TulipTurkuaz Bahçeflehir-Ispartakule Yeni TEM otoyol girifli Tel: Faks:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.tulipturkuaz.com TulipTurkuaz Bahçeflehir-Ispartakule Yeni TEM otoyol girifli Tel: 0 212 648 35 35 Faks: 0 212 648 55 85"

Transkript

1 TULIP TURKUAZ TulipTurkuaz Bahçeflehir-Ispartakule Yeni TEM otoyol girifli Tel: Faks: TULIP TURKUAZ

2 TulipTurkuaz ile kazançl ve kaliteli bir hayata geçin. TulipTurkuaz, eflsiz mimariyle kazanc bir arada sunuyor. Al flk n oldu unuz yaflam merkezlerinden farkl olarak, yat r m de eri yüksek ve lüks konutlara, çok uygun koflullarla sahip olman z sa l yor. Böylece size, hemen kazand ran bir kazanç kap s aç yor. flte o kap dan ad m att n z anda sizi bekleyen ayr cal klar: %0'a varan peflinat Sabit ve düflük taksitler 10 y la kadar vade Teslimi garantileyen TOK ifltiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yat r m Ortakl güvencesi Ispartakule'nin yeni ve gözde yerleflim bölgesi olmas Hemen önünde yer alan yeni TEM Bahçeflehir - Ispartakule ç k fl n n sa lad ulafl m kolayl Ünlü mimar Ken Yeang' n Türkiye'deki ilk projesi Projenin 2. bölümü olan TulipTowers rezidans ve al flverifl merkezi sayesinde yat r m n z n yükselen de eri Türkiye'de bir ilk olan bio-iklimsel mimarisiyle çevreye sayg l, enerji tasarrufu sa layan proje ve tüm binalar çevreleyen su kanallar yla sa lad eflsiz do al yaflam Sosyal tesisleri, bak m, güvenlik, özel hizmetleri ve lobileriyle 5 y ld zl hayat

3 nce ayr nt lar, mükemmeli yarat r stanbul da bir Ken Yeang projesi ngiliz Llewelyn Davies Dizayn fiirketi'nin (LDY) orta ve TulipTurkuaz' n dizayn direktörü Ken Yeang, ayn zamanda dünyan n yaflayan en önemli 10 mimar ndan biri. Do al yaflam teknolojiyle birlefltiren bu muhteflem Ken Yeang projesi, 11 blok ve daireden oluflmakta. Konvansiyonel kal p sistemi kullan larak infla edilen TulipTurkuaz, binalar n girifllerinde, cephelerinde ve koridorlar nda karfl laflaca n z benzersiz mimarisi, yeflille esteti i birlefltiren peyzaj ve çevre düzenlemesiyle sizi kendine hayran b rakacak. Orijinal mimari tasar m ve özel konseptiyle yaflama bak fl n z tamamen de ifltirecek. Al fl k oldu unuz lüks konut imkânlar ndan farkl olarak TulipTurkuaz, yepyeni bir yaflam tarz na sahip olman z sa layacak.

4 Bio-iklimsel konsepti ile çevreyi düflünür Türkiye'de bir ilk: Bio-iklimsel mimari... TulipTurkuaz, günefl panelleri ve tam biyolojik ar tma sistemleriyle, enerji ihtiyac n n önemli bir bölümünü kendi karfl l yor. Ayr ca teras ve kat bahçeleriyle do aya olan özleminizi gideriyor. Bloklar aras nda bulunan genifl su kanallar, garajlar bile kapsayan peyzaj düzenlemesi ile hem çevreci yönünü ön plana ç kar yor hem de size do al ve keyifli bir yaflam sunuyor. Böylece cebinizi ve çevrenizi koruyarak, do an n keyfini doyas ya ç karman z sa l yor.

5 Ödeme plan ile bütçenizi düflünür S f ra varan peflinatlar, sabit ödeme... Ev sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmam flt. Üstelik böylesine kaliteli ve lüks bir mimariyle... TulipTurkuaz, yüksek kaliteli bir yaflam ve de eri her geçen gün artacak konutlar, çok uygun ödeme koflullar yla sunuyor. Hiç peflinat ödemeden, 10 y la kadar vadeli, ayl k sabit ve düflük taksitlerle daire sahibi olma imkân sa l yor. Siz de sadece TulipTurkuaz'a özel ödeme paketiyle kolayca ev sahibi olabilir, gelece inizi garanti alt na almaya bugünden bafllayabilirsiniz.

6 Yat r m de eri ile hayat n z de ifltirir Ak ll yat r m Yabanc ortaklar yla Tulip Gayrimenkul Yat r m A.fi., toplam 111 y ll k deneyime sahip... Bu büyük kurulufl, TOK ifltiraki Emlak Konut güvencesiyle de eri sürekli artacak bir yat r m imkân sunuyor. Daire sahibi olmaya karar verdi iniz andan itibaren TOK güvencesini yan n zda hissedece iniz bu dev proje sayesinde birikimleriniz, katlanarak artacak. stanbul'un en önemli yerleflim yerlerinden biri olan Bahçeflehir-Ispartakule'de bulunan TulipTurkuaz, ba lant yollar ve flehir merkezine olan yak nl sayesinde en gözde yat r m yeri... Ayr ca, konut projesinin tüm dünyada bir marka de eri tafl yan ünlü mimar Ken Yeang'a ait olmas sebebiyle daireniz, t pk bir eser niteli i tafl yarak sürekli de er kazanacak. fiimdi gelin, bu ak ll yat r mla hemen kazanmaya bafllay n. TULIP TURKUAZ

7 ED RNE ISPARTAKULE BAHÇEfiEH R ISPARTAKULE TREN STASYONU STANBUL TULIPTURKUAZ SATIfi OF S BAHÇEfiEH R AVCILAR ÇIKIfiI YEN ISPARTAKULE ÇIKIfiI TEM TEM TEM TulipTurkuaz a Yeni Ispartakule TEM Otoyol Ç k fl ndan hemen 300 metre sonra ulaflabilirsiniz. Konumuyla de erine de er katar Baz merkezi noktalara olan uzakl k: Mahmutbey Gifleler : 10 km Atatürk Havaliman : 17 km Bak rköy Sahil : 20 km Taksim : 24 km 5-10 dk TulipTurkuaz a 5-10 dakikal k mesafe Akkoza Ticaret ve Kültür Merkezi Bahçeflehir Bahçeflehir Üniversitesi Bauhaus Had mköy En kârl konum Önü tamamen aç k, kapanmayacak deniz ve göl manzaras yla süslü TulipTurkuaz, stanbul Avrupa Yakas 'n n modern ve tek yeni yerleflim bölgesi Bahçeflehir - Ispartakule giriflinde yer al yor. Yeni TEM Bahçeflehir-Ispartakule kavfla yla tüm yollar TulipTurkuaz'a ç k yor. Bu yol sizi, kavflaktan ç kar ç kmaz evinizin garaj na götürüyor. Bu da, hem oturdu unuz yere kolayca ulaflman z hem de dairenizin yat r m de erinin artmas n sa l yor dk TulipTurkuaz a dakikal k mesafe Ataköy Marina Atatürk Havaliman Avc lar Deniz Otobüsü skelesi Bak rköy Deniz Otobüsü skelesi Bas n Ekspres Yolu Beylikdüzü Ç nar Otel Hazerfan Havaalan Holiday Inn stanbul Üniversitesi Avc lar Yerleflkesi stoç Kaya Ramada Otel Kuyumcu Kent Marriott Hotel Polat Renaissance Hotel Tüyap dk TulipTurkuaz a dakikal k mesafe Bayrampafla Büyükdere Caddesi Levent Maslak

8 Yaflanacak bir yat r m Do a ve konfor iç içe ki ayr parsel üzerinde toplam m 2 'lik bir arazi üzerine kurulan TulipTurkuaz, su ö esinin a rl kta oldu u ve peyzaj Ken Yeang taraf ndan yap lacak yemyeflil bir alanda bulunuyor. TulipTurkuaz size, sosyal tesisi, özel peyzaja sahip kapal ve aç k otoparklar, trafi e kapal genifl bahçeleriyle farkl imkânlar bir arada sunuyor. Ayn zamanda projenin 2. bölümü olan ve tüm ihtiyaçlar n za cevap verecek flekilde düflünülmüfl al flverifl merkezi ve modern yaflam n simgesi rezidans projesi Tulip Towers ile size benzersiz bir yaflam alan sa l yor. Ayr ca araban zdan indi iniz anda, garajdan binan n za giden direkt geçifllerle de sizi hemen evinize kavuflturuyor. Birbirinin önünü kesmeyen yerleflim plan yla eflsiz mimarinin, yemyeflil manzaran n ve bahçelerin keyfini doyas ya yaflam n z sa l yor. Do al güzellikleri flehirden uzaklaflman za gerek kalmadan, yaflad n z yere getiren TulipTurkaz, sizi do ayla iç içe bir hayata davet ediyor.

9 Farkl daire seçenekleriyle ihtiyaçlar n z düflünür Daire Özellikleri Daire seçiminde, büyüklü ünden, çevrenize bakt n zda görmek istedi iniz manzaraya kadar tüm ayr nt lar çok önemli. flte bu yüzden TulipTurkuaz'da daireler, farkl zevkler ve ihtiyaçlar gözönünde bulundurularak tasarland. TulipTurkuaz'a özel konvansiyonel inflaat sistemi ile imal edilen 15, 16 ve 17 katl bloklarda, 58 m 2 ile 219 m 2 aras nda de iflen ve büyüklüklerine göre 23 farkl alternatife sahip daireler, size istedi iniz yaflam alan n belirleme imkân veriyor. Modern banyolar ve ankastre ürünlerle tasarlanm fl mutfaklar sayesinde, teknoloji ve esteti i evinizin her yerine tafl yarak, kullan fll ve fl k mekânlar sunuyor. Sa lad 24 ay malzeme ve uygulama garantisiyle, en ufak bir sorunda yan n zda oluyor. K sacas TulipTurkuaz sakinleri, burada ev sahibi olman n ayr cal n ilk günden itibaren hissetmeye bafll yor.

10 Sosyal imkânlar yla keyfinizi düflünür 5 y ld zl hayat Özel lobi, resepsiyon ve koridor dizayn ile TulipTurkuaz'da sizi 5 y ld zl bir hayat bekliyor. Bu keyifli ortamda, yar olimpik ölçülerde, üstü aç l p kapanabilen ve dört mevsim faydalanabilece iniz yüzme havuzu, fitness center, sauna, jakuzi, pub, etkinlik odalar, yürüyüfl, koflu ve bisiklet parkuru, dinlenme-sohbet köfleleri, çocuklar n z n güvenle ve diledi ince oynayabilece i oyun alanlar ile onlar gönül rahatl yla teslim edebilece iniz çocuk bak m hizmetleri yer al yor. Ayr ca TulipTurkuaz'da bulunan buz pisti sayesinde y l n her günü buz pateni keyfi yaflayabilirsiniz. Siz e lenceli anlar n tad n ç kar rken, 24 saat görevde olan servis ve bak m ekibi sayesinde, "housekeeping" hizmeti ayr cal ndan yararlanabilirsiniz. Üstelik bu benzersiz imkânlara sahip olman z için üyelik sistemine gerek yok, yani burada yaflaman z yeterli.

11 Güvenlik önlemleriyle huzurunuzu düflünür Güvendesiniz TulipTurkuaz, size huzurlu ve güvenli bir yaflam n kap lar n aç yor. Sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebilmeniz için TulipTurkuaz'da 24 saat güvenlik sa lan yor. Ayr ca her daireye ba l olan Intercom, güvenlik görevlisine diledi iniz an ulaflma imkân veriyor. Depreme dayan kl yap lar, gelifltirilmifl deprem sensörü, her türlü ihtimal gözününde bulundurularak ortak alanlara yerlefltirilen duman dedektörü, yang n merdivenlerinde uygulanan bas nç sistemi, yang n an nda hizmet verebilecek yang n asansörü ve güvenli iniz için 24 saat görev bafl nda olan e itimli güvenlik personeli ile TulipTurkuaz, sizi tüm endiflelerden uzaklaflt r p, huzurlu bir yaflamla buluflturuyor.

12 Ve TulipTowers ile kazanmaya devam edin. Projenin 2. Bölümü olan TulipTowers, her biri 26 katl 2 kule rezidans, al flverifl merkezi, sinema salonlar, e lence alanlar, health club, SPA ve butik ma azalardan oluflmakta. Bu modern yap hem yaflam kalitenizi hem de yat r m n z n de erini yükseltecek, lüksü hayat n zda yeniden konumland racak. TULIPTURKUAZ CALL CENTER TULIPTOWERS

Hayallerin yaşam alanı

Hayallerin yaşam alanı Hayallerin yaşam alanı Huzur, güven ve konforun kollarında her gün aşık olmak hayata yeniden... İstediğin an yudum yudum dostluğu paylaşmak bir fincan kahvede, istediğinde rüzgarın müziğini dinleyip, yapraklarla

Detaylı

West Blocks Hayattan Keyif Alanlar Ça r yor... Avrupa yakasının en hızlı geliflen bölgesinde, hem flehir yaflam n n tüm canl l n bar nd ran, hem de

West Blocks Hayattan Keyif Alanlar Ça r yor... Avrupa yakasının en hızlı geliflen bölgesinde, hem flehir yaflam n n tüm canl l n bar nd ran, hem de West Blocks Hayattan Keyif Alanlar Ça r yor... Avrupa yakasının en hızlı geliflen bölgesinde, hem flehir yaflam n n tüm canl l n bar nd ran, hem de hep özlemini çekti iniz yal nl k ve huzuru, eflsiz deniz

Detaylı

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ LEVENT YÖNÜ fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ 2 konum Istanbloom: stanbul un enerjisi yeflilin dinginli i Zincirlikuyu da 14.760m 2 arsa üzerinde yükselen yepyeni bir konut, ofis ve yaflam merkezi:

Detaylı

KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK

KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK stanbul da efli görülmemifl bir ifl ve yaflam merkezi... fiehir merkezlerinin göz ardı edilen yeflil ve sosyal

Detaylı

konutla büyüyor Beylikdüzü ve Mimarsinan

konutla büyüyor Beylikdüzü ve Mimarsinan 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 2 kapak konusu Özge Ertin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Değerleme Uzman Beylikdüzü ve Mimarsinan konutla büyüyor üyükçekmece, stanbul'un do usunda Avrupa Beylikdüzü

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Dikey Yaflam Yatay Geçit

Dikey Yaflam Yatay Geçit Dikey Yaflam Yatay Geçit ZM R N KÜLTÜR, SANAT, E LENCE VE ALIfiVER fi MERKEZ OLAN ALSANCAK TA NfiA ED LEN THE PORT RESIDENCE, KULLANICILARINA KIBRIS fieh TLER CADDES N N CANLILI INI ZEM N KATINDA DA SÜRDÜREN

Detaylı

Güvenli tüneller. ne deli inde güvenlik. Her yerde göz var!

Güvenli tüneller. ne deli inde güvenlik. Her yerde göz var! Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2009 www.siemens.com.tr ne deli inde güvenlik Siemens tasar mdan iflletmeye, anahtar teslim tünel projelerine imza at yor. Her yerde

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir.

Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir. Binlerce y ll k tarihin, do an n eflsiz güzelliklerine kar flt, 4 mevsimin ve farkl iklimlerin bir arada yafland, her kültürden insan n dostlukla kaynaflt ülke; Türkiye Tatile ç kmak için kap dan att n

Detaylı

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ICINDEKILER_syf.qxd

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Pratik ve dayan kl acil konutlar

Pratik ve dayan kl acil konutlar YIL: 3 EYLÜL / ARALIK SAYI: 6 Pratik ve dayan kl acil konutlar Ataköy Konaklar Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve

Detaylı

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz...

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... MART-N SAN-MAYIS 2010 SAYI 20 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR SAYI 20 MART-N SAN-MAYIS 2010 Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... stikbal, Bellona ve

Detaylı

2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas

2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas Ocak-fiubat-Mart 2009 Say :09 2009 da al flverifl beklentileri 2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas Smart Kiosk un Genel Müdürü Yusuf Özçoban anlatt : Kiosk ta ödemenin dayan lmaz avantaj Yemeksepeti.com

Detaylı

nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek

nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek 2008'in ilk günlerini yaflarken nflaat Sektörü'nün geçti imiz y llarda yaratt de erleri sizlerle paylaflmak isterim. Öncelikle olumlu gözüken sektörel tabloyu ayr nt

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Yenilikçi havalimanlar

Yenilikçi havalimanlar Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2008 www.siemens.com.tr Yenilikçi havalimanlar Yeni teknolojilerle donat lan havalimanlar, konforu ve güvenli i birlefltiriyor. Güvenli

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Laminat parke yer döflemesi. Panel radyatörler

Laminat parke yer döflemesi. Panel radyatörler Gebze de Yaflam De ifliyor! Gürbüz nflaat Gebze de sizi yepyeni, seçkin bir yaflam alan na davet ediyor. Yükselen ve de eri her geçen gün artan Gebze'de standartlar ve yeni çehreyi art k KÖRFEZ EVLER belirliyor.

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88

Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88 Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88 www.tarikaydin.com.tr info@tarikaydin.com.tr Herşey yeniden

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr Setur Selected Hotels www.setur.com.tr Setur un Ayrıcalıklar Dünyasına Hoşgeldiniz De erli Dostlar m z, Ülkemizin cennet bölgelerinden özenle seçti imiz tesislerin yer ald Selected Hotels broflürümüzü,

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı