ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3230 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VE HATIRLADIKLARIM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3230 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VE HATIRLADIKLARIM."

Transkript

1 'Göç Yasasý' yarýn mecliste... Kamu görevlilerinin maaþ ve ücretleri ivedilikle kýsýlýyor. Neden ivedilikle? Ankara'dan uyarý var çünkü hükümete... Bu yasa geçmezse ay baþý para yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3230 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YALNIZ ÝÞGALCÝYE DEÐÝL MAFYAYA DA TESLÝM l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Türk þiiri en yaþlý þairini yitirdi; þiirin "aðýr iþçisi"ni, o "soðuk demirci"yi... Faize Özdemirciler BÝR HAPÝSANE VE HATIRLADIKLARIM Ali Osman HAMAMIN NAMUSUNU KURTARAN GAZETECÝLERDÝR Erdoðan Baybars OKSANA RANTSEVA'NIN HÝKAYESÝ Elvan Levent Kurtlar vadisinde rötarlý ifþaatlar Eski Maliye Bakaný Ahmet Uzun un Green Zodiac casinosuna verilen iznin karþýlýðý olarak 200 bin Euro rüþvet alýp almadýðý ile ilgili baþlatýlan polis soruþturmasýnda yeni geliþmeler... Parayý GÖREYÝM SÝZÝ BE ASLANLAR Mehmet Levent Trilyonluk sigara kaçakçýlýðý n Ülkemizdeki en yaðlý rant kapýlarýndan biri olan sigara kaçakçýlýðý konusunda önemli bilgilere ulaþtýk... n Bu kaçakçýlýðýn baþýný çeken ve çevresinde doktor olarak anýlan kiþi polis tarafýndan izlemeye alýndý... n 3. sayfada Ben verdim Green Zodiac casinosunun yabancý iþletmecileri ile Pia Bella Hotel sahipleri arasýnda 200 bin Euro nun izin için bakana verilmesi konusunda anlaþmaya varýldý. Ancak casino iþletmecileri bu parayý bir aracý ile bakana ilettiler. Aracý polise verdiði ifadede, Bu parayý ona ben verdim dedi... n Yine polise verilen ifadede, 200 bin Euro nun Ahmet Uzun a 500 er Euro luk banknotlar halinde nakit olarak Gönyeli çemberi yakýnýndaki Cumhuriyet Parký nda teslim edildiði belirtildi... n Rüþvetle ilgili iddialar CTP çevrelerinde çok yarattý... CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, dün telefonla aracý nýn babasýný arayarak bu konuda yargýya baþvuracaklarýný ve kendilerini dava edeceklerini söyledi... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Polis ve yargýnýn dayanýlmaz hafifliði Bakýn mafiozlar nasýl korunur n Ülkemizde herkesi ölümle tehdit eden ve her istediklerini yapabileceklerini düþünen çetecilerin polis ve yargýda nasýl korunduðunu Ayhan Kaymak yaþayarak öðrendi ve sizin için yazdý... n Yargýç Bertan Özerdað, ölesiye dövülerek komaya sokulan Turhan Kaymak ý odasýna çaðýrarak davayý geri çekmesini söyler ve baban aleyhinde de bir polis davasý var, ona göre düþün diye uyarýr... n Maðusa Polis Müdürü Erdal Emanet, maðdurlarý koruyacaðýna çetecilere maðdur kiþiler olarak davranmayý tercih etti... n Ayhan KAYMAK yazdý, 6. sayfada Gazetemizle birlikte... Göç yasasý Ankara ivedilikle geçirin dedi... n 3. sayfada

2 35 YAÞINDA ANÝDEN ÖLDÜ Girne'deki evinde rahatsýzlanarak Lefkoþa Devlet Hastanesi Acil servisine kaldýrýlan 35 yaþýndaki Mustafa Karataþ kurtarýlamadý. Polis bültenine göre, önceki sabah meydana gelen ölümün ardýndan bugün yapýlan otopside ölüm nedeninin belirlenmesi için doku örnekleri alýndý. YASAL LÝMÝT ÜSTÜNDE PARAYLA YAKALANDI Ercan Devlet Havaalaný'ndan yasal limit üzerinde parayla çýkýþ yapmaya çalýþan H.Ü (E-45) yakalandý. Paraya el konurken, ilgili kiþi hakkýnda da yasal iþlem yapýldý. Polis bültenine göre, H.Ü'nün üzerinde 11 bin TL ve 14 bin dolar nakit para bulundu. Yasalar uyarýnca, 10 bin Euro veya muadilinden fazla nakit parayý yurt dýþýna çýkarmak yasak. EROÐLU ALMANYA'YA GÝDÝYOR Derviþ Eroðlu, Dýþiþleri Bakaný Guido Westerwelle ile görüþmek üzere bugün Almanya'ya gidecek. Eroðlu, Almanya Dýþiþleri Bakaný Westerwelle ile salý günü saat 10.00'da Berlin'de bir araya gelecek. Eroðlu, Berlin'de ayrýca bazý parlamenterler ve çeþitli sivil toplum kuruluþlarý ile de temaslarda bulunacak. Çarþamba günü yurda dönmesi beklenen Derviþ Eroðlu'na Berlin temaslarý sýrasýnda Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Baþbakanlýk Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Erhan Erçin ve III. Sekreter Güneþ Onar eþlik edecek. MURAT AKINER ANILACAK Kýbrýs Türk halkýnýn var oluþ savaþýmý sürecinde 1950'li ve 1960'lý yýllarda hizmet vermiþ kiþilerden olan Murat Akýner kendi köyü Balalan'da bugün düzenlenecek törenle anýlacak. Murat Akýner için kendi doðduðu Balalan köyü camiinde saat 12.00'de anma töreni düzenlenecek ve kendi doðduðu ve yeniden tasarlanarak "anýt" durumuna getirilmiþ evin açýlýþý Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ tarafýndan yapýlacak. Murat Akýner'in ailesi tarafýndan yapýlan açýklamada, düzenlenecek törenin ayný zamanda "onun yaþamýný kutlama ve mesaj verme" niteliðinde olacaðý belirtildi. ÝSKELE MUHTARLAR DERNEÐÝ BAÞKANI RAÝF KÝMSESÝZLER Ýskele ilçesi Muhtarlar Derneði'nin Olaðan Genel Kurulu dün Ýskele Belediye binasýnda gerçekleþtirildi. Genel Kurulda Baþkanlýða Raif Kimsesizler seçildi. Yapýlan seçimde yeni yönetim kurulu þöyle oluþtu: Raif Kimsesizler (Baþkan), Esat Nurçin (Asbaþkan), Selim Çetin (Sekreter), Habib Þahan, Selahattin Avþar, Yaþar Demir, Selim Çetin (faal üyeler). RUMLAR HALA TL ÝLE EURO'YU AYIRT EDEMÝYOR KKTC'yi ziyaret eden Rumlarýn, özellikle Baflýlarýn, 1 Türk Lirasý ile 2 Euro'yu ayýrt edemedikleri belirtildi. Fileleftheros gazetesi, KKTC'yi ziyaret eden Baflý Rumlarýn, "2 Euro yerine 1 Türk lirasý verilerek kandýrýldýklarýný" iddia etti. RUM PÝYASASINDA "TAKLÝT HELLÝMLER" Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn bazý satýþ noktalarýnda yaptýðý kontrollerde, "taklit" hellimler tespit ettiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, söz konusu satýþ noktalarýnda satýlan hellimlerin içerisindeki süt oranlarýnýn, örnek hellimlerde bulunmasý gereken süt oranlarýyla farklý olduðunu, yüzde yüz keçi veya koyun sütünden yapýlmýþ olduðu belirtilen hellimlerin içerisinde inek sütünün de bulunduðunu yazdý. MECLÝS TOPLANAMADI 50 kiþiden yalnýz 5'i katýldý Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun önceki gün olaðan toplantýsýnda nisap sorunu nedeniyle ertelenen birleþimi, nisap saðlanamamasý nedeniyle dün ilk giriþimde toplanamadý. Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu baþkanlýðýnda saat 10.35'de yapýlan toplanma giriþiminde, salonda UBP'den 4, CTP-BG'den de Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu dahil toplam 5 milletvekili bulunmasý nedeniyle nisap saðlanamadý ve 10 dakika ara verildi. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde gündem dýþý konuþmalar ve sorular yanýnda; CTP, TDP ve DP milletvekillerinin sunduðu "bakan ve iktidar milletvekillerinin Meclis çalýþmalarýna karþý gösterdikleri ilgisizlikle ilgili genel görüþme açýlmasý" önergesinin ön görüþmesi de yer alýyor. HASTANEYE "HASTA ÇAÐRI CÝHAZI" Saðlýk Bakan Dr. Ahmet Kâþif, yaþamlarýný Kuzey Kýbrýs'ta sürdüren ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesine "hasta çaðrý sistemi" kurulmasý için katký yapmak isteyen Mike Plant önderliðindeki bir gurup Ýngiliz vatandaþýný kabul etti. Saðlýk Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Biriminin verdiði bilgiye göre, kabulde Ýngiliz grup adýna konuþan Milke Plant, Girne Akçiçek Hastanesine çaðrý sistemi kurmak istediklerin ve bu amaç için sosyal aktiviteler yaparak para topladýklarýný söyledi. "Bu sistemle hastanede yatýlý olarak tedavi gören hastalarýn hangi saatlerde kaç kez çaðrý yapýp yardým çaðýrdýðý gibi detaylarýn kayýt altýna alýnmasý mümkün olacak" diyen Plant, bu sistemin yaklaþýk 5 bin 500 sterlinlik bir maliyeti olduðunu kaydetti. "HASTANENÝN DOSTLARI DERNEÐÝ KURMAK ÝSTÝYORUZ" Söz konusu çaðrý sistemini mutlaka Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kazandýrmak istediklerini vurgulayan Plant, "Bizler týpký Ýngiltere'de olduðu gibi Kýbrýs'ta da hastanenin dostlarý derneði kurmak istiyoruz. Kendimizi artýk Kýbrýslý olarak görüyoruz. Bu ülkenin yabancýlarý deðiliz. Bu Önceki gün de ayný gündemle toplanan Genel Kurul, genel görüþme önergesinin ön görüþmesi sürerken UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün önergeye ret oyu vereceklerini açýklamasý ve Meclis Ýç Tüzüðü'nü deðiþtirmek üzere çalýþma yapýlmasýný önermesi üzerine muhalefet salonu terk etmiþ, ardýndan da nisap saðlanamayýnca birleþim iç tüzük gereði 48 saat sonraya ertelenmiþti. Birleþim ikinci denemede de nisap saðlanamamasý nedeniyle pazartesi gününe ertelendi. Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu baþkanlýðýnda saat 11.00'de yapýlan ikinci denemede de toplanamayan Genel Kurul, tüzük gereði toplantýyý tekrar 48 saat sonraya erteledi. Bu durumda Meclis Genel Kurulu, pazartesi günü toplanacak. ülkenin bir parçasýyýz. Bu konuda Saðlýk Bakanlýðý'ndan destek istiyoruz" dedi. KÂÞÝF'TEN TEÞEKKÜR PLAKETÝ Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif ise gösterdikleri duyarlýlýktan dolayý Ýngiliz vatandaþlara teþekkürünü plaket sunarak gösterdi. Kýbrýs'ta yaþam sürmeyi tercih eden Ýngiliz vatandaþlarýn KKTC'de misafir deðil ev sahibi olduklarýný belirten Kâþif, "Çok güzel faaliyetler yapýyorsunuz. Evrensel bir olgu olan saðlýk, her yerde insanlýk içindir" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YALNIZ ÝÞGALCÝYE DEÐÝL MAFYAYA DA TESLÝM Güneydekiler daha hýzlý bizimkilerden... Çok daha marifetli... Banka soygunlarý... Bombalar... Uyuþturucu... Darp, cinayet vesaire... Baþýný almýþ gidiyor... Dört nala... Biz asker kontrolünde olduðumuz için daha mý þanslýyýz ne... Ne biçim bir ironi bu böyle... Demokrasinin cilveleri mi bunlar? Ne kadar özgürlük, o kadar cinayet, o kadar soygun ve o kadar bomba mý? Banka soyan bir soyguncuya henüz rastlanmadý iþgal bölgesinde... Suratýna bir maske takýp da bir banka kapýsýndan içeri dalmadý þimdiye dek kimse... Filmlerdeki gibi, -Eller yukarý, bu bir soygundur, demedi... Ve kasadaki parayý kapýp tüymedi. Hakkýný yemeyelim ancak... Çok marifetli soyguncularýmýz var bizim de elbette... Temiz iþ yaparlar... Feribottan Girne'ye beþ parasýz indikten sonra, birkaç saatte zengin olurlar... Yakayý ele veren acemi çaylaklar da var aralarýnda, ama bakmayýn siz... Uzmanlar uzman... Paçayý kaptýrmazlar hiçbir zaman... Yine de güneydekilerle yarýþamazlar... Güney bu meselede de kuzeyi solladý. Þimdi bana sorsalar: -Güney ile kuzey arasýnda ne fark var? Ne derim bilir misiniz? -Güneyde bankalarý soyguncular soyar, kuzeyde ise bankacýlar... Kuzeydeki uyuþturucu baronlarýný ben biliyorum da polis mi bilmiyor? Ama tutuklamýyor... Sigara kaçakçýlarýný bildiðinden de eminim polisin... Onlarý da tutuklamýyor... Ya kadýn ticareti yapanlar... Onlarý bilmez mi? Herkes bilir de bir polis mi bilmez? Ama tutuklamýyor. Ýþin tuhafý, emniyet teþkilatýndaki sýradan polisler de bilir tüm bunlarý... Bizim bildiðimizden de daha fazlasýný... Üst makamlarda ne dolaplarýn döndüðünü... Emirlerine itaat etmek zorunda kaldýklarý amirlerinin kimlerle ne iliþkileri olduðunu... Uyuþturucu baronunun bile bile neden yakalanmadýðýný... Neden sigara kaçakçýlýðý ile kadýn tacirlerine göz yumulduðunu... Hepimizden iyi bilirler hatta... Bir þey yapamazlar ama... Yapmaya kalksalar cezalandýrýlýrlar... Ya bir yerden bir yere sürülürler... Ya terfi alamazlar... Kirli iþlere alet olduklarýnýn onlar da farkýndadýrlar... Boðazlarýný sýkan ekmek belasý yüzünden tüm bunlara katlanýrlar... Emekliye çýkana kadar... Hoþ ya, emekli olduktan sonra bile bu nankör meslekte gördüklerini ve yaþadýklarýný cesaretle bir gazeteciye anlatamazlar... Hatýralarýný yazamazlar... Nerden baþýmýza geldi bunlar? Nasýl düþtük bu hallere? Yoksa hep böyle miydik biz Kýbrýslýlar? Böyle deðildik herhalde... Polise, adalete ve hükümete güvendiðimiz zamanlarýmýz da oldu elbette... Sanýrým 1974 bir milat olmuþ bu meselede... Neden mi? Söyleyim 'e dek bu memleketin yönetiminde söz sahibi olanlar, yasa ve düzen aþýðý Ýngilizin eðitiminden geçtiler... Ýngilizin geleneðini hazmettiler 'ten sonra ise kuzeye Türk eðitimi, güneye ise Elen eðitimi egemen oldu... Þu anda her iki tarafta da yönetimde ipleri ellerinde bulunduran kuþak iþte bu kuþak... Söylemesi ayýptýr ama sömürgeci Ýngilizin bize aþýladýðý güzel þeyler de vardý... Eski kuþaklarla birlikte onlar da tükendi ve kalmadý... Bir taraf iþgal düzeni altýnda ezildi, diðer tarafa ise demokrasi ve özgürlük de yaramadý...

3 AFRÝKA dan mektup... ESKÝ KURTLARIN YENÝ DEFTERLERÝ Sevgili okurlar, Ýsmet Felek, Çangar, BMW falan derken, inanýlmaz hikayeleri derinlere uzayan bu kurtlar vadisinde baþka kurtlar da çýktý karþýmýza... Sigara mafiozlarý mesela... Trilyonluk vurgun... Ve kaçakçýlýk... Yýllardan beri devam eden bir kaçakçýlýk... Zaten polise de çok ihbarlar yapýlmýþ bugüne kadar bu konuda... Ama netice sýfýr... Bir bit yeniði olmalý yine iþin içinde... Ýsmet Felek'te olduðu gibi... Bizim edindiðimiz bilgilere göre, çevresinde 'doktor' olarak anýlan ve ilk isminin baþ harfi 'M' olan birisi çekiyormuþ bu iþin baþýný... Tepe tepe Maðusa serbest limanýný kullanýyormuþ... Ancak Girne'de de ortaklarý olduðu ve bu iþi feribot seferlerinde de yaptýklarý söyleniyor... Polis iz sürüyormuþ... Sürsün bakalým bu iz nereye çýkar... Vurguncularýn haddi hesabý yok bu diyarda... Bakýn, hükümet ithal araçlarýn yaþýný 3'ten 5'e çýkarmýþ ve kýyamet kopuyor... Yanýna birkaç kiþiyi de alarak dün Ýrsen Küçük'e gitmiþ Mehmet Çangar... Sýfýr araç ithalatçýlarý... Bu yasanýn geri alýnmasýný talep ediyorlar... Ersin Tatar'a sorduk: -Geri adým yok, dedi... Olmasýn da... Halk bu karardan memnun... * PARAYI BEN VERDÝM Eski Maliye Bakaný Ahmet Uzun'un 'Green Zodiac' casinosuna 2008 yýlýnda verilen iznin karþýlýðý olarak 200 bin Euro rüþvet alýp almadýðý ile ilgili baþlatýlan polis soruþturmasýnda yeni geliþmeler var. Edindiðimiz bilgiye göre, bu para Uzun'a bir aracý tarafýndan verilmiþ 'lük banknotlar halinde nakit olarak... Nerde? Gönyeli çemberi yakýnlarýndaki Cumhuriyet Parký'nda... Olay þöyle geliþmiþ: 'Green Zodiac' casinosunun yabancý iþletmecileri ile Pia Bella Hotel sahipleri arasýnda 200 bin Euro'nun izin için Bakana verilmesi konusunda anlaþmaya varýlmýþ... Ancak casino iþletmecileri bakana bu parayý bir aracý ile iletmiþler. Aracý geçtiðimiz hafta polise verdiði ifadede, "Bu parayý ona ben verdim" dedi... Rüþvetle ilgili iddialar CTP çevrelerinde þok yaratmýþ adeta. CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, polise ifade veren aracýnýn babasýný telefonla aramýþ dün. Bu konuda yargýya baþvuracaklarýný ve kendilerini dava edeceklerini söylemiþ... Topladýðý bilgi ve ifadelerden sonra polisin ve savcýlýðýn nasýl bir iþlem yapacaðý merak ediliyor... Þimdiye dek rüþvet cezasýna pek rastlanmadý bu diyarda... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE MECLÝS'ÝN PAZARTESÝ GÜNDEMÝ YOÐUN Göç yasasý mecliste n TEK MESAÝYE GEÇÝLMESÝNÝ VE EK MESAÝYLE ÝLGÝLÝ RADÝKAL DEÐÝÞÝKLÝKLER ÝÇEREN TASARILAR YANINDA, BAREM SÝSTEMÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK ÖNGÖREN YASA DA GÜNDEMDE n CUMHURBAÞKANI TARAFINDAN TEKRAR GÖRÜÞÜLMEK ÜZERE MECLÝSE GÖNDERÝLEN MAAÞ VE ÜCRETLERLE ÝLGÝLÝ YASA ÝVEDÝLÝKLE ELE ALINACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi günü kamu çalýþanlarýný yakýndan ilgilendiren ve sendikalarýn büyük tepki ve eylemlerine yol açan bir dizi yasa ve tasarýyý görüþmek için yoðun gündemle toplanacak. Kamu görevlilerinin maaþlarýnda düzenlemeler içeren ve Cumhurbaþkaný tarafýndan yeniden görüþülmek üzere geri gönderilen Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý, meclisin özel gündeminde yer alýyor. Kamu çalýþanlarýnýn ek ödenek oranlarýný deðiþtiren ve haftalýk çalýþma saatlerini 39 saat olarak düzenleyen Kamu Görevlileri (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, "Kamu Saðlýk Çalýþanlarý (Deðiþiklik No:2) Yasa Tasarýsý, Ýþ (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Vakýflar Örgütü ve Din Ýþleri Dairesi (Kuruluþ, Görev ve Çalýþma Esaslarý) (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Sivil Savunma Teþkilatý Personel (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý de meclisin gündeminde. Genel Kurul, Mücahit Tazmin (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Vakýflar-Din Ýþleri Dairesi Memurlarý Emeklilik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'ný da görüþecek. MAAÞ VE DÝÐER ÖDENEKLERÝ DÜZENLEYEN YASA Meclis Genel Kurulu'nda 23 Kasým 2009'da oyçokluðu ile kabul edilen ancak 36 madde veya tümünün Anayasa uygunluðunun sorgulanmasý için dönemin Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat tarafýndan Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen "Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý" tekrar gündemde. Ýdari ve Sosyal Ýþler Komitesi tarafýndan dün oyçokluðu ile onaylanan yasa, Genel Kurul'a gönderildi. Baremlerde düzenlemeler içeren yasanýn Ek Çalýþma Ödeneði'ni düzenleyen 11'inci maddesini Anayasa'nýn "devletin niteliklerinin" yer aldýðý 1'inci madde kapsamýnda olan "Hukuk devleti ilkesine aykýrý bulan" Anayasa Mahkemesi'nin kararýnýn ardýndan, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan tekrar görüþülmek üzere 6 Mayýs 2010'da Cumhuriyet Meclisi'ne iade edilmiþti. 1 Ocak 2011'de yürürlüðe girmesi öngörülen Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk Maaþ, Ücret ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý, kamu görevine girecek olanlarýn aylýk, maaþ, ücret ve diðer ödeneklerini, genel maaþ kademelerini, hizmet sýnýflarýnýn ve derecelerinin maaþ kademelerini, kademe ilerlemelerini, hizmet sýnýfý olanlarýn sýnýflarý içinde yükselmelerini ve hizmet sýnýflarýný deðiþtirmelerini, hizmet sýnýfý olmayanlarýn bulunduklarý kadro içinde ilerlemelerini, baþka kadrolara geçmelerini ve yükselmelerini düzenliyor. Yasanýn iadesinin ardýndan toplanan Ýdari ve Sosyal Ýþler Komitesi, yasanýn Anayasa'ya aykýrý bulunan 11'inci maddeyi deðiþtirip, maddeye baðlý cetveli yasadan çýkardý. Komite, Yasanýn Ek Çalýþma Ödeneði Hakký'ný düzenleyen 11'inci maddesinde kamu çalýþanlarýný ilgilendiren yasa tasarýlarýnda yer alan "normal çalýþma ve idari tatil günleri için bire 1.1, hafta sonu KTÖS YARIN LEFKOÞA MERKEZ ÝLKOKULLARINDA GREV YAPACAK Sendikalar mahkemelere yürüyecek Öðretmenler Sendikasý KTÖS, geçmiþteki bir eylem nedeniyle sendikacý ve eylemcilerin yargýlanmasýný protesto amacýyla pazartesi günü Lefkoþa merkez ilkokullarý ile Öðretmen Akademisi'nde grev kararý aldý ve saatleri arasýnda uygulanacak grev yanýnda, duruþma saatinde yürüyüþ de yapýlacak. KTÖS'ten yapýlan açýklamaya göre, grev yapýlacak okullar Arabahmet, Atatürk, Çaðlayan Cumhuriyet, Gelibolu, Necati Taþkýn, Þht. Doðan Ahmet, Þht. Ertuðrul, Þht Tuncer ve Þht. Yalçýn ilkokullarý ile Atatürk Öðretmen Akademisi. 9 Eylül Ýlkokulu'nda bir süreden beri uygulanan grev de devam edecek. KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu'nun açýklamasýnda grev gerekçesi, þu ifadelerle açýklandý: tatilleri ile diðer resmi tatil günleri için bire 1.5" oranlarýný getirdi. 39 SAAT Kamudaki hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi gerekçesiyle yaz mesaisi düzenlemesinin kaldýrýlmasýnýn ardýndan haftalýk çalýþma süresi 39 saat tek mesai olarak ve ek çalýþma ödeneðini ise normal çalýþma ve idari tatil günleri için bire 1.1, hafta sonu tatilleri ile diðer resmi tatil günleri için bire 1.5 olarak düzenleyen deðiþiklik yasalarý da pazartesi meclisin gündeminde. Deðiþikliklere göre, kamu görevlilerinin haftalýk çalýþma süresi 12 ay boyunca 39 saat olacak. Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil olacaðý düzenlemede, çalýþmanýn baþlama ve bitme saatleri ile ara dinlenme saatleri Personel Dairesi'nin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafýndan saptanacak. Röntgen filmi çekiminde fiilen çalýþan tabip ve teknik personelin günlük çalýþma süresi ise 5 saat olarak düzenleniyor. Normal mesai saatlerinde görev yapabilecekleri gibi Ýcapçý (on-call) çalýþma usulü ile görev yapan kamu görevlilerinin, icapçý çalýþma usulü esas ve yöntemleri ile ödenecek ücretlerin düzenlemesi de Bakanlar Kurulu'nca çýkarýlacak tüzükle yapýlmasý öngörülüyor. Ancak ödenecek ücretlerin, aylýk maaþýn yüzde 5'ini geçmemesi, on-call tahsisatý ile ek mesai ödeneði toplamýnýn barem karþýlýðý maaþý geçemeyeceði kurala baðlanýyor. Düzenlemeye göre, 39 saatlik haftalýk çalýþma saati uygulamasý 1 Aralýk tarihinden itibaren yürürlüðe giriyor. Ek mesai (ek çalýþma ödeneði) ise, yeni düzenleme ile normal çalýþma ve idari tatil günleri için bire 1.1, hafta sonu tatilleri ile diðer resmi tatil günleri için bire 1.5 olarak belirleniyor. Ek çalýþmanýn ücret dýþýnda herhangi bir yolla karþýlanamayacaðý ve en geç bir ay içinde ödeneceði kurala baðlanan düzenlemede, Üst Kademe Yöneticileri sýnýfýna giren kamu görevlilerine de hiçbir þekilde ek çalýþma ödeneði verilemeyeceði belirtiliyor. Düzenlemeye göre, kamu görevlileri istisnai durumlar dýþýnda aylýk brüt maaþýn yüzde 25'inden fazla ek çalýþma ödeneðine hak kazanacak þekilde çalýþtýrýlamayacak ancak Maliye Bakanlýðý'ndan alýnacak onay ile bu oran yüzde 50'ye çýkarýlabilecek. Düzenleme ile emniyet mensuplarý da ek çalýþma ödeneði almaya hak kazanýyor. "AKP hükümetinin dayatmalarý ile çocuklarýn geleceðini karartacak, Kýbrýslý Türklerin adadan göçünü hýzlandýracak 'Göç Yasasý'nýn meclisin alt komitesinden geçirilmesi, meclis genel kuruluna getirilmiþ olmasý, bu yasaya karþý direndikleri için dava okunan 19 kiþiye 'hapis' tehditleri ile 'Suç Ýtham Edilecek olmasý' ve 'Partizanca Öðretmen Görevlendirmeleri' nedeniyle grev kararý alýndý " KTÖS'ün diðer sendikalarla birlikte saat 13.00'te Kuðulu Park'ta toplanýp mahkeme önüne yürüyeceði de kaydedilen açýklamanda, halka çaðrý yapýlarak, "Mücadele ruhumuzu yükseltmek ve faþist anlayýþa cevap vermek adýna önemli bir gün olan 25 Ekim Pazartesi günü kenetlenme günüdür. Kurtulmak yok tek baþýna, ya hep beraber ya hiç birimiz" ifadeleri de kullanýldý. ex istence Elvan Levent OKSANA RANTSEVA'NIN HÝKAYESÝ Bir hikaye anlatmak istiyorum bu yazýda yýlýnda güney Kýbrýs'a geldikten sekiz gün sonra öldürülen yirmi yaþýndaki Rus vatandaþý Oksana Rantseva'nýn hikayesini. Oksana, Rusya'nýn Çelyabinsk kentinden Kýbrýs'a bir dans grubunun tercümanlýðýný yapmak için gelmiþti bundan tam dokuz yýl önce. En azýndan kendisine söylenen ve yaptýðý anlaþmada yazan buydu. Ancak Kýbrýs'a iner inmez, kendisini 'davet' edenler tarafýndan pasaportuna el konuldu ve Limasol'daki bir 'kabare'de hem çýplak bir þekilde dans etmeye, hem de fuhuþa zorlandý. Týpký Kýbrýs'ýn hem kuzeyine, hem de güneyine doðu bloku ülkelerinden ayný tür anlaþmalarla getirilen diðer bütün kýzlarýn baþýna gelen ayný hikaye yani. Bazýlarý, çaresizlikten bunu boyun eðiyorlardý, bazýlarý kaçmaya çalýþýp 'cezalandýrýldýktan' sonra korkularýndan baþlarýna geleni çekiyorlardý... Sonuçta, onlara yardým eden haklarýný savunan hiçbir yasa, hiçbir makam, hiçbir kurum yoktu burada. Ne kuzeyde, ne de güneyde... Tamamen birer 'köle' durumundaydýlar. Oksana Rantseva, Limasol'daki 'kabare'de çalýþmayý reddetti ve son çare olarak gidip polise sýðýnarak yardým istedi. Ancak polis ona yardým etmek yerine, kendisini 'kabare' sahibinin ellerine teslim etti. Ýki kiþi, Oksana'yý bir apartman dairesine götürüp, öldürünceye kadar iþkence yapýp dövdüler. Ve artýk öldüðünü düþündükleri zaman, onu apartmanýn penceresinden aþaðý attýlar. Sonradan konuþan bir görgü tanýðýnýn ifadesine göre, onu pencereden atanlar, henüz ölmediðinin farkýna varýnca onu tekrar yukarýya çýkarýp, bu kez öldüðünden tamamen emin olduktan sonra, ikinci kez pencereden attýlar. Oksana, Afgaistan'da savaþmýþ emekli yarbay Nikolay Rantsev'in tek kýzýydý ama öz kýzý deðildi. Nikolay Rantsev'in Afganistan'da birlikte savaþýrken ölen en yakýn arkadaþýnýn kýzýydý. Arkadaþý öldükten sonra, Rantsev Oksana'yý altý aylýkken evlat edinmiþ ve hayatýnýn geriye kalanýný ona adamýþtý. Oksana'nýn cansýz bedenini Çelyabinsk'e getirdiklerinde, babasý kentin en iyi otopsi uzmanýna götürdü cesedi. Orada yapýlan otopsinin sonucuyla, Limasol'dan gelen otopsi sonucu arasýnda daðlar kadar fark çýkýnca, Oksana'nýn babasý için tek baþýna verdiði ve tam dokuz yýl süren bir adalet mücadelesi baþladý. Nikolay Rantsev varýný yoðunu satýp, kýzýnýn katillerini bulmak için Kýbrýs'a geldiðinde, kendisine Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarý tarafýndan bunun 'talihsiz bir olay' olduðu söylendi. Rusya'daki baþsavcýlýða baþvurduðunda ise, 'Oksana sizin kýzýnýz, kendiniz araþtýrýnýz', yanýtýný aldý. Nikolay Rantsev'in bütün çabalarýna raðmen, Oksana'nýn öldürülmesi ile ilgili yasal bir polis soruþturmasýnýn baþlatýlmasý ancak tam sekiz yýl sonra mümkün oldu yýlýnda Çelyabinsk'teki yerel savcýlýk olaya el koyup, Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarýyla temasa geçti ve resmi bir soruþturma baþlattý. Ancak Nikolay Rantsev bu kadarla da kalmayarak Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne gitti. Oradaki dava ise bu yýlýn baþýnda sonuçlandý. Kýbrýs Cumhuriyeti, Oksana'nýn öldürülmesiyle ilgili üç ayrý maddeden suçlu bulundu ve mahkum oldu. Sadece Rusya'da deðil, bu cinayet tüm dünyada geniþ yanký uyandýrdý. Hilary Clinton, "Oksana'nýn hikayesi, modern köleliðin hikayesidir", demiþ. Ya Kýbrýs? Kýbrýs da modern köleliðin en gözde beþiklerinden biridir kuþkusuz. Sorun sadece fuhuþa bu kadar büyük bir raðbet olmasý deðil burada. Sorun, bu ülkeye her ne þekilde olursa olsun getirilen insanlara 'köle' muamelesi yapýlmasýna hem yetkili makamlarýn, hem de toplumun göz yummasý. Nerye kadar?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çangar sizi bundan sonra daha çok sevecekmiþ Sýfýrdan baþlamanýz için lüküs hayata Sýfýr BMW'leri önünüze serecekmiþ Yalnýz Çangar'dadýr araziyle takas da Kalay BÝNBÝR ÇEÞÝT CTP'LÝ VAR CTPBir çeþit deðil, iki çeþit deðil, binbir çeþit CTP'li var gerçekten. Önceden "tek tip"ti, araya Uzun beylerin hükümet dönemi girince, yelpaze açýldý, parti epey çeþitlilik kazandý. CTP'li olduðunu açýkça söyleyenlere sözümüz yok. Partiliysen, partilisindir. Ferdi Sabit Soyer'lerin yönetimi altýndaki bir partiye hizmet etmekten, örtü olmaktan, cila vurmaktan gurur duyuyorsan, duyuyorsundur. CTP'nin yanýnda durup da, yeminle "CTP'li deðilim" diyen dansözler var bir de. Ne kadar ayýp aslýnda. CTP'li olmak utanýlacak bir þey mi kardeþ? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR HAPÝSANE VE HATIRLADIKLARIM... Evden iþe giderken bazan Küçük Kaymaklý Kulübü'nün bulunduðu yolu izlerim... Geçen gün de ayný yolu kullandým. "Ahýr"ý geçtikten sonra bir de ne göreyim... Orada bulunan hapisanenin duvarlarý yýkýlmýþ sonrasý askeri tabur karargahý vardý orda ve bu hapisane de askeri hapisane olarak faaliyetteydi. Bina, 1960 öncesi Ýngiliz döneminde polis karakoluydu, Cumhuriyet'te yine polis karakolu olarak iþlevini sürdürdü sonrasý askeri tabur karargahý oldu. Þimdi de Sivil Ýþler'e ait... Ýnsanýn varsa, anýlarý gelir aklýna... Benim de öyle oldu. Ben askerliði bu birlikte yaptým. O hapisanede de yattým... Hatta askerliðimin sonuna doðru bölük komutanýnýn bir sabah sporunda, koluma iþlettiðim "Dev Genç" amblemini görmesiyle, hafta sonlarýný burada geçirdim. Pazartesi'nden Cuma'ya bölükte, Cumartesi, Pazar ise hapisanedeydim. Pazartesi sabahleyin mukaveleli çavuþ Çocuk kapýyý açar ve beni bölüðe gönderirdi... Cumartesi içtimaya çýkmama gerek yoktu, personelin mevcut ve namevcut durumunu gösteren listede "hapisanede" diye iþlenirdi ismim... Bölük Çavuþu, Cumartesi ve Pazar sabahlarý tekmil verirken, -Bölük, 7 kiþi nöbette, 3 kiþi izinli, 1 kiþi bölük karargahýnda görevli, 1 kiþi hapisanede, 32 kiþi de emir ve görüþlerinize hazýrdýr komutaným derdi. Koðuþum üst kattaydý... Tek kiþi kalýyordum... Hapisanede baþkalarý da vardý tabii... Alay'a baðlý birliklerde askeri suç iþleyenler askeri mahkemede yargýlanýr ve buraya gönderilirlerdi... Aylarca ceza yiyenler bile vardý içlerinde... Askeri mahkemede ben de bulundum bir kez... Suçum "muzýr neþriyat bulundurmak"tý... Surlariçi'ndeki Bayraktar Kýþlasý'nda bir odada yargýlandým. Üç tane komutanýn huzuruna çýkarýldým. Kendimi tanýttým. Adýmý, soyadýmý, birliðimi söyledim ve emret komutaným dedim sadece... Düþünür gibi yaptýlar, birbirlerine baktýlar ve kararý okudular. -Sekiz gün hapislik... Savunma falan yok, sadece ceza okundu... Hayati Yaþamsal arkadaþýmýzýn bir kitapçý dükkaný vardý. Oradan kitaplar alýrdým... Ýbrahim Kaypakkaya için yazýlmýþ "Ser verip sýr vermeyen yiðit" isimli kitabý alýp okumuþtum. Bölüktekilere de bir Perþembe gecesi eðitiminde okudum ve yastýðýmýn içine sakladým... Birileri bildirmiþ olmalý ki Tabur Komutaný Metin Çevik, eliyle koymuþ gibi buldu... Daha sonra yargýlandýðým mahkemenin de baþkanlýðýný yaptý yýlýnda esir alýnan bir Yunanlý yüzbaþýnýn yaklaþýk üç yýl hapis kaldýðý ve sonra bir nedenle iade edildiði odada kaldým. Hapisaneyi birilerine peþkeþ mi çektiler bilemem, ama yanýndan geçtiðimde aklýma bunlar geldi. TALAT: "GENÇLERÝN BÖYLE YERLERE ÝHTÝYACI VAR "MAÐUSA ARENA" AÇILDI Gazimaðusa Belediyesi'nin, sportif faaliyetlerde kullanýlmak üzere inþa ettiði spor salonu "Maðusa Arena"nýn açýlýþý gerçekleþtirildi. Maðusa Arena'nýn açýlýþý nedeniyle üzenlenen törene Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, CTP-BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, bazý milletvekilleri ve belediye baþkanlarý katýldý. Açýlýþ töreninin ardýndan, voleybolda geçmiþte Gazimaðusa'ya þampiyonluklar kazandýran voleybolcular gösteri maçý yaptý. Hentbol, voleybol ve basketbol gibi sporlarýn yapýlmasýna uluslararasý standartlarda imkan tanýyacak salon, 1 yýllýk sürede inþa edildi. Yaklaþýk 4 milyon TL'ye mal olan salonun 3,5 milyon TL'si belediye özkaynaklarýyla karþýlanýrken, Gençlik ve Spor Bakanlýðý da 500 bin TL katký koydu. TALAT Mehmet Ali Talat açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, MAGEM'in açýlýþýnda spor salonunun yapýlmakta olduðunu bildiðini belirterek, "Önemli olan, söylemler veya hayal etmek deðil, gerçekleþtirmektir"dedi. Salonun yapýlmasýnda çok kiþinin katký koyduðunu söyleyen Talat, "Böyle bir eser, ancak böyle bir iþbirliðiyle gerçekleþebilirdi" diye konuþtu. Talat, fonksiyonel olarak kullanýlabilecek bir eser ortaya çýktýðýný, salonun uluslararasý standartlarda inþa edilmesinin de önemli olduðunu vurguladý. TÜRKMEN Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen de, "Sayýn Belediye Baþkaný lütfetti davet etti, memnuniyetle geldim. Bet ofisi açýlýþý olsaydý gelmezdim" diye konuþtu. Sporun sosyal hayattaki öneminin gençler için daha büyük olduðunu kaydeden Türkmen, spor salonun yapýmýnda emeði geçenleri kutladý. Türkmen, spor salonun büyük bir bölümünün belediye imkanlarýyla karþýlanmýþ olmasýndan dolayý Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'ý tebrik etti. KAYALP Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp da, DAÜ'deki öðrencilerle birlikte ülkenin en fazla genç nüfusuna sahip kentin önemli bir ihtiyacýný karþýladýklarýný kaydetti. Kayalp, geçmiþte, gençlerin kötü alýþkanlýkrdan uzak duracaklarý, temiz ve düzgün bir þekilde zamanlarýný geçirebilecekleri MAGEM'i yarattýklarýný, þimdi de enerjilerini sportif alanda harcayabilecekleri önemli bir tesis olan Maðusa Arena'yý hayata geçirdiklerini ifade etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GÖREYÝM SÝZÝ BE ASLANLAR Siz siz olun, akþamdan sabaha kadar elinizin altýnda her an ulaþabileceðiniz bir aydýnlatma cihazýný eksik etmeyin. Bir kutu kibrit ya da çakmak... Bir mum... Bir el feneri... Bir ýþýldak... Öyle anlar gelir ki bunlara duyduðunuz ihtiyaç kadar hiçbir þeye duymazsýnýz. Bunu çok iyi bildiðim halde önceki sabah gafil avlandým gene. Saatim her günkü gibi 05.30'da çaldý. Kalktým... Sokak lâmbalarýnýn pancur aralarýndan sýzýp duvara vuran ýþýðý yoktu. Pancurlarý biraz daha aralayýp dýþarýya bakýnca, her tarafýn zifiri karanlýk olduðunu gördüm. Sokak lâmbalarý yanmýyordu. Elektrikler kesikti! El yordamýyla merdiven korkuluklarýna tutuna tutuna, düþüp bir tarafýmý kýrmamaya çalýþarak ve bastýðým yeri on defa kontrol ederek aþaðýya indim. Güçlükle bulduðum bir adet mumu güçlükle yakmayý baþardým! Çünkü kibritler bile, uzun süre kullanýlmamaktan ya da rutubetten mi ne kolayýna yanmadý. Mum ýþýðýnda traþ tam bir iþkenceydi. Jileti çekerken bir ara çenemin altýnda bir acý hissettim. "Kahrolsun" dedim kendi kendime, "Becerdin iþte..." Bereket versin ki derin deðildi kesik. Kanama uzun sürmedi. Elektriklerin kesilmesine neden olan hava koþullarýnýn hiçbiri yoktu. Ne rüzgâr, ne yaðmur, ne soðuk, ne sýcak. Öyle olduðu halde siz uyurken þeytanlar gelip þalterleri indirebiliyordu yine! O an kafama bir daha dank etti... KKTC denen bir hilkat garibesinde yaþadýðýmý ve burada her an herþeyin olabileceðini bir daha unutmamaya söz verdim. Dün bir haber vardý gazetelerde. Türkiye'den sualtý kablolarýyla KKTC'ye elektrik getirilecekmiþ! Ben kendimi bildim bileli, Türkiye'den Kýbrýs'a su getirileceðini duydum hep. Elli yýl oldu, hâlâ duyarým... Üç-dört yýl içinde tamam diyorlar. Bense suyu görmeden paçalarý sývamamaya karar verdim. Ne yazýk, elektrik konusunun da su konusuna benzeyeceðine dair büyük kuþkularým var. Elli yýldýr yaþadýklarýmý yaþayacaklarýmýn aynasý olarak görme hastalýðýna mý yakalandým ne?! Bir zamanlar ne demiþti CTP'li Maliye Bakaný Ahmet uzun? Ýsterse Ruma bile elektrik satabilecektik! Bizse hâlâ kör karanlýklarda traþ olurken jileti çenemize oturtmaktan kurtulamýyoruz! Þimdi de Enerji ve Ekonomi Bakaný Atun, ayný masalý okuyor ve Ruma elektrik satmaktan bahsediyor! Ceberrut devletin ceberrut masallarý böylece sürüp giderken... Yine dün Rum basýnýndan aktarýlan bir baþka haber vardý gazetelerde. Güney Kýbrýs'ýn 159 KW elektrik enerjisi üretecek en büyük güneþ parký faaliyete geçmeye hazýrmýþ. Bu arada Eskimetoþ köyünde biri 150, diðeri 100 KW gücünde iki güneþ parkýnýn inþasýna da baþlanmýþ. Güney Kýbrýs, kendine bol bol yetecek elektriði rüzgâr parklarý ve güneþ parklarýndan çýkarýyor. Biz ise ayný adada, ayný güneþ ve rüzgârlardan elektrik üretmeyi akýl edemiyoruz. Türkiye'den getirecek ve isterse Ruma da satacakmýþ arslanlar! Hadi öyleyse... Göreyim sizi arslanlarým...

5 24 Ekim 2010 Pazar 5 Karanfil Kani KANOL Þaziye nin Görüþü: TDP koalisyon ortaðý olursa; UBP'nin eski yanlýþlarýný da düzeltecek mi, yoksa sadece yeni yanlýþlar yapýlmamasý için gözcülük mü yapacak? Bu konuyu mutlaka aydýnlatmamýz gerekir. *Brucella konusunda 2 bakanlýk farklý görüþ veriyormuþ. - Ma anamadýnýz mý be daha. Bu hükümetin taktiði bu. Biri "gaç" der, diðer "dut" * Birçok tarihi bina çöplük olarak kullanýlýyormuþ. - Nezaket göstermiþler, "çöplük" demiþler, "tuvalet" dememiþler. *Cemal Özyiðit "Çaðdaþ eðitim politikasý için tam gün eðitim þart" demiþ - Tam gün eðitim tartýþmalarý baþladýðýnda, anasýnýfýna giden bir çocuk, üniversite bitirip master de yaptý ama tartýþma hala bitmedi. Varýn anlayýn artýk durumumuzu *Türkiye Kýbrýs'ta petrol arayacakmýþ. - Diyelim ki buldu Sonra ne olacak Nasýl paylaþacaðýz? * 212 brucellalý inek ortada yokmuþ. - Ahýrda iþiniz ne? Siz onlarý inek olarak arýyorsanýz bulamazsýnýz tabii. Onlarý kýyma olarak, kuþbaþý olarak, rosto olarak aramalýsýnýz, döner lahmacun olarak aramalýsýnýz. Boþanmak üzere olduðu karýsýný, baþka bir erkeðin yanýnda gören adam çýldýrdý. Önce yabancý erkeði bir güzel tokatladý. Sonra arabasýný alarak, bile bile duvara tosladý. Yetmedi. Taþlarla camlarý kýrdý Sonra da.. Sonra da karýsýný býçakladý. Ýþte bu olmadý. Kadýný býçaklayacaðýna arabanýn lastiklerini kesseydi ya. Kan akýtmak niye! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI HAMAMIN NAMUSUNU KURTARAN GAZETECÝLERDÝR Ve bir acý haber daha size! "Yeþile hasret Kuzey Kýbrýs'ta aðaçlarýn katledilmesi bir türlü önlenemiyor. " Ya Aðaçlarýn kesilmesi önlenemiyor! Ay ne kadar üzülüyoruz deðil mi. Geçen gün de bir caretta ölüsü vurmuþtu sahile Daha onun acýsýný yüreklerimizden söküp atamadan, þimdi de bu ateþ düþtü içimize Bizim ne gibi bir günahýmýz var ey tanrým. Biz belalardan kurtulmayacak mýyýz? Biz rahat yüzü göremiyecek miyiz.? Ne kusur iþledik ki sana, bizi böyle silkeleyip duruyorsun! "Kuraklýk ve yangýn sonucu binlerce aðaç yok olurken, aðaçlarýn katledilmesi kabul edilemez" demiþ Maðusalýlar.. Telefonlar kilitlenmiþ þikayetlerden Yalan Palavra Gazetecinin uydurmasý bunlar Aðaçlarýn katledilmesini önlemeye çalýþan birileri olmadý ki.. Ben hiç görmedim Hiç rastlamadým.. Toplanan kalabalýðý diyorsanýz onlar baþka Onlar seyirci. Onlar o koca koca gövdelerin nasýl devrileceðini görmeye koþmuþtu Hatta devrilen her aðacýn ardýndan, alkýþlayanlar bile oldu. Ankara önce Girne-Anadolu yolunu açtý bize.. Bereketli ve uðurlu bir yol oldu. Ardý geldi. Doðudan batýya Kuzeyden güneye yepyeni yollar yapýp serdiler arabalarýmýzýn altýna. Ve hala daha yapýyorlar. Çok yakýn bir gelecekte, gýcýr gýcýr bir çift yola kavuþacak Maðusa ve Karpazlýlar. O zaman otomobil uçar gider! O zaman unutulur gider bu aðaçlar. Hep öyle oldu. Ve hep öyle olacak. Þükredin ki; haberin arasýna hiç söylenmemiþ bir iki tepki sözcüðü yerleþtiriyor gazeteciler de, hamamýn namusunu kurtarýyor hiç deðilse. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kahve falýna baktýrdým Bana bir paket çýktý Akþama benzine zam geldi. Yeter bu toplumu aþaðýladýðýnýz KKTC dediðiniz devlet mi yoksa bir dernek mi siz karar verin ey Kýbrýs Türkü... Duyduðumda kulaklarýma inanamadým. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst beraberlerindeki bir heyetle, Ýstanbul'da Beþiktaþ Kulübü'nü ziyaret etmiþ geçen gün... Kim karþýlamýþ devletimizin bu iki bakanýný ve üst düzey bürokratlarýný biliyor musunuz? Beþiktaþ Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Erdoðan Toprak, Genel Sekreter Fahrettin Curoðlu ile Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Saka... Bir toplum bu kadar aþaðýlanabilir mi? Hangi diplomatik geleneðe sýðar bir ülkenin iki bakaný ve yanlarýnda üst düzey bürokratlarý bir baþka ülkenin spor külübüne þükranlarýný sunmak için ziyarete gitsin ve külüp baþkan yardýmcýsý tarafýndan karþýlansýn? Ondan sonra da kalkýp tanýnmadan, ambargolardan, devlet olmaktan bahsederler... Bu toplumla dalga geçer gibi, Beþiktaþ'ýn yapacaðý tesisin ambargolarýn hafifletilmesine olanak saðlayacaðýný kaydetmiþ bir de Sayýn Dürüst... Ve Çavuþoðlu da, "Beþiktaþ'ýn KKTC'de olmasý, aslýnda ambargo için verilen önemli bir cevaptýr. Bu yatýrým, KKTC'nin siyasal tanýnma sürecine önemli bir katký saðlayacak." demiþ basýn mensuplarýna. Baþkan Yardýmcýsý da geri kalmamýþ elbette ve, "Spor, barýþ ve kardeþliktir diyorsak; spora konulmuþ ambargo barýþa konulmuþ ambargodur." demiþ hiç utanmadan ve çekinmeden... Sanki bizim takýmlarýmýzla maç yapmayarak asýl ambargoyu kendileri koymuyorlarmýþ gibi... Ama kabahat onlarda deðil elbette. Kendi takýmlarýmýza verilmeyen dünya kadar olanaðý onlara tepsi içinde sunarak ve sonra da hiç çekinmeden, utanmadan Ýstanbul'a gidip kulüp baþkan yardýmcýlarý tarafýndan karþýlanarak ambargolarý kýrmaktan sözeden, hükümetimizin anlý þanlý bakanlarýnda ve onlarý oraya getirenlerde asýl kabahat. Hangi ambargolardan, hangi siyasal tanýnmadan bahsediyor bu bakanlar allah aþkýna? Bu toplum bu kadar mý ahmak, enayi ve çaresiz ki, önüne gelen ensesine binip ahkam kesiyor... Bu devlet dediðiniz ve kendinizin dahi saygý duymadýðý (Duysaydýnýz, bir kulüp baþkan yardýmcýsý karþýsýnda þükranlarýnýzý sunmak için sýraya girmezdiniz.) ve kimsenin ciddiye almadýðý yapýdaki Kýbrýslý Türk kulüpleriyle, dostluk maçý dahi yapamayan Türkiye kulüplerine, Rum mallarýný peþkeþ çekiyorsunuz... Yetmiyor, dünya kadar avanta saðlýyorsunuz ve ambargolarý kýracak, siyasal tanýnma saðlayacak yatýrýmlardan bahsediyorsunuz bu toplumun gözünün içine baka baka... Dingili kopmuþ bir ülke ya burasý! Baþka bir ülkede gerçekleþseydi böyle bir diplomatik fiyasko, bir gün dahi duramazdý koltuklarýnda buna neden olan bakanlar... Ama burasý KKTC... Tanýyorum diyenlerin bile aslýnda tanýmadýðý, kendi bakanlarýnýn dahi saygý duymadýðý, nüfusu bilinmeyen, ancak baþbakanýna göre kalabalýk ve maliye bakanýna göre de ekonomisinin yüzde altmýþý kaçak, sorma gir hanýna dönüþmüþ bir ülke iþte... Bu ülkeyi kurtarma sýrasý þimde de Türkiye kulüplerinde ey halkým. Hade hayýrlýsý olsun herkese...

6 Konuk Yazar Ayhan Kaymak Çiçeðý burnunda kýdemli yargýç Bertan Özerdað ýn Taner Ulutaþ ý odasýnda huzura çaðýrtýp azarlamasý ve daha duruþma baþlamadan kararýnýn ne olabileceðini ifþa etmesi kiþinin doðasý ile uyum içinde olan basit bir örnektir. Bu davranýþý, aklýna estiði gibi karar verebileceði mesajýný olayý izleyen genç avukatlarýn belleklerine kazýma mesajý olarak da algýlayabiliiriz. Taner Ulutaþ la birlikte herhalde onlarýn da hizaya gelmeleri yararlý olacaktýr. Özerdað, Maðusa da Ceza mahkemesi yargýcý iken 817/07, 1094/ 07 ve 2589/07 numaralý Polis davalarýndaki tutumu veya tutarsýzlýklarý nedeni ile Yüksek Adliye Kuruluna yapmýþ olduðum bir dizi ihbar ve dilekçe bulunmaktadýr. 1/5/2008 tarihli ilk teferruatlý yazýda Ortaçað Engizisyon mahkemesi havasýnda yargýç saltanatý kuran Bertan Özerdað ýn kurulunuz tarafýndan yargýlanarak azlini talep ediyorum ifadesi kullanýlmaktadýr. Özerdað bu yazýya içerlemiþ olacak ki polise müracaatla hakkýmda 1642/09 No.lu bir mahkemeye hakaret davasý ikame ettirmiþ bulunmaktadýr. Günümüze dek 8 kez suçlu sandalyesinde yerimi almama raðmen ne polis, ne sözde bilirkiþi þahitleri, ne de davacý olan Özerdað mahkemede yerlerini almamýþlardýr. Dokuzuncu duruþma tarihi 26 Ekim tarihine ertelenmiþtir. Özerdaðý þahsen sorgulayýp istintak edeceðim günü sabýrsýzlýkla beklemekteyim. Aþaðýdaki bilgilerin ifþa edilmesi sakýncalý olmasa gerek. Yüksek Adliye Kurulu baþta olamak üzere Cumhurbaþkanlýðý, Bakanlar Kurulu ile Barýþ ve Güvenlik Kuvvetleri Bertan Özerdað ýn vukuatlarý Polis ve yargýnýn dayanýlmaz hafifliði Komutanlýðý ile TC Büyükelçiliði yanýnda gereken tüm Devlet daireleri teferruatlý bilgiye sahiptir. Yýl Maðusa da Fehmi Geçgel, Necmi Geçgel, Nurettin Kayar, Tarkan Uçar ve Münevver Taþbilek gibi kiþlerin de dahil olduðu bir mafya çetesi türemiþti. Sirkat ve haraçtan baþka iþtigalleri yoktu. Polis Müdürü Erdal Emanet ise hernasýlsa onlara sevdalanmýþ. Kendilerine iþledikleri cürümlerde gaspedilen haklarýný arayan maðdur kiþiler olarak arka çýkýyor Þubat ayýnda ailemizce yeni tasarlanmýþ New York Bar & Grill isimli yerimiz, iþletilmek maksadý ile Londradan dönüþ yapan tecrübeli bir kiþiye emanet edilmiþti. Bu kiþi de hiç vakit kaybetmeden iþ yerini bir mafya çetesinin kontolüne teslim etmiþti... Bu ortamda 6 ay içerisinde 135,890 TL sirkat gerçekleþtirilmiþ ve çete iþ yerinin kendisine de sahip çýkarak bizleri ölüm tehditleriyle mülkümüzden kovma becerisini göstermiþti. Ve de akabinde 200 Bin dolar verirseniz çýkýp gideriz talepleri yaðdýrmaya baþlamýþlardý.(nasýl Mafya ama!) Parayý kolayca alamayacaklarýný anladýklarý zaman ve Polisin dostane tavrýna da güvenerek 18/11/2006 sabahý evimizin önünde pusuya yatan iki kiþi DAÜ öðretim görevlisi oðlum Turhan Kaymak ý eþi ve küçük çocuklarý önünde demir çubuklarla öldüresiye dövmüþlerdi. Polis, kimlikleri belli olan iki tecavüzkar yabancý çete mensubunu yakalayacaðý yerde, çete ile meþveret haline girmiþ ve saldýrýnýn arkasýndan iki saat geçmeden beni tuýtuklayarak hücreye týkamýþtý. Polisimiz Türklüklerine hakaret etmiþ olmamýz yalaný ve iftirasýyla Turhan ýn canýna tecavüz eden mafyayý bir yandan haklý bulmuþ, öte yandan da benim aleyhime 1094/07 No.lu ceza davasýný ikame etmiþti. ZÝYA RIZKI ANILACAK Kýbrýs Türk halkýna milletvekili, belediye baþkaný, spor adamý ve mücadele yýllarýnda Serdar olarak hizmet veren Ziya Rýzký, ölümünün 16'nci yýldönümü dolayýsýyla çarþamba günü tören ve etkinliklerle anýlacak. Ziya Rýzký'nýn hayatýný anlatan "Bir Devrin Son Adamý" adlý belgeselin ilk gösterimi de ayný gün yapýlacak. Ziya Rýzký için ilk tören, 09.30'da Girne'deki Büstü önünde yapýlacak. Buradaki törende Büste çelenkler konulacak ve saygý duruþunda bulunulacak. Ýkinci tören saat 10.00'da Karaoðlanoðlu mezarlýðýnda Ziya Rýzký'nýn kabri baþýnda düzenlenecek. Buradaki törende de kabre çiçekler býrakýlacak, dua okunacak ve Rýzký'nýn yaþamýyla ilgili konuþmalar yapýlacak. "BÝR DEVRÝN SON ADAMI" Uzun süreden beri hazýrlýk çalýþmalarý devam eden Ziya Rýzký'nýn hayatýyla ilgili "Bir Devrin Son Adamý" adlý belgeselin ilk gösterimi de, ayný gün Yakýn Doðu Üniversitesi'nde gerçekleþtirilecek. YDÜ Kütüphanesi'nin 4 numaralý salonunda yapýlacak film gösterimi saat 20.00'de baþlayacak. Film gösterimi öncesinde saat 19.30'da da kokteyl düzenlenecek ve belgeselin CD'leri satýþa sunulacak. Sponsorluðunu Limasol Türk Kooperatif Bankasý'nýn üstlendiði, Yakýn Doðu Üniversitesi'nin teknik desteðiyle gerçekleþtirilen belgeselin çekimlerine haziran ayý baþýnda baþlanmýþtý. Yönetmenliðini ve yapýmcýlýðýný Yetin Arslan'nýn üstlendiði belgeselin müziklerini ise Aysun Kahraman Bozkurt yaptý. Ziya Rýzký'nýn arþivinden yararlanýlarak hazýrlanan belgeselde, onu yakýndan tanýyan kiþilerle röportajlar da yer aldý. Ziya Rýzký'nýn doðduðu ve yaþamýnýn büyük bölümünü geçirdiði Limasol'da da çekimler yapýldý. Bir dönemin tarihine de ýþýk tutacak belgeselin gösterimi halka açýk olacak. Ardýndan, periþan olan aileden haraç talepleri artarak yoðunlaþtýrmýþtý. Bu olaylar polisimizi o zaman hiç ilgilendirmedi. Tam aksine Erdal Emanet Polis teþkilatýna þikayette bulunmamýzý bile yasakladý. Araþtýrma soruþturma baþlatmadý. Telefoniyen ve aracýlar vasýtasý ile yapýlan mafya talepleri telefonlarýmýza mesaj olarak da gelmeye baþlamýþtý. Turhan ýn cep telefonuna 25/2/2007 tarihinde sizi gidi manyaklar, 200 bin dolarý verirseniz bu kan davasý da biter kabilinden mesaj gelince telefondaki mesaj bu kez polise gösterilmiþ ve polis de mafyaya 2859/07 No.lu bir basit tacizlik davasý açma mecburiyetinde kalmýþtý. Böylelikle Mafyanýn yönlendirmesiyle oluþan bir uyduruk davalar dizisi Özerdað ýn huzurlarýnda ibretamiz bir þekilde þekillenmeye baþlamýþtý. Özerdað tüm davranýþlarýyle ve de tutanaklara geçen beyanlarýyle polisle uyum içinde bulunduðunu daha davalar baþlamadan önce karara baðlamýþtý. ÖZET in ÖZETÝ : 2589.No.lu dava ile ilgili olarak 1/10/2007 tarihinde Bertan Özerdað, Turhan Kaymak ý odasýna çaðýrýp davayý geri çekmesini söyler ve baban aleyhinde de bir polis davsý var, ona göre düþün uyarýsýný yapar. Turhan davanýn yürütülmesinde israrlý olur. Sen miydin itaat etmeyen? 9/10/2007 tarihli duruþmada çete mensubu kendi telefonundan çekilen ölümle tehdit mesajýný çektiðini bile kabul etmez. Duruþma ertelenir. Özerdað þahit olarak celbi çýkmýþ olan Turhan ý þahit sandalyesine davet etmez ve davayý orada sonuçlandýrmýþ olur... O günden tam 6 ay sonra, 4/4/2008 tarihinde hiç duruþma yapmaksýzýn Özerdað kararýný sessizce ilan eder: Suçlu suçunu kabul etmiþ ve mahkemeden de özür dilemiþtir : Bir sene müddetle benzer suç iþlemekten men edilir /07 No.lu dava 15 celselik oturumlardan sonra karara baðlanýr. Özerdað sürpriz olmayan ve duruþmalar süresince defalarca açýklamýþ olduðu kararýný okur.. Ayhan Kaymak kaçak Mafya çetesinin kimliklerine ve Türklüklerine hakaret etmekten suçlu bulunur. Ýnfial içinde Özerdaðýn adil yargýlama ile ilgisi hiç bulunmayan duruþma etikini 1/5/2008 tarihinde Yüksek Adliye Kuruluna bir þikayet yazýsý ile duyurur. Kararý da Ýstinaf eder: Ýstinaf mahkemesi Özerdaðýn kararýný iptal edip davanýn yeniden görülmesini kararlaþtýrýr... Savcýlýk ve polis davayý yeniden yüretemez ve Ayhan Kaymak beraat ettirilir. 817/07 No.lu davada Turhaný öldüresiye döven Mafya üyesi Necmi Geçgel haffif darp suçlamasý ile yargýlanýr. Ancak duruþmalara sinirlenip çevreyi kýrýp döktükten sonra bir ay hapis cezasýna çarptýrýlýr. Suç ortaðý ve polis ajaný Nurettin Kayar ise hiç aranýp bulunmaz. Mafyanýn esas elebaþýsý Fehmi Geçgel kendinden 20 yaþ büyük olan mafya hanýmefendisi Münevver Taþbilek le Türkiye den 7/11/2007 tarihinde temin ettiði sahte bir evlilikle gerdeðe girer. Polis bu olayý yutar ve Fehmi derhal KKTC vatandaþlýðýna terfi ettirilir. Yeni vatandaþ Fehmi, Ayhan Kaymak ý mahkemenin önünde 16/5/ 2007 tarihinde ölümle tehdit eder. Polis uzun tereddütlerden sonra ve olayýn ardýndan 16 ay geçmesinin ardýndan 4007/07 No.lu davayý ikame eder. Özertay ýn gaybubetinde Fehmi suçlu bulunur ve 2009 senesinde bir ay hapse mahkum olur. Vatandaþlýk zýrhý ile techiz edildiði için KKTC den ihrac edilmez ve mesleðini icrada serbest kalýr. Son duyumlara göre KKTC ile Ýrak Kürdistaný arasýndaki bir güzergahta Kumarhane iþletmeciliði ile iþtigal ediyormuþ. NOT: 4 sene evvel Polis aleyhine Lefkoþada açýlan 1852/07 No.lu dava daha gün bekliyor. 4 sene evvel Maðusada açýlan dava 6 ay evvel görüþülmeye baþladý. KKTC adaletinde ahval bu merkezde... Türklüklerine hakaret etmiþ olduðum kiþilerin Türklükle pek iliþkileri olmadýðý da gün ýþýðýnda. GÜNLÜK "OÐLUNUZ ERDAL" SÝNEMALARDA 12 Eylül 80 darbesinde henüz daha 17 yaþýndayken idam edilen, Tayyip Erdoðan'ýn "Hesabýný soracaðýz" dediði Erdal Eren'i anlatan "Oðlunuz Erdal" adlý bir belgesel çekildi. Abisi Erkan Eren annesiyle ilgili tedirgin olduðunu söylüyor. Aradan geçen 30 yýla raðmen annelerinin önünde Erdal'ý konuþamadýklarýný söylüyor. Erdal'ýn idamýndan sonra, dýþlandýklarýný anlatan Erkan Eren, Tayyip Erdoðan'ýn samimi olduðuna inanmýyor. Çünkü "AKP'yi 12 Eylül'ün devamý bir parti, 12 Eylül'le birlikte planlanmýþ bir proje" olarak görüyor. 12 Eylül'ün yargýlanacaðýna inanmýyor ayrýca. Kardeþinin infazýný, 13 Aralýk 1980 sabahý, gömüldükten sonra radyodan duyduðunu söyleyen Erkan Eren, "Mezarlýðýn sorumlusu söylemese, Erdal'ýn mezarýný bile bilmiyor olacaktýk" diyor. 30 yýl böyle büyük bir acýyla, "sakýncalý" sayýlarak yaþadýktan sonra, ancak þimdi Erdal Eren'in adýný çekinmeden anabiliyorlarsa, bu da olaðanüstü bir geliþme deðil herhalde... TELSÝM VE SUS PAYI Telsim, kendini eleþtirmeyen gazetelere ilan veriyor. Ýlan deðil, sus payý... 'Afrika' dýþýnda ilan reddedip susmamayý tercih eden yok. Halkýmýzýn bilgisine sunulur. NERDE HAREKET, ORDA BEREKET Önümüzdeki hafta çok hareketli baþlayacak... Mecliste sendikalarýn 'Göç Yasasý' olarak niteledikleri maaþ ve ücretlerle ilgili tasarý var. Bir yandan da mahkemede 19 eylemcinin duruþmasý... Sendikalar mahkeme önünde büyük bir gösteriye hazýrlanýyor. Ama meclis de boþ býrakmaya gelmez deðil mi? YALNIZ 5 KÝÞÝ Geçtiðimiz gün mecliste nisap sorunu vardý ve toplanamadý. Dün toplanmayý denediler, ancak yine toplanamadýlar. 50 kiþiden yalnýz 5'i katýldý. Gerisi mangal yaktý! VERY BAD Maðusa Arena'nýn açýlýþýna katýlan Büyükelçi "Bet ofisi olsaydý gelmezdim" dedi. Bet 'Very bad' deðil mi? Týrnak... "5 yaþýnda arabalar, çok da 'yaþlý' deðil bizim için!.. Memleketin direksiyonunu elinde tutanlara bakýnca, 'tüm derdimiz bu olsa keþke' diyor insan... Üst üste, öylesine birikiyor ki dertler... Umutsuzluk da karamsarlýk da gýrla!.." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Halkýmýz, güneyden et almaya ciddi þekilde baþlamýþtýr. Halkýmýzý da güneye et almaya yönlendiren, hükümetin tutarsýz ve çeliþkili açýklamalarýdýr. Hiç kimse de, bunu kýnamasýn, haksýz görmesin. Ýnsan ve insan saðlýðý her þeyin üstünde gelir." Yalçýn CEMAL (Vatan) "Ýþin Türkçesi, özel sektöre verilecek teþvikler, ekonominin o andaki koþullarý göz önünde tutularak altyapýnýn güncelleþtirilmesi ve benzeri konularda bir plan ve program geliþtirilmeden özelleþtirme yapýlmasý, üstelik bunun ekonomik durgunluk yaþanýrken gerçekleþtirilmesi fayda deðil zarar getirecektir." Ömer GÖKÇEKUÞ (Havadis) "KTHY kurtarýlacak, bayraðýmýz göklerden indirilmeyecekti... Sonuç? Battý gitti! Arkasýndan fatiha okuyacaðýmýza, 'þöyle olmalýydý böyle olmalýydý' diye lololo okuyoruz!" Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) Günün Kahramaný RAUF DENKTAÞ Geçtiðimiz akþam Kanal T'de bazý akademisyen ve gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Rauf Denktaþ, her zamanki gibi oldukça rahattý ve kendisine yöneltilen sorulara yanýt bulmakta hiç zorlanmadý. Salondaki çoðunluðu TC'li olan öðrencilerin sorularýný da yanýtladý bu arada Denktaþ... Konu Kýbrýs'ta cami yakma meselesine gelince, camilerin yakýlmayýp bombalandýðýný, bombalayanlarýn ise Rumlar olduðunu söyledi. Biz bu konuda hiç deðilse, sorucular arasýnda bulunan Bekir Azgýn'ýn onu sýkýþtýrmasýný beklerdik. Ancak Azgýn, Türk Haberler Bürosu'nu bizim bombaladýðýmýzý Denktaþ'a hatýrlatmakla yetindi.

7 24 Ekim 2010 Pazar FESLÝKAN Niyazi Ökten ARKASI YARINLIK KKTC HÝKAYELERÝ (4) Dünkü yazýmýzý þu sözlerle sona erdirmiþtik; 'Senin yasalarýn haraç, rüþvet vermeye zorlarsa insaný ve o da iþi olsun diye rüþveti öderse, onu suçlamak ne kadar doðru olur?..hem o insan tehditle kendisinden rüþvet talep edildiðini önceden polisin bilgisine sunmuþsa...ve polis hiçbir hiçbir tedbir almamýþsa, rüþveti vermeyip de ne yapsýn o insan.' Vermeyecek iþte... Direnecek... Prensip sahibi sahibi olmalý insan, korsan bir devletin adaletsiz yasalarýna karþý. Hani haysiyet, gurur, þeref ve en önemlisi karakter? Hani namuslu insanlar, namussuzlardan daha cesaretli olacaktý? Yeni KKTC vatandaþýmýz Romani kadýn zaten evden kaçtý. Baþka adrese yerleþti. Ev sahibi evine giremez ama, haneye tecavüz sayýlýr. Ne hane'si? Kalksýn Baro veya bir yargý sözcüsü 'hane...' deyimine açýklýk getirsin bakalým. Ýçinde kimselerin yaþamadýðý ve geride rant için üç-beþ sandalye býrakýlan mekan hane'den sayýlýr mý, sayýlmaz mý? Polis teþkilatý görevini yapmaz bu ülkede. Çöktü... Yozlaþtý, yozlaþtýrýldý... Ve imajý sýfýr toplumun gözünde. Ývedi olarak reform edilmeli polis kurumu kýsaca. Dört gündür irdelediðimiz olayýn süreci polisin acizliði hakkýnda kesin kanýttýr aslýnda. Ýsteseydi, polis bir çeyrekte çözerdi meseleyi. Rüþvet talebi en yüksek makamýna iletilmiþti polis kurumunun zaten, rüþvet ise yasalara göre suçtu madem, çekerdiniz suçluyu ve yaþadýðý adresi sorardýnýz. O da size þu anda yaþadýðý adresi vermek zorunda kalýrdý, deðil mi? 'Senin' derdiniz rüþvetçiye, 'filan adreste birkaç sandalyen var, git üç günde boþalt!' Fakat, heyhat! Üç milyardý haraç... Pazarlýk sonucu bir milyar 800 milyona düþtü. Son rakam bir milyon 300 milyon! Bizim polisimiz halen hukuk yollarýný gösterme çabasýnda. Halbuki rüþvet talebiyle hukuk yolu kapanmýþtý ve polis insiyatifi eline almalýydý. Polisin gösterdiði hukuk yolu neydi? Mahkeme emri gerekirmiþ... Mahkeme en az iki yýl sonunda sonuçlanýr. Bedeli beþ-altý milyar ve evin iki yýl iþgali en azýndan. Eþyalar aþaðýya, bahçeye indirildi ya. Kimse dokunamaz. Bu sefer ara emri çýkarýlmnasý gerekir mahkemeden. Maliyeti iki milyar ve Allah bilir ne kadar zamanda çýkar ara emir. Polis hukuk yollarýný göstermede haklý elbette. Fakat deðerlendirilmesi gereken þartlar oluþur bazý olaylarda. Yukarýda da belirttiðimiz gibi araya suç unsuru girdiði anda hukuk yolu bir müddet kapanýr, polis prosedürünün yolu açýlýr, deðil mi? Hukuk yolu mu,dediniz? Maðdur olacaktý ev sahibi milyara ve evin iki yýla yakýn iþgalinin devam etmesi anlamýný taþýyacaktý. 5-6 milyar ve evin iki yýl iþgali nerde, bir milyar 300 milyon vererek dertten kurtulma nerde! Ancak konu derin, çok derin. Yargýya kadar uzanýr. Yargýnýn iþleyiþine, týkanýklýðýna gelir dayanýr mesele. Yok oluþ tüneline giriþimizin nedenlerini açýklar bize. Sitem ettiðimiz, eleþtirdiðimiz, yýktýkyýkacayýk dediðimiz ve 1974 sonrasý kurulan kokuþmuþ, adaletsiz bir korsan devleti, kendi günlük hayattaki örneklerle nasýl ayakta tutuðumuzu vurur yüzümüze konunun derinliði! (devamý yarýn) STEFANU: Mülkiyetle ilgili yeni öneri yok Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum tarafýnýn mülkiyet baþlýðýyla ilgili yeni önerisi bulunmadýðýný açýkladý. Rum gazetelerde bugün yer alan "yeni öneri yapýldý" haberleri üzerine yazýlý açýklama yapan Stefanu, "Mülkiyette herhangi yeni bir öneri bulunmadýðý gibi, bilgilendirme yapýlmasýný gerektirecek bir farklýlýk da bulunmadýðýný" bildirdi. HRÝSTOFYAS: 3'lü görüþmeye hazýrým BM Genel Sekreteri Ban Ki- Moon'un KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Kýbrýs Rum yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'la New York'da üçlü görüþme yapýlmasý davetini ''yoðun programý'' nedeniyle daha önce reddeden Hristofyas, ''yanlýþ bilgilendirme'' olduðunu belirterek, ''BM Genel Sekreteri ve Eroðlu ile en kýsa zamanda New York'ta görüþme arzusunda'' olduðunu söyledi. BM SÖZCÜ YARDIMCISI: Üçlü görüþme planý yok BM Sözcü Yardýmcýsý Ferhan Hak, BM Genel Sekreteri Ban Ki- Moon ile Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas arasýnda üçlü görüþme yapýlmasý konusunda bu aþamada bir plan olmadýðýný söyledi. Sözcü Yardýmcýsý Hak, Genel Sekreter Ban'ýn geçtiðimiz gün Kýbrýs'taki liderlerle yaptýðý telefon konuþmalarýnda liderleri New York'a üçlü görüþme için çaðýrdýðýna yönelik SANAYÝCÝ, ESNAF VE KOBÝ'LERE... 1,5 yýlda 40 milyon TL kredi Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO)'nun Gazimaðusa Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TENOPARK) binasý içinde oluþturduðu Gazimaðusa Þubesi törenle hizmete açýldý. Menþei ve üyelik dýþýnda Oda'nýn bütün hizmetlerini verecek þubenin açýlýþýný Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ile KTSO Baþkaný Ali Çýralý gerçekleþtirdi. Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, KTSO'nýn Gazimaðusa'da TEKNOPARK içerisinde þube açmasýnýn son derece önemli bir olduðunu belirterek, bu adýmýn geliþtirilmesi gerektiðini ifade etti. Atun, sanayiciler ile üniversiteler ve Ar-Ge çalýþmalarý arasýnda köprü oluþturulmasý gerektiðinin altýný çizerek, TEKNOPARK'ýn ihracat odaklý çalýþan sanayicilere önemli katkýlar saðlayacaðýný belirtti. Hükümetin reel sektöre yönelik önlemler almaya devam ettiðini kaydeden Atun, özel sektörü geliþtirirken, kamunun etkinliðinin azaltýlmasýný hedeflediklerini söyledi. Rum radyosu RÝK'e göre Stefanu, þunlarý söyledi; "Müzakerelerde, mülkiyetle ilgili bütünlüklü önerimizin farklý boyutlarýný teferruatlý bir þekilde gözden geçiriyoruz. Ve bununla birlikte Kýbrýs Türk tarafýnýn önerisini yorumluyoruz. Ne bunun daha fazlasý, ne bunun daha azý..." Stefanu, hakemlik ve uluslararasý konferans konularýyla ilgili Rum tarafýnýn görüþlerini de tekrarladý. Rum lider, dün gece ara bölgede düzenlenen BM gününde yaptýðý açýklamada, BM Genel Sekreteri Ban ve Cumhurbaþkaný Eroðlu ile ''en kýsa sürede görüþme ümidini'' dile getirdi. BM Genel Sekreteri'ne Kýbrýs sorununun çözümü için gösterdiði ilgiden ötürü teþekkür eden Hristofyas, ''Teyit etmek isterim ki, yanlýþ bilgilendirme olduðundan en kýsa zamanda BM Genel Sekreteri ve Sayýn Eroðlu ile New York'ta görüþmek arzusundayým'' dedi. haberlerin hatýrlatýlmasý üzerine, "Üçlü görüþmenin ne New York'ta ne de baþka yerde yapýlmasý konusunda bu aþamada bir plan yok" dedi. Ferhan Hak, Genel Sekreter'in gelecek hafta Asya turuna çýkacaðýný hatýrlatarak, "Genel Sekreter'in önümüzdeki 3 hafta içinde pek çok seyahati olacak. O yüzden bu yönde bir plan yok" diye konuþtu. Kamu bütçesinin yüzde 86'sýnýn maaþlara ve transferlere gittiðini anlatan Atun, bütçeden yatýrýma ayrýlan payýn artýrýlmasý için önlemler aldýklarýný kaydetti. Aon 1,5 yýlda reel sektöre yönelik önemli adýmlar attýklarýný, ancak bunu yeterli görmediklerini belirten Atun, reel sektöre yönelik yeni teþvikler üzerinde çalýþtýklarýný ifade etti. Geçtiðimiz bir yýlýn toplam ihracat rakamlarýna bu yýl ilk 8 ayda ulaþýlmasýnýn ümit verici olduðuna deðinen Atun, Gayri Safi Milli Hasýla'da yüzde 8 olan ihracat payýnýn yüzde 20-25'lerde olmasý gerektiðini vurguladý. Atun, "Bu ülkede ürettiðimizi ihraç ederek kalkýnmalýyýz" dedi. Ýþ çevreleriyle birlikte gerçekleþtirdikleri dýþ ziyaretleri yoðunlaþtýracaklarýný da söyleyen Atun, 1,5 yýl içerisinde sanayici, esnaf ve kobilere kullandýrýlan kredi tutarýnýn 40 milyon TL'ye ulaþtýðýný, üretim sektörünün mali ve finansal yönden güçlendirilmesi için yeni bir paket üzerinde çalýþtýklarýný ekledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KIBRISLILAR YAKINDA KIBRIS'A SOKULMAYACAKLAR... Aslen Limasollu olduðunu ve 1974 yýlýndan sonra Girne bölgesine yerleþtiðini söyleyen ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben Limasol göçmeniyim yýlýndan sonra Girne bölgesine taþýndýk. 1974'ün hemen arkasýndan Maðusa limanýna feribotlar sefer yapmaya baþlamýþlardý. Girne'ye yýllarýnda seferler baþladý. O zaman Girne'deki muhaceret polisi adamýn gözünden ne mal olduðunu anlardý. Ýngiliz dönemi ve Kýbrýs Cumhuriyeti dönemlerini geçirmiþ insanlardý. Ýnisiyatif kullanýrlar, gereðini yaparlardý. Amirlerinin talimatlarýndan çok içinde bulunduklarý durumu yasalar yönünden deðerlendirirlerdi. Bu insanlar yavaþ yavaþ gittiler. Yerlerine alýnanlar hatýr gönül iþinden hareket ederek yürüttüler görevlerini. Zaten Kýbrýslý da kalmadý aralarýnda. Onu da bir kenara býrakýrsak söylemek gerekir ki, Türkiye'den gelenlerin ne olursa olsun geri çevrilmeleri mümkün deðildir. Gelenler kimlik kartlarýnýn ucunu dahi gösterseler içeri girebileceklerdir. Ne olduklarý önemli deðil, sadece bakýlacak evrak TC kimliðidir. Göreceksiniz yakýnda KKTC kimliði, British veya baþka bir kimliðe sahip Kýbrýslýtürkler içeri gireceklerinde engelleneceklerdir. Þimdilik Teksas oldu, yakýnda demir perde olacak göreceksiniz." ÖLSÜN DE GENE GEL... Hüsrev Karaali isimli vatandaþýmýz telefonla gazetemize bir þikayette bulundu. Karaali'nin þikayeti þöyle: "Ben Hüsrev Karaali Ýnþaat iþi yapýyorum. Hayvanlara da meraklýyým. Avlumda yerler hazýrladým ve Mutluyaka'da bulunan ve devekuþu satan bir yerden önce ü küçük, daha sonra da 4 büyük devekuþu yavrusu aldým. Bu hayvanlarý alýrken beni hiç bilgilendirmeye yanaþmadýlar. Kýsa süre içinde hayvanlarým bir bir ölmeye baþladý. Telefon ettim kimse telefonlara bakmadý. Satýþ yerine gidip durumu anlattýðýmda oradaki arkadaþ 'aslýnda ben sana bunlardan tavsiye edecektim' dedi. Ve daha büyük devekuþu yavrularýný gösterdi. Bu kez az daha büyük olan devekuþu yavrularýndan aldým. Onun da ayaðý kýrýldý. Ben bilgilendirme yapýlmasý gerekirdi diye inanýyorum. Dikkate almadýlar. Sanki de al git ölsünler de gene gel der gibiydiler. Giden parama mý, ölen hayvanlarýma mý yanayým?" SON ÇARE Güzelyurt'tan arayan Erol isimli bir vatandaþýmýz hükümetten þikayetçi oldu. Vatandaþýmýzýn telefoniyen þikayeti þöyle: "Ben Güzelyurt esnafýndaným. Bizler iþlerimizin zaman içinde düzeleceðini sanýyorduk. Daha fena oldu. Hükümet bize yaþama hakký vermiyor. Nefes almamýzý istemiyor. Her gün bir vergi ile karþýlaþýyoruz. Bu iþin içinden nasýl çýkacaðýmýzý bilmiyoruz. Son çareye doðru gidiyoruz yani..." BÝZÝM DUVAR BU HAYAT BÝZÝ YAÞAR Bizim Mandra Mandra halkýnýn büyük çoðunluðu, hükümetin ithal arabalarýn yaþýnýn 3'ten 5'e çýkarýlmasý ile ilgili kararýný, "memlekette güzel þeyler de oluyor" diyerek büyük bir memnunlukla karþýlarken, sýfýr kilometre araç satýcýlarý da karara büyük tepki gösterir. "Halký en çok seven oto kralý" olarak bilinen Mehmet Çangar ise karara en þiddetli tepkiyi koyan kiþi olur. Sokaktaki adam "Kýrk yýlýn gýdýmýnda halk için bir karar alýndý, onu da Çangarlar beðenmedi" diye kendi kendine söylenir.

8 8 24 Ekim 2010 Pazar GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... KÝPRÝANU ÝNGÝLTERE MECLÝSÝ'NDE KONUÞACAK Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, "Kýbrýs Grubu"nun davetiyle Ýngiltere Meclisi'nde 23 Kasým'da konuþma yapacaðý bildirildi. Alithia gazetesinin haberine göre, Ýngiltere Meclisi'ndeki Kýbrýs Grubu Baþkaný David Barrowes, toplantýnýn, 12 Temmuz'da kurulan grubun ilk toplantýsý olacaðýný ve milletvekillerinin doðrudan müzakerelerle ilgili bilgi almayý beklediklerini söyledi. RUM GÖÇMENLERE ARSA Rum Bakanlar Kurulu, Kýbrýslý Türk arazisi üzerinde ikamet eden göçmen Rumlara, Lefkoþa'ya baðlý Koççinotrimithia'dan 188 adet arsa verilmesi yönünde karar aldý. Politis gazetesinin haberine göre, Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, 188 arsadan 160'ýnýn Lefkoþa'da ikamet eden hak sahiplerine verildiðini, geriye kalan 28 arsanýn ise ev yapmalarý için genç çiftlere verileceðini söyledi. Haberde, 188 arsanýn dýþýnda Limasol'a baðlý Sotira'daki göçmenlere 2.5 milyon Euro ödenekle 137 arsa, Ay.Varvara bölgesindeki göçmenlere de 960 bin Euro ödenekle 48 arsa verilmesinin kararlaþtýrýldýðý da kaydedildi. GÜNEY KIBRIS'TA GENEL SEÇÝMLER 22 MAYIS'TA Rum Yüksek Seçim Kurulu'nun, gelecek yýl yapýlacak genel seçimler için 22 Mayýs tarihini önerdiði, siyasi partilerin çoðunluðunun da bu tarihi benimsediði haber verildi. Alithia "Milletvekilliði Seçimleri Kesin 22 Mayýs'ta... DÝSÝ Dünkü Kararýyla Seçimlerin Haziran Ortalarýna Ertelenmesini Reddetti" baþlýklý haberinde, DÝSÝ Yürütme Bürosu'nun genel seçimlerin 22 Mayýs'ta yapýlmasýný onaylarken, haziran ortalarýna ertelenmesini reddettiðini yazdý. Habere göre seçim tarihi olarak önerilen 22 Mayýs tarihini EDEK ve EURO.KO da kabul etti. Parti organlarý resmi karar almamasýna raðmen DÝKO da kabul ediyor görünüyor. AKEL'in de belirtilen tarihte mutabýk göründüðü kaydedildi. 13 EOKA'CI ÝÇÝN ANIT Ýngiliz döneminde tutuklanan terör örgütü EOKA mensubu 13 Rum için Lefkoþa'daki Kokinotrimitya Tutukevi'nin merkezi bir noktasýna "Mücadeleci Anýtý" dikildi. Simerini, anýtýn EOKA'cýlarý simgeleyen bir figür ve yanýnda Ýngiliz idaresi tarafýndan iþkence edildikten sonra öldürülen 13 EOKA'cýnýn isminin yazýldýðýný kaydetti. Anýtýn açýlýþýnýn yarýn Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos tarafýndan yapýlacaðý da belirtildi. ÝNGÝLÝZ OKULU OKUL AÝLE BÝRLÝÐÝNE KIBRISLI TÜRKLER GÝREMEDÝ Ýngiliz Okulu, Okul Aile Birliði'nin oluþturulmasý amacýyla geçtiðimiz perþembe akþamý yapýlan seçimlerde, Kýbrýs Türk adaylarýn Okul Aile Birliði'ne giremediði belirtildi. Okulda öðrenim gören 150 civarýnda Türk öðrenci olmasýna karþýn, Türk ailelerin seçimleri kazanamadýðý ve birliðin tamamýnýn Rum ailelerden oluþtuðu kaydedildi. Politis gazetesi "Okul Aile Birliði Kýbrýslý Türksüz Kaldý" baþlýklý haberinde, 15 kiþilik Okul Aile Birliði üyeliðine seçilenlerinin 8'nin yeni, geriye kalan 7 kiþinin ise mevcut üyeler olduðunu da yazdý. Okul Aile Birliði üyeliði için aday olan Kýbrýslý Türk Basri Hasan (260 oy), Özdað Cenk'in (262 oy) seçimleri kazanamadýðýný, okulda öðrenim gören yaklaþýk 150 Türk öðrencinin Okul Aile Birliði içerisinde temsilinin bulunmadýðýný yazan gazete, Okul Aile Birliði'nin yeni üyelerinin tümünün Rum olduðunu belirtti. Habere göre Okul Aile Birliðine seçilen yeni üyeler, velilere gönderdikleri mektuplarda, okulun "siyasileþtirilmesinden" þikayete ederek, siyaseti sýnýflardan uzakta tutacaklarýný belirttiler. Gazete, Ýngiliz Okulu'na yönelik devlet ödeneðinin okula verilmesi için Meclis Maliye Komitesi'ne gönderilmek üzere bir de metnin onaylandýðýný yazdý. Simerini gazetesi ise, Ýngiliz Okulu Müdürlüðü'nün ERDOÐAN-PAPANDREU GÖRÜÞMESÝ Rum gazeteleri, Ýklim Deðiþikliði Konferansý'na katýlmak üzere Atina'ya giden Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun önceki günkü görüþmelerinde Kýbrýs sorununu da ele aldýklarýna dikkat çekti. Politis "Konferans ve GYÖ Ýçin Formül... Papandreu- Erdoðan Kýbrýs Sorunundaki Prosedürün Devam Etmesi Yöntemlerini Görüþtü" baþlýklý haberinde, Erdoðan ve Papandreu'nun dün Atina'da, müzakere masasýndaki duraðanlýðýn aþýlmasý ve Kýbrýs sorununda ilerleme olmasý yöntemlerini görüþtüklerini yazdý. Gazete, görüþmede, Kýbrýs sorununda Uluslararasý Konferans düzenlenmesine olanak tanýyacak formüler bulunmasýna dair fikirler ortaya atýldýðýný ve bazý güven yaratýcý önlemler ele alýndýðýný yazdý. Fileleftheros da, "Duraðanlýktan Çýkýþ Ýçin Ýnisiyatifler" baþlýklý haberinde, Türkiye ve Yunanistan baþbakanlarýnýn duraðanlýktan çýkmak için Kýbrýs sorununa katký koyma niyetlerini dile getirdiklerini yazdý. Habere göre Papandreu, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn önerilerine deðinerek, Yunanistan'ýn bu perspektife destek verdiðini söyledi ve "meselenin daha ileri götürülmesi için güven yaratýcý önlemler olacak" ifadesini kullandý. RUM MÝRASÇILARIN TAÞINMAZ MAL KOMÝSYONU'NA BAÞVURMASI Kýbrýslý Rum göçmenlerin mirasçýlarýnýn da Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurmaya baþladýðý, Komisyon'un da bu tür baþvurularý kabul ettiði belirtildi. Politis, KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun, sözkonusu Rumlarla, hak sahipliðinin tazminat karþýlýðýnda devredilmesi konusunda anlaþmaya vararak dostane anlaþma imzaladýðýný yazdý. Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun hisseli mallarýn bir bölümünü veya hissesini deðil bütününü istimlak ettiðini savunan gazete, hisseli malý için baþvuruda bulunan bir Rum'un daha önce diðer hisse sahibinin baþvurusu nedeniyle ret yanýtý almasýný örnek gösterdi. BAF HAVAALANI'NDA 6 SAATLÝK GREV Yer hizmetleri þirketi Swissport & LGS'nin Baf Havaalaný'nýn iþletmeciliðini yapan Hermes Airports aracýlýðýyla toplam 45 eski devlet iþçisinden 33'üne iþten çýkarýldýklarýna dair yazý göndermesi üzerine Baf Havaalaný'nda 6 saatlik greve gidildi. Fileleftheros, önceki sabah saatleri arasýnda gerçekleþen grev nedeniyle Baf Havaalanýndan yapýlmasý gereken bazý uçuþlarýn ertelendiðini, bazýlarýnýn da Larnaka Havaalaný üzerinden yapýldýðýný belirtti. Habere göre, grevin Larnaka Havaalaný'na da yayýlmasý noktasýna gelinmesi üzerine 33 iþçinin iþten çýkartýlmasý kararýnýn geçici olarak askýya alýnmasý nedeniyle greve son verildi. RMMO'DA GÖREV SÜRESÝ YÝNE GÜNDEME GELDÝ Rum Milli Muhafýz Ordusu'ndaki görev süresinin kýsaltýlmasý konusu, seçimler öncesinde yeniden gündeme geldi. Simerini "Milli Muhafýz Ordusu'nda Görev Süresinin Kýsaltýlmasýnýn Sözü Bile Edilmiyor" baþlýklý haberinde, hükümet ortaðý partilerden (AKEL-DÝKO) kaynaklarýn, kamuoyu araþtýrmalarý temelinde askerlik süresinin kýsaltýlmasýnýn seçimlerde oy oranlarýný muhalefet karþýsýnda artýrabileceðinde ýsrar ettiklerini yazdý. Meclis Savunma Komitesi'nin, askerlik süresinin kýsaltýlmasý konusunu RMMO'nun daimi personelle ve KKTC sýnýrýnýn elektronik denetim sistemi ile takviye edilmeden görüþme konusu bile yapmadýðýný, Savunma Bakaný'nýn da bu konuda ne RMMO komutanýna ne de Meclis Savunma Komitesi'ne konuyla ilgili hiçbir þey söylemediðini belirten gazete, iktidar ortaklarýnýn ýsrarýnýn konuyu yeniden gündeme taþýdýðýný ancak kesin bir karar alýnmadýðýný yazdý. GÜNEY KIBRIS'TA ÝNSAN TÝCARETÝ Rum Ýçiþleri Bakanlýðý Genel Müdürü Lazaros Savvidis, diðer Avrupa ülkeleri gibi Güney Kýbrýs'ta da insan ticareti yapýldýðýný söyledi. Simerini gazetesinin haberine göre, bu açýklamayý AB Evi'nde dün düzenlenen "Kadýn Ticareti ve Cinsel Ýstismar: Kýbrýs'ta ve AB'de Siyasi ve Stratejik Önlemler ve Mücadele" isimli seminerde yapan Savvidis, insan tacirlerinin Güney Kýbrýs'ta da faaliyet gösterdiðini ve iþ bulmak umuduyla adaya gelen göçmenleri kullandýðýný kaydetti. Alithia gazetesine göre de, seminerde konuþma yapan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Antigoni Papadopulu'nun, Güney Kýbrýs'a her yýl izinli veya izinsiz yaklaþýk 2 bin kadýn göçmen geldiðini, bunlardan bazýlarýnýn KKTC'den Güney Kýbrýs'a geçtiðini söyledi. KAYIPLAR ÝÇÝN TÜRKÝYE YE BASKI YAPILMASI ÝSTENÝYOR Rum Meclisinin, "29 Ekim Kayýplar Günü" dolayýsýyla kayýplarýn akýbetinin belirlenmesi konusunda uluslararasý topluluða çaðrýda bulunduðu kaydedildi. "Türkiye'nin, Kayýplarýn akýbetinin belirlenmesi için iþbirliði yapmak amacýyla uluslararasý örgütler karþýsýnda üstlendiði yükümlülüklere yanýt vermediðini" ileri süren Haravgi, Rum Meclisinin çaðrýsýna atýf yaptý. Gazeteye göre Rum Meclisi, "Kayýplar günü" dolayýsýyla BM, AB, ayrýca tüm uluslararasý ve ulusal Meclis kurumlarýný, kayýplarýn akýbetinin belirlenmesini talep eden tüm BM kararlarýný hayata geçirme konusunda iþbirliði yapmasý için Türkiye'ye yönelik etki yapmaya davet etti. 28 Ekim'deki "Ohi Günü" (Yunanlýlarýn iþgale hayýr demesi) etkinliðine iliþkin yayýnladýðý genelgede, etkinlikte "milli marþý" dinlemek istemeyen öðrencilerin etkinlikten ayrýlabileceðinin, dinlemek isteyenlerin ise töreni izlemeye devam edebileceðinin ifade edildiðini yazdý. Ýngiliz Okulu'nun, yýldönümlerinde "milli marþ" konusunu ilke kez gündeme getirmediðini yazan gazete, sözkonusu etkinliðe 7. ve 8. sýnýflarýn katýldýðýný da belirtti. Fileleftheros gazetesi ise, 28 Ekim "Ohi Günü" için Ýngiliz Okulu'nda iki etkinliðin düzenleneceðini, birinde "milli marþýn" okunacaðýný, diðerinde ise okunmayacaðýný yazdý. Gazete, okulda yayýmlanan genelgeye dayanarak, birinci etkinliðin 25 Ekim'de 7.sýnýflar için konferans salonunda yapýlacaðýný ve burada "milli marþ"ýn okunacaðýný, marþýn okunmasý sýrasýnda etkinlikte bulunmak istemeyen öðrenciler için de bilim salonunda etkinlik düzenleneceðini belirtti. Gazete, söz konusu kararýn tepkilere neden olduðunu, sadece Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum öðrenciler arasýnda deðil Kýbrýslý Rum öðrencilerin kendi aralarýnda da ayýrýmcýlýk yapýldýðý konusunda endiþeli olduklarýný yazdý. Erdoðan ise, Kýbrýs sorunu ve Kýbrýs sorununun geleceði konusunu görüþtüklerini belirtti. Ayný gazete, Sözcü Stefanos Stefanu'nun dün yaptýðý açýklamada, Erdoðan'ýn Atina ziyaretini yorumlarken, Rum ve Yunan hükümetlerinin çok sýký ve tam bir eþgüdüm içinde olduklarýna iliþkin ifadelerine de atýf yaptý. Habere göre, Papandreu'nun Erdoðan'a Kýbrýs sorunuyla ilgili bir mesaj verip vermeyeceði sorusuna karþýlýk Stefanu þunlarý söyledi: "Kýbrýs ile Yunanistan arasýndaki eþgüdüm çok sýkýdýr. Yunan hükümeti müzakerelerin gidiþatý konusunda deðil, Kýbrýs Cumhuriyeti ve Kýbrýs Rum tarafýnýn önerileri konusunda da günlük olarak bilgilendiriliyor. Yunan Baþbakaný ve Dýþiþleri Bakaný, Baþkan Hristofyas'ýn politikasýný tam olarak paylaþýyor, mümkün olduðu ölçüde destekliyor." Alithia ise, "Papandreu Topu Lefkoþa'ya Attý..." baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Yunanistan Baþbakaný Papandreu'nun TC Baþbakaný Erdoðan ile 2 saati aþkýn görüþmelerinin ardýndan Kýbrýs sorununda uluslararasý konferans düzenlenmesi konusuna deðinirken "Kýbrýslýlar istiyorsa biz katký koymaya hazýrýz ancak þu anda somut bir þey yok" þeklindeki ifadelerine iþaret etti. Meclis toplantýsýnda Rum milletvekillerinden Hristos Purguridis'in "29 Ekim 1974 tarihinin son esirlerin Türkler tarafýndan serbest býrakýldýðý günün hemen ertesi günü olduðunu" iddia ettiðini yazan gazete, kayýp sorununun o günden itibaren baþladýðýný kaydetti. Kayýplarýn akýbetinin belirlenmesi gerektiðine dikkati çeken Purguridis, Türkiye'nin bu konuda iþbirliðinde bulunmadýðýný iddia etti. Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Baþkaný ve AKEL milletvekillerinden Aristofanis Georgiu ise, çarþamba günü kayýplarla ilgili özel bir oturum gerçekleþtirileceðini söyledi. Kazý yapan ekiplerin sayýsýnýn 8'e ulaþtýðýný söyleyen Georgiyu, öte yandan kazýlarla ilgili karþýlaþtýklarý en büyük sorunun hatalý bilgilerden dolayý kazýlarýn yapýldýðý yerlerin neredeyse yüzde 50'sinden sonuç alýnamamasý olduðuna iþaret etti. Bu durumun sürecin tümünü geciktirdiðini söyleyen Georgiyu, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun ikinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn "kazý yapýlmasý amacýyla askeri bölgelere ve bu sorunun var olduðu bölgelere gireceklerine dair görüþünü henüz teyit etmediðini" öne sürdü. Georgiu, "Bu hem Güney Kýbrýs'ýn Türkiye aleyhinde açtýðý dördüncü devletlerarasý baþvuru meselesi, hem de Türkiye'nin bilgi verme ve dosyalarýný açma konusundaki yükümlülüklerine uymasý meselesidir" ifadelerini kullandý.

9 24 Ekim 2010 Pazar 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar KURAN KARÞITI KUDUZ HASTALIÐI Hýristiyan- Müslüman uzlaþmasýnýn önde gelen savunucularýndan Peder Anawati'nin 25 yýl önce sözünü ettiði 'Kuran karþýtý kuduz' hastalýðý dirildi. Bu kuduz, gerçekleri duyunca çileden çýkýyor. Cumhurbaþkaný Wulff' "Ýslam Almanya'nýn da bir parçasý" dedi. Köhler, "Müslüman hayat tarzý, Almanya'da günlük hayatýn parçasý", Rau ise "Dindar Müslümanlar, teröristlerle ayný kefeye konulamaz" demiþti. Wulff, Türk parlamentosunda yaptýðý konuþmada, Almanya'nýn Ýslam konusunda yoldan çýkmýþ söylemini aklýn yoluna sokmaya çalýþtý. Wulff, kötü retorikle iyi þeyler söyleyen bir cumhurbaþkaný. Böyle bir baþkaný, gösteriþli ama aptalca konuþan birine defalarca tercih ederiz. Süddeutsche Zeitung (Baþyazý) DÝPNOT Sendikalarýn 'Göç Yasasý' diye niteledikleri maaþ ve ücret yasasý 1 Ocak 2011'de yürürlüðe girecek. HER YERE GÝDERÝM ZANNETMEYÝN TARÝH 17 EYLÜL, 2009 Deprem Kýbrýs'ýn kapýsýný da sýk sýk çalmaya baþladý. Dün meydana gelen sarsýntý Limasol, Larnaka ve Lefkoþa'da hissedildi. Artçý deprem korkusu halk arasýnda endiþe yarattý... Gözden kaçmayanlar... ÞAKA-MAKA DERKEN AKP Hükümeti'nin Baþmüzakerecisi Egemen Baðýþ bir gün de "açýklama" yapmasa çatlar vallahi. Mutlaka her gün içinde "Kýbrýs"ýn geçtiði birkaç cümle sarfeder. Son olarak "Kýbrýs meselesi þaka olmaktan çýktý" diye buyurmuþ. Bugüne kadar "þaka" idi de, þimdi "þaka" olmaktan çýktý mý yani? Keþke "þaka" olarak kalsaydý. Üzgünüz sayýn Baðýþ ama "þaka-maka" derken Kýbrýs Meselesi "kaka"ya döndü... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Yeþilköy Kooperatifi'nde fiyatýn yükselmesi beklentisi yüzünden biriktirilen patatesler elde kaldý, üzüntü duyuyoruz, ancak hükümet hata yapmadý." Zorlu TÖRE (Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný) virgül... TÜRBANLI KADINLAR TÜRBANCI ERKEKLER Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof.Ali Bardakoðlu, "Kadýnlarýn baþlarýný açmalarýný, Türk kadýnlarýnýn modernleþmesinin bir ayaðý olarak görmemek gerekir" dedi. Mustafa Kemal Atatürk bir hata yaptý, Türk milleti peþinden sürüklendi, artýk doðru yola girme zamaný geldi. Þimdi moda baþörtüsünü çýkarmak deðil, baþörtüsü takmaktýr ama kadýnlarýn saçýný örtüp örtmemesi üzerine hep erkeklerin konuþuyor olmasý yine de tuhaftýr. Belki de, Türkiye'de sorun "türbanlý" kadýnlar deðil, "türbancý" erkeklerdir ha, ne dersiniz?.. "Sayýn Belediye Baþkaný lütfetti davet etti, memnuniyetle geldim. Bet ofisi açýlýþý olsaydý gelmezdim." Kaya TÜRKMEN (TC Büyükelçisi) James Traub Foreign Policy de yazdý: Erdoðan,Müslümanlara göz yumuyor, çünkü, Ortadoðu da insan haklarýný ciddiye alýrsanýz lider olamazsýnýz Ýsrail konusunda Türkiye'de en sýký AKP karþýtlarý dahil konuþtuðum herkes þunu söylüyordu: Kamuoyu filo olayýna öyle öfkelendi ki, hiçbir hükümet özür talep etmeksizin meþruiyetini koruyamazdý. Türkiye hâlâ özür bekliyor. Ýran'a gelince: Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu Batý'nýn Tahran'la yapýlan anlaþmayý memnuniyetle karþýlayacaðýna inanýyordu. Bu inancýn boþa çýkmasý, Türkiye'nin tarafgirliði hakkýnda olduðu kadar, Obama'nýn Ýran'la temas kurmak konusundaki tereddüdü hakkýnda da çok þey anlatýyor. Yine de Türk yetkililer yükselen markalarýna zarar KARÝKATÜR / verdiklerini ve bunu onarmak için mesai harcamalarý gerektiðini kabul ediyorlar. Tayyip Erdoðan Ýsrail'in gaddarlýðýna yönelik aleni takýntýsýndan geri adým attý. Türkiye'nin Batý'ya karþý Ýslam'ý veya Ortadoðu'yu seçtiðini söylemek olayý karikatürize ediyor. AB üyeliði arzusu hâlâ itici güç. Fakat Türkiye, Lübnan, Irak ve baþka yerlerde arabulucu rolü üstlenecek Sünni bir güç olmak istiyor; dünyada yükselen güçler aðýnýn kurucularýndan biri olmak istiyor ve Batý'nýn güvenilir müttefiki olmak istiyor. Tercih yapmak zorunda kaldýðýnda, yakýn çevresini seçmeye meylediyor; Serhan Gazioðlu Ýran'a karþý yaptýrýmlara 'hayýr' demesi buna delalet. Fakat Müslümanlara insan haklarý konusunda göz yumuyorlar. Erdoðan'ýn, "Bir Müslüman asla soykýrým yapmaz" diyerek Sudan Devlet Baþkaný Ömer Beþir'i temize çýkarmasý tepki çekti. Erdoðan, hile yaptýðý gerekçesiyle kýnanan Ýran Cumhurbaþkaný Ahmedinecad'ý seçim zaferi için kutladý. Türk diplomatlar kapalý kapýlar ardýnda sert bir dil kullandýklarýný söylüyorlar, fakat otokratik rejimler bu þekilde yapýlan suçlamalarý kaale bile almazlar. Türkiye'nin ikilemi daha ziyade yakýn çevresinden kaynaklanýyor: Ortadoðu'da insan haklarýný ciddiye alýrsanýz bölgesel lider olamazsýnýz. Fakat sorun, kendi demokrasisinin çözülmemiþ durumuyla ilgili de olabilir. Laik Türkler baþbakanýn ve AKP'nin insan haklarý ve hukukun üstünlüðüne inancýndan kuþku duyuyor.. Birçok insan referandumun demokrasiyi saðlamlaþtýrdýðýný söylese de bunu AKP'nin kontrolünü güçlendirme komplosu olarak görenlerin sayýsý az deðil. Laik Türkler ülkenin adým adým muhafazakârlaþmasýndan korkuyor; büyük þehirlerde olmasa bile, Anadolu'da þüphe götürmez bir durum bu. Türkiye, Atatürk döneminden bu yana 'Avrupa'ya baðlý kaldý. Fakat Atatürk liberal deðil, modernistti. Kemalist laiklik Avrupa tarzý bir liberal bireyciliðin formülü deðildi. AKP'nin piyasa yönelimli ýlýmlý Ýslami restorasyonunun öyle olduðunu söylemek de güç. Türkiye, Batý'nýn sayýsýz nedenden dolayý memnuniyetle karþýlayacaðý bir baþarý hikâyesi. Ortadoðu'daki kitlelere sunduðu ýlýmlý kozmopolitlik imajý, küresel barýþ ve istikrara da katký saðlýyor. Fakat Türkiye yakýn çevresindeki en parlak yýldýz olmakla yetinmiyor; dünya sahnesinde rol almak istiyor. Ve bu heves, Türkiye'yi çatýþan kimlikleri arasýnda yeni bir denge bulmak zorunda býrakabilir. (20 Ekim 2010)

10 10 24 Ekim 2010 Pazar TV'DE BU AKÞAM King Kong Türü: Yabancý Sinema STAR / 20:00 YÖNETMEN : Peter Jackson OYUNCULAR : Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody YAPIM YILI : 2005 "The Lord of the Rings" üçlemesinin Oscar ödüllü yönetmeni Peter Jackson'ý bugünlere getiren ve dünyanýn en büyük yönetmenlerinden birisi yapan sürecin baþlangýcýnda bir maymun vardý. Yýllar sonra tekrar Kafatasý Adasýna dönen Peter Jackson, "King Kong" ile olaðanüstü bir karakter çalýþmasý, sürprizlerle dolu bir aþk öyküsü ve ancak 150 milyon dolarlýk bütçenin yaratabileceði öfkeli dinozorlarý beyaz perdeye getiriyor. Dahi Olmak Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 Orijinal Adý : If I Had Known I Was a Genius Yönetmen : Dominique Wirtschafter Oyuncular : Markus Redmond Çevresi tarafýndan hor görülüp yanlýþ anlaþýlan dahi çocuk, hayatý boyunca hep meydan okumuþ fakat ne yapacaðýna karar veremeyince hiç baþarýlý olamamýþtýr. Aradýðý gerçeði drama öðretmeniyle yollarý kesiþince keþfeder. Öðretmeni ondaki bu özel yeteneði keþfeder ve çok özel bir oyuncu olacaðýný söyler. O artýk rüyalarýndaki aktör olacaktýr. Ama bu rüyasýný gerçekleþtirmek için harekete geçtiðinde ailesi ve arkadaþlarýnýn aþaðýlamalarýyla karþýlaþýr. Ýlk Randevu Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:45 YÖNETMEN: JERRY CICCORITTI OYUNCULAR: SEAN ASTIN, EMILY HAMP- SHIRE TÜRÜ: KOMEDÝ Film, aþk dergileri için yazýlar ve þiirler yazan Mike ile garsonluk yapan Angelina arasýnda geliþen eðlenceli ve sýra dýþý olaylarý ele alýyor. Bir aþk þiirinin etkisinde kalan ve onun yazarý olduðuna inandýðý Amerikalý bir yazara aþýk olan Ýtalyan garson kýzýn hikayesini anlatan peri masalý tadýnda bir film. Ufaklýk Türü: Yabancý Sinema KANAL 24 / 21:00 Yönetmen: Tizza Covi & Rainer Frimmel Bir parka býrakýlmýþ iki yaþýndaki Asia adlý kýz çocuðu, Roma'nýn dýþýndaki San Basilio'da, bir karavan parkýnda kocasý Walter ile yaþayan sirk elemaný Patti tarafýndan bulunur. Patti, genç komþusu Tairo'nun yardýmýyla küçük kýzýn annesini aramaya koyulur ve bir süreliðine bebeðin ebeveyni olur. Asia'nýn hayatlarýna girmesi ile deðiþmeye baþlar. Herkes küçük kýzýn varlýðýna giderek alýþýr. Çete Türü: Yabancý Sinema FOX TV / 00:45 Yönetmen: Bronwen Hughes Oyuncular: Thomas Jane, Dexter Fletcher, David O'Hara Güney Afrikalý bir polisken, ülkenin en büyük banka soyguncularýndan birine dönüþen Andre Stander'in gerçek yaþam öyküsünden yola çýkýlarak gerçekleþtirilen Çete'de Stander'i Thomas Jane canlandýrýyor. Andre Stander, 1970'lerin sonunda Güney Afrika'da yaþayan, toplum içinde asayiþi kontrol etmekle görevli bir polistir. Beyazlarla zencilerin yaþam alanlarýnýn keskin çizgilerle ayrý olduðu bu yýllarda, hemen her gün büyük isyanlar çýkmaktadýr yýlýnda Tembisa isyanlarý sýrasýnda görev yapan Andre Stander, hükümet emriyle gerçekleþen katliamdan sonra, yönetime isyan ederek kendine bambaþka bir yol çizer. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Timsah uçak düþürdü Afrika ülkesi Kongo'da aðustos ayýnda meydana gelen ve 20 kiþinin ölümüne neden olan bir uçak kazasýnýn ardýndan baþlatýlan soruþturmada þaþkýnlýk yaratan bir sonuca ulaþýldý. Turbolet tipi küçük uçaðýn, bir bavul içine saklanmýþ timsahýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan yaþanan panik nedeniyle düþtüðü anlaþýldý. Gerçek, 20 kiþinin öldüðü kazadan kurtulan tek yolcunun dedektiflere verdiði ifade sonucunda ortaya çýktý. Adý açýklanmayan yolcu, timsahýn bavuldan çýkmasý ile uçakta arbede yaþandýðýný ve yolcularýn uçaðýn bir tarafýna yýðýlmasý sonucunda pilotun dengeyi saðlayamadýðýný söyledi. Güneþlenme tutkusu yüzünden kansere yakalandý Ýngiltere'de, güneþlenmeyi tutku haline getiren bir çocuk annesi kadýn, üç kez ölümcül cilt kanseri melanoma yakalandý. Coventry kentinde yaþayan 37 yaþýndaki Sonya McGrory, 15 yaþýndan beri bronzlaþmak için çok uzun süreyle güneþleniyordu. 25 yaþýndayken sol bacaðýnda greyfurt büyüklüðünde ur çýktý. Ur alýndýktan sonra yine güneþlenmeye devam eden McGrory'nin 4 yýl sonra bu kez kasýðýnda ur oluþtu. Ýki yýl süren tedavinin ardýndan taramalarda saðlýðýna kavuþtuðu görülen McGrory, uzun uzun güneþlenmeye devam etti. Bu sefer de sýrtýnda tümör çýktý. Terapi sonucu bu kanserin gerilemeye baþladýðý açýklandý. McGrory artýk piyasadaki en güçlü güneþ kremlerini kullanmadan güneþlenmediðini söylüyor. Felçli kýzý hareket ettiren 'Örümcek' Ýngiltere'de, 4 yaþýndaki beyin felci hastasý kýz, "Örümcek" adý verilen özel bir fizyoterapi aðýyla hayata tutundu. Northampton kentinde yaþayan Grace Windram, hareket kabiliyetini geliþtirmesi için kullanýlan ekipman sayesinde artýk oturabiliyor, kýsa mesafede emekleyebiliyor. Grace Windram, 'Örümcek'i ilk kez Oxfordshire kentindeki Footsteps Fizyoterapi Merkezi'nde kullandý. Elastik halatlardan meydana gelen Örümcek sayesinde fizyoterapistler felçli çocuða gerekli egzersizleri yaptýrabiliyor. NASA'nýn roketi su ve gümüþ ortaya çýkardý Amerikan Havacýlýk ve Uzay Dairesinin (NASA) geçen yýl su bulmak için Ay'ý vurma denemesinde kullanýlan roketin, yüzlerce kilo su, gümüþ, civa ve diðer þaþýrtýcý kimyasallarý açýða çýkardýðý bildirildi. Science dergisinde yayýmlanan birkaç haberde, denemede, buz þeklinde büyük miktarda su, karbon monoksit, amonyak ve gümüþümsü metaller dâhil olmak üzere bazý þaþýrtýcý bulgularýn açýða çýktýðý belirtildi. Brown Üniversitesi'nde gezegen jeolojisi bölümünden Peter Schultz, roketin çarptýrýldýðý Ay'daki Cabeus krateri için, "Burasý, Ay'ýn heryerine salýnmýþ bileþenler, elementlerin hazine sandýðý gibi" yorumunu yaptý. NASA, LCROSS uydusu ile geçen yýl ekim ayýnda Ay'ýn güney kutbundaki Cabeus kraterine bir roket fýrlatmýþtý. Buradaki amaç Ay'ýn bu kýsmýnda bulunan kraterlerde buz olup olmadýðý, eðer varsa nasýl bir buz olduðunun analizini yapabilmekti. Biyonik kollar kaza mý yaptýrdý? Beyniyle kontrol ettiði robot kollarýyla otomobil kullanan ilk kiþi olarak bilinen Christian Kandlbauer (22), Avusturya'da geçirdiði trafik kazasýnýn ardýndan kaldýrýldýðý hastanede öldü. Kazanýn nedeni ve Kandlbauer'in biyonik kol kullanmasýnýn kazada bir etkisi olup olmadýðý henüz bilinmiyor. Elektrik çarpmasý sonucu 5 yýl önce iki kolunu da kaybetmesinin ardýndan robot kollar edinen Kandlbauer, kendisi için özel uyarlanmýþ otomobiliyle ehliyet almýþtý. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Dünya yansa bu evin sahibine bir þey olmaz! Ýngiltere'de nükleer bombadan korunmak için tasarlanmýþ sýðýnak sahibinden satýlýða çýkarýldý. Sahip olduðu sýðýnaklý evini 350 bin sterline (783 bin Türk Lirasý) satýlýða çýkartan Mike Thomas, potansiyel alýcýlara sýðýnakta tur da attýrýyor. Sýðýnak vaktiyle Soðuk Savaþ sýrasýnda nükleer bomba korkusuyla yapýlmýþ. Sýðýnak, bir megatonluk (Hiroþima'ya atýlan atom bombasýndan 80 kat daha büyük) bir bombaya dayanabilecek kapasiteye sahip. 56 yaþýndaki Thomas, sýðýnaðý Rusya ve ABD arasýndaki gerilimin zirvede olduðu 1985'te evinin mutfaðýnýn 6 metre altýnda inþa etmiþ. 28 metrekarelik sýðýnaðýn duvarlarý 81 santimetre kalýnlýðýnda. Sýðýnakta bir ailenin bir ay boyunca hayatta kalmasýný saðlayacak yiyecek ve su bulunuyor. Özel bir kiþinin sahip olduðu ülkedeki en güçlü sýðýnakta altý ranza, Ýsviçre yapýmý havalandýrma sistemi bulunuyor ve enerjiyi dizel motorlu jenaratör ve çok sayýda pil saðlýyor. Sarýþýn ve çekici insanlar daha çok kazanýyor DailyBesat sitesi, zenginlerin saç renklerinden kilolarýna, mezun olduklarý üniversiteden evli olup olmadýklarýna kadar haklarýnda yapýlan araþtýrmalarý bir araya getirdi. Ýþte zengin olacaklarý önceden belli eden iþaretler: Ortalamadan 8 santim daha uzun olan kadýnlar yüzde 5-8, erkekler ise yüzde 4-10 oranýnda daha fazla kazanýyorlar. Lisede popüler olan kiþiler yüzde 10 daha fazla kazanýyor. Çekici erkekler yüzde 9 daha fazla kazanýrken, çekici kadýnlar yüzde 4 daha fazla kazanýyorlar. Evlenmek ve evliliði sürdürmek kiþinin refah düzeyini yüzde 77 oranýnda arttýrýyor. Economic Letters'da yayýnlanan araþtýrmaya göre sarýþýn kadýnlar yüzde 7 daha fazla kazanýyor. Sýk alkol tüketen erkekler yüzde 21, kadýnlar ise yüzde 8 daha fazla kazanýyor. Journal of Labor Research'ýn araþtýrmasýna göre alkol alan kiþilerin daha sosyal, dolayýsýyla daha çok sosyalleþip iþ iliþkisi kurabiliyor. Bu kardeþler toplam 474 yaþýnda! Birlikte 19 Baþbakan, beþ kral ve iki dünya savaþý gördüler... Ýngiltere'de yaþayan beþ kardeþ, Kathleen (102), Gladys (100) Lillian (94), Leonard (92), ve Courtney (86), internet devrimine ve üç boyutlu televizyonun doðuþuna da tanýk oldu. Yaþlarýnýn toplamý 474 ve beþ kardeþ dünyanýn yaþayan en yaþlý kardeþleri olmak üzere rekorlar kitabýna girmeye hazýrlanýyor. Aslýnda toplam yedi kardeþlermiþ, ikisi vefat edince beþ kardeþ kalmýþlar. Uzun yaþamalarýnýn sýrrýnýn aile genlerinde olduðunu düþünüyorlar. Babalarý da 98 yaþýna kadar yaþamýþ, 75 yaþýna kadar gemi tersanelerinde çalýþmýþ. Guinness Rekorlar Kitabý, Bartletts kardeþlerin durumunun incelendiðini ve dünyanýn en yaþlý kardeþleri olarak kayýtlara geçirilmelerinin kuvvetle muhtemel olduðunu doðruladý. Gelin 3, damat 5 yaþýnda! Suriyeli aile, 5 yaþýndaki Halid ile 3 yaþýndaki Hala'ya niþan yaptý. Çocuklarýn aileleri onlar için niþan töreni yaptý, hatta minikler aileleri tarafýndan alýnan niþan yüzükleri birbirlerine taktýlar. Aileleri, çocuklarýn kendi iradeleriyle davrandýklarýný öne sürüyor ve önümüzdeki 10 yýl evlenmeyeceklerini söylüyorlar. On yýl sonra bu çocuklarýn hala çocuk olacaklarýný umursamadan... Halid'in babasý Cuma Gulf News'e yaptýðý açýklamada, "Halid ya da Hala gelecekte fikirlerini deðiþtirebilir, ama bizim bu aþamada yaptýðýmýzdan mutlu olduklarýný biliyoruz. Halid, Hala ile evlenebilmek için 15 yaþýna basmayý bekliyor" diyor. Aileler tatil sýrasýnda çocuklarýnýn birbirlerine aþýk olduðunu anlatýyor. Halid tatilden döndüklerinde aþkýndan hasta bile olmuþ! Cuma, "Halid bana ve annesine Hala ile kalmayý ya da onun buraya getirilmesini istediðini söyledi" diyor. Ancak, aile, normal yetiþkinler gibi bunu çok küçük yaþta görülebilen çocukluk aþký vakasý olarak görmeyip ciddiye alýp Hala'nýn ailesini aramýþ. Ýddiaya göre, Hala da Halid ile ayný durumdaymýþ. Bunun üzerine üç ve beþ yaþlarýndaki çocuklarýný niþanlamaya karar vermiþler.

11 24 Ekim 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gögde yýldýz sayýlmaz Çið yumurta soyulmaz Benim bir yarim vardýr Sevmesine doyulmaz Resmi Tarih Yalanlarý Yavuz Bahadýroðlu/ Mete Tunçay/ Mustafa Armaðan/ Nevval Sevindi/ Prof. Dr. Ýlber Ortaylý/ Ömer Lütfi Mete/ Mehmet Þevket Eygi/ Avni Özgürel/ Caroline F. Finkel/ Ahmet Sait Akçay/ Berna Kurt PROFÝL YAYINCILIK "Basit bir insan zamaný nasýl öldüreceðini, deðerli bir insan da nasýl kazanacaðýný düþünür." Schopenhauer GÜL KOKUSU dürdüðüm çamaþýrlara gizliyorum acýlarýmý kat kat gül kokuyor dolabým Fatma Akilhoca LEFKOÞA'DA ULUSLARARASI MÜZÝK FESTÝVALÝ Lefkoþa Türk Belediyesi'nin bu yýl ilk kez düzenlediði Uluslararasý Müzik Festivali, önceki akþam Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda yapýldý. Bazý televizyonlardan naklen yayýnlanarak tüm dünyaya ulaþtýrýlan festivalde, Steve Brookstein, Rose Royce, Kenny Thomas ve Jaki Graham sahne aldý. Babutsa Grubu'nun "3 KÝTAP 3 GÖRÜÞ" Son aylarda yayýnlanan 3 ayrý kitap, ortak panelde yazarlarýn da katýlýmýyla tartýþmaya açýlacak. Iþýk Kitabevi'nin organizasyonuyla düzenlenecek etkinlikte, Akademisyen- Yazar Tufan Erhürman'ýn "Yeni Sol", CTP döneminde Baþbakanlýk Müsteþarlýðý yapan Öntaç Düzgün'ün bu döneme iliþkin "Baþbakanlýkta 30 Ay" ve Dr. Cemal Mert'in köþe yazýlarýndan seçki niteliðindeki "Dokuz Köyden Kovulanlar Ýçin Onuncu Köy" adlý kitaplar tartýþýlacak. "3 Kitap 3 Görüþ" adýyla Gazeteciler Birliði lokalinde perþembe gecesi saat 20.00'de düzenlenecek etkinliðin herkese açýk olduðu bildirildi. SÝVÝL SAVUNMA KÜLTÜR GEZÝSÝ KAFÝLESÝ ADA'YA DÖNDÜ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn, Halk Örgütleri kadrolarýnda mükellef olarak görevli olan bölge ve semt Amirlerine yönelik düzenlediði Türkiye Kültür Gezisi sona erdi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Ekim tarihlerini kapsayan geziye Halk Örgütü mükellef personeli ile görevli Sivil Savunma personelinden oluþan toplam 45 kiþilik kafile katýldý. Program çerçevesinde ilk olarak Ankara'da Anýtkabir ziyaret edilerek, mozoleye çelenk konuldu. Kafile daha sonra Ankara'daki programýný tamamlayarak Ýstanbul'a gitti. Beþiktaþ Ýnönü Stadý'nda UEFA Avrupa Ligi Beþiktaþ-Porto müsabakasýný da izleme fýrsatý bulan kafile, Topkapý Panorama 1453 ve Türk Dünyasý Kütür Evleri Müzesi'ni de gezdikten sonra önceki gece KKTC'ye döndü. GAÜ Türk Filmleri Günleri Pazartesi baþlýyor Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla Film Yapýmcýlarý Meslek Birliði (FÝYAP) tarafýndan KKTC'de ilk kez düzenlenecek "Türk Filmleri Günleri", GAÜ Karmi Kampüsü sinema salonlarý ile Lefkoþa Galleria Sinema salonlarýnda pazartesi baþlýyor. "Türk Filmleri Günleri" kapsamýnda 3 gün süresince sinemaseverler Türk sinemasýnýn seçkin örneklerinden birçok filmi ücretsiz izleme imkanýna kavuþacak. Türk Filmleri Günleri kapsamýnda film gösterimleri arasýnda GAÜ Karmi Kampüs Uluslararasý Kongre Merkezi Spectrum Hall'de düzenlenecek söyleþi ve atölye çalýþmalarý ile sinemaseverler, ünlü da yer aldýðý festivalde havai fiþek gösterileri de yapýldý. Festivalde konuþma yapan Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, konser için adaya gelen sanatçýlara teþekkür ederek, yýldýzlarýn Lefkoþa'da verdiði konserle ambargolara bir darbe daha vurulduðunu ifade etti. yönetmen, oyuncu ve sanatçýlarla bir araya gelme þansý de yakalayacak. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, ana sponsorlar GAÜ ve Mercure Otel yanýnda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði, Lefkoþa Türk Belediyesi, Naci Talat Vakfý ile Film North Cyprus da etkinliðe destek veriyor. Organizasyonun basýn sponsorluðunu ise BRTK ve GAÜ Medya Merkezi üstlendi. Organizasyon adýna FÝYAP Yönetim Kurulu Baþkaný Galip Gültekin, GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Olgun Üstün ve Rektör Prof. Dr. Yýldýrým Öner'in katýlacaðý basýn toplantýsý pazartesi 14.00'de Karmi Kampüs Uluslararasý Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Örnek anne hayatýný kaybetti yýllarý arasýnda Amerikan televizyonlarýnda yayýnlanan komedi Leave It to Beaver'daki banliyöde yaþayan mükemmel anne rolüyle tanýnan aktrist Barbara Billingsley, 94 yaþýnda hayatýný kaybetti. Aile adýna açýklama yapan sözcü, 1980'li yýllarda hit olan Airplane'de abartarak konuþan yaþlý yolcuyu oynayan Billingsley'in son yýllarda saðlýk durumunun oldukça kötü olduðunu ve romatizmaya baðlý bir hastalýktan hayatýný kaybettiðini söyledi. Leave It to Beaver'daki June Cleaver rolüyle Billingsley, çocuklu Amerikan kadýnlarýnýn çok az bir kýsmýnýn ev dýþýnda çalýþtýðý bir dönemde, ideal orta sýnýf anne ve ev kadýný örneðini yansýtmýþtý. Billingsley, June Clever rolünü 1990'lý yýllarda yeniden oynamýþ fakat 60'lý yýllardaki baþarýsýna ulaþamamýþtý. Eurovision Dusseldorf'ta Önümüzdeki yýlýn Eurovision Þarký Yarýþmasý Dusseldorf'ta yapýlacak. Bu yýl Oslo'da düzenlenen yarýþmayý Satellite adlý þarkýyla Almanya'yý temsilen yarýþan Lena Meyer-Landrut kazanmýþtý. Dolayýsýyla Almanya'nýn bir þehrinde yapýlmasý gereken organizasyon için Berlin, Hamburg, Hanover ve Dusseldorf yarýþtý. Yarýþmanýn 10 ve 12 mayýsta yapýlacak yarý finalleri ve 14 mayýstaki finali Esprit Arena'da gerçekleþtirilecek. Lena'nýn Satellite adlý þarkýsý Ýsveç ve Almanya'nýn da aralarýnda bulunduðu birçok Avrupa ülkesinde hit olmuþtu. Sahibinden satýlýk Matisse heykeli Henri Matisse'nin yaptýðý doðal büyüklükteki heykel, önümüzdeki ay satýlacak. Nu de Dos, 4eme etat adýný taþýyan eserin New York'ta bulunan Christie'e Müzayede Evi'nde 3 kasýmda yapýlacak satýþýndan 35 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. Amerika'daki Christie's Müzayede Evleri'nin Empresyonizm ve Modern Sanat Departmaný Baþkaný Conor Jordan, eserin modernist stilin evrimleþmesinin kilometre taþlarýndan olduðunu söyledi. Eser, Jordan'ýn Matisse'nin en büyük projesi olarak tanýmladýðý dört parçadan oluþan bir serinin ürünü olduðunu söyledi. Jordan, "Eseri, yüzyýlýn en önemli baþarýsý olarak gören koleksiyonerlerden muazzam bir istek bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Sammy nin Maceralarý ( ) 1. salon Muhtar Yusuf Galleria Paranormal Aktivity 2 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Aþkýn Ýkinci Yarýsý ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Çýlgýn Hýrsýz 3D ve Piranha 3D ( ) 2. salon

12

13 24 Ekim 2010 Pazar 13

14 14 24 Ekim 2010 Pazar BULMACA Soldan Saða: 1-Sýzlanarak anlatmak, þikayet etmek. Harf okunuþu. 2-Yunan mitolojisinde aþk tanrýsýnýn adý. Kansýz. 3-Boþ söz, dedikodu. Gelecek. 4-Teknik, sanayi, endüstri. Namus. 5-Yaydan çýkan. Birçok kalýn direk yanyana baðlanarak yapýlan düz ve korkuluksuz, deniz veya ýrmak taþýtý. 6-Bir halkýn üzerinde yaþadýðý, kültürünü oluþturduðu toprak parçasý, yurt. Güz, sonbahar. 7-Ýlgili. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 8-Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Yetenek, beceriklilik, zekâ. 9- Kanýtlanmadan, geçici veya kalýcý olarak benimsenen önerme, varsayým. 10-Eski dilde "Yiðitlik, kahramanlýk, cesaret". Çoðul eki. 11-Bir yarýþýn belirli uzaklýðý kapsayan bölümlerinden her biri, aþama, merhale. Akdeniz ülkelerinde yetiþen tüylü ve genellikle yapýþkan yapraklý, reçinesi hekimlikle kullanýlan bir bitki. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Cevher Eczanesi: Mehmet Akif Cad. 101/5 E Dereboyu (As-Can Sigorta ve Citroen Karþýsý) Tel: Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruz Sok. No:A/B Çaðlayan Tel: Maðusa Özçað Eczanesi: Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:411 Salamis Yolu Tel: Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmen Evi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Saatin, dakikalarý gösteren ve akrepten daha uzun olan ibresi. Helyum'un kýsaltmasý. 2-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Osmanlý imparatorluðunda vezir veya yüksek mevkide devlet adamlarýnýn giydikleri bir baþlýk. 3-Nesnelerden yayýlan küçücük zerrelerin burun zarý üzerindeki özel sinirlerde uyandýrdýðý duygu. Balýk yumurtasý ile yapýlan bir meze. 4-Diþleri arasýna alýp sýkmak. Baþa "A" konursa "Koyu esmer veya kara kimseler için kullanýlýr". 5-Radyum'un kýsaltmasý. Tarlayý sürerek dinlenmeye býrakmak. 6- Ters okunuþu "Vücut, beden, boy bos". Bir akaryakýt çeþidi. 7-Hatýra. Coðrafya, tarih, dil, nüfus gibi olgularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasýnýn, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslaðý. 8-Harf okunuþu. Ters okunuþu "Ön ayaklarý perdeli kanat biçiminde geliþmiþ, vücudu yumuþak sýk kýllarla kaplý, iskeletleri hafif yapýlý, uçabilen memeli hayvan". 9-Hastalýk, illet. At, aslan gibi bazý hayvanlarýn ensesinde veya boynunda bulunan uzun kýllar. 10-Ýnsan ve memeli hayvanlarýn vücudunda asalak olarak yaþayan böcek. Dokusunda çoðunlukla gümüþ ve altýn renginde tel bulunan kumaþ. Geniþlik. 11-Tahýlýn tarlaya atýldýðý andan harman oluncaya dek aldýðý duruma verilen ad. Kadýnlar hamamýnda hizmet eden ve müþterileri yýkayan kadýn. YEÞÝLIRMAK BAÞKA SINIR KAPILARI AÇILMASINI GÜNDEME GETÝRDÝ Yeþilýrmak (Limnidi) sýnýr kapýsýnýn açýlmasýnýn, Lefke, Pile, Gaziler (Piroi) ve Limya'ya yeni geçiþ noktalarýnýn açýlmasýný gündeme getirdiði belirtildi. Fileleftheros "Yeni Barikatlar Gündemde" baþlýðý altýnda verdiði derleme haberinde, Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlmasýnýn ardýndan gerek Kýbrýs Türk, gerekse Kýbrýs Rum tarafýndan yeni geçiþ noktalarý açýlmasý yönünde taleplerin yeniden gündeme geldiðini yazdý. Gazete, Kýbrýslý Türklerin Lefke, Pile ve son olarak da Limbia'da geçiþ noktalarýnýn açýlmasý yönündeki taleplerinin Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlmasýnýn ardýndan gündeme geldiðini, Lefke bölgesinde bir geçiþ noktasý daha açýlmasýnýn KKTC makamlarýnca da desteklendiðini belirtti. Baþsavcý Yardýmcýsý Papasavas'ýn diþ skandalý büyüyor Rum Baþsavcý Yardýmcýsý Akis Papasavas'ýn taktýrdýðý porselen diþlerin parasýný, yasal mevzuat uygun görmemesine karþýn devletten aldýðýnýn iddia edilmesiyle patlak veren skandalýn ardýndan, konuya iliþkin resmi dosyanýn da ortadan kaybolduðunun anlaþýldýðý bildirildi. Politis gazetesi manþet ve iç sayfalarýndan geniþ yer ayýrdýðý haberde, dünkü yayýnlar üzerine harekete geçen Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinin, Papasavas'ýn dosyasýnda önemli belgelerin kayýp olduðunu tespit edilmesi üzerine KLEOPATRA AKTAR DOÐALLIÐIN MERKEZÝ Þifalý Bitkiler Bitkisel yaðlar Enerji Taþlarý Adres: Yeniþehir Alirýzalar (1001 çeþit karþýsý...) Satýlýk arazi Hisarköy de 6 dönüm arsa nitelikli arazi. Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa Kýbrýs Rum makamlarýnýn Lefke bölgesinde sýnýr kapýsý açýlmasýna itirazý olmadýðýný savunan gazete, Pile konusunda ise Rum yönetiminin ayný görüþte olmadýðýný yazdý. Kýbrýs Türk tarafýnýn dönem dönem Pile'yi gündeme getirdiðini ancak Rum hükümetinin Pile'yi barikat olarak görmediðini kaydeden gazete, Limya'da geçiþ noktasý açýlmasý talebinin ise Akýncýlar (Luricina) sakini Kýbrýslý Türklerden geldiðini ifade etti. Kýbrýs Rum tarafýndan tek talebin ise, Güney Lefkoþa'ya gidiþ geliþlerin süresinin kýsalacaðý gerekçesiyle Gaziler'de geçiþ noktasý açýlmasý için Atihenu (Kiracýköy) sakinlerinden geldiði haberde belirtildi. skandalýn farklý bir boyut kazandýðýný yazdý. Gazete, Saðlýk Bakaný'nýn belgelerin kaybolmasýný polise þikayet etme kararý aldýðýný belirtirken, kamu dairelerinde çalýþanlardan en yüksek maaþlýlardan biri olan Papasavas'ýn 17 bin Euroluk diþ masraflarýný devlete ödetmesinin bir ilk olduðunu vurguladý. Habere göre Papasavas ise iddialarý yalanladý ve gerek Politis gazetesi, gerekse gazeteci hakkýnda dava baþvurusunda bulunacaðýný bildirdi. MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg Kiralýk iþyeri Muayenehane, ofis olmaya müsait dükkan. Maliye Bakanlýðý karþýsýnda... Tel: Kiralýk daire Gönyeli Yenikent'te 3+1 daire. Tel: SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel:

15 24 Ekim 2010 Pazar Girne 20 Temmuz Stadý'nda Düzkaya'yý konuk eden Doðan Türk Birliði, rakibini fena daðýttý Doðan, Düzkaya'ya gol yaðdýrdý (9-1) Kuzey Kýbrýs Turkcell 1.Ligi'nin 4'üncü hafta karþýlaþmasýnda Girne'de oynanan karþýlaþmada Doðan Türk Birliði konuk ettiði Düzkaya'yý gole boðdu. 4. dakikada geliþen Doðan Türk Birliði ataðýnda Raif Selden'in ceza sahasý dýþýndan attýðý sert þut defansa çarparak kornere gitti. 33. dakikada Doðan Türk Birliði ataðýnda topla giden Aydýn, pasýný ceza alaný içerisinde Ahmet Coþkun'a aktardý, Ahmet topu kontrol ettikten sonra aðlara gönderdi (1-0). 35. dakikada Doðan Türk Birliði soldan Celal ile atak geliþtirdi, bu futbolcunun Raif'e pasýnda bu kez Raif düzgün bir vuruþla topu aðlara göndererek farký ikiye çýkardý (2-0). 38. dakikada Sabri'nin kullandýðý serbest vuruþta kaleci Mehmet Kanarya topu sektirince Ahmet Coþkun affetmedi ve topu bir kez daha aðlara gönderdi (3-0). Karþýlaþmanýn ilk yarýsý Doðan Türk Birliði'nin 3-0 üstünlüðünde tamamlandý. Düzkaya ikinci yarýda golü bulsa da Doðan Türk Birliði'nin etkili ataklarý farkýn açýlmasýný saðladý. 52. dakikada saðdan geliþen Düzkaya ataðýnda Mustafa'nýn getirip ceza alaný içerisine ortaladýðý topta Akýn kafayla fileleri havalandýrdý (3-1). 71. dakikada Doðan Türk Birliði'nin saðdan geliþen ataðýnda Aydýn'ýn ceza sahasýna ortasýnda Ahmet Coþkun topu aðlara gönderdi. Yardýmcý hakem ofsayt TOPLU SONUÇLAR TURKCELL 1. Ligi Doðan T.B.-Düzkaya: Maðusa T.G.-Cihangir: K.Kaymaklý-Çetinkaya: TURKCELL 2. Ligi Çanakkale-G.Gücü: G.Birliði-Dumlupýnar: TURKCELL 3. Lig Doðu Grubu Mutluyaka Hilal-Mormenekþe: Pile-Ýncirli: TURKCELL 3. Lig Batý Grubu Girne Halk Evi-Hamitköy: Akçay-Daðyolu Çýnar: Aðýrdað Boðaz-Denizli: U-19 LÝGLERÝ TURKCELL 1. Ligi Doðan T.B.-Düzkaya: Maðusa T.G.-Cihangir: K.Kaymaklý-Çetinkaya: TURKCELL 2. Ligi Çanakkale-G.Gücü: G.Birliði-Dumlupýnar: TURKCELL 3. Lig Doðu Grubu Mutluyaka Hilal-Mormenekþe: Pile-Ýncirli: TURKCELL 3. Lig Batý Grubu Girne Halk Evi-Hamitköy: Akçay-Daðyolu Çýnar: Aðýrdað Boðaz-Denizli: GÜNÜN PROGRAMI TURKCELL 1. Ligi Alsancak Stadý'nda A.Yeþilova-Gönyeli (Osman Özpaþa) Beylerbeyi Dr.Ali Özsoy Stadý'nda Tatlýsu-Lefke (Gökhan Koþer) Lapta Þht.Þevket Kadir Stadý'nda Lapta-Türkmenköy (Ecvet Kanatlý) Bostancý Yakup Özorun Stadý'nda B.Baðcýl-Ozanköy (Murat Sapsýzoðlu) TURKCELL 2. Ligi Mehmetçik Stadý'nda Mehmetçik-Baf Ü.Yurdu (Osman Küçük) Esentepe Stadý'nda Esentepe-Yalova (Ramadan Göktan) Göçmenköy Stadý'nda Göçmenköy-Binatlý (Savaþ Tilki) Girne 20 Temmuz Stadý Stadý'nda Türk Ocaðý L.-Y.Boðaziçi (Serkan Durmaz) TURKCELL 3'üncü Ligi Doðu Grubu'nda Akdoðan Özgürlük Stadý'nda Akýncýlar-Serdarlý (Alkýn Gedikoðlu) Dipkarpaz Sahasý'nda Dipkarpaz-Akova (Kerem Eran) Maraþ Sahasý'nda Maraþ-Turunçlu Ulukýþla (Hakan Muhtaroðlu) TURKCELL 3'üncü Ligi Batý Grubu'nda Gaziveren Semih Türköz Stadý'nda Gaziveren-Doðancý (Süleyman Çorba) Deðirmenlik Stadý'nda Deðirmenlik-Gaziköy (Ömer Ateþ) gerekçesiyle golü vermezken orta hakem Aziz Dayý yardýmcýsýný dinlemeyerek golü geçerli saydý. Düzkayalý futbolcularýn itirazlarý kararý deðiþtirmedi (4-1). 74. dakikada Ahmet Coþkun ceza alanýna girdiði anda Umut'un hareketiyle yerde kalýnca hakem penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan günün baþarýlý isimlerinden Aydýn topu aðlara gönderdi (5-1). 77. dakikada hakemle girdiði diyalog sonrasý Mustafa, direkt kýrmýzý kartla oyun dýþý kaldý. 82. dakikada ceza sahasý içerisinde Ahmet Coþkun, Serkan tarafýndan düþürülünce hakem Aziz Dayý penaltý kararýna hükmetti. Daha önceden sarý kartý olan Serkan bu pozisyonda ikinci sarý kartý görerek kýrmýzý kartla oyun dýþý kaldý. Penaltý atýþýný kullanan Sabri farký beþe çýkaran golü kaydetti (6-1). 87. dakikada saðdan geliþen atakta Ahmet Coþkun ceza sahasý içerisinde Sabri'yi gördü, Sabri'nin vuruþunda aðlar bir kez daha havalandý (7-1). 88. dakikada ceza sahasý içerisinde topla buluþan Sabri plase bir vuruþla kaleci Mehmet Kanarya'yý bir kez daha avlayarak topu aðlara gönderdi (8-1) dakikada Ahmet Coþkun'un pasýnda yine Sabri vurdu ve karþýlaþmanýn skorunu tayin eden golü kaydetti (9-1). Masa tenisinde GAÜ þampiyon Masa Tenisi Genç Erkekler Ligi'nde GAÜ, þampiyonluðu garantiledi. Geçtiðimiz Perþembe günü GAÜ, Levent Spor'u 3-0 yenerek, son hafta maçlarý oynanmadan þampiyonluðunu ilan etti. Diðer oynanan maçta ise YDÜ, LAÜ'ni 3-2 yendi. Maç sonuçlarý ve lig cetveli þöyle. YDÜ-LAÜ:3-2 GAÜ-Levent Spor: 3-0 Genç Erkekler Ligi Cetveli Takýmlar O P 1.GAÜ YDÜ Levent.S LAÜ 5 5 FERDÝ BÜYÜKLER LÝGÝNDE ESER ERENLER ÖNE GEÇTÝ Federasyon salonunda dün oynanan "Ferdi En Ýyi 12" sporcunun yarýþtýðý ligin ikinci haftasýnda Eser Erenler, Ýbrahim Pekdoðan'ý 4-3 yenerek öne geçti. Þampiyonun belirleneceði 30 Ekim'de oynanacak son hafta maçlarýndan önce Ferdi Büyükler Ligi puan cetveli þöyle. ÝSÝM Puan 1.Eser Erenler 16 2.Ýbrahim Pekdoðan 15 3.Bekir Bekiroðullarý 13 4.Cemal Kara 12 5.Hasan Bekiroðullarý 12 6.Mustafa Özmenek 12 7.Ercem Ruhluel 11 8.Erdem Boranhan 11 9.Osman Özboranlar Cihangir, Maðusa Türk Gücü deplasmanýndan þen döndü Cihangir, Maðusa'yý sevdi YER: Maðusa Dr.Fazýl Küçük Stadý HAKEMLER: Mehmet Sezener, Kerem Eran, Emre Öztaþlý MAÐUSA T.G.: Ýbrahim, Erdoð, Adem (Ýsmail), Ayer, Hüseyin Özbaysal, Hasan Tamel, Hüseyin Küsbeci, Muhammed Diallo, Osman (Cemal Astan), Uður, William CÝHANGÝR: Türkkan, Kaan, Fýrat, Mustafa Tekpýnar, Türker, Nasuh, Ali Bayýr (Hasan Topuz), Touko, Emmanuel Obide (Yaþar), Halil, Hasan Yaþýnses KIRMIZI KART: Dk:67 Ayer (MTG) GOLLER: Dk:29 Halil, dk:86 Touko (Cihangir) Maðusa Türk Gücü konuk ettiði Cihangir karþýsýnda 2-0 kaybederek haftayý puansýz kapadý. Konuk Cihangir takýmý bu sezon kendi evinde oynadýðý iki karþýlaþmada 1 galibiyet 1 beraberlik alýrken, deplasmanda oynadýðý iki karþýlaþmadan da galibiyetle ayrýldý. 2. dakikada oyuna hýzlý baþlayan Maðusa Türk Gücü'de Adem'in ceza sahasýna yaptýðý ortada kale sahasý önünde müsait durumda bulunan William'ýn vuruþunda dýþarýya gitti. 10. dakikada Cihangir'in kazandýðý serbest vuruþta atýþý Fýrat kullandý, savunmanýn arkasýnda topla buluþan Halil'in kafa vuruþunda top defansa çarptý, sonrasýnda Adem tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 11. dakikada geliþen Maðusa Türk Gücü ataðýnda Uður ceza sahasýna girerken vurdu ancak kaleci Türkkan son anda topu kornere gönderdi. 25. dakikada William rakibinden sýyrýlarak pasýný Uður'a gönderdi, Uður'un vuruþunda top defansta Nasuh'tan döndü. 29. dakikada Cihangir takýmýnýn sað araftan geliþtirdiði atakta Mustafa'nýn ceza sahasýna yaptýðý ortada kaleci Ýbrahim ile Ayer anlaþmazlýðýnda Halil'e çarpan top aðlara gitti (0-1). Ýlk yarý Cihangir'in 1-0 üstünlüðünde tamamlandý. 54. dakikada Maðusa Türk Gücü ataðýnda Muhammed Diallo'nun pasýnda topla buluþan William'ýn vuruþunu kaleci Türkkan parmaklarýný ucuyla kornere gönderdi. Korner atýþýnda sonuç alýnamadý. 71. dakikada Cihangir ataðýnda defansýn arkasýna atýlan pasta ikinci yarýda oyuna giren Hasan Topuz topla buluþtu, kaleye bakan Hasan Topuz'un vuruþunda top dýþarýya gitti. 86. dakikada Cihangir ikinci golünü buldu. Gol için yüklenen Maðusa Türk Gücü defansta az adamla yakalanýnca ikinci yarýda oyuna giren Yaþar'ýn pasýnda topla buluþan Touko plase bir vuruþla topu aðlara gönderdi (0-2). Karþýlaþmanýn geriye kalan bölümlerinde baþka gol olmayýnca Cihangir deplasmanda Maðusa Türk Gücü'nü 2-0 maðlup ederek evine 3 puanla döndü. Gözler yine Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde olacak Ýki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray bu akþam da bir kez daha buluþuyor. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda Fenerbahçe 16, Galatasaray ise 12 puan topladý. Geride kalan maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 2 kez yenilen Fenerbahçe, rakip fileleri 24 kez havalandýrýrken, kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray ise ilk 8 haftada 4 galibiyet, 4 de yenilgi alýrken, 12 gol atýp, ayný sayýda gol yedi. Fenerbahçe, ligdeki son 3 maçýný da kazanýrken, Galatasaray ise son 2 karþýlaþmasýný yitirdi.

16 Hasan Sertoðlu yeniden aday olacaðýný açýkladý Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu baþkanlýðýna adaylýk için Hasan Sertoðlu yeniden talip oldu. Küçük Kaymaklý ile Çetinkaya arasýnda oynanan karþýlaþma öncesi basýna bildiri daðýtan Hasan Sertoðlu, Küçük Kaymaklý baþkanlýðýndan istifa ettiðini ve 7 Kasým 2010 tarihinde gerçekleþecek olan genel kurulda federasyon baþkanlýðýna aday olduðunu resmen ilan etti. Kaymak gibi 3 puan n Derbiye yakýþýr bir kalitede oynanmayan karþýlaþamayý izlemek için Þht. Hüseyin Ruso Stadý'na giden yaklaþýk 600 taraftar vasat bir futbol izlediler. Çetinkaya karþýsýnda Küçük Kaymaklý'ya altýn deðerinde üç puaný getiren golü 66. dakikada Yasin Kansu kaydetti YER: Lefkoþa Þht.Hüseyin Ruso Stadý HAKEMLER: Mehmet Malek, Erdoðan Kaba, Irmak Emin KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali Duvarcý, Nazým Aktunç, Mehmet, Çaðan, Çaðrý, Hüseyin Adal (Coþkun), Kayhan, Mustafa Yaþýnses, Ajah, Yasin Kansu, Hamis (Justin) ÇETÝNKAYA: Hasan Piro, Ceran, Serhan, Serkan, Kemal, Uður, Tunç (Ýbrahim), Abiodun, Burak (Cemre), Cedric, Çaðakan (Ýsmail) GOL: Dk:66 Yasin Kansu (K.Kaymaklý) Lefkoþa'da Þehit Hüseyin Ruso Stadý'nda oynanan Baþkent derbisinin büyük bölümü, beklenenin aksine düþük bir tempoda geçti. Seyircilere uzun bir süre zevk vermeyen derbi maçýný kazanan taraf Kaymaklý oldu. 6. dakikada Mustafa Yaþýnses'in ceza alaný dýþýndan attýðý sert þutta topu Hasan Piro direk dibinden kornere çeldi. 30. dakikada Çetinkaya korner atýþý kazandý. Topa iyi yükselen Serhan'ýn kafa þutunda Ali Duvarcý topu bloke ederek gole imkan vermedi. 41. dakikada.kaymaklý, Çetinkaya ceza sahasýnýn dýþýnda serbest vuruþ atýþý kazandý. Atýþý Hüseyin Adal kullandý. Top Çetinkaya üst direðinin üzerinden dýþarýya gitti. 62. dakikada Uður'un sert þutunda top Ali Duvarcý'nýn bakýþlarý arasýnda yan direkten geri döndü. 66. dakikada Mustafa Yaþýnses'in getirdiði topu Yasin Kansu topuk vuruþu ile filelere gönderdi (1-0). 88. dakikada Kaymaklý bir serbest vuruþ kazandý. Mustafa Yaþýnses'in ortasýnda Festus'un yakýn mesafeden attýðý kafa þutunda top az farkla dýþarý gitti dakikada Çetinkaya kale içerisine gönderilen topa Hasan Piro ile Yasin birlikte yükseldi. Her iki futbolcu çarpýþýnca yürekler aðýzlara geldi. Sahaya giren Dr. Bülent Dizdarlý ile saðlýk ekipleri önce baygýnlýk geçiren Hasan Piro'ya sonrada Yasin Kansu'ya müdahale etti. Her iki futbolcu sedye ile saha dýþýna alýnýrken, Çetinkaya'da 3 futbolcu deðiþtirildiði için kaleye Kemal geçti. Sedye ile dýþarý alýnan Hasan Piro, ambulans ile hastaneye kaldýrýldý dakikada Kemal'in uzun topunu Uður yakaladý, dönerek vuruþunda top Ali Duvarcý'da kaldý ve Çetinkaya mutlak bir golden oldu. TEK GOL YASÝN'DEN GELDÝ- Küçük Kaymaklý'nýn golcü futbolcusu Yasin karþýlaþmanýn tek golüne imza attý. Fotoðrafta Yasin'in bir röveþatasý görülüyor. (Fotoðraf: Necati Özsoy) Doðan, Düzkaya'ya gol yaðdýrdý (9-1) n Doðan Türk Birliði, Düzkaya'yý 9-1 maðlup ederek gol averajýyla liderlik koltuðuna oturdu YER: Girne 20 Temmuz Stadý HAKEMLER: Aziz Dayý, Sertan Alkýn, Hüda Avþaroðlu DOÐAN T.B.: Okyanus, Raif Güçkan (Mustafa), Ahmet Sönmez, Münür, Abdullah, Joseph, Celal (Patrick), Aydýn, Ahmet Coþkun, Raif Selden (Barýþ), Sabri DÜZKAYA: Mehmet Kanarya, Abbas, Taner, Serkan, Serdar, Mustafa, Gökhan (Ýbrahim), Cemil (Salim), Akýn, Henry Makinwa (Umut), Koffi KIRMIZI KART: Dk:77 Mustafa, dk:82 Serkan (Düzkaya) GOLLER: Dk: Ahmet Coþkun, dk:35 Raif, dk:74 (pen) Aydýn, dk:82 (pen) Sabri (DTB), Dk:52 Akýn (Düzkaya) (Haberi sayfa 19'da) Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Adý "Derbi" kaldý Ülkemiz liglerindeki derbilerden biri olan Küçük Kaymaklý- Çetinkaya derbisinin tükeniþini dün bir kez daha izledik. Dünyada oynanan futbol derbi maçlarýnda takýmlarýn o günkü kadrolarýnýn ne olduðu o kadar önemli deðil? Önemli olan derbi maçýnda o formayý giyen futbolcularýn ruhu ve hýrsýdýr. Bizde, yani ülkemizdeki derbi maçlarýnda artýk ne heyecan kaldý ne de hýrslý futbolcu. Çetinkaya-Kaymaklý maçlarýnýn geçen sezon olaný anýmsadým bugünkü maçý izlerken. Kaymaklý 8-1 kazanmýþtý. Çetinkaya'nýn futbolcularý rica ile oynattýðý günlerdi o maç. Ancak bugün Kaymaklý ve Çetinkaya ligde þampiyonluk kovalayan iki takým. Ýki kadroda da milli düzeyde futbolcular var. Gol krallarý var. 2'þer yabancý futbolcular var. Ýki camiada da iyi bir yönetim var. Ve en önemlisi bugün Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda 600 kadar taraftar var Ḣerkes böylesi bir hafta sonunda ülkesinde oynanacak derbi maçýnda, keyif veren bir futbol izlemek ister. Herkes para vererek maça girmese bile bir kýsým da 15 TL bilet alarak maça girer. Ama tribünde yerini aldýktan sonra izlediði maçtan ne heyecan ne de keyif almazsa, adam bir kez daha maça gitmeyi düþünmez. Bazý taraftar belki biraz güzel futbol izler diye uzun bir aradan sonra yine sahaya maç izlemeye gider. Ama 90 dakika sonunda hüsranla sahadan kaçar. Kaymaklý ve Çetinkaya'nýn dünkü derbi maçý da tam bir hüsranla sonuçlandý. Böylesi maçlarda elbette önce skor önemlidir. Maçtan 3 puaný alabilmek. Ama oynanan futboldan da biraz bir þeyler sunmak lazým izleyiciye. Kaymaklý'da Mustafa Yaþinses son yýllarýn en yetenekli oyuncusu. Topu aldýðý zaman yaptýðý hareket, mücadelesi izleyiciye keyif verir. Alkýþý hakeder. Ama Mustafa'nýn yanýna baþka isimler koyamazsak böylesi bir derbi maçýnda vay halimize demek lazým. Hele hele sýrf yabancý futbolcu olsun diye böyle rengi siyah futbolcularý da kadrolara almak, boþ yere masraf yapmaktan baþka bir þey deðildir. Dün hem Kaymakklý'nýn hem de Çetinkaya'nýn forma giydirdiði yabancý futbolcularýn, yedeklerde oturan futbolculardan hiçbir üstünlüðü yoktur. Sözde derbi maçýnda iki takýmýn en iyi ismi Mustafa Yaþinses'in yarattýðý bir pozisyonda Yasin'in tek golünü izledik. Çetinkaya'dan Uður'un direkten dönen topu da Kaymaklý için þanslý bir andý. Son dakikalarda Yasin ve kaleci Hasan Piro'nun girdiði mücadelede Hasan baygýnlýk geçirdi. Uzun bir süreden sonra kendine geldi. Hasan'a geçmiþ olsun dileklerimizi iletiriz. Maçýn hakemi Mehmet Malek ve yardýmcýlarý böylesi vasat geçen bir karþýlaþmada hatasýz, baþarýlý bir yönetim gösterdiler. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurtaranlar kahraman olurdu eskiden... Þimdi batýranlar da kahraman olmuþ! Hükümetteyken Boyacý'yý hiç hatýrlamayan Turgay Avcý, acaba bunun için mi þimdi hatýrladý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman Dün mecliste yeni bir konuþma rekoru kýran Çakýcý ya laf atýlýnca, Arif Albayrak Býrakýn adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor dedi. Biz dememiþ miydik size, meclis ballý börekli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Bir zamanlar, "Susadýk su ver Necati" diye bir türkü tuttururdu ahali. Þimdi ise BÝRE BÝR AYNI... Erdoðan Baybars

Bir zamanlar, Susadýk su ver Necati diye bir türkü tuttururdu ahali. Þimdi ise BÝRE BÝR AYNI... Erdoðan Baybars Bir zamanlar, "Susadýk su ver Necati" diye bir türkü tuttururdu ahali. Þimdi ise güfte deðiþti... Uzun olur gemilerin direði, yanýk olur Kýbrýs Türkünün yüreði! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Ekim 2010

Detaylı