inceleme sistemleri hakklnda kapsaml~ bir ara$tlrmayl Ku~mumuzu ziyaret etti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "inceleme sistemleri hakklnda kapsaml~ bir ara$tlrmayl Ku~mumuzu ziyaret etti."

Transkript

1 Bu Say~da Nisan 2001 YI: 5 say^: 53 Kore Say~qtayi Araqtrrma Ekibinin Kurumumuzu Ziyareti 17. INTOSAI Kongresine ev sahipligi yapacak olan Kore 1 Kore Heyetinin Ziyareti Say~$tay~. bir siiredir yabancl ulke say~vtaylann~n denetim ve inceleme sistemleri hakklnda kapsaml~ bir ara$tlrmayl Fin Saylgtay~nl Ziyaret Kiitiiphane YBnlendirme 2 Kurulunun Toplantrsl yiiriitmektedir. Hem soz konusu ara~tlrma qerqevesinde incelemelerde bulunrnak, hem de iki iilke Sayl$taylar~ araslnda yakln igbirligi ve dostluk ili~kilerine katk~ saglamak iizere Kore Say~vtay~ ust karar Yiiksek DeneUeme Kurulunun Brifingl organlnln (Council of Commissioners) uyesi Byung-Ki Hwang 3 Avrupa Birligi ile Entegraryon bavkanllglnda uq kiqilik araqtlrma ekibi 24 Nisan 2001 gunu Baglamlnda Kurulan Komlsyon Ku~mumuzu ziyaret etti. saylstay Raporlannl T B ~ ~ d e Bavkan Prof. Dr. M. Kamil Mutluer tarafindan kabul edilen konuk GariiSecek Komis~on tbakklnda heyete Kurumumuzu tanltan brifing verildi. 4 Rapor Konuk heyetin aravtlrma konusu, Saylvtay hakk~nda gene1 bilgilerin yanl slra. dunyada. son ylllarda denetim alanlnda Say~ptay Raporlann~ TBMM'de yavanan geli$lnelerin ve yapllan degi~iklerin kurumumuzdaki GO~gecek Komisyon Hakklnda 5 Rapor yans~malarlna ilivkin bilgileri kapsamaktadlr. Ornegin, Genel KuNI'u~ &el Giindemi "Sayl~tayln ulkemizin dogal qevresinin ve kultiirel miraslnln korunmaslnda ustlendigi rol" soz konusu ara$tlrmanln ana SAY 2000 Pmjesi eksenlerinden birini oluvturmaktad~r. 6 Meslektaymlz~n Bapansl Konuk araqtlrma ekibinin Kurumumuzdan yanltlanrnaslnl istedigi ve bu dogrultuda haz~rlanm~~ olan ankette; AB Genel Sekreterligi "Vergi ve (-jene1 bilgiler. Mali Kontrol Alt Komitesi" Denetiln faaliyetleri, 7 Eylem Plan, YOnlendirme izleme ve Epgiidiim Kurulu Donem Raporu 8 Ayniyat Saymanllg~ Kursu Sosyal Haberler Meslektaplar~mlzln Makaleleri Parlamento. sivil toplum drgutleri ve vatanda~larla ili$kiler. 8 Cevre ve kiiltiir denetimi iist ba$i~klarlnl tayyan ayr~ntlll sorular bulunmaktadlr. Cal~gmalar~n~ tamamlayan heyet aynl gun iilkemizden ayrlld~.

2 Say~~tay 1 Haber Biilteni Gin Sayl~taylnl Ziyaret Kururnumuz ile Cin Halk Cumhuriyeti Yuksek Denetim Kururnu aras~nda daha once ba$latmlm~g olan yakin ilivkiler, Bagkan Prof. Dr. M. Kamil Mutluer'in bqkanlmgida bir heyetin, wlan ~urumu ziyareti ve bir i$biriigi Mutabakat Muhtirasinin imzalanmasi ile yeni bir qamaya getirildi. Cin Halk Cumhuriyeti Yiiksek Denetim Kurumu Ba$kammn bqkanllglnda bir heyet bu siire 6nce Kurumumuzu ziyaret etmi$ ve iki kurum arasindaki ili$kilerin giiqlenmesine katlada buluntnak iizere Say~$taymzdan bir heyeti iilkesine davet etmivti. tanimlanan amaqlar ve karvmlikli ilgi alanlarm gerqevesinde egitimler, araqtmrmalar. seminerler ve inceleme seyahatleri araciligiyla bilgilerini ve deneyimlerini payla$mas~n~ ongormektedir. Yasal olarak baglayicili~i bulunmayan yaln~zca "kargilikll qlkarlara dayalm bir i$birligini gerqekle$tirmek iqin her iki yuksek denetim kurumunun niyetinin bir ifadesi ve beyan~" niteligini tq~yan bu anlavma. 1 Haziran 2001 tarihinde iki yil devam etmek iizere yiiriirluge girecek ve taraflmn usulline uygun vekilde sona erdirme istegini bildirmemesi durumunda e$it surelerle kendiliginden yenilenecektir. Allnan davet iizerine 7-15 Nisan 2001 tarihleri arasinda 1 Gin Say~$tayim ziyaret eden ve Bqkan Prof. Dr. M. Kamil Mutluer'in bqkanllginda ol~turulan heyette; 6. Daire Bqkanm Necip Pekpvik, Genel Kutuphane Sekreter Hasan Bq ve Div Yonlendirme Kurulu ilivkiler Grubu $efi Cevad Toplant~s~ Giirer bdunuyordu. Kiitiiphane Yonlendirme GiMi.yneler sirasmnda Kurulu; 27 Nisan 2001 gunu Pekin'de imzalanan ivbirligi yaptigi toplant1 sonucunda: Mutabakat Muhtiras~ her iki ulke yiiksek denetim Sonbahar 2001 kurumunun, INTOSAI ve doneminde de daha once ASOSAI tarafindan belirlenmiv ilkeler ~erpevesinde kitap saun alimina devam edilmesi. Kiituphane danqman~ Yard. Dop. Dr. Nazan Upak'ln onu~i~u~dchi 6 aylik donemde yapmlmasm planlanan kitap saylm ve smn~flandmrma i$ini tamomlanlils~ \c hi/mcl iqi egitim konusunda bir rapor hazmrlamas~. Ayl~k bir ekonomi dergisine abone olunabilmesi ipin gerc.kli aragtlrmanln yapllmas~. Kutiiphanenin kullanrm~yla ilgili ay11k rapor haz~rlania raalijclinin ~urdiirlilmcsi. Genel Fiyat Analizlen kitab~ bulunmayan inceleme gruplar~n~n tespil cjilcrch. INI ~chpi\c giirc gereken saq~da kilab~n satin almnmas~. Kutiiphane ayniyat mutemetliginin olu~~urulmas~. Kutuphanede ikinci bir internet baglantms~ igin teknik imkanlar~n ilra~t~r~lmas~ kararlar~n~ ald~.

3 Say~qtay Haber Biilteni Bagbakanl~k Yuksek Denetleme Kurulunun Tan~t~m Brifingi Kurumumuz ile Bagbakanl~k Yiiksek Denetleme Kumlu aras~nda daha once baglatilmig olan iyi iligkiler, Sayigtay~n Yiiksek Denetleme Kurulunda diizenledigi "Say~gtay~ Tan~tlm Brifingynin ardlndan anllan Kurumun, Say~gtayda yapt~gi "Tan~t~m Sunugu" ile yeni bir boyut kazand~. Kurulun Say~gtay denetqi yard~mc~s~ adaylarina yonelik olarak haz~rlad~g~ sunugta; Kurulun, kurulugu ve tarihsel geligimi, orgiit yapisl ve kurumcal6zellikleri. denetimine tabi kurumlar ve hukuki dayanaklar~, igleyigi. uygulad~g~ denetim tiirleri, denetim standartlar~ ve raporlama faaliyctleri hakk~nda bilgi verildi. Avrupa Birligi ile Entegrasyon - Baglam~nda Kurulan Komisyon 2001 Yil~ Eylem Plan~nda dngoriilen faaliyetler qerqevesinde qal~gmalar yiiriitmek uzere bir komisyon daha olugturuldu. Eylem Plan~nln (2.2) b6liimiinde yer verildigi gibi "Avrupa Birligiyle Uyum Sureci Cerqevesinde Atllmasr Gereken Ad~mlar~n Belirlenmesi An~ac~yla Bir Ara~tzrma YapmaK' tizere gorevlendirilen Komisyon, ilk toplant~s~ni Uzman Denetqi Giil Nogay'ln bagkanllg~nda 25 Nisan 2001 tarihinde ger~eklegtirdi. Toplantln~n ardlndan Komisyon. gorev alan~ ile dogrudan baglant~h dokiimanlar~ degerlendirmek. "Avrupa Birligi Muktesebat~n~n ijstlenilmesine iligkin Turkiye Ulusal Programi" bagl~kl~ metni giiz oniinde bulundurmak ve Bagbakanl~k Avrupa Birligi Genel Sekreterligi'nce Vergi ve Mali Kontrol konusunda diizenlenen Alt Konlite Hakklnda bilgilen~nek suretiyle haz~rlad~g~ 30 Nisan 2001 tarihli Komisyon Karar1111 Ba$!ianl~ba sundu. Komisyon Karannda; Aragt~rma ve Tasnif Grubunca daha once haz~rlanan "Say~gtay~n Avrupa StandartIan Kaq~s~ndaki Durumu ve Atilmasi Gereken Ad~mlar" bagl~kl~ Raporun, esasen komisyondan yapllmas~ istenilen aragtlrmayl biiyiik olqude kapsad~g~n~ belirterek soz konusu Raporun Bagkanliga sunulmas~na, I Avrupa Birligi Ulusal Programlmn uygulanma ve izlenme siirecinin etkin gekilde siirdiiriilmesi faaliyetlerine katkida bulunmak ve diger kamu kurum ve kuruluglanyla koordineli biqimde Gallgmalar yiiriitmek iizere daimi nitelikte yeni bir qallgma grubunun olugturulmasin~n Bagkanllga onerilmesine karar verdi. Komisyon. Uzman Denet~i Giil Nogay'ln bagkanl~g~nda Uzman Denetqi Baran Ozeren, Bagdenetqi Melda Sonuvar, Denet~iler Murat Toke5Cem. Suat Aral ve Giilseren Uz'dan oluguyordu. n

4 Say~vtay Haber Biilteni TBMM' de Sayl~tay Raporlar~nf GiSru~ecek Komisyon Hakklnda Rapor 2001 Ylll Eylem Plmnm (3.2) bolmiinde ongoriilen ve "Sayigtay Raporlarznzn hangi komisyonda gorii$iilecegi, gor~iilme usul ve esaslarlnrn neler olacagz, komisyonunu iiretecegi raporun bi~iminin ve iceriginin nus11 olacagl, komisyon raporlarznzn izlenmesine iligkin prosediirlerin ve Sayzgtayzn komisyon qalz$malarma katkzlarznzn neler olmasz gerektigi konusunda yaprlmzg qalrgmalarzn gozden ge~irilmesi" amaclyla olugturulan komisyon, qall$malar~n~ tamamlayarak hazlrladlg~ raporu Bagkanllga sundu. Komisyon, callgmalarl slraslnda Kurumumuzda konu ile ilgili olarak daha once iiretilmi? olan dokumanlar~, yabanc~ ulke uygulanialar~nl ve Avrupa Birligi Miiktesebatlnln ifstlenilmesine Iligkin Turkiye Ulusal Raporunda yer alan hukumleri goz onunde bulundurdu. Geligmi~ ulkelerde kamu idarelerini yonetme tarzlnda gazlenen degi~ikler ve artan ~effafl~k taleplerinin hesapverme sorumlulugu kavramlna getirdigi yeni boyutlardan hareketle, Anglo- Sakson Uygulamas~ ve ingiltere Bmegi ile K~ta Avrupasl ve Fransa omegini inceleyen Calqma Grubu, hem bu iilkelerdeki uygulamalar~n avantaj ve dezavantajlarlnl g6z Bniinde bulundurmak, hem de iilkemizin mevcut durumunu ve yukanda siiziinu ettigimiz Ulusal Programda yer verilen taahhiidiimiizu degerlendirmek suretiyle TBMM'de halen Genel Uygunluk Bildirimleri ve eki raporlarln gliriigiildugu Plan-Bii&e Komisyonu dlgmnda bir "Kamu Hesaplart Komisyonu" kurulmaslnln uygun olacagl sonucuna vardl. Call~ma Grubu. so2 konusu Kamu Hesaplar~ Komisyonunun kurulmaslnda ve qal~$mas~nda gazetilmesi gereken ilkeleri ise a~ag~daki ~ekilde tespit etmistir: Kamu kurum ve kurulu~lar~nln; J mali yonetimlerinin ve ozellikle ic kontrol sistemlerinin kalitesini surekli olarak geli~tirmelerini; J odeneklerini biitqe slnlrlarl iqinde ve Parlamento tarafindan belirlenen amaclara uygun olarak harcamalar~n~: J yurttaglara sunulan kaliteli hizmetler yoluyla paranln degerinin karglllglnl saglamalar~nl: J hesap vermeyle yukumlu tutulmalarln~ temin etmek Szere daimi bir Kamu Hesaplar~ Komisyonu kurulmal~dlr. Genel Uygunluk Bildirimleri ve eki raporlari dl~lnda kalan Sayl~tay raporlar~ Kamu Hesaplarl Komisyonunda goru$ulmelidir Bu Komisyon. Say~$tay Raporlar~n~n incelenmesine ek olarak, genel olarak kamu sektorii ile ilgili arastlrma ve inceleme yapma ve yaptll.ma yetkisini haiz olnial~d~r. Kamu Hesaplarl Komisyonu hukumet politikalar~na ve bu politikalarln ycrinduli$inc kar~gnxrrkill; h0k0111~l politikalarlnln vc programlarlnln sagian1 bir mali

5 Say~gtay Haber Biilteni yonetim qerqevesinde, verirnli, etkin ve tutumlu tarzda uygulanmalar~n~ saglamak suretiyle politikanln nas~l yiiriitiildugiiyle ilgilenrnelidir. Komisyon gorevlerini parti tarafi tutmayan bir tarzda yerine getirmelidir. Komisyon bagkan~nm muhalefet parti iiyelerinden seqilmesi bir gelenek haline gelmelidir. Komisyon oturumlan milli giivenlik ve ticari slrlar diginda, kamuoyuna ve dolayls~yla basln mensuplarlna aq~k olmal~d~r. Komisyon Saylgtay bagkan~ ile goriigerek Parlamento gallgma doneminin baglamaslndan soma miirnkiin olan en k~sa zamanda bir faaliyet program1 kabul etmelidir. Say~gtay raporlar~nrn Komisyonda giiriigulmesine geqilmeden once, Komisyon uyelerinin Sayijtay tarafindan brife edilmesi ve Komisyon raporlarin~n haz~rlanmasina Saylgtayln katk~da bulunmas~ saglanmalidlr. Komisyon oturu~nlar~nda. Saylgtayln, Bagkan veya iist kademe yetkililer diizeyinde temsil edilmesi saglanmal~dlr. Komisyon oturumlar~nda raporun ilgili oldugu bakanl~gln veya kurulugun bakan dqlndaki en yiiksek gorevlisi bulunmal~. gerekli aq~klamalar~ yapmall ve sorulara yanlt vermelidir. Aynca Maliye Bakanl~g~ ve Hazine Miistegarl~g~ndan iist diizey yetkililer komisyon toplant~lmna kat~lmal~ ve gerektiginde gbrii$ bildirmelidir. Komisyon, incelemeleri slraslnda biitun mali bilgilere ve diger dokiimanlara erigme hakk~na sahip olmal~ ve gerekli gordiigii kigileri tanik olarak qag~rmaya ve gerekli kigilerden ve kun~mlardan rapor istemeye yetkili olabilmelidir. Komisyon qallgmalan diizenli arallklarla yapllmall ve Komisyon bu qal~glnalar slrasinda alt konlisyonlar veya gal~gma gruplarl olugturabiln~elidir. Komisyon raporundaki tavsiyelerin ilgili bakanl~k ve kurulu$lar tarafindan yerine getirilip getirilmrdiginin Komisyonca izlenmesine ve sonuqlar~nln TBMM'ne duyurul~nas~na iligkin usul ve esaslar belirlenmelidir. Genel Kurulun 0zel Gundemi Genel Kurul, 3 May~s 2001 giinii saat 140 'de diizenlenen oturumunu, Daire Bagkan~ M. Eren Senocak'm emekliye ayrllmas~ dolay~s~yla ve vefat eden iiyelerimiz Siileyman Oztiirk ile Ilker Agca'n~n aziz hat~ralar~na hiirmeten diizenlenen torene aylrdl. Istiklal Marg~n~n okunmas~ ile baglayan toren, M. Eren Senocak'ln, Siileyman Oztiirk'iin ve ilker Agca'nln ozgegmiglerinin okunrnasl, Bavkan Prof. Dr. M. K2mil Mutluer'in hi tab^. onur plaketi ve hizmet odiilleri ile ebediyen tagryacaklar~ Saylgtay iiyeligi slfat ve onurunun sembolii olarak ciibbelerinin takdimi ile devam eden toren verilen bir kokteyl ile sona erdi.

6 Say~vtay 1 Haber Biilteni SAY 2000 Web Taban11 Saymanl~k Otomasyonu Projesi Maliye Bakanllgl Muhasebat Gene1 Miidiirlugu 3 Mart 1999 tarihinde Say 2000 "Web Taban11 Saymanllk Otomasyonu projesi" ad1 altlnda bir biligim projesi bqlatmlgtl. S6z konusu Projenin tanltlml iqin, Saylgtay Biligim Teknolojisini Gelivtime Projesini ODT~ Endiistri Miihendisligi BSliimii adlna yiiriiten ekibin ve Proje geregince Saylgtayda olugturulan F'mje Destek Kurulu iiyelerinin hazlr heyete Maliye Bakanllgl Muhasebat Genel Miidiirii Galip Ta.yIernir'in de bir ekip tarafmdan 27 Nisan 2001 giinii brifing verildi. Halen uygulamaya geqig qallgmalm devam eden proje ile iilke qaplnda aynl anda 6000 kullamclya himet vermesi planlanlyor. Biiyiikliik ve kapsam baklmlndan iilkemizin en biiyiik web tabanh kamu projesi olan ve en geligmig bilgisayar ve iletigim teknolojilerinin kullanlld~g~ soz konusu proje diinyada bu alandaki say111 projelerden birisi olarak kabul ediliyor. Bijylesine kapsamll sistemin geni~ alanll ag altyaplsl i~in Tiirk Telekom tarafindan hizmete aqllan TT-Net en uygun qozum olarak belirlenmi~ ve yapllan protokol qerqevesinde TT-Net iizerinde bir sanal ozel ag kurulmasl ong6riilmiigtiir. Buna gore hem Maliye BakanllD iqin uygun maliyetli. ozel ve gilvenli bir intranetin olugturulmasl, hem de merkez birimlerine ve saymanl~klara internet olanaklannln kontrollu olabilecektir. ihale siireqleri tamamlanan ve kurulum qallgmalarl devam eden bu proje ile; Yurt qaplnda Devletin giderlerini yapan ve gelirlerini toplayan 1668 sayrnanllgln tamamlnln otomasyona geqirilmesi,. Devletin muhasebe bilgilerinin giinluk olarak izlenebilmesi ve ekonomi ybnetimine zengin k ar~ destek mekanizmalarlnln olugturulmas~. Devletin ozel sektor girketlerinin standartlarlnda mali tablolar (bilanqo, gelir tablosu, nakit aklm tablosu) iiretebilmesi.. Tiim kamu qall~anlarlnln personel ve maa$ bilgilerinin merkezi bir veri tabanlnda tutulmasl ve maa~larln merkezden I hesaplanabilmesi.. Kamu personelinin ve yaklnlarlnln sagllk harcamalarlnln merkezi veri tabanl uzerinden kontrol edilebilmesi ve. Bunlarln yapllabilmesi sayesinde, sorunlara k~sa vadeli qijziimler uretilmesi hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmas~ ile Temmuz 2001'den itibarrn tiim saymanllklar Say ZOO0 sistemi ile qallvmaya baglayacak, bu yllin sonundan itibaren ise tum sayrnanllklarln giinliik ivlerinin tamamlnln bilgisayar ortamlnda yapllmas~ milmkiin olabilecektir. Toplumsal Saydaml~k Hareketi Demegi tarafindan duzenlenen "Kamu ihalelerinde Yolsuzlugun Kaynaklarl ve Saydamllgl Artlrlcl Onlemler" konulu yarlgmaya katllan Meslekta$~m~z Ba~denet~i Muhsin Altun. hazlrladlg~ "Kamu ihalelerinde Aq~kl~k ve Rekabetin Saglanmasl Konusunda Sayr~tayln Rolii" ba~llkll c;all~mas~ ilc ikincilik. 6duliinii paylaymaya hak kazand~. Meslektav~rnlz~ kutlar. bagarllar dileriz

7 I Avrupa Birligi Genel Sekreterligi "Vergi ve Mali Kontrol Alt Komitesi" Toplant~s~ Bagbakanl~k Avrupa Birligi Genel Sekreterligince "Vergi ve Mali Konularnda Ulusal Program baglamlnda yuriitulecek qallgmalarla ilgili aragtlrma yapmak iizere kurulan alt komite ilk toplant~s~n~ 10 Nisan 2001 tarihinde gerqeklegtirdi. Avrupa Birligi ile entegrasyon surecinde Bakanlar Kurulunca kabul edilen Ulusal Program eqerqevesinde k~sa vadede gerqeklegtirilecek iinceliklerin tespiti ve bu dogrultuda yapllan qal~gmalar hakklnda bilgi allgveriginde bulunmak uzere qegitli kamu kuruluglar~n~n ve sivil toplum orgutlerinin temsilcileri ile akademisyenler biraraya geldi. Soz konusu toplantlya Kurumumuzu temsilen kat~lan Uzman Denet~i Gul Nogay son ylllarda Say~gtayda ozellikle Kurumsal Strateji Bildirimi ve Y~ll~k Eylem Plan1 qerqevesinde at~lan ad~mlar ve bu baglamda olu$turulan qal~gma gruplar~n~n faaliyetleri hakk~nda bilgi verdi. Eylem Plan1 Yonlendirme izleme ve Eggudum Kurulu Donem Raporu 2001 Y~ll Eylem Planlnln butunsel ve e$gudumlu biqimde yuriitulmesini temin etmek iizere olu$turulan Kuml'un "Yrllrk Ejdem Plan~nrn geli,sinii ile ilgili olarak 4 cylrk periyorlurla Ba~kanlrga rcrporlar sunmak" gorevi de bulunmaktadlr. Bu gorevin geregi olarak Kuml, Eylem Plan~nln uygulanmas~n~n ilk 4 ayl~k doneniine ili~kin Raporunu tamamlayarak Ba~kanl~ga sundu. Raporda. ozetle a~ag~daki bilgilere yer verildi: Kurd her ayn ilk sal~ gunleri toplanmak suretiyle 4 oturuni duzenlemi~ ve toplam 56 konuyu ele al~p goru$mu$tiir Sayqtay Haber Bulteni ] Eylem Plan~nda yer verilen ~allgmalarl yapmak uzere 8 komisyon olu~turuldugu, bu komisyonlardan dordiinun ~allgmalarlnl tamamladlg~, digerlerinin ise devam ettigi anlagllmlgtlr. Yine Eylem Planrnda yer verilen faaliyetlerden ucuniin Aragt~rma ve Tasnif Grubunca tarnamland~g~ belirtilmigtir. Insan Kaynaklan ve Hizmet iqi Egitim Yonlendirme Kurulu olugtu~lmugtur. Plan kapsamlnda 3 ayn alanda qallgmalann devam ettigi tespit edilmi~tir. Kurul, Raporda aynca; Avrupa Birligi ile entegrasyonu ilgilendiren konulara daha fazla onem verilmesini. Ingiltere Saylgtay~ ile yap~lmasl planlanan ikili igbirligi anlqmasmm gerqekle$tirilmesini, Mensuplar~m~zln tiimiinu kapsayan egitim faaliyetlerinin bir an once uygulamaya konulmaslnl onermigtir.

8 Say~~tay Haber Biilteni Mensuplarimlzdan Mutlu Haberler Mensuplmmmzdan Araguma ve Tasnif Gmbunda gorevli Denetqi M. Hakan 6zbaran'm tarihinde bir oglu, Daireler Kurulunda gorevli Denetqi Davut Karatq'm 21 ' tarihinde bu oglu, 13. hpta gorevli Bqdenetqi Erkan Tqp'nln 25 Nisan 2001 tarihinde bir oglu, 17. Grupta gorevli DeneQi Ramazan Akgiin'iin tarihinde bir luzm, Sosyal tgler Miidtirlugiinde GBrevli Cocuk Geli~imcisi Emine uqiincu'nun tarihinde bir kmzm, Bqkanllk Biirosunda gorevli Hizmetli Nebi Peker'in tarihinde bir oglu dilnyaya gelmivtir. Mensuplar~mmz~ kutlar, bebeklere sagl~klr, uzun omiirler dileriz. Ayniyat Saymanllgl Kurslari Geqtigimiz aylarda Ankara ve Gazi Clniversitelerinde Ayniyat saymanlmg~ kurslari duzenlendi. Uzman Denetqi Necip Turguter'in egitici olarak gorev aldmg~ kurslardan birincisi Ankara ~niversitesi tarafmndan Subat 2001 tarihleri araslnda, digeri 9-13 Nisan 2001 tarihleri araslnda Gazi Oniversitesi tarafindan gerqeklegtirildi. Meslektaglarlm~z~n Makaleleri Kurumumuza Veda Edenler Gegtigimiz ay da mensuplarlmizln yogun bir sekilde emekliye. ayr~ld~klarm. bir donem oldu. 7. Daire Bagkan~ M. Eren $enocak 1 Mays 2001 tarihinde. 8. Grupta gorevli $ef A. ihsan Akdemir yine aynl tarihte, Genel Yaz~ iglerinde gorevli memur Semra Bayram 28.Nisan 2001 tarihinde, Garaj Amirliginde gorevli gofdr Nazif Nazl~ 18 Nisan 2001 tarihinde emekli oldular Mensuplarmmlza yeni yagamlarmnda saglmk. mutluluk ve bagarllar diliyoruz. Her zarnan oldugu gibi Nisan 2001 ayl iqerisinde de meslek mensuplmm~z~n makaleleri siireli yaylnlarda yer almaya devarn etti. Bunlardan bazllarrn~ yerimiz elverdigince duyuruyoruz: Maliye ve Sigorta Yorumlar~ Dergisinin 1 Nisan 2001 tarihli 341. saylsmnda, Bqdenetqi Yqar Gok'iin "Ylllara yaygln invaat ve onanm iglerinin vergilendirilmesi aqlslndan 'ingaat' ve 'onar~m' kavramlarlnmn kapsam ve mahiyeti" ba$llklm makalesi ile birlikte Savc~ Yardlmcis~ Ahmet Ozdemir'in "Odeme emrine itirai' Bagdenetqi Saadettin Doganyigit'in "Kamu ihalelerinde tescil prosediirii" Denetgi irfan Giivendi'nin "Muteahhitlik karnesi 3" baglmkl~ makaleleri yaylmlandm. Ayn~ derginin 15 Nisan 2001 tarihli 342. saylsmnda ise yine Savc~ Yardmmclsm Ahmet Ozdemir'in "Amme alacaglnln takibinde kolayl~klar ve tecil yolu" ve Bqdenetqi Sadettin Doganyigit'in.'Kamu ihale sozlr~melerinde izlenecek yontem" bagllklr makalelerine yer verildi.

MUHASEBE DENETIMI KAVRAM ILKE VE YONTEMLERI

MUHASEBE DENETIMI KAVRAM ILKE VE YONTEMLERI MUHASEBE DENETIMI KAVRAM ILKE VE YONTEMLERI A. Yasin KARANFZLO~LU Cagdag denetim uygulamas~nin bir yontemi de muhasebe denetimidir. Muhasebe denetimi iqinde onemli yer tutan mali analiz tekniklerinin kullanilmas~,

Detaylı

ASOSAI'DE YENI E~ITIM ALTYAPISI(~)

ASOSAI'DE YENI E~ITIM ALTYAPISI(~) ASOSAI'DE YENI E~ITIM ALTYAPISI(~) Yazari : Kiyoshi Okamoto Japotz Saj~~tayi Cev.: Seref Efe Asya Yuksek Denetim Kuruluglarl Tegkilatl (ASOSAI), 1997'de IN- TOSAI Geligme Girigimi (IDI) ile birlikte bolgede

Detaylı

SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI. Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi

SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI. Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi Tarihi sureq iqerisinde Sayi~tay'in kurulugu ilk Meclisimiz olan Heyet-i Meb'usan'dan onceye rastladigindan Sayigtay

Detaylı

Sayzgtay. Haber Biilteni. 2 Bankas~nln Duyurusu. I Fal~emam~z. 3 S~nav~ Tamamland1

Sayzgtay. Haber Biilteni. 2 Bankas~nln Duyurusu. I Fal~emam~z. 3 S~nav~ Tamamland1 Sayzgtay Bu Say~da Aral~k 2000 Y: 4 say^: 49 Cevn, Denetlmi Alanlnda ilk Fal~emam~z Say~stay Cekleti Hakklnda Zinat 2 Bankas~nln Duyurusu Denet~i Yardlmclsl Adaylle~ 3 S~nav~ Tamamland1 E U R S A Cevre

Detaylı

Sayıştay. Haber Bülteni. 1 Matra-Flex Projesi Kapsamında INTOSAI Çevre Denetimi. Bu Sayıda

Sayıştay. Haber Bülteni. 1 Matra-Flex Projesi Kapsamında INTOSAI Çevre Denetimi. Bu Sayıda Bu Sayıda Ocak 2009 Yıl: 12 Sayı: 146 1 Matra-Flex Projesi Kapsamında Hollanda da Gerçekleştirilen Çalıştay 3 12. INTOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA) Toplantısı 4 5 6 Avrupa Sayıştayı (ECA) Denetim

Detaylı

Sayzgtay. Haber Biilteni. 14 haleler I. 7 Kumlu Toplant~s~ I EUROSAI Biligim Semlneri I. Eylem Plan1 Baglarn~nda Yeni Olugturulan Gallsma Gruplar~

Sayzgtay. Haber Biilteni. 14 haleler I. 7 Kumlu Toplant~s~ I EUROSAI Biligim Semlneri I. Eylem Plan1 Baglarn~nda Yeni Olugturulan Gallsma Gruplar~ Sayzgtay Eylem Plan1 Baglarn~nda Yeni Olugturulan Gallsma Gruplar~ "Strateji Bildirimi 2000-2004" ad11 dokiimanda ortaya konulan hedeflerin gerqeklegtirilmesi iqin iiretilen 2001 Ylll Eylem Planlmn uygulanmaslna

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UNIVERSITELERDEKI OGRENCI SOSYAL TESISLERININ I$LETILMESINDE YAPILAN MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR B) SOSYAL TESISLERIN ISLETILMESINE ILISKIN ESAS

UNIVERSITELERDEKI OGRENCI SOSYAL TESISLERININ I$LETILMESINDE YAPILAN MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR B) SOSYAL TESISLERIN ISLETILMESINE ILISKIN ESAS UNIVERSITELERDEKI OGRENCI SOSYAL TESISLERININ I$LETILMESINDE YAPILAN MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR Ali OZEK Say~~tay Denetgisi Ulkemizde devlet iiniversitelerinin biinyesindeki kantin, kafeterya, biife ve

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI. GIRIS ve TANIMLAR

KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI. GIRIS ve TANIMLAR KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI ismail KALENDER Sanuyi ve Ticaret Bakanllg'~ Kontroloru GIRIS ve TANIMLAR Kooperatif; tiizel kigiligi haiz olmak iizere ortaklarlnln belirli ekonomik menfeatlerini

Detaylı

- Tahsil ve odeme agamaslna gelmig iglemlerle ilgili belgeler iizerinde inceleme yaparak evrakln dogrulugu ve kanunlara uygunlugunu saglamak,

- Tahsil ve odeme agamaslna gelmig iglemlerle ilgili belgeler iizerinde inceleme yaparak evrakln dogrulugu ve kanunlara uygunlugunu saglamak, FRANSA MALI YQNET~M~ %CINDEK~ SAYMANLPKLARIN DURUMU Halil Kurt Maliye Bakunllgl Muhasebat Gem1 Miidiir Yardlmclsl Gerek Devlet, gerek~:? mali yiinetim sislerni i~inde yer alan kurum ve kuruluglarln orgutlenmesi

Detaylı

Sayi~tay Dergisi Say1 : 33-3067 sayili Kanunda plan degigikligi konusunda, planin TBMM'de miizakere safhasindan onceki agamasi ile ilgili olarak uygulanacak esas ve usul hakkinda herhangi bir diizenleme

Detaylı

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Sayıştay Başsavcılığına. 3 Karadeniz in Kirliliğe Karşı. Ziyareti. Nisan - 2011 Yıl: 15 Sayı: 173 Bu Sayıda

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Sayıştay Başsavcılığına. 3 Karadeniz in Kirliliğe Karşı. Ziyareti. Nisan - 2011 Yıl: 15 Sayı: 173 Bu Sayıda Nisan - 2011 Yıl: 15 Sayı: 173 Bu Sayıda 1 Suudi Arabistan Sayıştay Başkanı nın Kurumumuzu Ziyareti 2 Sayıştay Başsavcılığına Ömer DUMAN Atandı EUROCONTROL Denetim Kurulu Toplantısı 3 Karadeniz in Kirliliğe

Detaylı

BELEDIYELERIN SPORA KATKILARI VE SPOR KULUPLERINE YARDIMLARI

BELEDIYELERIN SPORA KATKILARI VE SPOR KULUPLERINE YARDIMLARI BELEDIYELERIN SPORA KATKILARI VE SPOR KULUPLERINE YARDIMLARI 1982 Anayasasi; Devletin, genqleri alkol diigkiinliigiinden, uyugturucu maddelerden, suqluluk, kumar ve benzeri allgkanl~klar~ ile cehaletten

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl.

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl. T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl SAYI : 10184858-051.99-1)..\\ -~rrb5 KONU : Elginkan Vaft TUrk KilltUn1 Ara~ttrma ve Teknoloji Odl:illeri Program! FEN BiLiMLERi

Detaylı

PERFORMANS DENET~MIN~N ESASLARI

PERFORMANS DENET~MIN~N ESASLARI PERFORMANS DENET~MIN~N ESASLARI CEVIRI: Y[zrd.Do~. Dr.Necmiddit1 BAGDADIOGLU Hacettepe I/tiiversitesi Maliye Boliitnii Olretirn Uvesi Arillu [NAN Sa.~r~ta.v Uztnati Denet~isi Performans denetimi, mali

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Sayı: 237 Yıl:20. Ağustos - Eylül Adli Yıl Açılış Töreni Yapıldı. Sayıştayda Bayramlaşma

Sayı: 237 Yıl:20. Ağustos - Eylül Adli Yıl Açılış Töreni Yapıldı. Sayıştayda Bayramlaşma Sayı: 237 Yıl:20 Ağustos - Eylül 2016 Adres : T.C. Sayıştay Başkanlığı 06100 Balgat/Ankara Tel : 0.312 295 30 00 Faks : 0.312 295 40 94 e-mail : sayistay@sayistay.gov.tr web : www.sayistay.gov.tr 1 2016-2017

Detaylı

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI

DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat

Detaylı

Sayıştay. Haber Bülteni. Bu Sayıda. Kasım 2008 Yıl: 12 Sayı: 144

Sayıştay. Haber Bülteni. Bu Sayıda. Kasım 2008 Yıl: 12 Sayı: 144 Kasım 2008 Yıl: 12 Sayı: 144 Bu Sayıda 1 ASOSAI 39. Yönetim Kurulu Toplantısı Avrupa Komisyonu Heyetinin Kurumumuzu Ziyareti 2 3 4 5 6 SIGMA Heyetinin Kurumumuzu Ziyareti Dünya Bankası Heyetinin Kurumumuzu

Detaylı

miigtereken tespit olunur. Bu kadrolara tayin edilecek elemanlmn her tiirlii istihkaki ve giderleri doner odenir.

miigtereken tespit olunur. Bu kadrolara tayin edilecek elemanlmn her tiirlii istihkaki ve giderleri doner odenir. SA~LIK BARANLIGINA A~T DONER SERMAYEL~ KURUM VE KU- RULUeLARDA GOREVL~ PERSONELE DONER SERMAYEDEN YAPILACAK EK ODEME HAKKINDA* KANUN VE UYGULAMADA GORULEN AKSAKLIKUR Mustafa Kemer Sayijtay Uzman Denetcisi

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ii Milli Egitim Miidiirliigii

ii Milli Egitim Miidiirliigii T.C......,. MUS V ALILIGI ii Milli Egitim Miidiirliigii Say1 : 73774402/160.02.09/ 1174493 Konu: Mangala Y an~mas1 19/03/2014... KA YMAKAMLIGINA Il

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) 25 OCAK 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Gelişimi 1 B. Protokolün Anlam ve Önemi 5 C. Protokol Mevzuatı 12 D. Protokol Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları. 13 II. BÖLÜM PROTOKOL İLKELERİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

Sayzgtay Haber Bii Zteni

Sayzgtay Haber Bii Zteni 9 @ 1 h 6 : P P rr 2. 4"' rrrcxe4 Sayzgtay Haber Bii Zteni Subat 2000 YII: 4 say^: 39 Bu Sayida I KKTC Saylptaylnl ziyaret KKTC Sayz~tayznz Ziyarei 2 KKTC Saylptaylnl ziyaret Mali Mii~avirllk Uygulamalar~

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

. Egitim faaliyetlerini mantikli ve yonetilebilir adlmlar olarak gruplar. . Kendi i~inde kontrol noktalarl vardlr. Bu gekilde kurulug, egitim

. Egitim faaliyetlerini mantikli ve yonetilebilir adlmlar olarak gruplar. . Kendi i~inde kontrol noktalarl vardlr. Bu gekilde kurulug, egitim HIZMETICI EGITIME SISTEMLI YAKLASIM Seref EFE Sayljtay Derler~isi Egitim, insan kaynaklarl yonetiminin onemli bir bilegenidir. Geleneksel olarak eleman yetigtirme amaclnln otesinde, egitimin, kurumlarln

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi Temmuz 2010 Yıl: 14 Sayı: 164 Bu Sayıda 1 Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi 2 Nevzat Altan 3. Daire Başkanlığına Seçildi İbrahim Kandemir Sayıştay 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay Ömer Zengin Sayıştay

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

Giorgio Clemente (*) ftalya Saygtayr uyesi

Giorgio Clemente (*) ftalya Saygtayr uyesi Giorgio Clemente (*) ftalya Saygtayr uyesi ftalya Sayigtayl ve performans denetimine iligkin tebligimin baginda dikkatinizi, 1977 yllinda yapllan INTOSAI Dokuzuncu Kongresinde kabul edilen ve denetime

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

INTOSAI DENETIM STANDARTLARI. : Sayrflay Bajkanligi DY fli,~kiler Crubu

INTOSAI DENETIM STANDARTLARI. : Sayrflay Bajkanligi DY fli,~kiler Crubu INTOSAI DENETIM STANDARTLARI : Sayrflay Bajkanligi DY fli,~kiler Crubu [Yiiksek Denetim Kurumlarz Uluslararasz Kunrluju olan ve Tiirk Sayytayznzn da iiyesi bulundug'u INTOSAI, iiye iilke Sayytaylari araszndu

Detaylı

Baymdui~k ve lskan Bakanllgl Nuskpr Yard~rnasl. Tiirk ~elekomiinikasyon A.8. Cienel Mudiir YaKllmcls~

Baymdui~k ve lskan Bakanllgl Nuskpr Yard~rnasl. Tiirk ~elekomiinikasyon A.8. Cienel Mudiir YaKllmcls~ i. OA&U'Y GENE KURUDA ZORUNU ORCANARA SECENER C~REV B ~ ~ MY U ' A R seqimler sonucunda sesilen Yonetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu ~yeleri Ana Tuzugumuz uyarrnca yaptrklarr giirev bolumu sonucu kurullar

Detaylı

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ TESMER ÇORUM ŞUBESİ BÜNYESİNDE; ODAMIZ 3 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

GUISEPPE CARBONE (*I. Eurosal ve ltalya Saygtay B ~kan~ 1-1948 Anagasasr ve Sag~tay Kanunundan Hiikiimler

GUISEPPE CARBONE (*I. Eurosal ve ltalya Saygtay B ~kan~ 1-1948 Anagasasr ve Sag~tay Kanunundan Hiikiimler GUISEPPE CARBONE (*I Eurosal ve ltalya Saygtay B ~kan~ 1-1948 Anagasasr ve Sag~tay Kanunundan Hiikiimler ftalyan Saygtay kamu maliyesi yiiksek denetim kurulugu olarak, italya Kralh&l'nm ilhmdan sonra,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya Đlçe Temsilciliği olarak 2009 yılında; 2008 yılında yapıcı eleştirilerine, yardımlarına ve desteklerine sık sık başvurduğumuz meslektaşlarımızın

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012) 27 ŞUBAT 2012, PAZARTESİ 09:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı Sn. M. Süreyya Süner ile Mali

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta ( 25 Nisan 1 Mayıs 2011) 25 NİSAN 2011, PAZARTESİ 09:30-16:00 Avrupa Birliği

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Performans Denetimi Kavram İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar. İnceleme. Derya Kubalı

Performans Denetimi Kavram İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar. İnceleme. Derya Kubalı Performans Denetimi Kavram İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar İnceleme Derya Kubalı Performans Denetimi Kavram, ~lkeler, Metodoloji ve Ciygulhmalar Derya Kubab Cirnilrnriyetin 75'inci Yrlrliiriurnii Dizisi:

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

K~ZMETLERXN~N GEL~SIM~ VE SAYISTAY HK-DA RIR DERLEME (*)

K~ZMETLERXN~N GEL~SIM~ VE SAYISTAY HK-DA RIR DERLEME (*) TUR~YE'DE MUHASEBE, FINANSAL RAPORLAMA, DENEflM K~ZMETLERXN~N GEL~SIM~ VE SAYISTAY HK-DA RIR DERLEME (*) 1. Bu rapor Diinya Bankas1 tarafindan son y~llarda muhasebe, finansal raporlama ve denetim sektoriinde

Detaylı

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ HABER BÜLTENİ 09-10 Aralık 2014 tarihlerinde Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Gümrük Etkinlikleri Bilgi Şöleni tamamlanmıştır. Panellerden

Detaylı

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE Mezitli il9e Milli Egitim Miidiirliigii - Strateji Hizmetleri Subesi Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta (26 Nisan 2 Mayıs 2010) 26 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Yayın Tarihi: 09.11.2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ

Yayın Tarihi: 09.11.2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ Sayfa 1 / 7 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ 1 Sayfa 2 / 7 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversiteler, Enstitüler ve Araştırma Merkezleri nde yapılan

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

Yusuf TEKIN. Bakan a. Miistepar

Yusuf TEKIN. Bakan a. Miistepar Yusuf TEKIN Bakan a. Miistepar Bilgi: APlanr (3) Yilm kaliteli ekibi kategorisinde; 7 nci maddenin ikinci fikrasrnrn (a), (b), (c), (C) bentlerinde sayrlan kurumlar bagvurur. Ootile bagvuru drgarrdan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı (bundan sonra iki Taraf olarak anılacaklardır), İki tarafın iki ülke arasında sağlık ve

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

BELEDIYE BUTCE VE MUHASEBE SISTEMINDEN KAYNAKLANANSORUNLAR

BELEDIYE BUTCE VE MUHASEBE SISTEMINDEN KAYNAKLANANSORUNLAR BELEDIYE BUTCE VE MUHASEBE SISTEMINDEN KAYNAKLANANSORUNLAR Abdullah Sevirnli Say$tay Denetgisi Kamu mali yonetiminde saydaml~gln saglanmasl, hesap verme sorumlulugunun geligtirilmesi, denetimin etkinlegtirilmesi

Detaylı

Sayıştay. Haber Bülteni. 3. Daire Başkanı Hasan Baş Emekli Oldu. Haziran 2010 Yıl: 14 Sayı: 163 Bu Sayıda

Sayıştay. Haber Bülteni. 3. Daire Başkanı Hasan Baş Emekli Oldu. Haziran 2010 Yıl: 14 Sayı: 163 Bu Sayıda Haziran 2010 Yıl: 14 Sayı: 163 Bu Sayıda 1 3. Daire Başkanı Hasan Baş Emekli Oldu 2 5. Daire Başkanı Süleyman Topallar Emekli Oldu Karadeniz in Kirliliğe Karşı Korunması Konulu Uluslararası Çevre Denetimi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.)

Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.) INBOX MAIL MARKETING H~ZMET SOZLESMES~ Madde I- TARAFLAR 1.1 Altay~egme Mh. Boma~ Sok. No:217 Maltepe I istanbul adresinde mukim Gen~dizayn Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing

Detaylı

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 1 I. Amaç: Bu yönetmeliğin amacı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinin bünyesindeki Öğrenci Birlikleri nin görev, yetki

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı