MAAfi ÖDEME PROTOKOLLER LE BANKA PROMOSYONLARININ HUKUK DE ERLEND R LMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAAfi ÖDEME PROTOKOLLER LE BANKA PROMOSYONLARININ HUKUK DE ERLEND R LMES"

Transkript

1 MAAfi ÖDEME PROTOKOLLER LE BANKA PROMOSYONLARININ HUKUK DE ERLEND R LMES Av. Hamdi Ç Y LTEPE* I. Girifl Günümüzde kamu kurum ve kurulufllar nda çal flan personele yap - lacak olan maafl ve sair ödemelerin bankalar arac l yla yap lmas ve bunun karfl l nda bankalar n kamu kurum ve kurulufllar na promosyon ad alt nda ek ayni ve nakdi mali olanaklar sa lamas s kl kla karfl lafl - lan bir durum olarak ortaya ç km flt r. Bankalar taraf ndan sa lanan mali olanaklar n nas l de erlendirilece i konusunda uzun bir süre uygulamada yasal bir boflluk oluflmufl, bu yasal boflluk kamu kurum ve kurulufllar ile kamu kurum ve kurulufllar nda çal flan personel ve kamu personelinin ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve yararlar n korumak ve gelifltirmekle yükümlü Sendikalar aras nda hukuki uyuflmazl klar n do mas na neden olmufl ve nihayetinde bu yasal boflluk tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi ile giderilmeye çal fl lm flt r. flte bu çal flmada ilgili Baflbakanl k Genelgesi esas olmak üzere di er yasal mevzuatla birlikte banka promosyonlar n n nas l de erlendirilmesi gerekti i hususu tart fl lacakt r. II. Personel Maafllar n n Özel Bankalarca Ödenmesi ile lgili Yasal Mevzuat 21 Eylül 2004 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 5234 say l Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanunun 31. maddesinin 5. f kras na istinaden ç kar - lan 2004/1 say l Kamu Haznedarl Genel Tebli i ile kamu kurum ve kurulufllar na, özel bankalardan bankac l k hizmeti alabilmeleri hususunda yetki verilmifltir. 1 Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü- ü nün (6) s ra nolu Genel Tebli i ile de Genel ve Katma Bütçeli dareler (*) Avukat, Rize Üniversitesi Hukuk Müflaviri (1) EK C Ömer,Banka Promosyonlar Kimin Hakk d r, Mali Hukuk Dergisi, Say 127,Ocak-fiubat 2007, Sayfa 11

2 1368 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 ile bu idarelere ba l Döner Sermaye flletmeleri ile Fonlarda çal flan personele (memur, iflçi, sözleflmeli personel) yap lacak maafl ve sair ödemelerin bankalar vas tas yla yap lmas na iliflkin esas ve usuller düzenlenmifltir. Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü nün (6) s ra nolu Genel Tebli i nin Tahakkuk Dairelerince Yap lacak fllemler bafll kl k sm nda; 1- Gerek tahakkuk dairelerinin gerekse saymanl klar n ifllemlerini kolaylaflt rmak ve do abilecek kar fl kl klar önlemek için bir daire personelinin tamam n n ayl klar tek bir banka flubesinden ödenecektir. 2- lgili tahakkuk dairesi, banka flubesinin kurum ya da kurulufla yak nl, lokal geniflli i, personel, makine ve ekipman imkanlar, ifllem hacmi, otomasyon uygulamas na geçip geçmedi i, otomatik para çekme makineleri (ATM) vas tas yla para çekme imkan n sa lamas gibi hususlar dikkate alarak ayl klar n hangi banka ve flubeden ödenece ini belirleyecektir. Ayl klar n zaman nda ödenebilmesi için gerekiyorsa saymanl klar n cari hesaplar n n bulundu u banka flubeleri tercih edilecek ve bu flubelerde personelin hesap açt rmas sa lanacakt r. 3- Yukar da aç kland flekilde belirlenecek banka flubesi ile ayl klar n zaman nda ödenmesini sa layan ve bunun için gerekli flartlar ve al nacak tedbirler ile bu Tebli de belirtilen esaslar içerecek flekilde bir protokol yap lacakt r. Söz konusu protokolde, saymanl klarca düzenlenen gönderme emirlerine istinaden banka hesaplar na geçen personel ayl klar ndan, tabldot ve kömür paralar, yard mlaflma sand kesenekleri gibi özel kesintilerin yap labilmesi de personelin talebi halinde tahakkuk dairesi ve banka flubesi taraf ndan kararlaflt r labilecektir. Ancak, bu tür kesintiler ayl k bordrolar nda yer almayacakt r. 4- Ayl klar banka vas tas yla ödenecek personel için, banka flubesinin ve düzenleyen dairenin ad, ayl n ait oldu u ay, alacakl lar n ad ve soyad ile banka hesap numaras ve ele geçecek net ayl k tutarlar n gösteren befl nüsha liste düzenlenecek ve tahakkuk memuru taraf ndan onaylanacakt r. Listelerin dört nüshas verile emri ekinde saymanl a gönderilecek, bir nüshas da bordrolarla birlikte tahakkuk dairelerinde saklanacakt r. Listelerin saymanl kça da tasdik edilecek bir nüshas ise tahakkuk dairelerince saymanl klardan al narak, personelin cari hesaplar na aybafl itibar yla kay t yap lmak üzere, ilgili banka flubesine aybafl ndan en az 4 (dört) ifl günü önce teslim edilecektir. Listelere ödemenin yap laca tarih ayr ca not edilecektir. 5- Ayl klara iliflkin Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emirlerinin, saymanl klarca gerekli inceleme ve ödemeye iliflkin haz rl klar n tamamlanmas için ödeme yap lmas gereken tarihten alt ifl günü önce saymanl klara ulaflt r lmas na ve gecikmeye meydan verilmemesine özen gösterilecek ve ita amirlerince gerekli tedbirler al nacakt r. hükmüne yer verilmifl,

3 Maafl Ödeme Protokolleri ile Banka Promosyonlar Av. H. Çiyiltepe (6) s ra nolu Genel Tebli in Saymanl klarca Yap lacak fllemler bafll kl k sm nda da; 1- Ayl klar banka arac l ile ödenecek personelle ilgili verile emirlerine öncelik verilmek suretiyle gerekli incelemeler tamamlanacak ve verile emri eki bordrolarla listeler karfl laflt r larak mutabakat onayland ktan sonra, iki nüshas aybafl ndan 4 (dört) ifl günü önce düzenlenecek Gönderme Emri ile birlikte Gönderme Emri Teslim Tutana ekinde saymanl n cari hesab n n bulundu u banka flubesine teslim edilecek, bir nüshas verile emrinin Say fltay a gönderilecek nüshas ekinde kalacakt r. Listenin bir nüshas ise, personelin hesaplar n n bulundu u banka flubelerine verilmek üzere, tahakkuk dairesinin bir görevlisi taraf ndan aybafl ndan 4 (dört) ifl günü önce saymanl ktan teslim al nacakt r. 2- Saymanl klar, personel ayl klar n n zaman nda ödenmesini sa lamak üzere Gönderme Emirlerine, ayl klar n personelin hesab n n bulundu- u banka flubesine aybafl ndan 2 (iki) ifl günü önce aktar lmas hususunda flerh koyacaklard r. 3- Muhasebe kay tlar n n tesisi, gönderme emirlerinin düzenlendi i ve saymanl k cari hesab ndan nakdin aktar ld tarihler itibar yla yap lacakt r. düzenlemesine yer verilmifltir. lgili düzenlemeler ile maafllara iliflkin ödemelerin çal flanlar n hesab na aybafl ndan iki gün önce havale edildi i görülmektedir. 2 Dolay s yla da personel maafllar n n en az iki gün süreyle bankalar n nezdinde kalmas ve bankalar nda bu paralar iki gün süreyle de erlendirerek kazan mlar elde etmeleri sonucu ortaya ç kmaktad r. III. Kamu Kurumlar ile Bankalar Aras ndaki Mevcut Uygulaman n Hukuki De erlendirilmesi Bankalar yukar da yer verdi imiz düzenlemeler gere i kamu kurum ve kurulufllar yla, özel hukuk hükümlerine tabi 3, ilgili kurum ve kurulufllarda çal flan personelin maafl ve sair ödemeleri için protokoller yapmakta; bu protokoller ile sunacaklar bankac l k hizmetleri yan nda baz nakdi ve ayni ek mali imkanlarda sa layabilmektedirler. Bu ek mali imkanlar n ne suretle de erlendirilece i hususunda uzun bir süre yasal boflluk var iken tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi ile bu boflluk bir nebze olsun giderilmeye çal fl lm flt r. fiimdi 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi esas olmak üzere maafl ödeme protokollerinin yap lmas ve uygulanmas sürecini inceleyelim. (2) EK C Ömer,Banka Promosyonlar Kimin Hakk d r, Mali Hukuk Dergisi, Say 127,Ocak-fiubat 2007, Sayfa 12 (3) PARLAK Müslüm, Maafl Ödemelerinin Özel Bankalardan Yap lmas Karfl l Al nan Promosyonlar, Mali Hukuk Dergisi, Say Kas m-aral k 2006

4 1370 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l Maafl Ödeme Protokollerinin Yap lmas Süreci a. Tespit Komisyonlar n n Oluflturulmas 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi nin 2. k sm nda Ayl k ve ücretlerin hangi banka arac l ile ödenece inin, oluflturulacak üç kiflilik bir komisyon taraf ndan istekli bankalardan teklif al nmak suretiyle tespit edilece i düzenlemesine yer verilmifltir. Bu düzenleme gere i maafl ödeme protokolü yap lmas sürecinde ilgili kamu kurum yada kurulufllar nca yap lmas gereken ilk ifl, sözleflme yap lacak olan bankay tespit edecek olan komisyonu oluflturmak olmal d r. 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi nde komisyonlar n oluflturulmas yla ilgili ikili bir ayr m yap lm flt r. Genelgeye göre e er tek bir birimde çal flan personelin maafl ve sair ödemeleri için protokol yap lacaksa tespit komisyonu afla da yer alan kiflilerden teflekkül edecektir : lgili biriminin harcama yetkilisi. (Harcama yetkilisi komisyonun üyesi olmas n n yan nda baflkanl n da yapacakt r.) Merkez teflkilat nda üst yönetici; taflra teflkilat nda ise o birimin ba l bulundu u bir üst amir taraf ndan ilgili birimde görev yapanlar aras ndan seçilecek bir üye. lgili birimde görev yapan toplam personelin en az % 10 unun sendikal olmas halinde yetkili sendikadan bir üyeden teflekkül edecektir. Yetkili sendikadan üye bulunmad durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel aras ndan harcama yetkilisi (Komisyon baflkan ) taraf ndan belirlenecektir. Örnek : Bir Üniversiteye ba l Yüksek Okulda çal flan personelin maafl ve sair ödemeleri için yap lacak protokole taraf olacak bankay tespit edecek komisyon üyeleri afla da ki flekilde teflekkül edecektir : Maliye Bakanl n n 1 seri nolu Harcama Yetkilileri Hakk nda Genel Tebli i gere ince Yüksek Okullar n harcama yetkilisi Yüksek Okul Müdürü oldu undan komisyon baflkanl n Yüksek Okul Müdürü yapacakt r. Yüksekokul müdürlü ünün ba l oldu u bir üst amir Rektörlük oldu undan komisyonun ikinci üyesi ilgili birimde çal flanlar aras ndan Rektör taraf ndan seçilecektir. Yüksekokulda görev yapan toplam personelin en az % 10 unun sendikal olmas halinde yetkili sendikadan bir üye komisyona dahil olacakt r. Yetkili sendikadan üye bulunmad durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel aras ndan harcama yetkilisi olan Yüksek Okul Müdürü taraf ndan belirlenecektir 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi ne göre e er birden fazla birimde çal flan personelin maafl ve sair ödemeleri için protokol yap lacaksa tespit komisyonu afla da yer alan kiflilerden teflekkül edecektir: Merkezde üst yönetici, taflrada ise söz konusu birimlerin ba l bulundu u bir üst amir taraf ndan görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerin-

5 Maafl Ödeme Protokolleri ile Banka Promosyonlar Av. H. Çiyiltepe den birisi. (Harcama yetkilisi komisyonun üyesi olmas n n yan nda baflkanl n da yapacakt r.) Merkez teflkilat nda üst yönetici; taflra teflkilat nda ise o birimin ba l bulundu u bir üst amir taraf ndan ilgili birimlerde görev yapanlar aras ndan seçilecek bir üye lgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamam itibar yla en fazla üyeye sahip olan sendikadan kat lacak bir üyeden teflekkül edecektir. Yetkili sendikadan üye bulunmad durumlarda üçüncü üye ilgili birimlerde görev yapan personel aras ndan harcama yetkilisi (Komisyon baflkan ) taraf ndan belirlenecektir. Örnek : Bir Üniversitenin tüm birimlerinde (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu) çal flan personelin maafl ve sair ödemelerini kapsayacak flekilde protokol yap lacaksa tespit komisyonu afla da yer alan kiflilerden teflekkül edecektir : Rektör taraf ndan seçilecek üniversitede görevli harcama yetkililerinden birisi. (Rektör taraf ndan seçilecek harcama yetkilisi komisyonun üyesi olmas n n yan nda baflkanl n da yapacakt r.) Rektör taraf ndan ilgili birimlerde görev yapan personel aras ndan seçilecek bir üye. lgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamam itibar yla en fazla üyeye sahip olan sendikadan kat lacak bir üyeden teflekkül edecektir. Yetkili sendikadan üye bulunmad durumlarda üçüncü üye ilgili birimlerde görev yapan personel aras ndan harcama yetkilisi (Komisyon baflkan ) taraf ndan belirlenecektir. b. Bankalardan Teklif Al nmas ve Sözleflme Yap lmas Tespit komisyonunun Genelge esaslar na uygun bir flekilde seçilmesinden sonra komisyon, protokol yapmaya istekli bankalar belirleyecek ve onlardan teklif alacakt r. Komisyonun bu aflamada mümkün oldu unca çok say da bankay konu hakk nda bilgilendirip son teklif verme günü belirleyerek teklif almas, hem kurumun hem de çal flanlar n menfaatine olaca gibi ileride baz bankalar n kendilerinin bilgilendirilmedi i fleklinde iddialarda bulunmalar na ve komisyonun zan alt nda kalmas na da engel olacakt r. Tespit Komisyonu bankalardan tekliflerin gelmesine müteakip toplanmal ve teklifleri tek tek de erlendirerek kurum ve çal flanlar için en avantajl teklifi belirlemeli, yapaca tüm bu de erlendirme sürecini tutana- a ba lamal d r. Tutanakta özellikle kendisiyle maafl ödeme protokolü yap lmas na karar k l nan bankan n niçin tercih edildi i hususu ayr nt l bir flekilde yer almal d r. Zira tespit komisyonunun verece i bu karar birden fazla iradenin ayn anda ve ayn yönde aç klanmas ile meydana gelen ifllem 4 oldu undan (4) GÜNDAY Metin, dare Hukuku, maj Yay nc l k, Ankara, 2002, Sayfa 118

6 1372 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 kolektif bir idari ifllemdir ve yarg denetimine tabi olacakt r. dari bir ifllem ile meflru, güncel, kiflisel, ciddi, makul, maddi, manevi bir menfaati yada iliflkisi olan ve bu menfaatleri ihlal edilen kifliler idari ifllemin iptali için dava açabileceklerinden 5 kurum çal flanlar da tespit komisyonunun menfaatlerine ayk r ( Daha az promosyon bedeli teklif edilen banka ile protokol yap lmas na karar verilmesi gibi) bir karar almas durumunda, bu kolektif idari ifllemin iptali için 2577 Say l dari Yarg lama Usulü Kanunu nun 2/a maddesi gere i iptal davas açabileceklerdir. Komisyon taraf ndan, kendisiyle maafl ödeme protokolü yap lmas na karar k l nan bankan n tespit edilmesinden sonra gerekli protokol haz rlanacak ve banka ile komisyon baflkan olan harcama yetkilisi aras nda imzalanacakt r. Ancak bu aflamada dikkat edilmesi gereken husus protokolü imzalayacak olan harcama yetkilisinin kurumu temsile yetkili olup olmad d r. Zira Bir kimse temsil yetkisi olmad halde baflkas ad - na bir sözleflme yaparsa, bu sözleflme temsil edileni icazet vermedi- i takdirde ba lamayaca ndan 6 ilgili harcama yetkilisinin kurumu temsile yetkisi yoksa kendisinin yetkili üst yönetici taraf ndan resmi yaz yla yetkilendirilmesi kanaatimizce uygun olacakt r. Çünkü aksi durumda protokolün geçerli olmas temsil edilenin sözleflmeye/protokole icazet vermesine 7 ba l oldu undan; protokolün yap lmas na müteakip kurumun icazetinin al nmas gerekecek, kurumca icazet verilmemesi durumunda da ilgili protokol kurumu ba lamayacak ve ilgili harcama yetkilisi de Mümessilin yetkisiz olmas sebebiyle sözleflme geçersiz olursa, iyiniyet sahibi karfl taraf sözleflmenin geçersiz olmas ndan do an zarar n (Menfi Zarar) yetkisiz temsilciye ödetmek hakk na sahip olaca ndan 8 bankaya karfl sorumluluk alt na girecektir. Yine 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi ne göre kamu kurum ve kurulufllar yla bankalar aras nda yap lacak maafl ödeme protokollerinin süresi iki y ldan az befl y ldan fazla olamayacakt r. c. Bankalarca Sa lanan Promosyonlar n Da t m Usulü Bankalar, kamu kurum ve kurulufllar yla, ilgili kurulufllarda çal flan personelin maafl ve sair ödemeleri için protokoller yapmakta; sunacaklar bankac l k hizmetleri yan nda baz nakdi ve ayni ek mali imkanlarda sa lamaktad rlar. Bankalarca sa lanan bu ek nakdi ve ayni imkanlar n (promosyonlar n) nas l de erlendirilece i 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi nin 4 ve 5. k s mlar nda düzenlenmifltir. Buna göre maafl ödeme protokolü ile bankalar taraf ndan verilecek promosyon miktar n n tamam n n personele da t lmas genel ilke olarak (5) Dan fltay 13. Hukuk Dairesi, tarih, 2005/8976 Esas ve 2005/5524 Karar (6) RE SO LU Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay nc l k, stanbul, 1997, Sayfa 123 (7) RE SO LU Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay nc l k, stanbul, 1997, Sayfa 123 (8) RE SO LU Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay nc l k, stanbul, 1997, Sayfa 124

7 Maafl Ödeme Protokolleri ile Banka Promosyonlar Av. H. Çiyiltepe benimsenmekle birlikte, toplam miktar n üçte birini geçmemek üzere tespit komisyonunca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçlar do rultusunda kullan lmak üzere ayr labilecek, geriye kalan 2/3 lük tutarda kurum personeline eflit miktarlarda ve alt ayl k periyotlarla da t lacakt r. Birim personelinin ihtiyaçlar do rultusunda kullan lmak üzere ayr - lan 1/3 lük tutar merkez teflkilat nda üst yönetici, taflra teflkilat nda ise o birimin ba l bulundu u bir üst amir taraf ndan belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamalar n yap lmas ; çal flma ortamlar n n iyilefltirilmesi, iflyerlerinde verim ve çal flanlar n memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini art r c amaçlarla ortak kullan m alanlar için sarf edilecek; belirtilen bu amaçlar d fl nda kullan lmas na kesinlikle müsaade edilmeyecek ve y l içinde yap lan harcamalar merkez teflkilat nda üst yönetici, taflra teflkilat nda ise o birimin ba l bulundu u bir üst amir taraf ndan denetlettirilecektir. dareler taraf ndan; bankalarca sa lanan promosyon bedellerinden ayr lan 1/3 lük k sm n ne surette harcand n n kurum ilan tahtas na as lmak yada kurum internet sitesinden duyurulmak suretiyle kurum çal flanlar na ilan kurum içinde fleffafl k ve iç denetimi sa layaca gibi kurum idarecilerinin de zan alt nda kalmas na engel olacakt r. Kurum personeli de, 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi nde promosyon bedellerinden ayr lan 1/3 lük k sm n birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamalar n yap lmas ; çal flma ortamlar - n n iyilefltirilmesi, iflyerlerinde verim ve çal flanlar n memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini art r c amaçlarla; dolay s yla kurum personelinin ihtiyaçlar n n giderilmesi amac yla kullan laca öngörüldü ünden 4982 say l Bilgi Edinme Hakk Kanunu çerçevesinde promosyon bedellerinden ayr lan 1/3 lük k sm n ne surette ve hangi amaçla harcand hususunda kendilerinin bilgilendirilmesini kurumlar ndan isteyebileceklerdir. d. Kurum Personelinin Promosyonlardan Yararlanmas Maafl ödeme protokollerinin konusunu kamu kurum ve kurulufllar nda çal flan personele yap lacak maafl ve sair ödemelere bankalar n arac l k etmesi oluflturmaktad r. Bankalar n iflbu protokoller nedeniyle kurumlara ayni yada nakdi ek mali imkanlar sa lamas n n nedeni; bu arac l k faaliyeti s ras nda personele yap lacak maafl ve sair ödemelerin Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü nün (6) s ra nolu Genel Tebli i nde belirtildi i üzere bankan n nezdinde belli bir süre kalmas nedeniyle bankan n sa lad kazan mlard r. Konu ile ilgili olarak verilen bir yarg karar nda da Kamu görevlisinin ayl k ve sair özlük haklar n n; bankalar ile kamu görevlisinin çal flt kurum aras nda yap lan sözleflme/protokoller gere i bankalar arac l yla ödendi i, söz konusu paralar n bankalar n nezdinde bir süre kalmas ne-

8 1374 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 deniyle bankalar n bir k s m gelirler elde ettikleri ve bunun karfl l olarak da promosyon ad alt nda ek mali imkanlar sunduklar 9 belirtilerek yukar da ki aç klamam z teyit edilmifltir. Görülece i üzere maafl ödeme protokolleri nedeniyle bankalar n ek mali imkanlar sa lamas n n sebebinin personele ödenecek maafl ve sair ödemelerin belli bir süre bankan n nezdinde kalmas ve bankalar n bundan kazan mlar elde etmesinin olmas nedeniyle; bankalarca maafl ödeme protokolleri ile sa lanan ek mali imkanlardan (promosyon bedellerinden) Baflbakanl k Genelgesi nde belirtildi i veçhile yararlanma hakk na sadece protokol süresince kurumda çal flan ve ilgili banka arac l yla maafl ve sair ödemeler alan personel sahip olacakt r. Buna mukabil protokolün yürürlük süresince kurumda çal flmayan ve ilgili banka arac l yla maafl ve sair ödemeler almayan personelin hiçbir surette bu ek mali imkanlardan (promosyon bedellerinden) yararlanma hakk söz konusu olmayacakt r. Protokolün yürürlük süresinin bir k sm nda kurumda çal fl p maafl ve sair ödemelerini ilgili banka arac l yla alan (protokolün yürürlük süresi sona ermeden kurumdan ayr lan ya da protokolün yürürlü e girmesinden sonra kurumda çal flmaya bafllayan) personelde; çal flt süreyle orant l olarak iflbu sa lanan ek mali imkanlardan (promosyon bedellerinden) yararlanacakt r. Aksine bir uygulama yap lmas protokol süresince kurumda çal flan ve ilgili banka arac l yla maafl ve sair ödemelerini alan personel ile protokolün yürürlük süresinin bir k sm nda kurumda çal fl p maafl ve sair ödemelerini ilgili banka arac l yla alan (protokolün yürürlük süresi sona ermeden kurumdan ayr lan ya da protokolün yürürlü e girmesinden sonra kurumda çal flmaya bafllayan) personel aras nda eflitsizlik yarat lmas na neden olacakt r. Baflbakanl k Genelgesinin promosyon bedellerinin da t m na iliflkin 5. maddesinde Da t lacak promosyonlar, ilgili banka taraf ndan personel ad na aç lan hesaba her personel için eflit tutarlarda aktar lmak suretiyle alt ayl k periyotlarla ödenecektir. hükmüne yer verilmesiyle de bankalarca sa lanan ek mali imkanlar n/promosyonlar n da t m nda yukar da belirtti imiz flekilde ifllem yap lmas n n uygun olaca hususu z mmen teyit edilmifltir. Buna göre kurumlar maafl ödeme protokollerinde ödenecek promosyon miktar n n aç k ve net bir flekilde yer almas na dikkat etmeli, protokollere promosyon bedellerinin 6 ayl k taksitlerle her personele eflit miktarda ödenmesine imkan sa layacak hükümler koymal, promosyon bedellerinin tek seferde ödenmesi fleklinde bir uygulamaya ise asla gitmemelidirler. Aksine bir uygulama hem kurumu hem de bankay sorumluluk alt na sokacakt r. (9) Konya 2. dare Mahkemesi, tarih, 2006/3112 Esas ve 2007/154 Karar

9 Maafl Ödeme Protokolleri ile Banka Promosyonlar Av. H. Çiyiltepe Zira promosyon bedellerinin tek seferde ödenmesi fleklinde bir uygulama yap lmas protokolün yürürlü e girdi i tarihte kurumda çal flmakla birlikte protokolün yürürlük süresi sona ermeden (Örne in protokolün yürürlü e girdi i tarihten 1 hafta sonra) kurumdan ayr lan personelin çal flt süre ile orant l olarak promosyon bedelinden yararlanma ilkesine ayk r bir flekilde sebepsiz kazanç elde etmesine yol açacakt r. Ayn uygulama protokolün yürürlü e girmesinden sonra kurumda çal flmaya bafllayan personelin maafl n ilgili bankadan almas ve bankan n ilgili mebla dan yararlan p kazan m elde etmesine karfl n (promosyon bedeli tek seferde ödendi inden) promosyon bedelinden yararlanamamas na sebep olacak, Baflkas n n haklar n kullanarak 10, Vekaleti olmadan bir baflkas hesab na ifl görenin, bilerek yada bilmeyerek kendi ç kar - na yapm fl oldu u ifl caiz olmayan vekaletsiz ifl görme 11 teflkil edece inden; bankan n personele ödenmesi için kendisine havale edilen mebla dan elde etti i kazan mlar bu durumda caiz olmayan vekaletsiz ifl görme olacak ve bankan n bu mebla dan elde edece i kazan mlar n personele iadesi gerekecektir. Yukar da belirtti imiz sak ncalar n do mamas için kurumlar, maafl ödeme protokollerinde promosyon bedellerinin 6 ayl k taksitlerle ödenmesi, her taksit ödemesinden önce kurumda kaç personelin çal flt n n resmi yaz ile bankaya bildirilmesi ve taksit miktar n n bu personel say s na bölünmesi suretiyle bulunacak miktar n personel hesaplar na aktar lmas n sa layacak flekilde düzenleme yap lmas n temin etmelidirler. Örnek: tarihinde 100 personeli olan A kurumu ile B bankas aras nda 2 y l süreli maafl ödeme protokolü yap l yor ve B bankas kuruma YTL promosyon bedeli öngörüyor olsun. Bu durumda personele promosyon bedeli da t l rken flu flekilde uygulama yap lmal d r. Promosyon bedeli olarak öngörülen YTL nin 1/3 ü kurum pay olarak ayr l p kalan 2/3 lük personel pay olan YTL nin, tarihinde, YTL tarihinde kurumda çal flan personel say s tarihinde, YTL tarihinde kurumda çal flan personel say s tarihinde, YTL tarihinde kurumda çal flan personel say s tarihinde, YTL tarihinde kurumda çal flan personel say s fleklinde ödenmesi kanaatimizce yasa ve usule uygun olacakt r. fiöyle ki tarihinde kurumda 100 personel çal flmas durumunda her personel 100 YTL promosyon pay alacakt r tarihinde de (10) ZEVKL LER, AYDO DU, PETEK, Özel Borç liflkileri, Seçkin Yay nevi, Ankara, 1998, Sayfa 381 (11) ZEVKL LER, AYDO DU, PETEK, Özel Borç liflkileri, Seçkin Yay nevi, Ankara, 1998,Sayfa 380

10 1376 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 kurum personel say s yeni kat lanlarla birlikte 110 kifli olmuflsa bu durumda her personel 90,91 YTL promosyon bedeli alacak, böylelikle de kuruma yeni kat lan personel de Baflbakanl k Genelgesine uygun olarak promosyon bedelinden yararland r lm fl olacakt r. IV. Sonuç Yukar da yapm fl oldu umuz aç klamalar çerçevesinde kamu kurum ve kurulufllar nda çal flan personele yap lacak olan maafl ve sair ödemelerin bankalar arac l yla yap lmas ve bunun karfl l nda bankalar n kamu kurum ve kurulufllar na promosyon ad alt nda sunduklar ek nakdi ve ayni mali imkanlar n tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 2007/21 say l Baflbakanl k Genelgesi nde belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili kurumda çal flan ve protokolün taraf banka arac l yla maafl ve sair ödemelerini alan tüm personelin eflit bir flekilde yararlanmas na imkan sa layacak flekilde uygulama yap lmas, uygulamalar n kurum personelinin rahatl kla bilgi edinebilece i flekilde ilan panolar ve kurum internet sitesi yoluyla ilan edilmesi, aleniyet ilkesine ve fleffafl a titizlikle riayet edilmesi, promosyondan Baflbakanl k Genelgesi nde düzenlendi i flekilde kuruma pay ayr lmas durumunda bu k sm n ne surette ve hangi amaçla harcand hususunda personelin bilgilendirilmesi, maafl ödeme protokolüne taraf olacak bankay belirleyecek olan tespit komisyonlar n n fleffaf çal flmalar n n sa lanmas ve bu komisyonlar n alacaklar kararlar n gerekçeleriyle birlikte personele duyurulmas, mevzuata uygun olaca gibi gerek idarelerin gerekse de maafl ödeme protokollerinin taraf olan bankalar n promosyon bedelleri ile ilgili olarak aleyhlerine dava aç lmas na engel olacakt r. KAYNAKLAR EK C Ömer, Banka Promosyonlar Kimin Hakk d r, Mali Hukuk Dergisi, Say 127, Ocak-fiubat 2007 GÜNDAY Metin, dare Hukuku, maj Yay nc l k, Ankara, 2002 RE SO LU Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay nc l k, stanbul, 1997 ZEVKL LER/AYDO DU/ PETEK, Özel Borç liflkileri, Seçkin Yay nevi, Ankara, 1998 PARLAK Müslüm, Maafl Ödemelerinin Özel Bankalardan Yap lmas Karfl l Al nan Promosyonlar, Mali Hukuk Dergisi, Say Kas m-aral k 2006

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Çimento flveren Mevzuat Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Haz rlayan Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2005-28 fiubat 2005 tarihleri aras Resmi Gazete de yay nlanm fl bulunan Endüstri liflkileri Konular

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0312) 430 45 60 Faks: (0312) 435 93 42 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 2010

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0312) 430 45 60 Faks: (0312) 435 93 42 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 2010 Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0) 40 45 60 Faks: (0) 45 9 4 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 00 STRATEJ GEL fit RME DA RE BAfiKANLI I N SAN 00 BAKAN SUNUfiU Hükümetlerimiz döneminde

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI

SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI 36 I- G R fi Ülkemizde çal flanlar n sosyal güvencesi, temelde üç kamu kuruluflunca sa lanmaktad r: Sosyal Sigortalar Kurumu,

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl Vergi cras 12 229 K yametin yar n kopaca n bilsen bile elindeki fidan dik, borcunu öde. Bu güzel sözde de çarp c bir flekilde vurguland gibi, borçlar n zaman nda ödenmesi temel bir ahlaki ödevdir. Ancak,

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR B R NC BÖLÜM - I. Tan mlar B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta ifllemlerine

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para. BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para. BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007 Öncelikle arac kurumlar ve sonra da bankalar nezdinde vergi inceleme elemanlar nca bafllat lan incelemelerde,

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K YASAL ALTYAPI, SAYDAMLIK VE AYRICALIKLAR TESP T VE ÖNER LER C LT 2 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 2 Kas

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler BÖLÜM III BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler 105 BORSALARA TESC L, KAYIT VE KAYIT S LME Bilindi i üzere 5590 say l Kanunun 37 inci maddesi, borsalara kay t mecburiyetinde olanlar, ayn Yasan

Detaylı