TEMSİLCİLER KURULU TEŞKİLATLANMA, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve GÖREVLERİ TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMSİLCİLER KURULU TEŞKİLATLANMA, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve GÖREVLERİ TALİMATI"

Transkript

1 MADDE 1 - AMAÇ TEMSİLCİLER KURULU TEŞKİLATLANMA, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve GÖREVLERİ TALİMATI Bu Talimat; Kurulun teşkilatlanmasını, görev ve yetkileri ile çalışma prensiplerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR Bu talimattaki; a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu nu, b) Kurul: Temsilciler Kurulu nu, c) Temsilci: Görevli olduğu müsabakalarda TFF adına müsabaka organizasyonunu denetleyerek talimatlara uygun işleyişi kontrol eden ve durumu raporla TFF ye bildiren kişiyi, ç) Talimat: Temsilciler Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı nı, d) Sezon: Liglerin ilk resmi müsabakası ile son resmi müsabakasının oynandığı tarihler arasındaki süreyi, ifade eder. MADDE 3 - KURUL UN OLUŞUMU Kurul, TFF Başkanı tarafından bilgi ve tecrübesine güvenilir kişiler arasından tavsiye edilmiş ve TFF Yönetim Kurulu nun onayladığı bir başkan ve altı üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarında bir Başkan Vekili, bir Raportör seçer, gerekli alt komisyonları oluştururlar. MADDE 4 - KURUL UN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ (1) Kurul; temsilcilerle ilgili talimatları uygulamak, TFF tarafından organizasyonu yapılan veya izin verilen tüm müsabakalara Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki çerçevesinde temsilci atamalarını yapmak, bunlarla ilgili raporlar ile belgeleri incelemek, vb. konuları görüşmek üzere toplantılar yapar. (2) Kurul ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların ekseriyeti ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır. (3) Kurul un çalışma esas ve usulleri TFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Talimat ile belirlenir. Kurul un tüm sekretarya hizmetleri TFF tarafından yürütülür. MADDE 5 - KURUL UN GÖREV ve YETKİLERİ Kurul un görev ve yetkileri şunlardır: 1

2 a) Futbolumuzun çağdaş düzeye ulaştırılmasına yönelik olarak, temsilcilik kurumunun UEFA ve FIFA standart ve kriterlerine göre yapılanmasını gerçekleştirmek, buna ilişkin stratejik planı hazırlamak ve uygulamak, b) Kurul un yıllık planını hazırlamak ve bütçesi ile ilgili görüşlerini TFF Yönetim Kurulu nun onayına sunmak, c) Temsilciler Kurulu nun Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı nda gerekecek değişiklik önerilerini TFF Yönetim Kurulu nun onayına sunmak, ç) Tayin yetkisi kendisine ait resmi ve özel tüm müsabakaların temsilci atamalarını İcra Kurulu veya Alt Komisyon aracılığı ile yapmak, d) Temsilci eğitimlerini TFF nin diğer birimleriyle ortaklaşa planlamak ve gerçekleştirmek, e) Temsilci raporlarını ve performanslarını denetlemek, gerekli durumlarda temsilcileri izlemek, f) Her futbol sezonu öncesinde temsilci klasmanlarını belirlemek ve TFF Yönetim Kurulu nun onayına sunmak, g) Hukuki sonuçlar doğurabilecek kararlarını onay için TFF Yönetim Kurulu na sunmak, ğ) Cezayı gerektirecek durumlarda temsilcileri, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu na sevk edilmek üzere TFF Yönetim Kurulu na bildirmek, h) Alt komisyonlar ile gerekebilecek diğer komisyonları kurmak, ı) Gerektiğinde, temsilcilerin sosyal dayanışmalarına katkı amacıyla fon oluşturmak ve bu amaçla Yardımlaşma Sandığı kurulması işlemlerini yürütmek. MADDE 6 - KURUL BAŞKANI NIN GÖREV ve YETKİLERİ Temsilciler Kurulu Başkanı nın görev ve yetkileri şunlardır: a) Kurul toplantılarına başkanlık etmek, b) Kurul adına basına demeç vermek veya bu konuda bir üyeyi görevlendirmek, c) Gerekli gördüğü durumlarda alt komisyonlara başkanlık yapmak ç) Talimatlarda belirtilmiş hususlarda Kurul üyelerine görev vermek. MADDE 7 - KURUL BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV ve YETKİLERİ Kurul Başkan Vekilinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kurul Başkanı nın katılmadığı toplantılara başkanlık yapmak, 2

3 b) Kurul Başkanı nın olmadığı durumlarda 6. Maddede belirtilen görev ve yetkileri üstlenmek. MADDE 8 - KURUL RAPORTÖRÜ NÜN GÖREV VE YETKİLERİ Kurul Raportörü nün görev ve yetkileri şunlardır: a) Kurul Başkanı ile uyumlu hareket ederek toplantı gündemini hazırlamak, b) Toplantılarda alınan kararları tutanağa geçirmek, c) Kararların; alt komisyonlara, temsilcilere ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, ç) Temsilci raporlarını, ilgili talimat hükümlerine göre denetlemek, d) Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını kurula raporlamak. MADDE 9 - İCRA KURULU (1) İcra Kurulu; Kurul Başkanı ve iki üyeden oluşur. Kurul Başkanı, İcra Kurulu na başkanlık eder. (2). İcra Kurulu, Kurul un görev ve yetkilerini haizdir. (3). İcra Kurulu, iki Kurul toplantısı arasında toplanır. (4) İcra Kurulu toplantılarına katılım zorunludur. İcra Kurulu oybirliği ile karar verir ve bu kararlar bir sonraki ilk Kurul toplantısında onaya sunulur. MADDE 10 ALT KOMİSYONLAR (1) Kurul; TFF Yönetim Kurulu nun kendisine verdiği görevleri daha etkin bir şekilde yerine getirebilmek için; Eğitim ile Sosyal İşler ve İletişim Alt Komisyonları nı kurar. (2) Eğitim Alt Komisyonu nun başkan ve üyeleri kurul içinden oluşturulur. (3) Sosyal İşler ve İletişim Alt Komisyonu nun başkan ve üyeleri kurul içinden oluşturulur. (4) Komisyonların çalışma yöntem ve prensiplerini Temsilciler Kurulu belirler, MADDE 11 - TEMSİLCİ İŞLERİ MÜDÜRÜ NÜN GÖREV VE YETKİLERİ (1) İdari olarak TFF Genel Sekreterliği ne bağlı çalışmak. (2) Temsilciler Kurulu ile TFF nin tüm birimleri arasındaki işbirliğini koordine etmek. (3) Temsilciler Kurulu nun sekreterya görevini yürütmek. 3

4 (4) Temsilciler Kurulu nun tüm toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak. (5) Temsilci raporlarının ilgili birimlere intikalini sağlamak. (6) Alt Komisyonlar ve temsilciler ile iletişimi sağlamak. (7) Müdürlüğün idari ve işlevsel tüm işlerini yapmak ve yaptırmak, MADDE 12 - TEMSİLCİ ATAMALARINDA GENEL İLKELER Temsilci atamalarında aşağıdaki prensipler uygulanır; a) TFF tarafından tertiplenen müsabakaların temsilcilerini atamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini Kurul a devredebilir. b) Temsilciler; TFF tarafından düzenlenen tüm müsabakalarda görev verilmesi halinde görev yaparlar. c) Temsilciler Kurulu Başkan ve üyeleri, kurul üyelikleri süresince temsilci denetçisi olarak görev yapabilirler. ç) Kurul üyelerinin görevleri sezon içerisinde sona erdiği takdirde, kendilerine vize işlemlerini tamamlamak kaydıyla, sezon sonuna kadar kurul üyeliğine atanmadan önceki kadrolarında temsilci olarak görev verilebilir. d) Sezon içerisinde kurul üyelikleri sona eren üyelerin, bir sonraki sezon kadrolarını koruyabilmeleri, görev aldıkları kadrolar için açılacak kurslara davet edilmeleri şartına bağlıdır. e) Kurul ca yapılacak temsilci atamaları; Temsilciliğe Giriş, Unvan ve Klasmanlara Ayrılma, Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri Talimatı na uygun olarak gerçekleştirilir. MADDE 13 - UNVAN, KLASMAN ve KADROLAR (1) Temsilcilerin unvan ve klasmanlara ayrılması, ilgili talimatlarda belirtilen kurallara göre yapılır. (2) Temsilcilerle ilgili unvan, klasman tespiti ile kadrolar arası geçişin kural, prensip ve yöntemleri; her sezon öncesinde ve ilgili Talimat ta belirtilen tarihte Kurul tarafından düzenlenir, ilgililere ilan ve tebliğ edilir. Değişiklik yapılmayan talimatlar geçerliliğini sürdürür. Yapılan değişiklik ve düzenlemeler, yeni sezon unvan, klasman ve kadro oluşumlarına uygulanır. MADDE 14 - LİSANS ve VİZELER (1) Temsilci lisansları, istisnai durumlar hariç, her yıl 1-31 Temmuz tarihleri arasında vize edilir. Kurul, TFF talimatlarına uymak kaydıyla bu tarihlerde değişiklik yapabilir. 4

5 Lisanslar yalnızca vize edildikleri sezon için geçerli olup vizesini yaptırmayanlar temsilcilik yapamazlar. Belgelendirilmiş geçerli mazeretler Kurul ca değerlendirilir. (2) Temsilci olarak görev yapabilmek için, TFF Yönetim Kurulu nun belirleyeceği vize bedelini süresi içinde yatırmak zorunludur. MADDE 15 - KURUL UN LİSANS İPTAL TALEBİ Kurul; a) Geçerli mazereti (Raporla belgelenmiş sağlık sorunu, askere alınma, yurt içi-yurt dışı görevlendirme vb.) olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, b) Müsabaka sonuçlarını etkileyecek girişimlerde bulunan, c) Sosyal yaşamı ve davranışları ile TFF yi küçük düşürecek tutum sergileyen, ç) Disiplin Kurulları tarafından bir defada 3 ay, toplamda 6 ay veya daha fazla süre ile cezalandırılan, d) Devletin şahsiyetine karşı islenen suçlar ve organize suçlardan, zimmet, nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı kesin hüküm giyen, temsilcilerin lisanslarının iptalini; TFF den talep edebilir. Bu husustaki kararı TFF Yönetim Kurulu verir. MADDE 16 - DİSİPLİN KURULUNA SEVK NEDENLERİ Temsilciler, aşağıdaki durumlarda Disiplin Kurulu na sevk edilir. a) İlgililere ilan edilen ve iletilen, Kurul kararları ile yazılı talimatlarına uymayanlar, b) Görevlendirildiği müsabakaya geçerli mazeret beyan etmeden gitmeyenler ile görevli oldukları müsabaka ile ilgili raporlarını süresi içinde vermeyenler veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyenler, c) Temsilcilik görevleri dolayısıyla maddi ya da manevi menfaat sağlayanlar, ç) Herhangi bir konu hakkında ek rapor, yazılı savunması veya görüşü istendiği halde süresinde yazılı beyanda bulunmayanlar, d) Yazılı, görsel, işitsel basın ve internet ortamında TFF, Kurul, gözlemcilik, temsilcilik ve hakemlik kurumu ve şahısları ile yaptığı görev hakkında izin almadan görüş beyan edenler, e) Sosyal yaşantısına dikkat etmeyen ve umuma açık yerlerde olay çıkaranlar, 5

6 MADDE 17 - KURUL UN TEŞKİLATLANMASI (1) Kurul un teşkilatlanması EK-1 deki şemaya uygun şekilde gerçekleştirilir. (2) Şemada belirtilen unvan ve görevler bu talimatta veya talimatlarda tanımlanır. MADDE 18 HUZUR HAKKI Kurul Başkan ve Üyelerine TFF Yönetim Kurulunca tespit olunacak miktarda huzur hakkı ödenir. MADDE 19 - TALİMATLARDA YER ALMAYAN HUSUSLAR Talimatlarda yer almayan hususlar hakkında karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. MADDE 20 YÜRÜTME Bu Talimatı TFF yürütür. MADDE 21 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER Bu talimatla, tarihinde yayımlanan Kurul Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri ile İlgili Talimat yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 22 - YÜRÜRLÜK Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 14 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve tarihinde TFF nin resmi web sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 6

7 EK-1: TEMSİLCİLER KURULU TEŞKİLAT ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ İCRA KURULU RAPORTÖR EĞİTİM ALT KOMİSYONU SOSYAL İŞLER VE İLETİŞİM ALT KOMİSYONU 7

TBHF MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI

TBHF MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Talimatın amacı, Buz Hokeyi ve İn Line yarışmalarında görev alacak hakem, hakem gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve Buz

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU GÖZLEMCĐLĐĞE GĐRĐŞ UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI MAYIS

Detaylı

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ Bu Talimat; temsilciliğe başlama, kadro oluşturma, eğitim, kurs, sınav ve vize yenileme

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların

Detaylı

İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ

İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ... 4 FEDERASYON İL TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ... 4 İL

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, Halk Oyunlarının illerde teşkilatlandırılarak yaygınlaştırılmasından ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütülmesinden sorumlu

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI AĞUSTOS 2010 TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ ve ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER.3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KAYNAK KULLANDIRMA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KAYNAK KULLANDIRMA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KAYNAK KULLANDIRMA TALİMATI Temmuz 2009 KAYNAK KULLANDIRMA TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER. 2 MADDE 1 - AMAÇ... 2 MADDE 2 - TANIMLAR.. 2 MADDE 3 - KAYNAK KULLANDIRMA İLKELERİ..

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Talimatın amacı; Masa Tenisi sporunda; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak Masa Tenisi antrenörlerinin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 11435 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6172 Kabul Tarihi : 8/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun Oluşumu ve Seçimi Kurum un işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) adet Üye den oluşan Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı