MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS"

Transkript

1 İŞ MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş. CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY AND TRADE CORP. MobilmiX0 MobilmiX60 MobilmiX90 MobilmiX120 Ankara Büro / Ankara Office Cinnah Caddesi No:49/1 Çankaya Ankara Türkiye Tel: +90(12) (2hat) Faks: +90(12) Fabrika / Factory Uygurlar Caddesi No: OSB Sincan Ankara Türkiye Tel: +90(12) (pbx) Faks: +90(12) stanbul Büro / stanbul Office Köyba Caddesi No: 48/2 Yeniköy stanbul Türkiye Tel: +90(212) Faks: +90(212) MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

2 Siz nereye isterseniz, oraya... Mobility travels everywhere MobilmiX0 / MobilmiX60 / MobilmiX90 / MobilmiX120 MENSEL JV / Afganistan / MobilmiX60 MobilmiX60 Antonov Uçakla Sevkiyatı MOB L BETON SANTRALLARI MOBILMIX 0 / MOBILMIX 60 / MOBILMIX 90 / MOBILMIX 120 Mobil Beton Santrallar ileri teknoloji ve mühendislik becerisinin ürünü olan yeni jenerasyon Beton Santrallar d r. K s tl bir alana beton santralinin bütün ünitelerini s d rmak kapsaml bir AR-GE çal mas gerektirmektedir. Detayl tasar m ve projelendirme sonucunda, tecrübe ve hassas üretim olanaklar ile gerçekle tirilerek GÖKER'in uzman teknik kadrosu taraf ndan üretilmektedir. Bu sebeple GÖKER, Türkiye'de ve Dünya'da s n rl say da olan mobil beton santrali üretici firmalar aras nda hakl yerini alm t r. MobilmiX Mobil Beton Santrallar haz r beton üreticisinin ve in aat firmalar n n beton üretimi ile tüm problemlerinin çözümünü sa lamaktad r. MobilmiX Mobil Beton Santrallar n n sorunsuz teslim edilmesi, ilgili altyap masraflar n n minimum olmas, süratli çal mas ve k sa sürede montaj n n yap labilmesi antiyeler için ideal çözümlerdir. MobilmiX60 Mobil Beton Santrallar m z100 ton Agrega(40m), 40 ton çimento toplam 140 ton ta maya kar mukavemetli kendi özel dorsesi üzerinde beton üretmek için gerekli bütün bölümlere sahiptir. Agrega bunkerine dört bölmesi ile 4x10=40 m kapasiteye kadar dolum yap labilmektedir. Bunker k sm naakuple tart m haznesi, tart m band ve yük hücreleri (loadcell) birimleriyle birlikte beton standartlar na uygun olarak ±% 0, toleransl tart m yapabilmektedir. Tart m yap lan malzemeler aktarma band sayesinde k sa sürede kar t r c bölümüne aktar l r. MobilmiX sistemi, içinde yer alan 2 x 20 ton kapasiteli çimento silolar ve akuple a nmaya kar ekstra direçli, bak mgerektirmeyen çimento ta y c helezonlar ile hiçbir ilave üniteye ihtiyaç kalmadan tümüyle çal maya haz rdurumdad r. Sistemin son derece kompakt dizayn sayesinde agrega tart m s ras nda, su, çimento ve katk tart mlar gerçekle erek istenilen reçetenin ileri teknoloji kar t r c lar m zaaktar m sa lanmaktad r. MobilmiX60 Mobil Beton Santrallar nda agrega beslemesi son derece kolay bir ekilde çözülmektedir. Kendi dorsesi üzerinde MobilmiX'le birlikte hareket edebilen GÖKER özel tasar m her bir göze da t m yapan besleme sistemi ile altyap ve beton temel ihtiyac n en aza indirgemektedir. Beton üretimi, bilgisayar kumandal otomasyon sistemi sayesinde tam otomatik olarak yap labilmekte olup MobilmiX60 beton santral kurulumu antiyedeki tüm haz rl klar n n yap lm oldu u hallerde 8 saat içinde tamamlanabilmektedir. GÖKER MobilmiX 90 ve MobilmiX120 Mobil Beton Santrallar modüler yap da tasarlanm olup bunker ve kar t rma ünitesi olarak iki bölüme ayr lmaktad r. Her ünite konteyner eklinde dikdörtgen prizma eklinde olup kolayl kla treyler ile ta nabilmekte ve sahada en k sa sürede montajlar yap labilmektedir. stege ba l olarak sökülebilir dingil ilavesi yap larak çekici ilede ta nabilir. Bunker k sm 88 m den 120 m kapasiteye kadar 4 bölümden olu maktad r. MobilmiX90 ve MobilmiX120 agrega bunkerinin modüler tasar m sayesinde antiyede kaynak yap lmadan, pimler, mafsall pernolar ve c vatalar kullan larak çok k sa bir sürede montaj yap labilir. stenildi i takdirde ayr dorse montaj yap lmak suretiyle çekilerek de antiyeye ta nma alternatifi de bulunmaktad r. Kar t rma ünitesi besleme band ile akuple olarak tek bir TIR'da ta nabilecek ekilde dizayn edilmi tir. MobilmiX90 ve MobilmiX120 Mobil Beton Santrallar, twinshaft (çift aftl ) kar t rma sisteminin kullan lmas sayesinde en dü ük kalite betondan, en yüksek kalite betona ve 0 slump betondan slak betona kadar her cins betonu üretebilme özelli ine sahip olup, sabit beton santrallar ile ayn kapasiteye sahiptirler. Tamamen HEA-HEB Avrupa profillerden imal edilmi olan ase-bant komplesi sabit santrallerde elde edilen tart m hassasiyetini sa layacak ekilde a r hizmet tipidir. Konveyor ve ase grubu iste e ba l olarak sandviç panel ve özel ayd nlatmapanelleri ile kaplanabilir. Beton üretimi tam elektronik otomasyon sistemi ve bilgisayar kumandal özel paket program m z sayesinde tam otomatik olarak yap labilmektedir. MobilmiX90 ve MobilmiX120 sisteminin, antiyede tek bir vinç yard m ile kald r ld ktan sonra pimleri tak lmak suretiyle kurulabilmekte ve montaj sadece günde tamamlanabilmektedir. Konteyner asesi mafsallar ndan 60 derece dönebilmekte ve konveyör ta y c sistemine dönü mektedir. Sahip oldu u bu avantaj ile MobilmiX90 ve MobilmiX120, beton üretimi için en h zl ve güvenilir çözüm oldu unu ispatlam t r. MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS MOBILMIX 0 / MOBILMIX 60 / MOBILMIX 90 / MOBILMIX 120 GÖKER MobilmiX Mobile Concrete Mixing Batching Plants offer the latest technology and engineering solution to the customers with their fast and effective operation capabilities on site applications. We designed the perfect solution. MobilmiX60 Mobile Concrete Mixing Batching Plants can travel thousand of kilometers on its own wheels. MobilmiX60 Mobile Concrete Mixing Batching Plants offer the ultimate solution for the problems related with concrete demands of ready mixed concrete producers and construction companies. MobilmiX having minimum foundation costs and offering fast installation and flawless operation is the ideal solution for on site batching operations. MobilmiX60 Mobile Concrete Mixing Batching Plants are particularly very useful for time limited projects, such as construction of buildings, air fields, traffic routes and dam constructions. They work with the utmost reliability even under the worst climate conditions. MobilmiX60 Mobile Concrete Mixing Batching Plants have all the components required to produce concrete and allowed to carry 100 ton aggregate (40 m ), 40 ton cement totally 140 ton load on its own special body. Aggregates storage hopper with its 4 loading sections, provides a storage capacity up to 4x10=40 m. Weighing hopper, weighing conveyor and loadcells coupled to aggregates storage hopper (bunker) are capable of weighing within ±% 0, tolerances, in compliance with the concrete standards. Aggregates transfer conveyor belt then transfers the weighed materials to mixing unit within shortest time. MobilmiX60's structure embodies cement storage silos of capacity 2 x 20 tons and abrasion resistance and maintenance free cement carrying conveyors integrated to the system makes the unit COMPLETELY READY TO OPERATE. The compact structure of MobilmiX, allows water, cement and additives to be weighed during aggregate weighing period, thus desired recipe is transferred at the same time to our state of the art mixers. MobilmiX60 provides a very practical solution for the feeding of aggregates storage hopper. Feeding unit designed by GÖKER with its own hopper moves with the whole system thus minimizes foundation requirements and provides the delivery of the aggregate to each section of the aggregates storage hopper. Concrete production is made throughout a fully automated computer controlled automation system. Installation time for MobilmiX60 is only 8 hours provided that all preparations on site are completed beforehand. Modular designed MobilmiX90 and MobilmiX120 Mobile Concrete Mixing Batching Plants has two main components, an aggregates hopper unit (bunker) and a mixing unit... Each component shaped rectangular parallelepiped and container can easily be transported on standard trucks and their installation takes a few hours on site. Also as optional components can be transported with additional shaft by towing truck Aggregates storage hopper (bunker) is made of 4 sections and its capacity ranges from 88 m to 120 m. Owing to its modular design, aggregates storage hopper can be mounted in a very short time on site, without welding, using only pins and articulated pins and bolts. If preferred, this component can be mounted on a trailer and transported to site separately. Mixing unit coupled with feeding unit is designed to be suitable to transport on a single truck. Thanks to its twinshaft mixing system, MobilmiX90 and MobilmiX120 Mobile Batching Plants can produce concrete qualities ranging from the lowest to highest and from zero slump to wet concrete and they have the same capacities with stationary batching plants. Chassis-Belt assembly are completely produced from HEA-HEB Europe profiles and heavy duty type in order to provide weighing sensivity obtained at stationary batching plants MobilmiX90 and MobilmiX120's installation can easily be completed in days on site, after lifted with the help of a single mobile crane and having its pins fitted. Container chassis can be rotated 60 degree from the connected points of joints and converting to carrier system By the virtue of its flexibility, MobilmiX90 and MobilmiX120 proves to be the fastest and most reliable solution for concrete production, providing the customer with the similar virtues of stationary batching plants and high quality concrete production.

3 Daha yüksek performans ve esneklik iç in mobil çözüm... Mobile solution for higher performance and flexibility MOBILMIX MOB L BETON SANTRALLARININ AVANTAJLARI MobilmiX Mobil Beton Santrallar benzeri kapasitede sabit beton santrallar ilekar latrld ndaaa daki avantajlara sahiptir. Dü ük nakliye masraf. Tek veya en fazla iki çekici ile ta nabildi i için nakliye masraf çok daha az olmaktad r (sabit beton santrallar na göre nakliye masraf -4 kat daha azd r). H zl kurulum ve devreye alma avantaj. E er bütün gerekli ko ullar sa lanm sa, Mobil Beton Santrallar kurulum ve devreye alma süresi MobilmiX0 ve MobilmiX60 için sadece 8 saat, MobilmiX90 ve MobilmiX120 için gündür (benzer kapasitedeki sabit beton santrallar için haftalar mertebesindedir). Mobil beton santrallinin montaj ve testlerinin tamam fabrikam zda teslimden önce yap lmaktad r. Minimum altyap masraf. Mobil Beton Santrallar için, sabit beton santrallar nda oldu u gibi hafriyat ve özel temellere ihtiyaç yoktur. Kurulum için fazla alana ihtiyaç duyulmamas. Mobil Beton Santrallar bu özellikleri sayesinde antiyelerde kurulum için ideal sistemlerdir. antiyelerde kurulumunda beton ta ma masraflar n z en aza indirgemektedir. Çabuk demonte olabilme özelli i sayesinde, istenildi inde k sa sürede yer de i tirme olana sa lamaktad rlar. A r Hizmet tip ase K onstrüksiyonu sayesinde Sabit Santrallerdeki tart m hassasiyeti sa lanabilmektedir. ADVANTAGES OF "MOBILMIX" MOBILE BATCHING PLANTS MobilmiX Mobile Batching Plants have the following advantages when compared to stationary plants: Lower Transportation Costs. MobilmiX Mobile Batching Plants have lower transportation costs since they can easily be transported on one or two trailers (-4 times lower transportation costs when compared to stationary plants) MobilmiX120 Short installation and startup times. Total installation and startup time is only 8 hours for MobilmiX0 and MobilmiX60 models and is max. days for MobilmiX90 and MobilmiX120, provided that all preparations on site are completed beforehand (couple of weeks for stationary plants having the same capacity). Pre-installation and all tests are completed in our factory before the delivery. Minimum foundation expenses. MobilmiX offers an extreme facility in installation and requires considerably less foundation works. MobilmiX does not necessitate a special foundation and excavation work whereas the stationary plants do. MobilmiX requires minimum amount of area for installation. Therefore it is the ideal solution for on site batching operations. MobilmiX minimizes concrete transportation expenses. MobilmiX is designed to be flexible and versatile. It can be moved to different locations in very short times. Stationary Batching Plant weighing sensivity can be provided by the means of heavy duty type chassis construction METAL N AAT / MobilmiX60 / Mardin

4 Karıştırıcı Ünitesi Mixing Unit TWINSHAFT MIXER YÜKSEL N AAT / MobilmiX60 / Irak TWINSHAFT MIXER PLANET MIXER PLANETARY MIXER PLANET TPKARITIRICILAR MOBILMIX 0 / MOBILMIX 60 SIMEM SUN 750 / SUN 1500 Beton üretiminin en kritik safhas kar t rma sürecidir ve üretilen betonun kalitesi büyük ölçüde kar trcnnkalitesine baldr. GÖKER A.., prefabrike beton üreticileri, transmikserli çal ma yapanlar, mobil beton santrali kullan c lar, büyük bina in aat müteahhitleri ve özel kar m (toz malzeme, at k i leme, kimyasal bile imler, vb) kullanan mü terileri için üretti i Mobil Beton Santrallar nda SIMEM/ITALYA marka planet tip mikserler kullanmaktad r. Kar t rma kollar ayn anda hem kendi ekseni, hem de kazan çevresi boyunca dönebildi i için daha k sa sürede homojen beton elde edilebilmektedir. Elektrik motoru ve kademeli di li kutusunun mikser kazan n üst k sm nda bulunmas, tamir ve bak m i lerinin daha kolay yap labilmesinisa lamaktad r. PLANETARY TYPE MIXERS MOBILMIX 0 / MOBILMIX 60 SIMEM SUN 750 / SUN 1500 Mixing process is the most critical phase of all of the concrete production process and the quality of concrete depends mostly on the quality of the mixer. Thanks to the efficiency of the compulsory mixing action, the SUN mixers meet mix requirements of various production processes, such as; plants for truckmixer pre-casting factories, mobile plants, construction sites and special mixing processes. The mixing flow is highly efficient because of the integrated action of the central stars (one or more, depending on the models) in planetary rotation combined with different peripheral scrapping shovels. Planetary pan type mixers are integrated into mixing plants to obtain high quality concrete and are perfect for concrete production. Electrical motor and epicycloidal gearbox are mounted on top of the mixer allowing maintenance and repairs to be done on the system easily. Ç FT AF TLI (TWINSHAFT) KARI TIRICILAR MOBILMIX 90 / MOBILMIX 120 SIMEM MSO 000 / SIMEM MSO 4500 En k sa sürede maksimum homojenli in sa lanmas aç s ndanbeton üretiminin en kritik safhas kar t rma sürecidir. Betonun kalitesi büyük ölçüde kar trcnnkalitesine ba ldr. Yatay konumlanm, senkronize çift aftl (twinshaft) tipi kar t r c sistemi, maksimum homojenli i sa layabilen bir sistemdir. Çift aftl kar t r c larda minimum sürede, dü ük su ve çimento oranlar nda da çimentonun tamam n n agrega ile temas edebilece i bir kar t rma sa lan r. Bu da sistemin verimlili ini art ran en önemli faktördür. Çift kar t rma aft yatay eksende senkronize çal rken, kar t r c içindeki malzeme ayn zamanda kendi a rl n n etkisiyle homojen olarak çimento ile kar r. Çift aftl kar t r c lar yüksek güvenilirli i ve verimlili inin yan s ra, dü ük bak mve i letim giderlerine sahiptirler. Çift aftl kar trclarsfr slumptan yüksek slumpl kar mlara kadar geni bir aral kta çal abilir. Çift aftl kar t r c lar sahip oldu u otomatik ya lama sistemi ile kendini sürekli ya lamaktad r. SIMEM'in tüm çift aftl kar t r c serisinde, operasyon süresini ve giderlerini azaltmak amac ile otomatik y kamasistemi bulunmaktad r. TWINSHAFT TYPE MIXER MOBILMIX 90 / MOBILMIX 120 SIMEM MSO 000 / SIMEM MSO 4500 Mixing process is the most critical phase of all of the concrete production process. SIMEM twinshaft mixers provide the economical feasibility, durability and consistency by ensuring the most homogenous mix in the minimum mixing time when compared with the other mixing configurations. Twinshaft mixers offer high efficiency and reliability with minimum maintenance requirement as a result of well thought, improved and refined design. The mixing tank in the twinshaft mixers is completely protected by a special anti-wear liners. The mixing action is performed by cast iron paddles which are shaped to optimize the flow and to minimize the material wear. Paddles and supporting arms are bolted to the main shafts for ease in the maintenance and service operations. This is the most advanced mixing technology, it is proper for any kind of concrete within the range of wet type to zero slump type, it is suitable for aggregates up to 100mm diameter.

5 Kontrol Sistemi Control System MODERN BETON / MobilMix60 MobilMix120 / zmir OTOMASYON VE KUMANDA S STEM MobilmiX Mobil Beton Santrallar antiyeye ula t nda soketlerin ba lanmas ile kullan ma haz r duruma gelebilecek ekilde tüm kablolama i leri tamamlanm ve fabrikam zda tüm testleri yap lm olarak sevk edilmektedir. Kumanda paneli ve otomasyon sistemi, tam izolasyonu sa lanm kumanda kabini ile birlikte sunulmaktad r. Kumanda odas, kumanda paneli, PLC, indikatör, manuel kumanda ünitesi, bilgisayar ve bilgisayar ait kumanda masas, v.b. ile donat lm t r. Opsiyonel olarak s cak/so uk klima sistemi de monte edilebilmektedir. MobilmiX Mobil Beton Santrallar mobil olma özellikleri ile birlikte otomasyon sistemi olarak sabit beton Santrallar ile ayn özelliklere sahiptirler. Farkl gereksinimlere göre haz rlanan beton formülleri sisteme yüklenip üretim komutu verildi inde, o kar m formülünün gerektirdi i miktardaki malzemenin kar t r lmas yla süreç tamamlan r. Üretim süreci ve tart m hatalar mimik ekran üzerinde gözlenebilir ve üretim raporlar al nabilir. Opsiyonel olarak sunulan nem ölçüm sistemleri, katk sistemleri, v.b., MobilmiX Mobil Beton Santrallar na kolayca entegre edilebilmektedir. AUTOMATION AND CONTROL SYSTEM MobilmiX Mobile Concrete Mixing Batching Plants are delivered with all wiring work completed, completely tested and simply ready for commissioning. Control panel and automation system is supplied within a fully insulated control cabin. Control cabin is equipped with a control panel, a PLC, an indicator, a manual control unit, a computer and its control console, etc. If demanded, an air condition unit can be mounted. MobilmiX Mobile Concrete Mixing Batching Plants besides their mobility advantages, have the same automation systems features with stationary batching plants. Once concrete recipe that are prepared according to different requirements are entered and production command is given, process is then completed by mixing proper dosages of materials. Various types of production reports can be printed out from the system. Moisture control systems, additive dispensers, etc. which are optionally offered can easily be integrated to MobilmiX Mobile Concrete Mixing Batching Plants. MobilMix60

6 MobilmiX İlave Ekipmanları Additional Equipment For MobilmiX Plants KOMBASSAN / MobilmiX60 / Sudan Çelik Rampa ( stinat Duvar ) Steel Stell Construction Retaining Wall ISITMA S STEM GÖKER MobilmiX Mobil Beton Santrallar, sabit beton santrallar nda oldu u gibi so uk hava artlar nda da çal t r labilmektedir. Mobil beton santral n nbu artlarda çal t r lmas için sistemde s yal t m sa lanmas gereklidir. Bu amaçla agrega bunkeri, bant ve kar t r c ünitesinin tamamen sandviç panellerle kapat l r. Kapal hacimlere 500,000 kcal -1,000,000 kcal s cak hava üreten kazanlar kullan laraksistemin so uk hava artlar nda da beton üretebilmesi sa lan r. HEATING SYSTEM MobilmiX Mobile Concrete Mixing Batching Plants can be operated in cold climates like the stationary plants. To have the mobile plants work under these conditions heat insulation of the system must be ensured. With this aim, aggregates storage hopper, transfer belt and mixing unit are completely covered by double layer steel panels. Heat generators producing 500,000 kcal - 1,000,000 kcal of energy are integrated to the closed system to provide concrete production in cold climates. Buhar Kazan Heating System Agrega Besleme Sistemi Aggregates Feeding System Çimento Torbas Patlatma Makinas Cement Package Cutting Machine SO UTMA S STEMLER So uk Hava Üfleyicilerinden olu an Kum So utma Sistemleri, Özel dizayn hava ile so utmal Agrega Bunkerleri, So uk Su ile Agrega So utma sistemleri, So uk su-chiller ve Buz plentleri ile istenilen teknik artnameye uygun çözümler üretilmektedir. Standart denenmi paket so utma sistemleri yan ndamü teri isteklerine uygun özel projeler üretilebilmektedir. CONCRETE COOLING SOLUTIONS Sand Cooling by cold air, Aggregates cooling by Cold Air, Aggregates cooling by cold water, Water chiller and Flake ice plant or combination of these cooling system have been designed and manufactured according to project. ÇEL K RAMPA ( ST NAT DUVARI) MobilmiX90-Mobilmix 120 Mobil Beton Santral ebatlar na göre tasarlanm çelik rampa, arkas na doldurulan dolgu malzemesinin bunkerle ili kisini keser. Dolgu malzemesinin yanlardan yay lmas n önleyen çelik bir settir. Trapez sac malzemeden imal edilmi olup destek profillerle güçlendirilmi tir. antiyelerde beton maliyetini en aza indirmektedir. HEA-HEB Avrupa profillerinden imal edilen konstrüksiyon ile 5-7 derece aç darampa yap labilir. STEEL CONSTRUCTION RETAINING WALL Steel retaining wall produced for MobilmiX 90 Mobile Concrete Mixing Batching Plants, separates the aggregates storage hopper and the aggregate. It is steel set avoiding filling material to spread from sides. It is fabricated from corrugated steel sheet and strengthened with supporting profiles located every one meter. Steel retaining wall minimizes the concrete cost on site. Ç MENTO S LOLARI MobilmiX Mobil Beton Santrallar nda mü terinin iste i do rultusunda silo ilavesi yap labilmektedir. Silo kapasiteleri 50 ton'dan 000 ton'a kadar de i mektedir. Sabit kaynakl, civatal ve mobil-silo olarak farkl tiplerde silolar m zmevcuttur. CEMENT SILOS In MobilmiX Mobile Concrete Mixing Batching Plants additional silos are offered according to our customers' requirements. Our cement silo capacities range from 50 tons up to 000 tons. Cement silo are available in welded, bolted and mobile-silo types. Ç MENTO TORBASI PATLATMA MAK NASI antiyede çimento teminin bigbag lerle veya torba çimento ile sa lanmas halinde çimento paketlerinin kesilerek sisteme ta nmas n sa lar. Çimento torbalar konveyör banda/veya vinç ile al narak yüklenir ve paketler buradan kesme ünitesine ta n r. Kesme ünitesinde paketler parçalan rve çimento bo al r. Daha sonra helezon konveyör ile hazneden siloya veya silobasa ta n r. CEMENT PACKAGE CUTTING MACHINE If cement is stacked in the form of bigbags or cement bags on job site, cement bag cutting machine is the perfect solution to unload the cement from the bags. Cement bags are loaded to belt conveyor or monorail crane and conveyed to the cutting unit. Bags are ripped in the cutting unit and cement is then conveyed to the cement storage silos by screw conveyor. 60 Tonluk Mobil Çimento Silosu 60 Tons Mobile Cement Silo 100 Tonluk Çimento Silosu 100 Tons Cement Silo

7 SEVK YAT POZ SYONU / TRANSPORTATION POSITION SEVK YAT POZ SYONU / TRANSPORTATION POSITION KALDIRMA POZ SYONU / LIFTING POSITION MONTAJ POZİSYONU / MOUNTING POSITION MONTAJ POZ SYONU / MOUNTING POSITION ÇALI MA YA HAZIR KONUM / FINAL POSITION mix0 / mix60 ÇALIŞMAYA HAZIR KONUM / FINAL POSITION mix90 / mix120 Aç klama Description MobilmiX0 / MobilmiX60 MobilmiX90 1 Kumanda Kabini / Control Cabin 10 Katkı Tartım Bunkeri / Additives Weighing Hopper 1 Kumanda Kabini / Control Cabin 10 Agrega Bunkeri 4x22=88m³ / Aggregates Hopper 4x22=88m³ 2 Planet Tip Karıştırıcı / Planetary Type Mixer 11 Agrega Besleme Bunkeri / Aggregates Feeding Hopper 2 Çimento Silosu / Cement Silo 11 Agrega Tartım Bunkeri / Aggregates Weighing Hopper Çimento Tartım Bunkeri / Cement Weighing Hopper 12 Agrega Besleme Konveyörü / Aggregates Feeding Conveyor Çimento Helezonu / Cement Screw Conveyor 12 Çelik Rampa, Opsiyonel / Steel Ramp Optional 4 Çimento Helezonu / Cement Screw Conveyor 1 Şasi / Chassis 4 Su Tartım Bunkeri / Water Weighing Hopper 1 Jet Tip ase Üstü Filtresi / Jet Pulse Filter on Chassis 5 Su Tartım Bunkeri / Water Weighing Hopper 14 Şasi / Chassis (2400x17000) 5 Çimento Tartım Bunkeri / Cement Weighing Hopper 6 Çimento Silosu 2x20m³=40m³ / Cement Silo 2x20m³=40m³ 15 Beton Boşaltma Oluğu / Concrete Discharge Chute 6 Katkı Tartım Bunkeri / Additives Weighing Hopper 7 Agrega Bunkeri 5m³ / Aggregates Hopper 5m³ 16 Agrega Tartı Konveyörü / Aggregates Weighing Belt Conveyor 7 Twinshaft Tip Karıştırıc ı / Twinshaft Type Mixer 8 Agrega Dağıtım Ünitesi / Aggregates Distribution Unit 17 Agrega Transfer Konveyörü / Aggregates Transfer Belt Conveyor 8 Beton Boşaltma Oluğu / Concrete Discharge Chute 9 Agrega Tartım Bunkeri / Aggregates Weighing Hopper 9 Agrega Transfer Konveyörü / Aggregates Transfer Belt Conveyor

8 Teknik Özellikler Technical Specifications Teknik Özellikler Technical Specifications MobilmiX0 MobilmiX60 MobilmiX90 Ya / Wet Ya / Wet Ya / Wet Kuru / Dry MobilmiX120 Ya / Wet Teorik Santral Kapasitesi (m³/saat) Theoretical Batching Plant Output (m³/hour) Kar t rma Kazan Mixer SIMEM SUN 750 / 500 SIMEM SUN 1500 / 1000 SIMEM MSO 000 / 2000 SIMEM MSO 4500 / 000 GÜNAY HAZIR BETON / MobilmiX60 / Ankara S k t r lm Beton (lt) Compacted Concrete (lt) Agrega Bunker Kapasitesi (m³) Aggregates Hopper Capacity (m³) 4x10=40m³ 4x10=40m³ 4x22=88m³ 4x22=88m³ 4x22=88m³ Çimento Silo Kapasitesi (Ton) Cement Silo Capacity (Ton) 2 x 20=40 Fixed 2 x 20=40 Fixed 2 x 100=200 Değişken/ Optional 2 x 100=200 Değişken/ Optional 2 x 100=200 Değişken/ Optional Çimento Konveyörü Cement Conveyor 2xØ219 2xØ219 2xØ27 2xØ27 2xØ27 KOMATEK / MobilmiX60 / Ankara DERE BETON / MobilmiX60 / zmir Montaj Süresi (Saat) Erection Period (Hour) 8 Saat/Hour 8 Saat/Hour Gün/Days Gün/Days Gün/Days Toplam Motor Gücü (kw) Total Power (kw) ÇALLIO LU BETON / MobilmiX60 / Antalya

İstanbul Ofis / İstanbul Office Köybaşı Caddesi No: 48/2 Yeniköy İstanbul Turkey Tel: +90 (212) 223 75 23 Fax: +90 (212) 223 73 47

İstanbul Ofis / İstanbul Office Köybaşı Caddesi No: 48/2 Yeniköy İstanbul Turkey Tel: +90 (212) 223 75 23 Fax: +90 (212) 223 73 47 İŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİC. A.Ş. CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY AND TRADE CORP. Fabrika / Factory Ahi Evran Mah. Oğuz Cad. No: 43 OSB Sincan Ankara / Turkey Tel: +90 (312) 267 09 94 (pbx) Fax: +90 (312)

Detaylı

CONCRETE BATCHING PLANTS

CONCRETE BATCHING PLANTS CONCRETE BATCHING PLANTS ATC manufacturing capabilities consist of two well-equipped factories, both located at the First Sincan Organized Zone with a total of 4,400 m 2 closed space and 22,000 m 2 open

Detaylı

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. 2005 yılında Ankara da kurulan HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 5 mühendis, 20 çalışanı, Ankara Ostim deki 800 m2, lik üretim tesisleri ile Türk sanayisine hizmet

Detaylı

hakkımızda about us Deriner / Artvin

hakkımızda about us Deriner / Artvin 1 hakkımızda about us Deriner / Artvin ERG Grup şirketler bünyesindeki Pİ MAKİNA, ilk beton santralini (360m3/saat kapasiteli) 1972 yılında üretmiştir. Bu beton santrali ile diğer imalatını yaptığı iş

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Üretimde Kalite... Hizmette Avantaj...

Üretimde Kalite... Hizmette Avantaj... Üretimde Kalite... Hizmette Avantaj... www.kosgeb.gov.tr Baskı: 30-05-2012 Arkadaş Matbaacılık 0232-425 39 21 PELET YEM ÜRETİMİNDE EKONOMİK ÇÖZÜM ECONOMIC SOLUTION TO THE PRODUCTION OF FEED PELLET Üretimde

Detaylı

YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU

YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU AUXILIARY EQUIPMENT CATALOGUE HAKKIMIZDA TSP Makine sahip oldu u 30 y l a k n sektör tecrübesi ile Türk plastik üreticisine yüksek standartlarda kaliteli makine ve yard mc ekipman

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

MADEN İŞLEME ÇÖZÜMLERİ MINERAL PROCESSING SOLUTIONS. www.caglayanmakina.com.tr KOMPLE

MADEN İŞLEME ÇÖZÜMLERİ MINERAL PROCESSING SOLUTIONS. www.caglayanmakina.com.tr KOMPLE MADEN İŞLEME ÇÖZÜMLERİ MINERAL PROCESSING SOLUTIONS www.caglayanmakina.com.tr KOMPLE sayfa/ page 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-12 13-14 15-16 17 18 19-20 21 22 23-24 25-56-27 İÇİNDEKİLER CONTENTS HAKKIMIZDA

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering...

Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering... Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering... İçindekiler / index 1 Biz / We are 2-3 Taahhüt Hizmetlerimiz / Our Commitment Services

Detaylı

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI PLASTIC RECYCLING MACHINES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI PLASTIC RECYCLING MACHINES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI PLASTIC RECYCLING MACHINES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE HAKKIMIZDA 1982 yılında makine imalatı sektöründe ticaret hayatına başlayan firmamız, ilerleyen yıllarda tüm tecrübe

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Dr. Suat KIRO LU Kurucu-Yönetim Kurulu Üyesi Ticari Koordinator Founder / Vice - Chairman Commercial Director 1983 y l ndan bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

LUFKIN 1902 den bu yana

LUFKIN 1902 den bu yana LUFKIN 1902 den bu yana -redüktör imalatç 98 de günümüzde LUFKIN-FRANCE olarak ü ve test üniteleri oldukça tan bir isme sahip COMELOR yüksek kaliteli oynak- kaplinleri ile de bilinmektedir.lufkin FRANCE,A

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

Dear Participants. De erli Kat l mc lar

Dear Participants. De erli Kat l mc lar De erli Kat l mc lar Elektronik Vadisi ve Uluslararas Silahl Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Birli i Türkiye ubesi, AFCEA Türkiye olarak Askeri Elektronik Seminerlerinin 2.sini sizlerle bulu turman n

Detaylı

P R O D U C T L I N E 1 3

P R O D U C T L I N E 1 3 D E P E N D A B L E P R O D U C T L I N E 1 3, V E R S AT I L E, FA S T & S A F E, E C O N O M I C A L SIMPEX WALL & COLUMN FORMWORK MULTIX WALL & COLUMN FORMWORK ROUNDEX CIRCULAR WALL FORM SIMPLE AND

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

De erli Kat l mc lar,

De erli Kat l mc lar, De erli Kat l mc lar, Elektronik Vadisi olarak 5. Havac l k ve Aviyonik Sistemleri Semineri ve Sergisini düzenlemenin gururunu ya amaktay z. Bu serüvene ba lad m z 2007 y l ndan bugüne kadar desteklerini

Detaylı

inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc.

inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc. inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc. inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc. hakkımızda - about us iştiraklerimiz - subsidiaries projeler - projects proje örnekleri - project samples

Detaylı

Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery

Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery www.turanlar.com Ürün Kataloğu Products Catalogue A4_13.01 TURANLAR MAKİNA FABRİKA TURANLAR MACHINERY FACTORY TURANLAR MAKİNE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Eskişehir

Detaylı

Polyurethane Systems and Equipment

Polyurethane Systems and Equipment Polyurethane Systems and Equipment EURO POLIURETANI Polyurethane Systems and Equipment İÇİNDEKİLER INDEX HT seri köpürtme makineleri Polyurethane equipment series HT p. 12 HTE seri köpürtme makineleri

Detaylı

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir.

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. panel elektro 1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. Üretimine sürekli olarak gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES

Detaylı

Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile. Rockwin Makina. Page 2

Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile. Rockwin Makina. Page 2 INDEX Page 1 Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile Rockwin Makina Page 2 Page 3 Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile Page 4 About Us Hakkimizda Our company which has been

Detaylı