MAMUL MADDE MALATÇI- HRACATÇILARINA HRACATTAN SONRA HUBUBAT SATI LARINA A T UYGULAMA ESASLARI B R NC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAMUL MADDE MALATÇI- HRACATÇILARINA HRACATTAN SONRA HUBUBAT SATI LARINA A T UYGULAMA ESASLARI B R NC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR"

Transkript

1 MAMUL MADDE MALATÇI- HRACATÇILARINA HRACATTAN SONRA HUBUBAT SATI LARINA A T UYGULAMA ESASLARI B R NC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Gümrük Beyannamesi kapsam nda mamul madde imalatç -ihracatç lar na ihracattan sonra hububat sat n n uygulama usul ve esaslar n belirlemek üzere haz rlanm t r. Kapsam Gümrük beyannamesi esas na göre ihraç edilen mamul maddenin elde edilmesinde kullan lan ve hammadde sarfiyat hesab na göre belirlenecek cins ve miktardaki hububat n sat lar nda uygulanacak esaslar kapsar (Bedelsiz ihracatlar hariç). Tan mlar Bu uygulama esaslar nda geçen; Sat c : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü ü (TMO) nü malatç - hracatç : Mamul maddenin tamam n veya bir k sm n üreten ve bu ürünün ihracat n gerçekle tiren ki i/firmay, Mamul madde (Ürün): Üretiminde hububat kullan lan mamulü. ifade eder. K NC BÖLÜM MAMUL MADDE HRACATININ YAPILMASI hracat n Gerçekle tirilmesi Mamul maddenin, ihracat rejimi ve gümrük mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi d na veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir. Serbest bölgelere yap lan ihracatlarda, mamul maddenin ayr ca serbest bölge d na (Türkiye d nda bir ülkeye gönderilmesi veya Türkiye gümrük bölgesi d na ç kacak olan kara, deniz, hava ta tlar na kumanya olarak) sevkinin yap ld n n belgelenmesi gereklidir. hracata ili kin gümrük beyannameleri üzerinde yer almas gereken bilgilerin standart olmas nedeniyle, bu bilgilerin yan s ra gümrük beyannameleri üzerinde; hraç ürününün ad n n, hraç ürününün özelli inin, hraç ürününün tutar n n, malatç - hracatç s fat yla unvan n n, hracat n Dahilde leme zin Belgesi kapsam nda yap lmas durumunda, ilgili mevzuat uyar nca belge numaras veya sat r kodunun, Üretim a amas nda yan sanayici kullan lm ise Yan Sanayici unvan n n, Un hracat na ait GB ler üzerinde rand man oran n n, yer almas gerekir.

2 Gerçekle en ihracata ili kin gümrük beyannameleri listelerindeki gümrük beyannamelerinin ve eki belgelerin di er kamu kurum ve kurulu lar n n denetim birimleri ile Gümrük Müste arl nca yap lan inceleme ve soru turma sonucunda, sahte oldu unun veya üzerinde tahrifat yap ld n n ya da gerçek d oldu unun veya gerçe i yans tmad n n tespiti halinde, sat c ile firma aras nda imzalanacak sözle mede yer alan ilgili maddeler uygulan r. Hububat tahsisatlar sadece imalatç firmaya yap lacakt r. hraç Edilen Mamul Maddenin Geri Getirilmesi hraç edilen mamul madde kar l nda TMO taraf ndan hububat sat yap ld ktan sonra ihraç edilen mamul maddenin herhangi bir sebeple al c s taraf ndan geri gönderilmesi halinde TMO ile firma aras nda imzalanacak sözle mede yer alan Al c n n Taahhüt Yükümlülü ü maddesi uygulanarak i lem yap l r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MAMUL MADDE HRACATI YAPARAK TMO DAN HUBUBAT ALACAK MALATÇI- HRACATÇININ HRACATÇI B RL KLER GENEL SEKRETERL NE BRAZ EDECE BELGELER 1- Dilekçe ( mza sirkülerinde yer alan yetkililerin ad ve soyad belirtilerek imzalanm ) 2- Gümrük Beyannameleri veya Özel Fatura as llar (TMO taraf ndan hububat verilece ine dair me ruhat dü ülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri 3- Döviz Al m Belgesi asl ( hracat n özel fatura ile yap lmas halinde) 4- hraç Ürünleri le lgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-1) 5- hracat Listesi (Ek-2) 6- hraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalar nca tasdikli) 7- Yan sanayici kullan lmas halinde ( malatç -ihracatç, hracatç, D Ticaret Sermaye irketi ve Sektörel D Ticaret irketi için); a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalar nca tasdikli) b) Yan sanayici firmaya ait mza Sirküleri (Noter tasdikli) c) Yan sanayici ile yap lan protokol (Taraflarca imzalanm ) 8- Ticaret Sicil Gazetesi asl, noter veya ticaret ve/veya sanayi odalar ile ticaret sicili memurluklar nca tasdikli örne i (Kurulu a, varsa ünvan de i iklikleri ile mevcut duruma ili kin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri) 9- mza Sirküleri veya mza Beyannamesi(Noter tasdikli) 10- hracatç Birli i üyesi olundu una dair belge Firman n önceki dosyas nda bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir. Gereken hallerde ek bilgi ve belge istenebilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HRACATÇI B RL KLER GENEL SEKRETERL NCE YAPILACAK LEMLER hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i; kinci Bölümde yer alan hususlar ile Üçüncü Bölümde yer alan evraklar n uygunluk kontrollerini yapar. Uygunluklar n n tespitini müteakip;

3 Gerçekle en ihracat, Dahilde leme zin Belgesi (D B) kapsam nda yap lm ise D R Otomasyon Sisteminden teyitleri al n r, D B kapsam nda yap lmam ise ilgili gümrük idarelerinden yaz l teyitleri al n r. Ayr ca, Özel Faturalar ve D R Otomasyon Sisteminde i lem görmeyen GB ile D B kapsam nda olmakla beraber Otomasyona geçmemi gümrüklerde tescil edilen GB asl ndaki tüm kalemlerin teyidinin, ilk tahsis müracaat yap lan hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan ilgili gümrük idaresinden al nmas gerekmektedir. Ayr ca, bu Özel Fatura ve GB asl na, tüm kalemlerin teyidinin gümrük idaresinden al nd na dair me ruhat dü ülür. Bu Özel Fatura ve GB asl na ba ka kalemlerinden yap lan ihracat n Karar hükümlerinden yararlanmas amac yla aynen hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine veya ba ka bir Birli e tevsik edilmesi halinde, ilgili hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan yeniden teyit al nmaz. Mamul madde ihracat miktarlar n (ihracat n cinsine göre Kg veya Litre olarak) belirler. Un ihracatlar kar l sat yap lacak bu day miktar n n belirlenmesinde %74 Rand man oran esas al n r ve her 1 Kg bu day unu için 1,358 Kg (Mohs cetvelindeki kar l ) ekmeklik bu day verilir. Ancak, % 74 rand man alt nda yap lan ihracat taahhütleri her halükarda % 74 rand man üzerinden kapat l r. % 74 rand man üzerindeki ihracat taahhütleri ise GB üzerinde yaz l olan rand man oran üzerinden kapat l r. Ancak, Libya ya yap lan un ihracatlar nda rand man oran % 69 olarak da esas al nabilir. hracat yap lan mamul maddeler kar l sat yap lacak hububat miktar n n belirlenmesinde firmaya ait Sanayi ve/veya Ticaret Odas na ait kapasite raporlar n dikkate al r. Firmaya ait hammadde sarfiyat tablosu ile Dahilde leme zin Belgesi kapsam nda yap lm ihracatlarda belge özel artlar nda yer alan hususlar da dikkate al r. Verilecek hububat miktar n n belirlenmesinde ayr ca, fire uygulanmaz. Belirlenen ihracat ve sat yap lacak hububat miktarlar n kargo ve/veya acele posta servisi ile TMO Genel Müdürlü üne ve ilgili firmaya bildirir. Daha önce gerçekle tirilmi olan hububat ithalatlar nda kullan lan GB veya Özel Faturalar TMO dan yap lacak sat larda kullan lamaz. Bunun kontrolünü ilgili hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i yapar. Tescil tarihi 08 Eylül 2006 dan sonra olan GB ler kapsam nda sat yap lacakt r. Ancak, ithalat yap lmam, D B ithalat süresi dolmu veya eksik ithalat yap lm olan GB leri kapsam nda da sat yap labilecektir. hraç edilen mamul madde kar l nda TMO taraf ndan hububat sat yap ld ktan sonra, ihraç edilen mamul maddenin herhangi bir sebeple al c s taraf ndan geri gönderilmesi halinde durum ilgili hracatç Birlikleri Genel Sekreterliklerince TMO ya bildirilir. BE NC BÖLÜM HRACATI YAPILAN MAMUL MADDE KAR ILI I HUBUBAT SATI I I- SATI I YAPILACAK EMT A Hububat (Sat yap lacak ürün ve sat zaman TMO taraf ndan bildirilecektir.)

4 II- SÖZLE ME M KTARI Sözle me imzalanmas nda alt veya üst limit k s tlamas yap lmayacakt r. III- BA VURU ARTLARI a) hracatç Birlikleri, yap lm olan ihracat n gümrük mevzuat na uygun oldu unu, gümrükçe onayl ihracat beyannameleri ve/veya özel faturalar ve serbest bölgeden ç k larda ilgili evraklara göre sat yap lacak hububat ve ihracat miktar n TMO Genel Müdürlü ü ne yaz l olarak bildirecektir. b) Bildirimi müteakip firmaya TMO taraf ndan sat için tebligat yap lacakt r tonun üzerindeki sat sözle meleri, talep edilirse TMO Genel Müdürlü ü nde imzalanabilecektir. c) Sözle menin imzalanmas n müteakip sat i lemi gerçekle tirilecektir ton ve alt ndaki sat sözle meleri TMO Ta ra ube Müdürlüklerinde imzalanacak olup, al c sözle mesini imzalamak istedi i TMO Ta ra ube Müdürlü ünü yaz l olarak TMO Genel Müdürlü üne (Ticaret Dairesi Ba kanl na) bildirecektir. TMO Genel Müdürlü ünce ilgili TMO Ta ra ube Müdürlü üne bildirilecek gerekli bilgiler dahilinde sat i lemi gerçekle tirilecektir. d) Al c yetkilisi cari y la ait noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi, gerekmesi halinde vekaletname ve imza beyannamesi asl ile birlikte ilgili TMO ya sözle me imzalamak üzere ba vuracakt r. e) hracatç Birliklerinin yap lan ihracat kar l sat n bildirdi i miktara göre ihracat sahibinin talebi üzerine tona kadar en fazla ikiye, tona kadar en fazla üçe, tonun üzerinde ise en fazla dörde bölünmek suretiyle sözle meye ba lanabilecektir. IV- SATI LEM a) Sat Fiyat : TMO taraf ndan dünya fiyatlar da dikkate al narak US$ baz nda belirlenmi fiyatt r. (KDV, yasal ve özel kesintiler hariç) b) Mal bedelinin ödeme ekli: Mal bedeli ve KDV TL cinsinden TMO hesab na pe in olarak yat r larak sözle me imzalanacakt r. Dolar n TL ye çevrilmesinde sözle me tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) US$ Döviz Sat Kuru esas al nacakt r. c) Teslimatlarda küçük partiler halinde bir kamyon hamulesinden az (20 tona kadar) olu an bakiyelerin Trafik Yasas nda yer alan tonaj tahdidi nedeniyle ve son teslimat kamyonunda olu mas halinde sat tasfiyesinin gerçekle en teslimatlar üzerinden yap lacak ve herhangi bir cezai i lem uygulanmayacakt r. Ancak, sözle mede belirlenen süre içerisinde bir kamyon hamulesinden fazla (20 ton üzeri) hububat n teslim al nmamas durumunda TMO; teslim al nmayan hububat bedelinin % 10 unu cezai art olarak hesaplar na gelir kaydederek gerçekle en teslimat üzerinden sözle me tasfiye edilir.

5 V- SÖZLE ME KONUSU HUBUBATIN TESL M EKL a) Teslimat, al c n n nakil vas tas na, depoda dökme teslim esas na göre sözle me imzalanmas n müteakip yap lacakt r. b) Kapal depolardan (MAYDÜ hariç) yap lacak teslimatlarda belirlenmi US$/Ton sat fiyat na ayr ca, 2,00- US$/Ton maniplasyon ücreti eklenecektir. c) Teslimat süresi sözle me imza a amas nda belirlenecektir. d) Sat larla ilgili di er hususlar TMO taraf ndan haz rlanacak sözle mede belirtilecektir. VI- DAMGA VERG S ST SNASI: a) Mamul ürün ihracat yapt n Gümrük Ç k Beyannamesi ile usulüne uygun olarak belgelendirenlerin kulland klar girdileri Kurulu umuzdan almalar a amas nda, bu konuda düzenlenecek sözle melere Maliye Bakanl n n tebli i gere ince Damga Vergisi tahakkuk ettirilmeyecektir. b) leme konu olan gümrük beyannamesi asl n n üzerine Bu belge kar l nda damga vergisi istisnas uygulanarak / /. tarihinde.kg sat yap lm t r. erhi dü ülecektir. c) Damga vergisi istisnas uygulanarak yap lacak sat larda, firmaca Gümrük Ç k Beyannamesinin asl mutlaka ibraz edilecek, belge asl üzerine yukar daki erh dü ülecek ve belgenin noter tasdikli fotokopisi i yerince al narak dosyas nda saklanacakt r. Gümrük ç k beyannamesi asl ibraz edilmeyen sat larda Damga Vergisi istisnas uygulanmayacakt r. ALTINCI BÖLÜM Denetim TMO Genel Müdürlü ü ilgili firmadan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli hallerde kendi personeli ile tüm masraflar ilgili firma taraf ndan kar lanmak üzere gerek yurt içinde gerekse yurt d nda tüm a amalar n incelemesini yapabilir veya ilgili kurumlardan denetim yap lmas n isteyebilir. TMO Genel Müdürlü ü ve ihracatç birlikleri genel sekreterlikleri elemanlar ihracatlar n ilgili mevzuatlara uygun olarak yerine getirilip getirilmedi inin kontrolü amac yla firma tesislerini denetleyebilirler. lgili tüm kamu kurum ve kurulu lar ile bankalar da kendi özel kanunlar çerçevesinde denetim yapabilirler. Uygulama Bu sistem, tescil tarihi 08 Eylül 2006 sonras olan GB ve Özel Faturalar ile yap lan ürünlerin ihracatlar na uygulan r. Ayr ca, al c taraf ndan ihracatla ilgili olarak ibraz edilen belgelerin yürürlükteki mevzuat hükümleri do rultusunda yetkili mercilerin tefti, soru turma ve incelemelerine ba l olarak usulsüz, eksik ve dayanaktan yoksun oldu unun tespiti halinde, aç lan soru turman n takipsizlik karar n n kesinle mesi, davalar n beraatla sonuçlanmas ile aksi ispatlan ncaya kadar al c ya sat c taraf ndan mamul madde ihracatlar kar l hububat sat yap lmaz. Ek:1- hraç Ürünleri le lgili Hammadde Sarfiyat Tablosu 2- hracat Listesi 3- hracatç Birli i tahsisi bildirimi

6 EK:1 HRAÇ ED LEN ÜRÜNLER LE LG L HAMMADE SARF YAT TABLOSU F RMA ADI: HRAÇ ED LEN HAMMADDE ADI Mamul Ad Toplam Miktar Birimde Kullan lan Miktar Mamulde Kullan lan Miktar (Kg) (Kg) (Kg) Toplam htiyaç

7 EK:2 HRAÇ ED LEN ÜRÜNLER LE LG L HRACAT L STES F RMA ADI: TCGB Gümrük daresi Ad TCGB Tescil No TCGB Tescil Tarihi TCGB ntaç Tarihi Gönderici Vergi No Gönderici Ad Kalem No GT P Kodu GT P Aç klamas statistiki Miktar statistiki Birim Kodu statistiki K ymet Gidece i Ülke Ad Kap E ya Bilgisi (31 inci Alan)

8 EK:3 MAMUL MADDE HRACATI SONRASI F RMA HAKED TABLOSU MALATÇI- HRACATÇI F RMA ADI VERG DA RES ADI VERG NO F RMA ADRES F RMA TELEFON NO F RMA FAKS NO HAMMADE ÇE D -GT P NO MAMUL MADDE ADI-GT P Bu day * * * * MAMUL MADDE M KTARI (Kg) HAMMADE TAHS SAT B LG LER TMO TARAFINDAN VER LECEK HAMMADDE M KTARI (Kg) RANDIMAN ORANI TOPLAM 0 0 (*) Ürün çe idine göre doldurulacakt r.)

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

UYARILAR BA VURU SÜREC

UYARILAR BA VURU SÜREC STANBUL, SARIYER LÇES, GAR PÇE KÖYÜ, 4 PAFTA 138 PARSEL LE 2 PAFTA 43 PARSELDE YER ALAN TA INMAZLAR stanbul li, Sar yer lçesi, Garipçe Köyü, 4 pafta, 138 parselde yer alan Kale vas fl ta nmaz ile 2 pafta

Detaylı

Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i

Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i 31.12.2003 tarihli ve 25333 say Resmi Gazete (3. Mükerrer) Birinci Bölüm Genel Esaslar ve Tan mlar Madde 1- hracat ve ithalata konu mallardan

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi 1) Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i Ek-1 deki örne e uygun olarak haz rlan p imzalan r. Yetkinin

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE NC BÖLÜM KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE KURULU Madde 1 Bankac k Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yat m Bankac yapmak üzere Bakanlar Kurulu nun 28/06/1998

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

Güneş Enerji Santrali (GES) Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi

Güneş Enerji Santrali (GES) Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi Güne Enerji Santrali (GES) Önlisans Ba vurusunda Sunulmas Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi 1) Önlisans Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i (Yönetmelik) Ek-2 deki örne e uygun

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL band rma gübre fabrikalar a.. KAYITLI SERMAYE : 10.000.000.-YTL. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL 37. YIL 29 MART 2007 PER EMBE SAAT: 11.00 DE TOPLANAN H SSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞ INCA ÜCRET KAZANÇLARI VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığınca yayınlanan rehberde; ücretin tanımı, unsurları,

Detaylı

MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü

MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü HRACAT MEVZUATI 2012 T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü 1 2 Ç NDEK LER HRACAT REJ M KARARI...5 HRACAT YÖNETMEL... 9 hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallara li kin Tebli ( hracat 96/31)... 17 Kimyasal

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı