b ü l t e n >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "b ü l t e n 2 0 09 >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l"

Transkript

1 b ü l t e n >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l Toplu beslenme kurulufllar nda g da güvenli ini sa lamada teknolojinin önemi sardunya dan s ö y l e fl i sosyal sorumluluk sardunya dan Sardunya uyar yor: G da kaynakl hastal klara dikkat! ING Bank Sosyal Hizmetler Grup Müdürü Emre Somer; Yemekhanemiz seçkin bir restoran gibi Gelecekleri Tomurcuk Kooperatifi nde yeflerecek Sardunya 19. Performans Toplant s yap ld

2 e d i t ö r Toplu beslenmede teknolojinin önemi Ö nce güzel bir haber ile bafllayal m. Gecce.com taraf ndan bu y l sekizincisi düzenlenen Mekan Oskarlar ödül töreninde Sardunya Y l n En yi Catering flirketi seçildi. Ödülü tüm Sardunya çal flanlar ad na Yönetim Kurulu Baflkan m z Sedat Zincirk ran ald. Bu baflar n n arkas ndaki donan m, her say m zda size aktarmaya çal fl yoruz. Bu say m zda ise yeni böyle önemli bir konuya; toplu beslenmede g da güvenli i aç s ndan teknolojinin ne kadar önemli oldu una de inmek istedik. Çünkü, g da kaynakl hastal klar n insanlar her gün tehdit etti i dünyam zda, toplu beslenme konusunda faaliyet gösteren firmalar n sorumlulu u inan lmaz boyutlarda (Bu konuda da Serap Özçal c n n derledi i Sardunya uyar yor: G da kaynakl hastal klara dikkat bafll kl yaz m z 6. sayfam zda okuyabilirsiniz) Sardunya ise tüm bu sorumluluklar n bilincinde olarak, sisteminde en küçük bir aksakl a izin vermeden, her gün mükemmel denecek bir ifl ç kart yor. Literatürde g da güvenli i sa lamada dört temel bafll ktan söz edilir. Piflirme ifllemleri ve piflirme sonras muhafaza, so utma ifllemleri ve sonras muhafaza, personel hijyeni ve son olarak da ekipman hijyeni. Sardunya bu bafll klar baz alarak piflirme ve so utma ifllemlerini h zl ve güvenilir yöntemlerle gerçeklefltirmek için buharl piflirme kazanlar ndan, konveksiyonel f r nlardan ve chiller so utma sisteminden yararlan yor. G dalar, ancak uygun piflirme s cakl k ve süresi sayesinde g da zehirlenmesine yol açan mikroplardan uzak tutulabiliyor. Bunun için Sardunya çorba, pilav, makarna gibi tencere yemeklerinin tamam na yak n n ortalama 5000 porsiyonluk bas nçl buharl kazanlar nda pifliriyor. Günlük 40 bin kifliye üretim yapt m z tesisimizde 40 tencerede yap lan ifllemler 4 buharl piflirme kazan na indirgenmifl durumda. Tencere yemeklerinde buharl kazanlarda piflirme ile sa lad m z avantajlar, f r n yemekleri içinse konveksiyonel (rasyonel f r nlarda) piflirme ifllemi ile sa l yoruz. Piflirme kalitesi, lezzet ve g da güvenli i gereklerini sa layacak flekilde yap lan Ar- Ge çal flmalar ile de her bir ürün ve yemek için belirlenen programlar uygulan yor. Mikrobiyal risklerin önlenmesi için ciddi tedbirler al nmas n gereken so utma bölümünde ise, chiller so utma sistemi Sardunya n n en önemli teknolojik gücü. Bu sistem sayesinde piflirme kaplar ndan al nan yemekler 90 C lerde so utmaya al n yor ve 1,5 saat içinde s cakl k 4 C alt na iniyor. Böylece mikroorganizmalar n üreme aral olan tehlikeli s cakl kta ürünlerimiz literatürün öngördü ü sürelerin alt nda bir h zla so utuluyor. Bu konuda da Filis Gergerli nin kaleme ald çal flmay dördüncü sayfam zda okuyabilirsiniz. Sardunya n n en önemli ifli elbette lezzetli ve güvenilir yemekler üretmek. Fakat sosyal sorumluluklar m z da unutmuyoruz. Kuruldu u günden beri Tomurcuk Kooperatifi nin yan nday z. Bu say m zda zihinsel engelli çocuklar n gelece i için neler yap labilece inin en güzel örneklerinden birini size de duyurmak istedik. Zihinsel engelli 20 çocu un annesinin çabalar ile kurulan Tomurcuk Kooperatifi, bu çocuklar n okuldan sonra eve kapanmas n engellemeye, hatta ebeveynleri olmad nda da yaflam standartlar n aynen devam ettirebilecekleri güvenli yar nlar yaratmaya çal fl yor. Tomurcuk Kooperatifi nin Yönetim Kurulu Baflkan Dilek Gürdal ve Yönetim Kurulu üyesi Sernur Karagöz ile yapt m z bu keyifli söylefliyi, sizin de ayn keyifle okuyaca n z umuyoruz. Gelecek say da görüflmek üzere, Mürsel Çavufl Sezen Sardunya Bülten Editörü E-posta:

3 içindekiler b ü l t e n >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l 4 KAPAK Toplu beslenme kurulufllar nda g da güvenli ini sa lamada teknolojinin önemi 18 Toplu beslenme kurulufllar nda g da güvenli ini sa lamada teknolojinin önemi sardunya da n s ö y l e fl i sosyal sorumluluk sardunya dan Sardunya uyar yor: G da kaynakl hastal klara dikkat! ING Bank Sosyal Hizmetler Grup Müdürü Emre Somer; Yemekhanemiz seçkin bir restoran gibi Gelecekleri Tomurcuk Kooperatifi nde yeflerecek Sardunya 19. Performans Toplant s yap ld Günümüzde nüfus art fl, çal flanlar n say s ndaki art fla paralel olarak toplu beslenme hizmetlerinin önemini artt rmaktad r. Her gün binlerce kifliye yemek hizmeti veren yemek firmalar nda üretilen servis edilen yemeklerin g da güvenli i gereklerinin harfiyen uygulanarak üretilmesi ise çok önemlidir. 4 MUTFAKLARDA TEKNOLOJ Toplu beslenme kurulufllar nda g da güvenli ini sa lamada teknolojinin önemi 6 SARDUNYA DAN Sardunya uyar yor: G da kaynakl hastal klara dikkat! Sardunya 19. Performans Toplant s yap ld 8 E T M Sardunya e itimlere yaz n da ara vermedi Sardunya Ankara Bölgesi unlu mamul firmalar na e itim verdi 10 H JYEN-KAL TE Mutfak denetim sonuçlar 11SOSYAL SORUMLULUK ISS Sardunya, Toçev in yan nda Gelecekleri bu kooperatifte yeflerecek 14 MÜfiTER RÖPORTAJI ING Bank Sosyal Hizmetler Grup Müdürü Emre Somer; Yemekhanemiz seçkin bir restoran gibi 16 TEDAR KÇ Kupa G da ile çal flma konforunu siz de yaflay n! 17 SARDUNYA HABERLER Sardunya Ar-Ge mutfa ndan Türk mutfa na yeni lezzetler Sardunya y l n en iyi catering ödülünü ald 20 TEB de yeni bir hizmet flekli 20 GÜNDEM G da Mühendisleri Odas : Beslenmeyi do ru kaynaklardan ö renin Tar mda kullan lan kimyasallar su kalitesini olumsuz etkiliyor Et ve et ürünlerinde g da güvenli i ihmal edilmemeli Pirinç ve bakliyat tüketimimiz azal yor 23 fi DÜNYASI fl yaflam nda sosyal iliflkiler 24 D YET SYEN N Z D YOR K... Okul ça nda beslenme 25 fieflerden TAR FLER Executive Chief Dursun Baflaran Kabakl alaca köfte Yeflil mercimekli kuskus çorbas K ymal makarnal börek 26 KEY F Büyükada da farkl bir meyhane: Prinkipo 27 S Z N Ç N... Okuduk: Bir Ot Masal Yedik: Yanyal Fehmi Lokantas zledik: Thank You For Smoking (Sigara çti iniz çin Teflekkürler) 28 ARAMIZA KATILANLAR Temmuz, A ustos ve Eylül aylar aras nda aram za kat lanlar SOSYAL SORUMLULUK Gelecekleri bu kooperatifte yeflerecek Zihinsel engelli 20 çocu un annesi bir kooperatif kuruyor; amaç çocuklar n okuldan sonra eve kapanmas n engellemek! Hatta ebeveynleri olmad nda da yaflam standartlar n aynen devam ettirebilmelerini, güvende olmalar n sa lamak. 3

4 mutfaklarda teknoloji Toplu beslenme k u r u l u fl l a r n d a g da güvenli ini s a l a m a d a t e k n o l o j i n i n ö n e m i Filis Gergerli Günümüzde nüfus art fl, çal flanlar n say s ndaki art fl toplu beslenme hizmetlerinin önemini artt rmaktad r. Her gün binlerce kifliye yemek hizmeti veren yemek firmalar nda üretilen servis edilen yemeklerin g da güvenli i gereklerinin harfiyen uygulanarak üretilmesi ise çok önemlidir. 4 T oplu beslenme yap lan yerlerde yiyecek temininden tüketimine kadar geçen tüm hizmet aflamalar, insan sa l n n korunmas aç s ndan büyük önem tafl r. G da güvenli ini sa lamak yani ürünlerin hijyen kalitesini oluflturmak ve bunun tüm süreçlerde eksiksiz sa lanmas nda önemli birkaç unsur bulunur. Toplu beslenmede g da güvenli ini sa laman n temel koflullar flöyle s ralan r: Çok iyi kurulup- uygulanan bir g da güvenli i yönetim sistemi, Üst yönetimden bafllayarak tüm çal flanlar n bu ifle inanc ve sahip ç kmas, Her kademe çal flan n n e itimi ve sürekli iyileflmeyi destekleyecek bir e itim- denetim sisteminin olmas, Ve tabii ki teknolojik donan mla sistemin destekleniyor olmas. Art k tüm dünyada toplu beslenme üretiminin g da güvenli i risklerinin tek bir yöntemle ortadan kald r lamayaca, yukar da belirtilen koflullar n hepsinin bir arada ve entegre çal flt r lmas ile sa lanabildi i biliniyor. Sardunya olarak, g da güvenli i gereklerini yerine getirmede teknik altyap y güçlendirmenin gereklili ini göz önüne alarak büyüme hedeflerimiz do rultusunda bu yönde çal flmalar bafllatm fl durumday z. Toplu beslenmede en önemli kaynak insan kayna d r. Yani insan eliyle yap l r tüm güzellikler, lezzetler... Ve ne kadar insana dayal bir sistem kurarsan z riskleriniz o oranda artar. Dolay s yla teknik donan m art rd n z oranda, personelinizin hata yapmas n önlemifl olursunuz. ISO G da Güvenli i Yönetim Sistemi nde en temel unsurlar ndan birisi Operasyonel ön gereksinim (O- ÖGP veya GMP) koflullar n n sa lanmas d r. GMP alt nda da birden fazla bafll k vard r. Bunlardan birisi de altyap sal ve teknolojik donan m n z n g da güvenli i gereklerini cevapl yor olmas d r. Literatür bilgileri incelendi inde g da güvenli i sa lamada 4 temel bafll ktan bahsedilir: Piflirme ifllemleri ve piflirme sonras muhafaza, So utma ifllemleri ve sonras muhafaza, Personel hijyeni, Ekipman hijyeni. Biz de teknik anlamdaki çal flmalar m za, bu bafll klar baz alarak piflirme ve so utma ifllemlerinin h zl ve güvenilir yöntemlerle yap lmas n sa layacak çal flmalarla bafllad k. Piflirme ifllemleri Piflirme ifllemi yemeklerde birçok kalite parametresinin sa lanmas yla direkt iliflkilidir. Yeme in duyusal kalitesi (lezzet), yeme in besin de erlerinin korunmas ve g da güvenli inin sa lanmas nda en

5 mutfaklarda teknoloji temel ifllem basama d r. Piflirme ifllemini yemek sektörü için Kritik Kontrol Noktalar ndan biri olarak görürüz. G dalar n uygun piflirme s cakl k ve süresi sayesinde, g da zehirlenmesine yol açan mikroplar etkisiz hale getirilir. Uygun s cakl k ve sürelerde piflirilmeyen g dalarda ise aksine mikrop oran artabilir ve çok tehlikeli bir ürün ortaya ç kabilir. Patojen (hastal k yap c ) mikroorganizmalar n ortamdan uzaklaflt r lmas için özellikle et, tavuk gibi riskli g dalar n piflirme sonras nda iç s cakl klar n n 75 C üzerinde olmas sa lanmal d r. Bu ifllem her piflirilen üründe de kontrol alt nda olmal d r. Öte yandan kulland n z piflirme yöntemi ile uygulanan s l ifllem süresini k saltmak ve çok s kullanmadan piflirmekte ürünlerin besin de erlerini koruma aç s ndan önemlidir. Yeme inizin bu kadar kalitesini etkileyen bir aflamada, tabiî ki standardizasyonu sa layacak tedbirler al nmas kaç n lmazd r. Sardunya olarak geleneksel piflirme yöntemleri ile sa lanan lezzeti, g da güvenli inden % 100 emin olaca m z yöntemlere tafl maya bafllad k. Merkez mutfa m zda bu yöndeki teknolojik geliflimlerimiz neler oldu una göz atarsak; Buharl kazanlarda piflirme Tüm çorba, pilav, makarna gibi tencere yemekleri olarak tan mlanan yemeklerin tamam na yak n ortalama 5000 porsiyonluk bas nçl buharl kazanlar nda piflirilmektedir. Günlük kifliye üretim yapt m z bu tesisimizde bir kazanda ortalama 5000 kiflilik yeme in buharla piflirme yöntemiyle piflirilmesi üretim süreçlerimiz ve g da güvenli inin sa lanmas nda önemli avantajlar sa lamaktad r. Bu sayede ortalama 40 tencerede yap lan ifllemler 4 buharl piflirme kazan nda gerçekleflmektedir. Sa lad avantajlar bafll klar halinde de erlendirdi imizde: Piflirme süreleri ve piflme sonras nda tüketim süreleri: Buharla piflirme yöntemi s yal t m n n sa lanabilmesi sonucunda geleneksel tencerede piflirme yöntemlerine göre daha k sa sürede gerçekleflebilmektedir. Bu durumda üretim planlamalar nda yemeklerin piflirilme sürelerini sevk yat saatlerine yak n yap lmas n sa layabilmektedir. Piflirme sonras yeme in muhafaza süresi, g da güvenli i ve yeme in duyusal kalitesi aç s ndan çok önemlidir. Özellikle büyük parti üretimlerde buradaki sürenin k salt lmas temel g da güvenli i kural d r. Ayn flekilde daha k sa süreli s ya maruz kalan yemeklerin besin ö elerindeki azalma geleneksel yöntemlere göre daha da azalmaktad r. Kontrollerin etkin yap lmas : Büyük üretimlerde ayr tencerelerde piflirme ve piflirme sonras kontrollerinde yaflanacak aksakl klar bertaraf edilmifl olmaktad r. Ortalama 40 noktada yapaca n z ifllemi, sadece 4 noktada yap lmas kontrollerin etkinli ini oldukça art rmaktad r. Konveksiyonel f r nlarda piflirme Tencere yemeklerimizi buharl kazanlarda piflirme ile sa lad m z avantajlar, f r n yemekleri içinse konveksiyonel (rasyonel f r nlarda) piflirme ifllemine geçerek sa lad k. Piflirme kalitesi, lezzet ve g da güvenli i gereklerini sa layacak flekilde yap lan Ar- Ge çal flmalar ile her bir ürün ve yemek için programlar belirlenmifltir. Bu standart programlarda yap lan piflirme sayesinde, sürekli ayn standartta yemek üretimi sa land gibi, önemli tüm kritik de erlerde otomatik bir izleme sa lanm fl olmaktad r. Chiller so utma Yine toplu beslenme aç s ndan g da güvenli ini sa lamak özellikle mikrobiyal risklerin önlenmesi için ciddi tedbirler al nmas gereken bir di er kritik kontrol nokta, piflirilmifl ara ürün veya son ürünlerin so utulmas d r. Mikroorganizmalar her dakikada bir katlanarak ço al rlar. Bu nedenle yiyeceklerin piflirildikten sonra ya 65 C üzerinde veya 10 C alt nda muhafaza edilmesi çok temel g da muhafaza kural d r. So utma ifllemlerinde mikroorganizmalar n üremeleri için ihtiyaç duyduklar s cakl k ve süre iliflkisi baz al narak kritik limitler oluflturulmal d r. So utma ifllemlerinde en önemli esas, bu s cakl k aral nda mümkün olan en k sa sürede geçifl sa lanmas d r. Literatürler de 4 saat içinde 10 C alt na düflürülmesini öngörülmektedir. Özellikle üretim say s n n yüksek oldu u durumlarda so utma ifllemi, bu belirlenen sürelerde gerçekleflemeyebilmektedir. Zeytinya l, tatl ve birçok ana yemek ürün grubunda kullan lan tavuk vb. ürünler so utma/ön so utma ifllemine tabi tutulmaktad r. Had mköy tesislerimizde günlük ortalama üretim say m z göz önüne al narak Chiller So utma Sistemi kurulmufltur. Chiller so utma sistemi sayesinde piflirme kaplar ndan al nan yemekler 90 C lerde so utma ifllemine tabi tutuluyor. Chiller dolaplar nda gerçeklefltirilen so utma ifllemlerinde ürün s cakl 1.5 saat içinde 4 C alt na iniyor. Böylece mikroorganizmalar n üreme aral olan tehlikeli s cakl kta ürünlerimiz literatürün öngördü ü sürelerin de alt nda bir h zla so umufl oluyor. Bu yaz m zda iki temel konuyu piflirme ve so utmaya yönelik teknik tedbirlerle sa lad m z g da güvenli ini paylaflm fl olduk. Di er konulara yönelik bilgi paylafl mlar m z bir sonraki yaz m zda yapaca z. 5

6 sardunya dan Sardunya uyar yor: G da kaynakl hastal klara dikkat! Sardunya olarak bu say m zda g da kaynakl hastal k vakalar n n dünya çap nda ve ülkemizde yaratt sonuçlara dikkat çekece iz. statistikler incelendi inde, g da güvenli i ile ilgili kurallar n ihlalinden kaynaklanabilecek ciddi sa l k problemlerinin yayg nl dikkat çekici hale geliyor. D ünya Sa l k Örgütü nün yapt aç klamalara göre, g da kaynakl hastal klar, hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkelerde giderek artan bir sa l k problemi haline geldi y l nda tüm dünyada rapor edilen sa l k verileri toplam 1,8 milyon insan n ishal gibi ba rsak rahats zl klar ndan dolay hayat n kaybetti ini gösteriyor. Bu tür vakalar n çok büyük bir k sm zararl su veya g da tüketimi sebebiyle gerçeklefliyor. Bu da hijyenin önemini ortaya koyuyor. Söz konusu g da kaynakl rahats zl klar ciddi sa l k sorunlar yan s ra, kamu sa l aç s ndan da risk tafl yor. Ayn zamanda, çal flanlar n ifl devaml l n etkiledi i için, hem ülke genelinde önemli bir iflgücü kayb na, hem de kurumsal bazda verimlili in düflmesine sebebiyet veriyor. Bu nedenle kurumlar n personel yemekleri konusunda maksimum seviyede hassas davranmalar kritik bir öneme sahip. Her y l bildirilen g da kaynakl hastal klar n say s, nüfusun %30 u boyutlar na ulaflmaya bafllad. Yaln z ABD de bildirilen toplam g da kaynakl vaka adedi 7,6 milyon, bunun 325 bini hastanede tedavi alt na al n rken, 5 bin adedi ölümle sonuçlanm fl. Bu verilere bak ld nda 6 ABD de de saniyede 2 kiflinin g da zehirlenmesine u rad sonucuna ulafl yoruz. Sa l k Bakanl n n Türkiye Sa l k statistik verilerine bak ld nda ülkemizde her y l ortalama 9 bin kiflinin g da zehirlenmelerine maruz kald görülüyor. Ancak kayda geçmeyen vakalar da göz önünde bulundurulacak olursa, say n n birkaç kat daha fazla olaca n tahmin etmek güç de il. G da zehirlenmeleri sa l k aç s ndan insanlar etkilerken bir yandan da ciddi ekonomik yükü beraberinde getiriyor y l verilerine göre ABD de bu sorunun y ll k 35 milyar dolar civarlar nda sa l k gideri ve iflgücü verimsizli ine neden oldu u tahmin ediliyor. Nas l önlenir? Al flverifllerimizde ve restoran seçimlerimizde: Aç kta, sokakta veya pazarda sat lan ürünler hiç bir flekilde al nmamal! Sat n al nan g da ürünlerinin son kullanma tarihine dikkat edilmeli. Seçiminizi yaparken, güvenilir, bilinen markalar veya yerleri tercih etmeye çal fl n. Bu tür firmalar uluslararas standartlar daha özenli uygulad klar için daha güvenilirdir. Ambalajl g da ürünlerin tamam n n, Tar m ve Köy iflleri Bakanl ndan üretim izni alm fl olmas gerekiyor. Bu Türk G da Kodeksi ne uygun olarak, Tar m ve Köy iflleri Bakanl n n... tarih ve say l izniyle üretilmifltir ibaresinden anlafl l r. Gitti imiz restoranlar n duvarlar nda da bu izni görmeniz gerekir. Gitti iniz restoran n temizli i ve düzeni de satt klar ürünler ve g da güvenli ine verdikleri önem konusunda, size fikir verecektir. Fiyat/kalite dengesi de seçiminizde bir k stas olmal. Fiyat çok düflük olan g dalara dikkatli yaklaflmakta yarar var. Al flverifl s ras nda dikkat edilecek bir nokta da so ukta muhafaza edilmesi gereken et, bal k ve donmufl g da gibi ürünlerin, marketten ç kmadan hemen önce buzdolab ndan al nmas. Böylece s cakl n n artmas n ve so uk zincirin k r lmas n önlersiniz. Evlerimizde: Et, süt gibi riskli ürünler ortam s cakl nda uzun süre bekletilmemeli. Dolab m z n s cakl sürekli kontrol alt nda tutulmal. Bunu, dolap içerisine koyaca m z basit bir termometre ile kontrol edebiliriz. G da ürünlerini piflirdi imizde tamamen piflmifl oldu undan emin olmal y z. Piflirdikten sonra yeme imizi so utacaksak, h zl bir flekilde ortamda so utup hemen dolaba almal y z. Çok yüksek s cakl kta ürünün üstünü tam olarak kapatmamam z gerekti ini de hat rlatm fl olal m (ekflime olabilir). So uttuktan sonra tekrar s t rken yeme in mutlaka piflme s cakl na kadar geldi inden emin olunmal. flyerlerimizde: flletmelerimizde risk yaratacak noktalar mutlaka idari yetkililerin kontrolünde olmal d r. Risk yaratan noktalardan birisi yemekhanelerde üretilen tüketilen yemeklerin hijyen kalitesidir. Siz de erli müflterilerimiz için en önemli de erlerimizden birisi de g dalar m z n güvenilirli inden emin olmam zd r. Bültenlerimizde s k s k paylaflmaya çal flt m z gibi bu konuda son derece etkin bir sistem kurmufl, bu sistemi baflar yla tüm mutfaklar m zda uyguluyor ve denetliyoruz. Di er riskli noktalar nelerdir? Yemekhaneler, sular, sular n depoland alanlar, sebiller, kantin büfeler, çay oca vb. alanlar mikrobiyal ve kimyasal riskler aç s ndan güda güvenli i gereklerine uygun mu? Siz de erli tüketicilerimizin bu alanlarda periyodik, etkin ve amac na yönelik kontroller yapman z, riskleri önemli ölçüde bertaraf edilmesini sa layacak ve sürekli geliflimi destekleyecektir.

7 sardunya dan Sardunya 19. Performans Toplant s yap ld ardunya çal flanlar yine tak m S çal flmas ve e lenmenin en güzel örneklerinden biri olan 19. Performans Toplant s n yapt lar. Aylar süren haz rl klar, güzel bir organizasyon ve geleneksel Performans Toplant s. Ama bu sefer daha farkl yd. Y llard r Sardunya Haz r Yemek ve G da Mutfak yöneticileri ve aflç lar yla birlikte gerçeklefltirilen toplant lar bu y l birer hafta arayla ayr ayr yap ld. 11 Temmuz Cumartesi günü yap lan ilk toplant ya Sardunya G da Mutfak ta çal flan tüm personel davet edildi. Zorunlu olarak iflini devam ettirmek durumunda olmayan bulafl kç s ndan aflç s na, hizmetlisinden müdürüne tüm çal flanlar bu toplant ya kat ld. lk defa bu flekilde bir organizasyon oldu u için motivasyon çok yüksekti. Sardunya daki kalite sistemine katk lar n n neler olaca n dile getirdiler. Daha sonra Hijyen-Kalite birincileri, AR-GE çal flmalar nda öne ç kanlar, Yönetici Becerileri Gelifltirme E itimini baflar yla bitirenler ödüllendirildi. Sardunya da 10, 15, 20 y ll n dolduranlara sertifikalar, plaketleri verildi. Aflç bafl olan aflç lar onurland r ld. Sonra da kendi yapt klar güzel yemekler, tatl larla kendilerine ziyafet çektiler. Ö leden sonra çeflitli oyunlar, yar flmalar, flark lar, türküler ve oyunlarla da günün tad n ç kart p y l n yorgunlu unu att lar. Toplant da, önce merkez ofis yöneticileri tak m arkadafllar yla sahneye ç k p yeni dönem hedefleri ve 7

8 e i t i m S ar d u n y a d a e itimlere yaz n da ara verilmedi Sardunya çal flanlar ; Milli E itim Bakanl n n okullar tatil olur, bizim ki olmaz diyerek Sardunya da e itimlerin durmadan devam etti ini vurguluyor. Sardunya da kiflisel geliflim, Mutfak Personeli Beceri Gelifltirme E itimleri ve fl Güvenli i Bilinç Gelifltirme E itimleri yan nda yang n, ilkyard m gibi temel e itimler de yaz boyunca devam etti. 8 S ardunya da e itimler yaz n da devam ediyor. Y ll k planlamaya göre e itimler üç ana bafll k alt nda toplanm fl; 1- Unvanlara Göre E itimler Unvan grubundaki çal flanlar için tan mlanm fl ve tüm y la yay larak planlanm fl teknik ve beceri gelifltirme e itimleri. Bu e itimleri, konusunun uzman iç ve d fl kaynakl e itimciler veriyor. flte bu e itimlerden baz lar ; Ülkemiz Ekonomisindeki Son Geliflmeler Duygusal Zeka, Motivasyon ve Empati Temel Yönetim Teknikleri Ekip Çal flmas nda Baflar G da Güvenli i Yönetim Sistemimiz Bu e itimlerin temel amac ; Sardunya yönetici ve çal flanlar n n, ça dafl ifl yaflam n n gerektirdi i bilgi ve bilince sahip olmas na katk da bulunmakt r. Bu amaç, müflterilere kaliteli ürün ve hizmet olarak yans yacakt r. 2- Mutfak Personeli Beceri Gelifltirme E itimleri Belli bir plan do rultusunda tüm projelerde ayn anda yap lan ve y llard r sürdürülen e itimler. Bu e itimler üretim ve teknik olmak üzere iki ayr kulvarda sürdürülüyor. Son aylarda yap lan e itimlerden birkaç tanesi flöyle; Salatalar Sandöviçler Soslar Kiflisel Hijyen ve K l Riskleri El Y kama Ay klama (Taze sebze) 3- fl Güvenli i Bilinç Gelifltirme E itimleri Sardunya da müflteri ve çal flanlar n güvenli i ile sa l her fleyin önünde yer al yor. Bunun için de zaman zaman tekrarlanan flu e itimler veriliyor. Çevre Yönetim Sistemleri Yang n ve Yang n Tatbikatlar lk Yard m flçi Sa l ve Güvenli i Çevre Yönetim Sistemleri e itimlerinde gerek sosyal bilinç, gerekse yasalar n gerektirdi i uygulamalar do rultusunda çal flmalar yap l yor ve önlemler al n yor. Mesela at k ya lar hiçbir zaman dökülmüyor, özel kaplarda saklan yor, at k ka tlar ve plastikler belli yerlerde toplan yor ve ilgili kifli / kurulufllara veriliyor. Yang n ve Yang n Tatbikatlar na yönelik e itimler için tüm projelerde Yang n Temsilcileri Yang n Tatbikat Sorumlular seçildi. Bu kiflilere, uygulamal yang na ilk müdahale, güvenli tahliye e itimleri veriliyor.

9 e i t i m kyard m konusunda da, yine projelerden seçilen lk Yard mc lara ile MAT lk Yard m E itim fiirketi nin doktor e itimcisi taraf ndan e itimler verildi. Bu e itimleri baflar yla tamamlayanlara, l Sa l k Müdürlü ü taraf ndan sertifika ve lk Yard mc Kartlar verildi. Sardunya, M SYONUMUZ müflteri memnuniyeti, personel e itimi ve G da Güvenli i çal flmalar ile yemek sektörünün kalite ç tas n sürekli yukar çeken firma olmakt r, DE ERLER M Z çal flanlar m z sürekli e iterek yetkinliklerini artt rmakt r demifl. Sürekli e itimlerle de bu konular ne kadar önemsediklerini gösteriyorlar. flçi Sa l ve Güvenli i konusunda da mutfaklar m zda e itimler verilmeye devam ediliyor, Hijyen- Kalite Yönetimi taraf ndan ayda bir düzenlenen SG Kurulu Toplant lar nda al nan kararlar do rultusunda bilgilendirme ve yönlendirmeler yap l yor. Güvenli ve sa l kl yaflam önemseyen Sardunya; sadece hijyenik ve lezzetli yemek üretimi ile de il, yapt e itimleriyle de bunu ortaya koyuyor. S a r d u n y a A n k a r a Bölgesi unlu mamul firmalar na e itim verdi endi personeli kadar K tedarikçilerinin e itimine de önem veren Sardunya, daha önce stanbul da gerçeklefltirdi i unlu mamul e itimini bu kez Ankara ya tafl d. Hep birlikte geliflim ve en yüksek müflteri memnuniyeti ilkesi ile hareket eden Sardunya tedarikçi günleri kapsam nda daha önceki y llarda stanbul da unlu mamul firmalar na e itim vermiflti. Bu senede ise e itimlerin merkezi Ankara oldu. A ustos ay içerisinde, Ankaral unlu mamul tedarikçileri Sardunya n n tedarikçi e itimine kat ld. uygulamalar için unlu mamul tedarikçilerini teflvik etti. Bu tür e itim ve toplant lar Sardunya bünyesinde her y l düzenli olarak yap l yor. Sardunya, tedarikçilerini müflterilerine özel seçmek için, detayl bir performans de erlendirme sistemi ile belirliyor ve izliyor. Ayn zamanda bu sistem tedarikçilerin de erlendirilmesi, onlar n performanslar n n iyilefltirilmesi amac yla da kullan l yor. Sardunya tedarikçilerine olmas gereken kriterleri bildirmeye, onlarla iletiflim içerisinde olmaya çok özen gösteriyor. Belirli periyodlarda yap lan bu denetimlerde verilen iflbafl e itimleri ile birlikte, tüm tedarikçilerin iyilefltirilmesi hedefleniyor. Gerekti inde tedarikçilerle çeflitli konularda ortaklafla çal flmalar da yap l yor. Sardunya tedarikçilerinin e itimine katk da bulunarak, müflterilerine sundu u mal ve hizmet kalitesini de her geçen gün artt rm fl oluyor. Tedarikçilerinden hangi hijyen ve kalite standartlar nda ürün beklediklerini tekrar hat rlatan Sardunya, daha iyi üretim 9

10 hijyen-kalite yönetim Mutfaklar m z ba ms z denetim kadromuzun sürekli denetimi alt nda Hijyen Kalite Yönetim departman m zda görevli g da mühendislerimiz periyodik olarak iflletmelerimizi G da Güvenli i Kalite Yönetim Sistemi Çevre Yönetim sistemleri fl Güvenli i ve flçi Sa l konular nda entegre olarak denetlemektedirler. Denetim sonuçlar m z Hijyen (G da Güvenli i) ve Sistem (ÇYS- SG ve Kalite) olarak iki farkl flekilde yay nlanmaktad r. flletmelerimizin S STEM (ÇYS SG ve Kalite) Uygulamalar na Yönelik Denetimlerdeki Baflar Ortalamalar m z (Ocak A ustos 2009) Mutfaklar m z n performans de erlendirmesinde ise her iki konudaki baflar s göz önüne al nmaktad r. 6 ayl k dönemlerde bu denetim sonuçlar baz al narak iflletmelerimize ödüller verilmektedir. flletmelerimizin Hijyen (G da Güvenli i) Uygulamalar na Yönelik Denetimlerdeki Baflar Ortalamalar m z (Ocak - A ustos 2009) Kalite yolculu umuzda iyilefltirme ölçütü olarak kulland m z denetim sonuçlar m zda ana hedefimiz "istikrarl bir baflar " grafi i yakalamakt r. H JYEN/HACCP- SG-ÇYS-KYS denetim say lar m z (Ocak- A ustos 2009) G da Güvenli i ve Di er Yönetim Sistemlerimize Yönelik E itimlerimiz Hijyen- Kalite Yönetim departman m zda görevli G da Mühendislerimiz projelerimizde çal flanlar m za yönelik e itimler vermeye devam etmektedir. Bu e itimler Hijyen- SG - Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri içeriklidir. E itim gönüllüsü Sardunya'n n e itmenleri her daim ifl bafl nda! 10

11 ISS Sardunya, Toçev in yan nda sosyal sorumluluk Okumak isteyen ama ailesinin maddi yetersizli i nedeniyle okuyamayan çocuklara destek olmak için kurulan Tüvana Okuma stekli Çocuk E itim Vakf (Toçev) n n, Geleneksel Piknik Organizasyonu ve Geleneksel ftar Yeme i Organizasyonlar nda ISS Sardunya catering sponsorlu unu üstlendi. OÇEV (Tüvana Okuma stekli T Çocuk E itim Vakf ) okumak isteyen ve ailesinin maddi yetersizli i nedeniyle okuyamayan ve çal flmak zorunda kalan çocuklara tüm tahsil hayatlar boyunca maddi manevi destek olmak, toplumsal hayat m za uyumlu ve üretken bireyler olarak kat lmalar na destek olmak için kuruldu. ailesi de maddi ve manevi olarak her zaman Toçev in yan nda yer al yor. Toçev çocuklar ve ailelerinin kat ld 14 Haziran daki Geleneksel Piknik Organizasyonu nda ve 6 Eylül de gerçekleflen Geleneksel ftar Yeme i Organizasyonlar nda ISS-Sardunya ailesi, catering sponsorlu unu üstlendi. Piknik her y l oldu u gibi yine Hazerfen Havaalan nda düzenlendi. Animasyon grubu ile ö renciler ve aileleri çok keyifli vakit geçirdi. Sabah erken yola ç k ld için piknik alan na ulafl ld nda ö renci ve ailelerine po aça ve meyve suyu ikram edildi. Ö le yeme inde ekmek aras köfte ve içecek da t ld. Swatch firmas n n baflar l ö rencilere verilmesi için yollad saatler, ö rencilere ufak bir törenle teslim edildi. Akflamüzeri ise Ülker taraf ndan yollanan bisküvi, flekerlemeler da t ld. Daha sonra yazl k da t m pofletleri verildi ve ard ndan Algida dan gelen dondurmalar çocuklar taraf ndan coflkuyla karfl land. Gelenekselleflen iftar yeme inde de yine ö renciler ve velileri, Toçev çal flanlar ve gönüllüleri haz r bulundu. Toçev iftar sonras nda, ISS Sardunya ya desteklerinden dolay bir teflekkür yaz s sundu. ftar daha birçok güzel çal flmaya imza atma temenniyle sonland. Toçev de çocuklar n okurken sa l k, giyim, eflya vs. ihtiyaçlar karfl lan rken, sosyal ve kültürel aktiviteler de ihmal edilmiyor. Sosyal faaliyetlerin yan nda tiyatro çal flmalar, piknikler, y lbafl balolar, iftarlar, özel dersler, yaz okullar, tüm vak f çocuklar n n kat ld e lenceli ve bilgilendirici yar flmalar ve bahar konserleri, çocuklar n hem büyük ilgisi ile karfl lan yor, hem de e itim gönüllüleri bu etkinliklerde bir araya gelme f rsat n yakal yor. Toçev in bu güzel çal flmalar n daha da geniflletebilmesi için desteklere ve gönüllülere ihtiyac var. ISS Sardunya 11

12 sosyal sorumluluk Gelecekleri bu kooperatifte yeflerecek Zihinsel engelli 20 çocu un annesi bir kooperatif kuruyor; amaç çocuklar n okuldan sonra eve kapanmas n engellemek! Hatta ebeveynleri olmad nda da yaflam standartlar n aynen devam ettirebilmelerini, güvende olmalar n sa lamak. Tomurcuk Kooperatifi nin Yönetim Kurulu Baflkan Dilek Gürdal ve Yönetim Kurulu üyesi Sernur Karagöz birçok zihinsel engelli çocu u tekrar topluma kazand ran Tomurcuk u anlatt lar. Alt ntepe Mh. Cihadiye Cad. Mehmetçik Sk. N:3 Küçükyal - Maltepe, stanbul Tel: / E-posta: Web: 12 Tomurcuk Kooperatifi fikri nas l do du? Neden dernek veya vak f de il de kooperatif? Sernur Karagöz: Biz zihinsel engeli olan 20 çocu un annesiyiz. Bafllang çta veliydik. Çocuklar m z ayn okula gidiyordu. Okul döneminde çocuklar m z okul bitince ne yapacaklar diye düflünüyor, sosyal yaflamdan kopup eve kapanacaklar endiflesini tafl yor, biz öldükten sonra çocuklar m za ne olacak diye kayg lan yorduk. Çocuklar m z n okulu bitince; ne yapmak istedi imizi biliyorduk ama ne flekilde yapaca m z bilmiyorduk. Vak f kurmak için maddi olanaklar m z yetersizdi, dernek olmak ise hareket kabiliyetimizi s n rl yordu. Yurt d fl nda bu tür çal flmalar n sosyal kooperatif çat s alt nda oldu unu ö renince kooperatif kurmaya karar verdik. Bu hem daha demokratik bir yap, hem de hareket kabiliyeti daha fazla. stedi iniz iflletmeyi açabiliyorsunuz. Bizim di er kooperatiflerden fark m z, ana sözleflmemizde yapt m z madde de iflikli i ile kooperatifin iflletmelerinden elde edilen kar, ortaklar aras nda bölüfltürülmüyor, oluflturulan bir fonda yine engelli bireylerin rehabilitasyonunda kullan lmak amac yla toplan yor. Ayr ca yine ayn madde de iflikli i nedeniyle kooperatifimiz ba fl kabul e d e b i l i y o r. Nas l bir yap lanma içine g i r d i n i z? Dilek Gürdal: lk baflta bir bina tuttuk. Amac m z çocuklar m z n sosyalleflebilmesi için bir ortam yaratmakt. Kira masraflar, iflletme giderleri var. Çocuklar n babalar bize oray kurarken finans sa lad ama bir de bu kurumun dönebilmesi için paraya ihtiyac m z vard. Ufak tefek fleyler satarak buray çevirmek mümkün de il. Bu yüzden ö retmenlerimiz bize Re h a b i l i t a s y o n Merkezi kurma fikrini verdiler. Devlet, e itim alan her engelli birey için belli bir miktar para yard m yap yor. Maalesef bu ifli bilenbilmeyen herkes rehabilitasyon merkezi açmaya bafllad. Halbuki biz anneyiz ve çocuklar m z için böyle bir fleye ihtiyac m z vard. Bu yüzden Rehabilitasyon Merkezi iflletmeye karar verdik. Merkezimizi kurarken, hemen hemen her fley duyarl arkadafl ve dostlar m z n yard mlar ile gerçekleflti. Bu deste i görmek çok sevindirici ve cesaret verici bir fleydi. Hala da çevremizin deste i devam ediyor. Peki okullar bitince çocuklar rehabilitasyon merkezine mi bafll yor? Sernur Karagöz: Hay r, okula giden çocuklar da geliyor. Fakat bizim esas amac m z, okulunu bitiren çocuklar n tam gün meflgul olaca atölyeleri gelifltirmek ve yaflatmak. Dilek Gürdal: Çocuklar servislerle

13 toplan yor, gün içinde akademik e itim al yorlar. Çeflitli atölyelere giriyorlar; ebru, perküsyon, mozaik atölyesi gibi. Bir de okula giden, etüt gibi gelen engellilerimiz var. Devletin ödene inden faydalanmak için her sene rapor almak zorundas n z. Bunun için önce sa l k raporu al yorsunuz, bu raporla Rehberlik ve Araflt rma Merkezleri ne baflvurup e itim alabilir raporunu verdiklerinde biz ve bizim gibi merkezlerde e itime bafllanabiliyor. Verdi iniz e itimlerde, hobi faaliyetlerinize neyi gözetiyorsunuz? Dilek Gürdal: Biz henüz iki y ld r faaliyet gösteriyoruz. Bizim çocuklar m z yafl aras. Bize 3-4 yafl nda çocuklar için gelenler oldu. Biz elbette ki bu çocuklar da almak isteriz ama yafl ortalamas olan bir yerde 4 yafl ndaki bir çocuk uyum gösteremez, zorluk çeker. Yeni bir s n f aç lmas gerekir ki henüz o kadar büyümedik, umuyoruz ileride bu tarz gelen talepleri reddetmeyece imiz yeni s n flar açar z. Yani burada uyuma ve çocuklara faydal olmaya çok dikkat ediyoruz. Tomurcuk Kooperatifi ne devam eden engellilerin, üretime kat lmalar ve yafll l klar nda hayatlar n n garantiye al nmas ile ilgili nas l bir çal flma yürütüyorsunuz? Sernur Karagöz: Bu konuyla ilgili araflt rma yapmak için sveç e gittik. sveç e gidiflimiz sveç D fliflleri Bakanl n n bir fonu sayesinde oldu. Oraya giderken çocuklar m z n güvenli ortamlarda olmas ve biz olmad m zda da gördükleri hayat tarz n kaybetmemelerini istiyorduk. K a r d e fl l e ri ne bu sorumlulu u yüklemek de do ru de il. Akl m zda Yaflam Köyü fikri vard. sveç e gitti imizde kald m z otel, belediyeye ait, çal flanlar n n zihinsel engelli oldu u bir oteldi. Hayat m zda ilk defa böyle bir örnekle karfl laflt k. Orada çal flanlar bize yaflam köyü fikrini, onlar yine toplumdan izole etti i için istemediklerini söylediler. O r a d a zihinsel engelliler aras nda evlenenler, çocuk sahibi olanlar, istedi i yerde oturanlar, araba kullananlar var. Türkiye ye döndü ümüzde yaflam köyü fikrinden vazgeçip, otel projesini gerçeklefltirelim dedik. Bunun için belli çal flmalar yap yoruz ama büyük olas l kla vak f kurulduktan sonra bunu hayata geçirebilece iz. Çocuklar gün içerisinde atölyelerde neler yap yor? Dilek Gürdal: Atölyede gönüllü ö retmenlerimiz var. Seramik, ahflap, resim, perküsyon atölyelerimiz var. Mesela Yaflar Morp nar n önderli indeki perküsyon atölyemiz Tomurcuk u bir yerlere tafl yan bir atölye oldu. Bu sene mutfak atölyemiz kurulacak. Bunun d fl nda drama atölyemiz var. Bu çal flmalar, sonunda sertifika verilen e itimler de il ama çocuklar mutlaka bir fley kazan yor. Mesela konuflamayan çocuklar m z drama derslerinde kendilerini hareketlerle ifade ediyor. ki dakika bile ayn yerde durmayan çocuklar m z 3 saat hiç kalkmadan ritim çal yor. Ö retmenlerimizin belirledi i bir müfredat çerçevesinde çal flmalar m z sürdürüyoruz. Sardunya ile nas l bir çal flma yap yorsunuz? Sernur Karagöz: Sardunya ile ilk kuruldu umuzda görüflmüfltük, o zaman size yemek gönderelim demifllerdi, fakat bizde her gün ayn say da kifli yemek yemiyor. Bir gün 20 bir gün 40 kifli olabiliyoruz. Bu yüzden Sardunya bize bir aflç tahsis etti, sigortas, maafl, her fleyi Sardunya taraf ndan karfl lan yor. Yemekler binam zda yap l yor. lk aç l fl m zda kokteylimizi de Sardunya üstlenmiflti. Tomurcuk a verdikleri destek, ilk günkü gibi devam ediyor. Çocuklar neleri seviyor? Dilek Gürdal: Bütün çocuklar tabii ki köfte-patates-makarna seviyor ama özellikle down sendromlu çocuklar m z kilo almaya meyilli oldu u için menülerine dikkat ediyoruz. Spor yap yorlar m? Dilek Gürdal: Bizim bir yüzme grubumuz var, orada Türkiye, Avrupa flampiyonu çocuklar m z var, onlar haftan n iki günü yüzmeye gidiyorlar. Bir y l bir spor salonu ile anlaflal m istemifltik. Hem fiyatlar çok yüksek, hem de net ifade etmeseler de müflterilerimiz görürse olumsuz etkilenirler mi endiflesi tafl yorlar. Darülaceze bize bu konuda yard mc olaca n söylemiflti. Fakat salonu açmakla bitmiyor, antrenör laz m, gidip gelmek için servis laz m. Bizim servisimiz sabah çocuklar toplas n, akflam eve b raks n fleklinde de il, her saatte birini götürüp getirdi i oluyor. Sizi duyup gelen çok a i l e var m? Sernur Karagöz: fiu an kay tl çocu umuz var. Biz reklam yapm yoruz, çevreden duyup gelenler oluyor. Ya da yönetim kurulundan 1-2 annenin gün içinde kurumda oldu unu ö renip, bunun çok önemli bir özellik oldu unu vurgulayan veliler geliyor. Bu flekilde daha sa l kl büyüdü ümüze inan yoruz. 13

14 müflteri röportaj ING Bank Sosyal Hizmetler Grup Müdürü Emre Somer; Yemekhanemiz seçkin bir restoran gibi Emine Aydemir ve Emre Somer. Mürsel Sezen Oyak Bank sat n alarak Türkiye pazar na giren ING Bank n, genel müdürlük binas na girdi inizde kurumsall n, güler yüzünü, profesyonel yaklafl m n hemen hissedebiliyorsunuz. ING Bank Sosyal Hizmetler Grup Müdürü Emre Somer ve dari fller Yönetmeni Emine Aydemir, Sardunya ile 8 y ll k ifl birliklerini Sardunya Bülten için de erlendirdi. Emre Bey, May s 2001 den beri bu bünyede çal fl yorsunuz. Oyak Bank n ING Bank olma sürecini bizimle paylafl r m s n z? Bankam z önceleri kendi aram zda Küçük Oyak Bank ad yla an l yordu, 13 flubeli küçük bir bankayd. O zamandan beri Sardunya ile çal fl yoruz. Oyak Bank 500 personeli olan bir mevduat bankas yd y l nda, Sümerbank ile Oyak Bank Oyak Kurumu taraf ndan birlefltirildi. Ocak 2002 de 150 flubesi ve 2500 personeli olan bir banka olmufltuk. Bankam z Aral k 2007 de ING Grubu çat s alt na girdi. Bankac l k, yat r m, hayat sigortac l ve emeklilik hizmetleri sunan Hollanda kökenli küresel bir finansal hizmetler kurumu olan ING, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika dahil olmak üzere 40 ülkede 85 milyonun üzerinde bireysel, ticari ve kurumsal müflteriye hizmet veriyor. ING Bank Türkiye olarak, biz de halen 359 flubemiz ve çal flan m zla müflterilerimizin gücüne güç katmak için çal fl yoruz. Perakende Bankac l k, Kurumsal Bankac l k, Ticari Bankac l k, flletme Bankac l, Portföy Yönetimi, bireysel emeklilik olmak üzere tüm bankac l k hizmetlerini vermekteyiz. Oyak Bank tan ING Bank a geçifl sürecini nas l yaflad n z? Küresel finans piyasas n n en güçlü oyuncular ndan biri olan ING nin çat s alt na girmemiz yönündeki ilk büyük ad m 2007 y l n n Aral k ay nda at ld. Bu tarihten k sa bir süre sonra, 17 Ocak 2008 de bankam z ING Bank ad yla ilk kez stratejilerini ve gelecek döneme dair planlar n kamuoyu ile paylaflt. Bu süreç, yeni bir kimlik, yeni bir marka, global bir yap, yepyeni bir kurum kültürü ve de iflen organizasyon yap s olarak bakacak olursak hepimiz için yeni bir dönemin bafllang c oldu. Geçifl sürecini 6 ayda baflar yla tamamlayan dünyadaki tek bankay z diyebilirim. Farkl bir ifl kültürü ve modeline uyum konusunda herhangi bir s k nt m z olmad. Çünkü bize rehberlik eden, geçmiflten miras ald m z de erlerimiz ve müflteriyle olan iliflkiler, ifl yap fl tarz ile ilgili oluflturmufl oldu umuz kurallar m z vard. Bunlarla ING nin de erleri örtüfltü ve sanc s z bir geçifl oldu. Ve bu süreçte ING Bank olarak, ak ll ca davranan, kararl, duyarl, ulafl labilir, güven veren ve hizmette mükemmelli i hedefleyen yeni bir bankac l k anlay fl n temsil etme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Görev tan m n z içine neler giriyor? fiu anda 10 civar nda yabanc personelimiz var. Bunlar yöneticiler ya da yurt d fl ndan k sa süreli staj, projeler ya da k sa dönemli çal flma için gelenler. Onlar n ifllemlerini de Emine Aydemir ve Barbaros Bozkurt ile birlikte Sosyal Hizmetler Grubumuzda yap yoruz. Ben asl nda 7 seneyi aflk n bir süre K departman nda çal flt m. 1 Haziran 2008 den beri de Sosyal Hizmetler Grubu nday m. Bu bölümün görevi; sat n alma, güvenlik ve oto filosu, 14

15 ortaklar m z n çal flanlar n kendi çal flan m z gibi görürüz. Onlar n seçim kriterlerini benimseriz, biz de e itimlerine katk da bulunuruz. Ben ve arkadafllar m, y lda en az iki kez, Sardunya n n elemanlar ile toplant yap yoruz. Bu toplant ya Sardunya yöneticileri kat lm yor. Dostça bir ortamda, eflitlik ilkemizden uzaklaflmadan, karfl l kl düflüncelerimizi aktar yoruz. Soldan sa a; Emine Aydemir, Akif Çapa, Sema Ç nar ve Emre Somer. bina yönetimi, servisler, yemek, temizlik, haberleflme gibi idari ifller... Sardunya dan kaç kifli için yemek hizmeti al yorsunuz? ING Bank Genel Müdürlük için yemek al yoruz. Genel Müdürlü ümüz yaklafl k 1100 kifli, burada ortalama 900 kifliye her gün yemek sunuluyor. Ek binalar m z da sayarsak 1200 kifliye ulafl yoruz. Mönüleri birlikte mi organize ediyorsunuz? Evet. 2 çeflit çorba, 2 çeflit ana yemek, pilav-makarna, meyve, salata, tatl seçenekleri ile zeytinya büfemiz var. Yine yemekhanede sundu umuz, büyük makarna taba veya büyük salata taba seçene imiz var. Sandviç servisimiz de var. Bu konuda da Sardunya dan destek al yoruz. Dileyen arkadafllar m z sandviçlerini, salatalar n al p kendi masalar nda da yiyebiliyorlar. Bunun yan nda diyet mönü de ç k yor. Personeliniz yemek hizmetinden memnun mu? Anketler yap yoruz, bunun haricinde yemek molalar nda, kahve, sigara molalar nda da sürekli yemekle ilgili geri dönüfller al yoruz. Sardunya ile çal flt m z 8 sene boyunca hiçbir sorun yaflamad k. Zehirlenme, bayat, bozuk vs. gibi bir fley olmad. Belki bir kifliye dokunmufl olabilir, o da münferittir. Bir de standart menüler oldu u halde mesela biri cac k bir kaç gündür ç km yor derse biz hemen o talebi de yerine getiriyoruz. Yani personelimiz memnun. Yemekhanemizin giriflinde bir karfl lama bölümümüz var. Orada mesela bulafl khanede çal flan arkadafl m z n foto raf n çekip, alt na; Her gün bulafl klar n z ben y k yorum yaz yoruz. Onlarla personelimiz aras nda s cak, samimi bir iliflki kuruyoruz. Sardunya da bu konuda bize her türlü kolayl gösteriyor. Yeme in kalitesi kadar, yeme i sunan kiflinin güler yüzü de çok önemli. Gülümseyen ve afiyet olsun diyen bir arkadafl m z, asl nda yeme e gülümsemesiyle lezzet kat yor. Sardunya ile yürüttü ünüz sabah kahvalt s hizmetinden de bahseder misiniz? Bu hizmeti verirken düflüncemiz fluydu; Maslak ta kahvalt etmek için çeflitli alternatifler var. Biz öyle bir hizmet sunal m ki, d flar ya gidifller azals n dedik ve bunu da baflard k. Her sabah yaklafl k 600 kifli burada kahvalt ediyor. Börek, tost, omlet, aç k büfe, çay, kahve, meyve suyu, meyve çeflitleri, sokak simidi, po aça gibi tüm alternatifler var. Sardunya bize fiyat konusunda yard mc oluyor ve makul fiyatlara hizmet al yoruz. Sardunya çal flanlar na e itim veriyor. Siz bu süreci nas l de erlendiriyorsunuz? Biz birlikte çal flt m z ifl Emine Han m, siz ne ilave etmek istersiniz? Biz görevimiz gere i, iç müflterinin ihtiyaçlar n karfl l yoruz. Onlar n beklentilerini karfl layabilmemiz için de tedarikçilerimizle iliflkilerimizin iyi olmas gerekiyor. Bunlardan biri de Sardunya. Yaklafl k 8 senedir beraberiz. O kadar uzun zamand r birlikteyiz ki, onlar da bizden gibi hissediyoruz. Yemekhanemizin giriflinde bir karfl lama bölümümüz var. Orada mesela bulafl khanede çal flan arkadafl m z n foto raf n çekip, alt na; Her gün bulafl klar n z ben y k yorum yaz yoruz. Onlarla personelimiz aras nda s cak, samimi bir iliflki kuruyoruz. Sardunya da bu konuda bize her türlü kolayl gösteriyor. Yeme in kalitesi kadar, yeme i sunan kiflinin güler yüzü de çok önemli. Gülümseyen ve afiyet olsun diyen bir arkadafl m z, asl nda yeme e gülümsemesiyle lezzet kat yor. Emre Bey, siz son olarak ne söylemek istersiniz? Bizim eflitlik ilkemiz var, herkes görevini bu ilke çerçevesinde yap yor. Bazen lüks restoranlarda bile gerginlik olabilir. nan r m s n z, bizim yemekhanemizde ç t ç kmaz. Ne bir çal flma arkadafl m z Sardunya n n çal flan na sitem eder, ne de Sardunya n n çal flan gergin bir tav r tak n r. Bu yasaklardan gelmiyor, kültürümüzde yok! Samimi olarak söylüyorum, Sardunya n n çal flanlar burada mutlu. Biz zaten en ufak bir aksakl k olsa bile hemen bunu dile getiriyoruz ve son olarak söyleyebilece im fley, bu koflullarda iflbirli imizin devam edece idir. 15

16 tedarikçi tan t m Kupa G da ile çal flma konforunu siz de yaflay n! Kupa G da, 1996 y l ndan beri Türkiye nin seçkin markalar yla, 3500 den fazla ürünü ile, 1500 ü aflk n firman n her türlü g da ve temizlik ekipman ihtiyac n karfl l yor. upa G da, Kartal da 6000 Kmetrekarelik merkezinde, baflta stanbul, Ankara ve zmir gibi büyük flehirler olmak üzere yaklafl k 1500 ayr noktaya hizmet veriyor. Kupa Sat n Alma departman tüm tedarikçilerini ifl orta ve çözüm orta olarak görüyor. 150'nin üzerinde güçlü tedarikçi portföyü ile müflterilerinin ihtiyaçlar na cevap verecek 3500 den fazla ürünü depolar m zda haz r bulunduruyor. Ürünlerin kabul, depolama ve sevk yat ifllerini ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak gerçeklefltiriyor. Yani tüm ürünleri hem hijyenik, hem kaliteli, hem de ayn zamanda güvenli. Ürün gam n Türkiye nin en seçkin markalar olufltururken, uygun fiyat ve zaman nda teslimatla müflteri memnuniyetini artt r yor. Konusunda uzmanlaflm fl 16 kiflilik sat fl ve 9 kiflilik call center ekibi ile 6 gün 24 saat müflterilerine hizmet veriyor. Tecrübeli ekibi sayesinde her tür dilek, istek ve flikayet an nda çözümleniyor. Genifl lojistik a ve kalite güvencesi Güçlü ve güvenilir lojistik a yla, kuru g da, flarküteri, et ürünleri, dondurulmufl g da, sarf ve temizlik malzemeleri, yafl sebze ve meyve ürünlerini taze ve günlük olarak (-18 ve +4 derecede) müflterilerine ulaflt r l yor. G da sektöründeki tüm yenilikler takip edilerek, depoya mal kabulü yap l rken yine tüm ifllemler ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ne ba l olarak gerçeklefltiriliyor. Kas m 2004 tarihinde kurulan Kupa Kalite Güvence birimi, isteyen müflterilerin g da mühendisleri taraf ndan ziyaret edilebiliyor. Kas m 2005 tarihinde ald TSE ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ni de proseslerinin her aflamas nda aktif olarak uyguluyor. Kupa kimlere hizmet veriyor? Türkiye nin ilk 500 firmas içerisinde yer alan ve günde kifliye catering hizmeti veren Sardunya n n ve kifliye catering hizmeti veren ISS in ana tedarikçisi olan Kupa, Türkiye genelinde cafe, fast food, büfe, restaurant, lokanta, hotel, motel, okul kantini, kumanya flirketleri, yemekhane, catering, toptan ve ara toptan firmalar ndan oluflan 1500 firman n çözüm orta olmay baflard. Ev d fl tüketim sektöründe A dan Z ye tüm ürünlerde ve hizmette kalite, fiyat, güven ve süreklilik dörtgeninde müflterilerinin çözüm orta olan Kupa G da, tüketim sektöründe h zla büyüyor, müflteri memnuniyetinden ödün vermeden liderli i elinde tutuyor. Seçkin markalar Kupa n n çözüm orta Sayg n markalar n distribütörlü ünü de yapan Kupa, ifl ortaklar ndan ald bilgi ve deneyimi bünyesine katarak sürekli geliflmeyi ve iyileflmeyi hedefliyor. Barilla, Unilever Foodsolutions, Aymar, Lavazza, Düzey Tüketim (Sek-Tat-Maret), Done G da, Koska, Fersan, Eker, Muti ve Polonez bunlardan sadece bir kaç Kupa G da, müflterilerinin ihtiyaçlar n en k sa sürede karfl lamay ve müflterilerine en iyi hizmeti sunmay hedefliyor. Müflteri memnuniyetini ve beraber çal fl lan flirketlerin menfaatlerini ön planda tutarak hizmet veriyor. 16

17 sardunya dan TEB de yeni bir hizmet flekli Sardunya, catering hizmetlerini gelifltirerek, her geçen gün hizmet yelpazesini gen i fl l e t iy o r. TEB de yeni bir hizmet flekli ile faaliyet göstermeye bafllayan Sardunya, sabah kahvalt s, ö le yeme i, ikindi, akflam yeme i ve gece yeme inin yan nda fast food ve pastane ürünleriyle de çal flanlar n her türlü g da ihtiyac n karfl l yor. ardunya hizmet yelpazesini her S geçen gün gelifltiriyor y l Ocak ay nda TEB ile yap lan anlaflma do rultusunda yemek ve g da ile ilgili TEB çal flanlar n n her türlü ihtiyac n karfl layan Sardunya, bu hizmetleri ile her gün yaklafl k 1400 kifliye ulafl yor. T E B d e verilen hizmet sabah kahvalt s, ö le yeme i, ikindi, akflam yeme i ve gece yeme ini kaps yor. Sabah kahvalt s nda pastane ürünleri, flarküteri ürünleri ve tost çeflitleri s cak/so uk içecek çeflitleriyle birlikte 07:00 09:30 saatleri aras nda servis e d i l i y o r. 11:30 14:00 saatleri aras nda ise ö le yemek veriliyor. Ö le yeme i iki ayr yemekhanede veriliyor. Bir yemekhanemizde çoktan seçmeli yemekler sunulurken, d i e r i ise fast food tarz nda ürünleri k a p s y o r. Fast food bölümünde; Wok tavada et / tavuk kavurma Et / tavuk döner taba Izgara çeflitleri S cak panini çeflitleri Özel salata Piliç çevirme Pide, lahmacun, pizza çeflitleri talyan makarna çeflitleri Dürüm çeflitleri mevcut. Ö le yeme inin ard ndan 14:30 17:00 saatleri aras nda ikindi hizmeti bafll yor. Burada pastane ürünleri yan nda tost, taze ve kuru meyve çeflitleri, el yap m limonata gibi ürünler servis ediliyor. kindi saati bitiminde ise akflam mesai yeme i ve gece lunch box olarak da yemek hizmeti devam ediyor. 17

18 sardunya dan Sardunya A r - G e m u t f a n d a n Türk mutfa na yeni lezzetler Sardunya G da Mutfak bünyesinde en üst düzeyde müflteri memnuniyeti sa lama ve bunu sürdürülebilir k lma ilkesi çerçevesinde, Araflt rma ve Gelifltirme Departman nda sürekli yeni tarifler deneniyor un bafl ndan beri 19 yeni tarif müflterilerimizin be enisine sunuldu. raflt rma ve gelifltirme (k saca Ar- A Ge), bir flirketin veya kurumun çal flma alan do rultusunda bilim ve teknoloji, yeni ürünler, süreç ya da hizmet gelifltirme konular nda yapt çal flma ve faaliyetleri anlatmak için kullan lan yayg n bir terimdir. Ar-Ge ile hedeflenen, yenilikleri takip ederek, kurumun ihtiyaçlar do rultusunda her alanla ilgili sürekli iyileflme ve bunu sürdürülebilir hale getirme amaçl çal flmalar planlamak ve yürütmektir. Buradan yola ç karak Ar-Ge faaliyetleri, rasgele yürütülen çal flmalardan ziyade, vizyona dayal, bir dizi sistemli çal flman n bütünüdür. Bu kapsamda, her Ar-Ge çal flmas mutlaka flu üç aflamay içermelidir: ölçme, izleme ve de erlendirme. Bu aflamalar baflar l bir flekilde yürütebilmek için her bir aflama ayr bir proje olarak ele al nmal, gerekirse alt projelere bölünerek yetkili kiflilerce yönetilmeli ve sonuçta bütüncül bir bak fl aç s yla de erlendirme yap lmal d r. olman n yolunun titiz ve ayr nt l çal flmalardan geçti i inanc yla faaliyetlerini sürdürmektedir da 19 yeni tarif Ar-Ge Departman, Ar-Ge sorumlusu bölge müdürümüz Say n Abdullah Görmüfl koordinatörlü ünde, bir Ar- Ge sorumlumuz, yeni yemek önerileri sunan aflç bafl lar m z, usta aflç lar m z ve aflç lar m zdan oluflmaktad r. Yeni, farkl lezzetler gelifltirilmesi ve var olan ürünlerin iyilefltirilmesi için ayl k ortalama 5 yeni yemek önerisi Ar-Ge sorumlusu bölge müdürümüze iletilmekte ve uygun bulunan ürünler flte bu bak fl aç s yla, Sardunya G da Mutfak bünyesinde en üst düzeyde müflteri memnuniyeti sa lama ve bunu sürdürülebilir k lma ilkesi çerçevesinde, ürün ve hizmet baz nda sürekli iyileflmeyi sa lamakla sorumlu bir Araflt rma ve Gelifltirme Departman (Ar-Ge Departman ) yap land r lm flt r. Bu departman, Sardunya n n kalite politikas çerçevesinde, sektörde en iyi ve öncü 18

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü.

8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü. SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 2 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU içindekiler 6 Manflet: Borusan International Pars JSCo resmi aç l fl gerçekleflti! 7 Manflet: Borusan Lojistik ve Borusan International ran da bir

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür liflkiniz ç kmazdad r. Bir fleyler de iflmeye bafllam flt r. Farketmenize ra men önemsemezsiniz ve o bir gün karfl n za geçer ve en flirin halini, mahcup bir edayla

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı