESLÝM ETTÝM TESLÝM ALDIM Ýsim / Ýmza Ýsim / Ýmza

8 Ek-(4) Araç teslim alma tutanaðý ARAÇ DÖNÜÞ DÖNÜÞ KM :... Kültür Mah. Otlukbeli Cad. Suna Sokak No:3/2 Etiler - Beþiktaþ / Ýstanbul Tel: Fax: Gsm : Var / Yok Yakýt Çelik Jant Garanti Belgesi Jant Kapaðý Koltuk Kýlýfý Paspas Ruhsat Stepne Trafik Sigortasý Trafik Seti Yangýn Tüpü Yedek Anahtar Zincir 1/4 1/2 3/4 Full 1/ ARAÇ KAPORTA AÇIKLAMASI Hasar Açýklamalarý TESLÝM ETTÝM TESLÝM ALDIM Ýsim / Ýmza Ýsim / Ýmza

9 Ek-(1) Araç, Kiracý ve ücrete iliþkin bilgiler Fatura adresi SÖZLEÞME NO Ýþ Adresi DÖNÜÞ Tarih ve Saat DÖNÜÞ Yeri Kültür Mah. Otlukbeli Cad. Suna Sokak No:3/2 Etiler - Beþiktaþ / Ýstanbul Tel: Fax: Gsm : Tel : ÇIKIÞ Tarih ve Saat Gün Sayýsý Ev Adresi: ÇIKIÞ Yeri Günlük Kira Ücreti Marka Teslim etme ücreti Tel: Gsm: Model Teslim alma ücreti Ehliyet No. Verildiði Tarih Plaka Þöför ücreti Verildiði Yer Bitiþ Tarihi Ödeme Þekli Nakit Kredi Kartý Çek Benzin ücreti Doðum Yeri Doðum Tarihi Kredi Kart No Pasaport No. Verildiði ülke Verildiði Tarih Provizyon No Ýndirim % Diðer Kullanacak Doðum Tarihi Provizyon Tutar Ara toplam Ehliyet No. Verildiði Tarih Depozito Tutarýý Vergi % Verildiði Yer Bitiþ Tarihi Hazýrlayan Genel Toplam K Ý M L Ý K / E H L Ý Y E T / K R E D Ý K A R T I F O T O K O P Ý S Ý

10 KREDÝ KARTI ÝLE ÖDEME TALÝMAT FORMU Ek-(2) Mail-Order Formu FÝRMA ÜNVANI : KART SAHÝBÝNÝN ADI SOYADI : KART CÝNSÝ : KREDÝ KARTI NO : BANKA ADI : SON KULLANMA TARÝHÝ : Kültür Mah. Otlukbeli Cad. Suna Sokak No:3/2 Etiler - Beþiktaþ / Ýstanbul Tel: Fax: Gsm : VADE 02. VADE 03. VADE ÖDEME TARÝHÝ ÖDEME TUTARI TOPLAM ÖDEME TUTARI :... TOPLAM ÖDEME TUTARI (YAZI ÝLE) :... TARÝH :... /... /... ÝMZA : ÖNEMLÝ NOT : Sayýn Kart Hamili, Lütfen, ödeme formu'nu, aleyhinize çýkabilecek neticeleri önlemek için dikkatli bir þekilde doldurunuz Ýþ bu ödeme talimatýný imzalamýþ olmakla, kredi kartý hesabýnýzdan tahsil konusunda Miran Rant A Car Fevzi BUDAK'a yetki vermiþ oldunuz. Bu nedenle, kredi kartý hesabýnýzý tahsile elveriþli tutmak zorunda olduðunuzu hatýrlamanýzý rica ederiz. Gerektiðinde ibraz için bu formu saklayýnýz. Saygýlarýmýzla,

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMEE NO SÖZLEŞMEE TARİHİ ARAÇ A PLAKA NO ARAÇ KİRALAMA SÖZL LEŞMESİ Yeniköy Mah. Albay Osman Sok.No.14/1 Sarıyer İSTANBUL Tel(0212) 268 00 85 Gsm 0532 556 14 08-0535 621 72 16 0537 513 95 53 1. S

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn

Detaylı

I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir.

I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir. I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir. II. TANIMLAR Bu Sözleşmede geçen aşağıdaki terimler, aşağıda verilen

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÖN KAPAK TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı