MAAfi ÖDEME PROTOKOLLER LE BANKA PROMOSYONLARININ HUKUK DE ERLEND R LMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAAfi ÖDEME PROTOKOLLER LE BANKA PROMOSYONLARININ HUKUK DE ERLEND R LMES"

Transkript

1 MAAfi ÖDEME PROTOKOLLER LE BANKA PROMOSYONLARININ HUKUK DE ERLEND R LMES Av. Hamdi Ç Y LTEPE* I. Girifl Günümüzde kamu kurum ve kurulufllar nda çal flan personele yap - lacak olan maafl ve sair ödemelerin bankalar arac l yla yap lmas ve bunun karfl l nda bankalar n kamu kurum ve kurulufllar na promosyon ad alt nda ek ayni ve nakdi mali olanaklar sa lamas s kl kla karfl lafl - lan bir durum olarak ortaya ç km flt r. Bankalar taraf ndan sa lanan mali olanaklar n nas l de erlendirilece i konusunda uzun bir süre uygulamada yasal bir boflluk oluflmufl, bu yasal boflluk kamu kurum ve kurulufllar ile kamu kurum ve kurulufllar nda çal flan personel ve kamu personelinin ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve yararlar n korumak ve gelifltirmekle yükümlü Sendikalar aras nda hukuki uyuflmazl klar n do mas na neden olmufl ve nihayetinde bu yasal boflluk tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi ile giderilmeye çal fl lm flt r. flte bu çal flmada ilgili Baflbakanl k Genelgesi esas olmak üzere di er yasal mevzuatla birlikte banka promosyonlar n n nas l de erlendirilmesi gerekti i hususu tart fl lacakt r. II. Personel Maafllar n n Özel Bankalarca Ödenmesi ile lgili Yasal Mevzuat 21 Eylül 2004 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 5234 say l Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanunun 31. maddesinin 5. f kras na istinaden ç kar - lan 2004/1 say l Kamu Haznedarl Genel Tebli i ile kamu kurum ve kurulufllar na, özel bankalardan bankac l k hizmeti alabilmeleri hususunda yetki verilmifltir. 1 Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü- ü nün (6) s ra nolu Genel Tebli i ile de Genel ve Katma Bütçeli dareler (*) Avukat, Rize Üniversitesi Hukuk Müflaviri (1) EK C Ömer,Banka Promosyonlar Kimin Hakk d r, Mali Hukuk Dergisi, Say 127,Ocak-fiubat 2007, Sayfa 11

2 1368 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 ile bu idarelere ba l Döner Sermaye flletmeleri ile Fonlarda çal flan personele (memur, iflçi, sözleflmeli personel) yap lacak maafl ve sair ödemelerin bankalar vas tas yla yap lmas na iliflkin esas ve usuller düzenlenmifltir. Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü nün (6) s ra nolu Genel Tebli i nin Tahakkuk Dairelerince Yap lacak fllemler bafll kl k sm nda; 1- Gerek tahakkuk dairelerinin gerekse saymanl klar n ifllemlerini kolaylaflt rmak ve do abilecek kar fl kl klar önlemek için bir daire personelinin tamam n n ayl klar tek bir banka flubesinden ödenecektir. 2- lgili tahakkuk dairesi, banka flubesinin kurum ya da kurulufla yak nl, lokal geniflli i, personel, makine ve ekipman imkanlar, ifllem hacmi, otomasyon uygulamas na geçip geçmedi i, otomatik para çekme makineleri (ATM) vas tas yla para çekme imkan n sa lamas gibi hususlar dikkate alarak ayl klar n hangi banka ve flubeden ödenece ini belirleyecektir. Ayl klar n zaman nda ödenebilmesi için gerekiyorsa saymanl klar n cari hesaplar n n bulundu u banka flubeleri tercih edilecek ve bu flubelerde personelin hesap açt rmas sa lanacakt r. 3- Yukar da aç kland flekilde belirlenecek banka flubesi ile ayl klar n zaman nda ödenmesini sa layan ve bunun için gerekli flartlar ve al nacak tedbirler ile bu Tebli de belirtilen esaslar içerecek flekilde bir protokol yap lacakt r. Söz konusu protokolde, saymanl klarca düzenlenen gönderme emirlerine istinaden banka hesaplar na geçen personel ayl klar ndan, tabldot ve kömür paralar, yard mlaflma sand kesenekleri gibi özel kesintilerin yap labilmesi de personelin talebi halinde tahakkuk dairesi ve banka flubesi taraf ndan kararlaflt r labilecektir. Ancak, bu tür kesintiler ayl k bordrolar nda yer almayacakt r. 4- Ayl klar banka vas tas yla ödenecek personel için, banka flubesinin ve düzenleyen dairenin ad, ayl n ait oldu u ay, alacakl lar n ad ve soyad ile banka hesap numaras ve ele geçecek net ayl k tutarlar n gösteren befl nüsha liste düzenlenecek ve tahakkuk memuru taraf ndan onaylanacakt r. Listelerin dört nüshas verile emri ekinde saymanl a gönderilecek, bir nüshas da bordrolarla birlikte tahakkuk dairelerinde saklanacakt r. Listelerin saymanl kça da tasdik edilecek bir nüshas ise tahakkuk dairelerince saymanl klardan al narak, personelin cari hesaplar na aybafl itibar yla kay t yap lmak üzere, ilgili banka flubesine aybafl ndan en az 4 (dört) ifl günü önce teslim edilecektir. Listelere ödemenin yap laca tarih ayr ca not edilecektir. 5- Ayl klara iliflkin Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emirlerinin, saymanl klarca gerekli inceleme ve ödemeye iliflkin haz rl klar n tamamlanmas için ödeme yap lmas gereken tarihten alt ifl günü önce saymanl klara ulaflt r lmas na ve gecikmeye meydan verilmemesine özen gösterilecek ve ita amirlerince gerekli tedbirler al nacakt r. hükmüne yer verilmifl,

3 Maafl Ödeme Protokolleri ile Banka Promosyonlar Av. H. Çiyiltepe (6) s ra nolu Genel Tebli in Saymanl klarca Yap lacak fllemler bafll kl k sm nda da; 1- Ayl klar banka arac l ile ödenecek personelle ilgili verile emirlerine öncelik verilmek suretiyle gerekli incelemeler tamamlanacak ve verile emri eki bordrolarla listeler karfl laflt r larak mutabakat onayland ktan sonra, iki nüshas aybafl ndan 4 (dört) ifl günü önce düzenlenecek Gönderme Emri ile birlikte Gönderme Emri Teslim Tutana ekinde saymanl n cari hesab n n bulundu u banka flubesine teslim edilecek, bir nüshas verile emrinin Say fltay a gönderilecek nüshas ekinde kalacakt r. Listenin bir nüshas ise, personelin hesaplar n n bulundu u banka flubelerine verilmek üzere, tahakkuk dairesinin bir görevlisi taraf ndan aybafl ndan 4 (dört) ifl günü önce saymanl ktan teslim al nacakt r. 2- Saymanl klar, personel ayl klar n n zaman nda ödenmesini sa lamak üzere Gönderme Emirlerine, ayl klar n personelin hesab n n bulundu- u banka flubesine aybafl ndan 2 (iki) ifl günü önce aktar lmas hususunda flerh koyacaklard r. 3- Muhasebe kay tlar n n tesisi, gönderme emirlerinin düzenlendi i ve saymanl k cari hesab ndan nakdin aktar ld tarihler itibar yla yap lacakt r. düzenlemesine yer verilmifltir. lgili düzenlemeler ile maafllara iliflkin ödemelerin çal flanlar n hesab na aybafl ndan iki gün önce havale edildi i görülmektedir. 2 Dolay s yla da personel maafllar n n en az iki gün süreyle bankalar n nezdinde kalmas ve bankalar nda bu paralar iki gün süreyle de erlendirerek kazan mlar elde etmeleri sonucu ortaya ç kmaktad r. III. Kamu Kurumlar ile Bankalar Aras ndaki Mevcut Uygulaman n Hukuki De erlendirilmesi Bankalar yukar da yer verdi imiz düzenlemeler gere i kamu kurum ve kurulufllar yla, özel hukuk hükümlerine tabi 3, ilgili kurum ve kurulufllarda çal flan personelin maafl ve sair ödemeleri için protokoller yapmakta; bu protokoller ile sunacaklar bankac l k hizmetleri yan nda baz nakdi ve ayni ek mali imkanlarda sa layabilmektedirler. Bu ek mali imkanlar n ne suretle de erlendirilece i hususunda uzun bir süre yasal boflluk var iken tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi ile bu boflluk bir nebze olsun giderilmeye çal fl lm flt r. fiimdi 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi esas olmak üzere maafl ödeme protokollerinin yap lmas ve uygulanmas sürecini inceleyelim. (2) EK C Ömer,Banka Promosyonlar Kimin Hakk d r, Mali Hukuk Dergisi, Say 127,Ocak-fiubat 2007, Sayfa 12 (3) PARLAK Müslüm, Maafl Ödemelerinin Özel Bankalardan Yap lmas Karfl l Al nan Promosyonlar, Mali Hukuk Dergisi, Say Kas m-aral k 2006

4 1370 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l Maafl Ödeme Protokollerinin Yap lmas Süreci a. Tespit Komisyonlar n n Oluflturulmas 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi nin 2. k sm nda Ayl k ve ücretlerin hangi banka arac l ile ödenece inin, oluflturulacak üç kiflilik bir komisyon taraf ndan istekli bankalardan teklif al nmak suretiyle tespit edilece i düzenlemesine yer verilmifltir. Bu düzenleme gere i maafl ödeme protokolü yap lmas sürecinde ilgili kamu kurum yada kurulufllar nca yap lmas gereken ilk ifl, sözleflme yap lacak olan bankay tespit edecek olan komisyonu oluflturmak olmal d r. 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi nde komisyonlar n oluflturulmas yla ilgili ikili bir ayr m yap lm flt r. Genelgeye göre e er tek bir birimde çal flan personelin maafl ve sair ödemeleri için protokol yap lacaksa tespit komisyonu afla da yer alan kiflilerden teflekkül edecektir : lgili biriminin harcama yetkilisi. (Harcama yetkilisi komisyonun üyesi olmas n n yan nda baflkanl n da yapacakt r.) Merkez teflkilat nda üst yönetici; taflra teflkilat nda ise o birimin ba l bulundu u bir üst amir taraf ndan ilgili birimde görev yapanlar aras ndan seçilecek bir üye. lgili birimde görev yapan toplam personelin en az % 10 unun sendikal olmas halinde yetkili sendikadan bir üyeden teflekkül edecektir. Yetkili sendikadan üye bulunmad durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel aras ndan harcama yetkilisi (Komisyon baflkan ) taraf ndan belirlenecektir. Örnek : Bir Üniversiteye ba l Yüksek Okulda çal flan personelin maafl ve sair ödemeleri için yap lacak protokole taraf olacak bankay tespit edecek komisyon üyeleri afla da ki flekilde teflekkül edecektir : Maliye Bakanl n n 1 seri nolu Harcama Yetkilileri Hakk nda Genel Tebli i gere ince Yüksek Okullar n harcama yetkilisi Yüksek Okul Müdürü oldu undan komisyon baflkanl n Yüksek Okul Müdürü yapacakt r. Yüksekokul müdürlü ünün ba l oldu u bir üst amir Rektörlük oldu undan komisyonun ikinci üyesi ilgili birimde çal flanlar aras ndan Rektör taraf ndan seçilecektir. Yüksekokulda görev yapan toplam personelin en az % 10 unun sendikal olmas halinde yetkili sendikadan bir üye komisyona dahil olacakt r. Yetkili sendikadan üye bulunmad durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel aras ndan harcama yetkilisi olan Yüksek Okul Müdürü taraf ndan belirlenecektir 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi ne göre e er birden fazla birimde çal flan personelin maafl ve sair ödemeleri için protokol yap lacaksa tespit komisyonu afla da yer alan kiflilerden teflekkül edecektir: Merkezde üst yönetici, taflrada ise söz konusu birimlerin ba l bulundu u bir üst amir taraf ndan görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerin-

5 Maafl Ödeme Protokolleri ile Banka Promosyonlar Av. H. Çiyiltepe den birisi. (Harcama yetkilisi komisyonun üyesi olmas n n yan nda baflkanl n da yapacakt r.) Merkez teflkilat nda üst yönetici; taflra teflkilat nda ise o birimin ba l bulundu u bir üst amir taraf ndan ilgili birimlerde görev yapanlar aras ndan seçilecek bir üye lgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamam itibar yla en fazla üyeye sahip olan sendikadan kat lacak bir üyeden teflekkül edecektir. Yetkili sendikadan üye bulunmad durumlarda üçüncü üye ilgili birimlerde görev yapan personel aras ndan harcama yetkilisi (Komisyon baflkan ) taraf ndan belirlenecektir. Örnek : Bir Üniversitenin tüm birimlerinde (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu) çal flan personelin maafl ve sair ödemelerini kapsayacak flekilde protokol yap lacaksa tespit komisyonu afla da yer alan kiflilerden teflekkül edecektir : Rektör taraf ndan seçilecek üniversitede görevli harcama yetkililerinden birisi. (Rektör taraf ndan seçilecek harcama yetkilisi komisyonun üyesi olmas n n yan nda baflkanl n da yapacakt r.) Rektör taraf ndan ilgili birimlerde görev yapan personel aras ndan seçilecek bir üye. lgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamam itibar yla en fazla üyeye sahip olan sendikadan kat lacak bir üyeden teflekkül edecektir. Yetkili sendikadan üye bulunmad durumlarda üçüncü üye ilgili birimlerde görev yapan personel aras ndan harcama yetkilisi (Komisyon baflkan ) taraf ndan belirlenecektir. b. Bankalardan Teklif Al nmas ve Sözleflme Yap lmas Tespit komisyonunun Genelge esaslar na uygun bir flekilde seçilmesinden sonra komisyon, protokol yapmaya istekli bankalar belirleyecek ve onlardan teklif alacakt r. Komisyonun bu aflamada mümkün oldu unca çok say da bankay konu hakk nda bilgilendirip son teklif verme günü belirleyerek teklif almas, hem kurumun hem de çal flanlar n menfaatine olaca gibi ileride baz bankalar n kendilerinin bilgilendirilmedi i fleklinde iddialarda bulunmalar na ve komisyonun zan alt nda kalmas na da engel olacakt r. Tespit Komisyonu bankalardan tekliflerin gelmesine müteakip toplanmal ve teklifleri tek tek de erlendirerek kurum ve çal flanlar için en avantajl teklifi belirlemeli, yapaca tüm bu de erlendirme sürecini tutana- a ba lamal d r. Tutanakta özellikle kendisiyle maafl ödeme protokolü yap lmas na karar k l nan bankan n niçin tercih edildi i hususu ayr nt l bir flekilde yer almal d r. Zira tespit komisyonunun verece i bu karar birden fazla iradenin ayn anda ve ayn yönde aç klanmas ile meydana gelen ifllem 4 oldu undan (4) GÜNDAY Metin, dare Hukuku, maj Yay nc l k, Ankara, 2002, Sayfa 118

6 1372 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 kolektif bir idari ifllemdir ve yarg denetimine tabi olacakt r. dari bir ifllem ile meflru, güncel, kiflisel, ciddi, makul, maddi, manevi bir menfaati yada iliflkisi olan ve bu menfaatleri ihlal edilen kifliler idari ifllemin iptali için dava açabileceklerinden 5 kurum çal flanlar da tespit komisyonunun menfaatlerine ayk r ( Daha az promosyon bedeli teklif edilen banka ile protokol yap lmas na karar verilmesi gibi) bir karar almas durumunda, bu kolektif idari ifllemin iptali için 2577 Say l dari Yarg lama Usulü Kanunu nun 2/a maddesi gere i iptal davas açabileceklerdir. Komisyon taraf ndan, kendisiyle maafl ödeme protokolü yap lmas na karar k l nan bankan n tespit edilmesinden sonra gerekli protokol haz rlanacak ve banka ile komisyon baflkan olan harcama yetkilisi aras nda imzalanacakt r. Ancak bu aflamada dikkat edilmesi gereken husus protokolü imzalayacak olan harcama yetkilisinin kurumu temsile yetkili olup olmad d r. Zira Bir kimse temsil yetkisi olmad halde baflkas ad - na bir sözleflme yaparsa, bu sözleflme temsil edileni icazet vermedi- i takdirde ba lamayaca ndan 6 ilgili harcama yetkilisinin kurumu temsile yetkisi yoksa kendisinin yetkili üst yönetici taraf ndan resmi yaz yla yetkilendirilmesi kanaatimizce uygun olacakt r. Çünkü aksi durumda protokolün geçerli olmas temsil edilenin sözleflmeye/protokole icazet vermesine 7 ba l oldu undan; protokolün yap lmas na müteakip kurumun icazetinin al nmas gerekecek, kurumca icazet verilmemesi durumunda da ilgili protokol kurumu ba lamayacak ve ilgili harcama yetkilisi de Mümessilin yetkisiz olmas sebebiyle sözleflme geçersiz olursa, iyiniyet sahibi karfl taraf sözleflmenin geçersiz olmas ndan do an zarar n (Menfi Zarar) yetkisiz temsilciye ödetmek hakk na sahip olaca ndan 8 bankaya karfl sorumluluk alt na girecektir. Yine 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi ne göre kamu kurum ve kurulufllar yla bankalar aras nda yap lacak maafl ödeme protokollerinin süresi iki y ldan az befl y ldan fazla olamayacakt r. c. Bankalarca Sa lanan Promosyonlar n Da t m Usulü Bankalar, kamu kurum ve kurulufllar yla, ilgili kurulufllarda çal flan personelin maafl ve sair ödemeleri için protokoller yapmakta; sunacaklar bankac l k hizmetleri yan nda baz nakdi ve ayni ek mali imkanlarda sa lamaktad rlar. Bankalarca sa lanan bu ek nakdi ve ayni imkanlar n (promosyonlar n) nas l de erlendirilece i 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi nin 4 ve 5. k s mlar nda düzenlenmifltir. Buna göre maafl ödeme protokolü ile bankalar taraf ndan verilecek promosyon miktar n n tamam n n personele da t lmas genel ilke olarak (5) Dan fltay 13. Hukuk Dairesi, tarih, 2005/8976 Esas ve 2005/5524 Karar (6) RE SO LU Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay nc l k, stanbul, 1997, Sayfa 123 (7) RE SO LU Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay nc l k, stanbul, 1997, Sayfa 123 (8) RE SO LU Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay nc l k, stanbul, 1997, Sayfa 124

7 Maafl Ödeme Protokolleri ile Banka Promosyonlar Av. H. Çiyiltepe benimsenmekle birlikte, toplam miktar n üçte birini geçmemek üzere tespit komisyonunca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçlar do rultusunda kullan lmak üzere ayr labilecek, geriye kalan 2/3 lük tutarda kurum personeline eflit miktarlarda ve alt ayl k periyotlarla da t lacakt r. Birim personelinin ihtiyaçlar do rultusunda kullan lmak üzere ayr - lan 1/3 lük tutar merkez teflkilat nda üst yönetici, taflra teflkilat nda ise o birimin ba l bulundu u bir üst amir taraf ndan belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamalar n yap lmas ; çal flma ortamlar n n iyilefltirilmesi, iflyerlerinde verim ve çal flanlar n memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini art r c amaçlarla ortak kullan m alanlar için sarf edilecek; belirtilen bu amaçlar d fl nda kullan lmas na kesinlikle müsaade edilmeyecek ve y l içinde yap lan harcamalar merkez teflkilat nda üst yönetici, taflra teflkilat nda ise o birimin ba l bulundu u bir üst amir taraf ndan denetlettirilecektir. dareler taraf ndan; bankalarca sa lanan promosyon bedellerinden ayr lan 1/3 lük k sm n ne surette harcand n n kurum ilan tahtas na as lmak yada kurum internet sitesinden duyurulmak suretiyle kurum çal flanlar na ilan kurum içinde fleffafl k ve iç denetimi sa layaca gibi kurum idarecilerinin de zan alt nda kalmas na engel olacakt r. Kurum personeli de, 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi nde promosyon bedellerinden ayr lan 1/3 lük k sm n birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamalar n yap lmas ; çal flma ortamlar - n n iyilefltirilmesi, iflyerlerinde verim ve çal flanlar n memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini art r c amaçlarla; dolay s yla kurum personelinin ihtiyaçlar n n giderilmesi amac yla kullan laca öngörüldü ünden 4982 say l Bilgi Edinme Hakk Kanunu çerçevesinde promosyon bedellerinden ayr lan 1/3 lük k sm n ne surette ve hangi amaçla harcand hususunda kendilerinin bilgilendirilmesini kurumlar ndan isteyebileceklerdir. d. Kurum Personelinin Promosyonlardan Yararlanmas Maafl ödeme protokollerinin konusunu kamu kurum ve kurulufllar nda çal flan personele yap lacak maafl ve sair ödemelere bankalar n arac l k etmesi oluflturmaktad r. Bankalar n iflbu protokoller nedeniyle kurumlara ayni yada nakdi ek mali imkanlar sa lamas n n nedeni; bu arac l k faaliyeti s ras nda personele yap lacak maafl ve sair ödemelerin Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü nün (6) s ra nolu Genel Tebli i nde belirtildi i üzere bankan n nezdinde belli bir süre kalmas nedeniyle bankan n sa lad kazan mlard r. Konu ile ilgili olarak verilen bir yarg karar nda da Kamu görevlisinin ayl k ve sair özlük haklar n n; bankalar ile kamu görevlisinin çal flt kurum aras nda yap lan sözleflme/protokoller gere i bankalar arac l yla ödendi i, söz konusu paralar n bankalar n nezdinde bir süre kalmas ne-

8 1374 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 deniyle bankalar n bir k s m gelirler elde ettikleri ve bunun karfl l olarak da promosyon ad alt nda ek mali imkanlar sunduklar 9 belirtilerek yukar da ki aç klamam z teyit edilmifltir. Görülece i üzere maafl ödeme protokolleri nedeniyle bankalar n ek mali imkanlar sa lamas n n sebebinin personele ödenecek maafl ve sair ödemelerin belli bir süre bankan n nezdinde kalmas ve bankalar n bundan kazan mlar elde etmesinin olmas nedeniyle; bankalarca maafl ödeme protokolleri ile sa lanan ek mali imkanlardan (promosyon bedellerinden) Baflbakanl k Genelgesi nde belirtildi i veçhile yararlanma hakk na sadece protokol süresince kurumda çal flan ve ilgili banka arac l yla maafl ve sair ödemeler alan personel sahip olacakt r. Buna mukabil protokolün yürürlük süresince kurumda çal flmayan ve ilgili banka arac l yla maafl ve sair ödemeler almayan personelin hiçbir surette bu ek mali imkanlardan (promosyon bedellerinden) yararlanma hakk söz konusu olmayacakt r. Protokolün yürürlük süresinin bir k sm nda kurumda çal fl p maafl ve sair ödemelerini ilgili banka arac l yla alan (protokolün yürürlük süresi sona ermeden kurumdan ayr lan ya da protokolün yürürlü e girmesinden sonra kurumda çal flmaya bafllayan) personelde; çal flt süreyle orant l olarak iflbu sa lanan ek mali imkanlardan (promosyon bedellerinden) yararlanacakt r. Aksine bir uygulama yap lmas protokol süresince kurumda çal flan ve ilgili banka arac l yla maafl ve sair ödemelerini alan personel ile protokolün yürürlük süresinin bir k sm nda kurumda çal fl p maafl ve sair ödemelerini ilgili banka arac l yla alan (protokolün yürürlük süresi sona ermeden kurumdan ayr lan ya da protokolün yürürlü e girmesinden sonra kurumda çal flmaya bafllayan) personel aras nda eflitsizlik yarat lmas na neden olacakt r. Baflbakanl k Genelgesinin promosyon bedellerinin da t m na iliflkin 5. maddesinde Da t lacak promosyonlar, ilgili banka taraf ndan personel ad na aç lan hesaba her personel için eflit tutarlarda aktar lmak suretiyle alt ayl k periyotlarla ödenecektir. hükmüne yer verilmesiyle de bankalarca sa lanan ek mali imkanlar n/promosyonlar n da t m nda yukar da belirtti imiz flekilde ifllem yap lmas n n uygun olaca hususu z mmen teyit edilmifltir. Buna göre kurumlar maafl ödeme protokollerinde ödenecek promosyon miktar n n aç k ve net bir flekilde yer almas na dikkat etmeli, protokollere promosyon bedellerinin 6 ayl k taksitlerle her personele eflit miktarda ödenmesine imkan sa layacak hükümler koymal, promosyon bedellerinin tek seferde ödenmesi fleklinde bir uygulamaya ise asla gitmemelidirler. Aksine bir uygulama hem kurumu hem de bankay sorumluluk alt na sokacakt r. (9) Konya 2. dare Mahkemesi, tarih, 2006/3112 Esas ve 2007/154 Karar

9 Maafl Ödeme Protokolleri ile Banka Promosyonlar Av. H. Çiyiltepe Zira promosyon bedellerinin tek seferde ödenmesi fleklinde bir uygulama yap lmas protokolün yürürlü e girdi i tarihte kurumda çal flmakla birlikte protokolün yürürlük süresi sona ermeden (Örne in protokolün yürürlü e girdi i tarihten 1 hafta sonra) kurumdan ayr lan personelin çal flt süre ile orant l olarak promosyon bedelinden yararlanma ilkesine ayk r bir flekilde sebepsiz kazanç elde etmesine yol açacakt r. Ayn uygulama protokolün yürürlü e girmesinden sonra kurumda çal flmaya bafllayan personelin maafl n ilgili bankadan almas ve bankan n ilgili mebla dan yararlan p kazan m elde etmesine karfl n (promosyon bedeli tek seferde ödendi inden) promosyon bedelinden yararlanamamas na sebep olacak, Baflkas n n haklar n kullanarak 10, Vekaleti olmadan bir baflkas hesab na ifl görenin, bilerek yada bilmeyerek kendi ç kar - na yapm fl oldu u ifl caiz olmayan vekaletsiz ifl görme 11 teflkil edece inden; bankan n personele ödenmesi için kendisine havale edilen mebla dan elde etti i kazan mlar bu durumda caiz olmayan vekaletsiz ifl görme olacak ve bankan n bu mebla dan elde edece i kazan mlar n personele iadesi gerekecektir. Yukar da belirtti imiz sak ncalar n do mamas için kurumlar, maafl ödeme protokollerinde promosyon bedellerinin 6 ayl k taksitlerle ödenmesi, her taksit ödemesinden önce kurumda kaç personelin çal flt n n resmi yaz ile bankaya bildirilmesi ve taksit miktar n n bu personel say s na bölünmesi suretiyle bulunacak miktar n personel hesaplar na aktar lmas n sa layacak flekilde düzenleme yap lmas n temin etmelidirler. Örnek: tarihinde 100 personeli olan A kurumu ile B bankas aras nda 2 y l süreli maafl ödeme protokolü yap l yor ve B bankas kuruma YTL promosyon bedeli öngörüyor olsun. Bu durumda personele promosyon bedeli da t l rken flu flekilde uygulama yap lmal d r. Promosyon bedeli olarak öngörülen YTL nin 1/3 ü kurum pay olarak ayr l p kalan 2/3 lük personel pay olan YTL nin, tarihinde, YTL tarihinde kurumda çal flan personel say s tarihinde, YTL tarihinde kurumda çal flan personel say s tarihinde, YTL tarihinde kurumda çal flan personel say s tarihinde, YTL tarihinde kurumda çal flan personel say s fleklinde ödenmesi kanaatimizce yasa ve usule uygun olacakt r. fiöyle ki tarihinde kurumda 100 personel çal flmas durumunda her personel 100 YTL promosyon pay alacakt r tarihinde de (10) ZEVKL LER, AYDO DU, PETEK, Özel Borç liflkileri, Seçkin Yay nevi, Ankara, 1998, Sayfa 381 (11) ZEVKL LER, AYDO DU, PETEK, Özel Borç liflkileri, Seçkin Yay nevi, Ankara, 1998,Sayfa 380

10 1376 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 kurum personel say s yeni kat lanlarla birlikte 110 kifli olmuflsa bu durumda her personel 90,91 YTL promosyon bedeli alacak, böylelikle de kuruma yeni kat lan personel de Baflbakanl k Genelgesine uygun olarak promosyon bedelinden yararland r lm fl olacakt r. IV. Sonuç Yukar da yapm fl oldu umuz aç klamalar çerçevesinde kamu kurum ve kurulufllar nda çal flan personele yap lacak olan maafl ve sair ödemelerin bankalar arac l yla yap lmas ve bunun karfl l nda bankalar n kamu kurum ve kurulufllar na promosyon ad alt nda sunduklar ek nakdi ve ayni mali imkanlar n tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi nde belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili kurumda çal flan ve protokolün taraf banka arac l yla maafl ve sair ödemelerini alan tüm personelin eflit bir flekilde yararlanmas na imkan sa layacak flekilde uygulama yap lmas, uygulamalar n kurum personelinin rahatl kla bilgi edinebilece i flekilde ilan panolar ve kurum internet sitesi yoluyla ilan edilmesi, aleniyet ilkesine ve fleffafl a titizlikle riayet edilmesi, promosyondan Baflbakanl k Genelgesi nde düzenlendi i flekilde kuruma pay ayr lmas durumunda bu k sm n ne surette ve hangi amaçla harcand hususunda personelin bilgilendirilmesi, maafl ödeme protokolüne taraf olacak bankay belirleyecek olan tespit komisyonlar n n fleffaf çal flmalar n n sa lanmas ve bu komisyonlar n alacaklar kararlar n gerekçeleriyle birlikte personele duyurulmas, mevzuata uygun olaca gibi gerek idarelerin gerekse de maafl ödeme protokollerinin taraf olan bankalar n promosyon bedelleri ile ilgili olarak aleyhlerine dava aç lmas na engel olacakt r. KAYNAKLAR EK C Ömer, Banka Promosyonlar Kimin Hakk d r, Mali Hukuk Dergisi, Say 127, Ocak-fiubat 2007 GÜNDAY Metin, dare Hukuku, maj Yay nc l k, Ankara, 2002 RE SO LU Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay nc l k, stanbul, 1997 ZEVKL LER/AYDO DU/ PETEK, Özel Borç liflkileri, Seçkin Yay nevi, Ankara, 1998 PARLAK Müslüm, Maafl Ödemelerinin Özel Bankalardan Yap lmas Karfl l Al nan Promosyonlar, Mali Hukuk Dergisi, Say Kas m-aral k 2006

AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL

AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL (SIRA NO: 1) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebli in amac, merkezi yönetim kapsam nda yer alan kamu idarelerinde

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say :

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : Soru ve Cevap SORU 1 Unvan de iflen flirketimize ait tasdik ettirilen resmi defterlere yeni ünvanla devam edilip edilmeyece i, ara tasdikin yapt r lmas n n gerekip gerekmedi i, flirket vergi numaras n

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü....VALİLİĞİNE ( Bakanlık İl Müdürlüğü)

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü....VALİLİĞİNE ( Bakanlık İl Müdürlüğü) T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.TUG.0.05.11.00.00-.../.../2006 Konu : Destekleme Primi Ödemeleri Genelge 1...VALİLİĞİNE ( Bakanlık İl Müdürlüğü)

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

6 245 say l Harc rah Kanunu nun 3/a maddesinde harc rah, bu Kanun a göre

6 245 say l Harc rah Kanunu nun 3/a maddesinde harc rah, bu Kanun a göre mali ÇÖZÜM 111 HARCIRAH BEYANNAME VE MAKBUZLARINDA DAMGA VERG S Bilal KOCABAfi* I. G R fi 6 245 say l Harc rah Kanunu nun 3/a maddesinde harc rah, bu Kanun a göre ödenmesi gereken yol masraf, gündelik,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas. TEfiK LAT fiemasi

Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas. TEfiK LAT fiemasi Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas TEfiK LAT fiemasi YEREL VERG YÖNET M NDE YEN DÖNEM Erzurum Diyarbak r VERG DA RES BAfiKANLIKLARI VERG DA RES BAfiKANLIKLARI DA ILIMI Edirne stanbul Zonguldak Tekirda

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ Murat ARAPGİRLİ HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ İhale konusu işin kaliteli bir şekilde ve zamanında yapılabilmesi için işi yapacak kişinin mesleki ve teknik olarak

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI

DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI 245 Dan fltay Dava Dairelerinin ve dari Dairenin Görev Paylafl m DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI Aç klama : Dan

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı