Kombine tafl mac l k; tafl yan n, yükü gönderenden al p al c -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kombine tafl mac l k; tafl yan n, yükü gönderenden al p al c -"

Transkript

1 CARRIER S RESPONSIBILITY IN SEALED CONTAINER TRANSPORT MÜHÜRLÜ KONTEYNER TAfiIMALARINDA TAfiIYANIN SORUMLULU U Av. / Lawyer MAHMUT KARAMAN Günümüzde eflya tafl ma ifllemlerinin büyük bir ço unlu u, multimodal veya kombine tafl mac l k ad n verdi imiz tafl ma modeli ile gerçeklefltiriliyor. Kombine tafl mac l k, Türk hukukunda bugünkü haliyle, gerek bu tafl man n koflullar n n belirlenmesi, gerekse hukuksal sorunlara çözüm bulma anlam nda ayr bir bölüm halinde düzenlenmifl de il. Ancak yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar s nda, bu tafl ma türünün de dikkate al narak düzenleme yap ld n görüyoruz. Kombine tafl mac l k; tafl yan n, yükü gönderenden al p al c - ya teslim etmesi sürecinde deniz ve kara parkurlar nda yükün tafl nmas n anlam na geliyor. Dolay s yla, farkl ulafl m araçlar yla farkl parkurlarda yani kara, deniz ve bazen de demiryoluyla yap lan tafl maya uygulanacak hukuk normlar farkl l k gösteriyor. Karayolu ile tafl mac l kta Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun 762 ve devam hükümleri, uluslararas alanda yap lan bir tafl ma olmas halinde, Convention On The Contract For The International Carriage Of Goods By Road/Eflyalar n Karayolundan Uluslararas Nakliyat çin Mukavele Sözleflmesi (CMR) hükümleri, Deniz yolu ile yap lan tafl malarda TTK m. 816 vd. hükümleri ile Türkiye nin taraf oldu u uluslararas anlaflmalar, Demiryolu ile yap lan ulusal tafl malarda, Rumeli Demiryollar flletme Nizamnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar Eflya Tarifesi uygulan yor. Demiryolu ile uluslararas eflya tafl nmas nda ise, Convention Concerning International Carriage by Rail/Uluslararas Demiryolu Tafl malar na liflkin Sözleflme (COTIF) ve bu sözleflmenin eflya tafl malar na iliflkin eki, Uniform Rules Concerning The Contract For International I n this article the problems relating to the delivery period of goods transported in the combined transportation area are considered at length. The legal norms applicable to land, sea and sometimes by rail transport during the stage when the goods are picked up from the sender and delivered to the recipient by the carrier are explained. After presenting the limitations to the matter of the types of identifiable container damages, the author later provides examples of provisions to be applied to actual events that have taken place regarding the carrier s responsibilies relating to land, sea and rail transportation of sealed containers. Carriage of Goods By Rail/Demiryolu ile Uluslararas Eflya Tafl ma Sözleflmesi ile lgili Bileflik Hükümler (CIM) uygulama alan buluyor. Konteyner ile yükün kara, deniz ve demiryolunda tafl nmas nda uygulanan hükümleri tespit ettikten sonra, konteynerlerde meydana gelen ve tafl yan n sorumlulu unu gerektiren hasar tiplerinden de genel olarak söz etmek gerekecek. 064

2 Konteyner Hasar Tiplerinin Belirlenip Konuya Özgü S n rland r lmas Konteyner hasarlar n çok farkl kategorilerde ele almak ve irdelemek mümkün. Ancak inceleme konumuzun s n r n belirlemeye yard mc olacak flekilde bir s n fland rma yapacak olursak, konteyner hasarlar n iki ana bafll a ay rabiliriz. lk olarak konteyner içerisindeki yükün hasarlanmas na da neden olacak flekilde konteynerlerin d fltan hasarlanmas örneklerini ele alal m. Bu hasar türüne birinci örnek, konteynerlerin gemiye yüklenmek üzere fabrikadan istif sahas na veya gemiye tafl nmas s - ras nda hasarlanmad r. Konteynerlerin yükü de etkileyecek flekilde d fltan hasarlanmalar n n ikinci türü, liman operasyonu s ras nda hasarlanmad r. Konteynerlerin liman sahas nda vinçlerle veya di- er kara tafl ma araçlar yla bir yerden bir yere nakledilmeleri, s - ralanmalar ve dizilmeleri s ras nda bu hasar meydana gelebilir. Konteynerin d fltan hasarlanmas nda üçüncü grubu ise, genellikle deniz tafl mas s ras nda geminin baflka bir gemiyle çarp flmas, gemide yang n ç kmas, yüklerin iyi ba lanmamas veya f rt nadan etkilenmesi türünden hasarlar oluflturur. Konteyner içindeki yükün d fltan etkiyle hasarlanmas sonucunu do uran bu etkenlerde hasar n nedenini tespit etmek ve sorumluyu belirlemek daha kolayd r. Faili ve sebebi belli bir hasarlanma söz konusudur. Bunun sonucunda tafl yan koniflmento düzenlerken d fltaki hasar görecek ve ona göre koniflmento düzenleyecektir. Konteyner tafl malar nda as l sorun, mühürlü konteynerlerin varma yerinde mühür aç ld ktan sonra içindeki yükün eksik veya hasarl ç kmas d r. Bu durumda failin ve hasarlanman n sebebi kolay tespit edilememektedir. Bu hasar türlerinin birincisi, konteynerin liman sahas ndaki elleçlenmesi s ras nda meydana gelen, anlafl lamayan hasarlard r. nceleme konumuz d fl nda kalan yukar daki örnekte, konteynerin d - fl n n da hasarlanmas yla yükün hasarlanmas söz konusudur ki, bu durumda konteynerin gemiye yüklenmesi s ras nda hasar tespit edilebilecek, temiz koniflmento verilmeyecek veya koniflmentoya kay t konacakt r. Ancak konteyner, liman içindeki operasyon s ras nda d fltan belli olmayacak flekilde darbe görmüfl, yan yatm fl, ters dönmüfl ise tafl yan temiz koniflmento verecek, fakat konteyner içerisindeki yük, hasarl olarak tafl ma arac na yüklenecektir. flte bu noktada ç kacak sorun tipi yaz m n konusuna girmektedir. kinci konu ise yükün konteyner içerisine hatal istiflenmesi sonucu, tafl ma arac na yüklenmeden veya yüklendikten sonra tafl yan n kusuru olmayacak flekilde yükün hasarlanmas d r. Üçüncü hasar türü, konteynerin yüke elveriflli olmamas sonucu taban ndaki tahtalar n çürümesi, sair nedenlerle böceklenmeye yol açmas veya yükün böceklenmifl olarak konteynerin içine yüklenmesidir. Büyük oranda yükleme öncesinde yükte minimal düzeyde var olan böceklenmenin, tafl ma s ras nda artmas sonucu varma liman nda yükün hasarlanmas ndan ve eksikli inden çok, tam ziyana u ramas söz konusu olabilecektir. Son olarak, yükün konteynere yüklenirken bilerek veya bilmeyerek beyan edilenden eksik yüklenmesi söz konusudur. Bu anlat lanlar n fl nda, flimdi mühürlü konteynerlerde tafl yan n sorumlulu unu deniz, kara ve demiryolu tafl mas bak m ndan ayr ayr tespit edip, ilgili Yarg tay kararlar n n irdelenmesine geçebiliriz. Deniz Yoluyla Mühürlü Konteyner Tafl mas nda Tafl yan n Sorumlulu u TTK m hükmü, tafl yan n sorumlulu unu en yal n haliyle belirleyen bir hükümdür. Tafl yan n bu hükümle do an sorumlulu u, TTK m ve m hükmü çerçevesinde düzenlenmifl olup, koniflmento ve üzerindeki kay tlar esas tutularak belirlenir. Kanun, tafl yan n teslim borcunun kapsam n yükletenin beyanlar - na ba l tutmakla beraber, tafl yana kendisi aleyhine olabilecek beyanlara müdahale imkan da tan r. fiöyle ki; TTK m hükmü birinci f kras nda, koniflmentonun tafl yan ile gönderilen aras ndaki hukuki münasebetlerde esas tutulaca n düzenlemifltir. f. 2 b. 2 de ise, tafl yan n koniflmentoya, çindeki belli de il veya ayn manay ifade eden bir flerhin yaz lmas flart yla kaptana ambalajl olarak veya kapal kaplar içinde tevdi edilmifl olan mallar n muhtevas hakk nda koniflmentonun tafl yan n mallar koniflmentoda belirtildi i gibi teslim ald na karine teflkil etmeyece i belirtilmifltir. Konteyner ile yap lan tafl malarda koniflmentoya ve di er tafl ma belgelerine TTK m f. 2 b. 2 hükmünden yararlanmaya imkan sa layacak flekilde konteyner içerisindeki eflyan n yükletenin beyanlar na göre yüklendi ini ifade eden kay tlar konulmaktad r. Uygulamada s kl kla karfl lafl lan bu kay tlara flu örnekler verebilir: Said to Contain ( htiva etti i söylenmektedir.) Shipper s Load and Count (Yükleten taraf ndan yüklenmifl ve say lm flt r.) Container Sealed by Shipper (Konteyner yükleten taraf ndan mühürlenmifltir.) MARINE & COMMERCE OCTOBER

3 Shipper s Weight, Load and Count (Yükleten taraf ndan tart lm fl, yüklenmifl ve say lm flt r.) Yarg tay 11. HD tarih, 1998/9108 E., 1999/917 K. karar nda, mühürlü konteyner ile yap lan tafl mada, yüklemenin tafl tan taraf ndan yap ld ve konteynerin mühürlenmifl oldu u tespitini yaparak tafl yan n sorumlu tutulamayaca karar na varm flt r. An lan Yarg tay karar n n ilgili bölümleri flöyledir:...tafl man n konteyner içinde yap ld, varma yerinde mühürlerin sa lam olarak teslim edildi i konusunda taraflar aras nda bir uyuflmazl k yoktur. TTK n n 1110/1. maddesinde, tafl yan ile gönderilen aras ndaki münasebetlerde, koniflmentonun esas tutulaca hükme ba lanm flt r. Ancak TTK m. 1100/ 2 ve TTK m. 1110/2 maddeleri hükümlerinde, tafl tan n beyanlar hakk nda rezerv konulmas halinde koniflmentonun do rulu una iliflkin karine oluflturmaz ve emtian n koniflmento kay tlar na uygun olarak teslim edilmifl bulundu- unun kan t yükü de koniflmento hamiline düfler. Görüldü ü üzere, kapal kaplarla tafl ma yap ld nda emtian n tafl y c ya ne flekilde teslim edildi i önem kazanmaktad r. (...) Somut olayda, gönderen (tafl tan) taraf ndan konteynerlerin mühürlendi i ve bu flekilde tafl yana teslim edildi i koniflmento üzerindeki Shipper s Load and Count kayd ndan anlafl lmaktad r. Dava konusu tazminat hasara de il, noksan ç kan emtia bedeline iliflkin bulunmas na göre, daval tafl y c n n nezaret görevini yerine getirmedi inden dolay sorumlu tutulmas do ru görülmemifl ve karar n bu nedenle bozulmas gerekmifltir.. 1 fleklinde karar vermifltir. Yarg tay, tafl yan n sorumlulu unu tayin ederken TTK m. 1100/2 ve 1110/2 hükümlerini dikkate alarak varma yerinde mühürlü konteynerin eksik ç kmas halinde tafl yan taraf ndan koniflmentoya konulan yükleten taraf ndan yüklenmifl ve say lm flt r kayd n dikkate alm flt r. Yükteki eksiklik nedeniyle tafl yan n sorumlu tutulabilmesi için yükle ilgilinin tafl ma s ras nda yükte eksiklik meydana geldi ini ispatlamas gerekti ini dile getirmifltir. Kara yoluyla Mühürlü Konteyner Tafl mas nda Tafl yan n Sorumlulu u TTK m. 781 de, deniz tafl mas ile ilgili m le ayn paralelde diyebilece imiz bir düzenleme mevcut. Yani tafl y c, eflyan n kendisine teslim edildi i tarihten gönderilene teslim olundu u tarihe kadar geçen müddet içinde; u rad ziya ve hasardan mesuldür. Yarg tay n konu karaya iliflkin bir tafl ma olunca, koniflmento üzerinde, içeri i belli de il ve benzeri kay tlar olmas na ra men, tafl yan sorumlu tutmakta daha kat davrand n görüyoruz. Ancak belirtmek gerekir ki, kara tafl malar nda da Yarg tay n farkl davranmas n gerektirmeyen denizle ilgili hükümlerde yer alan ve ispat külfetini tersine çeviren TTK m f. 2 b. 2 hükmüyle ayn paralelde olmasa da benzer bir hüküm mevcuttur. Bu hüküm dikkate al nd nda içeri i belli de ildir kayd içeren mühürlü konteynerdeki eksiklik ve hasardan tafl yan n sorumlu olmamas gerekir. An lan TTK m. 772 flöyle: Tafl y c, tafl nacak eflyay tafl ma senedine veya ayr bir ka da, teslim ald zamandaki durumu hakk nda ihtirazi bir kay t koymadan kabul edecek olursa, d fl görünüflü itibariyle hiçbir kusuru olmad n kabul etmifl say l r. fiu kadar ki; eflyay kay ts z kabul etmifl olsa bile d fl ndan anlafl lmas kabil olmayan noksanlar n vücudunu iddia ve ispat edebilir. Kara yolu ile yap lan tafl malarda, varma liman nda, konteynerlerde yük eksikli i veya hasar ortaya ç km flsa, tafl ma senedinde yükleten taraf ndan yükün konteynere yüklendi ine dair kay tlar bulunsa bile, Yarg tay tafl y c n n TTK m. 781 uyar nca kurtulufl beyyinesi getirmesi gerekti i yönünde kararlar vermektedir. Yarg tay 11. Hukuk Dairesi tarihinde verdi i bir kararda; Tafl ma s ras nda konteyner mühürlerinin bozulmam fl olmas daval - y sorumluluktan kurtarmaz. Tafl y c n n TTK n n 781. maddesine göre kurtulufl beyyinesi getirmek durumunda oldu u kendisine bildirilerek konteyner tafl mac l n n niteli ine uygun delilleri olup olmad sorulmal, koniflmento içeri i de erlendirilerek karar verilmelidir. 2 denmektedir. Yarg tay Hukuk Genel Kurulu tarihinde benzer bir karar vermifltir. Bu kararda flöyle: Tafl y c n n aksini ispat edemedi i hallerde, mal sa lam olarak teslim ald n n kabulü gerekir. Tafl nan mal hasarl olarak teslim edilmiflse, tafl y c ancak kurtulufl beyyinesi getirip ispatlamas halinde sorumluluktan kurtulabilir. Tafl man n kapal konteyner içinde yap lmas ve konteyner mührünün bozulmadan al c ya ulaflt r lmas tek bafl na tafl y - c y sorumluluktan kurtaran bir beyyine olarak kabul edilemez. 066

4 Yerel mahkemede bu ilkeyi benimsemifl, ancak düzenlenen bir tutanak ile tafl y c n n kurtulufl beyyinesi getirdi ini kabul etmifltir. Oysa söz konusu tutanak sadece hasar tespitine iliflkindir. Hasarl mallar daha önce deniz yoluyla tafl nm fl ve daval tafl man n kara aya n tamamlam flt r. Daval n n çekincesiz kabul edip tafl d yükün hasarl tahliye edilmesi nedeniyle daval n n ilk tafl y c ya rücu ve kusur durumlar gerekti inden aç lacak rücu davas nda tart fl lacakt r. Aç klanan ilkeler çerçevesinde inceleme yap lmas gerekirken daval n n dayand tutanak gerekçe yap larak davan n reddine karar verilmesi hatal d r. 3 Hemen belirtelim ki bu kararlardan birincisi, deniz tafl mas s ras nda meydana gelen bir yük eksikli i meselesine kara tafl mas na ait hükümler uyguland için hatal d r. Zira ele al nan olayda, deniz tafl mas söz konusudur ve koniflmento üzerinde TTK m f. 2 b. 2 hükmünden yararlanmas na imkan sa layacak flekilde beyana göre 300 ton dur kayd mevcuttur. Peki bu tafl ma gerçekte kara tafl mas olsayd tafl yan TTK m. 772 hükmünden TTK m f. 2 b. 2 paralelinde yararlanabilecek midir? Hat rlanaca üzere; TTK m hükmü koniflmento üzerinde içeri i belli de il ve benzeri kay tlar n olmas durumunda mühürlü konteyner içerisindeki eksiklik ve hasar nedeniyle tafl yan sorumlu tutmamak bak m ndan çok daha net ifadeler içermektedir. TTK m. 772 hükmü bu derece berrakl k ve kuvvet içermese de kanaatimce, tafl yan n mühürlü konteyner için içeri i belli de il türünde rezerv koymas durumunda olas hasar ve eksiklikte tafl - yan n sorumluluktan kurtulmas gerekir. Zira tafl yan n mühürlü bir konteynere rezerv olarak içeri i belli de ildir ve benzeri tarzda kay t koymaktan baflka çaresi ve imkan da zaten yoktur. Kald ki kara tafl mas ile deniz tafl mas nda tafl yan n sorumlulu- unu, kara tafl mas bak m ndan a r, deniz tafl mas bak m ndan ise hafifletilmifl görmek ve bu flekilde kabul etmek için makul bir gerekçe yoktur. TTK düzeninde durum böyle olmakla beraber, kara yolu ile yap - lan uluslararas tafl malarda s kl kla uygulanma imkan bulan CMR hükümlerine de burada k saca de inelim; Uluslararas sahada eflya tafl malar na, CMR m. 1 uyar nca, yükleme ve teslim yerinin iki ayr ülkede bulunmas ve yükleme ve teslim yerlerinden bir tanesinin CMR ye taraf bir ülke olmas halinde, CMR hükümleri uygulan r. Bu hükümleri yükte meydana gelen eksiklik nedeniyle tafl yan n sorumlulu u bak m ndan ele alacak olursak: CMR m.4 e göre, tafl ma sözleflmesi, sevk mektubunun düzenlenmesi ile kurulur. Tafl y c yükü teslim ald anda, parça say s, bunlar n üzerindeki marka ve numaralar bak m ndan sevk mektubundaki beyanlar n do rulu u ve yükün ve bunlar n ambalaj n n görünürdeki durumunu kontrol etmelidir (CMR m.8/i). Tafl mac bu beyanlar kontrol etmek için gerekli araçlardan yoksun ise, sevk mektubuna gerekçesi ile birlikte çekincesini yazmal d r. Gönderici, bu çekincelerle ba l oldu unu sevk mektubunda aç kça belirtmemiflse, bu çekinceler göndericiyi ba lamayacakt r (m. 8/2). Ayr ca gönderici yükün brüt a rl n veya bunlar n baflka türlü ifade edilmifl miktarlar n, kontrol etmesini tafl mac dan isteme hakk na sahiptir. CMR m.9/1 a göre, sevk mektubu tafl ma mukavelesinin akdine, mukavelenin koflullar na ve yüklerin tafl mac taraf ndan kabulüne karine teflkil eder. CMR m.9/2 de; tafl mac n n sevk mektubuna bir çekince koymam fl olmas halinde, aksi ispatlanmad kça tesellümde yükün ve ambalajlar n n iyi durumda oldu u, say lar n n, marka ve numaralar n n sevk mektubunda yaz l olanlara uydu u varsay laca düzenlenmifltir. Dolay s yla yükleme ve istifin gönderen taraf ndan yap lmas halinde, tafl yan n sevk mektubuna TTK m.772 de oldu u gibi bir çekince koymas gerekir. Aksi halde meydana gelen eksiklikten tafl y c sorumlu tutulacakt r. CMR de tafl yan n sorumlu tutuldu u hallerden birisi de kay p halidir. CMR m.17/4 (c) gere ince, yükün gönderici, al c veya bunlar ad na hareket eden kifliler taraf ndan al nmas, yüklenmesi, istiflenmesi veya boflalt lmas nedeniyle yükte kay p veya hasar meydana gelmiflse tafl mac sorumlu olmaz. CMR m.18/ii gere i, tafl mac durumun koflullar bak m ndan yükün gönderici taraf ndan yüklendi ini ve bu nedenle kay p veya hasar n meydana geldi- ini ortaya koyarsa kay p veya hasar n bu nedenden ileri geldi i kabul edilir. Hak iddia eden kifli kay p veya zarar n tamamen veya k smen bu risklere ba l olmad n kan tlamak zorundad r. Dolay s yla, konteynerlerin gönderen taraf ndan yüklenmesi ve mühürlenmesi halinde tafl yan eksikli in bu nedenden kaynakland - n ispatlamakla sorumluluktan kurtulacakt r. Demiryoluyla Mühürlü Vagon (Konteyner) Tafl mas nda Tafl yan n Sorumlulu una Uygulanacak Hükümler Eflya tafl mas n n demiryolunda yap lmas halinde, kara yolundaki trafik yo unlu unun azalmas, asfaltlar n bozulmas n n önlenmesi 068

5 gibi faydal sonuçlar herkesçe bilinmesine ra men, halihaz rdaki uygulamada, demiryolu ile eflya tafl mac l ülkemizde yayg n de- il. S kl kla karfl lafl lmayan demiryolu ile eflya tafl mac l na da k saca de inelim. Uluslararas sahada demiryolu ile vagonlar n tafl nmas halinde, bu tafl maya CIM hükümleri uygulanacakt r. CIM hükümleri, yolculu un tümü dikkate al narak düzenlenmifl bir hamule senedi uyar nca en az iki devlet aras nda ve merkez ofisi taraf ndan tutulan listeye kay tl hatlar üzerinde yap lan eflya tafl - malar na uygulan r. 4 CIM m.2 deki konvansiyonun uygulanmayaca haller belirtilmifltir. Demiryolunda konteyner vagona yüklenmek suretiyle eflya tafl nabilece i gibi, demiryolu vagonuna da eflya yüklenmesi suretiyle tafl ma yap lmaktad r. CIM m.8 paragraf 2 ye göre; konteynerlerin demiryolu ile tafl nmas hakk nda, bileflik hükümlerin III. eki olan Réglement Concernant le Transport International Ferroviaire Des Conteneurs/Konteynerlerin Demiryolu ile Uluslararas Tafl nmas na liflkin Yönetmelik ( RICO ) öngörülmüfltür. RICO m.2 paragraf 2 ye göre, RICO da hüküm bulumayan hallerde dolu veya bofl konteynerlerin tafl nmas hakk nda CIM hükümleri uygulanacakt r. 5 Demiryolu ile demiryolu vagonlar na yüklenerek eflyalar n tafl nmas nda, yük, vagonlara yüklenmekte ve vagon kapaklar mühürlenmektedir. Kurflun mühürlü bu vagonlardaki yükün varma yerinde eksik veya hasarl ç kmas halinde, tafl yan n bu ziya veya hasardan sorumlulu u CIM m.11 paragraf 4/II ye göre çözümlenecektir. Buna göre; noksanl k, tafl ma senedinde gösterilen eflyan n miktar veya kolilerin adedi fark ile ilgili de ilse demiryolu bu eksiklikten sorumlu olmayacakt r. Ayr ca vagon al c ya orijinal kurflunlar sa lam teslim edildi inde demiryolu bu eksiklikten yine sorumlu tutulmaz. Di er yandan, CIM m.36/(c) ye göre; Uygulanan hükümler veya gönderici-demiryolu aras nda yap lan ve tafl ma belgesinde belirtilen sözleflmeler veya al c ile demiryolu aras nda yap lan sözleflmeler uyar nca yükleme ifllemlerinin gönderici veya boflaltma ifllemlerinin al c taraf ndan yap lmas halinde demiryolu sorumluluktan kurtulur. Dolay s yla ele ald m z konu bak m ndan, CIM m. 11 ve m.36 da öngörülen hallerde tafl yan meydana gelen hasar ve eksiklikten sorumlu olmayacakt r. Dipnotlar Yarg tay 11. HD T., 1998/9108 E., 1999/917 K. (Kazanc Hukuk Otomasyon Mevzuat- çtihat Programlar / çtihat Bilgi Bankas ) Yarg tay 11. HD , 1984/2187 E., 1984/2760 K. ( stanbul Barosu Bilgi Bankas Arflivi). Yarg tay H.G.K T., 1999/ E., 1999/869 K. (Kazanc Hukuk Otomasyon Mevzuat- çtihat Programlar / çtihat Bilgi Bankas ). Sabih Arkan, Demiryolu ile Yap lan Uluslararas Eflya Tafl malar, Batider, Ankara 1987, s. 25. Sabih Arkan, Demiryolu ile Yap lan Uluslararas Eflya Tafl malar, Batider, Ankara 1987, s. 27. & Mahmut Karaman, 17 Eylül 1962 de Sinop ta do du. Yüksek Denizcilik Okulu nu 1983 te tamamlad ktan sonra 1 y l D.B. Deniz Nakliyat A.fi., daha sonra 1986 ve 1992 y llar aras nda Türkiye Denizcilik flletmeleri nde gemi makineleri iflletme mühendisi olarak çal flt ve 1991 y llar nda özel flirket gemilerinde Uzakyol Bafl Mühendisi olarak görev ald. Ayn süreçte, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne devam etti ve 1989 y - l nda mezun oldu y l nda stanbul Barosu na kabul edilerek avukatl k yapmaya bafllad y llar aras nda Aybay & Aybay Hukuk Bürosun'da avukat, ayn büroda y llar aras nda ortak avukat olarak çal flt y l nda kurulan Atamer Karaman Hukuk Bürosu nun kurucu ortaklar ndan olan Mahmut Karaman, Eylül 2006 itibariyle Karaman Hukuk Bürosu nu kurdu y llar nda stanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu nda Deniz Hukuku dersleri verdi. TÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Sosyal Yard m Vakf Yönetim Kurulu Baflkan olan Karaman, ayr ca Türk Deniz Hukuku Derne i, TÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derne- i üyesi, T.M.M.O.B. Gemi Makineleri flletme Müh. Odas ve denizcilik örgütleri taraf ndan ortaklafla yay nlanan Denizcilik Dergisi nin, TÜ Denizcilik Fakültesi (eski Yüksek Denizcilik Okulu) Mezunlar Sosyal Yard m Vakf ad na mtiyaz Sahibidir. Aç k Radyo'nun (94.9) y llar aras nda "Aç k Ama Sakin Deniz" haftal k program n n haz rlay c s ve sunucusudur. 070

TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI

TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI Canan KÜÇÜKAL * G R fi Tafl ma sözleflmesinin amac tafl nacak eflyan n, tafl y c ya teslim edildi i biçimiyle, gönderilene teslim edilmesidir.

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

Vergi Hukukunda Süreler

Vergi Hukukunda Süreler 8 Vergi Hukukunda Süreler 139 Zaman kavram felsefecileri en çok meflgul eden kavramlardan biridir. Modern hayatta zamana karfl yar fl n en önemli stres kaynaklar ndan biri oldu u söylenir. Hukuk hayat

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü

MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü Av. M. LAM H ÇEL K * Avukat, Türkiye Barolar Birli ince kabul olunan meslek dayan flma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundad r (Meslek Kural m.11).

Detaylı

6098 Say l Türk Borçlar Kanunu na Göre Hukukunda bra Sözle mesi

6098 Say l Türk Borçlar Kanunu na Göre Hukukunda bra Sözle mesi Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6098 Say l Türk Borçlar Kanunu na Göre Hukukunda bra Sözle mesi G R bra ve ibra sözle mesi, gerek 818 say l Borçlar Kanunu 1 ve gerekse 3008 say

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR.

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. C E Z A H U K U K U D E R G S N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. I SUÇ VE CEZA CRIMEN E POENA CEZA HUKUKU DERG S ISSN: 1308-0474 Sahibi Türk Ceza

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI

SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI 36 I- G R fi Ülkemizde çal flanlar n sosyal güvencesi, temelde üç kamu kuruluflunca sa lanmaktad r: Sosyal Sigortalar Kurumu,

Detaylı

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r.

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. SYKONSEPT Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. D fl Ticaretin Ordinaryüsü: Gümrük Müflavirleri Uluslar Aras Teslim fiekilleri Yaflamsal Uzmanl k: Sat fl Ata Karnesi Nedir? K fla Özel

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇU 5237 SAYILI YEN TÜRK CEZA KANUNU NDA MALA ZARAR VERME SUÇU Erkan SARITAfi* G R fi Ceza kanunlar nda düzenlenen suç tiplerinde belirtilen eylemlerin cezaland r lmas ile hangi amaç(lar) a rl kl olarak güdülürse

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU. Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU. Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8) Editörler Yrd.Doç.Dr. Neval OKAN (Ünite 1-4) Doç.Dr. Ayfle Tülin

Detaylı

KAYBOLAN T CAR DEFTER VE BELGELER Ç N ZAY BELGES TALEP ED LMES N N TÜRK T CARET KANUNU AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

KAYBOLAN T CAR DEFTER VE BELGELER Ç N ZAY BELGES TALEP ED LMES N N TÜRK T CARET KANUNU AÇISINDAN DE ERLEND R LMES KAYBOLAN T CAR DEFTER VE BELGELER Ç N ZAY BELGES TALEP ED LMES N N TÜRK T CARET KANUNU AÇISINDAN DE ERLEND R LMES Soner ALTAfi* Öz: Türk Ticaret Kanunu na göre, ister gerçek isterse tüzel kifli tacir olsun,

Detaylı

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan

Detaylı

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl Vergi cras 12 229 K yametin yar n kopaca n bilsen bile elindeki fidan dik, borcunu öde. Bu güzel sözde de çarp c bir flekilde vurguland gibi, borçlar n zaman nda ödenmesi temel bir ahlaki ödevdir. Ancak,

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı