AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE EvsİzLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE EvsİzLİK"

Transkript

1 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE EvsİzLİK Özer BOSTANOGLU GİRİş Bu makalede, Amerika'daki (A.B.D.'deki) evsizlik konusu ile ilgitenmeye çalı acağım. Ele alınmak için çok yeni bir konu olmamasına kal' ın 1 evsizlik, uzmanlar, politikacılar ile gazeteciler ve TV yorumculan gibi kamuoyu olu turuculan arasında, hala sıcak bir tartı ma nesnesi olu turmaya devam etmektedir. Evsiz ki iler, (özellikle) 1980'lerde, neredeyse bir "ulusal toplumsal" sorun durumundadırlar. 1988'de, tüm sanayilqmi dünyada hala en yüksek ya ama standartlanna sahip Amerika'da, son 15 yılın en dü ük İ sizlik düzeyini sergileyen ve u anda, tarihinde hiç olmadığı kadar çok insanın çalı abildiği Amerika'da ve artık "her Amerikalı için bir yatak odası var" dendiği z bir zamanda, evsizlik, bazılannca ulusal boyutlarda "rezil" bir kabus, ya da ba kalannca "ulusal bir paradoks", yani "çokluk ortasında yokluk" olarak görülmektedir.1 Evsiz yoksulların sayısı (ülke çapında) 2-3 milyon olarak tahmin edilirken" verili bir gecedeki evsizlere ili kin resmi rakam arasındadır. 5 Toplam sayıyı belirlemedeki güçlük, evsizlerin tanımından kaynaklanmaktadır. Bu makalenin çok az deli ik aslı, yazann Humphrey Felloıw'u olarak çall malannı slrdlrdlli Hunter College'de (C.U.N.Y), Prof. P.D. Salins için Arahk 1990'da bazulanmı tır. Ylksek Şehir Planeısı-Bayandırhk ve lsun Bakanhlı. Bb. öraelin: Charles Hocb ve Robert ASlaytoD, New HOIHIeu.nd Old: eo..unlty.nd the SIdd Row Hotel, Philadelphia, Temple University Press" Z James Hupes ve George Steralieb, The Dyna.ia ol ~t. Houai... Piscataway, Center for Urban Policy Research, 1987, s.17tden alıntılayan: William Tueker, The Exeluded A.eriea.. H~eıe...e. and Houaiııı PoIleiaı, Washington D.C., Regnery Gateway, Tueker,...,... Mary Ellen Hombs ve Miteb Snyder, H~elesıınas In A.eriaı: A Foreed M.rdı to Nowhere, Washington D.C., Community (or Creative Non-Violence. ı982, New York TIIIeIt, 4 Aralık U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), A Report to the seeretary 011 the Ha.eIesa and F..e...cy Shelten, Washington D.C., Goveramenl Printing Office, ı984. Anuntt İtltum Dt:rgUi, Cit 26, s.,. 3, B,-ı 1993.

2 154 AMME İDARESİ DERGİSİ Bazı kimseler için evsiz dendiğinde akla, sokaklarda, köprüaltlannda, metro istasyonlannda ya da evsiz bannaklannda (horneless shelter) ya ayan ki i(1er) gelmektedir. Diğer bazılan, ki bunlar kendilerini "evsiz savunucusu" olarak görmektedirler, genel toplama, "gizli evsiz"leri de yani yakınlan ile birlikte ya ayan ya da kanapede uyuyanlan da eklemek taraftandırlar. Toplumbilirnci Rossi'ye göre tanım öyle olmalıdır'. "Ki i1er, geleneksel konutlann dı ında, yani ya evsiz bannaklannda, ya da konut olarak tasarlanmaml yerlerde-sokaklarda, terkedilmi evlerde, ya da otobüs duraklan ve hastane bekleme odalannda gecelerini geçirip, Y8 ıyorlarsa, onlara evsiz denir." Bu tanımı benimseyen ve HUD (1984) tahminlerini kullanan Tucker, Amerika'da ya ayan toplam evsiz sayısını olarak vermektedir.' Eğer A.B.D. toplam nüfusunun 1990 sayımında olduğunu dü ünürsek, evsiz miktannın ihmal edebilecek bir sayı olduğunu (toplam nüfusun sadece %0.48'i) zannetmek olasıdır. Acaba öyle midir? Mesele salt nicelik ise, gerçekten de görmezden gelinebilecek bir sayıdır. Ama, öyle değil de, kökü çok derinlerde bir "konut krizi"nin göstergesi ise bu durum, o zaman ne olacaktır? Sorunu çözmek için ne gibi politika önlemleri uygulamak gerekir? Daha da genelde, soruna nasıl yakla llmalıdır? Evsizlik gibi çok-boyutlu bir konuyu ele alabilmek için, Bobrow ve Dryzek'in tarihli kitaplarında sözünü ettikleri birçok teknik referans çerçevesinden haberli olmak gerekecektir. Yazarlara göre, nasıl ortalama birey dünyayı dil aracılığıyla anhyorsa; uzman (lar) da (toplumsal) gerçekliği, kuramlardan, yöntemlerden, gerçeklik ve dolayımlı anlama kurallanndan olü an teknik referans çerçevesinin kavramsal merceklerinden ve kendi(leri)nce önemli sayılan bazı girdilerden yararlanarak yorumlamaya çalı ır(lar). Çerçeveler; yorumlama, açıklama, tahmin etme ve değerlendirme için ilkeler sunarlar. Genel olarak be tür teknik referans çerçevesinden söz edilebilir: Refah ekonomisi: Neoklasik mikroekonominin ürünü bu yakl8 ım çerçevesi, maliyet -yarar ve mali etkinlik analizleri gibi bilinen tekniklerden yararlanır.. Kamu tercihi (public choice): Mikroekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi disiplinleri i1i kilendirir. - Toplumsal yapı: Toplumbilime dayanır. Birey ve grup yönelimi olarak, ba lıca iki kolu vardır. Yoksulluk sağlık, eğitim, konut, yasa uygula(n)ması, kriminal adalet ve kentsel politika gibi çok çe itli alanlarda uygulanmı tır. - Enformasyon i leme: Refah ekonomisi ve kamu tercihi yakla ımlanndan, bireye ve yeteneklerine daha az umut beslemesi ile, ayrılır. İyimser izleyicileri, 6 Peter Rossi. Wlthoul Shelten Ho.eleuneu in the 1980'., New York, Priority Press Publiaations, 1989,1.4., Tucker,...e., s.69.

3 ABD'DE EvsİZLİK 155 bireysel ve örgütsel yetenekleri, daha iyi kamu politikası yonune çekmeye çalı ırlar. Kötümser izleyicileri ise, sadece politika (olu turma) sürecine katılan her öğenin sahip olduğu sınırlara uyum yapabilmeyi amaçlarlar. - Politik felsefe: Politikanın içerik ve sürecine, ahlaki uslamlamayı uygular. Hem siyaset biliminin bir alt- alanı, hem de ekonomi ve toplumbilim filizleri ile felsefe ve hukuka varan çok-disiplinli bir uğr3 tır. 1 Yazarlar ayrıca, bir politika analizi çabası içinde bulunurken, "epistemoloji yargısına ba vurmak"tan olu an ikinci tür bir gerekten sözetmektedirler. Onlara göre "eğer politika alanında varolan deği ik tür teknik referans çerçeveleri diller iseler, o zaman, kar ıla tırmalı olarak yeteneklerini anlamanın bir yolu, toplumsal bilimin üstdili (metalanguage) olan sorgulama felsefesine (philosophy of inquiry) ba vurmaktır" Ba lıca dört tür epistemolojik kategori vardır: - Pozitivizm: Bu yakla ımın savunucuları, nasıl bilimadamları ve mühendisler, doğal dünyanın yönetici neden- sonuç yasalarını bilmelerinden güç alarak, bu dünyaya müdahalede bulunuyoriarsa, onlar gibi politika analizcilerinin de toplumun nedenleyici yasalarını anlayarak, toplumsal dünyaya müdahelede bulunabileceklerini savlarlar. O halde, (pozitivist) politika kavramla tırması çabasında yapılması gereken ilk ey, bu yasaları bulgulamaktır. - Parça-i i(piecemeal) toplumsal mühendislik: Pozitivizmin, politika önerisinde bulunmazdan önce, farklı deği kenler arasında kanıtlanmı nedensel bağlantılar kurma çabasına kar ıt olarak, bu yakla ım, politik eylem sürecinde geçici nedensel bağlantılar bulmaya çalı ır.' - Görececilik (relativism): Eğer, saf bilim ve parça-i i toplumsal mühendislik yakla ımlarının gereksindikleri bilgi(ler) karma ık ve dinamik politika ortamlarında sağlanmıyor(lar)sa, o zaman, gö rec ec ilik yakl3 lml; "eklektik" (parçacı) öykülerneden (çe itli çerçevelerden) yararlanılır, ama hiçbirisine tam bağlılık ilan edilemez), "yargısal" (forensic) politika çözümlemelerine (çerçeveleri sadece fikir beyanları ve/ya da "ideolojiler" olarak alır), ve son olarak da "görececi" tavıralı lara (Feyerabend'in "hef ey mübah" yakla ımı örneğine 10 varan bir yelpazelenme içerisinde yardıma çağırılır. - Ele tirel aydınlanma: Bu kategori politika çözümleyicilerin, daha savunulabilir bir oyda ma sağlayabilmeleri için, en b3 tan itibaren, politika sorunlarını, bağlantılarını, amaçlarını ve seçeneklerini, çe itli çerçevelere bağlı olarak dü ünme sistemlerini yoketmelerini önerir. Araçsal, amaçsal eylemden çok, ele tirel söylem aranır. Politika çözümleyicileri, entellektüel anlamda devrimci değillerse bile, kı kırtıcı ve reformisttirler. Bu model, genelden, i Davis B. &brow ve John S. Dıyzek, Policy Ana.,.. by DeSIP, Pittsburgh, University of Pittsburgll press, 1981, , Karl Popper, The POyefty ol' Hlatotic... (rev. Ed.) LondoD., Roudedge and Kegan PauL Paul Feyerabeod, Aplııııt Method: Oudlne olan Anarehlade 'i'heory or Knowledae, London, New Left, 1975.

4 156 AMME İDARESİ DERGİsİ Habermas'ın ll ifade ettiği "sistematik olarak bozulmu ilet~im"den, gerçekdünya politikalan tartı malannın da yaralı olabileceğini kabulü ile aynlır.ı ı Evsizlik gibi; ulusal ve yerel ekonomiler, kentsel konut pazarlan, farklı konut gereksinimleri, beklentileri ve hedeflerine sahip değ~ik toplumsal sınıflardan deği ik konut mü terilerinin bulunu u, konut alt-stoklannın nicelik, nitelik ve er~ebilirliği, kentlerdeki toplumsal ayınmcılık uygulamalan, ırkçılık, eski ve yüksek gelirli kentli gruplan ile (kentlere yeni gelen) yabancı göçmenler arasındaki ekonomik ve toplumsal c itsiz1ikler ve son olarak, ama en önemsizi değil, evsiz ki ilerin toplumsal, fizik ve psikolojik özellikleri, gibi çok çqitli alt konulan kapsayan bir konunun, yukanda sayılan referans çerçevelerinin velya da epistemolojik kategorilerin sadece biri-ikisi yardımıyla incelenemeyeceği açıktır. Buna kaqın yine de bazılarına, genel de olsa, yaslanmak gereği varsa, "toplumsal yapı" ve elc tirel aydınlanma kategorisinden olu 3n bir yakl3 ımdan yararlanmak, belki daha uygun olabilecektir. Fakat, bir kez daha vurgulanmalıdır ki, eğer gerekli görülürse, her çc it referans çerçevesi ve kategoriden yararlanmak toplumsal gerçekliği mümkün en geni haliyle kavrayabitmek için, olanaklı olmalıdır. Şimdi evsizlik sorununun olası nedenlerine eğilmeye çall c:jlım. EVSİZLİGİN NEDENLERİ 1949 tarihli Konut Yasası ("Housing Act"), özelolarak, "her Amerikan ailesi için yeterli bir konut ve uygun bir Y3 ama çevresi"ne ul3 maktan sözetmi tir. 19.yüzyı1ın sonlannda, geli en sanayilc me sonucu kentlerde yeni yeni kurulan fabrikalann kentlere milyonlarca göçmen çekmesinden sonra, kent nüfuslannın hızla artı ı; yine kentlerdeki (apartman-tipi çok-katlı) kirakonutlann, kentteki herkesin sağlığını riske edecek biçimde kalabalıkla masl 13 yeni-gelen göçmenlerin değer ve inanç sistemlerinin, eski kentli grupların toplumsal değer sistemlerinde erozyona yolaçması; 1920'lerde otomobilin ortaya Çıkı ı; tüm bu konular, kent planlama komisyonlan, master planlar, bölgelerne (zoning) kurallan ve ul3 ım plan ve düzenlemeleri gibi "ilerici'i kentsel reform hareketlerinin yirminci yüzyıl b3 larında gündeme gelmelerini nedenlemi lerdir I4 1937'de ilk Konut Yasası çıkanlmı tır. Bütün bu 11 Jurgea Habermu, "Oa Systematically Distorted Commuaicatioa",lnqalry, , s II Bobrow-Dryzek,...e., &.16-17, Jarob ARiis, How the Other H.ır Uvec Studleıa A..ona the Tene.enta otnew York, New York. Daver PublicatioDs, IDe (Ori. 1890). 14 Howell S. Baum, "Problems of Govenauce and the ProfessioDS of PlaDaen: The Plaaaiag Professioa ia the (içi) Two Centuri. ot A.erkan Plannlng(Ed. Daaiel Scbaffer), Baltimore, The Job.as HopkiDS Uaiversity Press, 1988, s ; George Stenlieb ve David Listokia. "A Review of Natioaal HousiDg Policy", (içi) HouIIng Aaerka'. Poor (Ed.:Peter D.Salilıs). Cbapel Hill and Loııdoıı, The Uaiversity of Nortb Caroliııa Pre:u. 1987, s.14 44, Tablo 21.

5 ABD'DE EvStzı...tK 157 geli melere ve kent planlama alanındaki yeniliklere kaf ın, 1949 Yasası, yukarıda alıntılanan vurguyu yapma gereği duymu tur Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra, federal hükümet, yoksullar için 1.2 milyon adet, orta-gelirli aileler için sekizyüzbin adet ve ya lılar için de yediyüzbin adet yeni konut yapımını gerçekle tirmi tir. Hükümet, ayrıca, yıl ba ına 1.5 milyon civarında kira yardımı dağıtmı ve onbinlerce aileye konut yardımında bulunmu tur. 1950'den buyana, 5 milyondan fazla mali-destekli konut ya üretilmi ya da yenilenmi tir, ki bu i lerdeki toplam federal katkı, 35 milyar $ ya da 1986 değerleriyle, 110 milyar $'dan fazla bir miktar yapmaktadır. Bunlar salt federal katkılardır. Ayrıca, bunların yanısıra, eyalet(ler) velya da kent(ler) çaba ve katkıları vardır. En azından be yüzbin aile, eyalet ve kentlerce desteklenen konutlarda ya amaktadırlar. İ te, Salins, refah devletinin konut sunumu i inde ba arısız olmadığını söylerken, bütün bu sayılanlara dayanmaktadır. "Hiçbir zaman bu kadar çok insan, bu kadar iyi konutlan(dırıl)maml tır"1.5. Ba ka ara tırıcılar ise, kamu konutlan(dır)masına ili kin olarak kar ıgörü ler öne sürmektedirler. Sözgelimi, Achtenberg ve Marcuse, uzun zamandır doğrudan yoksulların konut gereksinimleri için tasarlanmı tek (federal) hükümet programı olan kamu konutları (public housing) programının aslında, ba ka amaçlar için geli tirildiğini, yani ı. Dünya Sava 1 sırasında hükümetçe finanse edilen konut projelerinin, mühimmat ve savunma i çilerinin konut sıkıntılarını gidermek ve böylece A.B.D. sava üretimi çabalarının devamını sağlamak için hayata geçirildiğini savlamaktadırlar tarihli Ulusal Konut Yasası ise, genelde, bunalımdaki ekonomiyi. canlandırmayı ve toplumsal huzursuzluk dalgalarını yatı tırmayı amaçlamı tır. 1950'lerde, federal hükümet sıum tasfiye çalı maları, kent merkezlerindeki yoksulları yerlerinden etmi ; toplumsalolarak devingen üst-grupların kamu projelerini terkedip banliyölere göçetmeleri sonucu da, kamu konutları gitgide daha aç gelirli gruplar ve azınlıkların eline geçmi tir. Ghetto isyanlarının, 1960'lardaki sivil haklar ve refah hakları hareketlerinin yarattıkları siyasal basınç, kira indirimlerini de içeren önemli "reformlar"a yolaçmı tır. Ve sonunda birçok büyük proje (konutu), yeniden-yapılanmı ekonominin kapsamı dı ında bıraktığı gruplar, yani ya lılar ve sabit-gelirli kadın-ba kanlığındaki hanehalklarının "son konut(lanma) umudu" haline gelmi lerdir. Aynı yazarlara göre, bugün, kamu konutları, yoksulluğu simgelernekte ve varolan ırk ve sınıf bölümlemelerini korumakta kullanılan bir baskı aracı durumundadırlar)' 1.5 Peter O. Salins, "America's Permanent Housing Problem", (içi) Hou8iııı Amen:ia'8 Poor, Ed.:P.O.Salins, Chapel Hill and London, The University of North Carolina Press, 1987,5.1-13,5.1-2 i' Emily Paradise Acbtenberg ve Peter Marcuse, "The Causes of the Housing Problem", (içi). Critica. Penpectivea on HOU8in& Eds. Racbel G.Bratt, Cbester Hartmann ve Ann Meyedson, Pbiladelpbia, Temple University Press, 1986, (ss.4-11) 5.9.

6 158 AMME ıoaresı OERGıSı. Tucker evsizlik konusunu çal1 3n ar3 tıncılann açıklama çabalannı Öyle özetlemektedir:i 7 "1_ Gelir kuramı: Evsizlik, dü en gelirlerin, artan İ sizlik ve yoksulluğun bir sonucudur. 2- Hükümetin geri-çekilmesi kuramı: Evsizlik, federal hükümetin, refah, toplumsal güvenlik harcamalan ve hepsinden önemli olarak da kamu konutlan yapımı ve korunması alanındaki katkılannı azaltmasının sonucudur. 3- Ödenebilir (affordable) konut kuramı: Evsizlik, ülke çapında, özellikle dü ük gelirli grupların eri ebileceği ödenebilir konut açığının sonucudur. 4- Ki isel hastalıkll-olu kuramı: Evsizlik, akıl hastalığı, uyu turucu alı kanlığı, ya da ki isel düzen(leme) yokluğunun neticesinde, (ki isel) varolu u gerçekle tirme yetersizliğinden kaynaklanmaktadır." Yazar, aynı zamanda, bu görü lerin birbirlerini dı talayan göfü ler olmadığını ve birçok uzmanın, en azından, iki ya da üçünü birarada kullandığını belirtmektedir. Hopper ve Hamberg'e göre, ortalama aile gelirinin neredeyse ikiye katlandığı döneminin tersine, gerçek ücretler 1970'lerde yüzde 7.4 oranında dü mü tür. Gelir dağılımındaki kutupl3 manın artması sonucunda, orta sınıf küçülmeye, üst ve özellikle alt-gelir gruplan ise geni lemeye b3 lamı lardır arasında, imalat sektöründeki i gücünün oranında yüzde 20'lik bir azalma olu mu tur. Kuzeydoğu ve ortabatı bölgelerinden birçok ki i"güne ku ağl ("sunbeit") güney ve batı yörelerine i olanaklan aramaya gitmi lerdir. Aile büyüklükleri ve kompozisyonunda, artan ölçüde çözülme ve küçülmeler görülmü, bunlar da gelir dağılımı örüntüsüne yansımı lardır. Erken 1980'lerde tüm evliliklerin yarısı bo 8nmayla sonuçlanml ve bo anmalann neticesindeki mali yükleri n çoğunluğu, ortalama olarak erkeklerin kazandığının sadece yüzde 59'unu kazanan kadınlann omuzlarına binmi tir. Yani yoksulluk giderek "di ille mi "tir. 1s 1987 yılında yakla ık 244 milyon olan Amerikan nüfusunun yüzde 13.2'si, (o zaman dört ki ilik bir kentsel aile için $ yıllık gelire e it) federal hükümet resmi yoksulluk çizgisinin, demek ki ailenin temel bazı gereksinimlerini, altına dü erse alamadığı, örneğin yeterince besin malzemesi aldığında, konut(lanma) ve giyinme tüketiminin yetersizle tiği çizginin, altında, yoksulolarak bulgulanmı tır. Sayıları 32.5 milyon ki idir. Geç 1980'lerde sayılan 32 milyona dü mü ise de ı9 oranları, toplarnın yine belli bir yüzde 13'ünü olu turmaktadır. 17 Tııcker...eo ıs Kim Hopper ve JilI Hamberg. "The Makinı of AmeriQ', Homeless: From Skid RO\\' to New Poor, ", (içi) Critical Penpedlve8 on Houlng, Eds. Racbel O.Bratt Chester Hart.ınann ve Ann Meyersoıı) Philadelphia, Temple University Press, ( ), Joe E.Feagilı ve Clairece Boober Feagin, Sodal ProbInu: A Critical Po-wer-ConOid PenpeedYe, Third Editioa, Englewood Cliffs, New Jersey. Prenbce Hall. 1990,1. 70.

7 ABD 'DE EvsİZLİK 159 İ sizlik, özellikle, büyük artl gösteren siyah ve azınlık kadınların bqkanlığındaki aileler ile bağlantılıdır. Siyah ailelerin yarısının bqkanı kadındır ve be te üçü de yoksuldur. Çalı ma yqındaki siyah erkeklerin yarısının düzenli i i yoktur ve birçoğu; akrabalarının, arkadqlarının konukseverliklerine, ya da oda-evlerin (roomingshouses) ya da bekar-odası otellerinin (singleroom-occupancy (SRO) hotels) sunduğu barınma olanaklarına bağımlıdırlar.» Ne var ki, yenilerde görülen bir geli me, kentlerin hali-vakti yerinde semtlerinde yqayan kimselerin, sözügeçen (yoksul) evlerin(in), barınakların(ın) ve otellerin(in) kendi bölgelerinde bulunu UD8, giderek daha çok kaqı çıkmalarıdır ve bu olgu, bu gibi yerlerde yqamakta olan ki ileri, bilinmedik bir yerlere doğru zorlamaktadır. Dear ve Wolch kitaplarında, u anda aralarında akıl hastalarının da bulunduğu pekçok dü kün insanı banndırmakta olan, kent merkezlerindeki "bağımlılar ku aklan"nın, giri ilen yenile( tir)me çalı malan sonucu yokedilmekte olduklarını belirtmektedirler. Bu gibi etkinliklerden dolayı barınaklarından olan ve bqka yerlere gitmeleri de te vik görmeyen kimseler, sokağa dü mektedirler. u Sözüedilen durum, yarattığı sonuçlardan dolayı, a ağıda Dahıman'ın ele alı biçimi açıklanacak olan "fiziksel bölgeleme"nin hemen aynısıdır ve dolayısıyla "toplumsal bölgeleme" olarak tanıırılanabilir: "(..) Bölgelerne uygulamalannın tutarlı tek kuramı, bölgelemenin, ki ileri bölgeye sokmayıp, ba ka semtlere, ba kalarının uğrqması için göndermekte kullanılan bir araç olduğunu söyleyenidir. Amerika'da bölgelerne bugün, özel olarak toprağı denetlernek için değil fakat, asıl olarak, insanların göç devinimlerini denetlernek için yapılıyor."l1 Bilindiği gibi, dı layıcı (excıusionary) bölgelerne uygulamalarına en köktenci tepkiler, bqka eyaletiere de modelolarak alınmaya bqlayan, New Jersey yargı organlarında, 1975 yılından beri geli mektedir. Sözkonusu olay, Philadelphia'nın 15 dakika dı ında yer alan ve 1980 nüfusu olan 22 milkarelik yüzölçüme sahip Camden'in banliyösü Mt. Laurel ile ilgilidir. Burada ya ayan ve 1969'da sayıları sadece 120'yi bulan bir grup siyah Springville sakini, kent yönetimine, kanahzasyon, su ve yol yapımı için bqvurmu lar ve olumsuz yanıt al mı lard ır. Akabinde, siyah nüfusun çoğunluğunu barındırması için 100 konutluk bir proje teklifinde bulunmu lar; bu kez de, kent yönetimi, "bölgelerne düzenilini neden göstererek, öneriyi geri çevirmi tir. Bunun üzerine (siyah) halk, kent yönetimi hakkında, eyalet mahkemesinde dava açmı tır. Uzun bir mücadele lo Hopper-Hamberg....e- U Michael Dear ve Jennifer Wolch. undkapa ot Despair, Princeton. NJ., 1987, s.l97-199; ayncl bkz. Phillip Kasinitz.s, GentrifiCltion and Homelessness: The Single Room Occupant and Inner City Revival", um....nd SOdId Change Review, 12, ı983; Hoch Slayton...y.; Peter Marcase, "GentrifiCltion, Abandonment and Displacement: Connections, Couses and Policy Responses in New York City", Joul"RllI otu...n and Conte.ponry uw, 28, 1985, CarI J.Dahlman, "An Economic Analysis of Zoning Laws", (içi) RnoMııı the Howıiııı Criaia: Go\'ft'W:nt PoIiq, I>fl:ontrol.nd the Pubilc lntereat, Ed. M. Bruce Johnson. San Francisco, Pacific Institute for Public Policy Research, 1982, s. 218.

8 160 AMME İDARESİ DERGİSİ ve 1983'de göfü ülen (son) "Mt. Laurel II" davası sonucunda, New Jersey Eyalet Mahkemesi, 3 ağıdaki karara varmı tır: "Eyalet, toprağın, bütün toprağın, kullanımını denetler. Bu denetlemeyi yaparken de, (.. )yasalmı casına davranıp, kent ghettolanndaki çökkün konutlan yoksullara; b3 ka yerlerdeki bakırnh konutlan ise b3 kalarına özgüleyemez. Bu toprakları denetleyen yönetim herkesi temsil eder.":o Mahkeme, ayrıca yerel yönetimlerin uygulamalan için, özel yöntemler ve/ya da stratejiler olarak unlan sıralaml tır: 1- Federal hükümet ve eyalatler bazındaki eri ilebilir konut destekleme fonlarının, dü ük-gelirliler için konut yapımında kullanılmasını tqvik ya da isteme politikası; 2- Giri imcilerin, projelerini gerçeklqtirirlerken, dü ük gelirlilere konut kontenjanı ayırmalarını temin için tqvik önlemleri almak ya da bunu zorunlula tırmak; 3- "Mobil konutlar" ya da dü ük gelirlilere satılabilecek çok küçük konutlar için yereler) ayırmak yılında, New Jersey Eyalet yasakoyucusu, "Adil Konut Yasası"nı (Fair Housing Act") çıkarmı ve 567 yerel yönetimden, Mı. Laurel II'ye nasıl uyum yapacaklarına ili kin görü lerini, önerilerini bildirmelerini isteyen New Jersey Ödenebilir Konut Konseyi'ni kurmu tur. Ne var ki, o zamandan bu yana geli meler çok yav3 yürümektedir yılında, toplam (567) yerel yönetim(ler)in ancak 16ri "eyalet yasasına uyacaklannı bildirmi ler"dir. 14 O halde denebilir ki, "eski" ayrıkoyma (segregation) edimleri hala YÜrürtüktedir. Eğer (Washington'daki) Urban Institute ar3 tırıcılarının evsizler hakkındaki, "akıl hastaları", (esrar ve alkol gibi) "uyu turucu bağımlılan" ve "ekonomik evsiz" olarak üç e it gruptan olu tukları yargısı doğruysa ı5 sözüedilen her üç (alt) grupta, "ayrıkoyma" edirnlerinin e it derecede etkin olduklarını söylemek olanaklıdır. Onyıllardan ve hatta geç- 1960'lardan beri, ki siyahlar ve öteki azınlıklar arasında varolan toplumsal huzursuzluğun geni ölçekli protesto hareketlerine yolaçtığı ve Onüçüncü ve Ondördüncü Düzeltmeler (Thirtteenth ve Fourteenth Amendments") 1968 Sivil Haklar Yasası (the Civil Rights Act of 1968) (Adil Konut Yasası ya da VIII. Ba lık (Title VIII) olarak da tanınır), 1974 Konut ve Semt Geli imi Yasası (the Housing and Community Development Act of 1974) ve 1988 Adil Konut Düzeltim Yasası (the Fair Housing Amendments Act of 1988) gibi yasal önlemlerin alındığı bir süreçtir, ayrıntılara fazla girmeksizin, ayrıkoyma edirnlerinin devam ettiğini ve bu olu umun evsizlik olgusundaki 13 The New York n.es, 21 Ocak Tucker,...e., Martha R Burt ve Barbara E. Cohen, "Feeding the Homeless: Does the Prepared Meals Provision Help?", Washington D.C., Urban Institute, 1988.

9 ABD'DE EvslZL1K 161 önemli yerini belirtmek, temel bir gerçekliğin altını çizmek olacaktır-. Bu noktada anımsanması gerekir, "istihdamda uygulanan ırkçı ayırımcılık, konutu, azınlıklar için zor-eri ilir ve ödenebilir yapmakta; bu arada da ayırırncı konut(landırma) edimleri, ayrıkoyulan, dı arıya kapanmı semtlerin yaratılmasını hızlandırmakta, ve buraların ya karlı i alanları olarak yeniden örgütlenmesine ya da kamu ve özel kesimlerce terkedilmelerine yol açmaktadır. ı7 Bugün; toplumsal, ekonomik, ya da beyazların bölgelerini, dört mil uzunluğundaki ve hemen tümü siyahlarca iskan edilen kamu (toplu) konutlarından ekspres yolların ayırdığı "Chicago Duvarı" örneğinde görüldüğü gibi ıs fiziksel engellerle bölünmü ehirlerde, siyahların, Hispaniklerin, Asyabların ve beyazların ya adığı yüzlerce ayrıkoyulmu mahalleiere rastlamak olanağı vardır. Sonuncu olarak, ama en-önemsizi değil ku kusuz, varolan konutlarda kimlerin ya ayıp ya ayamayacağını belirleyen (konut) (pazar)ı davranı ından sözetmek gereklidir. Salİns'e göre, "müzikli makamlar" ("musical chairs") paradigması, konut pazarının muazzam üretim b~arısından sözeder ve pazarın, yeni aile(ler) kurulma hızından daha hızlı olarak yeni konut (lar) ürettiğini ve bu sayede, konutlanma niteliğinin yükseldiğini, yani sürekli olarak daha fazla ailenin daha iyi konutlara geçerek, yerlerini daha dü ük gelirlilere bıraktıklarını, İleri sürer. Ancak süreç sonunda en dü ük gelirli aileler de evlerini terkettikleri için, evsahiplerinin, bakıma gereken ilgiyi göstermemeleri ve ihmal neticesinde, semt bozulmaları gündeme gelmektedir. Ve eğer, dü ük maliyetli konut stokundaki tahribat, durgun istemden daha hızlı ise, o zaman, kira artı ları ve en yoksulların ya da en sorumsuzların kapıdı arı edilmeleri ile birlikte, evsizlik olaylarının çoğalmasına tanık olunur. Pazar davranı ına i1i kin b~ka bir açıklama biçimi, kiralık mülk sahiplerini ve konut finansmanı sağlamak durumundaki bankaları suçlar. Bu görü e göre, mülk sahipleri, mülklerinin özellikle yoksul azınlık gruplarının eline geçtiğini farkedince, tamir ve bakım masraflarını azaltmakta ve bankalar da, bu yatırım-yapmama sürecine, kırmızılama (yani, istenmeyen bölgeleri kırmızı ile i aretleme ve oralara kredi vermeme) etkinlikleri ile katılmaktadır ı9 Konut alanındaki "süzülme süreci", bazı ara tırıcılarca 1966 yılnda ele alınmı ve ırkçı ayırımcılık sorunları dı arıda tutulursa, sadece tek konut pazarı 16 G.RMetcalf, F.lr Housinı Co.n or Ap, (Contributions in Politcal Science, No: 198) Westport cr, Greenwood Press, 1988; Richard ASmith, wrhe Effecta of Fair Housing Ordinances on Housing Segregation: Tbeir Impact is Smail, But It's an Important Positice Change Toward Integration" Alaerlcan Journal or Eeono.1cs.nd SocIoloaY, Vol. 48. No: 2, (April) 1989 s ; Marlene Nagel, "New Federal Fair Housing Law Impacta Local Communities", Mluouri Munklpal Review, Vol. 54. No: 9, (October-November) 1989, s ı7 Achtenberg-Marcuse, a...e., s. 7. ıs Patrick Reardon ve Bonila Brodt, "The Chicago Wall", The Chlcaao Tribune, 30 Kasım ı9 Salins, a...e., aynca bkz. Peter D. Salins, The F..COIO&f or Housina Destl'udlon: Eeon...k Elreda or Publk Intervention In the Houalng M.rket, New York, International Center for Economic Policy Studies hb., 1980, (özellikle) Böldm i.

10 162 AMME İDARESİ DERGİSİ olduğu sonucuna vanlmı tır. 31 Böyle olmakla birlikte, doğalolarak, (konut) pazareı), içinde yeralan tüm gruplann, ekonomik ve toplumsal güçlerine bağlı olarak deği en etki(leme llerine açıktır ve varolan devingen sosyo-ekonomik dengeyi mekana yansıtmaktadır. Fakat pazara yapılacak kira denetimi gibi herhangi bir giri im, pazann, deyim yerindeyse, esnekliğini yitirmesine ve birbirlerinden farklı birimlerden olu mu bir bütün olarak davranmasına neden olmaktadır. Tucker, kira denetimi ile pekçok kimsenin, hatta büyük bir çoğunluğun, sevindirilebileceğini, fakat ne yazık ki, "dl lanml azınlığın", yani düzenleme sonucu konut pazannın dl ına itilenlerin, bu giri imin bedelini ödeyeceklerini söylemektedir. Bundan dolayı pazara kafl ılmamalıdır; "özel" giri İmcilik en iyi sistemdir, çünkü sadece en güzel ürünleri üretmekle kalmaz, fakat ayrıca en iyi "özgürlüğü" üretir 3!. Sıkı tınlmı konut pazarlan (kira denetimi gibi düzenlemeler velya da (dü ük gelirli) konut alanındaki yatırımsızlık eğilimleri gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkmı olabilirler) en yoksul mü terileri(ni) sınırları dı ına iteceklerdir. Ne var, ba ka bazı uzmanlar da hararetle, 1968 ve 1977 yıııan arasında iki kattan fazla yükselen konut fiyatlanndaki artı ın asıl suçlusunun, hükümet(lerin) yaptığı düzenlemeler değil, konut pazanndaki muazzam spekülasyon olduğunu savunmaktadırlar. Dowaıı, örneğin hükümet düzenlemelerinin yeni konut fiyatlarındaki etkisinin %34'ten fazla olmadığını tahmin etmekte ve bu oranın, genel fiyat artı oranından çok daha dü ük olduğunu söylemektedir 3l Ekonomik kriz ulusal ölçeğe doğru büyüdükçe, federal konut politikası bazı uyarla(n)ma deği ikliklerinden geçmi tir. Geç 1960'larda federal hükümet, toplumsal huzursuzluklara, konut yardımlannı arttırarak kar ılık vermi tir: Konut ve Kentsel Geli im Dairesi (Department of Housing and Urban Development) (HUD), daha küçük bir örgütlenme olan Konut ve Ev Finansmanı Ajansı'nın (Housing and Home Finance Ageney) yerine, 1965'te kurulmu tur tarihli Konut ve Kentsel Geli im Yasası (Housing and Urban Development Act), kamu konutlarına federal yardımı arttırmı ve dü ük gelirliıere mülk konut için faiz oranı desteği (Fasıl 235) ve çok aileli kiralık konut yapımını te vik için kira desteklemeleri (Fasıl 236) gibi programlan yürürlüğe koymu tur arasında, hemen hemen, yıııan arasındaki dönemde yapılan kamu konutlan kadar üretim yapılmı ve kamu konutlan için i letme desteklemeleri 1969'dan 1982'ye değin, 100 kat artı göstermi tir. Yakl3 ık den fazla ailenin, özel konut piyasasından, kamunun pazar kira fiyatı İle kiracının (aylık) gelirinin %25 i arasında kalan farkı ödemesi yolu ile kiralık konut bulmasını sağlamı olan "Fasıl 23 Programı 30 John B. Lansing. Charles Wade CUrton ve James N. Morgan, New Ho.a.nd Poor People, Ann Arbor, Institute ror Social Research. ı Tucker,...e. s.i66, 326; aynca bkz: Salins. "The F.COIOgY ( )...e.. (özellikle) WIlim LV. 31 Zik.redealer: Marsull M.AFeldman ve Riehard L floridi, "Economic Restrueturiag aad the Cuaging Role or the State in U.S. Housing", (içi) GOYenlllellt and Houslna: Dnelopllellta In Seven Count.riea. &ts. Willem Van Vliet ve Jan VaD Weesep, Newbury Park, Sage PublicatiODS, Vol. 36. Urban AIf.in Ann_I Re , (s.31-46) i. 39.

11 ABD'DE EvsİZLİK 163 "kiralık konut" (Ieased housing) programı olarak bilinir, 1974'e dek yürürlükte kalml ve bu tarihte "Fasıl 8 Mevcut Konut Programı"na (Section 8 Existing Housing Program) yerini bırakml tır. Özel giri imcilerin, yerel konut mercileri ile anla arak, kamu konut projeleri gerçeklc tirip, bunları, önceden belirlenmi fiyatlarla yerel makamlara devretmelerini öngören "Anahtar Teslimi Kamu Konutları Programı" (Turnkey Public Housing Program) 1965 yılında ba latılmı tır. O zamandan beri yapılan tüm yeni konutların yakla ık üçte biri, bu yöntemle gerçekle tirilmi tir. Giri imciler açısından bu program, "olağanüstü cazip" bulunmu tur. Denilebilir ki, "1959'un Fasıı 202 Programı"(özel giri imcilere, ya lılar konutları üretmeleri için pazardan daha dü ük faiz oranlı krediler açmı tır), Fasıı 236 ve 8 programları (sırasıyla 1961, 1968 ve 1974'te çıkarılmı lardır), hem özel piyasa güçleri ve hem de yararlanıcılar tarafından büyük ilgi görmü lerdir. 33 Sözügeçen giri imler, pazarın i lemesine hiç de bir müdahale olarak değerlendirilmemi lerdir. 1970'lerde federal politika yönlenimi, böıü (tür)ümden, esnekliğe ve etkinliğe doğru olmu tur tarihli Konut ve Semt Geli imi Yasası, eski kategorik yardım programlarını birlc tirerek toptan-ödenen blok yardımlar olarak yeniden düzenlemi tir. Semt geli (tir)im fonları, bundan böyle; konutların onarımı, yeni konut yapımı, mahaııe imarı, yasa-yönetmelik uygulamaları, kendine- yardım, ve bunun gibi çc itli alt-konular için kuııanıbilir hale getirilmi lerdir. 1980'lerde ise Reagan yönetimi, toplumsal ücret e olumsuz anlamda müdahale, askeri harcamalara olan etkin istemi tc vik ve konut alanındaki federal katkıyı enaza indirme politikasını, "soğuk du " etkisi ve apaçıklığı içinde uygulamaya koymu tur. Hükümetin özgün amaçları arasında, federalolarak desteklenen ipotek pazarlarını tamamen özellc tirme, yeni konut yapımı için konut belgeleri (vouchers) aracını kullanma, (parasal desteklemeler i~in) seçilme isterlerini sıkıla tırma, (bazı) programları sonlandırmak (Ingiltere'de Thatcher'İn izinden giderek) varolan kamu konut stokunun enazından bir bölümünü özellc tirmek ve (1988 HUD bütçesinin, 1981'deki büyüklüğünün üçte ikisinden daha fazla bir miktarını yitiri inin de gösterdiği üzere) konut alanındaki federal harcamaları müthi oranlarda azaltmaktan, sözedilebilir. Bu önlemlerden ayrı olarak da, dü ük gelirlilere yeni konut yapım faaliyetlerinin federal- olmayan kaynakları da, (1986 Vergi Reformu Yasası ile) federal vergi yasalarında yapılan deği iklikler sonucu ortadan kaldırılmı lardır; sözgelimi, özel giri imciler için dü ük gelirlilere yeni konut yapımında ba lıca özendirici olarak i lev gören doğrudan yatırım indirimleri ya da vergisiz Endüstriyel Geli im Bonoları uygulamaları sona erdirilmi lerdir. Bir ba ka anlamıtla, 1980'ler sonlarında federal hükümet, konut alanındaki destek vaadini, öz olarak, bir yana bırakml tır Raehel C.Braıt "PuhHe Housing: The Controversy and Contribu'tion" (içi) Criticai PerspeclIYa on Ho_. Eds. Raehel G.Bratt, Chester Hartmann ve Ann Meyerson, Philadelphia, Temple University Press, Feldman-Florida, a.loe.,

12 164 AMME İDARESİ DERGİsİ Konut pazar(lar)ına federal müdahalelerin terki olgusu, (eski) konutların sahipleri tarafından terkedilmeleri ve aynı zamanda yükselen, ulusal ölçekteki evsizlik olu umlarına paralel bir seyir izlemi tir. Bu noktada, evsizlik sorununun olası çözüm yollarını ele almaya yönelebilirim, sanırım. EVsİzLİK SORUNUNU ÇÖZMEYE NASIL YAKLAŞMALI Yukarıda, Amerika'daki evsizlik meselesinin olası nedenleri tartl ılırken görüldüğü üzere, sorunu çözmeye yakla lcken de, varolan farklı hükümet velya yargı katlarının özelliklerini gözönüne almak gereklidir. Fakat bir konu herhalde açıktır: Evsizlik meselesi, daha yerelle mi yargı katlarını, etki ve (olası) çözüm alanlarını içeren, ülke-çaplı bir sorundur. New York Times'de Aralık 1990'da (Ö.B.) yayınlanan bir makale, (ulusal) ekonomik bunalımın konut velya da emlak alanındaki ülke-boyutsal etkilerini öyle özetlemekteydi: "Konut satı ları 1989'a göre yüzde 7 oranında dü mü tür. Yenİ konut yapımı, 1982'den buyana en dü ük seviyededir. Temmuz'dan beri konuta ödenen medyan fiyat, ülke çapında, yüzde 6 dü mü tür(...). Uzmanlar, ba a ağı gidi i, bazıları gecici, bazıları Y8 anan ekonomik bunalıma derinden- bağlı, birkaç etkene bağlamaktadırlar(... ) Ek olarak, konut uzmanları, dü ü teki b8 ka etkenleri, Ortadoğu'da sava korkusu, toplu i ten çıkarmalar, fazla-yaptm, bankalar ve tasarruf kurumlarının isterleri daha da sıkıla an kredilendirme etkinlikleri, pazara her zamankinden daha az ilk-kez-konut-alıcısı getiren demografik deği iklikler ve büyük indirimlere uğramı yerlerdeki konut fiyatlarını bile çok az Amerikalı'nın ödeyebilir olu u çıplak gerçeği olarak saymaktadırlar.(..) Ve konut satınalabilme, hala milyonlarca Amerikalı'nın gücünün ötesinde iken, daha da yakınla maktadır. Bazı bölgelerde dü en fiyatlar, indirilen faiz oranları ve hafif de olsa, yükselen gelirler, yapılan ar8 tırmaların, konutların 1978'den beri hiç olmadıkları kadar ödenebilir hale geldiklerini göstermelerine zemin hazırlamaktadır. Ulusal Emlakçılar Birliği'nin Ekim ayında yaptığı bir ara tırma $'lık medyan aile gelirinin, ulusal ölçekte medyan konut fiyatı olan $ lık bir konutu satın alabilmek için gereken miktarın %110'u olduğunu bulgulamı tıc. (..) Bölgesel deği iklikler hala hüküm sürmektedirler. Ba ka bir ara tırma (..) ki, Mortgage Wright Ine. yapmı tır, (..) enaz ödenebilir pazarların, New York, Los Angeles ve San Francisco'da bulunduklarını bildirmektedir. Ara tırma, New York'taki medyan aile geliri olan $'ın medyan konut fiyatı olan $'1 ödemek için gerekenin sadece yüzde 68'ine qitlendiğini ortaya koymaktadır."3$ 35 Thomas J.Lucek, "RegjoDal Housing Slowdown Tums IDtO IDdustıy RecessioD", The New York n..., 16 Anlık 1990, s.i-30.

13 ABD'DE EVS1zLtK 165 Bu alıntıdan, genelolarak pazardaki ve özelolarak da konut pazar(lar)ındaki "ikili" yapı dü üncesi hemen canlanıp ekillenmektedir. Castells'in Amerikan kentlerindeki emek sürecinin yeni toplumsal ili kiler ve ileri teknoloji dolayısıyla yeniden-yapılanmasına ili kin gözlemlerini anımsayınca, durum biraz daha görünüric mektedir: ltı) Geleneksel (olarak), eski- tür fabrikalara yurtluk etmi üretici bölgeler ve kentler terkedilmekte, bu olgu sonucunda da i (lendirme) sayısında önemli dü Ü ler olmakta ve bazı i ler d1 8nya kaçmaktadır(..). 2) Yeni bölgeler üretici merkezler olarak ortaya çıkmaktadıriar: İleriteknoloji yuvalarının bulunduğu yerler i çi maliyetlerinin dü ük ve sosyo-politik ortamın "ticaret için iyi" olduğu yerier; ve yeni ileri- teknoloji endüstrilerinin montaj i lemlerini merkezdı ılandırdıklan bazı ırak kırsal bölgeler. 3) i yeri otomasyonunun desteklediği, geli mi kurumlkurulu hizmetlerinin yaygınl~ması olgusu, i yerierini, yönetim merkezlerini ve (üretici ve tüketici hizmetlerini içeren) yardımcı servis örgenlc melerini, sözcüğün tam anlamıyla, patlayan bazı büyük metropolitan alanlann merkezi i bölgelerine yoğunl~tırmakta(..), bu suretle yeni yüksek- katlı binaların yapımını ve eski binaların ise onarılıp, dönü türülmelerini kösteklemektedir(..). I in paradoksal yanı, kentsel kamu hizmetlerindeki dü Ü, merkezi alan geli (tir)im ufkunu karartmaktadır. 4) ileri-teknolojinin koltukladığı yeni sermaye- emek ili kisiyle doğrudan bağlantılı, daha temel bir mekansal yeniden-yapılanma yoldadır: New York (..) ve LosAngeles (..) ehirierinin yakın geçmi lerini inceleyen görgül ar~tırmaların bulguladıkları gibi, en büyük metropolitan alanlarda görülen yeni ekonomik ve toplumsal dualizm. Aynı metropolitan alanda C zamanh olarak birçok süreç ya anmaktadır: Geli mi kurumlkurulu hizmetlerinin ve ileriteknolojili. üretemin hızlı büyümesi; (hizmetler ve üretimde) geleneksel etkinliklerin dü ü e geçmesi; ve yeni dü ük-vasıfll fakat hızla çoğalan ekonomik dalların geli mesi (yasadı ı ça1ı an i çilerie dolu "teryuvalan" (sweatshops) yemeiçme dükkanıarı, lüks tüketim, vesaire.)3i İ te pazar(ları)ın bu ikili yapısıdır ki, konut(lanma) alanında(da) ulusal politikaları (da) gerekli kılmaktadır. Şimdi, evsizlik konusu ile ilgili olarak, "ulusal, yani federal ölçek"te alınması gereken önlemleri özedeyelim: - Federal hükümet, ırklar arasında varolmaya devam eden toplumsal, ekonomik ve fiziksel engelleri ortadan kaldırmaya çalı mahdır. "İçteyici 36 Manııel Castells. "Higb TedlDology and Urban DyDamics in the United States", (içi) '['he Metropol. En VoluIM L-A World or Glanl Ciües, Eds. Maltei Dolan ve Jolto D. Kasarda, Newbıııy Park, Sage PublicatiollS, 1988, (s ) s. 99.

14 166 AMME İDARESİ DERGİsİ bölgelerne" (inclusionary zoning) (ki lüks konut yapımını" ödenebilir konut" sağlaması ko uluna bağlar)37 gibi politikalar mali politikalarla desteklenmelidir. - Ayrıkoyma-kar ıtı politikalar ve eylemler, olabildiğince geni letilmeli ve te vik edilmelidir. - DÜ ük- gelirliler için (kamu) konutlannın, kar amaçsız kamusal kurulu lar ve/ya da özel giri imcilerce yapımı, sağlanacak federal vergi kaynaklan ile desteklenip özendirilmelidir. - Bazı ara tırıcılarca belirtildiği gibi günümüz evsizlerini, önceki onyıllarda ya amı evsizlerden ayıran özellikler, "görünürlükleri, onları destekleyici bir toplumsal çevreden (community) yoksun olu ları ve bu yüzden de, kurum(sal)la ma eğilimini ta ıyor olmalan"dır. Güncel sorunun kökleri, evsiz bireylerin ki İsel davranı larında değil ve fakat kentli evsizlerin artmasına ve tekya ayan ki ilerin yararlanmakta olduklan SRO oteııeri ile onların çevrelerindeki mahaııe donatılannın ortadan kalkmasına yolaçan politikalar ve eylemlerde aranmahdır. 38 Ayrıca, gereksinim duyan kimseler için, (barınabilecekleri) kurumsalolanaklar hazırlanmalıdır. - Amerika'daki kamusal konut, toplam konut stokunun sadece %1.5'unu olu turmasına kar ılık, kullanıcılar ve genel pazar için, sözügeçen küçük yüzde miktarının ifade ettiğinden çok daha büyük bir anlam ta ımaktadır. Eğer imdi olduğu gibi, "ödenebilir orta gelirliler- için konut gitgide azalıyor ve dü ük-gelirli hanehalkları için manzara umutsuz"sa 3 ' ve eğer "orta sınıfın yokolması"40 hala devam eden bir süreçse, o zaman, kamusal konut(lanma) program(lar)ı, ulusal politikalarla tc vik edilmek zorundadır. - Sonuncu olarak, ama en-önemsizi değil ku kusuz, izlenen ve/ya da izlenmesi dü ünülen göç politikaları, yoksul göçmenleri (ve onların çok- çocuklu ailelerini) hedefleyen konut(lanma) politikaları ile uyum içinde tasarlanmalıdırlar. "Eyalet(ler) ölçeği"nde alınması gerekli önlemler, ba kalarının yanısıra, unları kapsarnahdır: - Her eyalet, (eyalet bazında) sosyo-ekonomik yapı, gelir- dağılımı örüntüleri, demografik tahminler, vb. istatistik ara tırmalarından sağlanacak bilgi temeli üzerinde (eyalet çaplı) dü ük gelirlilere konut programlan geli tirmelidir. 37 Elizabeth A Roistacher, "Housing Finance and Housing Policy in the United States: Lepcies of the Reagen Efa", (içi) GOYer.ent and HOWllnl Developllenta In Snen Countriea, Eds. Willem Van Vliet ve Jan Van Weesep, Newbuıy Park, Sage Publications, Vol. 36. Urban All'raln Annual Re""" 1990, (s ), Hoch-Slayton,...eo, Feldman-Florida,...e., Lester C.Thurow, "The Disappearance of the Middle Class", 'The New York n.es, S Şubat 1984,

15 ABD'DE EvsİZLİK Her eyalet, kendi sınırları içerisinde ırksal ayrıkoyma velya da ayırımcılık eylemlerine kaf' ı mücadele vermelidir. - Eyaletler, yerel yönetimlerle i birliği içinde olarak, SRO otellerinin yapımını mali olarak desteklemelidir. - Eyaletler, akıl hastaları, uyu turucu bağımlıları ve sakatlar için kurum(la ma) tesis ve olanakları hazırlamalıdır. - Bazı kar l-görü lere rağmen, isteyen herkese bedava yatağın (alkol, uyu turucu ve hırsızlık gibi kötü davranl lan yasaklayan kurallara uymayı taahhüt bazında) sağlandığı ve New Haven, Westchester County ve New York kentlerinde uygulaması yapılan "istek üzerine barınak" politikasının, en azından, değinilen kurum(la ma) olanakları yaratılana dek sürdürülmesi gerekmektedir. "Yerel (kentsel) ölçek"teki politika önlemleri de öylece önerilebilir: - Yerel yönetimler, onyıllardır kaf' ıl8 ılan dı layıcı bölgelerne kural velya da eylemlerini ortadan kaldırmaya çah malıdırlar. - Kendi hükümranlık alanlarında içleyici bölgelerne kurallarına yer açmalıdırlar. - Toplu ula ım donatılı bazı geni yedek alanları, yoksullar, göçmenler ve aileleri için hazırda tutmalıdırlar. - SRO otelleri bulundurmalıdırlar. - Yerel yönetimler, kendilerini koruyup i letecekleri (stoku "özelle tirmeyerek", bir ba ka deyi le) (dü ük) kiralık konut stokuna sahip olmaya çalı malıdırlar; ancak özellikle yoksulların, göçmenlerin yoğunl8 tıkları (ve "kirakonut sahipleri"nin (tenement landiords) ya adıkları) dü ük gelirli konut alanlarındaki küçük mülkiyet dokusunu yoketmeyi amaçlamamalıdırlar. - Evsizlik konusuna büyük önem vermelidirler, çünkü bu konu, genelde toplumdaki sosyo-ekonomik e itsizlik olgusu olarak tanımlanabilecek buzdağının görünür parçasıdır. Kendi sınırları içerisindeki "yerel demokrasi" mücadelesi, sorunu, belli ölçülerde de olsa, hafifletecektir. SONUÇ Amerika'daki evsizlik sorununun, özünde daha çok, kökleri epey derine giden bir sosyo-ekonomik e itsizlik sorunsalının görünen parçası olduğunu belirledik. Yeryüzündeki her toplumda olduğu gibi Amerikan toplumunda da toplumsal sınıflar vardır. Fakat bu toplumsal yapıda, sözgelimi bir diğer kapitalist merkez ülke olan Japonya'ya kıyasla eksik olan özellik, Japon toplumundaki evsizlik boyutlarının Amerikanl8 masını önleyen, toplumsal ili kiler velya da aile Y8 amının güçlü doğasıdır. "Japonya'nın toprak kaynakları ciddi ölçülerde(..) kısıtlı iken, mekanın etkin kullanımı"; "aile Y8 amının güçlü

16 168 AMME İDARESİ DERGİSİ doğası", "toplumsal- kaqıtı ve sapkın davranl lan önlemek için bir idarenin bulunu u", ve "katı kentsel bölgeleme ya da kira denetiminin bulunmay1 l" gibi olgularca da desteklenerek, "hemen hemen yoka-yakın evsizlik sonucunu yaratmı tır. 41 Buna kar ılık, öteki bazı sanayilqmi velya da kapitalist ülkeler, örneğin Kanada ve İngiltere, (Batı) Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Portekiz gibi Avrupa ülkeleri, evsizlik sorunu ile yüzyüze gelmi lerdir. Tucker'a göre hem (Batı) Almanya, hem de Hollanda, ev bulamayan genç ve orta sınıf üyesi ki ilerin ba ını çektiği konut isyanlannı Ya adll lardır. Hollanda, İngiltere, (Batı) Almanya, Fransa, İtalya ve Portekiz'de, terkedilmi binalara (kaçak) yerlqmek yaygınla mı tır. "Avrupa'yı, Amerikan-stili evsizlikten koruyan ey uygulanan sıkı göç politikalarıdır. Bu ki ilerin Ya adıkları yerlerde-araplann ya adığı Paris'te, Türklerin ya adığı Almanya'da ve Jamaikahların bulunduğu Londra'da- hem sefillik, hem de evsizlik, Amerikan ölçülerinde olu mu tur."41 Öyleyse, evsizlik, sadece niceliksel olarak konut açığı değildir. Evrensel ölçekte ve derin bir sosyo-ekonomik qitsizlik sorunsalıdır! Fakat pekçok durumda, evrensel düzeyde çözümler yerel düzeylerde ba larlar...ve evren herzaman ki inin bulunduğu yerden ba lar Tucker,...e., k., 5.334; aynca bkz. Cihan Ann, Sigmar Oude ve Hermaaa Wuıtinger, Aur der SchattenHile desy Wohnunp..rkt.t: Kindemiche 1 I...ntenr iliea, Basel-Boston-Stuttgart, Birkhaeuser Verlag. 1985; ve Oz.er Bostaaoğlu, "(Federal) Almaa Keatletmesinde Konut ve Tlrt Sorunu", Toplu. ve Bilı., No: 43/44, 1988/1989, s

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli Mülteciler

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli Mülteciler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli Mülteciler 2011 yılında başlayan ve ülkenin sınırları içinde ve ötesinde 11 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine yol açan Suriye'deki iç savaşa tepki olarak

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE Türkiye 1 Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

Farklı Sistemlerde Kentleşme

Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Kentleşme ve kent planları farklı ekonomik sistemlere göre değişebilir. Kapitalist ve sosyalist ülkelerin kentleşme biçimleri, (keskin olmamakla

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Nas l Bir Kentte Yaflamal y z?

Nas l Bir Kentte Yaflamal y z? Nas l Bir Kentte Yaflamal y z? Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi Ortak Programı

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Kentli Haklar El Kitab

Kentli Haklar El Kitab Kentli Haklar El Kitab (Avrupa Kentsel fiart ) Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 13.1.Makroekonomi Nedir?

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİ BİLİMİNE GİRİŞ

1 MAKRO EKONOMİ BİLİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİ BİLİMİNE GİRİŞ 11 1.1. Makro Ekonomi Biliminde Yöntem 12 1.2. Kavramsal Çerçeve 13 1.3. Makro Ekonomi Bilimi Literatürü 16 1.3. 1. Klasik Makro Ekonomi Bilimi

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Girişimcilik. Arzu GÖZEL. Ocak 2016. Aydın DSYB Kuşadası

Girişimcilik. Arzu GÖZEL. Ocak 2016. Aydın DSYB Kuşadası Girişimcilik Arzu GÖZEL Ocak 2016 Aydın DSYB Kuşadası Merhaba Arzu GÖZEL Kimdir? Son 10 Yılda Dünyada En Çok Hakkında Konuşulan Kelime Nedir? DEĞİŞİM Teknolojinin İnsanlara Ulaşma Hızı Neler Oluyor? 75

Detaylı

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Dr. Şeref SAYGILI BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi 6 Eylül 2003, ODTÜ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ J. SCHUMPETER (1912), EKONOMİK GELİŞMENİN TEMELİNİ

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONLARI Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr )

SERA GAZI EMİSYONLARI Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr ) SERA GAZI EMİSYONLARI Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr ) Şimdiye kadar, bir rapordaki tablonun, grafik ve matematiksel denklem niteliğinde olan

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student 8 Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya EĞİTİM - İktisat Fakültesi (1955-1959) - İktisat Fakültesi (1961-1965) - Princeton University, International Finance Section Princeton NJ- U.S.A. (1965-1966) -

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

NÜFUS POLİTİKALARI. Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL

NÜFUS POLİTİKALARI. Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL NÜFUS POLİTİKALARI Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL NÜFUS POLİTİKALARI Ülkelerin veya hükümetlerin,bilinçli olarak, Nüfusun niceliği ( sağlık ve doğurganlık), Niteliği ( eğitim) ve Dağılımını(kır

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası AVRUPA BİRLİĞİ Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası A -67- İkinci dünya savaşından sonra Avrupa'daki altı ülke sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT Dünya Ekonomisinde 3 trilyon $ Kayıp Taşıt üretiminde %16 (=12 milyon adet) gerileme Büyük İstihdam Kaybı: ABD 8.7, AB de ise 3.5 milyon kişi işini

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU

BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU Prof. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi Köylerden kentlere göçler, özellikle büyük kentlerde, aşırı kentleşme, sanayileşme ile desteklenmeyen kentleşme,

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN (13 Haziran 2016)

GÜNLÜK BÜLTEN (13 Haziran 2016) GÜNLÜK BÜLTEN (13 Haziran 2016) BIST100 Endeksi dünü 824 (% 106) puanlık düşüş ile 76887 seviyesinden ve 2776 milyon TL işlem hacmiyle kapattı Endekste dalgalı seyirle düşüş sürüyor Bono faiz oranları

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Stoku Yeniden İnşa Edilmesi Gereken, Basit 1,507,009, Tadilata 8% İhtiyaç Duyan, 4,370,327, 23% Tadilata İhtiyacı Olmayan, 12,849,236, 69% 2000 yılında

Detaylı

Makbule Şiriner Önver. Konut ve Konut Politikası

Makbule Şiriner Önver. Konut ve Konut Politikası Konut ve Konut Politikası Makbule Şiriner Önver Konut ve Konut Politikası Konut ve Konut Politikası Makbule Şiriner Önver Dr. Makbule Şiriner Önver, Batman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (1 TEMMUZ-31 TEMMUZ 2000) 1.Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler:

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (1 TEMMUZ-31 TEMMUZ 2000) 1.Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler: EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (1 TEMMUZ-31 TEMMUZ 2000) 1.Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler: Euro Bölgesi ekonomisi güçlü bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Eurostat ın ilk tahminlerine

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

EU- OSHA/Tomas Bertelsen

EU- OSHA/Tomas Bertelsen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU- OSHA), 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa İyi Uygulama Ödülleri için adaylık başvurusu yapmaya davet ediyor. 2014-2015 Sağlıklı İşyerleri Kampanyasının bir parçası

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Araştırma Programları ve Bursları. Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU Marie Curie Ulusal İrtibat Noktası 28.06.2012

AB 7. Çerçeve Programı. Araştırma Programları ve Bursları. Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU Marie Curie Ulusal İrtibat Noktası 28.06.2012 AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU Marie Curie Ulusal İrtibat Noktası 28.06.2012 Ulusal ve Avrupa Destekli Fon Fırsatları ULUSAL AVRUPA TÜBİTAK

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

PROF. DR. CO KUN CAN AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Buca-zmir http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.

PROF. DR. CO KUN CAN AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Buca-zmir http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu. PROF. DR. CO KUN CAN AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Buca-zmir http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMK ÖZGEÇM ETM Doktora Maliye Anabilim Dal& Doktora

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi 1 Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi PAZAR Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Gençlik Özerkliği Üzerine Politika Belgesi Üyeler Konseyi tarafından kabul edildi, 23-24 Nisan 2004, Brüksel (Belçika)

Gençlik Özerkliği Üzerine Politika Belgesi Üyeler Konseyi tarafından kabul edildi, 23-24 Nisan 2004, Brüksel (Belçika) Gençlik Özerkliği Üzerine Politika Belgesi Üyeler Konseyi tarafından kabul edildi, 23-24 Nisan 2004, Brüksel (Belçika) 1 Gençlik Özerkliği ve Avrupa Komisyonu: Gençlik Üzerine Beyaz Kitap Gençlik özerkliği

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 25 Mart 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 25 Mart 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 25 Mart 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de imalat sektörü PMI beklentilerin altında kaldı ABD de imalat sektörü PMI Şubat ayındaki 57,1 seviyesinden Mart ayında 56,5 e gerileme beklentisinin de

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 08 Temmuz 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 08 Temmuz 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 08 Temmuz 2014 07.07.2014 Açılış Kapanış % EURUSD 1,35957 1,36043 0,06 ALTIN 1319,73 1319,60 0,01 USDTRY 2,13241 2,12844 0,18 EURTRY 2,89974 2,89612 0,12 USDJPY 102,062 101,856 0,20

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı