inceleme sistemleri hakklnda kapsaml~ bir ara$tlrmayl Ku~mumuzu ziyaret etti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "inceleme sistemleri hakklnda kapsaml~ bir ara$tlrmayl Ku~mumuzu ziyaret etti."

Transkript

1 Bu Say~da Nisan 2001 YI: 5 say^: 53 Kore Say~qtayi Araqtrrma Ekibinin Kurumumuzu Ziyareti 17. INTOSAI Kongresine ev sahipligi yapacak olan Kore 1 Kore Heyetinin Ziyareti Say~$tay~. bir siiredir yabancl ulke say~vtaylann~n denetim ve inceleme sistemleri hakklnda kapsaml~ bir ara$tlrmayl Fin Saylgtay~nl Ziyaret Kiitiiphane YBnlendirme 2 Kurulunun Toplantrsl yiiriitmektedir. Hem soz konusu ara~tlrma qerqevesinde incelemelerde bulunrnak, hem de iki iilke Sayl$taylar~ araslnda yakln igbirligi ve dostluk ili~kilerine katk~ saglamak iizere Kore Say~vtay~ ust karar Yiiksek DeneUeme Kurulunun Brifingl organlnln (Council of Commissioners) uyesi Byung-Ki Hwang 3 Avrupa Birligi ile Entegraryon bavkanllglnda uq kiqilik araqtlrma ekibi 24 Nisan 2001 gunu Baglamlnda Kurulan Komlsyon Ku~mumuzu ziyaret etti. saylstay Raporlannl T B ~ ~ d e Bavkan Prof. Dr. M. Kamil Mutluer tarafindan kabul edilen konuk GariiSecek Komis~on tbakklnda heyete Kurumumuzu tanltan brifing verildi. 4 Rapor Konuk heyetin aravtlrma konusu, Saylvtay hakk~nda gene1 bilgilerin yanl slra. dunyada. son ylllarda denetim alanlnda Say~ptay Raporlann~ TBMM'de yavanan geli$lnelerin ve yapllan degi~iklerin kurumumuzdaki GO~gecek Komisyon Hakklnda 5 Rapor yans~malarlna ilivkin bilgileri kapsamaktadlr. Ornegin, Genel KuNI'u~ &el Giindemi "Sayl~tayln ulkemizin dogal qevresinin ve kultiirel miraslnln korunmaslnda ustlendigi rol" soz konusu ara$tlrmanln ana SAY 2000 Pmjesi eksenlerinden birini oluvturmaktad~r. 6 Meslektaymlz~n Bapansl Konuk araqtlrma ekibinin Kurumumuzdan yanltlanrnaslnl istedigi ve bu dogrultuda haz~rlanm~~ olan ankette; AB Genel Sekreterligi "Vergi ve (-jene1 bilgiler. Mali Kontrol Alt Komitesi" Denetiln faaliyetleri, 7 Eylem Plan, YOnlendirme izleme ve Epgiidiim Kurulu Donem Raporu 8 Ayniyat Saymanllg~ Kursu Sosyal Haberler Meslektaplar~mlzln Makaleleri Parlamento. sivil toplum drgutleri ve vatanda~larla ili$kiler. 8 Cevre ve kiiltiir denetimi iist ba$i~klarlnl tayyan ayr~ntlll sorular bulunmaktadlr. Cal~gmalar~n~ tamamlayan heyet aynl gun iilkemizden ayrlld~.

2 Say~~tay 1 Haber Biilteni Gin Sayl~taylnl Ziyaret Kururnumuz ile Cin Halk Cumhuriyeti Yuksek Denetim Kururnu aras~nda daha once ba$latmlm~g olan yakin ilivkiler, Bagkan Prof. Dr. M. Kamil Mutluer'in bqkanlmgida bir heyetin, wlan ~urumu ziyareti ve bir i$biriigi Mutabakat Muhtirasinin imzalanmasi ile yeni bir qamaya getirildi. Cin Halk Cumhuriyeti Yiiksek Denetim Kurumu Ba$kammn bqkanllglnda bir heyet bu siire 6nce Kurumumuzu ziyaret etmi$ ve iki kurum arasindaki ili$kilerin giiqlenmesine katlada buluntnak iizere Say~$taymzdan bir heyeti iilkesine davet etmivti. tanimlanan amaqlar ve karvmlikli ilgi alanlarm gerqevesinde egitimler, araqtmrmalar. seminerler ve inceleme seyahatleri araciligiyla bilgilerini ve deneyimlerini payla$mas~n~ ongormektedir. Yasal olarak baglayicili~i bulunmayan yaln~zca "kargilikll qlkarlara dayalm bir i$birligini gerqekle$tirmek iqin her iki yuksek denetim kurumunun niyetinin bir ifadesi ve beyan~" niteligini tq~yan bu anlavma. 1 Haziran 2001 tarihinde iki yil devam etmek iizere yiiriirluge girecek ve taraflmn usulline uygun vekilde sona erdirme istegini bildirmemesi durumunda e$it surelerle kendiliginden yenilenecektir. Allnan davet iizerine 7-15 Nisan 2001 tarihleri arasinda 1 Gin Say~$tayim ziyaret eden ve Bqkan Prof. Dr. M. Kamil Mutluer'in bqkanllginda ol~turulan heyette; 6. Daire Bqkanm Necip Pekpvik, Genel Kutuphane Sekreter Hasan Bq ve Div Yonlendirme Kurulu ilivkiler Grubu $efi Cevad Toplant~s~ Giirer bdunuyordu. Kiitiiphane Yonlendirme GiMi.yneler sirasmnda Kurulu; 27 Nisan 2001 gunu Pekin'de imzalanan ivbirligi yaptigi toplant1 sonucunda: Mutabakat Muhtiras~ her iki ulke yiiksek denetim Sonbahar 2001 kurumunun, INTOSAI ve doneminde de daha once ASOSAI tarafindan belirlenmiv ilkeler ~erpevesinde kitap saun alimina devam edilmesi. Kiituphane danqman~ Yard. Dop. Dr. Nazan Upak'ln onu~i~u~dchi 6 aylik donemde yapmlmasm planlanan kitap saylm ve smn~flandmrma i$ini tamomlanlils~ \c hi/mcl iqi egitim konusunda bir rapor hazmrlamas~. Ayl~k bir ekonomi dergisine abone olunabilmesi ipin gerc.kli aragtlrmanln yapllmas~. Kutiiphanenin kullanrm~yla ilgili ay11k rapor haz~rlania raalijclinin ~urdiirlilmcsi. Genel Fiyat Analizlen kitab~ bulunmayan inceleme gruplar~n~n tespil cjilcrch. INI ~chpi\c giirc gereken saq~da kilab~n satin almnmas~. Kutiiphane ayniyat mutemetliginin olu~~urulmas~. Kutuphanede ikinci bir internet baglantms~ igin teknik imkanlar~n ilra~t~r~lmas~ kararlar~n~ ald~.

3 Say~qtay Haber Biilteni Bagbakanl~k Yuksek Denetleme Kurulunun Tan~t~m Brifingi Kurumumuz ile Bagbakanl~k Yiiksek Denetleme Kumlu aras~nda daha once baglatilmig olan iyi iligkiler, Sayigtay~n Yiiksek Denetleme Kurulunda diizenledigi "Say~gtay~ Tan~tlm Brifingynin ardlndan anllan Kurumun, Say~gtayda yapt~gi "Tan~t~m Sunugu" ile yeni bir boyut kazand~. Kurulun Say~gtay denetqi yard~mc~s~ adaylarina yonelik olarak haz~rlad~g~ sunugta; Kurulun, kurulugu ve tarihsel geligimi, orgiit yapisl ve kurumcal6zellikleri. denetimine tabi kurumlar ve hukuki dayanaklar~, igleyigi. uygulad~g~ denetim tiirleri, denetim standartlar~ ve raporlama faaliyctleri hakk~nda bilgi verildi. Avrupa Birligi ile Entegrasyon - Baglam~nda Kurulan Komisyon 2001 Yil~ Eylem Plan~nda dngoriilen faaliyetler qerqevesinde qal~gmalar yiiriitmek uzere bir komisyon daha olugturuldu. Eylem Plan~nln (2.2) b6liimiinde yer verildigi gibi "Avrupa Birligiyle Uyum Sureci Cerqevesinde Atllmasr Gereken Ad~mlar~n Belirlenmesi An~ac~yla Bir Ara~tzrma YapmaK' tizere gorevlendirilen Komisyon, ilk toplant~s~ni Uzman Denetqi Giil Nogay'ln bagkanllg~nda 25 Nisan 2001 tarihinde ger~eklegtirdi. Toplantln~n ardlndan Komisyon. gorev alan~ ile dogrudan baglant~h dokiimanlar~ degerlendirmek. "Avrupa Birligi Muktesebat~n~n ijstlenilmesine iligkin Turkiye Ulusal Programi" bagl~kl~ metni giiz oniinde bulundurmak ve Bagbakanl~k Avrupa Birligi Genel Sekreterligi'nce Vergi ve Mali Kontrol konusunda diizenlenen Alt Konlite Hakklnda bilgilen~nek suretiyle haz~rlad~g~ 30 Nisan 2001 tarihli Komisyon Karar1111 Ba$!ianl~ba sundu. Komisyon Karannda; Aragt~rma ve Tasnif Grubunca daha once haz~rlanan "Say~gtay~n Avrupa StandartIan Kaq~s~ndaki Durumu ve Atilmasi Gereken Ad~mlar" bagl~kl~ Raporun, esasen komisyondan yapllmas~ istenilen aragtlrmayl biiyiik olqude kapsad~g~n~ belirterek soz konusu Raporun Bagkanliga sunulmas~na, I Avrupa Birligi Ulusal Programlmn uygulanma ve izlenme siirecinin etkin gekilde siirdiiriilmesi faaliyetlerine katkida bulunmak ve diger kamu kurum ve kuruluglanyla koordineli biqimde Gallgmalar yiiriitmek iizere daimi nitelikte yeni bir qallgma grubunun olugturulmasin~n Bagkanllga onerilmesine karar verdi. Komisyon. Uzman Denet~i Giil Nogay'ln bagkanl~g~nda Uzman Denetqi Baran Ozeren, Bagdenetqi Melda Sonuvar, Denet~iler Murat Toke5Cem. Suat Aral ve Giilseren Uz'dan oluguyordu. n

4 Say~vtay Haber Biilteni TBMM' de Sayl~tay Raporlar~nf GiSru~ecek Komisyon Hakklnda Rapor 2001 Ylll Eylem Plmnm (3.2) bolmiinde ongoriilen ve "Sayigtay Raporlarznzn hangi komisyonda gorii$iilecegi, gor~iilme usul ve esaslarlnrn neler olacagz, komisyonunu iiretecegi raporun bi~iminin ve iceriginin nus11 olacagl, komisyon raporlarznzn izlenmesine iligkin prosediirlerin ve Sayzgtayzn komisyon qalz$malarma katkzlarznzn neler olmasz gerektigi konusunda yaprlmzg qalrgmalarzn gozden ge~irilmesi" amaclyla olugturulan komisyon, qall$malar~n~ tamamlayarak hazlrladlg~ raporu Bagkanllga sundu. Komisyon, callgmalarl slraslnda Kurumumuzda konu ile ilgili olarak daha once iiretilmi? olan dokumanlar~, yabanc~ ulke uygulanialar~nl ve Avrupa Birligi Miiktesebatlnln ifstlenilmesine Iligkin Turkiye Ulusal Raporunda yer alan hukumleri goz onunde bulundurdu. Geligmi~ ulkelerde kamu idarelerini yonetme tarzlnda gazlenen degi~ikler ve artan ~effafl~k taleplerinin hesapverme sorumlulugu kavramlna getirdigi yeni boyutlardan hareketle, Anglo- Sakson Uygulamas~ ve ingiltere Bmegi ile K~ta Avrupasl ve Fransa omegini inceleyen Calqma Grubu, hem bu iilkelerdeki uygulamalar~n avantaj ve dezavantajlarlnl g6z Bniinde bulundurmak, hem de iilkemizin mevcut durumunu ve yukanda siiziinu ettigimiz Ulusal Programda yer verilen taahhiidiimiizu degerlendirmek suretiyle TBMM'de halen Genel Uygunluk Bildirimleri ve eki raporlarln gliriigiildugu Plan-Bii&e Komisyonu dlgmnda bir "Kamu Hesaplart Komisyonu" kurulmaslnln uygun olacagl sonucuna vardl. Call~ma Grubu. so2 konusu Kamu Hesaplar~ Komisyonunun kurulmaslnda ve qal~$mas~nda gazetilmesi gereken ilkeleri ise a~ag~daki ~ekilde tespit etmistir: Kamu kurum ve kurulu~lar~nln; J mali yonetimlerinin ve ozellikle ic kontrol sistemlerinin kalitesini surekli olarak geli~tirmelerini; J odeneklerini biitqe slnlrlarl iqinde ve Parlamento tarafindan belirlenen amaclara uygun olarak harcamalar~n~: J yurttaglara sunulan kaliteli hizmetler yoluyla paranln degerinin karglllglnl saglamalar~nl: J hesap vermeyle yukumlu tutulmalarln~ temin etmek Szere daimi bir Kamu Hesaplar~ Komisyonu kurulmal~dlr. Genel Uygunluk Bildirimleri ve eki raporlari dl~lnda kalan Sayl~tay raporlar~ Kamu Hesaplarl Komisyonunda goru$ulmelidir Bu Komisyon. Say~$tay Raporlar~n~n incelenmesine ek olarak, genel olarak kamu sektorii ile ilgili arastlrma ve inceleme yapma ve yaptll.ma yetkisini haiz olnial~d~r. Kamu Hesaplarl Komisyonu hukumet politikalar~na ve bu politikalarln ycrinduli$inc kar~gnxrrkill; h0k0111~l politikalarlnln vc programlarlnln sagian1 bir mali

5 Say~gtay Haber Biilteni yonetim qerqevesinde, verirnli, etkin ve tutumlu tarzda uygulanmalar~n~ saglamak suretiyle politikanln nas~l yiiriitiildugiiyle ilgilenrnelidir. Komisyon gorevlerini parti tarafi tutmayan bir tarzda yerine getirmelidir. Komisyon bagkan~nm muhalefet parti iiyelerinden seqilmesi bir gelenek haline gelmelidir. Komisyon oturumlan milli giivenlik ve ticari slrlar diginda, kamuoyuna ve dolayls~yla basln mensuplarlna aq~k olmal~d~r. Komisyon Saylgtay bagkan~ ile goriigerek Parlamento gallgma doneminin baglamaslndan soma miirnkiin olan en k~sa zamanda bir faaliyet program1 kabul etmelidir. Say~gtay raporlar~nrn Komisyonda giiriigulmesine geqilmeden once, Komisyon uyelerinin Sayijtay tarafindan brife edilmesi ve Komisyon raporlarin~n haz~rlanmasina Saylgtayln katk~da bulunmas~ saglanmalidlr. Komisyon oturu~nlar~nda. Saylgtayln, Bagkan veya iist kademe yetkililer diizeyinde temsil edilmesi saglanmal~dlr. Komisyon oturumlar~nda raporun ilgili oldugu bakanl~gln veya kurulugun bakan dqlndaki en yiiksek gorevlisi bulunmal~. gerekli aq~klamalar~ yapmall ve sorulara yanlt vermelidir. Aynca Maliye Bakanl~g~ ve Hazine Miistegarl~g~ndan iist diizey yetkililer komisyon toplant~lmna kat~lmal~ ve gerektiginde gbrii$ bildirmelidir. Komisyon, incelemeleri slraslnda biitun mali bilgilere ve diger dokiimanlara erigme hakk~na sahip olmal~ ve gerekli gordiigii kigileri tanik olarak qag~rmaya ve gerekli kigilerden ve kun~mlardan rapor istemeye yetkili olabilmelidir. Komisyon qallgmalan diizenli arallklarla yapllmall ve Komisyon bu qal~glnalar slrasinda alt konlisyonlar veya gal~gma gruplarl olugturabiln~elidir. Komisyon raporundaki tavsiyelerin ilgili bakanl~k ve kurulu$lar tarafindan yerine getirilip getirilmrdiginin Komisyonca izlenmesine ve sonuqlar~nln TBMM'ne duyurul~nas~na iligkin usul ve esaslar belirlenmelidir. Genel Kurulun 0zel Gundemi Genel Kurul, 3 May~s 2001 giinii saat 140 'de diizenlenen oturumunu, Daire Bagkan~ M. Eren Senocak'm emekliye ayrllmas~ dolay~s~yla ve vefat eden iiyelerimiz Siileyman Oztiirk ile Ilker Agca'n~n aziz hat~ralar~na hiirmeten diizenlenen torene aylrdl. Istiklal Marg~n~n okunmas~ ile baglayan toren, M. Eren Senocak'ln, Siileyman Oztiirk'iin ve ilker Agca'nln ozgegmiglerinin okunrnasl, Bavkan Prof. Dr. M. K2mil Mutluer'in hi tab^. onur plaketi ve hizmet odiilleri ile ebediyen tagryacaklar~ Saylgtay iiyeligi slfat ve onurunun sembolii olarak ciibbelerinin takdimi ile devam eden toren verilen bir kokteyl ile sona erdi.

6 Say~vtay 1 Haber Biilteni SAY 2000 Web Taban11 Saymanl~k Otomasyonu Projesi Maliye Bakanllgl Muhasebat Gene1 Miidiirlugu 3 Mart 1999 tarihinde Say 2000 "Web Taban11 Saymanllk Otomasyonu projesi" ad1 altlnda bir biligim projesi bqlatmlgtl. S6z konusu Projenin tanltlml iqin, Saylgtay Biligim Teknolojisini Gelivtime Projesini ODT~ Endiistri Miihendisligi BSliimii adlna yiiriiten ekibin ve Proje geregince Saylgtayda olugturulan F'mje Destek Kurulu iiyelerinin hazlr heyete Maliye Bakanllgl Muhasebat Genel Miidiirii Galip Ta.yIernir'in de bir ekip tarafmdan 27 Nisan 2001 giinii brifing verildi. Halen uygulamaya geqig qallgmalm devam eden proje ile iilke qaplnda aynl anda 6000 kullamclya himet vermesi planlanlyor. Biiyiikliik ve kapsam baklmlndan iilkemizin en biiyiik web tabanh kamu projesi olan ve en geligmig bilgisayar ve iletigim teknolojilerinin kullanlld~g~ soz konusu proje diinyada bu alandaki say111 projelerden birisi olarak kabul ediliyor. Bijylesine kapsamll sistemin geni~ alanll ag altyaplsl i~in Tiirk Telekom tarafindan hizmete aqllan TT-Net en uygun qozum olarak belirlenmi~ ve yapllan protokol qerqevesinde TT-Net iizerinde bir sanal ozel ag kurulmasl ong6riilmiigtiir. Buna gore hem Maliye BakanllD iqin uygun maliyetli. ozel ve gilvenli bir intranetin olugturulmasl, hem de merkez birimlerine ve saymanl~klara internet olanaklannln kontrollu olabilecektir. ihale siireqleri tamamlanan ve kurulum qallgmalarl devam eden bu proje ile; Yurt qaplnda Devletin giderlerini yapan ve gelirlerini toplayan 1668 sayrnanllgln tamamlnln otomasyona geqirilmesi,. Devletin muhasebe bilgilerinin giinluk olarak izlenebilmesi ve ekonomi ybnetimine zengin k ar~ destek mekanizmalarlnln olugturulmas~. Devletin ozel sektor girketlerinin standartlarlnda mali tablolar (bilanqo, gelir tablosu, nakit aklm tablosu) iiretebilmesi.. Tiim kamu qall~anlarlnln personel ve maa$ bilgilerinin merkezi bir veri tabanlnda tutulmasl ve maa~larln merkezden I hesaplanabilmesi.. Kamu personelinin ve yaklnlarlnln sagllk harcamalarlnln merkezi veri tabanl uzerinden kontrol edilebilmesi ve. Bunlarln yapllabilmesi sayesinde, sorunlara k~sa vadeli qijziimler uretilmesi hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmas~ ile Temmuz 2001'den itibarrn tiim saymanllklar Say ZOO0 sistemi ile qallvmaya baglayacak, bu yllin sonundan itibaren ise tum sayrnanllklarln giinliik ivlerinin tamamlnln bilgisayar ortamlnda yapllmas~ milmkiin olabilecektir. Toplumsal Saydaml~k Hareketi Demegi tarafindan duzenlenen "Kamu ihalelerinde Yolsuzlugun Kaynaklarl ve Saydamllgl Artlrlcl Onlemler" konulu yarlgmaya katllan Meslekta$~m~z Ba~denet~i Muhsin Altun. hazlrladlg~ "Kamu ihalelerinde Aq~kl~k ve Rekabetin Saglanmasl Konusunda Sayr~tayln Rolii" ba~llkll c;all~mas~ ilc ikincilik. 6duliinii paylaymaya hak kazand~. Meslektav~rnlz~ kutlar. bagarllar dileriz

7 I Avrupa Birligi Genel Sekreterligi "Vergi ve Mali Kontrol Alt Komitesi" Toplant~s~ Bagbakanl~k Avrupa Birligi Genel Sekreterligince "Vergi ve Mali Konularnda Ulusal Program baglamlnda yuriitulecek qallgmalarla ilgili aragtlrma yapmak iizere kurulan alt komite ilk toplant~s~n~ 10 Nisan 2001 tarihinde gerqeklegtirdi. Avrupa Birligi ile entegrasyon surecinde Bakanlar Kurulunca kabul edilen Ulusal Program eqerqevesinde k~sa vadede gerqeklegtirilecek iinceliklerin tespiti ve bu dogrultuda yapllan qal~gmalar hakklnda bilgi allgveriginde bulunmak uzere qegitli kamu kuruluglar~n~n ve sivil toplum orgutlerinin temsilcileri ile akademisyenler biraraya geldi. Soz konusu toplantlya Kurumumuzu temsilen kat~lan Uzman Denet~i Gul Nogay son ylllarda Say~gtayda ozellikle Kurumsal Strateji Bildirimi ve Y~ll~k Eylem Plan1 qerqevesinde at~lan ad~mlar ve bu baglamda olu$turulan qal~gma gruplar~n~n faaliyetleri hakk~nda bilgi verdi. Eylem Plan1 Yonlendirme izleme ve Eggudum Kurulu Donem Raporu 2001 Y~ll Eylem Planlnln butunsel ve e$gudumlu biqimde yuriitulmesini temin etmek iizere olu$turulan Kuml'un "Yrllrk Ejdem Plan~nrn geli,sinii ile ilgili olarak 4 cylrk periyorlurla Ba~kanlrga rcrporlar sunmak" gorevi de bulunmaktadlr. Bu gorevin geregi olarak Kuml, Eylem Plan~nln uygulanmas~n~n ilk 4 ayl~k doneniine ili~kin Raporunu tamamlayarak Ba~kanl~ga sundu. Raporda. ozetle a~ag~daki bilgilere yer verildi: Kurd her ayn ilk sal~ gunleri toplanmak suretiyle 4 oturuni duzenlemi~ ve toplam 56 konuyu ele al~p goru$mu$tiir Sayqtay Haber Bulteni ] Eylem Plan~nda yer verilen ~allgmalarl yapmak uzere 8 komisyon olu~turuldugu, bu komisyonlardan dordiinun ~allgmalarlnl tamamladlg~, digerlerinin ise devam ettigi anlagllmlgtlr. Yine Eylem Planrnda yer verilen faaliyetlerden ucuniin Aragt~rma ve Tasnif Grubunca tarnamland~g~ belirtilmigtir. Insan Kaynaklan ve Hizmet iqi Egitim Yonlendirme Kurulu olugtu~lmugtur. Plan kapsamlnda 3 ayn alanda qallgmalann devam ettigi tespit edilmi~tir. Kurul, Raporda aynca; Avrupa Birligi ile entegrasyonu ilgilendiren konulara daha fazla onem verilmesini. Ingiltere Saylgtay~ ile yap~lmasl planlanan ikili igbirligi anlqmasmm gerqekle$tirilmesini, Mensuplar~m~zln tiimiinu kapsayan egitim faaliyetlerinin bir an once uygulamaya konulmaslnl onermigtir.

8 Say~~tay Haber Biilteni Mensuplarimlzdan Mutlu Haberler Mensuplmmmzdan Araguma ve Tasnif Gmbunda gorevli Denetqi M. Hakan 6zbaran'm tarihinde bir oglu, Daireler Kurulunda gorevli Denetqi Davut Karatq'm 21 ' tarihinde bu oglu, 13. hpta gorevli Bqdenetqi Erkan Tqp'nln 25 Nisan 2001 tarihinde bir oglu, 17. Grupta gorevli DeneQi Ramazan Akgiin'iin tarihinde bir luzm, Sosyal tgler Miidtirlugiinde GBrevli Cocuk Geli~imcisi Emine uqiincu'nun tarihinde bir kmzm, Bqkanllk Biirosunda gorevli Hizmetli Nebi Peker'in tarihinde bir oglu dilnyaya gelmivtir. Mensuplar~mmz~ kutlar, bebeklere sagl~klr, uzun omiirler dileriz. Ayniyat Saymanllgl Kurslari Geqtigimiz aylarda Ankara ve Gazi Clniversitelerinde Ayniyat saymanlmg~ kurslari duzenlendi. Uzman Denetqi Necip Turguter'in egitici olarak gorev aldmg~ kurslardan birincisi Ankara ~niversitesi tarafmndan Subat 2001 tarihleri araslnda, digeri 9-13 Nisan 2001 tarihleri araslnda Gazi Oniversitesi tarafindan gerqeklegtirildi. Meslektaglarlm~z~n Makaleleri Kurumumuza Veda Edenler Gegtigimiz ay da mensuplarlmizln yogun bir sekilde emekliye. ayr~ld~klarm. bir donem oldu. 7. Daire Bagkan~ M. Eren $enocak 1 Mays 2001 tarihinde. 8. Grupta gorevli $ef A. ihsan Akdemir yine aynl tarihte, Genel Yaz~ iglerinde gorevli memur Semra Bayram 28.Nisan 2001 tarihinde, Garaj Amirliginde gorevli gofdr Nazif Nazl~ 18 Nisan 2001 tarihinde emekli oldular Mensuplarmmlza yeni yagamlarmnda saglmk. mutluluk ve bagarllar diliyoruz. Her zarnan oldugu gibi Nisan 2001 ayl iqerisinde de meslek mensuplmm~z~n makaleleri siireli yaylnlarda yer almaya devarn etti. Bunlardan bazllarrn~ yerimiz elverdigince duyuruyoruz: Maliye ve Sigorta Yorumlar~ Dergisinin 1 Nisan 2001 tarihli 341. saylsmnda, Bqdenetqi Yqar Gok'iin "Ylllara yaygln invaat ve onanm iglerinin vergilendirilmesi aqlslndan 'ingaat' ve 'onar~m' kavramlarlnmn kapsam ve mahiyeti" ba$llklm makalesi ile birlikte Savc~ Yardlmcis~ Ahmet Ozdemir'in "Odeme emrine itirai' Bagdenetqi Saadettin Doganyigit'in "Kamu ihalelerinde tescil prosediirii" Denetgi irfan Giivendi'nin "Muteahhitlik karnesi 3" baglmkl~ makaleleri yaylmlandm. Ayn~ derginin 15 Nisan 2001 tarihli 342. saylsmnda ise yine Savc~ Yardmmclsm Ahmet Ozdemir'in "Amme alacaglnln takibinde kolayl~klar ve tecil yolu" ve Bqdenetqi Sadettin Doganyigit'in.'Kamu ihale sozlr~melerinde izlenecek yontem" bagllklr makalelerine yer verildi.

YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI

YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI VE GERI ODEME SORUNU (*) DI$ KREDIYI SINIRLAMAK TEK COZUM MU? Hikmet ESEN Hazine Ba~kontroloru T.CSagbakanllk Hazine Miiste~arllgi Ulkemizde yerel yonetimlerin en

Detaylı

IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN " SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI" UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR

IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN  SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN " SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI" UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR Prof.Dr.Birsen ERSEL Turkiye'de sosyal giivenlik sisteminin yeniden yap~land~r~lmas~

Detaylı

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI)

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) Nevirz ATA KAN Sayrjtav Uzman Derletpsl 1 Ocak 1999'da 290 milyon niifusu, ortak para birimi,tek merkez bank as^, ortak para ve faiz politikas~yla yeni bir Avrilpa yaratllmas~

Detaylı

UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI. Girig. "Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur".

UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI. Girig. Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur. UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI Atilla INAN Sayl~fay Uzman Denet~isi ve Kamu Yonetimi Uzmanl "Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur". Konfucyiis Girig Ister

Detaylı

KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM

KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM VE IHRACATLARINA YONELIK DEVLET YARDIMI Mehmet YUCE Uludag ~ niv. I.I.B.F. Maliye Boliimii Arj.Gor. Dunya ekonomisinin be1 kemigini olugturan Kiiquk ve Orta Boy

Detaylı

SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI. Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi

SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI. Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi Tarihi sureq iqerisinde Sayi~tay'in kurulugu ilk Meclisimiz olan Heyet-i Meb'usan'dan onceye rastladigindan Sayigtay

Detaylı

Veri Toplanması Analizi ve Sunumu. Yazılım Nasıl Yardımcı Olabilir? Çeviri

Veri Toplanması Analizi ve Sunumu. Yazılım Nasıl Yardımcı Olabilir? Çeviri Veri Toplanması Analizi ve Sunumu Yazılım Nasıl Yardımcı Olabilir? Çeviri Veri Toplanmasz, Analizi ve Sunumu Yazzlzm Naszl Yardzmcz Olabilir? Ceviri Cumhuriyetin 75'inci Ylldc3niimii Dizisi: 13 0zgiin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

MERKEZI IDARE VE BELEDIYELERDE MALI SORUMLULUK DUZENI

MERKEZI IDARE VE BELEDIYELERDE MALI SORUMLULUK DUZENI MERKEZI IDARE VE BELEDIYELERDE MALI SORUMLULUK DUZENI Atilla INAN Sayzgtay Uzman Denetgisi Sorumluluk oziinde ozgiirliiklerle ilgili bir konudur. ~z~iirliiklerle ilgisi hem yoneten hem de yonetilenler

Detaylı

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*)

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 43, C. XV, Mart 1999 ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Prof. Dr. Rafet EVYAPAN (**) Turkiye Cumhuriyeti kurucusu Ataturk, Osmanli imparatorlugunun teokratik yonetim anlayigi

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR Yajar GOK Say~jtay Bajdenetgsl Yaplm sozlegmelerini de kapsam~nalan eser (istisna) sozlegmelerinde

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak!

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bakan Sunuşu Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), genel olarak Uygunluk

Detaylı

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2008 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe sürecinde mali disiplini

Detaylı

Ti.ir:Kfye. DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA TiCARET ANONiM $irketi. 01.01.2013-31.12.2013 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU

Ti.ir:Kfye. DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA TiCARET ANONiM $irketi. 01.01.2013-31.12.2013 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Ti.ir:Kfye DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA TiCARET ANONiM $irketi 01.01.2013-31.12.2013 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU ~ AKER TILLY GURELi GUREbi YEMiNLi IVIALi. MU~AVi. RLiK ve BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

HİZMET İÇİ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU HİZMET İÇİ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU Nisan 2000 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Görev 1 Komisyon Kurulmadan Önce Hizmet İçi Eğitime Bütünsellik İçinde Yaklaşan Çalışmalar 1 Sayıştay Strateji Bildiriminde Yer Alan Stratejiler

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2011 2015 STRATEJİK PLAN BAŞKAN SUNUŞU BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE UYGULANAN YÖNTEM 1.1 Genel Olarak... 1 1.2 İç Genelge... 1 1.3 Stratejik Planlama Organizasyon

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ... iii ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ...

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Bilindiği üzere, kamu yönetimi sistemimizde özellikle son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirilmiş olup, bu reformlar ile kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması

Detaylı