ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3230 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VE HATIRLADIKLARIM.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3230 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VE HATIRLADIKLARIM."

Transkript

1 'Göç Yasasý' yarýn mecliste... Kamu görevlilerinin maaþ ve ücretleri ivedilikle kýsýlýyor. Neden ivedilikle? Ankara'dan uyarý var çünkü hükümete... Bu yasa geçmezse ay baþý para yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3230 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YALNIZ ÝÞGALCÝYE DEÐÝL MAFYAYA DA TESLÝM l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Türk þiiri en yaþlý þairini yitirdi; þiirin "aðýr iþçisi"ni, o "soðuk demirci"yi... Faize Özdemirciler BÝR HAPÝSANE VE HATIRLADIKLARIM Ali Osman HAMAMIN NAMUSUNU KURTARAN GAZETECÝLERDÝR Erdoðan Baybars OKSANA RANTSEVA'NIN HÝKAYESÝ Elvan Levent Kurtlar vadisinde rötarlý ifþaatlar Eski Maliye Bakaný Ahmet Uzun un Green Zodiac casinosuna verilen iznin karþýlýðý olarak 200 bin Euro rüþvet alýp almadýðý ile ilgili baþlatýlan polis soruþturmasýnda yeni geliþmeler... Parayý GÖREYÝM SÝZÝ BE ASLANLAR Mehmet Levent Trilyonluk sigara kaçakçýlýðý n Ülkemizdeki en yaðlý rant kapýlarýndan biri olan sigara kaçakçýlýðý konusunda önemli bilgilere ulaþtýk... n Bu kaçakçýlýðýn baþýný çeken ve çevresinde doktor olarak anýlan kiþi polis tarafýndan izlemeye alýndý... n 3. sayfada Ben verdim Green Zodiac casinosunun yabancý iþletmecileri ile Pia Bella Hotel sahipleri arasýnda 200 bin Euro nun izin için bakana verilmesi konusunda anlaþmaya varýldý. Ancak casino iþletmecileri bu parayý bir aracý ile bakana ilettiler. Aracý polise verdiði ifadede, Bu parayý ona ben verdim dedi... n Yine polise verilen ifadede, 200 bin Euro nun Ahmet Uzun a 500 er Euro luk banknotlar halinde nakit olarak Gönyeli çemberi yakýnýndaki Cumhuriyet Parký nda teslim edildiði belirtildi... n Rüþvetle ilgili iddialar CTP çevrelerinde çok yarattý... CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, dün telefonla aracý nýn babasýný arayarak bu konuda yargýya baþvuracaklarýný ve kendilerini dava edeceklerini söyledi... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Polis ve yargýnýn dayanýlmaz hafifliði Bakýn mafiozlar nasýl korunur n Ülkemizde herkesi ölümle tehdit eden ve her istediklerini yapabileceklerini düþünen çetecilerin polis ve yargýda nasýl korunduðunu Ayhan Kaymak yaþayarak öðrendi ve sizin için yazdý... n Yargýç Bertan Özerdað, ölesiye dövülerek komaya sokulan Turhan Kaymak ý odasýna çaðýrarak davayý geri çekmesini söyler ve baban aleyhinde de bir polis davasý var, ona göre düþün diye uyarýr... n Maðusa Polis Müdürü Erdal Emanet, maðdurlarý koruyacaðýna çetecilere maðdur kiþiler olarak davranmayý tercih etti... n Ayhan KAYMAK yazdý, 6. sayfada Gazetemizle birlikte... Göç yasasý Ankara ivedilikle geçirin dedi... n 3. sayfada

2 35 YAÞINDA ANÝDEN ÖLDÜ Girne'deki evinde rahatsýzlanarak Lefkoþa Devlet Hastanesi Acil servisine kaldýrýlan 35 yaþýndaki Mustafa Karataþ kurtarýlamadý. Polis bültenine göre, önceki sabah meydana gelen ölümün ardýndan bugün yapýlan otopside ölüm nedeninin belirlenmesi için doku örnekleri alýndý. YASAL LÝMÝT ÜSTÜNDE PARAYLA YAKALANDI Ercan Devlet Havaalaný'ndan yasal limit üzerinde parayla çýkýþ yapmaya çalýþan H.Ü (E-45) yakalandý. Paraya el konurken, ilgili kiþi hakkýnda da yasal iþlem yapýldý. Polis bültenine göre, H.Ü'nün üzerinde 11 bin TL ve 14 bin dolar nakit para bulundu. Yasalar uyarýnca, 10 bin Euro veya muadilinden fazla nakit parayý yurt dýþýna çýkarmak yasak. EROÐLU ALMANYA'YA GÝDÝYOR Derviþ Eroðlu, Dýþiþleri Bakaný Guido Westerwelle ile görüþmek üzere bugün Almanya'ya gidecek. Eroðlu, Almanya Dýþiþleri Bakaný Westerwelle ile salý günü saat 10.00'da Berlin'de bir araya gelecek. Eroðlu, Berlin'de ayrýca bazý parlamenterler ve çeþitli sivil toplum kuruluþlarý ile de temaslarda bulunacak. Çarþamba günü yurda dönmesi beklenen Derviþ Eroðlu'na Berlin temaslarý sýrasýnda Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Baþbakanlýk Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Erhan Erçin ve III. Sekreter Güneþ Onar eþlik edecek. MURAT AKINER ANILACAK Kýbrýs Türk halkýnýn var oluþ savaþýmý sürecinde 1950'li ve 1960'lý yýllarda hizmet vermiþ kiþilerden olan Murat Akýner kendi köyü Balalan'da bugün düzenlenecek törenle anýlacak. Murat Akýner için kendi doðduðu Balalan köyü camiinde saat 12.00'de anma töreni düzenlenecek ve kendi doðduðu ve yeniden tasarlanarak "anýt" durumuna getirilmiþ evin açýlýþý Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ tarafýndan yapýlacak. Murat Akýner'in ailesi tarafýndan yapýlan açýklamada, düzenlenecek törenin ayný zamanda "onun yaþamýný kutlama ve mesaj verme" niteliðinde olacaðý belirtildi. ÝSKELE MUHTARLAR DERNEÐÝ BAÞKANI RAÝF KÝMSESÝZLER Ýskele ilçesi Muhtarlar Derneði'nin Olaðan Genel Kurulu dün Ýskele Belediye binasýnda gerçekleþtirildi. Genel Kurulda Baþkanlýða Raif Kimsesizler seçildi. Yapýlan seçimde yeni yönetim kurulu þöyle oluþtu: Raif Kimsesizler (Baþkan), Esat Nurçin (Asbaþkan), Selim Çetin (Sekreter), Habib Þahan, Selahattin Avþar, Yaþar Demir, Selim Çetin (faal üyeler). RUMLAR HALA TL ÝLE EURO'YU AYIRT EDEMÝYOR KKTC'yi ziyaret eden Rumlarýn, özellikle Baflýlarýn, 1 Türk Lirasý ile 2 Euro'yu ayýrt edemedikleri belirtildi. Fileleftheros gazetesi, KKTC'yi ziyaret eden Baflý Rumlarýn, "2 Euro yerine 1 Türk lirasý verilerek kandýrýldýklarýný" iddia etti. RUM PÝYASASINDA "TAKLÝT HELLÝMLER" Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn bazý satýþ noktalarýnda yaptýðý kontrollerde, "taklit" hellimler tespit ettiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, söz konusu satýþ noktalarýnda satýlan hellimlerin içerisindeki süt oranlarýnýn, örnek hellimlerde bulunmasý gereken süt oranlarýyla farklý olduðunu, yüzde yüz keçi veya koyun sütünden yapýlmýþ olduðu belirtilen hellimlerin içerisinde inek sütünün de bulunduðunu yazdý. MECLÝS TOPLANAMADI 50 kiþiden yalnýz 5'i katýldý Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun önceki gün olaðan toplantýsýnda nisap sorunu nedeniyle ertelenen birleþimi, nisap saðlanamamasý nedeniyle dün ilk giriþimde toplanamadý. Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu baþkanlýðýnda saat 10.35'de yapýlan toplanma giriþiminde, salonda UBP'den 4, CTP-BG'den de Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu dahil toplam 5 milletvekili bulunmasý nedeniyle nisap saðlanamadý ve 10 dakika ara verildi. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde gündem dýþý konuþmalar ve sorular yanýnda; CTP, TDP ve DP milletvekillerinin sunduðu "bakan ve iktidar milletvekillerinin Meclis çalýþmalarýna karþý gösterdikleri ilgisizlikle ilgili genel görüþme açýlmasý" önergesinin ön görüþmesi de yer alýyor. HASTANEYE "HASTA ÇAÐRI CÝHAZI" Saðlýk Bakan Dr. Ahmet Kâþif, yaþamlarýný Kuzey Kýbrýs'ta sürdüren ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesine "hasta çaðrý sistemi" kurulmasý için katký yapmak isteyen Mike Plant önderliðindeki bir gurup Ýngiliz vatandaþýný kabul etti. Saðlýk Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Biriminin verdiði bilgiye göre, kabulde Ýngiliz grup adýna konuþan Milke Plant, Girne Akçiçek Hastanesine çaðrý sistemi kurmak istediklerin ve bu amaç için sosyal aktiviteler yaparak para topladýklarýný söyledi. "Bu sistemle hastanede yatýlý olarak tedavi gören hastalarýn hangi saatlerde kaç kez çaðrý yapýp yardým çaðýrdýðý gibi detaylarýn kayýt altýna alýnmasý mümkün olacak" diyen Plant, bu sistemin yaklaþýk 5 bin 500 sterlinlik bir maliyeti olduðunu kaydetti. "HASTANENÝN DOSTLARI DERNEÐÝ KURMAK ÝSTÝYORUZ" Söz konusu çaðrý sistemini mutlaka Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kazandýrmak istediklerini vurgulayan Plant, "Bizler týpký Ýngiltere'de olduðu gibi Kýbrýs'ta da hastanenin dostlarý derneði kurmak istiyoruz. Kendimizi artýk Kýbrýslý olarak görüyoruz. Bu ülkenin yabancýlarý deðiliz. Bu Önceki gün de ayný gündemle toplanan Genel Kurul, genel görüþme önergesinin ön görüþmesi sürerken UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün önergeye ret oyu vereceklerini açýklamasý ve Meclis Ýç Tüzüðü'nü deðiþtirmek üzere çalýþma yapýlmasýný önermesi üzerine muhalefet salonu terk etmiþ, ardýndan da nisap saðlanamayýnca birleþim iç tüzük gereði 48 saat sonraya ertelenmiþti. Birleþim ikinci denemede de nisap saðlanamamasý nedeniyle pazartesi gününe ertelendi. Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu baþkanlýðýnda saat 11.00'de yapýlan ikinci denemede de toplanamayan Genel Kurul, tüzük gereði toplantýyý tekrar 48 saat sonraya erteledi. Bu durumda Meclis Genel Kurulu, pazartesi günü toplanacak. ülkenin bir parçasýyýz. Bu konuda Saðlýk Bakanlýðý'ndan destek istiyoruz" dedi. KÂÞÝF'TEN TEÞEKKÜR PLAKETÝ Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif ise gösterdikleri duyarlýlýktan dolayý Ýngiliz vatandaþlara teþekkürünü plaket sunarak gösterdi. Kýbrýs'ta yaþam sürmeyi tercih eden Ýngiliz vatandaþlarýn KKTC'de misafir deðil ev sahibi olduklarýný belirten Kâþif, "Çok güzel faaliyetler yapýyorsunuz. Evrensel bir olgu olan saðlýk, her yerde insanlýk içindir" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YALNIZ ÝÞGALCÝYE DEÐÝL MAFYAYA DA TESLÝM Güneydekiler daha hýzlý bizimkilerden... Çok daha marifetli... Banka soygunlarý... Bombalar... Uyuþturucu... Darp, cinayet vesaire... Baþýný almýþ gidiyor... Dört nala... Biz asker kontrolünde olduðumuz için daha mý þanslýyýz ne... Ne biçim bir ironi bu böyle... Demokrasinin cilveleri mi bunlar? Ne kadar özgürlük, o kadar cinayet, o kadar soygun ve o kadar bomba mý? Banka soyan bir soyguncuya henüz rastlanmadý iþgal bölgesinde... Suratýna bir maske takýp da bir banka kapýsýndan içeri dalmadý þimdiye dek kimse... Filmlerdeki gibi, -Eller yukarý, bu bir soygundur, demedi... Ve kasadaki parayý kapýp tüymedi. Hakkýný yemeyelim ancak... Çok marifetli soyguncularýmýz var bizim de elbette... Temiz iþ yaparlar... Feribottan Girne'ye beþ parasýz indikten sonra, birkaç saatte zengin olurlar... Yakayý ele veren acemi çaylaklar da var aralarýnda, ama bakmayýn siz... Uzmanlar uzman... Paçayý kaptýrmazlar hiçbir zaman... Yine de güneydekilerle yarýþamazlar... Güney bu meselede de kuzeyi solladý. Þimdi bana sorsalar: -Güney ile kuzey arasýnda ne fark var? Ne derim bilir misiniz? -Güneyde bankalarý soyguncular soyar, kuzeyde ise bankacýlar... Kuzeydeki uyuþturucu baronlarýný ben biliyorum da polis mi bilmiyor? Ama tutuklamýyor... Sigara kaçakçýlarýný bildiðinden de eminim polisin... Onlarý da tutuklamýyor... Ya kadýn ticareti yapanlar... Onlarý bilmez mi? Herkes bilir de bir polis mi bilmez? Ama tutuklamýyor. Ýþin tuhafý, emniyet teþkilatýndaki sýradan polisler de bilir tüm bunlarý... Bizim bildiðimizden de daha fazlasýný... Üst makamlarda ne dolaplarýn döndüðünü... Emirlerine itaat etmek zorunda kaldýklarý amirlerinin kimlerle ne iliþkileri olduðunu... Uyuþturucu baronunun bile bile neden yakalanmadýðýný... Neden sigara kaçakçýlýðý ile kadýn tacirlerine göz yumulduðunu... Hepimizden iyi bilirler hatta... Bir þey yapamazlar ama... Yapmaya kalksalar cezalandýrýlýrlar... Ya bir yerden bir yere sürülürler... Ya terfi alamazlar... Kirli iþlere alet olduklarýnýn onlar da farkýndadýrlar... Boðazlarýný sýkan ekmek belasý yüzünden tüm bunlara katlanýrlar... Emekliye çýkana kadar... Hoþ ya, emekli olduktan sonra bile bu nankör meslekte gördüklerini ve yaþadýklarýný cesaretle bir gazeteciye anlatamazlar... Hatýralarýný yazamazlar... Nerden baþýmýza geldi bunlar? Nasýl düþtük bu hallere? Yoksa hep böyle miydik biz Kýbrýslýlar? Böyle deðildik herhalde... Polise, adalete ve hükümete güvendiðimiz zamanlarýmýz da oldu elbette... Sanýrým 1974 bir milat olmuþ bu meselede... Neden mi? Söyleyim 'e dek bu memleketin yönetiminde söz sahibi olanlar, yasa ve düzen aþýðý Ýngilizin eðitiminden geçtiler... Ýngilizin geleneðini hazmettiler 'ten sonra ise kuzeye Türk eðitimi, güneye ise Elen eðitimi egemen oldu... Þu anda her iki tarafta da yönetimde ipleri ellerinde bulunduran kuþak iþte bu kuþak... Söylemesi ayýptýr ama sömürgeci Ýngilizin bize aþýladýðý güzel þeyler de vardý... Eski kuþaklarla birlikte onlar da tükendi ve kalmadý... Bir taraf iþgal düzeni altýnda ezildi, diðer tarafa ise demokrasi ve özgürlük de yaramadý...

3 AFRÝKA dan mektup... ESKÝ KURTLARIN YENÝ DEFTERLERÝ Sevgili okurlar, Ýsmet Felek, Çangar, BMW falan derken, inanýlmaz hikayeleri derinlere uzayan bu kurtlar vadisinde baþka kurtlar da çýktý karþýmýza... Sigara mafiozlarý mesela... Trilyonluk vurgun... Ve kaçakçýlýk... Yýllardan beri devam eden bir kaçakçýlýk... Zaten polise de çok ihbarlar yapýlmýþ bugüne kadar bu konuda... Ama netice sýfýr... Bir bit yeniði olmalý yine iþin içinde... Ýsmet Felek'te olduðu gibi... Bizim edindiðimiz bilgilere göre, çevresinde 'doktor' olarak anýlan ve ilk isminin baþ harfi 'M' olan birisi çekiyormuþ bu iþin baþýný... Tepe tepe Maðusa serbest limanýný kullanýyormuþ... Ancak Girne'de de ortaklarý olduðu ve bu iþi feribot seferlerinde de yaptýklarý söyleniyor... Polis iz sürüyormuþ... Sürsün bakalým bu iz nereye çýkar... Vurguncularýn haddi hesabý yok bu diyarda... Bakýn, hükümet ithal araçlarýn yaþýný 3'ten 5'e çýkarmýþ ve kýyamet kopuyor... Yanýna birkaç kiþiyi de alarak dün Ýrsen Küçük'e gitmiþ Mehmet Çangar... Sýfýr araç ithalatçýlarý... Bu yasanýn geri alýnmasýný talep ediyorlar... Ersin Tatar'a sorduk: -Geri adým yok, dedi... Olmasýn da... Halk bu karardan memnun... * PARAYI BEN VERDÝM Eski Maliye Bakaný Ahmet Uzun'un 'Green Zodiac' casinosuna 2008 yýlýnda verilen iznin karþýlýðý olarak 200 bin Euro rüþvet alýp almadýðý ile ilgili baþlatýlan polis soruþturmasýnda yeni geliþmeler var. Edindiðimiz bilgiye göre, bu para Uzun'a bir aracý tarafýndan verilmiþ 'lük banknotlar halinde nakit olarak... Nerde? Gönyeli çemberi yakýnlarýndaki Cumhuriyet Parký'nda... Olay þöyle geliþmiþ: 'Green Zodiac' casinosunun yabancý iþletmecileri ile Pia Bella Hotel sahipleri arasýnda 200 bin Euro'nun izin için Bakana verilmesi konusunda anlaþmaya varýlmýþ... Ancak casino iþletmecileri bakana bu parayý bir aracý ile iletmiþler. Aracý geçtiðimiz hafta polise verdiði ifadede, "Bu parayý ona ben verdim" dedi... Rüþvetle ilgili iddialar CTP çevrelerinde þok yaratmýþ adeta. CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, polise ifade veren aracýnýn babasýný telefonla aramýþ dün. Bu konuda yargýya baþvuracaklarýný ve kendilerini dava edeceklerini söylemiþ... Topladýðý bilgi ve ifadelerden sonra polisin ve savcýlýðýn nasýl bir iþlem yapacaðý merak ediliyor... Þimdiye dek rüþvet cezasýna pek rastlanmadý bu diyarda... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE MECLÝS'ÝN PAZARTESÝ GÜNDEMÝ YOÐUN Göç yasasý mecliste n TEK MESAÝYE GEÇÝLMESÝNÝ VE EK MESAÝYLE ÝLGÝLÝ RADÝKAL DEÐÝÞÝKLÝKLER ÝÇEREN TASARILAR YANINDA, BAREM SÝSTEMÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK ÖNGÖREN YASA DA GÜNDEMDE n CUMHURBAÞKANI TARAFINDAN TEKRAR GÖRÜÞÜLMEK ÜZERE MECLÝSE GÖNDERÝLEN MAAÞ VE ÜCRETLERLE ÝLGÝLÝ YASA ÝVEDÝLÝKLE ELE ALINACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi günü kamu çalýþanlarýný yakýndan ilgilendiren ve sendikalarýn büyük tepki ve eylemlerine yol açan bir dizi yasa ve tasarýyý görüþmek için yoðun gündemle toplanacak. Kamu görevlilerinin maaþlarýnda düzenlemeler içeren ve Cumhurbaþkaný tarafýndan yeniden görüþülmek üzere geri gönderilen Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý, meclisin özel gündeminde yer alýyor. Kamu çalýþanlarýnýn ek ödenek oranlarýný deðiþtiren ve haftalýk çalýþma saatlerini 39 saat olarak düzenleyen Kamu Görevlileri (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, "Kamu Saðlýk Çalýþanlarý (Deðiþiklik No:2) Yasa Tasarýsý, Ýþ (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Vakýflar Örgütü ve Din Ýþleri Dairesi (Kuruluþ, Görev ve Çalýþma Esaslarý) (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Sivil Savunma Teþkilatý Personel (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý de meclisin gündeminde. Genel Kurul, Mücahit Tazmin (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Vakýflar-Din Ýþleri Dairesi Memurlarý Emeklilik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'ný da görüþecek. MAAÞ VE DÝÐER ÖDENEKLERÝ DÜZENLEYEN YASA Meclis Genel Kurulu'nda 23 Kasým 2009'da oyçokluðu ile kabul edilen ancak 36 madde veya tümünün Anayasa uygunluðunun sorgulanmasý için dönemin Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat tarafýndan Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen "Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý" tekrar gündemde. Ýdari ve Sosyal Ýþler Komitesi tarafýndan dün oyçokluðu ile onaylanan yasa, Genel Kurul'a gönderildi. Baremlerde düzenlemeler içeren yasanýn Ek Çalýþma Ödeneði'ni düzenleyen 11'inci maddesini Anayasa'nýn "devletin niteliklerinin" yer aldýðý 1'inci madde kapsamýnda olan "Hukuk devleti ilkesine aykýrý bulan" Anayasa Mahkemesi'nin kararýnýn ardýndan, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan tekrar görüþülmek üzere 6 Mayýs 2010'da Cumhuriyet Meclisi'ne iade edilmiþti. 1 Ocak 2011'de yürürlüðe girmesi öngörülen Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk Maaþ, Ücret ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý, kamu görevine girecek olanlarýn aylýk, maaþ, ücret ve diðer ödeneklerini, genel maaþ kademelerini, hizmet sýnýflarýnýn ve derecelerinin maaþ kademelerini, kademe ilerlemelerini, hizmet sýnýfý olanlarýn sýnýflarý içinde yükselmelerini ve hizmet sýnýflarýný deðiþtirmelerini, hizmet sýnýfý olmayanlarýn bulunduklarý kadro içinde ilerlemelerini, baþka kadrolara geçmelerini ve yükselmelerini düzenliyor. Yasanýn iadesinin ardýndan toplanan Ýdari ve Sosyal Ýþler Komitesi, yasanýn Anayasa'ya aykýrý bulunan 11'inci maddeyi deðiþtirip, maddeye baðlý cetveli yasadan çýkardý. Komite, Yasanýn Ek Çalýþma Ödeneði Hakký'ný düzenleyen 11'inci maddesinde kamu çalýþanlarýný ilgilendiren yasa tasarýlarýnda yer alan "normal çalýþma ve idari tatil günleri için bire 1.1, hafta sonu KTÖS YARIN LEFKOÞA MERKEZ ÝLKOKULLARINDA GREV YAPACAK Sendikalar mahkemelere yürüyecek Öðretmenler Sendikasý KTÖS, geçmiþteki bir eylem nedeniyle sendikacý ve eylemcilerin yargýlanmasýný protesto amacýyla pazartesi günü Lefkoþa merkez ilkokullarý ile Öðretmen Akademisi'nde grev kararý aldý ve saatleri arasýnda uygulanacak grev yanýnda, duruþma saatinde yürüyüþ de yapýlacak. KTÖS'ten yapýlan açýklamaya göre, grev yapýlacak okullar Arabahmet, Atatürk, Çaðlayan Cumhuriyet, Gelibolu, Necati Taþkýn, Þht. Doðan Ahmet, Þht. Ertuðrul, Þht Tuncer ve Þht. Yalçýn ilkokullarý ile Atatürk Öðretmen Akademisi. 9 Eylül Ýlkokulu'nda bir süreden beri uygulanan grev de devam edecek. KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu'nun açýklamasýnda grev gerekçesi, þu ifadelerle açýklandý: tatilleri ile diðer resmi tatil günleri için bire 1.5" oranlarýný getirdi. 39 SAAT Kamudaki hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi gerekçesiyle yaz mesaisi düzenlemesinin kaldýrýlmasýnýn ardýndan haftalýk çalýþma süresi 39 saat tek mesai olarak ve ek çalýþma ödeneðini ise normal çalýþma ve idari tatil günleri için bire 1.1, hafta sonu tatilleri ile diðer resmi tatil günleri için bire 1.5 olarak düzenleyen deðiþiklik yasalarý da pazartesi meclisin gündeminde. Deðiþikliklere göre, kamu görevlilerinin haftalýk çalýþma süresi 12 ay boyunca 39 saat olacak. Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil olacaðý düzenlemede, çalýþmanýn baþlama ve bitme saatleri ile ara dinlenme saatleri Personel Dairesi'nin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafýndan saptanacak. Röntgen filmi çekiminde fiilen çalýþan tabip ve teknik personelin günlük çalýþma süresi ise 5 saat olarak düzenleniyor. Normal mesai saatlerinde görev yapabilecekleri gibi Ýcapçý (on-call) çalýþma usulü ile görev yapan kamu görevlilerinin, icapçý çalýþma usulü esas ve yöntemleri ile ödenecek ücretlerin düzenlemesi de Bakanlar Kurulu'nca çýkarýlacak tüzükle yapýlmasý öngörülüyor. Ancak ödenecek ücretlerin, aylýk maaþýn yüzde 5'ini geçmemesi, on-call tahsisatý ile ek mesai ödeneði toplamýnýn barem karþýlýðý maaþý geçemeyeceði kurala baðlanýyor. Düzenlemeye göre, 39 saatlik haftalýk çalýþma saati uygulamasý 1 Aralýk tarihinden itibaren yürürlüðe giriyor. Ek mesai (ek çalýþma ödeneði) ise, yeni düzenleme ile normal çalýþma ve idari tatil günleri için bire 1.1, hafta sonu tatilleri ile diðer resmi tatil günleri için bire 1.5 olarak belirleniyor. Ek çalýþmanýn ücret dýþýnda herhangi bir yolla karþýlanamayacaðý ve en geç bir ay içinde ödeneceði kurala baðlanan düzenlemede, Üst Kademe Yöneticileri sýnýfýna giren kamu görevlilerine de hiçbir þekilde ek çalýþma ödeneði verilemeyeceði belirtiliyor. Düzenlemeye göre, kamu görevlileri istisnai durumlar dýþýnda aylýk brüt maaþýn yüzde 25'inden fazla ek çalýþma ödeneðine hak kazanacak þekilde çalýþtýrýlamayacak ancak Maliye Bakanlýðý'ndan alýnacak onay ile bu oran yüzde 50'ye çýkarýlabilecek. Düzenleme ile emniyet mensuplarý da ek çalýþma ödeneði almaya hak kazanýyor. "AKP hükümetinin dayatmalarý ile çocuklarýn geleceðini karartacak, Kýbrýslý Türklerin adadan göçünü hýzlandýracak 'Göç Yasasý'nýn meclisin alt komitesinden geçirilmesi, meclis genel kuruluna getirilmiþ olmasý, bu yasaya karþý direndikleri için dava okunan 19 kiþiye 'hapis' tehditleri ile 'Suç Ýtham Edilecek olmasý' ve 'Partizanca Öðretmen Görevlendirmeleri' nedeniyle grev kararý alýndý " KTÖS'ün diðer sendikalarla birlikte saat 13.00'te Kuðulu Park'ta toplanýp mahkeme önüne yürüyeceði de kaydedilen açýklamanda, halka çaðrý yapýlarak, "Mücadele ruhumuzu yükseltmek ve faþist anlayýþa cevap vermek adýna önemli bir gün olan 25 Ekim Pazartesi günü kenetlenme günüdür. Kurtulmak yok tek baþýna, ya hep beraber ya hiç birimiz" ifadeleri de kullanýldý. ex istence Elvan Levent OKSANA RANTSEVA'NIN HÝKAYESÝ Bir hikaye anlatmak istiyorum bu yazýda yýlýnda güney Kýbrýs'a geldikten sekiz gün sonra öldürülen yirmi yaþýndaki Rus vatandaþý Oksana Rantseva'nýn hikayesini. Oksana, Rusya'nýn Çelyabinsk kentinden Kýbrýs'a bir dans grubunun tercümanlýðýný yapmak için gelmiþti bundan tam dokuz yýl önce. En azýndan kendisine söylenen ve yaptýðý anlaþmada yazan buydu. Ancak Kýbrýs'a iner inmez, kendisini 'davet' edenler tarafýndan pasaportuna el konuldu ve Limasol'daki bir 'kabare'de hem çýplak bir þekilde dans etmeye, hem de fuhuþa zorlandý. Týpký Kýbrýs'ýn hem kuzeyine, hem de güneyine doðu bloku ülkelerinden ayný tür anlaþmalarla getirilen diðer bütün kýzlarýn baþýna gelen ayný hikaye yani. Bazýlarý, çaresizlikten bunu boyun eðiyorlardý, bazýlarý kaçmaya çalýþýp 'cezalandýrýldýktan' sonra korkularýndan baþlarýna geleni çekiyorlardý... Sonuçta, onlara yardým eden haklarýný savunan hiçbir yasa, hiçbir makam, hiçbir kurum yoktu burada. Ne kuzeyde, ne de güneyde... Tamamen birer 'köle' durumundaydýlar. Oksana Rantseva, Limasol'daki 'kabare'de çalýþmayý reddetti ve son çare olarak gidip polise sýðýnarak yardým istedi. Ancak polis ona yardým etmek yerine, kendisini 'kabare' sahibinin ellerine teslim etti. Ýki kiþi, Oksana'yý bir apartman dairesine götürüp, öldürünceye kadar iþkence yapýp dövdüler. Ve artýk öldüðünü düþündükleri zaman, onu apartmanýn penceresinden aþaðý attýlar. Sonradan konuþan bir görgü tanýðýnýn ifadesine göre, onu pencereden atanlar, henüz ölmediðinin farkýna varýnca onu tekrar yukarýya çýkarýp, bu kez öldüðünden tamamen emin olduktan sonra, ikinci kez pencereden attýlar. Oksana, Afgaistan'da savaþmýþ emekli yarbay Nikolay Rantsev'in tek kýzýydý ama öz kýzý deðildi. Nikolay Rantsev'in Afganistan'da birlikte savaþýrken ölen en yakýn arkadaþýnýn kýzýydý. Arkadaþý öldükten sonra, Rantsev Oksana'yý altý aylýkken evlat edinmiþ ve hayatýnýn geriye kalanýný ona adamýþtý. Oksana'nýn cansýz bedenini Çelyabinsk'e getirdiklerinde, babasý kentin en iyi otopsi uzmanýna götürdü cesedi. Orada yapýlan otopsinin sonucuyla, Limasol'dan gelen otopsi sonucu arasýnda daðlar kadar fark çýkýnca, Oksana'nýn babasý için tek baþýna verdiði ve tam dokuz yýl süren bir adalet mücadelesi baþladý. Nikolay Rantsev varýný yoðunu satýp, kýzýnýn katillerini bulmak için Kýbrýs'a geldiðinde, kendisine Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarý tarafýndan bunun 'talihsiz bir olay' olduðu söylendi. Rusya'daki baþsavcýlýða baþvurduðunda ise, 'Oksana sizin kýzýnýz, kendiniz araþtýrýnýz', yanýtýný aldý. Nikolay Rantsev'in bütün çabalarýna raðmen, Oksana'nýn öldürülmesi ile ilgili yasal bir polis soruþturmasýnýn baþlatýlmasý ancak tam sekiz yýl sonra mümkün oldu yýlýnda Çelyabinsk'teki yerel savcýlýk olaya el koyup, Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarýyla temasa geçti ve resmi bir soruþturma baþlattý. Ancak Nikolay Rantsev bu kadarla da kalmayarak Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne gitti. Oradaki dava ise bu yýlýn baþýnda sonuçlandý. Kýbrýs Cumhuriyeti, Oksana'nýn öldürülmesiyle ilgili üç ayrý maddeden suçlu bulundu ve mahkum oldu. Sadece Rusya'da deðil, bu cinayet tüm dünyada geniþ yanký uyandýrdý. Hilary Clinton, "Oksana'nýn hikayesi, modern köleliðin hikayesidir", demiþ. Ya Kýbrýs? Kýbrýs da modern köleliðin en gözde beþiklerinden biridir kuþkusuz. Sorun sadece fuhuþa bu kadar büyük bir raðbet olmasý deðil burada. Sorun, bu ülkeye her ne þekilde olursa olsun getirilen insanlara 'köle' muamelesi yapýlmasýna hem yetkili makamlarýn, hem de toplumun göz yummasý. Nerye kadar?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çangar sizi bundan sonra daha çok sevecekmiþ Sýfýrdan baþlamanýz için lüküs hayata Sýfýr BMW'leri önünüze serecekmiþ Yalnýz Çangar'dadýr araziyle takas da Kalay BÝNBÝR ÇEÞÝT CTP'LÝ VAR CTPBir çeþit deðil, iki çeþit deðil, binbir çeþit CTP'li var gerçekten. Önceden "tek tip"ti, araya Uzun beylerin hükümet dönemi girince, yelpaze açýldý, parti epey çeþitlilik kazandý. CTP'li olduðunu açýkça söyleyenlere sözümüz yok. Partiliysen, partilisindir. Ferdi Sabit Soyer'lerin yönetimi altýndaki bir partiye hizmet etmekten, örtü olmaktan, cila vurmaktan gurur duyuyorsan, duyuyorsundur. CTP'nin yanýnda durup da, yeminle "CTP'li deðilim" diyen dansözler var bir de. Ne kadar ayýp aslýnda. CTP'li olmak utanýlacak bir þey mi kardeþ? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR HAPÝSANE VE HATIRLADIKLARIM... Evden iþe giderken bazan Küçük Kaymaklý Kulübü'nün bulunduðu yolu izlerim... Geçen gün de ayný yolu kullandým. "Ahýr"ý geçtikten sonra bir de ne göreyim... Orada bulunan hapisanenin duvarlarý yýkýlmýþ sonrasý askeri tabur karargahý vardý orda ve bu hapisane de askeri hapisane olarak faaliyetteydi. Bina, 1960 öncesi Ýngiliz döneminde polis karakoluydu, Cumhuriyet'te yine polis karakolu olarak iþlevini sürdürdü sonrasý askeri tabur karargahý oldu. Þimdi de Sivil Ýþler'e ait... Ýnsanýn varsa, anýlarý gelir aklýna... Benim de öyle oldu. Ben askerliði bu birlikte yaptým. O hapisanede de yattým... Hatta askerliðimin sonuna doðru bölük komutanýnýn bir sabah sporunda, koluma iþlettiðim "Dev Genç" amblemini görmesiyle, hafta sonlarýný burada geçirdim. Pazartesi'nden Cuma'ya bölükte, Cumartesi, Pazar ise hapisanedeydim. Pazartesi sabahleyin mukaveleli çavuþ Çocuk kapýyý açar ve beni bölüðe gönderirdi... Cumartesi içtimaya çýkmama gerek yoktu, personelin mevcut ve namevcut durumunu gösteren listede "hapisanede" diye iþlenirdi ismim... Bölük Çavuþu, Cumartesi ve Pazar sabahlarý tekmil verirken, -Bölük, 7 kiþi nöbette, 3 kiþi izinli, 1 kiþi bölük karargahýnda görevli, 1 kiþi hapisanede, 32 kiþi de emir ve görüþlerinize hazýrdýr komutaným derdi. Koðuþum üst kattaydý... Tek kiþi kalýyordum... Hapisanede baþkalarý da vardý tabii... Alay'a baðlý birliklerde askeri suç iþleyenler askeri mahkemede yargýlanýr ve buraya gönderilirlerdi... Aylarca ceza yiyenler bile vardý içlerinde... Askeri mahkemede ben de bulundum bir kez... Suçum "muzýr neþriyat bulundurmak"tý... Surlariçi'ndeki Bayraktar Kýþlasý'nda bir odada yargýlandým. Üç tane komutanýn huzuruna çýkarýldým. Kendimi tanýttým. Adýmý, soyadýmý, birliðimi söyledim ve emret komutaným dedim sadece... Düþünür gibi yaptýlar, birbirlerine baktýlar ve kararý okudular. -Sekiz gün hapislik... Savunma falan yok, sadece ceza okundu... Hayati Yaþamsal arkadaþýmýzýn bir kitapçý dükkaný vardý. Oradan kitaplar alýrdým... Ýbrahim Kaypakkaya için yazýlmýþ "Ser verip sýr vermeyen yiðit" isimli kitabý alýp okumuþtum. Bölüktekilere de bir Perþembe gecesi eðitiminde okudum ve yastýðýmýn içine sakladým... Birileri bildirmiþ olmalý ki Tabur Komutaný Metin Çevik, eliyle koymuþ gibi buldu... Daha sonra yargýlandýðým mahkemenin de baþkanlýðýný yaptý yýlýnda esir alýnan bir Yunanlý yüzbaþýnýn yaklaþýk üç yýl hapis kaldýðý ve sonra bir nedenle iade edildiði odada kaldým. Hapisaneyi birilerine peþkeþ mi çektiler bilemem, ama yanýndan geçtiðimde aklýma bunlar geldi. TALAT: "GENÇLERÝN BÖYLE YERLERE ÝHTÝYACI VAR "MAÐUSA ARENA" AÇILDI Gazimaðusa Belediyesi'nin, sportif faaliyetlerde kullanýlmak üzere inþa ettiði spor salonu "Maðusa Arena"nýn açýlýþý gerçekleþtirildi. Maðusa Arena'nýn açýlýþý nedeniyle üzenlenen törene Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, CTP-BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, bazý milletvekilleri ve belediye baþkanlarý katýldý. Açýlýþ töreninin ardýndan, voleybolda geçmiþte Gazimaðusa'ya þampiyonluklar kazandýran voleybolcular gösteri maçý yaptý. Hentbol, voleybol ve basketbol gibi sporlarýn yapýlmasýna uluslararasý standartlarda imkan tanýyacak salon, 1 yýllýk sürede inþa edildi. Yaklaþýk 4 milyon TL'ye mal olan salonun 3,5 milyon TL'si belediye özkaynaklarýyla karþýlanýrken, Gençlik ve Spor Bakanlýðý da 500 bin TL katký koydu. TALAT Mehmet Ali Talat açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, MAGEM'in açýlýþýnda spor salonunun yapýlmakta olduðunu bildiðini belirterek, "Önemli olan, söylemler veya hayal etmek deðil, gerçekleþtirmektir"dedi. Salonun yapýlmasýnda çok kiþinin katký koyduðunu söyleyen Talat, "Böyle bir eser, ancak böyle bir iþbirliðiyle gerçekleþebilirdi" diye konuþtu. Talat, fonksiyonel olarak kullanýlabilecek bir eser ortaya çýktýðýný, salonun uluslararasý standartlarda inþa edilmesinin de önemli olduðunu vurguladý. TÜRKMEN Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen de, "Sayýn Belediye Baþkaný lütfetti davet etti, memnuniyetle geldim. Bet ofisi açýlýþý olsaydý gelmezdim" diye konuþtu. Sporun sosyal hayattaki öneminin gençler için daha büyük olduðunu kaydeden Türkmen, spor salonun yapýmýnda emeði geçenleri kutladý. Türkmen, spor salonun büyük bir bölümünün belediye imkanlarýyla karþýlanmýþ olmasýndan dolayý Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'ý tebrik etti. KAYALP Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp da, DAÜ'deki öðrencilerle birlikte ülkenin en fazla genç nüfusuna sahip kentin önemli bir ihtiyacýný karþýladýklarýný kaydetti. Kayalp, geçmiþte, gençlerin kötü alýþkanlýkrdan uzak duracaklarý, temiz ve düzgün bir þekilde zamanlarýný geçirebilecekleri MAGEM'i yarattýklarýný, þimdi de enerjilerini sportif alanda harcayabilecekleri önemli bir tesis olan Maðusa Arena'yý hayata geçirdiklerini ifade etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GÖREYÝM SÝZÝ BE ASLANLAR Siz siz olun, akþamdan sabaha kadar elinizin altýnda her an ulaþabileceðiniz bir aydýnlatma cihazýný eksik etmeyin. Bir kutu kibrit ya da çakmak... Bir mum... Bir el feneri... Bir ýþýldak... Öyle anlar gelir ki bunlara duyduðunuz ihtiyaç kadar hiçbir þeye duymazsýnýz. Bunu çok iyi bildiðim halde önceki sabah gafil avlandým gene. Saatim her günkü gibi 05.30'da çaldý. Kalktým... Sokak lâmbalarýnýn pancur aralarýndan sýzýp duvara vuran ýþýðý yoktu. Pancurlarý biraz daha aralayýp dýþarýya bakýnca, her tarafýn zifiri karanlýk olduðunu gördüm. Sokak lâmbalarý yanmýyordu. Elektrikler kesikti! El yordamýyla merdiven korkuluklarýna tutuna tutuna, düþüp bir tarafýmý kýrmamaya çalýþarak ve bastýðým yeri on defa kontrol ederek aþaðýya indim. Güçlükle bulduðum bir adet mumu güçlükle yakmayý baþardým! Çünkü kibritler bile, uzun süre kullanýlmamaktan ya da rutubetten mi ne kolayýna yanmadý. Mum ýþýðýnda traþ tam bir iþkenceydi. Jileti çekerken bir ara çenemin altýnda bir acý hissettim. "Kahrolsun" dedim kendi kendime, "Becerdin iþte..." Bereket versin ki derin deðildi kesik. Kanama uzun sürmedi. Elektriklerin kesilmesine neden olan hava koþullarýnýn hiçbiri yoktu. Ne rüzgâr, ne yaðmur, ne soðuk, ne sýcak. Öyle olduðu halde siz uyurken þeytanlar gelip þalterleri indirebiliyordu yine! O an kafama bir daha dank etti... KKTC denen bir hilkat garibesinde yaþadýðýmý ve burada her an herþeyin olabileceðini bir daha unutmamaya söz verdim. Dün bir haber vardý gazetelerde. Türkiye'den sualtý kablolarýyla KKTC'ye elektrik getirilecekmiþ! Ben kendimi bildim bileli, Türkiye'den Kýbrýs'a su getirileceðini duydum hep. Elli yýl oldu, hâlâ duyarým... Üç-dört yýl içinde tamam diyorlar. Bense suyu görmeden paçalarý sývamamaya karar verdim. Ne yazýk, elektrik konusunun da su konusuna benzeyeceðine dair büyük kuþkularým var. Elli yýldýr yaþadýklarýmý yaþayacaklarýmýn aynasý olarak görme hastalýðýna mý yakalandým ne?! Bir zamanlar ne demiþti CTP'li Maliye Bakaný Ahmet uzun? Ýsterse Ruma bile elektrik satabilecektik! Bizse hâlâ kör karanlýklarda traþ olurken jileti çenemize oturtmaktan kurtulamýyoruz! Þimdi de Enerji ve Ekonomi Bakaný Atun, ayný masalý okuyor ve Ruma elektrik satmaktan bahsediyor! Ceberrut devletin ceberrut masallarý böylece sürüp giderken... Yine dün Rum basýnýndan aktarýlan bir baþka haber vardý gazetelerde. Güney Kýbrýs'ýn 159 KW elektrik enerjisi üretecek en büyük güneþ parký faaliyete geçmeye hazýrmýþ. Bu arada Eskimetoþ köyünde biri 150, diðeri 100 KW gücünde iki güneþ parkýnýn inþasýna da baþlanmýþ. Güney Kýbrýs, kendine bol bol yetecek elektriði rüzgâr parklarý ve güneþ parklarýndan çýkarýyor. Biz ise ayný adada, ayný güneþ ve rüzgârlardan elektrik üretmeyi akýl edemiyoruz. Türkiye'den getirecek ve isterse Ruma da satacakmýþ arslanlar! Hadi öyleyse... Göreyim sizi arslanlarým...

5 24 Ekim 2010 Pazar 5 Karanfil Kani KANOL Þaziye nin Görüþü: TDP koalisyon ortaðý olursa; UBP'nin eski yanlýþlarýný da düzeltecek mi, yoksa sadece yeni yanlýþlar yapýlmamasý için gözcülük mü yapacak? Bu konuyu mutlaka aydýnlatmamýz gerekir. *Brucella konusunda 2 bakanlýk farklý görüþ veriyormuþ. - Ma anamadýnýz mý be daha. Bu hükümetin taktiði bu. Biri "gaç" der, diðer "dut" * Birçok tarihi bina çöplük olarak kullanýlýyormuþ. - Nezaket göstermiþler, "çöplük" demiþler, "tuvalet" dememiþler. *Cemal Özyiðit "Çaðdaþ eðitim politikasý için tam gün eðitim þart" demiþ - Tam gün eðitim tartýþmalarý baþladýðýnda, anasýnýfýna giden bir çocuk, üniversite bitirip master de yaptý ama tartýþma hala bitmedi. Varýn anlayýn artýk durumumuzu *Türkiye Kýbrýs'ta petrol arayacakmýþ. - Diyelim ki buldu Sonra ne olacak Nasýl paylaþacaðýz? * 212 brucellalý inek ortada yokmuþ. - Ahýrda iþiniz ne? Siz onlarý inek olarak arýyorsanýz bulamazsýnýz tabii. Onlarý kýyma olarak, kuþbaþý olarak, rosto olarak aramalýsýnýz, döner lahmacun olarak aramalýsýnýz. Boþanmak üzere olduðu karýsýný, baþka bir erkeðin yanýnda gören adam çýldýrdý. Önce yabancý erkeði bir güzel tokatladý. Sonra arabasýný alarak, bile bile duvara tosladý. Yetmedi. Taþlarla camlarý kýrdý Sonra da.. Sonra da karýsýný býçakladý. Ýþte bu olmadý. Kadýný býçaklayacaðýna arabanýn lastiklerini kesseydi ya. Kan akýtmak niye! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI HAMAMIN NAMUSUNU KURTARAN GAZETECÝLERDÝR Ve bir acý haber daha size! "Yeþile hasret Kuzey Kýbrýs'ta aðaçlarýn katledilmesi bir türlü önlenemiyor. " Ya Aðaçlarýn kesilmesi önlenemiyor! Ay ne kadar üzülüyoruz deðil mi. Geçen gün de bir caretta ölüsü vurmuþtu sahile Daha onun acýsýný yüreklerimizden söküp atamadan, þimdi de bu ateþ düþtü içimize Bizim ne gibi bir günahýmýz var ey tanrým. Biz belalardan kurtulmayacak mýyýz? Biz rahat yüzü göremiyecek miyiz.? Ne kusur iþledik ki sana, bizi böyle silkeleyip duruyorsun! "Kuraklýk ve yangýn sonucu binlerce aðaç yok olurken, aðaçlarýn katledilmesi kabul edilemez" demiþ Maðusalýlar.. Telefonlar kilitlenmiþ þikayetlerden Yalan Palavra Gazetecinin uydurmasý bunlar Aðaçlarýn katledilmesini önlemeye çalýþan birileri olmadý ki.. Ben hiç görmedim Hiç rastlamadým.. Toplanan kalabalýðý diyorsanýz onlar baþka Onlar seyirci. Onlar o koca koca gövdelerin nasýl devrileceðini görmeye koþmuþtu Hatta devrilen her aðacýn ardýndan, alkýþlayanlar bile oldu. Ankara önce Girne-Anadolu yolunu açtý bize.. Bereketli ve uðurlu bir yol oldu. Ardý geldi. Doðudan batýya Kuzeyden güneye yepyeni yollar yapýp serdiler arabalarýmýzýn altýna. Ve hala daha yapýyorlar. Çok yakýn bir gelecekte, gýcýr gýcýr bir çift yola kavuþacak Maðusa ve Karpazlýlar. O zaman otomobil uçar gider! O zaman unutulur gider bu aðaçlar. Hep öyle oldu. Ve hep öyle olacak. Þükredin ki; haberin arasýna hiç söylenmemiþ bir iki tepki sözcüðü yerleþtiriyor gazeteciler de, hamamýn namusunu kurtarýyor hiç deðilse. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kahve falýna baktýrdým Bana bir paket çýktý Akþama benzine zam geldi. Yeter bu toplumu aþaðýladýðýnýz KKTC dediðiniz devlet mi yoksa bir dernek mi siz karar verin ey Kýbrýs Türkü... Duyduðumda kulaklarýma inanamadým. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst beraberlerindeki bir heyetle, Ýstanbul'da Beþiktaþ Kulübü'nü ziyaret etmiþ geçen gün... Kim karþýlamýþ devletimizin bu iki bakanýný ve üst düzey bürokratlarýný biliyor musunuz? Beþiktaþ Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Erdoðan Toprak, Genel Sekreter Fahrettin Curoðlu ile Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Saka... Bir toplum bu kadar aþaðýlanabilir mi? Hangi diplomatik geleneðe sýðar bir ülkenin iki bakaný ve yanlarýnda üst düzey bürokratlarý bir baþka ülkenin spor külübüne þükranlarýný sunmak için ziyarete gitsin ve külüp baþkan yardýmcýsý tarafýndan karþýlansýn? Ondan sonra da kalkýp tanýnmadan, ambargolardan, devlet olmaktan bahsederler... Bu toplumla dalga geçer gibi, Beþiktaþ'ýn yapacaðý tesisin ambargolarýn hafifletilmesine olanak saðlayacaðýný kaydetmiþ bir de Sayýn Dürüst... Ve Çavuþoðlu da, "Beþiktaþ'ýn KKTC'de olmasý, aslýnda ambargo için verilen önemli bir cevaptýr. Bu yatýrým, KKTC'nin siyasal tanýnma sürecine önemli bir katký saðlayacak." demiþ basýn mensuplarýna. Baþkan Yardýmcýsý da geri kalmamýþ elbette ve, "Spor, barýþ ve kardeþliktir diyorsak; spora konulmuþ ambargo barýþa konulmuþ ambargodur." demiþ hiç utanmadan ve çekinmeden... Sanki bizim takýmlarýmýzla maç yapmayarak asýl ambargoyu kendileri koymuyorlarmýþ gibi... Ama kabahat onlarda deðil elbette. Kendi takýmlarýmýza verilmeyen dünya kadar olanaðý onlara tepsi içinde sunarak ve sonra da hiç çekinmeden, utanmadan Ýstanbul'a gidip kulüp baþkan yardýmcýlarý tarafýndan karþýlanarak ambargolarý kýrmaktan sözeden, hükümetimizin anlý þanlý bakanlarýnda ve onlarý oraya getirenlerde asýl kabahat. Hangi ambargolardan, hangi siyasal tanýnmadan bahsediyor bu bakanlar allah aþkýna? Bu toplum bu kadar mý ahmak, enayi ve çaresiz ki, önüne gelen ensesine binip ahkam kesiyor... Bu devlet dediðiniz ve kendinizin dahi saygý duymadýðý (Duysaydýnýz, bir kulüp baþkan yardýmcýsý karþýsýnda þükranlarýnýzý sunmak için sýraya girmezdiniz.) ve kimsenin ciddiye almadýðý yapýdaki Kýbrýslý Türk kulüpleriyle, dostluk maçý dahi yapamayan Türkiye kulüplerine, Rum mallarýný peþkeþ çekiyorsunuz... Yetmiyor, dünya kadar avanta saðlýyorsunuz ve ambargolarý kýracak, siyasal tanýnma saðlayacak yatýrýmlardan bahsediyorsunuz bu toplumun gözünün içine baka baka... Dingili kopmuþ bir ülke ya burasý! Baþka bir ülkede gerçekleþseydi böyle bir diplomatik fiyasko, bir gün dahi duramazdý koltuklarýnda buna neden olan bakanlar... Ama burasý KKTC... Tanýyorum diyenlerin bile aslýnda tanýmadýðý, kendi bakanlarýnýn dahi saygý duymadýðý, nüfusu bilinmeyen, ancak baþbakanýna göre kalabalýk ve maliye bakanýna göre de ekonomisinin yüzde altmýþý kaçak, sorma gir hanýna dönüþmüþ bir ülke iþte... Bu ülkeyi kurtarma sýrasý þimde de Türkiye kulüplerinde ey halkým. Hade hayýrlýsý olsun herkese...

6 Konuk Yazar Ayhan Kaymak Çiçeðý burnunda kýdemli yargýç Bertan Özerdað ýn Taner Ulutaþ ý odasýnda huzura çaðýrtýp azarlamasý ve daha duruþma baþlamadan kararýnýn ne olabileceðini ifþa etmesi kiþinin doðasý ile uyum içinde olan basit bir örnektir. Bu davranýþý, aklýna estiði gibi karar verebileceði mesajýný olayý izleyen genç avukatlarýn belleklerine kazýma mesajý olarak da algýlayabiliiriz. Taner Ulutaþ la birlikte herhalde onlarýn da hizaya gelmeleri yararlý olacaktýr. Özerdað, Maðusa da Ceza mahkemesi yargýcý iken 817/07, 1094/ 07 ve 2589/07 numaralý Polis davalarýndaki tutumu veya tutarsýzlýklarý nedeni ile Yüksek Adliye Kuruluna yapmýþ olduðum bir dizi ihbar ve dilekçe bulunmaktadýr. 1/5/2008 tarihli ilk teferruatlý yazýda Ortaçað Engizisyon mahkemesi havasýnda yargýç saltanatý kuran Bertan Özerdað ýn kurulunuz tarafýndan yargýlanarak azlini talep ediyorum ifadesi kullanýlmaktadýr. Özerdað bu yazýya içerlemiþ olacak ki polise müracaatla hakkýmda 1642/09 No.lu bir mahkemeye hakaret davasý ikame ettirmiþ bulunmaktadýr. Günümüze dek 8 kez suçlu sandalyesinde yerimi almama raðmen ne polis, ne sözde bilirkiþi þahitleri, ne de davacý olan Özerdað mahkemede yerlerini almamýþlardýr. Dokuzuncu duruþma tarihi 26 Ekim tarihine ertelenmiþtir. Özerdaðý þahsen sorgulayýp istintak edeceðim günü sabýrsýzlýkla beklemekteyim. Aþaðýdaki bilgilerin ifþa edilmesi sakýncalý olmasa gerek. Yüksek Adliye Kurulu baþta olamak üzere Cumhurbaþkanlýðý, Bakanlar Kurulu ile Barýþ ve Güvenlik Kuvvetleri Bertan Özerdað ýn vukuatlarý Polis ve yargýnýn dayanýlmaz hafifliði Komutanlýðý ile TC Büyükelçiliði yanýnda gereken tüm Devlet daireleri teferruatlý bilgiye sahiptir. Yýl Maðusa da Fehmi Geçgel, Necmi Geçgel, Nurettin Kayar, Tarkan Uçar ve Münevver Taþbilek gibi kiþlerin de dahil olduðu bir mafya çetesi türemiþti. Sirkat ve haraçtan baþka iþtigalleri yoktu. Polis Müdürü Erdal Emanet ise hernasýlsa onlara sevdalanmýþ. Kendilerine iþledikleri cürümlerde gaspedilen haklarýný arayan maðdur kiþiler olarak arka çýkýyor Þubat ayýnda ailemizce yeni tasarlanmýþ New York Bar & Grill isimli yerimiz, iþletilmek maksadý ile Londradan dönüþ yapan tecrübeli bir kiþiye emanet edilmiþti. Bu kiþi de hiç vakit kaybetmeden iþ yerini bir mafya çetesinin kontolüne teslim etmiþti... Bu ortamda 6 ay içerisinde 135,890 TL sirkat gerçekleþtirilmiþ ve çete iþ yerinin kendisine de sahip çýkarak bizleri ölüm tehditleriyle mülkümüzden kovma becerisini göstermiþti. Ve de akabinde 200 Bin dolar verirseniz çýkýp gideriz talepleri yaðdýrmaya baþlamýþlardý.(nasýl Mafya ama!) Parayý kolayca alamayacaklarýný anladýklarý zaman ve Polisin dostane tavrýna da güvenerek 18/11/2006 sabahý evimizin önünde pusuya yatan iki kiþi DAÜ öðretim görevlisi oðlum Turhan Kaymak ý eþi ve küçük çocuklarý önünde demir çubuklarla öldüresiye dövmüþlerdi. Polis, kimlikleri belli olan iki tecavüzkar yabancý çete mensubunu yakalayacaðý yerde, çete ile meþveret haline girmiþ ve saldýrýnýn arkasýndan iki saat geçmeden beni tuýtuklayarak hücreye týkamýþtý. Polisimiz Türklüklerine hakaret etmiþ olmamýz yalaný ve iftirasýyla Turhan ýn canýna tecavüz eden mafyayý bir yandan haklý bulmuþ, öte yandan da benim aleyhime 1094/07 No.lu ceza davasýný ikame etmiþti. ZÝYA RIZKI ANILACAK Kýbrýs Türk halkýna milletvekili, belediye baþkaný, spor adamý ve mücadele yýllarýnda Serdar olarak hizmet veren Ziya Rýzký, ölümünün 16'nci yýldönümü dolayýsýyla çarþamba günü tören ve etkinliklerle anýlacak. Ziya Rýzký'nýn hayatýný anlatan "Bir Devrin Son Adamý" adlý belgeselin ilk gösterimi de ayný gün yapýlacak. Ziya Rýzký için ilk tören, 09.30'da Girne'deki Büstü önünde yapýlacak. Buradaki törende Büste çelenkler konulacak ve saygý duruþunda bulunulacak. Ýkinci tören saat 10.00'da Karaoðlanoðlu mezarlýðýnda Ziya Rýzký'nýn kabri baþýnda düzenlenecek. Buradaki törende de kabre çiçekler býrakýlacak, dua okunacak ve Rýzký'nýn yaþamýyla ilgili konuþmalar yapýlacak. "BÝR DEVRÝN SON ADAMI" Uzun süreden beri hazýrlýk çalýþmalarý devam eden Ziya Rýzký'nýn hayatýyla ilgili "Bir Devrin Son Adamý" adlý belgeselin ilk gösterimi de, ayný gün Yakýn Doðu Üniversitesi'nde gerçekleþtirilecek. YDÜ Kütüphanesi'nin 4 numaralý salonunda yapýlacak film gösterimi saat 20.00'de baþlayacak. Film gösterimi öncesinde saat 19.30'da da kokteyl düzenlenecek ve belgeselin CD'leri satýþa sunulacak. Sponsorluðunu Limasol Türk Kooperatif Bankasý'nýn üstlendiði, Yakýn Doðu Üniversitesi'nin teknik desteðiyle gerçekleþtirilen belgeselin çekimlerine haziran ayý baþýnda baþlanmýþtý. Yönetmenliðini ve yapýmcýlýðýný Yetin Arslan'nýn üstlendiði belgeselin müziklerini ise Aysun Kahraman Bozkurt yaptý. Ziya Rýzký'nýn arþivinden yararlanýlarak hazýrlanan belgeselde, onu yakýndan tanýyan kiþilerle röportajlar da yer aldý. Ziya Rýzký'nýn doðduðu ve yaþamýnýn büyük bölümünü geçirdiði Limasol'da da çekimler yapýldý. Bir dönemin tarihine de ýþýk tutacak belgeselin gösterimi halka açýk olacak. Ardýndan, periþan olan aileden haraç talepleri artarak yoðunlaþtýrmýþtý. Bu olaylar polisimizi o zaman hiç ilgilendirmedi. Tam aksine Erdal Emanet Polis teþkilatýna þikayette bulunmamýzý bile yasakladý. Araþtýrma soruþturma baþlatmadý. Telefoniyen ve aracýlar vasýtasý ile yapýlan mafya talepleri telefonlarýmýza mesaj olarak da gelmeye baþlamýþtý. Turhan ýn cep telefonuna 25/2/2007 tarihinde sizi gidi manyaklar, 200 bin dolarý verirseniz bu kan davasý da biter kabilinden mesaj gelince telefondaki mesaj bu kez polise gösterilmiþ ve polis de mafyaya 2859/07 No.lu bir basit tacizlik davasý açma mecburiyetinde kalmýþtý. Böylelikle Mafyanýn yönlendirmesiyle oluþan bir uyduruk davalar dizisi Özerdað ýn huzurlarýnda ibretamiz bir þekilde þekillenmeye baþlamýþtý. Özerdað tüm davranýþlarýyle ve de tutanaklara geçen beyanlarýyle polisle uyum içinde bulunduðunu daha davalar baþlamadan önce karara baðlamýþtý. ÖZET in ÖZETÝ : 2589.No.lu dava ile ilgili olarak 1/10/2007 tarihinde Bertan Özerdað, Turhan Kaymak ý odasýna çaðýrýp davayý geri çekmesini söyler ve baban aleyhinde de bir polis davsý var, ona göre düþün uyarýsýný yapar. Turhan davanýn yürütülmesinde israrlý olur. Sen miydin itaat etmeyen? 9/10/2007 tarihli duruþmada çete mensubu kendi telefonundan çekilen ölümle tehdit mesajýný çektiðini bile kabul etmez. Duruþma ertelenir. Özerdað þahit olarak celbi çýkmýþ olan Turhan ý þahit sandalyesine davet etmez ve davayý orada sonuçlandýrmýþ olur... O günden tam 6 ay sonra, 4/4/2008 tarihinde hiç duruþma yapmaksýzýn Özerdað kararýný sessizce ilan eder: Suçlu suçunu kabul etmiþ ve mahkemeden de özür dilemiþtir : Bir sene müddetle benzer suç iþlemekten men edilir /07 No.lu dava 15 celselik oturumlardan sonra karara baðlanýr. Özerdað sürpriz olmayan ve duruþmalar süresince defalarca açýklamýþ olduðu kararýný okur.. Ayhan Kaymak kaçak Mafya çetesinin kimliklerine ve Türklüklerine hakaret etmekten suçlu bulunur. Ýnfial içinde Özerdaðýn adil yargýlama ile ilgisi hiç bulunmayan duruþma etikini 1/5/2008 tarihinde Yüksek Adliye Kuruluna bir þikayet yazýsý ile duyurur. Kararý da Ýstinaf eder: Ýstinaf mahkemesi Özerdaðýn kararýný iptal edip davanýn yeniden görülmesini kararlaþtýrýr... Savcýlýk ve polis davayý yeniden yüretemez ve Ayhan Kaymak beraat ettirilir. 817/07 No.lu davada Turhaný öldüresiye döven Mafya üyesi Necmi Geçgel haffif darp suçlamasý ile yargýlanýr. Ancak duruþmalara sinirlenip çevreyi kýrýp döktükten sonra bir ay hapis cezasýna çarptýrýlýr. Suç ortaðý ve polis ajaný Nurettin Kayar ise hiç aranýp bulunmaz. Mafyanýn esas elebaþýsý Fehmi Geçgel kendinden 20 yaþ büyük olan mafya hanýmefendisi Münevver Taþbilek le Türkiye den 7/11/2007 tarihinde temin ettiði sahte bir evlilikle gerdeðe girer. Polis bu olayý yutar ve Fehmi derhal KKTC vatandaþlýðýna terfi ettirilir. Yeni vatandaþ Fehmi, Ayhan Kaymak ý mahkemenin önünde 16/5/ 2007 tarihinde ölümle tehdit eder. Polis uzun tereddütlerden sonra ve olayýn ardýndan 16 ay geçmesinin ardýndan 4007/07 No.lu davayý ikame eder. Özertay ýn gaybubetinde Fehmi suçlu bulunur ve 2009 senesinde bir ay hapse mahkum olur. Vatandaþlýk zýrhý ile techiz edildiði için KKTC den ihrac edilmez ve mesleðini icrada serbest kalýr. Son duyumlara göre KKTC ile Ýrak Kürdistaný arasýndaki bir güzergahta Kumarhane iþletmeciliði ile iþtigal ediyormuþ. NOT: 4 sene evvel Polis aleyhine Lefkoþada açýlan 1852/07 No.lu dava daha gün bekliyor. 4 sene evvel Maðusada açýlan dava 6 ay evvel görüþülmeye baþladý. KKTC adaletinde ahval bu merkezde... Türklüklerine hakaret etmiþ olduðum kiþilerin Türklükle pek iliþkileri olmadýðý da gün ýþýðýnda. GÜNLÜK "OÐLUNUZ ERDAL" SÝNEMALARDA 12 Eylül 80 darbesinde henüz daha 17 yaþýndayken idam edilen, Tayyip Erdoðan'ýn "Hesabýný soracaðýz" dediði Erdal Eren'i anlatan "Oðlunuz Erdal" adlý bir belgesel çekildi. Abisi Erkan Eren annesiyle ilgili tedirgin olduðunu söylüyor. Aradan geçen 30 yýla raðmen annelerinin önünde Erdal'ý konuþamadýklarýný söylüyor. Erdal'ýn idamýndan sonra, dýþlandýklarýný anlatan Erkan Eren, Tayyip Erdoðan'ýn samimi olduðuna inanmýyor. Çünkü "AKP'yi 12 Eylül'ün devamý bir parti, 12 Eylül'le birlikte planlanmýþ bir proje" olarak görüyor. 12 Eylül'ün yargýlanacaðýna inanmýyor ayrýca. Kardeþinin infazýný, 13 Aralýk 1980 sabahý, gömüldükten sonra radyodan duyduðunu söyleyen Erkan Eren, "Mezarlýðýn sorumlusu söylemese, Erdal'ýn mezarýný bile bilmiyor olacaktýk" diyor. 30 yýl böyle büyük bir acýyla, "sakýncalý" sayýlarak yaþadýktan sonra, ancak þimdi Erdal Eren'in adýný çekinmeden anabiliyorlarsa, bu da olaðanüstü bir geliþme deðil herhalde... TELSÝM VE SUS PAYI Telsim, kendini eleþtirmeyen gazetelere ilan veriyor. Ýlan deðil, sus payý... 'Afrika' dýþýnda ilan reddedip susmamayý tercih eden yok. Halkýmýzýn bilgisine sunulur. NERDE HAREKET, ORDA BEREKET Önümüzdeki hafta çok hareketli baþlayacak... Mecliste sendikalarýn 'Göç Yasasý' olarak niteledikleri maaþ ve ücretlerle ilgili tasarý var. Bir yandan da mahkemede 19 eylemcinin duruþmasý... Sendikalar mahkeme önünde büyük bir gösteriye hazýrlanýyor. Ama meclis de boþ býrakmaya gelmez deðil mi? YALNIZ 5 KÝÞÝ Geçtiðimiz gün mecliste nisap sorunu vardý ve toplanamadý. Dün toplanmayý denediler, ancak yine toplanamadýlar. 50 kiþiden yalnýz 5'i katýldý. Gerisi mangal yaktý! VERY BAD Maðusa Arena'nýn açýlýþýna katýlan Büyükelçi "Bet ofisi olsaydý gelmezdim" dedi. Bet 'Very bad' deðil mi? Týrnak... "5 yaþýnda arabalar, çok da 'yaþlý' deðil bizim için!.. Memleketin direksiyonunu elinde tutanlara bakýnca, 'tüm derdimiz bu olsa keþke' diyor insan... Üst üste, öylesine birikiyor ki dertler... Umutsuzluk da karamsarlýk da gýrla!.." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Halkýmýz, güneyden et almaya ciddi þekilde baþlamýþtýr. Halkýmýzý da güneye et almaya yönlendiren, hükümetin tutarsýz ve çeliþkili açýklamalarýdýr. Hiç kimse de, bunu kýnamasýn, haksýz görmesin. Ýnsan ve insan saðlýðý her þeyin üstünde gelir." Yalçýn CEMAL (Vatan) "Ýþin Türkçesi, özel sektöre verilecek teþvikler, ekonominin o andaki koþullarý göz önünde tutularak altyapýnýn güncelleþtirilmesi ve benzeri konularda bir plan ve program geliþtirilmeden özelleþtirme yapýlmasý, üstelik bunun ekonomik durgunluk yaþanýrken gerçekleþtirilmesi fayda deðil zarar getirecektir." Ömer GÖKÇEKUÞ (Havadis) "KTHY kurtarýlacak, bayraðýmýz göklerden indirilmeyecekti... Sonuç? Battý gitti! Arkasýndan fatiha okuyacaðýmýza, 'þöyle olmalýydý böyle olmalýydý' diye lololo okuyoruz!" Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) Günün Kahramaný RAUF DENKTAÞ Geçtiðimiz akþam Kanal T'de bazý akademisyen ve gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Rauf Denktaþ, her zamanki gibi oldukça rahattý ve kendisine yöneltilen sorulara yanýt bulmakta hiç zorlanmadý. Salondaki çoðunluðu TC'li olan öðrencilerin sorularýný da yanýtladý bu arada Denktaþ... Konu Kýbrýs'ta cami yakma meselesine gelince, camilerin yakýlmayýp bombalandýðýný, bombalayanlarýn ise Rumlar olduðunu söyledi. Biz bu konuda hiç deðilse, sorucular arasýnda bulunan Bekir Azgýn'ýn onu sýkýþtýrmasýný beklerdik. Ancak Azgýn, Türk Haberler Bürosu'nu bizim bombaladýðýmýzý Denktaþ'a hatýrlatmakla yetindi.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda KKTC'de vatandaþ yapýlan 150 kadar TC'li asker veya üst düzey görevli halen Ergenekon davasýnda yargýlanýyormuþ. Öyleyse nasýl olur da Ergenekon'un burada hiçbir izine rastlanmadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com Yapýlan açýklamalara bakýlýrsa, CTP kurultayýndaki yarýþ ölüm-kalým meselesine döndü... UBP bugüne kadar çok yavru doðurdu... Bir yavru da CTP mi doðuracak acaba kurultaydan sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

Türkiye Suriye'yi vurdu

Türkiye Suriye'yi vurdu Dün araçlarýyla güneye geçen Kýbrýslý Türklere Rum trafik polisi bol bol ceza yazmýþ... 3 Rum polisine mahkemelerimizin kestiði cezayý bir günde fazlasýyla çýkardýlar herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri. Nüfusumuzu 'doðru' tahmin eden TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça oldu yalnýz. Maþallah, iyi bir totocu... Acaba Real Madrid-Barcelona maçýný da tutturdu mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ? Derviþ Eroðlu Amerika'da ikinci kez baþkan seçilen Barack Obama'yý kutlamakta gecikmedi. Ýrsen Küçük ise Obama'yý kutlamak için Lefkoþa'daki mahkeme sonucunu bekleyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı