T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILLARI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2010-2014 ÖĞRETİM YILLARI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 -1.SINIF GÜZ DÖNEMİ ARAPÇA -I (8+0) 8 T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILLARI DERS İÇERİKLERİ Dersin İçeriği: Arapça Kelime Yapısı. Kelime türleri: İsim, fiil, harf, Zamanlarına göre fiiller: Mazi, muzari, emir. Fiillerin belirtilen zamanlara ait olumlu ve olumsuz çekimleri, Aslî harflerinin niteliği açısından fiiller: Sahih, mu tel, Aslî harflerinin sayıları açısından fiiller: Üçlü, dörtlü. Aslî harfleri üzerine ekleme yapılmış fiiller, Fiillerin te kidi ve edilgen yapılması. Şaşırma ve hayranlık ifade eden fiil kal ıpları, Sayılarına, cinsiyetlerine, son harfinin niteliğine göre isimler, Mastarlar, etken ve edilgen ortaç, Zaman, mekan isimleri, Alet, büyültme ve küçültme isimleri, Sıfatlar ve pekiştirmeli etken ortaçlar, Ses birleşim, uyuşum ve dönüşümleri KUR AN OKUMA VE TECVİD -I (2+0) 2 Dersin İçeriği: Kısa surelerin ve Namaz dualarının ezberlenmesi, Kuran ı Yüzünden Okuma İSLAM TARİHİ-I (2+0) 2 Dersin İçeriği: İslam Tarihinin genel tarih içindeki yeri, İslam Tarih ilminin doğuşu, İslam Tarihinin kaynakları, Yedinci Yüzyılda Dünyanın genel durumu, İslâm Öncesi Dönemde Sosyal ve Dini Hayat, Hz. Muhammed'in peygamberlik Öncesindeki Hayatı, Peygamberliğin Mekke döneminde yaşanan olaylar, Medine'ye Hicret, Medine Toplumunun Oluşturulması, Medine döneminde Putperestler, Yahudiler ve Hıristiyanlarla olan ilişkiler, Hz. Peygamber'in Diplomatik Münasebetleri, Hz. Muhammed'in şahsiyet özellikleri ve tebliğ metodu, Hz. Muhammed'in vefatı PSİKOLOJİYE GİRİŞ (2+0) 2 Dersin İçeriği: Psikoloji ve sosyal bilimler, Psikoloji ve araştırma yöntemleri, Duyu ve algı, Algı ve özellikleri, Öğrenme, Güdüleme, Düşünme, duygu, anlam ve farkındalık arayışı, Duygu, Endişe ve stres, Öfke ve çatışma, Kişilik, Ego, Sosyal psikoloji İSLAM İNANÇ ESASLARI (2+0) 2 Dersin İçeriği: Dinler ve Mezhepler hakkında genel bilgiler, İman tanımı ve iman-amel ilişkisi, İslam,Allah'a iman, Meleklere iman, Kitaplara iman, Peygamberlere iman, Hz. Muhammed'in Peygamberliği, Ahiret Gününe iman, Kadere iman, İnsan hürriyeti ve kader ilişkisi, Hayır, şer, kaza, kader, rızık, ecel ve tevekkül, Kelime-i Tevhid'in anlamındaki içerik TÜRK DİLİ-I (2+0) 2 Dersin İçeriği: Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri, Dil-Düşünce İlişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri), Medeniyet, Dilekçe Yazımı,Yeryüzündeki Diller (Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması),Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi), Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Öğeler, Yazım Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar

2 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I (2+0) 2 Dersin İçeriği: Introducing yourself, Colours, the alphabet, days of the week, countries and nationalities (where are you from? ), be(1) positive, wh- questions, subject pronouns, possessive adj.), numbers 0-20, phone numbers (what s your phone number? ), be(2)negative, yes/no questions and short answers, asking for and giving personal details; numbers , age (how old are you? ), Personal possessions (1); plurals, This, that, these, those (demonstrative adj.), adjectives (1), personal possessions(2), have got / has got, family ( family members), how many?, talking about time (what time is it? ), talking about the prices (how much is that? ), things in a house, prepositions of place ( where is the baby? ), the question word whose, present simple (1) positive, wh- questions, negative, yes/no questions, time phrases with on, in, at, every, months and dates, frequency adverbs, subject and object pronouns, free time activities, I like Ving / I don t like Ving BİLGİSAYARA GİRİŞ (2+0) 2 Dersin İçeriği: Temel Kavramlar, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemcisi (Microsoft Word), Hesap Tablosu (Microsoft Excel) Sunum Uygulaması (Microsoft Powerpoint), Bilgi ve İletişim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ (2+0) 2 Dersin İçeriği: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin amacı, İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı Devletinin yıkılışının nedenleri, Osmanlı İmparatorluğunda Fikir Hareketleri, Trablusgarp savaşı, I. ve II. Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Anadolu nun işgali Mustafa Kemal in Samsun a çıkışı, Kuvva-i Milliye Çalışmaları, Büyük Türkiye Millet Meclisinin Açılışı, Milli Mücadele Savaşı, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması, Saltanat ın Kaldırılması -1.SINIF BAHAR DÖNEMİ ARAPÇA -II (8+0) 8 Dersin İçeriği: İsim Cümlesi, İsim Cümlesinin Haberinin Cümle Olması, "İnne ve Kardeşleri", "Kâne ve Kardeşleri" ", Mukarebe, Reca, Şuru Fiilleri, Medih ve Zem Fiilleri, İki Meful Alan Fiiiller, Cinsini Nefyeden "La", Şibhi İzafet, Fiil Cümlesi, Fail, Mefulu Bih, Mefulu Mutlak, Mefulun Lieclih, Mefulu Meah, Mefulun Fih, Sıfat, Sebebî Sıfat, Atıf, Atıf Harfleri, Te kit, Bedel, Hâl, Temyiz, İsmi Fâil, İsmi Mef ûl ve Sıfatı Muşebbehe KUR AN OKUMA VE TECVİD II (2+0) 2 Dersin İçeriği: Kısa surelerin ezberlenmesi, Yasin suresinin ezberlenmesi, Kur an ı Yüzünden Okuma İSLAM TARİHİ-II (2+0) 2 Dersin İçeriği: Hz. Ebu Bekir'in ilk halife seçilmesi, Ridde savaşları ve fetih hareketleri, Hz. Ömer'in Halife seçilmesi, Hz. Ömer dönemindeki fetihler, Hz. Ömer döneminde müesseseleşme faaliyetleri, Hz. Osman'ın halife seçilmesi, Hz. Osman döneminde dahili problemler ve halifenin şehit edilmesi, Hz. Ali dönemi, Emeviler Devleti'nin kuruluşu, Hilafetten saltanata geçiş, Emeviler dönemindeki fetih hareketleri, Abbasi ihtilali ve Emeviler Devleti'nin yıkılması, Abbasilerle Endülüs Emevileri'nin siyasi ve sosyal tarihi SOSYOLOJİYE GİRİŞ (2+0) 2 Dersin İçeriği: Temel Sosyolojik Kavramlar, Bilimler Tasnifi ve Sosyolojisi, Sosyolojinin Konusu, Sosyolojinin Metodu, Sosyolojinin Tarihçesi, Sosyolojinin Sistematik Sorunları, Din, Birey, Toplum ve Dini Tecrübe, Sosyal Gruplar, Sosyal Süreçler, Sosyal Kurumlar, Kültürel Çoğulculuk, Yeni Sosyal Hareketler HADİS TARİHİ (2+0) 2

3 Dersin İçeriği: Hadis ve sünnet terimlerinin anlam ve önemi, Sahabe ve hadis rivayeti Hadislerin yazımı konusu, Hadislerin Tedvini, Hadislerin Tasnifi, Hadis Edebiyatının oluşumu, Hadis Uydurma Faaliyetleri ve Alınan tedbirler, Cerh ve tadil ilminin doğuşu ve gelişmesi, Kütübü Tis anın tanıtımı, Şerh edebiyatı, Hadis Usulü ve ile ilgili kaynaklar, Tabakat kitapları ve Muhaddislerin tabakaları, Günümüzde hadis Çalışmaları, Hadis Araştırma Teknik ve usulleri, Şianın Hadis anlayışı ve Şii hadis kaynakları İSLAM İBADET ESASLARI (1+0) 1 Dersin İçeriği: Maddi ve Hükmi Temizlik, Abdest, Gusül, Teyemmüm, Kadınlara Mahsus Haller, Namaz Çeşitleri, Namazın Farzları ve Vacipleri, Namazın Rükünleri, Namazın Vacipleri, Namazın Sünnet ve Adabı, Namaza Aykırı Davranışlar, Namazın Kılınışı, Ezan ve Kamet, Cemaatle Namaz, Cuma Namazı, Cuma Namazının Kılınışı, Vitir Namazı, Bayram Namazı, Nafile Namazlar, Namazla İlgili Bazı Meseleler, Namazların Kazası, Secdelerle İlgili Meseleler, Cenaze Namazı, Orucun Mahiyeti ve Önemi, Orucun Çeşitleri, Orucun Rükün ve Şartları, Oruçlu İçin Müstehap Olan Şeyler, İtikâf, Orucun Yasakları, Orucun Kazası, Zekâtın Mahiyeti ve Önemi, Zekâtın Şartları, Zekâta Tabi Mallar, Zekâtın Ödenmesi, Zekâtın Dağıtımı, Zekât Vergi İlişkisi, Zekât Vermenin Adabı, Fıtır Sadakası, Haccın Tanımı ve Mahiyeti, Haccın Şartları, Haccın Rükünleri, Haccın Vacipleri, Haccın Sünnetleri ve Adabı, Umre, Haccın Çeşitleri, Hac ve Umre ile İlgili Kurbanlar, Hac ve Umrenin Cinayetleri, İhsar ve Fevat, Hacda Vekalet TÜRK DİLİ II (2+0) 2 Dersin İçeriği: Türkçenin yapısı, Zarflar ve Edatlar, Cümle, ögeleri, türleri, Biçim bilgisi, İsim ve fiil çekimleri, Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II (2+0) 2 Dersin İçeriği: requests and offers can i have...? / I d like... / Would you like...?, food and drinks, food and drinks (countable uncountable nouns), there is / there are, there is / there are, places in atown, rooms and things in a house, how much/ how many/ some / any / a, shop language (things to buy, shopping list) ; clothes, shops; one and ones, past simple(1): be was/were, past simple(2): regular and irregular verbs, years (when were you born? ), weekend activities, showing interest: what did you do last weekend?, Types of film, Past simple phrases with ago, last, in, Review of past simple, Types of music, Question words who, where,when, why, how long, Past simple- present simple, articles a / an / the, Holiday activities (go for a walk, go skiing, sunbathe, go swimming, ect), Can, can t, adjectives to describe places, comperative adjectives, can for possibility ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2+0) 2 Dersin İçeriği: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılması ve Sonrası, Sevr Antlaşması, Sakarya Zaferine Kadar Millî Mücâdele, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi nden Lozan Antlaşması na, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması ve Tepkiler, Siyâsî, Sosyal, İktisâdî ve Kültürel Alanda Yapılan İnkılâplar, Çok Partili Hayata Geçme Denemeleri, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Politikası, Atatürk İlkeleri

4 T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILLARI DERS İÇERİKLERİ 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ ARAPÇA -III (4+0) 4 Dersin İçeriği: Arap dilinin grameri; fiiller, zarflar, hal, istisna, şart edatları, meful, sayılar, isimler ve bunların gramer ve anlam bakımından ilgili metinler üzerinde tahlili gibi konuları içermektedir. Dersin Amacı, öğrencilerin Arapça kaynaklardan araştırma yapmasına, klasik ve modern metinleri okuyup anlamasına, kendisini Arapça ifade edebilmesine yardımcı olmaktır. Dersi okuyan öğrenci Arap dili ve dilbilgisi hakkında bilgi sahibi olur. Öğretilecek metin ya da gramer kuralları Türkçeye çevrilerek veye Arapça olarak anlatılır. Dinleme-konuşma, okuma-yazma becerileri birlikte geliştirilir. Bilinmeyen kelimeler için sözlük kullanma alışkanlığı kazandırılır KUR AN OKUMA VE TECVİD- III (2+0) 2 Dersin İçeriği: Kur an ın tecvid kurallarına uygun olarak doğru okunması, bazı surelerin (78. Nebe, 67. Mülk ve 36. Yâsîn Sureleri) ezberlenmesi bu dersin içeriğini oluşturur. Bunun yanı sıra, 46. Ahkâf 57. Hadîd Sureleri arasının Türkçe anlamının öğretilir. Dersin Amacı, tecvid bilgisini artırmayı, yüzünden düzgün okumayı, dersin içeriği çerçevesinde sûrelerinin ezberlenmesini ve Türkçe anlamlarının öğrenilmesini sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenci, harekeli Kur an metnini tecvid kurallarına uygun olarak yüzünden okuma becerisini geliştirmiş, Kur an ın ikinci on cüzünü yüzünden okumuş, bazı sureleri ezberlemiş ve toplam 15 surenin Türkçe anlamını öğrenmiş olur. Tilavette takrir ve dinleme yanında derste okunan surelerin yanı sıra haftalık ve dönemlik ödevler verilir TEFSİR TARİHİ (2+0) 2 Dersin İçeriği: Kur an tefsirine duyulan ihtiyaç, Tefsir tarihi ve kaynakları Tefsir de çağdaş gelişmeler. Dersin Amacı, tefsirin İslam ın erken dönemlerinden günümüze gelinceye kadar geçirdiği ana aşamaların ve tefsir tarihinde ortaya çıkan eğilimlerin tanıtılmasını sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenci, Kur an ın Mushaf hâlini alıncaya kadar geçirdiği aşamalar, tefsir literatürü ve tefsir ekolleri hakkında birikim kazanmış olur HADİS USULÜ (2+0) 2 Dersin İçeriği: Hadiste usul problemi, Hadis usulünün temel kavramları, hadis usulü kaynakları. Der, Klasik hadis usulünün kaynaklarını ve kavramlarını öğretmeyi, Hadis usulüne dair problemlerin tespitini amaçlar. Bu dersi alan öğrenci, hadis usulü kavramlarını ve bu literatürünü öğrenip, temel usul bilgisine sahip olur. Günümüz hadis usulü problelerini tanır. Teorik anlatım, ödev, seminer, grup tartışmaları ve kütüphane çalışması derste izlenecek metotlardır İSLAM TARİHİ III (2+0) 2 Dersin İçeriği: Türklerin Müslüman olmadan önceki tarihleri, İslâmiyet i kabulleri, yarı bağımsız Türk İslâm devletleri (Tolunoğulları, Sâcoğulları, İhşidîler), tam bağımsız Türk İslâm devletleri (İdil/Volga Bulgarları, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Hârizmşahlar...vd.)dir. Derste her bir devletin siyasî tarihi özet olarak işlenecek, karşılık kültür ve medeniyetlerine de yer verilecektir.

5 İLKÇAĞ FELSEFESİ TARİHİ (2+0) 2 Dersin İçeriği: Derste Antik Doğu ve Batı dünyasındaki felsefenin oluşumu ve gelişimini incelenecektir. Felsefî düşüncenin bilinenen erken örneklerinin öğrenciye öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersi alan öğrenci ilk felsefe sistemlerini, büyük filozofları ve önemli kavramları öğrenmiş olur TÜRK İSLAM EDEBİYATI (2+0) 2 Dersin İçeriği: İslamiyetle tanışma öncesi Türk edebiyatı, İslamiyetin kabulünden sonraki Türk edebiyatının gelişmesi ve İslam dininin bu edebiyata etkileri, Anadoludaki Türk edebiyatı, dini muhtevanın ve türlerin anlatıldığı ve bunlarla ilgili örnek metinlerin okunduğu bir derstir. Tevhidler, münacatlar, esma-i hüsnâlar, na'tlar, mevlidler, hilyeler, kırk hadisler, miraciyeler, ramazan-nameler üzerinde durulmaktadır. Ders Türk milletinin İslamiyeti kabulünden sonra gelişen Türk edebiyatı içinde dinin yerini öğrenciye tantmayı açaçlar. Ders, takrir ve soru- cevap yöntemi ile işlenecektir DİN PSİKOLOJİSİ (2+0) 2 Dersin İçeriği: Yüksek manevi değerleri temel alarak ve genel psikoloji biliminin verilerinden hareketle insanın kendini gerçekleştirmesini ruh sağlığını kendisi ve çevresiyle uyumlu bir birey olmasının nasıl gerçekleşeceğini öğreten bir derstir. Öğrencinin hem öğrencilik hayatında hem de özel yaşamında ve görev sırasındaki başarı ve mutluluğu yakalaması ve yansıtması için gereklidir. Bu nedenle din psikolojisi dersi, hem bilgilendirmeyi, öğrendiklerini uygulayabilme gücünü ve içsel barışı, sevgiyi ve mutluluğu yaşamayı hedeflemektedir. Bu amaca hizmet eden araştırma yöntem ve teknikleri, yazılı ve görsel kaynaklar, araştımaya ve bireyin tecrübelerine dayanan örnekler kullanılır MANTIK (2+0) 2 Dersin İçeriği: Doğru düşünme sanatı, geçerli akıl yürütmeleri geçersiz akıl yürütmelerden ayırmayı sağlayan kuralları ve ilkelerin bilgisini öğretir. Dersin amacı: öğrencilere akıl ilkeleri doğrultusunda bilinenlerden bilinmeyenlere nasıl varılacağının öğretilmesi; bilimlerde sistematik yapının ve tutarlılığın nasıl gerçekleştirileceği konusunun gösterilmesi; mantığın bir disiplin olarak gelişmesini ana çizgileriyle günümüz modern mantık çalışmalarına kadar izlemek; bugünün düşünce dünyasıyla bağlantı kurmaktır YABANCI DİL (İNGİLİZCE) (2+0) 2 Dersin İçeriği: Revision of the previous term, I d rather / I d like / I want, Present Continuous (positive/negative), Vocabulary: Office language, Verb collocations, Imperatives / should / shouldn t, Vocabulary: types and means of transport, Indoor and outdoor activities, Adverbs and adjectives How often..? and frequency expression, Vocabulary: health Describe people s appearances and character, Questions with like, Talking about health why don t you?, Vocabulary: seasons and weather, Word building, Verb collocations, Be going to (1): positive, negative, wh- questions, Vocabulary: studying (school, college, university...), Might, be going to(2), yes/no questions, short answers, Asking for and giving directions, Prepositions of place and movement, General revision (test) 2.SINIF BAHAR DÖNEMİ ARAPÇA IV (4+0) 4 Dersin İçeriği: Arap gramerinin sıfatlar, bazı isimler; kane ve benzerleri, innenin hemzesi, hemzenin yazılış kuralları, te'kîd, bedel, müstesna, teaccub, medih ve zemm fiilleri, münada ve bunların gramer ve anlam bakımından ilgili metinler üzerinde tahlili ve irabı gibi bazı kuralları içerir. Arapça konuşma pratikleri yapılır. Amaç, öğrencinin dini bilgilerini ana kaynaklarından doğru bir şekilde okumasını sağlamasına, Arapça yazılmış kaynaklardan yararlanmasına, kendisini Arapça ifade edebilmesine yardımcı olmaktır KUR AN OKUMA VE TECVİD IV (2+0) 2

6 Dersin İçeriği: Kur an ın tecvid kurallarına uygun olarak doğru okunması, farklı kıraatlerin tanınması, muayyen surelerin ve aşırların (2. Bakara Suresi ; 59. Haşr Suresi ayetler ve beş ayrı aşır) ezberlenmesi ve bunların yanı sıra 37. Sâffât 45. Câsiye ve 68. Kalem 77. Murselât Surelerinin Türkçe anlamının öğrenilmesi. Dersin Amacı, öğrencilerin, kıraat türlerini, dersin tanımı çerçevesinde belirlenen surelerin ezberlemesinin ve Türkçelerinin öğrenmesini; Kur an ı yüzünden okumasını sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenci, harekeli Kur an metnini tecvid kurallarına uygun olarak yüzünden okuma yeteneğini pekiştirmiş, farklı kıraatler hakkında bilgi edinmiş, ibadetlerde sıkça okunan surelerle birlikte beş ayrı aşrı ezberlemiş ve ezberlenen kısmın yanı sıra 19 surenin Türkçe anlamını öğrenmiş olur TEFSİR USULÜ (2+0) 2 Dersin İçeriği: Tefsir ilmi, İslami İlimler arasındaki yeri ve onlarla ilişkisi;tefsir Usûlü nün tanımı, doğuşu, gelişmesi, kaynakları ve Esbâb-ı Nüzûl, Mekki-Medeni, Nâsih-Mensûh, Tefsir-Te vil, Mantûk- Mefhûm ve Zahir-Bâtın, Muhkem-Müteşabih, Mücmel-Mübeyyen ve Mübhemât-ı Kur an, Garîb-i Kur ân, Müfredât-ı Kur ân ve Vücûh-Nazâir, Hakikat-Mecaz ve Umûm-Husûs, İ câz-ı Kur an ve Tenâsüb, Kur an Yorumu ve Semantik gibi Kur an ilimlerini ilgilendiren konuları içeririr. Dersin Amacı, usûlün, Kur an ı biçim ve içerik bakımından tahlil eden disiplinlerin, bunlarla ilgili literatürün ve çağdaş tefsir yaklaşımlarının tanıtılmasını sağlamaktır HADİS I (2+0) 2 Dersin İçeriği: Hadis ilminin temel kavramları ve kaynakları; insan ın kendisi ve toplum ile ilişkisine dair hadis metinleri okunacaktır. Bu ders, öğrenciye Hadis ilminin temel kavramları ve kaynakları dikkate alınarak hoca tarafından seçilmiş konularda hadis okumaları yapmayı ve bu konularla alakalı hadis literatürünü öğretmeyi amaçlar. Dersi alan öğrenci, Hadis ilminin temel kavram ve kaynaklarını öğrenmiş biri olarak işlenen konulara dair metinleri ve literatürü tanımış olur KELAM TARİHİ (2+0) 2 Dersin İçeriği: Kelamın doğuşu ve gelişimi, din ilimleri arasındaki yeri, ilk kelami tartışmalar, ilk inanç grupları, ehl-i hadis, selef uleması ve selefiyye, Şiî Kelam anlayışı, Mutezile kelam anlayışı, mihne olayı, ehl-i sünnet kelamının öncüleri ve kelami görüşleri ve yeni ilm-i kelam arayışları bu dersin içeriğini oluşturur. Kelam Tarihi dersi, kelam ilminin ortaya çıkışını, tanımını, doğuşuna etki eden nedenleri ve kelamın gelişimine katkıda bulunan önemli şahsiyetlerin görüşlerini tarihsel açıdan inceleyerek kavratmayı amaçlar İSLAM FELSEFESİ TARİHİ (2+0) 2 Dersin İçeriği: İslam felsefesinin tanımı, ortaya çıkışı ve gelişmesi, felsefi ilimleri ve sınıflaması, müslüman filozofların, batı felsefesi ile yaşana etkileşimler gibi konular derste işlenecek ana konuları oluşturmaktadır. Dersin amacı, öğrenciye İslam felsefesi dersinin teorik temelleri, İslam düşüncesinin diğer düşünce biçimleri ile karşılaştırılması, İslam felsefesi alanının problemlerinden yola çıkarak öğrenciye siyaset, ahlak, ekonomi, hukuk vb. sosyal bilimleri değerlendirebilecek bir bakış açısı kazandırmaktır İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ (2+0) 2 Dersin İçeriği: İslam medeniyetinin kaynakları, aşamaları ve temel özellikleri, İslam medeniyetinde sosyal hayat, idari ve ekonomik yapı, eğitim-öğretim, dini ilimler, tercüme faaliyetleri, müspet bilimler, sanat, İslam medeniyetinin Batıya ve diğer medeniyetlere etkilerini içermektedir DİN SOSYOLOJİSİ (2+0) 2 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisinin tanımı, temel kavramları, literatürü doğuşu, gelişimi, alanı, İslam dünyasında ve Türkiye de din sosyolojisi, din-toplum ilişkileri, dinin toplum hayatındaki yeri. Din-siyaset, aile, devlet, ekonomi, medya, eğitim vs. ilişkileri, din ve değişme, farklılaşma, gruplaşma, bütünleşme de

7 dersin içeriği arasındadır. Dersin Amacı, dinin ve dinlerin toplum hayatındaki yerini ve toplumla olan karşılıklı etkileşimini kavratmaktir. Derste takrir ve araştırma yöntemi kullanılacaktır TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ (2+0) 2 Dersin İçeriği: İslâm ın sanat ve estetiğe bakışı, İslâm da resim meselesi, tasvir konusundaki âyet ve hadislerin değerlendirilmesi, sahabe döneminde ve daha sonraki dönemlerde tasvir, İslâmi gelenekte tarihi eser kavramı ve arkeoloji, İslâm sanatının özellikleri ve gelişmesine tesir eden faktörler, sanat tarihi terimleri, ilk mescitler, Emevî dönemi İslâm mimârîsinden örnekler, Kudüs Kubbetüssahra, Kusayr-ı Amra ve Şam Ümeyye Câmii, Abbasî dönemi İslâm mimârîsinden Samarra Ulu Câmii, Tolunoğulları devri İslâm mimârîsinden Fustat Tolunoğlu Ahmet Câmii, Emevî ve Abbasî sanatı arasındaki farklar, Anadolu Türk İslâm mimârîsine giriş, Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe ve Silvan Ulu câmileri, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı mimarisinden örneklerden oluşmaktadır. Derste takrir ve soru-cevap metodu, Çeşitli gezi ve seyahatlerde edinilen bilgilerin değerlendirilmesi, fotoğraflar ve slaytlar kullanılacaktır YABANCI DİL IV (İNGİLİZCE) (2+0) 2 General revision of previous terms, Reading text 1, Reading text 2, Reading text 3, Reading text 4, Reading text 5, Vocabulary review, Reading text -6 Reading text 7 Reading text 8 Reading text 9 Reading text 10

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI HAZIRLIK SINIFI I. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T U K E

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI HAZIRLIK SINIFI I. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T U K E KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI HAZIRLIK SINIFI I. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T U K E H01 Arapça Dil Bilgisi Sarf I 5 0 5 6 H03 Arapça Dil Bilgisi Nahiv

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ AITB191 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-1 Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi,

Detaylı

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS DERS PROGRAMI I.YARIYIL DERS DERSİN ADI T U K E KODU İLA101 Türk Dili - I 2 0 2 2 İLA103 Atatürk İlke ve İnkılapları I 2 0 2 2 İLA105 Yabancı

Detaylı

Temel Dini Bilgiler I (3-0-3)

Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) DKAB Eğitimi Lisans Programı Ders İçerikleri I. YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı, anlamı, işlevi. Dinlerde iman kavramı, iman-akıl ilişkisi, imanahlak ilişkisi, Allah a

Detaylı

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı,anlamı,işlevi:dinlerde iman kavramı,iman-akıl ilişkisi,iman-ahlak

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. YARILYIL

S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. YARILYIL S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. YARILYIL Ders Adı Dönemi İngilizce-I I Kodu 3001150 Teorik Saati 4 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 4 Dersin

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 007 ALMANCA I Bölüm / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 1.YARIYIL 1. Stüdyo I Kodu :3501151 Yükü :4+4+0 Kredisi :6 Mimarlık disiplininin tanımlanması, serbest çizimi geliştirici çalışmalar,

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ DERS KODU 101 SÜRE VE 1.YARIYIL /GÜZ Ticari Matematik 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati x (Proje, 4 14 56 4 3 Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İSB105 ARKEOLOJİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İSB105 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSTESİ FEN -EDEB İYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS

BİNGÖL ÜNİVERSTESİ FEN -EDEB İYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS BİNGÖL ÜNİVERSTESİ FEN -EDEB İYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKERİ BİRİNCİ YIL/ BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) FEL101 FELSEFEYE GİRİŞ I (4+0) 4,5 Felsefeye Giriş dersinin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0 ANALİZ I MATEMATİK Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : BESLENME VE DİYETETİK Öğretim Dili : Türkçe

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Adı UNV13101 TÜRK DİLİ- I 2-0 2 2 2 Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ I. VE II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ I. VE II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ I. VE II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ PSİKOLOJİYE GİRİŞ I Dersin amacı psikoloji psikolojinin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı