Kombine tafl mac l k; tafl yan n, yükü gönderenden al p al c -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kombine tafl mac l k; tafl yan n, yükü gönderenden al p al c -"

Transkript

1 CARRIER S RESPONSIBILITY IN SEALED CONTAINER TRANSPORT MÜHÜRLÜ KONTEYNER TAfiIMALARINDA TAfiIYANIN SORUMLULU U Av. / Lawyer MAHMUT KARAMAN Günümüzde eflya tafl ma ifllemlerinin büyük bir ço unlu u, multimodal veya kombine tafl mac l k ad n verdi imiz tafl ma modeli ile gerçeklefltiriliyor. Kombine tafl mac l k, Türk hukukunda bugünkü haliyle, gerek bu tafl man n koflullar n n belirlenmesi, gerekse hukuksal sorunlara çözüm bulma anlam nda ayr bir bölüm halinde düzenlenmifl de il. Ancak yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar s nda, bu tafl ma türünün de dikkate al narak düzenleme yap ld n görüyoruz. Kombine tafl mac l k; tafl yan n, yükü gönderenden al p al c - ya teslim etmesi sürecinde deniz ve kara parkurlar nda yükün tafl nmas n anlam na geliyor. Dolay s yla, farkl ulafl m araçlar yla farkl parkurlarda yani kara, deniz ve bazen de demiryoluyla yap lan tafl maya uygulanacak hukuk normlar farkl l k gösteriyor. Karayolu ile tafl mac l kta Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun 762 ve devam hükümleri, uluslararas alanda yap lan bir tafl ma olmas halinde, Convention On The Contract For The International Carriage Of Goods By Road/Eflyalar n Karayolundan Uluslararas Nakliyat çin Mukavele Sözleflmesi (CMR) hükümleri, Deniz yolu ile yap lan tafl malarda TTK m. 816 vd. hükümleri ile Türkiye nin taraf oldu u uluslararas anlaflmalar, Demiryolu ile yap lan ulusal tafl malarda, Rumeli Demiryollar flletme Nizamnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar Eflya Tarifesi uygulan yor. Demiryolu ile uluslararas eflya tafl nmas nda ise, Convention Concerning International Carriage by Rail/Uluslararas Demiryolu Tafl malar na liflkin Sözleflme (COTIF) ve bu sözleflmenin eflya tafl malar na iliflkin eki, Uniform Rules Concerning The Contract For International I n this article the problems relating to the delivery period of goods transported in the combined transportation area are considered at length. The legal norms applicable to land, sea and sometimes by rail transport during the stage when the goods are picked up from the sender and delivered to the recipient by the carrier are explained. After presenting the limitations to the matter of the types of identifiable container damages, the author later provides examples of provisions to be applied to actual events that have taken place regarding the carrier s responsibilies relating to land, sea and rail transportation of sealed containers. Carriage of Goods By Rail/Demiryolu ile Uluslararas Eflya Tafl ma Sözleflmesi ile lgili Bileflik Hükümler (CIM) uygulama alan buluyor. Konteyner ile yükün kara, deniz ve demiryolunda tafl nmas nda uygulanan hükümleri tespit ettikten sonra, konteynerlerde meydana gelen ve tafl yan n sorumlulu unu gerektiren hasar tiplerinden de genel olarak söz etmek gerekecek. 064

2 Konteyner Hasar Tiplerinin Belirlenip Konuya Özgü S n rland r lmas Konteyner hasarlar n çok farkl kategorilerde ele almak ve irdelemek mümkün. Ancak inceleme konumuzun s n r n belirlemeye yard mc olacak flekilde bir s n fland rma yapacak olursak, konteyner hasarlar n iki ana bafll a ay rabiliriz. lk olarak konteyner içerisindeki yükün hasarlanmas na da neden olacak flekilde konteynerlerin d fltan hasarlanmas örneklerini ele alal m. Bu hasar türüne birinci örnek, konteynerlerin gemiye yüklenmek üzere fabrikadan istif sahas na veya gemiye tafl nmas s - ras nda hasarlanmad r. Konteynerlerin yükü de etkileyecek flekilde d fltan hasarlanmalar n n ikinci türü, liman operasyonu s ras nda hasarlanmad r. Konteynerlerin liman sahas nda vinçlerle veya di- er kara tafl ma araçlar yla bir yerden bir yere nakledilmeleri, s - ralanmalar ve dizilmeleri s ras nda bu hasar meydana gelebilir. Konteynerin d fltan hasarlanmas nda üçüncü grubu ise, genellikle deniz tafl mas s ras nda geminin baflka bir gemiyle çarp flmas, gemide yang n ç kmas, yüklerin iyi ba lanmamas veya f rt nadan etkilenmesi türünden hasarlar oluflturur. Konteyner içindeki yükün d fltan etkiyle hasarlanmas sonucunu do uran bu etkenlerde hasar n nedenini tespit etmek ve sorumluyu belirlemek daha kolayd r. Faili ve sebebi belli bir hasarlanma söz konusudur. Bunun sonucunda tafl yan koniflmento düzenlerken d fltaki hasar görecek ve ona göre koniflmento düzenleyecektir. Konteyner tafl malar nda as l sorun, mühürlü konteynerlerin varma yerinde mühür aç ld ktan sonra içindeki yükün eksik veya hasarl ç kmas d r. Bu durumda failin ve hasarlanman n sebebi kolay tespit edilememektedir. Bu hasar türlerinin birincisi, konteynerin liman sahas ndaki elleçlenmesi s ras nda meydana gelen, anlafl lamayan hasarlard r. nceleme konumuz d fl nda kalan yukar daki örnekte, konteynerin d - fl n n da hasarlanmas yla yükün hasarlanmas söz konusudur ki, bu durumda konteynerin gemiye yüklenmesi s ras nda hasar tespit edilebilecek, temiz koniflmento verilmeyecek veya koniflmentoya kay t konacakt r. Ancak konteyner, liman içindeki operasyon s ras nda d fltan belli olmayacak flekilde darbe görmüfl, yan yatm fl, ters dönmüfl ise tafl yan temiz koniflmento verecek, fakat konteyner içerisindeki yük, hasarl olarak tafl ma arac na yüklenecektir. flte bu noktada ç kacak sorun tipi yaz m n konusuna girmektedir. kinci konu ise yükün konteyner içerisine hatal istiflenmesi sonucu, tafl ma arac na yüklenmeden veya yüklendikten sonra tafl yan n kusuru olmayacak flekilde yükün hasarlanmas d r. Üçüncü hasar türü, konteynerin yüke elveriflli olmamas sonucu taban ndaki tahtalar n çürümesi, sair nedenlerle böceklenmeye yol açmas veya yükün böceklenmifl olarak konteynerin içine yüklenmesidir. Büyük oranda yükleme öncesinde yükte minimal düzeyde var olan böceklenmenin, tafl ma s ras nda artmas sonucu varma liman nda yükün hasarlanmas ndan ve eksikli inden çok, tam ziyana u ramas söz konusu olabilecektir. Son olarak, yükün konteynere yüklenirken bilerek veya bilmeyerek beyan edilenden eksik yüklenmesi söz konusudur. Bu anlat lanlar n fl nda, flimdi mühürlü konteynerlerde tafl yan n sorumlulu unu deniz, kara ve demiryolu tafl mas bak m ndan ayr ayr tespit edip, ilgili Yarg tay kararlar n n irdelenmesine geçebiliriz. Deniz Yoluyla Mühürlü Konteyner Tafl mas nda Tafl yan n Sorumlulu u TTK m hükmü, tafl yan n sorumlulu unu en yal n haliyle belirleyen bir hükümdür. Tafl yan n bu hükümle do an sorumlulu u, TTK m ve m hükmü çerçevesinde düzenlenmifl olup, koniflmento ve üzerindeki kay tlar esas tutularak belirlenir. Kanun, tafl yan n teslim borcunun kapsam n yükletenin beyanlar - na ba l tutmakla beraber, tafl yana kendisi aleyhine olabilecek beyanlara müdahale imkan da tan r. fiöyle ki; TTK m hükmü birinci f kras nda, koniflmentonun tafl yan ile gönderilen aras ndaki hukuki münasebetlerde esas tutulaca n düzenlemifltir. f. 2 b. 2 de ise, tafl yan n koniflmentoya, çindeki belli de il veya ayn manay ifade eden bir flerhin yaz lmas flart yla kaptana ambalajl olarak veya kapal kaplar içinde tevdi edilmifl olan mallar n muhtevas hakk nda koniflmentonun tafl yan n mallar koniflmentoda belirtildi i gibi teslim ald na karine teflkil etmeyece i belirtilmifltir. Konteyner ile yap lan tafl malarda koniflmentoya ve di er tafl ma belgelerine TTK m f. 2 b. 2 hükmünden yararlanmaya imkan sa layacak flekilde konteyner içerisindeki eflyan n yükletenin beyanlar na göre yüklendi ini ifade eden kay tlar konulmaktad r. Uygulamada s kl kla karfl lafl lan bu kay tlara flu örnekler verebilir: Said to Contain ( htiva etti i söylenmektedir.) Shipper s Load and Count (Yükleten taraf ndan yüklenmifl ve say lm flt r.) Container Sealed by Shipper (Konteyner yükleten taraf ndan mühürlenmifltir.) MARINE & COMMERCE OCTOBER

3 Shipper s Weight, Load and Count (Yükleten taraf ndan tart lm fl, yüklenmifl ve say lm flt r.) Yarg tay 11. HD tarih, 1998/9108 E., 1999/917 K. karar nda, mühürlü konteyner ile yap lan tafl mada, yüklemenin tafl tan taraf ndan yap ld ve konteynerin mühürlenmifl oldu u tespitini yaparak tafl yan n sorumlu tutulamayaca karar na varm flt r. An lan Yarg tay karar n n ilgili bölümleri flöyledir:...tafl man n konteyner içinde yap ld, varma yerinde mühürlerin sa lam olarak teslim edildi i konusunda taraflar aras nda bir uyuflmazl k yoktur. TTK n n 1110/1. maddesinde, tafl yan ile gönderilen aras ndaki münasebetlerde, koniflmentonun esas tutulaca hükme ba lanm flt r. Ancak TTK m. 1100/ 2 ve TTK m. 1110/2 maddeleri hükümlerinde, tafl tan n beyanlar hakk nda rezerv konulmas halinde koniflmentonun do rulu una iliflkin karine oluflturmaz ve emtian n koniflmento kay tlar na uygun olarak teslim edilmifl bulundu- unun kan t yükü de koniflmento hamiline düfler. Görüldü ü üzere, kapal kaplarla tafl ma yap ld nda emtian n tafl y c ya ne flekilde teslim edildi i önem kazanmaktad r. (...) Somut olayda, gönderen (tafl tan) taraf ndan konteynerlerin mühürlendi i ve bu flekilde tafl yana teslim edildi i koniflmento üzerindeki Shipper s Load and Count kayd ndan anlafl lmaktad r. Dava konusu tazminat hasara de il, noksan ç kan emtia bedeline iliflkin bulunmas na göre, daval tafl y c n n nezaret görevini yerine getirmedi inden dolay sorumlu tutulmas do ru görülmemifl ve karar n bu nedenle bozulmas gerekmifltir.. 1 fleklinde karar vermifltir. Yarg tay, tafl yan n sorumlulu unu tayin ederken TTK m. 1100/2 ve 1110/2 hükümlerini dikkate alarak varma yerinde mühürlü konteynerin eksik ç kmas halinde tafl yan taraf ndan koniflmentoya konulan yükleten taraf ndan yüklenmifl ve say lm flt r kayd n dikkate alm flt r. Yükteki eksiklik nedeniyle tafl yan n sorumlu tutulabilmesi için yükle ilgilinin tafl ma s ras nda yükte eksiklik meydana geldi ini ispatlamas gerekti ini dile getirmifltir. Kara yoluyla Mühürlü Konteyner Tafl mas nda Tafl yan n Sorumlulu u TTK m. 781 de, deniz tafl mas ile ilgili m le ayn paralelde diyebilece imiz bir düzenleme mevcut. Yani tafl y c, eflyan n kendisine teslim edildi i tarihten gönderilene teslim olundu u tarihe kadar geçen müddet içinde; u rad ziya ve hasardan mesuldür. Yarg tay n konu karaya iliflkin bir tafl ma olunca, koniflmento üzerinde, içeri i belli de il ve benzeri kay tlar olmas na ra men, tafl yan sorumlu tutmakta daha kat davrand n görüyoruz. Ancak belirtmek gerekir ki, kara tafl malar nda da Yarg tay n farkl davranmas n gerektirmeyen denizle ilgili hükümlerde yer alan ve ispat külfetini tersine çeviren TTK m f. 2 b. 2 hükmüyle ayn paralelde olmasa da benzer bir hüküm mevcuttur. Bu hüküm dikkate al nd nda içeri i belli de ildir kayd içeren mühürlü konteynerdeki eksiklik ve hasardan tafl yan n sorumlu olmamas gerekir. An lan TTK m. 772 flöyle: Tafl y c, tafl nacak eflyay tafl ma senedine veya ayr bir ka da, teslim ald zamandaki durumu hakk nda ihtirazi bir kay t koymadan kabul edecek olursa, d fl görünüflü itibariyle hiçbir kusuru olmad n kabul etmifl say l r. fiu kadar ki; eflyay kay ts z kabul etmifl olsa bile d fl ndan anlafl lmas kabil olmayan noksanlar n vücudunu iddia ve ispat edebilir. Kara yolu ile yap lan tafl malarda, varma liman nda, konteynerlerde yük eksikli i veya hasar ortaya ç km flsa, tafl ma senedinde yükleten taraf ndan yükün konteynere yüklendi ine dair kay tlar bulunsa bile, Yarg tay tafl y c n n TTK m. 781 uyar nca kurtulufl beyyinesi getirmesi gerekti i yönünde kararlar vermektedir. Yarg tay 11. Hukuk Dairesi tarihinde verdi i bir kararda; Tafl ma s ras nda konteyner mühürlerinin bozulmam fl olmas daval - y sorumluluktan kurtarmaz. Tafl y c n n TTK n n 781. maddesine göre kurtulufl beyyinesi getirmek durumunda oldu u kendisine bildirilerek konteyner tafl mac l n n niteli ine uygun delilleri olup olmad sorulmal, koniflmento içeri i de erlendirilerek karar verilmelidir. 2 denmektedir. Yarg tay Hukuk Genel Kurulu tarihinde benzer bir karar vermifltir. Bu kararda flöyle: Tafl y c n n aksini ispat edemedi i hallerde, mal sa lam olarak teslim ald n n kabulü gerekir. Tafl nan mal hasarl olarak teslim edilmiflse, tafl y c ancak kurtulufl beyyinesi getirip ispatlamas halinde sorumluluktan kurtulabilir. Tafl man n kapal konteyner içinde yap lmas ve konteyner mührünün bozulmadan al c ya ulaflt r lmas tek bafl na tafl y - c y sorumluluktan kurtaran bir beyyine olarak kabul edilemez. 066

4 Yerel mahkemede bu ilkeyi benimsemifl, ancak düzenlenen bir tutanak ile tafl y c n n kurtulufl beyyinesi getirdi ini kabul etmifltir. Oysa söz konusu tutanak sadece hasar tespitine iliflkindir. Hasarl mallar daha önce deniz yoluyla tafl nm fl ve daval tafl man n kara aya n tamamlam flt r. Daval n n çekincesiz kabul edip tafl d yükün hasarl tahliye edilmesi nedeniyle daval n n ilk tafl y c ya rücu ve kusur durumlar gerekti inden aç lacak rücu davas nda tart fl lacakt r. Aç klanan ilkeler çerçevesinde inceleme yap lmas gerekirken daval n n dayand tutanak gerekçe yap larak davan n reddine karar verilmesi hatal d r. 3 Hemen belirtelim ki bu kararlardan birincisi, deniz tafl mas s ras nda meydana gelen bir yük eksikli i meselesine kara tafl mas na ait hükümler uyguland için hatal d r. Zira ele al nan olayda, deniz tafl mas söz konusudur ve koniflmento üzerinde TTK m f. 2 b. 2 hükmünden yararlanmas na imkan sa layacak flekilde beyana göre 300 ton dur kayd mevcuttur. Peki bu tafl ma gerçekte kara tafl mas olsayd tafl yan TTK m. 772 hükmünden TTK m f. 2 b. 2 paralelinde yararlanabilecek midir? Hat rlanaca üzere; TTK m hükmü koniflmento üzerinde içeri i belli de il ve benzeri kay tlar n olmas durumunda mühürlü konteyner içerisindeki eksiklik ve hasar nedeniyle tafl yan sorumlu tutmamak bak m ndan çok daha net ifadeler içermektedir. TTK m. 772 hükmü bu derece berrakl k ve kuvvet içermese de kanaatimce, tafl yan n mühürlü konteyner için içeri i belli de il türünde rezerv koymas durumunda olas hasar ve eksiklikte tafl - yan n sorumluluktan kurtulmas gerekir. Zira tafl yan n mühürlü bir konteynere rezerv olarak içeri i belli de ildir ve benzeri tarzda kay t koymaktan baflka çaresi ve imkan da zaten yoktur. Kald ki kara tafl mas ile deniz tafl mas nda tafl yan n sorumlulu- unu, kara tafl mas bak m ndan a r, deniz tafl mas bak m ndan ise hafifletilmifl görmek ve bu flekilde kabul etmek için makul bir gerekçe yoktur. TTK düzeninde durum böyle olmakla beraber, kara yolu ile yap - lan uluslararas tafl malarda s kl kla uygulanma imkan bulan CMR hükümlerine de burada k saca de inelim; Uluslararas sahada eflya tafl malar na, CMR m. 1 uyar nca, yükleme ve teslim yerinin iki ayr ülkede bulunmas ve yükleme ve teslim yerlerinden bir tanesinin CMR ye taraf bir ülke olmas halinde, CMR hükümleri uygulan r. Bu hükümleri yükte meydana gelen eksiklik nedeniyle tafl yan n sorumlulu u bak m ndan ele alacak olursak: CMR m.4 e göre, tafl ma sözleflmesi, sevk mektubunun düzenlenmesi ile kurulur. Tafl y c yükü teslim ald anda, parça say s, bunlar n üzerindeki marka ve numaralar bak m ndan sevk mektubundaki beyanlar n do rulu u ve yükün ve bunlar n ambalaj n n görünürdeki durumunu kontrol etmelidir (CMR m.8/i). Tafl mac bu beyanlar kontrol etmek için gerekli araçlardan yoksun ise, sevk mektubuna gerekçesi ile birlikte çekincesini yazmal d r. Gönderici, bu çekincelerle ba l oldu unu sevk mektubunda aç kça belirtmemiflse, bu çekinceler göndericiyi ba lamayacakt r (m. 8/2). Ayr ca gönderici yükün brüt a rl n veya bunlar n baflka türlü ifade edilmifl miktarlar n, kontrol etmesini tafl mac dan isteme hakk na sahiptir. CMR m.9/1 a göre, sevk mektubu tafl ma mukavelesinin akdine, mukavelenin koflullar na ve yüklerin tafl mac taraf ndan kabulüne karine teflkil eder. CMR m.9/2 de; tafl mac n n sevk mektubuna bir çekince koymam fl olmas halinde, aksi ispatlanmad kça tesellümde yükün ve ambalajlar n n iyi durumda oldu u, say lar n n, marka ve numaralar n n sevk mektubunda yaz l olanlara uydu u varsay laca düzenlenmifltir. Dolay s yla yükleme ve istifin gönderen taraf ndan yap lmas halinde, tafl yan n sevk mektubuna TTK m.772 de oldu u gibi bir çekince koymas gerekir. Aksi halde meydana gelen eksiklikten tafl y c sorumlu tutulacakt r. CMR de tafl yan n sorumlu tutuldu u hallerden birisi de kay p halidir. CMR m.17/4 (c) gere ince, yükün gönderici, al c veya bunlar ad na hareket eden kifliler taraf ndan al nmas, yüklenmesi, istiflenmesi veya boflalt lmas nedeniyle yükte kay p veya hasar meydana gelmiflse tafl mac sorumlu olmaz. CMR m.18/ii gere i, tafl mac durumun koflullar bak m ndan yükün gönderici taraf ndan yüklendi ini ve bu nedenle kay p veya hasar n meydana geldi- ini ortaya koyarsa kay p veya hasar n bu nedenden ileri geldi i kabul edilir. Hak iddia eden kifli kay p veya zarar n tamamen veya k smen bu risklere ba l olmad n kan tlamak zorundad r. Dolay s yla, konteynerlerin gönderen taraf ndan yüklenmesi ve mühürlenmesi halinde tafl yan eksikli in bu nedenden kaynakland - n ispatlamakla sorumluluktan kurtulacakt r. Demiryoluyla Mühürlü Vagon (Konteyner) Tafl mas nda Tafl yan n Sorumlulu una Uygulanacak Hükümler Eflya tafl mas n n demiryolunda yap lmas halinde, kara yolundaki trafik yo unlu unun azalmas, asfaltlar n bozulmas n n önlenmesi 068

5 gibi faydal sonuçlar herkesçe bilinmesine ra men, halihaz rdaki uygulamada, demiryolu ile eflya tafl mac l ülkemizde yayg n de- il. S kl kla karfl lafl lmayan demiryolu ile eflya tafl mac l na da k saca de inelim. Uluslararas sahada demiryolu ile vagonlar n tafl nmas halinde, bu tafl maya CIM hükümleri uygulanacakt r. CIM hükümleri, yolculu un tümü dikkate al narak düzenlenmifl bir hamule senedi uyar nca en az iki devlet aras nda ve merkez ofisi taraf ndan tutulan listeye kay tl hatlar üzerinde yap lan eflya tafl - malar na uygulan r. 4 CIM m.2 deki konvansiyonun uygulanmayaca haller belirtilmifltir. Demiryolunda konteyner vagona yüklenmek suretiyle eflya tafl nabilece i gibi, demiryolu vagonuna da eflya yüklenmesi suretiyle tafl ma yap lmaktad r. CIM m.8 paragraf 2 ye göre; konteynerlerin demiryolu ile tafl nmas hakk nda, bileflik hükümlerin III. eki olan Réglement Concernant le Transport International Ferroviaire Des Conteneurs/Konteynerlerin Demiryolu ile Uluslararas Tafl nmas na liflkin Yönetmelik ( RICO ) öngörülmüfltür. RICO m.2 paragraf 2 ye göre, RICO da hüküm bulumayan hallerde dolu veya bofl konteynerlerin tafl nmas hakk nda CIM hükümleri uygulanacakt r. 5 Demiryolu ile demiryolu vagonlar na yüklenerek eflyalar n tafl nmas nda, yük, vagonlara yüklenmekte ve vagon kapaklar mühürlenmektedir. Kurflun mühürlü bu vagonlardaki yükün varma yerinde eksik veya hasarl ç kmas halinde, tafl yan n bu ziya veya hasardan sorumlulu u CIM m.11 paragraf 4/II ye göre çözümlenecektir. Buna göre; noksanl k, tafl ma senedinde gösterilen eflyan n miktar veya kolilerin adedi fark ile ilgili de ilse demiryolu bu eksiklikten sorumlu olmayacakt r. Ayr ca vagon al c ya orijinal kurflunlar sa lam teslim edildi inde demiryolu bu eksiklikten yine sorumlu tutulmaz. Di er yandan, CIM m.36/(c) ye göre; Uygulanan hükümler veya gönderici-demiryolu aras nda yap lan ve tafl ma belgesinde belirtilen sözleflmeler veya al c ile demiryolu aras nda yap lan sözleflmeler uyar nca yükleme ifllemlerinin gönderici veya boflaltma ifllemlerinin al c taraf ndan yap lmas halinde demiryolu sorumluluktan kurtulur. Dolay s yla ele ald m z konu bak m ndan, CIM m. 11 ve m.36 da öngörülen hallerde tafl yan meydana gelen hasar ve eksiklikten sorumlu olmayacakt r. Dipnotlar Yarg tay 11. HD T., 1998/9108 E., 1999/917 K. (Kazanc Hukuk Otomasyon Mevzuat- çtihat Programlar / çtihat Bilgi Bankas ) Yarg tay 11. HD , 1984/2187 E., 1984/2760 K. ( stanbul Barosu Bilgi Bankas Arflivi). Yarg tay H.G.K T., 1999/ E., 1999/869 K. (Kazanc Hukuk Otomasyon Mevzuat- çtihat Programlar / çtihat Bilgi Bankas ). Sabih Arkan, Demiryolu ile Yap lan Uluslararas Eflya Tafl malar, Batider, Ankara 1987, s. 25. Sabih Arkan, Demiryolu ile Yap lan Uluslararas Eflya Tafl malar, Batider, Ankara 1987, s. 27. & Mahmut Karaman, 17 Eylül 1962 de Sinop ta do du. Yüksek Denizcilik Okulu nu 1983 te tamamlad ktan sonra 1 y l D.B. Deniz Nakliyat A.fi., daha sonra 1986 ve 1992 y llar aras nda Türkiye Denizcilik flletmeleri nde gemi makineleri iflletme mühendisi olarak çal flt ve 1991 y llar nda özel flirket gemilerinde Uzakyol Bafl Mühendisi olarak görev ald. Ayn süreçte, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne devam etti ve 1989 y - l nda mezun oldu y l nda stanbul Barosu na kabul edilerek avukatl k yapmaya bafllad y llar aras nda Aybay & Aybay Hukuk Bürosun'da avukat, ayn büroda y llar aras nda ortak avukat olarak çal flt y l nda kurulan Atamer Karaman Hukuk Bürosu nun kurucu ortaklar ndan olan Mahmut Karaman, Eylül 2006 itibariyle Karaman Hukuk Bürosu nu kurdu y llar nda stanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu nda Deniz Hukuku dersleri verdi. TÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Sosyal Yard m Vakf Yönetim Kurulu Baflkan olan Karaman, ayr ca Türk Deniz Hukuku Derne i, TÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derne- i üyesi, T.M.M.O.B. Gemi Makineleri flletme Müh. Odas ve denizcilik örgütleri taraf ndan ortaklafla yay nlanan Denizcilik Dergisi nin, TÜ Denizcilik Fakültesi (eski Yüksek Denizcilik Okulu) Mezunlar Sosyal Yard m Vakf ad na mtiyaz Sahibidir. Aç k Radyo'nun (94.9) y llar aras nda "Aç k Ama Sakin Deniz" haftal k program n n haz rlay c s ve sunucusudur. 070

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI

TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI Canan KÜÇÜKAL * G R fi Tafl ma sözleflmesinin amac tafl nacak eflyan n, tafl y c ya teslim edildi i biçimiyle, gönderilene teslim edilmesidir.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S

PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S Neslihan ÇTEN NCE* I-G R fi Vergiyi do uran olay kavram, 213 say l Vergi Usul Kanunu nun Vergiyi Do uran Olay bafll kl 19. maddesinde tan mlanm flt r. Buna

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR lhami ÖZTÜRK* Ahmet OZANSOY** G R fi Noterler, yapt klar ifllemlerden kaynaklanan noter harc n tahsil ederek 1512 say l Noterlik Kanunu nun 119 uncu maddesinde

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı