Hastalýklarýn Taný ve Ýzlenmesinde Biyokimya Laboratuvarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastalýklarýn Taný ve Ýzlenmesinde Biyokimya Laboratuvarý"

Transkript

1 Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 81 Hastalýklarýn Taný ve Ýzlenmesinde Biyokimya Laboratuvarý Editör Prof. Dr. Hüseyin Avni Sönmez 11 Yazar Katýlýmýyla 2013 ÝSTANBUL

2 Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 81 Prof. Dr. Hüseyin Avni Sönmez 2013 Bu kitabýn bütün haklarý Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Komisyonuna içeriðinde yer alan bilgi ve görsel materyal ile ilgili her türlü sorumluluk yazarlara aittir. Kitabýn tamamý ya da bir bölümü yazýlý izin alýnmaksýzýn elektronik ya da mekanik yöntemlerle kopya edilemez, çoðaltýlamaz ve yayýnlanamaz. Kaynak olarak belirtilmesi koþuluyla alýntý yapýlabilir. Birinci Basým 10 Mayýs 2013 ISBN Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Baþkan Prof. Dr. Barýþ Ýlerigelen Kardiyoloji Anabilim Dalý Üyeler Prof. Dr. M. Rýza Altýparmak Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Prof. Dr. Ertuðrul H. Aydemir Prof. Dr. Salim Çalýþkan Prof. Dr. Oktay Demirkýran Prof. Dr. Nur Ahmet Erözenci Prof. Dr. Ertuðrul Gazioðlu Prof. Dr. Emel Taþdelen Gür Prof. Dr. Meral Erdemir Kýzýltan Prof. Dr. Haþim Mutlu Prof. Dr. Gül Öngen Prof. Dr. Recep Öztürk Prof. Dr. Sabahattin Saip Prof. Dr. Hakký Oktay Seymen Prof. Dr. Abdullah Sonsuz Prof. Dr. Öner Süzer Prof. Dr. Yakup Tuna Dermatoloji Anabilim Dalý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalý Üroloji Anabilim Dalý Genel Cerrahi Anabilim Dalý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Nöroloji Anabilim Dalý Kardiyoloji Anabilim Dalý Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalýklarý Anabilim Dalý Nöroloji Anabilim Dalý Fizyoloji Anabilim Dalý Ýç Hastalýklarý ve Týp Eðitimi Anabilim Dalý Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý Anatomi Anabilim Dalý Baský öncesi hazýrlýk Engin DÝREN Kapak tasarýmý Buket SERDAR Baský ve Cilt Doyuran Matbaasý Alemdar Caddesi Güzel Sanatlar Sokak No: 5 Caðaloðlu / Ýstanbul Tel.: (0212) Faks: (0212) Adet basýlmýþtýr.

3 ÖNSÖZ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri kapsamýnda Anabilim Dalýmýz tarafýndan düzenlenen Hastalýklarýn Taný ve Ýzlenmesinde Biyokimya Laboratuvarý baþlýklý sempozyum nedeniyle bize bu imkaný saðlayan Sürekli Týp Eðitimi Komisyonuna ve organizasyona olan katkýlarý nedeniyle Türk Biyokimya Derneði Ýstanbul Þubesine, tüm öðretim üyelerimiz adýna teþekkür ediyorum. Týbbi Biyokimya Laboratuvarý hastalýklarýn tanýsýnda ve tedavi süreçlerinin izlenmesinde, geçmiþte olduðu gibi günümüzde de gittikçe artan bir öneme sahiptir. Yapýlan araþtýrmalar verilen týbbi kararlarýn %70 den daha fazlasýnýn laboratuvar sonuçlarýna dayanýlarak verildiðini ortaya koymuþtur. Bu baðlamda biz bu sempozyumu düzenlerken amacýmýz, bu alanda hizmet veren ve ileriki dönemlerde de verecek olan uzman ve pratisyen hekimlerimizin, uzmanlýk öðrencilerimizin ve tüm öðrencilerimizin birinci basamak taný ve tedavide biyokimya laboratuvarýndan en doðru ve verimli þekilde faydalanabilmelerini saðlayacak bilgileri aktarmaya çalýþmak oldu. Sempozyumda anlatýlan tüm konularý kapsayan bu kitabýn hekimlerimize ve öðrencilerimize yararlý olmasý temennisiyle. Editör Prof. Dr. Hüseyin Avni Sönmez Ý.Ü.Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý 3

4 4

5 Yazarlar Prof. Dr. Arzu Naciye SEVEN Prof. Dr. Dildar KONUKOÐLU Prof. Dr. Emel ULAKOÐLU ZENGÝN Prof. Dr. Z.Gülnur ANDÝCAN Prof. Dr. Hafize UZUN Doç. Dr. Hakan EKMEKÇÝ Prof. Dr. Hüseyin Avni SÖNMEZ Prof. Dr. M. Koray GÜMÜÞTAÞ Doç. Dr. Mine KUCUR Doç. Dr. Ý. Murat BOLAYIRLI Prof. Dr. Ufuk ÇAKATAY Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý 11 yazar katýlýmýyla (Alfabetik sýraya göre) 5

6 6

7 ÝÇÝNDEKÝLER Geçmiþten Günümüze Biyokimya Laboratuvarý...9 Prof. Dr. Hüseyin Avni SÖNMEZ Laboratuvar Süreçlerinde Hata Kaynaklarý Doç. Dr. Ý. Murat BOLAYIRLI Diabetin Taný ve Tedavisinde Güncel Parametreler Prof. Dr. Arzu Naciye SEVEN Dislipideminin Laboratuvar ve Klinik Deðerlendirmesi Doç. Dr. Hakan EKMEKÇÝ Kardiyak Acillerde Biyokimya Laboratuvarý Prof. Dr. Emel ULAKOÐLU ZENGÝN Bilirubin Metabolizma Bozukluklarýnda Laboratuvar Prof. Dr. M. Koray GÜMÜÞTAÞ Yenidoðan Tarama Testleri Doç. Dr. Mine Kucur Osteoporoz ve Kemik Belirteçleri Prof. Dr. Dildar KONUKOÐLU 7

8 Böbrek Fonksiyon Testlerinin Klinik Deðerlendirilmesi Prof. Dr. Ufuk ÇAKATAY Tiroid Hastalýklarýnda Laboratuvar Prof. Dr. Z. Gülnur ANDÝCAN Kanserde Biyobelirteçlerin Önemi Prof. Dr. Hafize UZUN 8

9 Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Hastalýklarýn Taný ve Ýzlenmesinde Biyokimya Laboratuvarý Sempozyum Dizisi No: Mayýs 2013; s Geçmiþten Günümüze Biyokimya Laboratuvarý Prof. Dr. Hüseyin Avni SÖNMEZ Kimya bir madde bilimidir. Biyokimya ise biyolojik maddelerin incelemeleri üzerine yoðunlaþýr. Daha önceki dönemlerde biyokimya biyolojik kimya ya da fizyolojik kimya olarak tanýmlanýyordu. Günümüzde saðlýk ve hastalýkta insan organizmasýna uyarlanmýþ biyokimya Týbbi Biyokimya olarak adlandýrýlmaktadýr. Klinik Biyokimya, Týbbi Biyokimyanýn önemli bir alt birimi olup, ayný zamanda klinik kimya, patolojik biyokimya ya da patolojik kimya olarak da bilinir. Klinik biyokimya hastalýklarýn, tanýsý, izlenmesi ve tedavisinde destek olarak vücut sývýlarý ve dokularda analiz edilen biyokimyasal testlerin yorumlanmasý ve metodolojisi ile ilgilenir. Vücut sývýlarý, dokular ve hücrelerde çalýþýlacak biyokimyasal testlerin seçimi, uygulanmasý, týbbi yorumlanmasý, klinisyenlerle konsültasyonu ile ilgilenen kliniðe özgün laboratuvar bilimi ve týp laboratuvar uzmanlýk alanýdýr. (Þekil 1) Bugün artýk kabul edildiði üzere biyokimya laboratuvarý saðlýkta merkezi bir rol oynamaktadýr. Laboratuvar neden bu kadar önemlidir? Yapýlan araþtýrmalar verilen tüm týbbi kararlarýn %70 inin laboratuvar sonuçlarýna dayandýðýný ortaya koymaktadýr. Klinisyenlerin bir çoðu hasta öyküsü ve muayeneye göre laboratuvar taný testlerini daha objektif olarak deðerlendirmektedir. Geçmiþte bu alanda son derece küçük laboratuvarlarda sadece bir kaç manuel test çalýþýlabilirken, günümüzde çok sayýda otomatize edilmiþ, entegre laboratuvarlarda her yýl milyonlarca test çalýþýlabilir bir seviyeye gelinmiþtir. Bu süreç elbette zorlu aþamalardan geçmiþ ve zaman almýþtýr. Bu nedenle biyokimya laboratuvarlarýnýn tarihsel geliþimini hastalýklarýn tanýsýndaki geliþmelerin kapsamý içerisinde irdelemek daha doðru olacaktýr. 9

10 Prof. Dr. Hüseyin Avni SÖNMEZ Biyokimya Medikal Biyokimya Klinik Biyokimya 10 Þekil 1. Biyokimya, Medikal Biyokimya ve Klinik Biyokimyanýn iliþkisi Tarih boyunca hastalýklar insanlýk için daima bir tehlike oluþturmuþ ve onunla mücadele ederek baþ etmenin yollarý aranmýþtýr. Buradan yola çýkarak týp tarihi insan tarihi ile birlikte baþlamýþtýr diyebiliriz. Dünyanýn en eski uygarlýklarýnda týp en erken geliþen kültürlerden biri olmuþtur. Yazýlý belgelere dayanmayan tarih öncesi týbbýnda (Prehistorik týp) dönemin hekimi sihirbaz hekim kimliðinde olup, baþlýca taný yönteminin dini ayinler olduðu düþünülmektedir. Daha sonraki dönemlerdeki ilkel topluluklarda (primitif týp) hekim özelliðini taþýyan kiþiyi yine sihirbaz hekim olarak deðerlendirebiliriz, taný yöntemi olarak ruhlarla iletiþim kurarak gaipten haber alma, fal bakma gibi yöntemler kullanýlmakta idi. Geliþmiþ en eski uygarlýklardan biri olan Mezopotamya da kullanýlan taný yöntemleri arasýnda suya zeytinyaðý dökerek, yaðýn aldýðý þekle göre yorum yapma, uykuda görülen rüyalarýn yorumlanmasýný söyleyebiliriz. Mýsýr yine bu alanda geliþme gösteren önemli bir kültür olarak göze çarpmaktadýr. Hastalýklarýn tanýsýnda elle muayene, gözle kontrol, kulakla dinleme kullanýlan yöntemler arasýnda sayýlabilir. Ayrýca idrar ve dýþkýnýn da bu amaçla kullanýldýðý bilinmektedir.

11 Geçmiþten Günümüze Biyokimya Laboratuvarý Dönemin Hint ve Çin Týbbýnda taný yöntemlerine baktýðýmýzda özellikle beþ duyunun etkin olarak kullanýldýðýný görmekteyiz. Nabýz kontrolü, ateþ kontrolü, idrarý tatmak, dil kontrolü yapmak en sýk baþvurulan yöntemler arasýndaydý. M.Ö. 5 yy. da (M.Ö ) Hipokrat ile birlikte Bilimsel Dönem Týbbýný görmekteyiz. Bu dönemde gözlem ve deneylere yer verme, hastayý muayene, belirtileri gözleme ve taný koyma uygulamalarý geliþmiþtir. Daha yakýn tarihe göz attýðýmýzda, bir hastalýðýn anlaþýlmasýna yönelik modern bakýþ açýsýnýn Giovanni Battista Morgagni ( ) nin çalýþmalarý ile baþladýðýný görüyoruz. Araþtýrmacý, hastalýklarýn oluþum yeri olarak gördüðü organlarýn anatomik konseptini ortaya koyan çalýþmalar yapmýþtýr. Ýlk olarak post mortem bulgularýn detaylý analizleri klinik semptomlar ve vaka hikayeleri ile korele edildi. Daha sonraki yýllarda vücut sývýlarýnýn incelenmesine yönelik ilgi arttý. Kimyasal analizler diseksiyona göre daha nitelikli olarak görülmeye baþlandý. Kimya alanýndaki köklü deðiþim Antoine Laurent Lavoisier ( ) in çalýþmalarý ile yönlendirildi. Antoine François Fourcroy ( ) bir kimyacý olarak kimyanýn týpta uygulanabilmesi ile ilgilendi ve hastanelerde klinik laboratuvarlarýn kurulabilmesi yönünde çalýþmalarda bulundu. Ona göre laboratuvar hastanelerde koðuþlarýn yakýnýnda yer almalý ve burada hastanýn idrarý ve diðer vücut sývýlarýnýn kimyasal analizleri yapýlmalýydý. Fourcroy bu tip incelemelerin, hastalýklarýn araþtýrýlmasýnda son derece yararlý olacaðýna inanýlýyordu. Jöns Jakob Berzelius ( ) 19. Yüzyýlýn ilk yarýsý boyunca Avrupa da kimya alanýnda önder bir kiþilik oldu. Benzelius organik kimyayý fizyolojinin bir parçasý olarak tanýmladý. Birçok kimyacý organik maddelerin sentez edilebilmesinin ancak canlý organizmalardaki vital bir göç tarafýndan gerçekleþebileceðine ve bir þekilde inorganik maddelerin organik maddelere dönüþtürüldüðüne inanýyordu. Bunun sonrasý olarak organik maddeler sadece canlý yapýlar ile özleþtirildi. 11

12 Prof. Dr. Hüseyin Avni SÖNMEZ Bu yaklaþým 1828 de Wöhler üreyi sentezlediði zaman terk edildi. Bu tarihten sonra organik kimyacýlar dikkatlerini karbon bileþiklerinin incelenmesine yoðunlaþtýrdý ve fizyolojik kimyanýn geliþim süreci hýzlandý. Fizyolojik kimyanýn geliþimi ile birlikte kliniðe taný ve tedavide yardýmcý olma görüþü önem kazanmaya baþladý. Fehling, Trummer, Heller, Pettenkofer, Bence-Jones idrar analizine yönelik testler geliþtirdiler. Heler, 1852 de albumin için bir halka testini, Fehling 1848 de idrarda indirgeyici þeker için kantitatif testi geliþtirdi. Yine 1848 de Bence Jones kemik iliði kanserli hastalarýn idrarýnda görülen olaðan dýþý bir proteini rapor etti. 19. yüzyýlýn ortalarýnda idrar analizleri rutin uygulanan prensipler haline geldi. 19. yüzyýlýn ikinci yarýsý ile birlikte kanda þeker üre, bilirubin, ürik asid gibi metobolitlerin miktarlarýný ölçme yöntemleri geliþtirildi. Ýlk baðýmsýz fizyolojik kimya enstitüsü 1872 de Hoppe-Seyler baþkanlýðýnda Strasburg da kuruldu. 19. Yüzyýlýn sonlarýna doðru fizyolojik kimya adý yerine biyolojik kimya adý kullanýlmaya baþlandý. Bu ad da daha sonra yerini biyokimyaya býraktý. Modern klinik Kimyanýn temelleri 20. Yüzyýlýn ilk yýllarýnda atýlmaya baþladý. Klinik Kimya Laboratuvarý için spesifik olarak ilk dizayn edilen cihaz 1917 de karbon dioksit konsantrasyonunun tayini için geliþtirilen Van Syke nin volumetrik kan gazý ölçüm cihazý oldu (resim 1). Resim 1: Van Syke nin volumetrik kan gazý ölçüm cihazý Kanda ve idrarda nispeten küçük hacimlerde kantitatif miktar tayin yapýlabilmesine olanak saðlayan duyarlý kolorimetrik metodlarýn geliþtirilmesi modern klinik kimyanýn atýlým yapmasýnda çok önemli bir yer tuttu. 12

13 Geçmiþten Günümüze Biyokimya Laboratuvarý Duboscg tip vizual kolorimetre yarým yüzyýl boyunca Klinik Kimya Laboratuvarlarýnýn temel dayanak noktasý oldu. Yapýsýndan kaynaklanan hata kaynaklarý içermesine raðmen vizual kolorimetre 1939 da kolorimetrik kimyasal analizler için en uygun ve kullanýþlý laboratuvar cihazý olarak tanýmlandý (resim 2). Resim 2: Duboscg tip vizual kolorimetre 1960 lý yýllarýnda tüm kolorimetrik metodlar fotometrelere adapte edildi ve otoanalizörlerin klinik laboratuvarlarda kullanýmý yaygýnlaþtý. Otomasyon, Uluslararasý Temel ve Uygulamalý Kimya Birliði (IUPAC) tarafýndan Analizlerde insan el iþlemlerini kaldýran, yüklenen bilgilere göre kendi kendine izleme veya kendi kendine ayarlama kapasitesindeki mekanik veya enstrumental cihazlarýn kullanýmýdýr þeklinde tanýmlanmýþtýr. Böylece daha güvenilir ve kesin sonuçlar elde edilmesinin yanýnda çok uzun süre alabilecek iþlemler de kýsa sürelerde gerçekleþtirilebilmektedir. Laboratuvarýn görevi klinisyenin hangi testleri istemeliyim sorusu ile baþlar, sonuçlar hasta yararýna kullanýldýðý an sona erer. Bu baðlamda bu gün laboratuvarlarýn iþ yükü ve buna uygun olarak kaliteli hizmet verme sorumluluklarý çok artmýþtýr. 13

14 Prof. Dr. Hüseyin Avni SÖNMEZ Preanalitik ve postanalitik evrelerdeki deðiþkenlerin, test sonuçlarýnýn üzerindeki etkileri nedeni ile her aþamasýnda otomasyon gereði ortaya çýkmýþ durumdadýr (þekil 2). Þekil 2: Klinik Laboratuvarda iþ akýþ þemasý 14

15 Geçmiþten Günümüze Biyokimya Laboratuvarý Günümüzdeki geliþmeler el deðmeden hastalardan alýnan örneklerin el deðmeksizin cihazlara iletilmesi, analiz edilip sonuçlarýn bildirilmesine kadar her basamakta otomatize sistemlerin yaygýnlaþacaðýný bizlere göstermektedir (resim 3). Resim 3: Biyokimya otoanalizörü Bu geliþmeler günümüzde ve gelecekte biyokimya laboratuvarlarýnda görev yapacak tüm bireylerin teknolojideki son derece hýzlý geliþmelere ayak uyduracak þekilde eðitilmelerini gerektirmektedir. Bu alanda eðitim veren tüm kuruluþlarýn özellikle laboratuvar uzmanlýðý eðitimi sorumluluðu olan bölümlerimizin gerek teorik gerekse uygulama alanýnda eðitim programlarýný geliþtirmeleri ülkemizin uzun dönemli ihtiyaçlarý açýsýndan son derece önem kazanmýþtýr. 15

16 Prof. Dr. Hüseyin Avni SÖNMEZ Kaynaklar 1- Wendell T. The Scientific Development of clinical chemistry to Clinical Chem. 1973;19:4, Aslan D. Klinik Laboratuvarlarda otomasyon, Olukaya A.O. Bolodeukv J. Donaldson D. Laboratory Instrumentation in clinical biochemistry: an historical Perspective. 1997; 90: Aslan Ö., Demir M., Çuhadar S., Atay A., Köseoðlu M. Klinik Biyokimya Eðitimi ve Uzmanlýk Önemi,ni Deðerlendirme Anketi. Türk Klinik Biyokimya Derneði. 2011; 9 (2): Rosenfeld L. Clinical Chemistry Since 1800: Growth and Development.2002; 48:1, Ersoy N. Týp Tarihi Dersleri. Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Týp Tarihi ve Etik Anabilim Dalý 7- Kricka L.J., Savory J. A Guide to the history of clinical chemistry. 2011;57:8, Kurucusu Prof.Dr.Fikret Biyal in ölümünün 18. yýlý anýsýna, Klinik Biyokimya Tarihçesine Kýsa Bir Bakýþ ve Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Fikret Biyal Merkez Araþtýrma Laboratuvarý.2006; Ýstanbul Üniversitesi Basým ve Yayýnevi Müdürlüðü 16

17 Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Hastalýklarýn Taný ve Ýzlenmesinde Biyokimya Laboratuvarý Sempozyum Dizisi No: Mayýs 2013; s Laboratuvar Süreçlerinde Hata Kaynaklarý Doç. Dr. Ý. Murat BOLAYIRLI Giriþ Týp yüzyýllardan beri varolan, sürekli bir deðiþim ve geliþim sürecinde olan bir bilimdir. Yýllar içerisinde hastalara yaklaþým, taný ve tedavi yöntemleri açýsýndan çok büyük deðiþiklikler olmuþtur. Önceleri týp uygulamalarý aðýrlýklý olarak hekimin tecrübelerine ve gözlemlerine dayanmaktaydý. Son yýllarda týp teknolojilerinde olan hýzlý geliþmeler farklý cihaz ve test panellerini yaygýn kullanýma sunmuþtur. Týp uygulamalarýnda yeni yaklaþýmlar gündeme gelmiþtir. Kanýta dayalý týp uygulamalarý bunlar arasýnda en güncel olanlardan birisidir. Günümüz hekimlik uygulamalarýnda hekimin kanaatine baðýmlý klasik yöntem yerine, kanýta dayalý yöntemler tercih edilmektedir. Kanýta Dayalý Týp, týp etiði çerçevesinde klinisyenin sistemli arayýþlarla elde edilebilecek en iyi kanýtlarý (bilimsel kaynaklarýn saðladýðý nesnel bilgiler), kiþisel mesleksel deneyimlerini ve olgunun özellikleri ile birleþtirmesidir. Kanýta dayalý týp uygulamalarý, gerçeðe en güvenilir þekilde ulaþabilmek, bilimsel ve eleþtirel düþünceyi teþvik etmek gibi nedenlerle günümüzde hýzla önem kazanmaktadýr. Yeni bilgilere gereksinim günümüzde kanýta dayalý týp uygulamalarýnýn hýzla yaygýnlaþmasýna neden olmaktadýr. Kanýta Dayalý Týp kavramý ilk kez 1970 li yýllarda Cochrane gündeme getirilmiþtir. Yýllara içerisinde kanýta dayalý týp kavramý daha çok tartýþýlýr hale gelmiþtir yýllarý arasýnda yaptýklarý çalýþmalarla David Sackett ve Gordon Guyatt da Kanýta Dayalý Týp kavramýnýn nasýl kurgulanabileceðini deðerlendirmiþlerdir. David Eddy 1990 yýlýnda Kanýt Tabanlý Týp teriminin literatüre girmesini saðlamýþtýr. 17

18 Doç. Dr. Ý. Murat BOLAYIRLI Özellikle kanýta dayalý týp kavramýnda belirtilen elde edilen en iyi klinik kanýttan kastedilen hasta odaklý klinik araþtýrmalardan saðlanan; taný testlerinin etkin ve kesin sonuçlarý, prognostik veriler, temel týp bilimleri ve klinik bilimlerin araþtýrmalarýnýn sonuçlarýdýr. Bu uygulamalar laboratuvar hizmeti sunan bilim dallarýndan beklentileri artmýþtýr. Biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji, nükleer týp, genetik, hematoloji, radyoloji laboratuvarlarýnýn iþ yükünde artýþa ve test panellerinde deðiþikliklere yol açmýþtýr. Klinisyenler laboratuvar analizlerinden kesin ve net bir sonuç beklerler. Ýstenen testlerin amacý da klinik belirsizliði en aza indirgemektir. Fakat biyokimyasal testlerin yüzde yüz sensitivite ve spesifiteye sahip olmadýklarý da bilinmektedir. Klinik Laboratuvar süreçleri Klinik laboratuvarlarda hasta örneklerinin çalýþýlmasý oldukça kompleks bir süreç olup multidisipliner bir yaklaþým gerektirir. Laboratuvar süreci temel olarak; 1. Analiz öncesi evre ( preanalitik evre) 2. Analiz evresi (analitik evre) 3. Analiz sonrasý evre (postanalitik evre) olmak üzere 3 kýsýmdan oluþur. Saðlýkta uygulanan kalite çalýþmalarý içerisinde laboratuvar süreçleri de yer almaktadýr. Bu süreçte temel hedef doðru, güvenilir ve kesin laboratuvar sonuçlarýnýn zamanýnda hizmet alanlara sunabilmektir. Yukarýda belirtilen bu süreçlerden herhangi birindeki bir aksama kaçýnýlmaz olarak test sonuçlarýnda hatalara yol açar. Laboratuvar hatalarý hastadan test istenmesinden sonuçlarýn rapor edilip, uygun olarak yorumlanmasýna kadar olan süreçte meydana gelen eksiklik ya da kusur olarak tanýmlanabilir. Yapýlan farklý çalýþmalardan elde edilen sonuçlar laboratuvar hatalarýnýn daðýlýmýnýn; analiz öncesi evre % 46-68, analiz evresi % 7-13, analiz sonrasý evre % olarak belirtmektedir. Bu verilerden de anlaþýlacaðý üzere preanalitik ve postanalitik evrelerden kaynaklanan 18

19 Laboratuvar Süreçlerinde Hata Kaynaklarý hatalar total laboratuvar hatalarýnýn yaklaþýk %80-90 ýný oluþturmaktadýr. Analiz öncesi (Preanalitik) evre: Bu evre hasta isteklerinin yapýlmasý, kimlik bilgilerinin doðrulanmasý, kan alýmý, numunelerin toplanmasý ve laboratuvara uygun koþullarda transportunu içerir. Hatalarýn en çok görüldüðü evredir. Bu evredeki aþamalarýn büyük kýsmýnýn gerçekleþtirilmesi ve kontrolü laboratuvar personelinin sorumluðunda deðildir. Bu evrede görülebilen baþlýca hatalar; Hatalý test istekleri Hatalý kimlik bilgileri tanýmlanmasý Uygun olmayan malzeme kullanýlmasý ( tüp, iðne ucu) Uzun süreli turnike uygulamalarý Yetersiz hacimdeki numuneler Hemoliz IV infüzyon giden damardan alýnan örnekler Açlýk- tokluk durumu Uygun olmayan zamanlarda alýnan örnekler Uygun olmayan koþullarda laboratuvara transport edilen örnekler Laboratuvar test sonuçlarýndaki beklenmeyen sonuçlarýnýn birçoðu laboratuvar test prosedüründen deðil de diðer dýþ faktörlerden kaynaklanmaktadýr. Hasta yaþý, cinsiyeti, demografik özellikleri ve numunenin alýnma þekli gibi faktörler laboratuvar sonuçlarýný etkilemektedir. Preanalitik deðiþkenler analiz öncesi evrede test sonuçlarýný etkileyebilen faktörlerdir. Preanalitik deðiþkenler; kontrol edilemeyen ve kontrol edilebilen faktörler olarak sýnýflandýrýlabilir (Tablo 1). Gün içerisinde bazý parametrelerin serum düzeyleri farklýlýk göstermektedir. Tablo 2 de günün farklý saatlerinde ( ) alýnan kan örneklerinde biyokimyasal parametrelerin deðiþkenlik oranlarýný göstermektedir. 19

20 Doç. Dr. Ý. Murat BOLAYIRLI Tablo 1. Test sonuçlarýný etkileyen deðiþkenler Faktörler Kontrol edilemeyen faktörler Kiþisel deðiþimler (Biyolojik faktörler) Yaþ Cinsiyet Irk Kontrol edilemeyen faktörler Yükseklik (Çevresel faktörler) Sýcaklýk Yaþanýlan bölge Mevsimsel deðiþiklikler Kontrol edilebilen faktörler Egzersiz Gebelik Diyet Kahve, sigara, alkol kullanýmý Postür Seyahat Ýlaç kullanýmý Örnek alýmý Örneðin laboratuvara iletilmesi Tablo 2. Analitlerin deðiþimleri Analit Ortalama Total Analitik varyasyon (%) varyasyon (%) Sodyum (mmol/l) Potasyum (mmol/l) Kalsiyum (mg/dl) Klorür (mmol/l) Fosfat (mg/dl) Üre (mg/dl) Kreatinin (mg/dl) Ürik asit (mg/dl) Demir (µg/dl) Kolesterol (mg/dl) Albumin (g/dl) Total protein (g/dl) Total lipid (g/l)

21 Laboratuvar Süreçlerinde Hata Kaynaklarý AST (U/L) ALT (U/L) Asit Fosfataz (U/L) Alkalen fosfataz (U/L) LDH (U/L) Analiz ( Analitik) evresi: Laboratuvara ulaþan örneklerin istenen testler için uygun ön iþlemlerden geçirildikten sonra analiz iþleminin gerçekleþtirilip, sonuçlandýrdýðý safhadýr. Laboratuvarda otomasyon sistemlerinin kullanýma girmesi analitik hata kaynaklarýnýn oranýný azaltmýþtýr. Bu evredeki baþlýca hata kaynaklarý; Cihazlarýn günlük, haftalýk, aylýk bakým programlarýnýn yapýlmamasý. Zamanýnda kalibrasyon yapýlmamasý. Yetersiz hacimde numune kullanýlmasý Çalýþma için gerekli ortam þartlarýnýn saðlanmamasý (ýsý, nem, havalandýrma vs.) Çalýþma öncesi ve esnasýnda iç kalite kontrol takibinin yapýlmamasý. Ýnterferans kaynaklarýnýn bulunmasý Miadý geçmiþ malzeme kullanýlmasý Test prosedürlerine uyulmamasý Deneyimsiz personel Analiz sonrasý (Post analitik) evre: Analiz iþlemleri sonrasýnda çýkan sonuçlarýn kontrolü, onaylanmasý, laboratuvar ve hastane otomasyon sistemlerine aktarýlmasý, rapor edilmesi ve sonuçlarýn klinisyen tarafýndan deðerlendirilmesi aþamalarýný içerir. Bu evrenin bir bölümü laboratuvarda, diðer kýsmý laboratuvar dýþýnda gerçekleþir. Analiz sonrasý evredeki hedefimiz sonuçlarýn doðru bir biçimde zamanýnda raporlanmasýdýr. Bu evrede görülebilecek baþlýca hata kaynaklarý; Gecikmiþ ya da hiç rapor edilmemiþ sonuçlar Elle yazýlan sonuçlarda aktarým hatalarý HIS ve LIS sistemlerinin koordineli çalýþmamasý Sonuçlarda testlerle ilgili referans deðerlerinin belirtilmemesi. Raporlarda hasta ve numune ile ilgili özelliklerin belirtilmemesi. Klinisyen ve laboratuvar arasýnda diyalog eksikliði. 21

22 Doç. Dr. Ý. Murat BOLAYIRLI 22 Laboratuvar istemlerinde sýk yapýlan hatalar Laboratuvar süreci hekimin hastayý gördükten sonra taný koymasýna yarayacak ya da tedavi ve prognozu takip etmesine yardýmcý olabilecek testleri istemesiyle baþlar. Bu çýkýþ noktasýnda yapýlacak hatalar özelinde ilgili hastayý etkileyebilecekken sonuçta o birimden hizmet alan diðer hasta ve hekimleri de etkiyebilir. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan bütçeler artmaktadýr. Bu yüzden yapýlabilecek kýsýtlamalarý deðerlendirebilmek için yapýlan incelemelerde laboratuvar analizleri önde gelmektedir. Uygunsuz laboratuvar isteklerinin azaltýlmasýnýn; total maliyetleri, týbbi hata ve yaralanma oranlarýný düþürebileceði öne sürülmektedir. Yapýlan çalýþmalarda uygunsuz laboratuvar isteklerinin oranlarýnýn biyokimya ve hematoloji testleri için % 11-70, idrar ve mikrobiyoloji testleri için % 5-95 olarak verilmiþtir. Laboratuvar istemleri yapýlýrken sýklýkla rastlanan hatalar arasýnda; Çok sayýda test istenmesi; giderek artan sayýda týbbi sorumluluk davalarýndan kaçýnabilmek ya da tecrübe eksikliði nedeniyle herhangi bir nedeni atlamamak Olasý tanýyla uyumlu olmayan testlerin istenmesi Ýstem formlarýnýn uygun þekilde doldurulmamasý, yazýnýn okunamaz biçimde olmasý Yanlýþ hasta kimlik bilgileri giriþi Paket uygulamalarý hasta için gerekli testlerin zamanýnda yapýlamamasýna neden olabiliyor. Otomasyon sisteminin belirli testlerin ayný gün içinde farklý birimlerden istenmesini engelleyememesi Önceden çalýþýlmýþ örneklere sonradan test ilave edilmesi Özel numune toplanmasý, örnek alýnmasý gereken durumlar hakkýnda hasta ve laboratuvara bilgi verilmemesi Özel testlerin belirli bir sýralama içinde istenmemesi Popüler test kavramý Test istemleri yapýlýrken açlýk-tokluk, ilaç kullanýmý ve sirkadiyen ritmin göz önüne alýnmamasý

23 Acil laboratuvarlarýn amacý dýþýnda kullanýmý. Týbbi olarak acil vakalarýn hizmet alýmýnda gecikmelere yol açmasý. Hekim dýþýndaki yardýmcý saðlýk personelinin isteklerde bulunmasý Kaynaklar Laboratuvar Süreçlerinde Hata Kaynaklarý 1. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JAM, Haynes BR, Richardson SW. Evidence based medicine: what it is and what it isn t. BMJ 1996; 312: Dufour RD. Sources and control of preanalytical variation. In: Kaplan AL, Pesce JA, Kazmierczak CS. Clinical Chemistry 4th ed. Missouri: Mosby, 2003; Güner G, Tuncel P, Örmen M. Preanalitik evrede kalite yönetimi. In: Týbbi Laboratuvarda Standardizasyon ve Kalite Yönetimi. Taga Y, Aslan D, Güner G, Kutay ZF (Ed). Ankara: Türk Biyokimya Derneði Yayýnlarý, 2000; Young SD, Bermes WE, Haverstick D. Preanalytical variables and biological variation. In: Burtis AC, Ashwood RE, Burns AD, eds. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry. Sixth ed. Missouri: Elsevier Saunders, 2008; Plebani M. Errors in clinical laboratories or errors in laboratory medicine? Clin.Chem. Lab.Med 2006; 44: Plebani M, Carraro P. Mistakes in a stat laboratory: types and frequency. Clin.Chem. 1997; 43: Özcan O, Güreser S. Analiz öncesi (preanalitik) hata kaynaklarý ve eðitimin hata önlemedeki rolü. Dicle Týp Dergisi 2012; 39: Turhan B, Calýk B, Demirin H. Kanýta Dayalý Týp Laboratuvar Testleri ve Preanalitik Deðiþkenler. Konuralp Týp Dergisi 2010; 2:

24 24

25 Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Hastalýklarýn Taný ve Ýzlenmesinde Biyokimya Laboratuvarý Sempozyum Dizisi No: Mayýs 2013; s Diabetin Taný ve Tedavisinde Güncel Parametreler Prof. Dr. Arzu Naciye SEVEN Diabetes mellitus,insülin eksikliði veya insülin etki mekanizmasýndaki kusurlara baðlý olarak organizmanýn karbohidrat,yað ve proteinlerden yeterince yararlanamadýðý kronik ve ilerleyici metabolizma hastalýðýdýr. Görülme sýklýðýndaki artýþ ve diabetin yol açtýðý mikro ve makro komplikasyonlarýn önlenmesi açýsýndan erken ve doðru tanýsý ve sýnýflandýrýlmasý önemlidir.türkiye Diabet Epidemiyoloji Çalýþmasý (TURDEP- 2000/2010) na gore; 20 yaþ üzeri bireylerde diabet prevelansý 2000 yýlýnda %7,2 iken, 2010 yýlýnda %13,3 e ulaþmýþtýr yýlýnda Amerikan Diabet Birliði (ADA) tarafýndan yayýnlanan yeni taný ve sýnýflama kriterleri,1999 yýlýnda Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) tarafýndan küçük revizyonlarla kabul edilmiþtir.2003 yýlýnda ADA,diabet tanýsýna bozulmuþ açlýk glisemisi (IFG) kriterini eklemiþtir.dsö ve Uluslararasý Diabet Federasyonu (IDF),2006 yýlýndaki raporlarýnda 1999 kriterlerinin korunmasýný benimsemiþlerdir.ancak 2007 yýlýnda ADA ve Avrupa Diabet Çalýþma Birliði (EASD),2003 yýlýndaki düzenlenmenin korunmasý konusunda konsensusa varmýþlardýr yýlýnda ADA,diabet taný kriterlerine APG (Açlýk plazma glukozu) ve OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi) ye ilave olarak HbA1c yi eklemiþtir.günümüzde diabet ve glukoz metabolizma bozukluklarýnda geçerli olan taný kriterleri Tablo 1 de görülmektedir. 25

26 Prof. Dr. Arzu Naciye SEVEN Tablo 1: Diabetes mellitus ve glukoz metabolizmasýnýn diðer bozukluklarýnda taný kriterleri* Aþikar Ýzole Ýzole IFG + DM riski DM IFG** IGT IGT yüksek APG > < (> 8 saat mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl açlýkta) OGTT 2. st. PG > 200 < (75 g glukoz ile) mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl Rastgele PG > 200 mg/dl+ Diyabet semptomlarý Al C*** > % % (> 48 (39-46 mmol/mol) mmol/mol) * Glisemi venöz plazmada glukoz oksidaz yöntemiyle mg/dl olarak ölçülür. ** 2006 yýlý DSÖ/IDF raporunda normal APG kesim noktasýnýn 110 mg/dl ve IFG: mg/dl olarak korunmasý benimsenmiþtir. *** Standardize yöntemlerle ölçülmelidir. DM: Diabetes mellitus, APG: Açlýk plazma glukozu, 2. st PG: Ýkinci saat tokluk plazma glukozu, OGTT: Oral glukoz tolerans testi, A1C: Glikozillenmiþ hemoglobin Alc, IFG: Bozulmuþ açlýk glukozu (Impaired Fasting Glucose), IGT: Bozulmuþ glukoz toleransý (Impaired Glucose Tolerance), DSÖ: Dünya Saðlýk Örgütü, IDF: Uluslararasý Diyabet Federasyonu Taný parametrelerinden açlýk plazma glukoz seviyesinin belirlemesinde, venöz plazmada glukoz oksidaz yönteminin kullanýldýðý ölçüm esas alýnmaktadýr. Taný için farklý günlerde yapýlmýþ en az 2 ölçüm gereklidir.klinikte veya hastalarýn ev ölçümlerinde kullandýklarý tam kan,kapiller kan ve serum örneklerinde glukoz düzeylerini plazma glukoz deðerlerine uyarlama formülleri Tablo 2 de belirtilmiþtir. Son yýllarda kapiller kan ölçümü yapan cihazlarýn plazma glukoz düzeylerine göre kalibre edilerek kullanýlmasý benimsenmektedir. Tablo 2: Farklý kan örneklerinde glukoz düzeylerini, plazma glukoz deðerine uyarlamak için yapýlan hesaplama formülleri. Plazma glukoz (mg/dl)= [ x tam kan glukoz (mg/dl)/18] Plazma glukoz (mg/dl)= [ x kapiller kan glukoz (mg/dl)/18] Plazma glukoz (mg/dl)= [ x serum glukoz (mg/dl)/18] Buna göre venöz plazmada 126 mg/dl olarak ölçülen glukoz düzeyi tam kanda ~%11 (112 mg/dl), kapiller kanda ~%7 (118 mg/dl), serumda ise ~%5 (120 mg/dl) daha düþük ölçülür. 26

27 Diabetin Taný ve Tedavisinde Güncel Parametreler OGTT ugulanmasýndan önce, hasta beslenmesinde en az 3 gün yeterli miktarda (> 150 g/gün) karbohidrat almalý ve normal fiziksel aktivitesini sürdürmelidir.en az 8 saatlik açlýk sonrasý,sabah açlýk kan örneði alýndýktan sonra standart olarak 75 g glukoz ml su içinde 5 dakika içinde içirilir. Diabet tanýsýnda altýn standart olarak kabul edilen OGTT nin uygulanmasý zahmetli olduðu ve uzun zaman aldýðý için rutin klinik kullanýmda tavsiye edilmez. ADA, EASD, IDF ve Ululararasý Klinik Kimya Federasyonu (IFCC) temsilcilerinin oluþturduðu komitenin 2008 yýlýndan beri yaptýklarý bir dizi çalýþma sonrasýnda uluslararasý standardizasyon kurallarýný saðlamak koþuluyla, diabet tanýsýnda HbA1c nin cut off (kesim noktasý) deðeri % 6.5 (48 mmol/mol ) olarak belirlenmiþtir.hba1c nin > %6.5 ve APG >126 mg/dl deðerlerinin diabet olarak kabul edilmesi ve Hb A1c nin OGTT ye alternatif bir taný yöntemi olarak benimsenmesi önerilmiþtir. HbA1c,ölçümden önceki ortalama üç aylýk glukoz kontrolünü yansýtan,analitik stabilitesi yüksek,güvenilir bir indekstir.testin uygulanmasý için hastanýn aç olmasý gereði yoktur.diet ve aktivitedeki son deðiþikliklerden etkilenmez. Nasyonal Glikohemoglobin Standardizasyon Programý (NGSP) ile HbA1c analizinde uygulanan farklý teknolojiler ortak referans metodda (Yüksek Basýnçlý Likid Kromatografisi, HPLC) standardize edilmiþtir. HPLC yöntemine göre normal sýnýrlar % 4-6 arasýndadýr.ifcc nin kabul ettiði kütle spektrofotometri (MS) ve kapiller elektroforez (CE) referans metodlarýna göre elde edilen neticeler, NGSP kriterlerine göre % daha düþüktür. NGSP (% ) =[0.915 X IFCC (mmol/mol)] Son yýllarda IFCC,dünya genelinde HbA1c nin halen kullanýlmakta olan % yerine, mmol/mol birimiyle ifade edilmesini önermektedir.2010 bildirilerine göre, HbA1c, hem Diabet Kontrol ve Komplikasyon Deneme (DCTT) çalýþmalarýna göre NGSP üniteleriyle hem de IFCC üniteleriyle belirtilmelidir (Tablo 3). 27

28 Prof. Dr. Arzu Naciye SEVEN Tablo 3: AIC nin % biriminin mmol/mol karþýlýklarý ve glisemi-a1c iliþkisi A1C* (o/o) A1C** DCCT ortalama ADAG*** (mmol/mol) glukoz ortalama glukoz (mg/dl) (mg/dl) * A1C (%): DCCT çalýþmasý sonuçlarýna göre standardize edilmiþ yöntem. % ile ifade edilir. ** A1C (mmol/mol): IFCC nin önerisiyle % birimle ifade edilen AÝC nin mmol/mol olarak ifade edilmesi. Þu formülle hesaplanýr: IFCC.A 1C (mmol/mol)= [DCCT.A1C (%)-2.15] x *** ADAC: AlC-derived average glucose, ADAG ortalama glukoz = 28.7 x AlC formülü ile hesaplanýr. Hb A1c deðerinin % 50 si son ayda,% 30 u ölçümden önceki ikinci ayda ve geri kalan % 20 si ölçümden önceki üçüncü ayda oluþan glisemik deðiþiklikleri yansýtýr.hba1c deðeri ne kadar normale yakýnsa tokluk glisemisinin katký payý ön plandadýr.aksine HbA1c deðeri arttýkça açlýk glisemisinin katkýsý daha çoktur.etnik farklýlýklarýn HbA1c yi etkilediði ve her on yýlda HbA1c nin% 0.1 lik artýþ gösterdiði bildirilmiþtir. Hemogloglobinopatiler (talasemi, HbS, HbC, HbE, HbD), sferositoz, akut kan kaybý, retikülosit sayýsýnda artýþ, Fe eksikliði anemisi anormal eritrosit yarý ömrüyle iliþkili olarak HbA1c deðerini etkiler. Vitamin C ve E kullanýmý Hb glikasyonunu azaltmaktadýr. Kronik karaciðer hastalýðýnda ve hamilelik döneminde HbA1c nin azaldýðý ve hipertrigliseridemi ve hiperbilirübinemi durumlarýnda ise arttýðý görülmektedir. Sadece HbA1c > % 6.5 deðeri ile diabet tanýsý alan hasta sayýsý, APG > 126 mg/dl deðeri ile taný konulan hasta sayýsýndan 1/3 daha azdýr. HbA1c ile diabetik mikrovasküler komplikasyonlar arasýnda lineer iliþki saptanmýþtýr. Fruktozamin, geçmiþ günlük ortalama glukoz seviyesini gösteren,stabil ketoamin olan glike serum proteinlerinin ölçümüdür.hba1c 28

29 Diabetin Taný ve Tedavisinde Güncel Parametreler testinin güvenilirliðini kýsýtlayan durumlarda ve kýsa dönem glukoz kontrolünde kullanýlýr.anemi ve Hb varyantlarýndan etkilenmez. Ortalama kan þekerinde her 60 mg/dl (3,3mmol) lik artýþ; HbA1c yi %2, fruktozamini ise 75µmol arttýrmaktadýr. Glike albümin (GA ), albümin ve glukozun nonenzimatik oksidasyon reaksiyonuyla baðlanmasýyla oluþan bir ketoamindir. Hb metabolizma bozukluklarýndan etkilenmeyen, postprandial plazma glukoz indeksidir. Diabet tedavisinin baþlamasý veya diabet tedavisinin deðiþmesine baðlý olarak glisemik statü deðiþiminde GA,HbA1c ye göre daha çabuk deðiþir. Fulminan Tip 1 diabette GA artýþý Hb A1c artýþýndan daha fazladýr. NGSP ye göre, GA/HbA1c cut off deðeri 2.8 dir.ga/hba1c >3.2 olmasý, fulminan Tip 1 diabet ile tedavi olmamýþ Tip 2 diabet ayýrýcý tanýsýnda önemlidir (sensitivite % 97, spesifisite % 98 ). GA/HbA1c oraný Tip 1 diabette,tip 2 ye göre anlamlý derecede yüksektir. GA/HbA1c ile HOMA arasýnda anlamlý ters korelasyon saptanmýþtýr. GA, koroner arter hastalýðý geliþmesinde önemli bir göstergedir. 1,5 anhidroglusitol,postprandial hiperglisemik dönem göstergesidir. Kan glukoz deðerleri > 180 mg/dl olduðunda, 1,5 anhidroglusitol idrarla atýlýr ve serum seviyesi 1-3 gün içinde düþer. Diabet tanýsý konan bir hastada,diabet sýnýflamasý klinik ve laboratuvar bulgulara göre yapýlýr. Tip 1,Tip 2 ve gestasyonel diabet primer,diðerleri ise sekonder diabet formlarý olarak bilinmektedir (Tablo 4 ). Tablo 4: Diyabette etyolojik sýnýflandýrma I. Tip 1 diyabet Genetikle mutlak insulin noksanlýðýna sebep olan beta-hücre yýkýmý A. Immün aracýlýktý B. Ýdiyopatik II. Týp 2 diyabet Ýnsülin direnci zemininde ilerleyici insülin sekresyon defekti ile karakterizedir. III. Diðer spesifik diyabet tipleri A. Beta-hücre fonksiyonlarýýn genetik defekti (monogenik diyabet formlarý) 20. kromozom, MNf-4a (MOOY1) 29

30 Prof. Dr. Arzu Naciye SEVEN 7. kromozom, glukokiýýaz (MODY2) 12. kromozom. HNF-1 a (MODY3) 13. kromozom, IPF-1 (MODY4) 17. kromozom, HNF -1 a (MODY5) 2. kromozom, NeuroDI (MODY6) 2. kromozom, KLF11 (MODY7) 9. kromozom, CEL (MODY8) 7. kromozom, PAX4 (MODY9) 11. kromozom. INS (MODY10) Mitokondriyal DNA 11. kromozom, neonatal diyabet (Kir6 2. ABCC8. KCN 11 mutasyonu) Diðerleri B. Ýnsülin etkisindeki genetik defektler Týp A insulin direnci, lepreclýaunism, Rabton-Mendenhall sendromu, Lipoatrofik diyabet vd C. Pankreasýn ekzokrin doku hastahklarý Fibrokalküloz pankreatopati, hemokromatöz, kistik fibrozis, pankreatit, travma/ pankreatektomi, neoplazi D. Endokriopatiler Akromegali, aldosteronoma, Cusftng sendromu, feok/omositoma. glukagonoma, Npertirokü. somatostausoma E. Ýlaç veya kimyasal ajanlar Atipik antipsikotikleri antiviral ilaçlar (HIV tedavisi), beta-adrenejik agonistler, diazoksid, fenitoi, glukokortikoidler, alfa interferon. nikotinýk asit, pentamidin, proteaz inhibitörleri, týiyazidler, tiroid hormonu, Vacor, diðerleri (posttransplant diyabet) F. Ýmmun aracýlýklý nadir diyabet formlarý Stiff-man sendromu, antinsülin reseptör anlikorlarý G. Diyabetle iliþkili genetik sendromlar (monogenik diyabet formlarý) Down sendromu, Klinefelter sendromu. Turner sendromu, Wolfram (DIDMOAD) sendromu, Friedreich tipi ataksi, Huntington korea. Laurence-Moon-Bledl sendromu. myotonik distrofi, Porfria, Prader- Will Sendromu, Alström sendromu, 30

31 Diabetin Taný ve Tedavisinde Güncel Parametreler IV Gestasyonel diyabet Gebelik sýrasýnda ortaya çýkan ve genellikle doðumla birlikle düzelen diyabet. HNF-1a: Hepatosit nükleer faktör-1a, MODY1-10: Gençlerde görülen eriþkin tipi diyabet formlarý 1-10 (maturity onset diabetes of the young 1-10), HNF-4a, IPS-1: Ýnsülin promotör faktör-1, HNF-1?: Hepatosit nükleer faktör-1?, Neuro D1: Nörojenik diferansiyasyon 1, DNA: Dezoksi-riboükleik asit, HIV: Ýnsan immünyetmezlik virüsü, DIDMOAD sendromu: Diabetes insipidus, diabetes mellitus, optik atrofi ve saðýrlýk (deafness) ile seyreden (Wolfram sendromu), KLF-11: Kruppeþ-like factor-11, CEL-Carboxyl esterlipase (bile-saly dependent lipase, PAX4: Paired box 4, ABCC8: ATP cassette C8, KCNJ11: Potassium inwardly-rectlfing channel J11, INS: Ýnsülin Mutlak insülin eksikliði olan Tip 1 diabette hastalarýn % 90 ýnda otoimmün (Tip 1A ), %10 kadarýnda ise nonimmün (Tip1B) beta hücre yýkýmý vardýr. Genellikle 30 yaþtan önce baþlar. Okul öncesi,puberte ve geç adolesan olmak üzere 3 yaþ grubunda pik yapar. Ýleri yaþta ortaya çýkan, zayýf diabetliler Latent Autoimmune Diabetes of Adults,LADA veya yavaþ seyirli Tip 1 diabet (Tip 1.5 ) olarak tanýmlanýr. Genelde ailede diabetli yoktur. Hiperglisemiye ait semptomlar aniden ortaya çýkar. Hastalar genellikle zayýf ya da normal kilodadýr. Diabetik ketoasidoza yatkýndýrlar.ayrýca Gri Zon Diabet dediðimiz intermediate diabet formlarý da mevcuttur.bunlar; geç Baþlangýçlý Tip 1 Diabet (Tip 1.5), erken baþlangýçlý Tip 2 Diabet veya hibrid diabet þeklinde kendini gösterebilir. Gri Zon Diyabette Ayýrýcý Taný: Geç Baþlayan Erken Baþlayan Tip 1 DM Tip 2 DM Ailede Diyabet +/- ++ BKI (kg/m 2 ) <25 ³25 Otoantikorlar (Anti-GAD, ICA) + - C-peptid Düþük/N Yüksek Ýlerleyici bir hastalýk olan Tip 2 diabette poligenik olarak formatlanmýþ baþlýca iki temel kusur söz konusudur.bunlar, insülin direnci ve beta hücresinde insülin sekresyon bozukluðudur. Son yýllarda inkretin hormonlarýn eksikliðinin yol açtýðý glukagon yüksekliðinin de Tip 2 diabet fizyopatolojisinde rol aldýðý gösterilmiþtir. Hastalýðýn ortaya çýkmasýnýn öncesinde insülin direncine baðlý olarak hiperinsülinemi nedeniyle nor- 31

32 Prof. Dr. Arzu Naciye SEVEN moglisemik dönem gözlenir. Ýnsülin direnci olan hastalarda,aþikar diabet öncesi dönemde Ýnsülin Direnci Sendromu (ÝRS) veya Metabolik Sendrom mevcuttur. Bu klinik tabloya santral obesite, hipertansiyon, dislipidemi, disglisemi ve hiperürisemi eþlik eder.endotel disfonksiyonu, hiperkoagulabilite ve vasküler inflamasyon ortaya çýkar. Bu durum diabeti preklinik dönemden itibaren kardiyovasküler hastalýk eþdeðeri haline getirir.diabetli bütün eriþkinlerde her yýl lipit profiline (plazma kolestrol, HDL, LDL, trigliserit konsantrasyonu) bakýlmalýdýr. ADA ya göre; LDL?3.35 mmol/l (130mg/dl), HDL?0,9 mmol/l (35 mg/dl) erkekte, HDL?1,15 mmol/l (45mg/dl) kadýnda, TG?4,5 mmol/l (400mg/dl) olan diabetli hastalar koroner arter hastalýðý (CAD) için yüksek risk grubunu oluþturmaktadýr. 8-hidroksi-2 deoksiguanozin ve pentozidin Tip 2 diabetle iliþkili oksidatif stres kan ve idrar belirteçleridir. Orozomukoid/α- 1 asid glikoprotein, IL-6, TNF-α, MCP-1, VEGF ve TGF-β ise inflamasyon ve endotelyal disfonksiyonu gösteren idrar belirteçleridir. Tip 2 diabet çoðunlukla 30 yaþýndan sonra baþlar. Güçlü genetik yatkýnlýk söz konusudur. Hastalar sýklýkla obezdir (BKÝ> 25kg/m 2 ). Sinsi baþlangýçlý olup, diabetik ketoasidoza yatkýnlýk yoktur. Diabet sýnýflamalarýnda ayýrýcý taný kriterleri Tablo 5 te görülmektedir. 32

33 Diabetin Taný ve Tedavisinde Güncel Parametreler Tablo 5: Diyabet tiplemesinde ayýrýcý taný kriterleri Tip 1 Tip 2 LADA Tip 3 Dual, Özellikler diyabet diyabet MODY (Tip 1.5) duble diyabet Her yaþta, Her yaþta, Genç Eriþkin Her yaþta Yaþ sýklýkla genç sýklýkla (yaþ < 30 ) eriþkin Ailede Yok Var Birden fazla Yok Var diyabet nesilde, genç yaþta BKÝ Zayýf/normal Obez Normal/ Zayýf Obez Hafif kilolu ÝRS belirteçleri Yok Var Yok/Nadir Yok Var C-peptid düzeyi Azalmýþ/Yok Yüksek Yüksek/Normal Azalmýþ Azalmýþ Otoantikorlar (ICA,anti-GAD vs.) (+) (-) (-) (+) (+) Eriþkinlerde Tip 2 diabet ile gestasyonel diabet tarama ve taný testleri aþaðýdaki þekillerde görülmektedir. Eriþkinlerde Tip 2 diyabet taramasý ve tanýlama. BKÝ: Beden kitle indeksi, APG: Açlýk plazma glukozu, OGTT: Oral glukoz tolerans testi, IGT: Bozulmuþ glukoz toleransý, IFG: Bozulmuþ açlýk gelisemisi, DM: Diabetes mellitus, 2.saat PG: Ýkinci saat plazma glukozu 33

34 Prof. Dr. Arzu Naciye SEVEN Gestasyonel diyabet taramasý ve taný testleri. GDM: Gestasyonel diyabet, OGTT: Oral glukoz tolerans testi, APG: Açlýk plazma glukozu, 1.st PG: Birinci saat plazma glukozu, 2.st PG: Ýkinci saat plazma glukozu, 3st. PG: Üçüncü saat plazma glukozu 34

35 Diabetin Taný ve Tedavisinde Güncel Parametreler Glisemik kontrol hedefleri Tablo 6 da belirtilmiþtir. Tablo 6. Glisemik kontrol hedefleri Ýdeal Hedef Gebelikte Al C < %6 < %6.5 < %6.5 (<42 mmol/mol) (<48 mmol/mol) (tercihan <%6; <42 mmol/mol) APC ve öðün öncesi PG mg/dl mg/dl mg/dl Öðün sonrasý < 120 mg/dl - < 140 mg/dl* 1. st PG (tercihan < 120 mg/dl) Öðün sonrasý 2. st PG < 1 30 mg/dl < 140 mg/dl 120 mg/dl * Gebelerde öðün sonrasý 1. st PG hedef alýnmalýdýr. APG: Açlýk plazma glukozu, 1. st PG: Birinci saat plazma glukozu, 2. st PG: ikinci saat plazma glukozu. Renal hasar, oksidatif stres, düþük dereceli inflamasyon ve endotelyal hasar Tip 2 diabetle iliþkili idrar belirteçlerinin pozitifliðine yol açar. Diabetik nefropati, diabetik hastalarýn % 40 ýný etkileyen baþlýca mikrovasküler komplikasyondur. Renal hasar göstergeleri, glomerular ve tubuler disfonksiyon belirteçleri olmak üzere sýnýflandýrýlýr. Ýdrar albümin atýlýmý (UAE), renal foksiyon bozukluðunun altýn standard göstergesidir. UAE : mg/gün ( μgram/dak) mikroalbuminüri, UAE >300mg/gün ( >200 μgram /dak ) makroalbuminüri, UAE< 30 mg/gün ise normoalbuminüri olarak kabul edilir. Tip 2 diabetik hastalarýn %20-40 ýnda yýl içinde mikroalbuminüri, yýl içinde ise makroalbuminüri geliþmektedir. Diabetik renal bozukluk veya yani baþlangýçlý nefropatide mikroalbuminüri en iyi non-invazif göstergedir. Transferin,tip IV kolajen ve fibronektin glomeruler hasar belirteçleri, α-1 mikroglobulin (α-1mg), β-2 mikroglobulin (β-2 MG),alanin amino peptidaz (AAP),N- asetil glukozidaz (NAG) ve kappa hafif incir (KLC) ise tubüler hasar belirteçleri olarak kabul edilmektedir. 35

36 Prof. Dr. Arzu Naciye SEVEN Kaynaklar 1. International Diabetes Federation. Fifth Diabetes Atlas. IDF Publ., Brussels, Satman I, Yilmaz T, Sengul A, Salman S, Salman F, Uygur S, et al. Populationbased study of diabetes and risk characteristics in Turkey: results of the Turkish diabetes epidemiology study (TURDEP). Diabetes Care 2002; 25: Satman I, Tutuncu Y, Gedik S, Dinccag N, Karsidag K, Yilmaz T, et al.; The TURDEP- II Study Group. Diabetes epidemic in Turkey: Results of the second population based survey of diabetes and risk characteristics in Turkey (TURDEP-II). Poster: A th EASD Annual Meeting, Sept 2011, Lisbon, Portugal. Diabetologia 2011; 54(Suppl 1): P Holman RR, Paul SK, Bethel MA, Matthews DR, Neil HA. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008; 359: TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarýnýn Taný, Tedavi ve Ýzlem Kýlavuzu (Yazým Komitesi: Satman Ý, Ýmamoðlu Þ, Yýlmaz C, Akalýn S ve Diabetes Mellitus Çalýþma ve Eðitim Grubu). 5. Baský. Ankara: Bayt Matbaacýlýk, Davis TM, Wright AD, Mehta ZM, Cull CA, Stratton IM, Bottazzo GF, et al. Islet autoantibodies in clinically diagnosed type 2 diabetes: prevalence and relationship with metabolic control (UKPDS 70). Diabetologia 2005; 48: Terry T, Raravikar K, Chokrungvaranon N, Reaven PD. Does aggressive glycemic control benefit macrovascular and microvascular disease in type 2 diabetes? Insights from ACCORD, ADVANCE, and VADT. Curr Cardiol Rep 2012; 14: Pozzilli P, Guglielmi C, Caprio S, Buzzetti R. Obesity, autoimmunity, and double diabetes in youth. Diabetes Care 2011; 34(Suppl 2): S166-S American Diabetes Association. Executive Summary: Standards of medical care in diabetes Diabetes Care 2012; 35 (Suppl 1): S4-S Canadian Diabetes Association: 2003 Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada. Canadian J Diabetes 2003; 27 (Suppl 2). 11. Early nephropathy in type 1 diabetes: the importance of early renal function decline.perkins BA, Krolewski AS. Curr Opin Nephrol Hypertens May;18(3): Urinary biomarkers involved in type 2 diabetes: a review. Matheson A, Willcox MD, Flanagan J, Walsh BJ. Diabetes Metab Res Rev Mar;26(3): Biomarkers in fasting serum to estimate glucose tolerance, insulin sensitivity, and insulin secretion.goldfine AB, Gerwien RW, Kolberg JA, O Shea S, Hamren S, Hein GP, Xu XM, Patti ME. Clin Chem Feb;57(2): Cytokine and cytokine-like inflammation markers, endothelial dysfunction, and imbalanced coagulation in development of diabetes and its complications.goldberg RB. J Clin Endocrinol Metab Sep;94(9): Implications of using hemoglobin A1C for diagnosing diabetes mellitus.malkani S, Mordes JP. Am J Med May;124(5):

37 Diabetin Taný ve Tedavisinde Güncel Parametreler 16. Status of hemoglobin A1c measurement and goals for improvement: from chaos to order for improving diabetes care. Little RR, Rohlfing CL, Sacks DB; National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) Steering Committee. Clin Chem Feb;57(2): Circulating biomarkers of glycemia in diabetes management and implications for personalized medicine.true MW. J Diabetes Sci Technol Jul 1;3(4): Clinical impact of glycated albumin as another glycemic control marker.koga M, Kasayama S. Endocr J. 2010;57(9): Epub 2010 Aug Autoimmune markers in diabetes.winter WE, Schatz DA. Clin Chem Feb;57(2):

38 38

39 Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Hastalýklarýn Taný ve Ýzlenmesinde Biyokimya Laboratuvarý Sempozyum Dizisi No: Mayýs 2013; s Dislipideminin Laboratuvar ve Klinik Deðerlendirmesi Doç. Dr. Hakan EKMEKÇÝ Giriþ Kalp ve damar hastalýklarýnýn tüm dünyada en önemli mortalite ve morbidite sebebi olduðu kabul edilmektedir. Kalp ve damar hastalýklarýnýn baþlýca sebebi olan ateroskleroz ise bazý risk faktörleri tarafýndan tetiklenen ve çocukluk çaðlarýnda baþlayan kompleks inflamatuar bir süreçtir. Bu risk faktörlerin bir bölümü sigara içimi, fiziksel aktivite yokluðu ve beslenme alýþkanlýklarý gibi deðiþtirilebilir yaþam tarzý ile iliþkilidir. Diðer risk faktörleri ise hipertansiyon, diyabet, obezite ve dislipidemiler gibi tedavi ile deðiþtirilebilir, yaþ ve erkek cinsiyet gibi deðiþtirilemez etmenlerdir. Çocukluk çaðýndan baþlayýp ilerleyen aterosklerozda, hastalýðýn ilerlemesinin ve komplikasyonlarýnýn engellenmesinde, tedavi edilebilir risk faktörlerinin kontrolü giderek daha fazla önem kazanmaktadýr. Böylece kalp ve damar hastalýklarýnýn en önemli risk faktörlerinden olan dislipidemilerin takip ve tedavilerinin etkin bir Þekilde yapýlmasý hem kalp ve damar hastalýklarýnýn mortalite ve morbidite oranlarýný düþürecek hem de saðlýk harcamalarýnýn azalmasýna katký saðlayacaktýr. Lipoprotein Metabolizmasý Plazmadaki lipidlerin %16 sýný triacilgliserol (TG), %30 unu fosfolipid, %14 ünü kolesterol, %36 sýný kolesterol esterleri ve %4 ünü serbest yað asitleri oluþturmaktadýr (1). TG, fosfolipidler, ester kolesterol ve serbest kolesterol esas olarak suda çözünmedikleri için kullanýlacaklarý yada depolanacaklarý dokulara, apolipoprotein adý verilen özgül taþýyýcý proteinlerle çeþitli oranlarda birleþerek lipoprotein adý verilen makromoleküller halinde taþýnýrlar (2). 39

40 Doç. Dr. Hakan EKMEKÇÝ Bir lipoprotein partikülünün hidrofobik olan iç bölgesinde kolesterol esterleri ve triacil gliseroller, hidrofilik dýþ yüzeyinde ise apolipoproteinlerle beraber amfipatik fosfolipidler ve serbest kolesterol yer alýr Her bir lipoprotein sýnýfý farklý kombinasyonlarda apopolipoprotein ve lipid içeriðine sahiptir (3). Lipoproteinlerin protein ünitelerini oluþturan apolipoproteinler, yapýsal fonksiyonlarýnýn yaný sýra enzim aktivatör veya inhibitörü olarak ve lipoproteinlere özgü reseptörlerle etkileþime girerek lipoprotein metabolizmasýnda etkin olarak rol alýrlar. Lipoproteinlerin apoprotein komponentlerinin iliþkili olduklarý reseptörleri ve önemli fonksiyonlarý Tablo 1 de özetlenmiþtir (3). Lipoproteinler elektriksel alanda (elektroforez) göç hýzlarýna göre veya ultrasantrifüjde yüzme katsayýlarýna göre sýnýflandýrýlýrlar. Lipoproteinlerin protein içerikleri arttýkça ultrasantrifüjle ayýrýmda tüpün daha alt kýsmýnda yer alacak Þekilde sýralanýrlar [sýrasýyla yukarýdan aþaðýya: þilomikronlar, çok düþük dansiteli (pre beta) lipoproteinler (VLDL), düþük dansiteli (beta) lipoproteinler (LDL) ve yüksek dansiteli (alfa) lipoproteinler (HDL)]. Oysa elektroforetik ayýrýmda elektriksel yükler ön plana çýkar ve alkali ortamda yapýlan elektroforezde anoda doðru göç hýzý HDL > VLDL > LDL > þilomikron olacak Þekilde gerçekleþir (4). Tablo 1: Lipoproteinlere ait apoprotein komponentlerinin özellikleri Apoprotein Yapýsal Fonksiyon Reseptör Etki AI HDL Çöpçü reseptör LCAT aktivatörü AII HDL HDL reseptörü? LCAT kofaktörü B48 Þilomikron LRP Hepatik TG lipaz? B100 VLDL, IDL, LDL LDL reseptörü - CI, CII - - LPL aktivasyonu CIII - - LPL inhibisyonu E Kalýntý partiküller LDL reseptörü - 40

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği YENİLENMİŞ 5. BASKI Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2011 ISBN 978-605-4011-10-0 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim

Detaylı

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Dr. Ayþýn Uçkun*, Dr. Ali Süha Çalýkoðlu** Eriþkin nüfusun %1-6 sýný etkileyen tip 2 diyabetes mellitus toplumda en sýk görülen kronik hastalýklar arasýnda yer almaktadýr.

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 79 RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Editörler Prof. Dr. Ýsmet Þahinler, Uz. Dr. Þefika Arzu Ergen 12 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Prof. Dr. Ahmet Kaya Prof. Dr. Vedia Tonyukuk Gedik Prof. Dr. Fahri Bayram

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014)

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014) T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014) ANKARA, 2010 1. Basým : Þubat 2010, Ankara, 3500 Adet ISBN : 978-975-590-311-8

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE SAÐLIKLI BESLENME VE HAREKETLÝ HAYAT PROGRAMI (2010-2014)

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE SAÐLIKLI BESLENME VE HAREKETLÝ HAYAT PROGRAMI (2010-2014) T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE SAÐLIKLI BESLENME VE HAREKETLÝ HAYAT PROGRAMI (2010-2014) ANKARA, 2011 1. Basým : Þubat 2010, Ankara, 3500 Adet 2. Basým : Mart 2011,

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i

Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i YEN LENM fi 4. BASKI Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i D ABETES MELL TUS VE KOMPL KASYONLARININ TANI, TEDAV VE ZLEM KILAVUZU-2009 Diabetes Mellitus Çalıflma Grubu Bu materyal Türkiye Endokrinoloji

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ Prof. Dr. Erdal AKALIN Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Faik SAYRAN Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/529

Detaylı

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir GÜNCEL zaman deðerlidir Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir ÝÇÝNDEKÝLER Dernek Faaliyetleri 2 Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi nde Çocuk Yoðun Bakým Ünitesi Bilim Dalý oldu. 2 Çocuklarda

Detaylı

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur içindekiler Kilo Vermenin Sigara Cildinizi 4 Püf Noktalarý ve Zehirliyor Akupunktur ve Erken Yaþlandýrýyor Okul Çantalarý 6 9 20 Omurga Eðriliðini Tetikliyor Akupunkturun kalori yaktýrýcý, yaðlarý eritici

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TAKİP EDİLEN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN GLİSEMİK KONTROLLERİNİN, LİPİD PROFİLLERİNİN VE

Detaylı

BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ

BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 80 BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ Editör Prof. Dr. Yýldýz Camcýoðlu 22 Yazar Katýlýmýyla 2013 ÝSTANBUL Ýstanbul

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 179-195 Derleme Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Elif N. Özmert 1: Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Özmert

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest)

Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) SÝGARA BAÐIMLILIÐI VE TEDAVÝSÝ Yazarlar Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) Doç. Dr. Atilla Soykan A.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalý Konsiltasyon

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org BAÞYAZI Deðerli Meslektaþlar Bu sayýdaki yazýmý iki konu üzerinde yoðunlaþtýrmak istiyorum. Konularýn her ikisi de yemle, tavukçulukla yakýndan

Detaylı

DÜ ÜK GEL R. Kötü konut ko ulları. Kötü çevre ko ulları Sa lıksız içme suyu Sa lıksız tuvalet Kapalı ortam hava kirlenmesi.

DÜ ÜK GEL R. Kötü konut ko ulları. Kötü çevre ko ulları Sa lıksız içme suyu Sa lıksız tuvalet Kapalı ortam hava kirlenmesi. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 251-260 Yorum Yoksulluk ve çocuklar üzerine etkileri Þükrü Hatun 1, Nilay Etiler 2, Erdem Gönüllü 3 Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü,

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 00; 5(1) : 7-5 Derleme ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI 1 Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ÖZET Üriner sistem taþ hastalýðý, çocuklarda çoðunlukla gerçek sýklýðýndan daha az taný

Detaylı

Týp Evrimi Açýsýndan ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu #

Týp Evrimi Açýsýndan ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu # Týp Evrimi Açýsýndan ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu # Serap Þahinoðlu PELÝN* ÖZET Özellikle klinikte çalýþan hekimin uðraþý sýrasýnda tek baþýna üstesinden gelemediði vakalarda bir baþka hekimden

Detaylı