b ü l t e n >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "b ü l t e n 2 0 09 >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l"

Transkript

1 b ü l t e n >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l Toplu beslenme kurulufllar nda g da güvenli ini sa lamada teknolojinin önemi sardunya dan s ö y l e fl i sosyal sorumluluk sardunya dan Sardunya uyar yor: G da kaynakl hastal klara dikkat! ING Bank Sosyal Hizmetler Grup Müdürü Emre Somer; Yemekhanemiz seçkin bir restoran gibi Gelecekleri Tomurcuk Kooperatifi nde yeflerecek Sardunya 19. Performans Toplant s yap ld

2 e d i t ö r Toplu beslenmede teknolojinin önemi Ö nce güzel bir haber ile bafllayal m. Gecce.com taraf ndan bu y l sekizincisi düzenlenen Mekan Oskarlar ödül töreninde Sardunya Y l n En yi Catering flirketi seçildi. Ödülü tüm Sardunya çal flanlar ad na Yönetim Kurulu Baflkan m z Sedat Zincirk ran ald. Bu baflar n n arkas ndaki donan m, her say m zda size aktarmaya çal fl yoruz. Bu say m zda ise yeni böyle önemli bir konuya; toplu beslenmede g da güvenli i aç s ndan teknolojinin ne kadar önemli oldu una de inmek istedik. Çünkü, g da kaynakl hastal klar n insanlar her gün tehdit etti i dünyam zda, toplu beslenme konusunda faaliyet gösteren firmalar n sorumlulu u inan lmaz boyutlarda (Bu konuda da Serap Özçal c n n derledi i Sardunya uyar yor: G da kaynakl hastal klara dikkat bafll kl yaz m z 6. sayfam zda okuyabilirsiniz) Sardunya ise tüm bu sorumluluklar n bilincinde olarak, sisteminde en küçük bir aksakl a izin vermeden, her gün mükemmel denecek bir ifl ç kart yor. Literatürde g da güvenli i sa lamada dört temel bafll ktan söz edilir. Piflirme ifllemleri ve piflirme sonras muhafaza, so utma ifllemleri ve sonras muhafaza, personel hijyeni ve son olarak da ekipman hijyeni. Sardunya bu bafll klar baz alarak piflirme ve so utma ifllemlerini h zl ve güvenilir yöntemlerle gerçeklefltirmek için buharl piflirme kazanlar ndan, konveksiyonel f r nlardan ve chiller so utma sisteminden yararlan yor. G dalar, ancak uygun piflirme s cakl k ve süresi sayesinde g da zehirlenmesine yol açan mikroplardan uzak tutulabiliyor. Bunun için Sardunya çorba, pilav, makarna gibi tencere yemeklerinin tamam na yak n n ortalama 5000 porsiyonluk bas nçl buharl kazanlar nda pifliriyor. Günlük 40 bin kifliye üretim yapt m z tesisimizde 40 tencerede yap lan ifllemler 4 buharl piflirme kazan na indirgenmifl durumda. Tencere yemeklerinde buharl kazanlarda piflirme ile sa lad m z avantajlar, f r n yemekleri içinse konveksiyonel (rasyonel f r nlarda) piflirme ifllemi ile sa l yoruz. Piflirme kalitesi, lezzet ve g da güvenli i gereklerini sa layacak flekilde yap lan Ar- Ge çal flmalar ile de her bir ürün ve yemek için belirlenen programlar uygulan yor. Mikrobiyal risklerin önlenmesi için ciddi tedbirler al nmas n gereken so utma bölümünde ise, chiller so utma sistemi Sardunya n n en önemli teknolojik gücü. Bu sistem sayesinde piflirme kaplar ndan al nan yemekler 90 C lerde so utmaya al n yor ve 1,5 saat içinde s cakl k 4 C alt na iniyor. Böylece mikroorganizmalar n üreme aral olan tehlikeli s cakl kta ürünlerimiz literatürün öngördü ü sürelerin alt nda bir h zla so utuluyor. Bu konuda da Filis Gergerli nin kaleme ald çal flmay dördüncü sayfam zda okuyabilirsiniz. Sardunya n n en önemli ifli elbette lezzetli ve güvenilir yemekler üretmek. Fakat sosyal sorumluluklar m z da unutmuyoruz. Kuruldu u günden beri Tomurcuk Kooperatifi nin yan nday z. Bu say m zda zihinsel engelli çocuklar n gelece i için neler yap labilece inin en güzel örneklerinden birini size de duyurmak istedik. Zihinsel engelli 20 çocu un annesinin çabalar ile kurulan Tomurcuk Kooperatifi, bu çocuklar n okuldan sonra eve kapanmas n engellemeye, hatta ebeveynleri olmad nda da yaflam standartlar n aynen devam ettirebilecekleri güvenli yar nlar yaratmaya çal fl yor. Tomurcuk Kooperatifi nin Yönetim Kurulu Baflkan Dilek Gürdal ve Yönetim Kurulu üyesi Sernur Karagöz ile yapt m z bu keyifli söylefliyi, sizin de ayn keyifle okuyaca n z umuyoruz. Gelecek say da görüflmek üzere, Mürsel Çavufl Sezen Sardunya Bülten Editörü E-posta:

3 içindekiler b ü l t e n >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l 4 KAPAK Toplu beslenme kurulufllar nda g da güvenli ini sa lamada teknolojinin önemi 18 Toplu beslenme kurulufllar nda g da güvenli ini sa lamada teknolojinin önemi sardunya da n s ö y l e fl i sosyal sorumluluk sardunya dan Sardunya uyar yor: G da kaynakl hastal klara dikkat! ING Bank Sosyal Hizmetler Grup Müdürü Emre Somer; Yemekhanemiz seçkin bir restoran gibi Gelecekleri Tomurcuk Kooperatifi nde yeflerecek Sardunya 19. Performans Toplant s yap ld Günümüzde nüfus art fl, çal flanlar n say s ndaki art fla paralel olarak toplu beslenme hizmetlerinin önemini artt rmaktad r. Her gün binlerce kifliye yemek hizmeti veren yemek firmalar nda üretilen servis edilen yemeklerin g da güvenli i gereklerinin harfiyen uygulanarak üretilmesi ise çok önemlidir. 4 MUTFAKLARDA TEKNOLOJ Toplu beslenme kurulufllar nda g da güvenli ini sa lamada teknolojinin önemi 6 SARDUNYA DAN Sardunya uyar yor: G da kaynakl hastal klara dikkat! Sardunya 19. Performans Toplant s yap ld 8 E T M Sardunya e itimlere yaz n da ara vermedi Sardunya Ankara Bölgesi unlu mamul firmalar na e itim verdi 10 H JYEN-KAL TE Mutfak denetim sonuçlar 11SOSYAL SORUMLULUK ISS Sardunya, Toçev in yan nda Gelecekleri bu kooperatifte yeflerecek 14 MÜfiTER RÖPORTAJI ING Bank Sosyal Hizmetler Grup Müdürü Emre Somer; Yemekhanemiz seçkin bir restoran gibi 16 TEDAR KÇ Kupa G da ile çal flma konforunu siz de yaflay n! 17 SARDUNYA HABERLER Sardunya Ar-Ge mutfa ndan Türk mutfa na yeni lezzetler Sardunya y l n en iyi catering ödülünü ald 20 TEB de yeni bir hizmet flekli 20 GÜNDEM G da Mühendisleri Odas : Beslenmeyi do ru kaynaklardan ö renin Tar mda kullan lan kimyasallar su kalitesini olumsuz etkiliyor Et ve et ürünlerinde g da güvenli i ihmal edilmemeli Pirinç ve bakliyat tüketimimiz azal yor 23 fi DÜNYASI fl yaflam nda sosyal iliflkiler 24 D YET SYEN N Z D YOR K... Okul ça nda beslenme 25 fieflerden TAR FLER Executive Chief Dursun Baflaran Kabakl alaca köfte Yeflil mercimekli kuskus çorbas K ymal makarnal börek 26 KEY F Büyükada da farkl bir meyhane: Prinkipo 27 S Z N Ç N... Okuduk: Bir Ot Masal Yedik: Yanyal Fehmi Lokantas zledik: Thank You For Smoking (Sigara çti iniz çin Teflekkürler) 28 ARAMIZA KATILANLAR Temmuz, A ustos ve Eylül aylar aras nda aram za kat lanlar SOSYAL SORUMLULUK Gelecekleri bu kooperatifte yeflerecek Zihinsel engelli 20 çocu un annesi bir kooperatif kuruyor; amaç çocuklar n okuldan sonra eve kapanmas n engellemek! Hatta ebeveynleri olmad nda da yaflam standartlar n aynen devam ettirebilmelerini, güvende olmalar n sa lamak. 3

4 mutfaklarda teknoloji Toplu beslenme k u r u l u fl l a r n d a g da güvenli ini s a l a m a d a t e k n o l o j i n i n ö n e m i Filis Gergerli Günümüzde nüfus art fl, çal flanlar n say s ndaki art fl toplu beslenme hizmetlerinin önemini artt rmaktad r. Her gün binlerce kifliye yemek hizmeti veren yemek firmalar nda üretilen servis edilen yemeklerin g da güvenli i gereklerinin harfiyen uygulanarak üretilmesi ise çok önemlidir. 4 T oplu beslenme yap lan yerlerde yiyecek temininden tüketimine kadar geçen tüm hizmet aflamalar, insan sa l n n korunmas aç s ndan büyük önem tafl r. G da güvenli ini sa lamak yani ürünlerin hijyen kalitesini oluflturmak ve bunun tüm süreçlerde eksiksiz sa lanmas nda önemli birkaç unsur bulunur. Toplu beslenmede g da güvenli ini sa laman n temel koflullar flöyle s ralan r: Çok iyi kurulup- uygulanan bir g da güvenli i yönetim sistemi, Üst yönetimden bafllayarak tüm çal flanlar n bu ifle inanc ve sahip ç kmas, Her kademe çal flan n n e itimi ve sürekli iyileflmeyi destekleyecek bir e itim- denetim sisteminin olmas, Ve tabii ki teknolojik donan mla sistemin destekleniyor olmas. Art k tüm dünyada toplu beslenme üretiminin g da güvenli i risklerinin tek bir yöntemle ortadan kald r lamayaca, yukar da belirtilen koflullar n hepsinin bir arada ve entegre çal flt r lmas ile sa lanabildi i biliniyor. Sardunya olarak, g da güvenli i gereklerini yerine getirmede teknik altyap y güçlendirmenin gereklili ini göz önüne alarak büyüme hedeflerimiz do rultusunda bu yönde çal flmalar bafllatm fl durumday z. Toplu beslenmede en önemli kaynak insan kayna d r. Yani insan eliyle yap l r tüm güzellikler, lezzetler... Ve ne kadar insana dayal bir sistem kurarsan z riskleriniz o oranda artar. Dolay s yla teknik donan m art rd n z oranda, personelinizin hata yapmas n önlemifl olursunuz. ISO G da Güvenli i Yönetim Sistemi nde en temel unsurlar ndan birisi Operasyonel ön gereksinim (O- ÖGP veya GMP) koflullar n n sa lanmas d r. GMP alt nda da birden fazla bafll k vard r. Bunlardan birisi de altyap sal ve teknolojik donan m n z n g da güvenli i gereklerini cevapl yor olmas d r. Literatür bilgileri incelendi inde g da güvenli i sa lamada 4 temel bafll ktan bahsedilir: Piflirme ifllemleri ve piflirme sonras muhafaza, So utma ifllemleri ve sonras muhafaza, Personel hijyeni, Ekipman hijyeni. Biz de teknik anlamdaki çal flmalar m za, bu bafll klar baz alarak piflirme ve so utma ifllemlerinin h zl ve güvenilir yöntemlerle yap lmas n sa layacak çal flmalarla bafllad k. Piflirme ifllemleri Piflirme ifllemi yemeklerde birçok kalite parametresinin sa lanmas yla direkt iliflkilidir. Yeme in duyusal kalitesi (lezzet), yeme in besin de erlerinin korunmas ve g da güvenli inin sa lanmas nda en

5 mutfaklarda teknoloji temel ifllem basama d r. Piflirme ifllemini yemek sektörü için Kritik Kontrol Noktalar ndan biri olarak görürüz. G dalar n uygun piflirme s cakl k ve süresi sayesinde, g da zehirlenmesine yol açan mikroplar etkisiz hale getirilir. Uygun s cakl k ve sürelerde piflirilmeyen g dalarda ise aksine mikrop oran artabilir ve çok tehlikeli bir ürün ortaya ç kabilir. Patojen (hastal k yap c ) mikroorganizmalar n ortamdan uzaklaflt r lmas için özellikle et, tavuk gibi riskli g dalar n piflirme sonras nda iç s cakl klar n n 75 C üzerinde olmas sa lanmal d r. Bu ifllem her piflirilen üründe de kontrol alt nda olmal d r. Öte yandan kulland n z piflirme yöntemi ile uygulanan s l ifllem süresini k saltmak ve çok s kullanmadan piflirmekte ürünlerin besin de erlerini koruma aç s ndan önemlidir. Yeme inizin bu kadar kalitesini etkileyen bir aflamada, tabiî ki standardizasyonu sa layacak tedbirler al nmas kaç n lmazd r. Sardunya olarak geleneksel piflirme yöntemleri ile sa lanan lezzeti, g da güvenli inden % 100 emin olaca m z yöntemlere tafl maya bafllad k. Merkez mutfa m zda bu yöndeki teknolojik geliflimlerimiz neler oldu una göz atarsak; Buharl kazanlarda piflirme Tüm çorba, pilav, makarna gibi tencere yemekleri olarak tan mlanan yemeklerin tamam na yak n ortalama 5000 porsiyonluk bas nçl buharl kazanlar nda piflirilmektedir. Günlük kifliye üretim yapt m z bu tesisimizde bir kazanda ortalama 5000 kiflilik yeme in buharla piflirme yöntemiyle piflirilmesi üretim süreçlerimiz ve g da güvenli inin sa lanmas nda önemli avantajlar sa lamaktad r. Bu sayede ortalama 40 tencerede yap lan ifllemler 4 buharl piflirme kazan nda gerçekleflmektedir. Sa lad avantajlar bafll klar halinde de erlendirdi imizde: Piflirme süreleri ve piflme sonras nda tüketim süreleri: Buharla piflirme yöntemi s yal t m n n sa lanabilmesi sonucunda geleneksel tencerede piflirme yöntemlerine göre daha k sa sürede gerçekleflebilmektedir. Bu durumda üretim planlamalar nda yemeklerin piflirilme sürelerini sevk yat saatlerine yak n yap lmas n sa layabilmektedir. Piflirme sonras yeme in muhafaza süresi, g da güvenli i ve yeme in duyusal kalitesi aç s ndan çok önemlidir. Özellikle büyük parti üretimlerde buradaki sürenin k salt lmas temel g da güvenli i kural d r. Ayn flekilde daha k sa süreli s ya maruz kalan yemeklerin besin ö elerindeki azalma geleneksel yöntemlere göre daha da azalmaktad r. Kontrollerin etkin yap lmas : Büyük üretimlerde ayr tencerelerde piflirme ve piflirme sonras kontrollerinde yaflanacak aksakl klar bertaraf edilmifl olmaktad r. Ortalama 40 noktada yapaca n z ifllemi, sadece 4 noktada yap lmas kontrollerin etkinli ini oldukça art rmaktad r. Konveksiyonel f r nlarda piflirme Tencere yemeklerimizi buharl kazanlarda piflirme ile sa lad m z avantajlar, f r n yemekleri içinse konveksiyonel (rasyonel f r nlarda) piflirme ifllemine geçerek sa lad k. Piflirme kalitesi, lezzet ve g da güvenli i gereklerini sa layacak flekilde yap lan Ar- Ge çal flmalar ile her bir ürün ve yemek için programlar belirlenmifltir. Bu standart programlarda yap lan piflirme sayesinde, sürekli ayn standartta yemek üretimi sa land gibi, önemli tüm kritik de erlerde otomatik bir izleme sa lanm fl olmaktad r. Chiller so utma Yine toplu beslenme aç s ndan g da güvenli ini sa lamak özellikle mikrobiyal risklerin önlenmesi için ciddi tedbirler al nmas gereken bir di er kritik kontrol nokta, piflirilmifl ara ürün veya son ürünlerin so utulmas d r. Mikroorganizmalar her dakikada bir katlanarak ço al rlar. Bu nedenle yiyeceklerin piflirildikten sonra ya 65 C üzerinde veya 10 C alt nda muhafaza edilmesi çok temel g da muhafaza kural d r. So utma ifllemlerinde mikroorganizmalar n üremeleri için ihtiyaç duyduklar s cakl k ve süre iliflkisi baz al narak kritik limitler oluflturulmal d r. So utma ifllemlerinde en önemli esas, bu s cakl k aral nda mümkün olan en k sa sürede geçifl sa lanmas d r. Literatürler de 4 saat içinde 10 C alt na düflürülmesini öngörülmektedir. Özellikle üretim say s n n yüksek oldu u durumlarda so utma ifllemi, bu belirlenen sürelerde gerçekleflemeyebilmektedir. Zeytinya l, tatl ve birçok ana yemek ürün grubunda kullan lan tavuk vb. ürünler so utma/ön so utma ifllemine tabi tutulmaktad r. Had mköy tesislerimizde günlük ortalama üretim say m z göz önüne al narak Chiller So utma Sistemi kurulmufltur. Chiller so utma sistemi sayesinde piflirme kaplar ndan al nan yemekler 90 C lerde so utma ifllemine tabi tutuluyor. Chiller dolaplar nda gerçeklefltirilen so utma ifllemlerinde ürün s cakl 1.5 saat içinde 4 C alt na iniyor. Böylece mikroorganizmalar n üreme aral olan tehlikeli s cakl kta ürünlerimiz literatürün öngördü ü sürelerin de alt nda bir h zla so umufl oluyor. Bu yaz m zda iki temel konuyu piflirme ve so utmaya yönelik teknik tedbirlerle sa lad m z g da güvenli ini paylaflm fl olduk. Di er konulara yönelik bilgi paylafl mlar m z bir sonraki yaz m zda yapaca z. 5

6 sardunya dan Sardunya uyar yor: G da kaynakl hastal klara dikkat! Sardunya olarak bu say m zda g da kaynakl hastal k vakalar n n dünya çap nda ve ülkemizde yaratt sonuçlara dikkat çekece iz. statistikler incelendi inde, g da güvenli i ile ilgili kurallar n ihlalinden kaynaklanabilecek ciddi sa l k problemlerinin yayg nl dikkat çekici hale geliyor. D ünya Sa l k Örgütü nün yapt aç klamalara göre, g da kaynakl hastal klar, hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkelerde giderek artan bir sa l k problemi haline geldi y l nda tüm dünyada rapor edilen sa l k verileri toplam 1,8 milyon insan n ishal gibi ba rsak rahats zl klar ndan dolay hayat n kaybetti ini gösteriyor. Bu tür vakalar n çok büyük bir k sm zararl su veya g da tüketimi sebebiyle gerçeklefliyor. Bu da hijyenin önemini ortaya koyuyor. Söz konusu g da kaynakl rahats zl klar ciddi sa l k sorunlar yan s ra, kamu sa l aç s ndan da risk tafl yor. Ayn zamanda, çal flanlar n ifl devaml l n etkiledi i için, hem ülke genelinde önemli bir iflgücü kayb na, hem de kurumsal bazda verimlili in düflmesine sebebiyet veriyor. Bu nedenle kurumlar n personel yemekleri konusunda maksimum seviyede hassas davranmalar kritik bir öneme sahip. Her y l bildirilen g da kaynakl hastal klar n say s, nüfusun %30 u boyutlar na ulaflmaya bafllad. Yaln z ABD de bildirilen toplam g da kaynakl vaka adedi 7,6 milyon, bunun 325 bini hastanede tedavi alt na al n rken, 5 bin adedi ölümle sonuçlanm fl. Bu verilere bak ld nda 6 ABD de de saniyede 2 kiflinin g da zehirlenmesine u rad sonucuna ulafl yoruz. Sa l k Bakanl n n Türkiye Sa l k statistik verilerine bak ld nda ülkemizde her y l ortalama 9 bin kiflinin g da zehirlenmelerine maruz kald görülüyor. Ancak kayda geçmeyen vakalar da göz önünde bulundurulacak olursa, say n n birkaç kat daha fazla olaca n tahmin etmek güç de il. G da zehirlenmeleri sa l k aç s ndan insanlar etkilerken bir yandan da ciddi ekonomik yükü beraberinde getiriyor y l verilerine göre ABD de bu sorunun y ll k 35 milyar dolar civarlar nda sa l k gideri ve iflgücü verimsizli ine neden oldu u tahmin ediliyor. Nas l önlenir? Al flverifllerimizde ve restoran seçimlerimizde: Aç kta, sokakta veya pazarda sat lan ürünler hiç bir flekilde al nmamal! Sat n al nan g da ürünlerinin son kullanma tarihine dikkat edilmeli. Seçiminizi yaparken, güvenilir, bilinen markalar veya yerleri tercih etmeye çal fl n. Bu tür firmalar uluslararas standartlar daha özenli uygulad klar için daha güvenilirdir. Ambalajl g da ürünlerin tamam n n, Tar m ve Köy iflleri Bakanl ndan üretim izni alm fl olmas gerekiyor. Bu Türk G da Kodeksi ne uygun olarak, Tar m ve Köy iflleri Bakanl n n... tarih ve say l izniyle üretilmifltir ibaresinden anlafl l r. Gitti imiz restoranlar n duvarlar nda da bu izni görmeniz gerekir. Gitti iniz restoran n temizli i ve düzeni de satt klar ürünler ve g da güvenli ine verdikleri önem konusunda, size fikir verecektir. Fiyat/kalite dengesi de seçiminizde bir k stas olmal. Fiyat çok düflük olan g dalara dikkatli yaklaflmakta yarar var. Al flverifl s ras nda dikkat edilecek bir nokta da so ukta muhafaza edilmesi gereken et, bal k ve donmufl g da gibi ürünlerin, marketten ç kmadan hemen önce buzdolab ndan al nmas. Böylece s cakl n n artmas n ve so uk zincirin k r lmas n önlersiniz. Evlerimizde: Et, süt gibi riskli ürünler ortam s cakl nda uzun süre bekletilmemeli. Dolab m z n s cakl sürekli kontrol alt nda tutulmal. Bunu, dolap içerisine koyaca m z basit bir termometre ile kontrol edebiliriz. G da ürünlerini piflirdi imizde tamamen piflmifl oldu undan emin olmal y z. Piflirdikten sonra yeme imizi so utacaksak, h zl bir flekilde ortamda so utup hemen dolaba almal y z. Çok yüksek s cakl kta ürünün üstünü tam olarak kapatmamam z gerekti ini de hat rlatm fl olal m (ekflime olabilir). So uttuktan sonra tekrar s t rken yeme in mutlaka piflme s cakl na kadar geldi inden emin olunmal. flyerlerimizde: flletmelerimizde risk yaratacak noktalar mutlaka idari yetkililerin kontrolünde olmal d r. Risk yaratan noktalardan birisi yemekhanelerde üretilen tüketilen yemeklerin hijyen kalitesidir. Siz de erli müflterilerimiz için en önemli de erlerimizden birisi de g dalar m z n güvenilirli inden emin olmam zd r. Bültenlerimizde s k s k paylaflmaya çal flt m z gibi bu konuda son derece etkin bir sistem kurmufl, bu sistemi baflar yla tüm mutfaklar m zda uyguluyor ve denetliyoruz. Di er riskli noktalar nelerdir? Yemekhaneler, sular, sular n depoland alanlar, sebiller, kantin büfeler, çay oca vb. alanlar mikrobiyal ve kimyasal riskler aç s ndan güda güvenli i gereklerine uygun mu? Siz de erli tüketicilerimizin bu alanlarda periyodik, etkin ve amac na yönelik kontroller yapman z, riskleri önemli ölçüde bertaraf edilmesini sa layacak ve sürekli geliflimi destekleyecektir.

7 sardunya dan Sardunya 19. Performans Toplant s yap ld ardunya çal flanlar yine tak m S çal flmas ve e lenmenin en güzel örneklerinden biri olan 19. Performans Toplant s n yapt lar. Aylar süren haz rl klar, güzel bir organizasyon ve geleneksel Performans Toplant s. Ama bu sefer daha farkl yd. Y llard r Sardunya Haz r Yemek ve G da Mutfak yöneticileri ve aflç lar yla birlikte gerçeklefltirilen toplant lar bu y l birer hafta arayla ayr ayr yap ld. 11 Temmuz Cumartesi günü yap lan ilk toplant ya Sardunya G da Mutfak ta çal flan tüm personel davet edildi. Zorunlu olarak iflini devam ettirmek durumunda olmayan bulafl kç s ndan aflç s na, hizmetlisinden müdürüne tüm çal flanlar bu toplant ya kat ld. lk defa bu flekilde bir organizasyon oldu u için motivasyon çok yüksekti. Sardunya daki kalite sistemine katk lar n n neler olaca n dile getirdiler. Daha sonra Hijyen-Kalite birincileri, AR-GE çal flmalar nda öne ç kanlar, Yönetici Becerileri Gelifltirme E itimini baflar yla bitirenler ödüllendirildi. Sardunya da 10, 15, 20 y ll n dolduranlara sertifikalar, plaketleri verildi. Aflç bafl olan aflç lar onurland r ld. Sonra da kendi yapt klar güzel yemekler, tatl larla kendilerine ziyafet çektiler. Ö leden sonra çeflitli oyunlar, yar flmalar, flark lar, türküler ve oyunlarla da günün tad n ç kart p y l n yorgunlu unu att lar. Toplant da, önce merkez ofis yöneticileri tak m arkadafllar yla sahneye ç k p yeni dönem hedefleri ve 7

8 e i t i m S ar d u n y a d a e itimlere yaz n da ara verilmedi Sardunya çal flanlar ; Milli E itim Bakanl n n okullar tatil olur, bizim ki olmaz diyerek Sardunya da e itimlerin durmadan devam etti ini vurguluyor. Sardunya da kiflisel geliflim, Mutfak Personeli Beceri Gelifltirme E itimleri ve fl Güvenli i Bilinç Gelifltirme E itimleri yan nda yang n, ilkyard m gibi temel e itimler de yaz boyunca devam etti. 8 S ardunya da e itimler yaz n da devam ediyor. Y ll k planlamaya göre e itimler üç ana bafll k alt nda toplanm fl; 1- Unvanlara Göre E itimler Unvan grubundaki çal flanlar için tan mlanm fl ve tüm y la yay larak planlanm fl teknik ve beceri gelifltirme e itimleri. Bu e itimleri, konusunun uzman iç ve d fl kaynakl e itimciler veriyor. flte bu e itimlerden baz lar ; Ülkemiz Ekonomisindeki Son Geliflmeler Duygusal Zeka, Motivasyon ve Empati Temel Yönetim Teknikleri Ekip Çal flmas nda Baflar G da Güvenli i Yönetim Sistemimiz Bu e itimlerin temel amac ; Sardunya yönetici ve çal flanlar n n, ça dafl ifl yaflam n n gerektirdi i bilgi ve bilince sahip olmas na katk da bulunmakt r. Bu amaç, müflterilere kaliteli ürün ve hizmet olarak yans yacakt r. 2- Mutfak Personeli Beceri Gelifltirme E itimleri Belli bir plan do rultusunda tüm projelerde ayn anda yap lan ve y llard r sürdürülen e itimler. Bu e itimler üretim ve teknik olmak üzere iki ayr kulvarda sürdürülüyor. Son aylarda yap lan e itimlerden birkaç tanesi flöyle; Salatalar Sandöviçler Soslar Kiflisel Hijyen ve K l Riskleri El Y kama Ay klama (Taze sebze) 3- fl Güvenli i Bilinç Gelifltirme E itimleri Sardunya da müflteri ve çal flanlar n güvenli i ile sa l her fleyin önünde yer al yor. Bunun için de zaman zaman tekrarlanan flu e itimler veriliyor. Çevre Yönetim Sistemleri Yang n ve Yang n Tatbikatlar lk Yard m flçi Sa l ve Güvenli i Çevre Yönetim Sistemleri e itimlerinde gerek sosyal bilinç, gerekse yasalar n gerektirdi i uygulamalar do rultusunda çal flmalar yap l yor ve önlemler al n yor. Mesela at k ya lar hiçbir zaman dökülmüyor, özel kaplarda saklan yor, at k ka tlar ve plastikler belli yerlerde toplan yor ve ilgili kifli / kurulufllara veriliyor. Yang n ve Yang n Tatbikatlar na yönelik e itimler için tüm projelerde Yang n Temsilcileri Yang n Tatbikat Sorumlular seçildi. Bu kiflilere, uygulamal yang na ilk müdahale, güvenli tahliye e itimleri veriliyor.

9 e i t i m kyard m konusunda da, yine projelerden seçilen lk Yard mc lara ile MAT lk Yard m E itim fiirketi nin doktor e itimcisi taraf ndan e itimler verildi. Bu e itimleri baflar yla tamamlayanlara, l Sa l k Müdürlü ü taraf ndan sertifika ve lk Yard mc Kartlar verildi. Sardunya, M SYONUMUZ müflteri memnuniyeti, personel e itimi ve G da Güvenli i çal flmalar ile yemek sektörünün kalite ç tas n sürekli yukar çeken firma olmakt r, DE ERLER M Z çal flanlar m z sürekli e iterek yetkinliklerini artt rmakt r demifl. Sürekli e itimlerle de bu konular ne kadar önemsediklerini gösteriyorlar. flçi Sa l ve Güvenli i konusunda da mutfaklar m zda e itimler verilmeye devam ediliyor, Hijyen- Kalite Yönetimi taraf ndan ayda bir düzenlenen SG Kurulu Toplant lar nda al nan kararlar do rultusunda bilgilendirme ve yönlendirmeler yap l yor. Güvenli ve sa l kl yaflam önemseyen Sardunya; sadece hijyenik ve lezzetli yemek üretimi ile de il, yapt e itimleriyle de bunu ortaya koyuyor. S a r d u n y a A n k a r a Bölgesi unlu mamul firmalar na e itim verdi endi personeli kadar K tedarikçilerinin e itimine de önem veren Sardunya, daha önce stanbul da gerçeklefltirdi i unlu mamul e itimini bu kez Ankara ya tafl d. Hep birlikte geliflim ve en yüksek müflteri memnuniyeti ilkesi ile hareket eden Sardunya tedarikçi günleri kapsam nda daha önceki y llarda stanbul da unlu mamul firmalar na e itim vermiflti. Bu senede ise e itimlerin merkezi Ankara oldu. A ustos ay içerisinde, Ankaral unlu mamul tedarikçileri Sardunya n n tedarikçi e itimine kat ld. uygulamalar için unlu mamul tedarikçilerini teflvik etti. Bu tür e itim ve toplant lar Sardunya bünyesinde her y l düzenli olarak yap l yor. Sardunya, tedarikçilerini müflterilerine özel seçmek için, detayl bir performans de erlendirme sistemi ile belirliyor ve izliyor. Ayn zamanda bu sistem tedarikçilerin de erlendirilmesi, onlar n performanslar n n iyilefltirilmesi amac yla da kullan l yor. Sardunya tedarikçilerine olmas gereken kriterleri bildirmeye, onlarla iletiflim içerisinde olmaya çok özen gösteriyor. Belirli periyodlarda yap lan bu denetimlerde verilen iflbafl e itimleri ile birlikte, tüm tedarikçilerin iyilefltirilmesi hedefleniyor. Gerekti inde tedarikçilerle çeflitli konularda ortaklafla çal flmalar da yap l yor. Sardunya tedarikçilerinin e itimine katk da bulunarak, müflterilerine sundu u mal ve hizmet kalitesini de her geçen gün artt rm fl oluyor. Tedarikçilerinden hangi hijyen ve kalite standartlar nda ürün beklediklerini tekrar hat rlatan Sardunya, daha iyi üretim 9

10 hijyen-kalite yönetim Mutfaklar m z ba ms z denetim kadromuzun sürekli denetimi alt nda Hijyen Kalite Yönetim departman m zda görevli g da mühendislerimiz periyodik olarak iflletmelerimizi G da Güvenli i Kalite Yönetim Sistemi Çevre Yönetim sistemleri fl Güvenli i ve flçi Sa l konular nda entegre olarak denetlemektedirler. Denetim sonuçlar m z Hijyen (G da Güvenli i) ve Sistem (ÇYS- SG ve Kalite) olarak iki farkl flekilde yay nlanmaktad r. flletmelerimizin S STEM (ÇYS SG ve Kalite) Uygulamalar na Yönelik Denetimlerdeki Baflar Ortalamalar m z (Ocak A ustos 2009) Mutfaklar m z n performans de erlendirmesinde ise her iki konudaki baflar s göz önüne al nmaktad r. 6 ayl k dönemlerde bu denetim sonuçlar baz al narak iflletmelerimize ödüller verilmektedir. flletmelerimizin Hijyen (G da Güvenli i) Uygulamalar na Yönelik Denetimlerdeki Baflar Ortalamalar m z (Ocak - A ustos 2009) Kalite yolculu umuzda iyilefltirme ölçütü olarak kulland m z denetim sonuçlar m zda ana hedefimiz "istikrarl bir baflar " grafi i yakalamakt r. H JYEN/HACCP- SG-ÇYS-KYS denetim say lar m z (Ocak- A ustos 2009) G da Güvenli i ve Di er Yönetim Sistemlerimize Yönelik E itimlerimiz Hijyen- Kalite Yönetim departman m zda görevli G da Mühendislerimiz projelerimizde çal flanlar m za yönelik e itimler vermeye devam etmektedir. Bu e itimler Hijyen- SG - Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri içeriklidir. E itim gönüllüsü Sardunya'n n e itmenleri her daim ifl bafl nda! 10

11 ISS Sardunya, Toçev in yan nda sosyal sorumluluk Okumak isteyen ama ailesinin maddi yetersizli i nedeniyle okuyamayan çocuklara destek olmak için kurulan Tüvana Okuma stekli Çocuk E itim Vakf (Toçev) n n, Geleneksel Piknik Organizasyonu ve Geleneksel ftar Yeme i Organizasyonlar nda ISS Sardunya catering sponsorlu unu üstlendi. OÇEV (Tüvana Okuma stekli T Çocuk E itim Vakf ) okumak isteyen ve ailesinin maddi yetersizli i nedeniyle okuyamayan ve çal flmak zorunda kalan çocuklara tüm tahsil hayatlar boyunca maddi manevi destek olmak, toplumsal hayat m za uyumlu ve üretken bireyler olarak kat lmalar na destek olmak için kuruldu. ailesi de maddi ve manevi olarak her zaman Toçev in yan nda yer al yor. Toçev çocuklar ve ailelerinin kat ld 14 Haziran daki Geleneksel Piknik Organizasyonu nda ve 6 Eylül de gerçekleflen Geleneksel ftar Yeme i Organizasyonlar nda ISS-Sardunya ailesi, catering sponsorlu unu üstlendi. Piknik her y l oldu u gibi yine Hazerfen Havaalan nda düzenlendi. Animasyon grubu ile ö renciler ve aileleri çok keyifli vakit geçirdi. Sabah erken yola ç k ld için piknik alan na ulafl ld nda ö renci ve ailelerine po aça ve meyve suyu ikram edildi. Ö le yeme inde ekmek aras köfte ve içecek da t ld. Swatch firmas n n baflar l ö rencilere verilmesi için yollad saatler, ö rencilere ufak bir törenle teslim edildi. Akflamüzeri ise Ülker taraf ndan yollanan bisküvi, flekerlemeler da t ld. Daha sonra yazl k da t m pofletleri verildi ve ard ndan Algida dan gelen dondurmalar çocuklar taraf ndan coflkuyla karfl land. Gelenekselleflen iftar yeme inde de yine ö renciler ve velileri, Toçev çal flanlar ve gönüllüleri haz r bulundu. Toçev iftar sonras nda, ISS Sardunya ya desteklerinden dolay bir teflekkür yaz s sundu. ftar daha birçok güzel çal flmaya imza atma temenniyle sonland. Toçev de çocuklar n okurken sa l k, giyim, eflya vs. ihtiyaçlar karfl lan rken, sosyal ve kültürel aktiviteler de ihmal edilmiyor. Sosyal faaliyetlerin yan nda tiyatro çal flmalar, piknikler, y lbafl balolar, iftarlar, özel dersler, yaz okullar, tüm vak f çocuklar n n kat ld e lenceli ve bilgilendirici yar flmalar ve bahar konserleri, çocuklar n hem büyük ilgisi ile karfl lan yor, hem de e itim gönüllüleri bu etkinliklerde bir araya gelme f rsat n yakal yor. Toçev in bu güzel çal flmalar n daha da geniflletebilmesi için desteklere ve gönüllülere ihtiyac var. ISS Sardunya 11

12 sosyal sorumluluk Gelecekleri bu kooperatifte yeflerecek Zihinsel engelli 20 çocu un annesi bir kooperatif kuruyor; amaç çocuklar n okuldan sonra eve kapanmas n engellemek! Hatta ebeveynleri olmad nda da yaflam standartlar n aynen devam ettirebilmelerini, güvende olmalar n sa lamak. Tomurcuk Kooperatifi nin Yönetim Kurulu Baflkan Dilek Gürdal ve Yönetim Kurulu üyesi Sernur Karagöz birçok zihinsel engelli çocu u tekrar topluma kazand ran Tomurcuk u anlatt lar. Alt ntepe Mh. Cihadiye Cad. Mehmetçik Sk. N:3 Küçükyal - Maltepe, stanbul Tel: / E-posta: Web: 12 Tomurcuk Kooperatifi fikri nas l do du? Neden dernek veya vak f de il de kooperatif? Sernur Karagöz: Biz zihinsel engeli olan 20 çocu un annesiyiz. Bafllang çta veliydik. Çocuklar m z ayn okula gidiyordu. Okul döneminde çocuklar m z okul bitince ne yapacaklar diye düflünüyor, sosyal yaflamdan kopup eve kapanacaklar endiflesini tafl yor, biz öldükten sonra çocuklar m za ne olacak diye kayg lan yorduk. Çocuklar m z n okulu bitince; ne yapmak istedi imizi biliyorduk ama ne flekilde yapaca m z bilmiyorduk. Vak f kurmak için maddi olanaklar m z yetersizdi, dernek olmak ise hareket kabiliyetimizi s n rl yordu. Yurt d fl nda bu tür çal flmalar n sosyal kooperatif çat s alt nda oldu unu ö renince kooperatif kurmaya karar verdik. Bu hem daha demokratik bir yap, hem de hareket kabiliyeti daha fazla. stedi iniz iflletmeyi açabiliyorsunuz. Bizim di er kooperatiflerden fark m z, ana sözleflmemizde yapt m z madde de iflikli i ile kooperatifin iflletmelerinden elde edilen kar, ortaklar aras nda bölüfltürülmüyor, oluflturulan bir fonda yine engelli bireylerin rehabilitasyonunda kullan lmak amac yla toplan yor. Ayr ca yine ayn madde de iflikli i nedeniyle kooperatifimiz ba fl kabul e d e b i l i y o r. Nas l bir yap lanma içine g i r d i n i z? Dilek Gürdal: lk baflta bir bina tuttuk. Amac m z çocuklar m z n sosyalleflebilmesi için bir ortam yaratmakt. Kira masraflar, iflletme giderleri var. Çocuklar n babalar bize oray kurarken finans sa lad ama bir de bu kurumun dönebilmesi için paraya ihtiyac m z vard. Ufak tefek fleyler satarak buray çevirmek mümkün de il. Bu yüzden ö retmenlerimiz bize Re h a b i l i t a s y o n Merkezi kurma fikrini verdiler. Devlet, e itim alan her engelli birey için belli bir miktar para yard m yap yor. Maalesef bu ifli bilenbilmeyen herkes rehabilitasyon merkezi açmaya bafllad. Halbuki biz anneyiz ve çocuklar m z için böyle bir fleye ihtiyac m z vard. Bu yüzden Rehabilitasyon Merkezi iflletmeye karar verdik. Merkezimizi kurarken, hemen hemen her fley duyarl arkadafl ve dostlar m z n yard mlar ile gerçekleflti. Bu deste i görmek çok sevindirici ve cesaret verici bir fleydi. Hala da çevremizin deste i devam ediyor. Peki okullar bitince çocuklar rehabilitasyon merkezine mi bafll yor? Sernur Karagöz: Hay r, okula giden çocuklar da geliyor. Fakat bizim esas amac m z, okulunu bitiren çocuklar n tam gün meflgul olaca atölyeleri gelifltirmek ve yaflatmak. Dilek Gürdal: Çocuklar servislerle

13 toplan yor, gün içinde akademik e itim al yorlar. Çeflitli atölyelere giriyorlar; ebru, perküsyon, mozaik atölyesi gibi. Bir de okula giden, etüt gibi gelen engellilerimiz var. Devletin ödene inden faydalanmak için her sene rapor almak zorundas n z. Bunun için önce sa l k raporu al yorsunuz, bu raporla Rehberlik ve Araflt rma Merkezleri ne baflvurup e itim alabilir raporunu verdiklerinde biz ve bizim gibi merkezlerde e itime bafllanabiliyor. Verdi iniz e itimlerde, hobi faaliyetlerinize neyi gözetiyorsunuz? Dilek Gürdal: Biz henüz iki y ld r faaliyet gösteriyoruz. Bizim çocuklar m z yafl aras. Bize 3-4 yafl nda çocuklar için gelenler oldu. Biz elbette ki bu çocuklar da almak isteriz ama yafl ortalamas olan bir yerde 4 yafl ndaki bir çocuk uyum gösteremez, zorluk çeker. Yeni bir s n f aç lmas gerekir ki henüz o kadar büyümedik, umuyoruz ileride bu tarz gelen talepleri reddetmeyece imiz yeni s n flar açar z. Yani burada uyuma ve çocuklara faydal olmaya çok dikkat ediyoruz. Tomurcuk Kooperatifi ne devam eden engellilerin, üretime kat lmalar ve yafll l klar nda hayatlar n n garantiye al nmas ile ilgili nas l bir çal flma yürütüyorsunuz? Sernur Karagöz: Bu konuyla ilgili araflt rma yapmak için sveç e gittik. sveç e gidiflimiz sveç D fliflleri Bakanl n n bir fonu sayesinde oldu. Oraya giderken çocuklar m z n güvenli ortamlarda olmas ve biz olmad m zda da gördükleri hayat tarz n kaybetmemelerini istiyorduk. K a r d e fl l e ri ne bu sorumlulu u yüklemek de do ru de il. Akl m zda Yaflam Köyü fikri vard. sveç e gitti imizde kald m z otel, belediyeye ait, çal flanlar n n zihinsel engelli oldu u bir oteldi. Hayat m zda ilk defa böyle bir örnekle karfl laflt k. Orada çal flanlar bize yaflam köyü fikrini, onlar yine toplumdan izole etti i için istemediklerini söylediler. O r a d a zihinsel engelliler aras nda evlenenler, çocuk sahibi olanlar, istedi i yerde oturanlar, araba kullananlar var. Türkiye ye döndü ümüzde yaflam köyü fikrinden vazgeçip, otel projesini gerçeklefltirelim dedik. Bunun için belli çal flmalar yap yoruz ama büyük olas l kla vak f kurulduktan sonra bunu hayata geçirebilece iz. Çocuklar gün içerisinde atölyelerde neler yap yor? Dilek Gürdal: Atölyede gönüllü ö retmenlerimiz var. Seramik, ahflap, resim, perküsyon atölyelerimiz var. Mesela Yaflar Morp nar n önderli indeki perküsyon atölyemiz Tomurcuk u bir yerlere tafl yan bir atölye oldu. Bu sene mutfak atölyemiz kurulacak. Bunun d fl nda drama atölyemiz var. Bu çal flmalar, sonunda sertifika verilen e itimler de il ama çocuklar mutlaka bir fley kazan yor. Mesela konuflamayan çocuklar m z drama derslerinde kendilerini hareketlerle ifade ediyor. ki dakika bile ayn yerde durmayan çocuklar m z 3 saat hiç kalkmadan ritim çal yor. Ö retmenlerimizin belirledi i bir müfredat çerçevesinde çal flmalar m z sürdürüyoruz. Sardunya ile nas l bir çal flma yap yorsunuz? Sernur Karagöz: Sardunya ile ilk kuruldu umuzda görüflmüfltük, o zaman size yemek gönderelim demifllerdi, fakat bizde her gün ayn say da kifli yemek yemiyor. Bir gün 20 bir gün 40 kifli olabiliyoruz. Bu yüzden Sardunya bize bir aflç tahsis etti, sigortas, maafl, her fleyi Sardunya taraf ndan karfl lan yor. Yemekler binam zda yap l yor. lk aç l fl m zda kokteylimizi de Sardunya üstlenmiflti. Tomurcuk a verdikleri destek, ilk günkü gibi devam ediyor. Çocuklar neleri seviyor? Dilek Gürdal: Bütün çocuklar tabii ki köfte-patates-makarna seviyor ama özellikle down sendromlu çocuklar m z kilo almaya meyilli oldu u için menülerine dikkat ediyoruz. Spor yap yorlar m? Dilek Gürdal: Bizim bir yüzme grubumuz var, orada Türkiye, Avrupa flampiyonu çocuklar m z var, onlar haftan n iki günü yüzmeye gidiyorlar. Bir y l bir spor salonu ile anlaflal m istemifltik. Hem fiyatlar çok yüksek, hem de net ifade etmeseler de müflterilerimiz görürse olumsuz etkilenirler mi endiflesi tafl yorlar. Darülaceze bize bu konuda yard mc olaca n söylemiflti. Fakat salonu açmakla bitmiyor, antrenör laz m, gidip gelmek için servis laz m. Bizim servisimiz sabah çocuklar toplas n, akflam eve b raks n fleklinde de il, her saatte birini götürüp getirdi i oluyor. Sizi duyup gelen çok a i l e var m? Sernur Karagöz: fiu an kay tl çocu umuz var. Biz reklam yapm yoruz, çevreden duyup gelenler oluyor. Ya da yönetim kurulundan 1-2 annenin gün içinde kurumda oldu unu ö renip, bunun çok önemli bir özellik oldu unu vurgulayan veliler geliyor. Bu flekilde daha sa l kl büyüdü ümüze inan yoruz. 13

14 müflteri röportaj ING Bank Sosyal Hizmetler Grup Müdürü Emre Somer; Yemekhanemiz seçkin bir restoran gibi Emine Aydemir ve Emre Somer. Mürsel Sezen Oyak Bank sat n alarak Türkiye pazar na giren ING Bank n, genel müdürlük binas na girdi inizde kurumsall n, güler yüzünü, profesyonel yaklafl m n hemen hissedebiliyorsunuz. ING Bank Sosyal Hizmetler Grup Müdürü Emre Somer ve dari fller Yönetmeni Emine Aydemir, Sardunya ile 8 y ll k ifl birliklerini Sardunya Bülten için de erlendirdi. Emre Bey, May s 2001 den beri bu bünyede çal fl yorsunuz. Oyak Bank n ING Bank olma sürecini bizimle paylafl r m s n z? Bankam z önceleri kendi aram zda Küçük Oyak Bank ad yla an l yordu, 13 flubeli küçük bir bankayd. O zamandan beri Sardunya ile çal fl yoruz. Oyak Bank 500 personeli olan bir mevduat bankas yd y l nda, Sümerbank ile Oyak Bank Oyak Kurumu taraf ndan birlefltirildi. Ocak 2002 de 150 flubesi ve 2500 personeli olan bir banka olmufltuk. Bankam z Aral k 2007 de ING Grubu çat s alt na girdi. Bankac l k, yat r m, hayat sigortac l ve emeklilik hizmetleri sunan Hollanda kökenli küresel bir finansal hizmetler kurumu olan ING, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika dahil olmak üzere 40 ülkede 85 milyonun üzerinde bireysel, ticari ve kurumsal müflteriye hizmet veriyor. ING Bank Türkiye olarak, biz de halen 359 flubemiz ve çal flan m zla müflterilerimizin gücüne güç katmak için çal fl yoruz. Perakende Bankac l k, Kurumsal Bankac l k, Ticari Bankac l k, flletme Bankac l, Portföy Yönetimi, bireysel emeklilik olmak üzere tüm bankac l k hizmetlerini vermekteyiz. Oyak Bank tan ING Bank a geçifl sürecini nas l yaflad n z? Küresel finans piyasas n n en güçlü oyuncular ndan biri olan ING nin çat s alt na girmemiz yönündeki ilk büyük ad m 2007 y l n n Aral k ay nda at ld. Bu tarihten k sa bir süre sonra, 17 Ocak 2008 de bankam z ING Bank ad yla ilk kez stratejilerini ve gelecek döneme dair planlar n kamuoyu ile paylaflt. Bu süreç, yeni bir kimlik, yeni bir marka, global bir yap, yepyeni bir kurum kültürü ve de iflen organizasyon yap s olarak bakacak olursak hepimiz için yeni bir dönemin bafllang c oldu. Geçifl sürecini 6 ayda baflar yla tamamlayan dünyadaki tek bankay z diyebilirim. Farkl bir ifl kültürü ve modeline uyum konusunda herhangi bir s k nt m z olmad. Çünkü bize rehberlik eden, geçmiflten miras ald m z de erlerimiz ve müflteriyle olan iliflkiler, ifl yap fl tarz ile ilgili oluflturmufl oldu umuz kurallar m z vard. Bunlarla ING nin de erleri örtüfltü ve sanc s z bir geçifl oldu. Ve bu süreçte ING Bank olarak, ak ll ca davranan, kararl, duyarl, ulafl labilir, güven veren ve hizmette mükemmelli i hedefleyen yeni bir bankac l k anlay fl n temsil etme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Görev tan m n z içine neler giriyor? fiu anda 10 civar nda yabanc personelimiz var. Bunlar yöneticiler ya da yurt d fl ndan k sa süreli staj, projeler ya da k sa dönemli çal flma için gelenler. Onlar n ifllemlerini de Emine Aydemir ve Barbaros Bozkurt ile birlikte Sosyal Hizmetler Grubumuzda yap yoruz. Ben asl nda 7 seneyi aflk n bir süre K departman nda çal flt m. 1 Haziran 2008 den beri de Sosyal Hizmetler Grubu nday m. Bu bölümün görevi; sat n alma, güvenlik ve oto filosu, 14

15 ortaklar m z n çal flanlar n kendi çal flan m z gibi görürüz. Onlar n seçim kriterlerini benimseriz, biz de e itimlerine katk da bulunuruz. Ben ve arkadafllar m, y lda en az iki kez, Sardunya n n elemanlar ile toplant yap yoruz. Bu toplant ya Sardunya yöneticileri kat lm yor. Dostça bir ortamda, eflitlik ilkemizden uzaklaflmadan, karfl l kl düflüncelerimizi aktar yoruz. Soldan sa a; Emine Aydemir, Akif Çapa, Sema Ç nar ve Emre Somer. bina yönetimi, servisler, yemek, temizlik, haberleflme gibi idari ifller... Sardunya dan kaç kifli için yemek hizmeti al yorsunuz? ING Bank Genel Müdürlük için yemek al yoruz. Genel Müdürlü ümüz yaklafl k 1100 kifli, burada ortalama 900 kifliye her gün yemek sunuluyor. Ek binalar m z da sayarsak 1200 kifliye ulafl yoruz. Mönüleri birlikte mi organize ediyorsunuz? Evet. 2 çeflit çorba, 2 çeflit ana yemek, pilav-makarna, meyve, salata, tatl seçenekleri ile zeytinya büfemiz var. Yine yemekhanede sundu umuz, büyük makarna taba veya büyük salata taba seçene imiz var. Sandviç servisimiz de var. Bu konuda da Sardunya dan destek al yoruz. Dileyen arkadafllar m z sandviçlerini, salatalar n al p kendi masalar nda da yiyebiliyorlar. Bunun yan nda diyet mönü de ç k yor. Personeliniz yemek hizmetinden memnun mu? Anketler yap yoruz, bunun haricinde yemek molalar nda, kahve, sigara molalar nda da sürekli yemekle ilgili geri dönüfller al yoruz. Sardunya ile çal flt m z 8 sene boyunca hiçbir sorun yaflamad k. Zehirlenme, bayat, bozuk vs. gibi bir fley olmad. Belki bir kifliye dokunmufl olabilir, o da münferittir. Bir de standart menüler oldu u halde mesela biri cac k bir kaç gündür ç km yor derse biz hemen o talebi de yerine getiriyoruz. Yani personelimiz memnun. Yemekhanemizin giriflinde bir karfl lama bölümümüz var. Orada mesela bulafl khanede çal flan arkadafl m z n foto raf n çekip, alt na; Her gün bulafl klar n z ben y k yorum yaz yoruz. Onlarla personelimiz aras nda s cak, samimi bir iliflki kuruyoruz. Sardunya da bu konuda bize her türlü kolayl gösteriyor. Yeme in kalitesi kadar, yeme i sunan kiflinin güler yüzü de çok önemli. Gülümseyen ve afiyet olsun diyen bir arkadafl m z, asl nda yeme e gülümsemesiyle lezzet kat yor. Sardunya ile yürüttü ünüz sabah kahvalt s hizmetinden de bahseder misiniz? Bu hizmeti verirken düflüncemiz fluydu; Maslak ta kahvalt etmek için çeflitli alternatifler var. Biz öyle bir hizmet sunal m ki, d flar ya gidifller azals n dedik ve bunu da baflard k. Her sabah yaklafl k 600 kifli burada kahvalt ediyor. Börek, tost, omlet, aç k büfe, çay, kahve, meyve suyu, meyve çeflitleri, sokak simidi, po aça gibi tüm alternatifler var. Sardunya bize fiyat konusunda yard mc oluyor ve makul fiyatlara hizmet al yoruz. Sardunya çal flanlar na e itim veriyor. Siz bu süreci nas l de erlendiriyorsunuz? Biz birlikte çal flt m z ifl Emine Han m, siz ne ilave etmek istersiniz? Biz görevimiz gere i, iç müflterinin ihtiyaçlar n karfl l yoruz. Onlar n beklentilerini karfl layabilmemiz için de tedarikçilerimizle iliflkilerimizin iyi olmas gerekiyor. Bunlardan biri de Sardunya. Yaklafl k 8 senedir beraberiz. O kadar uzun zamand r birlikteyiz ki, onlar da bizden gibi hissediyoruz. Yemekhanemizin giriflinde bir karfl lama bölümümüz var. Orada mesela bulafl khanede çal flan arkadafl m z n foto raf n çekip, alt na; Her gün bulafl klar n z ben y k yorum yaz yoruz. Onlarla personelimiz aras nda s cak, samimi bir iliflki kuruyoruz. Sardunya da bu konuda bize her türlü kolayl gösteriyor. Yeme in kalitesi kadar, yeme i sunan kiflinin güler yüzü de çok önemli. Gülümseyen ve afiyet olsun diyen bir arkadafl m z, asl nda yeme e gülümsemesiyle lezzet kat yor. Emre Bey, siz son olarak ne söylemek istersiniz? Bizim eflitlik ilkemiz var, herkes görevini bu ilke çerçevesinde yap yor. Bazen lüks restoranlarda bile gerginlik olabilir. nan r m s n z, bizim yemekhanemizde ç t ç kmaz. Ne bir çal flma arkadafl m z Sardunya n n çal flan na sitem eder, ne de Sardunya n n çal flan gergin bir tav r tak n r. Bu yasaklardan gelmiyor, kültürümüzde yok! Samimi olarak söylüyorum, Sardunya n n çal flanlar burada mutlu. Biz zaten en ufak bir aksakl k olsa bile hemen bunu dile getiriyoruz ve son olarak söyleyebilece im fley, bu koflullarda iflbirli imizin devam edece idir. 15

16 tedarikçi tan t m Kupa G da ile çal flma konforunu siz de yaflay n! Kupa G da, 1996 y l ndan beri Türkiye nin seçkin markalar yla, 3500 den fazla ürünü ile, 1500 ü aflk n firman n her türlü g da ve temizlik ekipman ihtiyac n karfl l yor. upa G da, Kartal da 6000 Kmetrekarelik merkezinde, baflta stanbul, Ankara ve zmir gibi büyük flehirler olmak üzere yaklafl k 1500 ayr noktaya hizmet veriyor. Kupa Sat n Alma departman tüm tedarikçilerini ifl orta ve çözüm orta olarak görüyor. 150'nin üzerinde güçlü tedarikçi portföyü ile müflterilerinin ihtiyaçlar na cevap verecek 3500 den fazla ürünü depolar m zda haz r bulunduruyor. Ürünlerin kabul, depolama ve sevk yat ifllerini ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak gerçeklefltiriyor. Yani tüm ürünleri hem hijyenik, hem kaliteli, hem de ayn zamanda güvenli. Ürün gam n Türkiye nin en seçkin markalar olufltururken, uygun fiyat ve zaman nda teslimatla müflteri memnuniyetini artt r yor. Konusunda uzmanlaflm fl 16 kiflilik sat fl ve 9 kiflilik call center ekibi ile 6 gün 24 saat müflterilerine hizmet veriyor. Tecrübeli ekibi sayesinde her tür dilek, istek ve flikayet an nda çözümleniyor. Genifl lojistik a ve kalite güvencesi Güçlü ve güvenilir lojistik a yla, kuru g da, flarküteri, et ürünleri, dondurulmufl g da, sarf ve temizlik malzemeleri, yafl sebze ve meyve ürünlerini taze ve günlük olarak (-18 ve +4 derecede) müflterilerine ulaflt r l yor. G da sektöründeki tüm yenilikler takip edilerek, depoya mal kabulü yap l rken yine tüm ifllemler ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ne ba l olarak gerçeklefltiriliyor. Kas m 2004 tarihinde kurulan Kupa Kalite Güvence birimi, isteyen müflterilerin g da mühendisleri taraf ndan ziyaret edilebiliyor. Kas m 2005 tarihinde ald TSE ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ni de proseslerinin her aflamas nda aktif olarak uyguluyor. Kupa kimlere hizmet veriyor? Türkiye nin ilk 500 firmas içerisinde yer alan ve günde kifliye catering hizmeti veren Sardunya n n ve kifliye catering hizmeti veren ISS in ana tedarikçisi olan Kupa, Türkiye genelinde cafe, fast food, büfe, restaurant, lokanta, hotel, motel, okul kantini, kumanya flirketleri, yemekhane, catering, toptan ve ara toptan firmalar ndan oluflan 1500 firman n çözüm orta olmay baflard. Ev d fl tüketim sektöründe A dan Z ye tüm ürünlerde ve hizmette kalite, fiyat, güven ve süreklilik dörtgeninde müflterilerinin çözüm orta olan Kupa G da, tüketim sektöründe h zla büyüyor, müflteri memnuniyetinden ödün vermeden liderli i elinde tutuyor. Seçkin markalar Kupa n n çözüm orta Sayg n markalar n distribütörlü ünü de yapan Kupa, ifl ortaklar ndan ald bilgi ve deneyimi bünyesine katarak sürekli geliflmeyi ve iyileflmeyi hedefliyor. Barilla, Unilever Foodsolutions, Aymar, Lavazza, Düzey Tüketim (Sek-Tat-Maret), Done G da, Koska, Fersan, Eker, Muti ve Polonez bunlardan sadece bir kaç Kupa G da, müflterilerinin ihtiyaçlar n en k sa sürede karfl lamay ve müflterilerine en iyi hizmeti sunmay hedefliyor. Müflteri memnuniyetini ve beraber çal fl lan flirketlerin menfaatlerini ön planda tutarak hizmet veriyor. 16

17 sardunya dan TEB de yeni bir hizmet flekli Sardunya, catering hizmetlerini gelifltirerek, her geçen gün hizmet yelpazesini gen i fl l e t iy o r. TEB de yeni bir hizmet flekli ile faaliyet göstermeye bafllayan Sardunya, sabah kahvalt s, ö le yeme i, ikindi, akflam yeme i ve gece yeme inin yan nda fast food ve pastane ürünleriyle de çal flanlar n her türlü g da ihtiyac n karfl l yor. ardunya hizmet yelpazesini her S geçen gün gelifltiriyor y l Ocak ay nda TEB ile yap lan anlaflma do rultusunda yemek ve g da ile ilgili TEB çal flanlar n n her türlü ihtiyac n karfl layan Sardunya, bu hizmetleri ile her gün yaklafl k 1400 kifliye ulafl yor. T E B d e verilen hizmet sabah kahvalt s, ö le yeme i, ikindi, akflam yeme i ve gece yeme ini kaps yor. Sabah kahvalt s nda pastane ürünleri, flarküteri ürünleri ve tost çeflitleri s cak/so uk içecek çeflitleriyle birlikte 07:00 09:30 saatleri aras nda servis e d i l i y o r. 11:30 14:00 saatleri aras nda ise ö le yemek veriliyor. Ö le yeme i iki ayr yemekhanede veriliyor. Bir yemekhanemizde çoktan seçmeli yemekler sunulurken, d i e r i ise fast food tarz nda ürünleri k a p s y o r. Fast food bölümünde; Wok tavada et / tavuk kavurma Et / tavuk döner taba Izgara çeflitleri S cak panini çeflitleri Özel salata Piliç çevirme Pide, lahmacun, pizza çeflitleri talyan makarna çeflitleri Dürüm çeflitleri mevcut. Ö le yeme inin ard ndan 14:30 17:00 saatleri aras nda ikindi hizmeti bafll yor. Burada pastane ürünleri yan nda tost, taze ve kuru meyve çeflitleri, el yap m limonata gibi ürünler servis ediliyor. kindi saati bitiminde ise akflam mesai yeme i ve gece lunch box olarak da yemek hizmeti devam ediyor. 17

18 sardunya dan Sardunya A r - G e m u t f a n d a n Türk mutfa na yeni lezzetler Sardunya G da Mutfak bünyesinde en üst düzeyde müflteri memnuniyeti sa lama ve bunu sürdürülebilir k lma ilkesi çerçevesinde, Araflt rma ve Gelifltirme Departman nda sürekli yeni tarifler deneniyor un bafl ndan beri 19 yeni tarif müflterilerimizin be enisine sunuldu. raflt rma ve gelifltirme (k saca Ar- A Ge), bir flirketin veya kurumun çal flma alan do rultusunda bilim ve teknoloji, yeni ürünler, süreç ya da hizmet gelifltirme konular nda yapt çal flma ve faaliyetleri anlatmak için kullan lan yayg n bir terimdir. Ar-Ge ile hedeflenen, yenilikleri takip ederek, kurumun ihtiyaçlar do rultusunda her alanla ilgili sürekli iyileflme ve bunu sürdürülebilir hale getirme amaçl çal flmalar planlamak ve yürütmektir. Buradan yola ç karak Ar-Ge faaliyetleri, rasgele yürütülen çal flmalardan ziyade, vizyona dayal, bir dizi sistemli çal flman n bütünüdür. Bu kapsamda, her Ar-Ge çal flmas mutlaka flu üç aflamay içermelidir: ölçme, izleme ve de erlendirme. Bu aflamalar baflar l bir flekilde yürütebilmek için her bir aflama ayr bir proje olarak ele al nmal, gerekirse alt projelere bölünerek yetkili kiflilerce yönetilmeli ve sonuçta bütüncül bir bak fl aç s yla de erlendirme yap lmal d r. olman n yolunun titiz ve ayr nt l çal flmalardan geçti i inanc yla faaliyetlerini sürdürmektedir da 19 yeni tarif Ar-Ge Departman, Ar-Ge sorumlusu bölge müdürümüz Say n Abdullah Görmüfl koordinatörlü ünde, bir Ar- Ge sorumlumuz, yeni yemek önerileri sunan aflç bafl lar m z, usta aflç lar m z ve aflç lar m zdan oluflmaktad r. Yeni, farkl lezzetler gelifltirilmesi ve var olan ürünlerin iyilefltirilmesi için ayl k ortalama 5 yeni yemek önerisi Ar-Ge sorumlusu bölge müdürümüze iletilmekte ve uygun bulunan ürünler flte bu bak fl aç s yla, Sardunya G da Mutfak bünyesinde en üst düzeyde müflteri memnuniyeti sa lama ve bunu sürdürülebilir k lma ilkesi çerçevesinde, ürün ve hizmet baz nda sürekli iyileflmeyi sa lamakla sorumlu bir Araflt rma ve Gelifltirme Departman (Ar-Ge Departman ) yap land r lm flt r. Bu departman, Sardunya n n kalite politikas çerçevesinde, sektörde en iyi ve öncü 18

19 haz rlanarak, merkez mutfak yönetici ve aflç bafl lar m z taraf ndan ön de erlendirmesi yap lmaktad r. Bu süreç sonunda uygun bulunan ürünler, kimi zaman ayn flekilde, kimi zamansa revize edilerek, ayl k yap lan menü toplant s nda tekrar be eniye sunulur. çerik, renk, görünüm gibi kriterlerle duyusal kontrolden geçen ürünlerden, uygun bulunanlar master menüye al n r; di erleri ise, üzerinde çal fl lmak üzere, bir sonraki toplant ya b rak l r ya da reçete tamamen iptal edilir.master menüye al nan yeni yemeklerin reçeteleri, master menü ile mutfaklara da t larak, hem çal flanlar m z hem de müflterilerimiz, yeni ürünlerle ilgili bilgilendirilir. lgili ay içerisinde, yeni ürünlere iliflkin geri dönüfller takip edilerek, sonraki aylarda, ürünün reçetesinin de ifltirilip de ifltirilmeyece i ya da menüde kal p kalmayaca konusu, bir sonraki menü toplant s nda karara b a l a n r. Bu kapsamda, 2009 y l bafl ndan beri, denenen yemeklerden, 4 ü çorba, 5 i ana yemek, 2 si yard mc yemek, 1 i garnitür, 1 i zeytinya l, 5 i tatl ve 1 i salata olmak üzere toplam 19 adet yeni lezzete master menülerimizde yer verilmifltir. Numuneler de erlendiriliyor Ar-Ge Departman n n, yürütmekte oldu u, farkl ürün gelifltirme ve mevcut ürünleri iyilefltirme çal flmalar çerçevesinde yapt bir di er çal flma da pirinç, bulgur, et, vb. hammaddelerle, tedarikçilerden temin edilen su böre i ve baz tatl lara iliflkin farkl firmalardan gelen numuneleri de erlendirmek. Duyusal kontroller sonras nda uygun bulunan ürünler, operasyon direktörleri, bölge müdürleri, bölge müdür yard mc lar, iflletme yöneticileri ve sorumlu aflç lardan oluflan menü komisyonunun onay na sunulduktan sonra kullan lmaya ya da ürünlerin al m yap lmaya bafllan r. Sonuç itibariyle, Ar-Ge Departman taraf ndan yürütülen tüm bu faaliyetler, her geçen gün artan müflteri beklentilerini karfl lamak ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için, tüm çal flanlar m z ve bizlere katk lar n esirgemeyen müflterilerimizle yürüttü ümüz ekip çal flmas n n bir ürünüdür. Ar-Ge Departman olarak, müflterilerimizden ve mutfaklar m zdan gelecek olan önerileri bekliyoruz. Sardunya y l n en iyi catering ödülünü ald G e cce.com taraf ndan bu y l sekizincisi düzenlenen Mekan Oskarlar nda Sardunya en iyi catering ödülünü ald. Bütün yiyecek ve içecek dünyas n n bir araya geldi i ödül töreninin ard ndan Sedat Zincirk ran, tüm Sardunya çal flanlar na teflekkür mesaj gönderdi. er y l en iyi mekanlar n seçildi i H g e cce.com un Mekan Oskarlar Ödül Töreni nin sekizincisi stanbul Swissotel de yap ld. Ferhat Göçer ve Demet Akal n n konser performanslar ile renklenen gecede sürprizi Ayfle Özy lmazel yaparak kendi yazd flark y ilk kez seslendirdi ve büyük be eni toplad. Yiyecek ve içecek dünyas n n bir araya geldi i geceye Sibel Turnagöl, Aysun Kayac, Cemil pekçi, Gülflen, Acun Il cal, Zerrin Özer, Gül-Kenan Erçetingöz gibi ünlüler de büyük ra bet gösterdi. Sardunya n n Yönetim Kurulu Baflkan Sedat Zincirk ran ödülü ald ktan sonra Sardunya çal flanlar na teflekkür etti. Ödül töreninin ard ndan bir teflekkür mesaj yay mlayan Zincirk ran: Sardunya, sektörün önemli ödüllerinden gecce.com Mekan Oscarlar n n 8. y l nda En yi Catering Ödülü nü ald. Bu ödül töreninde iflimizi en iyi yapt m z bir kez daha kan tlad k. Hepinize teflekkür ederim dedi. 19

20 g ü n d e m G da Mühendisleri O d a s : Beslenmeyi do ru k a y n a k l a r d a n ö r e n i n G da Mühendisleri Odas Ramazan ay nda, güvenli beslenmeye ve beslenme konusundaki bilgi kaynaklar na dikkat çekti. Beslenme düzeni ve al flkanl klar m z n de iflti i bu ayda ö ün say s ndaki azalma, ö ünler aras sürenin uzamas dengeli beslenme ve halk sa l aç s ndan güvenilir g da tüketiminin önemini a r t t r y o r d e n i l d i. Kaynak: TMMOB G da Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu da mühendisleri odas Ramazan G ay nda beslenmeyle ilgili halk uyar rken, bilgi kayna n n da çok önemli oldu una dikkat çekti. Görsel, iflitsel, yaz l bas n ve internet ortam nda yo un biçimde beslenme önerilerine yer verildi ini belirten GMO, bilimsel nitelik tafl mayan ve konuyla ilgisi olmayan kiflilerin medya üzerinden yapt yorum ve önerilerin, tüketicileri yanl fl yönlendirdi ini, buna itibar edilmemesi gerekti ini dile getirdi. GMO yapt aç klamada; Halk sa l n n olumsuz etkilenmemesi ve bilgi kirlili inin önüne geçilmesi için; g da bilimi ve teknolojisi konusunda e itimi olmayan kiflilere itibar edilmemelidir. Ayr ca g da tüketimine ba l sa l k sorunlar n n yaflanmamas amac yla, g da üretim, tüketim ve sat fl yerleri denetiminin s k ve etkin biçimde yap lmas ; özellikle merdiven alt denilen yerlerde uygun teknolojik ve hijyenik koflullarda üretilmeyen g da maddelerinin sat fl n n engellenmesi, kifli ve kurulufllarca kurulan iftar çad rlar n n s kl kla denetlenmesi, sat fla ve toplu tüketime sunulan g da maddelerinin kalite kontrolünün yap lmas na özen gösterilmelidir dedi. GMO halk n flu konularda da dikkatli olmas n istedi: Özellikle pazarlarda ve aç kta sat lan, etiketsiz ve Tar m ve Köy iflleri Bakanl üretim izni olmayan ürünleri sat n almay n. Son kullan m tarihi geçmifl g da maddeleri kullanmay n. Ambalajs z, etiketsiz ve ortalama piyasa fiyat n n alt nda sat fla sunulan g da maddelerine itibar etmeyin. So uk zincir kurallar na uygun sat fla sunulmas gereken g da maddelerinin, buzdolab nda ya da derin dondurucuda saklay n. Güvenilir olmayan yerlerden al flverifl yapmay n. Görünüfl, koku ve tat gibi duyusal özellikleri uygun olmayan g da maddelerini sat n almay n. Bu durumdaki ürünlerin sat fl n yapan kifli veya kurulufllar Tar m ve Köy iflleri Bakanl na bildirin. Çabuk bozulabilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile bal k gibi g da maddeleri güvenilir yerlerden al n, uygun koflullarda saklay p, piflirin ve k sa sürede tüketin. D flar da yemek yenilmesi durumunda hijyenik ortamlar tercih edin. Tar mda kullan lan kimyasall a r su kalitesini olumsuz etkiliyor Mersin Üniversitesi Çevre Bölümü taraf ndan yap lan bir araflt rma, Mersin'de tar m alanlar nda kullan lan kimyasal maddelerin bölgenin su kalitesini önemli ölçüde etkiledi ini ortaya ç kard. ersin Üniversitesi Mühendislik MFakültesi Çevre Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Halil Kumbur, konuyla ilgili yapt yaz l aç klamada, tar mda kullan lan kimyasal gübre ve ilaç kal nt lar n n sulama sular ile akarsulara ve yeralt sular na kar flmas n n ciddi derecede çevre kirlili ine neden oldu unu söyledi. Kullan lan tar msal kimyasallar n (pestisitlerin) etkin maddelerinde çeflitli metallerin ve klorun yer almas n n, su kaynaklar nda metal düzeylerinin ve iletkenli in art fl na sebep oldu una dikkat çeken Kumbur, özellikle bak r bazl fungisitler ve gübrelerin tar mda oldukça yayg n bir flekilde kullan ld n kaydetti. Kumbur: "Bak r bütün canl lar için gerekli bir element olmas na ra men yüksek konsantrasyonlar birçok organizmay olumsuz etkiler. Özellikle a r metaller ile kirlenmifl sulardan kaynaklanan çevresel problemleri önlemek için, tar msal alanlar n çevrelerinde yer alan su kaynaklar n n düzenli olarak analizlerinin yap lmas, ayr ca kirlenmenin bafllang ç aflamas nda engellenmesi için de kullan lan kimyasal madde miktarlar n n minimuma indirilmesi büyük önem tafl yor" dedi. Mersin'in 4 farkl tar m bölgesi olan Kazanl, Adanal o lu, Homurlu, Kocahasanl beldelerinde çal flma yapt klar n anlatan Kumbur, Kazanl, Adanal o lu ve Homurlu Belediyeleri s n rlar içerisindeki su kaynaklar nda krom de erlerinin, Kocahasanl beldesinden al nan örneklere oranla yüksek oldu unun belirlendi ini kaydetti. Kumbur: "Ayr ca mangan ve bak r de erlerinin de yüksek oldu u görüldü. Kromun toprak yap s ve endüstriyel kaynakl olabilece i göz önünde bulunduruldu unda, yüksek bak r ve mangan de erlerinin pestisit ve gübrelerden kaynaklanabilece ini düflünüyoruz. Adanal o lu Belediyesi'nden al nan su örneklerinde yap lan analizlerde, sebzelerin ekim dönemindeki krom miktarlar n n di er dönemlere oranla daha yüksek. Geliflme ve hasat dönemlerindeki azalman n ise topra a de iflik kanallarla ulaflan kromun bitkiler taraf ndan kullan lmas sonucu olabilece i düflünüyoruz" ifadelerine yer verdi. Yap lan araflt rma sonucunda Mersin'de tar m alan nda kullan lan kimyasal maddelerin bölgenin su kalitesini önemli ölçüde etkiledi inin ortaya ç kt na dikkat çeken Kumbur, pestisitlerin insan sa l ve çevre aç s ndan önemli bir kirletici kaynak oldu u özellikle kullan c lar taraf ndan kabul edilmesi gerekti ine iflaret etti. 20

KUPA G da ve Temizlik Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi

KUPA G da ve Temizlik Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi KUPA G da ve Temizlik Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi Milangaz Caddesi No:71 Kartal/ stanbul Tel: (0216) 387 48 00 (Pbx) Fax:(0216) 389 22 55-387 80 05 www.kupagida.com e-mail:

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak.

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Sağlıkla, lezzetle Sağlıkla, lezzetle 02 SENIOR BANQUET Misyon ve Vizyon Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Üst seviyede bir kalite

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MUTFAK ÜRETİM PROSEDÜRÜ

MUTFAK ÜRETİM PROSEDÜRÜ 2.11.2011 1. AMAÇ YAŞMAK HOTEL de misafir ve personele yönelik tüm yiyecek üretimini ve servisini açıklamaktır. 2.KAPSAM YAŞMAK HOTEL de tüm yiyecek üretimini yapan mutfakları kapsar.. TANIMLAR Üretim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ve Müsteşarlığımızdan 375 personel (253 erkek, 122 kadın) ve Ekonomi Bakanlığından 276 personel

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMELERİ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMELERİ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMELERİ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Tasarım : Arş. Gör. Görkem TILIÇ Fotoğraflar : Coşkun PINARBAŞI - Hasan Eren ÇALIŞKAN BÜGEV, hazır yemek, unlu mamüller

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı